Page 1

JESS!

Jessa's Midsummer party mei | juni ‘13 Jaargang 4 - nummer 20

Personeelsmagazine Jessa Ziekenhuis

van a tot z

Eerste focusgesprekken Reva 4 officieel geopend startschot Jessa Ziekenhuis

Puzzelp lez voor de k ier ids


Meer inspraak mei | juni ‘13

voor onze patiënten

2

Al meer dan tien jaar overleggen we enkele keren per jaar met patiëntenverenigingen en het Limburgs Platform voor Zelfhulp- en Ontmoetingsgroepen (LPZO). De bedoeling is

Column

informatie uit te wisselen en te brainstormen over ideeën die de werking van ons ziekenhuis kunnen verbeteren. Voor deze aanpak staan we in de ziekenhuissector bekend en werden we begin juni in het actualiteitenmagazine Knack als voorloper vernoemd. Binnenkort krijgt deze – nu nog beperkte - deelname van patiënten in ons ziekenhuisbeleid concreter vorm. We stappen namelijk samen met vijf andere ziekenhuizen in een pilootproject van ICURO. Deze koepelorganisatie van Vlaamse ziekenhuizen wil een ‘stakeholdersoverleg’ in ziekenhuizen uittesten. Stakeholders zijn al onze partners, de groepen waarmee we als ziekenhuis te maken krijgen. Zo

zijn patiënten, huisartsen, mutualiteiten, thuiszorg, woon- en zorgcentra, OCMW’s en rusthuizen onze externe partners. De interne partners zijn bijvoorbeeld onze artsen, medewerkers en leden van de raad van bestuur. Concreet houdt het overleg in dat we enkele keren per jaar met al deze partners samenkomen om de grote plannen van het ziekenhuis te bespreken en onze zorg te verbeteren. Maar waarom is het zo belangrijk dat we van in het begin mee in dit proefproject stappen? In de eerste plaats omdat we de verwachtingen van onze patiënten willen kennen zodat ze na een verblijf in ons ziekenhuis supertevreden naar huis kunnen gaan. Maar daarnaast willen we als ziekenhuis ook goed voorbereid zijn op de veranderingen die we in de toekomst mogen verwachten. De patiënt van vandaag wil stilaan meer en meer inspraak in zijn zorg en behandeling. Hij wil als het ware een stukje meedenken vanuit de vertrouwensbasis die hij met zijn arts, verpleegkundige of andere zorgverstrekker heeft. En daar is niks mis mee! De patiënt van morgen zal nog meer inspraak willen. Een groot aantal patiënten dat in de toekomst in het ziekenhuis terecht komt, zal aan een chronische ziekte zoals diabetes, kanker of een hartaandoening lijden. Deze patiënten zijn als het ware ervaringsdeskundigen in het zorgproces en kunnen in die zin een waardevolle partner voor ons zijn. Bovendien zal een opname in het ziekenhuis in de toekomst - nog meer dan nu -

Jessa's Midsummer Party

slechts één schakel in het hele zorgproces betekenen. Verdere opvolging door de huisarts, thuiszorg of een andere zorginstelling zijn andere schakels in dat proces. Patiënten vertonen ook vaker tegelijkertijd verschillende ziektebeelden en hebben dus een andere zorgorganisatie nodig. Dit alles vraagt teamwerk, een multidisciplinaire aanpak en regelmatig en goed overleg met alle interne en externe partners. Alleen zo kunnen we het zorgproces in het ziekenhuis en over de ziekenhuisgrenzen heen optimaal stroomlijnen. Als organisatie willen we ons voorbereiden op deze uitdagingen van de toekomst. Het pilootproject is een eerste stap waarin al onze partners betrokken zijn. De volgende stap is een verdere uitwerking naar alle lagen van onze organisatie tot op de werkvloer. Maar vooraleer we deze nieuwe uitdaging aangaan, wens ik iedereen graag een deugddoende en zomerse vakantie. Geniet ervan met volle teugen!

Redactie: Erna Desiron, Eef Eerdekens, Miranda Follong, Kristof Hayen, Ludo Hermans, Nydia Leemans, Christa Meekers, Eddy Reners, Ilse Schalenbourg, Katrien Vangrunderbeeck, Lieve Verbiest en Brigitte Celis Hoofd- en eindredactie: Brigitte Celis Verantwoordelijke uitgever: vzw Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt Werkten ook mee aan dit nummer: Dr. Yves Breysem, Ingrid Nenczl, Nadine Willems, Lieve Haumont, Els Volders, dr. Joep Knol, Sandra Latet, Katleen Oris, Ludo Hermans, Karel Bosmans, dr. An Timmermans, Yeliz Dumlugöl, Fatma Öz, dr. Bart De Moor, Melanie Boulogne, prof. dr. Jean-Luc Rummens, Carine Ramaekers, dr. Koen Stas, dr. Marc Desmet, Melissa Neys, Geert Jeuris, Dirk Verheyen, Stijn Driesen Op de cover: Jessica Billen, klinisch laboratorium

Dr. Yves Breysem Algemeen directeur

Vormgeving: marjanwuyts Grafische Vormgeving


6 8 12 14 16

9

Teddy Bear Hospital

10

Focusgesprekken Oefening evacuatieplan

Palliatieve sedatie Karel Bosmans medeateur '100 in Zicht'

Jessa backstage

Symposium 'De ethische click'

15

17 21 24 28 30

Reva 4 en therapieblok 2 SU geopend

Puzzelplezier voor de kids Annick Germeys management assistant 2013 Jessa's Midsummer Party Melissa Neys kandidate Miss Limburgverkiezing

Zonnetips

22

Interculturele bemiddeling


Jess! van a tot z mei | juni ‘13

Jessa schakelt over naar elektronische maaltijdcheques Sinds 1 april 2013 is ons ziekenhuis overgestapt van papieren naar elektronische maaltijdche-

4

kunnen ondervinden. Maar misschien heb je hier en daar toch nog vragen. Om hierop een ant-

ques. Concreet betekent dit dat je maaltijdcheques nu beschikbaar zijn via een soort bankkaart die iedere maand automatisch opgeladen wordt met het saldo van je cheques. Intussen ben je de elektronische maaltijdcheques wellicht al helemaal gewoon en heb je het gebruiksgemak ervan woord te bieden maakte de dienst P&O een FAQ (vraag- en antwoordbundel). Je vindt deze terug op Jessanet > Personeel > Financieel > Maaltijdcheques. Na het bekijken van deze bundel toch nog vragen? Contacteer dan de dienst P&O, team loonbeheer, tel. (4) 85 08.

Jaarverslag 2012

kijk samen met jessa uit naar elk moment van je zwangerschap

jessa bevalt me! A4 - Jaarverslag 2012_.indd 1

13/06/13 19:37

Jessa jaaroverzicht 2012

in filmpje samengevat Bij het verschijnen van dit nummer van Jess is het jaaroverzicht 2012 van het Jessa Ziekenhuis net de wereld in gestuurd. Dit gebeurde via een filmpje van een drietal minuten waarin de kijker in vogelvlucht doorheen de opvallendste Jessagebeurtenissen van 2012 meegenomen wordt. Wie meer wil weten over deze en andere hoogtepunten uit het Jessajaar 2012, kan aansluitend een kijkje nemen op de deelwebsite jaarverslag. Daar zijn de initiatieven in een digitaal boekje nader toegelicht en aangevuld met heel wat cijfers uit tevredenheids- en kwaliteitsmetingen. Door deze cijfers in openheid aan patiĂŤnten, verwijzers en andere relaties te tonen, willen we verantwoording afleggen over onze dienstverlening. Sommige cijfers zijn goed, andere zijn voor verbetering vatbaar. We weten dus waaraan we extra hard moeten werken! Op de website zijn als extraatje ook enkele leuke filmpjes te bekijken over evenementen die in 2012 in ons ziekenhuis plaatsvonden. Meer info: www.jessazh.be/jaarverslag.


Congregatie Ursulinen bezoekt revalidatiecampus Een 40-tal zusters Ursulinen bracht op 11 april 2013 een bezoek aan revalidatiecentrum SU. “De zusters van de congregatie komen blijkbaar meerdere keren per jaar samen vanLuc Claes. "Voor hun samenkomst in april van dit jaar kregen

Teamactiviteit? Stuur ons een foto!

we van zuster Marie-Urbain de vraag of ze onze vernieuwde bouw met Reva 4 en de nieuwe therapiezalen konden bezoeken. Uiteraard zijn we graag op die vraag ingegaan. De Ursu-

Heel wat diensten organiseren in de

linen in Herk-de-Stad hebben immers altijd deel uit gemaakt

zomer of het najaar traditiegetrouw

van het ziekenhuis en later het revalidatiecentrum. Intussen

een teamactiviteit. Het ziekenhuis

vervullen ze geen actieve functie meer maar de zeven zus-

wil deze initiatieven ondersteunen

ters wonen hier nog in het klooster en blijven verbonden aan

en voorziet daarom voor alle mede-

onze campus.”

werkers die hieraan deelnemen een financiële tegemoetkoming van 10 euro en een halve dag dienstvrijstelling. Hoe beter de onderlinge samenwerking, hoe fijner het is om te komen werken! Heeft ook jouw dienst een activiteit

Jessa bevalt me!

op het programma staan? Stuur ons

brochure en website voor de kraamafdeling Om toekomstige ouders optimaal voor te bereiden op de komst van hun kindje ontwikkelde het ziekenhuis de brochure ‘Jessa bevalt me!’. Het boekje wordt verdeeld bij alle gynaecologen van ons ziekenhuis en overloopt kort de belangrijkste momenten in de zwangerschap. Wat gebeurt er in je buik? Wat onderzoekt de gynaecoloog zoal en wanneer? Aan welke

dan zeker een fotootje met enkele regels tekst en stel zo je dienst op een leuke manier in de kijker. Zorg er wel voor dat je de foto niet verkleint vooraleer je deze doormailt naar brigitte.celis@jessazh.be.

praktische zaken moet je zeker denken? Dit en andere vragen komen in de brochure aan bod. Verder staat ‘Jessa bevalt me’ bol van boeiende getuigenissen en heel wat handige tips en adviezen aan toekomstige ouders. Aansluitend ontwikkelden we ook een nieuwe deelwebsite voor de kraamafdeling: jessabevaltme.be. Dankzij de frisse look & feel, duidelijke structuur en to-the-point inhoud is alle praktische informatie snel en eenvoudig terug te vinden. De website vertelt je alles over de zwangerschap en de bevalling, het verblijf in het ziekenhuis en de periode na de geboorte.

Filmpje Ambulancewens valt in de prijzen Het filmpje dat ons ziekenhuis begin dit jaar liet maken om het goed doelproject Ambulancewens België tijdens

Maak de leukste wij publiceren ze!

vakantiekiekjes,

de Jessa Party in de kijker te zetten, heeft op 30 mei op

Heb je tijdens je zomervakantie een supermooie, ori-

het Limburgs bedrijfsfilmfestival de prijs van beste film-

ginele, ontroerende, grappige of gewoon leuke foto

pje behaald in de categorie diensten. Communicatiema-

gemaakt? Laat ons dan meegenieten en mail je foto

nager Kris Eyckmans en managementassistente Annick

naar communicatie@jessazh.be. Foto’s die ons vóór

Germeys namen de prijs in ontvangst. Jan Schraepen,

1 september bereiken publiceren we graag in het vol-

ambulancier op onze spoedgevallendienst, vervult met

gende nummer van Jess. Vermeld wel even je naam,

zijn stichting Ambulancewens België laatste wensen van

campus, dienst en eventueel de vakantiebestemming.

terminaal zieke patiënten en wordt hierin ondersteund

Let wel op! Om de kwaliteit van je foto voldoende

door het Jessafonds.

goed te houden voor drukwerk, mag je deze niet verkleinen voordat je de foto doormailt.

mei | juni ‘13

uit verschillende hoeken van Limburg," vertelt zorgmanager

5


mei | juni ‘13

Tevredenheid meten?

