Page 1

JESS!

januari | februari ‘13 Jaargang 4 - nummer 18

Personeelsmagazine Jessa Ziekenhuis

van a tot z

Jessa New Year’s Party Servicegerichte ondersteunende diensten Verhuizen, verhuizen, verhuizen... startschot Jessa Ziekenhuis


januari | februari ‘13

2

Talent Nog voor je dit nummer goed en wel geopend hebt, komt de feeststemming je al tegemoet. Leuk toch, zo even terugblikken op wat we zonder twijfel opnieuw een prachtige

Column

Jessa New Year’s Party mogen noemen. De inschrijvingen op voorhand –maar liefst 1 400!- liepen als een trein, het decor voor onze party was schitterend, de sfeer uitbundig, warm en hartelijk, ... En het moet gezegd: het doet deugd om onze dagelijkse activiteiten even opzij te schuiven en samen te genieten van zo’n ontspannen, informeel evenement. Op dergelijke ogenblikken is de verbondenheid binnen Jessa voor mij sterk voelbaar. Zelf vind ik het begin van de avond altijd bijzonder prettig omdat iedereen dan de kans heeft om rustig wat met de collega’s te babbelen onder het genot van wat hapjes en

(voor sommigen een heleboel) drankjes. Andere collega’s wachten dan weer met ongeduld tot het feestgedruis in alle hevigheid losbarst. Ideaal, toch? Zo is er voor iedereen een fijne avond weggelegd. Ook voor de artsen die graag komen meevieren, al mogen dat er voor mijn part volgend jaar best nog wat meer zijn. Dit jaar kreeg onze New Year’s Party als rode draad het thema ‘talent’ mee. Talent hebben we immers in overvloed in huis. Dus mag dat ook wel eens gezegd worden. Tijdens onze New Year’s Party zagen we zelfs enkele medewerkers hun onvermoede talenten op het podium showen. Naast de leuke optredens, zorgde vooral ook het goeddoel project ‘Ambulance Wens België’ voor een memorabel - en aangrijpend moment. Ambulancier Jan Schraepen richtte deze stichting op om de laatste wens van palliatieve patiënten te realiseren. Wat een schitterende manier om je talenten te gebruiken! Dat vonden blijkbaar ook heel wat medewerkers, die graag hun 5 euro waarborg in de urne dropten om dit initiatief te steunen. Ook mooi, die solidariteit! Intussen ligt de New Year’s Party al even achter ons en zetten we weer iedere dag opnieuw onze talenten in om de zorg net nog een tikkeltje beter te maken. Sommigen hebben het talent om iets ongelooflijk complex te lanceren en tot een goed einde te brengen. Denk maar aan het team van Jessa-onderzoekers dat onlangs het nationale nieuws haalde met hun baanbrekend onderzoek op het vlak van hartstamcellen. Anderen hebben dan weer het talent om iedere dag opnieuw onze patiënten te verwennen met een servicegerichte en hoffelijke houding. Met dit team van de meest diverse talenten willen we samen volop vooruit kijken naar de uitdagingen van de toekomst. Verhuizen of in een nieuw team terechtkomen, complexe veranderingen tot een goed einde brengen, met inkrimpende budgetten leren omgaan ... en toch altijd de kwaliteit van de patiëntenzorg waarborgen. Deze en andere uitdagingen doen telkens een beroep op alle talenten waarover we beschikken. Gelukkig is één ding in het verleden al herhaaldelijk gebleken. Naast het talent om te feesten, hebben we binnen Jessa nog een ander groot talent: het talent om samen onze schouders onder iets te zetten.

Dr. Yves Breysem Algemeen directeur

Jessa New Year's Party Redactie: Erna Desiron, Eef Eerdekens, Miranda Follong, Kristof Hayen, Ludo Hermans, Nydia Leemans, Christa Meekers, Eddy Reners, Ilse Schalenbourg, Katrien Vangrunderbeeck, Lieve Verbiest en Brigitte Celis Hoofd- en eindredactie: Brigitte Celis Verantwoordelijke uitgever: vzw Jessa Ziekenhuis, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt Werkten ook mee aan dit nummer: dr. Yves Breysem, Ingrid Nenczl, Nadine Willems, Dorien Gillissen, Jurgen Breemans, Marleen Kosten, Veronique Chef, Paul Janssen, dr. Annelies Mullens, Christel Kuppers, Inge Huygens, Ann Vanstiphout, Bart Helpens, team Parkinson, Astrid Vanoppen, Celina Malinowski, JOZ-senioren, Miet Hilkens, Kevin Bronckaerts, Eric Claes, Betty Hermans, Nick Celus, Kurt Bosmans Op de cover: Liesbeth Raymakers (B5) en Jan Loos (dokter-stagiair) Vormgeving: marjanwuyts Grafische Vormgeving


6 8 10 18 19

11

Nieuw type hartstamcel geïdentificeerd

12

Servicegericht en hoffelijk

Verhuis naar Reva 4 Uitbreiding therapie Parkinsonpatiënten

Vakantieopvang 2013 Evelien Vos behaalt 2 prijzen met bachelorproef

Verhuis palliatieve eenheid

14

Jessa jaaroverzicht

22 27 28 30 32

Jessa New Year's Party Verhuis afdeling neonatologie Een bezoekje achter de schermen

In de bres voor dolfijnen Medewerkers met 25 en 40 jaar dienst gevierd

20

Diëtisten op dienst oncologie


Jess! van a tot z

Campus SU schenkt 500 euro aan

januari | februari ‘13

Jessa Fonds Enkele medewerkers van campus St.-Ursula hebben op 29 januari een cheque van 500 euro overhandigd aan algemeen directeur dr. Yves Breysem. “Het gaat om de opbrengst van de tweede familiedag die campus SU begin september organiseerde. We willen dit bedrag graag schenken aan het Jessa Fonds,” aldus de organisatoren van de familiedag. Naar welk project binnen

4

het Jessa Fonds campus SU het geld wil zien gaan, was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend.

groot

Hoe is jouw engagement?

In december gaf het Jessa Ziekenhuis het startschot voor de engagementsmeting. Die meting peilt niet alleen naar je tevredenheid, maar ook naar je engagement. Leiderschap, teamwerking, intercollegiale samenwerking en de bereidheid om mee te werken aan de waarden en doelstellingen van onze organisatie komen

Raad van Bestuur Jessa is vernieuwd

dus allemaal aan bod. De artsen beten de spits af, ge-

Op 6 februari 2013 heeft de raad van bestuur van het Jessa Ziekenhuis voor

volgd door de dienst schoon-

de eerste keer in een nieuwe samenstelling vergaderd. Na iedere gemeente-

maak, P&O en de apotheek. Zij

raadsverkiezing – om de zes jaar dus – wordt er een nieuwe OCMW-raad geïn-

kunnen alvast bevestigen dat

stalleerd. Vermits er een aantal OCMW-raadsleden in de raad van bestuur Jessa

het om een beknopte bevraging

zetelen, betekent dit automatisch dat ook de raad van bestuur van ons zieken-

gaat, waar zowel ruimte is voor

huis hernieuwd moet worden. De raad van bestuur is belast met het algemene

de positieve als minder positieve

toezicht op het functioneren van het Jessa Ziekenhuis en vergadert maande-

punten die je op jouw afdeling

lijks. In principe hoort alles tot de bevoegdheid van de raad van bestuur wat

of in het ziekenhuis tegenkomt.

niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de alge-

In maart en april rollen volgende

mene vergadering. Intussen zijn er wel verschillende delegatiebevoegdheden

zorgclusters en ondersteunende

aan het directiecomité gegeven.

diensten de engagementsmeting uit voor hun afdelingen: de alge-

De raad van bestuur bestaat uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde/

mene directie, de administratieve

adviserende leden De algemeen directeur, medisch directeur en adjunct-al-

diensten, bedrijfsvoering, de me-

gemeen directeur/directeur bedrijfsvoering nemen structureel en met raadge-

dische diensten en de zorgcluster

vende stem deel aan het overleg van de raad van bestuur.

geriatrie en psychiatrie. Voor het ziekenhuis zelf is het erg belang-

Voorzitter van de raad van bestuur is Karel Peeters, ondervoorzitter is Willem

rijk om de inzichten en meningen

Descamps. Op de foto vlnr: dr. Yves Breysem, dr. Frank Weekers, Noël Van Ro-

van zoveel mogelijk artsen en

baeys, zr. Johanna Vostermans, dr. Philippe Vandekerckhove, Regine Vanac-

medewerkers te krijgen. We ho-

kere, Jos Nollet, Jean-Paul Houben (stadssecretaris), Nadja Vananroye, Karel

pen dan ook dat iedereen met

Peeters, zr. Hilde Cochet, Willem Descamps, Hilde Van der Goten, dr. Hubert

beide handen de kans grijpt om

Lenssen, Arnout Vanreusel, Roel Cleenders, Katrien Leen, zr. Sonja Vaneygen,

deze anonieme engagementsme-

Lies Jans (zetelt uitsluitend in Algemene Vergadering), Rudi Pluymers. Ont-

ting in te vullen.

breekt op de foto: dr. Wim Tambeur.


Job

studenten

Ook dit jaar werft het Jessa Ziekenhuis januari | februari ‘13

jobstudenten aan voor bepaalde afdelingen en dit voor de maanden juli, augustus en september. Studenten kunnen zich kandidaat stellen tot 31 maart 2012. Voor meer informatie en het inschrijvingsformulier: surf naar Jessanet > personeel > studentenjobs of kijk op www.werken-

5

bijjessa.be > jobstudenten.

Organiseer een evacuatieoefening en test de rampenprocedure De dienst preventie en de coördinator rampenplan willen dit voorjaar iedereen in de zorg en over alle campussen heen nog meer de gelegenheid geven de rampenprocedures te oefenen, en dit gecombineerd met een effectieve evacuatie. Het initiatief hiervoor, de timing en de inzet van het personeel komt van de referentiepersoon rampenplan. Deze schrijft ook een oefening of scenario uit op maat van haar/zijn dienst of in samenwerking met andere collega’s referentiepersonen. De dienst preventie en de coördinator rampenplan ondersteunen en begeleiden het geheel. Heb je met je dienst vandaag nog geen planning opgemaakt? Doe dit dan best zo vlug mogelijk. Oefenen kan nog tot ongeveer half mei op campus VJ, dienst C6. Deze dienst staat tot dan gedurende bepaalde periodes leeg en is dus de ideale locatie om een evacuatieoefening te organiseren. Meer inlichtingen: Dienst preventie: Jean-Pierre Cuppens tel (4) 83 61 of Bart Rubens (4) 83 62. Coördinator rampenplan: Ludo Hermans tel (4) 84 84.

2945

Dat is het aantal wenstelegrammen dat in 2012 via de module op onze website aan patiënten in ons ziekenhuis gestuurd werd. De module wenstelegrammen bestaat al tal van jaren en is een leuke manier om een kennis of familielid die in het ziekenhuis verblijft, een hart onder de riem te steken. Je kan hiervoor kiezen uit 6 verschillende telegrammen waarop je zelf een tekst kan zetten. Het ziekenhuis biedt deze service gratis aan.

Medewerkers SU maken dessertenbuffet voor revalidanten Het is intussen een echte traditie op campus SU geworden: voor het jaarlijkse kerstfeest maken de medewerkers een bijzonder uitgebreid en lekker dessertenbuffet klaar waar revalidanten en hun familie zich met veel plezier tegoed aan doen. Ook dit jaar hielden onze collega’s op campus SU deze bijzonder mooie traditie in ere. Op donderdag 20 december stonden ze graag mét hun lekkernijen paraat om de gasten te bedienen. Het water loopt je gegarandeerd in de mond als je ziet wat onze collega’s in Herk-de-Stad ervan gemaakt hadden.


januari | februari ‘13

Dorien Gilissen, Ontwikkeling en Opleiding

6

Servicegericht en hoffelijk

Groot traject mensgerichte

zorg voor en door ondersteunende diensten P

atiënten beoordelen kwaliteit vooral op basis van de manier waarop ze als persoon behandeld zijn. Daarom is ‘servicegerichtheid en hoffelijkheid’ een onmisbaar aspect als we onze patiënten goed en tevreden doorheen het zorgproces willen loodsen. Geldt dit alleen voor onze zorgverstrekkers? Absoluut niet. Ook medewerkers van ondersteunende diensten hebben hierin een belangrijke rol. Voor een aantal van hen is onlangs een groot traject gestart dat hierop inspeelt. Dorien Gilissen van de dienst personeelszaken, cel Ontwikkeling en Opleiding (O&O), begeleidt dit initiatief.

Het traject ‘mensgerichte zorg’ loopt voor de

in hun communicatie naar patiënten en naar

Op werkbezoek in Eindhoven

medewerkers van schoonmaak, technische

andere gezondheidswerkers toe. Actief luis-

In aanloop naar het traject, bezochten enkele

dienst, medische instrumentatie, voedingsas-

teren, gastvrij handelen, medeleven en inle-

managers van de betrokken ondersteunende

sistenten, stewards, parkwachters, intern pa-

vingsvermogen zijn hierbij sleutelbegrippen.”

diensten het Maxima Medisch Centrum in

tiëntenvervoer en logistiek. In totaal gaat het

Eindhoven. Dat ziekenhuis heeft een aparte

om ruim 400 medewerkers. “In eerste instan-

Het traject bestaat uit drie workshops voor

dienst én op iedere afdeling een referentie-

tie ging de vraag uit van Miet Hilkens, mana-

medewerkers en een aantal extra ondersteu-

persoon die werkt rond klantvriendelijkheid.

ger schoonmaak, maar we hebben het project

ningsmomenten voor de leidinggevenden.

