Wijkkrant Noord – Editie 3/2022

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2022 achtmaal.

NOORD EDITIE 3 | APR. 2022 | JAARGANG 23 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D p.03

p.06

Maxima leert borduren van Stik-en strijkgroep Ronde Tafelhuis! p.12

Sinan Çankaya:

alles over zijn nieuwe boek! Op donderdagavond 19 mei kunt u in het Ronde Tafelhuis terecht voor een lezing en gesprek met Sinan Çankaya, auteur van het boek ‘Mijn ontelbare identiteiten’. Çankaya maakte als wetenschapper naam met het roemruchte onderzoek naar discriminatie binnen de Amsterdamse politieorganisatie.

ARMOEDE! Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Het Wereldpodium heeft een documentaire gemaakt met de naam: ‘Tilburg-Noord: Beleving en Betrokkenheid’. Daarin komt de ontwikkeling van de afgelopen 30 jaar aan de orde. Op 2 maart was de première in het Ronde Tafelhuis, een vertoning voor wijkbewoners om met elkaar door te praten over de koers die gevaren moet worden om een blijvend positieve ontwikkeling tot stand te brengen. De film: Een jonge moeder die zelf in Noord is opgegroeid en nu droomt van een huis met een tuintje. Een vrouw die na haar scheiding naar Noord kwam en daar

nu samen met haar vrouw woont. Een man die al 50 jaar in de wijk woont. Zonder uitzondering zijn ze positief: veel ruimte, groen, goede voorzieningen en ze voelen zich veilig. Ze herkennen niet zoveel van het imago waarvan iedereen altijd de mond vol heeft. Zwart randje Het publiek bestaat uit witte wijkbewoners met grijs haar, een enkele uitzondering daargelaten: Loubna (initiatiefnemer huiskamerrestaurant Mascagnistraat) reageert dat de film erg positief is maar dat Noord een zwart randje heeft:  problemen met jonge schoolverlaters, lachgas en criminaliteit, overlast rond oud en nieuw, grooming* en phishing*. Voor jongeren van 15 tot 25 zijn geen voorzieningen in de wijk. Perry Janssen (Raadslid lijst Smolders) vindt de

Informatiemarkten Tilburg-Noord Maquette Ypelaerpark p.19

Zelf lente erwtensoep maken: ‘Ik kook, jij ook?’

film te positief en de jongeren een probleemgroep. Veerle Slegers (voormalig raadslid SP) vult aan: “Achter de voordeur is veel armoede in Tilburg-Noord en huiselijk geweld”. Dezelfde tape Frans van den Dries woont al 50 jaar in de wijk en weet te melden dat in Stokhasselt 75% van de bevolking onder de armoedegrens leeft en er een gebrek is aan activiteiten voor jongeren. “Ik ken rapporten van 20 jaar oud en als je de datum erboven verandert, zijn ze nog net zo actueel. Er is niks veranderd.” Die conclusie trekt ook Hind Hakki (zangeres, rapper en opgegroeid in Noord): “Ik luister al 40 jaar naar dezelfde tape”. Zij schetst hoe haar vader vereenzaamt. “Doordat er voor mensen uit andere culturen te weinig is geïnvesteerd in hun

Foto: Miek Korsmit

persoonlijke groei, verliezen ze op latere leeftijd de verbinding.” Armoede en eenzaamheid vormen een groeiend probleem. Aansluiting Er lijkt al jaren een onvermogen om jongeren te activeren tot deelname. De politieke wil is er, het geld

is er maar de jeugd haakt af. Op de vraag hoe je hen kunt activeren om zelf met ideeën te komen, werd het antwoord nog steeds niet gevonden. Met name armoede is een groot probleem, de gemeente zou in de uitvoering van haar beleid de menselijke maat terug moeten vinden waar

iedereen sinds het toeslagenschandaal zo de mond van vol heeft.

*Grooming: online kinderlokken. *Phishing: via een valse website proberen geld afhandig te maken.


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

Tilburg-Noord: de bron van waterlandschap Pauwels Door: Lambert Winkelmolen De stadsrand van Tilburg-Noord gaat de komende jaren op de schop, van de waterzuivering tot en met de Zwaluwenbunders en de Nieuwe Warande. Het water uit de stad zal daarbij een belangrijke rol spelen. Dat is een radicale breuk met het verleden waarin de stad juist een bron van vervuiling was.

C OLOFON Wijkkrant Noord hét nieuwsblad voor Tilburg-Noord De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2022 achtmaal. CORRESPONDENTIEADRES

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Van blauwsloten naar de stad als bron van schoon water

In Tilburg werden in de 19e eeuw talloze waterlopen gebruikt voor de afvoer van afvalwater van de textielfabrieken. Deze waterlopen werden blauwsloten genoemd omdat er gekleurd afvalwater uit de ververijen op werd geloosd. De kleur was blauw vanwege de veelgebruikte kleurstof indigo. In feite waren dit open riolen die vooral in de zomer ‘enen ondragelijken stank’ veroorzaakten. Om dit ongemak te beperken begon de gemeente Tilburg vanaf 1870 met de aanleg van een ondergronds rioleringsstelsel dat echter ongezuiverd loosde op de Oude Ley en de Zandley. Dit leidde tot felle protesten in stroomafwaarts gelegen dorpen als Oisterwijk en Udenhout, die nu in de stank kwamen te zitten. Om verdere problemen met de gemeente Udenhout te voorkomen werden tussen 1919 en 1929 ten noorden van Tilburg een aantal vloeivelden aangelegd, het huidige Noorderbos. Deze vloeivelden functioneerden tot 1972, waarna twee nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties hun taak overnamen. In 2005 werden die samengevoegd tot de RWZI-installatie bij de Spinder. De kwaliteit van het water dat nu geloosd wordt op de Zandley, is van een aanvaardbaar niveau voor de natuur.

Landschapspark Pauwels

Het beoogde waterlandschap maakt deel uit van het grotere Landschapspark Pauwels. Dit gebied tussen Tilburg-Noord, Loon op Zand en Udenhout met de natuurgebieden Loonse en Drunense duinen en De Brand, zal in de toekomst een natuurlijker (duurzamer) gebruik van het landschap bieden en een vergroting van de recreatieve mogelijkheden. Met name voor de inwoners van Tilburg-Noord moet dit een aantrekkelijk uitloopgebied worden. Het nieuw in te richten landschap moet ook gezien worden als een antwoord op het veranderende klimaat. Steeds vaker worden in ons land periodes van overvloedige regenval afgewisseld met tijden van grote droogte. Daar is het huidige landschap niet op berekend. Hoe zal het vernieuwde landschap er dan volgens de plannenmakers uit zien?

De belangrijkste onderdelen op een rijtje: 1.

2.

3.

4.

5.

