Almere in ontwikkeling

Page 1

S T A T E

O F

T H E

A R T

2 0 0 8

I n g e s p r e k m e t A n n e m a r i e J o r r i t s m A • A l m e r e P r i n c i p l e s • M i n i s t e r Ca m i e l E u r l i n g s • H o m e r u s k wa r t i e r Z e l f b o u w e n / Ka v e lw i n k e l • S t r u c t u u r v i s i e A l m e r e 2 0 3 0 + • I m p u l s v o o r h o g e r o n d e r w i j s • O ly m p i a k wa r t i e r A l m e r e F i b e r C i t y • S m a r t W o r k C e n t e r ( SWC ) • U n i e k C e n t r u m m a n a g e m e n t • F l o r a e n Fa u n a A l m e r e


Albert Herder en Arie van der Neut van architectenbureau hvdn werken regelmatig voor De Key. Hvdn ontwierp voor De Key De Albatros in Amsterdam Noord. In Almere is hvdn betrokken bij de ontwikkeling van het Olympiakwartier in Almere Poort.

‘ De Key daagt ons uit met opdrachten die er toe doen. Zo ontstaan gebouwen die respect afdwingen’ Door te kiezen voor vernieuwende architectuur, creëert De Key bakens in de stad.

Hoogte Kadijk 179

Panden die een buurt boven het gemiddelde uittrekken, gebouwen die iets extra’s

1018 BK Amsterdam

bieden en woningen die duurzaam zijn. De projectontwikkelaar van De Key, De

Postbus 2643

Principaal, speelt hierin een cruciale rol. Of het nu om wonen, werken of ontspan-

1000 CP Amsterdam

ning gaat, doordachte ontwerpen en verrassende benaderingen geven kleur aan de

t 020 621 43 33

omgeving, waardoor mensen er graag verblijven. De Key vindt het belangrijk daar

f 020 621 43 22

een positieve bijdrage aan te leveren.

www.dekey.nl Almere in ont wikkeling | 2008

1


Inhoud Annemarie Jorritsma over Almere als ondernemersstad

Almere behoort landelijk tot de gemeenten met het grootste aantal startende ondernemers. De gemeente neemt wat faciliteiten en mogelijkheden betreft een unieke positie in. Zo’n 10% van de bedrijvigheid in de stad - in totaal circa 8.000 bedrijven - bestaat uit kleine ondernemingen die jonger zijn dan vijf jaar. Burgemeester Annemarie Jorritsma over het ondernemersklimaat in ‘haar’ stad.

5

Almere Principles: duurzame inspiratiebron Met de Schaalsprong staat Almere opnieuw voor een grote uitdaging: in 2030 moet de stad plaats bieden aan ruim 350.000 inwoners en moeten 100.000 extra arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. De Almere Principles is de inspirerende richtlijn voor iedereen die de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot

8

een duurzame stad. Wethouder Adri Duivesteijn van Ruimtelijke Ordening was direct betrokken bij het opstellen van de Principles.

Camiel Eurlings, programmaminister voor de Randstad “Almere is dé woningbouwlocatie van de Randstad,” stelt minister Camiel Eurlings, vanuit het kabinet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Randstad. Samen met collega-minister Jacqueline Cramer van VROM en wethouder Adri Duivesteijn probeert hij de Schaalsprong van Almere in goede banen te leiden. Almere verdubbelt namelijk. In twintig jaar tijd zullen er 60.000 nieuwe woningen bijkomen en in 2030 is Almere een stad van maar liefst 350.000 inwoners. De Schaalsprong van Almere is meer dan veel huizen bouwen. Eurlings: “De uitbreiding van de stad is van immens grote betekenis voor de Randstad.”

Verder o.a.:

Structuurvisie Almere 2030+ Homeruskwartier Zelfbouwen/Kavelwinkel Almere Fiber City Smart Work Center (SWC) Olympiakwartier

2

Almere in ont wikkeling | 2008

11 14 16 18 32 34 66


Swing Stad Almere Bij een bruisende stad als Almere horen verschillende evenementen. Zowel breed opgezette festivals, buurtevenementen als popfestijnen onderstrepen het levendige karakter van de jonge stad. In het artikel Swing Stad focussen we op drie heel diverse manifestaties: het sfeervolle Havenfestival, het door de buurt georganiseerd Evenaar festival en het nieuwe, commerciĂŤle initiatief ZAND.

22

Almere wordt echte studentenstad Almere is op weg om een echte studentenstad te worden. Er zijn nu 1.300 studenten die bij vier opleidingen colleges volgen. Als het aan wethouder Programma Hoger Onderwijs Martine Visser (CDA) ligt, worden dat

30

er op termijn 5.000. Voor Almere in Ontwikkeling beantwoordt zij drie vragen over de ambities van de stad en geeft ze aan hoe ze de nodige impulsen aan het hoger onderwijs wil en kan geven.

De Oostvaardersplassen: ongerepte natuur Wat oorspronkelijk bij het ontstaan van Almere stond gepland als bedrijventerrein, werd langzaam maar zeker geheel autonoom een stukje ongerepte oernatuur. Het moeraslandschap in de Oostvaardersplassen lijkt niet alleen op hoe het gebied in deze regio in de prehistorie was, maar heeft bovendien in de loop van de decennia een unieke flora en fauna gekregen. De Oostvaardersplassen bevestigen als geen ander hoe cruciaal het is om een landschap te laten gaan, voor een uniek ontstaan.

26

Kunst en Cultuur

84

Saned Bouw

38

Netwerken

88

Oebele Hoekstra Architecten BNA

40

Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)

90

Ubink & Co bv

42

LeasePlan Nederland

94

Urban Interest

44

Almere Health City

98

Willems van der Baan Advocaten

46

Dienstverlening van Almere

100

Bouw Vastgoed Management (BVM)

48

Lelystad Airport

104

Boulevard Vastgoed Ontwikkeling

50

Uniek Centrummanagement

106

Restaurant De Kemphaan

55

Nieuwe Visie tot 2030

110

Delta Forte

56

Marketing van een Stadscentrum

114

Aan de Stegge Twello

62

Top- en breedtesportcentrum Almere

116

Topsportcentrum Almere

64

Francine Houben

120

De Planfabriek

74

Woonstichting De Key

122

Pol Real Marketing

78

Zondag Ontwikkeling

124

Scope

80

VDW Bouwadvies

128

Adverteerdersindex

68

Almere in ont wikkeling | 2008

3In gesprek met … Annemarie

Jorritsma

Actief werken aan

het positioneren van Almere

als ondernemersstad Almere behoort landelijk tot de gemeenten met het grootste aantal startende ondernemers. De gemeente neemt wat faciliteiten en mogelijkheden betreft een unieke positie in. Zo’n 10% van de bedrijvigheid in de stad (totaal ca. 8.000 bedrijven) bestaat uit kleine ondernemingen die jonger zijn dan vijf jaar. Burgemeester Annemarie Jorritsma beantwoordt drie belangrijke vragen over het ondernemersklimaat in ‘haar’ stad. Wat wensen (internationale) ondernemingen en wat doet Almere om aan die wensen tegemoet te komen?

van de locatie en de beschikbaarheid van personeel vaak erg belangrijk. Lokaal en nationaal is de positie van Almere alom bekend en geroemd. In de directe nabijheid van de Randstad, centraal in het land en de regio, met uitstekende vestigingsmogelijkheden voor nu en de toekomst. Internationaal is Almere nog net iets minder gemakkelijk te vinden waardoor we ons hebben aangesloten bij Amsterdam Airport Area (AAA). Samen met Amsterdam, Amstelveen en Haarlemmermeer vermarkten we ons als een groter economisch geheel. Amsterdam is voor veel bedrijven ook makkelijker te vinden op de wereldkaart. In de AAA steken wij er qua bereikbaarheid, beschikbaarheid en uitstraling gunstig uit. Op steenworp afstand van Amsterdam, met gunstige prijzen en een

“De belangrijkste eis is natuurlijk beschikbaarheid. Als het een bedrijf voor

goede bereikbaarheid.

de wind gaat, wil ze door en het liefst zo snel mogelijk. Ondanks dat geld

De arbeidsmarkt in Almere is gedifferentieerd. Op dit moment werken

verdienen natuurlijk het uitgangspunt blijft, is de grondprijs meestal niet

de veelal hoogopgeleide mensen voornamelijk buiten de stad. Eén van

het grootste probleem. Daarnaast is de bereikbaarheid, de uitstraling

onze aandachtspunten is dan ook het behoud en versterken van hoog-

Almere in ont wikkeling | 2008

5


waardige werkgelegenheid, zodat ook deze groep Almeerders niet meer dagelijks in de file hoeft te staan.De afdeling ‘Economie en Wonen’ van de gemeente Almere begeleidt een geïnteresseerd bedrijf heel klantgericht. Samen bekijken we of de wensen over en weer overeenkomen en of er geschikte locaties voorhanden zijn. Naast de internationale, zijn ook de nationale, regionale en lokale bedrijven voor ons belangrijk. Sommige Almeerse bedrijven zijn echt succesverhalen, klein begonnen en alsmaar gegroeid. Ze zijn verbonden met de stad, betrokken, maken er deel van uit. Dit koesteren we dan ook. Door spreiding van het segment, de schaalgrootte en het verzorgingsgebied van de activiteit wordt de lokale economie een stuk stabieler dan door sturen op grootschalige mono-economieën.”

Wat doet Almere om het ondernemersklimaat te versterken? “We hebben natuurlijk bestaand beleid op het gebied van economie,

de gemeente grond te kunnen verwerven voor nieuwbouw. We werken

maar bij een veranderende stad moet je tussentijds evalueren en bij-

hard aan de planvorming van onder meer Almere Oost en Pampus om

sturen. Met behulp van bijeenkomsten met bijvoorbeeld de Vereniging

te zorgen dat de beschikbaarheid van bedrijventerreinen gelijke tred

Bedrijvenkring Almere, Kamer van Koophandel en andere organisaties

houdt met de vraag. Een natuurlijke schaarste kan de kwaliteit van

proberen we scherp te krijgen of datgene wat we doen, ook het juiste

bedrijventerreinen ook versterken.”

is. Op basis van de resultaten van de consultatie en de verwachte groei van de stad, herijken we ons economisch beleid. Daarbij zal met name

Hoe belangrijk is citymarketing bij dit streven? Wat doet

worden ingezet op die marktsegmenten die het best bij een stad als

Almere om het imago ten opzichte van ondernemers te

Almere passen en op het stimuleren van de werkgelegenheid. Denk

versterken?

aan ICT, Fashion, Health en Wellness en hoogwaardige technologieën.

“Doelgroepen bij citymarketing zijn bewoners, toeristen en bedrijven. Doel is de voorkeur voor Almere bevorderen, dus ook onder (potentiële)

Naast het feit dat we zo onze keuze bepalen in soort en omvang van

ondernemers. Regie van citymarketing ligt bij Almere City Marketing en

bedrijvigheid, kijken we tenslotte natuurlijk ook of bedrijven iets toe-

niet bij de gemeente, maar we werken wel zeer nauw samen.

voegen aan de diversiteit of het imago van de stad. Almere is een stad van kansen en zal die nauwkeurig inschatten, alvorens zich in het diepe

Vanuit Economische Zaken is er een speciaal team acquisitie en een

te storten.

team accountmanagement dat nauw samenwerkt met Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) om ook zittende bedrijven van dienst

De vraag hoe je dat vervolgens doet, gaat verder dan alleen een stukje

te blijven en te behouden. Hierdoor leveren we maatwerk aan zowel

grond uitgeven. Naast het gegeven dat Almere uiteindelijk ook grenzen

nieuwe als bestaande bedrijven.

heeft, willen we zo slim mogelijk met de ruimte omgaan. Dit kan beteke-

De gemeente neemt deel aan diverse grote zakelijke evenementen

nen dat sommige initiatieven simpelweg als ‘te’ ruimte-extensief worden

zoals Provada. Hierbij zetten we primair in op ‘imagebuilding’ onder de

beschouwd. In die gevallen bekijken we of niet zuiniger met de ruimte

vastgoeddoelgroep. Dit zijn o.a. makelaars, beleggers, ontwikkelaars.

kan worden omgesprongen of dat een combinatie met andere ontwik-

Deze partijen hebben veel contacten met eindgebruikers (de bedrijven

kelingen mogelijk is. Als geen geschikte locatie kan worden gevonden,

die zich willen vestigen). Door hen te voorzien van actuele informatie

zoeken we samen met partijen op de bestaande markt.

over de ontwikkelingen in Almere en door in te zetten op bijeenkomsten voor gerichte doelgroepen bijvoorbeeld uit de marktsegmenten

In de praktijk lijkt de weg naar de gemeente voor de ondernemer vaak de

mode en zorg, werken we actief *aan het positioneren van Almere als

enige, terwijl er ook nog veel leegstand op de bestaande markt is. Onze

ondernemersstad. Dit najaar is de gemeente de trekkende organisator

rol is ook die leegstand onder de aandacht van de gebruikers te brengen.

van het Zakenfestival. Een tweedaags programma voor ondernemers

Leegstand, achterstallig beheer en onderhoud werken negatief op de

uit Almere, Flevoland en daarbuiten. Ook hier weer specifieke bijeen-

vastgoedwaarde en trekken activiteiten aan die veelal niet wenselijk zijn.

komsten voor bedrijven waarbij bijvoorbeeld economisch beleid wordt

De beschikbaarheid van terreinen om meteen uit te kunnen geven wordt

toegelicht en de kansen die er liggen voor bedrijven in het kader van

snel minder. Voor de doorstarters, kleine bedrijven die groter groeien en

de mogelijke schaalsprong.”

op zoek zijn naar een grotere jas, wordt het steeds moeizamer om bij

6

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

7


Almere Principles als duurzame inspiratiebron De Almere Principles. Inspirerende richtlijn voor iedereen die de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van Almere tot een duurzame stad. Wethouder Adri Duivesteijn van Ruimtelijke Ordening was direct betrokken bij het opstellen van de Principles.

1 Wat was de aanleiding voor het opstellen van de Almere Principles? “Met de mogelijke schaalsprong staat Almere opnieuw voor een grote uitdaging: in 2030 moet de stad plaats bieden aan ruim 350.000 inwoners en moeten 100.000 extra arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. Deze groeiopgave is een gezamenlijke ambitie; om de Randstad te ontlasten, zoeken Rijk en regio samen naar structurele oplossingen. In tegenstelling tot Utrecht en Amsterdam hebben we hier voldoende ruimte om ruim 60.000 nieuwe woningen neer te zetten, zonder de landelijke structuur wezenlijk aan te tasten. De stad levert zo een belangrijke bijdrage aan de opvang van het snel groeiende aantal mensen dat zich in de Randstad vestigt. De verstedelijking van Almere biedt ons de kans uit te groeien tot vijfde stad van Nederland

Almere Principles 1. Koester diversiteit 2. Verbind plaats en context 3. Combineer stad en natuur 4. Anticipeer op verandering 5. Blijf innoveren 6. Ontwerp gezonde systemen 7. Mensen maken de stad

én om de stad economisch, sociaal en cultureel beter op de kaart te zetten.” “De Schaalsprong lijkt vooral een fysieke opgave. Niets is minder waar: het gaat om kwaliteit, niet om aantallen. De stad, bestaand of nog te

2 Waarom hebben jullie contact gezocht met de Amerikaanse William McDonough?

ontwikkelen, moet aantrekkelijk zijn en blijven. Om te wonen en om te

“McDonough kwam letterlijk en figuurlijk in beeld door de documentaire

werken. Voor jong en voor oud. Kwaliteit betekent dat we niet alleen

‘Tegenlicht - afval is voedsel’. Daarin schetst hij een wereld waarin afval

kijken naar het hier en nu, maar dat we nadenken over de toekomst,

voedsel is en consumenten niet langer vervuilers zijn. Een eye-opener!

over de generaties na ons. Daarbij is het onverantwoord, zeker voor

Die documentaire is aanleiding geweest om contact te zoeken met

Almere, als stad onder zeeniveau, om voorbij te gaan aan mondiale

McDonough. Ook de Hannover Principles, die McDonough in 1991

ontwikkelingen als de opwarming van de aarde en de instabiliteit van

samen met Michael Braungart schreef, vormen nog altijd een grote

de energievoorziening. Stedelijke ontwikkeling moet duurzaam zijn: het

inspiratiebron.

moet onze omgeving niet aantasten maar verrijken, onze opties niet

We hebben de Almere Principles opgesteld in nauwe samenwerking

beperken maar nieuwe mogelijkheden creëren.

met ontwerpbureau ‘William McDonough + partners’.

Duurzaamheid vormt dan ook het vertrekpunt en richtinggevend principe voor verdere ontwikkeling van de stad. Dit is concreet vastgelegd in

De Almere Principles zijn toegesneden op de Almeerse situatie en bou-

het UpR-contract (Urgentieprogramma Randstad) dat we vorig jaar met

wen voort op de bestaande kwaliteiten van onze polderstad. Ze zijn ook

het Rijk hebben afgesloten, en waarmee we toezegden te onderzoeken

van toepassing op andere steden en regio’s die de ambitie hebben om

of en hoe de stad kan voldoen aan de voorgestelde groeiopgave. Deze

duurzaam, leefbaar, gezond en aantrekkelijk te worden. Dit betekent niet

‘duurzaamheidafspraak’ is de afgelopen maanden vertaald naar zeven

dat die ze één op één moeten overnemen. De Principles zijn bedoeld als

duurzaamheidprincipes: de Almere Principles” (zie kader).

inspiratiebron, zo moet je ze ook gebruiken. Ze zijn grensoverschrijdend.”

8

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

9


3 Wat zien we in de praktijk terug van de Principles in Almere?

Camiel Eurlings

‘Almere is wat ons betreft een voorloper met duurzaamheid aan de basis van alle toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Er zijn maar weinig steden die zo nadrukkelijk kiezen voor deze werkwijze. De inkt waarmee de Principles zijn geschreven, is nauwelijks droog of op verschillende fronten komen al duurzaamheidinitiatieven van de grond. In Almere Hout verrijst straks bijvoorbeeld een nieuwe ‘sociaal duurzame’ woonwijk, Hout Noord. De ontwikkelmethode is uniek: we hebben woningcorporaties uitgedaagd hun publieke taak (weer) op te pakken, om hun betrokkenheid te tonen. We vroegen ze naar hún visie op binding en beheer van de wijk, nu en in de toekomst.’

Camiel Eurlings (1973) is sinds 22 februari 2007 minister van Verkeer en Waterstaat. In de periode 1998-2004 was de heer Eurlings Tweede-Kamerlid voor het CDA. Als zodanig hield hij zich onder meer bezig met verkeer en buitenlandse zaken. Daarna was hij van 20 juli 2004 tot 22 februari 2007 lid van het Europees Parlement voor het

‘Ook voor de ontwikkeling van de Kustzone hebben we gezocht naar duurzame partijen. De bedoeling is dat ze niet vertrekken na oplevering van het gebied, maar zich langdurig aan het gebied en de stad verbinden. Daarnaast leggen we het Cascadepark aan in Almere Poort, een ‘aangenaam duurzaam’ stadspark. De bestaande elektriciteitscentrale in Diemen levert vanaf 2011 de stadswarmte voor Poort. Met de restwarmte van die centrale reduceren we de CO2 -uitstoot met ruim 90 procent. Dat is een nog grotere reductie dan met de aanleg van zonnepanelen op alle daken in Almere Poort!’

4 Hoe gaat Almere de Principles verder op de kaart zetten? ‘Naast de verschillende duurzaamheidprojecten hebben we het Duurzaamheidlaboratorium Almere ingericht. Hierin bouwen we een geheugen op, stimuleren we nieuwe ideeën, verbinden theorie en praktijk. Zo zetten we met de Almere Principles in op behoud en versterking van de sociale, economische en ecologische duurzaamheid. Het laboratorium stelt iedereen in staat de Principles in praktijk te brengen. Het is een echt laboratorium, waar diverse mensen werken aan concretisering van de Principles. Daarnaast is het een netwerk, waarin verschillende partijen en disciplines - overheid, experts, bedrijven, burgers - zijn verenigd en kennis en kunde delen. We willen hiermee een nieuwe standaard ontwikkelen voor de toepassing van het duurzaamheidstreven bij gebiedsontwikkeling.’

10

Almere in ont wikkeling | 2008

CDA. Hij was voorzitter van de CDA-delegatie in dat parlement en rapporteur voor de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU.


Camiel Eurlings, programmaminister voor de Randstad

Almere is dé woningbouwlocatie Almere verdubbelt. In twintig jaar tijd zullen er mogelijk 60.000 nieuwe woningen bijkomen. In 2030 is Almere een stad van maar liefst 350.000 inwoners. “Almere is dé woningbouwlocatie van de Randstad”, stelt minister Camiel Eurlings, vanuit het kabinet verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Randstad. Samen met collega-minister Jacqueline Cramer van VROM en wethouder Adri Duivesteijn probeert hij de schaalsprong van Almere in goede banen te leiden.

van de Randstad

Almere in ont wikkeling | 2008

11


De schaalsprong van Almere is meer dan veel huizen bouwen. Eurlings:

U bent programmaminister voor de Randstad. Wat doet u

“De uitbreiding van de stad is van immens grote betekenis voor de

precies?

Randstad. Wat ons niet mag overkomen is het VINEX-syndroom: er is

“Met Randstad Urgent wil ik de bestuurscultuur doorbreken. Besluiten

een nieuwe wijk uit de grond gestampt, maar vervolgens rijdt er geen

nemen en besluiten uitvoeren, daar gaat het mij om. Dus geen bestuur-

bus doorheen en zitten de straten vol met kuilen. De ontwikkeling van

lijke drukte meer waarin échte problemen het slachtoffer zijn van gebak-

de infrastructuur moet gelijke tred houden met de woningbouw. Je

kelei, maar gezamenlijk de schouders eronder zetten om de Randstad

kunt de A6-A9 en de openbaar vervoer verbindingen tussen Schiphol

internationaal op de kaart te houden. Met Randstad Urgent zit ik er

en Lelystad zien als de toegangswegen tot Almere. We investeren hier

bovenop. Ik daag iedere bestuurder uit om het beste uit zichzelf te halen

nu al in met miljarden euro’s. Het kan trouwens ook nodig zijn om de

en te doen wat-ie moet doen. Voorbeelden hiervan zijn beslissingen over

verkeerscapaciteit tussen Almere en Utrecht te vergroten.

de A6-A9 en de investeringen in het OV tussen Schiphol en Almere. Maar ook wil ik bestuurders de instrumenten geven om op de lange termijn

En dan: waar moeten alle nieuwe inwoners van Almere genieten van

slagvaardig te kunnen opereren. Met het advies van de commissie-

natuur en recreatie? Het IJmeer en Markermeer moeten we verder

Elverding hebben we die. We kunnen daarmee de besluitvorming zelfs

ontwikkelen als de ‘longen’ van de stad. Kortom: de schaalsprong is een

structuréél versnellen. Gewoon, door het proces anders te organiseren en

megaproject waar alles met alles te maken heeft.”

met een andere mindset te werken aan onze uitdagingen. Voor Almere

12

Almere in ont wikkeling | 2008


geldt dat alleen op die manier wij een nieuwe parel aan de kroon van de

Wat doet het kabinet aan het openbaar vervoer?

Randstad toevoegen. Een parel overigens die we hard nodig hebben om

“Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage aan de bereikbaar-

internationaal te kunnen blijven meetellen als economisch sterke regio.”

heid. In maart 2008 heb ik samen met de regionale bestuurders een akkoord bereikt over de investeringen. Iedereen besefte: we moeten

Hoe zit dat met die verbreding van de A6?

er uit komen. In totaal gaat het kabinet 1,35 miljard euro investeren in

“Ik vertel eerst iets over de ‘A6-A9’. Dat was een langslepende kwestie.

de spoorverbinding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad. Op korte

Er is járen over gesteggeld. Moet-ie verbreed worden of moet er een

termijn geef ik 600 miljoen uit om op het traject Schiphol-Almere twee

nieuwe route door het Naardermeer? Een hoop gedoe: bestuurders

keer zoveel reizigers te kunnen vervoeren. Het wordt een metro-achtige

en maatschappelijke organisaties hielden elkaar in een wurggreep. Het

verbinding. Voor je het weet staat er een nieuwe trein voor je neus: we

ging uiteindelijk alleen nog maar om de vraag hoeveel geld het allemaal

gaan van zes naar twaalf keer per uur!

mocht kosten. Dat dit besluit belangrijk was voor de bewoners in deze regio leek achter de horizon te zijn verdwenen. Toen ik aantrad heb ik

Over vijf jaar is het zo ver. Op delen van de Flevolijn, tussen de stations

me voorgenomen de patstelling te doorbreken en een besluit te nemen.

Almere Muziekwijk en Almere Centrum en tussen de stations Almere

In oktober 2007 heeft het kabinet een overeenkomst gesloten met regi-

Buiten en Almere Oostvaarders, wordt het spoor ook nog eens verdub-

onale bestuurders over een verbreding van het weggennet in de regio

beld naar vier sporen. Verder doen we onderzoek naar oplossingen

Amsterdam-Almere. Er zit nu weer schot in. Dat is winst.

die nodig zijn voor de periode tot 2020 en later. Volgend jaar neemt het kabinet daar besluiten over. Belangrijke vraag daarbij is of er tussen

Dan de A6 ter hoogte van Almere. De A6 snijdt de stad doormidden. We

Amsterdam en Almere een nieuwe verbinding moet komen door het

bekijken nu hoe we de wegverbreding goed kunnen inpassen, zodat

IJmeer.“

het groeiende verkeer zijn weg kan blijven vinden en de weg niet een gigantische aorta wordt die de stad ruw in tweeën splitst. Om hierop

Heeft u nog andere suggesties of maatregelen om de

te anticiperen worden verkenningen uitgevoerd naar de consequenties

bereikbaarheid rond Almere te verbeteren?

voor het stedelijk wegennet van Almere, voor het busbanenstelsel, de

“Je moet ook ‘out of the box’ denken. Er is meer dan asfalt en spoor.

dreven, de ringweg en de fietspaden. Vanuit mijn rol als minister van

Vervoer over water is ook een optie waar we te weinig aan denken. Niet

Verkeer wil ik graag de randvoorwaarden scheppen voor de ambities

voor niets stimuleert staatssecretaris Huizinga de ontwikkeling van de

om op de plek waar de A6 langs het Weerwater bij Almere Haven loopt,

binnenvaart. Voor het terugdringen van de files op de A6 biedt gebruik

bijzondere stedenbouwkundige dingen te doen. Tenslotte, de groei van

van onze waterwegen wellicht ook uitkomst. Samen met het ministerie

de stad aan de zuidzijde van de A6 zal op termijn ook leiden tot nieuwe

van Economische Zaken, de haven van Amsterdam en de gemeente

verbindingen over of onder de snelweg.”

Almere onderzoeken wij of vrachtverkeer over het water een haalbare kaart is. Het gaat dan om een pick up & delivery systeem met overslag-

Is het project Filemijden A6 voor herhaling vatbaar?

punten bij de bedrijventerreinen langs de oevers van het IJsselmeer en

“We hebben veel geleerd van het project ‘Filemijden A6’. In de ochtend-

het Markermeer.

spits reden ongeveer 400 auto’s minder over de Hollandse Brug, in ruil voor een financiële vergoeding. In totaal deden 1.400 personen mee aan

Ik ben blij dat de gemeente begin 2008 heeft besloten marktpartijen

de proef. Zo’n 700 personen kozen voor het OV-alternatief. Dit initiatief

uit te nodigen mee te denken over havenontwikkelingen bij de Stichtse

werkte goed om de druk op de A6 te verminderen als gevolg van de

Brug. Ook dat is een initiatief dat kan leiden tot vermindering van het

werkzaamheden bij de Hollandse Brug. Ik vind ‘filemijden’ een interes-

vrachtverkeer op de snelwegen in deze regio. Zo’n haven onder de

sante prikkel om het gedrag van automobilisten te beïnvloeden. Daarom

rook van Almere zou een mooie plek zijn om de bouwmaterialen aan

experimenteert Rijkswaterstaat samen met partners uit het bedrijfsleven

te voeren voor de geplande groei van de stad. Ik hoop van harte dat dit

ook bij andere knelpunten in de Randstad met het ‘filemijden’.”

van de grond kan komen.”

Almere in ont wikkeling | 2008

13


Foto Maarten Feenstra

Ruim dertig jaar geleden gingen de heipalen voor de eerste woningen de Almeerse grond in. Anno 2008 huisvest de ‘groene stad’ meer dan 183.000 inwoners.

Groeien én

Maar Almere zal in de toekomst nog sneller groeien dan in het verleden: in 2030 zullen er 350.000 inwo-

gedacht aan Almere Pampus, momenteel nog een groene vlakte met windmolens en zicht op de Amsterdamse wijk IJburg. Een andere

ners zijn en 100.000 nieuwe arbeidsplaatsen. ‘Op dit

mogelijkheid om uit te breiden, ligt in Almere Oost. In uitvoering is

moment bekijken we hoe die groei eruit gaat zien,

het project Almere Poort, het nieuwe stadsdeel aan de kust. En ook de

met behoud van het blauw-groene karakter,’ aldus projectdirecteur voor de structuurvisie Almere 2030+ Joost Schrijnen.

bestaande stad wordt, onder meer op het gebied van bereikbaarheid, aangepast aan de verdere groei van Almere. Daarnaast werken we hard aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de stad zelf. Toevoeging en uitbreiding van dreven, busbanen en fietspaden hoort bij een stad die twee keer zo groot wordt. Maar ook de bereikbaarheid van Almere zelf zal worden verbeterd. Zo liggen er plannen om de A1, A6, A9 en A10-

“Als het aan het Rijk ligt, is Almere in 2030 twee keer zo groot geworden.

Oost te verbreden en de Flevospoorlijn tot vier sporen uit te breiden.”

Dé cruciale vraag daarbij is: ‘Hoe kan de stad groeien met behoud van haar sterke punten als rust, ruimte, veiligheid, groen en water?’

Duurzaamheid

Het zijn juist deze aspecten die door de huidige inwoners van Almere

Bijzonder is dat Almere aan de toekomst werkt, op basis van principes

zeer worden gewaardeerd en een leidraad moeten zijn bij de bouw

van duurzaamheid, zodat de stad haar voorsprong op dit gebied

van nieuwe delen.“

behoudt. De Amerikaanse architect William McDonough, deskundige op het gebied van duurzaamheid, denkt met Almere mee over dit

Stadsuitbreiding en bereikbaarheid

onderwerp. William McDonough is gespecialiseerd in het ‘Cradle to

“Voor stadsuitbreiding wordt momenteel gekeken naar de west- en

Cradle (C2C)’ gedachtegoed. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de

oostzijde van de stad” vertelt Joost Schrijnen. “Voor de westzijde wordt

omslag van een stad die veel energie gebruikt, naar een stad die ook

14

Almere in ont wikkeling | 2008


energie produceert. Het C2C-denken is op alles van toepassing. Eén van de aspecten is bijvoorbeeld hoe de stad omgaat met de verhouding

Foto Maarten Feenstra

tussen het verstedelijkt deel en de natuur. Hoe gaan we om met het water en het groen? We onderzoeken de aanleg van nieuwe natuurgebieden aan de oostzijde van de stad en de mogelijkheid om daar te wonen. Maar ook de verbreding van de A6 biedt kansen voor meer functies dan alleen verbetering van de bereikbaarheid. Een versterking van ecologie en landschap, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het produceren van energie zijn goed te combineren met deze infrastructurele opgave. Tot slot moeten we er voor waken dat de grote groei van woningbouw en bedrijvigheid niet ten koste gaat van de leefomgeving. Schrijnen: “Bijzonder is dat Almere met dit gedachtegoed de trend van de grondleggers van de stad, waaronder de stedenbouwkundige en architect Teun Koolhaas, voortzet. In hun denken en plannen voor Almere stond ruim dertig jaar geleden duurzaamheid al centraal. Door de samenwerking met William McDonough wordt in die traditie doorgewerkt aan Almere 2030.”

de natuur behouden

Foto Maarten Feenstra Almere in ont wikkeling | 2008

15


Zij kochten een kavel in het Homeruskwartier

Unieke kans om wensen te realiseren én vrijstaand te wonen In Nederland is het bouwen van een eigen huis dat van het begin af aan door de bewoners zelf is ontworpen en uitgedacht, uitzonderlijk. Vaak wordt dit geweten aan de hoge kosten. Een nog belangrijkere oorzaak is echter dat in ons land nauwelijks bouwkavels voor particulieren zijn. Almere vindt dat burgers meer ruimte moeten krijgen om hun eigen huis te bouwen en verkoopt jaarlijks duizend kavels. Daarvan gingen er in november 2007 350 in het Homeruskwartier in de verkoop. De familie Van Es kocht er één van.

