Page 1

De zin en onzin van shockwavetherapie

De dienst fysische geneeskunde van het Jessa Ziekenhuis startte een 10-tal jaren geleden met shockwavetherapie. “Shockwavetherapie verdient zeker een plaats naast de meer klassieke musculoskeletale behandelingen. De behandeling is veilig, kortdurend, kent een hoge

Misverstanden Shockwavetherapie is pijnlijk hoor je wel eens. “Dat is eigenlijk één van de grote misverstanden die hierover bestaan,” beklemtoont dr. Claes. “De behandeling is inderdaad onaangenaam, maar lang niet zo pijnlijk als de verhalen

succesrate, pakt de oorzaak gericht aan en kan operaties voorkomen,”

willen doen geloven. We stemmen de dosis af

somt dr. Guido Claes een aantal van de voordelen op. “Bovendien is

hogen tijdens de therapie eventueel stilaan de

op wat de patiënt goed kan verdragen en ver-

het een van de best bestudeerde behandelingstechnieken binnen de

dosis. In de 10 jaar dat ik shockwavetherapie

fysische geneeskunde. Toch bestaan er nog heel wat misverstanden

doven en ben ik één keer gestopt tijdens de

over. Zo is de behandeling lang niet zo pijnlijk als mensen denken.”

toepas, heb ik nog nooit iemand moeten verbehandeling. Patiënten geven na de behandeling vaak zelf aan dat het heel goed is meegevallen. Vroeger gebruikten we de niersteen-

Shockwavetherapie is vooral gekend als een

gang brengen. In de toekomst hopen we ook

verbrijzelaar voor shockwavetherapie. Maar

niet-bloedige manier om chronische muscu-

in samenwerking met de dienst orthope-

ook dan was de pijn niet te vergelijken met

loskeletale letsels te behandelen. Dr. Claes:

die onze indicatiestelling uit te breiden met

het verbrijzelen van nierstenen. Er is immers

“Binnen de shockwavebehandeling zijn we

pseudarthrose waar veelbelovende resulta-

een veel hogere druk nodig voor het verbrijze-

het meest vertrouwd met indicaties van kalk-

ten worden geboekt. De behandeling blijkt in

len van stenen dan voor het activeren van het

afzetting in de pees en overbelastingsletsels

staat om het bothelingsproces terug op gang

celmetabolisme om het herstelproces op gang

van de pees. We kunnen alle pezen behan-

te brengen. Ook hier is het aantal behande-

te brengen, en dat is wat we met shockwave-

delen die toegankelijk zijn voor het toestel.

lingen beperkt tot één of twee. Gezien de in-

therapie doen. Een ander misverstand is dat

Voorbeelden zijn de behandeling van een

tensiteit van de gebruikte shockwaves is een

er geen wetenschappelijke evidentie is voor

golf- en tenniselleboog, de ziekte van De

regionale of algemene verdoving nodig en

shockwavetherapie, terwijl het net een van

Quervain, patellapees- of achillespeesaan-

dient de behandeling te gebeuren binnen het

de best bestudeerde musculusbehandelings-

doeningen, hielspoor, schoudercalcificaties…”

dagziekenhuis of een korte hospitalisatie.”

technieken is zowel op klinisch gebied als op vlak van fundamenteel onderzoek.”

Behandeling open wonden

Tweedelijnsbehandeling

De shockwave behandeling heeft sinds en-

Bij musculoskeletale letsels worden altijd

Veilig en succesvol

kele jaren ook zijn plaats verworven in de

eerst de klassieke therapieën toegepast.

De voordelen van shockwavetherapie als twee-

behandeling van moeilijk genezende open

“Omdat we daarmee een aantal problemen

delijnsbehandeling zijn volgens dr. Claes groot.

wonden zoals bij diabetes en bij vasculaire

goed kunnen oplossen. Lukt dat niet, dan be-

“Het is in de eerste plaats een heel veilige tech-

stoornissen. “Een beperkt aantal behande-

stond vroeger alleen nog de mogelijkheid van

niek die bijvoorbeeld geen scheuren kan veroor-

lingen, maximum drie, waarbij de duur van

een operatie. Nu kunnen we door shockwave-

zaken. Aan patiënten die antistollingsmedicatie

de behandeling afhangt van de grootte van

therapie vaak een operatie vermijden.”

