Page 1

Jessa is koploper overlevings

86,5%

Dat is de overlevingskans vijf jaar na de diagnose van borstkanker bij vrouwen die een behandeling in het Jessa Ziekenhuis kregen (overlevingskans gecorrigeerd voor leeftijd en stadium van de borstkanker). Hiermee is het Jessa Ziekenhuis koploper niet alleen in Limburg maar in heel Vlaanderen (zie grafiek).

8 JESSALINEA


borstcentrum

cijfers borstkanker

In Vlaanderen publiceren steeds meer ziekenhuizen cijfers over de kwaliteit van hun zorg. In december presenteerde de ziekenhuiskoepel ICURO een aantal van die kwaliteitsindicatoren tijdens een symposium. Hierbij werden de resultaten van de behandeling van borstkanker grondig onder de

“In het totaal zijn er 13 borstkankerindicatoren, maar de voornaamste is indicator 12, met name de geobserveerde vijfjaarsoverleving (%) gecorrigeerd voor leeftijd en stadium,” aldus dr. Guy Orye van het borstcentrum. “Hiervoor is geen richtwaarde, maar deze moet natuurlijk zo hoog mogelijk zijn. Het Jessa Ziekenhuis scoort hierop met 86,5% bijzonder hoog en is koploper niet alleen in Limburg maar in heel Vlaanderen. Ook voor de andere borstkankerindicatoren scoort ons ziekenhuis zeer goed.”

loep genomen. Daaruit bleek dat Jessa bij de best scorende ziekenhuizen zit op zo goed als alle pa-

Het Jessa Ziekenhuis heeft een traditie om cijfers over de kwaliteit van de zorg transparant te communiceren. Medisch directeur dr. Frank Weekers: “We zijn verschillende jaren geleden al gestart met een volledig uitgewerkt onderdeel op onze eigen website ‘Jessa werkt aan kwaliteitsverbetering’. Op die website kan iedereen informatie vinden onder meer over onze kwaliteitsmetingen en een aantal kwaliteitsindicatoren zoals het ontstaan van decubitus, ziekenhuisinfecties, valincidenten met verwondingen enz. Ook de borstkankerindicatoren zijn daar nu terug te vinden.”

Borstkankerindicatoren Voor de borstkankerindicatoren werkte het borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis mee aan het Vlaams Indicatoren Project voor Pa-

gecorrigeerde geobserveerde overlevingsproportie (%)

rameters.

100

90

86,5%

80

70

60 0

tiënten en Professionals (VIP2 project), een initiatief van de Vlaamse

250

500

750

1000

1250

aantal patienten per ziekenhuis

overheid, ICURO, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse vereniging van hoofdartsen. De resultaten geven inzicht in de mate waarin de door ons geleverde zorg voldoet aan de internationale richtlijnen en vergelijken ons resultaat met dat van de andere Vlaamse ziekenhuizen.

Ziekenhuis %

Jessa Ziekenhuis

95% CL

99% CL

JESSALINEA 9


Borstkankerindicatoren

1

en/of histologische diagnose voor behan-

In het Jessa Ziekenhuis is er op dit ogen-

Aandeel van patiënten met invasieve

deling maar het Jessa Ziekenhuis krijgt een

blik wekelijks een multidisciplinair over-

borstkanker waarbij een ER, PR en/of

aantal secundaire verwijzingen waarbij de

leg voor patiënten met borstkanker. Elke

HER2 statusbepaling werd uitgevoerd

onderzoeken in het verwijzende centrum

nieuwe patiënt die zich aanmeldt via het

vóór enige systemische behandeling.

gebeurden.