Het Homeruskwartier is gelegen in het nieuwe stadsdeel Almere Poort.

Eindelijk een droomwoning…

De nabijheid van water, de goede mix tussen levendigheid en rust, de

De Almeerse familie Van Es, bestaande uit Connie, Jan en hun vier kin-

voorzieningen, de A6 richting hoofdstad en het NS-station zorgen voor

deren, wonen sinds 15 jaar in een twee-onder-één kap in Almere Haven.

een ideale woonplek. De kust, het groene Cascadepark, Pampushout en

Sinds een jaar of vijf zoeken ze in Almere naar een vrijstaande woning. Tot

de centrale ligging maken het stadsdeel compleet en aantrekkelijk. De

nu toe waren de prijzen echter zodanig, dat het budget van de familie

kavels ten behoeve van particulier opdrachtgeverschap worden in twee

niet toereikend was. Totdat de kavels van het Homeruskwartier in de

fases verkocht. De eerste fase is gestart op 9 november 2007 en betreft

verkoop gingen: de Van Essen begrepen dat dit wel eens dé gelegen-

de kavels van Homeruskwartier West. De tweede fase is de verkoop van

heid kon zijn om hun droomwoning te realiseren. “Mijn man ging naar

de kavels van Homeruskwartier Oost en zal in 2009 starten. Daarnaast

de informatieavond over het Homeruskwartier, maar die was zo druk

bestaat de mogelijkheid om in te schrijven op zes woontorens en zijn er

bezocht dat we dachten nooit een kans te krijgen,” vertelt Connie, kap-

mogelijkheden voor collectief opdrachtgeverschap. Behalve particuliere

ster van beroep. “Toch besloot hij een kans te wagen en schreef in voor

kavels worden tevens 1.000 woningen ingezet voor mede-opdrachtge-

een vrijstaande kavel van 440 m2 voor 165.000 euro. Tot onze verbazing

verschap, waarbij de toekomstige kopers wel de zeggenschap hebben,

hoorden we niet lang daarna dat we waren geselecteerd. Als een kind

maar waar het risico voor de realisering bij de projectontwikkelaar ligt.

zo blij waren we!’

16

Almere in ont wikkeling | 2008


Aangezien de vijftigers Connie en Jan allebei leken zijn op het gebied van zelfbouw, was de eerste stap naar de bouwbegeleider. ‘Die 2.000 euro subsidie van de gemeente Almere was snel op aan adviesuren. Toch heeft de bouwbegeleider ons een stap op weg geholpen door het traject en de juridische gang van zaken uit te leggen. Momenteel zijn we bezig met een architect om tekeningen te maken van het huis.

gekozen voor een badkamer op de begane grond, en vier slaapkamers,

Die dienen vervolgens bij de welstandscommissie, en daarna vragen

waarvan één logeerkamer, aangezien twee van onze vier kinderen nog

we bouwvergunning.”

thuiswonen en de andere twee af en toe komen logeren. Daarnaast heeft mijn man, die zelfstandig administrateur is, een werkkamer gepland en

Zowel Connie als Jan vinden het een enorme uitdaging om hun eigen

ik een serre. Het valt ons op dat alles enorm langzaam gaat en dat er

woning te realiseren, hoewel ze nu pas begrijpen hoeveel tijd en energie

talloze regeltjes zijn. ‘Vrij bouwen’ is niet zo vrij als het lijkt. Neem alleen

daarin gaat zitten. “Je moet over alles nadenken en er rekening mee

maar alle regels rond waterafvoer en drainage waarin we ons momenteel

houden dat je er niet alleen binnenkort gaat wonen, maar dat je er ook

verdiepen. Behalve dat het veel tijd kost, vinden we het geweldig dat

over 20 jaar misschien nog woont, als je bejaard bent. Zo hebben we

we een huis kunnen bouwen waarin al onze wensen zijn gerealiseerd.”

Almere in ont wikkeling | 2008

17


“ Weten wat mensen wensen, is het uitgangspunt van een goede bouwbegeleiding.”

Bouwbegeleiding De gemeente stimuleert het particulier opdrachtge­ verschap door aan de particuliere opdrachtgevers een subsidie van 2.000 euro te verstrekken voor gekwalificeerde bouwbegeleiding. Kwalificatie door de gemeente Almere betekent dat de bouwbegeleider wordt vermeld op de lijst van door de gemeente Almere gekwalificeerde bouwbureaus. Deze lijst staat onder meer op: www.ikbouwmijnhuisinalmere.nl.

18

Almere in ont wikkeling | 2008


Vrolijk bouwen met de bouwbegeleider “Houd er rekening mee dat particulier opdrachtgeverschap je hobby moet worden voor minimaal anderhalf jaar,” zegt Johan Bredewold, en hij kan het weten. Sinds vijf jaar adviseert hij als projectleider bij van Heijst & partners enthousiaste zelfbouwers. Na enkele maanden ziet hij dit enthousiasme maar al te vaak omslaan. Johan geeft praktische tips en adviezen om zo ‘vrolijk mogelijk te bouwen’. Momenteel is Johan bouwbegeleider bij het Homeruskwartier in Almere, maar de afgelopen vijf jaar begeleidde hij onder meer particuliere

Tips & Adviezen voor Zelfbouwers • Weet wat je wilt, overleg met elkaar • Oriënteer je vooraf op de diverse typen woningen en hun inrichting.

opdrachtgevers van vrijstaande woningen ‘In de Noordzoom‘ in Lelystad.

• Maak vooraf een plan en plattegrond.

In Engelse landschapsstijl liggen hier tien kavels van ongeveer 1.500 m2

• Maak een moodboard van plaatjes van het interieur en

waarop particulieren hun eigen woning kunnen bouwen. De paal van de eerste woning ging in april 2005 de grond in. “Bouwbegeleiding is heel intensief, maar een uitdaging om te doen, “ vindt Bredewold. “Het is enorm leuk om mensen te helpen bij de realisatie van hun woonwensen. Ook is het een kunst om architecten te laten luisteren naar de mensen. Deze beroepsgroep staat er om bekend zich weinig aan te trekken van wensen en eisen van hun opdrachtgevers. Enige sturing is dan aan beide zijden zeer welkom, zo niet noodzakelijk.”

exterieur van de woning. • Heeft u een minimaal budget? Doe dan zoveel mogelijk zelf en kies voor zo min mogelijk extra’s. • Maak gebruik van de bouwbegeleider: het eerste opstapje (2000 euro) krijgt u van de gemeente. • Bezoek de burenavonden: een goede buurt maak je met z’n allen.

Goed luisteren Goed luisteren acht Johan niet alleen een cruciale eigenschap voor architecten, maar ook voor bouwbegeleiders. “Weten wat mensen wensen,

realiseren. Mensen kunnen deeldiensten bij ons afnemen en uiteraard

is het uitgangspunt. We proberen mensen zoveel mogelijk zelf te laten

geldt: hoe meer deeldiensten, hoe hoger de prijs. Ook maakt het enorm

doen. We adviseren: praat met elkaar over wat je wilt in een woning. En

veel uit of iemand kiest voor een standaard cataloguswoning of voor een

dat gaat van de grove lijnen tot in de kleinste details. Neem nu de wc-pot:

woning met allerlei extra’s. Bij dat laatste kunnen we als bouwbegeleider

wil je als senior door de hurken gaan of wil je de pot wat hoger? Het is

overigens ook veel geld besparen. We weten bijvoorbeeld of de prijs van

maar één van de 1001 zaken waar je als opdrachtgever rekening mee

die luxe badkamer of keuken die het bouwbedrijf aanbiedt wel reëel is.”

moet houden. Vooraf een plan maken, scheelt veel werk. Knip plaatjes uit tijdschriften van het interieur en exterieur van woningen en maak een

“Voor de bouw van een woning moet je minimaal anderhalf jaar uittrek-

‘moodboard’. Sommigen komen met complete plattegronden binnen,

ken,” besluit Johan. “Helaas krijgt vrijwel iedereen er na drie maanden al

anderen zijn helemaal blanco, maar weten wat hun budget is. Hun eerste

genoeg van: dan gaat het te lang duren. Mensen vergeten dat proce-

vraag is: ‘Wat krijg ik voor dat geld?”

dures lange tijd in beslag kunnen nemen, houd daar rekening mee. Ook raad ik iedereen aan om de burenavonden te bezoeken. Geschakelde

Wat krijg ik voor?

woningen roepen vragen op over bijvoorbeeld de aansluiting van de

Volgens Johan is één van de meest gehoorde vragen van de kavelkopers

gevels, het heien en nog veel meer zaken. Goed overleg is de essentie:

uit het Homeruskwartier: Wat krijg ik voor de bouwbegeleidingssubsidie

met de andere kopers en met elkaar, maar zeker ook met de bouwbe-

van 2.000 euro die wordt verstrekt door de gemeente Almere? Dan zeg

geleider, zo kun je bouwen zonder zorgen.”

ik: we kunnen jullie daarmee op weg helpen, maar niet een heel plan

Almere in ont wikkeling | 2008

19


De Kavelwinkel Uniek en laagdrempelig Almere telt ontelbare primeurs. De Kavelwinkel, opgericht in 2007, is er één van. Het is een voor Nederlandse begrippen uniek fenomeen dat op een laagdrempelige wijze potentiële kopers informatie biedt over beschikbare kavels.

maal één inschrijfformulier per loting insturen. Hierop mogen meerdere kavelgebieden worden ingevuld. Het inschrijfgeld bedraagt 1.500 euro. Voor wie is ingeloot, wordt het inschrijfgeld met de koopsom verrekend. Wie niet is ingeloot, ontvangt het bedrag retour.

Kavels veilen Naar de bakker om broodjes te kopen of naar de kavelwinkel voor een

Zoals al eerder werd gezegd heeft iedere kaveluitgifte een eigen proce-

stuk grond. Het kan allemaal in Almere, waar de grootschaligheid van de

dure. En Almere zou Almere niet zijn, om daar af en toe een waar festijn

kaveluitgifte een permanente ‘winkel’ in het stadhuis vereiste. “Door het

om heen te bouwen. Zo liggen in Noorderplassen West 24 kavels op twee

programma ‘IkbouwmijnhuisinAlmere’, waarin is afgesproken dat jaarlijks

eilanden. Het zijn speciale kavels die variëren in grootte van circa 580 tot

1.000 kavels voor particuliere bouw worden uitgegeven, worden ner-

1.300 m2, maar die ook allemaal zeven meter eigen water hebben. De loca-

gens zoveel kavels aangeboden als in Almere, “ legt Ingrid Houtkooper,

tie is uniek en vrij, in een gebied dat zowel nautisch als bosrijk is, dichtbij

woordvoerder particulier opdrachtgeverschap uit. “Toch beschouwen

het stadshart van Almere en op steenworp afstand van de A6 richting

mensen het kopen van grond en het bouwen van een woning nog

Amsterdam of het Gooi. Acht van de 23 eilandkavels werden op 20 juni

steeds als eng en moeilijk. De Kavelwinkel neemt die drempel weg en

2008 geveild door de bekende veilingmeester Jan Pieter Glerum. Deze

is tevens een centraal informatiepunt.”

unieke vorm van kavelverkoop was een was een geslaagd experiment. Er was enorme animo voor de vrije kavels van het Homeruskwartier was

Kavelpaspoort

een geslaagd experiment waar 14.000 mensen op af kwamen.

Bij de Kavelwinkel zijn ook de zogenoemde ‘Kavelpaspoorten’ verkrijgbaar. Daarin vinden geïnteresseerden cruciale gegevens over de kavel,

“Het kopen van een kavel bevordert niet alleen het particulier opdracht-

zoals: Waar ligt de kavel? Hoe groot is het stuk grond? Welke bestem-

geverschap, maar als mensen zelf invloed hebben op hun woon- en

mingsplanvoorschriften gelden, zijn er aanvullende voorwaarden van

leefomgeving komt dit ook de verbintenis met de wijk ten goede,” besluit

toepassingen? Naast fysiek, zijn kavelpaspoorten ook virtueel verkrijgbaar

Ingrid Houtkooper. “Een ander voordeel is dat de wijk een zeer divers

door deze te downloaden via de website van de Kavelwinkel. Hoewel

beeld krijgt. Monotone rijtjeswoningen zul je in een wijk die is gereali-

iedere kaveluitgifte een eigen procedure heeft, verloopt de uitgifte van

seerd door middel van particulier opdrachtgeverschap niet snel vinden.”

de kavels meestal via een lotingsysteem. Geïnteresseerden mogen maxi-

20

Almere in ont wikkeling | 2008


VDW Bouwadvies UW BETROUWBARE PARTNER


Bij een bruisende stad als Almere horen verschillende evenementen. Zowel breed opgezette festivals, buurtevenementen als popfestijnen onderstrepen het levendige karakter. In dit artikel de focus op drie heel diverse manifestaties: het sfeervolle Havenfestival, het door de buurt georganiseerd Evenaar festival en het nieuwe, commerciële initiatief ZAND.

Een jaarlijks terugkerend hoogtepunt in de zomer is het Almere Haven

de Stichting Evenaar Festival Almere opgericht. Hierin werken partners

Festival dat naast Almeerders ook veel bezoekers uit de regio trekt. In

als de Welzijnsorganisatie Stichting de Schoor, Kunstencentrum de

totaal worden jaarlijks gemiddeld 50.000 bezoekers geteld, verdeeld

Kunstlinie, het Buitenhoutcollege, ROC Flevoland en ondernemers uit

over drie dagen. Een bezoekje aan dit festival in de Havenkom, is

Almere samen met de initiatiefnemer voor het festival, de gemeente

gelijk een mooie gelegenheid om het oudste gedeelte van Almere,

Almere. Daarnaast heeft ook de Mars en Show tweedaagse zich weer

het nu ruim dertig jaar bestaande Almere Haven, te leren kennen.

aangesloten bij het Evenaar Festival. De Mars en Show tweedaagse

Communicatiemedewerker Danny Louwerse: “In 2008 is het Havenfestival

bestaat onder meer uit een taptoe met vier showkorpsen en niet te

in het weekeinde van 5 tot en met 7 september georganiseerd. Met op

vergeten de band de Love Hendels uit Putten, die garant staat voor

zaterdag het gratis klassieke concert. De kunstmarkt, de brocante en

een spetterend voorprogramma.

antiekmarkt worden op zondag gehouden. Alle drie de dagen zijn er het Havenkom Culinair, optredens van Flevolandse Shantykoren en de

Popfestival: ZAND

Brocante en Antiekmarkt.”

Sinds zaterdag 23 augustus 2008 is Almere een nieuw popfestival rijker: ZAND. Het is de eerste co-productie van The Entertainment Group en

Traditioneel wordt elk jaar het Almere Haven Festival geopend met

CMC3. The Entertainment Group is bekend van de concertenreeksen

een botterwedstrijd op het Gooimeer voor sponsors en relaties van de Stichting tot Behoud van de Almeerse Botter AM1. Naast het Haven Festival worden gelijktijdig ook de Holland Triathlon en, om het jaar, het bekende Stoomfestival georganiseerd.

Buurtfestival: Evenaar Net als de geografische evenaar, die over de aardbol loopt en diverse

Festivals

landen en culturen met elkaar verbindt, verbindt de Evenaar in Almere Buiten verschillende wijken en bewoners met elkaar. Er is dan ook bewust voor gekozen om de Evenaar een centrale rol te geven in een

zoals Symphonica in Rosso en Groots met een Zachte G met Guus

festival dat voor iedereen, van jong tot oud, toegankelijk moet zijn.

Meeuwis. CMC3 is bekend van succesvolle festivals zoals concert at

Helaas moest de eerste editie van het Evenaar Festival in 2007 worden

SEA en Kampvuurconcerten. Organisator Machiel Hofman van CMC3:

afgeblazen: door de regen- en onweersbuien viel het letterlijk ‘in het

“Zand is een nieuw, zes uur durend popfestival voor iedereen uit heel

water’. Dit jaar trok het gratis festival op 31 mei en 1 juni duizenden

Nederland. Met plaats voor 35.000 man is dit een groot festival waar

mensen naar Almere Buiten. Volgens artistiek leider Sybille Püttmann

naast muziek ook nog verschillende activiteiten, zoals de Olympische

‘smaakt het festival dan ook naar meer’. “Het Evenaar festival is een

Spelen op gameconsoles en de MEGA Keurslager BBQ, plaatsvinden.

cultureel, culinair en sportief hoogstandje in Almere Buiten met een

Maar het draait natuurlijk om de muziek: Van Velzen, Ilse DeLange, Guus

veelheid aan optredens, workshops, marktkramen, sportieve evene-

Meeuwis, Nick & Simon en Jeroen van der Boom betraden het podium.”

menten en nog veel meer. Het festival wordt georganiseerd voor en

Voor verdere informatie zie de site www.zandalmere.nl.

door de bewoners van Almere Buiten en is voor iedereen toegankelijk. Eenheid in verscheidenheid kenmerkt het evenement waarin bewoners

Hofman: “In het kort is ZAND muziek. ZAND is lekker eten en ZAND is

(jong, oud, sportief, muzikaal, artistiek), ondernemers en bezoekers de

maximaal genieten van de zomer, maar ook van Almere, een stad die

hoofdrol spelen.” Met ingang van dit jaar zijn er nog andere nieuwsfei-

we hebben gekozen vanwege de mooie locatie, centrale ligging en het

ten te melden: sinds 14 januari 2008 heeft Talent In Opleiding namelijk

enthousiasme van gemeente en ACM (Almere City Marketing).”

22

Almere in ont wikkeling | 2008


Swing Stad Carillonconcerten, muziekfestivals, kindervakantiefestivals, zomerfestivals, Carribean Carnaval: het aanbod aan evenementen in met name de zomer is enorm groot. Vrijwel ieder weekend staat Almere op z’n kop met de meest uiteenlopende festivals. Kijk voor meer informatie op www.almere.nl/evenementen Almere in ont wikkeling | 2008

23


Almere. En meer. Het Zakenfestival Almere is een initiatief van de gemeente Almere, de Vereniging Bedrijfskring Almere, de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland, de WTC Almere Association en Almere City Marketing.

www.zakenfestivalalmere.nl

Proef je kansen in Almere

Schouwburg Almere 13 en 14 oktober

Focus op kwaliteit!

Techniek, onze tweede natuur.

Van Drie bv is de inkoop-, handels- en kalverhouderijorganisatie van de VanDrie Group. Nuchtere kalveren worden in grote aantallen gekocht om te worden geleverd aan kalverhouders in Nederland, België, Duitsland. Gemeste blanke en rosé vleeskalveren worden gekocht en geleverd aan de slachterijen van de VanDrie Group. Van Drie bv staat garant voor topkwaliteit kalfsvlees. Die garantie kunnen we geven omdat ons gehele voedselveiligheidsmanagementsysteem gecertificeerd is en we onderdeel zijn van Safety Guard. Tevens werken al onze medewerkers, maar ook alle leveranciers van kalveren en onze contractkalverhouders continu aan een goede gezondheid en een goed welzijn van alle kalveren. Immers een gezond kalf zonder stress levert het beste rendement. Dankzij een transparant systeem van productieresultaten kunnen we samen met onze contractkalverhouders voortdurend sturen op verbetering. We beschikken daarnaast altijd over actuele onderzoeksresultaten. Zo zijn we in staat om de nieuwste inzichten in de houderij, in praktijk te brengen.

Het respect voor mens, dier en kwaliteit is bij de VanDrie Group al generaties lang vanzelfsprekend. Het fundament van vakmanschap en partnership. En het uitgangspunt van het product dat uiteindelijk wordt geleverd: Controlled Quality Veal.

Dát is de kwaliteit van Van Drie

xxx/eppxpsme/om

Van Drie bv Nijverheidsweg 13-15 3641 RP Mijdrecht Tel. +31-(0)297-287872 Fax +31-(0)297-283848 vandrie@vandrie.nl www.vandrie.nl

www.bamtechniek.nl

Van Drie, Navobi, Schils and Tentego are member of the VanDrie Group

24500017.adv kalver. van drie.in1 1

24700119.Uit Magazine 4x.indd 3

DooWorld

02-09-2008 15:34:57

BAM Techniek

16-02-2006 15:25:59

Van Drie

Ik ook.

Rabobank Almere. Voor hetzelfde geld Private Banking.

19-20-21 SEPTEMBER 2008 OMNISPORT - APELDOORN

Het is tijd voor de Rabobank.

IEDUEL PROMOT VOOR DEOEP! GR WERELD www.daviscup.com

almereprivatebanking.nl

www.knltb.nl

Naturalicious Natura

®

Almere City Marketing

Eco Eatery Koningin Astridplein 11 B-2018 Antwerpen

23400003.flyer.indd 1

Rabobank Almere

Technicum

KNLTB

02-09-2008 16:07:31

Danku Zomerexpositie Kunstkring Naarden

Kunst kijken in de kerk

(in het Stadhuis)

Een nieuwe naam voor een oude bekende. Meeùs in Almere en Lelystad heet vanaf nu Arcuris.

Na maanden van voorbereiding is het nu zover: de kantoren van Meeùs in Flevoland heten vanaf vandaag officieel Arcuris, vrij vertaald als ‘dak boven je hoofd’. En bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Maar wat onze dienstverlening én onze medewerkers betreft blijft in feite alles ‘bij het oude’… Alles onder één dak Behalve een nieuwe naam en het nieuwe logo verandert er niet heel erg veel binnen de kantoren in Almere en Lelystad. Wilt u een woning kopen of juist verkopen? Wilt u de waarde van uw woonhuis laten bepalen? Wilt u weten of het nu het juiste moment is om uw huidige hypotheek over te sluiten? Denkt u erover een ander bedrijfspand te kopen of te huren? En wilt u weten of u voor een nieuw of een bestaand pand moet kiezen? Voor deze en alle andere onroerende zaken

kunt u bij Arcuris terecht, zoals u eigenlijk altijd al van ons gewend bent. En we blijven met Meeùs samenwerken. Dus alles blijft vertrouwd.

O.Z.

·

BEDRIJFSHUISVESTING

·

Arcuris

5 t/m 23 augustus 2008

Arcuris bv - Almere Schoutstraat 110, 1315 EZ Almere Postbus 1329, 1300 BH Almere T 036 521 19 00 · F 036 533 44 88 info@arcuris.eu · www.arcuris.eu

Arcuris bv - Lelystad Middenweg 15, 8232 JT Lelystad Postbus 75, 8200 AB Lelystad T 0320 24 89 25 · F 0320 28 02 21 info@arcuris.eu · www.arcuris.eu

www.arcuris.eu MAKELAARDIJ

Zaterdag 9 augustus 15.00-17.30 uur

TAXATIES

·

HYPOTHEKEN

Meld je aan voor de testdag

20 SEPTEMBER SUZUKI KREIJNE AMERSFOORT Dan word je thuis opgehaald door een toekomstige collega!

www.calcomasterclass.nl Tel. (033) 448 14 01

Voor informatie en tips: www.vvvalmere.nl · (036) 548 50 41

VVV Almere

Gratis ! entree

Grote Kerk Naarden

ingang Marktstraat

zo/ma 13.30-16.30 uur, di t/m za 10.30-16.30 uur (m.u.v. rouw- en trouwdiensten)

Calco IT

Kunstkring Naarden

99000329.ansicht kunst kijken kerk.indd 1

02-09-2008 16:49:44

Steeds meer bedrijven en organisaties uit Almere (en daarbuiten) brengen hun communicatiebelangen onder bij CSO Marketing Communicatie. Wilt u weten waarom? Neem dan contact op met Oscar Hoes voor een verhelderend gesprek.

Postbus 60030, 1320 AA Almere | Televisieweg 37, Almere | T 036 540 81 40 | info@csomc.nl | www.csomc.nlIn een jonge, dynamische stad als Almere zijn ook kunst en cultuur voortdurend in ontwikkeling. Almere heeft al een gevarieerd aanbod aan theaters, musea, expositieruimten en galerieën. Daarnaast worden regelmatig culturele evenementen georganiseerd. Een greep uit het enorme aanbod.

© R. Brouwer

Kunst en Cultuur in Ontwikkeling

Almere onderkomen voor de meest uiteenlopende kunst en cultuur De jonge geschiedenis, voortdurende groei, stedenbouwkundige

door middel van speciale educatieprogramma’s en rondleidingen door

vorm en opzienbarende architectuur maken Almere tot een fenomeen.

museumdocenten. Ook zondagochtend kunnen kinderen en hun (groot)

Nationaal en internationaal bestaat veel belangstelling voor de ontwik-

ouders bij De Paviljoens terecht: dan geven de museumdocenten gratis

keling van de stad. Dit is de belangrijkste reden waarom architectuur-

een beschouwing over de kunstwerken van de lopende tentoonstelling.

centrum CASLa in 1996 op initiatief van de gemeente werd opgericht.

De rondleidingen en speurtochten bieden inzicht in de verzamelgeschie-

De afkorting CASLa staat voor Centrum voor Architectuur, Stedenbouw

denis van de collectie. Zij zoomen daarbij in op specifieke kunstwerken,

en Landschap van Almere.

zoals Stadsboerderij Sugoroku (2005) van Chikako Watanabe. Een

Die naam maakt CASLa waar door bij te dragen aan het toonaangevende

sugoroku is een eeuwenoud Japans dobbelspel. De ontwikkeling van

architectonische imago van Almere. Deze bijdrage bestaat uit de orga-

de stadsboerderij van Almere is de inspiratiebron voor deze sugoroku.

nisatie van een breed scala aan publieksactiviteiten, uiteenlopend van

Kinderen kunnen in Museum De Paviljoens ook kennismaken met

evenementen, tentoonstellingen, rondleidingen, prijsvragen, debatten

performances.

en seminars tot architectuurlessen en bouwateliers voor kinderen. De kerntaak van CASLa is het vertalen van kennis in activiteiten, producten

De Voetnoot

en diensten die zowel het brede publiek als vakspecialisten bereiken.

Een andere bijzonder gebouw, dat recent geheel nieuw is ingevuld, is

Daarom organiseert CASLa aan de ene kant publieksactiviteiten met een

De Voetnoot. Waar eens de CKV en de bibliotheek waren gehuisvest,

laagdrempelig karakter en aan de andere kant projecten en activiteiten

is nu een broedplaats voor creatieve en kleinschalige commerciële

voor ondernemers en specialisten met kennis en ervaring die om meer

bedrijvigheid. Voordat met de verbouwing, die in 2008 werd afgerond,

vakinhoudelijke kwaliteit vragen.

werd begonnen, is onderzoek gedaan naar kunstbedrijven, media en entertainment bedrijven en creatieve zakelijke dienstverlening in Almere.

Musea

In de totale creatieve sector bleken 951 kleine bedrijfjes te bestaan. Dat

Museum De Paviljoens richt zich met name op jongeren. In de afgelo-

is percentueel vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. Gezien de

pen jaren heeft het Museum met succes duizenden scholieren van het

ligging van Almere ten opzichte van Amsterdam en Hilversum bleek

basis- en voortgezet onderwijs laten kennismaken met actuele kunst,

de komst van nieuwe bedrijven realistisch als aan de voorwaarden van

26

Almere in ont wikkeling | 2008


acceptabele huur en goede bereikbaarheid kan worden voldaan. De

Schouwburg

huidige Voetnoot biedt een interessant aanbod van kleinschalige en

Een andere architectonische eyecatcher in het Stadshart is Schouwburg

creatieve bedrijvigheid voor innovatieve ondernemers en hun klanten.

Almere, een prachtig gebouw, dat zich kenmerkt door transparantie en

Zo kunnen er de meest uiteenlopende workshops worden verzorgd en

eenvoud. Het gebouw is het nieuwe onderkomen van Schouwburg

huisvest De Voetnoot creatievelingen van allerlei pluimage: van kunste-

Almere (voorheen Almeerse Theaters) en Kunstencentrum ‘de Kunstlinie’.

naar tot ambachtsman.

In drie zalen: de grote zaal (1.050 zitplaatsen), de middenzaal (300 zitplaatsen) en de kleine zaal (150 zitplaatsen) worden de voorstellingen

Bioscoop

gegeven, terwijl het kunstencentrum beschikt over vele cursuslokalen,

Ook op het gebied van film komen liefhebbers in Almere aan hun trek-

prachtig gelegen rond patio’s en aan het water.

ken. Wie gaat voor de filmhuis-, cinematheek- en betere kinderfilms kan uitstekend terecht bij Cinescope, een nieuw filmtheater in Almere-

Al met al herbergt Schouwburg Almere een unieke combinatie waarin de

Stad. Cinescope is door het ‘alternatieve’ aanbod een aanvulling op de

professionele podiumkunsten en de amateurkunsten elkaar ontmoeten.

‘gewone’ bioscopen, die doorgaans commerciële en populaire films

Het spectaculaire ontwerp is van Kazuyo Sejima en Ryue Nishizawa van

vertonen. Cinescope is een samenwerkingsverband tussen Stichting Die

het Japanse architectenbureau SANAA. Het schetsontwerp werd na een

Blechtrommel en Utopia Almere BV. Na meer dan 25 jaar in Almere Haven

prijsvraag onder gerenommeerde architectenbureaus gekozen vanwege

te hebben gedraaid, kreeg Die Blechtrommel de kans om samen met

de bijzondere architectuur.

© Geert van der Wijk

Utopia Cinescope te exploiteren. Deze kans werd mede mogelijk gemaakt

De jeugd van Almere is één van de bezoekersgroepen van het Urban

door de Gemeente Almere, Provincie Flevoland en de Europese Unie.

Entertainment Center, waarbij met name het multifunctionele uitgaanscentrum NOX erg in trek is. NOX is een eerbetoon aan de oergodin van

In het Stadshart springt de megabioscoop Utopolis, waar met name

de nacht; de dochter van Chaos. Een machtige gevleugelde verschijning,

populaire ‘kaskrakers’ worden gedraaid, eruit als een knap ontwerpstaal-

die hartstochten doet oplaaien en daarna alles weer tot rust brengt. NOX

tje. De grote glazen pui, de glamourtrap, de transparante doorkijkjes en

is een futuristisch ogende gebouw aan de Koetsierbaan, ontworpen door

het 19 meter hoge atrium; het zijn karakteristieken van het werk van archi-

de wereldberoemde Engelse architect William Alsop. NOX heeft twee

tect Rem Koolhaas. Net als de stoelen (65 cm breed en 1.30 beenruimte)

zalen vol dance, music & fun en heeft als filosofie dat het uitgaan betaal-

en de filmdoeken (21 meter breed en 10 meter hoog). Utopolis Almere is

baar wil houden voor iedereen.

de eerste bioscoop in Nederland met digitale projectie in drie zalen. Dat Utopolis Almere koploper is met een dure digitale projector (tienmaal

Daarom varieert de entree tussen gratis en 10 euro, terwijl de prijs voor

zo duur als de gangbare) wil veel zeggen over de toekomstverwachting

frisdranken, bier en binnenlands gedistilleerd is vastgesteld op 1,80 euro.

van deze in 2006 geopende vestiging.

Dat is nog eens leuk uitgaan!

Almere in ont wikkeling | 2008

27


Het ultieme kerstgevoel met

de Kerstparade

In de avond van 22 december 2007 trok een sprookjesachtige stoet van prachtig verlichte praalwagens door het Stadshart van Almere. Al vanaf drie uur ’s middags stonden bezoekers uit het hele land te wachten op de immens grote stoet met dansers, straattheater en diverse muzikanten. De Kerstparade is al zes jaar een groot succes in België en zorgt voor het ultieme kerstgevoel voor alle toeschouwers. In Nederland kreeg Almere de primeur.

