Page 1

JESS!

van a tot z

mei | juni ‘11 Jaargang 2 - nummer 9

Personeelsmagazine Jessa Ziekenhuis

Prinsenpaar bezoekt campus SU Hectische tijden voor spoedgevallendienst Roparun Jessa's Midsummer Party startschot Jessa Ziekenhuis


mei | juni ‘11

2

Patiënt als middelpunt van kwalitatieve zorg Column

We vinden het allemaal vanzelfsprekend dat we een hoge kwaliteit van zorg verstrekken en dat we de patiënt hierin centraal stellen. Maar toch moeten we er continu over waken dat de patiënt deze zorg ook effectief zo ervaart. Vooral in een fusieproces waarbij diensten samensmelten en verhuizen, is extra waakzaamheid op dit vlak zeker geen overbodige luxe. De afgelopen maanden hebben we als ziekenhuis een belangrijke stap gezet in het fusieproces van onze kerndiensten. De spoedgevallendienst kreeg de aartsmoeilijke

taak om als pionier dit proces in gang te zetten. Ook als ziekenhuis hebben we uit deze fusie heel wat geleerd. Het is nu eenmaal hallucinant wat er allemaal bij komt kijken om de verhuis van een ziekenhuisafdeling en de impact daarvan op de rest van de organisatie in goede banen te leiden. Daarom is er de afgelopen maanden vanuit zorg- en ondersteunende diensten heel wat denkwerk verricht om te komen tot een geïntegreerde, dienstoverschrijdende manier om de verhuis van diensten aan te pakken. Dit resulteerde intussen in een zeer goed en uitgebreid overzicht van wat er allemaal dient te gebeuren, welke zorg- en ondersteunende diensten hierbij betrokken zijn, wie er aanspreekpunt is voor wat, enz. In totaal vergt de verhuis van een dienst minimum 165 acties! Het gaat dan om allerhande praktische aspecten, maar daarnaast moet er ook oog zijn voor het integratieproces binnen diensten. Verandering ondergaan is immers voor niemand gemakkelijk. Daarom voorziet het ‘verhuispakket’ ook een aantal tools die diensten naar willekeur kunnen inzetten om dat integratieproces een duwtje in de rug te geven. En om hen in het hele traject nog beter te begeleiden, willen we in de nabije toekomst een verhuiscoördinator aanstellen. Een vlotte verhuis en integratie van diensten is immers essentieel om de goede kwaliteit van zorg permanent te kunnen garanderen. Een punt dat NIAZ, de organisatie die ons ziekenhuis in november komt doorlichten, ook al heeft aangestipt. Een ander punt waar NIAZ van uitgaat, is dat processen en procedures goed uitgeschreven en steeds up-to-date zijn. Het uitschrijven van processen is inderdaad een

Jessa & Veelbelovend

basisvoorwaarde voor een kwalitatieve zorg. Maar hier stopt het verhaal natuurlijk niet. Medewerkers moeten de procedures ook effectief kennen en de meest recente versie gemakkelijk kunnen terugvinden. Ook daar hebben we de afgelopen maanden een mooie stap gezet met de lancering van JessaZorgnet. Met de verhuis van een aantal diensten en de externe NIAZ-audit in het verschiet, belooft het najaar al even druk te worden als de afgelopen periode geweest is. Maar vooraleer we die nieuwe uitdagingen met volle moed aanpakken, wil ik graag iedereen eerst een heel prettig en ontspannend verlof toewensen. Geniet ervan, het is je van harte gegund!

Rudi Pluymers Adjunct algemeen directeur Directeur bedrijfsvoering

Redactie: Luc Colla, Erna Desiron, Miranda Follong, Kristof Hayen, Ludo Hermans, Christa Meekers, Eddy Reners, Katrien Vangrunderbeeck, Gilberte Vrancken, Lieve Verbiest, Nadine Willems en Brigitte Celis Hoofd- en eindredactie: Brigitte Celis Verantwoordelijke uitgever: Dr. Yves Breysem, Jessa Ziekenhuis, maatschappelijke zetel: Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt Werkten ook mee aan dit nummer: Rudi Pluymers, Johan Coppens, Luk Celus, Dominique Leurs, Pieter Willems, Dirk Copermans, Tom Geuns, Maarten Provo, Sabine Devooght, Karen Dilissen, Christa Leenders, Anja Scheelen, Sonja Reckers, Hilde Goossens, Thijs Nelis, C1 campus SA, geriatrie campus SA, CCU, JOZ-senioren, Annick Germeys Op de cover: prins Filip, prinses Mathilde en dr. Joyce Steenberghs


4

6 12 22 27 28

Van revalidatiecampus naar referentiecentrum

8

Prinsenpaar bezoekt campus SU

Jessa & Veelbelovend

Onthaal nieuwe medewerkers Sabine Devooght is topsporter badminton

Mobiliteitsdagen

Jessa's Midsummer Party

14

Spoedgevallendienst

18

Roparun


V

mei | juni ‘11

oor heel wat medewerkers van het Jessa Ziekenhuis –vooral van campus VJ- is de campus in Herk-deStad eerder onbekend terrein. Uiteraard is geweten dat hier een revalidatiecentrum ingericht is. Maar wat dit precies inhoudt, is soms minder duidelijk. In dit nummer laten we graag zorgmanager Johan Coppens een algemeen beeld van campus SU schetsen. Ook in de volgende nummers zal de werking op campus SU regelmatig aan bod komen. Kwestie van elkaar wat beter te leren kennen.

4

Campus SU: Van revalidatiecampus “Vóór de fusie van het Salvator- en het St.-

kundigen van de thuiszorg aan deelnemen.

De mens in zijn totaliteit

Ursulaziekenhuis in 1996, was SU een acuut

Een belangrijk aspect in deze job is het revali-

In het revalidatiecentrum worden vooral reva-

ziekenhuis met 110 bedden. Na de fusie werd

dant- en familie-georiënteerd zijn, eerder dan

lidanten met niet-aangeboren hersenletsels

volop de kaart getrokken om op deze campus

het verpleegtechnische.”

behandeld. Johan: “We helpen hen om de li-

een revalidatiecentrum uit te bouwen, maar

chamelijke en geestelijke vermogens die ze

ook om de poliklinische activiteiten voor de

nog hebben, te ontplooien. Het doel is een

brede regio Herk-de-Stad te behouden,” blikt

Eén Jessavisie op revalidatie

maximale autonomie en zelfredzaamheid zo-

Johan Coppens terug. “Op dat ogenblik had-

Sinds april 2008 beschikt de revalidatiecam-

dat ze zo goed mogelijk kunnen functioneren

den we weinig of geen ervaring op het vlak

pus over drie volledige afdelingen revalidatie.

in hun eigen leefomgeving en in de maat-

van revalidatie. We hebben dan een aantal

Dit is samen goed voor 70 bedden, waaronder

schappij. Van in het begin hebben we hiervoor

sleutelpersonen van de UZ Leuven, campus

een comacentrum van 5 plaatsen. Daarnaast

gewerkt vanuit het ‘gevolgen model’: iedere

Pellenberg, uitgenodigd voor een informatie-

is op campus SU ook een ambulant revali-

aandoening of stoornis geeft aanleiding tot

avond en zijn met dr. Steenbergs en dr. Grisar

datiecentrum gevestigd waar iedere week

beperkingen en iedere beperking geeft mo-

beginnen te werken aan een visie en concept

35 tot 45 revalidanten één of meer sessies

gelijk participatieproblemen. We proberen dit

voor onze revalidatiecampus. Vier hoofdver-

volgen, een polikliniek en een geriatrische af-

telkens te vertalen naar het activiteitenni-

pleegkundigen, waaronder ikzelf, hebben

deling. Deze laatste verhuist op termijn naar

veau. Voor de revalidant betekent dit: wat kan

toen ook een opleiding revalidatieverpleeg-

campus SA. Daarna krijgt de revalidatieafde-

ik nog, wat wil ik doen en hoe kan ik dat doen?

kunde in Pellenberg gevolgd.”

ling van campus VJ (C7) haar plaats binnen

Het gaat hierbij niet alleen om lichamelijke

campus SU. “De verhuis van C7 is voorzien

aspecten, maar om de hele mens. We houden

voor eind 2012 maar we zijn nu al samen

dus ook rekening met psychisch-emotionele

Permanente bijscholing

bezig met de voorbereidingen,” vertelt Johan.

aspecten zoals angst, depressie en gedrags-

Begin 2004 startte campus SU met de eerste

“De organisatie van een revalidatiecentrum

veranderingen en met sociale aspecten zoals

reva-afdeling van 22 bedden. In hetzelfde

met een apart leefgedeelte en een aparte

de gevolgen voor het werk, de relatie binnen

jaar opende ook reva 2 de deuren. Johan:

therapieblok is uiteraard anders dan die van

het gezin, enz... We noemen dat het bio-psy-

“Niet simpel, want al onze verpleegkundi-

een afdeling in een acuut ziekenhuis. Daar

cho-sociaal model.”

gen waren gewoon te denken in termen van

is de therapie immers op de afdeling inge-

diagnosestelling en behandeling en waren

bouwd en stromen patiënten vanuit andere

ook zo opgeleid. Dus zijn we gestart met

verpleegafdelingen door. Op praktisch vlak

Vertrouwenspersoon

een intern bijscholingsprogramma specifiek

zien we dus verschillen, maar wat visie en

Iedere revalidant wordt bij opname aan een

voor revalidatie. Tegenwoordig zijn bijna al

revalidatieconcept betreft zitten we volledig

vaste revalidatie-arts en een coördinerend

onze verpleegkundigen bijgeschoold in reva-

op dezelfde golflengte. En dat is uiteraard

verpleegkundige toegewezen. “Onze drie

lidatieverpleegkunde. Ieder jaar volgen een

veruit het belangrijkste. De uitdaging voor

revalidatie-artsen werken ieder met een ei-

4-tal medewerkers de opleiding in Pellenberg.

de toekomst is om ons centrum samen verder

gen referentieteam. De coördinerende ver-

Daarnaast bieden we intern zelf 5 opleidings-

uit te bouwen tot een referentiecentrum voor

pleegkundige speelt in dit geheel de rol van

modules aan, waar bijvoorbeeld ook verpleeg-

revalidatie.”

coördinator en vertrouwenspersoon. Door die

tot


mei | juni ‘11

5

referentiecentrum voor revalidatie vertrouwensband met de patiënt komt vaak in-

sprek met de revalidant en de familie. “Daarbij

stellingen haalbaar zijn naar herstel toe. Op

formatie naar boven die belangrijk is voor het

zijn ook de huisarts en thuiszorg betrokken.

die manier geven we geen valse hoop.”

revalidatieverloop en die anders verloren gaat.”

Tijdens het ronde tafelgesprek komen items aan bod zoals de stand van zaken, afspraken over de behandeling, revalidatiedoelstellin-

Thuis in de stad

Eigen taal

gen, hulpmiddelen en aanpassingen die thuis

Campus SU onderhoudt een prima relatie met

Maar hoe communiceer je nu op een duidelijke

moeten gebeuren.”

het stadsbestuur van Herk-de-Stad. “Uit de

manier over al die disciplines heen? “Je hebt

samenwerking met de stad zijn al heel wat

inderdaad nood aan een duidelijke taal rond re-

reva-vriendelijke initiatieven voortgevloeid,”

validatie,” beaamt Johan. “Daarvoor gebruiken

Revalidant als partner

beklemtoont Johan. “We gaan bijvoorbeeld

we het SAMPC-model. Deze letters staan voor:

Het revalidatiecentrum beschouwt de revali-

regelmatig met onze revalidanten naar de

Somatisch aandachtsveld, Activiteiten dage-

dant als partner in de revalidatie. “We willen

rolstoeltoegankelijk

lijks leven (ADL), Maatschappelijk functione-

zoveel mogelijk vertrekken vanuit de persoon-

sporthal, bib of de supermarkt. Voor de uit-

ren, Psychisch functioneren en Communicatie.

lijke behoeften en wensen van de revalidant

bouw van onze therapietuin hebben we ook

Iedere zorgverstrekker brengt telkens verslag

en ruimte geven voor vragen of opmerkingen.

ondersteuning gekregen vanuit de stad. Wij

uit onder deze rubrieken. Ook de verslagen

Zowel het ‘dagboek’ dat iedere revalidant bij

van onze kant stellen de therapietuin ter be-

die naar de huisarts gaan, zijn op deze manier

opname krijgt als de vertrouwensband met

schikking van de senioren voor hun activitei-

opgebouwd. Verder gebruiken we op de team-

de coördinerende verpleegkundige, nodigen

ten. Ook met de St. Martinusscholen hebben

besprekingen een gestandaardiseerde riedel

hiertoe uit. Patiëntgericht en patiëntgestuurd

we een heel goede samenwerking. Tijdens de

die door de verschillende disciplines vooraf

werken we al langer, maar we streven ook

inleefdagen komen er bijvoorbeeld leerlingen

ingevuld wordt. Concreet betekent dit dat we

naar ‘patiëntonderhandelde’ zorg door revali-

van de school enkele dagen meedraaien. Al

afgesproken codes per discipline gebruiken

danten echt inspraak te geven. Al formuleren

deze initiatieven helpen onze revalidanten bij

waardoor alle teamleden in één oogopslag de

we wel vanaf de opname duidelijk welke doel-

hun re-integratie in de maatschappij.”

gemaakte

markt,

status van de revalidant kunnen inschatten.”