Focusgesprekken leveren tal van goede

6

H

et ziekenhuis startte onlangs met focusgesprekken. In de focusgesprekken praten kleine groepen van patiënten die eenzelfde ingreep hebben ondergaan over hun ervaring in het ziekenhuis. De feedback uit die gesprekken is ideaal om zorgtrajecten verder te verbeteren. Stafmedewerker kwaliteit Els Volders en zorgmanager Lieve Haumont geven tekst en uitleg. Stafmedewerker kwaliteit Els Volders is

Spiegel

instantie voor focusgesprekken. Bij de focus-

coördinator van het project. “Een focusgesprek

Vooraleer met focusgesprekken te starten,

gesprekken zijn alleen een gespreksleider en

is een vorm van tevredenheidsmeting. Je no-

ging een delegatie van ons ziekenhuis op be-

een verslaggever aanwezig. ”

digt een groep van maximum 10 patiënten uit

zoek in het AMC Heerlen in Nederland. “Daar

die eenzelfde ingreep hebben ondergaan en

heeft men een ruime ervaring met focusge-

vraagt naar hun ervaringen doorheen het hele

sprekken en spiegelgesprekken. Bij spiegel-

Gastric bypass

traject dat ze in het ziekenhuis doorlopen heb-

gesprekken zijn de betrokken artsen en ver-

Om de methodiek een eerste keer uit te tes-

ben. Tijdens zo’n gesprek kan je dieper door-

pleegkundigen ook aanwezig bij het gesprek,”

ten werd gekozen voor patiënten die een

vragen en krijg je een genuanceerder beeld

legt Els uit. “Het voordeel hiervan is dat de

gastric bypass hebben laten uitvoeren. Lieve:

dan in een schriftelijke tevredenheidsenquê-

zorgverstrekkers zelf feedback uit de eerste

“Deze patiënten zijn vrij mondig en de pa-

te,” vertelt ze. “Als coördinator help ik de fo-

hand krijgen. Het nadeel is dat sommige pa-

thologie is goed afgelijnd.” En dus begonnen

cusgesprekken mee voorbereiden, zorg ik voor

tiënten dan eerder geremd zijn om hun me-

Lieve en Els samen met abdominaal chirurg

verslaggeving en bewaak ik de methodiek.”

ning te geven. Daarom kiezen we in eerste

dr. Knol en obesitascoördinator Sandra Latet

" Soms zijn het kleine dingen die het verschil maken"

" Heel concrete

Dr. Joep Knol, abdominaal chi-

“Een zeer zinvol initiatief is dit,”

informatie

uit de eerste hand"

rurg: “Ik vind het belangrijk dat

zegt Katleen Oris, hoofdver-

we de tevredenheid bij onze patiënten nog verder kunnen

pleegkundige abdominale heelkunde. “We doen iedere

verbeteren. Soms zijn het kleine dingen die het verschil

dag ons best voor onze patiënten en weten intussen ook

maken. Daarom vind ik deze focusgesprekken een goed

wel dat we dit goed doen. Maar uit deze gesprekken haal

initiatief. Patiënten kunnen veel directer, vanuit het hart,

je heel concrete informatie uit de eerste hand. Ieder klein

hun mening geven en de vragen gaan veel dieper dan in

aspect van de zorgverlening komt aan bod en de reacties

een schriftelijke enquête het geval is. Als je bijvoorbeeld

zijn zeer to-the-point. Zo weten we nu hoe belangrijk onze

weet dat patiënten het heel erg appreciëren om kort voor

patiënten het contact met lotgenoten vinden, ook tijdens

de ingreep nog een bevestigend telefoontje te krijgen met

hun hospitalisatie. Daarom gaan we ons ‘woonkamercon-

info op welke campus en waar ze precies moeten zijn, dan

cept’ voor deze patiënten nog consequenter gebruiken. In

is het een kleine moeite om te zorgen dat dit ook syste-

de woonkamer kunnen patiënten samen eten, elkaar vra-

matisch gebeurt. We werken met een jong en enthousiast

gen stellen en hun ervaringen delen. Het woonkamercon-

team, waarin coördinator Sandra een belangrijke rol speelt.

cept is een onderdeel van het traject ‘fasttrackchirurgie’

Het is fijn om dan van de patiënten een bevestiging te

waar we mee bezig zijn en waarin we patiënten proberen

krijgen dat we goed bezig zijn.”

zo snel mogelijk gemobiliseerd te krijgen na hun ingreep. Dit draagt bij tot een snellere revalidatie en een sneller herstel.”


Het focusgesprek Gaat dieper en is genuanceerder dan een schriftelijke tevredenheidsmeting omdat je kan doorvra-

tips op

gen op bepaalde aspecten. Geeft informatie uit de eerste hand. Is slechts de mening van een kleine groep. Past perfect binnen ons beleid ‘servicegericht en hoffelijk’ en vormt een uitstekende aanvulling op de schriftelijke tevredenheidsmetingen, zorgobservaties en patiënteninterviews.

aan de voorbereiding van de vragen. “Het

slag kan. “Er is heel wat nuttige informatie uit

website obesitascentrum op de Jessawebsite

hele proces vanaf de vooronderzoeken tot

gekomen,” aldus Lieve. “Opvallend is bijvoor-

online en werken we verder aan projecten als

en met de thuiskomst na de ingreep komt in

beeld dat de patiënt wanneer hij tevreden

de postoperatieve revalidatie en de terug-

die vragen aan bod,” aldus Els. Els was zelf

is over de bejegening, minder zwaar tilt aan

komdagen.”

als verslaggever tijdens de focusgesprekken

structurele factoren zoals wachttijd of een

aanwezig, terwijl Lieve de gesprekken leidde.

kleine wachtruimte. We merken ook dat de coördinatiefunctie zeer belangrijk is om mensen vlot doorheen het hele traject te loodsen.

Feedback en actie

Er zijn uit de gesprekken geen grote aan-

Intussen zijn twee focusgesprekken met in

dachtsgebieden gekomen, maar uiteraard zijn

totaal 13 patiënten achter de rug en is de

er wel kleine punten waar we verder aan kun-

feedback teruggekoppeld naar het multidisci-

nen en zullen werken. Zo is er bijvoorbeeld

plinaire team, dat daarmee nu verder aan de

intussen een vernieuwde, uitgebreide deelOnze gesprekspartners waren Lieve Haumont en Els Volders

De belangrijkste " Tijdsinvestering valt best mee"

conclusies

Positieve punten Alle deelnemers zouden voor deze ingreep opnieuw voor ons ziekenhuis kiezen en zouden het ziekenhuis ook aanraden aan anderen die deze ingreep

Ook obesitascoördinator San-

willen ondergaan.

dra Latet vindt dat de focusge-

Patiënten die erg tevreden zijn over de bejegening

sprekken waardevolle informatie opleveren. “Je haalt er

tillen minder zwaar aan structurele factoren zoals

heel wat extra tips uit.” Sandra werkte - samen met dr. Joep Knol - mee aan de voorbereiding van de gesprekken. “De tijdsinvestering viel best mee. We zijn vertrokken van

wachttijd of kleine wachtruimten. De patiënt voelt dat het multidisciplinaire obesitasteam goed op elkaar ingewerkt is.

resultaten die we al hadden uit schriftelijke enquêtes en

Patiënten kunnen na hun ontslag uit het ziekenhuis

praatgroepen en hebben die punt voor punt overlopen om

indien nodig de arts via gsm bereiken. Dit wordt

zo te bepalen welke vragen we zouden stellen. De feed-

sterk gewaardeerd en geeft een veilig gevoel.

back die we nu gekregen hebben stimuleert ons om alvast aan twee projecten intensiever verder te werken: de verdere uitbouw van de postoperatieve revalidatietrainingen en de organisatie van terugkomsessies. Voor dit laatste zijn intussen concrete datums en thema’s vastgelegd.”

Werkpunten Niet alle verpleegkundigen zijn even goed op de hoogte van de dieetvoorschriften. Er is nood aan lotgenotencontact om ervaringen uit te wisselen. Bij opname op de intensieve zorgafdeling moet de familie sneller en beter worden geïnformeerd. Patiënten hebben nood aan hulp bij de dagelijkse hygiëne, ook al zijn ze fysiek in staat (angst).

mei | juni ‘13

Is een vorm van tevredenheidsmeting.

7


mei | juni ‘13

R

8

uim 650 verpleegkundigen oefenden de afgelopen maanden in kleine groepen de rampen- en evacuatieprocedures van het ziekenhuis in. Dit gebeurde voornamelijk op een tijdelijk leegstaande afdeling op campus VJ.

650 zorgverstrekkers oefenen

evacuatieplan in

“De deelnemers kregen eerst een korte theoretische inleiding,” vertelt coördinator rampenplan Ludo Hermans. “Daarna verdeelden we hen voor het ‘rollenspel’ in groepjes patiënten, bezoekers en personeel. Zo kreeg iedereen de

"Reacties in ons team waren heel positief”

kans om actief de procedure bij brand in de praktijk in te oefenen. De oefening omvatte

Geert Jeuris, adunct-hoofdverpleegkundige dienst radiologie

het hele stappenplan van alarmeren tot eva-

campus SA: “Onze dienstverantwoordelijke Bart Smolders en ik-

cueren van de afdeling. We hebben vooral

zelf vonden een sessie op de eigen afdeling een betere praktische

geoefend op het evacueren van een liggende

oefening gezien het bijzondere karakter van de afdeling. Onze

patiënt met een reddingszeil onder de matras.”

referentiepersoon rampenplan Johan Sijben had op voorhand samen met Ludo Hermans een heel scenario uitgewerkt voor een avondsessie. Het was de eerste keer dat we evacuatieoefeningen

Op de afdeling

deden en de reacties in ons team waren heel positief. Nadat we de eerste situatie hadden

Er waren ook diverse teams zoals de radio-

ingeoefend, volgde er een evaluatie van wat goed en wat fout gelopen was. Bij de tweede

therapieafdeling van campus VJ en de dienst

situatie verliepen een aantal dingen meteen al beter. Ons hele team heeft de feedback over

radiologie campus SA die de procedures in

de oefeningen gekregen. Dit is een bijzonder zinvolle oefening, die gerust jaarlijks mag her-

hun eigen locatie uittesten. “Dat is natuurlijk

haald worden.”

ideaal. Zo kan je heel gericht binnen de infrastructuur van je afdeling alles tot in detail inoefenen. De reacties van de afdelingen waren trouwens positief. Heel wat mensen vroegen

"Theorie meteen in

praktijk inoefenen”

of dit in de toekomst vervolgd wordt. Op de

Dirk Verheyen is referentiepersoon rampenplan op de afde-

afdelingen zelf oefenen is niet altijd gemak-

ling kortverblijf cardio-pneumo (A2 campus VJ). “Wij hebben

kelijk, maar toch worden er in de volgende

de opleiding met onze volledige dienst gevolgd,” vertelt hij. “De

maanden op de diverse campussen nog oefe-

reacties bij de collega’s waren vrij positief. Het interessante is

ningen op de afdeling voorbereid. Dit gebeurt

dat je het korte theoretische gedeelte onmiddellijk in de praktijk

door de referentiepersonen rampenplan. Op

kan beginnen toepassen. We hebben bijvoorbeeld met de rescue

campus SU loopt in het najaar een traject van

sheets geoefend en konden ook onze vragen stellen. Deze oefe-

‘aulasessies’, gevolgd door een kleine oefe-

ning zou eigenlijk best regelmatig herhaald worden.”

ning. Tegen het einde van dit jaar verwachten we meer dan 800 mensen bereikt te hebben.”

" Indien nodig rampenplan van de dienst bijsturen"

Ziekenhuisrampenplan Coördinator rampenplan Ludo Hermans en preventieadviseurs Jean-Pierre Cuppens en

Ook Stijn Driesen van de dienst ICCU campus VJ ziet de meer-

Bart Rubens organiseerden ook twee oefenin-

waarde van de evacuatieoefeningen. “Doordat we veel beademde

gen waarbij het hele ziekenhuisrampenplan in

patiënten of patiënten met monitoring hebben zijn de evacuatie-

zijn alarmering uitgetest werd. “Op vlak van

oefeningen voor ons anders dan op een gewone verpleegafdeling.

de communicatie via oproepers waren daar

Daarom was er een aparte sessie voor ons team. Eigenlijk zijn we al

toch wel wat hiaten. We gaan dit sowieso

vrij goed getraind in dit soort situaties omdat we regelmatig patiënten snel naar het cathlab

herbekijken zodra de decttoestellen overal in

moeten vervoeren. Maar toch hebben we bijgeleerd bijvoorbeeld op het vlak van alarmering

gebruik zijn. Er is de afgelopen maanden met

en evacuatiewegen. Tijdens de volgende dienstvergadering houden we een nabespreking

deze oefeningen een mooi traject afgelegd,

over de evacuatieoefeningen en indien nodig wordt het rampenplan van onze dienst dan

maar het verhaal stopt hier natuurlijk niet.”

aangepast.”


mei | juni ‘13

9

150 Kinderen laten knuffel onderzoeken in Jessa Ziekenhuis Zo’n 150 kinderen tussen 4 en 6 jaar kwamen

In chirurgenpakje

sessie van kinderpsychologe Karen Castermans

op zaterdag 20 april met hun lievelingsknuffel

De kinderen mochten hun zieke knuffel laten

en orthopedagoge Leen Coremans van onze

(en hun ouders) naar het ‘Teddy Bear Hospital’

onderzoeken en het hele traject van de behan-

kinderafdeling. Daar kregen ze meer informatie

dat hiervoor tijdelijk ingericht was in het school-

deling mee volgen. Zo kwamen ze bijvoorbeeld

over thema’s als: ‘Hoe bereid ik mijn kind voor op

gebouw op campus Salvator. Daar vingen tien-

in een voor deze gelegenheid geïmproviseerde

een ziekenhuisopname’ of ‘Hoe ga ik met mijn

tallen geneeskundestudenten van de UHasselt

consultatieruimte, röntgenafdeling, operatie-

kind om wanneer een familielid ernstig ziek is?’

de kleuters op als volleerde teddybeerdokters.

kwartier en apotheek. In het operatiekwartier

Een uurtje later konden kinderen en ouders met

Met het initiatief willen de organisatoren van

kregen ze een chirurgenpakje aan om de in-

een vrijwel gezonde knuffel terug huiswaarts

BeMSA (Belgian Medical Students Association

greep mee uit te voeren.

keren. Het Teddy Bear Hospital kreeg zijn eerste patiëntjes om 10u over de vloer. De laatste

Hasselt) de angst voor ziekenhuizen en dok-

kindjes verlieten het ziekenhuis om 17u. Met

ters bij de kinderen wegnemen. Ons ziekenhuis werkte graag mee aan dit kindvriendelijke eve-

Informatiesessie voor ouders

zo’n 150 kinderen die de teddybeerdokters

nement.