Het is te danken aan de enthousiaste en proactieve houding van de

hebben we binnen twee maanden een prachtig staaltje samenwerking

gemeente dat Almere voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis de

laten zien. De route, de logistiek, diensten als politie, brandweer en ehbo en

Kerstparade binnen haar gemeentegrenzen mocht organiseren. “Veel

een onderkomen voor de enorme praalwagens. We moesten het allemaal

mensen zijn nog niet in het vernieuwde Stadcentrum geweest,” zegt Linda

binnen een paar weken tijd zien te regelen. Neem alleen al de praalwagens

Bartman, teamhoofd communicatie Stadcentrum. “Dat is jammer, want we

die ieder voor zich een ander thema uitbeelden, zoals de 26 meter lange

hebben hier op loopafstand alle ingrediënten voor een enorm leuke dag.

kersttrein met vier wagons, een bijzondere arrenslee met metershoge

Evenementen zijn een belangrijk middel om aan de ‘buitenwereld’ te laten

kerstman, een grote champagnefles; stuk voor stuk zijn ze meters hoog.

zien wat het Stadshart allemaal te bieden heeft.” Logisch dat Almere met

Mede dankzij medewerking van vele enthousiastelingen, waaronder het

open armen het plan van de Belgische organisatie Twice Prometeus om

bestuur van het Echnaton college dat bereid was om de 130 medewerkers

de Kerstparade naar Nederland te halen, verwelkomde.

van de Kerstparade op te vangen, werd de Parade een groot succes.”

Almere ging de uitdaging aan

“Almere kreeg niet alleen veel landelijke publiciteit, maar ontving op die

Bartman legt uit dat ook in België de Kerstparade altijd wordt georganiseerd

dag ook ruim 100.000 bezoekers uit het hele land,” besluit een enthousiaste

samen met een televisiezender, in dit geval met VTM. “In Nederland was

Bartman. “Winkeliers vertelden dat de omzet in dat weekend 20% hoger

SBS 6 enthousiast om medewerking te verlenen, vervolgens was het voor

was dan normaal met Kerst. En dat ook het weekend erna bezoekers nog

de organisatie een kwestie van zoeken naar een stad die het aandurfde

zijn teruggekomen om hier te winkelen. Daarnaast zaten alle restaurants

om de pilot te draaien. Ook al was het inmiddels oktober 2007, Almere zou

in de omgeving stampvol. Dit bijzondere evenement is zeker voor herha-

Almere niet zijn, als we deze unieke uitdaging niet aangingen. Gezamenlijk

ling vatbaar!”

28

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

29


Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Impuls voor hoger onderwijs Almere is op weg om een echte studentenstad te worden. Er zijn nu 1.300 studenten die bij vijf opleidingen colleges volgen. Als het aan wethouder programma Hoger Onderwijs Martine Visser (CDA) ligt, worden dat er op termijn 5.000. Voor Almere in Ontwikkeling beantwoordde zij drie vragen over de ambities.

1. Welke opleidingen biedt Almere momenteel?

van de - stad. Zo verlies je als groeistad een enorm potentieel aan hoger

“Almere is van oudsher een pioniersstad en dat zie je terug in de bijzon-

opgeleiden. Terwijl je die graag wilt behouden voor de bedrijven die

dere studierichtingen. De Almeerse studies en opleidingen vallen onder

zich hier willen vestigen. Die vragen om hoger opgeleiden, stagiaires,

de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. In het

maar ook om wetenschappelijke onderzoek. Verder geven studenten

studiejaar 2008-2009 kun je in Almere de volgende opleidingen volgen:

een stad sfeer en diversiteit. Er gaat een stimulerende en levendige

Information Engineering (voltijd); Ondernemen, Innovatie en Techniek

werking van uit.”

(voltijd); Pabo Almere (voltijd, deeltijd en zij-instroom) en Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) (voltijd). Verder is per 23 april

3. De provincie Flevoland heeft onlangs extra budget ter

2008 de Health School Almere geopend. De Health School zal minors

beschikking gesteld, waarvan een deel voor hoger onder­

aanbieden die vooral zijn gericht op de eerstelijnszorg en de thuiszorg,

wijs bestemd is. Hoe geeft de gemeente daar vorm aan?

voor verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen en paramedici. Ook zal

“Hoger onderwijs heeft altijd al hoog op de agenda van de gemeente

de opleiding bij- en nascholing aanbieden aan medewerkers en aan het

gestaan. De provincie heeft nu geld gegeven voor een extra impuls, maar

management van zorginstellingen. En in het voorjaar van 2008 zijn we

de gemeente is medefinancier van schoolgebouwen en projecten. Voor een

gestart met het INTI (International New Town Institute). In september is

deel zijn de budgetten inmiddels aangevraagd voor het International New

een nieuwe fulltime opleiding gestart met 100 studenten: Small Business

Town Institute (INTI). Het gaat hierbij om een bedrag van 2.425.000 euro

and Retail. Alle opleidingen hebben één ding gemeen: de bijzondere mix

subsidie van de provincie Flevoland. De gemeente Almere heeft in 2006

van theorie en praktijk. Daar staan de Almeerse opleidingen om bekend

het initiatief genomen tot het oprichten van dit wetenschappelijk instituut

en dat willen we graag zo houden.”

met als thema ‘nieuwe steden’ (New Towns). Met het INTI zet Almere de stap op weg naar een internationaal en wetenschappelijk werkklimaat. Het

2. Hoe belangrijk is hoger onderwijs in het groeiproces van Almere?

instituut moet een kenniscentrum worden dat op het gebied van stedelijke ontwikkeling van internationale betekenis zal zijn. Vele landen in de wereld,

“Hoger onderwijs is in een snelgroeiende stad als Almere onmisbaar.

waaronder China, zijn bezig met het bouwen van nieuwe steden. Almere is

Niet alleen moet je als stad de mogelijkheid bieden te studeren waar je

bij uitstek een stad waar het verstedelijkingsproces vanaf het begin af aan

woont, maar voor de stad zelf is het ook van belang. Wanneer iemand

goed gedocumenteerd is. Niet verwonderlijk dat het INTI juist hier zijn plek

ergens anders gaat studeren, dan verplaatst ook zijn sociale omgeving

krijgt. In het New Town Instituut nemen de TU Delft, de Universiteit van

zich. Dat gebeurt ook in Almere: veel jongeren verlaten de stad om te

Amsterdam (UVA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA), het Nieuwland

studeren, en blijven na het afstuderen vaak wonen in die - omgeving

erfgoedcentrum, de bibliotheek Almere en de Han Lammersleerstoel deel.

30

Almere in ont wikkeling | 2008


Bovendien hebben we recent samen met HvA, Aeres groep en Windesheim een convenant gesloten dat er een flinke impuls zal worden gegeven aan het Hoger Onderwijs in Almere. De Aeres groep zal de opleidingen agribusiness en bedrijfskunde in Almere Poort ontwikkelen en Windesheim wil een breed aanbod aan opleidingen Economie, Sociaal-Agogisch en Zorgonderwijs neerzetten. Dit brede aanbod aan HBO opleidingen zal de eerstkomende drie tot vier jaar vorm krijgen.�


In vijf stappen naar Almere Fiber City

Breedband versnelt nieuwe initiatieven Almere is op veel terreinen een koploper; ook op het gebied van breedband(diensten). Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het verbinden van de 10.000 woningen in Almere Haven met het glasvezelnet. Almeernet is inmiddels begonnen in Almere Stad-West en -Oost en daarna volgt Almere Buiten. Al eerder werden alle bedrijventerreinen in Almere aangesloten. Het doel is de ‘verglazing’ van heel Almere, zodat alle inwoners diensten kunnen afnemen via glasvezel. Sector Developer ICT Frank Halsema van de gemeente Almere legt uit dat zowel de consument als het bedrijfsleven daar de vruchten van plukken.

32

Almere in ont wikkeling | 2008


Fiber to the Institute, Business & Home Stap drie op weg naar Almere Fiber City was het nieuwe initiatief dat de gemeente in 2005 startte voor een breedband vraagbundelingsproject voor gemeentelijke instellingen. “Samen met de Zorggroep Almere, de Openbare Bibliotheek, de Almeerse Onderwijsorganisaties en het Flevoziekenhuis is een aanbestedingstraject gestart voor de aanleg van een glasvezelring. Die moest toen ruim 150 locaties met de moederlocaties van deze instellingen verbinden. De Almeerse breedbanddienstenen verbindingenleverancier Unet bv won de aanbesteding. We noemen deze stap het Fiber to the Institute-onderdeel van Almere Fiber City.” De vierde en vijfde fase begonnen met de bouw van respectievelijk Fiber to the Business en Fiber to the Home. Vanaf 2006 werden alle bedrijventerreinen op de glasvezelring aangesloten. De private partijen Reggefiber en KPN (41% eigenaar van Reggefiber) gaan samen de bestaande 72.000 Almeerse woningen aansluiten op glasvezelnetwerk AlmeerNet. Reggefiber is eigenaar van de buizen, terwijl KPN als beheerder en samen met andere dienstenproviders als leverancier van de diensten optreedt. Halsema: “Nu de gemeente Almere al zo ver is met de ontwikkeling van het programma Almere Fiber City, werken we samen met Almere “In 1999 gaf de nota ‘De digitale Delta’ aan dat Nederland de mogelijkhe-

Kennisstad aan de ontwikkeling van een uniek digitaal dienstenpakket.

den van ICT zo goed mogelijk moet benutten, omdat die essentieel zijn

Waaronder het project ‘Beelden zeggen meer’, waarmee het mogelijk is

voor het vergroten van onze welvaart en ons welzijn,’ vertelt Halsema.

om via televisie met HD-kwaliteit contact te houden met familie, maar

Hij houdt zich bij de gemeente al tien jaar bezig met de inzet van ICT in

ook professioneel bijvoorbeeld tussen zorgverlener en zorgafnemer. Met

de ontwikkeling van de stad. “Almere was het daar helemaal mee eens

de ingebruikname van AlmeerNet en de beschikking van meer band-

en ontwikkelde in 2002 als eerste gemeente in Nederland een ‘open’

breedte staat de toekomst open voor veel nieuwe breedbandinitiatieven.

Fiber-to-the-Home (FttH) concept: VrijMarktNet. In die tijd was er maar één dominante besteldienst voor telefonie en Internet (KPN) en één voor radio, TV en Internet (de kabelmaatschappij).”

Via VrijMarktNet kunnen gebruikers toegang krij­

Almere Internet Exchange

gen tot een breedbandverbinding van meer

Vervolgens zetten Frank en zijn team de Almere Fiber Pilot op, een breed-

dan 100 Mb/s, een vrije markt die bestaande en

bandproef in en om de Staatsliedenwijk. Deze pilot toetst de gemaakte

nieuwe hoogwaardige diensten biedt als supersnel

keuzes en verbetert het ontwerp voor een verdere uitrol van het

Internet, video, digitale TV en vrije spraakcommu­

VrijMarktNetconcept. De Almere Fiber Pilot leidde tot de glasvezelaan-

nicatie. Dankzij dit net, waarbij de ondergrondse

sluiting van 1.700 woningen in de Staatsliedenwijk en de Noorderplassen,

(passieve) infrastructuur niet meer van de telecom­

en 500 bedrijven in Randstad, Markerkant en Frezersplaats.

provider en kabelmaatschappij is, kan een vrije markteconomie ontstaan voor dit nieuwe diensten­

“In feite was dat fase twee van Almere Fiber City,” vertelt Frank. “Want

aanbod; een cruciale basis voor een betaalbare en

de eerste fase was de vestiging van een dependance van SARA (de

moderne breedbandinfrastructuur.

beheerder van de Amsterdam Internet Exchange, AMS-IX) op bedrijventerrein Randstad in 2001. Zij bouwde de Almere Internet Exchange (ALM-IX), rechtstreeks gekoppeld aan de AMS-IX. Dat versnelde de komst van een aantal telecombedrijven die hun glasvezelnetwerken konden

Almere Kennisstad blijft meedenken over deze nieuwe diensten en de

aansluiten op de ALM-IX en daarmee via Almere op de Europese

mogelijkheden om die tot ontwikkeling te brengen.”

Exchange-verbindingen.”

Almere in ont wikkeling | 2008

33


Smart Work Center (SWC)

Zonder reizen toch overal meewerken

Via het Smart Work Center in Almere staan werknemers sinds september direct via de modernste communicatiemiddelen in verbinding met hun hoofdkantoor. Vanuit het SWC kunnen ze flexibel e-werken in een omgeving die ‘ontzorgt’ dankzij diensten als kinderopvang, vergaderfaciliteiten, een bankvestiging, een restaurant en een business club. Bovendien kunnen werknemers via een ‘telepresenceroom’ met collega’s en zakenrelaties over de hele wereld vergaderen.

reistijd en vermindering van CO2 -uitstoot. Werkgevers hebben baat bij lagere kosten van vastgoed, een lagere reiskostenvergoeding, de beschikking over een grotere arbeidspool, meer productiviteit, een voorbeeldfunctie en een goede concurrentiepositie. In de toekomst kunnen ook passanten werken in het SWC. Zij hebben alleen een eigen laptop nodig en betalen per uur. Gipsen International verzorgt de inrichting en gebruikt nieuwe concepten van modern werken. Origineel is het dat in het SWC medewerkers van verschillende bedrijven werken. Van de Sanden: “Zo kunnen medewerkers van de

Dit ‘business facility Point’ is één van de eerste in Nederland en ligt direct

gemeente Amsterdam naast medewerkers van IBM aan de slag zijn.”

aan de A6, aan de rand van bedrijvenpark Gooise Poort. Het bevindt zich op de tweede etage van het Quality Centre Almere. Projectmanager Marian van de Sanden is enthousiast over de samenwerking met de vele partners: “In januari 2008 zijn we de SWC-pilot gestart, waarin

Het SWC maakt deel uit van een interna­

naast de gemeente Almere ook de gemeente Amsterdam, Cisco, H40

tionaal samenwerkingsprogramma voor

Investments (Real Estate), Nederland Breedbandland, Almere Kennisstad

duurzaamheid in het Connected Urban

en het Quality Centre deelnemen.”

Development (CUD); een gezamenlijk verbond van zeven wereldsteden

Flexibele besparingen

waaronder de metropool Amsterdam.

De voordelen van een SWC zijn legio. Zo kunnen werknemers profiteren

Op het CUD-programma staat Transport en

van flexibele indeling van werktijd, een professionele werkomgeving,

Mobiliteit. Het gehele CUD-programma

kruisbestuiving met andere werkers, contact met mensen uit dezelfde

komt voort uit het Global Clinton Initiative

buurt of plaats, zorgfaciliteiten in de directe omgeving, besparing van

(CCI) en wordt gedragen door Cisco.

34

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

35


durf te vertrouwen

Als één van de meest toonaangevende bedrijven op het gebied van Customer Process Outsourcing (CPO) laten wij u graag zien hoe wij uw klantcontacten kunnen optimaliseren. Unamic staat al jaren garant voor kwalitatief hoogwaardige en innovatieve oplossingen in het totale klantcontact proces met een specialisatie in klantenservice, technische helpdesk, verkoop, retentie en collection activiteiten. Heefft uw organisatie de ambitie om: • • • • • •

Service en bereikbaarheid te verbeteren? Kosten per klant te reduceren? Omzet per klant te verhogen? ICT infrastructuur te verbeteren? Cashflow te optimaliseren? Headcount te verlagen?

Dan wordt het hoog tijd voor een goed gesprek met Unamic. Voor meer informatie zie www.unamic.com

O


PROVADA 2009 THE REAL ESTATE MEETING POINT 16 T/M 18 JUNI AMSTERDAM RAI

T +31 (0)30 605 14 24 F +31 (0)30 605 14 87 E INFO@PROVADA.NL I WWW.PROVADA.NL


38

Almere in ont wikkeling | 2008

bronvermelding van de Provada foto’s: Nativitas


Almere op de Provada

Presentatie. Netwerken. Deals. Almere zou Almere niet zijn, als het niet tot één van de eerste gemeenten behoorde die zich presenteert op de Professionele Vastgoed Dagen (Provada). En dat niet alleen: Almere valt óók op de Provada in de prijzen. Zo werd de Almeerse stand vorig jaar gekozen als nummer één in de categorie business-to-business voor de Nationale Expo Jaarprijs 2007.

Almere Poort: het Olympiakwartier en Olympia Office Park. Op 11 juni stonden commercieel vastgoed en het stadshart van Almere centraal. Wethouder Arno Visser was voorzitter van de bijeenkomst ‘doorontwikkeling Stadshart’ en burgemeester Annemarie Jorritsma wisselde onder meer met CEO’s uit de vastgoedbranche van gedachten over de werkgelegenheidsopgave van Almere. Op de laatste dag gaven wethouders Adri Duivesteijn en Martine Visser acte de presence. Duivesteijn nam deel aan een corporatiedebat over de rol van woningcorporaties en

De Provada, die jaarlijks plaatsvindt in de RAI, wordt vooral bezocht

Visser ging in op het concept Health City Almere en de kansen van de

door institutionele beleggers, makelaars en projectontwikkelaars. Voor

modebranche in Almere. Aan het einde van deze slotdag werd de stand

bedrijven en gemeenten is het dé mogelijkheid om zich te presenteren

getransformeerd tot een modeshowtheater compleet met catwalk,

aan deze branche. “Ook dit jaar was de stand van Almere weer opval-

waarmee de algemene dynamiek van Almere en de modesector in

lend, kleurrijk en grensverleggend,” zegt Leonie Kuijer. “De stand heeft

Almere in het bijzonder werd onderstreept.”

een opvallend plafond voorzien van een imposante dakconstructie en een creatieve ‘lichthemel’ van ca 39m². Deze lichthemel (ledverlichting)

Naast het vele netwerken op de stands, worden er op de Provada ook

transformeert qua kleurstelling en in tempo harmonieus mee met de

altijd grote deals gesloten. Zo sloot de gemeente Almere vorig jaar op

wisselende beursthema’s op de standvloer eronder. Naast de uitdagende

de Provada zowel contracten voor nieuwbouw van de International

vorm waarin Almere haar boodschap brengt, is er ook een inhoudelijk

School Almere (ISA) als voor de ontwikkeling van 80 woon/werk ateliers in

stevig programma. Almere wil zich duidelijk onderscheiden, laten zien

Cascadepark Oost in Almere. Dit jaar werd een contract ondertekend met

waar ze voor staat en wat ze in huis heeft. Op de in juni georganiseerde

Dura Vermeer Vastgoed ten behoeve van de ontwikkeling van klimaat-

driedaagse Provada stond de eerste dag in het teken van Almere Poort

neutraal vastgoed in het plangebied Cascadepark Oost van Almere Poort.

met speciale aandacht voor de ontwikkelingen van het centrumgebied

Almere in ont wikkeling | 2008

39


Prijsuitreiking

Vereniging Bedrijfskring Almere

‘ Meest ondernemende bedrijf’ Suriname

De prijs voor het meest ondernemende bedrijf heeft Unamic mede gekregen omdat het sinds februari 2005 het eerste offshore contact center voor de Nederlandse markt in Suriname heeft opgezet. Daarnaast

Almere kent een zeer actief en betrokken ondernemersleven, wat onder meer blijkt uit de activiteiten van de Vereniging Bedrijfskring Almere. Naast evenementen, (informatieve) bijeenkomsten en gezellige avonden, organiseert de Vereniging jaarlijks ook de prijsuitreiking van het meest ondernemende bedrijf. Afgelopen januari werd deze prijs gewonnen door facilitair dienstverlener Unamic.

kent Unamic een dynamische groeistrategie. “Het is de ambitie om binnen vijf jaar in Nederland marktleider te zijn op het gebied van business process outsourcing van klantprocessen,” zegt directeur Jeroen ten Haave. “In januari 2007 zijn we daarom begonnen met het uitbreiden van ons dienstenpakket door de overname van billing en backoffice leverancier ANY-G in Alphen a/d Rijn.” Unamic gelooft dat bedrijven in toenemende mate klantprocessen zullen uitbesteden. Daarbij gaat het niet alleen om klantcontact, maar om

Unamic behoort tot de top van de grootste facilitaire customer contact

daadwerkelijk Business Process Outsourcing (BPO) van volledige klantpro-

centers in Nederland. Het bedrijf bestaat sinds 1999. Na een aantal jaren

cessen. Concreet betekent dit dat het bedrijf voor opdrachtgevers delen

ENECO Energie als eigenaar gehad te hebben, is Unamic sinds eind

van of volledige klantprocessen overneemt, waaronder, klantenservice

2004 onafhankelijk. Het hoofdkantoor, gevestigd in Almere, kende de

en verkoop, facturatie en incasso, ict-helpdesk, e-mail afhandeling en

afgelopen jaren een enorme groei: van 15 medewerkers in 2002 groeide

het opnemen van meterstanden. Volgens Ten Haave is het winnen van

het naar 543 medewerkers. Met de vestigingen in Amersfoort, Zwolle

de prijs een bekroning op de afgelopen succesvolle jaren en motiveert

en Paramaribo telt het bedrijf in totaal ongeveer 1.300 medewerkers.

het om in dezelfde lijn door te gaan.

40

Almere in ont wikkeling | 2008


Jeroen ten Haave (links) en Micha Willemse (rechts), beide oprichters van het bedrijf

Almere in ont wikkeling | 2008

41


LeasePlan Nederland

‘Met de stad meegroeien’ Iedere Almeerder kent ‘m wel: de imposante toren aan de Wisselweg bij het Station waar LeasePlan Nederland sinds 1983 is gevestigd. Het is met 550 medewerkers bij LeasePlan Nederland en het daar tegenover gelegen LeasePlan Corporation één van de grootste en langst gevestigde bedrijven in Almere. “We groeien met de stad mee,” zegt Gerrit van der Maaten, Directeur HRM.

LeasePlan, opgericht in 1963, is wereldmarktleider in operationele autoleasing en één van de leidende spelers van de wereld op de markt voor wagenparkbeheer. Het bedrijf is gevestigd in Raamsdonkveer, Gouda en Almere, waarvan de laatstgenoemde de grootste vestiging is. LeasePlan is vertegenwoordigd in 29 landen. In Nederland zijn er ruim 126.000 voertuigen in beheer.

Grote diversiteit “Een kwart eeuw geleden kwam LeasePlan naar Almere met minder dan 50 mensen,” vertelt Gerrit van der Maaten die zelf sinds 16 jaar bij het bedrijf werkzaam is. ‘Begin jaren negentig groeide de populariteit van het leasen door de Wet Oort. Dat gaf een enorme boost aan het bedrijf en met name aan de vestiging in Almere. Wat onze vestiging hier ook een voorsprong gaf, was de goede beschikbaarheid op de arbeidsmarkt. We zoeken een grote diversiteit aan mensen, van automonteurs tot econometristen, van laag- tot hoogopgeleiden. Almere biedt juist een zeer gedifferentieerde arbeidspopulatie. Dat de gemeente een impuls gaat geven aan het hoger onderwijs, vinden wij overigens een prima idee. Waar laagopgeleiden veelal zeer loyaal zijn aan de werkgever, willen hoogopgeleiden nog wel eens gaan jobhoppen. Dit terwijl het binnen LeasePlan juist zeer op prijs wordt gesteld als men een echte LeasePlanner wordt. We zoeken mensen die zich voor langere tijd aan ons willen binden. Hoe groter de pool waaruit we kunnen putten, hoe fijner het voor ons als werkgever is.”

Zelf opleiden Een ander voordeel van de vestiging in Almere is volgens Van der Maaten

doelgroepen die desgewenst in onze Academy worden omgeschoold. Ook

zonder enige twijfel de ligging: “De ligging van Almere, tegen de files in,

bieden we een tweejarig traineeprogramma dat de mogelijkheid geeft om

is perfect. Ik schat dat ruim de helft van onze medewerkers uit Almere

versneld door te groeien naar een aantrekkelijke sleutelfunctie.”

zelf komt, maar de rest komt uit de regio van Lelystad, tot Amsterdam en Utrecht. Deze forensen kunnen ons ook in de spits moeiteloos bereiken.”

“Een van onze voornaamste selectiecriteria blijft toch wel de werkmen-

Ook LeasePlan Almere ondervindt echter de problemen van de krappe

taliteit. We zijn op zoek naar mensen met een zichtbare drive die loyaal

arbeidsmarkt in Nederland. “We hebben met name behoefte aan ICT’ers

en klantgericht kunnen werken. Niet voor niets is LeasePlan in 2007 als

en specialistische financiële functies. Het vervullen van deze vacatures

eerste en enige leasemaatschappij in de top 10 van meest klantvrien-

kost al jarenlang behoorlijk wat moeite. Dat vangen we gedeeltelijk zelf

delijke organisaties in Nederland geëindigd. Die mensen gaan we niet

op door zelf op te leiden. Daarbij benaderen we ook andere (oudere)

alleen actief benaderen, maar we proberen ze zeker ook te binden.”

42

Almere in ont wikkeling | 2008


“ Almere biedt een zeer gedifferentieerde arbeidspopulatie�

Almere in ont wikkeling | 2008

43


Kansen voor zorg:

Almere Health City

44

Almere in ont wikkeling | 2008


Afgelopen januari werd het rapport ‘Almere Health City’ gepresenteerd waarin de kansen en mogelijkheden worden genoemd voor de zorg(-gerelateerde) sector. Door zorg verder aan te vullen met de segmenten Wellness & Beauty, Medical Trade, Preventie en Research en daaraan gerelateerd (zorg-) onderwijs, wordt het marktpotentieel en de economie verstevigd en kan Almere een duidelijk onderscheidende en belangrijke (boven) regionale rol vervullen. Wethouder Martine Visser licht in drie antwoorden toe.

1. Wat houdt Almere Health City in?

van de innovatiekracht van de Almeerse zorgsector. De bijdrage van de

“Almere beschikt over een uniek systeem van gezondheidszorg, dat vanaf

provincie Flevoland richt zich op de eerste drie jaar van het project. In

het begin is neergezet, waarin de eerste lijnszorg in gezondheidscentra in

die periode gaat het vooral om acquisitie en het realiseren van ruim-

elk wijk in samenhang wordt aangeboden: huisarts, verloskundige, con-

telijke randvoorwaarden en het ondersteunen van maatschappelijke

sultatiebureau, fysiotherapeut, enz. En dit alles weer goed afgestemd op

voorzieningen.”

de tweedelijns gezondheidszorg. Heel Nederland kijkt naar het Almeerse model. Nu we verder gaan groeien, is het erg belangrijk dat we hier weer

3. Wat zijn de plannen?

nieuwe innovatieve concepten van gezondheidszorg neerzetten. Almere

“Zorg is een kansrijk marktsegment is. Denk aan de vergrijzing, nieuwe

wil naast de zorg ook de aan zorg gerelateerde segmenten te versterken.

zorgverzekeringstelsels en het economisch belang van gezonde werk-

We denken aan zes segmenten:

nemers. In alle zes genoemde segmenten zijn de komende jaren ruime kansen voorhanden. Wel neemt bijna iedere grotere gemeente en bijna

• Wellness & Beauty Poort

de helft van de ziekenhuizen initiatieven voor zorgboulevards. Voor

• Medical Trade Centre (zorgleveranciers en farmacie)

grootschalige zorgboulevards is de markt echter beperkt. Wil Almere

• Preventie en Research Zorgboulevard • Zorgonderwijs

daar een kans maken, dan moeten wij die kansen hier verzilveren en voortbouwen op onze innovaties en de toekomstige geografische verdubbeling.”

• Ziekenhuis • Zorgboulevard (aanvullende diensten voor en rond het ziekenhuis)

Een dergelijk zorgconcept biedt vele mogelijkheden. Zo versterkt het de economische structuur van Almere. De huidige en toekomstige arbeidsmarkt sluit fantastisch aan bij een groeiende vraag naar zorgpersoneel. En het biedt de jeugd mogelijkheden van opleidingen, stageplaatsen en leerbanen. Verder geeft onderzoek aan dat het Almere kansen biedt op een duidelijk onderscheidende en belangrijke (boven)regionale rol. Want een groot zorgaanbod trekt ook cliënten aan van buiten de stad. De centrale ligging is gunstig voor samenwerking, marktuitbreiding en beperkt de reistijd van cliënten en personeel. De groene omgeving, de ruimte en het vele water biedt kansen voor wellness en lifestyle. En niet te vergeten; Almere groeit! Hierdoor zal niet alleen de zorgvraag toenemen, maar ook het aantal potentiële werknemers. Men verwacht dat ruim 7500 extra arbeidsplaatsen mogelijk zijn in tien jaar.’

2. Wat is er gebeurd sinds het verschijnen van het rapport? “In Almere wordt gewerkt aan een wetenschappelijk instituut dat met kunstmatige intelligentie betere diagnoses kan maken. Daarnaast zijn er ver gevorderde plannen voor een kennisinstituut Eerste lijns gezondheidszorg. Ook heeft de provincie Flevoland Almere vijf miljoen euro subsidie verleend voor het project Almere Health City. De provincie draagt daarmee in de periode 2008-2010 bij aan de verdere ontwikkeling Almere in ont wikkeling | 2008

45


“ Almere is, als eerste gemeente in Nederland, ook op Hyves aanwezig�

46

Almere in ont wikkeling | 2008


Dienstverlening

aan burgers professionaliseren De overheid heeft beslist dat vanaf 2015 de gemeenten de

één digitaal adres voor de gemeentelijke dienstverlening waar burgers,

toegangspoort moeten worden voor de totale (overheid)

bedrijven en instellingen met ál hun vragen terecht kunnen. We gaan

dienstverlening. Almere neemt hierop een voorsprong

de digitale dienstverlening verder uitbreiden en de wacht- en behan-

met het project Almere Direct. “We professionaliseren

deltijden verkorten. Straks moeten we 65 procent van onze producten

niet alleen onze dienstverlening, maar in 2010 kun je als

ook via internet bieden, deze norm is overigens ook door de overheid

burger of ondernemer ook zelf kiezen hoe je contact met

vastgesteld. Hoewel dit nog de nodige aanpassing vereist in wet- en

de gemeente op wil nemen: via balie, telefoon, internet,

regelgeving zullen we rond 2010 aardig in de buurt van dat percentage

post of e-mail. Hoe laagdrempeliger hoe beter; dit bete­

komen. Zo kunnen bijvoorbeeld paspoorten in de toekomst ook digitaal

kent dat met name op het gebied van internet en telefo­

worden aangevraagd. Nu moeten mensen zich echter nog persoonlijk

nische dienstverlening nog flinke slagen moeten worden

indentificeren aan de balie. Per 1 juli is bovendien een intern callcenter

gemaakt,” aldus projectleider Ed Belder.

met zo’n 25 medewerkers actief geworden. We bevinden ons nu nog in de startfase, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het callcenter

“Almere Direct betekent voor de gemeente een enorme veranderslag

acht van de tien gemeentelijke vragen gaat beantwoorden. Omdat

zowel qua mentaliteit, werkwijze als organisatie,” vertelt Belder die ruim

laagdrempelige communicatie als een rode draad door Almere Direct

32 jaar bij de gemeente werkt en de situatie binnen de gemeentemuren

loopt, zijn we als eerste gemeente in Nederland ook op Hyves aanwezig;

als geen ander kent. “Structuur geeft dan zekerheid. En die structuur

http://gemeentealmere.hyves.nl. Op de Hyvespagina staat onder andere

hebben we aangebracht. Ieder jaar halen we drie diensten door de ‘was-

informatie over Almeerse evenementen, foto’s en video’s en de weblog

straat’. Afgelopen jaar waren dat: Dienst Stadsbeheer, Dienst Stedelijke

van burgemeester Annemarie Jorritsma.”

Ontwikkeling en een gedeelte van de Publieksdienst.”

“We nemen alle diensten één voor één onder de loep: Wat kan beter? Wat kan efficiënter?” besluit Ed Belder. “Daarna bepalen we wat over-

Laagdrempelig en efficiënt

gaat naar het klantcontactcentrum en wat binnen de dienst blijft. Dat is

“Mensen kunnen nu digitaal meldingen doorgeven over bijvoorbeeld

onder meer gebeurd bij de drie genoemde diensten. Gemeentebreed

zwerfvuil. Voorheen kon dat alleen op het stadsdeelkantoor. Verder

gaan we in de dienstverlening met minder formatieplaatsen werken.

zijn er belangrijke stappen gezet in verband met de realisatie van het

Maar per saldo zal het aantal ambtenaren, dat nu circa 2.000 is, door de

Klantcontactcentrum. Er komt één balie, één telefoonnummer (14036) en

schaalsprong stijgen.”