Borstcentrum wordt minstens één maal

Indicator

multidisciplinair besproken (vaak frequen Resultaat Jessa: 97,27%

Richtwaarde:

90 - 100%

Indicator

ter). Niet alleen de eigen patiënten, ook

3

de patiënten van de met het borstcentrum samenwerkende ziekenhuizen St.-

De oestrogeen receptor (ER) en proges-

Aandeel van cStadium I-III patiënten met

Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder en

teron receptor (PR) en HER-2 eiwit status

borstkanker die een mammografie en/of

St.- Trudoziekenhuis St. Truiden komen

hebben een voorspellende waarde voor

borstechografie kregen binnen 3 maan-

hier aan bod. Het multidisciplinair overleg

het nut van behandeling met hormoonthe-

den vóór de eerste chirurgische ingreep

kan slechts één maal geregistreerd wor-

rapie of immunotherapie bij zowel nieuw

(zonder neo-adjuvante therapie).

den waardoor een aantal geregistreerde

gediagnosticeerde borstkankers als bij uit-

besprekingen buiten de bovenvermelde Resultaat Jessa: 96,73%

zaaiingen. Het bepalen van deze waarden gebeurt in het Jessa Ziekenhuis in meer dan

Richtwaarde:

90 - 100%

97% van de gevallen. Hiermee behalen we

termijn vallen. Het ziekenhuis onderneemt acties om het proces voor registratie van dit multidisciplinair teamoverleg te verbe-

ruimschoots de vooropgestelde Vlaamse

Mammografie blijft één van de belangrijkste

doelstelling (90-100%).

middelen om een voelbare verdikking in de

teren.

borst of andere signalen van een borstaandoening te onderzoeken. Echografie is

2

meer en meer een belangrijk instrument

5

om een voelbare verdikking in de borst met

Indicator

een dicht borstweefsel te onderzoeken en/

Aandeel vrouwen met een diagnose van

Aandeel vrouwen met een invasieve

of om het mammografisch onderzoek te

invasieve borstkanker die radiotherapie

borstkanker waarbij een cytologische en/

vervolledigen. In het Jessa Ziekenhuis ge-

kregen na een borstsparende ingreep.

of histologische beoordeling van maligni-

beurde een mammografie en/of echogra-

teit gebeurde vóór de eerste chirurgische

fie in bijna 97% van de gevallen. Hiermee

ingreep.

scoren we zeer goed. Onze doelstelling is

Indicator

Resultaat Jessa: 94,84%

Richtwaarde:

90 - 98%

100% maar het Jessa Ziekenhuis krijgt een Resultaat Jessa: 92,98%

Richtwaarde:

80 - 95%

aantal secundaire verwijzingen waarbij de

Bij vrouwen in een vroeg stadium van

onderzoeken in het verwijzende centrum

borstkanker en borstsparende heelkunde

gebeurden.

is aanvullende radiotherapie altijd aange-

Bij tumorweefsel waarvan men, op basis

wezen tenzij medische contra-indicaties.

van enkel klinisch onderzoek of beeld-

Met een score van bijna 95% scoort het

vorming, vermoedt dat het kwaadaardig

Jessa Ziekenhuis bovengemiddeld goed en

is, zou dit bevestigd moeten worden met

4

behalen we ruimschoots de vooropgestelde

een cytologische (onderzoek van cellen)

Indicator

of histologische (onderzoek van weefsel)

Aandeel vrouwen met een invasieve

beoordeling vooraleer er enige vorm van

borstkanker, die werden besproken op

chirurgische ingreep plaatsvindt. Dit bij-

een multidisciplinair teamoverleg binnen

komende onderzoek gebeurt in het Jessa

een vaste termijn na de incidentiedatum

Ziekenhuis in bijna 93% van de gevallen.

(-1m<=inc<=+2m).

Vlaamse doelstelling (90-98%).

Resultaat Jessa: 52,67%

gestelde Vlaamse doelstelling (80-95%). Onze doelstelling is 100% cytologische

10 JESSALINEA

Indicator

6

Aandeel vrouwen met een cStadium I

Hiermee halen we ruimschoots de voorop

Richtwaarde:

90 - 100%

en II borstkanker die een borstsparende heelkundige ingreep kregen.


