Page 1

Katalog Fotoluminiscenãní výrobky

2009 Fotoluminiscenãní tabulky

Orientaãní znaãení a profily

Znaãky na schody a dvefie

Fotoluminiscenãní barvy

DoplÀky

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 1

1

14.10.2008 20:08:11


Jediný originál:

Vlastní vývoj a nejnovûjší výrobní postupy se staly ukazatelem jasu, dosvitu a efektivnosti. Jasná výhoda pro zákazníky EverGlow!

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 2

14.10.2008 20:08:16


J

N

Naše heslo: Udûlejte to jednoduše, udûlejte to bezpeãnû!

Pro místa, s extrémnû krátkou dobou nasvícení nebo nízkou hladinou osvûtlení, doporuãujeme použít výrobky v kvalitû EverGlow TL. Také tyto výrobky nabízíme skladem za výhodné ceny (více na stranû 40).

iž s našimi výrobky v základní kvalitû EverGlow HI 150 (150/22/2100) za výhodnou cenu, budete mít dostateãnou rezervu pro splnûní požadavkÛ normy BGR 216. Jas pfiekraãuje normu DIN minimálnû o 650 % pfii zachování dosvitu 35 hodin.

Kvalita, prakticky pro všechny možné svûtelné podmínky, je velkým plusem pro Vaší bezpeãnost! Maximální požadavky normy BGR 216 splní již pfii osvûtlení od 40 luxÛ (záfiivka 840LL). Co je pro jiné za pfiíplatek je u nás standardem!

aproti tomu nabízíme také skladem a bez pfiirážky rÛzné systémové komponenty v kvalitû HI 300. Jde napfiíklad o naše podlahové orientaãní šipky na stranû 18.

Na vyžádání Vám rádi zhotovíme také všechny ostatní znaãky v kvalitû HI 300, HI 450 nebo TL.

: PrÛkopník vysoké svítivosti!

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 3

14.10.2008 20:08:19


Technické informace / Použití Naší snahou je komplexnû pomoci zákazníkÛm, ne pouze jako dodavatel malých ãástí v rámci komplexní struktury objektÛ. Stálý výzkum a vývoj našich výrobkÛ vytváfií stabilní základ. Pro naše zákazníky tak mÛžeme vyvíjet a testovat výrobky pro specifické použití.

Na základû našich zkušeností a nápadÛ vytváfiíme spoleãnû s architekty, stavbyvedoucími a techniky bezpeãnostní koncept.

v rámci daných úkolÛ docílit maximální efektivnost, pro dodržení vašeho rozpoãtu.

Klademe dÛraz nejenom na bezpeãnost, ale bereme v úvahu také to, aby jste se nemuseli zabývat pfiedpisy a zákony. Naším cílem je pfiitom

EverGlow HI 150 je pfiíkladem vûtší bezpeãnosti za dostupnou cenu.

Základní materiál pro všechny výrobky EverGlow Samolepicí fólie

Hliník

A-fólie

kvalitní samolepicí fólie, tloušÈka 0,1 mm, s fotoluminiscenãní vrstvou

tloušÈka 0,2; 0,56 nebo 1,5 mm s fotoluminiscenãní vrstvou, ãásteãnû se samolepicí vrstvou 3M DKB 9505

akrylátová, s fotolum. vrstvou, s ochranou proti vandalismu, na pfiání se samolepicí vrstvou

Kvalita HI 150, obj.ã. 38.xxxx

Kvalita HI 150, obj.ã. 15.xxxx Kvalita HI 300, obj.ã. 17.xxxx

Kvalita HI 150, obj.ã. 59.xxxx

Zvláštní výrobky na vyžádání

EverGlow TL© (Triple Loading)

EverGlow© C (Color)

➡ ➡ ➡ ➡

Fotoluminiscenãní výrobky s trojnásobnû kratším "nabíjecím" ãasem. Jsou ideální do prostor s nízkou hladinou osvûtlení nebo do míst, kde se svítí po krátkou dobu. Obj.ã. tûchto výrobkÛ zaãíná písmeny „TL“, napfi. TL17.2704 (str. 40)

Kombinace fluorescence (signální barva) a fotoluminiscence je ideální kombinací únikového znaãení do prostorÛ s nejvyššími nároky na bezpeãnost.

Speciální použití z nerezu ze skla z keramiky v kvalitû E pro venkovní prostfiedí

Kvalita HI 150 až 1000

Obj.ã. tûchto výrobkÛ zaãíná písmenem „C“, napfi. C15.7501 (str. 22)

Svítivost dle DIN 67510 ãást 4 (po 10 minutách) 20 mcd/m²

DIN 67 510

150 mcd/m² HI 150

Jas:

po 10 minutách

po 60 minutách

dosvit v minutách

150 mcd/m²

22 mcd/m²

2100 minut

HI 300

300 mcd/m²

45 mcd/m²

4100 minut

HI 450

HI 450

450 mcd/m²

70 mcd/m²

4500 minut

HI 600

HI 600

600 mcd/m²

100 mcd/m²

8100 minut

HI 1000

HI 1000

1010 mcd/m²

185 mcd/m²

4

KatalogEverGlow_.indd 4

6 dnÛ

300 mcd/m²

HI/E 300

HI 150

450 mcd/m²

600 mcd/m² 1000 mcd/m²

0

100

200

300

400

500 mcd/m2

600

700

800

900

1000

Jediný originál

14.10.2008 20:08:19


Obsah Výrobky

Strana

Orientaãní znaãení (pásy na hliníku)

7

Orientaãní znaãení (pásky v roli)

8

Výstražné pásky

9

Výstražné pásy

10

NízkoúrovÀové podlahové systémy

12

Znaãení schodû

16

Znaãky pro oznaãení dvefií

17

Znaãky na podlahu

18

Orientaãní znaãení (výstražné profily – podložky pod hasicí pfiístroj – orientaãní pásky)

20

Ochranné profily

21

Výrobky EverGlow C

22

Fotoluminiscenãní barvy

23

Úhlové a praporkové znaãky

35

Požární znaãky

37

Znaãky v kvalitû TL 300 (Úniková cesta a požární znaãky)

40

Rámeãky pro znaãky

41

Hlídaãe dvefií a zabezpeãení únikových dvefií

42

Bezpeãnostní záfiivky AfterGlow

44

EverGlow – služby

45

DoplÀky

46

Speciální znaãky

47

EverGlow, EverGlow HI, EverGlow TL, EverGlow E a ProClip jsou v mnoha zemích chránûné obchodní znaãky. Kompletní ani ãásteãný dotisk tohoto katalogu, jeho rozmnožování, použití jakýchkoliv materiálÛ, obrázkÛ a pfienos obsahu katalogu v elektronické podobû není povolen bez výslovného písemného souhlasu spoleãnosti EverGlow GmbH. Dûkujeme Josefu Kadrmanovi za cenné pfiipomínky. Zmûny obsahu a výrobkÛ jsou vyhrazeny. Za tiskové chyby neruãíme.

10. vydání, stav: fiíjen 2008

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 5

5

14.10.2008 20:08:22


Orientaãní znaãení

Co je bezpeãnostní únikový systém? Bezpeãnostní únikový systém je urãen k tomu, aby nejrychlejším zpÛsobem a po bezpeãné únikové cestû vyvedl ohrožené osoby z objektu. Fotoluminiscenãní únikový systém zkracuje dobu úniku a usnadÀuje orientaci. UmožÀuje bezpeãný únik a rychlou záchranu osob z nebezpeãných oblastí, napfi. pfii zakoufiení.

Ekonomickým fiešením ochrany osob je fotoluminiscenãní únikový systém. Skládá se z fotoluminiscenãního orientaãní znaãení, tabulek a únikového znaãení. Fotoluminiscenãní pigment se „nabíjí“ denním svûtlem nebo umûlým osvûtlením a akumuluje tak svûtelnou energii, kterou opût ve tmû vydává, jako zeleno-žluté svûtlo. U bezpeãnostního nízkoúrovÀového podlahového fotoluminiscenãní systému je nejkratší úniková cesta, jednoznaãnû a po celé délce únikové cesty, vyznaãena v blízkosti podlahy (pfiíklady provedení uvádí norma BGR 216). Systém lze doplnit tabulkami podle BGV A8, které se umisÈují do výše zorného pole osob, tj. do výšky cca 1,8 m nad podlahu. Pokud se na únikové cestû nachází pfiekážky, napfi. vyãnívající hrany, zúžené profily chodeb, nebo schody, je nutné tyto pfiekážky také fiádnû oznaãit. Tak budou všechny potencionální pfiekážky na únikové cestû zfietelnû rozpoznatelné a nebudou pfiedstavovat žádné nebezpeãí pro unikající osoby. Pfii výpadku proudu,

6

KatalogEverGlow_.indd 6

poskytne únikové znaãení všechny informace, které jsou v daném okamžiku potfiebné. Díky tomu, že je únikové znaãení umístûno pfievážnû v blízkosti podlahy, je viditelné i v pfiípadû znaãného zakoufiení objektu. Souãasným a rovnomûrným rozdûlením unikajících osob se dosáhne odlehãení hlavní únikové cesty, neboÈ unikající osoby chtûjí vûtšinou objekt opustit spoleãnû, po stejné únikové cestû. Unikající osoby tak získají pocit jistoty úniku po bezpeãné a nejkratší cestû z objektu a sníží se tak jejich psychická zátûž. Fotoluminiscenãní únikový systém nepotfiebuje pro svou funkci elektrické napájení, je šetrný k životnímu prostfiedí, nevyžaduje žádnou údržbu, je cenovû výhodný a bezporuchový. Fotoluminiscenãní znaãky EverGlow splÀují nafiízení vlády ã. 11/2002 Sb. a âSN ISO 17398.

Jediný originál

14.10.2008 20:08:23


Orientaãní znaãení

Orientaãní znaãení pro nízkoúrovÀové podlahové systémy dle BGR 216 v rÛzném provedení pro individuální pouÏití

- montáÏ aÏ do v˘‰ky 40 cm od podlahy - také v provedení C (signální barva ve dne, fotoluminiscence ve tmû)

Orientaãní pásky (s fotoluminiscenãní vrstvou pro pfii‰roubování, hliník 0,56 mm), na vyÏádání také samolepicí provedení!

Orientaãní pásky (s fotoluminiscenãní vrstvou pro pfiilepení, povrch potaÏen sklolaminátem, hliník 0,2 mm, provedení EverGlow C)

Velikost ‰ × d (cm) 5,0 × 100,0 7,5 × 100,0 10,0 × 100,0

Provedení HI 150 HI 150 HI 150

Objednací ã. 15.4970 15.4971 15.4972

Cena Kã (bez DPH) 530,764,916,-

Orientaãní pásky (s fotoluminisceãní vrstvou, povrch potaÏen sklolaminátem, k pfiilepení, hliník 0,2 mm) Velikost ‰ × d (cm) 5,0 × 100,0 7,5 × 100,0 10,0 × 100,0

Provedení HI 150 HI 150 HI 150

Objednací ã. 15.4976 15.4977 15.4978

Cena Kã (bez DPH) 614,900,1.176,-

Velikost ‰ × d (cm) 5,0 × 100,0 7,5 × 100,0 10,0 × 100,0

Provedení C 150 C 150 C 150

Objednací ã. C15.4976 C15.4977 C15.4978

Cena Kã (bez DPH) 1.396,2.084,2.772,-

Orientaãní znaãení (zelená, transparentní, samolepicí, bez fotoluminiscenãní vrstvy) Úniková cesta doprava Uniková cesta doleva

‰ × d (cm) 5,0 × 10,0 7,5 × 15,0 10,0 × 20,0 5,0 × 10,0 7,5 × 15,0 10,0 × 20,0

Provedení Folie Folie Folie Folie Folie Folie

Cena Kã Objednací ã. (bez DPH) 90.4973R 164,90.4974R 198,90.4975R 216,90.4973L 164,90.4974L 198,90.4975L 216,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 7

7

14.10.2008 20:08:26


Fólie-A

Fólie-A Teplotní odolnost nalepené A-fólie: -40° až +150° C bez viditelných zmûn krátkodobû až +180° C bez viditelných zmûn Podrobné technické informace na vyžádání. Výrobky EverGlow-C obdržíte také v kvalitû Fólie-A (viz. str. 22).

Na to jste ãekali! Oznaãení pomocí fotoluminiscenãních pásek je nejekonomiãtûjší zpÛsob, jak nejrychleji oznaãit únikovou cestu. Nejãastûji se používají výrobky z mûkãeného PVC. SmršÈování, zmûkãení a zkfiehnutí u nich však vede ke snížení pfiilnavosti a odlupování. Fólie-A je optimální výrobek pro kvalitní, trvanlivé znaãení,

šetrné k životnému prostfiedí, které nelze odstranit bez jeho poškození. A-fólie je systém, který se skládá z laminované fólie. Systém umožÀuje individuální nános lepidla v rÛzných tloušÈkách s rÛznými požadovanými vlastnostmi. Další vlastnosti: povrch pásky ošetfien laminací, vysoká odolnost proti pÛsobení vnûjších chemických vlivÛ, odolná vandalismu (ztûžuje sloupnutí pásky v jednom kuse, trhá se po kouscích), vysoká pružnost a elasticita, odolnost proti vysokým teplotám, šetrná k životnímu prostfiedí, dlouhá životnost.

Rozmûry ‰ × d (cm) 2,54 × 2500 5,00 × 2500 10,00 × 2500

8

KatalogEverGlow_.indd 8

Provedení

Objednací ã.