Almere in ont wikkeling | 2008

47


Lelystad Airport Lelystad Airport is de grootste luchthaven voor de General Aviation in Nederland. Steeds meer bedrijven maken van het Airport gebruik voor een zakenvlucht naar bestemmingen binnen Europa. Lelystad beschikt momenteel over een start­ baan van 1200 meter, terwijl er geen verkeersleiding aanwezig is. Op termijn zal de Airport worden uitgebreid en toegankelijk gemaakt voor internationale vluchten.

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (NV OMALA).

Opsteker voor internationaal imago Businessplan

Afgelopen december hebben de gemeenteraden ingestemd met het Plan van Aanpak. Het plan maakt inzichtelijk met welke organisatiestruc-

Tussen de A6 en de luchthaven Lelystad bevinden zich momenteel nog 660 hectare met grazige gronden. Maar als het aan OMALA ligt, wordt hier in 2009 gestart met de ontwikkeling van een hoogwaardig bedrijventerrein. Directeur Kees Smilde vertelt.

tuur, met welke processen, planologische procedures en middelen de ambities en doelen voor Lelystad Airport kunnen worden waargemaakt. Voor de uitvoering van het Plan van Aanpak heeft de raad een planvoorbereidingsbudget van 325.000 euro beschikbaar gesteld. “De volgende stap is het in september 2008 aanbieden van een businessplan aan de aandeelhouders,” zegt Kees Smilde, die geassocieerd is met DHV

Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (NV OMALA) is

Bestuur en Management en daarvoor vanaf 1979 verbonden was aan

een 50/50 samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lelystad en

de Luchthavens Rotterdam en Schihol en tot 2003 onder meer statutair

Almere. De provincie Flevoland heeft ook interesse getoond, en zal

directeur was van Schiphol Real Estate BV. “Daarna zal het traject starten

waarschijnlijk op korte termijn gaan participeren. De publieke partijen

om de gronden te verwerven, te ontwikkelen en te uit te geven aan

willen met de ontwikkelingsmaatschappij de regie over de ontwikkeling

luchtvaartgerelateerde bedrijven en kantoren.”

van het bedrijventerrein bij Lelystad Airport voeren. Reden is het zeker stellen van het beoogde werkgelegenheidseffect in de vorm van nieuwe

Het voordeel voor Almere is, naast extra werkgelegenheid voor de regio,

arbeidsplaatsen. Door zelf het initiatief te nemen, tonen beide gemeen-

een uniek vestigingsmilieu. Met name door de bereikbaarheid door de

ten er vertrouwen in te hebben dat Lelystad Airport en omgeving zich

lucht: “In Almere is veel internationale bedrijvigheid,” besluit Smilde. “Als

kan ontwikkelen tot een belangrijke economische motor voor Flevoland.

de luchthaven straks daarop met tal van lijnvluchten kan aansluiten, met

Voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Flevoland is groei van

een daarnaast gelegen representatief bedrijventerrein, komt dat ook het

de luchthaven van groot belang.

internationale imago van Almere ten goede.”

48

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

49


Stadshart in de prijzen Dat het Stadshart niet alleen hoge ogen scoort bij publiek, maar ook bij professionals, blijkt uit het feit dat het Stadshart inmiddels meer­ dere malen is bekroond. Zo won het vorig jaar vanuit de verenigde projectontwikkelaars de NEPROM -prijs voor Locatieontwikkeling 2007. De jury was onder de indruk van de manier waarop alle par­ tijen elkaar hebben weten vast te houden in dit langjarige project. Bovendien getuigt het plan van veel durf in de architectenkeuzes voor de verschillende plandelen en gebouwen. Daarnaast werd het Stadshart in 2008 ook internationaal geëerd door de jury van de ICSC (International Council of Shopping Centers) vanwege het winnen van de ReStore prijs 2008. Hierbij merkte de jury op dat het Stadshart van Almere klaar is voor een nieuwe generatie. En dat is zeldzaam in Europa.

50

Almere in ont wikkeling | 2008


De essentie van uniek Centrummanagement in Almere

‘ De kunst om alle neuzen één kant op te krijgen’ “ Het denken vanuit een integrale stad en het eigenbelang daaraan ondergeschikt maken, is het moeilijkste punt”

Stadsdelen met een eigen management en gebiedsmanager. Het is uniek in Nederland, maar in Almere bestaat het al een jaar of tien. Als er geen precedenten zijn, moet je dan zelf het wiel uitvinden? Wat houdt Centrummanagement in? En waar loop je tegenaan? Het zijn brandende vragen die werden gesteld aan Hans Vermeulen, sinds bijna vier jaar Citymanager van het Stadshart.

Samenwerking) om samen met marktpartijen als projectontwikkelaars en beleggers te sturen op de kwaliteit van de binnenstad. De doelstelling was ook om exploitatie en ontwikkeling dichterbij elkaar te brengen. Uit dat PPS-plan is uiteindelijk een Stuurgroep voortgevloeid, waarin momenteel als private partij belegger Unibail-Rodamco als eigenaar van een fors gedeelte van het Stadshart, zitting neemt. In die Stuurgroep zijn we continu met elkaar in gesprek over hoe nu verder te gaan met het Stadshart.

“Centrummanagement is het integraal aansturen van een gebied, in dit geval het stadshart van Almere,” legt Hans uit, die voordat hij Citymanager

Overigens hebben de overige stadsdelen ook een eigen management

werd, zijn sporen verdiende in het commercieel vastgoed bij WPN

en gebiedsmanager. Door de stadelen min of meer autonoom te maken,

en bij V&D. “Dat betekent dat het management van onderdelen als econo-

kun je heel direct sturen op de kwaliteit van een gebied.”

mie & marketing, leefbaarheid & veiligheid, openbare ruimte gebouwen, installaties en mobiliteit, onder het ‘dak’ van het stadsdeel zijn gekomen. Vrij

Overwonnen obstakels

vertaald gaat centrummanagement over schoon, heel, veilig en fraai.”

“Samen met private partijen voeren we momenteel onder meer een integraal marketingplan voor het Stadshart uit. Hoe kunnen we het

Sturen op kwaliteit

Stadshart nog beter op de (regionale) kaart zetten? Eigenlijk was de inten-

“Citymanagement is met de ontwikkeling van het nieuwe Masterplan

tie om vanuit een PPS-samenwerking het hele beheer en onderhoud

in 1997 ontstaan. De intentie was te komen tot een PPS (Publiek Private

van het Stadshart samen met de private partijen te doen. In Nederland

Almere in ont wikkeling | 2008

51


52

Almere in ont wikkeling | 2008


Cameratoezicht voor veiligheid, leefbaarheid én beheer Meer en meer gemeenten in Nederland kiezen voor cameratoezicht in hun stadscentrum. Zo houden zij toezicht op de veiligheid in het gebied. De gemeente Almere zag al snel in dat de camera’s ook voor andere dingen ingezet kunnen worden: voor beheer en leefbaarheid. Almere is dan ook de eerste gemeente waar cameratoezicht op grote schaal voor dit soort zaken wordt gebruikt.

In maart 2006 besloot het college van B en W te investeren in

die schoon en heel is, minder overlast geeft en minder uitnodigt

camera’s en de benodigde infrastructuur voor het behoud van

tot crimineel gedrag. In totaal zijn 90 camera’s geplaatst. Bijna het

de leefbaarheid in het Stadshart. In juni 2008 gaf burgemeester

gehele Stadshart is in beeld, van het NS-station en de Grote Markt

Jorritsma het officiële startsein voor het cameratoezicht in Almere.

tot de winkelstraten en het Stadhuisplein.”

Al de eerste week leidde de nieuwe beveiliging tot resultaten. Twee fietsendieven liepen tegen de lamp toen ze onder een camera hun

“De mensen die de beelden bekijken, zijn hiervoor speciaal opgeleid,”

‘vak’ uitoefenden. Ook werd een kleine drugsdealer aangehouden en

legt Telderman uit. “Zij letten op speciale dingen. Door training en

een notoire winkeldief. Richard Telderman is als veiligheids­manager

ervaring zijn zij in staat om zaken voor te zijn. Een dronken chauffeur

Programmabureau Stad van de gemeente Almere dagelijks betrok-

die in zijn auto stapt, kan zo tijdig tegengehouden worden, voordat

ken bij het bewaken van de openbare orde en veiligheid. Hij vertelt

hij ongelukken maakt. Tijdens rustige uren worden de beelden van

waarom de camera’s in Almere uniek zijn. “Het combineren van

de camera’s door één persoon bekeken. Tijdens drukkere tijden,

cameratoezicht voor zowel de veiligheid als leefbaarheid en beheer

zoals de marktdagen, drukke winkeldagen en de uren waarop het

is uniek voor Nederland. We kunnen makkelijk zien waar een paal

uitgaanspubliek actief is, worden de beelden door twee personen

scheef staat of waar zwerfvuil ligt. We kunnen vervolgens snel actie

bekeken. Ook zijn twee supervisors voornamelijk tijdens de drukke

ondernemen. Het idee hierachter is dat een attractieve omgeving,

uren aanwezig.”

is dit echter nog een stap te ver. In andere landen, waaronder Engeland,

groot mogelijk te houden. Maar de regionale binding kan volgens Hans

is men daar veel verder mee, hoewel het daar is ontstaan vanuit een

Vermeulen sterker. “Het Stadshart heeft zijn eigen merites, maar je kunt

achterstandssituatie.” Als eerste gemeente in Nederland zo’n unieke con-

het qua sfeer niet meten met de populariteit van een historische binnen-

structie aangaan, gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot. Welke obstakels

stad. We onderzoeken hoe we gezelligheid in een nieuwbouwomgeving

werden daarbij overwonnen? “Aanvankelijk kostte het de nodige tijd om

kunnen aanbrengen. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met bloembakken,

de professionele organisatie rond het centrummanagement goed neer

die, omdat ze veel werden vernield, nu aan elkaar zijn gelast en het rede-

te zetten,” vervolgt de Citymanager. “Dat is inmiddels goed gelukt. Het

lijk houden. En de Grote Markt wordt een sfeervol horecaplein. Daarnaast

meest complexe is om alle neuzen één kant op te krijgen. Het denken

kent het Stadshart nog bouwkundige activiteiten aan de randen,

vanuit een integrale stad en het eigenbelang daaraan ondergeschikt

waaronder het circus, het ziekenhuis en het Zakencentrum/ WTC ten

maken, is het moeilijkste punt.”

noorden van het NS-station. Dit moet in goede banen worden geleid zodat bezoekers zo min mogelijk worden gestoord. Ook daar zijn de 15

Werken aan binding

medewerkers van het Centrummanagement dagelijks druk mee bezig.

Het Stadshart voor de Almeerders functioneert goed . Eén van de kern-

De uitdaging is steeds om een zo attractief mogelijk winkelgebied te

taken van centrummanagement is zorgen voor een leefbaar centrum. Zo

krijgen, met een maximale bezoekersstroom. De mooiste pluim die

worden de winkelstraten elke dag twee keer schoongeveegd, alles wat

we kunnen krijgen, is de tevredenheid van bezoekers. Toen tijdens de

stuk is zo snel mogelijk gemaakt en wordt er onder meer met cameratoe-

laatste monitor bleek dat 87% tevreden tot zeer tevreden was, was het

zicht hard gewerkt om de leefbaarheid en veiligheid in het Stadshart zo

tijd voor een feestje!”

Almere in ont wikkeling | 2008

53


54

Almere in ont wikkeling | 2008


Nieuwe Visie tot 2030

Het jonge Stadshart van Almere is nog volop in ontwikkeling. Het Masterplan van architect Rem Koolhaas zorgde voor een verdubbeling van het stadscentrum met nieuwe woningen, winkels, horeca, leisure, parkeergelegenheid en de inrichting van het nieuwe openbaar gebied.

Een Stadshart

is nooit helemaal af

Maar een stadshart is nooit af, zeker niet in Almere. De verdere groei van de stad leidt ook tot nieuwe ontwikkelingen en vraagstukken voor het ‘Hart’. Programmamanager van Almere Stadshart, Frans Meijer, geeft een overzicht van de laatste stedenbouwkundige ontwikkelingen.

“De Weerwaterzone moet één van de belangrijkste publieke ruimten van Almere worden met een grote hoeveelheid en diversiteit aan voorzieningen voor cultuur en vermaak. De Esplanade zal meer gaan leven, onder meer door een betere verbinding met de Wandellaan. Ook de sfeer en identiteit van de pleinen wordt versterkt, onder meer door een uitgekiende programmering van activiteiten en de verbetering van de verbindingstraten tussen de pleinen (Stationsplein, Grote Markt, Stadshuisplein, passages en Esplanade). De economie van het Stadshart krijgt een forse impuls door het zakencentrum/WTC. Met het project l’Hermitage neemt de oppervlakte aan kantoorruimtes toe met maar liefst 100.000 vierkante meter De positie van het Stadshart wordt nog verder verstevigd door de spoorverdubbeling en de ontwikkeling van de centrum-as (een toekomstige verbindingsweg tussen de Waddendreef en de Landdrostdreef).” “Het centrum kan in de toekomst nog uitbreiden naar de Oostflank, het “De kern van de opgaven in het Stadshart voor de komende 20 jaar, ligt

gebied waar nu plaats is voor tijdelijke functies, zoals het museum de

bij de positionering. Het Stadshart moet zich onderscheiden van de

Paviljoens. Dit laatste puzzelstuk van het centrum biedt de mogelijk-

andere centra in Almere en van andere stedelijke centra in de regio. Op

heid de verschillende delen van het stadshart en de omgeving met

korte termijn betekent dit dat een bruisend en levendig stadshart wordt

elkaar te verbinden. Op termijn is in dit gebied ruimte voor verbindende

gerealiseerd, waarbij sfeer, cultuur en uitgaan belangrijke elementen

elementen om de Oostflank bij het stadscentrum te betrekken. Een

zijn. Bij de stedenbouwkundige ontwikkeling gaan we uit van bepaalde

mogelijkheid om dit te realiseren, is het ontwikkelen van de strook langs

zones. De noord-zuidrichting, van het Weerwater naar Stationskwartier,

de Stadswetering. Deze wordt rechtgetrokken, waardoor de watergang

is momenteel bepalend voor de ruimtelijke structuur van het cen-

betere mogelijkheden krijgt voor de ontwikkeling van een nieuwe

trum. Maar in potentie zijn er ook drie krachtige oost-westzones: de

publieke ruimte, bijvoorbeeld een plein of een passantenhaven met

Weerwaterzone, de Pleinenzone en het Stationskwartier. Die zones zijn

horeca en voorzieningen. Het winkelgebied rond de Stationstraat wordt

in de toekomst ook duidelijk zichtbaar. Vanaf het Weerwater en de A6

naar de oostkant uitgebreid waardoor de verschillende dwarsstraten

zullen in de toekomst een drietal coulissen te zien zijn, te herkennen

beter worden geactiveerd. Naast deze stedenbouwkundige veranderin-

aan de hoogteverschillen in de bebouwing; aan het Weerwater circa 20

gen zijn we continu bezig het economische klimaat in het stadscentrum

lagen, in de pleinenzone ongeveer 10 lagen en bij het spoor 30 lagen.

te verbeteren onder meer door evenementen. Het Stadshart is al een

De huidige ontwikkeling van het Zakencentrum/WTC is een voorbeeld

bruisend gebeuren, maar zal in de nabije toekomst nog meer gaan leven.”

van hoogbouw in de omgeving van het spoor.” Almere in ont wikkeling | 2008

55


Steeds meer steden doen aan stadspromotie of citymarketing. In opkomst in Nederland is de integrale marketing van een bestaand deel van de stad, zoals een stadscentrum. Binnen de gemeente Almere houdt Linda Bartman zich als marketingmanager bezig met marketing en communicatie voor het Stadshart. Daarbij maakt Linda gebruik van de nieuwste inzichten uit de gedragspsychologie.

Marketing van een Stadscentrum 1. Hoe zet je een stadscentrum in de markt? “Het Stadshart is de afgelopen tien jaar fors gegroeid. Er zijn veel nieuwe woningen, winkels en uitgaansgelegenheden bij gekomen. Het is een innovatief ontworpen stadscentrum geworden met spannende architectuur en de laatste hightech technologieën. Mensen moeten het vernieuwde Stadshart nog komen ontdekken. Marketing is daarbij een goed instrument en kan mensen nieuwsgierig maken. Ondertussen gaat de ontwikkeling door: er is nog plaats aan de oostkant voor een grote

we vorig jaar als eerste de SBS6 Kerstparade naar het Stadshart gehaald.

uitbreiding en er zijn plekken in het bestaande centrum die bebouwd

Er kwamen meer dan 100.000 mensen uit heel Nederland kijken. Veel

zullen worden of toe zijn aan herontwikkeling. In al dit bouwgeweld wil je

mensen zijn het weekend daarop teruggekomen. Je kunt ook gebruik

wel dat de nieuwe ontwikkelingen in je ‘product’ passen en dat er partijen

maken van het automatisch gedrag van mensen. We zitten bijvoorbeeld

zijn die investeren. Een (toekomst)visie maakt een goede regie mogelijk,

zo in elkaar dat we iets dat we vaker zien, steeds positiever waarderen. Van

zodat een eenduidig, helder product ontstaat. Marketing en communicatie

dit automatische gedrag maken we in het Stadshart ook gebruik door in

zijn een uitstekend middel om te helpen de doelen te formuleren en te

onze eigen huisstijl op allerlei plekken regelmatig zichtbaar te zijn. Deze

bereiken. Daarnaast wil je dat de huidige bewoners, ondernemers en

integrale manier van marketing en communicatie, waarbij je ook nieuwe

winkelend publiek het prettig hebben in je stadscentrum en willen blijven.

inzichten gebruikt, vergt veel van je communicatieteam. Maar de waarde

Ook hier kunnen communicatie en marketing een grote rol spelen. In ons

ervan is dat je communicatie heel effectief kunt inzetten – en dus ook

Stadshart zetten we marketing dus in voor alle facetten. We richten ons

veel kunt bereiken.”

daarom ook niet alleen op nieuwe doelgroepen, maar ook op mensen die we hier graag willen houden.”

3. Wat levert de integrale marketing op? “Een belangrijke doelgroep zijn de huidige bewoners. Daar is de

2. Wat doe je met die nieuwe inzichten uit de gedragspsychologie?

gemeente zuinig op. Zo informeren we momenteel continu over de

“Dé uitdaging voor iedere marketeer, is mogelijkheden vinden om in

mogelijk wordt geminimaliseerd, gaat dit natuurlijk gepaard met enige

te spelen op het gedrag van mensen. Vanuit de gedragspsychologie is

overlast. Wij zorgen ervoor dat we een betrouwbare partner zijn; er is

bewezen dat maar liefst 95% van het gedrag van mensen automatisch is.

één altijd bereikbaar aanspreekpunt, er is regulier overleg met vertegen-

Je opgave is dan bijvoorbeeld om het winkelend publiek, dat meestal

woordigers van bewoners en bedrijven en daarnaast zijn we gastvrij:

automatisch boodschappen doet bij dezelfde winkels, naar jouw Stadshart

met een gezamenlijke rijsttafel voor de buurt. Deze aanpak heeft zeer

te trekken. Je moet dat automatische gedrag doorbreken of er gebruik van

positieve effecten, iedereen reageert begripvol en er zijn relatief weinig

maken. Doorbreken kan bijvoorbeeld door iets te organiseren dat heel aan-

klachten. Sterker nog, een aantal bewoners is ambassadeur geworden,

trekkelijk is voor mensen die nooit in het Stadshart komen. Evenementen

en vertelt over de bouw of neemt foto’s. Daar gaan we zeker wat mee

zijn daar een voorbeeld van. Zelf proberen we evenementen te trekken die

doen. Ook hieruit blijkt de effectiviteit van goede marketing en infor-

bij ons ‘product’ passen, dus iets nieuws en innovatiefs. Daarom hebben

matievoorziening.”

56

Almere in ont wikkeling | 2008

bouwproductie van drie kantoortorens (l‘ Hermitage). Hoewel het zoveel


Vertrouwen in Zakencentrum naar nieuw hoogtepunt In een tijdbestek van ongeveer zes jaar worden bij het station Almere Centraal zo’n 100.000 nieuwe commerciële meters en een vierlaagse ondergrondse parkeergarage met een capaciteit van 1.500 plaatsen gerealiseerd door projectontwikkelaar Eurocommerce. Met drie kantoortorens van imposante, aan elkaar geschakelde schijven waarvan de hoogste 120 meter wordt, geeft het World Trade Centrum Almere een spectaculaire aanblik. Aan de basis van het project ligt het door de gemeente in 2002 samen met architect Pi de Bruijn (Architecten Cie.) gemaakte masterplan. De toren ‘Carlton’ is ontworpen door Dam en Partners, ‘Martinez’ door ZZDP Architecten en ‘Majestic’ door de Architecten Cie. Met dit prestigieuze project wordt Almere tevens in één adem genoemd met wereldsteden als New York, Parijs en Londen. WTC’s zijn namelijk uitsluitend gevestigd op circa 300 vooraanstaande economische gebieden in zo’n 100 landen. Belangrijkste doelstelling van het WTC is het bevorderen van (inter)nationale handelscontacten. Naast de gemeente, de ondernemers en het WTC heeft ook ontwikkelaar Eurocommerce vertrouwen in deze locatie. Eerder leverde zij op de westflank van het WTC Zakencentrum al twee gebouwen af: Le Nouveau Jour (bijna 14.000 m2) en de eyecatcher La Defense (bijna 23.000 m2). In totaal zijn in het gebied al 100.000 kantoormeters gerealiseerd en verhuurd.

Almere in ont wikkeling | 2008

57


58

Almere in ont wikkeling | 2008


Hét Topsportcentrum Almere Steeds vaker zoeken bedrijven naar bijzondere locaties voor kick-offs, beurzen, productpresentaties, workshops, seminars, congressen en bedrijfsfeesten. Het Topsportcentrum Almere beschikt over een sportcafé, vergaderfaciliteiten en een businesslounge en voldoet aan de criteria ‘bijzonder’, ‘goed bereikbaar’ en ‘centraal gelegen’. Hier vindt u hoogwaardige faciliteiten voor (inter)nationale topsportevenementen, breedtesportevenementen en evenementen voor het bedrijfsleven. Hier zit u goed ongeacht het soort evenement dat u organiseert, van welk formaat dan ook. Voor meer informatie gaat u naar www.almere.nl/topsportcentrum of u belt met (036) 545 84 59.

Topsportcentrum Almere Pierre de Coubertinlaan 7 1362 LA Almere

Almere in ont wikkeling | 2008

59


|

60

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

61


62

Almere in ont wikkeling | 2008


Top- en breedtesportcentrum Almere

Een icoon voor de stad Wie over de A6 en de Hollandse Brug naar Almere rijdt, ziet ‘m aan de linkerkant al van verre staan: het indrukwekkende top- en breedtesportcentrum Almere in het Olympiakwartier in het nieuwste stadsdeel Almere Poort. Van Poort is nu nog niet veel te zien. Toch zal dit monumentale gebouw, dat nu nog even in de middle of nowhere staat, binnen afzienbare tijd deel uit maken van een bruisend nieuw stadsdeel. Een spannende periode voor coördinator (top)sportevents Robert Rinsma .

“ Topsport bindt. Met deze accommodatie gebeurt dat daadwerkelijk”

“Top- en breedtesport en (top)sportevenementen, dat is onze corebusi-

weiland is, zal een splinternieuw stadsdeel worden. “Sport bindt,“ zegt

ness,” zegt Rinsma vanuit zijn kantoor in het imposante centrum, een

Rinsma. “En we kijken met spanning uit naar het nieuwe stadsdeel Almere

ontwerp van Zwarts & Jansma architecten in Amsterdam en een ontwik-

Poort. Die naam is overigens niet toevallig gekozen. Het nieuwe stadsdeel

keling van BAM, dat aan de buitenzijde is voorzien van maar liefst 300.000

ligt als de poort naar Almere uitgestrekt in het gebied aan het IJmeer en zal

mozaïeksteentjes en megagrote afbeeldingen van sporters. ‘Top’, zoals

de bezoeker een goede eerste indruk geven van ruimte, mogelijkheden en

de naam al zegt, de (inter)nationaal belangrijke wedstrijden, en ‘breedte’,

kracht van de modernste stad van Nederland. In de nabije toekomst krijgt

want ook geschikt voor school- en verenigingsport. De gemeente vatte

het stadsdeel een station, zodat de bereikbaarheid met het openbaar ver-

in het midden van de jaren negentig het plan op om attractieve top-

voer vanuit de Randstad optimaal is. Een wandeling van een paar minuten

sporten in de stad te bevorderen. Deze ambitie zou moeten passen bij

brengt de bezoeker snel voor de deuren van het sportcomplex. Bezoekers

het feit dat Almere rond 2015 ongeveer 250.000 inwoners zou hebben.

vanuit de stad zelf kunnen gebruik maken van het perfecte busbaansy-

De gedachte was dat bij een grote stad grootschalige voorzieningen

steem dat Almere kent. Rondom het complex komen parkeerfaciliteiten

horen; niet alleen op het gebied van gezondheid en cultuur, maar ook

voor zowel auto’s als bussen. Autoverkeer is eenvoudig van en naar de A6

op het terrein van de sport. Met deze accommodatie van 20 miljoen euro

te leiden en kan zodoende de stad goed en snel bereiken en verlaten.”

(waarvan het grootste deel overheidsgeld) gebeurt dat daadwerkelijk.”

“Almere is een stad vol ontwikkelingen, waar veel mogelijk is,” besluit de enthousiaste coördinator. “Ik ben er trots op om onderdeel te mogen zijn

Almere Poort

van één van deze uitdagingen: de realisatie en de verdere ontwikkeling

Over niet al te lange tijd zal er op deze plek een bijzondere kruisbestuiving

van het topsportcentrum Almere, een icoon voor de stad.”

ontstaan op provinciaal, gemeentelijk en wijkniveau; wat nu nog zand en

Almere in ont wikkeling | 2008

63


Gebouwen als bergen in het vlakke landschap

De Dutch Mountains van Almere In de vier jaar dat Houben werkzaam was als stadsbouwmeester ontvouwde ze diverse visies over de toekomst. Zo pleitte de architect er voor dat de kustlijn meer bij Almere wordt betrokken, dat het idee van drie stadskernen moet worden losgelaten en dat de stad voorzichtig moet omgaan met hoogbouw. “Almere ligt aan het water, maar lijkt te vrezen voor natte voeten. De stad keerde zich van het water af, in plaats van deze bijzondere relatie uit te buiten. Door de dijk als een uitdaging, in plaats van een grens te zien, zal Almere in de toekomst de dijk kunnen oversteken om de relatie met het water te benutten. Dan profiteert de stad straks niet alleen van het aanwezige groen, maar ook van de natuurlijke band met het water.” Tot die gezamenlijke conclusie kwamen B&W en Francine Houben.

Almere aan Zee Het nieuwe ‘Almere aan Zee’ bij Almere Poort staat voor flaneren en verpozen. Voor zien en gezien worden. Voor een uitgaanscentrum pur sang. Voor recreatie en sport. Het vormt een gezond tegenwicht voor de ontwikkelingen in Almere Stad. Tussen het verste puntje van Almere Haven en het begin van de Oostvaardersplassen meet de kustlijn maar liefst 42 kilometer. Het plan is om van deze nog ongebruikte kust, een aaneenschakeling van sferen en biotopen die reageren op het water te creëren en waar wonen, recreatie en natuur in elkaar overvloeien. Daarbij wordt het landschap als het ware over de dijk heen getrokken om vervolgens over te vloeien in het water. Houben: “In het rustige en betrekkelijke ondiepe Gooimeer is plaats voor wetlands met rietkragen en kreken ter hoogte van het Kromslootpark en een marina voor de kleine pleziervaart in Almere Haven. Ook wonen zou een plaats langs het Gooimeer moeten krijgen. Ten westen van de Hollandse Brug, waar Almere grenst aan het IJmeer, ligt het accent op recreatie met een centrale rol voor een jachthaven voor zeewaardige schepen en ruime stranden. Langs het IJsselmeer, in noordwestelijke richting, denken we aan het verbreden van de dijk met een plateau waarin auto’s kunnen parkeren. Boven op de dijk staan panoramawoningen.” Het zijn voor Houben, die haar gebouwen ziet als de bergen van het vlakke landschap, de Dutch Mountains van Almere. Ze vormen het stedelijk front aan het IJmeer.

64

Almere in ont wikkeling | 2008


Vier jaar lang (2002-2006) was professor ir. Francine Houben architect/directeur van Mecanoo architecten, stadsbouwmeester van Almere. De stad ziet zij als één met een duidelijk hart, die via lange radialen verbonden is met de 42 kilometer lange kust. ‘De lange kustlijn is de kracht van Almere. Waarom zou je die kracht dan niet optimaal benutten?’

Poortdok Een koel glas in je hand, slippers aan je voeten, uitzicht op het IJmeer, de kinderen aan de waterkant… Dat is Poortdok, een heerlijke oase op het Almeerderstrand. Met wuivende pluimen op het vernieuwde terras, waar je ontspannen kunt lunchen en dineren. Binnen is de sfeer intiem met basic materialen. Je rijdt er zo heen. Neem op de A6 de afslag Almere Strand, bij de afrit rechtsaf en daarna links de Muiderzandweg op halverwege de dijk. Hier heet Poortdok je een warm welkom met loungemuziek en een prachtig uitzicht op het IJmeer. Het begon als een informatiecentrum van de gemeente Almere in combinatie met horeca voor de ontwikkeling van het nieuw te bouwen stadsdeel Almere Poort. Een stadsstrand in de Randstad was de missie. In navolging van Parijs, Rotterdam en Amsterdam kreeg ook Almere zijn eigen strandpaviljoen. Poortdok groeide binnen korte tijd uit tot een trendy place to be. Hoe kan het ook anders met mede-eigenaar Wim Brugman, tevens initiator van de Lichtfabriek in Haarlem. Wim, geboren in Zandvoort, heeft iets met zand, strand en water. Al gelijk na zijn studie richtte hij De Zomer op, één van de bekendste strandpaviljoens in Bloemendaal. Later werd hij verantwoordelijk voor de horeca van het culturele bedrijvencentrum de Lichtfabriek, gevestigd in de monumentale gebouwen van het vroegere Energiebedrijf Haarlem aan het Spaarne. Daarnaast stortte Wim zich op restaurant Willendorf in Haarlem en het zomerrestaurant aan de Gaasperplas in Amsterdam Zuidoost. Eén van zijn laatste wapenfeiten is Poortdok. Een must-see met een lekker fris sausje!

Almere in ont wikkeling | 2008

65


Olympiakwartier,

piramidevormig hart van Poort Deel uitmakend van de regio Amsterdam-Schiphol, is Almere Poort zonder meer aantrekkelijk voor grote Europese (hoofd)kantoren van internationale ondernemingen. De bereikbaarheid is zowel per openbaar vervoer (NS-station) en per auto (A6) optimaal. Daarnaast is ruimte voor detailhandel, leisure, voorzieningen en horeca.

kantoren met torens tot 90 meter hoog. Het programma is goed voor ongeveer 13.000 arbeidsplaatsen van de in totaal 30.000 die in Almere Poort worden gerealiseerd. Olympia Office Park is gelegen in het zuidelijk deel van Olympiakwartier en een uitstekende locatie voor zakelijke dienstverlening vanaf circa 5.000 m2 bvo. De ontwikkeling van gebouwen met een eigen identiteit in een

Het Olympiakwartier, 60 hectare groot en gelegen nabij de A6, is het

hoogwaardige openbare ruimte, biedt een representatieve vestigings-

centrumgebied van Almere Poort. De komende jaren realiseert Almere

mogelijkheid. Almere verkoopt alle grond in eigendom.

hier een hoofdwinkelcentrum van 15.000 m , 1.400 woningen, sport-

Door de mix van verschillende functies en de compacte bebou-

voorzieningen, retail, recreatie, onderwijs en maar liefst 375.000 m bvo

wing ontstaat een prachtige stedelijke omgeving. De hedendaagse

2

2

66

Almere in ont wikkeling | 2008


architectuur en de bijzondere aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte, zorgen voor een moderne, frisse uitstraling met licht, lucht en ruimte in een stedelijke setting met zeer ruime parkeermogelijkheden. Het Olympiakwartier, dat recent in ontwikkeling is genomen, kent daarnaast een bijzondere, piramideachtige vormgeving. Dat komt omdat de hoogste gebouwen in het midden komen en in het naastgelegen Olympia Officepark.