En de ouders? Die konden naar een informatie-

bezochten, mag het initiatief zeker een succes genoemd worden.


mei | juni ‘13

10

Symposium

Heb jij ‘m, de ethische klik? I

n elke kamer, in elke verzorging, bij elke beslissing: ethiek zit overal in ons ziekenhuis. Of je nu een oudere man fixeert of palliatieve sedatie bespreekt voor een terminale kankerpatiënt, iedereen komt ermee in contact. “Ethiek zit in alledaagse dingen waarbij je jezelf de vraag stelt: handel ik hier juist? Die vragen stellen en er aandacht aan schenken, betekent een enorme meerwaarde voor het ziekenhuis, de patiënten en het personeel.” Dit en veel meer viel te horen op het Jessasymposium ‘De Ethische click’ op 27 april.

De aula op campus Salvator was tot de nok

juridische grondslag, de afspraken, en de do’s

gevuld. Dat we als zorgverlener continu de

en dont’s rond de Code Beperking Therapie

Jessa en woon- en zorgcentra op één lijn

ethische klik moeten maken en dat info over

(CBT). Codes Beperking Therapie betekenen

Kristien Willems, hoofdverpleegkundige afde-

ethiek in het Jessa Ziekenhuis slechts een

veel meer dan DNR - Do Not Reanimate - en

ling T1 campus VJ ging dieper in op de relatie

muisklik verwijderd is dankzij JessaZorgnet,

daarom verkiezen we 'CBT' als term boven

tussen Jessa en de woon- en zorgcentra. Het

dat viel te vernemen uit de presentatie van

'DNR-codes'. Dankzij CBT weten we, zieken-

Jessa Ziekenhuis heeft in het kader van het

dr. Bart De Moor, nefroloog en voorzitter van

huisbreed, welke behandelingen we niet

zorgprogramma geriatrie functionele bindingen

het Ethisch Comité. Wat is palliatieve sedatie?

meer toepassen bij een bepaalde patiënt die

met 10 woon- en zorgcentra. Die zijn elk op hun

Hoe passen we het toe en wanneer? Dit en

we niet meer onnodig willen belasten. Na de

eigen manier bezig met vroegtijdige zorgplan-

meer kwam je daarna te weten in de uiteen-

pauze was het de beurt aan dr. Joke Bossers,

ning. Bij transfers van bewoners/patiënten tus-

zetting van dr. Marc Desmet, arts palliatieve

huisarts en begeleidende arts van Pallion, die

sen deze centra en het ziekenhuis botsen we

zorg en lid van het Ethisch Comité.

samen met Marleen Van Overloop, coördinator

in beide richtingen regelmatig op een gebrek

van het palliatief support team, een uiteen-

aan informatie over wensen, afspraken en be-

zetting gaf over wilsverklaringen en over het

slissingen rond het optimale behandelbeleid

CBT en wilsverklaringen

hoe en waarom van het bespreekbaar maken

van een patiënt. Hierover zijn nu concrete af-

Bedrijfsjuriste Noor Schepens had het over de

van een menswaardig levenseinde.

spraken gemaakt voor een goede informatie-

Meer info over palliatieve sedatie en de uiteenzetting van dr. Marc Desmet vind je op pagina 12.

Dr. Bart De Moor, nefroloog en voorzitter Ethisch Comité gaf toelichting bij het ethisch luik op JessaZorgnet. Je vindt er onder meer de ethische infolijst, het CBT-protocol en –formulier en de missie en werking van het ethisch comité.


Melanie Boulogne, pastoraal medewerker, campus SA: “Sinds 2010 ben ik lid van het paramedisch ethisch comité. Fixatie, sedatie, CBT ... al deze topics zijn het afgelopen jaar de revue gepasseerd. Boeiend om op het symposium te zien hoe onze adviezen in de praktijk invulling krijgen. Als pastoraal werker krijg ik vaak te maken met ethisch geladen situaties, zoals in stervensbegeleiding. Maar ik stel vast dat ethiek overal een plaats krijgt in het ziekenhuis en dat is mooi.”

Prof. dr. Jean-Luc Rummens, afdeling klinisch la-

Zorg aan – vaak kwetsbare patiënten maakt het noodzakelijk continu kritisch na te denken als zorgverlener.

"

boratorium: “Wij komen regelmatig in contact met ethische kwesties. Denk maar aan ons experimenteel stamcellenonderzoek, analyses in het kader van IVF en zo meer. Zelfs bij het doorgeven van laboresultaten komt ethiek kijken. Het symposium zat prima in elkaar. De topics waren afwisselend en goed gebracht. Het ethisch comité levert uitstekend werk in ons zieken-

uitwisseling die continuïteit van de beste zorg

huis. Het blijft niet steken in denken, maar er komen concrete verbeteringen uit

garandeert in het voordeel van de patiënt.

voort in het voordeel van de patiënt en het ziekenhuis. Denk maar aan de CBTcode of het fixatieprotocol. Chapeau!”

Fixatie, een kwestie van intensieve zorg

Carine Ramaekers, verpleegkundige gastro-entero-

Waarom, wanneer en hoe gebruiken we fy-

logie, campus VJ:

sieke fixatie? Wat zijn de risico’s en hoe

“Rond een gevoelig maar belangrijk thema als seda-

combineer je de beste zorg met veilige zorg?

tie heerst vaak nog veel onduidelijkheid. Ik heb veel

“Verpleegkundigen hebben vaak gemengde

bijgeleerd op het symposium. Ook tal van praktische

gevoelens wanneer ze een patiënt fixeren.

zaken: wel of niet sederen en hoe? wanneer moet een

Het algemene uitgangspunt is dat Jessa een

patiënt papieren rond wilsverklaring gereed hebben?

fixatiearme omgeving is. Wanneer kan het?

Tips rond het gebruik van CBT, ... Ik ben samen met de

Wanneer moet het? En hoe doen we het? Het

collega’s van de andere campus naar het symposium

fixatieprotocol maakt duidelijk dat vrijheids-

geweest. Fijn!”

beperking een kwestie van intensieve zorg is,” zo klonk Thijs Nelis, stafmedewerker paDr. Koen Stas, inwendige geneeskunde

tiëntveiligheid.

en nefrologie: “Het was nuttig om een helder beeld te krijgen van

hoe het ziekenhuis stelling neemt en omgaat met

Stilstaan bij ethiek – is het goed wat we doen en voeren we onze handelingen ook goed uit? – is een meerwaarde voor de patiënt en voor het ziekenhuis.

"

fixatie en sedatie, twee zorgvormen die wel eens in de vuurlinie staan. We krijgen op onze afdelingen regelmatig te maken met patiënten met een lange chronische geschiedenis die vragen hebben rond wilsverklaringen of die we met het team CBT bespreken. Verder juich ik het erg toe dat er in de zorg voor geriatrische patiënten werk gemaakt wordt van overleg en overeenstemming tussen externe zorgcentra en ons ziekenhuis.”

mei | juni ‘13

Ethiek is géén ver-van-mijn-bedshow

11


mei | juni ‘13

12

Sederen is een kunst W

at is palliatieve sedatie? Hoe passen we het toe en wanneer? Deze en andere vragen beantwoordde dr. Marc Desmet, arts palliatieve zorg en lid van het Ethisch Comité, tijdens het Jessasymposium ‘De ethische click’, waarover je op pagina 10 meer kan lezen. Palliatieve sedatie is al een heel oud verhaal. Mensen min of meer doen slapen om erg lijden bij overlijden te voorkomen, heeft altijd bestaan. Nieuw zijn de technieken die we vandaag gebruiken. Palliatieve sedatie zorgt voor pijn- en symptoomcontrole, terwijl euthanasie inzet op actieve levensbeëindiging.

Bij palliatieve sedatie gaat het om het toe-

Is palliatieve sedatie beter of slechter dan

paard gaat met onaanvaardbare bijwerkingen.

dienen van sedativa in doseringen en combi-

euthanasie?

Meestal is er sprake van een combinatie van

naties die nodig zijn om het bewustzijn van

“Het is anders. Je verlaagt iemands bewustzijn

refractaire symptomen: zowel fysische symp-

een terminale patiënt te verlagen om één of

tot aan de dood. Palliatieve sedatie kan een

tomen (refractair delier, verstikking,... ), als

meerdere refractaire symptomen adequaat te

goed alternatief zijn voor euthanasie, maar het

existentiële (laatste dagen niet bewust willen

controleren. Met andere woorden: het doel is

kan ook heel belastend zijn voor de omgeving,

meemaken, uitzichtloosheid, afhankelijkheid,

bewustzijnsverlaging, niet levensverkorting.

en het wordt helemaal anders ervaren dan eu-

alles is al gezegd...).”

thanasie. Palliatieve sedatie is een goede uitweg wanneer we met de rug tegen de muur Welke soorten sedatie zijn er?

staan, wanneer conventionele behandelingen

Kan palliatieve sedatie een alternatief zijn

Dr. Marc Desmet: “Je hebt diepe sedatie, waar-

geen soelaas bieden. Het is een kunst die

voor euthanasie?

bij er geen communicatie meer mogelijk is of

vraagt om goede communicatie en afspraken

“Soms. Bijvoorbeeld wanneer de patiënt uit-

lichte sedatie waarbij dat wel nog mogelijk

enerzijds, en de juiste techniek anderzijds.”

drukkelijk aangeeft te willen sterven maar

is. Verder maken we het onderscheid tussen

euthanasie onaanvaardbaar vindt. Palliatieve

intermittente sedatie en continue sedatie. Bij

sedatie kan ook een alternatief zijn wanneer

intermittente sedatie sedeer je iemand tijde-

Hoe vaak valt het voor?

euthanasie onaanvaardbaar is voor de omge-

lijk met de bedoeling weer wakker te worden.

“Uit onderzoek blijkt dat in Vlaanderen 14%

ving, maar dan uiteraard mits akkoord van de

Continue sedatie wordt enkel bij terminale

van de overlijdens gepaard gaan met een of

terminale patiënt. Maar sowieso moet pallia-

patiënten toegepast.”

andere vorm van sedatie. Er moet zeker nog

tieve sedatie even zorgvuldig voorbereid en

meer onderzoek gebeuren rond de frekwentie

uitgevoerd worden als euthanasie.”

van palliatieve sedatie, maar het percentage zal altijd wel boven de tien procent liggen. Dat is ook zo in ons ziekenhuis, al hebben we daar

Wie kan om palliatieve sedatie vragen?

geen onderzoek rond gedaan.'

“Het initiatief kan uitgaan van de patiënt of familie enerzijds of van de hulpverlener anderzijds. In alle geval is communicatie uiterst

Wanneer wordt palliatieve sedatie toege-

belangrijk, zowel met de patiënt (indien mo-

past?

gelijk), als met de familie en met het team.”

“Refractaire symptomen bij terminale patiënten vormen een indicatie voor palliatieve se-

dr. Marc Desmet

datie. Het gaat om symptomen waarbij geen

Wanneer en hoe ga je het gesprek aan met

conventionele behandeling (voldoende snel)

de patiënt?

effectief is of waarbij de behandeling ge-

“Palliatieve sedatie wordt zo mogelijk altijd


Het verschil tussen diepe continue sedatie en euthanasie euthanasie

doel / intentie

lijdensverlichting

lijdensbeëindiging

middel

verlaging bewustzijn

levensbeëindiging

medisch handelen

normaal

bijzonder

indicatie

refractair symptoom alternatief euthanasie

medisch uitzichtloos en ondraaglijk lijden

alleen bij terminale patient?

ja (1 à 2 weken)

neen, ook bij patiënten met langere prognoses

toestemming patiënt

indien mogelijk

altijd (weloverwogen)

consultatie 2e/3e arts

aanbevolen, zeker zo kennis ontbreekt

verplicht

besluitvorming primair

(patiënt), naasten, team

patiënt en arts

uitvoering

arts + verpleegkundige

arts

medicatie

benzodiazepines, meestal SC zelden barbituraat: IV

barbituraat: meestal IV tenzij potio + spierrelaxans: IV

dosering

titratie / proportioneel

snelle overdosering

duur na start

dag(en)

minuten / uren bij potio

in principe reversibel

ja

nee

verkort het leven

niet bewezen

ja

wettelijke regelgeving

zoals voor elk medisch handelen

afzonderlijke wetgeving

melding en toetsing

nee

verplicht

mei | juni ‘13

continue diepe sedatie

13

met toestemming van de patiënt uitgevoerd. Het gebeurt best proactief, zeker bij risicopatiënten waarbij acute sedatie zich kan opdringen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan ernstige respiratoire insufficiëntie of herseninklemming. Bij acute sedatie moeten de medicijnen al klaarliggen en moet je de vertegenwoordiger zo snel mogelijk verwittigen. In het gesprek met de patiënt geef je info over de sedatie zoals de opties, het doel, de werking, praktische uitvoering, de start, de verzorging en de duur. Daarnaast pols je ook naar de wensen van de patiënt in verband met het moment van afscheid. Wenst hij een gesprek met een geestelijk verzorger? Is er een bepaald ritueel gewenst?”