Fólie-A HI 150 Fólie-A HI 150 Fólie-A HI 150

15.US7401 15.US7403 38.4986

Cena Kã (bez DPH) 3.604,7.463,11.240,-

Jediný originál

14.10.2008 20:08:28


Fotoluminiscenãní Markierungsbänder orientaãní znaãení

EverGlow® - V˘straÏná páska fotoluminiscenãní / ãerná, samolepicí

Velikost d × ‰ (cm)

Provedení

Objednací ã.

Typ ES 112

1200,0 × 3,0

Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI

38.7406 38.7407 38.7408 38.7409 38.7412 38.7413 38.7414 38.7415

Typ ES 122 Typ ES 113 Typ ES 123

normová protismûrná normová protismûrná normová protismûrná normová protismûrná

2500,0 × 3,0 1200,0 × 6,0 2500,0 × 6,0

Cena Kã (bez DPH) 1.999,1.999,3.680,3.680,3.224,3.224,6.440,6.440,-

EverGlow® - V˘straÏná páska ãervená / fotoluminiscenãní, samolepicí

Velikost d × ‰ (cm)

Provedení

Objednací ã.

Typ ER 112

1200,0 × 3,0

Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI

38.7426 38.7427 38.7428 38.7429 38.7432 38.7433 38.7434 38.7435

Velikost d × ‰ (cm) 1200,0 × 3,0 2500,0 × 3,0 1200,0 × 6,0 2500,0 × 6,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI

38.7440 38.7441 38.7442 38.7443

Velikost d × ‰ (cm)

Provedení

Objednací ã.

normová

2000,0 × 4,0

Fólie HI

38.7458

8.360,-

protismûrná

2000,0 × 4,0

Fólie HI

38.7459

8.360,-

Typ ER 122 Typ ER 113 Typ ER 123

normová protismûrná normová protismûrná normová protismûrná normová protismûrná

2500,0 × 3,0 1200,0 × 6,0 2500,0 × 6,0

Orientaãní páska / smûrová ‰ipka zelená / fotoluminiscenãní, samolepicí

Orientaãní páska / symbol únikové cesty zelen˘ / fotoluminiscenãní, samolepicí

Cena Kã (bez DPH) 1.999,1.999,3.680,3.680,3.224,3.224,6.440,6.440,-

Cena Kã (bez DPH) 1.999,3.680,3.224,6.440,-

Cena Kã (bez DPH)

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 9

9

14.10.2008 20:08:29


Fotoluminiscenãní orientaãní znaãení

Orientaãní páska (samolepicí, fluorescenãní, hladká nebo se ‰ikm˘mi pruhy)

Velikost d × š (cm) 500,0 × 5,0

Provedení

Objednací ã.

Folie C 150 C38.4987 Folie C 150, C38.4989L s pruhy ‰ikm˘mi doleva Folie C 150, C38.4989R

Cena Kã (bez DPH) 2.732,1.764,1.764,-

s pruhy ‰ikm˘mi doprava 2500,0 × 5,0

Folie C 150 C38.4988 Folie C 150, C38.4990L s pruhy ‰ikm˘mi doleva Folie C 150, C38.4990R

11.960,7.880,7.880,-

s pruhy ‰ikm˘mi doprava

V˘straÏný pás fotoluminiscenãní / ãerná, samolepicí

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

normová protismûrná

100,0 × 1,5

Alu HI Alu HI

15.7372 15.7373

306,306,-

Typ ES 212

normová protismûrná

100,0 × 3,0

Alu HI Alu HI

15.7374 15.7375

504,504,-

Typ ES 213

normová protismûrná

100,0 × 6,0

Alu HI Alu HI

15.7376 15.7377

914,914,-

Velikost d × ‰ (cm)

Provedení

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

Typ ER 211

normová protismûrná

100,0 × 1,5

Alu HI Alu HI

15.7381 15.7382

306,306,-

Typ ER 212

normová protismûrná

100,0 × 3,0

Alu HI Alu HI

15.7383 15.7384

504,504,-

Typ ER 213

normová protismûrná

100,0 × 6,0

Alu HI Alu HI

15.7385 15.7386

914,914,-

Velikost d × ‰ (cm) 100,0 × 3,0 100,0 × 6,0

Provedení

Objednací ã.

Alu HI Alu HI

15.7391 15.7392

Orientaãní pás / smûrová ‰ipka zelená / fotoluminiscenãní, samolepicí

V˘straÏný pás (se ‰ikm˘mi pruhy, fluorescenãní/ãerná, viditelná ve dne i v noci)

KatalogEverGlow_.indd 10

Provedení

Typ ES 211

V˘straÏný pás fotoluminiscenãní / ãervená, samolepicí

10

Velikost d × ‰ (cm)

Velikost š × d (cm) 3,8 × 100,0

Provedení

Alu 0,2 mm C 150

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH) 504,914,-

Cena Kã (bez DPH)

C15.4993

856,-

5,0 × 100,0

Alu 0,2 mm C 150

C15.4994

1.024,-

7,5 × 100,0

Alu 0,2 mm C 150

C15.4995

1.504,-

10,0 × 100,0

Alu 0,2 mm C 150

C15.4996

1.984,-

Jediný originál

14.10.2008 20:08:30


Víte, kde je nejbližší úniková cesta?

Podrobná studie Technické univerzity v Ilmenau porovnávala pocit bezpeãí u osob v ohrožení, pfii srovnání elektricky napájených a fotoluminiscenãních únikových systémÛ, s jednoznaãným výsledkem. Na základû nároãné a detailnû zdokumentované studie vyšlo najevo, že v nebezpeãné situaci, napfi. pfii požáru, je zfietelnou výhodou použití fotoluminiscenãních a nízkoúrovÀových podlahových únikových systémÛ. Lidé se cítí bezpeãnûji, orientace

je snazší a nebezpeãí vzniku paniky je výraznû sníženo. V neposlední fiadû umožÀují fotoluminiscenãní únikové systémy kratší dobu úniku a snižují riziko zranûní na únikové cestû. Studie dále ocenila stálý vývoj nových výrobkÛ a systémové plánování spoleãnosti EverGlow GmbH, která je po celou fiadu let jednou z vÛdãích mezinárodních spoleãností v oblasti fotoluminiscenãních bezpeãnostních systémÛ.

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 11

11

14.10.2008 20:08:54


ProClip®

ProClip®: Elegantní fie‰ení fotoluminiscenãního znaãení stûn pro nároãné v kvalitû vyhovující normû DIN 67510.

Jednoduchá montáÏ: Nosn˘ profil pfii‰roubujete na stûnu. Na vrchní profil pfiipevníte samolepicí orientaãní prouÏek a zacvaknutím ho nasadíte na nosn˘ profil.

Celková výška: 63 mm

Souãásti:

Provedení

Objednací ã.

Nosn˘ profil 1

Hliník, v˘‰ka: 51 mm, délka: 3000 mm

90.7481

Cena Kã (bez DPH) 440,-/m*

Vrchní profil

Hliník, v˘‰ka: 60 mm, délka: 3000 mm

90.7483

670,-/m*

15.7542

656,-

17.7542

1.160,-

Orientaãní prouÏek Flex 1 EverGlow HI 150 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen sklolaminátem, samolepicí, v˘‰ka: 45 mm, délka: 1000 mm nebo Orientaãní prouÏek Flex 1 EverGlow HI 300 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm

* Minimální objednávka: 12 m

Rozhodující v˘hoda! Mûkká pûnovka horního okraje vrchního profilu chrání stûnu pfied po‰kozením.

➌ ➍

➊ Vnitfiní roh

Plast, svûtl˘

90.7740

518,-

➋ Vnûj‰í roh

Plast, svûtl˘

90.7741

518,-

➌ Koncovka levá

Plast, svûtl˘

90.7738

118,-

➍ Koncovka pravá

Plast, svûtl˘

90.7739

118,-

U nízkoúrovÀov˘ch podlahov˘ch systémÛ nesmí b˘t horní hrana v˘‰e neÏ 40 cm nad podlahou Orientaãní znaãení k nalepení na vrchní profil ProClip. Hliník, tlou‰Èka 0,2 mm, s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen˘ drsn˘m sklolaminátem, samolepicí. Cena uvedena za 1 ks, balení = 10 ks

12

KatalogEverGlow_.indd 12

Úniková cesta doprava

Velikost š × v (cm) 4,5 × 4,5

Úniková cesta doleva

4,5 × 4,5

Smûrová ‰ipka

7,0 × 4,5

Smûrová ‰ipka zelená

7,0 × 4,5

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 150 Alu HI 300 Alu HI 150 Alu HI 300 Alu HI 150 Alu HI 300 Alu HI 150

15.7514 17.7514 15.7516 17.7516 15.7488 17.7488 15.7486

Cena Kã (bez DPH) 55,100,55,100,55,100,55,-

Jediný originál

14.10.2008 20:08:58


ProFil 50: Nov˘ systém profilÛ pro podlahové bezpeãnostní systémy podle normy BGR 216 je elegantní sv˘m designem a funkãností.

V˘hoda: Nová norma BGR 216 povoluje v˘razné sníÏení v˘‰ky profilu. Profily o v˘‰ce 50 mm lze snadno integrovat do konstrukce budovy.

Peãlivû zvolen˘ úhel profilu je navrÏen pro maximální akumulaci okolního svûtla. (Orientaãní páska o ‰ífice 5,0 cm musí na místû instalace vydávat jas nejménû 80 mcd/m2 po 10 minutách)

Snadná montáÏ Skrytá montáÏ pomocí ‰roubÛ, n˘tÛ a/nebo ãásteãným pfiilepením vám pomÛÏe optimalizovat montáÏní ãasy. Estetické koncovky umoÏÀují ãisté zakonãení profilu.

Souãásti:

Provedení

Objednací ã.

Nosn˘ profil

Anodizovan˘ hliník, postfiíbfien˘ v˘‰ka: 54,0 mm, délka: 3000 mm

90.7732

Cena Kã (bez DPH) 470,- /m*

* Minimální objednávka: 12 m Celková výška: 53,5 mm

Orientaãní prouÏek Flex 1

nebo Orientaãní prouÏek Flex 1

Koncovka

Orientaãní znaãení k nalepení na vrchní profil. Hliník, tlou‰Èka 0,2 mm, s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen˘ drsn˘m sklolaminátem, samolepicí.

EverGlow HI 300 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen drsn˘m sklolaminátem, samolepicí, v˘‰ka: 50 mm, délka: 1000 mm

17.7696

1.100,-

EverGlow TL 300 Alu

TL17.7696

1.248,-

Pravá, svûtl˘ plast Levá, svûtl˘ plast

90.7733 90.7734

Velikost š × v (cm) Úniková cesta doprava 5,0 × 5,0

Úniková cesta doleva 5,0 × 5,0 Smûrová ‰ipka

Cena uvedena za 1 ks, balení = 10 ks.

5,0 × 5,0

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 300 Alu TL 300 Alu HI 300 Alu TL 300 Alu HI 300 Alu TL 300

TL17.7697 TL17.7697 TL17.7698 TL17.7698 TL17.7699 TL17.7699

96,96,-

Cena Kã (bez DPH) 72,88,72,88,72,88,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 13

13

14.10.2008 20:08:59


NízkoúrovÀové podlahové systémy

Ukonãení profilu koncovkou – voliteln˘ doplnûk

Schodnicov˘ profil Souãásti:

Provedení

Objednací ã.

Hliník, v˘‰ka: 41,3 mm, délka: 3000 mm Barva: medov˘ bronz* (* Pfii objednání uveìte prosím barevn˘ odstín) Nosn˘ profil

EverGlow HI 300 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen drsn˘m sklolaminátem, samolepicí, v˘‰ka: 37 mm, délka: 1000 mm

Orientaãní prouÏek Flex 1 Celková v˘‰ka: 41,5 mm

nebo Orientaãní prouÏek Flex 1

EverGlow TL 300 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm

Koncovka pravá Koncovka levá

Svûtlý plast** Svûtlý plast**

(** Dal‰í odstíny na vyÏádání / ** Minimální objednávka: 12 m)

Cena Kã (bez DPH)

90.7748

390,-/m**

17.7730

774,-

TL17.7730

936,-

90.7749 90.7750

96,96,-

Pfiíklad pouÏití

Celková v˘‰ka: 41,5 mm

Souãásti:

Provedení

Nosn˘ profil

Hliník, v˘‰ka: 41,5 mm, délka: 3000 mm 90.7754 Barva: eloxovan˘ hliník*, medov˘ bronz*, stfiední bronz* (* V objednávce uveìte prosím barevn˘ odstín)

332,-/m**

Orientaãní prouÏek Flex 1

EverGlow HI 300 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen drsn˘m sklolaminátem, samolepicí, v˘‰ka: 37 mm, délka: 1000 mm

17.7730

774,-

EverGlow TL 300 Alu EverGlow HI 300 Alu s nápisem „EXIT“ doprava EverGlow HI 300 Alu s nápisem „EXIT“ doleva

TL17.7730 17.7755 17.7756

936,714,714,-

Plast, svûtl˘**

90.7757

nebo Orientaãní prouÏek Flex 1

Koncovka

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

96,-

(** Dal‰í odstíny na vyÏádání / ** Minimální objednávka: 12 m)

Orientaãní znaãení k nalepení na vrchní profil. Hliník, tlou‰Èka 0,2 mm, s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen˘ drsn˘m sklolaminátem, samolepicí.