Almere in ont wikkeling | 2008

67


Laat het gaan,

68

Almere in ont wikkeling | 2008


Ongerepte natuur in één van de dichtstbevolkte landen ter wereld

voor een uniek ontstaan

Wat oorspronkelijk bij het ontstaan van Almere stond gepland als bedrijventerrein, werd langzaam maar zeker geheel autonoom een stukje ongerepte oernatuur. Het moeraslandschap in de Oostvaardersplassen lijkt niet alleen op hoe het gebied in deze regio in de prehistorie was, maar heeft bovendien in de loop van de decennia een unieke flora en fauna gekregen. De Oostvaardersplassen bevestigen als geen ander hoe cruciaal het is om een landschap te laten gaan, voor een uniek ontstaan.

een gezonde populatie van in het wild levende heckrunderen, konikpaarden en edelherten. De Oostvaardersplassen zijn absoluut uniek: tot voor kort werd het onmogelijk geacht dat de natuur zich op zo’n bijzondere wijze kon ontwikkelen, tussen de grootstedelijke gebieden van één van de dichtstbevolkte landen ter wereld.

Natuurbelevingcentrum Het grootste deel van de Oostvaardersplassen bestaat uit water en moeras en is voor bezoekers niet toegankelijk. Maar vanaf de wandel- en fietspaden en vanaf de uitkijkpunten en observatiehutten kan iedereen dit unieke gebied beleven. Wie nog dichterbij wil komen, kan gebruik

“Echt ongerepte gebieden waar de natuur onbelemmerd haar eigen

maken van schuilhutten. De schuilhutten ‘Grauwe Gans’ en ‘De Kluut’

gang mag gaan, kom je niet vaak meer tegen, zeker niet in Nederland,”

(voor minder validen) zijn bereikbaar vanaf de Knardijk. De Knardijk

weet Margrietha Rengers, sinds vijf jaar coördinator publieksactiviteiten bij

wordt, samen met de Oostvaardersdijk, niet voor niets ‘vogelboulevard’

NME (Natuur & Milieu Educatie), dat momenteel nog onderdeel is van de

genoemd. Vanaf deze dijken heeft de bezoeker een majestueus uitzicht

gemeente Almere, maar vanaf volgend jaar een zelfstandige stichting. De

op het open moeraslandschap. Maar er staat nog meer op het scenario

Oostvaardersplassen (bijna 5.800 hectare) is één van de grootste aaneen-

om bezoekers uitgebreid over de natuur te informeren.

gesloten moerasgebieden van West-Europa, met een zeer uitzonderlijke flora en fauna. Bedreigde en zeldzame vogelsoorten waaronder de lepelaar,

Om het publiek meer van de bijzondere Oostvaardersplassen te

de zilverreiger, de grauwe gans en een grote aalscholverkolonie hebben er

laten genieten, wordt sinds september 2007 op de rand van Almere

een plek gevonden en groeien in aantallen. Vanuit de Oostvaardersplassen

en de Oostvaardersplassen gewerkt aan Natuurbelevingcentrum De

hebben ze zelfs andere natuurgebieden overal in Europa gekoloniseerd.

Oostvaarders Almere. “De bouw vindt gefaseerd plaats om de natuur

Veel (inter)nationale aandacht heeft ook het zeearendenpaar gekregen dat

zo min mogelijk te storen,” besluit Margrietha. “Dat betekent dat de

voor het derde jaar jongen heeft voortgebracht in de Oostvaardersplassen.

bouw langzaam gaat en we in het najaar pas weer verder gaan om

Ze voelen zich blijkbaar goed thuis in dit gebied, wat voor Nederlandse

vervolgens in het voorjaar 2009 de deuren te kunnen openen. In het

begrippen uniek is: het is het enige zeearendenpaar in ons land. Zeer veel

Natuurbelevingcentrum is plaats voor exposities en vergaderingen, er

trekvogels strijken in het gebied neer. Het is daardoor een belangrijke

komt lesruimte voor Almeerse basisscholen. Daarnaast zal er horeca

schakel in de route van veel soorten. Daarnaast zijn er circa 250 planten-

in het Natuurbelevingcentrum worden gevestigd en op de eerste

soorten vastgesteld. Bijzondere soorten zijn moerasandijvie, goudknopje,

verdieping komt een spectaculaire panoramaruimte van waar je een

moerasdroogbloem en rode ogentroost. Sinds ruim twintig jaar is er tevens

schitterend uitzicht hebt over het natuurgebied.”

Almere in ont wikkeling | 2008

69


OostvaardersWold Dient vele doelen 1. Welke partijen hebben het initiatief genomen tot het OostvaardersWold? “OostvaardersWold is een project van de provincie Flevoland met de gemeenten Almere en Zeewolde, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Waterschap Zuiderzeeland. Samen werken zij aan de ontwikkeling van een gebied in Zuidelijk Flevoland dat grootschalige

Waar nu weilanden en graanakkers zijn, ligt straks het OostvaardersWold: een nieuw recreatie- en natuurgebied voor Flevoland. De naam geeft al aan waar het gebied komt: tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold. Dit unieke gebied zal niet alleen aan de vraag om ruimte voor recreatie en water(berging) voldoen, maar ook de eerste Nederlandse schakel worden binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Almere in Ontwikkeling stelde vijf prangende vragen aan Herald van Heerde, communicatieadviseur van Provincie Flevoland.

nieuwe natuur, water en recreatie combineert.”

2. Waarom is het OostvaardersWold noodzakelijk? “Het OostvaardersWold dient veel doelen. Door dit gebied komen de

3. Hoe groot wordt het OostvaardersWold?

Oostvaardersplassen in contact met een (inter)nationaal netwerk van

“In het Omgevingsplan Flevoland 2006 is de zone van ongeveer twee

natuurgebieden. Hierdoor krijgen planten en dieren meer leefruimte.

kilometer breed en elf kilometer lang vastgelegd. In totaal is dit 1.650

Boegbeeld is het edelhert, dat straks via de verbinding naar de Veluwe

hectare. Van maximaal 300 hectare is nog niet zeker waar ze komen te

kan trekken. Ook wordt gekeken of het gebied toegankelijk kan worden

liggen; dit wordt het zoekgebied genoemd.”

voor heckrunderen en konikpaarden en of het geschikt is als foerageergebied voor kiekendieven. Daarnaast zal het OostvaardersWold dienen

4. Wie gaat het OostvaardersWold beheren?

voor waterberging. In Zuidelijk en Oostelijk Flevoland daalt de bodem.

Staatsbosbeheer gaat OostvaardersWold beheren. Overigens is het de

Tegelijkertijd valt er in de toekomst steeds meer regen. Daardoor ontstaat

bedoeling om de natuur in dit gebied zoveel mogelijk haar eigen gang

over enkele decennia een waterprobleem in Zuidelijk Flevoland. Er kan

te laten gaan. In vakjargon heet dat ‘stimuleren van natuurlijke proces-

voor worden gezorgd dat bij hevige regenval het water van Zuidelijk en

sen’. Daardoor ontstaat een natuurgebied dat er in natte jaren heel

Oostelijk Flevoland richting het OostvaardersWold stroomt en daar een

anders uit kan zien dan in droge jaren en waar de natuur de mensen

tijdje wordt geborgen.

kan verrassen. De omstandigheden moeten zo zijn dat veel planten

Ook voldoet het OostvaardersWold aan de vraag naar recreatie. Steeds

en dieren, die elders in Nederland onder druk staan, zich thuis kunnen

meer mensen willen in Flevoland wonen en werken. Daarom zal er

voelen. Daarmee wordt het een gebied van ‘topnatuur’.”

meer gebouwd worden en is er tegelijkertijd plek nodig om de nieuwe bewoners ruimte te bieden voor ontspanning. Last-but-not-least moet de natuur die gaat verdwijnen omwille van woningbouw, ergens in de

5. Wanneer wordt definitief bekend hoe het OostvaardersWold eruit gaat zien?

provincie gecompenseerd worden. Voor dit alles komt er ruimte in het

“Halverwege 2009 wordt besloten hoe het OostvaardersWold eruit komt

OostvaardersWold. Hoe dit er uit gaat zien, staat nog niet vast. Wel is

te zien. Daarbij zijn de inwoners van Flevoland actief betrokken. Dit zal

duidelijk dat het OostvaardersWold een grootschalig, groen, gedeeltelijk

hopelijk leiden tot concrete resultaten die meehelpen om te komen tot

drassig en (half)open landschap wordt. Bezoekers kunnen hier actief

een goed ontwerp voor het nieuwe natuur- en recreatiegebied.”

recreëren en genieten van natuur.”

70

Almere in ont wikkeling | 2008


Eén van de meest blauwgroene steden

Flora en fauna horen bij Almere

Nu en in de toekomste Almere behoort bij de Nederlandse top van steden, die een rijke blauwe (water) en groene (natuur) omgeving hebben. Gezien de ligging in de volle Randstad is dit een opmerkelijke kwaliteit. De bewoners van Almere geven keer op keer aan deze kwaliteit van de woonomgeving hoog te waarderen en er graag over geïnformeerd willen worden. Een dankbare taak voor Stadslandgoed De Kemphaan, Natuurcentrum het Eksternest en Stichting AAP.

de reeën in de achtertuinen. Met het ouder worden van de stad komen

U verwacht het misschien niet van een stedelijke omgeving als Almere,

Stadslandgoed De Kemphaan

maar deze jongste stad van Nederland kent een enorme variëteit aan

Dat mensen in Almere in natuur zijn geïnteresseerd, bewijst wel het

planten en dieren. Heel alledaagse zoals koolmezen, roodborstjes en

Almeerse Stadslandgoed De Kemphaan; met zo’n 150.000 tot 200.000

de bruine kikker, maar ook zeer bijzondere waaronder de zeldzame en

bezoekers per jaar een publiekstrekker van formaat. Op het Stadslandgoed,

kleurige ijsvogel. De rugstreeppad is gesignaleerd in Almere Poort en in

dat zo’n jaar of tien geleden is ontstaan, vinden Almeerders en alle andere

Almere Haven zijn ringslangen gezien. Iedereen kent wel de verhalen van

geïnteresseerden in een parkachtige omgeving informatieve, educatieve,

er ook steeds meer vleermuizen. Riet, madeliefje en harig wilgenroosje zie je overal, maar er komen in Almere ook zes verschillende orchideeën voor. Kortom, flora en fauna horen bij Almere. Nu en in de toekomst. In de bestaande stad, en ook in de nog te ontwikkelen woongebieden. De gemeente heeft de ambitie de blauwgroene omgeving voor de toekomst te behouden en verder uit te breiden, maar ook om de bewoners te informeren over de natuur. Want wie zich bewust is van de groene en blauwe omgeving, gaat er ook beter mee om.

Almere in ont wikkeling | 2008

71


actieve en ontspannende activiteiten op het raakvlak van cultuur en

Sinds 1996 ook op De Kemphaan gevestigd, is de (inter)nationaal ver-

natuur. Het Stadslandgoed ligt in het grootste loofbos van Almere, bos-

maarde Stichting AAP, een in 1972 opgericht Europees opvangcentrum

wachterij Almeerderhout (1.400 hectare). Het terrein van de Kemphaan

voor uitheemse dieren, met name apen. De dieren die bij AAP terecht

is een openbaar gebied dat geheel gratis en altijd geopend is. U kunt

komen, zijn afkomstig van de illegale handel, proefdierlaboratoria, circus-

hier dus altijd terecht voor een wandeling over het terrein of door het

sen, louche dierentuinen of rechtstreeks van particulieren. Vaak zijn de

omliggende bos. Tijdens de openingstijden kunt u een kijkje nemen bij de dieren: de apen op de apeneilanden van Stichting AAP, de koeien in de stadsboerderij, de schapen, geiten en varkens in de schaapskooi. Elke zaterdag wordt een boerenmarkt gehouden en regelmatig vinden er voorstellingen of evenementen plaats. Voor wie wil overnachten: direct naast het landgoed ligt natuurkampeerterrein de Kemphaan van Staatsbosbeheer. Overnachten op uw eigen boot is ook mogelijk. Langs de Hoge Vaart ligt een passantenhaven, een wandeling naar het landgoed is duurt circa tien minuten. Groepen kunnen gebruik maken van ruimten in het vakantiehuis ‘Kindervakantieland’. Restaurant- en vergaderaccommodatie De Kemphaan is langzaam maar zeker uitgegroeid tot een unieke, inspirerende locatie op het prachtige landgoed. Het is een restaurant waar het team van chefkok Victor Smit met dagverse en biologische ingrediënten de heerlijkste lunches en diners bereidt.

Natuurcentrum het Eksternest Maar het Stadslandgoed heeft nog meer te bieden, zoals Natuurcentrum het Eksternest, dat als geen ander laat zien dat er nog zoveel te leren is over en te beleven is in de natuur. Het Eksternest, onderdeel van de gemeente Almere, is in 1982 gestart vanuit het gebouw van Gemeentewerken in Almere Haven, waar de huisvuilwagens af en aan reden. Tegenwoordig is het Eksternest in een prachtig, ruim gebouw op De Kemphaan gevestigd. Eén van de belangrijkste activiteiten is het organiseren en aanbieden van natuur- en milieueducatie aan het basisonderwijs. In 1982 telde Almere tien basisscholen en sindsdien is

dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professionele verzorging die ze nodig hebben om weer op verhaal te komen. Het uiteindelijke doel is om de dieren geestelijk en lichamelijk weer gezond te maken en ze daarna te herplaatsen in een meer natuurlijke omgeving, in de vorm van een reservaat of gerenommeerde dierentuin. Omdat het soms niet lukt om een herplaatsadres te vinden, werd permanente huisvesting ontwikkeld, het zogeheten AAP-pensioenplan. Dit bestaat uit de in 2001 in gebruik genomen Apeneilanden in Almere en het project ‘Primadomus’ in Spanje. Speciaal voor chimpansees die proefdier zijn geweest en de rest van hun leven intensieve zorg nodig dit aantal uitgebreid tot 84. Het Eksternest heeft nu jaarlijks te maken

hebben, is in 2006 het Chimpanseecomplex gerealiseerd. De dieren die

met bijna 900 individuele leerkrachten en hun groepen. Jaarlijks maken

bij Stichting AAP terechtkomen hebben vaak een ellendig leven achter de

scholen 2.500 keer gebruik van de diensten. Er is bijna geen Almeerse

rug. Om hen zoveel mogelijk rust te gunnen, is het terrein van Stichting

jongere die niet met het Eksternest in contact is geweest. Daarnaast richt

AAP niet vrij toegankelijk voor publiek. U kunt wel de Apeneilanden en

Het Eksternest zich steeds meer op volwassenen. Daarmee helpt het

het AAP-pensioenplan vrij bezoeken, en een Apenpraatje van de dier-

natuurcentrum er aan mee dat zoveel mogelijk inwoners en alle andere

verzorgers bijwonen of een afspraak maken voor een georganiseerde

geïnteresseerden plezier beleven aan het groene Almere.

rondleiding.

Stichting AAP

72

Almere in ont wikkeling | 2008


Word partner van Stichting AAP!

Ooit gedacht om met uw bedrijf een chimpansee te adopteren? Grote kans dat u het echt gaat doen als u komt kijken bij Stichting AAP in Almere. AAP vangt mishandelde apen en andere uitheemse dieren op en biedt bedrijven talloze mogelijkheden voor sponsor- en partnerships. Zo wordt ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ gegarandeerd iets leuks en bijzonders.

Wat kan uw bedrijf doen? Uitheemse dieren opvangen, resocialiseren en opnieuw huisvesten is kostbaar. Uw bedrijf kan hieraan op allerlei manieren een bijdrage leveren. U kunt een aap adopteren, een project adopteren maar ook sponsoren met geld of in natura. Sponsoring is voor ons altijd maatwerk.

Daar kan van alles tegenover staan. Een paar voorbeelden: •   taart op de ‘verjaardag’ van uw adoptiedier •   het bezoeken van uw adoptiedier met personeel of zakenrelaties  •   een dagje klussen bij AAP in het kader van teambuilding  •   vermelding van uw naam en logo op de site van Stichting AAP  •   een ingelijst adoptiecertificaat voor in uw bedrijfspand •   het opzetten van een joint promotion met AAP Wat uw bedrijfsactiviteit ook is, er is meestal wel een link met het werk van AAP te maken. Wij denken daarin graag met u mee! Voor meer informatie over sponsoring kunt u terecht bij de sectie fondsenwerving zakelijke markt, telefoon 036-523 87 87.

Een aap adopteren Uw bedrijf kan een van onze dieren adopteren. Het bedrijf neemt dan de volledige verzorgingskosten voor haar rekening. Per jaar moet u denken aan bedragen tussen de € 1.500 (voor een klein zoogdier) tot € 4.000 voor een chimpansee.

Almere in ont wikkeling | 2008

73


De Key

Van A(lmere) tot Z(andvoort) De Amsterdamse Woonstichting De Key wil een steeds grotere rol spelen in de regio. Logisch, want de 32.000 verhuureenheden van De Key zijn al verspreid over Amsterdam, Diemen, Hillegom, Haarlem, Zandvoort en Almere. Voor deze editie richten we de focus op Almere. Algemeen directeur Jaap van Gelder vertelt over de spraakmakende projecten die De Key in samenwerking met diverse partijen in deze groeistad realiseert.

randvoorwaarden. In het Cascadepark worden 80 appartementen met ateliers ontwikkeld op circa 0,9 hectare, zowel in de sociale huur, sociale koop als vrije sector koop. Daarnaast worden circa 1500 m2 extra werk- en gemeenschappelijke (openbare) ruimtes gebouwd. Er is plaats voor een algemene werkplaats, studio, podium, theater, galerie, horeca en/of crèche. Cascadepark belooft een bijzonder project te worden dat met een grote diversiteit aan woonvormen vele uiteenlopende

Sociaal en spraakmakend zijn ze zeker, de projecten in Almere. Ze

bewoners zal trekken.’

blinken uit in een innovatie die kenmerkend is voor deze ‘zusterstad’ van Amsterdam. Het zijn uitdagingen die De Key zeker niet schuwt!

Olympiakwartier

Integendeel. ‘Het eerste project van De Key in Almere is een jaar gele-

Als derde project wil Van Gelder graag het Olympiakwartier belichten.

den gestart onder de naam ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’, ‘legt Jaap

Ook hier gaat het weer om een bijzondere, bovendien grootschalige

van Gelder uit. ‘Wij hebben samen met de gemeente Almere een soci-

opgave. ‘De ontwikkeling van het Olympiakwartier en Olympia Office

ale koopregeling in het leven geroepen. Deze maakt het mogelijk dat

Park, het hart van het stadsdeel Almere Poort, is een belangrijke troef

mensen met een belastbaar inkomen tussen de € 20.000 en € 36.500

bij de ambitie van de gemeente om in 2030 100.000 arbeidsplaatsen

een kavel kunnen kopen waarop ze een eigen huis mogen bouwen.

in Almere te realiseren. In Almere Poort komen 30.000 arbeidsplaatsen,

Met deze regeling spelen we in op de behoeften van vele mensen,

waarvan 13.000 in het Olympiakwartier en het Olympia Office Park.

waaronder onze huurders, die graag een eigen huis willen bouwen.’

De afspraken tussen de gemeente, ontwikkelaar TCN en corporaties

Inmiddels hebben bijna 200 mensen zich aangemeld als geïnteres-

Stadgenoot en De Key die begin september werden bekrachtigd,

seerden. In Almere gaat in eerste instantie om 40 kavels voor particulier

betekenen bovendien een belangrijke bijdrage aan de woningbouw-

opdrachtgeverschap en om 40 kavels voor collectief opdrachtgever-

productie. Er zijn bindende afspraken gemaakt over de bouw van

schap in het Homeruskwartier in Almere Poort.

1.400 woningen. Binnen negen maanden zijn de ontwerpen voor het programma gereed. Over vijf jaar moet de woningen opgeleverd zijn.’

Innovatief: Cascadepark Ook het tweede project in Almere, Cascadepark, blinkt uit door het

Olympiakwartier is 60 hectare groot en wordt gekenmerkt door

gedurfde karakter, zij het weer op geheel andere wijze dan ‘Ik bouw

moderne stedelijke architectuur met een hoge bebouwingsdichtheid.

betaalbaar’. De algemeen directeur van De Key: ‘Cascadepark wordt

Daarmee onderscheidt het gebied zich nadrukkelijk van de rest van de

gerealiseerd als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en is gericht

stad. De meeste woon-, werk- en winkelcomplexen bestaan uit vijf á zes

op de creatieve sector en kunstenaars. Het initiatief wordt begeleid

bouwlagen en er komen torens oplopend tot 90 meter. De stedelijke

door stichting CITYMIX, Moes Bouwgroep en Woonstichting De Key.

bebouwing wordt afgewisseld met een klassieke inrichting van de

De Key fungeert in dit project als achtervang voor de deelnemers. De

ruimte, met stedelijke pleinen en parken met gevarieerde sfeervolle

deelnemers gaan zelf het programma bepalen binnen de gestelde

gebouwen. Verder wordt voorzien in een winkelaanbod en horeca-

74

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

75


Postbus 10037 1301 AA Almere Bolderweg 44 1332 AW Almere Tel.: 036-5322756 Fax: 036-5323718 info@ubinkenco.nl www.ubinkenco.nl

De bouwers van nU!


voorzieningen. Het ontwikkelingsplan voor het Olympiakwartier en Olympia Officepark is opgesteld in nauwe samenwerking met Mecanoo

Feiten en Cijfers De Key

Architecten van Francine Houben. Andere vooraanstaande architecten zijn MVRDV en hvdn architecten. Het Olympiakwartier krijgt belangrijke centrumvoorzieningen zoals een bibliotheek, een cultureel centrum,

Totaal aantal woningen

27.291

een zwembad en onderwijsvoorzieningen. Het verbindend thema is

Studentenwoningen

6.936

‘sport en ontspanning’. ‘De opgave is aanzienlijk, ‘ vervolgt Van Gelder.

Monumenten

2.650

Zorg- en seniorenwoningen

3.680

ruimte voor onder meer horeca en fitness. Van de woningen bestaat

Bedrijfspanden/winkels

1.200

36 procent uit sociale woningen.’

Parkeerplaatsen

2.575

De Key realiseert in het Olympiakwartier 400 gestapelde woningen, 29.000 m2 kantoorruimte waaronder kantoorlofts en 5.000 m2 commerciële

Nieuwbouwprojecten

60

alleen ziet de Woonstichting het als een uitdaging om in ‘de groene

Renovatieprojecten

55

wei’ een binnenstedelijk milieu te creëren, ook staat Olympiapark –dat

Medewerkers

370

is gelegen tussen Amsterdam en Almere- voor een vloeiende overgang

Huismeesters

30

De Key is om meerdere redenen trots op het Olympiakwartier. Niet

van de ‘thuisstad’ van De Key, naar haar ‘nieuwe’ regio.

Almere in ont wikkeling | 2008

77


Zondag Ontwikkeling

‘ We weten als geen ander wat de consument wenst’ Het is een bijzonder bedrijf, met een unieke visie. Niet alleen vanwege de ijzersterke roots van waaruit de afgelopen dertig jaar Zondag Ontwikkeling is gegroeid, maar ook vanwege de continue ambitie om hoogwaardige kwaliteit te leveren. ‘In Almere hebben wij de gemeente bijna een jaar lang moeten overtuigen van onze woningbouwplannen in Noorderplassen-West; toen wij eenmaal het plan op de markt brachten, was het binnen enkele weken uitverkocht,’ aldus ontwikkelingsmanager Gerbrand Zondag van Zondag Ontwikkeling.

Zondag Ontwikkeling, dat zowel nationaal als internationaal ontwikkelt,

Rust overheerst

o.a. ook in Canada en de VS, is een onafhankelijke, financieel gezonde

En inderdaad, wie het kantoor in Rhenen bezoekt, wordt getrakteerd

onderneming die jaarlijks zo’n 500 tot 600 kwaliteitswoningen aflevert.

op een uitgebreide impressie droomwoningen die stuk voor stuk de

Gerbrand: ‘Wij kijken altijd eerst naar de locatie en de omgeving en

wanden sieren. Het zijn voornamelijk woningen die zeer geliefd zijn bij

zoeken vervolgens samen met een gerenommeerde architect naar een

een groot publiek. ‘Wij werken sinds decennia in dit vak en weten als

passende invulling. De vragen: ‘Welk type woning past het beste op

geen ander wat de woonconsument wenst. Zo ook in de Noorderplassen

de te ontwikkelen locatie?’ en ‘Hoe kunnen wij de woonwensen van

in Almere. Een prachtige omgeving want alle woningen staan letterlijk

de consument op deze locatie het beste invullen?’ zijn onze drijfveren.

aan het water, in het bos of in het centrale park. Bewoners hebben vrij

Door ons optimaal te verplaatsen in de doelgroepen waar wij voor

zicht op de natuur. Isola Domenica, het eiland dat wij mochten ontwik-

bouwen, ontwikkelen wij woningen waar wij zelf ook graag in zouden

kelen, is één van de vijf unieke wooneilanden in een brede waterzone

willen wonen.’

die aansluit op de Noorderplassen. Het eiland is door een brug met het vaste land verbonden. Van doorgaand verkeer is dus geen sprake. Rust overheerst. De gedachte van de gemeente was om in dit natuurlijke, rustige gebied modernistische en haast futuristische woonvormen te ontwikkelen. Dat vonden wij geen goed idee aangezien uit marktonderzoek bleek dat hier geen vraag naar was. De meeste consumenten gaven aan de Noorderplassen een fantastisch woongebied te vinden, maar de geboden woningen en architectuurstijl was voor een groot publiek niet aantrekkelijk. Uiteindelijk heeft de gemeente gelukkig ingestemd met ons plan. Onze eilandwoningen, die zich onderscheiden van de woningen op de wal door een heldere en warme kleurstelling, vormen door overeenkomsten in kleur en materiaal (lichte baksteen) een samenhangend geheel. Daarnaast ontstaat een vriendelijk karakter door ruime dakoverstekken, een horizontale belijning van betonbanden, verticale kozijnstijlen en bovenlichten. Wij hebben de diverse woningtypen Italiaanse namen gegeven, om te refereren aan de lichte, warme, bijna mediterrane tinten. De kavels zijn ruim te noemen en alle woningen hebben een eigen aanlegsteiger. Kijkend nu naar de overige eilanden zien wij dat onze architectuurstijl wordt voortgezet.’

78

Almere in ont wikkeling | 2008


BouwZeker©

appartementen stond alleen de plaats van de badkamer, toilet, leidingen

In de loop van dertig jaar heeft Zondag als ontwikkelaar een gerenom-

en schachten vast. De indeling en de plaats van de ramen mochten de

meerde naam en een enorm netwerk opgebouwd. Er wordt ontwikkeld

kopers zelf bepalen.’

door vrijwel het hele land, met het accent op de randstedelijke gebieden. Zondag Ontwikkeling wordt regelmatig uitgenodigd om deel te nemen

Door de consequent geleverde kwaliteit en spraakmakende architec-

aan gemeentelijke prijsvragen. ‘In de praktijk zie je maar al te vaak dat

tuur heeft Zondag Ontwikkeling in de loop der jaren het imago gekre-

het winnende ontwerp niet wordt gebouwd’ legt Gerbrand uit. ‘Een

gen van een gebiedsontwikkelaar die het liefste opereert in integrale

ontwikkelaar of aannemer eist veelal een voorverkooppercentage van

bebouwingsopgaven waarbij de mix van duur en betaalbaar wonen

minimaal 70 procent. Pas als dat is gehaald, gaat de bouw van start. Met

centraal staat. ‘Ons concept Betaalbaar Wonen© bewijst dat betaalbaar

het BouwZeker© concept dat Zondag in eigen huis ontwikkelde, laten

wonen niet per definitie voortkomt uit goedkoop bouwen, ‘ besluit

we zien over risicodragend vermogen en creativiteit te beschikken. In

de enthousiaste Gerbrand Zondag. ‘Door vanuit een referentieproject

ruil voor wat meer bewegingsvrijheid dan gebruikelijk, verplichten we

te werken, volgens een vaststaand bouwproces met vaste onderaan-

ons niet alleen om de gronden af te nemen, maar ook om de woningen

nemers en leveranciers, resulteert dit concept in een zeer goede prijs/

daadwerkelijk te bouwen.’ Dat geldt eveneens voor het Woonwensen

kwaliteitverhouding. Zo weten we met onze in eigen huis ontwikkelde

Op Maat© concept dat Zondag Ontwikkeling voor de vrije sector

concepten alle eventuele obstakels op de woningmarkt het hoofd te

heeft ontwikkeld. ‘ Wij hebben dit concept voor het eerst toegepast

bieden. Dat deze strategie en visie succesvol zijn, bewijst onze goed

bij appartementencomplex Il Cambiamento in Almere-Buiten. In de

gevulde portefeuille!’

Almere in ont wikkeling | 2008

79


‘ Wees creatief en bouw je ultieme droomhuis’ Johan van der Wiel, directeur van VDW Bouwadvies, is door de gemeente Almere officieel gekwalificeerd als Bouwbegeleider Particuliere Opdrachtgevers. Dat betekent dat Van der Wiel op volstrekt onafhankelijke en betrouwbare wijze particuliere opdrachtgevers stap-voor-stap door het bouwproces begeleidt. ‘Mijn primaire doel is het zelfvertrouwen en de creativiteit van particulieren stimuleren: ‘Denk na over wat je wilt en communiceer het duidelijk.’ Alleen die weg leidt naar het ultieme droomhuis.’

Johan van der Wiel is gepokt en gemazeld in de ‘bouw’ en architectuur.

die de stichtingskosten bepalen. Aan de hand van een m3 prijs en de

Sinds vier decennia werkt hij in deze branche en daarmee brengt hij een

beschikbare aanneemsom wordt de mogelijke grootte en het afwer-

schat aan expertise en kennis met zich mee. Het is die 40-jarige ervaring,

kingniveau bepaald van de te realiseren woning.’ Hiermee komt een

gecombineerd met zijn gerenommeerde naam en zijn integriteit die

einde aan de gratis dienstverlening. De koper bepaalt, na uitleg over de

uiteindelijk leidde naar een officiële kwalificatie als De Bouwcoach van

werkwijze en de daaraan verbonden kosten of hij/zij met De Bouwcoach

Almere. Door de vele particuliere opdrachtgevers en de gemeentelijke

verder gaat. Als de koper daartoe besluit, wordt hij uitgenodigd om

stimulans van € 2.000,- subsidie voor de bouwbegeleiding van particu-

een overeenkomst te sluiten: Opdracht Bouwbegeleiding Particulier

liere opdrachtgevers is dit een functie waaraan een enorme behoefte is.

Opdrachtgeverschap. ‘In deze eerste fase,’ zo benadrukt Van der Wiel.