Hoe voer je het gesprek met de familie? “Een heel belangrijke boodschap is dat palliatieve sedatie geen ‘gemakkelijkheidsoplos-

Bron: www.pallialine.be

sing’ is. Het is vermoeiend en vraagt veel inzet. Vertel ook duidelijk dat, zodra de persoon slaapt, je er niet meer mee kan spreken, maar

De arts beslist, best in consensus. Het spreekt

Moet je bij diepe continue sedatie vocht/

enkel nog tegen kan praten. Vraag of er nog

voor zich dat communicatie, coördinatie en

voeding toedienen?

iemand is, een ver familielid bijvoorbeeld, die

continuïteit van zorg belangrijk zijn. Maak

“In principe niet. De patiënt is stervende en

voordien nog met de patiënt zou willen spre-

afspraken over de beschikbaarheid en bereik-

sterft bijna altijd aan de onderliggende aan-

ken. Laat bij voorkeur 24 uur tijd tussen be-

baarheid van artsen en verpleegkundigen en

doening, niet aan dehydratatie. 94% van de

slissing en uitvoering. En bespreek ook de ver-

de beschikbaarheid van medicatie, vooral in

palliatieve sedaties lopen binnen de 7 dagen

dere symptoomcontrole, zorg en begeleiding.”

crisissituaties. Maar maak ook afspraken rond

uit op de dood.”

ongewenst wakker worden.” Wat is de rol van het team? “Die is heel belangrijk. Iedereen moet zijn in-

Moet bij de uitvoering altijd een arts aan-

breng kunnen doen in de best mogelijke aan-

wezig zijn?

pak. De verpleegkundigen spelen door hun in-

“In principe wel, maar in acute gevallen, en

Meer info over palliatieve sedatie

tensief contact met de patiënt een cruciale rol

indien voordien de mogelijkheid van acute se-

vind je op JessaZorgnet > comités

op vlak van observatie van symptomen en uit-

datie besproken is, kan een ervaren verpleeg-

en werkgroepen > ethisch comité >

voering. Iedereen denkt en observeert mee,

kundige alleen starten.”

richtlijn palliatieve sedatie (inclusief

maar het blijft wel een medische beslissing.

Meer info op

JessaZorgnet

handige vouwkaart).


mei | juni ‘13

100

virtuele ‘LinkedIn vrienden’ – onbekenden van elkaar – beslisten een tijd geleden om samen een boek te schrijven. Ze beschreven hiervoor allemaal een ‘levensinzicht’ of aangrijpend moment dat hun leven veranderd heeft. Onder hen ook onze eigen directeur personeel & organisatie, Karel Bosmans. De 100 rijke inzichten werden intussen verzameld in ‘100 in Zicht’, dat eind mei verscheen. De opbrengst van het boek gaat integraal naar een goed doel.

14

Personeelsdirecteur Karel Bosmans medeauteur van

‘100 in Zicht’

“Ongeveer een jaar geleden kreeg ik via Lin-

we bijvoorbeeld net voor de lancering van het

geerd om mensen die met ons in contact wil-

kedIn de vraag of ik bereid was om mee te

boek allemaal onze profielfoto op facebook

len treden over ons verhaal, virtueel te woord

schrijven aan een roman met in totaal 250

en LinkedIn vervangen door de cover van het

te staan. Het kan immers altijd dat je iemand

auteurs,” blikt Karel terug. “Initiatiefnemer

boek, een boek dat we zelf nog niet gezien

raakt met jouw verhaal. Het boekexperiment

Bart De Bondt zou de aanzet schrijven en

hadden. Ik had nog maar net een berichtje

is trouwens nog niet afgelopen. Iedereen die

deze sturen naar één van de 250 auteurs.

hierover op facebook gepost en kreeg meteen

wil, kan een inzicht indienen dat zijn of haar

Die persoon zou hieraan een vervolg breien

al een aantal reacties. Ieder van ons heeft ook

leven heeft veranderd. Alle verhalen worden

en het naar iemand anders sturen. Zodra je

een aantal boeken aangekocht om de kostprijs

door een redactie bekeken en eventueel op-

de roman toegestuurd kreeg, had je 24 uur de

te dekken. Daarnaast hebben we ons geënga-

genomen bij een volgende uitgave.”

tijd om deze te lezen en jouw vervolg erop te schrijven. Ik vond dat een leuk initiatief maar uiteindelijk bleek het niet haalbaar.”

Steun het goede doel De opbrengst van het boek 100 in Zicht gaat integraal naar de vzw Moeders

Verrijkende inzichten

voor Moeders in Borgerhout, een project dat steun verleent aan kansarme

Al gauw volgde de vraag om dan mee te schrij-

jonge gezinnen. Dit project werd door de 100 auteurs via voting gekozen uit

ven aan een boek vol persoonlijke levensin-

13 projecten. Alle projecten werden ingediend door medeauteurs.

zichten. Karel: “Niet zo evident, want daarmee stel je jezelf heel kwetsbaar op. Maar ook hier

Wil je het goede doel ‘Moeders voor Moeders’ steunen of ben je geïnteresseerd

heb ik ja op gezegd. Je kwetsbaar opstellen is

in het levensinzicht van Karel en de andere auteurs? Ga dan zeker eens naar de

immers een kracht op zich. En er is niets dat

website www.uitzicht-inzicht.be. Je kan daar:

meer deugd doet dan een gemeenschappelijk

Het boek bestellen

doel te realiseren. Bovendien gaat het hier om

Grasduinen in de verhalen die op de website staan

een maatschappelijk zingevend project: een

Informatie vinden over het goede doel

boek vol verrijkende verhalen waarvan de op-

Zelf medeauteur worden van het grote boekexperiment

brengst naar een goed doel gaat.”

De kracht van sociale media Voor de 100 auteurs bleef het niet bij schrijven alleen. “Er was regelmatig overleg over praktische dingen zoals het uitgeven van het boek of de organisatie van een persmoment. En dat allemaal via sociale media en met mensen die je persoonlijk niet kent. Je merkt dan hoe groot de kracht van internet is. Zo hebben

Enkele quotes uit het inzicht van Karel “ Ik voel me een TGV die moet leren om in elk tussenstation te stoppen om tijdig op zijn eindbestemming te geraken.” “ Vanuit mijn eigen persoonlijkheid en mijn rol als directielid ging ik (te) frequent uit van mijn eigen inzichten en mening.” “ Het levensinzicht dat ik verworven heb via CIGO: Leer je mening ernaast te zetten in plaats van ertegenover. Dat is een Leitmotiv van me geworden. In een debat leidt dit tot rijkdom in plaats van tot verarming.”


Reva 4 en therapieblok 2 officieel geopend Ruim 100 raads- en directieleden, leidingge-

pus en welke ambities campus SU voor de

revalidatiearts dr. Sofie Peeters als hoofdver-

venden en medewerkers uit ons ziekenhuis

nabije toekomst heeft. Marc Michielsen ging

pleegkundige Paul Janssen kwamen aan het

woonden de officiële opening bij. Algemeen

onder meer in op de visie die schuilt achter de

woord over de overstap naar campus SU en

directeur dr. Yves Breysem had het genoegen

vernieuwde therapiezalen. In therapieblok 1

de integratie op de nieuwe campus. Paul ver-

om de genodigden te verwelkomen. Dr. Guido

heeft iedere discipline een bepaalde ruimte

wees hierbij nog eens graag naar de bijzonder

Claes, medisch manager neuro-locomotoriek,

in gebruik: de kinesitherapiezaal, ergothera-

warme ontvangst die zijn afdeling op campus

belichtte aansluitend de visie en speerpunten

piezaal, ... In het nieuwe gedeelte werken de

SU mocht ervaren. Het panelgesprek werd

van het revalidatiecentrum.

therapeuten volledig multidisciplinair naar

afgesloten met een slotwoord van voorzitter

één doel toe en bekijken ze telkens hoe ze dat

Karel Peeters die de nieuwe afdelingen op de

doel zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen

revalidatiecampus officieel voor geopend ver-

Visie en ambitie

bereiken. De therapeuten hebben vanuit hun

klaarde. Aansluitend kregen alle aanwezigen

En dan was het tijd voor een vlotte babbel

expertise zelf mee gedacht over de bestem-

nog een rondleiding op de nieuwe locaties.

met zorgmanager Luc Claes, hoofdtherapeut

ming van de zalen.

Het officiële gedeelte zonder rondleidingen

Marc Michielsen, revalidatiearts dr. Sofie Pee-

duurde ongeveer een uurtje: genoeg om de

ters en hoofdverpleegkundige Reva 4 Paul

aanwezigen geboeid te laten luisteren en de

Janssen. Via Luc Claes kwam het publiek te

Integratie

nodige voeling te laten krijgen met dit revali-

weten wat de voordelen zijn van de centrali-

Bij de twee overige gesprekspartners lag de

datiecentrum dat weliswaar nog jong is, maar

satie van alle revalidatiebedden op één cam-

focus meer op de verhuis naar Reva 4. Zowel

dat in de afgelopen jaren een zeer sterke visie en expertise heeft uitgebouwd.

mei | juni ‘13

E

ind januari 2013 verhuisde de revalidatieafdeling van campus VJ naar Reva 4 campus SU. Hiermee zijn alle revalidatieafdelingen van het Jessa Ziekenhuis gecentraliseerd in Herk-de-Stad. Tegelijkertijd nam de revalidatiecampus een gloednieuw tweede therapieblok in gebruik. Op donderdag 25 april kregen deze twee nieuwe locaties op campus SU een ‘officieel’ openingsmoment.

15


Zoek naar mensen, plaatsen en dingen

Jessa Jessa backstage:

media facebook& social voor en door Jessamedewerkers

mei | juni ‘13

Roparun schenkt

16

Dinsdag 29 januari 2013 Luc Colla, communicatiemanager

34 000 euro aan Palliatieve afdeling Jessa

Jessa Ziekenhuis

Vind ik leuk

Bericht

Het Jessa Ziekenhuis krijgt van de

Jessa Ziekenhuis 16 juni

stichting Roparun 34 000 euro voor de verdere inrichting van de nieuwe palliatieve eenheid die sinds kort op campus Salvator gehuisvest is. Zorgmanager Chris De Smet: “Het geld zal gebruikt worden voor de inrichting van de leefruimte, het terras en een terrasoverkapping. Het is niet de eerste keer dat projecten van ons

Dagelijks gebeuren er fijne dingen in het ziekenhuis die tof zijn om te weten. Dingen die vaak niet 'belangrijk' genoeg zijn om te publiceren op de website, Jessanet, Jess! of in INTERN. Voor al die plezante nieuwtjes hebben we een nieuw kanaal opgericht: ‘Jessa backstage’. Vind ik leuk - Reageren - Delen

25

ziekenhuis steun krijgen van Roparun.” In het verleden was de stichting

Jessa Ziekenhuis Heb je iets leuk meegemaakt op de werkvloer dat je

Roparun al diverse keren een onmis-

wil delen met de collega's? Foto's, toffe verhalen, quotes, flater van de dag?

kenbare partner in het streefdoel om

Zet het vanaf nu online in de nieuwe facebookgroep ‘Jessa Backstage’ en

onze (kanker)patiënten de zorg en

gun je collega’s een blik backstage op jouw dienst. We zijn reuze benieuwd

het comfort te bieden waarop zij in

wat er allemaal leeft in huis. Jessa Backstage is een gesloten groep die eind

een kwaliteitsvolle dienstverlening

mei door de dienst communicatie opgestart is. De groep is enkel toegankelijk

recht hebben. Dit vertaalde zich on-

voor medewerkers van het Jessa Ziekenhuis. Wat hier gezegd en gepubliceerd

der meer in de financiering van de

wordt, blijft dus binnen deze groep. What happens in Jessa backstage, stays

aankoop van hoofdhuidkoelers en

in Jessa backstage. Maar vergeet niet dat foto's ook zichtbaar worden voor

de inrichting van het Centrum voor

al je persoonlijke facebookvrienden vanaf het moment dat je ze "deelt" op

aanvullende

je persoonlijke pagina! Word je getagd in een foto die in de groep staat? Dan

Oncologische

Onder-

steuning O2+. Dit laatste is de well-

verschijnt die foto NIET op je persoonlijke prikbord.

nessruimte die ingericht is in huis 9

17 juni - Vind ik leuk

en waar kankerpatiënten terecht

63

kunnen voor verwen- en massagesessies, ontspanningstherapie en (informatieve) groepssessies. De voorbije drie jaren nam ook een Jessateam met succes deel aan de Roparun, een jaarlijkse estafetteloop van ruim 525 kilometer waarbij teams geld verzamelen voor projecten voor mensen met kanker. Het Jessateam wist tijdens die drie edities in totaal een bedrag van ruim 72 500 euro bij

Jessa’s

Midsummer

Party

MidsummerParty, plaats je eigen foto's online 18 juni Jessa Ziekenhuis Een kleine testgroep van een 100-tal medewerkers heeft ondertussen al heel wat leuke berichtjes en foto’s online gezet. Maar de eerste grote update kwam er half juni. Toen zetten we alle foto’s van de Midsummer Party online. Je kan de party dus nog eens online herbeleven en je collega’s naar hartenlust taggen. Als je trouwens zelf ook leuke foto’s gemaakt hebt op de Midsummer Party, deel die dan gerust via deze groep! 18 juni - Vind ik leuk

58

elkaar te lopen.