Úniková cesta doprava Úniková cesta doleva Smûrová ‰ipka

Velikost š × v cm 3,7 × 3,7 3,7 × 3,7 3,7 × 3,7

Provedení

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

Alu TL 300 Alu TL 300 Alu TL 300

TL17.7751 TL17.7752 TL17.7753

74,74,74,-

Cena uvedena za 1 ks, balení = 10 ks.

14

KatalogEverGlow_.indd 14

Jediný originál

14.10.2008 20:09:00


NízkoúrovÀové podlahové systémy

NízkoúrovÀové podlahové systémy (LLL - Low Location Lighting systems) na lodích kladou nejvy‰‰í poÏadavky na design a funkãnost. Svûtelné podmínky na místû instalace vyÏadují pouÏití fotoluminiscenãních prvkÛ, které sv˘m jasem a rychlou akumulací svûtla vÏdy splní poÏadavky IMO (International Maritime Organization).

Neustál˘ v˘zkum a v˘voj nov˘ch v˘robkÛ a na‰e know-how ovûfiené praxí umoÏnuje nabízet systémová fie‰ení, která vytváfií úãinnné a estetické nízkoúrovÀové podlahové systémy (LLL) na bázi fotoluminiscenãních v˘robkÛ.

Upozornûní: Profily nejsou vhodné pro nízkoúrovÀové podlahové systémy dle normy BGR 216, protoÏe je jejich ‰ífika men‰í neÏ 50 mm. Tento profil je urãen pro pouÏití na lodích.

Profil do chodeb ProShip

Souãásti:

Provedení

Nosn˘ profil

Hliník, v˘‰ka: 115 mm, délka: 3000 mm Barva: eloxovan˘ hliník*, medov˘ bronz*, stfiední bronz*

Orientaãní prouÏek Flex 1 EverGlow HI 300 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen drsn˘m sklolaminátem, samolepicí, v˘‰ka: 37 mm, délka: 1000 mm nebo Orientaãní prouÏek Flex 1 EverGlow TL 300 Alu, tlou‰Èka 0,2 mm Koncovka pravá Koncovka levá Vnitfiní roh Vnûj‰í roh

Plast* Plast* Plast* Plast*

Objednací ã. 90.7742

Cena Kã (bez DPH) 1.020,-/m**

17.7730

774,-

TL17.7730

936,-

90.7745 90.7746 90.7743 90.7744

96,96,332,332,-

V˘‰ka: 115 mm

(* V objednávce uveìte prosím barevn˘ odstín / vzorek na vyÏádání / ** Minimální objednávka: 12 m)

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 15

15

14.10.2008 20:09:02


Fotoluminiscenãní orientaãní znaãení

BGR 216: Schody, schodnice, zábradlí a rampy na trase únikové cesty je nutné oznaãit tak, aby byl zaãátek, prÛbûh a konec trasy jednoznaãnû rozpoznateln˘. Oznaãení na hranû schodu musí b˘t ‰iroké nejménû 1 cm.

Orientaãní páska na zábradlí Fólie s fotoluminiscenãní vrstvou ‰ífika 2,4 cm, samolepicí, fotoluminiscenãní plochy 12,0 × 1,4 cm s rozestupem 1 cm

Velikost d × š (cm)

Provedení

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

Role 10 m

1000,0 × 2,4

Fólie HI

38.7446

1.756,-

Role 100 m

10000,0 × 2,4

Fólie HI

38.7447

12.180,-

Profil na hranu schodu Hliník, síla 1,5 mm bílá*/ fotoluminiscenãní Fotoluminiscenãní vrstva 3 cm na kaÏdé stranû. Protiskluzové provedení, povrch potaÏen zdrsnûn˘m sklolaminátem. Profil se v˘bornû hodí k oznaãování hran schodÛ v prÛmyslov˘ch objektech. MontáÏ pfiilepením, pfiípadnû pfii‰roubováním / pfiin˘továním.

Velikost Provedení Objednací ã. Cena Kã š × v × h (cm) (bez DPH) 100,0 × 5,0 × 7,0 Alu HI 300 17.7657 1.954,-

* jiné barvy na vyÏádání (od 300 kusÛ)

16

KatalogEverGlow_141008.indd 16

Profil na hranu schodu fotoluminiscenãní, ohnut do úhlu 90°

Velikost š × v × h (cm)

Provedení

Vãetnû rubové pûnové samolepicí vrstvy

5,0 × 3,8 × 20,0

Alu HI 300 17.7490

152,-

Bez rubové pûnové samolepicí vrstvy

5,0 × 3,8 × 20,0

Alu HI 300 17.7491

152,-

Profil na hranu schodu se šipkou ohnut do úhlu 90°, samolepicí

Velikost š × v × h (cm)

Provedení

Šipka smûfiující nahoru

5,0 × 3,8 × 20,0

Alu HI 300 17.US7490U

158,-

Šipka smûfiující dolu

5,0 × 3,8 × 20,0

Alu HI 300 17.US7491D

158,-

Objednací ã.

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

Cena Kã (bez DPH)

Jediný originál

10/26/08 2:55:04 PM


BGR 216: Únikové dvefie na únikov˘ch cestách a nouzové v˘chody je nutné orámovat fotoluminiscenãní páskou o ‰ífice nejménû 2 cm. Dvefie a únikové cesty, které nejsou nouzov˘mi v˘chody, nesmûjí b˘t oznaãeny smûrov˘mi znaãkami, pfii otevfiení dvefií by mohlo dojít k dezorientaci.

Znaãka pod dvefiní kliku zelená/fotoluminiscenãní, samolepicí

Velikost š × v (cm)

Provedení

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

pro kliku smûfiující doprava

A

10,0 × 25,5

Alu HI 150 Alu TL 300

TL15.7535 TL17.7535

198,324,-

pro kliku smûfiující doleva

B

10,0 × 25,5

Alu HI 150 Alu TL 300

TL15.7540 TL17.7540

198,324,-

A

B

Pokud není klika z hotovena z fotoluminiscenãního materiálu je nutné prostor za klikou oznaãit fotoluminiscenãním podloÏkou.

Mezinárodní znaãka pod otoãnou kouli na dvefiích samolepicí Alu 0,2 mm

Velikost š × v (cm)

pro otáãení koulí doprava pro otáãení koulí doleva

10,0 × 20,0 10,0 × 20,0

Znaãky na dvefie a podlahové znaãky jsou úãeln˘m doplÀkem fotoluminiscenãního únikového znaãení. Pomáhají k rychlé orientaci, nejen v pfiípadû poÏáru. V kvalitû HI 150 s dobou dosvitu 35 hodin za v˘hodnou cenu.

Páska pro oznaãování dvefií fotoluminiscenãní / bílá, samolepicí

Páska pro oznaãování dvefií fotoluminiscenãní / bílá, samolepicí

Znaãka

Provedení

Alu TL 150 Alu TL 150

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

TL15.US7535 TL15.US7540

166,166,-

Provedení Objednací ã.

Fólie HI 38.4960 Tlaãit (zelená) ∅ 10,0 cm Táhnout (ãervená) ∅ 10,0 cm Fólie HI 38.4961 Tlaãit/Táhnout ∅ 10,0 cm Fólie HI 38.4962 (oboustranná na skl. dvefie)

Velikost d × ‰ (cm) 1200,0 × 3,0 2500,0 × 3,0 1200,0 × 6,0 2500,0 × 6,0

Velikost d × ‰ (cm) 100,0 × 3,0 100,0 × 6,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Fólie HI Fólie HI Fólie HI

38.7450 38.7451 38.7452 38.7453

Provedení

Objednací ã.

Alu HI Alu HI

15.7396 15.7397

Cena Kã (bez DPH) 95,95,180,-

Cena Kã (bez DPH) 1.664,3.112,2.920,5.440,-

Cena Kã (bez DPH) 406,656,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_141008.indd 17

17

10/26/08 2:55:38 PM


Fotoluminiscenãní orientaãní znaãení

Na základû praktick˘ch zku‰eností lze fotoluminiscenãních podlahové znaãení povaÏovat za vyhovující, pokud jsou na jeden metr instalovány alespoÀ tfii podlahové orientaãní znaãky.

Podlahová orientaãní ‰ipka / kruh se smûrovou ‰ipkou zelená / fotoluminiscenãní, samolepicí s protiskluzovou úpravou, vysoká pfiilnavost díky speciálnímu lepidlu firmy 3M

se smûrovou ‰ipkou

bez ‰ipky

Alu HI 300 17.7401 Alu HI 300 17.7400

188,43,-

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

Provedení

Objednací ã.

17,5 × 11,0

Alu HI 300

17.7473

Velikost š × v (cm)

Provedení

Objednací ã.

Otisk pravého chodidla

21,0 × 8,5

Alu HI 300

17.7654

186,-

Otisk levého chodidla

21,0 × 8,5

Alu HI 300

17.7655

186,-

Cena Kã (bez DPH)

zelená / fotoluminiscenãní, samolepicí, vysoká pfiilnavost díky speciálnímu lepidlu firmy 3M s protiskluzovou úpravou

Otisky chodidel fotoluminiscenãní, samolepicí s protiskluzovou úpravou

Protiskluzová páska SafetyWalk

172,-

Cena Kã (bez DPH)

Velikost d × š (cm)

Provedení

Objednací ã.

fotoluminiscenãní

80,0 × 3,0 80,0 × 5,0

Alu HI Alu HI

15.7501 15.7504

638,930,-

fotoluminiscenãní / ãerná

80,0 × 3,0 80,0 × 5,0

Alu HI Alu HI

15.7507 15.7510

570,856,-

Velikost d × š (cm)

Provedení

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

fluorescenãní

80,0 × 3,0 80,0 × 5,0

C 150 C 150

C15.7501 C15.7504

852,1.276,-

fluorescenãní/ãerná

80,0 × 3,0 80,0 × 5,0

C 150 C 150

C15.7507 C15.7510

732,992,-

samolepicí, ideální pro oznaãování schodi‰È a podlah

Protiskluzová páska SafetyWalk samolepicí, ideální pro oznaãení schodÛ a podlahy

KatalogEverGlow_.indd 18

∅ 9,5 ∅ 5,0

Alu HI 300 17.7471 Alu HI 300 17.7470

Cena Kã (bez DPH) 76,45,-

Provedení

Velikost š × v (cm)

Podlahová nebo nástûnná orientaãní ‰ipka / obdélník se smûrovou ‰ipkou

18

Velikost ∅ (cm) ∅ 12,5 ∅ 9,5

Jediný originál

14.10.2008 20:09:14


Orientaãní páska Star 1 s podéln˘mi otvory hliník, tlou‰Èka 1,5 mm, s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen sklolaminátem, navíc opatfien˘ 2 podéln˘mi otvory resp. dvûma podéln˘mi a jedním kulat˘m otvorem pro rychlou a snadnou montáÏ, napfi. na mfiíÏ.

Velikost d × š (cm) 22,0 × 5,0 50,0 × 5,0 100,0 × 5,0

* E = External, vhodné do vnûjšího prostfiedí

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 150 Alu E 300* Alu HI 150 Alu E 300* Alu HI 150 Alu E 300*

15.7497 19.7497 15.7496 19.7496 15.7495 19.7495

Cena Kã (bez DPH) 156,420,278,672,528,1.308,-

Carpet Way Dot™ – Znaãky na koberec Jednoduch˘ a rychl˘ zpÛsob, jak vyznaãit únikovou cestu na koberci. Na spodní stranû znaãky je such˘ zip, kter˘ pevnû

Znaãka

Provedení

Objednací ã.

Znaãka na koberec zelená se ‰ipkou ∅ 5,0 cm Znaãka na koberec bez ‰ipky ∅ 5,0 cm

HI 300

17.US1723

Cena Kã (bez DPH) 174,-

HI 300

17.US7400

180,-

pfiilne na povrch koberce. Kobercové znaãky jsou vyrobeny s protiskluzovou úpravou v kvalitû EverGlow 300 na hliníkové fólii 0,2 mm.

Podlahové znaãky (Dle ISO 16069 a BGR 216) Mezinárodní únikové znaãky se smûrovou ‰ipkou vyrobené ze speciální laminované fólie s protiskluzovou úpravou (R10). Znaãka

Velikost (cm) Provedení

Objednací ã.

a) Úniková cesta / Nouzov˘ v˘chod vlevo b) Úniková cesta / Nouzov˘ v˘chod vpravo c) Ukazatel smûru vpravo / vlevo d) Úniková cesta

40,0 × 40,0 40,0 × 40,0 40,0 × 40,0 20,0 × 10,0

90.4966 90.4967 90.4968 90.4969

a)

b)

HI 150 HI 150 HI 150 HI 150

c)

Cena Kã (bez DPH) 1.380,1.380,1.380,316,-

d)

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 19

19

14.10.2008 20:09:17


Fotoluminiscenãní orientaãní znaãení

V˘straÏn˘ profil Fotoluminiscenãní / ãerná, úhel 90°, bez samolepicí úpravy, na kaÏdé stranû 3 cm v˘straÏného znaãení, povrch potaÏen drsn˘m sklolaminátem. V˘straÏné profily EverGlow jsou velmi vhodné pro oznaãení hran, rohÛ a v˘ãnûlkÛ. fluorescenãní/ãerná fotoluminiscenãní/ãerná

Objednací ã.

Velikost d × ‰ (cm)

Provedení

100 × 5,0 100 × 5,0

Alu C 150 C15.7370 Alu TL 300 TL17.7370

Hliníková deska fotoluminiscenãní

Fólie fotoluminiscenãní, samolepicí PouÏití: PodloÏka pod dÛleÏitá bezpeãnostní zafiízení napfi. uzávûry, bezpeãnostní ventily, nouzové vypínaãe apod.; nelze potisknout.