Waterberging: aan weerszijden van de Midden-Brabantweg komt een berging voor overtollig (regen) water dat niet direct verwerkt kan worden door de waterzuivering. Deze berging is gebaseerd op het plan van de voormalige Oevervegetatie als voorbeeld van een biotoop in waterlandschap Pauwels. vloeivelden; Waterharmonica: aan de Noordkant, onder de Udenhoutse weg, wordt het Noorderbos uitgebreid met een Moerasbos. De beek die daar traag doorheen slingert vanuit de waterzuivering doet denken aan een harmonica en bevat gezuiverd rioolwater. Qua natuur voegt dit moerasbos een geheel nieuwe beleving toe aan het Noorderbos; Wadi’s en Levada’s: gegraven laagtes (waterbergingen) en afvoersloten die ervoor zorgen dat water langer in het landbouwgebied van Vijfhuizen, Quirijnstok en Kouwenberg blijft. Hierin komt water terecht dat is aangevoerd via de waterharmonica. Het kan in de grond zakken zodat de grondwaterstand verhoogd wordt. Boeren kunnen in tijden van droogte gebruik maken van het aangevoerde water. Lanen, struwelen, bermen en poelen moeten zorgen voor een aantrekkelijke omgeving voor plant en dier. Ook de wandelende natuurliefhebber kan straks zijn hart ophalen; Regenwater: afgevangen, geborgen en gefilterd. In de stadsrand; Moerstraat, Kalverstraat en Stokhasseltlaan komen grote waterbergingen voor regenwater. Het is de bedoeling dat in Tilburg-Noord het regenwater afgekoppeld gaat worden van het rioolwatersysteem en dat het langzaam en gezuiverd in het gebied Kouwenberg en Vijfhuizen terecht komt via bezinkbassins aan de Rugdijk, Stokhasseltlaan en rietfiltergebieden aan de zuidkant van de randweg. De stadsrand moet een parkachtige inrichting krijgen. Klimaatlandgoed Zwaluwenbunders: In 2021 heeft de gemeente definitief besloten om van de locatie Zwaluwenbunders geen bedrijventerrein te maken. In februari 2022 is daarop aansluitend besloten om het gebied te koppelen aan waterlandschap Pauwels en te ontwikkelen tot ‘klimaatlandgoed’ van ongeveer 90 ha. met een combinatie van extensieve landbouw, natuurontwikkeling (aanplant van heide en bos, aanleg van poelen) en recreatie. Belangrijk is dat het water langer in het gebied vastgehouden wordt.

DRUKWERK DKZET E-MAIL redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina @wijkkrantnoord.nl

BEZORGKLACHTEN Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging @wijkkrantnoord.nl DEZE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS:

ADVERTENTIES VIA advertenties @wijkkrantnoord.nl of tel. (06)10 26 08 89 DIGITALE FOTO’S APART AANLEVEREN

Ab

Henk

Ad

Jacques

Cora

Jasper

Lambert

Marco

Miek

Peter

Ria

Safaa

Hans

Jessica

Myriam

Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg AANLEVEREN Voor editie 4 van 2022, die uitkomt op 18 t/m 20 juni 2022 moet de kopij binnen zijn op 20 mei 2022 DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN. Alle edities zijn ook digitaal te lezen op onze website: wijkkrantnoord.nl

Vrijwilligers gezocht Acquisitiemedewerker Deze persoon benadert ondernemers voor de verkoop van advertenties en onderhoudt de contacten met adverteerders. Ook gaat hij/zij zelfstandig op zoek naar nieuwe adverteerders. Hij/zij heeft doorzettingsvermogen en kan op een enthousiaste en vriendelijke manier anderen te woord staan. Aantal uren per week cq per editie: ca 4 uur per editie. Grafisch Vormgever/DTP-er Deze persoon maakt de pagina’s op in de huisstijl van de krant. De vormgever is creatief en bekend met InDesign en Dropbox. Om een krant te maken kost ongeveer 40 uur. Samen met de andere grafisch vormgever(s) deel je je eigen tijd in.

Fietsen en wandelen door het waterlandschap

Nieuwe fiets- en wandelroutes ontsluiten het waterlandschap vanuit Tilburg-Noord naar de natuurgebieden van Huis ter Heide, Loonse en Drunense Duinen en De Brand. Een nieuwe onderdoorgang (een zogenoemde recropassage) onder de Midden-Brabantweg maakt de toegang voor mens en dier mogelijk. Ook staat een voetgangersbrug gepland over de Bechtweg vanuit de Moerstraat. Samenvattend moet er over tien jaar, direct tegen de stad, een aantrekkelijk landschap gecreëerd zijn voor verschillende dieren, planten en vooral ook de bewoners. Een waterrijke omgeving met meer en beter groen waar het goed toeven is voor de inwoners van Tilburg-Noord. Een toekomstperspectief om naar uit te zien.

Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt

Het nieuwe watersysteem Pauwels.

Vragen of opmerkingen: lajwinkelmolen@hotmail.com

Scan de code hierboven om naar onze facebookpagina te gaan.


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

Mooie spullekes Ik zat in het publiek bij een avond in het Ronde Tafelhuis toen een mevrouw me passeerde, aankeek en zei: “Kijk, daar hebben we onze columnist. U schrijft erg leuke stukjes” Dat was me nog nooit overkomen en toen realiseerde ik me dat er altijd een foto bij de column staat. Ik was gevlijd en antwoordde dat ik eigenlijk helemaal niks kan, behalve schrijven. Als kind schreef ik al verhalen, op mijn tiende verjaardag kreeg ik een typemachine van mijn ouders, een koffermachientje van Remington. Speciaal voor de complimenteuze mevrouw in het Ronde Tafelhuis schrijf ik deze keer een stukje over mijn liefde voor mooie spullekes. Iedereen heeft wel een afwijking, een rare voorkeur of gewoonte. Bij mij zijn dat schoenen; ik heb een schoenentic. Dat schijnt doorgaans een dameskwaal te zijn maar dat kan me dan weer niet zoveel schelen. Ik heb heul erg veul schoenen. En ik heb ook aardig wat paren die niet geschikt zijn voor dagelijks gebruik vanwege te gek of extreem. Als ik daarmee de straat op ga word ik raar aangekeken: zie die ouwe gek met z’n schoenen. Ik heb in een close harmony ensemble gezongen en dan hoorden die schoenen bij de podiumoutfit, dat was meestal een zwart pak met rare schoenen. Sinds Hugo de Jonge heb ik echter ernstige twijfels gekregen. Hugo is ook van de opvallende schoenen en de vraag doemt dan op of je door je stappers met hem geassocieerd wilt worden. Zo droeg ik vroeger in zakelijke situaties meestal een stropdas. Daarmee ben ik gestopt toen de LPF‘ers in navolging van hun grote leider Pim allemaal liepen te pronken met hun zijden das. Daar wilde ik niks mee te maken hebben. Mijn stropdassen heb ik naar de kringloop gebracht en ik heb er nooit meer eentje gedragen. Ik houd van mooie spulletjes, hebbedingen. Daar komt die schoenentic ook vandaan; bewondering voor bijzondere zaken. Zo kon ik het pas jaren nadat ik gestopt was met roken, over mijn hart verkrijgen om mijn bijzondere sigaren-etuis weg te doen. Prachtig waren die, eentje van roestvrij staal voor mijn corona’s en een mooie leren voor de tuitknakjes. En mijn antieke zilveren sigarenknipper! Voordat ik overigens aan de sigaren ging, rookte ik Franse sigaretten; Gauloise, Saint Michelle en Gitanes. Vooral die laatste vond ik fantastisch vanwege de mooie doosjes waarin ze verpakt waren. Mooi blauw met een witte rookwolk en een zwarte Spaanse danseres op de achtergrond; Art Deco. Schrijven doe ik alleen met een vulpen. Ruim veertig jaar geleden heb ik van mijn schoonmoeder zaliger een mooie gekregen van een gerenommeerd merk. Die pen doet het nog steeds. Toen ik hem al een jaar of vijftien gebruikte, ging er een kleinigheidje kapot, mijn dochtertje had ermee gespeeld. Ik vroeg bij de vulpennenwinkel of dat gerepareerd kon worden en jawel, ze stuurden hem naar de fabrikant. Twee weken later kon ik hem ophalen. De pen was weer helemaal in orde. Er zat een briefje bij van de fabrikant dat ze niks hadden kunnen vinden, ik hoefde niks te betalen. Vragend keek ik naar de meneer van de vulpennenwinkel, hij haalde zijn schouders op en sprak de legendarische woorden: “Deze pennen gaan niet kapot.”