Sterk multidisciplinair Dat hier sterk multidisciplinair gewerkt wordt, is intussen duidelijk. Naast de multidisciplinai-

Enkele cijfers • Mei 2011: 70 revalidatiebedden --> eind 2012: 90 revalidatiebedden

re behandeling is er ook veel multidisciplinair

• Aantal opnames voor revalidatie in 2009: 433

overleg onder meer binnen het wekelijkse

• Ligdagen revalidatie in 2009: 21.437

opnameteam en de wekelijkse teambespre-

• Gemiddelde verblijfsduur revalidanten: 1,62 maand

king per patiënt. Daarnaast is er, afhankelijk

• Aantal medewerkers: 45 VE verpleegkundigen, 24 VE paramedici,

van de noden, regelmatig een ronde tafelge-

2,5 VE revalidatieartsen

de


mei | juni ‘11

6

Opleidingstraject kent goede start

‘Jessa en veelbelovend’

E

ind maart stapten 13 dynamische, ambitieuze medewerkers uit ons ziekenhuis –samen met hun mascotte Willy- in het traject ‘Jessa & Veelbelovend’. Dit ontwikkelingstraject richt zich op bachelors en masters die de ambitie hebben om door te groeien in onze organisatie. De bedoeling is hen te begeleiden in hun persoonlijke ontwikkeling en in het opnemen van nieuwe verantwoordelijkheden. Het traject startte alvast schitterend met een zeer geslaagde ‘mini-tweedaagse'. Intussen zijn er ook enkele workshops achter de rug.

De begeleiding van de deelnemers ligt in han-

daagse. “Dit startweekend is uiteraard be-

Drie projecten

den van Dirk Copermans, manager ontwikke-

doeld om elkaar te leren kennen en meteen

Elke deelnemer start binnen ‘Jessa en Veel-

ling en opleiding, en Pieter Willems, manager

al een groep te vormen. Maar daarnaast leren

belovend’ eerst met een klein project. Later

proces- en projectwerking. “Via dit traject wil-

de groepsleden er ook in een veilige, open

volgt een wat groter dienstgebonden project.

len we de deelnemers de kans geven om be-

sfeer inzicht te krijgen in zichzelf, feedback

Het laatste half jaar van de opleiding staat

ter zicht te krijgen op zichzelf en inzichten te

te geven in de groep, enz...,” legt Dirk uit. “De

er een ziekenhuisbreed groepsproject op het

verwerven rond leiderschap en hun kwalitei-

deelnemers kiezen ook een ‘buddy’ binnen

programma. De keuze van de projecten ge-

ten. Zo kunnen medewerkers gerichter wer-

de groep. Zo hebben ze gedurende het hele

beurt in samenspraak met het diensthoofd of

ken aan hun sterke en minder sterke kanten.

traject iemand waar ze snel terecht kunnen.”

het zorgclustermanagement. Op die manier is er steeds een link met het beleidsplan van de

Belangrijk als je eventueel wil doorgroeien

dienst en de doelstellingen van de organisatie.

naar een leidinggevende of een verdiepende functie,” legt Dirk Copermans uit. “Naast het

Op maat van de groep

luik ‘persoonlijke ontwikkeling’ maken we de

Het traject Jessa & Veelbelovend loopt over

medewerkers ook vertrouwd met methodie-

een periode van een jaar en omvat een 25-

ken voor project- en procesdenken,” voegt

tal dagen. Naast teambuilding, workshops,

Pieter eraan toe. “Iedere deelnemer krijgt bij-

projectwerk,... in groep, krijgen de deelnemers

voorbeeld de kans om dienst- en ziekenhuis-

ook eenmaal per maand individuele begelei-

projecten uit te voeren. Hiervoor werken ze

ding. Pieter: “Voor de workshops proberen

nauw samen met collega’s, diensthoofden en

we zoveel mogelijk op maat van het individu

management.”

en de groep te werken en het zo interactief mogelijk te maken. Zo vragen we bijvoorbeeld telkens enkele van de deelnemers om de dag

Buddy’s

mee in te vullen en zelf workshops te geven.

Om ‘Jessa en Veelbelovend’ optimaal te star-

Iedereen van de groep krijgt ook de opdracht

ten, vertrokken de 13 deelnemers op 31

een mentor in huis te zoeken, iemand die hen

maart richting Lustin voor een door Outward

feedback kan geven en kan helpen nadenken

Bound professioneel opgezette mini-twee-

over hun functioneren.”

Tot nu toe vind ik ‘Jessa & Veelbelovend' een echte aanrader!

"


Twee van de deelnemers zijn kinesist Tom

welke regelingen, werkafspraken e.d. gelden,”

Geslaagde tweedaagse

Geuns en spoedverpleegkundige Maarten

legt Maarten uit. “Daarom ben ik voor mijn

Ook de introductietweedaagse was volgens

Provo. Net als hun andere collega’s kregen ze

eerste project bezig met al die dingen eens

onze collega’s een zeer geslaagd initiatief.

bij hun kandidatuurstelling een ‘screening’. Dit

op een rijtje te zetten. Tom werkt intussen

Maarten maakte hierover een beknopt verslag

gebeurde via een zelf-assessment en een ge-

aan een overzichtsfiche voor revalidatieafde-

(zie verder). “We zijn niet met 13, maar met

sprek met Dirk Copermans en directeur P&O

ling C7 waarin alle paramedici klinimetrische

14 vertrokken,” lacht hij. “Onze mascotte Willy

Karel Bosmans. Hierin werd gepeild naar hun

gegevens noteren. “Hierdoor is er in C2M

heeft tijdens de hele tweedaagse zeker een

motivatie en moesten de kandidaten zelf ook

een beter overzicht van de toestand van de

hoofdrol gespeeld.” Beiden benadrukken dat

met een actievoorstel komen.

patiënt beschikbaar,” legt hij uit.

de tweedaagse een echte groep van hen heeft gemaakt. “Ik heb het gevoel dat we in die twee dagen meer geleerd hebben dan anders in een

Sterk praktijkgericht

maand,” vertelt Tom. “Tot nu toe vind ik ‘Jessa &

Over zijn eerste ervaringen binnen ‘Jessa &

Veelbelovend' een echte aanrader!”

Veelbelovend’ is Tom alvast enthousiast. “Ik heb vroeger ook al een opleiding Lean Six der theoretisch en voor mij qua statistiek

Een kort reisverslag

ook vrij moeilijk. Dit traject bevat uiteraard

Met zijn veertienen vertrokken ze op een regenachtige donderdag, bestemming

ook theorie, maar is tegelijkertijd sterk prak-

onbekend, behalve voor Google. Jessa, veelbelovend en op de verkeerde trein

tijkgericht. Waarom ik me hiervoor heb inge-

overgestapt. Al quizzend richting Lustin waar het plateau hoger is dan de straat,

schreven? Noem het maar een persoonlijke

is Jessa een nieuw wasproduct, ziekenhuis of de laatste Mora-snack?

verrijking, een manier om me verder te ont-

Gedropt in volle donker met zaklamp, kompas en kaart, klauterend over prikkel-

wikkelen.” Ook Maarten is gemotiveerd aan

draad, langs lianen en rivieren, door bossen en over bergen of gewoon langs de

‘Jessa & Veelbelovend' begonnen. “De reden

straat met toekomstige BBQ kandidaten Dirk en Pieter.

van deelname is voor iedereen anders,” stelt

Vindingrijk en moedig als zij waren over woeste rivieren met krokodillen gevuld,

hij. “Het is inderdaad een persoonlijke verrij-

geblinddoekt huizen bouwend, moedig balancerend op grote hoogten, in team

king, maar ik zie het ook als opstapje om later

grensverleggend, onoverwinnelijk. Zichzelf ontdekt, het team heruitgevonden,

door te groeien in de organisatie.” Ook Maar-

'n strijder vermist ... veelbelovend huiswaarts zonder verkeerde overstap of ver-

ten is tevreden over het hoge praktijkgehalte.

traging.

Sigma gevolgd. Heel interessant, maar eer-

“Tijdens de workshops pik je meteen tal van praktische tips op voor de uitwerking van je eigen project. Door de projecten in groep te bespreken, leer je ook van elkaar en krijg je een soort kruisbestuiving.”

De groep Jess! verschalkte de groep ‘Jessa & Veelbelovend’ voor de foto tijdens

3 projecten Maarten en Tom werken intussen aan hun eerste project. “Door de samenvoeging van de spoedgevallendiensten en de talrijke en snelle veranderingen die dit meebrengt, is het bij ons op spoed niet altijd meer duidelijk

een van hun workshops. Op de foto zie je vlnr.: Maarten Provo, Pieter Willems, Tom Geuns, Alessandra Loiacono, Caroline Van Buggenhout, Lieve Bollen met mascotte Willy, Brenda Thielen, Annelies Hermans, Anne-Sofie Colson, Dirk Copermans, Lieve Reumers, Katrien Bijnens, Wendy Monten en Maarten Bossuyt. Ontbreekt op de foto: Linde Lurquin.

mei | juni ‘11

Enthousiaste deelnemers

7


mei | juni ‘11

8

Prinsenpaar bezoekt revalidatiecampus St.-Ursula O

p woensdag 15 juni hebben prins Filip en prinses Mathilde onder massale persbelangstelling een bezoek gebracht aan onze revalidatiecampus St.-Ursula in Herk-deStad. Het werd een mooi en hartverwarmend bezoek, met een erg geĂŻnteresseerd prinsenpaar. Voor de dokters, medewerkers en revalidanten op campus St.-Ursula was het alvast een geweldige ervaring.


mei | juni ‘11

9

Na een eerste handdruk door gouverneur

Oefenzaal

Twee revalidanten waren onder begeleiding

Reynders en burgemeester Pauly, mocht

In de oefenzaal Activiteiten Dagelijks Leven

van de ergotherapeuten bezig met het oefe-

voorzitter Willem Descamps als gastheer het

(ADL) mochten revalidatiearts dr. Joyce Steen-

nen van hun vaardigheden in de keuken.

prinsenpaar officieel welkom heten. In het re-

berghs en hoofdparamedicus Marc Michielsen

Daarbij maken ze ook gebruik van CIMT (Con-

validatieblok op de derde verdieping ontving

de rol van gastvrouw en gastheer overnemen.

strained Induced Movement Therapy). Dit is

prinses Mathilde bij aankomst een boeket

Ze vertelden het prinsenpaar vakkundig over

een vorm van therapie om patiënten met een

bloemen uit handen van Steve Orens, rolstoel-

het hoe en het waarom van ADL-training.

halfzijdige verlamming ten gevolge van een

atleet en peter van de campus St.-Ursula.

Hierbij leren revalidanten in een reëel nage-

niet-aangeboren hersenletsel te trainen. De

Daarna volgde de officiële voorstelling van de

bouwde keuken en thuissituatie terug da-

niet-aangedane hand wordt uitgeschakeld

Jessa-delegatie die ons ziekenhuis vertegen-

gelijkse handelingen zoals koken, de afwas

met een handschoen, zodat de aangedane

woordigde.

doen, het huishouden verzorgen, …

hand gedurende twee weken zes uur per dag intensieve training krijgt.


Revalidant Willy Haegeman

“Mathilde vroeg naar mijn

familie en de situatie thuis”

mei | juni ‘11

Revalidant Willy Haegeman is een goede maand geleden gestart met revalidatie op campus St.-Ursula, nadat hij getroffen was door een bloedklonter op zijn hersenen. "Ik volg hier nu dagelijks therapie en mijn toestand gaan zienderogen vooruit," zegt hij. Willy was in de oefenzaal bezig met het kuisen van groenten en het maken van soep, dagelijkse vaardigheden die opnieuw aangeleerd worden. "Prinses Mathilde vroeg geïnteresseerd naar mijn

10

gezondheidstoestand en ook naar mijn familie en de situatie thuis. Het prinsenpaar was erg geïnteresseerd om te horen wat we hier leren doen, om thuis opnieuw optimaal te kunnen functioneren."

Hoofdparamedicus Marc Michielsen

“Prinsenpaar was oprecht geïnteresseerd en stelde heel gerichte vragen" Hoofdparamedicus Marc Michielsen van campus SU was één van de medewerkers die het prinsenpaar mocht rondleiden en uitleg geven. "Het is fijn dat we ons verhaal eens een keer kunnen doen en dat de revalidatiepatiënten in de belangstelling staan door het bezoek van prins Filip en prinses Mathilde. Het prinsenpaar was oprecht geïnteresseerd in onze werking en stelde heel gerichte vragen. Ik hoop dat we hun iets hebben kunnen bijbrengen. We blijven in elk geval met een heel positief gevoel achter."

Logopedie

een goed hulpmiddel om gefundeerd advies

en revalidanten. De achtergrond van prinses

Vervolgens ging het prinselijk bezoek naar

naar voedingsconsistentie en voedingstoe-

Mathilde als logopediste maakte het voor

de tweede revalidatiezaal. Hier gaven dr.

diening te geven. Aansluitend volgden prins

haar wellicht extra interessant om in te gaan

Ryckaert (NKO-arts) en Louisette Raymaekers

Filip en prinses Mathilde nog een demonstra-

op een aantal specifieke aspecten van de lo-

(Logopedie) uitleg over slikrevalidatie en een

tie van Armeo, een robotarm die de revalidan-

gopedie.

demonstratie van FEES (Fiberoptic Endosco-

ten gebruiken om op een aangename manier

pic Evaluation of Swallowing). Met een spe-

de arm te trainen met behulp van computer-

ciaal toestel brengen ze de slikfunctie in

animaties. Tenslotte kwam ook de loopband

Massale belangstelling

beeld. Op basis van de digitale slikfilm ziet

met gewichtssuspensie nog aan de beurt.

Om het bezoek af te ronden eindigden prins Filip en prinses Mathilde in het cafetaria. Daar

men de huidige sliksituatie en kunnen artsen en paramedici bij herhaalde afname in de tijd

Het prinsenpaar bleek erg geïnteresseerd en

schuifelden ze langzaam door een haag van

de evolutie van het slikken evalueren. Het is

stelde veel vragen aan artsen, medewerkers

revalidanten, medewerkers en geïnteresseerden die massaal waren opgekomen. Ze namen uitgebreid de tijd om handen te schudden en links en rechts een kort praatje te maken met het enthousiaste publiek. Buiten stonden de kinderen van basisschool Herckerhof en van basisschool Sint-Martinus Filip en Mathilde nog op te wachten. Ze overstelpten het prinsenpaar als afscheid met tekeningen. Exact één uur na aankomst was het bezoek aan campus St.-Ursula afgelopen en zette de prinselijke colonne zijn tocht in Limburg verder met een bezoek aan het natuurgebied Gerhagen in Tessenderlo en een werkvergadering met de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).