Cena Kã (bez DPH) 664,790,-

Velikost š × v (cm) 62,0 × 42,0

Provedení Objednací ã. Alu HI

15.7521

Cena Kã (bez DPH) 3.040,-

DIN A1 84,1 × 59,4

Alu HI

15.4979

4.600,-

62,0 × 42,0

Fólie HI

38.7520

1.352,-

DIN A1 84,1 × 59,4

Fólie HI

38.4979

3.520,-

PodloÏka pod hasicí pfiístroj fotoluminiscenãní 16. EverGlow M Hliník, tlou‰Èka 0,2 resp. 0,56 mm, s fotoluminiscenãní vrstvou. Se stupÀovitou intenzitou svûtla - od EverGlow ST po EverGlow HI 150.

Velikost š × v (cm)

Provedení

Objednací ã.

39,5 × 59,0 50,0 × 80,0 58,5 × 115,0

Alu M Alu M Alu M

16.7525 16.7526 16.7527

Cena Kã (bez DPH) 1.000,1.736,2.792,-

Oznaãovací ‰ipky / kruhy na ar‰íku fotoluminiscenãní, samolepicí ideální k oznaãení vypínaãÛ a armatur

40 kusÛ/ar‰íku 15 kusÛ/ar‰íku 20 kusÛ/ar‰íku 20 kusÛ/ar‰íku

Velikost ∅/‰×v (cm) ∅ 1,6 ∅ 2,5 1,8 × 2,7 1,8 × 2,7

Provedení

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

Folie TL 150 Folie TL 150 Folie TL 150 Folie TL 150

TL38.7460 TL38.7461 TL38.7462 TL38.7463

104,104,104,104,-

Orientaãní páska Flex 1 univerzální pouÏití hliník, tlou‰Èka 0,2 mm, s fotoluminiscenãní vrstvou, povrch potaÏen sklolaminátem, samolepicí.

Velikost d × š (cm) 100,0 × 2,5 100,0 × 3,7 100,0 × 4,5

Provedení Alu HI 450 na vyÏádání. 100,0 × 5,0

20

KatalogEverGlow_.indd 20

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 300 Alu HI 300 Alu TL 300 Alu HI 150 Alu HI 300 Alu HI 300 Alu TL 300

TL17.7656 TL17.7730 TL17.7730 TL15.7542 TL17.7542 TL17.7696 TL17.7696

Cena Kã (bez DPH) 546,774,936,656,1.160,1.100,1.248,-

Jediný originál

14.10.2008 20:09:20


Varovné a ochranné profily z velmi kvalitní polyuretanové pûny odolné proti stárnutí, urãené k zaji‰tûní a oznaãení pfiekáÏek dle § 12 BGV A8. Odolné teplotám – 40 °C aÏ + 100 °C, jednoduchá montáÏ. PouÏití: v objektech a venku, na strojích, vozidlech, inventáfii, skladovacích a provozních zafiízeních, stûnách, podhledech aj.

Délka (cm) 100 100 100 100

Délka (cm) 100 100 100 100

Profil 1

Profil 2

PÛlkruhov˘ prÛfiez, samolepicí, pro montáÏ na stûny a regály.

∅ kruhu, samolepicí, pro montáÏ na rohy.

Barva

Objednací ã.

fotoluminiscenãní / ãerná ãervená / bílá Ïlutá / ãerná ãerná

90.9336 90.9329 90.9280 90.9321

Cena Kã (bez DPH) 2.442,1.565,1.565,1.300,-

Délka (cm) 100 100 100 100

Barva

Objednací ã.

fotoluminiscenãní / ãerná ãervená / bílá Ïlutá / ãerná ãerná

90.9337 90.9330 90.9282 90.9322

Cena Kã (bez DPH) 2.442,1.624,1.784,1.300,-

Profil 3

Profil 4

Kruhov˘ s U dráÏkou, bez samolepicí úpravy, k nasazení.

Ploch˘, samolepicí, pro montáÏ na stûny, vozidla, stroje a regály.

Barva

Objednací ã.

fotoluminiscenãní / ãerná ãervená / bílá Ïlutá / ãerná ãerná

90.9338 90.9331 90.9284 90.9323

Cena Kã (bez DPH) 2.442,1.565,1.565,1.300,-

Délka (cm) 100 100

Barva

Objednací ã.

Ïlutá / ãerná ãerná

90.9294 90.9324

Cena Kã (bez DPH) 2.534,2.173,-

Lepidlo pro Profil 2

Rohová spojka

Rohová spojka

PU 152 (Rudolfix RKS). pevnû lepící, snadno pouÏitelné Balení: 1 plechovka á 290 g

tfiíramenná pro Profil 2

dvouramenná pro Profil 2

Obsah

Objednací ã.

290 g

90.9325

Cena Kã (bez DPH) 647,-

Rohová spojka

Barva

Objednací ã.

tfiíramenná dvouramenná

ãerná ãerná

90.3332 90.9333

Cena Kã (bez DPH) 684,572,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 21

21

14.10.2008 20:11:06


Produkty EverGlow® C

EverGlow® C 150 „C“ znamená barvu (Color) a 150 odpovídá osvûdãené kvalitû HI 150: 150 mcd/m2 po 10 minutách a dobou dosvitu 35 hodin. Fluorescence ve dne a fotoluminiscence v noci. Vzájemná kombinace obou látek pfiedstavuje optimální spojení s dvojím užitkem: vysoká rozpoznatelnost ve dne a v noci na nebezpeãných místech, jako jsou napfi. výãnûlky ze stûn a sloupy. Dopadající svûtlo stimuluje fluorescenãní látky, které pak vyzafiují svûtlo o stejné nebo delší vlnové délce – naproti tomu fotoluminiscenãní látky, po ozáfiení svûtlem, svûtlo vydávají. Fluorescenãní látky potfiebují ke své funkci svûtlo, fotoluminiscenãní pigment se rozsvítí ve tmû.

Výstražný profil úhel 90° bez samolepicí úpravy, na každé stranû 3 cm výstražného znaãení, povrch potažen drsným sklolaminátem. Výstražné profily EverGlow jsou velmi vhodné pro oznaãení hran, rohÛ a výãnûlkÛ.

Velikost d × ‰ (cm) 100,0 × 5,0 100,0 × 5,0

Provedení

Objednací ã.

Alu C 150 Alu TL 300

C15.7370 TL17.7370

Výstražný pás se šikmými pruhy, fluorescenãní / ãerná, viditelný ve dne i v noci

Velikost š × d (cm) 3,8 × 100,0 5,0 × 100,0 7,5 × 100,0 10,0 × 100,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,2 mm C 150 Alu 0,2 mm C 150 Alu 0,2 mm C 150 Alu 0,2 mm C 150

C15.4993 C15.4994 C15.4995 C15.4996

Safety Walk® protiskluzová páska samolepicí, fluorescenãní, bez nebo s ãernými šikmými pruhy

Velikost š × d (cm)

Provedení

Objednací ã.

C 150 C 150

C15.7501 C15.7504

852,1.276,-

C 150 C 150

C15.7507 C15.7510

732,992,-

fluorescenãní / ãerná fotoluminiscenãní / ãerná

fluorescenãní 3,0 × 80,0 5,0 × 80,0

fluorescenãní/ãerná 3,0 × 80,0 5,0 × 80,0

Cena Kã (bez DPH) 664,790,-

Cena Kã (bez DPH) 856,1.024,1.504,1.984,-

Cena Kã (bez DPH)

Protiskluzový povrch R13

Orientaãní páska samolepicí, fluorescenãní, bez nebo s ãernými šikmými pruhy

Velikost š × d (cm) 5,0 × 500,0

5,0 × 2500,0

Výstražný trojúhelník bez symbolu Kvalita SL / C

Délka strany 20,0 cm 20,0 cm

Provedení

Objednací ã.

Fólie C 150 Fólie C 150, pruhy doleva Fólie C 150, pruhy doprava Fólie C 150 Fólie C 150, pruhy doleva Fólie C 150, pruhy doprava

C38.4987 C38.4989L C38.4989R C38.4988 C38.4990L C38.4990R

Provedení

Objednací ã.

Alu C 150 Fólie C 150

15.0252 38.0252

Cena Kã (bez DPH) 2.732,1.764,1.764,11.960,7.880,7.880,-

Cena Kã (bez DPH) 818,704,-

Dreiecke Na vyžádání pro vás zhotovíme individuální výstražný trojúhelník! Cena na dotaz.

22

KatalogEverGlow_.indd 22

Jediný originál

14.10.2008 20:11:09


Fotoluminiscenãní barvy

Fotoluminiscenãní barvy pro optické bezpeãnostní systémy dle BGR 216 a ISO 16069 Naše fotoluminiscenãní barvy jsou ideálním fiešením na místa s nejvyššími nároky na zatížitelnost a odolnost proti otûru.

Pro tyto barvy používáme fotoluminiscenãní pigment s vysokým jasem, který se svûtlem rychle nabíjí, a barvy tak mají mimofiádnû dlouhou dobu dosvitu. Je jedno, zda jde o provoz vysokozdvižných vozíkÛ nebo chemický provoz, pro každé použití máme vhodnou barvu.

Systém F je dvousložkový epoxidový systém, které je urãen zejména pro nátûry vodorovných ploch a ãar. Pro prodloužení doby skladovatelnosti, dodáváme fotoluminiscenãní pigment ve zvláštní nádobû. Barvu lze nanášet váleãkem nebo štûtcem. Pro dosažení optimálního jasu doporuãujeme použít základní nátûr bílou barvou. Doba schnutí nátûru je cca. 8 hodin.

Typ

**Jas po 10 /60 min.

F 100 F 150 F 200 F 300 Základní barva, bílá ¤edidlo

100 / 15 150 / 20 200 / 28 300 / 35

Spotfieba g/m2 cca. 1000 cca. 1000 cca. 1000 cca. 1000 cca. 250

0,5 litru

Objednací ã. Cena Kã/kg (bez DPH) 5.104,90.7666* 5.475,90.3033* 6.605,90.7667* 7.371,90.3034* 3.052,90.7665* 645,90.3035

Balení 1 kg / 2,5 kg / 5 kg. Pro dosažení optimálního jasu doporuãujeme použít základní nátûr.

Systém G je dvousložkový epoxidový systém, které je urãen pfiedevším pro bodové znaãení (šipky, koleãka). Barva se nanáší špachtlí pomocí šablony. Na jeden metr délky je nutné vyznaãit 3 šipky (max. odstup 35 cm). Pro prodloužení doby skladovatelnosti, dodáváme fotoluminiscenãní pigment ve zvláštní nádobû. Doba schnutí nátûru je cca. 8 hodin. 1 kg barvy vystaãí na cca. 40-60 šipek. Typ

**Jas po 10 /60 min.

G 100 G 150 G 200 Základní barva, bílá ¤edidlo

100 / 15 150 / 20 200 / 28 0,5 litru

Spotfieba g/m2 cca. 1000 cca. 1000 cca. 1000 cca. 250

Objednací ã. Cena Kã/kg (bez DPH) 5.248,90.7668* 5.629,90.3036* 6.809,90.7669* 3.052,90.7665* 645,90.3035

Balení 1 kg / 2,5 kg / 5 kg. Pro dosažení optimálního jasu doporuãujeme použít základní nátûr. (** Mûfieno podle DIN 6750 T1)

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 23

23

14.10.2008 20:11:13


Fotoluminiscenãní barvy

Jedno složková disperzní barva pro nátûry zábradlí, stûn nebo armatur (Není odolná chÛzi!)

Typ

**Jas

Vlastnosti

Objednací ã.

Základní barva reflexní

Velmi dobfie kryjící bez zápachu a rozpouštûdel, fieditelná vodou, odolná proti otûru

90.0145*

Cena Kã/kg (bez DPH) 2.652,-

Disperzní barva fotoluminiscenãní (nanáší se 2-3×) 100 / 15

Pfiímo k nanášení štûtcem, bez rozpouštûdel, fieditelná vodou

90.0146*

8.060,-

Ochranný lak Transparentní, proti otûru

Pfiímo k nanášení štûtcem, bez rozpouštûdel, fieditelný vodou

90.0147*

2.444,-

po 10 / 60 min.

Balení 1 kg / 2,5 kg / 5 kg.

Studený plast Pro povrchy, které musí rychle uschnout, nabízíme naši rychleschnoucí barvu, která vytvrdne bûhem 20-30 minut. Je vhodná pro nátûry ãar, šipek a koleãek. Extrémnû odolná proti všem mechanickým a chemickým vlivÛm. Pro dosažení optimálního jasu doporuãujeme použít základní nátûr bílou barvou.

Typ

**Jas po 10 /60 min.

G 200S

200 / 28

Spotfieba kg/m2 cca. 3kg

NOVINKA!

Objednací ã. Cena Kã/kg (bez DPH) 90.3037/5 6.916,Minimální množství 5 kg

* Pfii objednávce uveìte prosím za objednacím ãíslem i velikost balení (napfi. 90.7666/2,5). Pfii objednávce 5 kg a více mÛžeme dodat typ F/G 150 a F/G 250 také v kvalitû TL (cena na vyžádání).

** Mûfieno podle DIN 67510 na bílém podkladu pfii tloušÈce nátûru 1 mm Pfiíslušné fiedidlo obdržíte na dotaz. Jas nátûru lze podle vašich požadavkÛ upravit.