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

www.rondetafelhuis.nl

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS Ronde Tafelhuis blikje terug…

We zijn weer open en dat is goed te merken! De Wereldkeuken ontvangt dagelijks meer en meer gasten. Ook de ‘Wereldkeuken Outdoor’ verheugt zich in een stevige toename van cateringopdrachten. Onze keukenheldinnen uit vele landen maken dan ook smaakvolle en gezonde gerechten. ‘Groentjessoep’ is een initiatief om kinderen op scholen te laten ervaren dat groenten heerlijk smaken en ook gezond zijn. Zij leren in dit mooie project ook over de herkomst van groenten en waarom deze zo gezond zijn. Onze Wereldkeuken verzorgt dit voorjaar wekelijks voor 200 leerlingen van Basisschool Noorderlicht een kleurrijke soepmaaltijd! 13 maart trokken 12 dames van onze Stik- en Strijkgroep naar het Textielmuseum. Daar verzorgde een textielkunstenares een masterclass borduren. De kunstwerken waaraan wordt gewerkt, zijn gordijnen voor de Chinese Zaal van Paleis Huis ten Bosch. Koningin Maxima zelf was present in deze Masterclass en leerde de kneepjes van de bijzondere textieltechnieken. Onze dames vertellen warm over deze gesprekken en ontmoetingen.

Een blikje vooruit in het VerHalenHuis met Ronde Tafelhuis en de Bibliotheek Wagnerplein. Dit jaar wordt voor het inhoudelijk programma samengewerkt met Bibliotheek Wagnerplein. De programmafolder ‘Verhalenhuis 2022’ kunt u opvragen via ons mailadres. Op 19 mei gaat Halima Özen in gesprek met auteur Sinan Cankaya over zijn boek ‘Mijn ontelbare identiteiten’. Elders in deze wijkkrant een recensie over dit boek. Sinan tipte een boek voor onze Boekentafel op 24 mei die rond een lunchmoment wordt georganiseerd. Didier Eribon schreef ‘Terug naar Reims’ en de collectioneur van de Bibliotheek, Leonoor van Dam, gaat daarover in gesprek.

De filmtip van Sinan is ‘La Haine’ van Kassovitz. Deze wordt op 31 mei vertoond, en vertelt ons het verhaal van een Noord-Afrikaanse jongen uit de banlieue van Parijs, die tijdens een verhoor zo hard aangepakt wordt dat hij levensgevaarlijk gewond in het ziekenhuis belandt. Er breken rellen uit. Politie en jongeren raken met elkaar slaags. Een politieagent raakt in het gewoel zijn pistool kwijt dat in handen komt van Vinz. Hij en twee vrienden willen de gewonde jongen bezoeken maar de politie stuurt ze weg. Vinz zweert dat hij een politieagent zal vermoorden als de jongen sterft.

Benefietavond ‘Afghaanse Vrouwen in beeld’

Het geplande startmoment voor dit programma moesten wij uitstellen. De oorlog die uitbrak in Oekraïne vroeg van velen alle aandacht. Intussen is de situatie in Afghanistan steeds verder verslechterd, zeker voor meisjes en vrouwen. Op 20 mei wordt in het Ronde Tafelhuis een Benefietavond met maaltijd gehouden. Met informatie en in samenwerking met de Afghaanse verenigingen die thuis zijn in het Ronde Tafelhuis. Daarnaast in mei en juni onze filmavonden: Noteert u vast 10 mei ‘The Biggest little Farm’ en 14 juni ‘Coach Carter’. Voor aanvangstijden, reserveringen en meer informatie: https://verhalenhuis.rondetafelhuistilburg.nl


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

Het Zwaailicht..............

Hoe gaan criminelen in de hennepteelt te werk?

Babbelaars

Alle activiteiten in de hennepteelt zijn illegaal. Denk hierbij aan het inrichten van een kweeklocatie, hennep kweken en verhandelen, transport, distributie en de verkoop van hennep of Nederwiet. Criminelen beveiligen hun hennepkwekerijen steeds vaker, bijvoorbeeld met bewakingscamera’s en beveiligingspersoneel om te voorkomen dat ze beroofd worden door een andere criminele organisatie (RIP-deal). Vaak tappen ze ook illegaal energie af, er is namelijk veel licht/warmte nodig om de hennep snel te laten groeien. Handel in-en export van hennep vindt plaats via handelaren zoals growshophouders, hennepmakelaars en buitenlandse criminelen. De hennep wordt eerst opgeslagen in voorraadplekken voordat het wordt geëxporteerd. Binnen Nederland vindt transport van hennep plaats in speciaal geprepareerde auto’s, bussen of vrachtwagens naar distributie-, opslag-, verhandelings- of verkooppunten. Henneptransporten worden vaak gecombineerd met het vervoer van hasj, ecstasy en/of cocaïne. De productie van hasj komt ook in Nederland voor.

Wat zijn de gevaren van een hennepkwekerij?

Criminelen die zich bezighouden met hennepteelt gebruiken onderling veel geweld. Maar er is ook brand- en ontploffingsgevaar door kortsluiting, oververhitting en lekkage. Grote schade aan de woning kan dan het gevolg zijn, zoals lekkages en brandschade. Woningcorporaties en energiebedrijven draaien op voor de kosten van illegaal afgetapte energie en proberen dat te verhalen op betrokkenen.

Hennep telen en kweken? Wie doen dat?