Uitgangspunt is steeds ‘denken vanuit het

verder opengetrokken. Al deze medewerkers

Het ziekenhuis werkt hiervoor samen met

standpunt van de patiënt’, gekoppeld aan ef-

hebben in hun functie heel veel rechtstreekse

de firma Alpheios. Door een goed dossier in

ficiëntie en kwaliteit.

patiëntencontacten en kunnen dus de relatie

te dienen bij het Sociaal Fonds voor de privé-

Vooraleer in ons ziekenhuis het traject voor

met de patiënt versterken,” legt Dorien uit.

ziekenhuizen krijgt het ziekenhuis subsidies

de medewerkers van start ging, was er een

“Met dit initiatief willen we hen vooral helpen

voor dit opleidingstraject.

infosessie voor leidinggevenden. Daar kwa-

"Past het voor u als ik nu kom schoonmaken?" Manager schoonmaak Miet Hilkens gaf

en gezorgd dat we het gesubsidieerd krijgen. Mooi!” Intussen volg-

onrechtstreeks aanleiding tot dit grote

de Miet de eerste workshop samen met medewerkers. “Die twee

opleidingstraject rond servicegerichtheid.

uurtjes vlogen om. De workshop was interactief, iedereen kon ge-

“Bij mijn vorige werkgever Center Parcs

makkelijk meedenken en de reacties waren positief. Zelf bleef ik

zat het ‘denken vanuit het oogpunt van de

wel een beetje op mijn honger zitten, omdat we geen ‘huiswerk’

gasten’ er via heel wat opleidingen inge-

meekregen. Naar bewustwording toe was deze workshop ideaal,

bakken. Ik vond dat we binnen de schoonmaak in Jessa nog aan

maar we kregen niet echt opdrachten mee om het geleerde toe

dit punt konden werken. Zo is het bijvoorbeeld een kleine moeite

te passen in de praktijk. In de volgende workshops is het wel de

om bij het binnenkomen van de patiëntenkamer te vragen ‘past

bedoeling om de theorie effectief gaan in te oefenen. Daarnaast

het voor u als ik nu kom schoonmaken?’ Vorig jaar tijdens een be-

hebben we binnenkort een sessie met de leidinggevenden. Daar

leidsdag heb ik dit aangekaart bij de dienst P&O. Zij hebben dit

krijgen we tips hoe we onze medewerkers in dit hele traject kun-

project op poten gezet, het opengetrokken naar andere diensten

nen begeleiden en ondersteunen.”


workshops

Ondersteuning voor leidinggevenden

Workshop 1: Wat verstaan we onder mensgerichte zorg? Hoe kunnen

Naast het traject voor de medewerkers is er een pa-

wij vanuit onze rol daartoe bijdragen? We versterken onze vaardighe-

rallel traject voor de leidinggevenden uitgezet. Zij

den om te leren denken vanuit een andere positie.

volgen mee de workshops van de medewerkers en

Workshop 2: De input uit de eerste workshop helpt ons om een con-

krijgen daarnaast een coaching. Tijdens een gezamen-

creter beeld te vormen over hoe mensgerichte zorg er binnen ons

lijke workshop creëren de leidinggevenden samen een

ziekenhuis kan uitzien. We ontwikkelen onze vaardigheden verder

kader om mensgerichte zorg levendig te houden in de

onder meer via een e-learning module.

teams, ook na het afronden van de workshops. Ze krij-

Workshop 3: Wat is er in de omgeving van de patiënt nu daadwerke-

gen er ook tools aangereikt om hun medewerkers te

lijk veranderd? Passen we het geleerde ook echt toe op de werkvloer?

begeleiden en de ondersteunen in het hele proces.

januari | februari ‘13

Drie gerichte

7

luisteren, gastvrij “ Actief handelen, medeleven en inlevingsvermogen zijn de sleutelbegrippen.

"een goede

"

opfrissing"

Kevin Bronckaerts werkt op de dienst medische instrumentatie (campus SA). “Ik vind zo’n workshop wel handig,” zegt hij. “Een aantal dingen weet je misschien al wel of zou je moeten weten, maar het is een heel goede

men items aan bod zoals: Wat betekent klant-

opfrissing. Binnen onze dienst hebben we niet zoveel

vriendelijkheid voor ons? Waar gaan we aan werken? ... Ons ziekenhuis kreeg ook bezoek van een ‘mystery guest’ die – als voorbereiding op de workshops voor de medewerkers – extra lette op aandachtspuntjes waaraan we kunnen werken.

De workshops In november ging het traject dan effectief van start. “Er zijn over een periode van zes

rechtstreekse patiëntencontacten, maar we komen wel veel op de gangen. Sinds de workshop zal ik bijvoorbeeld mensen die iets zoeken, sneller aanspreken om hen de weg te wijzen. Je merkt meteen aan iemands lichaamstaal of hij of zij iets zoekt. Ik let nu ook goed op dat er nergens documenten blijven rondslingeren. Zo’n workshop helpt dus wel.”

"In de praktijk

voor ons niet altijd haalbaar"

maanden drie workshops gepland die alle me-

Parkingbewaker Eric Claes (campus VJ) is samen met

dewerkers van de betrokken diensten zullen

zijn collega’s vaak de eerste en laatste persoon die pa-

volgen,” vertelt Dorien. “De 11 sessies voor de

tiënten van ons ziekenhuis zien. “Als mensen zich tij-

eerste workshop – georganiseerd op de ver-

dens hun ziekenhuisbezoek aan iets gestoord hebben,

schillende campussen – zijn intussen achter

krijgen wij nogal eens de volle laag. Toch probeer je ook

de rug. Bij het verschijnen van dit nummer van

die mensen vriendelijk op te vangen. De workshop gaf

Jess zijn de sessies voor de tweede workshop

in die zin wel nuttige tips, maar de theorie die we er kregen, is voor ons in de prak-

net gestart. In de periode mei – juni loopt de

tijk niet altijd haalbaar. We komen samen met de stewards zowel binnen als buiten

derde workshop. We willen de medewerkers

het ziekenhuis vaak vrij extreme situaties tegen. Daarom zou ik het goed vinden

dus in een traject van 6 maanden stap voor

als de directie ook eens een dergelijke workshop zou volgen om te zien hoe wij in

stap leren denken: hoe kan ik dit klantvrien-

de realiteit werken en wat we zoal meemaken. Let wel, de workshop was interes-

delijker doen?”

sant, al komen realiteit en theorie niet altijd overeen.”

Leren door filmpjes In de tweede workshop leren medewerkers hun vaardigheden verder te ontwikkelen, on-

"Je kan je probleem

uitleggen"

der meer via een e-learningmodule. “Hiervoor

Ook schoonmaakmedewerker Betty Hermans vindt de

zijn op voorhand, in samenwerking met de

workshop interessant. “Ik heb er dingen gehoord die ik

communicatiedienst, een aantal korte film-

nog niet wist en je kan er zelf ook je problemen uitleg-

pjes in eigen huis opgenomen waarin bepaal-

gen. Dan vertellen ze hoe je het probleem best oplost. Ik

de situaties uitgebeeld zijn. De medewerkers

merk dat ik nu bepaalde dingen beter doe dan vroeger.

leren aan de hand van die situaties hoe het

Vooral als ik mensen bijvoorbeeld zie dralen omdat ze

wel en niet moet.”

niet precies weten waar ze moeten zijn. Zo ben ik net nog een stukje meegelopen met iemand die de lift niet vond.”


D

januari | februari ‘13

rie van de vier revalidatieafdelingen van het Jessa Ziekenhuis bevonden zich al op campus St.-Ursula. Midden januari verhuisde de revalidatieafdeling van campus Virga Jesse ook naar daar. Een grote verandering: een nieuwe werkplek, nieuwe collega’s en andere werkmethodes. Vlak na de verhuis klopten we aan bij Paul Janssen, hoofdverpleegkundige Reva 4, om te horen hoe hij terugblikt op het hele gebeuren.

8

De verhuis naar Reva 4, Wanneer we aankomen op de afdeling is ieder-

Alleen de kar trekken

Teamwork

een druk in de weer met verhuizen en klussen.

Maar hoe begin je nu aan zo een verhuis?

Om richting te geven aan het hele gebeuren,

Er hangen nog geen gordijnen, hier en daar

“Er rezen meteen heel wat vragen. Hoe gaan

organiseerde Dorien Gilissen (Ontwikkeling

moet nog een likje verf komen en ook de gang

we dat aanpakken? Waar beginnen we mee?

en Opleiding) twee workshops voor het volle-

is nog niet helemaal aangekleed. Desondanks

Waar streven we naartoe? In het begin dacht

dige team. “In de eerste workshop leerden we

hangt er nu al een gezellige, warme sfeer.

ik dat ik als diensthoofd de kar alleen moest

elkaar kennen aan de hand van een rollenspel

Paul Janssen: “We wisten al jaren dat we ooit

trekken, maar ik heb in mijn team heel wat

en peilden we op een ludieke manier naar het

zouden verhuizen naar campus SU, maar vo-

creatieve mensen die zeiden: Paul, wij willen

hoe en wat van de verhuis. Elke medewerker

rige zomer werd dat ineens heel concreet.

je graag helpen. Ook de inbreng van Christa

zei hoe hij over de verhuis dacht en welke

Het laatste half jaar hebben we dan ook om

Meekers, de verhuiscoördinator, is niet te on-

punten hij belangrijk vond. Die brainstorming

de twee weken –op het laatst zelfs vaker- sa-

derschatten. Zij wist precies wanneer we aan

is ons vertrekpunt geweest voor het totaal-

mengezeten om de verhuis vlot te laten ver-

wat moest denken en stond ons met raad en

concept, iedereen heeft dus mee vorm gege-

lopen. Die overlegmomenten zorgden ervoor

daad bij.”

ven aan de nieuwe revalidatieafdeling,” aldus

dat we goed voorbereid waren en de verhuis

Paul Janssen.

relatief vlot is verlopen.” De tweede workshop ging nog een stapje verder. “We hebben onze medewerkers op pad gestuurd zodat ze met eigen ogen konden zien hoe de andere campus het werk aanpakt. Een ideale manier om van gedachten te wisselen over de werkorganisatie en ideeën op te doen. Tot slot zijn we nog eens allemaal

Een goed

gevoel

samengekomen op campus SU. Medewerkers uit verschillende disciplines legden uit wat

Verpleegkundige Josée Janssens bevestigt de posi-

hun taak is, wat je van hen mag verwachten

tieve ervaring. “Vroeger keek ik tegen de verhuis op,

en waarvoor je bij hen terecht kan. Iedereen

maar hoe dichter het moment kwam, hoe minder erg ik

had dus op voorhand een goed zicht op het

het vond. De afgelopen maanden zijn we een paar keer

reilen en zeilen van de campus.”

een kijkje komen nemen op campus SU. Herk-de-Stad is wel wat verder rijden, maar ik hoef nu geen parkeerplaats meer te zoeken. Verder is hier alles min of meer hetzelfde, enkel de observaties via pc (verpleegdossier) zijn even wennen.

Achterblijven of mee verhuizen

Wat me vooral opvalt is hoe vriendelijk en behulpzaam de collega’s zijn. Toen we

Tijdens het verhuisproces is het niet alleen

hier aankwamen, kregen we een orchidee en was er taart. Tijdens deze eerste

belangrijk om medewerkers zoveel mogelijk te

week wijzen de collega’s ons weg in het hele systeem en staan ze ons bij waar

betrekken met de verhuis, maar ook aandacht

nodig. Zonder die hulp zou de aanpassing veel moeilijker zijn. Het is ook tof dat

te schenken aan de ‘achterblijvers’. “De zorg-

alles hier nieuw is, het is een aangename afdeling met vrolijke kleuren die je een

managers hebben met elke medewerker een

goed gevoel geven.”

persoonlijk gesprek gevoerd om naar hun voor-


Dienst Radiotherapie

Ook voor therapeute Els Fermon is de verhuis een

op kerstshopping

geslaagd project. “Het is nooit fijn om je vertrouwde werkplek en je team waarmee je jaren gewerkt hebt achter te laten, maar ook op campus SU is er een

in Düsseldorf

enorme bereidwilligheid van collega’s. Ze hebben ons

Op 4 december waren zowel de li-

met veel enthousiasme verwelkomd. Bovendien hebben we de tijd

neaire versneller 2 en 3, als de CT-

en vrijheid gekregen om ons helemaal te installeren. De grootste

simulator in onderhoud. Veel volk

aanpassing voor mij is dat de patiënten nu verspreid zitten over vier

dus dat op deze dag (voorlopig nog)

verdiepingen en dat het therapieblok gescheiden is van de verpleeg-

kon genieten van een Cr-dagje. De

afdeling. Maar dankzij het goede planningssysteem loopt alles wel

dienst radiotherapie besloot dus er

vlot.”

een gezellige dag van te maken en eens een kijkje te gaan nemen op de kerstmarkt in Düsseldorf. “De Zigeu-

een verhaal vol

positieve vibes

ner zorgde ervoor dat we veilig daar geraakten (en ook weer terug). Eenmaal op Duitse bodem zorgde Vital, onder een stralend zonnetje, dat we niet verloren liepen en toonde ons

keur te peilen. Twee van onze collega’s kozen

periode, maar een investering die zijn vruch-

alle leuke shopadresjes. ’s Middags

er omwille van de afstand voor om op campus

ten afwerpt.”

kookte Mister Phung ons potje en

Virga Jesse te blijven; zij werken nu op C5.”

daarna ging het richting kerstmarkt,” vertelt Bianca Lemmens. Vanaf dan

Win-winsituatie

hadden de collega’s van radiotherapie

Warm welkom

Elke verandering is eventjes wennen. “Het

maar één missie: kerstkadootjes ko-

“Na de grondige voorbereiding hadden we

is logisch dat we onze draai nog wat moe-

pen: luxe pennen voor echtgenotes,

zoiets van ‘laat het nu maar starten’. Ieder-

ten vinden. Op dit moment probeer ik zoveel

polshorloges, CD’kes, Blue Rays, out-

een wist wat hem te doen stond en de col-

mogelijk informatie op te slaan en alles zo

fits voor de (klein)kinderen, voetbal-

lega’s van campus SU hebben ons met open

praktisch mogelijk te organiseren. Tijdens

handschoenen … voor iedereen wat

armen ontvangen: in onze kastjes lag een

deze eerste week draait er bij iedere dienst

wils! “Pitstops deden we met mega

welkomstkaartje, er was koffie en taart en

minstens één iemand mee die van een andere

tassen koffie in de Starbucks, iets

iedereen stak een handje toe. Ze hadden aan

reva-afdeling van campus SU is overgeko-

om te knabbelen en natuurlijk enkele

alles gedacht: kleedkamers, parkeerkaarten,

men. Dat helpt enorm! Ook de mobiele equipe

traditionele schnaps. Als afsluiter ge-

verpleeguniformen,…: alles was netjes in

geeft ons de nodige ondersteuning. Collega-

noten de mannen nog van een echte

orde. Wel spijtig dat bij de verhuis de opleve-

verpleegkundigen, de IT-dienst, het secreta-

Frankfurterwurst… Volgend jaar gaan

ring nog moest gebeuren. De aannemer had

riaat…: iedereen draagt zijn steentje bij. Maar

we zeker weer!”

de timing niet gehaald, nog niet alles werkte

de grootste verandering voor ons is toch wel

zoals het moest en sommige zaken moesten

het elektronisch verpleegdossier, waar ons

herdaan worden.”

team voordien niet mee werkte. Dat is zeker een meerwaarde: het basiszorgpakket, wondzorg, isolatie,… alles wordt nu perfect gere-

Investering

gistreerd. Voor sommige zaken hadden wij

Een verhuis is een lang en ingewikkeld proces

goede basisdocumenten, voor andere zaken

dat nooit helemaal verloopt zoals je het wilt.

campus SU. Een win-winsituatie, zeg maar.”