DÛležité upozornûní: Podrobné údaje o vlastnostech, použití, jasu a bezpeãnosti naleznete v technickým informacích a bezpeãnostních listech.

Svûtelný pigment

Mûfiení dle DIN 67510 + ISO 17398 aj.

Nyní nabízíme také široký sortiment fotoluminiscenãních pigmentÛ na bázi hlinitanu strontnatého a sirníku zineãnatého.

Spoleãnost EverGlow GmbH je certifikována Germanischer Llyod pro provádûní svûtelných mûfiení. Rádi vám zmûfiíme vaše fotoluminiscenãní prvky, ale také výrobky v prÛbûhu výroby. Zavolejte nám!

Zajímá vás to? Pošlete nám poptávku!

24

KatalogEverGlow_.indd 24

Jediný originál

14.10.2008 20:11:14


fotoluminiscenãního znaãení velkého rozsahu pomocí

Všechny barvy lze dodat také v kvalitû TL!

barev odbornou firmou.

Vyžádejte si bližší informace.

Pfii požadavcích na zhotovení znaãení na nerovném podkladu, je použití kvalitních fotoluminiscenãních barev EverGlow zárukou trvalého fiešení. Ve smyslu BGR 216 doporuãujeme provést zhotovení

Šablony: S jejich pomocí snadno zhotovíte šipky a koleãka pomocí fotoluminiscenãních barev.

Jsou urãeny zejména pro zhotovení znaãek na podlaze, pfies které se bude jezdit.

Šablona na šipku z hliníku Hodí se zejména pro zhotovení šipek fotoluminiscenãními barvami. Nízká hmotnost a snadný úchop umožÀuje rychlou a ãistou práci. Poznámka: Jiné tvary a velikost na vyžádání. Hliníkové šablony se snadno ãistí napfi. pomocí fiedidla (str. 23).

š × v × h (cm)

Provedení

Objednací ã.

35,0 × 13,0 × 4,0

Hliník

90.3038

Cena Kã (bez DPH) 2.912,-

Rozmûry: šipka 90 × 95 mm, Hmotnost 350 g

Šablona na šipku z kartónu

!

Hodí se zejména pro zhotovení menšího množství šipek, pfiípadnû pro zhotovení vzorové znaãení.

š × v × h (cm)

Provedení

Objednací ã.

25,0 × 15,0 × 1,7

Kartón

90.3039

Cena Kã (bez DPH) 103,-

Rozmûry: šipka 90 × 95 mm, Hmotnost 35 g

Šablona na koleãko z kartónu Hodí se zejména pro zhotovení menšího množství koleãek, pfiípadnû pro zhotovení vzorové znaãení.

š × v × h (cm)

Provedení

Objednací ã.

25,0 × 15,0 × 1,7

Kartón

90.3040

Cena Kã (bez DPH) 103,-

Rozmûry: ∅ kruhu 100 mm, Hmotnost 35 g Poznámka: Jiné tvary a velikost na vyžádání.

Špachtle 120 mm s držákem

Rozmûry (cm)

Provedení

Objednací ã.

12,0

Hliník

90.3041

Cena Kã (bez DPH) 141,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 25

25

14.10.2008 20:11:17


Naše služby – Individuální

Foto: Josef Husák, Metrostav, a.s.

26

KatalogEverGlow_def.indd 26

Jediný originál

10/27/08 7:22:18 PM


í poradenská ãinnost… N

aším cílem je komplexnû pomoci našim zákazníkÛm. Podporujeme majitele, provozovatele a dodavatele odbornými radami pfii projektování Vašich bezpeãnostních systémÛ.

Dáváme k dispozici naše zkušenosti – na zemi, na vodû a ve vzduchu – je jedno, zda jde o 28 patro nebo prostory v podzemí. EverGlow, to není pouze prodej - jsme výrobní sítí od vývoje po výrobu až po instalaci fotoluminiscenãních bezpeãnostních výrobkÛ na daném místû.

Slibujeme: ➡ Bezpeãnostní fiešení šitá na míru ➡ Zhodnocení svûtelných podmínek ➡ Dodržení požadavkÛ norem ➡ Rychlé dodávky ➡ Nejnovûjší stav techniky ➡ Pružnost a odborné znalosti pro individuální fiešení ➡ Odborná poradenská ãinnost, plánování, montáž a údržba

N

aše nabídka spoãívá v tom, aby doprovázela zákazníky, naše porozumûní pro kvalitu je klíãem pro spokojenost našich zákazníkÛ. Aby jste mohli se znaãkou EverGlow poãítat, garantuje naše plošná síÈ výhradních partnerÛ trvalou kvalitu a servis.

Pro bezpeãnost jsme tady s Vámi! Jediný originál

KatalogEverGlow_def.indd 27

27

10/27/08 7:22:57 PM


Fotoluminiscenãní únikové znaãení

2 1

3

4 11

Pfiíklady pro použití výrobkÛ EverGlow:

5

Foto: Letištû Thein-Mohan, Frankfurt/Main

1

Únikové znaãky (pro montáž na strop, str. 36)

2

Únikové znaãky (pro montáž na stûnu, str. 30)

3 4 5 6 7 8 9

Znaãky pod dvefiní kliky (str. 17) Páska pro oznaãení dvefií (str. 17) Orientaãní pásky pro montáž na stûnu (str. 7) Orientaãní znaãení pro pásky (str. 7) Výstražný profil (str. 20) Orientaãní páska na zábradlí (str. 16) Profil na hranu schodu (str. 16)

10 Podlahové orientaãní šipky (str. 18)

11

8

7

9 6

Výstražné pásky (str. 9)

10

Výrobky EverGlow jsou testovány podle normy DIN 67510 akreditovanou zkušebnou, splÀují ve všech bodech požadavky normy DIN a lze je použít pro bezpeãnostní únikové znaãení dle BGV A8 a DIN 4844.

materiálÛ také po dostateãnou dobu po výpadku elektrického osvûtlení. Za vyhovující je považována rozpoznatelnost znaãek, pokud vlastnosti a kvalita jejich fotoluminiscenãních materiálÛ splÀuje požadavky normy DIN 67510-4 „Fotoluminiscenãní pigmenty a výrobky; fotoluminiscenãní výrobky pro bezpeãnostní únikové znaãení“.

Výtah z normy BGV A8 § 10 Pokud není pfiíslušnými pfiedpisy požadováno nouzové osvûtlení, musí být na únikových cestách zajištûna rozpoznatelnost únikových a požárních znaãek použitím fotoluminiscenãních

28

KatalogEverGlow_.indd 28

Pozorovací vzdálenost Velikost znaãek závisí na pozorovací vzdálenosti (viz. âSN ISO 3864-1). Pro dobré podmínky viditelnosti ji lze zjistit z následující tabulky:

Velikost znaãky

Max. pozorovací vzdálenost

š × v (cm)

(m)

10,0 × 10,0

10

20,0 × 10,0

10

15,0 × 15,0

15

30,0 × 15,0

15

20,0 × 20,0

20

40,0 × 20,0

20

25,0 × 25,0

25

Jediný originál

14.10.2008 20:11:26


Nouzov˘ v˘chod vpravo (kombinovaná znaãka)

®

EverGlow Hi 150 vûtší bezpeãnost za výhodnou cenu

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.3023 15.3023 38.3024 15.3024

Nouzov˘ v˘chod vlevo (kombinovaná znaãka)

Úniková cesta / Nouzov˘ v˘chod vpravo BGV A8 E10 DIN 4844-2 D-E010

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0029 15.0029 38.0030 15.0030

Cena Kã (bez DPH) 111,128,184,199,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0025 15.0025 38.0026 15.0026

BGV A8 E09 DIN 4844-2 D-E009

20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0031 15.0031 38.0032 15.0032

Cena Kã (bez DPH) 111,128,184,199,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0 60,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI Alu HI

38.3069 15.3069 38.3079 15.3079 15.3027

BGV A8 E01 DIN 4844-2 D-E001

20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0055 15.0055 38.0056 15.0056

Cena Kã (bez DPH) 111,128,184,199,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0 60,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI Alu HI

38.3084 15.3084 38.3085 15.3085 15.3028

BGV A8 E02 DIN 4844-2 D-E002

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0090 15.0090 38.0091 15.0091

Cena Kã (bez DPH) 111,128,184,199,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0 60,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0086 15.0086 38.0087 15.0087 15.3029

Rámeãky pro tyto znaãky na str. 41

Cena Kã (bez DPH) 228,282,374,456,1.332,-

Nouzov˘ v˘chod vlevo (kombinovaná znaãka)

PouÏití V˘hodou tûchto znaãek je, Ïe lze pomocí 4 symbolÛ vyznaãit jak˘koliv smûr úniku. Znaãka úniková cesta se pouÏívá jen ve spojení se znaãkou ukazazatel smûru.

Cena Kã (bez DPH) 228,282,374,456,1.332,-

Nouzov˘ v˘chod vpravo (kombinovaná znaãka)

Ukazatel smûru nahoru / dolÛ

í

Cena Kã (bez DPH) 228,282,374,456,1.332,-

Nouzov˘ v˘chod vlevo (kombinovaná znaãka)

Ukazatel smûru vpravo / vlevo

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

Cena Kã (bez DPH) 228,282,374,456,-

Nouzov˘ v˘chod vpravo (kombinovaná znaãka)

Úniková cesta / Nouzov˘ v˘chod vlevo

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

Cena Kã (bez DPH) 228,282,374,456,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0 60,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0088 15.0088 38.0089 15.0089 15.3030

Cena Kã (bez DPH) 228,282,374,456,1.332,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 29

29

14.10.2008 20:11:27


Fotoluminiscenãní znaãení únikov˘ch cest

K dispozici také obo oboustranné znaãky s otvory otvo pro upevnûní. Cena na dotaz

Úhlové a praporkové znaãky! Více informací na str. 36

Velikost š × v (cm) 15,0 × 30,0 20,0 × 40,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Nouzov˘ v˘chod (pro umístûní vedle v˘chodu)

Nouzov˘ v˘chod (pro umístûní nad v˘chodem)

BGV A8 E15

BGV A8 E16

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0011 15.0011 38.0012 15.0012

40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0014 15.0014 38.0015 15.0015

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Úniková cesta doleva

BGV A8 E13

BGV A8 E13

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0008 15.0008 38.0009 15.0009

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0005 15.0005 38.0006 15.0006

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Úniková cesta Schody napravo dolÛ

Úniková cesta Schody nalevo dolÛ

BGV A8 E13

BGV A8 E13

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0023 15.0023 38.0024 15.0024

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0021 15.0021 38.0022 15.0022

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Úniková cesta Schody napravo nahoru

Úniková cesta Schody nalevo nahoru

BGV A8 E13

BGV A8 E13

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0019 15.0019 38.0020 15.0020

KatalogEverGlow_.indd 30

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0

Úniková cesta doprava

Provedení

30

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0017 15.0017 38.0018 15.0018

Cena Kã (bez DPH) 150,233,335,348,-

Jediný originál

14.10.2008 20:11:28


Samolepicí podloÏky ze syntetické pryÏe s extrémnû vysokou pfiilnavostí pro jednoduchou montáÏ hliníkov˘ch znaãek EverGlow, 1 balení = 4 samolepicí podloÏky Objednací ã. 90.9129

Cena Kã (bez DPH) 26,-

ShromaÏdi‰tû BGV A8 E11 DIN 4844-2 E011

Velikost š × v (cm) 40,0 × 40,0 60,0 × 60,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 10,5 40,0 × 14,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 10,5 40,0 × 14,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0038 15.0038 15.0039

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0099 15.0099 15.0100

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0097 15.0097 15.0098

Cena Kã (bez DPH) 840,880,1.720,-

Cena Kã (bez DPH) 246,372,454,-

Cena Kã (bez DPH) 246,372,454,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 10,5 40,0 × 14,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 10,5 40,0 × 14,0

Provedení Objednací ã. Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0101 15.0101 15.0102

Provedení Objednací ã. Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0126 15.0126 15.0127

Cena Kã (bez DPH) 246,372,454,-

Velikost š × v (cm) 30,0 × 10,5 40,0 × 14,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 10,5

Cena Kã (bez DPH) 246,372,454,-

40,0 × 14,0

Úniková cesta pro vozíãkáfie doprava

Velikost š × v (cm) 29,7 × 14,8 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Folie HI Alu HI Folie HI Alu HI

38.0027 15.0027 38.0028 15.0028

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0103 15.0103 15.0104

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Alu HI

38.0105 15.0105 15.0106

Cena Kã (bez DPH) 246,372,454,-

Cena Kã (bez DPH) 246,372,454,-

Úniková cesta pro vozíãkáfie doleva

Velikost š × v (cm) 29,7 × 14,8

Cena Kã (bez DPH) 226,280,374,456,-

40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Folie HI Alu HI Folie HI Alu HI

38.0025 15.0025 38.0026 15.0026

Cena Kã (bez DPH) 226,280,374,456,-

Mezinárodní únikové znaãky

Velikost š × v (cm) 39,0 × 11,5

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 150 15.7650 Alu HI 300 17.7650

Velikost š × v (cm) 39,0 × 11,5

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 150 15.7652 Alu HI 300 17.7652

Velikost š × v (cm) 39,0 × 11,5

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 150 15.7651 Alu HI 300 17.7651

Velikost š × v (cm) 39,0 × 11,5

Provedení

Objednací ã.

