Page 1

TURI sMUs . A HOTELNI CTVI

lilELLNEss A r-,ÁzuŇsTví,

unsÉnsxÉsr-,užsy 65

-

42

-M l 02

65

Cestovní ruch

42

-M l 02

Cestovní ruch

Délka studia. praxe:

Délka studia" praxe:

. Studiumje čtyřleté, orientované na služby v cestovním ruchu, rozšířenéo teorii í praxt z oblasti lázeňství a wellness, Je určeno pro přípravu středoškolsky

vzdělaných odbomíkův oblasti cestovního ruchu se zaměřením na wellness a lázeňství. . Praxe probíhá ve vybraných wellness centrech, v regeneračnícha relaxačních zařízenich, v masérských službách alázeřrs§ch zařízeních. . prázdninové stáže, tematické exkurze.

vvučovacípředmětv:

všeobecně vzdělávací: Českýjazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický jazyk, Německý jazyk,

Ziklady společenských věd,

-

Děj epis,

Základy přírodních věd, Materrratika,

. Studiumje čfyřleté, prakticky orientované, Je určeno pro přípravu středoškolsky vzóěIá-

vaných odborníkův oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. . praxe probíhá ve vybraných hotelech, restauracích, případně zaíízeních,_ poskytujících turistické služby v CR. Ve vyššíchročnícíchmohou žáci absolvovat stážv zahraníčí. . V pruběhu studia navštěvujížáciv rámci tematických exkurzí gastronomické veletrhy a výstavy, hotelová zařízení .

vČRivzahraničí.

Absolventje připravován pro zvládnutí

odborných činnostíprovozních, obchod-

ně podnikatelských i řídících.

lnformačnía komunikační technologie,

vvučovacíoředmětv:

Odborné:

Anglic§jazyk-4hodiny

písemná komunikace.

všeobecně vzdělávací:

Masáže, Rekondice a regenerace, Wellness alázeístvi, Služby cestovního ruchu, Pruvodcovství a animace, komunikace ve službách, Ekonomika, Účet.ri"tuí, Odbomá praxe...

zakončeni studia: Maturitní zkouška.

ýdně. Německý jazyk -

4 hodiny týdně" Ceskýjazyk a komunikace, Literatura a kultura, Dějepis, Ziklady společenských věd, Písemná komunikace, Základy přírodních věd, Matematika, Lnformační a komunikační technologie a Tělesná r,ýchova.

Odborné: Gastronomie,

]§ *]

š, t.

50% sleva namasáže pro žáky, rodiče

a širokou veřejnost v provozovně školy!

Technika obsiuhy a služeb, Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu, komunikace ve službách. e"" Ekonornika, Účetnicn í. Prár o v podnikání. Odborná praxe,f zakoričerrí studia: Maturitní zkouška.


MASER sPoRTo\nirl A REKoNDrční 69-41-LlQ2 Masér sportovní a rekondiční

Délka studia. praxe:

. Studium je čtyřleté, prakticky orientované,

zakončené maturitní zkouškou, zaměřené na

.

.

zvládnutí činnostía technik v rámci preventivních, rekondičních a regeneračních programů. Je určeno pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníku v oblasti profesionálních masérských služeb ve fitness a wellness centrech, lázeňských

sídlípřímo v budově školy zkušenosti s cestovním ruchem od roku 1992 - spolupracuje s nejznámějšími CK na trhu především CK Fischer, CK Exim Tours, ck vítkovice Tours a dalšími - slouži také pro školní praxi žáků -

- má

*

zaíízenich apod.

Praxe probíhá v mas. salonech, regeneračních a relaxačních zaŤízenich, wellness centrech a lázeňských zaíizeních.

-"

ffir_ '{' *t

,...-. _'1',?_J * .: j";l,'

V}ručovacípředměty:

_..:

všeobecně vzdělávací: Českýjazyk a komunikace, Literatura a kultura, Anglický a německý jazyk, Základy společen-

ských věd, Základy přírodních věd, Matematika, Informačnía komunikační technologie, Písemná komunikace.

Odborné;

Rekondice a regenerace, Masáže, Komunikace ve službách, Wellness a lázeňstv| Ekonomika,

Učetnictví,Odborná praxe.

zakončení studi a: Maturitní zkouška.