“Soms moest je vijf, zes mensen aanspreken alvorens de juiste persoon vast te krijgen. Het gebeurde ook regelmatig dat de architect of

Positieve vibes

de aannemers rechtstreeks contact opnamen

Het samenbrengen van alle revalidatieafde-

met ons of dat we firma’s zelf moesten aan-

lingen is dus een positief verhaal. Paul: “Op

spreken als er iets fout liep. Dat was soms wel

deze campus is alles afgestemd op de revali-

frustrerend want je dagelijkse taken lopen

datiepatiënt. Dat is anders werken dan op een

natuurlijk ook verder. Het zou goed zijn als

afdeling in een acuut ziekenhuis. We vormen

er een buffer is, één vaste contactpersoon

nu één groot revalidatiecentrum waar ieder-

voor aannemers en leveranciers,” besluit Paul.

een met hetzelfde bezig is en in dezelfde

“Maar verder blik ik met een tevreden gevoel

richting denkt. Dat zorgt voor een aangename

terug op de verhuis. Het was een hectische

flow en positieve vibes.”

januari | februari ‘13

Enorme bereidwilligheid

9


januari | februari ‘13

O

10 Het Parkinsonteam, vlnr: dr. Veronik Slachmuylders, Maarten Bossuyt, Lien Billiet, Liselot Thijs, Sanne Bogaerts en dr. Maaiken Vander Plaetse. Ontbreekt op de foto: Louisette Raymaekers

p revalidatiecampus St.-Ursula in Herk-de-Stad loopt sinds enkele jaren een multidisciplinair en zeer praktijkgericht oefenprogramma voor Parkinsonpatiënten. Ambulante patiënten vanuit heel Limburg (en verder) leren hier strategieën aan waarmee ze thuis – samen met hun thuistherapeut – verder aan de slag kunnen. Het revalidatiecentrum wil deze therapie voor Parkinsonpatiënten in de nabije toekomst aanvullen met een psychosociaal educatieprogramma.

Revalidatiecampus breidt therapie

Parkinsonpatiënten uit Opstaan vanuit een stoel of je omdraaien in je

in Herk-de-Stad biedt een gestructureerd,

geven. De docenten waren een revalidatie-

bed? Het zijn bewegingen die je ‘op automati-

multidisciplinair programma aan. Dr. Vander

arts, een Parkinsonverpleegkundige, een er-

sche piloot’ uitvoert. Voor Parkinsonpatiënten

Plaetse: “Uniek in ons programma is dat we de

gotherapeut, een kinesitherapeut en een psy-

betekenen ze echter vaak een hele opgave

patiënten eerst screenen om een goed zicht

choloog van het Atrium MC Parkstad. De 35

waarbij ze sterk moeten nadenken over de

te krijgen op hun niveau van functioneren

deelnemers waren artsen, kinesitherapeuten

volgorde waarin de beweging moet gebeuren.

en hun motivatie. Ook de multidisciplinaire

en ergotherapeuten vanuit heel Vlaanderen.

aanpak is een enorm pluspunt.” Naast het oeOm tegemoet te komen aan de noden van

fenprogramma organiseert het team ook in-

deze patiënten, werkte een multidisciplinair

fosessies voor partners en hun familie. “Deze

Positieve benadering

team enkele jaren geleden een begeleidings-

zijn eerder medisch gericht maar belichten

Maar wat houdt zo’n psychosociaal educatie-

programma uit. Het team bestaat op dit ogen-

ook aspecten zoals woningaanpassing, hulp-

programma in? Maarten Bossuyt: “Omgaan

blik uit dr. Vander Plaetse en dr. Slachmuyl-

middelen e.d.,” vertelt kinesitherapeute Lien

met angst en depressie, het zien van de posi-

ders (revalidatieartsen), Lien Billiet, Maarten

Billiet. “Patiënt en partner krijgen al heel wat

tieve dingen in het dagelijkse leven, omgaan

Bossuyt en Liselot Thijs (kinesisten), Sanne

informatie om hen in de ziekte te begeleiden,

met de ziekte, belichten wat nog wel kan, so-

Bogaerts (ergotherapeute) en Louisette Ray-

maar we voelen toch de nood aan nog meer

ciale steun krijgen, ... Het is de bedoeling ook

maekers (logopediste).

begeleiding.”

de psychologen bij dit project te betrekken. Zo bundelen we hun expertise in psychologische begeleiding met onze grondige kennis van de

10 sessies

Psychosociaal educatieprogramma

beperkingen – en frustraties - die de ziekte

“In het oefenprogramma leren we patiënten

Parkinson is een chronisch progressieve, sterk

van Parkinson meebrengen.”

strategieën rond bv. bedmobiliteit, en reiken

stressgebonden ziekte. “Door in te spelen op

hen praktische tips aan zodat ze thuis beter

de psychosociale aspecten die bij deze ziekte

kunnen functioneren,” vertelt kinesithera-

komen kijken, verbetert de kwaliteit van le-

Eigen programma ontwikkelen

peut Maarten Bossuyt. “Het gaat om een in-

ven voor patiënt en partner.” En dus ging het

Liselot Thijs: “In het oorspronkelijke program-

tensieve therapie die bestaat uit 10 sessies.

multidisciplinaire team op zoek naar een ge-

ma zitten 7 thema’s, die wekelijks aan bod

In iedere sessie komt een ander aspect aan

schikte basis om een dergelijk programma uit

komen. Het programma is er opgesplitst in

bod.” De patiënten krijgen een individuele be-

te bouwen. Dr. Vander Plaetse ging de mos-

een patiëntengroep en een mantelzorggroep,

geleiding, maar doorlopen gelijktijdig met en-

terd hiervoor in Nederland halen en overtuig-

waarbij de accenten kunnen verschillen. Het

kele andere lotgenoten de sessies. Zo kunnen

de een team uit het Atrium MC Parkstad om

is ook de bedoeling dat patiënten ‘huiswerk’

ze samen naar een doel toe werken.

op campus SU een eendaagse cursus ‘train de

meekrijgen, punten waaraan ze thuis moeten

trainers – educatieprogramma voor Parkinson-

werken.” “We willen nu kijken hoe we, op basis

patiënten’ te komen geven. In een mum van

van de opleiding, hier in huis een eigen psy-

Multidisciplinair

tijd was de cursus volzet. Tijdens de oplei-

cho-educatieprogramma kunnen ontwikkelen,

Het therapieaanbod voor Parkinsonpatiën-

ding leerden de deelnemers zelfstandig een

volledig op maat van onze patiënten,” besluit

ten in Vlaanderen is beperkt. Onze campus

educatieprogramma voor Parkinsonpatiënten

dr. Vander Plaetse.


januari | februari ‘13

Onderzoekers Jessa identificeren nieuw

11

type hartstamcel

O

nderzoekers van ons ziekenhuis (laboratorium experimentele hematologie en de dienst cardiovasculaire heelkunde) in samenwerking met de Universiteit Hasselt (faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen) zijn erin geslaagd om een nieuw stamceltype te isoleren uit het menselijk hart. Dit opent nieuwe perspectieven voor de toepassing van stamceltherapie na een hartinfarct. De bevindingen van het onderzoeksteam zijn gepubliceerd in het internationaal gerenommeerde tijdschrift Cardiovascular Research.

Topcardioloog Pedro Brugada, verbonden aan

in het verleden. Uit laboratoriumonderzoek en

de rol van deze stamcellen in het herstelpro-

het UZ Brussel, was hierover bijzonder lovend

onderzoek met proefdieren, uitgevoerd in ons

ces van het hartspierweefsel beter te begrij-

in de pers: “Een team van experts stelt echt

ziekenhuis en aan de UHasselt, blijkt intussen

pen. Als deze onderzoeken de gepubliceerde

wel strenge eisen aan zo'n publicatie. Minder

dat de stamcellen effectief kunnen uitgroeien

data bevestigen, kan de toepassing bij de

dan 20 procent van alle voorgestelde artikels

tot functionele hartspiercellen.

mens volgen. Het onderzoek van ons ziekenhuis kadert binnen de cluster cardiologie van

wordt gepubliceerd. Deze doorbraak is dus

het Limburg Clinical Research Program, een

fantastisch voor Hasselt. Het had nog geen internationale faam, maar nu staat het bij de

Verder onderzoek

initiatief van de UHasselt, het Jessa Zieken-

wereldtop. Wereldwijd zoekt men al jaren naar

Eén van de volgende stappen in het onder-

huis en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL),

stamcellen die zich kunnen nestelen in het

zoek zal zich richten op een meer uitgebreide

dat mede gefinancierd wordt vanuit de Stich-

hart. Dit is een belangrijke stap in de goede

proefdierstudie. Daarnaast wordt door het

ting Limburg Sterk Merk (LSM).

richting.”

Jessateam verder basisonderzoek verricht om

Bij een hartinfarct is de bloeddoorstroming van een kransslagader geblokkeerd, waardoor de hartspier onvoldoende zuurstof krijgt en het spierweefsel afsterft. Dit leidt tot vermindering van de pompfunctie met uiteindelijk hartfalen als gevolg. Wereldwijd lopen verschillende studies waarbij men na een hartinfarct stamcellen in de hartspier tracht te brengen om zo de groei van nieuw hartspierweefsel te bevorderen. Ook in ons ziekenhuis is men al meer dan 10 jaar actief in dit onderzoeksdomein.

Voordelen nieuw type stamcel Het nieuwe type hartstamcel (CASC ge-

vlnr.: prof. dr. Marc Hendrikx, dr. Remco Koninckx, dr. Karen Hensen en prof. dr. Jean-Luc Rummens

Het

onderzoeksteam

naamd) heeft enkele belangrijke voordelen

Het volledige onderzoeksteam bestaat uit:

in vergelijking met de eerder bekende types.

• vier stafleden (arts-specialisten en post-doctorandi): prof. dr. Marc Hendrikx,

Het laat zich gemakkelijker isoleren en is vlot

prof. dr. Jean-Luc Rummens, Karen Hensen en Remco Koninckx

op te kweken in het laboratorium. Daardoor

• een wetenschappelijk assistent: Annick Daniëls

kan men veilig en snel tot grotere hoeveel-

• vier doctoraatsstudenten: Severina Windmolders, Yanick Fanton, Leen Willems

heden bruikbare hartstamcellen komen dan

en Boris Robic.


januari | februari ‘13

12

Palliatieve eenheid verhuist naar campus O

p zaterdag 8 december 2012 verhuisde de palliatieve eenheid van campus Virga Jesse naar campus Salvator. De nieuwe locatie is ruimer en biedt de patiënten en hun familie meer comfort. Ook voor de medewerkers is het prettig werken op de nieuwe afdeling, temeer omdat ze zelf inspraak hadden in de inrichting ervan.

Toen de voorbereidingen voor de verhuis van

Aangenaam werken

voorbeeld voor overnachting van familieleden

de palliatieve eenheid van start gingen, stond

Volgens Jurgen is het aangenaam werken op

op iedere kamer een zetelbed en een relaxze-

Jurgen Breemans nog halftime als hoofdver-

de nieuwe afdeling. “We hebben zelf heel veel

tel. Er is ook een buitenterras zodat patiën-

pleegkundige op de afdeling pneumologie en

inspraak gehad in kleurgebruik, materiaalkeu-

ten en familie bij goed weer van de zon en de

halftime op de palliatieve eenheid. Sinds sep-

ze en inrichting van de patiëntenkamers en

buitenlucht kunnen genieten. Door de L-vorm

tember 2012 is hij voltijds hoofdverpleegkun-

gemeenschappelijke ruimten. De kamers en

van de afdeling hebben we als verpleegkundi-

dige op de palliatieve eenheid. Daarnaast is

andere lokalen zijn groter dan voorheen en

gen wel iets minder overzicht. Dat is een aan-

hij overkoepelend verantwoordelijke voor de

er is veel bergruimte. We kunnen patiënt en

passing, maar we waren hier toch heel snel

vrijwilligerswerking binnen Jessa.

familie ook meer comfort bieden. Zo is er bij-

ingewerkt. Ook op andere vlakken is het hier aangenaam werken. Parkeerplaats vinden op de campus is bijvoorbeeld zowel voor de be-

Vrijwilliger nodig?

zoekers als voor onze verpleegkundigen een echte luxe.”

Naast zijn functie als hoofdverpleegkundige is Jurgen ook de overkoepelende verantwoordelijke voor de vrijwilligerswerking in ons ziekenhuis. “Ik doe bijvoorbeeld de selecties van nieuwe vrijwilligers. Hierbij peil ik onder meer

Iedereen behulpzaam

naar de interesse bij de vrijwilliger en zoek naar een geschikte plaats binnen

Al bereid je alles nog zo goed voor, toch zijn

het ziekenhuis. Er werken op de drie campussen samen zo’n 100 vrijwilligers,

er wel altijd puntjes waar je tegenaan loopt.

waaronder 34 op de palliatieve eenheid. Andere diensten waar je vrijwilligers

“Kleine dingetjes zoals geen kleedkastje ter

vindt, zijn onder meer onthaal, kinderafdeling, geriatrie, bibliotheek, enz.

beschikking hebben,” stipt Jurgen aan. “En

Daarnaast runnen een 20-tal vrijwilligers de VRTO (radio- en TV-omroep op

soms ook wel iets grotere dingen. Onze ver-

campus VJ). Hoofdverpleegkundigen die nood hebben aan een vrijwilliger op

pleegkundigen maken er een erezaak van

hun afdeling, kunnen mij altijd een seintje geven. Ik zoek dan naar een ge-

om bij het overlijden van een patiënt deze zo

schikte kandidaat.”

mooi mogelijk af te leggen. Dat is een ritueel dat ook henzelf helpt om afscheid te nemen.

Het Jessa Ziekenhuis heeft voor de vrijwilligers een overeenkomst lopen met

Het mortuarium beschikt echter maar over

Present Caritas. De vrijwilligers zijn tijdens hun shift verzekerd en iedere vrij-

zes plaatsen. Met vijf geriatrische afdelingen

williger krijgt een opleiding rond bijvoorbeeld beroepsgeheim, engagement,

en een palliatieve eenheid op dezelfde cam-

enz. Voor vrijwilligers op de palliatieve eenheid is er een tweedaagse oplei-

pus is die capaciteit in het weekend niet altijd

ding die hen specifiek voorbereidt op het werken met palliatieve patiënten.

voldoende.


De palliatieve eenheid beschikt over 7 bedden.

In 2012 telde de afdeling 140 overlijdens.

