Page 1

Is de Jessapatiënt een tevreden patiënt? Jaarlijks peilt het Jessa Ziekenhuis tijdens een tevredenheidsmeting

De mening van de patiënt

bij zo’n 2 500 patiënten naar hun ongezouten mening over het zie-

23 afdelingen op campus Salvator en campus

kenhuis. Op sommige vlakken geven ze ons een prima rapport, op

november 2012 aan het jaarlijks tevreden-

andere vlakken scoren we eerder gemiddeld. De resultaten uit dergelijke onderzoeken bieden ons de kans om gerichte acties te nemen

Virga Jesse namen in de periode septemberheidsonderzoek deel. Uit de vergelijking met de vorige patiëntentevredenheidsmeting (najaar 2011) blijkt dat de domeinen waarop we toen sterk scoorden, ook nu sterke domeinen

om onze dienstverlening te verbeteren.

zijn. Bovendien zijn er enkele aandachtspun-

Tevredenheid van de patient over de aandacht en tijd die het

Tevredenheid van de patient over de aandacht en tijd die de

verpleegkundig personeel aan hem/haar besteedde

arts aan hem/haar besteedde

In 2012 was 73% van onze patiënten “zeer tevreden” over de aandacht en tijd die zij van de verpleegkundigen kregen. Dit is opnieuw een lichte stijging ten opzichte van de voorgaande jaren. Een sterk punt!

57,6% van de patiënten was in de meting van 2012 ‘zeer tevreden’ over de aandacht en tijd die artsen aan hem of haar besteedde. Het aandeel ‘zeer tevreden patiënten’ is de laatste jaren wel licht gestegen, maar toch blijft dit een aandachtsgebied.

2010 80,0%

2011

71,5% 72,3% 73,0%

70,0%

2010

2012

70,0% 60,0%

50,0%

50,0%

55,1% 57,6% 53,4%

40,0% 24,0% 23,1% 22,9%

30,0% 20,0%

2012

80,0%

60,0%

40,0%

2011

27,6% 27,1% 26,7%

30,0% 20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

0,0% zeer ontevreden ontevreden

24 JESSALINEA

misschien tevreden

tevreden

zeer tevreden

zeer ontevreden ontevreden

misschien tevreden

tevreden

zeer tevreden


patienttevredenheid De resultaten ziekenhuisbreed Patiënten waren zeer tevreden over: • Onthaal op de afdeling • Aandacht van en behandeling door verpleegkundigen • Snelheid bij beloproepen • Uitleg over en tijdig krijgen van medicatie • Bestrijding van pijn • Uitleg over de nazorg • Manier waarop het ontslag uit het ziekenhuis gebeurde Aandachtspunten blijken voornamelijk: • Aandacht en uitleg van de arts over aandoening, onderzoek en behandeling • Rust op de afdeling • Beschikbare ruimte en rust op de kamer Verbeterpunten waar we zeker aan moeten werken: • Algemeen onthaal in het ziekenhuis • Informatie van de arts over kosten van het ziekenhuisverblijf en de ziekenhuisfactuur • Smaak en variatie van de maaltijden • Bereikbaarheid van het ziekenhuis

ten uit de vorige meting weggewerkt. Dat

van hen dat ze gerichte acties nemen voor

Inbreng van de patiënt

is positief, maar toch zijn er ook een aantal

de verbeterpunten die patiënten aangeven.

In de zomer stapt ons ziekenhuis ook mee in

punten waar we zeker verder aan moeten

In dat proces ondersteunen we hen door bij-

de ‘Vlaamse Patiënten Peiling’, een initiatief

werken.

voorbeeld gerichte workshops te organiseren

van het Vlaams Patiëntenplatform in samen-

en checklists ter beschikking te stellen. De

werking met de Vlaamse Overheid en ICURO.

volgende meting start in september 2013.

Uniek aan dit initiatief is dat er vanuit de in-

Actie

Streefdoel is om tegen dan vooruitgang ge-

steek van patiënten zelf een vragenlijst over

Alle afdelingen van het ziekenhuis krijgen

boekt te hebben voor de verbeterpunten en

patiëntenervaringen ontwikkeld is, terwijl

hun individuele resultaten. We verwachten

de sterke domeinen te behouden.

andere bevragingen ontwikkeld zijn vanuit de ziekenhuissector.

Tevredenheid van de patient over de uitleg door de arts over

Zou u Jessa aanraden aan familie of vrienden?

de aandoening, het onderzoek en de behandeling

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om: kregen patiënten voldoende uitleg van de arts, was de uitleg in verstaanbare taal? 56% van de patiënten zijn hierover ‘zeer tevreden’. Dit aandeel is wel lichtjes gestegen, maar het blijft een aandachtspunt. 2010

2011

78,6 % van onze patiënten gaf in 2012 aan dat ze Jessa zeker zouden aanraden aan vrienden en familie. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van 2011 maar lag in 2010 iets hoger. Goed, maar toch nog wat werk aan de winkel.

2012

2010

80,0%

80,0%

70,0%

70,0%

60,0% 55,8%

50,0% 40,0%

54,8% 56,1%

2012

81,5% 78,0% 78,6%

60,0% 50,0% 40,0%

30,6% 30,5% 29,4%

30,0%

2011

30,0%

20,0%

20,0%

10,0%

10,0%

0,0%

20,9% 20,4% 16,9%

0,0% zeer ontevreden ontevreden

misschien tevreden

tevreden

zeer tevreden

neen, zeker niet

neen, waarschijnlijk niet

ja, waarschijnlijk

ja, zeker

JESSALINEA 25

Is de jessa patiënt een tevreden patiënt?  

Artikel medisch informatieblad Jessalinea

Is de jessa patiënt een tevreden patiënt?  

Artikel medisch informatieblad Jessalinea

Advertisement