Page 1

TURI sMUs . A HOTELNI CTVI

lilELLNEss A r-,ÁzuŇsTví,

unsÉnsxÉsr-,užsy 65

-

42

-M l 02

65

Cestovní ruch

42

-M l 02

Cestovní ruch

Délka studia. praxe:

Délka studia" praxe:

. Studiumje čtyřleté, orientované na služby v cestovním ruchu, rozšířenéo teorii í praxt z oblasti lázeňství a wellness, Je určeno pro přípravu středoškolsky

vzdělaných odbomíkův oblasti cestovního ruchu se zaměřením na wellness a lázeňství. . Praxe probíhá ve vybraných wellness centrech, v regeneračnícha relaxačních zařízenich, v masérských službách alázeřrs§ch zařízeních. . prázdninové stáže, tematické exkurze.

vvučovacípředmětv:

všeobecně vzdělávací: Českýjazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk,

Ziklady společenských věd,

-

Děj epis,

Základy přírodních věd, Materrratika,

. Studiumje čfyřleté, prakticky orientované, Je určeno pro přípravu středoškolsky vzóěIá-

vaných odborníkův oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. . praxe probíhá ve vybraných hotelech, restauracích, případně zaíízeních,_ poskytujících turistické služby v CR. Ve vyššíchročnícíchmohou žáci absolvovat stážv zahraníčí. . V pruběhu studia navštěvujížáciv rámci tematických exkurzí gastronomické veletrhy a výstavy, hotelová zařízení .

vČRivzahraničí.

Absolventje připravován pro zvládnutí

odborných činnostíprovozních, obchod-

ně podnikatelských i řídících.

lnformačnía komunikační technologie,

vvučovacíoředmětv:

Odborné:

Anglic§jazyk-4hodiny

písemná komunikace.

všeobecně vzdělávací:

Masáže, Rekondice a regenerace, Wellness alázeístvi, Služby cestovního ruchu, Pruvodcovství a animace, komunikace ve službách, Ekonomika, Účet.ri"tuí, Odbomá praxe...

zakončeni studia: Maturitní zkouška.

ýdně. Německý jazyk -

4 hodiny týdně" Ceskýjazyk a komunikace, Literatura a kultura, Dějepis, Ziklady společenských věd, Písemná komunikace, Základy přírodních věd, Matematika, Lnformační a komunikační technologie a Tělesná r,ýchova.

Odborné: Gastronomie,

]§ *]

š, t.

50% sleva namasáže pro žáky, rodiče

a širokou veřejnost v provozovně školy!

Technika obsiuhy a služeb, Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu, komunikace ve službách. e"" Ekonornika, Účetnicn í. Prár o v podnikání. Odborná praxe,f zakoričerrí studia: Maturitní zkouška.

Leták 01  
Leták 01  
Advertisement