Alu HI 150 15.7653 Alu HI 300 17.7653

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 31

Cena Kã (bez DPH) 259,376,-

31

14.10.2008 20:11:53


Fotoluminiscenãní únikové znaãení Automatick˘ externí defibrilátor (AED)

NOVINKA

DIN 4844-2 D-E017

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Fólie HI 150

38.0167 38.0155

Cena Kã (bez DPH) 172,298,-

První pomoc BGV A8 E03 DIN 4844-2 D-E003

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0 30,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0057 15.0057 38.0058 15.0058 38.0078 15.0078

Nosítka pro nemocné Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,400,472,-

BGV A8 E04 DIN 4844-2 D-E004

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

BGV A8 E07 DIN 4844-2 D-E007

20,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0067 15.0067 38.0068 15.0068

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

38.0059 15.0059 38.0060 15.0060

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0065 15.0065 38.0066 15.0066

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

Nouzová sprcha

Zafiízení pro vyplachování oãí

BGV A8 E05 DIN 4844-2 D-E005

BGV A8 E06 DIN 4844-2 D-E006

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0061 15.0061 38.0062 15.0062

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0055 15.0055 38.0056 15.0056

KatalogEverGlow_.indd 32

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0063 15.0063 38.0064 15.0064

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

BGV A8 E02 DIN 4844-2 D-E002

Cena Kã (bez DPH) 110,129,184,224,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

UPOZORNùNÍ: Pfii pouÏití tûchto znaãek na únikov˘ch cestách je nutné je doplnit ukazatelem smûru. 32

Provedení

Ukazatel smûru nahoru / dolÛ

BGV A8 E01 DIN 4844-2 D-E001

20,0 × 20,0

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

BGV A8 E08 DIN 4844-2 D-E008

Ukazatel smûru vpravo / vlevo

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

Objednací ã.

Lékafi

Telefon pro tísÀová volání

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

Provedení

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.0090 15.0090 38.0091 15.0091

Cena Kã (bez DPH) 110,129,184,224,-

Pfiíklad:

Jediný originál

14.10.2008 20:11:56


První pomoc

A

Úniková cesta poÏárním Ïebfiíkem jen v pfiípadû pokynÛ

Velikost š × v (cm) 40,0 × 14,0

ãísla si dopí‰ete sami

NOVINKA

Provedení

Objednací ã.

Alu HI

15.0037

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

Cena Kã (bez DPH) 550,-

Telefonní seznam pro tísÀová volání

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Alu HI * Alu HI **

15.0046 15.0045

Cena Kã (bez DPH) 551,na dotaz

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.0074 15.0074

0šetfiovna

ãísla si dopí‰ete sami

BGV A8 E03 DIN 4844-2 D-E003 s doplÀkov˘m textem

Objednací ã.

Alu HI

15.0044

Alu HI

15.0092

Cena Kã (bez DPH) 758,-

Cena Kã (bez DPH) 551,-

První pomoc pfii úrazu

BGV A8 E03 DIN 4844-2 D-E003 s doplÀkov˘m textem

DÛleÏitá telefonní ãísla

Provedení

Objednací ã.

Lékárniãka

ãísla si dopí‰ete sami* nebo je vytiskneme ** podle va‰eho zadání

Velikost š × v (cm) 16,0 × 20,0 16,0 × 20,0

Provedení

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

NepouÏívejte v˘tah pfii poÏáru

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.0073 15.0073

Cena Kã (bez DPH) 392,459,-

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.0048 15.0048

Cena Kã (bez DPH) 480,560,-

Pokyny pfii havárii

Cena Kã (bez DPH) 392,459,-

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.0049 15.0049

Pokyny pfii poÏáru

Cena Kã (bez DPH) 480,560,-

Pokyny pfii poÏáru DIN 14096-1

Velikost š × v (cm) 13,1 × 18,5 13,1 × 18,5 26,2 × 37,1

Provedení

Objednací ã.

Folie HI Alu HI Alu HI

38.1126 15.1126 15.1127

Cena Kã (bez DPH) 359,412,1.094,-

Vyrobíme pro vás... Kombinované znaãky pro zafiízení první pomoci, resp. poÏární s fóliovou znaãkou (20,0 × 20,0 cm) a textem do 15 znakÛ podle volby Pfii objednávce uveìte prosím souãasnû objednací ãíslo poÏadované fóliové znaãky a text. (Cena je uvedena vãetnû fóliové znaãky a textu.)

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.0050 15.0050

Cena Kã (bez DPH) 480,560,-

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

Pfiíklad objednávky:

Provedení

Objednací ã.

Alu HI

15.2804

Cena Kã (bez DPH) 758,-

Kombinované znaãka pro zafiízení první pomoc, resp. poÏární

15.0077 / 38.2704 Text: Hasicí pfiístroj CO2

Voliteln˘ text a symbol

Pfiíklad objednávky:

15.0077 / 38.0066 Text: Po – Pá 10 – 16 hod

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

Provedení

Objednací ã.

Alu HI

15.0077

Cena Kã (bez DPH) 1.020,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 33

33

14.10.2008 20:11:57


Fotoluminiscenãní záchranné znaãení

NOVINKA Únikový žebfiík vlevo

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.3020 15.3020

Cena Kã (bez DPH) 232,266,-

Únikový žebfiík vpravo

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0 20,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 15,0 × 15,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.3021 15.3021

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.3022 * 15.3022 *

Cena Kã (bez DPH) 232,266,-

Cena Kã (bez DPH) 180,260,-

* Za objednacím ãíslem uveìte prosím požadovanou ãíslici nebo písmeno. Pfiíklad: 38.3022-1 nebo 38.3022-A

34

KatalogEverGlow_.indd 34

EverGlow - Znaãení pater Je optimální doplÀkem záchranného znaãení pro dvefie a schodištû Provedení: potisk nebo kašírováno

Jediný originál

14.10.2008 20:11:58


Úhlové a praporkové znaãky Vystupují do prostoru a zaruãují tak jejich vãasné a lep‰í rozpoznání. Dvû provedení – jedna cena!

od 400,- Kã (bez DPH)

První pomoc

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0 30,0 × 30,0

BGV A8 E03

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9202 15.9212 15.9203 15.9213 15.9500 15.9501

Nosítka pro nemocné

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

BGV A8 E04

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9505 15.9507 15.9506 15.9508

Zafiízení pro likvidaci poÏárÛ

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

BGV A8 F07

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9529 15.9531 15.9530 15.9532

Cena Kã (bez DPH) 400,550,994,-

15,0 × 15,0 20,0 × 20,0 30,0 × 30,0

Automatick˘ externí defibrilátor (AED) DIN 4844-2 D-E017

Zafiízení pro vyplachování oãí

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.3052 15.3053 15.3054 15.3055

Telefon pro tísÀová volání

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9521 15.9523 15.9522 15.9524

Hasicí pfiístroj

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Hasicí hadice

20,0 × 20,0 30,0 × 30,0

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.2740 15.2745 15.2741 15.2746 15.2742 15.2747

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

30,0 × 30,0

Provedení

BGV A8 F05 DIN 4844-2 D-F005

Provedení

Hasicí pfiístroj (ISO)

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

BGV A8 E07

15.9204 15.9214 15.9205 15.9215 15.9502 15.9504

20,0 × 20,0

Lékafi

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, Fahne Alu HI, úhlová Alu HI, Fahne

15.9513 15.9515 15.9514 15.9516

BGV A8 E08

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9517 15.9519 15.9518 15.9520

PoÏární hlásiã

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

BGV A8 F06

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9537 15.9539 15.9538 15.9540

PoÏární hlásiã manuální

BGV A8 F03

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9525 15.9527 15.9526 15.9528

BGV A8 E06

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

BGV A8 F08

Provedení

Objednací ã.

Alu HI, úhlová Alu HI, praporková Alu HI, úhlová Alu HI, praporková

15.9541 15.9543 15.9542 15.9544

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 35

35

14.10.2008 20:12:02


Fotoluminiscenãní úhlové a praporkové znaãky, individuální

Na neutrální úhlové a praporkové ‰títky mÛÏete nalepit samolepicí fóliové znaãky EVERGLOW® dle svého v˘bûru. Tím se vám otevírají ‰iroké moÏnosti nejrÛznûj‰ích variant. Pfii objednávce uveìte prosím souãasnû objednací ãísla poÏadovan˘ch foliov˘ch (nebo Alu) znaãek. Uvedené ceny nezahrnují cenu fóliov˘ch (pfiíp. Alu) znaãek. Na vyÏádání vám pfiipravíme kompletní fie‰ení.

od 358,- Kã (bez DPH)

15,0 × 15,0 20,0 × 20,0 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0 Úhlová tabulka – obdélník (pro montáÏ na stûnu)

KatalogEverGlow_.indd 36

Objednací ã.

Alu Alu

51.9550 51.9551

Provedení Objednací ã. Alu Alu

51.9560 51.9561

Velikost tabulky v cm (‰ × v × h): Pro znaãky 30,0 × 15,0 = 30,0 × 15,5 × 2,2 Pro znaãky 40,0 × 20,0 = 40,0 × 20,5 × 2,5 Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

36

Provedení

Velikost tabulky v cm (‰ × v × h): Pro znaãky 30,0 × 15,0 = 2,2 × 15,0 × 30,5 Pro znaãky 40,0 × 20,0 = 2,5 × 20,0 × 40,5 Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Praporková tabulka – obdélník (pro montáÏ na strop

Vytvofite si svoji individuální úhlovou nebo praporkovou znaãku!

Velikost tabulky v cm (‰ × v × h): Pro znaãky 30,0 × 15,0 = 46,0 × 15,0 × 20,5 Pro znaãky 40,0 × 20,0 = 59,5 × 20,0 × 28,0 Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 40,0 × 20,0

Praporková tabulka – obdélník (pro montáÏ na stûnu)

Úhlové a praporkové znaãky.

Cena Kã (bez DPH) 358,420,476,616,-

Provedení Alu Alu

Objednací ã. 51.9555 51.9556

Úhlová tabulka – ãtverec Velikost tabulky v cm (‰ × v × h): Pro znaãky 15,0 × 15,0 = 25,7 × 15,0 × 10,5 (pro montáÏ na stûnu) Pro znaãky 20,0 × 20,0 = 35,3 × 20,0 × 14,0 Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu Alu

51.9552 51.9553

Praporková tabulka – ãtverec Velikost tabulky v cm (‰ × v × h): (pro montáÏ na stûnu) Pro znaãky 15,0 × 15,0 = 2,2 × 15,0 × 15,5 Pro znaãky 20,0 × 20,0 = 2,5 × 20,0 × 20,5 Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu Alu

51.9557 51.9558

Praporková tabulka – ãtverec Velikost tabulky v cm (‰ × v × h): (pro montáÏ na strop) Pro znaãky 15,0 × 15,0 = 15,0 × 15,5 × 2,2 Pro znaãky 20,0 × 20,0 = 20,0 × 20,5 × 2,5 Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu Alu

51.9563 51.9564

Jediný originál

14.10.2008 20:12:05


Fotoluminiscenãní poÏární znaãení Požární znaãky dle BGV a DIN 4844 slouží k oznaãení prostfiedkÛ požární ochrany a k vyznaãení smûru, kde se nachází. Všechny požární znaãky musí být vyrobeny z ãervené a trvanlivé barvy. A8 § 10, (3): Pokud normy nevyžadují instalovat nouzové osvûtlení, musí být únikové a požární znaãky na únikových cestách zhotoveny z fotoluminiscenãního materiálu tak, aby byly rozpoznatelné po nezbytnou dobu, potfiebnou k bezpeãnému úniku z objektu i v pfiípadû výpadku bûžného osvûtlení.

od 79,- Kã

Velikost š × v (cm) 10,0 × 10,0 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0 30,0 × 30,0 45,0 × 45,0

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Hasicí pfiístroj

PoÏární hlásiã

BGV A8 F05 DIN 4844-2 D-F005

BGV A8 F06 DIN 4844-2 D-F006

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2702 38.2703 15.2703 38.2704 15.2704 38.2705 15.2705 38.2730 15.2730

Cena Kã (bez DPH) 79,88,122,184,195,472,516,992,1.260,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2715 15.2715 38.2716 15.2716

Îebfiík

BGV A8 F03 DIN 4844-2 D-F003

BGV A8 F04 DIN 4844-2 D-F004

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2700 15.2700 38.2701 15.2701

Cena Kã (bez DPH) 88,122,184,195,-

Cena Kã (bez DPH) 142,189,184,224,-

Samolepicí podloÏky ze syntetické pryÏe s extrémnû vysokou pfiilnavostí pro jednoduchou montáÏ hliníkov˘ch znaãek EVERGLOW, 1 balení = 4 samolepicí podloÏky

Hasicí hadice

Provedení

(bez DPH)

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2712 15.2712 38.2713 15.2713

Zafiízení pro likvidaci poÏárÛ

BGV A8 F08 DIN 4844-2 D-F008

BGV A8 F07 DIN 4844-2 D-F007

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2731 15.2731 38.2732 15.2732

Cena Kã (bez DPH) 88,132,184,224,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2706 15.2706 38.2707 15.2707

90.9129

Cena Kã (bez DPH) 26,-

Cena Kã (bez DPH) 142,189,184,224,-

PoÏární hlásiã (manuální)

Provedení

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH) 142,189,184,224,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 37

37

14.10.2008 20:12:07


Fotoluminiscenãní poÏární znaãení

Hasicí pfiístroj (ISO)

Smûrové ‰ipky se pouÏívají jen ve spojení se znaãkou poÏárního zafiízení. Pfiíklad: Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0

Ukazatel smûru doprava / doleva BGV A8 F01 DIN 4844-2 D-F001

20,0 × 20,0 Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2709 15.2709 38.2710 15.2710

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,200,-

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2736 15.2736 38.2737 15.2737

Cena Kã (bez DPH) 104,122,184,224,-

Hasicí deka BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

Ukazatel smûru nahoru / dolÛ

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.2718 15.2718

Cena Kã (bez DPH) 376,440,-

BGV A8 F02 DIN 4844-2 D-F002

Hasicí písek Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 29,7 × 10,5

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2728 15.2728 38.2729 15.2729

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI

38.2500

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,200,-

Cena Kã (bez DPH) 372,-

BGV A8 F07 / DIN 4844-2 D-F007

Velikost š × v (cm) 20,0 × 30,0

Velikost š × v (cm) 29,7 × 10,5

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI

38.2512

Cena Kã (bez DPH) 372,-

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI

38.2719 15.2719

Velikost š × v (cm) 29,7 × 10,5

Cena Kã (bez DPH) 376,440,-

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI

38.2540

Cena Kã (bez DPH) 372,-

Smûrová ‰ipka

Velikost š × v (cm) 29,7 × 10,5

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI

38.2544

Cena Kã (bez DPH) 372,-

Velikost š × v (cm) 29,7 × 10,5

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI

38.2546

Cena Kã (bez DPH) 372,-

Velikost š × v (cm) 29,7 × 10,5

Provedení Objednací ã. Fólie HI

38.2536

Cena Kã (bez DPH) 372,-

Mnohostranné moÏnosti pouÏití s individuálnû zadan˘m textem.

