IBS Magazine nr. 11

Page 1

industrie bedrijvengroep

schagen

Dae Punt, directeur van Punt & Partners automatisering B.V.:

‘Location Based Social media bieden kansen voor detaillist’

nr 11 December 2012

Dit magazine is een uitgave van Industrie Bedrijvengroep Schagen en wordt verspreid onder de ondernemers uit deze regio


Petra werkt bij een bank met verstand van verzekeren. Gelukkig is díe bank verrassend dichtbij. Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Schagen-Wieringerland www.rabobank.nl/sw

“Mijn accountant moet een sparringpartner zijn bij belangrijke beslissingen.”

Samen succesvol ondernemen

Grotewallerweg 3-01, 1742 NM Schagen, T (0224) 21 24 25, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.


pag 4

pag 12

pag 14

Voorwoord

Duurzaam samenwerken De tijd gaat wel heel snel, ik was zelfs bijna te laat met mijn voorwoord. De verkiezingen voor de nieuwe fusiegemeente zijn achter de rug. Over de uitslag en de politieke verhoudingen laat ik mij uiteraard niet uit. In de vorige editie heb ik wel gewaarschuwd voor valse beloftes en te hoge verwachtingen. Helaas is dit landelijk voor een deel uitgekomen, laten wij er voor waken dat dit in onze nieuwe gemeente ons niet staat te gebeuren. Het belang van voortzetting van een goede duurzame samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente is groot. Kort geleden hebben wij als IBS Was er dan nooit wat aan te merken? Natuurlijk wel, denk alleen maar aan de communicatie over de collectieve camerabeveiliging. Echter een telefoontje, mail en daarna in een kort overleg, zijn zaken uitgesproken en zit je weer op dezelfde lijn en kunnen wij weer verder. Wij zullen die korte lijnen gaan missen.

Verschijning: 4x per jaar in de Gemeente Schagen Oplage: 1.500 ex.

Uitgever:

Ondernemersfederatie (OFS). Des te groter dus het belang om te komen tot een goede duurzame samenwerking tussen alle ondernemersverenigingen met als doel een goede belangenbehartiging van het bedrijfsleven. Wij zijn hier al geruime tijd mee bezig en tijdens een goed bezochte bijeenkomst op 17 oktober jl. hebben de aanwezige ondernemersverenigingen groen licht gegeven om op de ingeslagen weg door te gaan. Streven is om begin 2013 te komen tot de oprichting van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS). De gemeente juicht dit toe, maar zijn nog niet direct bereid voor het eerste jaar budget beschikbaar te stellen in deze barre tijden. Nader overleg volgt. Ook de samenwerking binnen en tussen de verschillen sectoren in onze gemeente is van groot belang. De opzet van de OFS kan daar een belangrijke rol in spelen.

Industrie Bedrijvengroep Schagen Wim Smink, voorzitter Frank Snijder, Secretaris Arjen Zwaan, Penningmeester Rob Wardenaar, Bestuurslid Eric Zentveldt, Bestuurslid Chiel de Haan, Bestuurslid

Vormgeving & druk: Zeeman Reclame Groep

Tekst: Een aantal genodigden hebben onder leiding van Frits van Wolveren ook gesproken over duurzaamheid, maar dan vooral op het gebied van energie. Nut en noodzaak ziet iedereen. Wat is het financiële voordeel? Is vaak de vraag, terwijl de kosten vaak voor de baat uit gaan. Hoe de deelnemers hier mee om gaan? Lees het verslag. Verder is in deze editie te lezen dat het familiebedrijf Oudshoorn al tachtig jaar bestaat en als het aan de kinderen van Jan Dirk Oudshoorn, Sander en Masja, ligt gaat de onderneming nog vele jaren door. Moderne techniek heeft Oudshoorn hiervoor beschikbaar, maar ook nog de schop. Jacques Post, voorzitter van Makado, licht ons in over de plannen tot uitbreiding en renovatie van het Makado. Een goede zaak en het zal Schagen alleen maar aantrekkelijker maken. Onze IT-goeroe, Dae Punt, wijst ons op het belang van een goed gebruik van social media en het delen van informatie. Alex Landman van Klitsie Parket geeft aan waarom hij zo graag op vakantie in het buitenland gaat. Vloeren kijken! Of

Frits van Wolveren

Advertentie acquisitie: Menno Zeeman: menno@zrgbv.nl

Verspreiding: Intrapost

colofon

pag 18

en B&W voor de laatste maal bij elkaar gezeten en over en weer onze waardering uitgesproken over de samenwerking.

© 2012 Industrie Bedrijvengroep Schagen. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of verveelvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Industrie Bedrijvengroep Schagen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. Op de advertentietarieven wordt geen burokorting gegeven.

dit voldoende is om de reis als zakelijke kosten te boeken vraag ik mij wel af, maar dit zal hij natuurlijk ook niet in zijn hoofd halen. Iets om over na te denken; ‘Ik neem bewust weinig werk mee naar huis’. Alle drie genoemde ondernemingen hebben al jaren een duurzame relatie met IBS. Goed te constateren. Dit geldt overigens ook voor het aantal bezoekers voor onze ledenvergaderingen. Dus mocht u daar nog niet bij zijn, dan mist u toch echt wat. Veel leesplezier en ja de tijd gaat snel, dus ook vast hele prettige feestdagen.

Wim Smink, voorzitter Industrie Bedrijvengroep Schagen

industrie bedrijvengroep schagen

3


4

industrie bedrijvengroep schagen


Nieuwe generatie neemt leiding over

Oudshoorn Aannemersbedrijven bouwt in tachtig jaar aan een sterke reputatie Oudshoorn Aannemersbedrijven heeft haar tachtigjarige bestaan in 2012 onder andere laten weten door een vermelding van dit speciale feit via de website en op alle auto’s van het bedrijf. In 1932 is het familiebedrijf opgericht door Jan Oudshoorn sr. en Hannes Zijlstra, een zwager van Jan Oudshoorn. In de hal hangt nu nog het oude naambord dat aan deze periode herinnert”, dat zegt algemeen directeur Jan Dirk Oudshoorn die de leiding overdraagt aan de nieuwe generatie. Niet alleen omdat daarvoor de tijd gekomen is, maar ook omdat hij het persoonlijk vanwege gezondheidsredenen rustiger aan moet doen.

Jan Dirk vertelt dat zijn vader in de avonduren

In de vijftiger jaren voerden Jan Oudshoorn en

een elektrotechnische opleiding had gevolgd.