Privacy van de patiënt niet vergeten Vergeet niet om altijd de privacy van onze patiënten te beschermen. Moest je bijvoorbeeld een jarige patiënt verrassen met een bosje bloemen of een doosje pralines, vergeet dan zeker niet om zijn toestemming te vragen als je een foto van dat leuke moment in deze groep wil plaatsen.

Tijdens de pauze of na de uren Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je vanaf nu de hele tijd gaat facebooken tijdens je uren ;-) Voor wat kan en niet kan verwijzen we je graag naar de social media policy van het ziekenhuis. Je vindt de facebookgroep door in de zoekbalk van facebook “jessabackstage” in te tikken, of via deze link www.facebook.com/groups/jessabackstage


K I DS

Trek je deze zomer met je kinderen naar een leuke vakantiebestemming ver of dichtbij? Of blijven jullie lekker thuis in de tuin? Dan zijn je kinderen alvast enkele uurtjes stil met deze puzzels, raadseltjes en mopjes.

J E O P M teug zijn nkt in één Jantje dri oer. n harde b daarna ee ou?! at is dat n Moeder: W ams! m r melkboe Jantje: de

n laat

MO P J E

melk op e

De meester vraagt aan Jantje of hij Amerika op de kaart kan aanduiden. Jantje komt Amerika aanduiden en de meerster antwoordt: “Jantje dat heb je heel goed gedaan.” Dan vraagt de meester aan Piet: "Wie heeft Amerika ontdekt?" Piet antwoordt: "Jantje, meneer."

bus op en krijg een Los de volgende re vakantiewens mooie maar lange

1

P=M

-AP

-R

-SP

-B

-P

-SP -eN

N=L

-N

-B -N

-RO

-O

-N

-V

S=K

NK = D

-D

L=R

B=W

mei | juni ‘13

Puzzelplezier voor de

17


2

Het grote Jessaziekenhuis-spel

start 1

2

3

43

44

45

mei | juni ‘13

Je bent erg ziek (start op nummer 1) en wil zo snel mogelijk

18

springlevend (eindig op nummer 73) terug naar huis. Door met de dobbelsteen een 6 te werpen kan je opgenomen worden in het Jessa Ziekenhuis. Daar begin je terug te genezen…..Maar soms gaat het wat minder goed en moet je enkele stappen terug zetten (soms zelfs terug naar nummer 1) om zo weer opnieuw te starten en proberen een 6 te gooien met je dobbelsteen.

42 Hokjes met een speciale betekenis: start

41

71

40

70

39

69

38

68

37

67

36

66

JeSSA: Je mag één tegenspeler naar keuze één plaats achteruit laten gaan.

35

65

SpuiTJe: Je mag meteen zes vakjes vooruit. Je hoeft dus geen ronde te wachten om die zes vakjes vooruit te gaan.

34

64

START: Je bent zwaar ziek. SpoedgevAllen: Je mag meteen naar nummer 19. lABo: Sla een beurt over. opeRATiezAAl: Ga drie plaatsen achteruit. Clini-ClownS: Je mag het dubbel aantal gegooide ogen vooruit. mediSCHe BeeldvoRming: Je mag drie plaatsen vooruit. inTenSieve zoRgen: Wacht hier tot er een andere speler bij komt. Zodra er een andere speler bij komt, mag jij opnieuw verder. KRAAmAFdeling: Ga terug naar start. ConSulTATie: Je mag nog eens gooien met de dobbelsteen. KineSiTHeRApie: Ga het dubbel aantal gegooide ogen achteruit.

einde: Eindelijk, je bent genezen! Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 75 zou spelen, moet vanaf 75 weer terugspelen. Je loopt dan het risico om op het gevreesde hokje 70 terecht te komen. Kom je bij het terugtellen op een hokje met eenspuitje, dan tel je weer het gegooide aantal ogen terug. Sta je bijvoorbeeld op 73 en gooi je 5, dan kom je op Intensieve Zorgen (nummer 66) terecht.

33

32

31

30


5

6

7

8

9

10

11

46

72

47

73

48

49

74

50

12

51

13

52

14

53

15

54

16

55

17

56

18

57

19

58

20

59

21

75

63

62

61

60

22

29

28

27

26

25

24

23

mei | juni ‘13

4

19


ho oek de

Z

5

9. Hoe heet de hoofdstad van Finland?

Hoe heet de hoofdstad van Oostenrijk?

2

3

4

5

6

7

E O P J

8

9

10

t na he rt en o p p a n ijn r is ee met z : "Dat t thuis vader m n o ij af." k z nt str zegt Jantje a! verdie rvan, e t ook p a n d e ik , ntje vind bekijk Ja t a t r D o " ordt: t rapp oont." ntwo slech ster w ntje a e Ja e p m o r de Waar l waa et we Ik we

M

S

O

O

M

J

Z

E

M

W

C

P

H

O

B

I

K

I

N

I

A

E

Q

Y

E

Q

E

A

P

V

I

L

A

E

Z

A

A

F

E

E

L

W

C

W

E

T

W

I

N

D

S

C

H

E

R

M

L

K

H

D

O

Q

U

E

U

Z

W

I

O

D

Q

Y

S

J

G

E

J

Z

V

I

W

R

I

E

F

U

O

U

I

T

U

O

W

O

K

O

J

O

E

P

U

I

M

L

H

S

R

W

O

Y

S

Z

W

N

E

Y

N

I

K

P

A

K

A

A

I

A

R

M

C

Z

A

N

D

K

A

S

T

E

E

L

N

N

E

Y

P

L

H

O

L

E

K

R

K

T

O

R

U

D

D

I

E

A

E

A

E

I

L

C

A

A

B

O

K

N

S

V

E

E

D

F

V

X

L

Z

E

R

K

B

R

O

P

T

O

T

E

F

R

O

U

D

P

U

N

E

R

B

K

L

O

G

C

S

I

J

S

J

E

S

J

B

L

M

X

E

L

E

E

Z

E

Z

W

E

M

B

R

O

E

K

K

E

D

N

L

L

E

W

H

S

T

S

X

B

I

O

S

Z

Z

A

M

V

E

Y

B

F

R

I

S

D

R

A

N

K

E

N

L

W

B

P

E

P

WATERPISTOOL

FRISDRANKEN

KWALLEN

ZANDKASTEEL

WINDSCHERM

STRANDSTOEL

WINDVOGEL

IJSJES

ZONNECREME

MEEUWEN

ZONNEBRIL

BIKINI

SCHELPJES

ZWEMBROEK

KRABBEN

eltjes

Raads

1:

Wat heeft 21 ogen maar kan niks zien?

2:

Waarom is een aardbei rood?

3:

Hoe heet een kalkoen zonder veren?

4:

Aan de linkerkant staat het zwarte huis. Aan de rechterkant staat het gele huis. Waar staat het witte huis?

5:

Wat is het verschil tussen een nietmachine en een naaimachine?

6:

Het is wit, licht, vierkant en zo groot als een ping-pong balletje.

Oplossingen:

8. Hoe heet de hoofdstad van Ierland?

P

Rebus: Met het zonnetje in de lucht en een lach op ons gezicht is de vakantie leuk en worden alle zorgen vederlicht.

7. Hoe heet de hoofdstad van Polen?

L

1

6. Hoe heet de hoofdstad van Kroatië?

I

8: Dublin 9: Helsinki 10: Wenen

5. Hoe heet de hoofdstad van Denemarken?

R

2

het Verenigd Koninkrijk??

B

REGENBUIEN

4. Hoe heet de hoofdstad van

E

Londen Kopenhagen Zabreb Warschau

is de hoofdstad van Belgisch ...?

N

4: 5: 6: 7:

3. Hasselt

N

Hoofdsteden: 1: Rome 2: Athene 3: Limburg

2. Hoe heet de hoofdstad van Griekenland?

O

5

20

Z

4: In Washington 5: Een naaimachine naait en een nietmachine niet 6: Een ping-pong blokje

1. Hoe heet de hoofdstad van Italië?

1

er

Zoek de onderstaande woorden in het vierkant. De woorden zitten zowel horizontaal, vertikaal als diagonaal verstopt.

Los volgende vragen op en vorm met de geel gekleurde vakjes een 10-letterwoord. Een tip: het is iets wat we ten zeerste willen missen tijdens onze vakantie. Veel succes…..

10.

Woordzoek

Raadseltjes 1: Een dobbelsteen 2: Hij schaamt zich voor zijn pukkeltjes 3: Een kaalkoen

mei | juni ‘13

3

4

den ofdste


mei | juni ‘13

21

Annick Germeys is management assistant 2013 Collega Annick Germeys, management assistant

Dr. Breysem reageerde enthousiast op de over-

ziekenhuis verantwoordelijk voor het charity

van onze algemeen directeur dr. Yves Breysem,

winning van zijn management assistant : “An-

beleid. In dat kader zet ze zich al 5 jaar enthou-

won op donderdag 18 april 2013 de award voor

nick staat in de organisatie gekend als een erg

siast in als coördinator voor het ontwikkelings-

management assistant van het jaar. De uitrei-

gedreven, gemotiveerde en loyale Jessamede-

project dat het ziekenhuis onderneemt samen

king vond plaats naar aanleiding van manage-

werker. Zij werkt zeer proactief naar voorberei-

met de stad Hasselt in Marokko. Annick is een

ment assistant day, een jaarlijks evenement van

dingen van vergaderingen toe en is steeds op

absolute meerwaarde voor onze organisatie en

werkgeversorganisatie Voka – KVK Limburg.

zoek om de werking van de dienst en van het

verdient deze prijs zeker en vast!”

directiecomité en de raad van bestuur te verbeteren. Zij werkt ook mee aan de organisatie van

Langs deze weg nog eens een dikke proficiat

heel wat events en activiteiten en is binnen ons

aan Annick!


H

mei | juni ‘13

et is niet altijd even gemakkelijk als patiënten geen of weinig Nederlands kennen. Bovendien kan er naast het taalverschil ook een belangrijk cultuurverschil zijn. Onze interculturele bemiddelaars, Yeliz Dumlugöl en Fatma Öz, bieden dan een oplossing.

22

Yeliz Dumlugöl en Fatma Öz

Interculturele bemiddeling: meer dan Yeliz en Fatma zijn binnen Jessa de aan-

Qandicha’, een demon die volgens veel Ma-

wijst enerzijds naar het sociale aspect, ander-

spreekpunten voor artsen, verpleegkundi-

rokkanen tot ziekte kan leiden. Als bemidde-

zijds naar de kostprijs. Het ziekenhuis betaalt

gen, patiënten en familie die elkaars taal niet

laar leggen we dan aan de arts of verpleeg-

tien euro per uur en de Provincie Limburg

machtig zijn. Maar hun taak gaat veel verder

kundige uit wie Aïcha Qandicha is. Of een

draagt ongeveer 75% van de kosten. Voor de

dan louter tolken. Patiënten begeleiden, pro-

Turkse patiënt zal eerder klagen over buikpijn

patiënt is het gratis.”

blemen detecteren, hen bekend maken met

of hoofdpijn dan over een depressie. Cultuur

het hulpaanbod, bemiddelen bij conflicten,

en traditie spelen dus een belangrijke rol en

belangenbehartiging: het behoort allemaal

kunnen afwijkend gedrag van patiënten ver-

Emotionele ondersteuning

tot hun takenpakket, weliswaar steeds in

klaren.”