De raad van bestuur heeft op 11 mei

een technisch en financieel plan voor

groen licht gegeven voor de verdere uit-

het nieuwe ziekenhuis. Daarnaast moet

werking van de plannen voor een nieuw

een algemeen bouwconcept ontwikkeld

ziekenhuis op de huidige campus Salva-

worden hoe het nieuwe ziekenhuis er zal

tor. Op deze eenheidscampus zullen op

uitzien. Dit plan zal zo snel mogelijk in-

termijn alle ziekenhuisactiviteiten van

gediend worden bij de Vlaamse overheid.

de Hasseltse campussen samengebracht

De ziekenhuisleiding hoopt binnen vijf à

worden. Onze revalidatiecampus SU blijft

zeven jaar met de bouwwerken te kunnen

in Herk-De-Stad. Ook de raadplegingen

starten om vanaf 2020 de eerste delen

daar blijven behouden. De locatie op

van het nieuwe ziekenhuis in gebruik te

campus Salvator is voldoende groot en

kunnen nemen. De volgende jaren zullen

de ligging is goed. Indien er geen onover-

er op de drie bestaande campussen nog

komelijke problemen opduiken en de stad

een aantal verschuivingen gebeuren om

de locatie goedkeurt, ligt de keuze vast.

de werking van nu tot aan de nieuwbouw

Een stuurgroep van het ziekenhuis is in-

zo goed mogelijk af te stemmen op de no-

tussen al bezig met de uitwerking van

den van de patiënt.

Tevreden ouders schenken giften babyborrel aan kinderafdeling Kleine Milia-Marie verbleef in haar jonge leventje al twee keer op de kinderafdeling van ons ziekenhuis. De ouders waren na de opname zeer tevreden over hun verblijf, de zorgen die ze toegediend kregen, de manier van omgang met hun kindje en de afleiding waarvoor gezorgd werd in de speelzaal. Ze wilden daar graag iets voor terugdoen en beslisten om op de babyborrel van MiliaMarie een financiële gift te vragen in plaats van geschenkjes voor hun dochter. Met dit geld kochten ze –in samenspraak met de kinderafdeling- materiaal aan voor de speelzaal en dus voor

5 gezonde zomersnacks

1

Een lijnvriendelijke milkshake met rode vruchten Mix een glas magere of halfvolle ijskoude melk met een handvol aardbeien, frambozen en bessen tot een heerlijke milkshake. Door een schep ijs achterwege te laten, bespaar je ongeveer 100 kcal.

2

Een botvriendelijke yoghurtdressing Een saladedressing op basis van magere yoghurt is minder vet en de toegevoegde yoghurt zorgt voor extra calcium. Extra lekker met verse tuinkruiden, een mespuntje mosterd en een teentje knoflook.

3

Een darmvriendelijke aardappelsalade Verstopping of constipatie is heel vervelend, vooral op vakantie. Voldoende (water) drinken en kiezen voor vezelrijke voedingsmiddelen zoals volkorenbrood, peulvruchten, groenten en fruit kan dit voorkomen. Een koude aardappelsalade met lekkere, verse en knapperige groenten kan ook helpen.

4

Een oogstrelende wortelsnack Eén middelgrote wortel per dag levert genoeg vitamine A (in de vorm van bètacaroteen) voor een paar stralende ogen. Een schaaltje geraspte wortelen gemengd met een handvol rozijntjes hapt lekker weg.

de andere kinderen in het ziekenhuis. Op de foto zie je Milia-Marie en haar ouders toen ze de geschenken op de kinderafdeling kwamen afgeven.

5

Een hartvriendelijke visschotel Vis en vooral vette vis heeft een gunstig effect op hart- en bloedvaten. Een koude schotel met bijvoorbeeld zalm, forel, sardienen, haring, makreel en sprot is niet te versmaden. Ook lekker op de barbecue.

mei | juni ‘11

Nieuw Jessa Ziekenhuis op campus SA

11


mei | juni ‘11

12

Onthaaldag nieuwe O

p 28 april 2011 vond de derde editie van de onthaaldag voor nieuwe medewerkers plaats. De cel Ontwikkeling en Opleiding, die instaat voor de organisatie van de onthaaldagen, zag 94 enthousiaste medewerkers opdagen. Deze medewerkers zijn allen na 1 juli 2010 in ons ziekenhuis gestart.

De onthaaldag geeft nieuwe Jessamedewer-

naar de medewerker (HR-beleid), de verschil-

kers de kans om kennis te maken met de di-

lende vormen van interne en externe com-

rectie, leidinggevenden en nieuwe collega’s.

municatie en last but not least de rol van de

De dag is opgebouwd volgens een vast pro-

ondersteunende diensten in een patiëntge-

gramma. Om op een aangename en informele

stuurde organisatie.

manier te starten, krijgen de nieuwelingen eerst een ontbijt aangeboden. Dan volgt het meer formele gedeelte. Hierin brengen alge-

Informele gesprekken

meen directeur dr. Yves Breysem, directeur

Tijdens de middagpauze hebben de nieuwe

patiëntenzorg Ludo Meyers, personeelsdi-

medewerkers de kans om een informeel ge-

recteur Karel Bosmans, communicatiemana-

sprek aan te knopen met de nieuwe collega’s,

ger Luc Colla en adjunct-algemeen directeur

directieleden en zorgclustermanagers. Dit

en directeur bedrijfsvoering Rudi Pluymers

gebeurt tijdens een walking lunch. In de na-

achtereenvolgens informatie over organi-

middag krijgen de deelnemers in groepjes een

satiestructuur, missie en visie van het Jessa

uitgebreide uitleg over meer specifieke perso-

Ziekenhuis, de visie op kwaliteitsvolle patiën-

neelsaangelegenheden zoals verzekeringen,

tenzorg en het beleid op middellange tijd, de

loonberekening, ontwikkeling en opleiding,

rechten, plichten en verwachtingen van en

maar ook aspecten van veiligheid, preventie,

“ “

gezondheidspromotie, vertrouwenspersonen,

Leuke dag, goede afwisseling!

mobiliteit, bewaking en de vakbonden komen

"

aan bod. Als leuke afsluiter is er voor iedere deelnemer een geschenkje als aandenken

Vermoeiender dan een hele dag werken.

"

aan deze leerrijke dag en zes winnende medewerkers ontvangen een gadget voor hun goede inzet!


mei | juni ‘11

13

medewerkers De onthaaldag

geëvalueerd

De onthaaldag wordt over het algemeen zeer positief ervaren door de deelnemers. Het is een leuke dag met een goede afwisseling die aangeeft dat er binnen ons ziekenhuis aandacht is voor het onthaal en de begeleiding van nieuwe medewerkers. Maar natuurlijk is er steeds verbetering mogelijk! De nieuwe medewerkers krijgen daarom aan het einde van het programma de gelegenheid om hun gerichte feedback te geven via een evaluatieformulier. Een greep uit de reacties: Positieve reacties

Aandachtspunten

• Zeer goede indeling en vormgeving van de dag met zeer veel goe-

• Herhaling in de verschillende presentaties, maar niet storend.

de en bruikbare informatie. Enkele kleine minpuntjes die het niet eens waard zijn om te vermelden. • Goede voorbereiding komt tot uiting bij de uitvoering! Pluimpje! • Door deze infosessies heb je een groter gevoel van bereikbaarheid naar de verschillende diensten toe. • Nieuwe dingen geleerd. Leuke dingen gedaan. • De waarden en normen die in de presentaties worden voorgesteld,

• De infostanden kort bij elkaar waardoor er veel lawaai was en je niet iedereen goed kon verstaan. • Er werd niets verteld en getoond over de algemene keuken. Dit vond ik spijtig. • Het was koud in de aula. Misschien de airco's minder hard zetten. • Voor het personeel dat hier nog nooit geweest is, is de bewegwijzering naar de grote parking niet goed aangegeven.

zijn dezelfde als die men op de werkvloer kan terugvinden. On-

• Het was leerrijk, maar het duurde erg lang.

danks dat ik maar een vervangingscontract heb, werd ik direct als

• Vermoeiender dan een hele dag werken.

volwaardig teamlid beschouwd.

• Sommigen hebben nood aan andere infosessies.

• Organisatie en uitvoering waren super! • Een goede manier om nieuwe medewerkers in grote lijnen kennis te laten maken met de directie en nevendiensten. • Veel bijgeleerd waar je anders niet bij stilstaat.

• Campusrondleiding zou ook welkom zijn. Programma onthaaldag op voorhand bekend maken. • Veel informatie. Soms te veel. • ...

• Infostanden: je hebt de mogelijkheid om persoonlijke vragen te stellen. • De filmpjes tussen de presentaties in moeten zeker blijven, alsook de uitleg over de loonbrief. • Informatieve dag met een goede variatie tussen de verschillende onderdelen.

Volgende onthaaldag De volgende onthaaldag vindt plaats op 13 oktober 2011. Dan zijn alle medewerkers die vanaf midden april in dienst zijn gekomen, maar ook de medewerkers die niet aanwe-

• Alles was super. Fijn om te weten hoe alles eraan toe gaat.

zig konden zijn op de onthaaldag van 28 april 2011, van

• Duidelijke uiteenzettingen en fijn gebracht. Dank!

harte welkom!

• ...


S

mei | juni ‘11

inds eind januari van dit jaar is de spoedgevallendienst van ons ziekenhuis gecentraliseerd op campus Virga Jesse. De samenvoeging van twee grote spoedgevallendiensten heeft uiteraard een weerslag op het hele ziekenhuisgebeuren en alle zorggerelateerde diensten. Geen klein bier! Neem daar de verbouwingen op spoed nog bij en je kan je voorstellen dat de spoedmedewerkers het voorbije jaar een bijzonder hectische periode meemaakten. Jess blikte samen met hoofdverpleegkundigen Luk Celus en Dominique Leurs terug op een voor deze personeelsgroep bewogen jaar.

14

Spoedgevallendienst blikt terug op hectische periode Hoe lang wisten jullie al dat de spoedge-

seerd naar analogie met de Jessa Cafés. Op

pus SA zou hebben en hoe alles dan georga-

vallendienst gecentraliseerd zou worden

relationeel vlak is zoiets zeker zinvol. Door de

niseerd zou worden. Hierdoor nam de onrust

op campus VJ?

Spoedcafés hebben medewerkers elkaar be-

op deze campus sterk toe. Voor de spoedme-

Luk: “Over de centralisatie op campus VJ was

ter leren kennen en zagen ze dat ze in grote

dewerkers van campus SA veranderde met de

er al ongeveer twee jaar– nog vóór de fusie

lijnen ook dezelfde ideeën hadden. Zo'n ini-

verhuis bovendien heel veel om niet te zeg-

van de ziekenhuizen - overeenstemming. Er

tiatief is zeker een goede eerste stap, maar

gen alles: werkplek, werkorganisatie, materi-

zijn toen een aantal scenario’s uitgewerkt,

bij de effectieve samensmelting van groepen

alen maar ook dingen als parking, arbeidskle-

waarbij geopteerd is voor de centralisatie op

komt natuurlijk heel wat meer kijken.”

dij enz... Neem daar nog bij dat de fusie van

campus VJ. Maar het officiële startschot is er

spoed zich situeerde in de drukste periode

pas in september 2010 gekomen, een 4-tal

van het jaar. Je kan je voorstellen dat de rust

maanden dus voordat we effectief samenge-

Groeiende onrust

op onze dienst op een gegeven ogenblik ver

voegd zijn.”

Welke dingen hebben jullie vooral als knel-

te zoeken was.”

punten voor de personeelsgroep ervaren? Luk: “De 4 maanden in de aanloop naar de

Luk: “Voor de medewerkers van campus VJ

Waren er vóór de fusie al contacten tussen

fusie kwamen we iedere week samen met

veranderde er iets minder omdat ze op de

de twee personeelsgroepen?

directie en clustermanagement om alle grote

eigen campus bleven, maar ook zij kenden

Dominique: “Ja, we waren zeker geen totaal

items te bespreken en de effecten na te gaan

heel wat veranderingen. Zo moesten we een

onbekenden voor elkaar. Onze collega’s van

die de samenvoeging van spoed op alle an-

maand vóór de fusie een nieuwe uurregeling

campus VJ hebben ons bijvoorbeeld vóór de

dere diensten zou hebben. Daar is bijzonder

voor hen invoeren. Alle begrip trouwens voor

fusie enkele keren uit de brand geholpen als

veel tijd en energie in gekropen, waardoor

de invoering van één gezamenlijk arbeidsregi-

we personeelstekort hadden. En toen de ko-

er weinig tijd over bleef om de werkorgani-

me! Maar op dat ogenblik lag het wat delicaat

gel eenmaal definitief door de kerk was, zijn

satie binnen de eigen dienst grondig voor te

omdat we van iedereen toch al veel flexibili-

alle medewerkers van campus SA een week

bereiden. Achteraf merk je pas welke impact

teit en goodwill moesten vragen. Los daarvan

op campus VJ gaan werken en omgekeerd.

zo’n samenvoeging heeft op de groep en de

waren wij als hoofdverpleegkundigen soms

Daarnaast zetelden medewerkers van de

werkorganisatie.”

genoodzaakt om door tijdsgebrek eerder au-

beide campussen samen in diverse project-

toritair ‘ad hoc beslissingen’ te nemen waar-

groepen zoals ICT, ziekenhuishygiëne, MUG,

Dominique: “Doordat alles nauwkeurig moest

van we zelf wisten dat ze niet ideaal waren,

ziekenwagen, enz...”

voorbereid worden en het tijdsbestek eerder

maar het kon nu eenmaal niet anders. Al die

aan de krappe kant was, konden we ook pas

gebeurtenissen in de rand, samen met de

Luk: “In de aanloop naar de fusie van onze

vrij laat communiceren over de impact die de

grote veranderingen die de fusie meebracht,

dienst hebben we ook Spoedcafés georgani-

sluiting van de spoedgevallendienst op cam-

veroorzaakten inderdaad heel wat onrust.