Thuistelers zijn financieel afhankelijk van criminele organisaties, vaak growshops. Zelfstandige telers werken voor eigen rekening en risico. Ze zetten hennep af bij verschillende opkopers. Zelfstandige telers kweken in eigen huis. Net zoals zelfstandige telers werken bedrijfstelers voor eigen rekening en risico. Zelfstandige bedrijfstelers kweken echter niet in eigen huis, maar hebben grote aantallen hennepplanten in meerdere kwekerijen en ruimtes van anderen staan. Ze maken deel uit van criminele organisaties en maken gebruik van verhuurders/beheerders om de kwekerijen te runnen. Zo blijven ze zelf uit beeld. Hennepexploitanten houden zich vaak ook bezig met andere criminele activiteiten zoals heling, diefstal, inbraak, productie van en handel in harddrugs, vuurwapenhandel en -smokkel, Btw-fraude, valsheid in geschrifte, hypotheekfraude, identiteitsfraude en mensenhandel. Exploitanten wassen geld wit en gebruiken geweld waarbij ook doden vallen.

en op 1 april lag er sneeuw

Foto: Miek Korsmit

Door: Marco van der Sijpt Het verschil in temperatuur kan makkelijk 25 graden zijn. Zojuist onder mijn dekbed vergeleken met de temperatuur buiten. Het vriest 2 graden en toch loop ik op mijn blote voeten naar buiten en ga op onze tuinbank zitten, Wim Hof in Tilburg. Het moet er vreemd uit hebben gezien. Een donkerblauw geblokte pyjamabroek en een hoodie van de Efteling. Het ziet er vast niet uit maar het kan me niets schelen want het is zondagochtend. De dag waarop bij ons alles kan maar niets hoeft. Lekker geen plannen en als we die wel hebben dan zijn het leuke dingen. Het is letterlijk een zon-dag want ondanks de kou wordt het, ook vandaag, weer een stralende dag. Kunt u zich die periode van regen nog herinneren in februari? Met die stormen en die enorme hoeveelheden regen? Ik ben blij dat dat achter ons ligt, het voelt een beetje alsof de wolken nu leeg geregend zijn. Alsof de natuur met een schone lei wil beginnen en ons een nieuwe start gunt ondanks alle onrust op onze planeet. Het is begin maart en ik moet er aan denken om straks de wasrekken buiten te zetten. Dat leest u inderdaad goed. De wasrekken buiten zetten. Op die prachtige zonnige dagen is het 's middags een graad of twaalf en ook gisteren kreeg ik daarmee de was droog. Je voelt dat de zon nog haar best moet doen maar ze kreeg het wel voor elkaar. Eens kijken of dat vandaag weer lukt. Maar weer terug naar het nu want daar ging het me om. Kom even naast me zitten en ja, als je het koud hebt mag je ook je jas aanhouden of zelfs je handschoenen maar ik adviseer je om ook op blote voeten te gaan. Doe dat maar eens. Voel de koude grond en voel hoe je lichaam daarop reageert. Hoe kouder nu hoe behaaglijker straks. De beloning wacht al op je maar je moet er nog even doorheen.

Waaraan herken ik een hennepkwekerij?

Een sterke hennepgeur. Uitgebreide timmeractiviteiten voor de aanleg van de plantage, zonder dat er een duidelijke verbouwing plaatsvindt. De woning lijkt niet bewoond, af en toe komt iemand een uurtje langs om de planten water te geven. Een zoemend of ronkend geluid van de luchtafzuiging. Onbekende voertuigen in de straat waar eens in de paar weken grote dozen of vuilniszakken worden in- en uitgeladen. Melden van een mogelijke kwekerij kan veilig en anoniem via : www.meldmisdaadanoniem.nl Voor meer informatie: https://www.politie.nl/onderwerpen/hennepkwekerij.html

Ik ben ervan overtuigd dat lijfelijk voelen bijdraagt aan het voelen in bredere zin. In onze westerse wereld zijn we constant omgeven door fysieke maatregelen die ons leven zo comfortabel mogelijk moeten maken. Een computergestuurde airco in de auto als het warm is en een thermostaat via een app in de woonkamer voor als het koud is. Als je wilt, is het al behaaglijk warm als je 's ochtends in je geblokte pyjamabroek naar het koffieapparaat sukkelt. Die jou uiteraard al aan zag komen en de koffie heeft klaargezet precies zoals jij dat lekker vindt. Je kunt het zo gek niet noemen of het bestaat maar ik zie daar een gevaar in. We hebben het nooit meer echt koud of echt warm en we hoeven ook geen flinke afstanden meer te fietsen of lopen. We betalen graag een abonnement om een uurtje per week op wat apparaten te zitten in de sportschool terwijl we Whatsapp controleren. Om de drie minuten. Dat ik dit waarneem, zegt iets over mij. Dat mijn waarnemingsvermogen nog scherp genoeg is en dat dit tot reflecties leidt en hopelijk niet tot stichtelijk gezeur. Want dat is het laatste wat ik wil. Ik wil jullie een kans bieden, een spiegel voorhouden, doe ermee wat je wilt. Het is nog doodstil boven als ik terugga naar mijn warme dekbed en naar mijn liefste die haar kant van het bed met al haar levenskracht verwarmt, liggend in de perfecte houding en zich van geen kwaad bewust. Ik hou er van. Ik blaas wat haren uit haar gezicht en kus haar zachtjes op de mond en geef mij ook weer over aan het comfort van mijn dekbed. Wat kan mij het schelen. Het is een zon-dag.


W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2 | P. 5

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

Soms bespring ik mensen…

Het valt niet altijd mee om interviewkandidaten te vinden voor de rubriek ‘Kijk mijn wijk’. Dat leidt tot etnisch profileren van mijn kant: soms bespring ik mensen als ik een andere culturele achtergrond vermoed om te vragen om een interview. Zo was ik op een borrel bij mijn zus en zag ik een auto met Pools kenteken op de oprit van de buren. “Heb jij Poolse buren?” Toen we weer vertrokken, kwamen die net naar buiten. Ik aarzelde geen seconde: “Hello, I ‘m a journalist for a local newspaper…” Ze stemden meteen in met een interview en we maakten een afspraak. We worden hartelijk ontvangen door Agnieszka met koffie en thee met een schijfje citroen. Haar man Sebastian is nog niet terug van boodschappen doen. We zitten in een keurig ingerichte drive-in woning. Prominent in de huiskamer is een grote box voor hun vijftien maanden oude dochtertje Pola. Beneden staat een mooie auto voor de garagedeur. Even later komt Sebastian thuis.

Een knap stel…

We zijn in gesprek met Sebastian Gryglewski (28) en Agnieszka Gryglewska (27), mooie mensen. Dat praten valt nog niet zo mee; de voertaal is Engels en dat is voor ons allemaal de tweede taal. Ik merk dat een goed gesprek in het Engels toch wat anders is dan een biertje bestellen in het buitenland. Het gaat een beetje hakkelend maar we redden ons. Sebastian en Agnieszka komen uit een klein plaatsje in de omgeving van Wroclaw, een Hanzestad aan de Oder in het zuidwesten van Polen. Ze zijn getrouwd en wonen sinds 6 jaar in Tilburg. Aanvankelijk in het centrum maar vanwege de rust en stijgende huren, besloten ze in Tilburg-Noord een drive-in woning te kopen. Als ik vraag of ze zich hier blijvend willen vestigen, een huis kopen wijst immers in die richting, halen ze hun schouders op. Ze weten het nog niet, een huis kopen was ook voordeliger dan blijven huren. Tilburg-Noord bevalt hen wel heel goed, een mooie rustige wijk met veel ruimte en groen en goede voorzieningen.