- týdenní, víkendové pobyty, os|avy a rodinné akce (až 20 osob) - ško|ení,firemní akce

- nacházi se na Dolní Bečvě pod horou Radhošt' - v létě cyktostezka Bečva, Pustevny (16km), Gibon Park (3,5km) - v zimě běžecké tratě, lyžařské sjezdovky (Pustevny, Horní Bečva) - skanzen v Rožnově pod Radhoštěm - sloužítaké pro odbornou výuku gastronomie a techniky

obsluhy

]]

,

'i


§udova §§ §[§T0l,Ml1{0 Ru§Hu

§měí Fíerl3lái !].R C,qtťaVá

Harni Paseky

;&

syéleirrá kíiicvatk*

.U J:nik*", r:adraii. Vnlešská Mez!iici

:ttrar Dl]lii Bec,;ll Zi|in*

I lte1 hrůP]ai1

ajlteí

l

--*

iai<a B€{*--'

'

snlěl

Val:iské lí}uzgu,,í] v píiroriě

lzo,0i l:1i,.tg.q'sr',,,

,

,

U Kanlorka 406

"'

,,,,l,,l

756 61 Rožnov pOd RadhOštěm Te|.: 571 64B 007, 571 610 730 lVobi|: 603 106 528 e-mail: inÍO@ss crr oznov.cz http:/Ávww,ssc rl oznov.cZ

ffi# ,€* @

:

&-§ .*E§}}3;


zAKLADN I

=ffi

I

NFORMACE S

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: 1.

Management a

turismus

(RVP Cestovní ruch) 2. Wellness a lázeňství.

masérské služby

(RVP Cestovní ruch)

hotelnictví

3. Turismus a (RVP Cestovní ruch) 4. Masér sportovní a

4leté denní studium

4leté denní studium 4leté denní studium

rekondiční 41eté denní studium

Jazyková škola: informace

:

lev}, ško ln éh o : (v iz př1ložený aktuální leták)

1.

Sourozencům, z nichž jeden je současným žákem nebo absolventem SŠCR a JŠ.§astupující mladší sourozenec obdržíslevu ze školného,)

2.

Za

v

ynikajícíprospěch

Uplatnění absolventů v praxi:

.

V oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a ve službách ve středních provozních a obchodně ekonomických funkcíc

. V lázeňských,

. .

www. SsclToznov.cz

rekreačních,ubytovacích, rekondičních, relaxačnícha rehabilitačn ich zařízeních Mohou se stát podnikateli v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a ve službách V cestovních kancelářích, v průvodcovských a dalších službách cestovního ruchu

Ubvtování: DM SŠiEŘ Rožnov p. R., případně privátní Dn), otevřených dveří: říjen - březen

(viz pítložený aktuální leták nebo www.sscrroznov.cz)

Termín odevzdání přihlášek a termíny přijímacího řízení: (v

iz pŤiložený aktuální leták)

Přijímacířízení:

Nejčastěji kladené otázky:

.

Přijímací zkouška ani SCIO testy se nekonají, pokud nedojde ke změně legisiativy. (viz přiložený aktuální leták)

. .

Je povinností žákůkupovat si učebnice? Učebnice škola hromadně objednáv á na začátku školního roku a není tedy nutné, aby je žáci sháněli v knihkupectvích,

Zajišt'uje škola ubytování? Ano, na základě smlouvy školy a SŠrBŘ Rožnov p. R, je zajišťováno ubytování na DM SŠtPŘ Rožnov p. R, Mohou absolventi studovat na vysokých školách?

se hlásí na VŠnebo VOŠ 80 % žákn. Úspěšnost je téměř 100 %. Jak nás připravíte na státní maturitu? Na maturitu vás připraví odborní a plně kvaliíikovaní učitelé,jejich studenti v předchozích letech dosahovali

V posledních letech

.

qrnikajících výsledků - více www.sscrroznov.cz.


ŽÍXCr NA CESTÁCH

PROČ STUDOVAT

A v AKCI

NA sšcnr

Postřehy žáků Ocenění a tituly: Našíškole byly v letech 2012-2014 uděleny tituly ,,Střední škola roku" a ,,Angličtinář roku".

Přednosti našíškoly:

. . . . . . . . . . . .

Tříměsíčnípraxe v Německu a Řecku (Absolvovalo vice než 320 žáků.) ČtyrmOsierrízímnía letní praxe ve Švýcarsku (Absolvovalo vícenež 80 žáků.) Letní stáževe Velké Británii (Absolvovalo více než 40 žáků.) Tříměsíčnístáž na Kanárských ostrovech - ostrov Tenerife (Dosud absolvovalo 13 žáků.) praxe ve školní cestovní agentuře Odborná praxe v masážttím salónu přímo v prostorách školy

Možnost absolvovat barmanský a baristic§ kurz Příprava ke státním zkouškám zcizíchjazyki, možnost složenístátní jazykové zkoušky amezinárodních zkoušek Rodinné a prospěchové slevy školného Rodinné prostředí a individuální přístup k žákům Zapojení do mezinárodního programu Leonardo

. .

ruchu GO Brno a Regiontour Brno Účast na celostátních odborných soutěžích PROFI

.

