Page 1

7 S

vragen over de Yougrabber

inds enkele weken werkt Jessarevalidatiecampus St-Ursula in Herk-de-Stad mee aan een internationale studie over de revalidatietool ‘Yougrabber’. De Yougrabber is een computer-

spel dat specifiek ontwikkeld is voor de arm-handrevalidatie. Kinesiste Anke Swinnen licht deze studie in 7 antwoorden toe.

anke swinnen, kinesiste:

we testen de yougrabber uit voor een internationale studie.

de yougrabber is een computerspel dat specifiek ontwikkeld is voor arm-handrevalidatie.

28 revalidatie


1

Wat is de ‘Yougrabber’

bijvoorbeeld al geruime tijd over een robot-

“De Yougrabber is een tool die

arm Armeo die we ook als revalidatietool

door de firma YouRehab ontwikkeld is

inzetten.”

6

Welke voordelen biedt de Yougrabber als tool?

“De Yougrabber is zo ontwikkeld dat de

voor de revalidatie van het bovenste lid-

revalidant er na verloop van tijd zelfstan-

maat (arm-handrevalidatie) bij patiënten

dig mee kan oefenen, zonder continue

met een niet-aangeboren hersenletsel.

begeleiding van de therapeut. Naar kost

Aan de hand van een computerspel wordt een virtuele realiteit gecreëerd. De patiënt bedient het spel via een handschoen

4

voor de gezondheidszorg toe kan dat een

Wat is het nut van robotica en games in revalidatie?

meerwaarde zijn. De therapeut kan immers meerdere revalidanten gelijktijdig

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat

begeleiden, maar moet uiteraard wel re-

revalidatiepatiënten

er tijdens revalidatie heel veel herhaling

gelmatig checken bij iedere revalidatiepa-

gemotiveerder en op een aangenamere

van een handeling nodig is vooraleer de

tiënt. Daarnaast is het toestel gemakke-

manier hand- en armbewegingen kunnen

handeling vlot en efficiënt verloopt. Als re-

lijk en snel in te stellen voor gebruik. Het

trainen. Wij beschikken op dit ogenblik

validatiepatiënten telkens dezelfde bewe-

beschikt ook over verschillende moeilijk-

over het enige toestel in België en testen

ging moeten inoefenen, wordt dit al heel

heidsgraden. Je kan de oefeningen gelei-

het uit voor een internationale studie die

snel saai en geraken ze gedemotiveerd.

delijk moeilijker of sneller maken, langer

over twee jaar loopt. In totaal testen we

Bij een computergame of ‘virtual reality’

laten duren, … Of je kan gaan van een vin-

20 patiënten, 10 per jaar.”

daarentegen kunnen ze veel langer en in-

ger aan één hand laten bewegen tot met

tensiever dezelfde handelingen herhalen

twee handen een coördinatie-oefening

omdat het spelelement of de natuurlijke

laten doen. Als therapeut proberen we

competitiedrang hen afleidt en motiveert.”

de oefeningen altijd te laten passen bin-

en een infraroodsensor. Het spelelement zorgt

2

ervoor

dat

nen de leefwereld en interesses van de

Waarover gaat de studie?

revalidant omdat de motivatie dan groter

“Via de studie willen we nagaan

is. Deze revalidatietool biedt daarbij heel

of additionele therapie met de Yougrabber van 1 uur per dag aan het einde van de revalidatie een meerwaarde in functionaliteit biedt. Met andere woorden, kunnen

5

wat mogelijkheden.”

Hoe verloopt de studie? “We selecteren de patiënten tus-

sen één en twaalf weken na het CVA. Dit

7

Hoe wordt oefenen met de Yougrabber ervaren?

we betere resultaten bereiken als de re-

gebeurt op basis van een aantal criteria. Zo

validatiepatiënt elke dag een uurtje extra

mogen zij bijvoorbeeld geen orthopedische

oefent met de Yougrabber ten opzichte

problemen hebben aan hand en arm, geen

nesisten hebben het toestel eerst zelf

van revalidatiepatiënten die dezelfde tijd

pijn ervaren enz. De geselecteerde patiën-

uitgeprobeerd en waren enthousiast. Er

traditionele handoefeningen uitvoeren.”

ten gaan in een centrale databank en de

is bijvoorbeeld een spel waarbij je een

computer deelt deze willekeurig op in twee

wortel moet grijpen en in een bak gooien

groepen: een groep die met de Yougrabber

vooraleer de haas in het spel de wortel

gaat werken, een tweede groep die klas-

voor je neus wegkaapt. Je doet daarbij

sieke handoefeningen doet. De patiënten

telkens dezelfde bewegingen, maar toch

werken gedurende een maand mee aan

geeft dit een heel positieve beleving om-

3

Wie participeert in deze internationale studie?

“Onze ergotherapeuten en ki-

de studie. Vóór en na de studie doen we

dat je intrinsiek gemotiveerd bent om die

“De studie gaat uit van de universiteit van

functionele arm-handtesten zoals de ARAT

wortel te pakken te krijgen. Sommige re-

Bergen in Noorwegen in samenwerking

(Action Research Arm Test) en de ‘box and

validanten vragen om ook eens te mogen

met de universiteit van Oslo en de KULeu-

block-test’. Dit zijn gestandaardiseerde

oefenen. Het spreekt dus wel aan.”

ven. Het uittesten van de Yougrabber in

testen om de handmotoriek en –vaardig-

de praktijk gebeurt in vijf revalidatiecen-

heid te testen. Enkele maanden na de stu-

tra: twee in Noorwegen, twee in Denemar-

die herhalen we die testen. De therapie die

ken en voor België is dat dus ons revalida-

we onze revalidanten voor de studie laten

tiecentrum. We hebben in St.-Ursula reeds

doen komt bovenop het gewone dagpro-

langer een goed uitgebouwd programma

gramma van ergotherapie, kinesitherapie,

voor arm-handrevalidatie en beschikken

eventueel groepstherapie,…”

29 revalidatie

MEER INFORMATIE Anke Swinnen, kinesiste en coördinator

van de studie binnen campus St.-Ursula anke.swinnen@jessazh.be http://bit.ly/jessa_yougrabber

7 vragen over de "Yougrabber"  

Jessa Ziekenhuis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you