Hannes Zijlstra werkzaamheden uit op Goeree-

Voordat zij samen het bedrijf startten, hebben

Overflakkee en op ‘De Tien Gemeenten’. “Hier

mijn vader en oom eerst nog aan de Afsluitdijk

werd het gehele elektriciteitsnet aangelegd.

gewerkt. Toen die in 1932 gereed kwam, zijn

Vroeger waren de mannen wel een hele week

zij een eigen Aannemersbedrijf begonnen met

van huis en sliepen ze in een salonwagen.In de

geleend geld, duizend gulden van de caféhouder

weekenden kwamen ze dan pas weer thuis. Daar

Jan Schenk van het Noord-Hollands Koffiehuis”

hoef je nu niet meer mee te komen”, zegt Jan-

De eerste werkzaamheden werden destijds

Dirk. In 1956 is Zijlstra uit het bedrijf gestapt.

verricht voor de PEN (Provinciale Elektriciteits-

“Na het overlijden van mijn vader in 1959, heeft

1972 werd Oudshoorn Aannemersbedrijven ju-

maatschappij) en de PTT. “De eerste elektri-

mijn moeder het bedrijf voortgezet met Piet Hal-

ridisch omgevormd tot een besloten vennoot-

citeitsdraden liepen bovengronds op houten

man als bedrijfsleider. Beide hebben zij tot op

schap en in 1984 werd Oudshoorn Holding BV

palen”, vertelt Jan Dirk. “Nog steeds zie je in

hoge leeftijd in het bedrijf gewerkt, Halman zelfs

als een soort paraplu eraan toegevoegd. Hoewel

ontwikkelingslanden met een harde bodem dat

tot zijn 84ste jaar.”

er ook andere werkzaamheden bijkwamen, ble-

elektriciteits- en telefoondraden op palen ge-

ven de kernactiviteiten toch kabel- en leiding-

monteerd worden.” Van oudsher zit het bedrijf

In 1969 is Jan-Dirk Oudshoorn (de zoon van

bouw en de grond-, weg- en waterbouw. Jan-Dirk

Oudshoorn in het kabel- en leidingwerk en na

Jan Oudshoorn sr.) in het bedrijf gekomen. Hij

zegt” Het leggen van rioleringen, persleidingen,

tachtig jaar werkt het bedrijf nog steeds voor

behaalde in de avonduren de benodigde diplo-

bestratingen, en het uitvoeren van sloopwerk,

netwerkbeheerders als Liander, het vroegere

ma’s op het gebied van de elektrotechniek en

dat is steeds blijven bestaan.”

PEN. “ Met het leggen van kabels, het verzorgen

de grond-, weg- en waterbouw. “Vroeger moest je

van woon- en bedrijfsaansluitingen hebben we

overdag werken en ’s avonds studeren, ook dat is

Vakbekwaamheid en opleidingen zijn heel be-

een uitstekende reputatie opgebouwd.”

tegenwoordig wel anders!”, vertelt hij lachend. In

langrijk, dat is ook één van de redenen waarom

industrie bedrijvengroep schagen

5


KABEL & LEIDINGBOUW specialisaties:

HORIZONTAAL GESTUURD BOREN AVEGAAR- & RAKETBOREN

DE KRACHT VAN ERVARING, MENSEN EN MATERIEEL Zuiderweg 6 | 1741 NA Schagen | Telefoon 0224 - 212479 info@oudshoornschagen.nl

WWW.OUDSHOORNSCHAGEN.NL

VOOR DE 7e KEER!

Zeker Zakelijk Plus

Een monsteroverwinning om trots op te zijn In het klanttevredenheidsonderzoek van zakenblad Incompany voert Univé met een rapportcijfer 7,25 de lijst aan in de categorie Verzekeringen, de hoogste score tot dusver. Voor de 7e keer op rij uitgeroepen tot beste zakelijke verzekeraar! “Klanten zijn gewoon tevredener dan ooit” aldus Incompany. “Univé wint met overmacht, geen van de concurrenten slaagt erin om in de buurt van de scores van Univé te komen, een monsteroverwinning.”

Univé Hollands Noorden Tel.nr. 0227 - 54 00 40 Bovenkarspel, Hippolytushoef, Medemblik, Schagen & Spanbroek

www.univehollandsnoorden.nl

Financiële rust en zekerheid!


Om de kwaliteit te borgen en de noodzakelijke contacten te onderhouden met de branche is Oudshoorn Aannemersbedrijven lid van de belangrijkste brancheorganisaties als UNETOVNI en Bouwend Nederland. Verder beschikt het bedrijf over de benodigde certificaten zoals NEN-EN-ISO 9001, VCA**2008, CKB versie 2009 tevens beschikt Oudshoorn over de BRL Oudshoorn’s Aannemersbedrijven een officieel

het bedrijf heeft Jan-Dirk ook de onstuimige ont-

7000 (deze is nodig om bodemsaneringen uit

leerbedrijf is voor de GOA Leidingtechniek die op-

wikkeling van de automatisering meegemaakt.

te voeren). Naast de specialisatie van HDD-

leidingen geeft voor kabel- en leidingmonteurs,

“Maar,” zo zegt zoon Sander lachend : “We kun-

boringen heeft het bedrijf zich ook toegelegd op

de leerlingen werken dan vier dagen bij een leer-

nen nog steeds niet zonder een schop. Handwerk

het spiegellassen van kunststofbuizen.

bedrijf en gaan één dag in de week naar school.

blijft nodig. We staan ook nog altijd met onze

Er wordt veel gewerkt voor opdrachtgevers als

poten in de klei.”

Defensie, het Wetterskip Fryslân, Liander en de

Een goede infrastructuur is voor woon- en werk-

Informatie Centrum), een onderdeel van het ka-

gemeente Purmerend. Ook wordt er samenge-

gebieden cruciaal. In een klein land als Neder-

daster.” Dit om schades te voorkomen. Kortom:

werkt met collega-bedrijven Stam en LBU onder

land zitten er bijzonder veel kabels onder de

Oudshoorn Aannemersbedrijven heeft als het

de naam SOL Energie vof. In de loop der jaren

grond. Jan Dirk zegt “In steden kunnen er bijna

om de infrastructuur in woon- en werkomgeving

heeft Oudshoorn een bijzonder specialisme we-

geen kabels en leidingen meer bij. Om kabels en

gaat een unieke expertise opgebouwd. Nu is de

ten te ontwikkelen: het verrichten van gestuurde

leidingen te kunnen leggen moet daarvan eerst

tijd gekomen dat Jan Dirk het stokje overgeeft

boringen. In de tachtigjarige geschiedenis van

melding gemaakt worden bij KLIC (Kabel Leiding

aan zijn kinderen.

industrie bedrijvengroep schagen

7


Inspirerende ideeën geven vertrouwen in de toekomst

Deelnemers lunchdiscussie onderkennen het grote belang van duurzaamheid Woensdag 24 oktober wisselden ondernemers uit Schagen en omgeving van gedachten tijdens een lunchbijeenkomst over het thema ‘Duurzaamheid, een hype of een noodzaak’. Gastheer was de gemeente Schagen. Aan de gedachtewisseling deden mee: Wim Smink (Flynth), wethouder Jos Beemsterboer en wethouder Jan Bouwes (gemeente Schagen), Menno Veldboer (Veko Lightsystems International), Matthijs Olieman (Toes Solar), Rob Wardenaar (Wardenaar Verwarming) en Lia Dekker (Boji).