Velikost š × v (cm) 14.8 × 5,2 29,7 × 10,5

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.2883 15.2883 38.2630 15.2630

Cena Kã (bez DPH) 246,310,372,396,-

Vyrobíme pro vás... V˘straÏné tabulky dle DIN 4066 s textem podle volby

38

KatalogEverGlow_.indd 38

Fotoluminiscenãní znaãky se dodávají s ãerven˘m nebo ãern˘m okrajem. Podle velikosti lze napsat aÏ 30 znakÛ textu. Pfii objednání uveìte prosím poÏadovan˘ text. Pfiíklad objednávky: 15.7641 – Pozor schody!

Fólie HI Alu HI max. 20 znakÛ textu

38.2659 15.2659

Cena Kã (bez DPH) 914,984,-

42,0 × 14,8 Alu HI max. 30 znakÛ textu

15.2660

1.412,-

Velikost š × v (cm) 29,7 × 10,5

Provedení

Objednací ã.

Velikost Provedení š × v (cm) 20,0 × 10,0 Alu HI 29,7 × 10,5 Alu HI max. 20 znakÛ textu 30,0 × 20,0 Alu HI 40,0 × 14,0 Alu HI max. 30 znakÛ textu

15.7640 15.7641

Cena Kã (bez DPH) 914,984,-

15.7642 15.7643

1.412,1.676,-

Objednací ã.

Jediný originál

14.10.2008 20:12:09


ISO 7010 popisuje jako mezinárodní standard také bezpeãnostní a požární znaãky. Pfii jejich výrobû jsou vzaty v potaz požadavky normy ISO 3864. ISO 7010 tedy pfiedstavuje katalog všech mezinárodnû schválených znaãek. Znaãky standardu ISO 7010 lze v principu použít všude, pokud místní národní pfiedpisy nestanoví jinak.

Rámeãky pro požární znaãky na str. 41 Hasicí hadice

Prostfiedky pro boj s ohnûm

ISO 7010

ISO 7010

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.7692 15.7692 38.7693 15.7693

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,195,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.7690 15.7690 38.7691 15.7691

Hasicí pfiístroj

Žebfiík

ISO 7010

ISO 7010

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.7694 15.7694 38.7695 15.7695

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,195,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.US2712 15.US2712 38.US2713 15.US2713

Požární hlásiã

Požární hlásiã

ISO 7010

ISO 7010

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.US2715 15.US2715 38.US2716 15.US2716

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

Velikost š × v (cm) 15,0 × 15,0 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Fólie HI Alu HI Fólie HI Alu HI

38.US2731 15.US2731 38.US2732 15.US2732

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

Cena Kã (bez DPH) 144,190,184,224,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 39

39

14.10.2008 20:12:12


Fotoluminiscenãní únikové znaãení Triple Loading

Triple Loading: Lepší rozpoznatelnost = vûtší bezpeãnost! Špiãkové výrobky fiady EverGlow TL se již po nûkolik let úspûšnû používají v praxi. Nová generace pigmentÛ a nové postupy pfii jejich nanášení umožÀuje pfii nízkých hladinách osvûtlení trojnásobnû rychlejší a úãinnûjší „nabití“ fotoluminiscenãních znaãek. Výrobky fiady TL 300 jsou proto vhodné do prostor s nízkou hladinou osvûtlení, nebo do míst, kde se svítí po krátkou dobu: tunely, schodištû, podzemní garáže a prostory, ve kterých se svítí po omezenou dobu.

Nouzový východ vlevo (kombinovaná znaãka) TL 300

Velikost š × v (cm) 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.3024

Cena Kã (bez DPH) 1.280,-

Nouzový východ vpravo (kombinovaná znaãka) TL 300

Velikost š × v (cm) 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.3026

Úniková cesta doleva (kombinovaná znaãka) TL 300

Velikost š × v (cm) 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.0089

Cena Kã (bez DPH) 1.280,-

Úniková cesta doprava (kombinovaná znaãka) TL 300

Velikost š × v (cm) 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.0087

Nouzový východ vlevo (kombinovaná znaãka) TL 300

Velikost š × v (cm) 40,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.0085

Cena Kã (bez DPH) 1.280,-

Velikost š × v (cm) 40,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.0079

Hasicí hadice TL 300

BGV A8 F05 DIN 4844-2 D-F005

BGV A8 F03 DIN 4844-2 D-F003

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.2704

40

KatalogEverGlow_.indd 40

Cena Kã (bez DPH) 798,-

Cena Kã (bez DPH) 1.280,-

Nouzový východ vpravo (kombinovaná znaãka) TL 300

Hasicí pfiístroj TL 300

Provedení

Cena Kã (bez DPH) 1.280,-

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0

Provedení

Objednací ã.

Alu 0,56 mm

TL17.2701

Cena Kã (bez DPH) 1.280,-

Cena Kã (bez DPH) 798,-

Jediný originál

14.10.2008 20:12:13


Rámeãky

Rámeãky pro bezpeãnostní znaãky Rámeãky do nároãných interiérÛ z pevného hliníku. Pro montáž únikových, záchranných a požárních znaãek. Možnost použití všech druhÛ znaãek (fotoluminiscenãních a normálních). Jednoduché vložení znaãky bez použití náfiadí.

Rámeãky pro bezpeãnostní únikové znaãky Materiál: Zadní stûna: Výška: Barva rámeãku:

Hliník laminát s pfiítlaãnou pružinou 18 mm matná stfiíbrná

Velikost š × v (cm) 15,8 × 15,8

Provedení Hliník/laminát, pro znaãky 15 × 15 cm

matná stfiíbrná

90.3043

Cena Kã (bez DPH) 999,-

30,8 × 15,8

Hliník/laminát, pro znaãky 30 × 15 cm

matná stfiíbrná

90.3045

1.053,-

20,8 × 20,8

Hliník/laminát, pro znaãky 20 × 20 cm

matná stfiíbrná

90.3047

1.053,-

40,8 × 20,8

Hliník/laminát, pro znaãky 40 × 20 cm

matná stfiíbrná

Objednací ã.

90.3049

1.215,-

Sada zajištûní rámeãku proti krádeži

90.3050

276,-

Montážní klíã pro sadu zajištûní rámeãku proti krádeži

90.3051

233,-

➡ Na pfiání vám rádi dodáme znaãky již v rámeãcích. ➡ Jiné rozmûry rámeãkÛ (napfi. 30 × 30 cm), kryt znaãky z akrylátu apod. na dotaz. ➡ Rámeãky v bílé barvû na vyžádání.

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 41

41

14.10.2008 20:20:44


Hlídaãe dvefií / Zabezpeãení únikov˘ch dvefií Nový profesionální model splÀující normu EN 179. Lze ho ihned namontovat na požární dvefie a nouzové východy. Nevyžaduje pfiívod elektrického proudu.

Hlídaã dvefií

Uzamãeno

Nouzové otevfiení

Vstup pomocí klíãe

Trvalé odblokování

- splÀuje EN 179 - ovládání jednou rukou

Únikové cesty musí zÛstat volnû prÛchozí a bez pfiekáÏek. âervené skfiínky s klíãem k únikov˘m dvefiím uloÏen˘m pod sklem nemají oporu v Ïádném zákonû a prodluÏují dobu úniku. Ideálním fie‰ením je hlídaã dvefií (âSN EN 179).

Nové normy Evopské unie navíc požadují, aby bylo možné dvefie na únikové cestû snadno otevfiít jedním pohybem ruky.

Nové hlídaãe dvefií splÀují požadavky normy EN 179.

Hlídaã dvefií zabezpeãuje nouzové východy proti zneužití. V nouzové situaci lze dvefie otevfiít stiskem kliky. Tím dojde k posunutí hlídaãe dvefií dolÛ a uvolnûní dráhy kliky. Souãasnû se spustí trvalý alarm, který lze vypnout pouze klíãem a vrátit hlídaã dvefií do výchozí klidové polohy.

Hlídaã dvefií, standardní kryt zelen˘, RAL 6029

Hlídaã dvefií, standardní kryt fotoluminiscenãní

s cylindrickou pÛlvloÏkou zámku Objednací ã. GH 9900-0 Cena Kã (bez DPH) 9.590,-

s cylindrickou pÛlvloÏkou zámku Objednací ã. GH 9901-0 Cena Kã (bez DPH) 10.560,-

Panikov˘ hlídaã dvefií s pfiedalarmem

Hlídaã dvefií je odolný vandalismu. Na pfiání ho lze objednat s pfiedalarmem.

Po stisku tlaãítka ãi panikového madla pro nouzové otevfiení dvefií spustí hlídaã dvefií pfiedalarm, který uživatele informuje o tom, že by tyto dvefie mûl otevfiít pouze v nouzové situaci. Po uvolnûní tlaãítka ãi panikového madla se pfiedalarm vypne.

Hlídaã dvefií lze použít jak pro dvefie otevírané vpravo, nebo vlevo. Jednoduchá montáž na dvefie pomocí tfií šroubÛ.

Pokud dojde k opûtnému stisku tlaãítka ãi panikového madla, dojde k trvalému zapnutí hlavního alarmu. Pfiedalarm se montuje u výrobce a nelze ho dodateãnû zabudovat.

Technické údaje: ■ Napájení 9 V baterií, nezávislé na el. síti ■ Dodávka vãetnû šroubÛ a piktogramu ■ Siréna 75 dB / 1 m ■ Barva krytu: zelená RAL 6029, nebo fotoluminiscenãní Panikov˘ hlídaã dvefií pro otevírání tlaãítkem

42

KatalogEverGlow_def.indd 42

Panikov˘ hlídaã dvefií pro otevírání madlem

Hlídaã dvefií pro otevírání tlaãítkem zelený fotoluminiscenãní

Objednací ã.

Hlídaã dvefií pro otevírání madlem zelený fotoluminiscenãní

Objednací ã.

GH 9900-1 GH 9901-1

GH 9940-1 GH 9940-2

Cena Kã (bez DPH) 10.870,11.840,Cena Kã (bez DPH) 10.700,11.670,-

Jediný originál

10/26/08 9:20:58 PM


Pouzdra na kliky únikov˘ch dvefií pro snadné zabezpeãení kliky únikov˘ch dvefií a oken. Opakovanû pouÏitelné plastové kryty (nerozbitné) se upevÀují pomocí ãerveno/zeleného bezpeãnostního zámku nad kliku únikov˘ch dvefií nebo oken. V pfiípadû nebezpeãí kryt srazíte, aniÏ by se po‰kodil. Na pfiedem stanoveném místû pfiitom dojde ke zlomení ãerven˘ch upínacích prvkÛ, kter˘ snadno vymûníte. Dodává se ve tfiech standardních šífikách pro široké a úzké dvefiní rámy a pro kliky dvefií.

Model D2, pro dvefie se širokým rámem rozmûr: (‰ × v × h) 8,0 × 29,7 × 7,2 cm PoloÏka

kusÛ v balení

Kompletní sada Náhradní kryt, vã. piktogramu Náhr. upínací prvek, ãerven˘ Náhr. drÏák, zelen˘

1 6 2

Objednací ã. 90.2190 90.2191 90.2192 90.2193

Cena Kã (bez DPH) 1.230,890,310,230,-

Model E, pro dvefie s úzkým rámem rozmûr: (‰ × v × h) 6,5 × 27,0 × 9,0 cm PoloÏka

kusÛ v balení

Kompletní sada Náhradní kryt, vã. piktogramu Náhr. upínací prvek, ãerven˘ Náhr. drÏák, zelen˘

1 6 2

Objednací ã. 90.2196 90.2197 90.2198 90.2199

Cena Kã (bez DPH) 1.230,890,310,230,-

Model K, pro zajištûní kliky dvefií rozmûr: (‰ × v × h) 21,5 × 9,9 × 10,0 cm kusÛ v balení

PoloÏka Kompletní sada Náhradní kryt, vã. piktogramu Náhr. upínací prvek, ãerven˘ Náhr. drÏák, zelen˘ Náhradní sada pro upevnûní

Denní alarm Denní alarm je cenovû výhodný a snadno použitelný pfiístroj pro zabezpeãení panikových dvefií na únikových cestách. Pfii otevfiení panikových dvefií se spustí zvukový alarm. Alarm je vybaven cylindrickou pÛlvložkou zámku pro zapnutí a vypnutí alarmu. Dodateãnû lze klíãem nastavit režim „jedno otevfiení“ nebo „trvale otevfieno“.