Daarnaast stond het palliatief supportteam (ziekenhuisbreed) in voor ruim

1 000 begeleidingen. Zo’n begeleiding kan variëren van een ambulant contact of gesprek met de psycholoog of palliatief arts tot enkele weken pijncontrole of opvolging op de verpleegafdeling waar de patiënt verblijft.

De gemiddelde verblijfsduur op de afdeling bedraagt ca. 15 dagen.

Ongeveer 64% van de patiënten komt van een afdeling binnen het ziekenhuis, ca.

36% komt op doorverwijzing van de huisarts of een ander ziekenhuis, of

omdat patiënt of familie zelf een opname aanvragen.

Salvator Maar los van deze knelpunten, zijn onze ver-

voorhand vreesden we ook dat de doorstroom

huisvest zijn. Maar tot nu toe gaat alles goed.

pleegkundigen over het algemeen positief

van patiënten na de verhuis misschien wat

Als de behandelende arts tijdig ons goed wer-

over het werken op de nieuwe locatie. Ie-

minder vlot zou verlopen omdat bijvoorbeeld

kend palliatief supportteam inschakelt, hoeft

dereen is hier ook bijzonder behulpzaam en

de oncologische afdelingen op campus VJ ge-

ook dit geen probleem te zijn.”

vriendelijk: de technische dienst, de dienst ICT, de collega-(hoofd)verpleegkundigen,... De mensen zouden bij wijze van spreken alles laten vallen om je verder te helpen of uitleg te geven. Dat geeft meteen een gezellige sfeer.”

Teambuilding vóór verhuis Even slikken

Kort voor de verhuis naar campus Salvator, op 12 en 13 oktober, trok het vol-

Toch is een verhuis naar een andere campus

ledige team van de palliatieve eenheid van vrijdagochtend tot zaterdagavond

niet evident. “Ons hele team is mee overge-

op teambuilding naar Houffalize. “Zowel alle verpleegkundigen als onze arts

komen, maar vooral voor collega’s die al heel

en psychologe waren erbij,” vertelt Jurgen. “Dit was alleen maar mogelijk om-

lang op campus Virga Jesse werkten, was het

dat ex-collega’s van ons, die vroeger op palliatieve gewerkt hebben, onze shif-

heel moeilijk om van de vertrouwde campus

ten overnamen. Waarvoor langs deze weg nog eens een heel dikke merci!” De

te vertrekken. En ik moet bekennen: toen ik

teambuildingactiviteit kreeg als thema ‘Naar een nieuw begin’ en was echt een

mijn kleedkastje leeg ging maken, heb ik toch

goede voorbereiding op ons nieuwe begin op de nieuwe campus, met mezelf als

ook even moeten slikken.”

nieuwe hoofdverpleegkundige,” aldus Jurgen. “De zaterdagochtend hadden we

Grondig voorbereiden

bijvoorbeeld een rondeta-

“Begin bij een verhuis alleszins goed op tijd

felgesprek waar we samen

voor te bereiden, zorg dat er veel en goed

besproken hebben wat we

overleg is en volg alles heel nauw op,” geeft

van de toekomst verwacht-

Jurgen als goede raad mee voor diensten die

ten. Ook de rest van het

naar een andere campus verhuizen. “Zo was

weekend was gevuld met

in ons geval bijvoorbeeld het overleg met apo-

teambuildende activiteiten

theek een zeer goede zaak. De werking van

zoals een ludieke quiz, een

de apotheek is anders dan op campus VJ en

wandeltocht en een foute

als palliatieve afdeling zijn we absoluut geen

party.”

doorsnee dienst wat bijvoorbeeld dosissen verdovende medicatie betreft. Dankzij voorafgaand overleg, is alles toch vlot verlopen. Op

januari | februari ‘13

Enkele cijfers

13


Januari – december 2012

januari | februari ‘13

Jessa jaaroverzicht

14

Week van

Servicegericht en hoffelijk

doen!

Jessa medew

erkers gaan tevreden hebben kunne naar huis n verzorgen wanneer ze hun patiën zoals ze zelf en nét dat ten kleine extraa verzorgd zouden willen tje voor hen worden hebben kunne n doen!

Op jullie brochure lezen we: jullie angst wij kunnen het begrijp en... jullie hoop wij voelen het wel aan... wij zullen ons best doen, meer en wense dan we kunnen n dat het je goed mag zeggen Wel: onze gaan.... angst hebben jullie goed onze hoop begrepen goed aangev oeld jullie hebben echt je best gedaan dat mijn angst voor en ervoor gezorgd morgen draagli dat ik terug jk is hoop heb op een toekom dat het terug goed st met me Hartelijk gaat. dank voor de vele goede zorgen!

Beste mense n, Jullie diepme nselijke empathie, jullie tedere en respec tvolle verzor hebben mij ging uitermate tevreden zelfs wat gesteld, aangegrepen. Ik dank jullie allen - van de schoonmaak dokters tot het personeel - voor jullie en doelge richte inzet. spontane Dankjewel voor alles.. . Het gaat jullie goed!

2012 – en 2013! – was en is ‘iedereen altijd en overal servicegericht en hoffelijk’. Dit leidde

tje

graag

a voor je

Eén van de centrale thema’s voor

O

p TV en in de kranten zijn de jaaroverzichten al even achter de rug. Wij zijn een tikkeltje later, maar willen in dit eerste nummer van het nieuwe jaar toch ook even terugblikken op de opvallendste feiten van het Jessajaar 2012.

het extraa

Omdat we

iets extr

A2_Week

van het extraatje.indd

1

vzw Jessa Ziekenhuis Salvatorstraat 3500 Hassel 20 t info@jessazh www.jessazh .be .be

in 2012 tot heel wat mooie ini-

6/01/12

11:42

tiatieven zoals bijvoorbeeld ‘de week van het extraatje voor de patiënt’ op de afdeling abdominale heelkunde campus SA. Een ander mooi voorbeeld was de dienst spoedgevallen. Daar werd onder meer een werkgroep opgericht en het team van artsen en verpleegkundigen volgde een workshop rond servicegerichtheid. Ook tal van andere diensten namen in 2012 deel aan workshops of organiseerden initiatieven rond servicegericht werken.

26 januari 2012

Jessa actief op

Jessa’s Movie Night

5 januari 2012

sociale media

26 januari was de geboortedag van de facebookpagina van ons ziekenhuis. Een gebeurtenis die zonder ruchtbaarheid plaatsvond, maar al gauw stroomden de fans toe. Eind 2012 telde ons ziekenhuis 2 680 facebookfans en 1 450 twittervolgers. Om artsen en medewerkers wat wegwijs te maken in het hele ‘sociale mediagebeuren’ volgde er in het najaar een policy sociale media. Daarin kregen alle medewerkers

Op 5 januari organiseerde het ziekenhuis in

tips over hoe zij (vanuit professioneel perspectief) best actief zijn via sociale media.

Kinepolis Hasselt zijn eerste Movie Night

Zo is één van de hamvragen bij het gebruik van sociale media bijvoorbeeld: ‘zou je

voor studenten verpleegkunde en hun part-

dit ook zeggen in een volle zaal?’

ner. De studenten werden er opgewacht door een cameraploeg en gestrikt voor een ludiek interview. De beelden kwamen live op het grote witte doek in de bioscoopzaal. Na de voorstelling van de film ‘New Year’s Eve’ hadden de studenten de mogelijkheid om

28 januari 2012

Jessa New Year’s Party swingt

tijdens een receptie te praten met verschillende medewerkers van ons ziekenhuis. In totaal genoten 120 geïnteresseerden van de filmavond. Op 14 november 2012 volgde een tweede editie. Dit keer waren er extra zitjes voorzien voor fans van onze facebookpagina, volgers van onze twitterpagina én een aantal eigen artsen en medewerkers. 320 enthousiastelingen kregen de Belgische première van de ‘Twilight saga Breaking Dawn part 2' voorgeschoteld.

5 maart 2012

Geriatrie SU naar gloednieuwe locatie op SA Op maandag 5 maart nam ons ziekenhuis een gloednieuwe afdeling geriatrie in gebruik. Meteen was hiermee ook de laatste ‘klassieke’ verpleegafdeling van revalidatiecampus SU naar campus SA verhuisd. De nieuwe afdeling maakt gebruik van een aantal moderne inzichten in ziekenhuisarchitectuur.


20 jaar

3 april 2012

3 800 tevreden bezoekers tijdens

opendeurdag

3 800 mensen kwamen op zondag 18

leverde heel wat positieve reacties op,

maart tijdens de Dag van de Zorg een kijkje

onder meer over het enthousiasme en de

nemen achter de schermen van het Jessa

vriendelijkheid en fierheid waarmee onze

Ziekenhuis. Een aantal onder hen bezocht

medewerkers en artsen deskundige uitleg

meer dan één campus. De opendeurdag

gaven. Ook de medewerkers zelf haalden grote voldoening uit dit initiatief. Enkele cijfers: 380 affiches en meer dan 50 filmpjes zorgden voor een informatieve en kleurrijke toets, 18 zelfhulpgroepen bemanden een stand.

cardiochirurgie Op 3 april 2012 was het precies 20 jaar geleden dat dr. Urbain Mees de eerste Limburgse openhartoperatie in ons ziekenhuis uitvoerde. In die 20 jaar stond de Hasseltse hartchirurgie continu mee op de eerste rij bij innovatief onderzoek op het vlak van cardiochirurgie. Enkele van de indrukwekkende mijlpalen van het Jessateam in die 20 jaar waren de lasertechniek die nieuwe bloedvaten doet ontstaan (1997 – Belgische primeur), de eerste overbruggingsoperatie met behulp van een miniatuurpompje (2000 – Belgische primeur) en de eerste stamceltransplantatie tijdens een hartoperatie, een nieu-

Jessa spaart

we techniek die op dat ogenblik nauwelijks toepassing vond in Eu-

maart 2012 – december 2012

ropa (2004).

In maart lanceerde ons ziekenhuis met de campagne ‘Jessa spaart’ een warme oproep aan iedereen om mee te denken over besparingsacties, waarbij de service en kwaliteit naar de patiënt echter moeten behouden blijven. ‘Jessa spaart’ kwam er omdat we bouwplannen hebben voor een nieuw ziekenhuis, maar intussen ook verbouwingen aan de huidige campussen doen om onze patiënten het nodige comfort te kunnen bieden. Daarnaast krimpt het ziekenhuisbudget door besparingsmaatregelen van de overheid. Intussen leverde de campagne een eerste winnaar van ideeën op, nl. Reva3 campus SU. De campagne ‘Jessa spaart’ blijft lopen.

Geen nieuw jaar zonder Jessa Party! Dat vonden ook de 1 200 enthousiaste Jessamedewerkers die op zaterdag 28 januari meteen in een uitbundige feeststemming zaten bij het zien van het schitterende decor van Alden Biesen. Partyfood en drank à volonté, dikke ambiance en collega’s die ‘The voice of Jessa’ tot leven brachten... Waar is da feestje? Hier is da feestje!

8 mei 2012

Robotica en gaming in de revalidatie Op dinsdag 8 mei organiseerde campus SU voor de eigen medewerkers en de collega’s van de revalidatieafdeling campus VJ (onlangs naar Reva 4 verhuisd) een avond rond het gebruik van robotica en gaming in de revalidatie. Een aantal paramedici gaf er hun collega’s uitleg over de ‘robots’ die op campus SU een belangrijk hulpmiddel betekenen bij de revalidatie.

26 mei 2012

Jessateam loopt 22 500 euro voor Roparun bij elkaar Voor het derde jaar op rij trokken 25 superenthousiaste Jessamedewerkers op zaterdag 26 mei naar Parijs. Het doel: samen met 325 andere teams deelnemen aan de Roparun 2012, de langste estafetteloop ter wereld. Het Jessa Team 28 verzamelde zo 22 500 euro voor projecten voor kankerpatiënten. De voorgaande twee jaar liep het Jessa Team in totaal nog eens 50 000 euro bijeen voor dit goede doel.

januari | februari ‘13

18 maart 2012

15


januari | februari ‘13

Jessa jaaroverzicht

16

Juni 2012 15 juni 2012

750 fuifbeesten op Midsummer Party

Jessa geeft

studenten tips tijdens examenperiode Studenten tijdens de examenperiode een hart onder de riem steken. Ons ziekenhuis deed dit door hen in de maand juni via digitale mailings en facebook tips en tricks aan te reiken. Leuke filmpjes met experten uit ons huis deden hen handige do’s en dont’s aan de hand over voeding, beweging, gezonde slaap en stress. De studenten maakten hierbij ook nog kans om een prijs te winnen. Het initiatief was een testcase om potentieel toekomstige medewerkers via deze weg te bereiken.

Jessa heeft een patent op puike feesten. 750 artsen en medewerkers ondervonden dit opnieuw in Hangar 58 in Bokrijk waar ze op 15 juni een behoorlijk straf feestje bouwden: de Midsummer Party. Om de vlam aan het lont te steken, had het organiserend team dansschool Cosmo uitgenodigd voor een flashmob. Die ontplofte pas echt toen halverwege ook een 15-tal hoofdverpleegkundigen zich in de groep mengde. Succes verzekerd! Juni 2012

All Day Long Award 2012 voor Jessa Ons ziekenhuis won in juni de All Day Long Award 2012. Met deze award beloonde de groente- en fruitsector het ziekenhuis voor zijn inspanningen ten voordele van de gezondheid van de werknemers. Kim Gevaert overhandigde de award als ambassadrice van deze campagne.

September 2012

Jessa opent

O2+

In september opende het ziekenhuis zijn nieuwe Centrum voor oncologische ondersteuning (O2+). Hier kunnen kan-

1 september 2012

Een stralende familiedag op campus SU

Op zaterdag 1 september vond voor de tweede keer een familiedag op campus St.-Ursula plaats. Deze dag stond

kerpatiënten terecht voor verwen- en massagesessies, ont-

volledig in het teken van het personeel

spanningstherapie, (informatieve) groepsessies, enz... Het

en hun familieleden en was opnieuw

centrum bestaat uit drie huiselijk ingerichte lokalen in huis 9

een groot succes. Op naar de derde

op campus VJ. Er is bewust voor gekozen om O2+ buiten het

editie?

ziekenhuisgebouw (maar wel nog op de ziekenhuiscampus) in te richten.


oktober 2012

gezamenlijke afdeling psychogeriatrie Het

psychiatrisch

ziekenhuis

Asster

en ons ziekenhuis startten in oktober 1 september 2012

met een gezamenlijke afdeling psycho-

Chambers Trophy

geriatrie op campus Salvator. Deze dienst is gespecialiseerd in de behandeling van

stuurt Jessa teams terug naar school

patiënten ouder dan 65 jaar met cognitie-

Voor de vijfde keer op rij namen drie teams van het Jessa Ziekenhuis op 1 september

ve stoornissen zoals dementie. De afde-

2012 deel aan de Chambers Trophy van Voka Limburg. Sleutelwoorden dit jaar waren

ling heeft plaats voor 20 patiënten.