“Een ander verschil met sociaal tolken is dat wij ook emotionele ondersteuning geven. Uit

overleg met de arts.

gesprekken met de patiënt in zijn (moeder) taal, detecteren we soms problemen die de

Onbegrip

Wegwijs tijdens het ziekenhuistraject

Yeliz: “De federale overheid riep in 1998 het

Fatma: “Als intercultureel bemiddelaar maken

daar op in door hem bekend te maken met het

idee van interculturele bemiddelaars in zie-

we de allochtone patiënt ook wegwijs in het

hulpaanbod van het ziekenhuis en maken in

kenhuizen in het leven. Patiënten worden im-

ziekenhuis, helpen hem bij het invullen van

overleg met die patiënt een eerste afspraak

mers plots uit hun sociale omgeving gerukt

documenten en geven bijkomende informa-

met de juiste dokter of hulpverlener. Ook bij

en komen in een voor hen vreemde omgeving

tie over de documenten die hij moet mee-

slechtnieuwsgesprekken geven wij in samen-

terecht. Daarnaast zijn ze vaak niet geïnte-

brengen. De patiënt kan tijdens zijn traject

spraak met de arts of psycholoog ondersteu-

greerd in onze maatschappij. Al die factoren

doorheen het ziekenhuis steeds op onze be-

ning. Wij doen dat dus nooit op eigen houtje.”

kunnen leiden tot onbegrip en irritatie. Als in-

geleiding rekenen. Soms gaan we ook mee op

tercultureel bemiddelaar leggen we dan ener-

raadpleging, bijvoorbeeld als de arts aangeeft

Fatma: “Verder gaan we actief op zoek naar

zijds de patiënt de cultuur van het ziekenhuis

dat de taalbarrière te groot is of als het om

problemen die allochtone patiënten tegenko-

uit, anderzijds leren we de verpleegkundigen

gevoelige onderwerpen gaat.”

men in het ziekenhuis. Zo kunnen we ons als

de cultuur en gewoontes van de patiënt ken-

patiënt aanvankelijk niet meldde. We spelen

ziekenhuis nog klantvriendelijker opstellen en

nen zodat er minder misverstanden zijn.”

alles vlotter laten verlopen.”

Sociaal tolken “Afhankelijk van de situatie doen we een

Demonen

beroep op een sociaal tolk, iemand die tolkt

Bemiddeling

De meeste allochtone patiënten bij Jessa zijn

bij een ‘sociaal aspect’ (bijvoorbeeld in een

“Men kan ons ook inzetten voor bemiddeling

van Turkse afkomst. Yeliz: “De laatste maan-

school, CLB, OCMW of ziekenhuis). De sociaal

bij conflicten,” aldus Yeliz. “Gelukkig is dat tot

den zien we wel een grote stijging van het

tolk beperkt zich tot het getrouw omzetten

nu toe nog nooit nodig geweest. Problemen

aantal Russische patiënten, gevolgd door

van de boodschappen van de verschillende

ontstaan vaak door onwetendheid: verpleeg-

Marokkaanse. Vaak is er naast het taalverschil

gesprekspartners,” licht Yeliz toe. “Hij mag de

kundigen en patiënten begrijpen niet waarom

ook een cultuurverschil en het is onze taak

boodschap niet ‘gekleurd’ weergeven. Daar-

de ene zus of zo reageert of ze interpreteren

om dat verschil te overbruggen. Zo kan een

naast mag een sociaal tolk nooit bemiddelen

dezelfde boodschap op een totaal verschil-

Marokkaanse patiënt verwijzen naar ‘Aïcha

bij culturele verschillen. De term ‘sociaal’ ver-

lende manier. Soms durven patiënten ook


mei | juni ‘13

23

tolken alleen niet zeggen dat ze iets niet begrijpen. Zulke

deren dan makkelijk en snel inzetbaar zijn. We

misverstanden zijn echter weer snel uit de

onderzoeken nu hoe we dit bij Jessa kunnen

wereld geholpen.”

implementeren. De overheid zorgt trouwens

Sociaal tolken gezocht!

niet alleen voor de financiering van de interculturele bemiddelaars, maar organiseert ook

Nieuw initiatief

maandelijks een vormingsmoment waar we ex-

De tolkendienst van de provincie

Fatma: “De overheid lanceert binnenkort een

tra informatie krijgen over medische thema’s,

Limburg zoekt nog tolken (free-

nieuw initiatief: interculturele bemiddeling via

een rollenspel doen en enkele casussen be-

lancers of vrijwilligers) voor vol-

internet met een webcam. Het grote voordeel

handelen. Zo doen we extra kennis en ervaring

gende talen: Standaard Arabisch,

is dat alle interculturele bemiddelaars in Vlaan-

op en blijven we steeds up-to-date.”

Magrebijns Arabisch, Rom, Hindi, Urdu, Punjabi, Armeens, Tsjetsjeens, Koerdisch, Pashtoe en Portugees.

Anderstalige patiënt? Artsen en medewerkers die op campus Virga Jesse een anderstalige patiënt over de vloer krijgen, nemen rechtstreeks contact op met Yeliz. Voor kleine vragen of gesprekken van maximum tien minuten gaat zij intern op zoek naar een tolk. Yeliz beschikt over een lijst met Jessamedewerkers die andere talen goed beheersen. Als dat niet lukt, contacteert ze het Provinciaal Integratiecentrum (PRIC) voor een sociaal tolk of de Vlaamse tolkentelefoon Babel. Telefoontolken is een goede oplossing voor korte gesprekken die niet te emotioneel geladen zijn en waar geen (geschreven) documenten aan te pas komen. Bij afwezigheid van Yeliz kan je bij de sociale dienst terecht. Artsen en medewerkers van campus Salvator nemen altijd rechtstreeks contact op met de sociale dienst. Buiten de kantooruren zijn noch het PRIC, noch Babel bereikbaar. Onze interne tolkenlijst kan dan hulp bieden. Contactgegevens Yeliz Dumlugöl: (4) 83 75 Sociale dienst campus SA: (6)96 14 Sociale dienst campus SU: (5)06 10 Sociale dienst campus VJ: (4)83 81

Profiel zeer goede beheersing van het Nederlands en de doeltaal regelmatige beschikbaarheid overdag flexibiliteit, zelfstandigheid en verantwoordelijkheidszin Aanbod een vergoeding per tolkprestatie een basisopleiding sociaal tolken met certificaat Meer info Tolkendienst Limburg Hatice Hosaf Tel.: 011 30 57 61 hatice.hosaf@limburg.be www.limburg.be/tolkendienst www.kruispuntmi.be


Jessa’s

Midsummer

Party

Midsummer Party

mei | juni ‘13

R uim 600 Jessa-artsen en –medewerkers leefden zich op

24

vrijdag 7 juni behoorlijk uit tijdens de derde editie van de Midsummer Party in Hangar 58 in Bokrijk. Vier DJ’s uit eigen huis kwamen het publiek entertainen. De Jessa Midsummer Party is een organisatie van een 15-tal leidinggevenden uit verschillende departementen van het ziekenhuis. Zij zetten belangeloos hun schouders onder dit project om onze artsen en medewerkers een spetterende zomerfuif aan te bieden. Met de 5,5 euro inkom die je betaalt - en waarvoor je nota bene nog twee drankjes en een frietje krijgt - zijn uiteraard niet alle kosten gedekt maar het ziekenhuis steunt het initiatief door de niet gedekte kosten te dragen. Hopelijk kan dit fijne initiatief tot een jaarlijkse traditie uitgroeien.


mei | juni ‘13

25

Onze Jessa-DJ's van boven naar beneden: Tim Spelmans (ICT), Jordy Macors (magazijn), Olivier Jamar (groendienst) en Maarten Provo (spoedgevallendienst).


mei | juni ‘13

Jess! van a tot z

26

Nieuwe resultaten kwaliteitsmetingen op website Jessa

Jessa toont maagverkleining op groot scherm

Vorig jaar publiceerde het Jessa Ziekenhuis voor het eerst een tiental resultaten van kwaliteits- en tevredenheidsmetingen op zijn website. We willen op die manier openheid bieden aan patiënten en verwijzers

foto: Mine Dalemans

over de kwaliteit van zorg en de permanente verbeteracties. Het gaat dan bijvoorbeeld om de resultaten van de

Een kleine 500 geïnteresseerden zakten zaterdag 8 juni af naar het Cultuur

patiëntentevredenheidsmetingen, het

Centrum in Hasselt voor het symposium 'obesitas in beeld', georganiseerd

ontwikkelen van MRSA-infecties bij

door ons obesitascentrum. Het symposium was bedoeld voor huisartsen én het

patiënten tijdens het verblijf in het zie-

brede publiek. Een aantal boeiende sprekers wierp tijdens een goed gevulde

kenhuis, het aantal valincidenten met

voormiddag licht op alle bekommernissen en vragen van de aanwezigen over

verwonding tot gevolg en het ontwik-

diverse aspecten van zwaarlijvigheid. Het hoogtepunt van het symposium was

kelen van doorligwonden bij patiën-

de 20 minuten durende film die abdominaal chirurg dr. Joep Knol maakte van

ten tijdens een ziekenhuisopname.

een gastric bypass operatie (maagverkleining). Hij werkte hiervoor met kleureffecten om de operatie op een heldere manier te kunnen uitleggen. Studio

Intussen zijn er nieuwe metingen ge-

TVL, het VTM-nieuws en diverse kranten brachten een uitgebreid item over het

beurd en zijn de resultaten op de web-

symposium. De boodschap van de artsen van het obesitascentrum was vooral

site geactualiseerd. Sommige resulta-

dat je niet te lichtzinnig over een maagverkleining mag gaan.

ten zijn zeer goed, andere zijn zeker voor verbetering vatbaar. De feedback uit tevredenheids- en andere metingen is een stimulans om verder te werken aan kwaliteitsverbetering. Meer info: jessazh.be > jessa werkt aan kwaliteitsverbetering > onze kwaliteitsmetingen.

Diëtisten lanceren

snackmobiel op oncologie

Sinds begin mei kunnen patiënten op de afdeling hematologie E5 gebruik maken van de ‘snackmobiel’, een initiatief van diëtisten Christel Kuppers en Inge Huygens. “Kankerpatiënten lopen een groter risico op ondervoeding omdat ze gewicht verliezen door de ziekte zelf en door de bijwerkingen van de behandeling,” vertellen ze. “Naast de moeite die deze patiënten hebben om te eten, hebben ze vaak ook last van smaakverandering en kunnen ze een afkeer krijgen van zoete producten. Dankzij onze zelfontworpen mobiele kar kunnen we hen nu bittere, zure of hartige snoepjes of drankjes aanbieden. Deze smaken zetten hen soms wel aan om te eten.” Wat hebben Inge en Christel zoal in de aanbieding? “Snoep, chips, snackworstjes, zuurtjes en ietwat bittere dranken zoals ice tea of tonic. Deze afdeling is pilootafdeling. Als de snackmobiel aanslaat, kunnen we achteraf uitbreiden naar de andere oncologieafdelingen.”


Geslaagde tweede editie van Jessa Classic! Zondag 28 april organiseerden een aantal een fietstocht van 80 kilometer voor alle Jessa-artsen en medewerkers met sportieve benen. Helaas lag kopman Chris Vanhove in de lappenmand, maar enkele andere sterke coureurs vervingen hem met verve. De sportievelingen doorkruisten Noord-Limburg en trokken langs het Albertkanaal een laatste sprint tot aan de ‘Poggio di Godsheide’. Ze sloten deze tweede editie af met een hapje en een drankje.

Net als vorig jaar voerde ons ziekenhuis de afgelopen weken een leuke actie om studenten via allerhande tips door de zware examenperiode te helpen. De campagne startte begin juni met een teaserfilmpje op de facebookpagina van ons ziekenhuis. Daarna volgden, verspreid over enkele weken, vijf leuke filmpjes waarin experten uit ons huis de

Jessa geeft studenten tips tijdens examenperiode

studenten heel concrete tips gaven om beter te studeren en de stress gericht aan te pakken. Er kwamen voedingstips van diëtiste Bie Germeaux, Enzo Olivieri van de dienst fysische geneeskunde deelde zijn expertise rond beweging, psychologe-psychotherapeute Nathalie Cardinaels vertelde de studenten alles over het onder controle houden van examenstress en psychiater dr. Emile Willems deed in twee filmpjes uit de doeken hoe je beter je concentratie tijdens het leren kan behouden en wat je beter niet doet. Aan het einde van de campagne konden de studenten deelnemen aan een quiz over onderwerpen die in de filmpjes aan bod kwamen. Ze maakten hiermee kans op een barbecue voor zichzelf en hun vrienden, thuis of op kot. Bij de opmaak van dit nummer liep de campagne nog.