Als De Bouwcoach begeleidt Van der Wiel opdrachtgevers bij particulier

‘Is het essentieel om de kosten en het budget goed op een rijtje te heb-

(of collectief) opdrachtgeverschap. ‘Zoals de naam al zegt wordt de

ben. Mensen vergissen zich vaak in de kosten die het bouwen van de

opdrachtgever gecoacht maar blijft voor de volle 100% betrokken bij

woning met zich meebrengt. Bij een budget van 4 ton stellen ze: ‘We

en leidend in het bouwproces.’

geven 1,5 ton uit aan de kavel en 2,5 ton aan het huis en dan zijn we er.’ Maar kosten als tuinaanleg, sanitairaanleg, zonnewering, gemeentelijke

Budget + 20%

kosten enz. slokken zeker 15 tot 20% van het budget op. Keer op keer

Een duidelijke communicatie zowel van de opdrachtgever, als richting

vergist men zich daarin.’

opdrachtgever, is cruciaal voor een goed eindresultaat, zo weet Van der Wiel. Daarom geeft hij iedere (potentiële) klant een brochure waarin een

Creativiteit stimuleren

leidraad wordt geschetst van de te verwachten diensten. ‘Als Bouwcoach

Als particuliere opdrachtgevers met Johan van der Wiel in zee gaan,

bied ik kopers een gratis kavelkeuzegesprek aan. Het doel hiervan is

wijst hij op de mogelijkheden van “catalogusbouw” en bouwen in

de koper inzicht te geven in de budgetten die beschikbaar zijn voor

“eigen beheer” en wordt het globale Programma van Eisen opgesteld.

het bouwen, de aankoop van de kavel en de bijkomende kosten. Zo

Hoe de verdere fases verlopen, is uiteraard afhankelijk van de keuze tus-

krijgt men een idee van de kavels die interessant zijn en waarop inge-

sen ontwikkeling in Eigen Beheer of via de Catalogusbouwer. Maar ook

schreven kan worden. Aan de hand van het beschikbare budget wordt

hiervan maakt Van der Wiel vooraf een duidelijk stappenplan zodat men

een Stichtingskostenformulier ingevuld. Hiermee wordt berekend welk

nooit voor onverwachte verrassingen komt te staan. ‘Belangrijk voor de

bedrag beschikbaar is voor de kavel en voor de bouwkosten van de

realisatie van het ultieme droomhuis, zijn de contacten met de architect,

woning. Er worden ook budgetten vastgesteld voor de overige posten

‘ weet Van der Wiel. ‘Hier loopt het helaas soms fout. Architecten zijn

80

Almere in ont wikkeling | 2008


VDW Bouwadvies

Almere in ont wikkeling | 2008

81


SPECIALIST IN PROCES- EN INTERIMMANAGEMENT IN GEBIEDSONTWIKKELING

ambachtsmark 1 1355 ea almere t: 036.5382193 www.deplanfabriek.nl

82

Almere in ont wikkeling | 2008


weleens geneigd om te weinig naar de opdrachtgever te luisteren en

woningen in drie bouwlagen, met uitzicht op zowel het Gooimeer als

teveel hun eigen visie door te voeren. De Bouwcoach kan hierin een

het landschap rondom het pand. Alle woningen hebben een verschil-

adviserende en bemiddelende rol spelen. Soms rest de opdrachtgever

lende indeling en liggen gedraaid op de verschillende verdiepingen. Het

niets anders dan het contract met de architect op te zeggen, als men er

gebouw past met de strakke oranje gevels in het daarvoor ontworpen

niet gezamenlijk uitkomt. Ik stimuleer dan graag het zelfvertrouwen en

landschap. Niet voor niets is de Villa van Vijven genomineerd voor de

creativiteit van de particuliere opdrachtgever om op eigen kracht met

rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide. Op

begeleiding van de Bouwcoach te komen tot een geheel eigen ontwerp.’

22 november wordt tijdens een AVRO tv uitzending bekend of de Villa van Vijven winnaar is van de Gouden Piramide 2008. Ook de architect

Grote verscheidenheid

van dit project, Next Architects te Amsterdam, is genomineerd voor een

Naast rol als Bouwbegeleider Particuliere Opdrachtgevers, verricht Johan

prestigieuze prijs van het Nederlands Architectuur Instituut; de AM NAi

van der Wiel als Bouwcoach nog veel meer werkzaamheden in de bouw

prijs 2008. Uit 76 inzendingen zijn er 4 genomineerd, waaronder NEXT

en ontwerp. Zo voert hij sinds jaren het bouwmanagement van de

Architects met de Villa van Vijfen! De prijs wordt uitgereikt voor het beste

renovatie en nieuwbouw van het voormalige monumentale Grontmij

opgeleverde gebouw ontworpen door een architect jonger dan 40 jaar.‘

Eigendom: Huize Beerschoten in De Bilt. Hier realiseert hij de bouwkundige uitwerking en bouw van een ondergrondse tunnel met een lengte

Van der Wiel ziet het als een groot voorrecht met zulke inspirerende

van 110 meter en een oranjerie met ondergrondse parkeergarage en

mensen te mogen samenwerken en ervaart het winnen van één van

zwembad. Over ondergronds gesproken; in Apeldoorn heeft hij een

deze prijzen als een aanwinst voor zijn toch al goed gevulde trofeeënkast.

kelder met sauna, wellness, fitness en lounge ontworpen en gebouwd onder een bestaande, niet onderheide, woning. Er was na oplevering aan de dolgelukkige opdrachtgevers geen (zet-)scheurtje in de woning te ontdekken! In Amsterdam Sloten geeft hij als directievoerder leiding

Droge bouwmethode

bij de realisatie van 2 villa’s. In de ecologische wijk de Buitenkans in

Johan van der Wiel is een voorstander van de zogenaamde “droge

Almere-Buiten heeft hij, samen met de opdrachtgevers, 2 woningen

bouwmethode”. Hierbij worden de wand- en vloerelementen in

ontworpen in de organische bouwstijl, maar ook stond hij in Almere

houtsandwichbouw, houtskeletbouw of staalframebouw in de

garant voor het ontwerp van Villa van der Valk in Almere Overgooi. Een

fabriek geproduceerd en op de bouwplaats gemonteerd. Dit resul-

prachtig ontwerp met serre’s, inpandige balkons en veranda’s dat geheel

teert in een snelle en maatvaste bouwmethodiek die geen (krimp-)

is opgetrokken uit hout.

scheuren vertoont en drooggestookt hoeft te worden en een zeer hoge isolatiewaarde heeft. Dit geeft uiteraard minder stookkosten

Inspirerend opdrachtgeverschap

en aanzienlijk lagere woonlasten voor de opdrachtgever. Bovendien

Last-but-not-least begeleidde Van der Wiel als bouwdirectie de bouw

kunnen deze woningen in circa 3 maanden worden gerealiseerd wat

van de welbekende Villa van Vijven in Almere Overgooi. ‘De ‘Villa van

een grote (bouw-)rente besparing oplevert. Van der Wiel weet zeker

Vijven’ is gebouwd in collectief particulier opdrachtgeverschap door

dat dit “Nieuwe Bouwen“ de toekomst heeft, zeker als over een paar

vijf gezinnen. De Vereniging Kavel heeft gekozen voor een uniek en

jaar de energie prestatie normen aanzienlijk worden aangescherpt.

beeldbepalend woongebouw. Het beslaat 1.350 m en bestaat uit vijf 2

Almere in ont wikkeling | 2008

83


Saned Bouw

Ed Majoor voor het pand aan de Palmpolstraat

Goed kan best beter Na jaren een dienstverband te hebben gehad bij een bouwbedrijf in Almere en enige jaren bij ingenieursbureau DHV te hebben gewerkt, besloot Ed Majoor in 2001 voor zichzelf te beginnen. Onder het motto ‘goed kan best beter’, heeft Saned Bouw sindsdien een afwisselend relatiebestand opgebouwd van tevreden opdrachtgevers. Een jaar of acht geleden besloot Majoor de bakens te verzetten. Hij had het niet meer naar zijn zin bij het bouwbedrijf waar hij jaren had gewerkt nadat hij in 1980 in Almere was gaan wonen. Majoor onderzocht de diverse mogelijkheden en besloot uiteindelijk voor zichzelf te beginnen. Zijn doel: een bouwbedrijf met maximaal vijftien à twintig vaste werknemers. Zijn filosofie: korte lijnen tussen de diverse disciplines in het bouwbedrijf. En: niet te groot. ‘Als dat wel gebeurt, gaat dat onherroepelijk ten koste van de betrokkenheid en contact met de medewerkers. En daarmee van de werksfeer en, in het verlengde daarvan, de kwaliteit van het werk.’ Majoor is zich ervan bewust dat een gedegen voorbereiding van een project

Complexe projecten

resulteert in een kwalitatief goed product. ‘Vandaar ook ‘goed kan best beter’.

Klein of groot, simpel of complex… Saned Bouw behandelt ieder project met

Voor we een nieuw werk beginnen, wordt er intern overleg gepleegd met

zorg. Neem de renovatie en verbouwing van een monumentaal pand aan het

de diverse disciplines. Hoe gaan we het aanpakken? Hebben zij ideeën die

Amsterdamse Valeriusplein tot privékliniek. ‘Inclusief operatie- en röntgen-

het eindresultaat ten goede komen? We denken ook intensief mee met de

kamers’, benadrukt de Saned Bouw-directeur die zichzelf overigens meer als

opdrachtgever. Wat wil hij? Hoe wil hij het? En hoe kunnen wij binnen het

‘teamleider’ dan als directeur beschouwt. Ook de aanleg van een zwembad

budget een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct realiseren?’

met buitenverblijf in Baarn was een technisch hoogstandje, temeer daar het water deels met behulp van zonne-energie wordt verwarmd. Majoor: ‘In

Mooi voorbeeld

zo’n geval gaan we ten rade bij één van onze leveranciers van zwembaden.’

Een mooi, klein voorbeeld van die aanpak is de bouw van een uitbouw in

Een kliniek, een huisartsenpraktijk, dakop- en aanbouwen en een zonnestu-

het Amsterdamse Buitenveldert. ‘Een aantal buren van de opdrachtgever

dio maken deel uit van de indrukwekkende portfolio die Saned Bouw de

hadden er ook al één,’ herinnert Majoor zich. ‘Het zag er goed uit, jammer

afgelopen jaren in Almere heeft opgebouwd en de komende jaren ook in

was alleen dat er middenin de kamer een kolom moest worden geplaatst.

Almere hoopt uit te breiden. Majoor noemt nog één aansprekend voorbeeld

Doe het maar net zo, verzuchtte de opdrachtgever.’

op: de nieuwbouw van een theehuis in Lage Vuursche. ‘Het moest er uitzien

Majoor wilde echter eerst onderzoeken of het mogelijk was om de uitbouw

alsof het er altijd al stond, maar moet tegelijkertijd uiteraard wel aan de

zónder kolom middenin de kamer te realiseren. ‘In overleg met mijn con-

huidige eisen en bouwnormen voldoen. Dat is uitstekend gelukt. Bezoekers

structeur heb ik de diverse mogelijkheden onderzocht. Wat bleek? Tegen

geloven eenvoudigweg niet dat het theehuis er nog maar een paar jaar staat.’

een geringe meerprijs was het wel degelijk mogelijk om een erker zónder kolom te bouwen. Na de oplevering wisten de buren niet wat ze zagen…’

Geen verrassingen

De ontwikkelingen in de uiteenlopende onderdelen van de bouw gaan zo

Saned Bouw maakt regelmatig deel uit van een bouwteam, waarbinnen

snel, dat Majoor veel deskundigheid om zich heen inschakelt. ‘Behalve met

intensief wordt samengewerkt met onder andere de opdrachtgever, de

architecten en constructeurs werkt Saned Bouw nauw samen met onder

architect en de constructeur. ‘Op die manier worden verrassingen tijdens

andere installateurs en leveranciers. Op die manier hebben we de afgelopen

de bouw voor de opdrachtgever tot een minimum beperkt.’

jaren een groot aantal uitstekende relaties om ons heen verzameld. Door die goede contacten blijft de know how up to date.’

84

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

85


86

Almere in ont wikkeling | 2008 Palmpolstraat 37, 1327 CB Almere, 036 5304196


Almere in ont wikkeling | 2008

87


Oebele Hoekstra Architecten BNA

88

Almere in ont wikkeling | 2008

Laagdrempelig. Sympathiek. Klantvriendelijk. Maar met een schat aan expertise en kennis. Dat is het ruim tien jaar bestaande ‘Oebele Hoekstra Architecten’. Gevestigd in een opvallend, transparant woonwerkatelier in de Carel Willinklaan 107, precies op de grens van binnenstedelijk bedrijventerrein Het Atelier en een wijk met veel woonwerkvilla’s. Op het moment van het gesprek is ir. Oebele Hoekstra, samen met zijn 6 medewerkers, drukdoende om de voorzijde van het pand te transformeren tot ‘Architectenwinkel’.


Unieke en klantvriendelijke Architectenwinkel voldoet aan vraag Als architect wil ik deeldiensten aanbieden, zodat de klant zoveel mogelijk keuzevrijheid heeft. Ruim tien jaar geleden begon architect Oebele Hoekstra voor ‘zichzelf’

Het doel van zijn Architectenwinkel is dat mensen ontwerp en advies

in Almere, een stad die hij omschrijft als ‘een laboratorium voor archi-

kunnen krijgen op een laagdrempelige en klantvriendelijke wijze. ‘Ik kan

tectuur’. Eerst vanuit huis, maar al snel vanuit een kantoorruimte van

bestaande ontwerpen laten zien om mensen op weg te helpen, maar ik

100 m in Filmwijk. Door zijn vorige werkkring had hij al een gerenom-

ben geen catalogusbouwer. Een woning blijft maatwerk. Neem nu de

meerde naam en een uitgebreid netwerk in Almere opgebouwd. Zo

smalle kavels van 10 bij 35 meter in Almere Poort. Hiervoor wil ik advies

realiseerde hij de afgelopen tien jaar vele bedrijfsruimten, kantoren en

op maat geven, mensen betalen alleen voor het gevraagde advies.

utiliteitswerken onder meer voor Trip Notarissen, Moniforce, Mitsubishi

Begeleiding van het hele traject, is niet in alle gevallen gewenst, maar

en ASM Europe. Ook de overheden weten de weg naar zijn architecten-

kan uiteraard wel geboden worden. Als architect wil ik deeldiensten

bureau te vinden, en dat geldt zowel voor de gemeente Almere als voor

aanbieden, zodat de klant zoveel mogelijk keuzevrijheid heeft. ‘

2

gemeenten als bijvoorbeeld Maastricht en Alkmaar. Daarnaast is Oebele ook met hart en ziel bij de Almeerse samenleving betrokken, zoals onder

Ook voor haalbaarheidsstudies en duurzaamheid is de klant bij Oebele

meer blijkt uit het feit dat hij mede initiator was van Breinstorm. Hierin

Hoekstra aan het goede adres. ‘Ik heb mijn eigen pand geheel duur-

nemen ondernemers als vrijwilligers deel aan maatschappelijke projecten

zaam gebouwd. Er zijn duurzame materialen toegepast in de vorm

ter bevordering van de sociale cohesie in Almere.

van houtskeletbouw, isolatiematerialen van vlas en cellulose gebonden houtvezels en voor de gevels een afwerking met milieuvriendelijk

Architectenwinkel

verduurzaamd vurenhout, cortenstaal en veel glas. Er staat een zon-

Zo heeft Oebele sinds lange tijd het plan om de begane grond van zijn

necollector op het dak, er is een warmtepomp met aardcollector, een

woonwerkatelier te transformeren tot architectenwinkel. ‘Lang voordat

mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning en een tweetal

anderen zich hebben gestort op het particulier opdrachtgeverschap,

buffervaten van 400 liter voor warm tapwater en een reserveopslag

was ik al hiermee bezig. We bieden als architectenbureau een allround

voor verwarming. Op deze investering was nog subsidie mogelijk,

service zowel aan particulieren als aan bedrijven, die varieert van advies

maar zal zich ook in een jaar of acht terugverdienen. En misschien nog

en begeleiding, verbouw en restauratie tot het eigen huis ontwerpen. Zo

eerder als de energieprijzen zo blijven stijgen. Ook in duurzame bouw

ontwierpen we al acht jaar geleden twee spectaculaire villa’s in Filmwijk.

wil ik de klant dus graag adviseren. Niet alleen uit het oogpunt van

Daarna gevolgd door de meest uiteenlopende moderne, tijdloze of

milieuvriendelijkheid, maar ook vanwege de vriendelijkheid voor de

sfeervolle woningen en villa’s in Almere, maar ook in Het Gooi.’

eigen portemonnee.’

Almere in ont wikkeling | 2008

89


Bouwbedrijf Ubink en Co bv

Met nieuw elan terug naar de eigen roots Ruim twintig jaar nadat Bouwbedrijf Ubink en Co werd opgericht, keert het Almeerse bedrijf terug naar z’n roots: het bouwen en verbouwen van woningen, bedrijfspanden, winkels en ander onroerend goed dat onder de noemer ‘utiliteitsbouw’ kan worden geschaard. Behalve met z’n corebusiness, maakte Ubink en Co bv de afgelopen decennia ook naam als ontwikkelaar. Die activiteiten zijn teruggeschroefd, omdat ze mede door de sterke focus van de gemeente Almere op particulier opdrachtgeverschap niet meer aantrekkelijk zijn voor bouwbedrijven als Ubink en Co bv.

Sinds de start in 1986 bouwde Ubink en Co bv een portfolio op die klinkt

hebben gerealiseerd,’ verzekert De Haas. ‘Er is geen project waar ik niet

als een klok. Begrijpelijkerwijs lag de focus aanvankelijk op Almere, waar

met voldoening aan terugdenk. Als ik er langsrijd zit ik altijd dwars in de

de roots van het bedrijf liggen, maar het werkgebied besloeg al snel heel

auto, tevreden vaststellend dat de kwaliteit die we destijds in de bouw

Flevoland. Mede dankzij zijn klantgerichte visie, duurde het niet lang

hebben gestopt zoveel jaar na de oplevering nog steeds staat als een

voor Ubink en Co bv ook buiten de grenzen van de jongste provincie

huis. Als ontwikkelaar heeft Ubink en Co bv absoluut een bijdrage gele-

van Nederland actief was. Afhankelijk van de omvang van een project,

verd aan de leefbaarheid en uitstraling van Almere.’

schroomde het bedrijf daarbij niet om zijn onmiskenbare kwaliteiten en meerwaarde ook in bouwteamverband tot zijn recht te laten komen.

Andere tijden

Anticiperend op de kansen die zich voordeden in de markt, duurde

Maar de tijden zijn veranderd. Voor een relatief kleine ontwikkelaar als

het niet lang voor Ubink en Co bv ook als ontwikkelaar opereerde. ‘De

Ubink en Co bv biedt de Almeerse (woning)markt anno 2008 beduidend

nadruk lag daarbij op woningbouw,’ blikt directeur Jan de Haas terug.

minder kansen dan een jaar of vijf à tien geleden. Dat komt door de

‘En op kwaliteit. ‘Lange halen, snel thuis’, is niets voor ons. We willen ons

nadruk die de gemeente legt op particulier opdrachtgeverschap, maar

onderscheiden met wat we bouwen, liefst omdat het in architectonisch

ook doordat de bouwenveloppen die in Almere worden uitgegeven een

of bouwtechnisch opzicht bijzonder is.’

dusdanige omvang hebben dat ze alleen te behappen zijn voor grote marktpartijen. ‘De financiële risico’s zijn te groot geworden,’ draait De

Zeer groen

Haas er niet om heen. ‘Met Reimert Bouw- en Infrastructuur heeft Ubink

Dat geldt zeker voor de vrijstaande bungalows die Ubink en Co bv

en Co bv sinds kort een betrouwbare en slagvaardige partij achter zich

in de Filmwijk in Almere Stad heeft gebouwd. Maar ook voor de 26

staan. Dat we desondanks hebben besloten om ons te focussen op onze

woningen die onder de naam ‘Prélude’ in de Muziekwijk in Almere

corebusiness, zegt veel over de financiële risico’s waarmee projectontwik-

Stad werden gerealiseerd, alsmede voor de 28 royale herenhuizen die

keling in Almere tegenwoordig gepaard gaat.’

onder de noemer ‘Gigant’ werden ontwikkeld en gebouwd in ‘Tussen

De terugkeer naar de eigen roots, te weten het bouwen en verbouwen

de Vaarten’ in Almere Stad. Het grootste project dat Ubink en Co bv tot

van woningen, winkels, bedrijfspanden en kantoren, gaat gepaard met

een goed einde bracht was ‘Bosrandpark’ in Almere Buiten: in een zeer

nieuw elan. ‘Ook buiten Flevoland hebben we prachtige projecten gere-

groene omgeving werden daar in 2001 maar liefst zeventig geschakelde

aliseerd, maar we hebben er ook geleerd dat de bouwwereld keihard

villa’s opgeleverd, die als warme broodjes over de toonbank gingen. Op

kan zijn en niet altijd even betrouwbaar is,’ legt De Haas uit. ‘Nee, laat

het gebied van utiliteitsbouw mag het honkbalstadion niet onvermeld

ik het anders zeggen: we zijn ons nog meer bewust geworden van de

blijven, dat Ubink en Co bv tot stand bracht op het Fanny Blankers Koen

meerwaarde van Ubink en Co bv. Afspraak is voor ons wél afspraak. We

Sportpark. ‘We zijn trots op wat we de afgelopen jaren als ontwikkelaar

doen wat we beloven. Van het allereerste contact tot de evaluatie van

90

Almere in ont wikkeling | 2008


“ Als ontwikkelaar heeft Ubink en Co bv absoluut een bijdrage geleverd aan de leefbaarheid en uitstraling van Almere�

Almere in ont wikkeling | 2008

91


Bedrijfspand (ver)kopen/ (ver)huren U zoekt een bedrijfsruimte, winkelruimte of kantoor? Van Westrhenen Immocom helpt u hierbij. Wij zijn als geen ander op de hoogte van de markt, bepalen een uitgelezen strategie en laten u profiteren van ons uitgebreide netwerk. Wij adviseren u over het koop/huurproces en begeleiden u daarin van a tot z.

Interesse? Van Westerhenen Immocom is uw bedrijfsmakelaar voor Almere. Roger

Bent u zelf eigenaar van een

Bakker is uw NVM-BOG specialist. Indien wij iets voor uw organisatie

pand en zoekt u een ge-

kunnen betekenen, neem dan contact met ons op, wij adviseren u

schikte koper/ huurder? Ook

graag.

dan zoekt Van Westrhenen

- Verhuur - Verkoop - Taxatie

- Projectontwikkeling - Aankoop - Aanhuur

Van Westerhenen Immocom Bedrijfsmakelaardij Schoutstraat 55 Tel 036-5383213 of 036-5383222 bedrijfsmakelaardij@vanwestrhenen.nl

92

Almere in ont wikkeling | 2008

Immocom graag met u naar de beste koppeling tussen vraag en aanbod.


“ De terugkeer naar de eigen roots, te weten het bouwen en verbouwen van woningen, winkels, bedrijfspanden en kantoren, gaat gepaard met nieuw elan.”

een project, zijn we bovendien zeer klantgericht. We denken pro-actief mee met iemand die bouw- of verbouwplannen heeft. Wat kan zullen we doen, van de conceptfase tot en met de oplevering vasthoudend aan de optimale prijs/kwaliteit-verhouding die we altijd voor ogen hebben. Maar als iets écht niet kan, zullen we dat ook zeggen. Klanten stellen die betrokkenheid en eerlijkheid op prijs. In de praktijk komen ze bijna altijd wel een keer terug, voor een nieuwe verbouwing of nieuwbouwproject.’

Belangrijke rol Dat Ubink en Co bv niet meer als risicodragend ontwikkelaar opereert, betekent niet dat het bedrijf zijn handen aftrekt van grotere bouwprojecten. De Haas: ‘We voelen ons als bouwbedrijf niet te groot voor het kleine maar zijn, in de rug gesteund door Reimert, ook groot genoeg voor het grotere werk. Ook in de toekomst participeren we graag in bouwteams. Ik ben er van overtuigd dat we als bouwbedrijf een belangrijke rol zullen blijven spelen bij de ontwikkeling van Almere.’ Sterker nog: daar is Ubink en Co bv al druk mee bezig. In opdracht van woningcorporatie GoedeStede realiseert het bouwbedrijf in de Eilandenbuurt in Almere Buiten twaalf koopwoningen. Letterlijk en figuurlijk van een heel andere orde van grootte zijn de twee appartementengebouwen die Ubink en Co bvmomenteel ten westen van de Noordenplassen bouwt, eveneens in opdracht van GoedeStede. ‘In de plinten komen commerciële functies,’ licht De Haas het project toe. ‘Daarmee is ook Noordenplassen-West, zoals de wijk heet waarin de appartementgebouwen komen, een voorbeeld van onze veelzijdigheid. Ubink en Co bv kan alles aan. Nu en in de toekomst. En klantgericht. ‘Bouwers van nU’ is niet voor niets onze slogan.’

Almere in ont wikkeling | 2008

93


Succes

Urban Interest

maak je met z’n allen Het bijna 40 hooggekwalificeerde medewerkers tellende team van vastgoed-, belegging- én ontwikkelingsmaatschappij Urban Interest is gevestigd in een imposant, monumentaal 17de eeuws pand aan de Riviervismarkt in Den Haag. Hoewel Urban Interest regionaal zeer actief is, heeft groeistad Almere de afgelopen decennia een speciale plek ingenomen. ‘We hebben altijd geloofd in de mogelijkheden van Almere en zijn recent de eerste binnenstedelijke herontwikkeling gestart: de uitbreiding en upgrading van winkelcentrum Buitenmere in de snelgroeiende wijk Almere Buiten,‘ aldus directeur Remco Klomp.

94

Almere in ont wikkeling | 2008


Winkelcentrum Buitenmere is gelegen in één van de snelst groeiende

Eyecatcher: hangende tuinen

kernen van Almere. ‘Almere Buiten, wordt na Stad, de grootste wijk in

Het winkelcentrum Buitenmere, is evenals Doe-Mere sinds enkele jaren

Almere, ‘ vertelt Klomp. ‘Nu omvat Buiten zo’n 51.000 inwoners, maar

eigendom van Urban Interest. Klomp vertelt over de voorgeschiedenis: ‘In

dat zal in de toekomst uitgroeien tot zeker 60.000. De groei van inwo-

2002 kochten we het winkelcentrum van Vastned, toen was al sprake van

ners in Almere Buiten is de afgelopen jaren zo groot geweest dat een

een toekomstige herontwikkeling. In samenwerking met ING hebben we

transformatie van het in 1986 gebouwde wijkwinkelcentrum naar een

plannen ontworpen. Vervolgens hebben we in 2005 Doe-Mere gekocht en

stadsdeelcentrum noodzakelijk is. Het winkelcentrum is ideaal gelegen

in overleg met ING besloten dat Urban Interest de noordelijke helft van het

en vormt de verbinding tussen het NS-Station Almere-Buiten en de

winkelcentrum gaat ontwikkelen. Praktisch gezien betekent dit dat we de

GDV-lokatie Doe-Mere. In de jaren ‘90 is het winkelcentrum in zuidelijke

noordelijke helft hebben onderverdeeld in Blok 3 tot en met 9. Blok 3 (7.250

richting uitgebreid (onder het spoor) met een AH supermarkt. Rondom

m2) is het eerste blok dat gebouwd gaat worden aan de noordzijde van de

het complex bevinden zich ruim voldoende (gratis) parkeerplaatsen.’

spoorlijn. Het blok omvat 80 huurwoningen voorzien van een ruim balkon,

Een sterk punt van het winkelcentrum, is de aan de overzijde gevestigde

met zicht op de daktuin. Op de eerste verdieping zijn Action, een lunchroom

meubelboulevard Doe-Mere, evenals het winkelcentrum eigendom van

en een parkeergarage voor de woningen gesitueerd. Op de begane grond

Urban Interest. Hier hebben zich inmiddels zo’n 50 winkels gevestigd. De

bevindt zich supermarkt C1000, met enkele kleinere winkels met onder

meeste winkels zijn gespecialiseerd in DHZ-artikelen, woninginrichting,

meer lokale ondernemers. In de kelder komt een parkeergarage met circa

beeld en geluid en huishoudelijke apparaten. Doe-Mere en het winkel-

170 parkeerplaatsen met tapis roulants en lift naar de ingang van de C1000.’

centrum samen zullen straks beide een aantrekkelijke bezoekersstroom

Een echte eyecatcher worden volgens Remco Klomp de daktuinen. ‘Op alle

genereren waarvan de retailers visa versa kunnen profiteren.

blokken komen daktuinen, maar de daktuin van blok drie wordt wel heel

Almere in ont wikkeling | 2008

95


Bouwplannen?

Oebele Hoekstra Architecten ontwerpt. Van verbouwingen tot volledige panden, modern of traditioneel. Dat doen we samen met u. U weet het beste wat uw woning straks moet bieden. Daarom staan uw ideeĂŤn en wensen voorop. Wilt u vrijblijvend kennismaken? Bel ons voor een afspraak. Telefoon 036 53 54 971.

www.oebelehoekstra.nl

oebele hoekstra architecten bna Carel Willinklaan 107 | 1328 LJ | Almere

96

Almere in ont wikkeling | 2008


speciaal door een reliëf waardoor de tuin als het ware door de gevel heen

binnenstedelijke herontwikkelingen, een heel andere tak van sport dan

lijkt te zakken. Hierdoor creëerde architect ZZDP uit Amsterdam een soort

wat partijen over het algemeen gewend zijn in Almere, en dat is nieuw-

‘hangende tuin’ effect.’

bouw. Urban Interest heeft de gemeente hierin graag geadviseerd. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een hele prettige samenwerking die

Een van de eerste binnenstedelijke herontwikkelingen

het resultaat zeker ten goede zal komen.’

‘Op de plek waar nu de C1000 staat, komt Blok 4 met 55 woningen

Urban Interest belegt al jaren en kent een gedegen historie. In tegen-

(5.500 m ). Vervolgens zal Blok 5 46 woningen (65.00 m ) omvatten.

stelling tot de meeste projectontwikkelaars, ontwikkelt het bedrijf niet

Blok 6 (5.200 m ) 36 woningen en Blok 7 wordt het zogenoemde ‘leisure’

alleen, maar belegt en exploiteert ook. Dat maakt Urban Interest tot een

blok met onder meer een casino. Blok 8 a, b en c worden in nauwe

vastgoedorganisatie waar wordt gekozen voor duurzaamheid op lange

samenwerking met corporatie De Alliantie ontwikkeld. Hier komen aan

termijn. Immers, als exploitant blijft Urban Interest betrokken bij een

de voorzijde nieuwe gevels bij de woningen. Blok 9 tot slot wordt het

eigen ontwikkeling. En dat vergt een lange termijn kijk op de ontwikke-

winkelblok.’ Wie interesse heeft in de huurwoningen kan contact opne-

lingen. Hoe meer solide en kwalitatief hoogwaardig er wordt ontwikkeld,

men met Jasper Bos van Urban Interest. De bouw van Blok 3 is gestart

hoe langer alle betrokkenen plezier van de ontwikkeling zullen hebben.

2

2

2

in mei 2008. De verwachte oplevering is eind 2009. ‘Wat Urban Interest met name heeft getrokken is de grootschaligheid

‘We zijn een lange termijn ontwikkelaar pur sang, ‘ besluit Remco Klomp.

van het project, ‘ vervolgt de enthousiaste directeur. ‘De kans om een

‘We denken niet alleen aan nu en morgen, maar aan de komende

stadsdeelcentrum van de grond af aan op te bouwen doet zich in

decennia. Wij kijken vooral naar welke investeringen nodig zijn om ook

Nederland niet vaak meer voor. Almere is een van de weinige steden,

op termijn een goed rendement te blijven behalen. Daarin zoeken we

die dit soort groeisprongen nog in zich heeft. Dat hebben we gezien als

graag de samenwerking. Want succes maak je met z’n allen.’

een enorme uitdaging. Vooral omdat het hier gaat om een van de eerste

“ De kans om een stadsdeelcentrum van de grond af aan op te bouwen doet zich in Nederland niet vaak meer voor”

Almere in ont wikkeling | 2008

97


Willems Van der Baan Advocaten

Juridische professionals groeien mee met dynamische gemeente

98

Almere in ont wikkeling | 2008


Door de samenvoeging in 2007 van twee advocatenkantoren met een lange historie in Almere en Flevoland, heeft Almere een advocatenkantoor dat moderne advocatuur koppelt aan traditionele waarden: Willems Van der Baan Advocaten. Dat is goed nieuws voor het Almeerse bedrijfsleven, want met de praktijkgroepen ‘Overheid en Vastgoed’, ‘Vennootschap en Onderneming’ en ‘Personeel en Arbeid’ heeft het kantoor de specialisten in huis om mee te groeien met de snelst expanderende stad van Nederland.