Resultaat Jessa: 66,89%

Richtwaarde:

50 - 60%

moongevoeligheid van de tumor, het risico-

op voorhand behandeld. Hiermee scoren we

profiel van de tumor, leeftijd en status van

bovengemiddeld goed.

de menopauze van de patiënt. In het Jessa Bij bijna 67% van de patiënten met borst-

Ziekenhuis wordt 42% van de vrouwen

kanker in stadium I of II wordt borstsparen-

aanvullend behandeld met chemotherapie

de heelkunde uitgevoerd. Hiermee scoort

waarmee we ruimschoots de vooropgestel-

het Jessa Ziekenhuis duidelijk boven de

de Vlaamse doelstelling (35-55%) behalen.

Indicator

11

verwachte norm van 50-60%. Borstspa-

De

rende heelkunde geeft voor stadium I en II

(%) van vrouwen met een diagnose van

borstkankerpatiënten dezelfde algemene

invasieve borstkanker.

overlevingskans als bij radicale borstampu-

9

geobserveerde

vijfjaarsoverleving

tatie. Het type chirurgie wordt steeds met

Indicator

de patiënt besproken. In sommige gevallen

Aandeel vrouwen met een gemetasta-

geeft de patiënt de voorkeur aan een borst-

seerde borstkanker die systemische the-

Het borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis

amputatie.

rapie kregen.

scoort met 83,6% erg goed wat betreft de

Resultaat Jessa: 83,6%

overlevingskans vijf jaar na diagnose. Be Resultaat Jessa: 96,55%

Richtwaarde:

80 - 100%

7

De laatste jaren is er een grote vooruitgang

Aandeel vrouwen met invasieve borst-

geboekt in de behandeling van vrouwen

kanker die hormonale therapie kregen

met uitgezaaide borstkanker. De beslissing

na chirurgie.

om te starten met systemische therapie

Indicator

(over het hele lichaam) wordt bepaald door Richtwaarde:

gecorrigeerd wordt voor leeftijd en tumorstadium waardoor de verschillende centra

Resultaat Jessa: 77,00%

langrijker is echter indicator 12 waarbij er

70 - 80%

beter met elkaar te vergelijken zijn.

12

de algemene status van de patiënt en het

Indicator

profiel van de tumor. Met bijna 97% scoort

De geobserveerde vijfjaarsoverleving (%)

het Jessa Ziekenhuis bovengemiddeld en

gecorrigeerd voor leeftijd en stadium.

De keuze voor een hormonale behandeling

behalen we ruimschoots de vooropgestelde

wordt bepaald door de hormoongevoelig-

Vlaamse doelstelling (80-100%).

Resultaat Jessa: 86,5%

heid van de tumor (niet alle tumoren zijn hormoongevoelig). Met een score van 77%

Indien de overlevingskans gecorrigeerd

behalen we ruimschoots de vooropgestelde

wordt voor leeftijd en stadium van de borst-

Vlaamse doelstelling (70-80%).

Indicator

8

Aandeel vrouwen met invasieve borst-

Indicator

10

kanker, bedraagt de overlevingskans na 5 jaar 86,5% in het Jessa Ziekenhuis. Hiermee

Aandeel geopereerde cT2-3 cN0-1 cM0

scoort het Jessa Ziekenhuis bijzonder hoog

borstkanker vrouwen die een neo-adju-

en zijn we koploper binnen de Vlaamse zie-

vante systemische behandeling kregen.

kenhuizen.

Resultaat Jessa: 15,63%

kanker die chemotherapie kregen na chirurgie.

Bij vrouwen met grote en/of agressieve tu-

Resultaat Jessa: 41,89%

Richtwaarde:

35 - 55%

13

moren wordt voorafgaand aan de operatie

Indicator

al een behandeling gestart om de tumor te

De relatieve vijfjaarsoverleving (%) van

verkleinen, de chirurgische ingreep beter

vrouwen met een diagnose van invasie-

uit te voeren, en de borst eventueel te spa-

ve borstkanker.

De keuze voor aanvullende chemotherapie

ren bij de operatie. In het Jessa Ziekenhuis

wordt onder andere bepaald door de hor-

wordt in 15,6% van de gevallen de tumor

Resultaat Jessa: 90%

JESSALINEA 11

Jessalinea nr13 2014 jessa is koploper overlevingscijfers borstkanker