mei | juni ‘11

15

Iedere medewerker moet opnieuw zijn plaats

frustraties, uiteraard bij onze patiënten maar

Het gaat dus niet alleen om cultuurverschil-

in het geheel vinden en dat is niet gemakke-

ook bij onze eigen artsen en verpleegkundi-

len, maar ook om verschillen in werkwijzen. Al

lijk. Het is begrijpelijk dat mensen dan soms

gen. Niemand voelde zich gelukkig met deze

merk je dat die werkwijzen na een tijdje naar

kiezen voor een andere uitdaging. Daarom is

situatie. Door de uitbreiding van spoed op T0

elkaar toe glijden. Naar de toekomst toe wil-

het essentieel dat we opnieuw wat rust kun-

is de druk nu toch enigszins van de ketel en

len we trouwens afspraken gaan maken met

nen brengen in het team zodat onze mede-

zijn de wachttijden gedaald. Dr. Vantroyen en

onze partners buiten spoed. Nu gebruiken

werkers graag komen werken en de collegiali-

Dominique hebben daarvoor trouwens een

artsen binnen hetzelfde specialisme vaak een

teit binnen onze grote groep bewaakt blijft. ”

andere manier van werkorganisatie geïntro-

verschillend klinisch pad of hebben andere

duceerd die prima werkt.”

gewoontes. Indien we zouden kunnen gaan naar één werking of klinisch pad per specia-

Goede communicatie

Dominique: “We zijn ook echt wel bijzonder blij

lisme, zou dat voor onze medewerkers veel

Hoe breng je dan, ondanks hectische om-

met de hulp en gastvrijheid op T0 (afdeling

eenvoudiger zijn, tijd besparen en bovenal

standigheden, terug wat rust in het team?

kortverblijf). Eerst maakten we gebruik van

de patiëntveiligheid en kwaliteit ten goede

Dominique: “Tel bij de 60 verpleegkundigen

10 bufferbedden op hun dienst, nu hebben

komen.”

en ambulanciers nog de spoedartsen en de

we zowat 2/3e van hun afdeling in gebruik.

medewerkers van dispatch en inschrijvingen,

Reken daarbij nog alle drukte die nu eenmaal

Luk: “We proberen voor de nieuwe werkorga-

dan kom je al snel aan een 100-tal personen

eigen is aan een spoedgevallendienst. Dan

nisatie ook zoveel mogelijk de goede dingen

die nauw betrokken zijn bij de dienst. Goed en

begrijp je dat dit voor hen toch een hele aan-

van de twee campussen samen te brengen.

regelmatig communiceren is dan een belang-

passing betekent.”

Zo zijn we bijvoorbeeld een week voor de fu-

rijke voorwaarde om wat orde in de chaos te

sie gestart met een nieuw elektronisch pati-

brengen. We waren het er al snel over eens

ëntendossier. Op campus VJ werkten we voor-

dat we het e-mailverkeer best probeerden te

Collegiale samenwerking

heen met een papieren dossier. Vermits er op

minimaliseren. In samenspraak met de dienst

Voelen jullie cultuur- of andere verschillen

spoed campus SA al een goed elektronisch

communicatie hebben we dan gekozen voor

binnen het team?

patiëntendossier in gebruik was, hebben we

een nieuwsbrief die om de twee weken ver-

Dominique: “Iedereen denkt op basis van zijn

daar een aantal elementen uit behouden en

schijnt. Daarnaast zijn alle verslagen van ver-

eerdere ervaringen, dat is logisch. Op cam-

het dan verder afgestemd op de noden van de

gaderingen voor iedereen beschikbaar op een

pus SA beschikten we bijvoorbeeld over een

nieuwe gefusioneerde spoedgevallendienst.

centrale schijf. We zien dat dit wel werkt.”

spoedgevallendienst die qua accommodatie

Voor de medewerkers van campus SA is het

meer dan voldoende ruimte bood om de pa-

trouwens belangrijk dat ze op hun nieuwe lo-

Luk: “In het begin veranderden er –noodge-

tiëntenaantallen snel op te vangen. Daardoor

catie ook herkenbare punten terugvinden. Dat

dwongen- iedere week tientallen dingen.

werkten wij altijd naar een lege wachtzaal

gevoel van: ‘dat was bij ons ook zo.’ Naar inte-

Nu proberen we alleen veranderingen door

toe. Campus VJ moest een grotere patiën-

gratie toe is het ook goed dat er dingen zijn

te voeren als het echt niet anders kan. Dat

tenstroom opvangen met in verhouding een

die voor de hele groep veranderen. Het wer-

schept toch enige rust. En uiteraard is er op

krappere accommodatie. Daardoor was men

ken en de werkorganisatie op T0 zijn bijvoor-

het vlak van werkorganisatie een belangrijke

hier gewoon om de wachtzaal ook te gebrui-

beeld voor iedereen nieuw. Maar hoe dan ook,

stap vooruit gezet doordat we nu alle op te

ken voor patiënten die bijvoorbeeld tussen-

los van alle eventuele verschillen, zijn er op

nemen patiënten kunnen behandelen op T0.

tijds moesten wachten op de uitslag van een

het vlak van samenwerking geen problemen.

In het begin waren we onvoldoende uitge-

onderzoek. Door de grote instroom na de fu-

We hebben vanaf de eerste dag van de fusie

rust voor de grote instroom van patiënten.

sie, werkte geen van beide systemen nog en

meteen een fijne en collegiale samenwerking

Dat leidde tot lange wachttijden en heel wat

was iedereen ongelukkig met het resultaat.

gekend.”


mei | juni ‘11

16

Jessa rookvrij S

inds 31 mei is ons ziekenhuis volledig rookvrij. Concreet betekent dit dat roken toegelaten is buiten de ziekenhuismuren, nl. in de externe rookhuisjes of – indien in open lucht - buiten de perimeter die op iedere campus duidelijk gemarkeerd is. Het nieuwe rookbeleid wil maximaal rekening houden met zowel rokers als niet-rokers als rokers die wensen te stoppen met roken. Stafmedewerker gezondheidspromotie Sonja Reckers geeft tekst en uitleg.

Vanwaar dit nieuwe rookbeleid?

Wat is er sinds 31 mei concreet veranderd?

rookvrije zones zijn duidelijk zichtbaar via de

Sonja Reckers: “Een goed rookbeleid is één

Sonja: “De belangrijkste wijziging is dat het ro-

borden, lijnen en pictogrammen. We rekenen

van de belangrijke peilers van het gezond-

ken overal buiten het ziekenhuis gebracht is.

erop dat iedereen die zones respecteert en

heidspromotiebeleid dat ons ziekenhuis voert.

Hiervoor zijn op iedere campus twee rookhuis-

medewerkers en artsen het goede voorbeeld

Het rookbeleid is dus mee geïnspireerd van-

jes voorzien: één voor de patiënten en bezoe-

geven aan patiënten en bezoekers.”

uit de werkgroep gezondheidspromotie. Ver-

kers, het andere voor de medewerkers en art-

der legt de federale overheid ook een aantal

sen. Omwille van het beroepsgeheim kan het

Wat zijn werkruimten?

richtlijnen op om werknemers te beschermen

niet dat medewerkers en artsen in dezelfde

Sonja: “Onder werkruimte wordt wettelijk ‘ie-

tegen tabaksrook. Maar daarnaast kwamen

rookruimte hun sigaret opsteken als patiënten

dere werkplaats’ verstaan. Het maakt niet uit

er de afgelopen jaren ook regelmatig reacties

en bezoekers. Vandaar de aparte rookhuisjes.

of die binnen of buiten het ziekenhuisgebouw

van afdelingen, artsen of medewerkers die in

Een tweede aanpassing is dat de perimeter

ligt en of het om een gesloten of open ruimte

hun werkruimten rookhinder ondervonden.

die de rookvrije zones buiten aanduidt, nu op

gaat. Uiteraard gelden ook ruimten zoals de

Het kan natuurlijk niet dat je in behandelruim-

alle campussen groter is dan voorheen. Hier-

hal, gangen, trappen, liften, personeelsres-

ten het raam potdicht moet laten omdat er an-

door gebeurt het roken iets verder van het

taurant, sanitaire voorzieningen, verbindings-

ders rook binnenkringelt terwijl patiënten hun

ziekenhuisgebouw en is er via openstaande

ruimten en gesloten parkeergarages voor wa-

behandeling krijgen. Vandaar dat er in 2010

ramen of deuren geen rookhinder meer in

gen en (brom)fiets als werkruimte, maar ook

binnen de schoot van ‘gezondheidspromotie’

(consultatie)burelen of verpleegeenheden.”

de bedrijfswagens en bestelwagens die het

een werkgroep is opgericht om een doordacht

ziekenhuis ter beschikking stelt. Hier mag je

en duidelijk afgelijnd rookbeleid over de drie

Waar mag je als medewerker roken?

campussen heen uit te werken. Uitgangspunt

Sonja: “Roken kan in het rookhuisje voor mede-

was een rookbeleid ontwikkelen waarbij aan-

werkers en artsen op jouw campus. Je mag ook

Wanneer mag je tijdens het werk roken?

dacht is voor de roker, de niet-roker én de ro-

buiten roken, maar dan uiteraard met respect

Sonja: Tijdens het werk mag er gerookt wor-

ker die wenst te stoppen met roken.”

voor de afgelijnde perimeter. De rookzones en

den in de officiële pauzes die voorzien zijn in

dus nergens roken.”


De werkgroep rookbeleid De werkgroep rookbeleid uit

Cuppens

(preventie-advi-

Jean-Pierre

seur), Dirk Thoelen (studiedienst

infrastructuur

en masterplanning), Noor Schepens (juriste), Katrien Vangrunderbeeck

(dienst

communicatie) en Sonja Reckers (stafmedewerker Gezondheidspromotie).

Waar vind je de rookhuisjes?

mei | juni ‘11

bestaat

Iedere campus beschikt over twee rookhuisjes: één voor de patiënten en bezoekers,

17

het andere voor de medewerkers en artsen. Je vind deze rookhuisjes op volgende locaties: Campus SA: Medewerkers en artsen: grasperk aan de voormalige spoedparking, te bereiken via de garage van de voormalige spoedafdeling Patiënten en bezoek:

aan de linkerzijde van de patiëntentuin

Campus SU: Medewerkers en artsen: tegenover de leveranciersingang A-vleugel, te bereiken via het einde van de gang van de technische dienst niveau 0 Patiënten en bezoek:

het bestaande rooklokaal, voortaan via de buitendeur te bereiken

Campus VJ: Medewerkers en artsen: tegenover de afgesloten fietsenstalling met personeelsingang naar de kleedkamers Patiënten en bezoek:

het arbeidsreglement.”

ter hoogte van de bezoekersingang

Jessa- en/of gewone apotheek nicotinepijpjes

een externe controle vaststelt dat een roker

aankopen. Door een nicotinepijpje te gebrui-

zich niet houdt aan de rookzones, dan wordt

Wat als je wil stoppen met roken? Hoe kan

ken, word je niet onnodig geconfronteerd met

zowel de roker als het Jessa Ziekenhuis finan-

het ziekenhuis je daarin ondersteunen?

ontwenningsverschijnselen omdat je nicotine-

cieel beboet. Maar ook los van deze controles

Sonja: “In het kader van gezondheidspromo-

behoefte dan aangevuld wordt. Gebruik je een

rekent het ziekenhuis erop dat iedere mede-

tie kunnen medewerkers of artsen die willen

nicotinepijpje? Zorg dan zeker dat dit gebeurt

werker en arts zijn of haar verantwoordelijk-

stoppen met roken een rookstopbegeleiding

buiten het zicht van patiënten en bezoekers.”

heid neemt en het rookbeleid naleeft. Het

volgen. Je betaalt hiervoor eerst de kostprijs

arbeidsreglement omschrijft trouwens een

van het begeleidingsprogramma, maar kan

Wat indien je het rookbeleid niet naleeft?

procedure ingeval het rookbeleid niet wordt

de volledige deelnameprijs achteraf terugbe-

Sonja: “De FOD (Federale Overheidsdienst)

nageleefd.”

taald krijgen. Daarvoor moet je wel minstens

legt wettelijke controles op. Indien men bij

80% van de begeleidingssessies buiten je werkuren hebben gevolgd en 3 maanden na de rookstop nog steeds volledig rookvrij zijn. Indien ondersteuning via medicatie wenselijk is, kan je deze medicatie op voorschrift krijgen in de Jessa- en/of gewone apotheek.” Welke ondersteuning kan het ziekenhuis bieden indien je niet wenst te stoppen met roken en niet kan pauzeren? Sonja: “Als je als roker niet kan pauzeren, bijvoorbeeld tijdens de nachtdienst, kan je bij de

Bijkomende informatie of vragen Voor bijkomende informatie of vragen kan je steeds terecht op: - Jessanet/personeel/gezondheidspromotie - of bij Sonja Reckers, stafmedewerker gezondheidspromotie sonja.reckers@jessazh.be – (011 30) 83 68


mei | juni ‘11

18

Roparun: Jessateam loopt opnieuw 25 000 8

lopers, 15 fietsers en enkele begeleiders gingen het afgelopen Pinksterweekend de uitdaging aan om als Jessateam voor de tweede keer deel te nemen aan de Roparun. Tijdens deze estafette loopt het team van Parijs tot Rotterdam, een afstand van 530 km in minder dan 48 uur. Het Jessa Roparunteam bracht hiermee opnieuw 25 000 euro voor het goede doel bij elkaar.