Vanuit het kantoor van Willems Van der Baan op de 9e etage van de Eurotoren, heb je een prachtig uitzicht op het centrum van Almere. Hier verrijst het Zakencentrum/WTC, dat uit drie kantoortorens gaat bestaan. Met 120 meter wordt het Carlton-gebouw het hoogst. ‘Het nieuwe zakencentrum is illustratief voor de snelle groei die ook het bedrijfsleven in Almere doormaakt. De stad heeft behoefte aan volwassen consultancy door een kantoor als Willems Van der Baan Advocaten’, zegt Robert Bakker, een van de partners van het advocatenkantoor. Willems Van der Baan Advocaten heeft een eigen visie op die ontwikkelingen. ‘Wij geloven in Almere’, verzekert Ton van der Baan. Peter de Booij en hij zijn de twee andere partners van het advocatenkantoor, dat zich vooral richt op het bedrijfsleven in de regio Flevoland en Gooi- en

Hechte relatie

Eemland. ‘Met twaalf advocaten, stuk voor stuk specialisten op gebieden

Dat Willems Van der Baan Advocaten gelooft in een hechte band met

als bestuursrecht en ruimtelijke ordening, bouw- en aanbestedingsrecht

haar cliënten en relaties, blijkt onder andere uit de bijeenkomsten

en ondernemings- en vennootschapsrecht, zijn we momenteel het toon-

die iedere laatste donderdag van de maand worden gehouden in de

aangevende kantoor van Almere. Onze doelstelling is om met kwalitatief

vergaderruimte van het kantoor die zo’n fraai uitzicht biedt op het

hoogstaande dienstverlening een sterke regionale speler te zijn en te

Zakencentrum/WTC-in-wording. ‘In een informele setting, onder het

blijven. Een kantoor dat als geen ander thuis is in de regio Flevoland

genot van een goed glas wijn, behandelen we dan een actueel juridisch

en Gooi- en Eemland en waar het regionale bedrijfsleven terecht kan

onderwerp,’ legt Van der Baan uit. ‘We gaan het binnenkort bijvoorbeeld

voor advies. De ondernemer hoeft allang de brug niet meer over voor

hebben over de gevolgen van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, want

juridische consultancy op niveau.’

daar wordt momenteel volop over gediscussieerd.’

Geen overbodige luxe

Uit de opkomst blijkt volgens Van der Baan dat de bijeenkomsten in een

Juist voor ondernemers is een gespecialiseerd advocatenkantoor geen

behoefte voorzien. ‘Er wordt volop genetwerkt. Bovendien biedt het ons

overbodige luxe in een snel groeiende stad als Almere, vindt Bakker.

de gelegenheid om te laten zien dat we met onze advocaten bijzondere

‘De advocaat als huisarts heeft geen toegevoegde waarde meer. Het

deskundigheid in huis hebben. En of het nu over het omgevingsrecht,

ondernemingsrecht en dan met name het omgevingsrecht is zo breed

vennootschapsrecht of aanbestedingsrecht gaat, er zit geen woord Latijn

en dynamisch, dat er geen beginnen aan is voor een allrounder. Neem

bij. We vermoeien ondernemers niet met juridisch jargon, maar maken

de ruimtelijke ordening- en de milieuwetgeving, waar bouwers en

in heldere bewoordingen duidelijk wat het voor hen betekent.’

projectontwikkelaars veel mee van doen hebben. Die is voortdurend in beweging en zo complex, dat alleen specialisten een ondernemer goed

Efficiëntie en kwaliteit

kunnen adviseren. Willems Van der Baan Advocaten heeft die specialisten

Het ligt in de lijn der verwachtingen dat met de groei van het bedrijfsle-

in huis. Sterker nog: met onze gespecialiseerde advocaten bestrijken

ven in Almere de concurrentie in de juridische consultancy de komende

we de hele breedte van de juridische dienstverlening rond projectont-

jaren alleen maar zal toenemen. Bakker is daar niet bang voor. ‘Door de

wikkeling en exploitatie van vastgoed: van de planontwikkeling en de

know how en de kwaliteit van de twee bestaande kantoren te bundelen,

projectbesluiten tot de bouwcontracten en de exploitatieovereenkomst.

hebben we een belangrijke voorsprong opgebouwd. Maar we blijven

Wat de vraag of het probleem van een ondernemer ook is, wij hebben

gericht op de toekomst en dat doen we vanuit onze eigen kracht.

de mensen in huis om de ondernemer snel, zorgvuldig en adequaat te

Willems Van der Baan Advocaten onderscheidt zich door efficiëntie en

adviseren en documenten op te stellen.’

kwaliteit!’

Almere in ont wikkeling | 2008

99


BVM Bouw Vastgoed Management

Van voorbereiding tot realisatie kan

project BVM niet complex genoeg zijn Bouw Vastgoed Management BVM. Zijn achternaam mag veel Nederlanders aanvankelijk hoofdbrekens opleveren, zelf houdt Maickel Dhalganjansingh van duidelijkheid. Van helderheid. Van no-nonsense. De naam van het bureau dat hij in 2004 oprichtte, getuigt van die afkeer van wollig taalgebruik, stroperige procedures en complexe oplossingen. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? BVM dus. Voor álle mogelijke diensten op het gebied van bouw, vastgoed en management. Oók als het om complexe renovatieprojecten gaat. 10 0

Almere in ont wikkeling | 2008

BVM bestaat niet alleen uit directeur Maickel Dhalganjansingh, maar ook uit een aantal professionele, deskundige ZZP’ers die onder de vlag van het bureau uit Almere in alle mogelijke situaties op het gebied van bouw, vastgoed en management kunnen worden ingezet. “BVM kan een project van begin tot eind begeleiden,” verzekert Dhalganjansingh. “Bij nieuwbouw schakelen projectontwikkelaars ons vaak al in de ontwerpfase in, bijvoorbeeld om te adviseren over de kopersopties in het ontwerp. Maar ook de uitvoering wordt regelmatig aan BVM uitbesteed. Coördinerend en adviserend, waken we dan namens de opdrachtgever over de kwaliteit, het tempo en het budget. Heldere communicatie met alle betrokken partijen is daarbij in alle fasen van het


behoren en tevredenheid van de opdrachtgever worden uitgevoerd”, is het credo van Dhalganjansingh, die op verzoek van BK Bouw in IJburg drie projecten met in totaal 168 woningen tot een goed einde bracht. Een van deze projecten, blok 28A, waarvan AM opdrachtgever was en Vesteda Wonen afnemer van de woningen/appartementen, dat niet liep en door BVM vlot werd getrokken. “We zijn goed in complexe projecten,” analyseert Dhalganjansingh. “Als wij bij een project worden gehaald dat stroef loopt of zelfs helemaal is vastgelopen, zoeken we in overleg met alle betrokkenen eerst uit waar de pijnpunten zitten, wat de problemen zijn. Daarna revitaliseren we het bouwproces, aan de hand van de essentiële combinatie Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK).”

Kennis en ervaring Sinds april 2008 bewijst Dhalganjansingh in het centrum van Amsterdam dat hij zelfs niet terugschrikt voor een project dat door velen zal worden beschouwd als het summum van complexiteit: de renovatie en uitbreiding van een hotel dat tijdens de werkzaamheden gewoon door moet blijven draaien. “Complexer kan bijna niet, al mocht de renovatie van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) er wat complexiteit betreft ook zijn,” glimlacht de BVM-directeur. “Hoe complexer, hoe beter, vind ik. Als ik alles uit de kast moet halen om een project tot een goed einde te brengen, voel ik me als een vis in het water. Daar komt bij dat ik kennis en ervaring opdoe die me later, bij andere projecten, goed van pas kan komen.” Op verzoek van Hotel Tech beet Dhalganjansingh zich in april 2008 als projectmanager vast in de renovatie en uitbreiding van het bouwproces essentieel. “ Zowel in Almere als daarbuiten heeft BVM de

Amsterdamse Renaissance Hotel, dat deel uitmaakt van de Marriott-

afgelopen jaren een uitstekende staat van dienst opgebouwd. “Door

keten. “Ik ben begonnen met een hercalculatie,” blikt hij terug. “Dat het

vooraf duidelijkheid te scheppen over wat een cliënt mag verwachten,

project stroef verliep, had een aantal oorzaken. De werkomschrijving was

kan een project of bemiddelingsopdracht met de uiterste zorg, naar

niet goed. Het bestek bevatte witte vlekken. Daardoor konden onder-

Almere in ont wikkeling | 2008

101


BVM Bouw Vastgoed Management

aannemers bepaalde werkzaamheden op elkaar afschuiven. Bovendien

Mede door die ligging was het bouwterrein van meet af aan zeer

is het hotel eigendom van het GenGate Europe en werden de eerste

beperkt. “Er is nauwelijks ruimte om bouwmateriaal op te slaan,” weet

fasen van de renovatie uitgevoerd door diverse hoofdaannemers. Op

Dhalganjansingh. “Logistiek moet alles daardoor zeer nauwkeurig wor-

de werkvloer leidde dat tot veel miscommunicatie, frustratie en irritatie.”

den gepland. Wat je morgenmiddag nodig hebt, mag er bij wijze van

En dat terwijl het project zonder dergelijke strubbelingen al complex

spreken morgenochtend pas zijn.” Daar komt bij dat het hotel tijdens

genoeg was. Het Renaissance Hotel ligt immers in het centrum van

de renovatie en uitbreiding gewoon open blijft. “Dat stelt vooral eisen

Amsterdam, op een steenworp afstand van het Centraal Station.

aan de geluidsoverlast,” legt de projectmanager uit. “Het Renaissance

102

Almere in ont wikkeling | 2008


Hotel heeft vijf sterren en wil die kost wat kost houden. Afgesproken is daarom dat luidruchtige werkzaamheden, zoals boren, niet voor negen uur ‘s ochtends plaatsvinden. In de weekenden doorwerken wordt als

Historie BVM Voor hij in 2004 met de oprichting van BVM een lang gekoesterde

een normale zaak beschouwd. Ook controle en toezicht in het weekend

wens in vervulling deed gaan, werkte Maickel Dhalganjansingh

is vanzelfsprekend. Bijkomend voordeel daarvan is dat het de betrok-

zestien jaar in loondienst in de bouwsector. In die periode deed

kenheid van alle belanghebbenden vergroot.”

hij veel kennis en expertise op van bouw, vastgoed en manage-

Plooien gladstrijken

ment. Sinds de start in 2004 heeft de Almeerse ondernemer in de bouw- en vastgoedwereld onder andere een naam opgebouwd

Dhalganjansingh slaagde er in om de plooien die in de maanden er

als een ervaren en vakbekwame ‘troubleshooter’, iemand die

voor waren ontstaan, vlot glad te strijken. Zonder afbreuk te doen aan

een stroef draaiend of zelfs vastgelopen project weer op gang

het extreem hoge afwerkingniveau dat bij een tophotel hoort, ver-

weet te krijgen. In ‘zijn’ Almere tekende Dhalganjansingh onder

werkte hij diverse bezuinigingsrondes in het bestek. Met regelmatig

andere voor de nieuwbouw van het Autoradam, de Jedi-garagde

werkoverleg waarbij Nederlands als voertaal wordt gehanteerd, wist hij

(locatie A6) en 4.200 m2 aan kantoorruimte. BVM is ook actief op

alle betrokken aannemers bovendien weer op één lijn te krijgen. “Een

het gebied van vastgoedontwikkeling en bemiddeling.

goede communicatie, een duidelijk bestek met heldere werkafspraken, respect voor elkaars functie en werk en een uitgebalanceerde logistiek waren in dit geval de instrumenten die nodig waren om de machine

vatieprojecten zal hij gebruik kunnen maken van de ervaring en kennis

weer aan de praat te krijgen,” legt Dhalganjansingh uit. “De achterstand

die hij momenteel in het Renaissance Hotel op doet. “Ik heb mijn handen

is inmiddels ingelopen, het project ligt weer op schema. De huidige

vol aan de frictie tussen het ontwerp van de Engelse architect en de

fase moet uiterlijk in november worden afgerond. Het ziet er naar uit

Nederlandse regelgeving,” geeft hij een voorbeeld. “Als de architect

dat we dat gaan halen. In april gaf niemand daar nog een stuiver voor.”

eerder op de hoogte was gebracht van die regels, had dat veel tijd en energie gescheeld. Ook bij de renovatie van het Renaissance Hotel is

Het zegt veel over kwaliteiten van zowel BVM als zijn directeur.

bovendien gekozen voor de volgorde ontwerpen-slopen-uitvoeren.

“Het managen van een complexe renovatie is een vak apart,” stelt

Ik ben er van overtuigd dat je in de meeste gevallen beter eerst kunt

Dhalganjansingh bescheiden vast. “Als je het in de vingers hebt, kun je

slopen. De kale situatie die je op die manier creëert, vormt een veel

er ook bij nieuwbouwprojecten je voordeel mee doen op het gebied

beter uitgangspunt voor een ontwerp dat zonder allerlei verrassingen

van bouw, vastgoed en management.” Maar ook bij toekomstige reno-

en aanpassingen wél vlot en probleemloos kan worden uitgevoerd.”

Almere in ont wikkeling | 2008

103


Boulevard Vastgoedontwikkeling

Nieuwe ontwikkelaars verdienen kans in pioniersstad Almere Het had een droomstart kunnen zijn voor het in 2005 opgerichte Boulevard Vastgoedontwikkeling, maar op het allerlaatste moment ging het mis: de wijk met 120 patiowoningen waarmee de jonge ontwikkelaar in Zeist samen met Heijmerink Bouw meedeed aan de competitie ‘Staalkaart van opdrachtgeverschap Homeruskwartier’ haalde het net niet. Directeur Ronald Wilschut laat zich niet uit het veld slaan door de tegenvaller. ‘Ik ben nog steeds overtuigd van de potentie van het plan.’

Tekenend voor de creativiteit en durf van Boulevard Vastgoedontwikkeling,

ken we aan het kortste eind,’ blikt Wilschut terug. ‘De belangstelling

is dat Wilschut vorig jaar niet schroomde om met zijn nog jonge bedrijf

voor de patiowoningen was heel groot. Voor mij is dat aanleiding om

mee te doen aan de competitie die de gemeente, de NEPROM en de

de plannen niet af te danken. Het zou jammer zijn als er niets mee

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) werd uitgeschreven

gebeurt. Voor een stad als Almere, die mede-opdrachtgeverschap zo

voor het Homeruskwartier in Almere Poort. Ontwikkelaars werden uit-

hoog in het vaandel heeft staan en binnen de forse groeidoelstelling

gedaagd om voor zeven randkavels een stedenbouwkundig en architec-

streeft naar een zo gevarieerd mogelijk woon- en werkmilieu. En voor de

tonisch plan te ontwikkelen voor een woonwijk die volgens het principe

toekomstige bewoners van Almere. Met een patiowoning kopen zij een

van mede-opdrachtgeverschap nader zou worden ingevuld. Samen

betaalbare woning die zij geheel naar hun eigen wensen kunnen indelen,

met Heijmerink Bouw bedacht Boulevard Vastgoedontwikkeling een

afbouwen en eventueel later aanpassen. Het gelijkvloerse karakter biedt

wijk met 120 zogenaamde ‘patiowoningen’. Trefwoorden: gelijkvloers,

bovendien mogelijkheden voor een lange wooncarrière, een pré in de

ruim, licht, veilig, besloten, flexibel. En: vanwege een aantrekkelijke prijs/

huidige lastige markt die wordt gekenmerkt door weinig doorstroming.’

kwaliteit-verhouding ook geschikt voor starters die, net als kopers die tot een andere doelgroep behoren, maximale inspraak zouden krijgen bij de

Intrigerende pionierstad

realisatie van de woning en de patio en de inrichting van het buurtgroen.

Wilschut omschrijft Boulevard Vastgoedontwikkeling als een ‘ontwikkelaar pur sang met conceptuele ontwikkeling als specialiteit, meestal

Kansrijk concept

gericht op binnenstedelijke herontwikkeling’. ‘We zijn een nieuwe partij

‘Een kansrijk, consumentgericht concept’, oordeelde de jury. Van de

die een kans verdient in een intrigerende pionierstad als Almere. Juist

tachtig partijen die meededen aan de competitie werden veertien

hier zou de gemeente ook in zee moeten durven gaan met ontwik-

combinaties van twee ontwikkelaars geselecteerd voor de eindronde,

kelaars die niet tot de gevestigde orde behoren. Met het plan voor de

waaronder de combinatie Boulevard/Heijmerink. ‘Pas in de finale trok-

patiowoningen heeft Boulevard Vastgoedontwikkeling laten zien dat ze

10 4

Almere in ont wikkeling | 2008


frisse concepten kan ontwikkelen. Omdat we dicht op de markt zitten, weten we als geen ander wat de kritische woonconsument wil.’

Binnenstedelijke herontwikkeling Op de website www.boulevardvastgoed.nl is goed te zien dat Boulevard Vastgoedontwikkeling in heel Nederland veel binnenstedelijke projecten bij de kop heeft. ‘Binnenstedelijk kom je allerlei problemen tegen,’ vertelt Wilschut. ‘In tegenstelling tot veel andere ontwikkelaars, beschouwen wij de participatie van bewoners juist als een uitdaging. Zij voorzien de plannen soms namelijk van waardevolle input.’

Meer slagkracht Boulevard Vastgoedontwikkeling heeft onlangs aan slagkracht gewonnen door de alliantie met een investeerder, die de ontwikkelaar in staat stelt om voor eigen rekening en risico ook grote vastgoedprojecten op eigen kracht tot een goed einde te brengen. ‘Integriteit en betrouwbaarheid staan hoog in ons vaandel,’ verzekert Wilschut. ‘Afspraak is voor ons afspraak. Een man een man, een woord een woord. In de vastgoedwereld zijn dat eigenschappen die tellen. ‘Almere, here we come!’, zou ik dan ook willen zeggen.’

Almere in ont wikkeling | 2008

10 5


Restaurant en vergaderaccommodatie De Kemphaan

Onbezorgde gastvrijheid bij De Kemphaan:

genieten van kwaliteit en duurzaamheid op een toplocatie 10 6

Almere in ont wikkeling | 2008


Zowel voor de zakelijke als voor de particuliere opdrachtgever en gast biedt Restaurant en vergaderaccommodatie De Kemphaan gastvrijheid én een bijzondere locatie voor succesvolle bijeenkomsten. Bijzonder omdat De Kemphaan, als onderdeel van P4 Horeca en Evenementen Groep onbezorgde gastvrijheid nastreeft. ‘Pleasure’ is het belangrijkste uitgangspunt voor P4, naast de overige 3 P’s van het duurzaam ondernemen ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. ‘Voor zowel particulier als zakelijk wordt duurzaamheid steeds vaker een wegingsfactor. De Kemphaan wordt niet alleen gekozen vanwege haar duurzame gedachtegoed, maar ook met name vanwege de kwalitatieve culinaire invulling en gastvrijheid” vertelt Gert-Jan Stok, directeur P4 Horeca en Evenementen Groep.

Succesvolle formule

en ’eerlijke’ smaken en producten. P4 wil de Smaakparade jaarlijks naar

De restaurant en vergaderaccommodatie is prachtig gelegen midden op

Almere halen. Het is de bedoeling dat we met de Smaakparade Almere en

het Stadslandgoed De Kemphaan. Een uitgestrekt sprookjeslandgoed

Flevoland culinair op de kaart gaan zetten en dat het zakelijk publiek een

met magische en inspirerende plekjes. Op het stadslandgoed is er sprake

ongedwongen netwerkmogelijkheid van niveau krijgt.

van een echte win-win situatie: de boer beheert op milieuvriendelijke wijze de groene ruimte van Almere; Almere levert akkergronden aan de

P4

Stadsboerderij en de kersverse, biologische producten van de Stadsboerderij

Als onderdeel van P4 Horeca en Evenementen Groep onderneemt De

worden weer gebruikt in restaurant De Kemphaan, waar chef-kok Victor

Kemphaan maatschappelijk verantwoord. ‘Dit betekent ondernemen

Smit er (h)eerlijke gerechten van bereidt.

waarbij evenwicht bestaat tussen economische, sociale en milieubelangen,‘ legt directeur Gert Jan Stok uit. ‘Dit houdt in dat wij bij het nastreven van

Biologisch en duurzaam zijn essentiële onderdelen van de formule van

een gezond bedrijfsrendement ook kijken naar de gevolgen voor mens

P4, maar naar buiten toe wil De Kemphaan vooral het professionele en

en milieu.’

kwalitatief hoogstaande karakter van de accommodatie en de gastvrijheid

Het gedachtegoed van P4 is ontstaan in de eigen biologisch georiën-

benadrukken. ‘Wij proberen gasten, opdrachtgevers en medewerkers te

teerde restaurants. Inspelend op de vraag vanuit het eigen klanten- en

interesseren voor het belang van het duurzame karakter van onze bedrijven.

gastenbestand en de toenemende vraag vanuit de (inter)nationale

Het is voor ons meer dan een trend dat mensen kiezen voor natuurlijke en

organisaties, heeft P4 zich ontwikkeld tot een bedrijvengroep waar een

eerlijke producten. Om deze reden kiezen opdrachtgevers uit vele branches

opdrachtgever een scala aan diensten kan inkopen. De mogelijkheden

met een focus op kwaliteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen,

zijn velerlei en variëren van een (zakelijk) restaurantbezoek, vergade-

voor ons als partner voor de verzorging van vergaderingen, diners, lunches

ring, workshop, evenement, catering en overige hospitalitygeoriën-

en andersoortige evenementen en bijeenkomsten,’ aldus Stok.

teerde diensten. Allemaal geborgd binnen de MVO gedachte en binnen

‘Onze particuliere gasten bezoeken ons om te genieten van een heerlijk

de eigen visie van de P4 Horeca en Evenementen Groep. Onder P4

diner of een borrel op het terras. Veel mensen komen uitblazen na een

Horeca en Evenementengroep valt P4 Horeca en P4 Catering & Events.

bezoek aan ‘Stichting AAP’ of een lekkere wandeling of fietstocht op het

P4 Horeca bestaat onder meer uit Restaurant en Vergaderaccommodatie

Stadslandgoed. Op de terrassen is het heerlijk vertoeven. Bij De Kemphaan

De Kemphaan in Almere, Grand Café Groeneveld in Baarn en Grand Kasteel

zijn gasten (en hun kinderen) er lekker tussenuit: lunchen, trouwen, feest-

Woerden. “Men kan bij ons terecht voor culinair genieten, inspirerend

vieren of genieten van een heerlijk diner in het restaurant.’

vergaderen, ontspannen in de zon op het terras, een plezierig bedrijfs- of huwelijksfeest, de deal rondmaken met de opdrachtgever, de ‘hei’-sessie

Bruisend

met het managementteam en allerlei zakelijke en publieke evenementen”,

De Kemphaan zou de Kemphaan niet zijn, als het niet in alle jaargetijden

besluit Gert-Jan Stok. “Wij bieden onbezorgde gastvrijheid voor iedereen;

bruist van de evenementen. Zo waren het Stadslandgoed en het restau-

dit betekent geen zorgen hebben over de kwaliteit van gastvrijheid of de

rant op 31 mei & 1 juli het decor van de eerste editie van het Schotland

gevolgen voor mens en natuur. Een prettige ‘achterhoofdgedachte’ blijft

Event Almere. Op dit evenement, dat ruim 6000 bezoekers trok, werd

daarbij dat het plezier niet ten koste gaat van mens en milieu.”

onder meer gestreden om het Continental Pipe Band Championship, een internationale competitie tussen 20 Doedelzakbands, en vond een Border Collie demonstratie plaats. Begin oktober heeft de tweede editie van de Smaakparade op het stadslandgoed plaatsgevonden. P4 heeft als onderdeel van de organisatie dit evenement naar Almere gehaald. Het stadslandgoed sluit met de biologische kassen en kruidentuin perfect aan bij het plaatje dat Smaak nastreeft. Op de Smaakparade konden bezoekers op een ambachtelijke markt, tijdens workshops en proeverijen kennis maken met de culinaire top van Nederland

Almere in ont wikkeling | 2008

107


Chimpansee Peggy, Stichting AAP 10 8 ASabine l m e r e Joosten in ont wikkeling | 2008 Fotografie:


OK! Consultancy Tenerifestraat 22 1339 XP Almere Telefoon: Fax: Mobiel: Email: Website:

036 535 28 14 036 532 59 66 06 511 878 69 info@okconsultancy.nl www.okconsultancy.nl

Altijd al nieuwsgierig geweest hoe u “kwaliteit” handen en voeten zou kunnen geven?

VERBETER DE KWALITEIT EN BESPAAR OP “VERBORGEN KOSTEN”! Wanneer kunnen wij u helpen? Dit kan als  de organisatie te maken heeft met een explosieve groei  de organisatie te maken heeft met ontevreden klanten  u verborgen kosten wilt terugdringen  u wilt starten met INK / EFQM  u uw processen (AO, ISO) beschreven wilt hebben  u de klanttevredenheid wilt verbeteren  u ISO gecertificeerd wilt worden maar niet weet hoe Bel of mail voor een vrijblijvende afspraak!

OK! Consultancy, als het over kwaliteit gaat!

OK! Consultancy laat zich ook zien bij verschillende takken van sport Almere in ont wikkeling | 2008

10 9


Maatschappelijk ondernemen

Bewoner centraal

bij gebiedsontwikkeling Bij de huidige stedelijke ontwikkelingen zijn veel partijen betrokken. Overheid, woningcorporaties, private investeerders, het Rijk en particuliere eigenaren. Dat maakt een integrale aanpak van een binnenstedelijk gebied niet eenvoudig. Daar komt bij dat de regelgeving steeds complexer wordt. Denk bijvoorbeeld aan de Europese voorschriften over fijnstof of over de wetgeving inzake waterberging. Gebiedsontwikkeling wordt daarmee een steeds complexere opgave die alleen nog door een integrale aanpak kan worden voltooid. John van Nimwegen, lid van de Raad van Bestuur van Rochdale stelt: ‘In zo’n traject zitten alle deskundigen aan tafel die met elkaar een mooie wijk maken, waarbij wordt voldaan aan alle regels en voorschriften en die ook nog economisch rendabel is. Hartstikke mooi natuurlijk maar waar blijven de bewoner en zijn wensen in dit hele traject?’

De ambitie van Rochdale en van haar dochterontwikkelaar Delta Forte is

steeds meer taakstellend, waarbij steeds vaker een beroep wordt gedaan

om een integrale en functionele, ruimtelijke, maatschappelijke en duur-

op particuliere partijen en woningcorporaties om in een gebied op te

zame benadering van de problematiek te hanteren waarbij de bewoner

treden. Niemand heeft zelf meer de wijsheid in pacht, soms zijn inves-

van meet af aan is betrokken.

teringen ook te groot om dat als één partij te dragen.’

100 jaar ervaring

Rochdale is aandeelhouder in Delta Forte, een gedelegeerde projectont-

Het ‘participerende consumentisme’, zoals John van Nimwegen het

wikkelaar die in opdracht van de woningstichting zorgt voor renovatie

noemt, mag klinken als een modern begrip, maar is voor Rochdale al

en nieuwbouw in bestaande wijken en op uitbreidingslocaties. De

honderd jaar uitgangspunt. Sterker nog, de woningstichting heeft er zijn

betrokkenheid beslaat het hele ontwikkeltraject. Van eerste initiatief en

ontstaan aan te danken. Na de invoering van de Woningwet in 1901 werd

ontwerp, naar draagvlak en proces, tot toezicht op de bouw, bewoners-

op 12 mei 1903 de Coöperatieve Bouwvereniging Rochdale opgericht

begeleiding en nazorg. ‘Bewonersparticipatie staat daarbij centraal”, stelt

door Pieter Roeland en Hendrik Glimmerveen, conducteur op de tram.

Dirk Harmens, algemeen directeur van Delta Forte.

De twee mannen zagen in de totstandkoming van de Woningwet de kans om woningbouw door de arbeiders zelf ter hand te laten nemen.

Amsterdam loopt daarbij iets achter ten opzichte van bijvoorbeeld

Toen een revolutionaire gedachte, nu de gewoonste zaak van de wereld.

Almere, waar een prijsvraag is uitgeschreven. Harmens: ‘Ontwikkelaars dienen plannen in, bewoners vinken aan wat ze leuk vinden, het plan met

Van Nimwegen: ‘Rochdale bouwde de eerste sociale huurwoningen van

de meeste vinkjes mag gerealiseerd worden. De ontwikkelaar doorloopt

Amsterdam, heeft daar al honderd jaar ervaring in. We praten ook al hon-

vervolgens met de bijbehorende groep mensen het ontwikkelproces.’

derd jaar met consumenten over wat zij willen, zodat zij hun woonwens kunnen realiseren.’ Er is in de loop der jaren wel een grote verschuiving

Van PPS naar PPSB

opgetreden, waarbij de lokale overheid (gemeente) zich meer en meer

De zogenaamde PPS-constructie (publiek private samenwerking) is door

beperkt tot het neerleggen en vaststellen van de stedenbouwkundige

Rochdale vernieuwd en opgewaardeerd naar een PPSB-concept. Waarbij

plannen voor een gebied, waarna de corporatie vanuit een integrale

de B staat voor de bewoners. ‘We willen bewoners, zowel in koop als in

gebiedsvisie zorgt voor de bouwkundige invulling en beheer van de wijk.

huur, keuze bieden en laten meepraten bij de inrichting van de woon-

Kernwoord daarbij is samenwerking. Van Nimwegen: ‘De overheid wordt

omgeving’, stelt van Nimwegen. ‘Daarvoor moet je je als woningstichting

110

Almere in ont wikkeling | 2008


John van Nimwegen, Rochdale

open stellen voor de inbreng van de consument. Het grote voordeel is dat de consument direct betrokken is bij zijn woonomgeving en er cohesie in het wijkje ontstaat’, vult Harmens aan. Een mooi voorbeeld is het project ‘Mi Akoma di Color’ (mijn gekleurd hart) dat in 2000 werd opgestart in het kader van ‘100 jaar Woningwet’. Een groep van 38 bewoners uit de hoogbouw van de Bijlmer kreeg de unieke mogelijkheid om onder begeleiding van een door henzelf gekozen architect hun eigen woningen en woonomgeving te ontwerpen. Het uiteindelijke resultaat: een mooi, afwisselend geheel met 17 appartementen en 35 eengezinswoningen, zowel koop als huur. De buurtbewoners geven op deze manier, in samenwerking met Rochdale, zelf kleur aan hun wijk. Het is gelijktijdig een positieve impuls voor de hele Bijlmer. Van Nimwegen: ‘Het vergt veel inspanning, wil je het goed neerzetten. Mi Akoma di Color heeft zeven jaar geduurd tussen de eerste bewonersbijeenkomst en de uiteindelijke oplevering. Het is een project waar we veel van geleerd hebben en ons voordeel mee doen bij nieuwe projecten. In die zin dat je de doorlooptijd tussen het moment dat bewoners keuzes maken en de realisatie zo kort mogelijk moet houden en je de kosten in de hand moet zien te houden.’ Keuzevrijheid voor de bewoners heeft zijn kosten, en dat is iets waar ook Rochdale in een tijd van stijgende bouwkosten rekening mee moet houden. ‘Wij streven naar maximale keuzemogelijkheid die wel betaalbaar blijft. Rochdale en Delta Forte hebben daar een product voor

Almere in ont wikkeling | 2008

111


Hoofdsponsor:

! mpagnes a c e z n o or. Steun r of spons ateu ar. Word don 0,- per ja 10 % f a n a Al v

Bevordert de voorkeur voor Almere

Almere City Marketing P.J. Oudweg 3 (WTC Alnovum) Postbus 1078, 1300 BB Almere Tel. (036) 548 50 48 info@almere-citymarketing.nl

www.almere-citymarketing.nl 112

Almere in ont wikkeling | 2008


Dirk Harmens, Delta Forte

ontwikkeld. Hierbij heeft men bijvoorbeeld keuze uit een aantal kozijnen,

hebben.’ Op Steigereiland bijvoorbeeld, krijgt de woongroep Shravan

gevel-indelingen of dakvormen. De consument kan vervolgens in virtual

35 woningen. Shravan heeft tot doel aan senioren van 55 jaar en ouder

reality het resultaat van zijn keuzes bekijken en de daaraan gekoppelde

met een Surinaams/Hindoestaanse levensstijl de mogelijkheid te bieden

huurprijs zien. Je voorkomt hiermee een lange doorlooptijd van het

op eigen cultuurspecifeke manier te kunnen wonen.

bouwproject en de mensen zijn direct betrokken bij de woning. Dat is belangrijk, want identificatie met de wijk begint bij identificatie met

Herstructurering neemt een steeds belangrijkere plaats in. Rochdale zet

de woning.’

zich in om bij renovaties in bestaande wijken ook de leefbaarheid van de buurt te verbeteren. De - op dit vlak meest ervaren - woningstichting

Rochdale en Delta Forte gaan in hun gebiedsontwikkeling voor maat-

is samen met stadsdeel Zuidoost betrokken bij een van de grootste

werk. Is het daarbij niet ‘zoveel mensen, zoveel wensen?’ ‘Dat is dus

stedelijke vernieuwingsprojecten: in de Bijlmermeer worden circa 13.000

niet waar’, stelt Van Nimwegen. ‘Het is opvallend dat mensen neigen

woningen gerenoveerd of gesloopt en krijgt de woonomgeving een

om dezelfde keuzes te maken. Kiezen voor traditioneel, het liefst jaren

ingrijpende facelift.

