Page 1

STAND VAN ZAKEN

Zijn huisartsen tevreden over de samenwerking In mei 2013 deed het Jessa Ziekenhuis een bevraging bij huisartsen van vier huisartsenkringen: Herkenrode, Houthalen-Helchteren, Kanton Borgloon en Wendelen. 91 huisartsen gaven hun mening, waarvoor dank. Hun feedback maakt het mogelijk om gericht te werken aan verbeterpunten. De belangrijkste conclusies van de bevraging samengevat.

De werkpunten:

De huisartsen konden bij de vragen volgende

de dienstverlening van de dienst radiologie.

scores geven: tevreden, eerder tevreden, neu-

• 91,2% is tevreden of eerder tevreden over

• Het telefonisch contact op spoedgeval-

de fysieke bereikbaarheid van campus Sal-

lendienst bij een ernstige diagnose en

vator.

de wachttijden. Er is wel begrip voor dat

traal, eerder ontevreden en ontevreden.

• 80,3% is tevreden of eerder tevreden over

Sterke punten:

de ontslagbrief.

• 90,1% van de artsen die de bevraging in-

• 75,9% vindt het medisch informatieblad

vulden, is tevreden of eerder tevreden over

JessaLinea zinvol. Het merendeel wil Jes-

het Jessa Ziekenhuis. • 90% geeft aan samen te werken met alle diensten van het Jessa Ziekenhuis. • 95,5% is tevreden of eerder tevreden over

6 JESSALINEA

saLinea in geprinte vorm ontvangen. • 85,7% is voldoende geïnformeerd over het aanbod, verwijsmogelijkheden, behandelingen... van het Jessa Ziekenhuis.

wachttijden voor bepaalde patiëntengroepen niet echt vermijdbaar zijn. 62,7% is tevreden of eerder tevreden over de werking van de dienst spoedgevallen. • Het verwittigen van de huisarts bij ernstige verwikkelingen en/of overlijden. 44% is hier tevreden of eerder tevreden over. • Het doorsturen van laboresultaten van


tevredenheidsmeting Hoe tevreden bent u over het jessa ziekenhuis? 100% 90% 80% 70% 60% 50%

51,6%

40% 38,5%

30% 20% 10% 0%

Tevreden

Eerder tevreden

8,8%

1,1%

0%

Neutraal

Eerder ontevreden

Ontevreden

van de ondervraagde huisartsen is tevreden " 90,1% of eerder tevreden over het Jessa Ziekenhuis. "

Algemene conclusie 90,1% van de bevraagde artsen is tevreden of eerder tevreden over het Jessa Ziekenhuis. De huisartsen geven aan dat hun verwijsgedrag door de fusie niet gewijzigd is. Toch zijn er ook een aantal werkpunten. Het ziekenhuis zoekt voor deze werkpunten naar een oplossing om zo de service naar en de samenwerking met huisartsen te verbeteren. Dank aan alle huisartsen die aan deze bevraging hebben meegewerkt!

met het Jessa Ziekenhuis? gehospitaliseerde patiënten zodat deze

“Werken aan een betere bereikbaarheid”

rechtstreeks in het medisch dossier van de

Dr. Patrik Peene is medisch manager van de zorgcluster ambulante zor-

huisarts terechtkomen en verwerkt kunnen

gen. “Bij bepaalde artsen kan de wachttijd voor een eerste raadpleging

worden.

inderdaad soms oplopen tot verschillende maanden,” beaamt hij. “Maar

• De lange wachttijden op de eerste raadple-

bij artsen binnen datzelfde specialisme kunnen patiënten vaak bin-

ging. Slechts 31,9% is tevreden of eerder

nen de week terecht. Toch willen we er zeker werk van maken om dit

tevreden over de toegankelijkheid van de

probleem op te lossen. Zo onderzoeken we de mogelijkheid om binnen

raadpleging voor patiënten die zich een

artsengroepen bepaalde ‘slots’, gereserveerd voor aanvragende huisart-

eerste keer aanmelden.

sen, vrij te houden voor urgente of semi-urgente raadplegingen.” Ook

• De telefonische bereikbaarheid van de zie-

de uitbreiding van raadplegingsuren is een denkpiste die zal worden

kenhuisdiensten en –artsen. 59,4% is hier

onderzocht. “Wat de telefonische bereikbaarheid betreft zal een apart

tevreden of eerder tevreden over.

telefoonnummer gereserveerd worden voor huisartsen. Sinds kort be-

• 62,7% van de huisartsen is meestal of al-

schikken de meeste artsen in het Jessa Ziekenhuis ook over een DECT-

tijd op de hoogte wanneer zijn of haar pa-

toestel. Dit brengt een betere bereikbaarheid van artsen met zich mee.

tiënt is opgenomen in het Jessa Ziekenhuis.

Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om een ziekenhuisbreed

Nochtans verstuurt het Jessa Ziekenhuis

callcenter te installeren voor alle raadplegingen, functiemetingen en

op jaarbasis meer dan 40 000 berichten via

onderzoeken, dit voor een snellere telefonische bereikbaarheid zonder

Medimail. Verdere analyse hiervan is nodig.

onnodige doorschakeling.

• De fysieke bereikbaarheid van campus Vir-

Een tip nog: voor afspraken contacteren verwijzers best het callcenter,

ga Jesse. 40,7% is hier tevreden of eerder

maar voor specifieke vragen over een patiënt zijn ze op dit ogenblik snel-

tevreden over.

ler geholpen via het secretariaat van de arts.”

JESSALINEA 7

Zijn huisartsen tevreden over de samenwerking met het Jessa Ziekenhuis?  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you