De Roparun is intussen al aan haar 20e edi-

de twee kilometer af en zijn telkens verplicht

de inschrijving regelen en de hongerige ma-

tie toe. Met deze estafetteloop willen de or-

begeleid door minstens twee fietsers (naviga-

gen vullen. De eerste lopers Jan, Ruth, Anna

ganisatoren zo veel mogelijk geld inzamelen

tie parcours). Ieder subteam loopt zo telkens

en Belinda maken zich klaar. Het is een drukte

voor mensen met kanker. Deelnemen aan de

een blok van een aantal uur. Daarna komt het

van jewelste rond de bus: fietsen klaarmaken,

Roparun vergt een grondige voorbereiding

tweede subteam in actie. Kwestie dat ieder-

vlagjes eraan, een portie koude pasta serve-

van het hele team. De lopers dienen uiteraard

een af en toe kan eten en even kan rusten. Al

ren, ... Na de korte briefing voel je de spanning

intensief te trainen, maar ook op organisa-

komt van dat laatste erg weinig in huis. An-

stijgen. Er heerst een uitgelaten sfeer. Even

torisch vlak is er heel wat werk aan de win-

nick geeft een korte impressie voor Jess!

verderop horen we schlagermuziek. Het ene

kel: sponsoracties opzetten, een uitgebreid

team is al fleuriger dan het andere; uitbundig

draaiboek opstellen, een evenwichtig team

zoals alleen Nederlanders dat kunnen zijn.

samenstellen, loopschema’s opstellen, enz...

Spanning alom

Sommige teams zijn wel erg goed voorzien

Het Jessateam bestaat uit twee subteams van

Zaterdag 11 juni, kort na de middag. We zijn

en hebben vrachtwagens omgebouwd met

elk 4 lopers, 3 fietsers en 2 chauffeurs met

net in Parijs gearriveerd op een groot grasveld

stapelbedjes, draagbare Toi-Toi’s en zelfs een

een minibusje. De lopers wisselen elkaar om

dicht bij de luchthaven Le Bourget. Nu eerst

volledige keuken. Ze zijn op alles voorbereid!


mei | juni ‘11

19

euro bij elkaar Emotioneel startmoment

rest van de bende verplaatsen we ons met de

steeds perfect op schema ligt. Gemiddelde

En dan gaat het richting start. Nog even een

grote bus in noordelijke richting. Naast twee

snelheid 10.99 km per uur. De eerste 50 km

groepsfoto en dan zijn we er echt klaar voor.

minibusjes die de subteams continu volgen,

is afgelegd.

Het Jessateam mag samen met vier andere

hebben we immers ook een grote bus die op

teams als eerste starten. Je ziet alleen maar

de teamwisselpunten stopt. Hier voorzien

lachende gezichten. Iedereen heeft naar dit

we telkens eten en wasgelegenheid. De sub-

Straffe verhalen

moment toegeleefd. Jan mag voor het Jessa-

teams kunnen in deze bus ook slapen. Rond

Zondag 12 juni 8 u: spek en eieren op het

team de spits afbijten. Omdat er tijdens het

17 uur houden we halt. Johan (coördinator)

menu. Geen stroom om onze bakplaat aan te

eerste traject geen busjes op het parcours

heeft een mooie stopplaats voorzien. We zijn

sluiten, maar geen probleem voor de catering;

mogen rijden, fietst de eerste groep van lo-

hier niet alleen, ook de ploeg ‘Lotgenoten

zij hebben onmiddellijk een noodoplossing.

pers (Anna, Ruth en Belinda) het eerste stuk

Vlaanderen’ staat hier opgesteld. Onmiddel-

Geert zorgt er zelfs voor dat de hygiënische

met loper Jan mee. Het is een behoorlijk emo-

lijk is er een verbroedering. Ze kennen en-

kwaliteitseisen strikt worden nageleefd. Ook

tioneel moment: vreugde maar ook tranen als

kele van onze medewerkers. Materiaal wordt

vannacht liep alles van een leien dakje voor

de groep vertrekt. Een uitbundige sfeer. Ap-

uitgeladen (tafels, stoelen, vuurtjes, enz.) .

onze twee teams. Team Jan liep zo vlot dat ze

plaus. Geroep. We zijn vertrokken!

Annemie en Geert, verantwoordelijk voor de

10 minuten moesten wachten voor het eer-

catering, hebben in een wip een lekkere por-

ste checkpoint openging. Fietser Inge weet

tie spaghetti voor iedereen klaar. Heerlijk! Het

te vertellen dat ook haar team vannacht zo

Verbroedering

eerste team zal weldra vijf kilometer hiervan-

snel liep. Ze hadden nog tijd voor een cafee

Zaterdag 11 juni 17u. De ploeg van Jan loopt

daan afgelost worden door team Suzy. Via

tje vooraleer het checkpoint open ging, maar

op dat moment. Met de ploeg van Suzy en de

www.roparunlife.nl zien we dat team Jan nog

jammer genoeg waren alle cafeetjes gesloten.


mei | juni ‘11

20

Roparun team 28

Het Roparun team 28 bestond dit jaar uit: Kim Bonné, Jan Lenaerts, Ruth Achten, Belinda Swerts, Tom Geuns, Anna Repetskaya, Suzy Everts, Chris Vanhove (lopers), Heidi Vanpol, Inge Smets, Johan Vesters, Miek Hendrix, Maaike Van Der Plaetse, Linda Huls (fietsers), Jan Berger, Gino Valckeneers, Mieke Timmermans, Gert Vanhaeren, Bianca Lemmens, Diana Vanhees, Marcel Kerkhofs (chauffeurs), Lindsey Vos (kinesiste) Annemie Geuns, Geert Corvers, Annick Germeys (catering en weblog) en Johan Reenaers (algemene coördinatie). Vanuit het thuisfront: Luc Colla en Rita Olaerts.

Dan maar even naar de kermis... (er werd zelfs

niet meekon maar er toch absoluut even bij

arriveert ons team aan de eindmeet. Onder-

gestopt om dat op de gevoelige plaat vast te

wou zijn, heeft zelfs enkele taarten bij om ons

weg waren er al eens plagerijen over tranen

leggen). De sfeer zit er duidelijk in. Ook mid-

eens goed te verwennen.

en emoties. Maar nu volgt de complete ont-

den in de nacht maken de lopers tussendoor

lading. Kussen, knuffels, tranen en absolute

nog ambiance, dansend met de wachtende chauffeurs.

euforie!

Te snel voor Villa Vantilt Zondagavond. De sfeer in Dendermonde vlak

Iedere loper heeft er 65 km op zitten, onze

voor Villa Vantilt geeft ons een enorme boost.

fietsers elk zo’n 260 km. Met een gemiddelde

Supporters op bezoek

Verdorie, we zijn net iets te vroeg om in de

snelheid van 11, 62 km/u komen we (ruw ge-

Zondagnamiddag komen de supporters van

uitzending te komen! Maar volk genoeg om

teld) op een 147ste plaats van de 275 teams.

team Suzy aan. Ook papa Tom en de kindjes

ons aan te moedigen. Daarna op naar Zele.

Al heeft dit totaal geen belang. In dit loop-

van Miek zijn paraat. En de familie van Kim

Heel het dorp is versierd. De mensen staan

event telt alleen dit: de vele, vele eurootjes

kan ook niet ontbreken, samen met broer

buiten om ons toe te juichen. Het thema hier

die ons team voor het goede doel verzameld

Wim. Voor hem is het toch wel even slikken

is duidelijk: stripverhalen. Alle huizen zijn

heeft en de ervaring die we nooit meer zullen

dat hij dit keer het Roparunavontuur niet zelf

versierd en als apotheose mogen we over de

vergeten!

meemaakt. De familie van chauffeur Jan komt

rode loper waar honderden mensen ons aan-

hem afhalen. Vanaf nu rijdt Bianca met één

moedigen. Schitterend!!!

van de minibusjes. De supporters volgen ons de hele dag en tegen de avond is het aantal

En dan gaat het in de laatste (lange) rechte lijn

al stevig gegroeid. Rita, die jammer genoeg

richting Rotterdam. Na 45 uur en 522, 6 km


mei | juni ‘11

21

CCU beleeft

schitterende tweedaagse

243 Jessamedewerkers

kickten af

Zondagavond 8 mei 2011. Met 22 teamleden

Ten slotte overleven slechts enkele straffe

van CCU trekken we richting Diksmuide om er

teamleden, waaronder de kapiteins want zij

maandag al vroeg te kunnen starten met onze

verlaten hun zinkend schip immers pas als

teambuilding. Na het ontbijt wordt de eerste

laatste! Dit noemt niet voor niks ‘de Titanic’!

Ieder jaar organiseert de Provin-

opdracht meteen omgezet in daden: op de

Aangemoedigd van aan de waterkant, wordt

cie Limburg de actie Afkicken! Dit

fiets naar Nieuwpoort voor een strandspel.

om beurt in de teams een ton vanonder het

jaar kozen meer dan 240 Jessa-

Een rit van om en bij de 20 kilometer, wind op

vlot losgemaakt totdat alle overblijvers in het

medewerkers ervoor om tijdens

kop. De twee laatste aanwinsten in ons CCU-

water belanden. Voor hen is er een magere be-

de campagneperiode hun woon-

team worden als tijdelijke kapiteins benoemd

loning: de eer en het voorrecht op de douches!

werkverkeer op een duurzame manier af te leggen. Met 50 000

en verdelen ons team in twee groepen. En dan worden, door de originele opdrachten,

Opnieuw helpen vele handen een eenvoudig

ecologische kilometers, goed voor

brein en vaardigheden getest! Maar vooral:

maar heerlijk avondmaal bereiden. En dan

10 000 kg minder CO-uitstoot,

het spel is spannend en plezant. Tegen de

volgt onze foute party: origineel, zwoel en ge-

scoorden onze medewerkers beter

middag heeft iedereen zandkorrels tussen de

slaagd! Vervolgens: vroeg ontbijt en opnieuw

dan vorig jaar. Een stijgende ten-

tenen en wie weet waar nog meer, maar we

pakken, want tegen de middag worden we

dens die we alleen maar kunnen

genieten van de heerlijke zon.

in Gent verwacht voor een stadsspel en een

toejuichen! De actie werd zowel

boottocht met gids. De boottocht bevalt ons

door fietsers, stappers, openbaar

Terug in ons verblijf, komt er een stevige

zeer, omdat dit keer ons bootje wordt aange-

vervoergebruikers als carpoolers

broodmaaltijd op het terras. En dat is nodig,

dreven door een motor en omdat we droog

goed gevolgd. Medewerkers die

want er wacht ons een nieuwe opdracht: vlot-

blijven! Als afsluiter volgt nog een middag-

aan Afkicken hebben deelgeno-

ten bouwen en bevaren. Bijgestaan met raad

maal in een select uitgekozen restaurantje in

men, ontvingen voor hun sportie-

en het geschikte materiaal loodsen de eige-

het centrum van Gent.

ve inspanning een leuk spaarvar-

naars ons doorheen dit leerzaam, spannend

kentje. Daar kunnen de centjes in

avontuur. De houten palen worden vakkundig

Dit was weer een teambuildings-tweedaagse

die je uitspaart door je wagen aan

gesjord, de tonnen eronder bevestigd en het

om niet te vergeten. Een dikke proficiat aan

de kant te laten. Daarnaast voor-

vlot te water gelaten. Al dan niet met red-

ons organiserend team. We kijken nu al uit

ziet de Provincie ook een prijzen-

dingsvest, peddelen we op het vlot de IJzer

naar de volgende uitdaging! En last but not

pot ter waarde van 7 500 euro. De

af. Hier en daar wordt zelfs een hindernis ver-

least: hartelijk dank aan de collega’s van de

winnaars van de prijzenpot waren

teerd. Alvorens aan te meren, wagen we nog

MIC en ITE, die onze thuiswerkende ploeg

bij het publiceren van dit artikel

een vlottendans; tot zover de droge voeten.

heeft versterkt. Van collegialiteit gesproken!

nog niet bekend. Later meer hierover op Jessanet.

Het CCU-team.


mei | juni ‘11

Sabine Devooght

is topsporter

badminton

22

S

inds februari van dit jaar werkt de 25-jarige Sabine Devooght als 3/4-time medisch secretaresse op het daghospitaal inwendige geneeskunde van campus VJ. Maar naast haar job als medisch secretaresse is Sabine ook een topsporter. Ze behoort tot de top in het Belgische badminton en neemt regelmatig deel aan internationale tornooien.

Op 12-jarige leeftijd startte onze collega met

jaar. De coach beslist welke tornooien dat zijn.

uit. “Ik ben aangesloten bij de Waalse federa-

badminton, eerst als hobby maar al snel werd

Zo’n tornooi in het buitenland loopt telkens

tie omdat de verplaatsing naar Luik makkelij-

het meer. “In mijn jeugd speelde ik regelmatig

van woensdag of donderdag tot en met het

ker is dan die naar Antwerpen. Daarnaast rij ik

internationale tornooien, maar op een gege-

weekend. Het programma ligt gelukkig enkele

op dinsdag- en donderdagavond na het werk

ven ogenblik ben ik daarmee gestopt omdat

maanden op voorhand vast, zodat we het hier

ook naar Luik voor training.” De trainingen

ik eerst mijn diploma wilde behalen,” blikt

op dienst tijdig kunnen inplannen. De werkda-

worden gegeven door een nationale coach.