Arie Boomsma…

Sebastian werkt als ZZP’er in de bouw. Hij is gespecialiseerd in het bouwen van staalconstructies maar heeft dat nog maar een paar keer gedaan in de omgeving van Tilburg. De bouwplaatsen waar hij werkt, liggen meestal verder van huis zoals in Amsterdam, Utrecht en Brussel. Hij laat op zijn telefoon een aantal voorbeelden zien van projecten waaraan hij heeft gewerkt. Agnieszka werkt in het magazijn bij de firma Versteijnen maar heeft nu een stukje ouderschapsverlof opgenomen. Op mijn vraag of

Sebastian Gryglewski en Agnieszka Gryglewska

de taal wel eens een probleem is, antwoordt ze dat al haar collega’s in het magazijn Pools zijn. Sebastian vult aan dat ze één Hollandse vriend hebben maar dat hun vriendenkring verder vooral bestaat uit Polen die hier ook wonen. Ze missen hun familie. Die wonen allemaal in Polen op een broer van Agnieszka na. Hij woont bij hen in huis hier in Tilburg. Het was de afgelopen jaren lastig om elkaar te bezoeken vanwege Corona. Op mijn vraag hoe het bevalt in Nederland, zeggen ze te merken dat Polen niet altijd een goede naam hebben; veel drinken en dan voor overlast zorgen. Daardoor voelen ze soms dat ze niet van hier zijn. “Maar je ziet toch niet aan de buitenkant dat jullie Pools zijn”, zeg ik. Miek flapt er-

uit: “Nee, Sebastian lijkt sprekend op Arie Boomsma.” Zij hebben allebei natuurlijk geen idee wie dat is waarop ik deze bekende Nederlander google en een foto laat zien. We moeten allemaal lachen en kort daarna nemen we afscheid.

Kent u nog goede kandidaten voor een interview in ‘Kijk mijn wijk’? Mail ons: redactie@wijkkrantnoord.nl

Wroclow, Polen

Persoonlijk, transparant en professioneel

Sportfysiotherapie Heeft u klachten waardoor u het sporten niet (goed) kunt uitoefenen? Of heeft u tijdens het sporten een blessure opgelopen?

013 5470257 Benatzkystraat 38

Bij ons kunt u terecht voor advisering, begeleiding en training van sporters, mensen met een chronische aandoening en andere doelgroepen, ongeacht leeftijd en andere persoonlijke omstandigheden.

info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl

Waarom naar de mondhygiënist: U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ookom gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Heeft u dus geen last van mondproblemen, maar wilt u wel een fris en gezond gebit behouden? Ook dan bent u van harte welkom. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken. Tel. 013-2083450

www.mondhygiene-akkerman.nl

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

Plan snel een eerste afspraak in en krijg een

GRATIS AG GOODIEB T.W.V. €20,-


P. 6 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

Wordt verwacht: Lezing en gesprek met Sinan Çankaya in het Ronde Tafelhuis Door: Hans Happel Op donderdagavond 19 mei kunt u in het Ronde Tafelhuis terecht voor een lezing en gesprek met Sinan Çankaya, auteur van het boek ‘Mijn ontelbare identiteiten’. Çankaya maakte als wetenschapper naam met het roemruchte onderzoek naar discriminatie binnen de Amsterdamse politieorganisatie.

waarin hij te maken krijgt met vooroordelen, racisme en discriminatie. In ‘Mijn ontelbare identiteiten’ laat hij zien hoe we er in de omgang met elkaar niet aan ontkomen elkaar bevooroordeeld te benaderen. Zo kan het etiket ‘witte man’ voor de schrijver van dit stukje, een man uit de dominante cultuur, voelbaar maken hoe het is om voortdurend door anderen geïdentificeerd te worden maar dan juist niet als ‘wit’ maar als ‘Turk’, ‘moslim’, ‘buitenlander’ etc. In een interview meldde Çankaya dat zijn boek in zekere zin is ontstaan uit deze frustratie; steeds weer opnieuw herinnerd worden aan het feit, “dat je nèt geen Nederlander bent… Waar kom je vandaan?” “Uit Nijmegen”, placht hij dan te zeggen…. “Ben je moslim?” “Mijn moeder bidt voor me”, is dan het standaardantwoord van deze agnost.

Alledaags etnisch profileren is niet iets van recente datum

Vooroordelen en etiketteren

Sinan Çankaya werkt aan de VU als universitair docent antropologie en verricht daar onder meer onderzoek naar etnisch profileren. In 2011 promoveerde hij op een onderzoek naar diversiteit binnen de politie. Daarnaast schrijft hij regelmatig columns over alledaagse gebeurtenissen

Het debat over identiteit, over racisme en discriminatie, is niet iets recents. In zijn boek traceert hij dit debat terug naar zijn eigen middelbare schooltijd. Nico Konst, tweede man van de racistische Centrumpartij, was Sinans geschiedenisleraar. Ik vond dit verband frappant: het eerste hoofdstuk van zijn boek opent met een opschrift uit de Telegraaf van 7 januari 2017: ‘Kansloze asielplaag ongehinderd verder’. Terwijl het laatste hoofdstuk besluit met een kop uit 1941 van hetzelfde dagblad: ‘Jodenplaag in Amsterdam’. Laten we het oorlogsverleden van deze krant van ‘Wakker Nederland’ vooral niet vergeten: alledaags racisme is nooit echt weggeweest. En het is heel eenvoudig jezelf daarop te betrappen als je eerlijk durft te kijken.

Vergoelijken

Het boek ‘Mijn ontelbare identiteiten’ moet bij de lezer ‘schuren en wringen’, vindt Çankaya. Het moet ongemakkelijk en confronterend zijn en tot zelfreflectie dwingen. Ik kan dat beamen en heb deze leeservaring gehad toen ik het boek las. In mijn kindertijd hadden we op het schoolplein nog geen Turken, Marokkanen, Antillianen etc., maar wel ‘rooie’ en ‘blauwe’. Roodharige kinderen werden gepest. Indische jongens werden uitgescholden voor blauwe. Kinderspel zou ik zeggen, je moet niet zeuren, wie maalt er nog om. Deze verwijzingen naar een ver verleden vergoelijken dat wij in onze alledaagse omgang met elkaar de individuele persoon vaak niet zien, maar mensen in hokjes plaatsen. Sinan Çankaya neemt ons in zijn boek mee op sleeptouw langs al die hokjes en laat je de betrekkelijkheid daarvan ervaren.

Ontelbare identiteiten

Çankaya laat zien dat hijzelf en ieder mens ontelbare, vloeibare, verschuivende identiteiten bezit. Zijn naam Sinan wijst in zijn verhaal op de jongen uit de achterstandswijk, op de ‘Turk’, op een Nederlandse man, een socioloog, een vriend etc. In het boek wordt dit persoonlijke relaas afgewisseld met wetenschappelijke inzichten, zodat onderzoek en eigen observaties met elkaar worden verbonden in een eigen taal en persoonlijke beelden. Het is een heel toegankelijk en mooi geschreven boek over een ingewikkelde problematiek. Moge de avond op 19 mei in het Ronde Tafelhuis net zo boeiend zijn als ‘Mijn ontelbare Identiteiten’.

