Page 1

We hebben een registratiesysteem dat vrij uniek is in Vlaanderen en dat sterk helpt om de kwaliteit te bewaken.

Darmkankerscreening:

DR. daan walgraeve

B

“ Bij (twee)jaarlijkse daalt de mortaliteit

elgië telt jaarlijks 4000 nieuwe gevallen

Als jaarlijkse screening iets beter is dan tweejaarlijkse,

van colonkanker. De verdeling tussen man-

waarom wordt er in België dan niet jaarlijks gescreend? Dr. Walgraeve:

nen en vrouwen is vrijwel gelijk. Darmkanker is

“Er is nog altijd een verschil tussen wat de ideale

wereld van de wetenschap als beste voorschrijft en wat de porte-

de tweede meest voorkomende vorm van kanker

monnee van het land aankan. Daarom wordt die screening in België

bij vrouwen en de derde meest voorkomende bij

tweejaarlijks gedaan.”

mannen. Vanaf de leeftijd van 50 jaar komt darmkanker meer voor. Hoe vroeger men darmkanker Wat zijn de belangrijkste indicatoren om te screenen op

opspoort, hoe groter de kans op genezing. Op za-

colonkanker?

terdag 22 april organiseerden de diensten abdomi-

Dr. Walgraeve:

“De belangrijkste factor is een kwaliteitsindicator:

nale heelkunde en gastro-enterologie het sympo-

de adenoma detection rate. In hoeveel procent van de uitgevoerde

sium ‘Colonkanker, van screening tot opvolging’.

coloscopieën vind je een poliep? Als je een detectie ratio van 20%

Diensthoofd gastro-enterologie dr. Daan Walgrae-

haalt, dan ga je veel minder kankers missen. Als je iemand met

ve beantwoordt vijf vragen over de screening van

poliepen screent op jaar nul en je screent die persoon op jaar drie, dan zou je geen kankers gemist mogen hebben. Als dat toch

colonkanker. De zesde vraag is voor minister Jo

gebeurt, spreken we in dat geval van een intervalkanker, omdat

Vandeurzen.

die kanker zich ontwikkeld heeft in het interval tussen het eerste onderzoek en het tweede. Als onderzoekers een detectie ratio halen van 20%, dan wil dat zeggen dat er maar één intervalkanker op 10.000 verschijnt. Bij een

Wat is het grootste voordeel van intensieve darmkanker-

onderzoeker die maar 10% poliepen vindt, loopt dat al gauw

screening?

op tot 22 intervalkankers op 10.000. De kwaliteit van het onder-

Dr. Daan Walgraeve:

zoek staat of valt met het aantal poliepen dat de onderzoeker

“Als je jaarlijks screent, daalt de mortaliteit

vindt en dat is de adenoma detection rate.”

significant. Als je tweejaarlijks screent, daalt die mortaliteit ook significant, maar iets minder. Dat blijkt uit onderzoek dat gepubliceerd werd in de New England Journal of Medicine. Het grootste

Wat doet Jessa om die kwaliteit van screening te garanderen?

verschil zit niet tussen de groep die jaarlijks gescreend wordt en de groep die tweejaarlijks gescreend wordt. Het grote verschil zit

Dr. Walgraeve:

vooral tussen de groep die gescreend wordt en de groep die niet

aan data-analyse en aan kwaliteitscontrole o.a. door traceerbaar-

gescreend wordt.”

heid van de scopen. Het Jessa Ziekenhuis heeft een registratie-

42 darmkankerscreening

“Wij zijn daar op twee manieren mee bezig. Wij doen


screening significant”

Minister Vandeurzen tijdens het symposium ‘Colonkanker, van screening tot opvolging’. “Onze doelstelling is om in 2020 bij de bevolkingsscreening een participatie van 60% te bereiken. Bij deze screening was dat 43%.”

systeem dat vrij uniek is in Vlaanderen. Per patiënt registreren wij

wegnemen? Vergelijk het met wat er nu gebeurt met borstkanker-

een resem kwaliteitsindicatoren. De hoeveelheid poliepen die we

indicatoren. Er zijn nu al kwaliteitsindicatoren voor borstcarcino-

vinden, wordt natuurlijk geregistreerd. Maar voor elke coloscopie

men waar de vijfjaarsoverleving een belangrijke factor is. Het is

houden wij ook gegevens bij als het type verdoving, de bloedver-

de bedoeling dat centra aan een aantal kwalitatieve kenmerken

dunning, de aanwezigheid van divertikels, enz.

moeten voldoen om in aanmerking te komen voor screening. Dat zal voor colorectale screening binnenkort ook het geval zijn.”

Ook de procedure van het onderzoek is voor ons belangrijk. Wij hebben een desinfectieruimte in gebruik genomen die aan de hoogste standaarden voldoet. Net zoals in de meeste centra

Waarom gebeurt de screening van colonkanker niet via

gebeurt bij ons ook alles mechanisch, maar wij maken een groot

de huisarts?

verschil door elke scoop traceerbaar te maken tot op het niveau

Minister Jo Vandeurzen:

van de patiënt. Als een patiënt op spoed binnenkomt met een

doelgroep rechtstreeks aanschrijven. Dat is duidelijk gebleken

darminfectie na een coloscopie, dan weten wij op welke dag hij

uit het pilootproject dat we vooraf hebben uitgevoerd. Nu

bij ons geweest is, met welke scoop hij onderzocht is, in welke

kunnen we het bevolkingsonderzoek nauw monitoren en

machine die scoop gezeten heeft en in welke droogkast die scoop

evalueren. Zo weten we wie wanneer de uitnodiging krijgt

gehangen heeft. Alles is traceerbaar en dus repareerbaar. We

voor de test. En dankzij de centrale sturing kunnen we de

noteren zelfs op welke manier we poliepen verwijderen. Als blijkt

screening spreiden waardoor er geen overbelasting van het

dat er met een bepaalde techniek meer bloedingen zijn, weten we

gezondheidssysteem is. Nog een ander argument is de kost-

dat we die techniek beter achterwege laten. Dat helpt echt om de

prijs. Vanaf een bepaalde participatiegraad is het goedkoper

kwaliteit te bewaken. Is dat uniek? Misschien niet, maar het is wel

om alles via de post te versturen vergeleken met een bestel-

vooruitstrevend.”

systeem of via levering aan een apotheek of een arts.

“De participatie ligt hoger als we de

De participatie aan dit onderzoek lag trouwens hoger dan verwacht. 43% heeft deelgenomen. Onze doelstelling is om Hoe gaat de overheid die kwaliteit controleren? Dr. Walgraeve:

in 2020 een participatie van 60% te bereiken.”

“Als de overheid cijfers vraagt om de kwaliteit van

onze behandelingen te controleren – en ik ben er zeker van dat de overheid dat in de toekomst zal doen – kunnen wij die nu al geven. Sinds mei 2013 hebben wij 2510 coloscopieën geregistreerd.

Presentaties symposium:

En die registratie gaat verder dan het aantal poliepen dat we

U kan alle presentaties van het symposium ‘Colonkanker,

vinden, ook de veiligheid van de patiënt speelt een rol. Hoeveel

van screening tot opvolging’ terugvinden op:

perforaties en hoeveel bloedingen hebben we als we een poliep

www.jessazh.be/colonkanker

43 darmkankerscreening

Darmkankerscreening: bij (twee)jaarlijkse screening daalt de mortaliteit significant  
Darmkankerscreening: bij (twee)jaarlijkse screening daalt de mortaliteit significant  

Jessa Ziekenhuis

Advertisement