Sabine terug. “Ik ben wel altijd blijven trainen

gen die ik in het buitenland zit, compenseer

“Eén van de twee coachen is mijn vriend, met

en aan het begin van dit seizoen, september

ik dan op een ander tijdstip. Het is heel fijn

wie ik sinds kort samenwoon,” lacht Sabine.

vorig jaar dus, ben ik opnieuw op internatio-

dat ik dat zo mag regelen.” Bij het verschijnen

“Als ik op weekdagen te weinig kan gaan

naal niveau beginnen spelen. Ik wou weten

van dit artikel, heeft Sabine net tornooien in

trainen, huren we soms zelf een zaal om te

waar mijn limieten lagen, en dus was het nu

Portugal en Slovenië achter de rug.

trainen of ga ik lopen. Het badmintonseizoen

of nooit.”

loopt van september tot en met juni. Maar in juli en augustus zitten we ook niet stil. Deze

Strak trainingsschema

maanden focussen we op fysieke training. Ie-

Flexibiliteit op het werk

Ondanks de flexibiliteit die Sabine vanuit haar

dereen heeft een persoonlijk programma voor

Dat de combinatie van een job met topsport

dienst mag ervaren, blijft het uiteraard een

fysieke training met spierversterkende oefe-

behoorlijk druk is, zal niemand verbazen.

hele toer om werk en topsport te combineren.

ningen, lopen, touwtje springen, enz... Vanuit

“Druk is het wel maar dankzij de grote flexi-

“In principe train ik gedurende één à twee da-

de nationale ploeg is in de zomerperiode ook

biliteit hier in het ziekenhuis kan ik het geluk-

gen per week zowel in de voor- als de namid-

een week stage voorzien in Spa. Daar wordt

kig combineren” benadrukt Sabine. “Ik speel

dag twee uur in Luik. We zijn dan met een 15-

eerder op techniek getraind, aangevuld met

een 8 à 10-tal internationale tornooien per

tal personen om te trainen,” legt onze collega

fysieke trainingen.”


mei | juni ‘11

23

Nummer 3 in België Sabine speelt zowel enkel, gemengd dubbel als damesdubbel. Voor enkelspel en gemengd dubbel is ze op dit ogenblik de nummer 3 van België, voor damesdubbel situeert ze zich op de 6e of 7e plaats. Tijdens internationale tornooien speelt onze collega uitsluitend gemengd dubbel. “Om daar in het enkelspel nog goed mee te kunnen, dat is voor mij nu te laat,” vertelt ze. “Enkelspel is op fysiek vlak enorm zwaar en het niveau internationaal ligt veel hoger dan in België. Er wordt veel sneller gespeeld.” Sinds februari heeft Sabine een nieuwe dubbelpartner voor het gemengd dubbel. “Voorheen dubbelde ik samen met mijn vriend. Hij speelt op hoog niveau, maar

Internationale dag van de verpleegkunde O

p 12 mei was het traditioneel de internationale dag van de verpleegkunde. De directie maakte van deze dag gebruik om via Jessanet hun appreciatie, dank en waardering uit te spreken voor al het werk en de inzet die verpleegkundigen dag en nacht vanuit een grote patiëntgerichtheid leveren. Maar ook tal van anderen waren zich bewust van deze symbolische dag. Dat bleek uit een aantal lokale initiatieven. Twee verpleegafdelingen stuurden een foto en korte tekst naar Jess!

de combinatie van speler en nationale coach werd wat te veel.” Tijdens nationale tornooien speelt Sabine soms enkel, gemend dubbel

Op C1 campus Salvator werden de ver-

verpleegkundigen tussen 8 en 9u konden

én damesdubbel in hetzelfde tornooi. “Maar

pleegkundigen ’s morgens eens extra

genieten van een gezellig ontbijt.

eigenlijk raadt mijn coach aan om maximum

in de bloemetjes gezet en verwend met

Ook de medewerkers van afdeling geria-

twee disciplines per tornooi te spelen omdat

een lekker ontbijt. Hoofdverpleegkundige

trie campus Salvator werden letterlijk in

het anders te zwaar is. Ik heb dat trouwens

Katleen en haar adjunct Linda hadden

de bloemetjes gezet ter gelegenheid van

aan den lijve ondervonden tijdens het Bel-

hiervoor de berging op de afdeling omge-

de internationale dag van de verpleeg-

gisch kampioenschap. Ik was voor twee dis-

toverd tot een mini restaurant waar hun

kunde.

ciplines tot in de finale geraakt, en voor de derde tot in de halve finale. Maar toen was het op, ik was compleet kapot.”

Individueel en in groep Alhoewel badminton eerder een individuele of ‘duosport’ is, heerst er toch ook een groepsgeest. “Voor de internationale tornooien zijn we meestal met een groepje van een 8-tal Vlaamse en Waalse badmintonspelers samen in het buitenland. Je leert elkaar dan uiteraard kennen en we gaan naar elkaars matchen kijken. En voor de nationale tornooien hebben we een ploeg; Saive genaamd. We hebben over het hele seizoen het ploegenkampioenschap gewonnen en mogen nu deelnemen aan de Europacup, een soort Champions League.” Straffe toebak als je ons vraagt! Of hoe de ‘hobby’ van een ziekenhuismedewerker tot een heel apart leven kan leiden.


Patiëntveiligheid

mei | juni ‘11

Missen is menselijk! 24

deel II I

n het januari-februarinummer van Jess kon je een eerste artikel lezen in de reeks ‘Missen is menselijk’. Daarin kwamen de problemen aan bod die ontstaan door ons grote, maar beperkte vermogen om waarnemingen te doen. In dit nummer gaan we dieper in op andere vormen van menselijk missen.

In vele gevallen verloopt de waarneming van

denkwerk juist te kunnen reageren. Zo hou-

het stuur van je wagen en zie je plots de rem-

een situatie of gegeven door onze zintuigen

den onze hersenen het activiteitsniveau aan-

lichten van de wagen voor je oplichten? Dan

correct. We zien bijvoorbeeld de correcte pa-

vaardbaar en blijft er ruimte over voor echt

gaat je voet onmiddellijk op de rem staan. Hier

rameter verschijnen op een display of we heb-

denkwerk in nieuwe situaties.

hoef je niet over na te denken.

Enkele voorbeelden

In de verpleegkundige praktijk

We zijn in staat om bijzonder snel dergelijke

Verpleegkundigen met enige ervaring pas-

scripts op te bouwen. Van zodra je tijdens het

sen in de observatie van hun patiënten heel

Op automatische piloot

uitvoeren van de handeling nog een gesprek

wat scripts toe. Je hersenen gaan je waarne-

Vaak komen gelijkaardige situaties frequent

kan voeren, heeft er zich een script gevormd

mingen trachten te focussen op een beperkt

voor in onze dagelijkse handelingen thuis,

in de hersenen. In de lagere school leren de

aantal aspecten. Je kijkt naar de huidskleur, de

onderweg of op het werk. In dergelijke geval-

meeste kinderen hun veters knopen. De eer-

bloeddruk op de monitor en het zuurstofsatu-

len, waarin een gelijkaardige reactie van ons

ste weken is dit zwoegen en zweten en vergt

ratiegehalte van de patiënt. Zijn die zoals je

wordt verwacht, zetten onze hersenen dit

het alle concentratie, maar na verloop van tijd

verwacht? Dan concludeer je in vele gevallen

om in een ‘regel’ of ‘script’. In onze hersenen

lukt dit zonder problemen. Als volwassene

dat de patiënt in orde is. Ervaring heeft je na-

worden de hersencellen waar deze informatie

denken we zelfs niet meer bewust na over de

melijk geleerd dat dit quasi altijd de belang-

is opgeslagen met ‘snelle verbindingen’ aan

bewegingen die onze vingers hiervoor moe-

rijkste aspecten zijn in het evalueren van de

elkaar gekoppeld. Dit is een natuurlijk pro-

ten doen. Meer nog: als je het stap voor stap

status van de patiënt. Daarom gaan we onze

ces dat ons het voordeel biedt snel, door de

zou beredeneren, geraak je ongetwijfeld in

waarnemingen hierop focussen. Zo kan je bij

snelle myelineverbindingen, en zonder veel

de knoop… Een ander voorbeeldje: zit je aan

een patiënt die zich op spoedgevallen aan-

ben gehoord dat onze patiënt kortademig is. We voegen zelfs regelmatig waarnemingen samen om zo te komen tot één vaststelling.

biedt met koorts, hevige hoest en spierpijnen in vele gevallen juist zitten met een diagnose van seizoensgriep. Alle signalen wijzen hierop

Hoe fouten voorkomen?

en in de winter is de kans erg groot dat je juist zit. Dit ‘more of the same’-principe zorgt ervoor dat we gaan handelen zoals verwacht

Om fouten door het gebruik van scripts te voorkomen, bestaan er een aan-

wordt bij een grieppatiënt. We zoeken in

tal principes. Het is belangrijk deze in je dagelijks werk te integreren.

onze waarnemingen en redeneringen beves-

1. Zorg dat je zowel het hele proces als jouw aandeel in het geheel goed

tiging voor het eerste idee dat in ons opkomt.

kent. Zo kan je beter inschatten welke gevolgen een fout van jou voor

Daarom is het bijvoorbeeld nuttig om tijdens

het eindresultaat kan betekenen. Je kan hierdoor ook beter rekening

een diagnosestelling te overleggen met een

houden met de aspecten die andere personen in overweging moeten

collega.

nemen alvorens een beslissing te nemen. Je zichtsveld en beslissingsfactoren verruimen.

Scripts worden opgestart door een trigger of

2. Let er op geen ‘gewoontes’ in je dagelijks werk te ontwikkelen. Vraag je

signaal die de handeling uitlokt. We merken

bij elke belangrijke handeling die je wil stellen af of er een tweede goed

een signaal of combinatie van signalen op en

antwoord is of overleg tijdens een diagnosestelling met een collega.

beginnen te handelen. We gaan dus niet de situatie volledig analyseren en beredeneren alvorens te handelen. Hierbij speelt onze er-


mei | juni ‘11

25

varing een zeer grote rol. Hoe meer ervaring

Jessa fietst opnieuw.... op zondag 11 september

we hebben, hoe sneller we op basis van enkele signalen de situatie zullen inschatten. Onze ervaring gaat zorgen voor wat ‘frequen-

Op zondag 11 september vindt de derde editie van Jessa fietst plaats. De organisatoren

cy-gambling’ wordt genoemd. Je bevindt je in

hebben nu al een optie genomen op schitterend nazomerweer, dus dat zit alvast hele-

een situatie, ziet enkele signalen en beseft

maal goed. Als centrale locatie voor het hele gebeuren is opnieuw gekozen voor zaal

dat deze combinatie al heel vaak tot eenzelf-

Steborg in Stevoort. Van hieruit vertrekken drie prachtige fietsroutes over rustige we-

de probleem was terug te brengen. Van zodra

gen, door boomgaarden en langs heel wat ander natuurschoon. Om het extra leuk te ma-

dat geïdentificeerd is, begin je te handelen.

ken, kan je tijdens je tocht opnieuw opdrachten en vragen oplossen en maak je zo kans

Hierdoor kunnen we als mens snel en accu-

op prachtige prijzen. Hou dus alvast zondag 11 september vrij. Meer info volgt later.

raat handelen.

Oei... een probleem Heel handig en snel, dat toepassen van scripts maar toch even opgelet want er kunnen zich twee problemen voordoen: we kunnen het verkeerde script toepassen of een succesvol script verkeerd toepassen. Een verkeerd script toepassen betekent dat dit script niet geschikt is voor de situatie of dat er een veel ‘elegantere’ wijze was om te handelen. Als het gaat om succesvolle scripts verkeerd toepassen gaat het bijvoorbeeld

Jessa Ziekenhuis behaalt tweede plaats Ultimo Award 2011

om frequency gambling. Met het script is

Ons ziekenhuis heeft de tweede prijs behaald bij de ‘Ultimo Award 2011’ die op

dan niets mis, maar het is wel de verkeerde

8 juni tijdens het gebruikerscongres Ultimo in Mechelen uitgereikt werd. Alle be-

situatie waarin het script wordt gebruikt. Een

drijven die voor deze award genomineerd waren, presenteerden daar hun Ultimo-

overvloed aan informatie en waarnemingen

projecten. Patrick Vermesen, leidinggevende van de technische dienst campussen

verhoogt de kans hierop. We filteren de in-

SA en SU, lichtte voor ons ziekenhuis de verdere implementatie van Ultimo binnen

formatie in functie van ons eerste idee. Alle

Jessa toe. Patrick gaf er een presentatie over het gebruik van Ultimo voor het Fa-

kleine afwijkingen of tegengestelde signalen

cility Management en de Web applicatie. Naast de implementatie van Ultimo voor

gaan we niet bewust verwerken, waardoor

de dienst medische instrumentatie op Campus VJ, lichtte hij ook de Ultimo stamge-

we een verkeerd besluit kunnen nemen.

gevensmodule toe en de daaraan gekoppelde servicecontracten die door de dienst CVO (contractvoorbereiding- en opvolging) gebruikt worden. Ook de module installaties, waarin de preventieadviseur alle nieuwe apparatuur registreert, kwam aan

Meer info? Contacteer Thijs Nelis, stafmedewerker patiëntveiligheid, tel. (011 30) 82 15, e-mail: thijs.nelis@jessazh.be.

bod. Een op maat gemaakt indienstellingsrapport zorgde hier voor de kers op de taart. Na de presentaties konden alle aanwezigen hun stem uitbrengen op één van de genomineerde bedrijven. Patrick behaalde met zijn presentatie over het Ultimogebruik in ons ziekenhuis de tweede plaats. Een bijzonder mooie prestatie, waarvoor onze felicitaties!


mei | juni ‘11

26

ICT Jessa in enkele opvallende cijfers • 5 600 • 350 000 • 1 927 • 635 • 108 000 • 480 • 7 700

het aantal mails per dag waarvan 4 000 inkomende en 1 600 uitgaande mails

• 811 043 • 53 400

het aantal patiënten waarvan C2M (elektronisch medisch dossier) de gegevens bevat

• 2 211

het aantal personen dat gebruik maakt van C2M: 346 artsen, 34 artsen-assistenten, 300 secretaressen en 1 531 verpleegkundigen

• 103 • 34

het aantal helpdeskoproepen dat de dienst ICT gemiddeld per dag ter verwerken krijgt

het aantal gecommuniceerde patiëntenberichten per dag het aantal PC’s in gebruik het aantal printers in gebruik het aantal printopdrachten per week het aantal km netwerkkabel (of de afstand van Hasselt tot Zurich) het aantal kg koper dat in de netwerkkabel verwerkt is (goed voor een bedrag van 50 000 euro) het aantal documenten (brieven en allerhande protocollen) dat per maand in C2M verwerkt wordt

het aantal ICT-medewerkers


mei | juni ‘11

V

oor het tweede jaar op rij pakte vervoercoördinator Anja Scheelen van 20 tot 22 april 2011 uit met een mobiliteitsevent. Op iedere campus was er gedurende 1 dag de mogelijkheid info in te winnen en jezelf te belonen door een eenvoudig bezoek aan de infostanden. Dankzij het schitterende weer was er op iedere campus een mooie toeloop.