30 bouw.’ ‘Wij zorgen daarbij voor goede voorzieningen in de wijk‘, verduidelijkt

Herstructurering

Van Nimwegen. ‘Neem het project De Kandelaar voor de kerkgemeen-

Het aantal uitbreidingsgebieden is beperkt. Alleen op IJburg vindt op

schappen in Amsterdam Zuidoost. Dat is van grote betekenis voor de

grootschalige schaal nieuwbouw plaats. Rochdale bouwt er samen met

sociale samenhang in de wijk.’ Het voor Nederland unieke gebouwen-

Vesteda enkele honderden woningen op Steigereiland Noord, samen

complex biedt onderdak aan minimaal vijftien kerkgenootschappen uit

met twee kinderdagverblijven en een horecavoorziening.

Zuidoost, maar ook aan een kinderdagverblijf, kantoren, vergaderzalen,

Van Nimwegen: ‘Wij hebben tegenwoordig ook te maken met woon-

koopappartementen en horeca. Een mooi voorbeeld van maatschap-

groepen die zich aandienen met de vraag om een woonruimte voor

pelijk ondernemen van Rochdale.

hen te bouwen. De vraag komt hier dus helemaal vanuit de consument. Daar doen wij marktkennis mee op, komen te weten wat mensen willen

Almere in ont wikkeling | 2008

113


Hernieuwde keuze voor Aan de Stegge én Almere Acht jaar geleden bouwde Aan de Stegge Twello op bedrijventerrein ‘Poldervlak’ in Almere een nieuw bedrijfspand voor Dimensio, een van origine Amsterdams bedrijf dat gespecialiseerd is in al dan niet bedrukte zakken van poly-ethyleen. ‘In Amsterdam waren we uit ons jasje gegroeid,’ blikt directeur Caspar Jacobs terug. ‘De keuze voor zowel Almere als voor Aan de Stegge is destijds goed bevallen. Omdat wij in heel Europa actief zijn, is vooral de centrale ligging van Almere fantastisch. Aan de Stegge maakte zijn naam als dé specialist op het gebied van bedrijfshuisvesting helemaal waar. De samenwerking was prettig, de prijs/kwaliteit van ons Europese distributiecentrum met een totaal oppervlak van 2.550 m2 uitstekend.’ Goede ervaringen Die goede ervaringen waren voor Jacobs reden om weer met Aan de Stegge Twello in zee te gaan. Acht jaar na de start in Almere kampt het snel groeiende bedrijf namelijk opnieuw met ruimtegebrek. ‘Zes kilometer verderop, op bedrijventerrein ‘Sallandse Kant’, realiseert Aan de Stegge Twello een nieuw Europees distributiecentrum,’ legt de Dimensio-directeur uit. ‘Met een totaal oppervlak van 8.800 m2, wordt het bijna vier keer zo groot als ons huidige locatie. Het heien van de 1.300 heipalen is in volle gang. In april 2009 hopen we ons nieuwe onderkomen in gebruik te nemen.’ Naast de centrale ligging en goede bereikbaarheid, spreekt ook het ondernemersklimaat van Almere Jacobs aan. ‘We voelen ons hier thuis. Mede dankzij Aan de Stegge Twello, dat 114

ons voor de tweede keer in onze geschiedenis op soepele en prettige wijze aan nieuwe bedrijfshuisvesting helpt.’ Almere in ont wikkeling | 2008


Specialist in bedrijfshuisvesting is thuis in Almere

Aan de Stegge Twello

Als het om bedrijfshuisvesting gaat, heeft Aan de Stegge Twello ook in Almere een naam hoog te houden. ‘Als totaaloplosser voor huisvestingsvraagstukken van ondernemers, hebben we hier de afgelopen jaren ruim vijftig nieuwe bedrijfspanden gerealiseerd’, weet commercieel directeur Marco van der Laan. Dat het in de snelst groeiende stad van Nederland ook met bedrijven hard kan gaan, bewijst Dimensio (zie kader): acht jaar na de nieuwvestiging in Almere, bouwt Aan de Stegge Twello een nieuw, bijna vier keer zo groot distributiecentrum voor het bedrijf van Caspar Jacobs.

Riele een groot voordeel dat Aan de Stegge Twello er kind aan huis is. ‘Wij kennen Almere als geen ander, weten per bedrijf precies waar de meeste ruimte ligt en waar zich de grootste kansen bevinden. Net als de eerste keer, in 2000, zijn we ook ditmaal met Caspar om tafel gegaan om zijn nieuwe ruimtebehoefte te inventariseren. Al snel werd duidelijk dat uitbreiding van het bestaande pand geen optie was. Uiteindelijk is de keuze gevallen op een bijna vier zo groot bedrijfspand op een ander bedrijventerrein, zes kilometer verderop. Terwijl hij gewoon door kan draaien, realiseren wij daar tegen een markt-

Volgens Van der Laan is het niet de eerste keer dat Aan de Stegge Twello zo’n groot stempel drukt op de geschiedenis van een succesvol bedrijf. ‘Met een aantal ondernemers hebben we in de loop der jaren een hechte band opgebouwd. Zij weten dat wij veel méér zijn dan specialist in bedrijfshuisvesting alleen. Inherent aan ons vaste procesprotocol is een tien stappen-plan. Dat begint met een kennismaking en inventarisatie van de dromen en wensen en een quick scan van de huidige huisvesting en ruimtebehoefte en eindigt met de oplevering van het pand, gevolgd door gestructureerd beheer en onderhoud.

conforme prijs een nieuw pand met een goede beleggingswaarde dat Dimensio in staat stelt de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Op de nieuwe locatie kan het bedrijf weer jaren vooruit.’ Marco van der Laan

Bas te Riele

Caspar Jacobs

Geen verrassingen IJs en weder dienende, twijfelt Van der Laan er dankzij het pro-

Als totaaloplosser voor huisvestingsvraagstukken, stellen we onze

cesprotocol dat Aan de Stegge Twello hanteert geen moment aan dat

klanten nooit teleur. Tot onze grote voldoening en trots wordt dat

Dimensio in het voorjaar van 2009 het nieuwe pand kan betrekken.

iedere keer weer bevestigd als een ondernemer voor de tweede of

‘Net als overschrijding van de bouwtijd komt kostenoverschrijding

zelfs derde keer in successie bij ons aanklopt.’

in ons woordenboek niet voor. Of de bouwkosten nu één of dertig miljoen euro bedragen, een ondernemer die met ons in zee gaat

Kind aan huis

komt niet voor verrassingen te staan. Voor velen is dat een reden te

Voor ondernemers die voor Almere kiezen of, zoals Caspar Jaobs, hun

meer om weer bij ons aan te kloppen als de groei van het bedrijf om

keuze voor de groeistad bestendigen, is het volgens adviseur Bas te

uitbreiding of nieuwbouw vraagt.’

Almere in ont wikkeling | 2008

115


Top- en Breedtesportcentrum Almere

de Vip tribune in het midden van de hal waar speciale VIP-stoelen zijn gesitueerd voor de bezoekers van de Business lounge. Tevens zijn er vier vergaderruimtes in de topsporthal boven het speelveld.

Wie Almere nadert vanaf de Hollandse brug ziet aan de linkerzijde twee gebouwen staan in een nu nog open vlakte: het Groenhorstcollege, en, nog iets verder de ‘wildernis’ in: het Top- en Breedtesportcentrum Almere. Een indrukwekkend gebouw zowel vanwege de afmetingen als vanwege de gevel die versierd is met maar liefst 300.000 mozaïeksteentjes. De taak van Robert Rinsma, als coördinator (top)sport events werkzaam binnen het centrum, is het aantrekken van grootschalige evenementen op allerlei gebied. Het is een taak die hem op het lijf is geschreven.

Gratis parkeren naast de deur Om een indruk te geven van de events die zoal georganiseerd worden in het top- en breedtesportcentrum, somt Rinsma op: ‘Begin september hebben we de Basketball Interland’s van het Nederlands mannen en vrouwen team, in oktober hebben we de Dutch Open Badminton en in november worden hier zowel de startersdagen van de Kamer van Koophandel als het NK formatiedansen georganiseerd. In december zitten we vol met het landelijk Zaalhockey Toernooi en de wintercup Zaalvoetbaltoernooi en het Unive turngala.’ Rinsma, hoewel ambtenaar binnen de gemeente Almere, heeft een ware ondernemersmentaliteit als het gaat om het aantrekken van grootschalige evenementen. Zo wist hij in mei de Harlem Globetrotters binnen de muren

Wie met de auto naar het top- en breedtesportcentrum Almere rijdt, waant zich, midden in ons verstedelijkte landje, even op de oneindige vlaktes van midden Amerika. Waar nu nog deels ongerepte natuur, deels zand- en bouwvlakten zijn, zal straks Almere Poort verrijzen. Maar voorlopig rijd je de eerstkomende jaren nog over een slingerweg langs meterhoge fluitekruid. Eenmaal in het centrum aangekomen en hartelijk begroet door Rinsma, kijkt hij trots vanuit zijn kantoor op de 2de etage op de enorme splinternieuwe hal die afgelopen jaren menig zweetdruppel heeft gekost. ‘De topsporthal heeft een capaciteit van 2500 vaste en 500 flexibele zitplaatsen en is naast topvolleybal en topbasketbal ook geschikt voor turnen, korfbal, handbal, zaalvoetbal, zaalhockey, concerten, beurzen en andere evenementen. Binnen het complex is de mogelijkheid gecreëerd om verenigingssporters en scholen (in de breedtsporthal) alle faciliteiten en ruimte te geven die een stad haar burgers bieden kan. Daarnaast staat een Topsporthal waar tot op internationaal niveau topsport kan worden bedreven en waar grootschalige evenementen kunnen worden gehouden. De breedtesporthal is ongeveer 2.500 m2 groot en meet daarmee bijna tweemaal de omvang van de grootste sporthal tot nu toe. Er zijn 300 tribuneplaatsen aanwezig. De topsporthal is uitgerust voor nationale, maar ook Europese en Wereldkampioenschappen. Daarnaast kunnen ook voorrondes en finales van andere indoor disciplines worden gehouden. Door de centrale plaatsing van de horeca, kleedruimtes en het krachthonk wordt de relatie

te krijgen, en eveneens koos Holiday On Ice voor haar spectaculaire show

tussen top- en breedte sport verstrekt.’ Vaste gebruikers zijn de top- en

Peter Pan on Ice voor het centrum. “We zijn inmiddels in de luxepositie

breedtesporters van Omniworld Volleybal en Basketball en de Almeerse

beland dat we keuzes moeten maken,” zegt Rinsma terwijl hij op een

middelbare scholen. Omniworld Volleybal werd in de afgelopen jaren

bijna vol geplande muurkalender 2008-2009 kijkt. “Het Topsportcentrum

éénmaal landskampioen, éénmaal bekerwinnaar en haalde de éénmaal

leent zich uitstekend voor top- en breedtesport maar ook voor eventuele

Final Four tijdens de Europese Kampioenschappen in Athene. Naast

beursen en congressen. Wel passend in de gemeentelijke vergunning.

sportfaciliteiten beschikt het imposante gebouw ook over een perfecte

Bovendien ligt het enorm centraal en, last but not least, beschikken we

Business Lounge. Het bijwonen van thuiswedstrijden en de bekende

over bijna 800 gratis parkeerplaatsen. Toch blijven we open staan voor

dubbels met entertainment en buffet krijgen in deze entourage een

een grote diversiteit aan (top)(sport)activiteiten. Want juist die variëteit

nieuwe dimensie. Vanuit de Business Lounge is een directe toegang tot

maakt het leuk en interessant voor de stad.”

116

Almere in ont wikkeling | 2008


Van Harlem Globetrotters tot Holiday On Ice

Almere in ont wikkeling | 2008

117


‘De gewenste balans tussen budget, planning en kwaliteit’

Op een transparante manier realiseren wij nieuwbouw, verbouw en renovatie van onder andere appartementen, kantoren en bedrijfsgebouwen. Wij optimaliseren uw plannen van initiatief tot oplevering én onderhoud. Samen met onze partners vinden we de gewenste balans tussen budget, planning en kwaliteit.

CITYPOLE BV • DISTELWEG 80 B • POSTBUS 37110 • 1030 AC AMSTERDAM TELEFOON (020) 630 6 930 • FAX (020) 630 6 931 • INFO@CITYPOLE.NL • WWW.CITYPOLE.NL

118

Almere in ont wikkeling | 2008


Highlights Data Bouwvergunning afgegeven per februari 2005 Eerste paal: 14 juli 2005 Oplevering: september 2007

Sport, Publiek, Business & Media • Breedtesporthal: 4 Basketballvelden / 6 Volleybal velden • Topsporthal: Volleybal, Basketball, Handbal, Zaalvoetbal • Niveau 0 Sport • Niveau 1 Publiek, Catering • Niveau 2 Business, Media, Catering, Organisatie

Breedtesporthal, onder meer: • Oppervlakte zaal 76x32 meter = 2.432 m2 • 250 zitplaatsen

Topsporthal, onder meer: • 1864 stoelen publiek vast • 704 stoelen publiek mobiel • 72 stoelen business mobiel • 368 stoelen business vast • 16 minder validen • 21 (schrijvende) pers • TOTAAL = 3045

Business & Sponsor ruimten • Business seats 440 • Vergaderruimtes / skyboxen: 4x • Business Lounge / presentatieruimte • Business restaurant & cafe

Almere in ont wikkeling | 2008

119


De Planfabriek

Veelzijdig integraal dienstverlener Focus op kosten en planning, maar óók op planinhoudelijke kwaliteit. Dat is wat De Planfabriek onderscheidt van andere proces- en interimmanagement organisaties op gebied- en vastgoedontwikkeling. Enerzijds betekent deze methodiek een kwalitatief beter project, anderzijds wordt juist om deze reden De Planfabriek vaak ingeschakeld als troubleshooter bij complexe opgaven.

‘We volgen geen standaardmanagementmethode, maar ieder project is maatwerk, ‘ zegt oprichter en directeur ir. Martin Krijgsman MBA die de veelzijdigheid van zijn organisatie mede te danken heeft aan zijn gevarieerde, stedenbouwkundige (TU Delft) en bedrijfskundige (MBA) achtergrond. ‘Hoewel budgetten en tijdsplanning nooit veronachtzaamd mogen worden, is onze ervaring dat het toevoegen van een kwalitatieve invalshoek aan projectontwikkelingopgaven vaak tot een beter, duurzamer en sneller resultaat leidt. We werken voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, particulieren en overheden. Daarnaast werken we samen met een uitgebreid netwerk van adviseurs in aanverwante expertises (RO-wetgeving, exploitatie, marketing), die stuk voor stuk tot de top van hun vakgebied behoren.’

De praktijk Martin noemt enkele recente praktijkvoorbeelden die exemplarisch zijn voor de onderscheidende visie van De Planfabriek. ‘De Planfabriek adviseert Dura Vermeer Vastgoed bij het realiseren van milieucategorie 3 en 4 bedrijventerrein De Liede Noord in de gemeente Haarlemmermeer. Realisatie van het bedrijventerrein is complex, door de ligging in de oksel van twee snelwegen (A200 en A9), de luchthaven Schiphol, de

12 0

Almere in ont wikkeling | 2008


“ We volgen geen standaardmanagementmethode, maar ieder project is maatwerk”

aanwezigheid van een aantal woningen en de fasering en ontsluiting

met ontwikkelaar, gemeente en andere betrokkenen. Ook hier betreft

via het bestaande bedrijventerrein De Liede. Naast de inhoudelijke en

het integraal projectmanagement, waarin we naast kosten en planning

operationele aansturing van het ontwerpteam adviseert De Planfabriek

ook de kwaliteit van plan en procesorganisatie bewaken.’

over de keuzes op RO-gebied en de te volgen procedure. Dankzij een zeer frequent overleg met alle betrokkenen en het in samenwerking met

Particulier opdrachtgeverschap

gemeente en opdrachtgever ontwerpen van een maatwerkprocedure,

Omdat Martin voor zijn MBA studie cum laude is afgestudeerd op parti-

kunnen we De Liede Noord succesvol afronden.’

culier opdrachtgeverschap, wil hij tot slot graag iets kwijt over deze vorm van opdrachtgeverschap in Almere. ‘De gemeente heeft het particulier

Daarnaast is Martin als interim- en procesmanager betrokken bij een

opdrachtgeverschap terecht hoog in het vaandel staan, maar naar mijn

project van heel andere orde; dat voor Ajax Sportmancombinatie (ASC)

idee verkeren de particuliere opdrachtgevers in Almere in een soort spa-

in Oegstgeest. ‘De oudste Ajax van Nederland’ sport op dit moment met

gaat. In feite bouwen/ontwerpen zij de woning namelijk niet zelfstandig

45 teams op 1 gecombineerd voetbal- en cricketveld in het centrum van

omdat het bouwtraject altijd via een projectontwikkelaar loopt. Uit het

Oegstgeest. De noodzaak tot uitbreiding van de veldcapaciteit is hoog,

uitgebreide onderzoek (dat gratis is te downloaden van onze website)

maar in het centrum is hier de ruimte niet voor aanwezig. Inmiddels

dat ik tijdens mijn studie uitvoerde, blijkt dat door gebruikmaking van

is het oog gevallen op een locatie voor het nieuwe sportcomplex.

moderne (web-based) technologieën de invloed van de consument

Verhuizing naar deze locatie wordt gefinancierd uit de herontwikkeling

vergroot kan worden. Dit betekent wel dat de rol van de projectontwik-

van het huidige sportveld. De Planfabriek is door ASC ingeschakeld om

kelaar moet veranderen van producent naar dienstverlener. Graag zou

de planvorming rondom de nieuwe locatie en de herontwikkeling van

ik een dergelijk dienstverlenend traject bij een projectontwikkelaar of

de huidige locatie te begeleiden. We leveren procesmanagementca-

gemeente vorm willen geven. Pas dan is er namelijk écht sprake van

paciteit, strategisch en operationeel advies en verzorgen de contacten

particulier opdrachtgeverschap.‘

Almere in ont wikkeling | 2008

121


Promotie op vastgoedbeurs...

...specialisme van veelzijdig Pol Real Marketing Al bijna vijf jaar lang worden Flevoland in het algemeen en Almere in het bijzonder met veel succes in de markt gezet door Pol Real Marketing. Bij dergelijke vormen van stads- of gebiedspromotie zijn vastgoedbeurzen een belangrijk instrument, dat directeur Gustave Pol als geen ander weet te bespelen. Sterker nog: het is in betrekkelijk korte tijd uitgegroeid tot een specialisme van Pol Real Marketing.

toonaangevende positie die de Provada in korte tijd heeft veroverd in de Nederlandse vastgoedwereld. ‘Vier jaar na de start mag een stad als Almere niet ontbreken op een Provada. Zo’n vastgoedbeurs is een geweldig instrument als het om de promotie van een stad, streek of provincie gaat. Het is hét podium om te lobbyen en om te netwerken.’ In Europees verband geldt dat volgens Pol ook voor de MIPIM in Cannes en de Expo Real in München, twee internationale vastgoedbeurzen die elkaar goed aanvullen – al was het maar omdat ze respectievelijk in het

Als het om de promotie van een provincie als Flevoland en gemeenten

voorjaar en in het najaar plaatsvinden. ‘De Expo Real bestaat veel minder

als Zeewolde, Urk en Almere gaat, heeft Pol Real Marketing zijn sporen

lang dan de MIPIM, maar voorziet duidelijk in een behoefte. Niet alleen

de afgelopen jaren meer dan verdiend. Eén van de meest recente voor-

het weer, ook de sfeer op de beursvloer is in München heel anders dan

beelden van de pragmatische, praktische en succesvolle werkwijze van

in Cannes. Serieuzer. Zakelijker. Gründlicher. Daar moet je op inspelen

Pol, is de presentatie van Almere op de Provada 2008 in Amsterdam.

met je presentatie en de inrichting van je stand.’

‘In 2007 werd de deelname van Almere aan de Provada onderscheiden met zowel de Expo Jaarprijs als de Promotieprijs Almere,’ blikt hij terug.

Cityscape

‘Reden genoeg om ook dit jaar voor een mooie, opvallende stand met

Pol is sinds enkele jaren Nederlands agent van Cityscape, dat jaarlijks

een inhoudelijk programma te kiezen. Onder de vlag van de slogan ‘Het

internationale vastgoedbeurzen organiseert in Singapore, Abu Dhabi,

kán in Almere’, werd in de stand duidelijk gemaakt wát er allemaal kan

Shanghai, Dubai, New York, Bombay, Moskou en Sao Paulo. ‘Nederlandse

in Almere. Waarom de stad kleurrijk, grensverleggend en bijzonder is.

architecten en ingenieursbureaus slepen op Cityscape-beurzen al jaren

Hoe het komt dat Almere in alle opzichten zo snel groeit. En waarom

veel opdrachten in de wacht,’ weet Pol. ‘Nederlandse steden en pro-

het zo’n aantrekkelijke stad is, als vestigingsplaats voor ondernemers én

vincies laten zich tot dusver echter niet zien. Jammer, want je struikelt

voor beleggers, investeerders en ontwikkelaars.’

er over de buitenlandse investeerders die van gekkigheid niet weten

Spraakmakend was de lunch met burgemeester Annemarie Jorritsma,

wat ze met hun geld aanmoeten. Ik ben er van overtuigd dat er voor

die op de Provada een flink aantal topmannen en topvrouwen uit het

Nederlandse steden veel valt te halen op de Cityscape-beurs in Dubai

bedrijfsleven naar de stand van Almere trok. ‘Een voltreffer,’ stelt Pol

of Abu Dhabi. Misschien niet als ze op eigen houtje opereren maar wel

tevreden vast. ‘De lunch kreeg erg veel aandacht in de media. Van alle

als ze gezamenlijk optrekken, zoals in oktober in München gebeurt.’

gemeenten die op de Provada aanwezig waren, was Almere de enige

Pol zou daarbij als vastgoedbeursexpert graag zijn kennis en expertise

die zijn burgemeester in de strijd wierp. Annemarie Jorritsma is daar

inbrengen. ‘Als je bij de inrichting van de stand en de presentatie niet

geknipt voor. Ze greep de lunch aan om de aanwezigen in een ont-

terdege rekening houdt met de mores van het land waarin de beurs

spannen ambiance nog eens duidelijk te maken welke grote kansen de

wordt gehouden, kun je gigantisch de plank misslaan,’ verzekert hij. ‘Op

groeidoelstellingen van Almere bieden.’

de Provada moet de koffie in jouw stand het lekkerst zijn. Maar anders dan in München is alcohol op de beurzen in Dubai of Abu Dhabi uit den

Toonaangevend

boze. Zo gaat het ook bij het leggen van contacten. Bij de ene beurs

Hoewel Pol Real Marketing alle onderdelen van de bekende marke-

organiseer je ontmoetingen in de stand, bij de ander spreek je na een

tingmix tot in de finesses beheerst, zijn vastgoedbeurzen de afgelopen

ontmoeting op de beursvloer iets af voor in de avond. Dat soort details

jaren uitgegroeid tot een specialiteit. In dat verband is Pol blij met de

maakt het verschil.’

12 2

Almere in ont wikkeling | 2008


Almere in ont wikkeling | 2008

12 3


“ Professioneel projectmanagement begint altijd met luisteren�


Scope

Groeistad Almere

biedt unieke mogelijkheden Scope is een jong, ambitieus en snelgroeiend bedrijf. In 2005 gestart in het Noord-Hollandse plaatsje De Goorn, en datzelfde jaar met een tweede vestiging naar Almere gekomen. Recent bleek verdere uitbreiding nood­ zakelijk en werd een derde kantoor in Delft een feit. Inmiddels is Scope goed ingeburgerd in het Almeerse, en is drukdoende met een breed scala opdrachten en last-but-not-least met de uitdaging ‘Particulier Opdrachtgeverschap’. Algemeen directeur Robert Pot vertelt.

De focus van Scope ligt op het specialistische gebied van professioneel projectmanagement en dat begint altijd met luisteren. ‘Naast een brede expertise, kennis van financiën, commercie en techniek, is luisteren naar de opdrachtgever cruciaal, ‘ legt Robert Pot uit. ‘Goed communiceren en (door) vragen is essentieel om de wensen van de opdrachtgever in kaart te brengen. Alleen op deze wijze kunnen we zij-aan-zij staan met de klant. Pas als alles duidelijk is, beginnen we aan factoren als risicobeheersing op kosten

Almere in ont wikkeling | 2008

12 5


heeft. Dat varieert van rijtjeswoningen, 2-onder-1-kappers tot vrijstaande huizen; groot en klein; al dan niet gecombineerd met een werkruimte annex kantoor. In deze wijk heeft Scope samen met Sponge Architects de kavel 240 aangekocht. De kavel, gelegen op een hoek aan een singel, is uniek door zijn driehoekige vorm en situering: een echte uitdaging voor een architect! Het biedt de mogelijkheid om vanuit de te bouwen woning een fantastisch uitzicht te creëren op een groenstrook met bomen en de brede gracht. Architect Björn van Rheenen heeft optimaal gebruik gemaakt van de unieke mogelijkheden van deze kavel. Grote raampartijen geven de drielaagse woning, met een bruto vloeroppervlakte van circa 250 m2, een opvallend karakter. Er bestaat een grote mate van vrije indeelbaarheid. Daarom geldt ook hier, evenals bij onze andere activiteiten, dat we eerst gaan luisteren naar de particuliere opdrachtgever: er is volop gelegenheid om persoonlijke woonwensen in het pand te integreren. Op de derde verdieping bevindt zich een dakterras over het oppervlak van de gehele woning van maar liefst 77 m2: deze biedt een spectaculair uitzicht, maar tevens de nodige privacy. Op de kavel is tevens ruimte voor twee parkeerplaatsen op eigen terrein. De woning ‘Urban Dream’ genoemd, is gelegen in een wijk waar door diverse architecten in totaal 35 verschillende woningen worden ontwikkeld. De kavels in dit deel van het Homeruskwartier mogen alleen door architecten bebouwd worden, zolang de woning maar een uitgesproken architectuur heeft.’

Sterk betrokken bij (culturele) leefbaarheid Almere Dat Robert Pot gepassioneerd is over de vele, unieke mogelijkheden die groeistad Almere biedt, blijkt duidelijk tijdens het gesprek. Dit is ook één van (budget), kwaliteit (programma van eisen) en tijd (planning). We adviseren bij

de redenen waarom Scope zich inmiddels als een vis in het water voelt in

de selectie en het contracteren van de architect en de benodigde adviseurs. Bij

het Almeerse. ‘Onze visie op het werk maakt dat we verder kijken dan alleen

een integrale adviesopgave heeft de klant één aanspreekpunt. Scope draagt

een gebouw of de directe omgeving. Leefbaarheid van een gemeenschap

zorg voor het totale project en contracteert de benodigde partijen.’ Naast

wordt volgens ons ook verbeterd door het aanbod van cultuur. Door deze

bovenstaande werkzaamheden die onder de noemer ‘Projectmanagement’

gedachtegang zijn we betrokken bij een breed scala activiteiten. Zo onder-

vallen, houdt Scope zich bezig met Kostenmanagement. Pot: ‘We beschikken

steunen we ‘Museum de Paviljoens’ en zijn betrokken bij de plaatsing van de

over een langdurige en gedegen ervaring in het adviseren van opdrachtge-

bijzondere mozaïekbeelden in het Stadshart door kunstenaar Emeke Buitelaar.

vers inzake het opzetten en het optimaliseren van het gebieds – en vastgoed

Daarnaast buigen we ons in opdracht van de gemeente over de optimalisatie

exploitaties. Scope rekent niet alleen, maar denkt ook mee over de alternatie-

van de parkeergelegenheid op ‘ons’ bedrijventerrein Gooise Kant. Mede

ve mogelijkheden binnen de gestelde kaders. Op basis van actuele marktken-

door de komst van de Studio van Paul de Leeuw, dienen op hoogtijdagen

nis kan worden ingespeeld op de vraag van de klant. In de initiatieffase geeft

de verkeersstromen en de parkeergelegenheden in goede banen te worden

Scope vorm aan de verschillende ontwikkelscenario’s en na de vaststelling

geleid.’ ‘Scope heeft een open oor en oog voor de leefomgeving en voor

van het programma van eisen met de taakstellende budgetten, berekent en

Almere, ‘ besluit Robert Pot. ‘We hopen onze inspanningen te kunnen blijven

bewaakt Scope de kosten in de verschillende planfasen op investerings – en

leveren in het verfraaien van deze bijzondere stad.’

exploitatieniveau. Naast Projectmanagement en Kostenmanagement is Scope gespecialiseerd in locatieontwikkeling, herstructurering van gebouwen en (verpauperde) stadsdelen.’

Urban Dream Enthousiast is Pot als hij begint over het project Urban Dream, in samenwerking met architect Björn van Rheenen van Sponge Architects (BNA). ‘Reeds in het prille begin van het Homerus Kwartier was Scope geïnteresseerd in deze bijzondere woonwijk die grotendeels door de mensen zelf wordt gebouwd, ‘ vertelt Pot. ‘Het is een complete wijk die plek biedt aan bewoners met verschillende woonwensen en een zeer divers woningaanbod tot gevolg

12 6

Almere in ont wikkeling | 2008


RECLAMATION (2008) Kunstenaar Kristin Posehn (1978 CaliforniÍ, VS) maakte voor het SITE2F7 festival in Almere een replica op ware grootte van de resten van de façade van een school uit de bijna verdwenen stad Metropolis. Reclamation (2008) maakt deel uit van de tentoonstelling LOCALISMS bij Museum De Paviljoens en is ontwikkeld in samenwerking met de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Als projectbegunstiger van Museum de Paviljoens heeft SCOPE het management voor de realisatie van deze markante poort voor haar rekening genomen.

Almere in ont wikkeling | 2008

127


Index adverteerders

Willems Van der Baan Advocaten

Omslag 2

Projectorganisatie Almere Poort

Omslag 3

Delta Forte

Omslag 4

Woningstichting De Key

1

Aan de Stegge Twello

4

Pre Development

7

VDW Bouwadvies

21

CSO Marketingcommunicatie

24

Unamic Customer Process Outsourcing

36

Provada

37

NCB Projectrealisatie

49

WTC Almere Association

58

Topsportcentrum Almere

59

Stichting Aap

73

Ubink & Co bv

76

De Planfabriek

82

Sanedbouw

86

Maqutos

87

Van Westrhenen Immocom

92

Oebele Hoekstra Architecten

96

OK! Consultancy

109

Almere City Marketing

112

Citypole

118

Almere in Ontwikkeling 2008 is een uitgave van Nederland in Ontwikkeling in samenwerking met de gemeente Almere.

Met dank aan de afdeling communicatie van de gemeente Almere Adres Nederland in Ontwikkeling Het Nieuwe Diep 33 Postbus 6047 1780 KA Den Helder T 0223 - 67 40 80 Directie Erwin Asselman Alex Oostendorp Hoofdredactie Alex Oostendorp alex@nederlandinontwikkeling.nl Redactie Cees de Geus Ilse Kuiper Bladmanagement Marnix Bakker marnix@nederlandinontwikkeling.nl T 0223 - 67 40 80 M 06 - 13 13 40 57 Traffic Marcella Ingelse marcella@nederlandinontwikkeling.nl T 0223 - 67 40 80 Vormgeving Zeeman Reclame Groep BV www.zrgbv.nl Fotografie Peter van Aalst Informatie advertenties/verspreiding sales@nederlandinontwikkeling.nl T 0223 - 67 40 83 Financiële administratie Jamy Asselman-Vogelzang jamy@nederlandinontwikkeling.nl Nabestellingen/lezersservice Losse nummers zijn te bestellen à € 15,- per exemplaar. Druk Kunstdrukkerij Mercurius

12 8

Almere in ont wikkeling | 2008

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd door middel van boekwerk, foto-offset, fotokopie, micro­film of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming vooraf.