Page 1

dossier moeder en kind

Nieuwe niet-invasieve prenatale test is veilig en betrouwbaar Sinds eind 2013 is er in België een nieuwe test in gebruik voor het opsporen van de chromosoomafwijking trisomie 21 bij een foetus. De gynaecologen en het laboratorium van het Jessa Ziekenhuis werken voor deze test samen met de UZ Leuven. Gynaecoloog dr. Eric Jankelevitch geeft tekst en uitleg bij deze nieuwe test.

1

Wat is NIPT? “NIPT is een Niet-Invasieve Prenatale Test om de foetus te screenen op de chromosoom-

3

Hoe veilig is de test?

langrijk omdat de bewaartermijn beperkt is

“NIPT is een heel veilige test

en de test tijdig in het laboratorium van UZ

zonder risico voor de foetus,

Leuven moet kunnen uitgevoerd worden.

terwijl bij een vruchtwaterpunc-

De patiënte hoeft hiervoor niet nuchter te

tie of vlokkentest wel een risico van 1 op

zijn. Een week later ontvangt ze de uitslag

De test wordt uitgevoerd op het bloed van

300 op complicaties bestaat. Voor NIPT is

van de test rechtstreeks vanuit Leuven.”

de zwangere dat DNA van de foetus bevat.

enkel een kleine hoeveelheid bloed van de

Ook het geslacht van de foetus kunnen we

zwangere vrouw nodig. Dit kan afgenomen

hiermee bepalen.”

worden vanaf zwangerschapsweek 10.”

afwijking trisomie 21 (Down syndroom).

2

Wat zijn de indicaties? “NIPT kan uitgevoerd worden in elke

zwangerschap

zonder

specifieke indicatie, eventueel

4

Hoe betrouwbaar is de test?

6

Hoe gebeurt de verdere opvolging bij een positieve test? “Wanneer het resultaat van de

NIPT afwijkend is voor trisomie 21, moet er

“De betrouwbaarheid van de

een vruchtwaterpunctie of vlokkentest ge-

NIPT-resultaten is heel hoog. De

beuren.”

op eenvoudige vraag van de patiënte. We

kans dat de baby bij een negatief resultaat

gebruiken de test vooral als vervanging van

toch een trisomie 21-afwijking heeft, be-

de vruchtwaterpunctie (amniocentese) of

draagt 3 op 1.000 (vals negatief). Heel soms

vlokkentest (CVS) in zwangerschappen met

geeft de test een vals positief resultaat

een verhoogd risico op Down syndroom.

terwijl de baby toch normale chromosomen

Ook bij hogere leeftijd van de moeder stel-

heeft. Dat is in minder dan 1 op 100 testen

len we deze test voor. Als er foetale afwij-

het geval. Verder kan het gebeuren dat er

kingen op de echografie te zien zijn, voeren

in het bloed dat we van de moeder hebben

we geen NIPT uit omdat we dan ook willen

afgenomen te weinig foetaal DNA zit waar-

redelijk betrouwbaar is (80 à 85% betrouw-

testen op andere chromosoomafwijkingen.

door de test niet kan uitgevoerd worden.

baarheid). Indien de nekplooimeting een

In dat geval opteren we voor een punctie.”

Indien het gewicht van de moeder meer dan

afwijking vertoont, stellen we de patiënte

80 kg bedraagt, is dat risico zelfs groot.”

voor om een NIPT te doen of meteen een

7

Blijft de nekplooimeting nog nuttig? “Op dit ogenblik is de nekplooimeting nog steeds het voor-

keursonderzoek, gezien deze goedkoop en

punctie. De NIPT brengt minder risico mee,

5

maar is iets minder betrouwbaar en duurder.”

Hoe verloopt de test? “De patiënte meldt zich met een aanvraagbrief van de gynaecoloog ’s morgens vóór 9 uur in

het laboratorium van het Jessa Ziekenhuis voor een bloedafname. Dat tijdstip is be-

dr. Eric Jankelevitch, gynaecoloog

18 JESSALINEA

8

Hoeveel kost een NIPT? “De test kost 460 euro. Het ziekenfonds komt niet tussen in de kosten.”

Nieuwe niet invasieve prenatale test is veilig en betrouwbaar  

Artikel uit artsenblad Jessa Ziekenhuis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you