27

Mooie opkomst voor mobiliteitsdagen Menig carpooler werd er ingeschreven en

van de inschrijvingskaarten en gadgets. Zo

Bij de infostand fietsten ze op de hometrai-

fietsers en stappers kregen de aansporing

kon iedere milieubewuste pendelaar- dus ie-

ner om zo hun kilometers op te krikken. De

de moed niet te laten zakken tijdens mindere

dereen die niet alleen in de wagen naar het

afdeling die in verhouding tot het aantal

dagen. Verscheidene medewerkers gaven aan

werk komt - meteen deelnemen. Verslag zie

medewerkers het meeste ecologische kilo-

gebruik te willen maken van het kosteloze

pag. 25 .

meters woon-werkverkeer spaarde, krijgt 1 dag toeristische fietsen ter beschikking van

abonnement van het openbaar vervoer.

fietspunt Hasselt of Sint-Truiden. Ideaal om

Ecologische kilometers

er met je afdeling een dagje op uit te trek-

Gratis gezond startpakket

Als ideale opwarmer voor de actie Afkicken!

ken! Maar ook iedere medewerker die zich

Alle ecologische pendelaars kwamen ook op-

konden medewerkers gedurende de 3 mobi-

ecologisch naar het werk begaf, maakte kans

nieuw in de schijnwerpers te staan. Zo kreeg

liteitsdagen ecologische kilometers sparen.

op een prijs.

iedere aangemelde fietser, stapper, openbaar-vervoergebruiker of carpooler een gezond startpakket. Dankzij fruit, vruchtensap, koekjes en yoghurt kon men de werkshift stevig starten. Dit alles werd mooi aangeboden door Breakfast-4-You.

De gelukkige winnaars Teamwinnaar: Dienst boekhouding campus VJ, waar 58% van de medewerkers zich ecologisch verplaatsten en samen zorgden voor 454.8 km. Zij winnen een dagje toeristische fietsen voor een teamactiviteit.

Fiets graveren

Individuele winnaars SA:

Daarnaast kon iedere fietser op zijn cam-

1. Kris Loomans

dienst ICT

Ontbijt met bubbels voor 2

pus de fiets laten nakijken én graveren. Het

2. Els Mols

dienst OK2

Standaardontbijt 2 voor 2

moeten niet altijd de ‘witte fietsers’ zijn die

3. Mia Evens

dienst OK1

Maandabonnement De Lijn

beloond worden, ook de occasionele fietsers kunnen wel eens een steuntje in de rug gebruiken. De infostanden van NMBS, De Lijn en Carpoolplaza werden door externe partners bemand, zodat je de laatste up-to-date

Individuele winnaars SU: 1. Ria Dullers

dienst geriatrie

Standaardontbijt 1 voor 2

2. Bea Op de Beeck dienst REVA 1

Ontbijt op bed voor 2

3. Evelien Swennen dienst REVA 3

Fruitschaal en fietscomputer

informatie kon oppikken of aanvragen. De

Individuele winnaars VJ:

Provincie zorgde er dan weer voor dat Afkic-

1. Zoë Feyen

dienst radiologie

ken! 2011 kon opstarten door het aanbieden

2. Adeline Erna

dienst onderhoud Maandabonnement De Lijn

Maandabonnement De Lijn


Jessa’s

Midsummer mei | juni ‘11

Party

28

Geslaagde 1

ste

Vrijdag 17 juni vond de eerste editie van Jessa’s Midsummer Party plaats. Deze party was een organisatie van de hoofdverpleegkundigen van het Jessa Ziekenhuis. Place to be was Hangar 58 in Bokrijk. Deze schitterende locatie en een fraaie opkomst van 754 fuifgangers zorgden voor een uitgelaten feestje. Over de DJ waren de meningen ietwat verdeeld. Niet iedereen vond zijn overgangen van Will Tura naar Rammstein even geslaagd. Maar de openingsdans tussen directeur patiëntenzorg Ludo Meyers en zijn adjunct Ria Servaes was über-romantisch. Daar waren alle aanwezigen het wel over eens. Het organiserende team dankt iedereen voor zijn/ haar aanwezigheid en droomt nu al hardop van een tweede editite in 2012. Als die er komt, lees je dat als eerste in Jess!

editie


mei | juni ‘11

29

Jessa's Midsummer Party!


Culinair mei | juni ‘11

R

estjes kaas, ham of groenten in de koelkast? Laat ze niet verloren gaan. Diëtiste Christa Leenders geeft je graag wat originele tips om met deze restjes iets lekkers op tafel te toveren. Met de zomer voor de deur doet ze er meteen nog wat nuttige informatie bij om je eten op de juiste manier koel te houden.

Koken met restjes

30

Groenten in een omelet of tortilla

Smaakmaker bij groenten

In een omelet of tortilla kan je zowat alle

Snij enkele sneetjes gekookte of gerookte

groenten verwerken.

ham, salami of spek in reepjes en bak ze kro-

• Schil 1 aardappel en snij deze in fijne schijf-

kant in een antikleefpan. Voeg ze bij gekookte

jes.

groenten zoals boontjes, broccoli, spruitjes of

• Smelt wat boter in een antikleefpan en bak

bloemkool.

hier de aardappelschijfjes in. • Voeg de restjes groenten zoals paprika-

Christa Leenders werkt als diëtiste op campus SA. Ze werkt al 32 jaar in ons ziekenhuis, waarvan 25 jaar op campus SU. Christa heeft 3 kinderen en een kleinzoon. Begin juli wordt ze voor de twee keer oma.

Zuiders sausje bij vlees

reepjes, tomatenblokjes, aubergine, preirin-

Een restje van olijven, zongedroogde tomaten

gen, … toe.

en pesto vormen de ideale basis voor een zui-

• Klop 6 à 8 eieren los en kruid met peper en

ders sausje bij steak of varkensmignonnette. • Bak het vlees en haal het uit de pan.

zout. • Giet dit in je pan over de aardappelen en de

• Schraap de braadresten los en voeg 1 à 2 dl vleesbouillon toe, samen met de gesneden

groenten en laat zachtjes stollen.

olijven en zongedroogde tomaten.

• Schuif de omelet op een bord en keer het

• Breng op smaak met wat pesto. Je kan dit

bord terug om in de pan.

eventueel nog wat binden met instant-

• Laat nog even verder garen.

sausbinder

Hou het

koel

Geef bacteriën geen kans Met de zomer in aantocht en hopelijk veel warme dagen, is het belangrijk om correct met eetwaren om te gaan. De koudeketen speelt hier een onmisbare rol. Voedingsmiddelen moeten immers op de juiste temperatuur bewaard worden. Zo behouden ze hun kwaliteit en krijgen bacteriën niet de kans om zich te ontwikkelen.

Vul je koelkast correct Voedselhygiëne begint met het

A

correct vullen van je koelkast.

Eieren, boter, melk, dranken, sauzen, reeds geopend vruchtensap

De optimale temperatuur in je koelkast is 4°C. In de koelkast zijn er echter verschillende tempera-

B

tuurzones. Ieder voedingsmiddel heeft zo zijn eigen zone. Sommige eetwaren stop je best

B

C

C D

tropisch fruit en vruchtgroenten

Van 6° tot 10°: Verse groenten en fruit, onrijpe kaas

zoals tomaten, paprika, komkommer, aubergine, courgetten...

Maximum 4°: Verse vruchtensappen, voorverpakte slaatjes, gevogelte, vlees, vis, room, gerechten van de traiteur, desserts met melk, fijne vleeswaren, ontdooiende producten

je op kamertemperatuur. Als ze bederf op . Dit is het geval met

Maximum 7°: Gekookte groenten en fruit, zelf klaargemaakte gerechten zoals soep, yoghurt, kazen bv. Gruyère

A

niet in de koelkast, maar bewaar te koud liggen ,treedt er koude-

Van 6° tot 10°:

D

Bron: aankoopgids koelen en vriezen - Unigro


Kruidensausje

zorgt voor teambuilding op C1 (SA)

Met groene kruiden als bieslook, peterselie, dille, kervel, basilicum, enz maak je een lek-

Het smeden van een groep individuen tot een hecht team… Werken aan een gezamenlijk

ker sausje.

doel en hierbij afhankelijk zijn van elkaar… Waar ieder persoon bewust gemaakt wordt

• Snipper 2 sjalotten fijn en breng ze aan de

van de kwaliteiten van de ander… Teambuilding is geen truc. Het kost tijd en is een

kook met 1 dl witte wijn. Laat bijna volledig

investering, maar wel één die de moeite waard is! Ook de medewerkers van afdeling C1

inkoken.

campus Salvator mochten dit ervaren tijdens hun teamactiviteit “komen eten”. Linda en

• Voeg 2 dl alpro soja room toe en laat op-

Katleen brengen het relaas van deze aangename dag.

nieuw inkoken tot de gewenste dikte. • Kruid met peper en zout en voeg de men-

Op zaterdag 9 april mochten we de handen in elkaar slaan om samen heerlijke gerechten

geling fijngesneden groene kruiden toe.

klaar te stomen. Om 15u werden de deuren van de keuken in de school op campus Salva-

Dit sausje past uitstekend bij gebakken vis.

tor geopend en weerklonk het startschot . Heel wat voorbereiding, overleg en gekonkelfoes binnen elke team ging hieraan vooraf.

Heerlijke kaassaus Kleine stukjes kaas zoals Brie, Chaumes of

Onze teams bestonden uit:

Boursin geven aan je gewone kaassausje een

• team tafelschikking, die de hal van de school omtoverde tot een 5 sterren restaurant.

heel aparte smaak.

• team amuses en aperitief: zij zorgden voor heerlijke Kir Royal en Kidi Royal voor de non alcolici, voor paprika, bloemkoolsoep met mascarpone, bloemkoolroom met spekjes en crème brulée van breydelham, appeltjes en Brie.

tips

Enkele

• team voorgerecht toverde een kippenpasteitje onder een hoedje van bladerdeeg • team hoofdgerecht maakte in een reusachtige pan paella klaar en bracht dit met aangepaste muziek en klederdracht aan de feesttafel • team nagerecht creëerde zoetebekjes in een jasje van C1, heerlijk en sprekend… • en ten slotte zorgde team animatie voor vele kreten en gillen met sprikhanen, wormpjes, pasta in een glibberig bedje van olie, …

• plaats je koelkast op een koele plaats, niet te dicht bij een warmtebron • stop de koelkast niet te vol. Koude lucht moet circuleren • laat diepgevroren producten in de koelkast ontdooien. De koude die hierbij vrij komt, bevordert de koeling • zet je koelkast niet onnodig koud. Een temperatuur van 4°C is perfect • je kan de temperatuur van de verschillende zones meten door een thermometer in een bakje met water te leggen • koel restjes snel af en bewaar ze goed afgesloten in de koelkast, je kan ze 1 à 2 dagen bewaren • Is je koelkast bijna leeg? Geef de binnenkant een poetsbeurt en ga de vervaldatum van de resterende voedingsmiddelen na.

Het tafelen begon om 17u30 en natuurlijk werd ook onze late op dienst voorzien van de heerlijke keuken van C1. Later volgde een tas koffie met nagerecht en begaven we ons naar de keuken waar de grote vaat op ons stond te wachten. De puntenverdeling kwam als laatste en de prijzen werden verdeeld. Een meer dan geslaagde dag en avond waar we elkaar op een andere manier leerden kennen, en samen gewerkt werd aan een heerlijk resultaat !!! Voor herhaling vatbaar,… Dus misschien volgt er wel elk seizoen een “komen eten”. Bedankt collega’s voor jullie “ferme” inzet! Linda en Katleen

mei | juni ‘11

'Komen eten'

31


mei | juni ‘11

32

Eerste gepensioneerden campussen SA en SU aangesloten bij R

egelmatig brengt de vereniging JOZ-senioren (gepensioneerden Jessa – OCMW – Zonnestraal) verslag uit over haar activiteiten. Op campus VJ is deze vereniging al langer gekend, maar sinds kort hebben ook de eerste gepensioneerden van de campussen SU en SA de stap naar JOZ-senioren gezet. Hun reactie.

Marie-Paule Diliën, gepensioneerde campus SU:

“De uitstappen zijn goed

georganiseerd en er zit variatie in.“

Diliën

naam contact omdat het bijna allemaal mensen

zijn. Maar daar heb ik voor moeten passen om-

ging 7 jaar geleden

uit de ziekenhuiswereld zijn. Maar ik vond het

dat ik ook al vrijwilligerswerk doe.”

met pensioen op

ook een pluspunt dat de partners mee mogen.

Voor de tweede uitstap nam Marie-Paule col-

campus SU. Onlangs

Aan tafel zat ik bijvoorbeeld naast de partner

lega Magda Schroyen van campus SA mee op

sloot ze zich – als eerste gepensioneerde van

van een medewerkster van campus VJ. Die man

sleeptouw. “Omdat de eerste kennismaking

de campussen SA en SU - aan bij de vereniging

had als bioloog bij het Ministerie van Natuurbe-

mij zo goed was bevallen, ben ik wat beginnen

van JOZ-senioren. Intussen ging Marie-Paule

houd gewerkt en heeft me daar van alles over

rondvragen bij gepensioneerde collega’s van

mee op twee uitstappen. “Echt heel aange-

verteld. Zo leer je ook eens een andere wereld

campus SA en SU. Magda heeft hierop gere-

naam en interessant,” zegt ze enthousiast. “Zo-

kennen. Bovendien zijn de uitstappen goed ge-

ageerd. Het zou fijn zijn als er meer collega’s

wel het bezoek aan het Fort van Eben-Emael

organiseerd en zit er voldoende variatie in.” Dat

van deze campussen bij JOZ-senioren zouden

als de uitstap naar Maastricht is me heel goed

Marie-Paule al snel ingeburgerd is, blijkt met-

aansluiten. Je voelt ook echt dat de groep open

meegevallen. De eerste keer was ik de enige

een. “Men vroeg mij of ik geen interesse had

staat voor nieuwe senioren en hun interesses.

deelnemer van de campussen SA en SU en

om in het bestuur te komen. Ze zoeken nog een

Zo heb ik intussen al een enquête toegestuurd

kende ik dus niemand, maar de mensen spra-

extra vrouw voor het bestuur en het zou ideaal

gekregen die peilt naar mijn wensen en ver-

ken me meteen aan. Je hebt snel een aange-

zijn als dat iemand van campus SA of SU zou

wachtingen.”