Myslínl, že všem se na kurzu líbílo, byly ta slilělé tří dny- " (Andrea, MTl)

,,Addptačúí kuťz byl supeť Seznámild jsem se se |pOlužák!- a učileli, určitě bych íam jeld zno|u, b]l ío J'ajn zážitek_" (Mc]laela, MT1) ,,Prcstě supel- Máneíain třidu d sfuaělou h'ídníučitelku, 1lchle,isme rách seznámíl í a taky dobře pobavili. " (Tereza, CR 1 )

se

při akliýi-

Praha ,,Náročné, ale poučné,,,l" (NIartin, 4.A) ,,Super, vůbec nemám co ýylknoLí, ab"^alutilě mě ta Ďall1ol " (Nikol, ,l.A) ,,Jízda na pamíku mě velmi zaujala, n pohodlí

dťhled!" (Joseí,4,B)

Diýdde lil i předs ldýe n í nemělo chybu ! Tolik PeťJěktních heťcril" (Hanka, 4.B)

,,

Tematické exkurze spojené s průvodcováním žáků.

da Vinci

Spolupráce s partnery ve Velké Británii. Německu, Švýcarsku, Řecku a Španělsku pravidelná účastna veletrhu cestovního

.

Adaptačníkurz ,,

GO, TOP GUID JL]NIOR a Svět patřínám zahrantčnía ťuzemskétematické exkurze, lyžařský a vodácký kurz Pravidelné návštěry divadel

,, Režim a disciplína, byla iláil tam hrozně prlnd,/" ,,] Přes to, že nám poč6íněkteré dny nepřálo, jsme užili. naše ířída §e stmelila d lépejsne se pozndli, "

(Jolana, 1.A) si ýodácb' kuE všichní mac (ondra, 3.A)

,,Až na lodáku jsem poprué spala pod stanem a naěřilajsem, jak je to romaníícké!"(Miša,3.B) ,,Naučili isme se íezdit na pálalách. poznali nová místa a nádherně se opálilí! "


Hd UÉ Mo dř ,a ,.d

,o

t!c UH .dN

Hí (/Jh Fl U

d

z H

U .é )N

ž.ffi.-ÉzAHRA![rčnísrÁžu "§sj§j'/2

É_]dl ldiil m ilrsilil

Německo:

,,Ábsolvovala jsem zahtaniční stáž v Německu, te tpolkové zenli Bavorsko. Pracoyala jseln l malénl penziotlu, ná práce lprlčítalav ohslttze hostů, přípraÉnápojů, našeni pokrnů a nápojů ,. Běhen pobyul l,Ně necht jsme měli nložnost ?aznat i ku]tunL a-ýlrl^ ct mí"tní.lídla.Svii prai v Německu bl,c:h zhoů1olila vlmi klddflě, získdlLlj.^etll.ýPouštu n()\,ých znaIostí, zkušenosLí- tr4án nnoho zážilkli a no|ý(,h přúlel. Jsen ráda, že nátn škol' unažnila něco Íak orj"rrroro.

,"r"ruuušíuoru

ŠvÝcarsko:

FiiiIfiGÍ1ik1, tn

stáží moc liclí. jejich meníalitu, viděla noyá místa, krásné llory, Prožila jsem nezapomeiluíehé clýa lýdn!- na §,ýcarské škole, zlepšíla si něněinu, což je peďektní ýěc. Do budoucna hlch chlěla urěitě opět lycesbfa! do zdhraničí a využít mé zbtšerulsli t německém

jalce."

Nela vlčková

Španělsko. Kanárské ostrovv: ffiěpťdca|aíubýl

zefii, kde nikda ilenilul,í Ndšiújazlkefra ly piesto mlulií illusííe. o pťtlklikdnl,ý se sídrali moc dobí,e. zu celott dabu nli nic neclqlběb, vařili nám dobře, měli jsme volno, ubío\,áníb!"lo tak| pěkné. I:těli jsme neomezerý přísíup k intelnetu l míýínoýti, kum chodili klienli hoíeh, také jsne měli televizí nd pokaji. Talže.j.tem moc ráda, že jsem se |íl'jže na Teneriíe zúčdsínilaa dauíám, že pří,štítok se tam podí|án znoýa." ý

,JAZYKOVA SKOLA

s práveín státní jazykové zkoušky Pro všechny zájemce otevíráme

KURZY

angličtiny, němčiny a češtinypro cizince.