‘Back 2 school’. De blauw lampkes (spoedgevallendienst), parlapiepjeknoep (spoedgevallen) en the Rego Academy (cardiale revalidatie) streden voor wat ze waard waren.

97 Oktober 2012

Geschenkenmaand voor kinderafdeling Op 5 oktober 2012 organiseerde Jo Geladi, in samenwerking met Kiwanis Zolder, Cava Benelux, Unizo Hasselt, ING-bank en the Palace een veiling van schilderijen ten voordele van onze kinder- en jeugdafdeling. De firma Egberghs schonk het nodige canvas, penselen en schilderverf voor een 30-tal bekende Hasselaren zoals Willy en Hilde Claes, Hannelore Knuts, Dana Winner, Pat Krimson, Stijn Stijnen en Axelle Red, die hiermee een kunstwerk creëerden. Het initiatief bracht 5 000 euro op, goed voor een nieuw buitenspeeltuig voor het speelterras op de kinderafdeling en levensgrote bouw- en speelblokken voor de nieuw in te richten

November 2012

wachtzaal en speelruimte in het toekomstige kinderdagziekenhuis.

Samen sleutelen aan kwaliteit

Enkele weken later, op 25 oktober, schonk een anonieme weldoener

In november lanceerde het ziekenhuis een nieuwe kwaliteitshap-

om mee te nemen en het grote resterende gedeelte ging naar de speel-

pening, dit jaar onder de noemer ‘geef je projecten extra zuurstof’.

zaal zodat alle patiëntjes op de kinderafdeling ervan kunnen genieten.

voor 6 000 euro speelgoed en benodigdheden aan de kinderafdeling. Ieder kindje dat op de afdeling verbleef, mocht een speeltje uitkiezen

Geen happening zoals we die al een aantal jaren kennen, maar een nieuw concept dat sterk de nadruk legt op acties die plaatsvinden op de afdelingen zelf en die gebundeld zijn rond 5 grote thema’s: servicegerichtheid, efficiëntie, transfer, dossieranalyse en zorg voor de medewerker. De kwaliteitshappening krijgt in maart een slotevenement.

Je kon er in 2012 niet naast kijken: de verhuizen binnen en over campussen heen. Verpleegafdelingen,

Januari – december 2012

Verhuisverhalen

raadplegingsacti-

viteiten, ondersteunende diensten.... er bewoog heel wat en ook in de komende maanden staan er verhuizen op het programma. Soms loopt de omschakeling vlot, voor andere afdelingen betekent een verhuis een gigantische verandering in gewoonten, gebruiken, werkorganisatie, team, enz... Enkele van de grootste ‘bewegingen’ in 2012 waren de (bijna volledige) centralisatie van geriatrie op campus SA en de centralisatie van oncologie/hematologie op campus VJ.

januari | februari ‘13

Asster en Jessa openen

17


januari | februari ‘13

H

et nieuwe jaar is ingezet, goede voornemens zijn gemaakt, vakantieplannen worden gesmeed! Tijd voor een goede vakantieplanning zodat onze kinderen een leuke zomerperiode tegemoet gaan. Hierbij is een degelijke vakantieopvang onontbeerlijk. Ook dit jaar werkt het Jessa Ziekenhuis samen met de VZW Stekelbees om jouw kind(eren) een onvergetelijke vakantie te bezorgen!

18

Vakantieopvang 2013

Een onvergetelijke voor jou(w) kind(eren)!

vakantie

In de periode van dinsdag 02 juli tot en met

tijdscategorie en zal elke vakantieweek een

Samen met provincie Limburg en Carglass or-

woensdag 28 augustus 2013 kunnen kinde-

eigen boeiend thema hebben. Hierbij worden

ganiseert en betaalt het Jessa Ziekenhuis dit

ren van onze personeelsleden van 2,5 tot en

zowel actieve spelen, knutselactiviteiten als

initiatief. De bijdrage van de ouders voor deze

met 14 jaar op alle weekdagen (excl. 15 en 16

rustige spelen voorzien. Een koek of fruit en

opvang blijft beperkt:

augustus) tussen 06u30 en 18u30 terecht in

een drankje is ter plaatse, boterhammetjes

• € 4,24 per dag (< 6u) - één deelnemer/

de buitenschoolse kinderopvang ’t Ravotje,

nemen de kinderen zelf mee. Tweewekelijks

Bieststraat 17 in Hasselt, Rapertingen.

is er een speciale attractie ter plaatse nl. op de woensdagen 10/7, 24/7, 7/8 en 21/8

Om kinderopvang op maat aan te kunnen bie-

(Deze data kunnen nog wijzigen. De ouders

den, wordt er gewerkt met groepjes per leef-

vernemen dit tijdig).

gezin (25% korting bij meerdere kinderen) • € 8,43 per dag (>6u) - één deelnemer/ gezin (25% korting bij meerdere kinderen) Vanaf 28 maart kan je je rechtstreeks inschrijven op de website van de VZW Stekelbees. Er zijn ook invulformulieren ter beschikking op de dienst P&O.

Infosessie Heb je interesse in dit opvanginitiatief en wil je meer weten? Kom dan naar onze infosessie op: • dinsdag 26 februari 2013 van 15u tot 16u aula Campus VJ • vrijdag 1 maart 2013 van 14u tot 15u raadzaal Campus SA Contactpersoon: Eef Eerdekens, medewerker P&O (011 30 85 18, eef.eerdekens@jessazh.be). Ben je benieuwd wie Stekelbees is en wat zij al verwezenlijkt hebben, neem dan eens een kijkje op de website www.vakantieopvangstekelbees.be


Studente Evelien Vos en diëtiste Astrid Vanoppen (K&J)

onlangs twee keer in de prijzen met haar bachelorproef ‘Educatie bij kinderen en adolescenten met diabetes mellitus type 1 Ontwikkeling van een cd-rom’. Deze cd-rom is een uitstekend hulpmiddel om op een ludieke, interactieve manier voedingseducatie te geven aan kinderen en jongeren met diabetes. Onze collega Astrid Vanoppen, diëtiste op de afdeling pediatrie, lanceerde het idee en was tevens promotor van de bachelorproef.

Evelien Vos behaalt twee prijzen met bachelorproef Op 12 november 2012 mocht Evelien Vos

bestaande educatiematerialen verouderen

voeding, diabetes en voeding, koolhydraten,

op het 15e diabetessymposium de Novo

snel. De inzichten in de diabetesbehandeling

vetten, glycemische index, zoetstoffen, hy-

Nordisk prijs in ontvangst nemen. Deze prijs

en het educatieproces evolueren continu en

poglycemie, etiketten lezen, beweging en

wordt uitgereikt aan laatstejaarsstudenten

wetenschappelijk onderzoek leidt tot nieu-

alcohol, De thema’s zijn meestal opgebouwd

gezondheidszorg die een bachelorproef over

we inzichten en ontwikkelingen op vlak van

vanuit een inleidende vraag die peilt naar

diabetes maakten. Daarnaast werd zij op 14

voeding. Het aanbod van verschillende voe-

kennis, met daarna het educatief gedeelte en

december ook door een professionele jury

dingsmiddelen wordt ook steeds groter. Som-

enkele leuke oefeningen. Sterren geven de

uitgekozen als één van de 12 laureaten van

mige educatiematerialen zijn bovendien niet

drie moeilijkheidsgraden aan. In de loop van

de grote Bachelor Award 2012. Uit bijna alle

aangepast aan de moderne technologieën

het ontwikkelingsproces hebben we enkele

Vlaamse hogescholen werden 58 bachelor-

die jongeren gebruiken. We geven individu-

educatiefjes en het gebruik van een cd-rom

proeven genomineerd. Het zijn de beste af-

eel educatie, maar soms ook in groep, en dit

bij het geven van educatie laten evalueren

studeerwerken uit de grote groep van meer

zowel in het ziekenhuis als tijdens oudercon-

door de doelgroep. De reacties waren positief:

dan 19 000 afgestudeerde professionele

tacten, activiteiten, school- en huisbezoeken.

'plezierig en leerrijk’. Kort samengevat, de cd-

bachelors van het academiejaar 2011-2012.

Daarom is er nood aan compact, gebruiks-

rom is voor ons een uitstekend hulpmiddel om

vriendelijk educatief materiaal dat aangepast

op een ludieke, interactieve manier voedings-

is aan de nieuwste inzichten.”

educatie te geven aan kinderen en jongeren

Trotse promotor

met diabetes.”

“Ik ben zeer trots op dit resultaat,” zegt onze collega pediatrisch diëtiste Astrid Vanoppen,

‘Lodje’ leren over diabetes

Inhoudelijk en op vlak van lay-out wil Astrid

die het idee van de cd-rom lanceerde en als

“Toen ik in de hogeschool Thomas More in

graag nog wat verbeteringen aanbrengen om

promotor van de bachelorproef fungeerde. “In

Geel het idee lanceerde om als bachelorproef

dan het werk zo snel mogelijk toegankelijk te

de kinderdiabetesconventie, waar we kinderen

al het bestaande materiaal te actualiseren en

maken voor het bredere publiek. “De prijzen

en adolescenten met Diabetes Mellitus type 1

te digitaliseren, kreeg ik meteen enthousiaste

die Evelien hiermee behaald heeft, zijn een

begeleiden, is het gebruik van educatief ma-

reacties,” aldus Astrid. “Evelien ging in op mijn

mooie opsteker. Maar samen met mijn col-

teriaal heel belangrijk bij het geven van voe-

vraag en ontwikkelde met mijn hulp een cd-

lega’s Sigrid Vanhaesebrouck en Ward Achten

dingsadvies en (her)educatie over voeding.”

rom, ‘Lodje’ leren over diabetes. Die bevat 10

ben ik er mij van bewust dat het een blijvende

interactieve educatiefjes die onafhankelijk

opdracht is om de zorg voor onze patiëntjes

van elkaar kunnen gebruikt worden: gezonde

en hun familie te optimaliseren.”

Compact educatief materiaal “Er is al een groot aanbod aan educatieve materialen voor kinderen en adolescenten met diabetes type 1,” vertelt Astrid. “We gebruiken boeken, folders, brochures en audiovisuele materialen die grotendeels zelfgemaakt of afkomstig zijn van producenten. Maar de

hadden nood aan compact, “ We gebruiksvriendelijk educatiemateriaal dat aangepast is aan de nieuwste inzichten.

"

januari | februari ‘13

S tudente Evelien Vos viel

19


D

januari | februari ‘13

iëtisten Christel Kuppers en Inge Huygens leggen zich toe op de begeleiding van patiënten op de afdelingen oncologie. “Kankerpatiënten hebben speciale zorgen nodig op het vlak van voeding. Ze lopen ook een groter risico op ondervoeding. Extra aandacht, advies en ondersteuning zijn dus welkom”. Maar wat is de ervaring van de patiënten? En wat vinden de collega’s? Een gesprek tussen de soep en de patatten met Christel en Inge.

20

Een frietje op oncologie? Moet kunnen! “Sinds een jaar werken we exclusief voor de

ling.” Inge: “Wanneer de diagnose ‘kanker’ ge-

Voeding, een hot topic

oncologieafdelingen”, legt Christel uit. We bie-

steld wordt, heeft 50 à 60% van de patiënten

Christel: “We gaan langs bij elke nieuwe pa-

den de patiënten voedingsondersteuning en

al gewichtsverlies door de toxines die de tu-

tiënt, al is het maar om kennis te maken. Niet

–advies op maat. Door de bijwerkingen van de

mor afscheidt.”

alle patiënten hebben meteen vragen, maar dan weten ze alvast dat we voor hen klaar-

kankerbehandeling is het vaak onmogelijk om een normaal eetpatroon aan te houden.” Inge:

Christel: “Je moet echt op tijd ingrijpen, want

staan. Voeding is op een afdeling oncologie

“Een nauwe opvolging is belangrijk. Kanker-

anders komt de patiënt in een fase van onder-

een gevoelig thema. In sommige fasen van

patiënten lopen meer risico op ondervoeding.

voeding (cachexie) terecht, die onomkeerbaar

de behandeling is het onderwerp voor be-

Je verliest gewicht door de ziekte zelf, maar

en niet meer met de juiste voedingsonder-

paalde patiënten bijna taboe. Toch is voeding

ook door de bijwerkingen van de behande-

steuning te behandelen is.”

ultrabelangrijk. Het geneest niet, maar maakt

" aangepaste voeding, maar ook meer variatie

" Een ijsje voor een palliatieve patiënt?

in het menu”

Komt dankzij deze dames voor elkaar!” Kurt Bosmans, referentieverpleegkundige voeding, oncologie E5: “Op hematologie

Nick Celus, verpleegkundige, oncologie B5: “Veel patiën-

hebben we 17 bedden en 6 isolatiekamers. De patiënten in

ten zijn misselijk door de chemo, ze kunnen door de be-

isolatie krijgen een aangepast dieet, we houden rekening

straling moeilijk eten of hun smaakpapillen zijn aangetast.

met individuele wensen en Christel of Inge loopt iedere dag

Wekelijks overleggen we met Christel en Inge over welke

even bij ze binnen. Wekelijks is er multidisciplinair overleg

aanpak bij elke patiënt de beste is. Ze volgen de mensen

waarin we de voedingstoestand bespreken. De arts is altijd

individueel op en die waarderen dat. Het gebeurt dat een

aanwezig. Eten draagt bij tot aansterken, dus tot herstel.

patiënt met weinig eetlust plots zin krijgt om te eten, dan

Daarom is voedingsbegeleiding op maat zo welkom. Voe-

springen Christel of Inge meteen op de kar. Heeft die pati-

dingsproblemen zijn meer bespreekbaar geworden en door

ënt behoefte aan een lasagne of een haring, en het is ver-

de gespecialiseerde kennis van de diëtisten komen er be-

antwoord, dan krijgen deze dames dat voor elkaar. Ze zor-

tere oplossingen uit de bus. Ook op menselijk vlak ben ik blij

gen niet alleen voor aangepaste voeding voor iedereen, ze

dat ze er zijn. Patiënten in een palliatieve situatie die een

brengen ook meer variatie in het menu. Zo kunnen onze pa-

ijsje willen, daar kunnen we nu tegen zeggen: komt voor el-

tiënten nu ook spaghetti als avondeten krijgen. Voeding en

kaar! We kijken ook erg uit naar de snackmobiel. Een primeur

een gespecialiseerde aanpak hiervoor? De impact is groot!”

voor Jessa en in de Belgische ziekenhuiswereld!”