Gezonde attentie voor de dag van de zorgverlener De internationale dag van de verpleging op 12 mei is telkens een uitgelezen kans om onze zorgverleners even extra in de kijker te zetten. Dit jaar gebeurde dit op maandag 13 mei tijdens een ‘herdoopte’ dag van de zorgverlener. Al onze verpleegkundigen en verzorgenden kregen die dag per team een gezonde opkikker. De hele ochtend trokken onze zorgmanagers van afdeling naar afdeling, beladen met gezonde fruitkorven, om alle verpleegkundigen en verzorgenden te bedanken voor hun inzet van het voorbije jaar. Op onze facebookpagina verschenen trouwens heel wat ‘virtuele thumbs up’ (lees: vind ik leuks’) voor al die kanjers van zorgverleners.

mei | juni ‘13

collega’s voor de tweede keer Jessa Classic,

27


mei | juni ‘13

28

Melissa Neys in selectie

Miss Limburgverkiezing D

it jaar prijkt er tussen de 20 kandidaten voor de Miss Limburgverkiezing ook een Jessamedewerker. Melissa Neys is 23 jaar en werkt sinds een jaar op het secretariaat oncologie in ons ziekenhuis. Wij spraken met haar over deze toch wel unieke ervaring.

www.facebook.com/PatrickBillenPhotography


Van buikdansen tot Bondshoot

van Marmaris waar wij als centrale gasten wa-

verkiezing en dit was mijn laatste kans om-

Melissa blikt met plezier terug op de Turkije-

ren uitgenodigd. Indrukwekkend! Dan krijg je

dat 23 jaar de maximumleeftijd is,” vertelt

reis. “Gek hoe je na die ene week de andere

echt wel een celebritygevoel,” lacht Melissa.

Melissa. “Mensen vragen mij soms of ik op die

meisjes al mist,” lacht ze. “De opdrachten

“Maar het allermooiste moment vond ik ons

manier een bevestiging wil krijgen dat ik er

waren bedoeld om elkaar grondig te leren

avondbezoek aan een fontein waar foto’s uit

goed uitzie, maar daar gaat het mij niet om. Ik

kennen en dat is goed gelukt. Zo kregen we

onze fotoshoots getoond werden midden in

zie het als een ‘once in a lifetime’ ervaring. En

bijvoorbeeld iedere dag met een gemengd

een prachtig lichtspektakel. Het publiek stond

dat is het ook echt wel! Je voelt je op sommige

groepje van vijf een opdracht rond een be-

daar maar in de handen te klappen en een

momenten echt een diva of sprookjesprinses

paald thema. Een city- of beachchallenge,

miniatuurhelikoptertje filmde alles voor de

(lacht).”

buikdansen tijdens een Turkse avond om het

Turkse TV. Kippenvel!”

publiek te entertainen... Wie de challenge won, kreeg extra tijd tijdens een fotoshoot.

Defileren

We hebben in die week natuurlijk heel wat fo-

Zomerevenementen

Intussen heeft Melissa al een mooi parcours

toshoots gedaan waaronder een Bondshoot.

Na zo’n geweldige week terug thuis komen,

afgelegd. “Tijdens de preselecties waren we

Je weet wel, zoals Halle Berry als Bondmeisje

dat moet wel een anticlimax zijn? “Nee hoor,

met een 50-tal meisjes. Een jury van 11 men-

uit het water komt gewandeld,” schatert ze.

dit was een geweldige ervaring maar er vol-

sen waaronder Darline Devos van de Miss

De vaste fotograaf tijdens de reis was Patrick

gen nog zoveel leuke evenementen: een

Belgiëverkiezing, Maarten Cox van TVL en de

Billen. Hij was zo vriendelijk om ons voor Jess

Vespatocht, dansrepetities, de nationale mis-

huidige Miss Limburg Leen Geysen, selecteer-

een aantal foto’s aan te leveren.

sendag, de docusoap op TVL en natuurlijk de

den hieruit 20 kandidaten. Dit gebeurde via

uiteindelijke missverkiezing in september. Het

een jurygesprek maar we moesten bijvoor-

leuke is dat ik al enorm veel heb bijgeleerd op

beeld ook defileren in bikini. Dat is toch wel

Celebritygevoel

het vlak van mensenkennis, sociale vaardig-

even de knop omdraaien, zo’n eerste keer

“Wat me het meeste is bijgebleven van deze

heden en jezelf presenteren. Dit is echt een

defileren.”

reis? Er waren zoveel fijne momenten zoals de

onvergetelijke ervaring. Ik ben dan ook heel

jeepsafari, de uitstap naar Dalaman en vooral

blij dat ik de kans krijg om dit te combineren

het feest op het jacht van de Burgemeester

met mijn job, want ook die doe ik heel graag.”

Training in Turkije De 20 finalisten krijgen een grondige voorbereiding op de missverkiezing die op 21 september plaatsvindt: catwalktraining, make-up workshops, aanleren van presentatietechnie-

Stemmen voor Melissa

ken, noem maar op. In mei trok de hele groep

Wil je deze leuke spring-in-‘t-veld wat nader volgen in haar gooi naar het Miss

een week naar Turkije. Daar werden de meis-

Limburgkroontje? Kijk dan tijdens de weekends in juli en augustus naar de reeks

jes ondergedompeld in de wereld van profes-

op TVL. Je kan Melissa ook effectief helpen het kroontje te bemachtigen door

sionele foto- en videoshoots. Een cameraploeg

voor haar te stemmen. Dit kan sinds 1 juni door MLI8 te sms’en naar 6665.

van TVL legde alles op film vast en zendt hier-

Steun Melissa ook op facebook https://www.facebook.com/MissLimburg-

over in juli en augustus een reeks uit.

2014Kandidate08MelissaNeys. Het Gala van Miss Limburg vindt plaats op zaterdag 21 september in het Congrestheater (Grenslandhallen) in Hasselt.

www.facebook.com/PatrickBillenPhotography

mei | juni ‘13

"Ik wou altijd al eens meedoen aan een miss-

29


M

mei | juni ‘13

et de zomervakantie in het vooruitzicht hopen we het zonnetje wat vaker te zien dan de afgelopen maanden het geval was. Een heerlijk vooruitzicht, toch? Zo’n zomerzon geeft je immers tonnen verse energie! Maar toch is het ook opletten geblazen. We vroegen dr. An Timmermans, dermatologe in ons ziekenhuis, naar haar tips om veilig van de zon te kunnen genieten.

30

Zeven zonnetips van dermatologe dr. An Timmermans

1

Gebruik

alleen

zonneproducten

die zowel tegen UVB- als UVAstraling beschermen. UVB-straling

veroorzaakt zonnebrand, UVA-straling zorgt

6

Een zonnebankkuur helpt nauwelijks om je beter te beschermen tegen de zon. Je krijgt wel een bruine

tint door UVA-straling maar in de zon zijn het

7

Geef je kinderen extra bescherming tegen de zon. Gebruik – ongeacht hun huidtype - een hoge

beschermingsfactor (30-50) met UVA-be-

voor vroegtijdige veroudering van de huid en

de UVB-stralen die je doen verbranden. Een

scherming en die waterproof is. Het risico

verstoring van het immuunsysteem. Beide

donker gebruinde huid biedt slechts een be-

een huidkanker te ontwikkelen wordt immers

soorten straling dragen bij tot het risico op

scherming van ongeveer SPF 4. Een zonne-

bepaald tijdens de kinderjaren. Het is zeker

huidkanker! De zonbeschermingsfactor (SPF:

bankkuur verhoogt bovendien het risico op

nuttig om je kinderen een T-shirt en zonne-

sun protection factor) geeft aan hoe goed een

huidkanker en je huid veroudert vroegtijdig.

hoed of petje te laten dragen. Voor hele jonge

product tegen UVB-straling beschermt, maar

kinderen en baby's is de beste regel: hou ze

let er dus ook op of het label UVA-bescher-

uit de zon.

ming op de verpakking staat.

2

EXTREME BLOOTSTELLING bv. Skivakantie of verblijf in de tropen

HUIDTYPE I Blond tot rood haar, sproeten, lichte ogen. De huid wordt ALTIJD rood, NOOIT bruin.

Hoge bescherming SPF 30

Zeer hoge bescherming SPF 50+

Zeer hoge bescherming SPF 50+

HUIDTYPE II Blond tot bruin haar, lichte of donkere ogen. De huid wordt snel rood, maar bruint toch langzaam.

Gemiddelde bescherming SPF 20

Hoge bescherming SPF 30

Zeer hoge bescherming SPF 50+

HUIDTYPE III Donkerbruin tot zwart haar, donkere ogen. De huid wordt bruin, zelden rood.

Lage bescherming SPF 10

Gemiddelde bescherming SPF 20

Hoge bescherming SPF 30

HUIDTYPE IV Zwart haar, donkere ogen. Zelfs donkere huid kan verbranden !!!

Lage bescherming SPF 10

Lage bescherming SPF 10

Gemiddelde bescherming SPF 20

ten welke beschermingsfactor je best gebruikt, maar kies zeker voor

de meeste mensen niet voldoende zonneproduct gebruiken. Gebruik je bijvoorbeeld de helft van de aanbevolen hoeveelheid van SPF 30, dan is de kans groot dat je slechts beschermd bent met een SPF 15 of minder.

4

HOGE BLOOTSTELLING bv. Strandvakantie of langdurige buitenactiviteiten

De tabel is een leidraad om te we-

een hoge factor. Het is immers bewezen dat

3

GEMIDDELDE BLOOTSTELLING bv. Kortdurende buitenactiviteit in eigen land

Smeer je 30 minuten vóór het zonnen in en herhaal het smeren best om de twee uur.

Na opening van een zonneproduct verliezen de zonnefilters hun stabiliteit. Kijk daarom op de verpakking

naar de houdbaarheid. Vaak is die houdbaarheid tot 12 maanden na opening.

5

Probeer zon te vermijden tussen 11.00 en 15.00u. Dan zijn de zonnestralen het sterkste.


Panorama toont

mindfulnesstraining in Jessa Ziekenhuis Panorama bezocht dit voorjaar het centrum voor aanvullende oncologische ondersteuning van ons ziekenhuis en interviewde collega Nathalie Cardinaels mei | juni ‘13

(klinisch psychologe en gedragstherapeute) voor een reportage over mindfulness. De reportage werd op 16 mei uitgezonden en veegde de vloer aan met charlatans die mindfulness misbruiken. Anderzijds toonde de reportage ook dat mindfulness in een professioneel kader – zoals in ons ziekenhuis voor kankerpatiënten - wel degelijk zinvol is.

31

Nathalie Cardinaels: “Sinds 2010 geven we in ons ziekenhuis mindfulnesstrainingen aan mensen met kanker. De deelnemers zijn altijd heel positief over deze training. Ze vinden dat dit helpt bij het verwerkingsproces na de ziekte. We merken dat de interesse in mindfulness de afgelopen jaren sterk gestegen is. Dit zorgt vaak voor wachtlijsten. Daarom hebben we dit voorjaar een extra groep ingezet. Daarnaast organiseren we algemene en groepsgebonden terugkomsessies.

Jessa website blijft bevallen van

nieuwe deelwebsites

Meer informatie of inschrijven kan via:

Dat we een heel uitgebreide website

Nathalie Cardinaels: 011 30 89 67, nathalie.cardinaels@jessazh.be

hebben wist je waarschijnlijk al. Dat

Sofie Engels 011 30 89 15, sofie.engels@jessazh.be

we enkele maanden geleden zelfs een onderscheiding van de CM kregen als een van de vijf meest patiëntvriendelijke websites heb je in de vorige editie van Jess! kunnen lezen. Een populaire website zijn we met gemiddeld

Nieuw

parkeerbeleid

50 000 unieke bezoekers per maand zeker ook. Maar wist je dat we naast de hoofdwebsite ook nog een 45-tal

Vanaf 1 juli 2013 hanteert het ziekenhuis een aantal nieuwe regels

“deelwebsites” beheren?

voor de personeels- en bezoekersparking van de Hasseltse campus-

Heel wat specialismen in huis hebben

sen. De belangrijkste wijzigingen voor personeelsleden zijn:

zoveel informatie met patiënten te delen, dat ze een eigen miniwebsite heb-

Voor campus VJ

ben. Zo gingen de voorbije maanden

• De personeelsparking campus VJ is vanaf 1 juli op weekdagen

onder andere nieuwe websites online

toegankelijk vanaf 11u (in plaats van 9u30). Zo blijven er vol-

voor de spoedgevallendienst, het obe-

doende plaatsen beschikbaar voor personeelsleden met avond-

sitascentrum, de kliniek voor urologie,

dienst. Je wagen verplaatsen tijdens de diensturen of de par-

het niercentrum, de oogkliniek en ui-

king gebruiken voor persoonlijke doeleinden is uiteraard nog

teraard de kraamafdeling (zie pagina

steeds niet toegestaan.