Marie-Paule

Magda Schroyen, gepensioneerde campus SA:

“Het zou leuk zijn als een groep gepensioneerden van de campussen SA en SU zouden aansluiten“ Ook Magda is in-

niks aan te merken op de organisatie! Al moet

bij mij duurt dat iets langer. Al ben ik zeker

tussen dus al een

ik bekennen dat ik me toch wat een vreem-

van plan om de volgende keer opnieuw mee

keertje

de

de eend in de bijt voelde in die grote groep

te gaan. Het zou echt heel leuk zijn als een

met

JOZ-senioren

op

van ruim 90 mensen. De mensen waren heel

groep gepensioneerden van de campussen SA

stap geweest. “Het

vriendelijk en toonden belangstelling, maar

en SU zou aansluiten. Hopelijk kunnen we hen

enthousiasme van Marie-Paule heeft me over

uiteindelijk is zo’n uitstap toch leuker als je

met deze warme oproep stimuleren zodat we

de streep getrokken om het ook eens te pro-

er ook ex-collega’s ontmoet. Marie-Paule is

onze ex-collega’s regelmatig eens terug zien

beren,” lacht ze. “En het wás ook fijn. Absoluut

iemand die heel snel contacten legt, maar

tijdens een aangename activiteit.”


mei | juni ‘11

JOZ-senioren

Vervolgtraject

33

‘Met goesting aan het werk?! start in september

JOZ-senioren trekken naar Maastricht

Ruim 1 200 Jessamedewerkers en artsen vulden enkele maanden geleden online de vragenlijst ‘Met goesting aan het werk?!’ in. Intussen is men druk bezig geweest om het vervolg van dit onderzoek - een online begeleidingstraject verder te ontwikkelen. Dit traject is intussen zo goed als klaar en zal onmid-

Dinsdag 10 mei 2011. 92 senioren staan

dellijk na de zomerperiode, in september, gelanceerd worden. 500 medewer-

klaar om met de bus te vertrekken voor

kers en artsen met verhoogde signalen rond werkstressbeleving krijgen dan

een daguitstap Zuid-Limburg, Voerstreek

automatisch een mail om deel te nemen aan dit unieke traject. Meteen een

en Maastricht. Als de bus vertrekt, begint

ideale gelegenheid om het nieuwe werkjaar met goede moed aan te vatten en

de zon door het wolkendek te dringen. Bij

negatieve stress positief te lijf te gaan!

het binnenkomen van Maastricht pikken wij onze gids voor die dag op. Onmiddellijk volgt er uitleg over wat we allemaal te zien krijgen bij onze doortocht door de stad op weg naar een gezellig hotel aan het station waar wij ons te goed doen aan een lekkere tas koffie en taart. Dan gaat het door de Jekervallei richting Margraten voor een bezoek aan de wereldberoemde Amerikaanse begraafplaats. Na dit bezoek en

Gezocht: kandidaten

de deskundige uitleg van onze gids zetten wij onze uitstap verder door de Voerstreek om tegen de middag aan te komen in Z.Z. Bolder. Na een lekker middagmaal gaat het terug richting Maastricht waar een tweede gids ons vergezelt. Bij aankomst in de stad

voor Tele-onthaal!

worden we in twee groepen verdeeld voor een tocht door de stad. Zo bezoeken we verschillende kerken, ondermeer de Sint

Kan jij je inleven in moeilijkheden die anderen doormaken? Sta jij open voor andere

Servaasbasiliek, de Sint Janskerk en Onze

opvattingen en levenswijzen? Wil je je minimum 4 uur per week vrijmaken? 3 maal

Lieve Vrouwbasiliek. Ook het Stadhuis,

JA? Tele-Onthaal is misschien iets voor jou!

het Dinghuis, het Pesthuis, het Vrijthof en de vele Vestingwerken zoals de eerste,

Tele-Onthaal stelt haar telefoonlijnen (106) 24 uur op 24 uur open voor iedereen

tweede en derde omwalling, staan op het

die in alle anonimiteit wil praten en biedt ook anonieme gesprekken aan via chat.

programma. Dorstig rusten we even uit op

Door de telefoonlijn 106 en de internetverbinding loopt een gesprek over zorgen, ….

een van de talrijke terrassen die Maastricht

van de A van alcohol over de R van relatie tot de Z van zelfdoding, en alles wat ertus-

rijk is, waar we genieten van een koele

sen zit. Wie zich kandidaat stelt, volgt een opleiding en geniet ook nadien blijvende

drink en het heerlijke weer. Later volgt in

ondersteuning en vorming.

Z.Z Bolder nog een uitgebreide koffietafel en om 20u kan iedereen tevreden terug

Zin om mee te werken?

naar huis keren.

BEL 106 of e-mail naar limburg@teleonthaal.be

Eugeen Orlans

Meer info op www.tele-onthaal.be


mei | juni ‘11

Pensioenvieringen

34 Etienne Aerts begon zijn carrière in 1974 op campus VJ. Als verpleeg-

Lou Geunis startte in 1968 als klinisch laborante in Villain XIV. Van-

kundige werd hij tewerkgesteld op de dienst plastische chirurgie. Enige

daar ging het al snel naar apotheek Brouwers en apotheek Nijsten

tijd later verhuisde hij naar de spoedgevallenafdeling, waar hij één van

als apotheekassistente om in 1973 bij LTD3 terecht te komen. Lou

de eersten was die met de MUG-wagen uitreed in Hasselt en omstre-

had toen al een boontje voor het toenmalige Salvator ziekenhuis

ken. Etienne bleef tot aan zijn pensionering een medewerker van de

want de getuigschriften voor de artsen dienden steevast op tijd

spoedgevallendienst.

klaar te zijn. In 2003 deed Lou de stap naar campus Salvator als diensthoofd opname, onthaal en telefonie. In deze functie was ze

In 1970 begon Claire Vanstraelen als ziekendienster op de dienst ge-

nauw betrokken bij grote projecten zoals de centralisatie van de op-

riatrie van campus Virga Jesse. Vanaf het begin was het psychisch wel-

namedienst Salvator en St.-Ursula en meer recent, de overschake-

bevinden van de patiënten erg belangrijk voor haar. Dit vertaalde zich in

ling van Ax-ware naar Poema, de centralisatie van spoedgevallen en

haar verder loopbaanparcours dat zich via de afdeling psychiatrie & neu-

de centralisatie van opnameplanning.

rologie voortzette tot de huidige PAAZ-afdeling. Na enkele jaren nam Claire daar de opstart van de relaxatietherapie voor haar rekening, intussen één van de belangrijke peilers in het zorgaanbod van psychiatrie. José Vandenhoudt startte in 1972 haar carrière als zorgkundige op campus VJ. Op de afdeling B3 (urologie) was ze een graag geziene collega. Bij haar collega’s vroeg José vaak extra aandacht voor patiënten die weinig of geen bezoek kregen. In haar vrije tijd resulteerde haar grote engagement in een actieve inzet voor kansarme kinderen en gezinnen in Roemenië. José werkte in totaal ruim 39 jaar in ons ziekenhuis. Maurice Thijs heeft een carrière van meer dan 40 jaar in ons huis achter de rug. Hij was daarbij in alle instellingen van het OCMW een tijdlang actief: het Virga Jesseziekenhuis, het St Jozef Rusthuis, rusthuis

In 1972 startte Chris Steegmans haar loopbaan als verpleegkundige

Zonnestraal, terug naar Virga Jesse en de laatste jaren Jessa, campus

op campus SA. Eerst werkte ze op de afdeling heelkunde specialitei-

Virga Jesse. Het grootste gedeelte van zijn loopbaan werkte Maurice

ten waar ze eveneens vervangend diensthoofd was. In 1995 werd ze

als kok. De laatste 10 à 15 jaren zette hij zich met heel zijn ziel in voor

hoofdverpleegkundige op de dienst geriatrie B. Bij de samenvoeging

het personeelsrestaurant op campus VJ, waar dagelijks meer dan 600

met geriatrie A verhuisde Chris naar campus SU waar ze de afde-

mensen komen eten.

ling kortverblijf heelkunde leidde. In 2004 werd deze afdeling omgebouwd naar Reva 2 en verhuisde Chris met haar team naar een

Binnen campus SA is Nicole Closset een echte IZ-coryfee. Ze startte

vernieuwd dagziekenhuis op campus SU en later naar campus SA.

haar carrière op de afdeling cardiologie, specialiseerde zich daar samen

Voor haar aanpak in de organisatie van het chirurgisch dagziekenhuis

met dr. Vroninks in ECG ’s en ritmestoornissen, om daarna in de jaren

op campus Salvator kregen Chris en haar team meermaals een pluim,

'70 aan de wieg te staan van de huidige Intensieve Zorgen op campus

zowel van de visitatie, interne NIAZ-audit, studenten als patiënten.

SA. Daar sloot ze haar actieve carrière na meer dan 40 dienstjaren ook af. Gedurende al die jaren volgde Nicole heel wat bijscholingen en in 2002 behaalde ze haar bachelor diploma verpleegkunde. Simone Clukers startte in 1972 als labohelpster op campus VJ. Ze stond er jaren lang in voor het magazijn van het klinisch laboratorium en zorgde voor de voorraden op de werkvloer en het goed vullen van de kasten. Dit laatste gebeurde vaak na de werktijd. In 2000 leerde Simone de bestellingen doen via computer, pickingbonnen verwerken, enz. Bij haar pensionering eind april, had Simone 41 jaar gewerkt, waarvan 39 op campus Virga Jesse.


Huwelijken 01-10-10

Hassan Ghodsellahi en Mazhari Shadi spoedgevallen

06-05-11

Hugo Cuyvers en Rita Vanwijck

haemodialyse

Virga Jesse

06-05-11

Erwin Coenen en Jorgi Ulenaers

D1

Salvator

Personeelsweetjes Geboorten 28-09-10 27-02-11 14-03-11 24-03-11 28-03-11 01-04-11 04-04-11 10-04-11 12-04-11 13-04-11 16-04-11 18-04-11 24-04-11 30-04-11 03-05-11 05-05-11 05-05-11 08-05-11

Briek Eloise Tibe Thibeau en Matheo Sieme Jules Skye Lara en Beau Robbe Marni Miraç Lotte Mil Kaan Soufian Siebrin Lara Yana

10-05-11 13-05-11

Roba Amélie

Pensioen

Inge Bernaers

apotheek

Virga Jesse

Caroline Hayen

opnamedienst

Virga Jesse

Katrien Jaeken

medische beeldvorming

Salvator

Katja Di Tonto

algem. en abdominale chirurgie

Virga Jesse

Kathleen Ballet

keuken

Salvator

Pieter Vandebroek

C1

Salvator

Caroline Maene

C2

Salvator

Wim Valkenborg

neurochirurgie

Virga Jesse

Sofie Vandeweyer

apotheek

Virga Jesse

Wendy Verding

pneumologie

Virga Jesse

Hicran Kaplan

geriatrie

Salvator

Annick Henno

funct. urologie + consultaties

Virga Jesse

Evelien Vanwetswinkel

neurologie

Virga Jesse

Katja Bellinkx

chirurgisch dagziekenhuis

Virga Jesse

Mariam Essarti

voedingsdienst

Virga Jesse

Nathalie Vanbriel

materniteit

Virga Jesse

Lesley Van Gossum

radiotherapie/daghosp. onc.

Virga Jesse

Stefan Hardy en

ontwerpbureau

Jessa

Carolien Vandebeek

operatiekwartier gehospitaliseerden

Salvator

Zinb El Falaki

schoonmaak

Salvator

Ellen Vandekerkhof

labo

Virga Jesse

01-01-11

Arlette Lemoine

voeding algemeen

Salvator

30-05-11

Arlette Peeters

schoonmaak

St.-Ursula

01-07-11

Denise Cleeren

voeding algemeen

Virga Jesse

01-07-11

Maurice Thijs

personeelsrestaurant

Virga Jesse

01-07-11

Josepha Lambrix

labo klinische biologie

Virga Jesse

01-07-11

Marie-Josee Vandenhoudt urologie en nefrologie

Virga Jesse

05-07-11

Clara Boons

logistiek assistenten

St.-Ursula

01-08-11

Lutgard Driesmans

radiologie

Virga Jesse

01-08-11

Mia Daenen

sp-Loco 1

Virga Jesse

01-08-11

Lea Stulens

consultaties

Virga Jesse

01-09-11

Ria Scheepers

voeding algemeen

Virga Jesse

01-09-11

Andre Vanhamel

anesthesie

Virga Jesse

01-09-11

Marilou Cox

algemene en abdominale chirurgie

Virga Jesse

01-09-11

Godelieve Peetermans

radiologie

Virga Jesse

01-09-11

Annie Maesen

neurologie

Virga Jesse

01-09-11

Lieve Plessers

labo klinische biologie

Virga Jesse

Op 12 juni 2011 is Johan (Jo) Roden, verpleegkundige OK1 campus Salvator, op 47-jarige leeftijd overleden. We bieden de familie van Jo onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte. “Jo, je collega’s van het operatiekwartier vergeten je nooit.”

Overlijden

mei | juni ‘11

Virga Jesse

35


Prettige vakantie! vanwege de redactie

Personeelsblad Jessa Ziekenhuis - mei 2011  

Personeelsblad Jessa Ziekenhuis - mei 2011