Voeding en oncologie:

voeding voedt het genezingsproces therapie. Een goede voedingstoestand bij de patiënt is van invloed op: • de ernst van optredende complicaties • de ernst en duur van bijwerkingen van chemo- en radiotherapie • de immunologische afweer en optreden van infecties • het welbevinden van de patiënt Bij 50 tot 60% van de patiënten is er sprake van ongewenst gewichtsverlies bij diagnose.

Jessa zet dementie in de kijker tijdens

Music For Life

Van 14 tot 21 december organiseerde Studio Brussel zijn Music For Life-actie, dit keer in het teken van dementie. In Limburg zullen er in 2020 naar schatting 25 342 personen met dementie zijn. Dat is een stijging van 45% ten opzichte van 2010. Music For Life wou aandacht vragen voor dit probleem en het taboe rond dementie mensen wel sterker, ook mentaal.” Inge: “Ook de familie is dankbaar

doorbreken. Ook ons ziekenhuis nodigde iedereen uit om hierbij stil

voor ons advies, want zelf weten ze vaak niet meer wat ze nog

te staan. Dit gebeurde via:

kunnen doen als hun dierbare amper trek heeft of een heel andere

• Belevingsgerichte documentaires en films over dementie via het

smaakbeleving dan voor de ziekte.”

tv-netwerk. • Infostanden met folders, brochures, gedichten en portretten. • Ludieke illustraties op de geriatrische afdelingen van tekenares

Aanpak op maat

Ilah, bekend van de Cordelia-strips.

Inge: “In eerste instantie krijgen de patiënten de gewone maaltij-

Artsen en medewerkers die een badge for life droegen, kregen bo-

den maar zodra het nodig is schakelen we over op meer energierijke

vendien van 17 tot 21 december als dank gratis dagsoep in het

voeding om extra nutriënten aan te brengen. Soms passen we ook

personeelsrestaurant aangeboden.

de consistentie van het eten aan, als mensen niet goed meer kunnen slikken, of voorzien we bijvoeding. Als dat allemaal niet meer kan, schakelen we over op sondevoeding of parenterale voeding.”

Voedingsoverleg Christel: “Eén keer per week bezoeken we de patiënt voor de op-

Kerstpret

voor logistiek team SA in Winterland

volging. Daarnaast hebben we een wekelijks oncologisch voedings-

De logistiek assistenten van campus SA hadden het

team met de apotheker, de oncocoach en de voedingsspecialisten.

leuke idee om hun kerstfeestje te vieren in Winter-

We bespreken er samen de patiënten met een inadequate voedse-

land in Hasselt. Een ideale plaats met kerstmuziek,

linname en formuleren een correct advies naar voedingsondersteu-

waar je eens flink uit de bol kan gaan met jeneverkes,

ning (TPN, sondevoeding)”.

heel wat attracties en eten al wat je maar wil. Het

Inge: “We werken ook samen met de oncologische diëtisten van het

werd dolle pret !

Vlaams Ziekenhuisnetwerk KULeuven om ziekenhuisoverstijgend uniforme voedingsadviezen uit te werken. Met de gespecialiseerde diëtisten van de andere ziekenhuizen komen we ook regelmatig bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen.”

De snackmobiel Binnenkort starten de diëtisten met een nieuw initiatief: de snackmobiel. “Kankerpatiënten krijgen vaak een afkeer van zoete producten,” legt Christel uit. “Dankzij onze zelfontworpen mobiele kar kunnen we hen dan iets anders aanbieden: zoute chips, een Bifiworstje, zuurtjes, .... De afdeling hematologie is pilootafdeling. Na positieve evaluatie breiden we de service uit naar de andere oncologieafdelingen.”

januari | februari ‘13

Voeding is bij de behandeling van kanker een ondersteunende

21


januari | februari ‘13

22

Overschot van talent op New Year’s Party G

een nieuw jaar zonder Jessa New Year’s Party. De 1 400 enthousiaste Jessamedewerkers en – artsen die op zaterdag 26 januari mee kwamen swingen, kunnen dit beamen. Het schitterende decor op Alden Biesen, partyfood, cava en andere drank à volonté, een dikke ambiance en héél veel talent... Party time!


januari | februari ‘13

23

Proficiat aan de gevierden

Salsa!

Belgium’s got talent

Terwijl Maarten Cox zorgde voor wat rustige

Een derde act boordevol talent kwam er toen

En nog waren de verrassingen niet opgebruikt.

muziek, stroomde het volk vanaf 20u toe. Om

verpleegkundige Alicia Cordaro van de dienst

Wie het VTM-programma ‘Belgium’s got talent’

21u mocht algemeen directeur dr. Yves Brey-

kinder- en jeugdgeneeskunde samen met haar

onlangs - tot in de finale - volgde, herkende de

sem de vrolijke menigte verwelkomen en de

danspartner het publiek opzweepte met een

leuke act van de familie Gijbels meteen. Mama

pastabuffetten voor geopend verklaren. En dan

wervelende Cubaanse Salsa. Prachtig! Maar

Sonja Bas is trouwens niet alleen een talent op

was het tijd om voor het eerst wat Jessatalent

het publiek zelf liet zich ook niet onbetuigd

het podium, maar ook op onze afdeling kinder-

in the picture te zetten. Onze gevierden met

op de tonen van DJ senor Funk, al waren de

en jeugdgeneeskunde.

25 jaar en 40 jaar dienst hebben hun talenten

danspasjes misschien iets minder zwierig of

immers al ontelbare keren voor het ziekenhuis

perfect.

En het grootste talent van de avond? Dat wa-

ingezet en daar kregen ze dan ook een dikke

ren de 1 400 artsen en medewerkers die op-

merci voor. Terwijl de namen en foto’s van de

nieuw een ongeëvenaard talent voor feesten

aanwezige gevierden op het grote scherm ver-

lieten zien!

schenen, werden ze zelf op het podium en op de tonen van Cool & the Gangs’ ‘Celebration’ in de bloemetjes gezet (zie pagina 32-33).

Ambulance Wens Intussen zat de feeststemming er al prima in, maar de 1 400 aanwezigen werden meteen stil bij het volgende talent. Het filmpje over Ambulance Wens België, een prachtinitiatief van Jessa-ambulancier Jan Schraepen, zorgde voor kippenvel en hier en daar een traan. Heel wat artsen en medewerkers steunden tijdens de Jessa Party dit goede doel, dat wensen van palliatieve patiënten vervult (zie kaderstukje).

Jessa schenkt 5

525 euro aan Ambulance Wens België Ieder jaar steunen we als Jessamedewerkers tijdens de New Year’s Party een goed doel. Dit jaar stond het schitterende initiatief ‘Ambulance Wens België’ in de kijker. Maar liefst 1 105 medewerkers deponeerden de 5 euro waarborg die ze bij inschrijving betaald hadden (en bij afgifte van hun inkomkaart terugkregen) in de urne. Ambulancier Jan Schraepen en de medestichters van Ambulance Wens België kregen hiermee het mooie bedrag van 5 525 euro in het laatje. Ook To The Point Events, onze partner bij de organisatie van het feest, deed een vette duit in het zakje. Zij stuurden de tweedehands ambulance (die Ambulance Wens België onlangs geschonken kreeg) door de lakstraat en namen de rekening voor het opspuiten en de belettering van het voertuig op zich. Mooi!!


januari | februari ‘13

24

Nog even nagenieten? Kijk dan zeker nog eens naar de ruim 500 foto’s in ons fotoboek op Jessanet! Het filmpje over ‘Ambulance Wens België’ vind je op onze facebookpagina. Liken en sharen! Begin februari was dit filmpje trouwens al 4 296 keer bekeken en het bericht op facebook door ruim 350 418 mensen gezien.


25

januari | februari â&#x20AC;&#x2DC;13


januari | februari ‘13

Jess! van a tot z Inspraak in nieuwe verpleegpakjes

26

Op dit ogenblik lopen onze verpleegkundigen op de drie campussen nog met verschillende verpleegpakjes rond. In de toekomst streven we Jessabreed naar één en dezelfde outfit voor alle campussen. In aanloop naar die oefening, kon iedereen die een verpleegpakje draagt de afgelopen weken zijn of haar stem uitbrengen voor een bepaald pakje. De verpleegpakjes stonden hiervoor meerdere dagen tentoongesteld

37 047

op iedere campus.

Zoveel keer werd de kerstpost op de facebook-

pagina van ons ziekenhuis gelezen! Deze post luidde: Een verblijf in het ziekenhuis is nooit een pretje. Zeker niet als je er de feestdagen moet doorbrengen. Maar we proberen er met z’n allen het beste van te maken. Klik op ‘vind ik leuk’ om al onze patiënten van groot tot klein een fijne kerst te wensen. Dit bericht was goed voor 6 832 keer ‘vind ik leuk’ en 108 reacties, 266 facebookfans deelden het bericht en in het totaal werd het dus door 37047 mensen gelezen. De vertederende foto bij het bericht zal hier zeker ook wel wat mee te maken hebben. Op 31 december 2012 telde de facebookpagina van ons ziekenhuis 2 680 facebookfans. Voor het aantal twittervolgers stond de teller eind december op 1 450.

Uitschrijven personeelsblad / medisch informatieblad mogelijk

Kinderafdeling laureaat ‘Colour your hospital’-wedstrijd Het project ‘Activity on wheels’ van onze afdeling kinderen jeugdgeneeskunde is in de prijzen gevallen bij de wedstrijd Colour your hospital. De Belfius Foundation riep voor deze wedstrijd ziekenhuisteams op om projecten in te dienen die gericht zijn op het welzijn van gehospitaliseerde patiënten. Een onafhankelijke jury van 12 zorgverleners koos uit 162 ingediende projecten 24 laureaten, onder wie onze kinderafdeling. De afdeling wint een budget van 7 500 euro om het project ‘Activity on wheels’ te realiseren. Orthopedagoge Leen Coremans en hoofdverpleegkundige Veerle Lynen leggen kort uit wat ze willen realiseren. “Onze afdeling beschikt over een ruime en goed uitgeruste

We willen onze artsen en medewerkers graag zo goed mogelijk infor-

speelzaal. Maar sommige kinderen kunnen door ziekte of

meren en gebruiken daarvoor verschillende kanalen.

een aandoening niet naar de speelzaal. Ook voor baby's

Ondanks goede waarderingscijfers in het verleden en veel positieve

en kinderen met een ernstige handicap willen we een uit-

reacties op ons personeelsblad Jess! (5x per jaar) en het medisch in-

gebreider activiteitenaanbod op maat. Daarom willen we

formatieblad Jessalinea (4 x per jaar) blijven er bij elke verdeling op

een systeem uitbouwen van mobiele activiteitenmodules

sommige diensten exemplaren liggen. Het is nochtans belangrijk om

die naar de kamer gerold kunnen worden nadat ze - op

deze bladen te lezen als je goed geïnformeerd wil zijn over de veran-

maat - gevuld zijn. Ook met het oog op de uitbreiding van

deringen binnen onze organisatie.

het kinderdagziekenhuis zal dit zeker een meerwaarde

Om geen geld en papier te verspillen willen we iedereen de kans

zijn. Een module voor kinderen in het dagziekenhuis kan

geven om zich uit te schrijven voor deze bladen. Je ontvangt ze dan

bijvoorbeeld bestaan uit speelgoedvakken met materiaal

niet langer op naam via de binnenpost. Je kan ze wel nog steeds

tegen verveling zoals stickerboeken, kleurplaten, digitale

elektronisch bekijken via het hoofdmenu (links) op Jessanet

spelen, speelgoed bouwmateriaal, I-pad... Het is de bedoe-

Het volstaat om een mailtje te sturen naar communicatie@jessazh.

ling dat we de kinderen een gevarieerd aanbod geven dat

be met vermelding:

hen afleidt, activeert, rust brengt en ontspant. Zo wordt de

Naam

ziekenhuiskamer een veilige, ontspannende en genezende

Dienst

ruimte.” De kinderafdeling hoopt het project tegen de zo-

Uitschrijving Jess! en/of Uitschrijving Jessalinea

mer van 2013 te realiseren.


januari | februari ‘13

27

Afdeling

neonatologie in een nieuw kleedje

E

en nieuw jaar, een nieuwe start. Dat geldt zeker voor de afdeling neonatologie, die begin januari een heuse gedaantewisseling onderging. Wij legden ons oor te luisteren bij Marleen Kosten, hoofdvroedvrouw, en Veronique Chef, coördinator dagdagelijkse werking. een toerkar. Zo heeft de arts alle verpleeg-

hier allemaal slanker worden nu we meer af-

dossiers steeds bij de hand en verloopt alles

stand moeten afleggen’ (grotere afdeling).

meer gestructureerd,” aldus Veronique.

Kwaliteitstool Ouder-kindbox

De verbouwing en de verhuis zijn zeker geen

Volledig nieuw zijn de twee ouder-kindboxen

eindpunt. “Vorig jaar nam een student een en-

die steeds meer aan populariteit winnen.

quête af bij de ouders. De resultaten van die

Marleen: “De ouder-kindbox is een ruime ka-

enquête dienen nu als kwaliteitstool, zodat

mer waar de meest onstabiele baby’s liggen.

we continu kunnen bijschaven waar nodig.