Aan de muur bij de receptie van de gemeente

activiteiten anders organiseren, bewust anders

Schagen hangt apparatuur die actuele digitale

denken.” Menno Veldboer legt het accent vooral

informatie verschaft over het energieverbruik.

op het reduceren van afval bij de productie. Rob

Deze ‘Energiespiegel’ laat zien of er ook zelf

Wardenaar vindt eveneens dat er best bewuster

energie wordt teruggewonnen. Kortom; in

omgegaan kan worden met energie, met name

Schagen lijkt duurzaamheid te leven, zeker na

in de bouw. “Voor mij gaat veel energie verloren

het Groene Stadsfestival begin oktober! Dit

door de te snelle bouwtijd.” Lia Dekker stelt dat

nadat al eerder in Slootdorp de Dag van de

voor duurzaamheid juist het uitgangspunt geldt

Duurzaamheid succesvol was verlopen. Reden te

‘Think global and act local’. “Je dient duurzaam-

meer om duurzaamheid onder de loep te nemen.

heid te starten met kleine stapjes in je eigen

Wat is duurzaamheid eigenlijk en wat heeft het

omgeving.”

met energieverbruik te maken? Wat wordt in de bedrijven gedaan aan duurzaamheid? Hoe krijg ik mijn medewerkers enthousiast? En wat zijn de voordelen? Voor Matthijs Olieman is duurzaamheid bewust minder gebruik maken van grondstoffen voor de energievoorziening. “Maar het gaat niet alleen om besparen, het is ook

8

industrie bedrijvengroep schagen


Hergebruik grondstoffen

Duurzaamheid kost geld

Voor Jos Beemsterboer betekent duurzaamheid met name ervoor zorgen

Jan Bouwes verwijst naar het ge-

dat we de grondstoffen kunnen hergebruiken. “Natuurlijk kennen we bin-

meentelijk bouwbesluit waarin

nen het gemeentelijke apparaat richtlijnen, bijvoorbeeld met betrekking

EPC-normen (Energieprestatieco-

tot de inkoop. Bovendien heeft de gemeenteraad zich gecommitteerd

ëfficiënt) zijn vastgelegd. Wanneer

aan een klimaatvisie. ” Wim Smink legt uit dat Flynth werkt met digi-

een nieuwbouwaanvraag wordt ingediend moet die voldoen aan

tale dossiers. “Printen en kopiëren wordt zo veel mogelijk beperkt en

specifieke normen. “Veel bedrijven proberen hieronder uit te komen

rapporten worden digitaal naar de bank verzonden.” Menno Veldboer

omdat duurzaamheidsmaatregelen bij de bouw geld kosten.” Menno

sluit zich hierbij aan: “We verbruikten een pallet papier per jaar, dat

Veldboer vertelt dat hij het dak van zijn nieuwbouwpand heeft laten

hebben we nu met 50% terug weten te brengen.” Voor Matthijs Olieman

verzwaren om zonnepanelen te kunnen plaatsen. “De energie die

is duurzaamheid beslist geen incidentele zaak, geen hype. “Zeker is dat

ik dan overhoud (na het plaatsen van zonnepanelen op 6400 vier-

de energieprijzen verder zullen stijgen!” Ook Jos Beemsterboer sluit zich

kante meter) wil ik, met name in het weekend, graag terugleveren

bij hem aan: “We zullen absoluut aandacht aan duurzaamheid moeten

aan een woonwijk in de buurt.” Jos Beemsterboer legt uit dat dit

blijven geven.” Flynth heeft adviseurs op het gebied van subsidie en

nu nog niet kan, maar hij� verwacht dat het binnen afzienbare tijd

energie, maar Wim Smink benadrukt dat investeringen in duurzaamheid

wel gaat gebeuren!

ondanks subsidie toch vaak een langere terugverdientijd hebben. Hij

“Wanneer we nu 15 miljard spenderen aan olie uit het Midden-

is echter van mening dat bij duurzaamheid niet alleen moet worden

Oosten, zijn we niet goed bezig!” Volgens Matthijs Olieman mag

gekeken naar het financieel voordeel. Menno Veldboer kijkt vragend

het terug leveren van energie aan het net momenteel wel ‘achter

naar Matthijs Olieman: “Die is voor zonnepanelen toch nog steeds meer

de meter maar niet er voor’ “Er zijn pilotprojecten in de gemeente

dan 10 jaar?!” Voor Veldboer gaat het uiteraard ook om rendement.

Nijmegen. Het gaat om het wegstrepen van geleverde energie van

“Met onze LED-armaturen wordt 90% energiebesparing bereikt”, zegt hij.

de eigen energierekening”, weet hij te vertellen.

industrie bedrijvengroep schagen

9


AUTOZENTER Autoverzekering - 24 uur service - Airco controle - APK keuring - Drive-in service

de jong verzekert bedrijven. al jaren... 0224 29 84 41

• Renault dealer voor Schagen e.o. • Lease tegen zeer scherpe tarieven in eigen beheer! • Aandeelhouder van ABS de Lange Autoschade • 14% bijtelling, wegenbelasting vrij en BPM-vrij! De Fok 8, 1742 PD Schagen telefoon 0224 - 21 64 64 info@autozenter.nl www.autozenter.nl

de-jong.nl

ZET U UW HUIS TE KOOP OF GAAT U HET VERKOPEN

Zo snel en goed mogelijk uw huis verkopen. Dat vraagt om een Garantiemakelaar. Een Garantiemakelaar gaat namelijk een stap verder. Niet alleen zorgt hij ervoor dat uw woning zo goed mogelijk gepresenteerd wordt. Dankzij zijn ervaring in de lokale markt is hij specialist en kan hij u voorzien van advies op maat. Zo wordt uw woning voor een reële prijs in de markt gezet en zet hij de juiste middelen en kanalen in om uw potentiële kopers te bereiken. Uiteraard houdt hij u op de hoogte van de laatste ontwikkeling en is hij altijd voor u bereikbaar. Ook uw huis verkopen? Kijk voor meer informatie op www.zwaanschouten.nl of bel ons op 0224-213964.

Van een Garantiemakelaar mag u meer verwachten.