nemen vragen we wel om daar enkele dagen

de wonde, kan het herstelproces terug op

22 JESSALINEA

voor de behandeling mee te stoppen, maar dat


fysische geneeskunde

dr. Guido Claes

is eerder een voorzorgsmaatregel. Shockwa-

dan om 300 à 400 patiënten per jaar. “Dit

pie uit te breiden naar wondbehandeling. En

vetherapie kent ook een hoge succesrate. De

zijn vooral musculoskeletale behandelingen

vóór het einde van dit jaar starten we met

recidiefgraad is heel gering. Ik heb bijvoorbeeld

maar binnenkort gaan we in overleg met alle

shockwavetherapie in ons Medisch Centrum

patiënten die ik 10 jaar geleden voor hielspoor

betrokken diensten om de shockwavethera-

op campus St.-Ursula in Herk-de-Stad.”

behandeld heb en die nog steeds pijnvrij zijn. Je mag stellen dat voor bepaalde indicaties zo’n 60% van de patiënten klachtenvrij blijft. Een

De voordelen samengevat

ander voordeel is het beperkt aantal behande-

• Veilige techniek

lingen dat nodig is. Meestal volstaan 3 à 4 be-

• Eén van de best bestudeerde musculoskeletale behandelingstechnie-

handelingen van 6 tot 10 minuten, met telkens

ken, zowel op klinisch vlak als op vlak van fundamenteel onderzoek

een interval van enkele weken. Het is voor de

(effecten op stamcellen en celmetabolisme).

patiënten dus geen langdurige en zwaar belastende behandeling zoals een revalidatie na

• Hoge succesrate: voor bepaalde indicaties blijft 60% van de patiënten klachtenvrij. • Aantal behandelingen is beperkt – meestal 3 behandelingen met tel-

bepaalde operaties.”

kens een interval van enkele weken. • De behandeling duurt slechts 6 tot 10 minuten.

Certificaat

• Behandeling zonder medicatie.

Dr. Claes is lid van de internationale vereni-

• Behandeling werkt in op de oorzaken, niet op de symptomen.

ging voor shockwavetherapie en woonde

• Heeft een plaats ingenomen tussen de conservatieve en operatieve

onlangs in Salzburg hun jaarlijks congres bij.

techniek – kan in een aantal gevallen een operatie (met soms lange re-

Hij beschikt ook over een internationaal erkend certificaat voor shockwavetherapie. “Op dit ogenblik is er nog geen wetgeving rond

validatie) voorkomen. • Weinig of geen nevenwerkingen: soms lichte roodheid of zeer zeldzaam kleine blauwe vlekjes.

shockwavetherapie. De internationale vereniging neemt echter het standpunt in dat gefocuseerde

shockwavetherapie

voorbe-

De nadelen samengevat

houden is voor artsen, terwijl radiale therapie

• De behandeling wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds. De pa-

ook toevertrouwd kan worden aan kinesithe-

tiënt betaalt tussen 50 en 75 euro per behandeling (3 à 4 behandelin-

rapeuten. Radiale shockwavetherapie is ge-

gen gemiddeld). In een aantal gevallen kan shockwavetherapie wel een

schikt voor de behandeling van oppervlakkige

operatie (met soms lange revalidatie) vermijden.

aandoeningen, gefocuseerde therapie werkt in op dieper gelegen zones en calcificaties.”

Uitbreiding De dienst fysische geneeskunde van het Jessa Ziekenhuis voert jaarlijks een 1000tal shockwavebehandelingen uit. Het gaat

• De behandeling is onaangenaam, maar de dosis wordt aangepast aan wat de patiënt goed kan verdragen.

meer info Dr. Guido Claes, tel. 011 30 96 50 (secretariaat) www.ismst.com (website internationale vereniging voor shockwavetherapie)

JESSALINEA 23

De zin en onzin van shockwavetherapie  

Artikel uit artsenblad Jessa Ziekenhuis

De zin en onzin van shockwavetherapie  

Artikel uit artsenblad Jessa Ziekenhuis

Advertisement