Hier kan de mama of papa doorlopend en on-

Eind februari voorzien we ook verloskundige

Zoals bij elke verbouwing en verhuis moet er

gestoord bij de baby verblijven. We pikten dat

trainingen voor het hele team.

eerst goed nagedacht worden over de richting

idee op tijdens werkbezoeken in Antwerpen

En in juni komt de afdeling neonatologie van

waar je naartoe wil. Veronique Chef: “Samen

en Nederland. Met de verbouwing hebben we

campus SA naar hier,” blikt Marleen vooruit.

met ons team hebben we de situatie geanaly-

ook het aantal rooming-in kamers verhoogd

seerd zodat we de pijnpunten op de afdeling

van één naar vier. De laatste nacht dat baby’s

konden elimineren. Privacy en plaatsgebrek

in het ziekenhuis verblijven, kunnen mama’s

Trots

bleken twee belangrijke factoren te zijn. Daar-

(vooral diegenen die borstvoeding geven)

Veranderen is ook een beetje aanpassen.

om is er op onze nieuwe locatie meer ruimte

daar een nachtje doorbrengen en zo wennen

“Maar hier ging dat heel vlot. Na een week

gecreëerd rond de bedjes, is er een aparte ka-

aan de grote verandering in hun leven. Daar-

was ons team al helemaal gewend aan de

mer voor het brengen van slecht nieuws en is

naast staat er één kamer ter beschikking van

nieuwe afdeling. Hier en daar moeten we nog

de opnameruimte aanzienlijk groter.

de gynaecoloog van wacht.

wat details in orde brengen, maar de grote lij-

Marleen Kosten

Veronique Chef

nen zijn volledig uitgezet. In het begin was er

Marleen Kosten: “Daarnaast is comfort een

nog wat heen en weer geloop van aannemers,

belangrijke spil. We willen de baby’s rust en regelmaat bieden. Zeker voor onstabiele ba-

Ik krijg hier lucht!

wat de vlotte werking soms wat bemoeilijkte.

by’s of baby’s die zich niet goed voelen, maakt

Na de verhuis zijn we met het hele team nog

Maar verder loopt alles gesmeerd. Iedereen

dat een groot verschil. Daarom beperken we

eens gaan samenzitten. Maandenlang heeft

heeft van in het begin inspraak gekregen

het lichtgebruik en dempen we onze stem. Er

iedereen input gegeven en zijn beste been-

en we hebben hier samen naartoe gewerkt.

heerst nu zelfs zo een zalige rust dat ieder-

tje voorgezet, dus we wilden graag weten

Verschillende afdelingen zijn tijdens onze

een spontaan fluistert op deze afdeling.”

wat het team nu van de vernieuwde afdeling

opendeur in december een kijkje komen ne-

vond. We maakten een moodboard waarop

men en ze beaamden dat het een geslaagde

Op organisatorisch vlak zijn er ook een aantal

elke medewerker zijn gevoel of mening kon

transformatie is. We zijn dan ook heel blij met

zaken veranderd. “Vroeger zat het administra-

noteren. De reacties waren heel leuk: ‘Wat

het resultaat,” zeggen een trotse Marleen en

tieve gedeelte bij de balie; nu werken we met

een zalige rust’ – ‘Ik krijg hier lucht’ – ‘We gaan

Veronique.


januari | februari ‘13

Een bezoekje

achter de schermen

28

Be

N

zo

aast de talrijke bezoekers die er dagelijks voor patiënten over de vloer komen, zijn er ook heel wat groepen die ons ziekenhuis bezoeken voor een kijkje achter de schermen. Klassen leerlingen of studenten, kleutertjes op de kinderafdeling, verenigingen die een toer met onze gidsen volgen, ... Ann Vanstiphout van de dienst personeelszaken, cel ontwikkeling en opleiding, zorgt al vele jaren voor het onthaal en de begeleiding

2

Familiehulp Twee keer per jaar brengen een 25-tal mensen die een opleiding bij familie-

ek

er

5

BUSO (bijzonder secundair onderwijs) Het voorbije jaar brachten 4 klassen van het BUSO een leerbezoek aan

van groepen studenten, leerlingen of mensen

hulp volgen een studiebezoek aan Jessa. Zij

ons ziekenhuis. “Deze leerlingen krijgen een

die een andere opleiding volgen en voor de

bezoeken de palliatieve afdeling en krijgen

eenvoudige uitleg over het ziekenhuis in het

coördinatie van alle vragen die hiervoor bin-

uitleg over het ziekenhuis in het algemeen,

algemeen en over tewerkstelling in de logis-

nen komen. “Soms gaat het om bachelorstu-

over welke taken een verzorgende in het zie-

tiek,” aldus Ann. Enkele klassen gingen ook

denten, soms om leerlingen uit het bijzonder

kenhuis doet en over de dienst patiëntenver-

een kijkje nemen in de stookplaats en kregen

onderwijs of maatschappelijk kwetsbare jon-

voer.

uitleg van een ambulancier.

geren. Voor iedere groep is er een aangepast programma,” aldus Ann.

3

Laatstejaars middelbaar Jaarlijks bezoeken een 6-tal klassen

6

Vormingscentrum ARKTOS Arktos is een vormingscentrum voor

Eén keer per jaar komen scholen ver-

1

ste jaar ‘sociaal technische wetenschappen’

die hun opleiding vaak niet afgemaakt heb-

pleegkunde uit Belgisch Limburg, Ne-

of ‘verzorgende’ (middelbaar) ons ziekenhuis.

ben. Het afgelopen jaar stuurde ARKTOS drie

derlands Limburg, de Oostkantons, de regio

Naast een algemene uitleg over het zieken-

groepjes van een 5-tal personen naar ons zie-

Aken en de regio Luik samen bij gastheer PHL

huis geeft Ann hen een zicht op de taken die

kenhuis om te kijken welke beroepsgroepen

om er lessen te volgen, de opleidingen te ver-

een verzorgende in het ziekenhuis doet.

en tewerkstellingsmogelijkheden er in een

Euregiosamenwerking

gelijken enz. “Deze delegatie van een 40-tal studenten en docenten brengt ook een bezoek aan Limburgse ziekenhuizen. In ons ziekenhuis bezoeken zij het cathlab - waar ze een

van 15 tot 20 leerlingen van het laat-

4

VDAB Ons ziekenhuis is vier keer per jaar de gastheer voor een groep mensen die

procedure live volgen -, de dienst radiothera-

bij de VDAB een vooropleiding verpleegkunde

pie, de PAAZ en de kinderafdeling. Aan de

(bachelorstudie of HBO5-opleiding) volgen.

maatschappelijk kwetsbare jongeren

ziekenhuis zijn.

7

Studenten verpleegkunde Het cathlab en de dienst radiotherapie krijgen ieder een 4-tal keer per jaar

een klas leerlingen of studenten verpleegkun-

hand van een casus die ze op voorhand ont-

de op bezoek voor een meer gespecialiseerde

vangen, kunnen ze gerichte vragen stellen.”

uitleg over de werking op deze diensten.


Campus SU

leden van verenigingen

Campus SU kreeg op maandag 21

Het afgelopen jaar brachten 22 Limburgse verenigingen een avondvullend bezoek

januari 2013 voor het eerst een

aan ons ziekenhuis. In totaal ging het om zo’n 540 deelnemers. Zij brachten onder de

kleuterklas op bezoek. Negentien

deskundige begeleiding van Jessagidsen Fons Op ’t Eynde, Philip Van De Voorde en/

kleutertjes van de school ‘De Schuit’

of Renilde Cox onder meer een bezoek aan de diensten coronarografie, radiologie, dia-

uit Schulen kwamen hun pop Jules

lyse, kraamafdeling en kinder- en jeugdgeneeskunde, het LOC, enz. Tijdens het bezoek

bezoeken. Via Jules stond het thema

krijgen zij heel wat informatie over de werking van deze diensten en de hooggespe-

‘ziek zijn’ en ‘ziekenhuis’ op het pro-

cialiseerde apparatuur die er op sommige afdelingen aanwezig is. De avondbezoeken

gramma. Bart Helpens, reva 3: “Blijk-

worden door de deelnemers altijd zeer gewaardeerd.

baar was pop Jules al enkele dagen eerder door een heuse ziekenwagen opgehaald aan school omdat hij gevallen was en zijn been gebroken had.

Kleutertjes op kinderafdeling VJ Onze kinder- en jeugdafdeling ontvangt jaarlijks zo’n 250 tot 300 kindjes voor een bezoekje. Meestal gaat het om kleutertjes uit de 2e en 3e kleuterklas, soms om leerlingen uit het 1e of 2e leerjaar of uit het bijzonder lager onderwijs. De bedoeling is om kinderen op een niet-bedreigende manier kennis te laten maken met het ziekenhuis. De scholen hebben jaarlijks een thema ‘ziek zijn’ en ‘ziekenhuis’. Een bezoek aan het ziekenhuis maakt dit thema concreet. Celina Malinowski is één van de speelzaalmedewerkers die de bezoekjes aan de kinderafdeling begeleidt. “We passeren eerst langs de afdeling radiologie, waar een radiologiemedewerker de verschillende toestellen laat zien. De kinderen mogen ook even op de RX-tafel liggen en ze krijgen uitleg over scans en foto’s, aangepast aan hun leeftijd. Op onze eigen afdeling bezoeken we zowel de A- als de B-vleugel, we nemen een kijkje op de kamers, wijzen hen op de typische dingetjes en brengen een bezoek aan de onderzoekskamer. In de speelzaal maken de kinderen kennis met ziekenhuismateriaal zoals een stethoscoop. De kleinsten doen dit met een voeldoos. Daarna vertellen we wat er gebeurt als je moet geopereerd worden. Om het allemaal wat tastbaarder te maken, verkleden we drie kinderen: één als patiëntje, één als mama of papa en één als chirurg. Aan het eind van het 1,5 uur durend bezoek gaan we naar de ziekenwagen kijken. Daar geeft een ambulancier uitleg en ze mogen eens door de ziekenwagen lopen, op een brancard liggen of de hartslag meten... De kindjes kijken hun ogen uit tijdens zo’n bezoek.”

Eén van de kleuterjuffen heeft Jules naar hier gebracht en op 21 januari kwamen de kleuters hem bezoeken. We hebben het dan maar wat ‘levensecht’ gemaakt door foto’s te maken van Jules tijdens zijn RX-onderzoek en revalidatie bij de therapeuten. Tijdens het bezoek van de kleuters heeft dr. Vander Plaetse hem onderzocht en de RX-foto van ‘zijn’ gebroken been aan de kinderen getoond. Daarna mocht Jules’ been uit het gips. De kleuters volgden het hele gebeuren met de grootste aandacht.” Diezelfde week kreeg campus SU nog 40 kleuters voor Jules over de vloer.

januari | februari ‘13

540

kleuters op bezoek krijgt

29


januari | februari ‘13

Z

e helpt mee om een internationale betoging uit de grond te stampen, strikt BV’s voor het goede doel, richt pittige facebookgroepen op, schakelt kranten in, drukt CEO’s en politici met de neus op de feiten... Naast haar drukke artsenprakijk staat dr. Annelies Mullens op de bres voor dolfijnen. “Reageren moét!”

30

“ Niets doen, is geen optie!” De strijdkreet van dr. Annelies Mullens “Gisteren heb ik nog een open brief geschre-

heeft ze tonnen engagement veil. “Ik heb al-

De koe bij de horens

ven naar Ministers Onkelinx, Vandeurzen,

tijd een hart voor dieren gehad. Als kind al. We

“Het liet me niet los. Thuisgekomen heb ik

Smet en Muyters en aan alle Vlaamse kran-

hadden een hond, kippen en konijnen thuis.

dingen opgezocht en contacten gelegd. Suzy

ten over het feit dat Viac sportkampen orga-

Niks speciaals, maar ik had er een band mee.”

Everts, kinesiste hier in het ziekenhuis, sprong meteen op de kar. In Engeland, Brazilië, Ne-

niseert in het dolfinarium. Kinderen mogen

derland, Duitsland en Australië stonden op 23

dan zwemmen met dolfijnen, maar dit brengt veel gezondheidsproblemen mee, zowel voor

Op de bres

november 2012 betogingen gepland tegen

de kinderen als voor de dieren. Maar vooral:

De aandacht voor dolfijnen kwam vorig jaar in

de slachtingen in Taiji. Waarom niet in België?

dolfijnen horen niet thuis in dolfinaria! Ze zijn

een stroomversnelling. “Het begon allemaal

Daar wilden we verandering in brengen.”

daar erg ongelukkig en bovendien zijn dolfi-

tijdens een wandelvakantie met mijn ge-

naria de belangrijkste oorzaak voor de dolfij-

zin in Cornwall in Zuid-Engeland. We gingen

nenjacht (en slachting) in Taiji. We vechten

met een dolphinwatch tour zeehonden kijken

28 juni: D-day!

dus op alle fronten ...”, glimlacht dr. Mullens in

langs de kust en zagen ook een kudde dolfij-

“Op vrijdag 28 juni om 15 uur betogen we voor

haar raadplegingslokaal, afdeling diabetolo-

nen. We kregen te horen dat er jaarlijks meer

het Europees parlement in Brussel. Op dat mo-

gie, campus Virga Jesse.

dan 1000 dolfijnen op een gruwelijke manier

ment zijn er ook in andere hoofdsteden ma-

geslacht worden in het Japanse vissersstadje

nifestaties. Vorige week besliste India geen

Taiji. In heel Japan worden er elk jaar 2000

dolfinaria meer toe te laten. Ook UK en Bra-

Dieren in nesten

dolfijnen gevangen. 90% wordt bruut afge-

zilië hebben dit vorig jaar verboden. Europa

Sinds jaar en dag staat dr. Mullens op de bres

slacht, 10% gaat naar dolfinaria waar ze in

moet volgen! Als de dolfinaria sluiten, zal de

voor dieren. Betere omstandigheden voor

gevangenschap leven. Daar kan je toch niet

slachting in Taiji stoppen. In het najaar organi-

honden in het asiel? Padden helpen overste-

immuun voor blijven?”

seren we ook een groot congres met experts

ken? Dolfijnen redden? Voor dieren in nesten

van over de hele wereld. Intussen heb ik ook afgesproken met dolfijnenvrienden in Chili en Brazilië om op 5 april, de dag dat het ‘jachtseizoen’ stopt, een stille mars te houden voor de Japanse ambassades. We gaan daar kaarsjes laten branden: 1 kaars per dolfijn die dit seizoen in Taiji afgeslacht is. En uiteraard gaan we ook dolfijnengroepen uit andere landen oproepen dit voor hun ambassade te doen. De dolfinaria maffia is vreselijk. Maar waar ik me wel aan optrek is dat we met zoveel mensen van over de hele wereld samenwerken. Er is nog hoop voor de volgende generaties.”


Barbie in een houdgreep “Om de aandacht te trekken, heb je mediafiguren nodig. Ik legde contact met een aantal BV’s. Dirk Draulans, Paul Goossens, Martine Prenen, Isabelle A en Kate Ryan reageer-

Zaal Lorka in Hasselt was op donderdag 17 januari de “place to be” voor de JOZ Senioren.

den heel enthousiast en doen mee.” Omdat

Naar jaarlijkse gewoonte konden de senioren deelnemen aan een nieuwjaarsreceptie en

het voor de goede zaak is, schuwt Annelies

–diner. Met 163 deelnemers een echt succes! De gasten werden er ontvangen met een

ook zelf de media-aandacht niet. Zo was ze

glaasje bubbels of fruitsap en enkele lekkere hapjes. Na de receptie konden de gasten

onlangs te gast in Studio TVL, loopt ze met

aan tafel, samen met de tafelgenoten die ze op voorhand zelf uitgekozen hadden. De

tal van actiegroepen op facebook in de kijker

grote ronde tafels waren schitterend gedekt en kaarsen gaven een nog feestelijker sfeer

en twittert ze dat het een lieve lust is. “Na 2

aan het geheel. De bediening verliep vlot en iedereen liet zich het uitstekend menu sma-

dagen hadden we al meer dan 1000 handte-

ken. Tijdens het diner liep er een videomontage van alle activiteiten die de vereniging in

keningen op onze petitie tegen de Barbie-dol-

2012 op het getouw zette. Voorzitter Richard nam van de gelegenheid gebruik om kort

fijnentrainster van speelgoedgigant Mattel.

het woord te nemen en iedereen de beste wensen voor 2013 over te maken. Om 18u

Bij elke ondertekening ontvangen alle CEO’s

keerden de gasten blij en tevreden naar huis.

van Mattel een mail met een opsomming van de nadelen van dolfijnen in gevangenschap. De reden dat we tegen een pop protesteren is omdat deze pop kinderen leert dat dolfinaria

Hoe lid worden van J0Z-senioren?