TEN BOEKEL EN BAKKER BV ALKMAAR Ruysdaelkade 40-43 1816 BW Alkmaar Tel. 072 - 512 42 44 Fax 072 - 515 58 08 www.tenboekelenbakker.nl

HEERHUGOWAARD Ruysdaelkade 40-43 1816 BW Alkmaar Tel. 072 - 512 42 44 Fax 072 - 515 58 08 www.tenboekelenbakker.nl

HOORN De Factory 3 1689 AK Hoorn (Zwaag) Tel. 0229 - 24 95 44 Fax 0229 - 24 80 64 www.tenboekelenbakker.nl

SCHAGEN De Fok 2 1742 PD Schagen Tel. 0224 - 29 81 43 Fax 0224 - 29 72 37 www.tenboekelenbakker.nl

DEN HELDER De Fok 2 1742 PD Schagen Tel. 0224 - 29 81 43 Fax 0224 - 29 72 37 www.tenboekelenbakker.nl


Duurzame maatregelen gemeente Schagen -

Inkoop groene stroom via HVC 2% besparing gas- en elektriciteitsverbruik Zonnepanelen op scholen en sporthallen Step2SaveW Laadpalen elektrische auto’s Zonnepanelenactie MKB (Zon in de kop)

Carbon footprint Menno Veldboer focust zich op ‘de carbon footprint’ (CO2-uitstoot), mede in verband met het verkrijgen van een ISO-certificering. Bij zijn nieuwbouwpand en vernieuwing van het bestaande pand zijn meerdere energiebesparende maatregelen genomen. “De footprint speelt een rol in het contact met klanten. Hoe recyclebaar is je product?” Lia Dekker schetst het inspirerende voorbeeld van Asito. Het bedrijf begon de actie ‘Eén miljoen druppels’. “Je kunt je abonneren op de mail waarin wekelijks kleine praktische ideeën worden genoemd die met duurzaamheid te maken hebben.” Beemsterboer onderstreept dat dit soort initiatieven meehelpen om het bewustzijn van medewerkers verder te ontwikkelen. Jan Bouwes vult aan dat in veel openbare gebouwen zoals scholen energie beperkende maatregelen zijn genomen. “We zijn als gemeente ook van plan om de verlichting van openbare wegen aan te passen en indien mogelijk LED-verlichting toe te passen.” Menno Veldboer noemt lachend de reclameslogan van zijn bedrijf ’t Is groen en hangt aan het plafond’. De deelnemers aan de meeting zijn het absoluut met elkaar eens dat duurzaamheid geen ‘window dressing’ is. Geen uiterlijk vertoon maar een proces dat gedragen dient te worden door het management. Vooralsnog uit zich dat door de aanschaf van elektrische auto’s en het plaatsen van oplaadpunten. Maar duidelijk is wel dat de gemeente duurzaamheid wil faciliteren.

industrie bedrijvengroep schagen

11


Al e x L a n d m a n ( K l i t s i e P a r k e t ) :

“ Ook tijdens m’n vakantie in het buitenland kijk ik als eerste naar de vloer” IBS te gaan, maar heel vaak komt er wat tussen.” Dat zegt Alex Landman,

Hoe weten de klanten je te vinden?

één van de drie eigenaren van Klitsie Parket, glimlachend. Overigens vindt

“De meeste klanten krijgen we door mond-tot-

hij het wel belangrijk dat ondernemers elkaar goed kennen en elkaar de

mond-reclame. Verder komen ze ook via de web-

“Ik neem me elke keer weer heilig voor om naar de bijeenkomsten van

bal toespelen. Naast lid van IBS is hij ook lid van de marketingclub ‘Parketmeester’, die gericht is op zijn vakgebied.

site. Klanten komen uit de hele Kop maar ook uit Amsterdam. Vooral in oude grachtenpanden zijn nog authentieke vloeren te vinden. Sommige zijn nog handmatig gespijkerd.”

Klitsie Parket is een bijzonder bedrijf. “Zeker 70% van de klussen bestaat uit de renovatie van bestaande parketvloeren. Klitsie is gespecialiseerd in het ambachtelijke handwerk. De uitdaging van ons werk is om een vloer die10-20 jaar oud is, weer als nieuw te maken.”

Wat was je meest uitdagende klus? “Recent hebben we een vloer gelegd die er moest uitzien of hij 150 jaar oud was. Dat is gelukt!”

12

industrie bedrijvengroep schagen


Wat vind je typerend voor de ondernemers is Schagen?

Welke sport beoefen je?

“De meesten zijn eensgezind en kunnen met

band, maar ik train toch zeker twee tot driemaal

elkaar door één deur.”

per week. Alles wat maar met wielrennen te ma-

Naast wie wil je wel in het vliegtuig zitten? Is je ondernemerschap goed te combineren met het privéleven?

“Ik kies voor Michael Boogerd of Doutzen Kroes!”

Welke ambities heb je?

“Wielrennen. Ik doe het niet meer in clubver-

ken heeft, volg ik.”

Welke boeken lees je graag? “Ik mag graag de boeken van Mart Smeets lezen.”

“Dat is goed te combineren. Ik neem bewust

“Ik wil zeker nog doorgroeien met Klitsie Parket.

weinig werk mee naar huis. Op mijn werk kan

Verder wil ik de technische ontwikkelingen zo

Naar welk land ga je het liefst op vakantie?

ik me veel beter concentreren en heb ik alles

goed mogelijk bijhouden. Ik volg dan ook veel

“Ik ga het liefst naar Noorwegen. Twaalf jaar

bij de hand. Word ik thuis zakelijk gebeld, dan

trainingen en opleidingen. Daarnaast moet je

geleden ben ik in het Zuiden geweest. Nu wil ik

neem ik uiteraard wel de telefoon op. Dit leidt

bijblijven op het vlak van de assortimentsontwik-

meer naar het Noorden. Of wintersport in Oos-

tot een prima balans.”

keling. Het is enorm in ontwikkeling. Fabrikanten

tenrijk. Het zal je niet verbazen dat als ik in het

proberen elkaar de loef af te steken. Nieuw is

buitenland ergens binnenkom, ik eerst naar de

bijvoorbeeld parketlak met een kleur erin. Ook

vloer kijk. Nederland blijkt op het gebied van

is een ruige, oude uitstraling, bijvoorbeeld in

vloeren internationaal gezien een voorloper te

wit-grijs tinten heel populair.”

zijn, zeker als het om design gaat.”

Wat is zo aantrekkelijk in zelfstandig ondernemer zijn? “Het aantrekkelijke is dat hetgeen je doet direct met jezelf te maken heeft. Je doet het met meer gevoel, daardoor wordt het resultaat altijd mooier. Als het minder lekker loopt, voel je het direct. Maar het geeft power, je krijgt er energie door!”


Wordt deze nieuwsbrief niet goed weer

Nieuws van Florine!