R-NEWT zorgde voor een inspirerende Ramadan! Tilburg-Noord is kleurrijk, dat vraagt om verbinding, saamhorigheid, liefde, en respect. Het is tijd om aan elkaar te denken, en er voor elkaar te zijn.

Het team van R-Newt jongerenwerk van ContourdeTwern heeft samen met zo’n dertig jongeren honderd ramadanpakketten uitgedeeld in Tilburg-Noord. De actie werd gesponsord door diverse bedrijven die tijdens deze gezegende maand mensen blij willen maken. Het initiatief van jongerenwerker Erdem Altin en een aantal jongeren was bedoeld om mensen na de Coronatijd op te vrolijken door ze aan de deur te verrassen met een leuk Ramadanpakket en ze een fijne Ramadan te wensen. De jongeren hebben de pakketten enthousiast uitgedeeld aan de mensen en waren benieuwd naar hun reacties. Alle pakketten werden in een doos aan huis gebracht; de jongeren voelden zich een beetje medewerker van DHL of Post.nl. Ze hebben het er goed vanaf gebracht en zijn met een tevreden gevoel naar huis gegaan. Hopelijk kunnen we deze actie komende ramadan ook houden. Het was hard werken en goed voorbereiden, gelukkig hebben we honderd gezinnen blij kunnen maken dankzij de sponsoren die dit project steunen. In het ramadanpakket zat een leuke uitdaging voor de mensen om uit te voeren. De doos was beplakt met diverse kleuren papier. Het was de uitdaging om in die vakjes te schrijven op welke manier u de ander hebt geholpen en hoe u zich hierbij voelde. Ieder vakje is zo weer een nieuwe positieve ervaring! Daarna kon u terugblikken op uw handelen en stilstaan bij wat u voor een ander heeft betekend. Op die manier zorgde R-Newt voor een inspirerende Ramadan.

L' Aventure Noord, het jeugdorkest Door: Ab Kuiper Op donderdagmiddag wordt hard gewerkt om de opstelling van het jeugdorkest gereed te maken voor hun repetitie in Wijkcentrum De Symfonie. Het orkest staat onder leiding van Peter-Paul van Esch, een fijne dirigent met een grote vakkennis en eigen opvattingen over muziek maken. De jeugd uit Tilburg-Noord kan hier leren een instrument te bespelen. De voordelen voor hen zijn dat ze zelfstandig hun instrument leren beheersen, dat ze de muziektaal leren lezen en dat ze samen spelen. Dan staat er ook nog een dirigent voor het orkest, die aandacht heeft voor de uitvoering van het muziekstuk. Dit maakt musiceren zo aantrekkelijk. Je doet er vriend(inn)en op voor het leven. Het jeugdorkest wordt ondersteund door een aantal ervaren muzikanten. Dirigent Peter-Paul van Esch wilde graag het oubollige vermijden en muziek met inhoud spelen: “Harmoniemuziek oude stijl spreekt de jeugd niet meer aan. Kijk maar hoeveel harmonieën er vroeger waren en hoeveel er nu nog over zijn. Mijn filosofie is een goede opleiding, er moet een verenigingsleven zijn met een thuisgevoel voor jong en oud bij het orkest. En op muzikaal gebied het spelen met gevoel in alle muziekstijlen en culturen ontwikkelen. Daar heb ik over nagedacht, en mensen bij gezocht die mee konden denken. Toen heb ik muziekopleiding L’ Aventure Musicale opgericht. Om de jeugd te bereiken, geven we nu muzieklessen op scholen in Tilburg-Noord en in de Reeshof.”

Hebt u nu ook zin om (weer) muziek te maken? Kom dan eens luisteren. Praat met de muzikanten, zie hoe de dirigent werkt en luister naar wat er geoefend wordt. Geen instrument (meer)? Vraag naar de mogelijkheden om er een te krijgen. Het jeugdorkest is de opstap naar het projectorkest L’ Aventure Musicale. Als je in dat orkest mee wilt spelen, moet je noten kunnen lezen en je instrument redelijk beheersen. Haal je dat niveau nog niet, geen nood, er wordt volop les gegeven. Samen muziek maken geeft heel veel voldoening.

De leerlingen van L’ Aventure Noord oefenen in het Wijkcentrum De Symfonie, Eilenbergstraat 250, Tilburg.

Foto's Rens Bressers

Voor informatie over muzieklessen, instrumenten en lesgelden (zeer laagdrempelig), neem contact op met: A. Eversdijk, (06) 51 91 72 14 of kijk op www.aventuremusicale.nl.


W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2 | P. 7

GEMEENTENIEUWS Duurzaamheidskoffertje voor inwoners van Quirijnstok Nieuwsgierig naar je energieverbruik en wil je graag weten waar je op kunt besparen? Bewoners van Quirijnstok kunnen gratis een duurzaamheidskoffertje ophalen. Daarin zitten energiemeters die duidelijk inzicht geven in het verbruik en de kosten van elektrische apparaten. Zo zijn energievreters in huis makkelijk te vinden. Koffertje ophalen bij… Maaike Wolfs, de duurzaamheidsmakelaar in de wijk. Zij is iedere vrijdagochtend van 9 tot 12 uur aanwezig in ‘t Hazennest, Kreverplein 27. Binnenlopen kan zonder afspraak. Maaike geeft speciaal voor inwoners van Quirijnstok gratis energieadvies op maat. Meer informatie Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in Quirijnstok rondom verduurzaming? Schrijf je in voor de nieuwsbrief (4x per jaar) via: jeroen.van.rozendaal@tilburg.nl. Kijk voor meer informatie op www.duurzamertilburg.nl/quirijnstok.

Meedenken over ontwikkelingen Wagnerplein Het Wagnerplein krijgt een forse uitbreiding. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken de haalbaarheid van een nieuw stedenbouwkundig ontwerp. Rond komende zomer moet duidelijk zijn hoe de omgeving hier naar kijkt. In de tweede helft van het jaar volgt de uitwerking van een voorlopig stedenbouwkundig plan. Eind dit jaar is bekend of de plannen doorgaan. Visie Wagnerplein - Von Weberpark BPD heeft een eerste visie gemaakt voor het Wagnerplein en het Von Weberpark, met ongeveer 270 nieuwe woningen (grotendeels appartementen), 1700 m2 ruimte voor voorzieningen (horeca, winkels of ruimte voor nieuwe maatschappelijke initiatieven) en een upgrade van het Von Weberpark. De verkeerssituatie rondom het Wagnerplein moet worden onderzocht. Daarnaast is een oplossing nodig voor de opstoppingen op de kruispunten met de Brucknerlaan en Haendellaan. Ook voldoende parkeerruimte is belangrijk, net als ruimte bieden aan wensen en initiatieven uit de wijk. Planteam Woont of werkt u rondom het Wagnerplein en wilt u meedenken en praten over de plannen? Meldt u dan aan via mailadres: wagnerplein@tilburg.nl. Tot en met de zomer komt het planteam ongeveer drie avonden bij elkaar. Daarna volgt een informatieavond voor alle geïnteresseerden. Het college neemt een besluit over de uitwerking. Bij teveel aanmeldingen, volgt in overleg met de wijkraad en klankbordgroep Wagnerplein een selectie, met een goede vertegenwoordiging van alle betrokkenen.