1 6 2 2

Objednací ã. 90.2182 90.2183 90.2184 90.2185 90.2186

Cena Kã (bez DPH) 1.500,1.090,310,230,500,-

ãervený upínací prvek zelený držák

Technické údaje: Jazýãkový kontakt bezdrátový Kontakt na dvefie pro pfiišroubování Vysílaã 868,3 MHz Napájení pomocí knoflíkové baterie 3 V (souãást dodávky) Spínací kontakt schválen VDE Jazýãkový kontakt pro pfiišroubování nebo montáž na stûnu vã. 2 m kabelu

Provedení alarmu: [A] Alarm s napájením ze sítû [B] Alarm, napájený baterií

Jazýãkový kontakt: [1] Bezdrátový [2] Pro pfiišroubování [3] Pro montáž na stûnu

Denní alarm Provedení [A] s napájením ze sítû Pfiíslušenství: jazýãkový kontakt [1] Bezdrátový [2] Pro pfiišroubování [3] Pro montáž na stûnu

Objednací ã. GH 7000

Cena Kã (bez DPH) 6.390,-

GH 8302 GH 9302 GH 9301

2.450,620,620,-

[B] napájení baterií GH 7100 Pfiíslušenství: jazýãkový kontakt [2] Pro pfiišroubování GH 9302 [3] Pro montáž na stûnu GH 9301

4.730,620,620,-

Panikov˘ hlídaã dvefií, otevírání doleva s cylindrickou vloÏkou zámku Objednací ã.

90.2161 Cena Kã (bez DPH)

6.810,-

Panikov˘ hlídaã dvefií, otevírání doprava s cylindrickou vloÏkou zámku Objednací ã.

90.2164 Cena Kã (bez DPH)

6.810,-

Panikov˘ hlídaã dvefií, otevírání dopfiedu s cylindrickou vloÏkou zámku Objednací ã.

90.2167 Cena Kã (bez DPH)

6.810,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 43

43

14.10.2008 20:20:49


Bezpeãnostní záfiivky

Normální provoz pfii osvûtlení

Fotoluminiscence po výpadku proudu

AfterGlow Svûtlo a bezpeãnost

➡ Vhodné pro osvûtlení a orientaci na únikových cestách* ➡ Žádné dodateãné náklady na instalaci

Po v˘padku proudu umoÏÀují orientaci v prostoru po dobu cca 30 minut vyzafiováním modrozeleného svûtla (fotoluminiscence). Bezpeãnostní záfiivky SecuLite mají stejné rozmûry, jako bûÏné záfiivky, a nevyÏadují Ïádné úpravy svítidel. Lze jimi snadno nahradit záfiivky (napfi. kaÏdou druhou). Jsou ideální do prostor bez pfiístupu denního svûtla jako jsou podzemní garáÏe, únikové cesty, v˘tahy, provozní a v˘robní prostory, hotely a ubytovací zafiízení aj.

➡ Lze jimi snadno nahradit bûžné záfiivky ➡ Optimální aktivace ve smyslu EN 12464 „Osvûtlení pracovních prostorÛ“

Technické údaje:

Svûtelné údaje:

Typové oznaãení: AFTERGLOW denní svûtlo

Barva svûtla:

Výkon/délka:

Barevná teplota: 6500 K

18 W, 590 mm 36 W, 1200 mm 58 W, 1500 mm

Druh svûtla CIE:

* nenahrazuje nouzové osvûtlení

denní bílá

x = 0,311 y = 0,340

PrÛmûr:

26 mm

Startéry:

mechanické i elektronické

Reprodukce barev: 1a (velmi dobrá)

SplÀuje normy:

CE

Dosvitová barva: modrozelená

Likvidace:

podle stejných pfiedpisÛ, jako bûžné záfiivky

44

KatalogEverGlow_.indd 44

Barevné podání: Ra 90

AFTERGLOW 18 W, 590 mm AFTERGLOW 36 W, 1200 mm AFTERGLOW 58 W, 1500 mm

Objednací ã. 90.1851 90.1853 90.1857

Cena Kã (bez DPH) 356,356,416,-

Jediný originál

14.10.2008 20:20:51


Služby

EverGlow®- Služby v prevenci a ochranû pfied nebezpeãím požáru a bezpeãnostní znaãky na pracovišti Bezpeãnostní znaãky na pracovišti spolu s prÛkaznými plány únikového znaãení pro nejrÛznûjší úãely použití jsou nezbytným souãástí všech objektÛ. Naše odborné služby v oblasti prevence a ochrany pfied požárem, školení a doporuãení napomáhají vûtší bezpeãnosti pfii denních ãinnostech na pracovištích a v pfiípadû nouzových situací.

S výrobky EverGlow volíte pfiední spoleãnost, pokud jde o bezpeãnost a požární prevenci na pracovišti. Naše spoleãnost je ãlenem všech významných národních a mezinárodních normalizaãních komisí.

Naši specialisté se starají o profesionální realizaci únikového znaãení a organizaci prÛbûhu výroby ve vefiejných budovách, v kanceláfiských budovách, v prÛmyslových objektech, nákupních centrech, na letištích apod. Služby: ➡ Preventivní požární hlídky ➡ Návrhy požární ochrany ➡ Pouãení / Školení ➡ Únikové a záchranné plány ➡ Požární evakuaãní plány ➡ Požární fiády Plán místnosti

Požární plán patra

Požární situaãní plán

Požární plány dle DIN 14095

Pro Vaši spoleãnost rádi pfievezmeme úkoly externí požární hlídky podle pfiíslušných norem a smûrnic. Jako požární hlídka, jsme vyškoleni podle smûrnic vfdb (Asociace na podporu požární ochrany a prevence), požadavkÛ profesních sdružení a podle kritérií CFPA (Konfederace národních asociací požární bezpeãnosti). Máme dlouholeté zkušenosti ve vzdûlávání v oblasti bezpeãnosti práce a požární ochrany.

Únikový a záchranný plán

Únikové a záchranné plány dle DIN 4844-3 / BGV A8

Náš tým školitelÛ se skládá také z mnoha docentÛ a trenérÛ. Dobfie vyškolení, vybavení nejmodernûjší technikou, rádi zajistíme školení ve Vaší firmû. Soustavné vzdûlávání našich pracovníkÛ v teorii a praxi zajišÈuje, že jsou vždy seznámeni s nejnovûjšími pfiedpisy a nafiízeními.

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 45

45

14.10.2008 20:20:51


DoplÀky

Kostka k indiviuálnímu pouÏití znaãek se 4 otvory k zavû‰ení Velikost 400 × 200 mm 200 × 200 mm

Provedení bíl˘ akrylát bíl˘ akrylát

Objednací ã. 90.4997 90.4998

UpevÀovací materiál (délka podle poÏadavkÛ)

Cena Kã (bez DPH) 2.997,2.123,-

Položka ¤etízek* Háãky

Provedení ∅ drátu 1,6 mm ∅ drátu 2,0 mm

Cena Kã Objednací ã. (bez DPH) 90.9122 378,-/m 686,-/m 90.9124

*není atestován

DoplÀky pro montáÏ v˘straÏného a podlahové znaãení Balení Kanystr 1,0 l pro cca 5,0 m2 Plechovka 0,9 l pro cca 3,25 m2 Tuba 150 ml pro cca 40 m

Položka Primer (pro pfiípravu podkladu) Lepidlo na dfievo, beton a asfalt Tûsnící tmel na hrany

Objednací ã.

Cena Kã (bez DPH)

90.9274

1.377,-

90.9279

2.187,-

90.9273

1.485,-

Luxmetr pro mûfiení dopadajícího svûtla Rychle a jednodu‰e s ním zmûfiíte, zda aktuální svûtelné podmínky umoÏní pouÏití fotoluminiscenãního bezpeãnostního znaãení. Pfiístroj se snadno ovládá a má oddûlenou mûfiící soundu. Technické údaje Mûfiící rozsah: Rozli‰ení: Pfiesnost: Rychlost mûfiení: Hmotnost:

Bezpeãnost a design nejsou v rozporu.

0,1 aÏ 50.000 luxÛ 0,1 luxu ± 5% 1,5 mûfiení/s 160 g

Rozmûry v mm 25 × 65 × 188

Rozsah 0,1 - 50.000 Lux

Objednací ã. 90.4999

Cena Kã (bez DPH) 3.483,-

Po výpadku proudu nebo pfii silném zakoufiení ukazují svûtelné indikátory z kameniny pracující na bázi akumulace svûtelné energie cestu k únikovému východu. „Nabíjí“ se denním nebo umûlým osvûtlením, nepotfiebují pfiívod elektrické energie a jsou kdykoliv pfiipraveny plnit svou funkci. Vzhledem k tomu, že koufi stoupá vzhÛru, jsou nízkoúrovÀové svûtelné indikátory vidût do posledního okamžiku, kdy již nejsou vidût bezpeãnostní znaãky nebo svûtla, umístûná ve výši hlavy. V nemocnicích, domech pro seniory, na letištích, v metru nebo v hotelích je použití indikátorÛ se schopností absorbovat a opût vydávat akumulované svûtlo vyžadováno normou BGR 216. V tûchto pfiípadech doporuãujeme použít svûtelné indikátory z kameniny: dlaždice na schody, orientaãní pruhy nebo soklové lišty (chránûné Nûmeckou spoleãností DGM). Zajímá Vás tato problematika? Pak si s námi promluvte!

46

KatalogEverGlow_.indd 46

Jediný originál

14.10.2008 20:20:52


Speciální znaãky Kotelna, vstup zakázán

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 30,0 × 15,0

Provedení Fólie HI Alu HI

Objednací ã. 38.CT13 15.CT13

Cena Kã (bez DPH) 175,276,-

Hlavní uzávûr plynu Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 30,0 × 15,0

Provedení Fólie HI Alu HI

Hlavní uzávûr vody

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 30,0 × 15,0

Provedení Fólie HI Alu HI

Objednací ã. 38.CT17 15.CT17

Provedení Fólie ST

Objednací ã. 37.CT04

Cena Kã (bez DPH) 175,276,-

Velikost š × v (cm) 21,0 × 29,7

Provedení Fólie ST

Objednací ã. 37.CT09

Cena Kã (bez DPH) 414,-

Velikost š × v (cm) 21,0 × 29,7

Provedení Fólie ST

Cena Kã (bez DPH) 336,-

Provedení Alu HI

Objednací ã. 15.EV2

Objednací ã. 37.CT02

Provedení Fólie HI Alu HI

Provedení Fólie ST

Objednací ã. 37.CT05

Velikost š × v (cm) 20,0 × 15,0

Provedení Alu HI

Objednací ã. 15.CT08

Objednací ã. 38.CT15 15.CT15

Cena Kã (bez DPH) 175,276,-

Zákaz výskytu otevfieného ohnû

Cena Kã (bez DPH) 414,-

Velikost š × v (cm) 21,0 × 29,7

Provedení Fólie ST

Objednací ã. 37.CT03

Cena Kã (bez DPH) 414,-

Podložka pod požární hlásiã

Cena Kã (bez DPH) 414,-

Velikost š × v (cm) 16,5 × 16,5

Únikový východ doleva

Evakuaãní výtah

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0 30,0 × 15,0

Nebezpeãí pádu

Únikový východ nahoru

Velikost š × v (cm) 30,0 × 15,0

38.CT14 15.CT14

Cena Kã (bez DPH) 175,276,-

Koufiení zakázáno

Nebezpeãí-elektfiina

Velikost š × v (cm) 21,0 × 29,7

Objednací ã.

Hlavní vypínaã elektfiiny

Provedení Alu HI

Objednací ã. 15.FAT

Cena Kã (bez DPH) 285,-

Únikový východ dolÛ

Cena Kã (bez DPH) 277,-

Velikost š × v (cm) 20,0 × 15,0

Provedení Fólie ST

Objednací ã. 37.CT10

Cena Kã (bez DPH) 336,-

Požární výtah

Cena Kã (bez DPH) 337,-

Velikost š × v (cm) 20,0 × 20,0

Provedení Alu HI

Objednací ã. 15.PV2

Cena Kã (bez DPH) 337,-

Jediný originál

KatalogEverGlow_.indd 47

47

14.10.2008 20:20:54


Od svého založení v roce 1997 stanovila spoleãnost

pfiemûnit komplexní plány zákazníkÛ ve skuteãnost.

EverGlow nové standardy v oblasti fotoluminiscenãního

Zvýšování kvality, bez navýšení cen, umožÀuje trvalou

únikového znaãení. Výzkum a vývoj je základem nové

konkurenceschonost v tržním prostfiedí. V letech

fiady výrobkÛ, které díky jejich vynikající kvalitû

1997-2007 založila spoleãnost EverGlow GmbH své

mÛže v krátkém ãase namontovat mezinárodní síÈ

poboãky ve 30 zemích na svûtû, v roce 2004 EverGlow

prodejcÛ a servisních partnerÛ a efektivnû tak

NA ve Spojených státech amerických.

Fotoluminiscenãní bezpeãnostní výrobky 48

KatalogEverGlow_.indd 48

Jediný originál

14.10.2008 20:20:57

EverGlow_2009  

EverGlow_2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you