Welkom

Florine heet je van harte welkom! Natuurlijk in het bijzond andere geïnteresseerden in Florine. Dit is het eerste Florine

op het gebied van gezondheid, ziekte en zorg, maar ook han

Ook brengen we je hierin op de hoogte van de ontwik

Hartelijke groeten va

D • • •

Daarom Florine! Florine wil je helpen precies die zorg te krijgen

die je nodig hebt en heeft een luisterend oor voor jouw specifieke zorgvraag. Zorg op maat

dus - en als je wilt: anoniem. Dat laatste is niet onbelangrijk gezien de praktijken van bijvoorbeeld een arbodienst die de medische

informatie van de werknemers gewoon doorgaf aan de werkgever.

Florine rent…voor u! Bewegen is gezond, en leuk! Daarom loopt Florine op vrijdagavond 22 juni de Midzomernachtcross in het Amsterdamse bos. Er loopt een Florine-business team mee op de 10km; ook zijn we met een aantal lopers vertegenwoordigd op de 5km. We hebben er zin in! Kom je ons aanmoedigen? Loop je ook mee? In onze volgende nieuwsbrief meer hierover, tussentijds houden we je op de hoogte via social media.

Florine is er voor jou, met persoonlijke aandacht.

Zeeman Reclamegroep

We vroegen een van onze nieuwe leden wat het lidmaatsch van Florine voor ze betekent.

Saskia Tans: “Ik denk dat de kracht van Florine zit in de w

naar goede zorg overzichtelijker en toegankelijker te make

Dit onder andere door een professionele achterban van art

en therapeuten. Ik heb weinig tijd, dus Florine biedt mij de

mogelijkheid tot alternatieven zoals online fysiotherapie of psychologische ondersteuning.”

Florine ondersteunt werkgever en werknemer. Hoe dan?

Hoe fijn is het dat er voor medewerkers één aanspreekpun voor al het regelwerk omtrent hun gezondheid en die van

gezin? Florine neemt zorg uit handen, door werknemers de

te wijzen naar de juiste zorg en deze waar nodig te organi Snel, met service, en zoveel mogelijk op een moment dat

onze leden uitkomt. Online fysiotherapie of psychologische

ondersteuning biedt daarnaast de mogelijkheid om al in ee

Zeeman Reclamegroep: van eenmanszaak tot veelzijdig bedrijf met

Jeroen houdt zich voornamelijk bezig met de interne bedrijfsvoering en de kwaliteit van onze

tal van disciplines. Het begon ruim twintig jaar geleden bij Jeroen. Hij

producten en diensten. Ik ben - samen met onze

startte als vormgever in Hippolytushoef. Niet lang daarna startte ook

collega’s Ben, Carla en Martijn - meer het gezicht

zijn broer Menno als eigen baas, met een bedrijf in autobelettering.

van het bedrijf naar buiten toe. Ik houd me bezig

In 2003 besloten ze samen verder te gaan. Inmiddels is Zeeman

met de commerciële kant en het contact met

Reclamegroep uitgegroeid tot een bedrijf drukkerij, belettering, internet, zeefdrukkerij en reclamestudio.

onze klanten”, aldus Menno.

Warm contact “Een warm contact met onze klanten is belangrijk. We leveren geen kant-en-klare producten.

Menno en Jeroen: “Een verzameling van speci-

deskundig in hun vak, maar samen komen ze

We willen een klant daadwerkelijk vooruit hel-

alisten. Dat is het kenmerk van ons team. We

vaak tot een nog mooier product.”

pen. Actief meedenken over hoe een bedrijf zich

bieden alles dat te maken heeft met promotie,

14

presenteert. Klopt het beeld dat een bedrijf van

communicatie en reclame onder één dak. Het

Ieder zijn talent

vakwerk wordt geleverd door onze mensen, ieder

Twee broers aan het hoofd van een bedrijf; de

ingezet? Kan er een professionele slag worden

op z’n eigen afdeling. Tegelijkertijd zien we dat

vraag of het nooit fout gaat kan niet uitblijven.

gemaakt? Die vragen willen we samen met

er wordt samengewerkt over de verschillende

“Tja, die vraag klinkt ons inderdaad bekend in

klanten beantwoorden. Om vervolgens een voor-

disciplines heen. Dat maakt krachtig. Een vorm-

de oren. Gelukkig werken we altijd goed samen.

uitstrevend concept te presenteren.” “We zijn

gever en een zeefdrukker zijn bijvoorbeeld beide

We hebben de taken helder verdeeld.

zonder meer vernieuwend. Dat vragen we ook

industrie bedrijvengroep schagen

zichzelf heeft wel met de middelen die worden

vroeg stadium klachten te behandelen. Dit beperkt onnodi

uitval, door afspraken onder werktijd of uitstel van behand Vraag meer informatie aan via 088-1500902 of florine@florine.nu.

www.midzomernachtcross.nl

Contact

Florine is goed bereikbaar: 08 of laat je terugbellen via onze website

Je kunt ons ook volgen op Facebo


Tekst: Karen Span

rgegeven? Klik dan hier.

mei 2012

m

der onze leden, maar vanzelfsprekend ook alle Nieuws, waarin je recente ontwikkelingen leest

ndige gezondheidstips en inspirerende verhalen.

kkelingen rondom Florine en onze service.

an Florine!

Dit betekent Florine voor je: Begeleiding bij al je zorgvragen Toegang tot de beste medische specialisten (ook internationaal) Second opinion binnen enkele dagen Snelle (online) begeleiding van een fysiotherapeut (Online) therapie (burn-out, depressie, trauma, paniek, rouw) Aanvullende telefonische consultatie van een huisarts bij vragen over je gezondheid

Not only for profit Florine is een ‘not only for profit’ organisatie. Een deel van onze opbrengsten gebruiken we voor het verbeteren van de zorg en het uitbreiden van de faciliteiten die we je aanbieden. Daarnaast gaat een deel naar organisaties die een vernieuwende vorm van mantelzorg bieden zoals Caire.nu en Stichting Vier Het Leven. Meer over deze organisaties in het volgende Florine nieuws! Of kijk alvast op www.4hetleven.nl of www.caire.nu

hap

weg

en.

tsen

e

f

?