Kom 15 mei naar de Pauwelsdag!

Foto: Maaike Wolfs

Urban Factory Onlangs zijn wijkbewoners bijgepraat over de ontwikkelingen rondom Urban Factory aan de Belinnistraat. Er waren veel vragen en opmerkingen, waaronder de keuze voor de locatie. Ook klonk er bezorgdheid over het perspectief voor jongeren uit de wijk vanwege leerachterstanden, lage schooladviezen, het gebrek aan goede stageplaatsen en leerwerkplekken. Een verslag van de avond en de presentatie staat op www.tilburg.nl/ypelaerpark. Plek voor talentontwikkeling De Urban Factory: een plek voor talentontwikkeling, waar we samen met de buurt en partners binnen ForwArt een (start)programma maken voor de ontwikkeling van een beter toekomstperspectief voor jongeren. Onder professionele begeleiding van rolmodellen uit de wijk, krijgen allerlei culturele en sportieve activiteiten er de ruimte. Werkgelegenheid, educatie en talentontwikkeling staan centraal. Wijktafels De gemeente gaat wijktafels organiseren om met bewoners verder te praten over de locatie en het programma in de Urban Factory, woningbouw en het Ypelaerpark. De volgende bijeenkomst is dinsdagavond 10 mei. Tijdens deze bijeenkomst komen we terug op de zorgen en opmerk‐ ingen die we hebben ontvangen en kijken we samen met de buurt naar alt‐ ernatieve locaties en de mogelijkheden om tot een programma te komen waar de jongeren uit de wijk behoefte aan hebben. Ook is er ruimte voor verdiepende vragen rondom ForwArt. Aanmelden kan door een mail te sturen naar: bloem.kanters@tilburg.nl.

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen De Schans 123

Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel/ De Efteling en ten noorden van Tilburg. Een unieke omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water, cultuur, historie en energie samenkomen.

In het pand aan De Schans 123 komt een tijdelijke opvangplek voor maximaal 50 Oekraïense vluchtelingen. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit nodig is. Het gebouw is eigendom van een private partij die deze locatie later gaat herontwikkelen. Het pand wordt eerst gereed gemaakt als opvanglocatie. De gemeente Tilburg heeft verschillende locaties beschikbaar gesteld waar de vluchtelingen de noodzakelijke hulp en zorg krijgen en tot rust kunnen komen.

Kom zondag 15 mei naar de Pauwelsdag en neem een kijkje boven in een van de windmolens van Burgerwindpark de Spinder, ga op ontdekkingstocht in het Noorderbos, ontmoet een ridder op het Witte Kasteel, wandel mee met een boswachter van Natuurmonumenten of geniet van een vrolijke theatervoorstelling bij Assisië.

Meer informatie Kijk voor vragen of opmerkingen over de opvang op www.tilburg.nl/oekraine. Vragen over de opvanglocatie kunt u mailen naar oekraïnecrisis@tilburg.nl.

Centrale locatie: de Pauwelshoeve (Moleneind 29, Loon op Zand) 11.00 uur: start inspiratieochtend Pauwels Ontwaakt 12.00 – 16.30 uur: informatiemarkt, bezoek educatie boerderij, terras, Pauwelsbelevenissen

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Abdelkader Barkane, omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl / 06-25739978 Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord

Meer informatie en aanmeldmogelijkheden op landschapsparkpauwels.nl.


P. 0 8 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

Horizontaal

1. voortreffelijk; 7. iemand die graag plaagt; 12. rustplaats; 13. voetbalstadion van Ajax; 14. haarkrul; 15. middelbaar onderwijs (afk.); 17. zwemvogel; 19. dorp in Limburg; 21. toilet; 22. afzonderlijke berg uit de Alpen; 24. plaats in Frankrijk; 27. transient ischaemic attack (afk.); 28. tegen elk aannemelijk bod (afk.); 30. metaalsoort; 31. Electric Light Orchestra (afk.); 32. calciumsulfaat (kalk); 33. mannetjesschaap; 35. Russisch parlement; 37. beteuterd; 38. bloem der onsterfelijkheid; 41. hertensoort; 42. mens zonder pigmentkleurstof; 44. Schotse stam (bende); 46. knevel; 47. in de geest levende voorstelling; 48. toeschouwers; 49. op deze wijze; 50. ver gevorderd in tijd; 52. schriftelijk bewijsstuk; 54. deel van een boom; 56. Nederlandse Omroep Stichting (afk.); 58. bekende Nederlandse schaatser; 61. bouwland; 62. zaad op brood; 64. vaatwerk; 65. meisjesnaam; 67. plaats in Gelderland; 68. lokspijs; 70. cirkelvormig; 72. internationaal (afk.); 73. periodiek tijdschrift; 76. jongensnaam; 77. militaire rang (afk.); 78. reclameverlichting; 79. rijstbrandewijn; 81. de oudere (Lat. afk.); 82. Oxford Englisch Dictionary (afk.); 83. zijn verjaardag vierend; 84. kerel (vent); 86. tekort aan geld; 87. werelddeel. Verticaal

KRUISWOORDPUZZEL 2

1

3

4

12 15

16

22

17 23

28

8

29

19

39

27

35

32

36

37

41

42

45

43

46

48 50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

58

68

73

77

53

63

67

72

59

69

70 75

78

79

76

84

85

87

50

22

43

30

1

16

53

71

87

58

29

19

26

De oplossing van puzzel 2 - 2022 is: THEATERGEZELSCHAP Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Rian van Gorp, Kapelmeesterlaan,Tilburg. De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De prijs wordt bij de winnaar thuis afgeleverd. De oplossing van deze puzzel voor 20 mei naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Kaatje Jans.

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties

81

2

11

Kom je ook bij ons spelen?

71

80

83

86

60

64

74

82

11

21

31

40

10

20

26

30 34

9

14

25

44

65

7

18 24

33 38

6

13

47

1. eiland in Indonesië; 2. Bescherming Bevolking (afk.); 3. waterloop; 4. hetzelfde (afk.); 5. plaats in Spanje; 6. familietwist; 7. Spaans gerecht; 8. wintervoertuig; 9. duizend kilo; 10. kosten koper (afk.); 11. Spaanse schilder; 16. Spaanse uitroep; 18. vochtig; 20. Palestijnse bevrijdingsorganisatie (afk.); 21. speeltuinattribuut; 23. geparachuteerde soldaat (afk.); 25. knevel; 26. honingbij; 27. indianentent; 29. plaats in Spanje; 32. kaap onder Spanje; 34. gietvorm; 36. zonder eergevoel; 37. Stichting Leerplan Ontwikkeling (afk.); 39. rode Bordeauxwijn; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. deel van schip; 43. baldadige jongen; 45. voordeel (baat); 46. droog (van wijn); 51. woonboot; 53. boomsoort; 54. plaats in Spanje; 55. gewei-dragend dier; 56. ontkenning; 57. Zweeds automerk; 59. ontuchtige vrouw; 60. dwergstaatje in de Pyreneeën; 62. Europees land; 63. plaats in Spanje; 66. loot (stek); 67. economisch- en administratief onderwijs (afk.); 69. plaaggeest; 71. landtong (schor); 73. honingdrank; 74. kleine gemeente; 75. mevrouw; 78. nieuw (in samenstelling); 80. voertuig met twee wielen; 82. openbaar ministerie (afk.); 85. nikkel (scheik. afk.).