4-5). De komende maanden staan er

• De parkingbewakers voeren vanaf nu strengere controles uit

nieuwe sites ingepland voor het vac-

over het gebruik van de parking. Bij onterecht gebruik of een

cinatiecentrum, de dienst radiologie,

overtreding ontvang je eerst een verwittiging. Bij een tweede

het daghospitaal oncologie en de am-

overtreding zal je toegang tot de parking voor 14 dagen geblok-

bulante revalidatie op campus VJ & SA.

keerd worden.

Je vindt een lijstje met links naar die

• De pendelbus rijdt vanaf nu iedere werkdag tussen 6u30 en

zogenaamde ‘deelwebsites’ door he-

20u30 om het kwartier tussen de parking op het einde van de

lemaal naar beneden te scrollen op de

Koning Boudewijnlaan en de ingang van het ziekenhuis. Ook

homepage van onze website.

medewerkers kunnen hier gebruik van maken. Ze maken bovendien één keer per maand kans op een incentive. Voor campus SA: • De medewerkers van het schoolgebouw mogen vanaf 1 juli niet meer parkeren aan het schoolgebouw. De parkeerplaatsen aan het vlaggenplein zijn park & ride-plaatsen voor patiënten en hun chauffeur. Voor medewerkers zijn er voldoende parkeerplaatsen aan het oude rusthuis.


mei | juni ‘13

32

JOZ-senioren op stap Naar Turnhout

Een dagtrip naar Lille

Andere bezienswaardigheden die een bezoek

Op 18 april brachten 38 JOZ-senioren een be-

De dagtrip op 16 mei naar Lille (Rijsel) in een

aan Lille de moeite waard maken:

zoek aan Turnhout. In het meduceum kregen

dubbeldekker met 71 JOZ-senioren was on-

• het “Hotel de Ville” met belfort dat meer

ze een boeiend overzicht van de evolutie in

danks het slechte weer een succes. Na een

dan 100 m hoog is en met een trap van

de verpleeg- en geneeskunde in Turnhout.

korte rondrit met de bus door Lille volgde een

Gasthuiszuster Alena verzamelde tijdens haar

boeiende wandeling doorheen het centrum

• het operagebouw, een neoklassiek gebouw

loopbaan medisch en verpleegkundig mate-

onder begeleiding van gidsen. De Place du

dat in 1924 in gebruik werd genomen en

riaal uit het Sint Elisabeth gasthuis dat in

Général de Gaulle, ook wel Grand Place ge-

een zaal met een capaciteit van meer dan

de periode van 1875 tot vandaag sterk evo-

noemd, is erg populair. Het plein is vernoemd

lueerde. Ook de realisaties in de farmacologie

naar de in Rijsel geboren generaal de Gaulle

• achter een indrukwekkende art deco voor-

van dr. Paul Janssen (1926-2003) zijn indruk-

die in 1959 president van Frankrijk werd.

gevel huist sinds 1928 één van de mooiste

wekkend. De vijf gebieden waarop Janssen

Langs een zijde wordt het plein begrensd

Pharmaceutica baanbrekende producten ont-

door het oude beursgebouw. Het standbeeld

• l’ hospice Comtesse Museum, oud hospitaal

wikkelde worden op een interactieve manier

met fontein op het plein, La Colonne de la

uit 1237, nu gebruikt voor tentoonstellin-

voorgesteld.

Déesse, herinnert aan het beleg van Rijsel

gen.

Na het bezoek aan het meduceum trokken de

door Oostenrijk in 1792. “La Voix du Nord”, de

senioren naar het kasteel der Hertogen in het

regionale krant van Noord Frankrijk heeft haar

Op de terugreis werd in Antwerpen-Linkeroe-

centrum van de stad. Dit stamt uit de 12de

zetel op dit plein.

ver gestopt voor een gezellig avondmaal in

eeuw en werd herhaaldelijk verbouwd. In de

1000 mensen heeft

viswinkels van Frankrijk

het Plaasjkaffee en om 21u was de bus terug

tijd van Maria van Hongarije, landvoogdes der

De meest authentieke patisserie van Lille is

Nederlanden, was het een “Hof van plaisan-

ongetwijfeld patisserie Meert. Zij bestaat al

terie”. De provincie kocht het gebouw begin

sinds 1761, maakt de heerlijkste gebakjes en

20ste eeuw en begon na WO I met een gron-

staat bekend om haar ijs en chocolade. Meert

dige restauratie. Sindsdien is het gerechtshof

leverde zelfs aan verschillende koningshui-

er gehuisvest. Het bezoek aan Turnhout ein-

zen. Hier koffie of thee drinken kost wel en-

digde met een gezellige maaltijd in de Rauw-

kele euro’s meer, maar het interieur uit 1839

se Hoeve.

is prachtig!

Turnhout

ruim 400 treden

Lille

in Hasselt.

Lille


mei | juni ‘13

Culinair

33

M

et de zomer in het vooruitzicht bezorgde Ingrid Nenczl ons een receptje voor een hartige tomatentaart die je warm kan serveren op koele avonden of koud op zwoele zomerdagen.

Hartige tomatentaart Ingrediënten

Extra materiaal

een vel bakpapier op de taartbodem en be-

• 1 vel kruimeldeeg

• een lage taartvorm (+/-25cm diameter)

dek het met bakbonen. Laat de taartbodem

• 2 el tomatenpuree

• bakpapier

• 250g trostomaten

• bakbonen

• 150g kerstomaatjes

15 minuten blind bakken. • Was de trostomaten en snij ze in schijfjes. • Was de kerstomaatjes en halveer ze.

• 125g salamischijfjes

Bereidingswijze:

• 2 takjes verse rozemarijn

• Verwarm de oven voor op 180°C.

voorgebakken taartbodem. Schik de toma-

• 4 takjes tijm

• Rol het deeg uit en bekleed er de taartbo-

tenschijfjes, de salamischijfjes en de kersto-

• 2 el extra vierge olijfolie

dem mee. Leg een vel bakpapier onder het

maatjes er kringsgewijs op. Werk af met tijm,

• 1 el balsamicoazijn

deeg zodat je de taart straks moeiteloos uit

rozemarijn, peper, zout, een lepel olijfolie en

• peper

de vorm kan halen. Druk het deeg goed aan

• zout

in de randen van de bakvorm en verwijder overhangende stukjes deeg. Leg vervolgens

• Smeer een dun laagje tomatenpuree over de

balsamicoazijn. • Plaats de taart in de warme oven en bak ze 15 minuten lang op 180°C. • Strooi er nog wat verse tijm over en serveer de tomatentaart warm of koud.

Ingrid Nenczl werkt sinds vorig jaar op de communicatiedienst. Ze is een vrolijke spring-in’t-veld die van

Tip Je kan op de taartbodem een dun laagje cous-

verre reizen, een goed glas wijn met vrienden en lek-

cous strooien. Je proeft het niet, maar de cous-

ker eten houdt.

cous neemt wel het overtollige vocht op.

Daarnaast is Ingrid zelfstandige in bijberoep en werkt ze leuke (bedrijfs)feestjes uit. Verder is ze lid van JCI waar ze momenteel mee de kar trekt voor het project 18-28, een wedstrijd waarbij men op zoek gaat naar de beste Limburgse jonge starter van het jaar (www.18-28.be).

Tijm Tijm is een heerlijke smaakmaker met een uitgesproken, pittige smaak en mediterraans aroma. Het wordt vooral gebruikt in ragouts, bouillons en marinades. Je kan ook een takje tijm toevoegen aan het kookwater van aardappelen, wortelen en prei. Tijm is ook een geneeskrachtig kruid. Het werkt ontsmettend en slijmverdunnend. Daarnaast heeft het een anti-bacteriële werking en bevordert het de spijsvertering.


mei | juni ‘13

PREVENTIE FLASH

34

Pensioenviering Preventie & milieu:

Lege batterijen horen thuis in de verzamelbox

Monique Martens startte haar carrière op 2 april 1973 in de toenmalige ‘Salvatorkliniek’ en bereikte onlangs de kaap van 40 jaar dienst. Haar eerste stappen zette ze als frisse 18-jarige administratief medewerker in het laboratorium, daarna ging het richting radiografie. In 1980 muteerde Monique naar de personeelsdienst en in 1982 werd ze halftime aangesteld als directiesecretaresse. Haar andere halftime functie bleef ze invullen op de personeelsdienst. Als directiesecretaresse werkte Monique voor verschillende directeurs en voorzitters van de raad van bestuur en maakte ze de fusies mee met het St.-Ursulaziekenhuis, het St.-Franciskusziekenhuis en uiteindelijk het Virga Jesseziekenhuis. Monique heeft in haar 40 jaren dienst dus heel wat watertjes doorzwommen.

Jessateam (ontbreken op de foto: Kris en Johan)

Het peloton met Johan

Jessateam fietst 24u van Zolder Kris in actie

Dr. Vangertruyden zet een puike prestatie neer

Tijdens het eerste weekend van juni smeten zes Jessamedewerkers zich op-

Lege batterijen verzamel je in de BEBAT- inzameldoos

nieuw vol verve met hun fiets door de ‘24 uur van Zolder’. De deelnemende

op je afdeling.

Hermans, Wim Bonné (nucleaire geneeskunde), Guy Bosmans, Kris Synaeve, Kurt

Op die manier worden de batterijen

Vangenk (Radiologie SA) en Johan Bogaerts (Radiologie VJ) verdedigden de Jes-

milieuvriendelijk verwerkt en gerecycleerd.

sakleuren, samen met twee externen (Pascal en Etienne). Het Jessateam ein-

teams startten zaterdag 1 juni en reden continu tot zondag 2 juni 15 uur. Patrick

digde met 221 rondjes als 56e van 188 teams. Ook abdominaal chirurg dr. Guido Vangertruyden reed de 24u van Zolder, maar Batterijen zijn eigendom van

het ziekenhuis en moeten door het ziekenhuis terug ingezameld worden.

dan in zijn eentje. Dr. Vangertruyden promootte op die manier het obesitascentrum van ons ziekenhuis. Een puike prestatie, 24 uur vrijwel onafgebroken fietsen op het circuit, maar dr. Vangertruyden maakte er een megastraffe prestatie van door in de categorie solo +45 dan ook nog als winnaar over de streep te komen! Een dikke proficiat aan dr. Vangertruyden en het Jessateam!


Huwelijken Inge Smets en Suzy Everts

26-04-13

Ken Vandenbroeck en Liese Bruggen fysische revalidatie

cardiale revalidatie

Virga Jesse Salvator

Personeelsweetjes Geboorten 17-01-13 19-01-13 10-03-13 13-03-13 15-03-13 15-03-13 16-03-13 22-03-13 02-04-13 09-04-13 11-04-13 12-04-13 15-04-13 15-04-13 16-04-13 18-04-13 24-04-13 27-04-13 30-04-13 01-05-13 03-05-13 17-05-13

Jonas Beste Enora Tilias Aaron Marie Lisa Stijn Kaat Mathia Yenthe Janne RenĂŠ Kobe Paulien Gioia Lucas Matteo Niene Arjen Jopp Liam

Karolien Vanhemel

radiologie

Virga Jesse

Emine Caz

PAAZ / hemodialyse

Virga Jesse

Hannelore Broux

intensieve zorgen

Virga Jesse

Nadine Ryll

materniteit

Virga Jesse

Jedidia Roose

kortverblijf pneumologie en cardiologie

Virga Jesse

Ellen Punie kraamafdeling

Salvator

Els Porrez

paramedische reva

St.-Ursula

Breugelmans Ben

intensieve zorgen

Virga Jesse

Elvy Cleeren

apotheek

Virga Jesse

Antonella Pattusi apotheek

Salvator

Kris Vankriekelsvenne en Kinny Seron

spoedgevallen - kinder- en jeugdgeneeskunde

Virga Jesse

Karolien Rutten

intensieve zorgen

Virga Jesse

Eline Vandepitte

apotheek

Virga Jesse

Sara Housen

intensieve zorgen

Virga Jesse

Steven Defraine en An Greeven

MUG - intensieve zorgen

Virga Jesse

Rolando Noviello

voedingsdienst

Virga Jesse

Dorien Noblesse

spoedgevallen

Virga Jesse

Daisy Jans

kinder- en jeugdgeneeskunde

Virga Jesse

Katrien Blanckaert gastro-enterologie

Salvator

Liesbet Vanhemel

fysische geneeskunde & revalidatie

Virga Jesse

Lieve Bollen

intensieve zorgen

Virga Jesse

Ellen Castro

psychogeriatrie

Salvator

Pensioen 24-05-13

Maria Peeters labo

Salvator

01-06-13

Valere Hermans

Virga Jesse

06-06-13

Herlinde Janssen gastro-enterologie

onderhoud - technische dienst

Salvator

01-07-13

Magda De Vos

operatiekwartier verblijvenden

Salvator

01-07-13

Gerda Rutten

apotheek

Virga Jesse

mei | juni ‘13

12-12-12

35


Prettige vakantie! vanwege de redactie

Jess!  
Jess!  

Personeelsblad Jessa Ziekenhuis Jaargang 4, nummer 20

Advertisement