…een op de drie werknemers

nt is

privé te combineren. Het

hun

e weg

iseren. het

e

en

ige

deling.

lukt het niet om werk en gaat vooral om mensen met een baan van meer dan 28 uur per week en jonge kinderen. Het leidt tot stress, ziekteverzuim, ruzies en echtscheidingen. En het kost de werkgever bakken met geld, blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond. (Bron: BNR nieuws, 01 mei 2012)

88-1500900 e www.florine.nu

ook en Twitter.

a ls het iets creatiever moet zijn van ons personeel. We keuren niet zonder meer elk ontwerp goed. Zo nu en dan laten we het team zelfs onderling een kleine strijd aangaan. Wie het mooiste logo ontwerpt, bijvoorbeeld. Dan werken er drie mensen aan een nieuw logo

Schagen en Den Helder, hoewel we verder weg

voor een bedrijf. Uitdaging creëren zorgt dat je

ook steeds meer op de kaart staan. We willen

team scherp blijft.”

onze klanten het meest innovatieve, creatieve

Groei van binnenuit

en waardevolle aanbod bieden. Zonder dat ze daar de hoofdprijs voor betalen. Onze meer-

“Vroeger wilden we graag groter worden. Die

waarde zit in het bieden van originele oplos-

ambitie is gewijzigd. Liever zetten we ons in

singen voor verrassend voordelige prijzen. Bij

om te groeien in kwalitatieve zin. We streven

ons ben je niet het goedkoopst uit, maar we

naar het beste. Van onszelf, van ons team, van

offreren scherp. En voor klanten met minder

onze diensten en producten. We richten ons

budget kijken we altijd op welke manier we hen

voornamelijk op de driehoek Hollands Kroon,

toch van dienst kunnen zijn.”

Wist u dat... u bij Zeeman Reclamegroep maar e 34,- betaalt voor 250 full colour visitekaartjes?

industrie bedrijvengroep schagen

15


Ook voor particulieren! © 04-2010 SdH Vormgeving

Harmenkaag 3, Schagen | Telefoon (0224) 214810 www.zuurbiervoulon.nl

Bedrijf kopen of verkopen? Je wilt de zaken goed geregeld hebben! Succesvolle ondernemers hebben plannen. En voeren ze uit. Zo is de een van plan de onderneming over te dragen. Een ander wil juist starten of uitbreiden door te kopen. Steeds vaker doen deze mensen een beroep op ons. Want je wilt de zaken écht goed geregeld hebben. Van idee tot realisatie en daarna. Vertrouwelijk en vrijblijvend kennismaken? Méér weten? Bel of mail. We reageren snel en discreet. Ben Cuperus 06 21 597 097 b.cuperus@adcorporate.com

Specialist in: - Verouderde vloeren

Adriaan Jongejan 06 15 02 2000 a.jongejan@adcorporate.com

Wij weten hoe het werkt, uit ervaring!

Interessante websites: www.adcorporate.com www.bedrijventekoop.nl www.valuefinance.nl www.afslagondernemer.nl www.stoplicht.nl www.watisdewaardevanmijnbedrijf.nl

- Parket op vloerverwarming

www.jongejanenpartners.nl

- Planken- en Laminaatvloeren - Schuur- en Renovatie werk Jongejan en Cuperus zijn BOBB gecertificeerd. Ons werkgebied is Noord-Holland, NOP en Friesland. Met Adcorporate zijn we actief in héél Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Spanje.

- Traprenovatie - Speciale modellen - Vinylvloeren

Bezoekadres: Koperwiek 1, Schagen Correspondentieadres: Postbus 280, 1740 AG Schagen tel. 088 23 26700

Si nd s 1977 Witte Paal 227 - Schagen - Tel. 0224-212827

www.klitsieparket.nl

Wij (ver)kopen bedrijven

* Adcorporate is de eerste corporate finance onderneming met ISOcertificering!


Magazines voor ondernemers “Vanzelfsprekend zijn we er trots op dat we alles onder één dak hebben. Klanten kunnen met één contactpersoon alles regelen. Daarnaast zijn we erg enthousiast over de drie ondernemersmagazines die we uitgeven: IBS Magazine (Industrie Bedrijvengroep Schagen), HOV Magazine (Helderse Ondernemersvereniging) en Ondernemersmagazine Hollands Kroon, met

In 2003 startten Jeroen en Menno Zeeman hun samenwerking. In 2005 namen zij het bedrijf Multisign (voorheen Koen Reclame) in Schagen over. Drie jaar later werd drukkerij Egner in Den Helder bij Zeeman ondergebracht. In 2010 werden uitgeverij Bureau 53 en zeefdrukkerij Zandhorst daar aan toegevoegd. In 2010 heeft Zeeman een deel van ICT-bureau Hebbizz overgenomen. Tenslotte is reclamebureau Studio Brouwer sinds 2011 onderdeel van Zeeman Reclamegroep.

een oplage van respectievelijk 1100, 2200 en 3100 exemplaren. En de voorjaarsbeurs in Wieringerwerf is nu vier keer een succes geweest,

proberen we voldoende tijd vrij te maken voor

kinderen. Maar toch, een ondernemer is in zijn

daar willen we ook in 2013 weer wat moois van

ons gezin en ons privéleven. Jeroen en ik zijn

hoofd altijd met zijn bedrijf bezig, zelfs als je niet

maken, samen met Willem van der Voort.

betrokken bij de gemeente Oase in Anna Pau-

achter je bureau zit. Dat is nu eenmaal zo en dat

lowna. Daarnaast maak ik graag muziek. Jeroen

geeft niet. Het is gewoon een ongekende passie.”

Tijd voor vrije tijd

heeft veel plezier in het ondersteunen van zijn

“Zeker als je als broers samenwerkt, lopen

vrouw Natasia, zij is zangeres (www.natasia.nl).

werk en privé regelmatig door elkaar heen. Toch

En natuurlijk gaan we graag op pad met onze

www.zrgbv.nl

industrie bedrijvengroep schagen

17


Da e P u n t, d i r e c t e u r v a n P u n t & Pa r t n e r s A u to m at i s e r i n g :

‘ Location Based Social Media bieden kansen voor detaillist’ Dae Punt, directeur van Punt & Partners automatisering B.V., is al jarenlang lid van de Industrie Bedrijvengroep Schagen. Regelmatig bezoekt hij de bijeenkomsten. “Het uitwisselen van ideeën is prima, maar anno 2012 zie ik dat graag aangevuld met de toepassing van moderne media. Er kan meer gerealiseerd worden dan tot nu toe”, zo zegt hij. Wie nog weinig ervaring heeft, raadt hij aan: “The

Integratie van Microsoft, Apple, Google & BlackBerry!

more I practise, the luckier I get”, een uitspraak van een bekende Amerikaanse golfer.