Kurzyjsou ulčeny úplně pro všechny žáky i maturanty, děti, pracovníky fiIem, maminky na mateřské, cizince...

co nabízíme?

kurzy ke státním jazykoqim zkouškám a ke zkouškám s mezinárodní platností . konverzační kurzy . firemní kurzy . připravné

. kurzy,,šiténa mínr" . kurz češtinypro cizince

fomou individ.l"juk1

Jaké zkouškr u ná5 můžeteabsolr or

al'.}

každoročněortsanizujeme . státní zkoušky z angličtiny a němčiny . mezinárodní zkoušky z angličtiny (ESOL)

Reference na naše kurzi,

Recko:

§.

Urtúa

do ú,{í{ = z)N

*a:"jsem blla spokojená, občas mě sice 1lřepadaly "ÍÍů63Én pa,,lti,no,ti ztla l.a,.,ltno s-lal,l" o t!d] ž:m lii ]ai 1,1. t . ; i, h]

bez všech stých přátel a radity=, ale po pár tydnech.lsent ti zlrykla a čas začctl ubíhat neshlečně ryt:hle, tr'Práci ně la bdíb, Zítkala jsem mnoha nových informací, naučilajsen se spoustě nových yěcí hlavně I ablasli obsLub) ajElka, získala yelní cennott zkuše1l0ýt do žiýaíd... "

3 H'f; í,dtA

7B,H oá

i t,8$ .'{ úé N AN

Dalši referencel Brose, Liss, Spedos, Erich Jaegeq Rieger, Siemcns..

Seznam kurzů naleznete na stránkách školy http://ww rr.sscrroznov.cz pod Jazyková škola v hlavní liště v Nabídce kurzů pro šk. rok.

o

O.H tHaz

,,Tenío ýí,iinečnýprujefu (1 5 celodenrrích kurzů pro 92 pracovniků firm!,Myonic s, r o,) b),l ,,Llšil' na ilíru" našim požadalkůlt a možnostenl. K yelké prthodě přispělLl pnstředí jazvkové školy", ,, orydnizdčnim zdjištěnin a ktalit:u lektotli ísme byli ýelní spokaje, ní a pokttcl fur}e možlto;t. rádi t|,užijeme služeb sš ceslovniho ruchu a Jaz. školy i t,hudoucíil, " (D, Paprskáiová, asistent manažerá)

Napsali o našich stážistech:

Davolte, abycll Yán prosířednictýín několi ka řcidků j ak.j ménen st:im, íak svého mtmžela poděkoyala- , Pohývali ilme I kjělilLlčerynu I Recku f Psakoudií v komplexu Philu xenia, Zažili isme tdkPříjezd a násíup studentek a sndentů Vaší,školy do obsluhy... Necelý ťýdeil jsme se íak mohli té,šit z jei ich přítomnosti př,i snidanich a rcčeřích.Komplex b,yl jížpraktícky zaplněn, prcíce přeLleNš in p ři Nečeřích, n emd lo-.. Prcto nám doýolte se s llámi podělit o radost nad jejich vystupovánínl,.. Rychlost a profešionaliía, sjakou se zdpracotali, byla obdiwthadnciJal*ová lybalenosí, schopno,sí dorozttměí se s hosí,r, ],.rtřícnasí p rovázená ílsmá,em, p ro_fesionalita a rychl ost senírotání požadované hr: i per,/ěkíně proýáděúé,,úklid1," po nás jedlících, dalšíčinnost,,ý zákuli, sí", to ýše nám denilě frásobila mdasí z pob-tll, ...] kóž ýěíšind hosíů nejspíše netu,ší, že.is.)tt obsluholúni také česlým petsonálem, myjsfre ,,nd ta děckd" b.vli opravdtt hrdí! GrdíúlLiene škole k lakoýýn shrdenhifu a děkLieile Vám ien za práci, ldellu odtddíte!

N{gi Ivana Krákoroyá,

MUDi JosefKrákora

Přihlášku do kurzu naleznete pod Jazyková škola, Přihláška do kurzů. PLně se přizpůsobíme požadavkům našich klientů, posb,tneme vám výuku atraktiyní a zábavnou.formou, zaručuj eme kvalitu a profesionalitu našich lektorŮ!

Img  
Img  
Advertisement