‘leuk’ zijn. En dat zijn ze niet. Alleen als alle

Elk op rust gesteld personeelslid van het Jessa Ziekenhuis (Campussen

dolfinaria wereldwijd sluiten, zullen de dolfij-

Virga Jesse, Salvator en St. Ursula), OCMW Hasselt en rusthuis Zonnestraal

nenjachten stoppen.”

kan lid worden. Ook mensen die al langer gepensioneerd zijn en nu pas willen aansluiten, kunnen zich inschrijven. Partners zijn eveneens van harte welkom.

Een gezinskwestie

Lid worden kan door storting van €12 per persoon (verzekering inbegre-

Betogen is één ding, maar opvoeden en sen-

pen) voor een jaar. De partner betaalt eveneens €12. Sluit je in de loop

sibiliseren vind Annelies Mullens nog belang-

van het jaar aan? Dan wordt het lidgeld in evenredige mate verminderd

rijker. “Op de lagere school van mijn jongste

met de verlopen maanden.

zoon Willem geeft Patrick Lagrou binnenkort

Lidgeld te betalen vanaf 01-01-2013 = €12 op rekeningnummer BE62

een auteurslezing over dolfijnen en op de

4586 5470 9161 van JOZ Senioren. Gelieve jouw naam en die van je part-

middelbare school van mijn andere zoon Pie-

ner te vermelden op het overschrijvingsformulier.

ter heb ik in mijn juf biologie een bondgenoot

Als je beschikt over een e-mailadres, gelieve dit dan over te maken aan de

gevonden.” Wat haar gezin ervan vindt? Anne-

secretaris van de vereniging: miresegevers@skynet.be

lies Mullens lacht. “Mijn zonen vinden het geweldig. Mijn man Ignace (gastero-enteroloog

Voor meer informatie kan je contact nemen met:

op campus Salvator) kijkt minzaam toe.... ”

Voorzitter:

Richard De Ceulaer

Ondervoorzitter:

Ursula De Busschop

Secretaris:

Mirèse Gevers

Nek uitsteken

Schatbewaarder: Gerard Stulens

Toch kan Annelies niet altijd op sympathie re-

Bestuursleden:

kenen. “Als je je nek uitsteekt, bots je ook op

Van Goethem, Pierre Scheelen en Eugène Orlans.

Elly Aerts, Lou Geunis, Herman Valkenborg, Marcel

onbegrip, dat is altijd zo. Veel mensen zijn ook niet geïnteresseerd. Het kan ze niets sche-

Voor de leden van JOZ-Senioren is er mogelijkheid om te gaan eten in het

len. Die gelatenheid vind ik het ergste. Heel

personeelsrestaurant op vertoon van je personeelsbadge. Je partner dient

wat mensen leggen zich van tevoren al neer

wel de volledige prijs te betalen. Een ander voordeel voor de leden van de

bij het feit dat ze niets kunnen betekenen of

vereniging is dat er een lange lijst van handelaars beschikbaar is waar je,

veranderen. Maar voor mij is ‘niets doen’ geen

weer op vertoon van je personeelsbadge, korting kan krijgen. Een nieuwe

optie.”

personeelsbadge kan steeds aangevraagd worden via de vereniging.

januari | februari ‘13

JOZ-senioren genieten van nieuwjaarsdiner

31


januari | februari â&#x20AC;&#x2DC;13

Proficiat en bedankt! 32

T

ijdens de Jessa New Yearâ&#x20AC;&#x2122;s Party vierde het ziekenhuis 59 medewerkers voor hun 25 jaren dienst in 2012 en 16 voor hun 40 jaar dienst. Elke gevierde kreeg op het podium felicitaties, een ruiker bloemen en een dikke merci! We zetten de gevierden nog even op een rijtje.


Marijke Reygel, bachelor verpleegkundige hemodialyse

Yolanda Baerts, schoonmaakster

Martine Roba, sanitair helpster, voedingsdienst

Sonia Bas, gediplomeerd verpleegkundige K&J

Martine Schepers, leidinggevende opnamedienst

Marijke Ceulemans, schoonmaakster

Danny Senden, hoofdverpleegkundige orthopedie

Marleen Claes, MLT laboratorium IVF

Marie-Jeanne Slegers, keukenhulp personeelsrestaurant

Johan Coppens, hoofdverpleegkundige SP neuro 1 REVA 2

Carine Smeets, kinesitherapeut fysische geneeskunde & revalidatie

Viviane Creemers, sanitair helpster, voedingsdienst

Yolanda Smeulders, medewerker administratie, boekhouding

Annie Croes, schoonmaakster

Jenny Steegmans, schoonmaakster

Ingrid Custers, bachelor verpleegkundige, lopende waak

Rita Stijven, vroedvrouw, chirurgisch dagziekenhuis

Herman Daenen, gediplomeerd verpleegkundige radiotherapie LOC

Peter Vaesen, bachelor verpleegkundige operatiekwartier

Marina Dekeyzer, zorgkundige SP neuro 1 REVA 2

Marc Vandenhoudt, bachelor verpleegkundige MUG

Hilde Detilloux, gediplomeerd verpleegkundige MIC

Hilde Vandervelden, MLT labo

Daisy Dufour, gediplomeerd verpleegkundige, gevangenis Hasselt

Hilde Vanhamel, MLT labo

Marina-Emma Evens, schoonmaakster

Rita Vanheusden, assistent sterilisatie

Agna Gielen, bachelor verpleegkundige operatiekwartier

Anita Van Hunsel, bachelor verpleegkundige neonatale zorgen

Rita Gijsen, keukenhulp personeelsrestaurant

Jenny Vanlingen, keukenhulp voedingsdienst

Françoise Gillardin, bachelor verpleegkundige spoedgevallen

Maria Verheijen, keukenhulp personeelsrestaurant

Martine Grauls, gediplomeerd verpleegkundige labo

Nadia Voets, bachelor verpleegkundige MKG

Sabine Herck, schoonmaakster voedingsdienst

Gilberte Vrancken, informaticus ICT

Johny Hermans, technisch assistent, technische dienst

Linda Wilmaerts, assistent sterilisatie

Erna Heselmans, bachelor verpleegkundige, chirurgisch dagziekenhuis

Godelieve Wysmans, keukenhulp personeelsrestaurant

Rudi Jackmaert, bachelor verpleegkundige coronarografie

Annick Zeeuws, gediplomeerd verpleegkundige, mobiele equipe

Corry Jacobs, gediplomeerd verpleegkundige OP ambulanten Maria Jacobs, medewerker administratie boekhouding Robert Jacomen, technisch beambte logistiek

40 jaar dienst

Jose Janssens, gediplomeerd verpleegkundige loco 1

Nicole Adriaens, kinderverzorgster CSD

Veronique Jughmans, keukenhulp voedingsdienst

Mia Driesen, schoonmaakster

Anne Marie Lemmens, medisch secretaresse radiologie

Simonne Gijsbers, medewerker administratie besteladministratie

Reinhilde Lenaerts, sanitair helpster, voedingsdienst

Gertrud Indeherberge, schoonmaakster

Lieve Luyckx, bachelor verpleegkundige mobiele equipe

Odette Lemmens, schoonmaakster

Anita Lycops, keukenhulp voedingsdienst

Marie-José Lenskens, verantw. ond. & distr., voedingsdienst

Raymond Melders, parkingwachter

Marie-Claire Mesotten, schoonmaakster

Jeannine Mertens, schoonmaakster

Julia Nassen, schoonmaakster

Marc Meuwis, tekenaar ontwerpbur. & tekenkamer

Ghislaine Panis, gediplomeerd verpleegkundige OP

Gilbert Migalski, ambulancier, dringend extern ziekenvervoer

Danielle Peetersem, keukenassistente voedingsdienst

Marleen Moesen, medewerker administratie facturatie

Monique Polders, bachelor verpleegkundige neurologie/urologie

Vera Mommen, keukenhulp voedingsdienst

Rita Schaeken, keukenassistente voedingsdienst

Jeanine Moyens, medewerker distributie, verzending & post

Suzanne Stevens, schoonmaakster

Rita (Riet) Nijs, ergotherapeut, fysische geneeskunde & revalidatie

Monique Raymaekers, schoonmaakster

Peggy Paesmans, referentiepersoon administratie m.b.v., radiologie

Lutgarde Ruysen, schoonmaakster

Linda Reckers, bachelor verpleegkundige, daghospitalisatie oncologie

Marie Jeanne Verdonck, ziekenhuisassistente, geriatrie 4

januari | februari ‘13

25 jaar dienst

33


januari | februari ‘13

PREVENTIEFLASH

Preventie & milieu:

juist afval sorteren!

34

Risicohoudend medisch afval vloeibaar

vast

naalden

Pensioenvieringen Mia Verheyen werkte van aan het begin van haar loopbaan tot eind 2005 in de keuken van campus Salvator. In 2006 werd de personeelscafetaria haar nieuwe werkstek. Mia maakte er het begin van de personeelscafetaria mee:

niet-Risicohoudend medisch afval

geen kassa, maar het geld in het ‘rood kaske’. Ze telde er alles uit het hoofd en hield alles heel nauwkeurig bij. Mia stond bekend als streng maar positief en altijd klaar om oplossingen te zoeken. Voor Monique Eyben startte haar carrière op campus Salvator op 1 april 1977. Als 24-jarige begon ze bij de schoonmaak. Zij startte er in het labo en is daar ook de rest van haar loop-

papier en karton

baan gebleven. Monique kende de kneepjes van het vak, onvermoeibaar waste en plaste ze. In oktober 1973 kwam Danny Smets – als eerste mannelijke verpleegkundige op campus Salvator - in dienst als verpleegkundige cardiologie en dan als pionier verpleegkundige op dienst radiologie. Hij deed de opstart op Digitale subtractie angiografie als referentiever-

glas

pleegkundige en was medeverantwoordelijk voor de opstart van NMR. Doorheen de jaren zorgde Danny er mee voor dat de dienst radiologie campus Salvator uitgroeide tot wat die vandaag is. Mieke Stulens startte haar loopbaan op 1 juli 1976 op de dienst dispatch van campus VJ. Eerst werkte ze voltijds, midden 1980 koos ze voor een halftime job. De dispatch was voor velen de springplank naar een andere job maar

klein gevaarlijk afval

niet voor pionier Mieke, zij was een blijver. Tijdens haar loopbaan zag Mieke de dispatch

Batterijen

bebab box

Andere

info dienst P & B

heel sterk evolueren.


23-03-12

Peter Van Ussel en Nathalie Vanroy

geriatrie 1

Virga Jesse

17-11-12

Stefan Martens en Sylvia Vanderhoydonck

intensieve

Virga Jesse

Personeelsweetjes Geboorten 18-07-12 24-08-12 10-10-12 10-10-12 16-10-12 25-10-12 28-10-12 30-10-12 05-11-12 09-11-12 12-11-12 16-11-12 20-11-12 26-11-12 30-11-12 12-12-12 14-12-12 18-12-12 18-12-12 26-12-12 29-12-12 01-01-13 04-01-13 04-01-13 13-01-13

Lusia Lucas Noa Yenthe Ersi Robin Aurélie Emma Kobe Brend Charlotte Vic Junayd Elis Klaar Senne Korneel Febe Seppe Tuur Dries Nell Callum Cas Charlotte

Lien Billiet

paramedische reva

St.-Ursula

Ann Wouters

sociale dienst

St.-Ursula

Wenke Engelborghs

urologie

Virga Jesse

Cindy Bruyninx

neurologie / urologie

Salvator

Arberije Pllana

neurologie

Virga Jesse

Jo Vrancken en Karen Hardy

cardiale revalidatie /anesthesie

Virga Jesse

Katrien Rosvelds

gastro-enterologie

Salvator

Sophie Franco

radiologie

Virga Jesse

Rik Leyssen

radiotherapie

Virga Jesse

Katrien Van Nuffelen bedrijfsvoering

Salvator

Melanie Jamar

hemodialyse

Virga Jesse

Leen Bulteel

nachtwaak

Virga Jesse

Leyla El Ballata

liaison geriatrie

Virga Jesse

Esma Aslans

SP loco 2

St.-Ursula

Greet Vanspauwen

materniteit

Virga Jesse

Kim Clabots

medisch secretariaat

Virga Jesse

Kim Vaneyck

neurochirurgie

Salvator

Ellen Bijnens

labo

Virga Jesse

Toon Alders

cardiale revalidatie

Virga Jesse

Anneleen Maes

hemodialyse

Virga Jesse

Anneleen Janssens

cons. Geheugenkliniek / liaison geriatrie

Virga Jesse

Annelies Vanbrabant

SP loco 1

Virga Jesse

Dimitri Vermierdt

hemodialyse

Virga Jesse

Heleen Tielens

apotheek

Virga Jesse

Brenda Thielen

urologie

Virga Jesse

Pensioen

01-01-13

Simonne Gijsbers

besteladministratie

Salvator

01-01-13

Maria Aline Vanspauwen

IVF

Virga Jesse

01-01-13

Linda Jonckers

besteladministratie

Salvator

01-02-13

Marita Vaninbroukx

cardiologie

Virga Jesse

21-02-13

Lut Stappaerts

pastorale dienst

St.-Ursula

01-03-13

Robert Asnong

financiële directie

Virga Jesse

01-03-13

Christiane Nijns

SP loco 2

St.-Ursula

03-03-13

Vivane Deferme

schoonmaak

Virga Jesse

17-03-13

Leliane Ketelslegers

keuken

Salvator

25-03-13

Josepha Reekmans

apotheek

Salvator

januari | februari ‘13

Huwelijken

35


handhygiene

Ludo Meyers Directeur patiëntenzorg

dr. Frank Weekers Medisch directeur

dr. Yves Breysem Algemeen directeur

Handhygiene is levensbelangrijk! Draag tijdens patiëntenzorg steeds korte mouwen en laat ringen, armbanden en horloges uit.

In maart organiseert de dienst ziekenhuishygiëne verschillende acties rond handhygiëne. Die acties zijn gericht naar zowel artsen, medewerkers als

patiënten. Meer info volgt via Jessanet en Intern.

Jess! - Personeelsblad Jessa Ziekenhuis  
Jess! - Personeelsblad Jessa Ziekenhuis  

Personeelsblad Jessa Ziekenhuis, maart 2013

Advertisement