Volgens Dae Punt ligt de kracht van het regi-

dat toen geloofden. Ik heb zelf een zoon van vier

onale netwerkplatform IBS in vernieuwing en

jaar. Hij belt zijn opa en oma met zijn iPhone

samenwerking. Hij is van mening dat angstig

en ziet ze direct.”

informatie voor jezelf houden niet meer van deze tijd is. “Tegenwoordig gaat het erom met

Voor het MKB-het midden- en kleinbedrijf, ziet

anderen kennis te durven delen, anders kom je

Dae Punt toekomst in het gebruik van social

niet verder!” Al vroeg kwam hij als kind in aanra-

media met name in de locatie georiënteerde

king met computers en automatisering. “Ik was

media als Foursquare. Foursquare is een sociale

zeven jaar toen ik mijn eerste computer kreeg.

netwerksite bedoeld voor de mobiele telefoon.

Later ben ik informatica gaan studeren aan een

Het is een web- en mobiele applicatie die ge-

Hogeschool, maar was thuis heel praktisch be-

registreerde gebruikers de mogelijkheid biedt

zig met het ontwikkelen van financiële software

om vrienden te updaten over hun locatie, de

en het opzetten van interessante databases.”

plek waar ze zijn. Dae Punt: “Bakkerij Bakker

Computers zijn volgens Dae Punt in de huidige

& Koster en boekhandel Plukker in Schagen

matie, dan stelt Dae Punt dat Google vanwege

samenleving onmisaar geworden, zelfs bij uitstek

experimenteren ermee. Checken bezoekers via

de schaalgrootte veel meer budget voor de

traditionele beroepen als boer, kunnen niet meer

hun mobiel in, dan krijgen ze voordeel. Het is

beveiliging van de informatie kan spenderen.

zonder een computer.

dus een moderne manier van klantenbinding en

Hij is bovendien van mening dat de meeste MKB-

mond-tot-mond-reclame.”

bedrijven met hun eigen server, dure software en

Hoe cruciaal de Informatietechnologie in bedrij-

beveiliging duurder uit zijn dan via de webbased

Hoe ziet de toekomst van de IT, de Informatietechnologie eruit?

18

ven is, blijkt wel wanneer internet uitvalt. “Een

toepassingen van Google. Dae Punt is een mo-

“Van nature houden mensen veranderingen bui-

belangrijk deel van de bedrijfsvoering ligt dan

derne wereldburger die op elke plek via ‘internet’

ten de deur. Men vindt veranderingen vervelend.

stil.” Dae Punt heeft daarom het strategische

verbonden is met zijn bedrijf. ‘Leren omgaan met

Wanneer er een nieuwe iPhone uitkomt, heeft

besluit genomen een belangrijk deel van zijn

verandering is de kern van zijn missie.’ Hij blogt

men het gevoel dat alles weer opnieuw geleerd

bedrijf, de digitale component zoals e-mail,

over de laatste ontwikkelingen op IT-gebied.

moet worden. Toen Apple in de jaren tachtig

agenda, contactpersonen en documenten, ge-

beweerde dat wanneer je iemand opbelt, hem

heel toe te vertrouwen aan Google. Als we hem

Adres persoonlijke weblog

ook kan zien, waren er maar weinig mensen die

vragen naar de beveiliging van zijn bedrijfsinfor-

http://daepunt.com

industrie bedrijvengroep schagen


Dae Punt is een enthousiast golfer. Verder houdt hij van snowboarden. In Schagen gaat hij het liefst uit eten bij restaurant Zins in Schagen. “Schagen heeft in binnen-en buitenland een uitstekende reputatie. Daar mogen we best trots op zijn.” Hij is voorzitter van de bedrijfsadviescommissie ICT-ROC in Schagen. “We bevorderen de aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Hij houdt een eigen weblog bij, publiceert gedichten en recepten.

‘ Het is een moderne manier van klantenbinding en mond-tot-mond-reclame’

industrie bedrijvengroep schagen

19


Ledenlijst Aann.bedr. Freco Huis BV Aannemersbedrijf De Leeuw B.V. ABN-AMRO Bank BV Accountantskantoor Jongejan B.V. Adviesburo Bruin BV Advocatenkantoor Prins & Koster Agros uitzendburo Albert van Zoonen Autobedrijf Martin Schilder Autoschade De Lange B.V. Autozenter Schagen B.V. B & K Autocentrum BBHD architecten BV Betonmortelbedrijf Cementbouw BV Blaauw Vastgoed BKS Schagen CineMagnus Clever Insert BV Concept Facilities Cremers Schagen BV De Jong & Bouterse Verzekeringen De Jong en Roos BV De Vries en van de Wiel BV Deloitte Dignum Verzekeringsmakelaardij Elektrobureau Luitjes Flynth Adviseurs en Accountants BV Garage Groenewoud Schagen B.V. Geo Architecten Gorter & Partners Gorter Luiken BV Hebbeding Handelsonderneming Louter ING Bank Schagen ISD Kop van Noord-Holland J.C. Geerligs Transport J.J.M. Redecker Timmerbedrijf Jac. Vink de Schilder Kamer van Koophandel en Fabrieken Kennemer Schagen Industries BV Kennemer Weg-en Waterbouw BV Loodgietersbedrijf TBS BV Light Control B.V. Martijn de Wit Vloeren B.V. Mega Tegels & Sanitair Schagen Nan Cuna NBC Eelman & Partners

Noorderkwartier N.V. Noord-West Interieurs Ooms Construction B.V. Oudshoorn Holding BV Peter Van Muijen BV Praktijk Hoep Zuid Punt & Partners Automatisering BV Quality Contacts B.V. R. Hogenes Rabobank Schagen-Wieringerland Randstad Uitzendbureau BV RDS Cleaning Rentree Reintegratie Rijndijk Construction Noord B.V. Rison Kantoor & Automatisering Salm贸n B.V. Snip Elektrotechniek B.V. SNS Bank Schagen Sophia Engineering Spes Autobanden Stegman Groothandel Stichting Kinderopvang Regio Schagen Stichting Rataplan Strogoff Freshfood BV TEMPO TEAM Uitzendburo Ten Boekel & Bakker Holding B.V. TICO Lastransformatoren v.o.f. Toes Montage BV TotaalPlaatje.nl Univ茅 Hollands Noorden V.O.F. P.A.M. Klitsie Parket Vadu B.V. Van der Voort Groep B.V. Van Slageren Keukendesign Veko Lightsystems International B.V. Verblauw Sanilux Verheul, Punt & Partners B.V. W.J. van Duin Bouwbegeleiding & Adviesburo Wardenaar Verwarming Schagen B.V. Wine World Holland B.V. Zeefdrukkerij Tussen de Mazen Zeeman Reclame Groep Ziber Zuurbier Voulon Accountants Zwaan & Schouten Garantiemakelaars Zwaan Bedrijfsadvies B.V.

Wilt u ook lid worden van IBS? Kijk op onze website

www.ondernemendschagen.nl E-mail: ibs@sw.rabobank.nl Telefoon 0227-505115 Frank Snijder (Rabobank Schagen-Wieringerland), IBS T.a.v.: F. Snijder | Betreft: aanmelding IBS | Postbus 170 | 1740 AD Schagen

20

industrie bedrijvengroep schagen


voorzitter aan het woord Jacques Post is sinds 1999 voorzitter van de winkeliersvereniging Makado-Centrum in Schagen. Voordien is hij burgemeester geweest van Wieringen, Wijde-Wormer en Jisp. “Als je burgemeester bent geweest, komen er bij je pensionering allerlei baantjes voorbij, één ervan was deze. Makado deed een beroep op me. Ik heb ‘ja’ gezegd op deze vrijwilligersfunctie.” Foto aangeleverd

J a c q u e s P o s t, v o o r z i t t e r W i n k e l i e r s v e r e n i g i n g M a k a d o :

‘ Het is geen dagtaak en ik doe het met plezier’ Doel van de winkeliersvereniging Makado is de

rijkste bijeenkomsten is die waarop het jaarplan

nele activiteiten, zoals modeshows, een website,

behartiging van de belangen van de aangeslo-

met begroting wordt besproken. Jacques Post:

krant en nieuwsbrief. Iedere laatste zaterdag van

ten ondernemers, onder andere ten opzichte

“ De ledenvergaderingen worden helaas slecht

de maand mogen er marktkraampjes geplaatst

van de verhuurder, maar ook goede contacten

bezocht.” Jacques Post:”Nog niet zo lang gele-

worden voor de vrije verkoop. Landelijke win-

met de gemeente te onderhouden. Jacques

den kwam het winkelcentrum in handen van een

kelformules als Blokker, Gall&Gall, Albert Heijn,

Post:”Iedere ondernemer met een winkel is op

nieuwe verhuurder Makado Schagen B.V. Deze

Vögele en Hunkemöller zorgen voor aantrek-

grond van de statuten verplicht lid van de win-

paste de huren aan, wat natuurlijk in de huidige

kingskracht, evenals de horecavoorzieningen

keliersvereniging. Andere winkeliersverenigingen,

economische tijd extra hard is aangekomen.” De

en het gratis parkeren op het parkeerdak.

zoals die van de Gedempte Gracht, kennen die

nieuwe eigenaar heeft overigens wel concrete

“De gemeente heeft prioriteit gegeven aan de

verplichting niet. Wat er in de praktijk toe leidt

plannen om het overdekte winkelcentrum uit te

uitbreiding van het Makado-winkelcentrum.

dat 50% van de winkeliers geen lid zijn. Niet-

breiden. Aan deze plannen heeft de gemeente

Makado Schagen B.V heeft serieuze plannen

leden profiteren wel mee!”

reeds prioriteit gegeven.

in ontwikkeling die onder andere voorzien in

Uitbreiding en renovatie

Regionale functie

Het bestuur bestaat uit zeven leden en komt

De 62 winkeliers van het Makado-winkelcentrum

Schagen Jan Bouwes ligt, begint de bouw zo

achtmaal per jaar bijeen. Eén van de belang-

profiteren van gemeenschappelijke promotio-

snel mogelijk.

de uitbreiding van de huidige AH in een AH-XL. Als het aan wethouder Economische zaken van

industrie bedrijvengroep schagen

21


C o l u m n S ta d s m a n a g e r

Verkiezing Ondernemer van het jaar 2012.

22

Op donderdag 3 januari 2013 vindt de

gepubliceerd worden. Het belooft weer een in-

traditionele nieuwjaarsreceptie voor de

teressante avond te worden, want er zijn maar

ondernemers van Schagen plaats in

liefst 3 prijzen te verdienen.

Slothotel Igesz aan de Markt. De Schager Courant laat haar lezers kiezen uit Zoals altijd weer een spannende avond, omdat

de genomineerden voor de ‘publieksprijs’, er is

tijdens deze bijeenkomst de ondernemer van

een prijs te verdienen voor de ‘starter’ van het

het jaar bekend wordt gemaakt.

jaar (gesponsord door Rabobank Schagen-Wieringerland) en uiteindelijk zal de ‘Ondernemer

Bestuursleden van stadsmanagement hebben

van het jaar’ bekend gemaakt worden.

zich over een lange lijst van kandidaten gebogen

Binnenkort verwachten we u nader te kunnen informeren over de voortgang van het ‘collectieve

en hebben uiteindelijk 3 bedrijven, zowel in de

Over de manier waarop en vanaf wanneer u kunt

camerabeveiligingsplan’ op de bedrijventerrei-

categorie ‘gevestigde ondernemers’ als ‘starters’,

stemmen wordt u tijdig geïnformeerd via onze

nen, alsmede over de toekomst van de Stichting

genomineerd.

website en de digitale nieuwsbrief.

Stadsmanagement.

van IBS-magazine zullen deze nominaties nét

De nieuwjaarsreceptie op 3.1.13 begint om

bekend zijn geworden, dan wel zeer binnenkort

20:30; u ontvangt nog een uitnodiging.

Prettige feestdagen! Rob Hogenes

Op het moment van verschijnen van dit nummer

industrie bedrijvengroep schagen


De groothandel voor uw verlichting

Maak kennis met LED verlichting voor uw woning én met een energiebesparing tot wel 80%! Maak een afspraak en bekijk in onze showroom alle mogelijkheden. Doe de LED-bespaarcheck!

www.ikzoekeenlamp.nl Light Control • T +31 (0)224 299 854 info@light-control.nl

is onderdeel van:

De verhuizer voor Schagen en Omstreken Nationaal en internationaal sneltransport Landelijke distributie

Lagedijkerweg 13-G, 1742 NB Schagen Telefoon (0224) 21 63 70, Mobiel 06 53 179 197

www.geerligs-schagen.nl

ABS de Lange is er voor u en uw auto

NIEUW AUTOPOETSCENTRALE DE LANGE voor professionele reiniging en glans De Fok 14 • Postbus 161 • 1740 AD Schagen Tel. (0224) 21 34 41 • Fax (0224) 21 40 84 info@absdelange.nl • www.absdelange.nl


NU IN DE SHOWROOM: DE FORDTRANSIT CUSTOM

Kom kennismaken met onze nieuwe best(s)eller

2013

Nu vanaf

â‚Ź 17.900,-

excl.BTW

B&K autocentrum Schagen Witte Paal 6-8 tel. 0224-274100 www.ford-schagen.nl

Wieringerwerf De Stek 8 tel. 0227-601200 www.ford-wmr.nl

Den Helder Industrieweg 5 tel. 0223-615441 www.ford-denhelder.nl

Hoorn Keern 21 tel. 0229-750270 www.ford-hoorn.nl

Go Further

Prijs Ford Transit Custom exclusief BTW/BPM en exclusief kosten rijklaarmaken. Druk- en zetfouten voorbehouden.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.