5

74

36

33


W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2 | P. 0 9

Mol

Wie is de ? bij KVW Tilburg-Noord Op maandag 22 augustus gaat KinderVakantieWerk Tilburg-Noord weer van start! Een week vol leuke activiteiten en uitstapjes in de op een-na-laatste week van de basisschoolvakantie. KVW 2022 is van maandag 22 augustus tot en met zaterdag 27 augustus.

Na twee Corona-jaren kunnen we eindelijk weer los met speurtochten, zwemmen, hutten bouwen en naar de Efteling. We hebben elk jaar een superleuk thema waarbinnen de activiteiten van de week passen. Dit jaar is het ‘Wie is de Mol?’ Een van onze leiding is niet wie hij of zij lijkt. Terwijl wij met zijn allen zoveel mogelijk punten proberen te verdienen, probeert één van onze leiding de boel in de war te schoppen; Mollen om het zo maar eens te noemen. We hebben jouw hulp nodig om deze Mol te ontmaskeren. Dus doe mee met KVW Tilburg-Noord 2022: Wie is de Mol? Zit jij in groep 2 t/m 8 van de basisschool en wil je meedoen? Meld je dan aan via onze website: www.kvwtilburgnoord.nl (de inschrijvingen openen vanaf 19 mei). Voor ouders goed om te weten, inschrijven met behulp van Stichting Leergeld of de Meedoenregeling kan ook! Meer informatie vind je op de website. We organiseren ook twee inschrijfavonden. 8 juni in de Ypelaer (van 14:30 tot 16:30) en 15 juni in MFA de Symfonie (van 18:30 tot 20:30). Hierbij is Stichting Leergeld ook aanwezig om de inschrijvingen makkelijker te maken.


P. 1 0 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

De eerste levensbehoefte: eten & drinken Tekst en beeld: Miek Korsmit De encyclopedie omschrijft 'eerste levensbehoefte' als volgt: '‘Alles wat onontbeerlijk is om te kunnen leven: voeding, kleding, huisvesting, verwarming, huishoudelijke artikelen enz.’ Velen van ons genieten regelmatig van lekkere hapjes en drankjes. Ben je zelf niet zo handig in de keuken dan zijn er volop mogelijkheden in de wijk waarvan je gebruik kunt maken. Het hoeft echt niet allemaal duur te zijn, met iets eenvoudigs is het leven ook goed. Persoonlijk sta ik graag in de keuken om een gezonde maaltijd te bereiden voor mezelf, maar met evenveel plezier maak ik een uitgebreid buffet voor vrienden of familie. En een frietje speciaal? Dat koop ik liever bij de specialist. Wat ik heel mooi vind is dat wij dankzij nieuwe Nederlanders de Iftar hebben leren kennen. Tijdens de vastenmaand (ramadan) nuttigen moslims direct na zonsondergang de maaltijd. Maar de iftar wordt ook gebruikt om niet-moslims uit te nodigen aan deze gezamenlijke dis. Neem zo’n uitnodiging aan en geniet van het samenzijn en het lekkere eten.

In de Wereldkeuken worden van maandag tot en met vrijdag heerlijke maaltijden gekookt om in het Ronde Tafelhuis te eten of mee te nemen naar huis.

Een gezamenlijke lunch vanwege Pasen. Een gekleurd ei hoort er bij!

Een frietje mét is altijd lekker. Maar bij Kwalitaria op het Wagnerplein kun je ook een kop koffie, een burger of nasi bestellen.

Toen deze foto werd gemaakt was het nog te koud voor een ijsje. Nog even wachten en dan kan het weer. Bij Izmir Bazar aan de Beethovenlaan een groot assortiment aan lekkere, verse producten


W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2 | P. 1 1

Het Brabantse water staat goed bekend. Dus vul gerust je flesje of ga onder deze tap hangen als je dorst hebt.

Het is heel ontspannend om in kookboeken te snuffelen, boodschappenlijstje te maken om vervolgens lekker in de keuken te staan en je gasten te verrassen.

Iftar, de gezamenlijke maaltijd na zonsondergang. Er werd hard gewerkt in de keuken en een gezellige tafel gedekt.

Zin in iets sterkers dan gemeentepils? Een biertje van de tap smaakt zeker zo lekker.

De jongste kinderen op de basisschool krijgen lekkere en leuke hapjes in de pauze. Bijna jammer om op te eten. Als je zelf kookt heb je keukenspullen nodig. Houten lepels ontbreken in geen enkele keuken. Een tajine is in de Nederlandse keuken minder bekend, maar je maakt er heerlijke gerechten mee.


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

INFORMATIEMARKTEN IN TILBURG-NOORD

De wijkraden organiseren samen met het Ronde Tafelhuis en ContourdeTwern binnenkort op een drietal locaties (één in elke wijk) en op verschillende data, een informatiemarkt. We gaan namelijk de oorspronkelijke manifestatie – die door corona verschillende keren werd uitgesteld – op een andere manier invullen. Het centrale thema zal zijn leven, wonen en werken in Tilburg-Noord. Maar elke wijk zal daar een andere, specifieke invulling aan geven. Daarover in dit artikel meer. Het evenement wordt voor elke wijk dus apart gehouden: voor Stokhasselt op woensdagavond 25 mei in wijkcentrum De Ypelaer (Corellistraat), voor de wijk Heikant op woensdagavond 8 juni in Het Ronde Tafelhuis (Wagnerplein) en voor de wijk Quirijnstok op woensdagavond 1 juni in MFA De Symfonie (Eilenbergstraat).

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Film over Tilburg-Noord

Speciaal voor de drie informatiemarkten is een film gemaakt over Tilburg-Noord. De film – gerealiseerd door Jesse van Venrooij - laat kenmerkende beelden zien van Tilburg-Noord maar gaat ook in op de onderwerpen die in de informatiemarkten worden gepresenteerd en de projecten die nu lopen in Tilburg-Noord. In de film komen zowel specialisten als wijkbewoners aan het woord. Herkenbare en wellicht nieuwe beelden en thema’s zullen op een verrassende wijze gepresenteerd worden. De film wordt op alle drie de informatiemarkten vertoond. Voor de bezoekers in de wijk Stokhasselt zal de film mondeling in verschillende talen worden vertaald en toegelicht. Dat zal zijn in het Arabisch, Somalisch en afhankelijk van de bezoekers in een derde taal.

Informatiemarkt Stokhasselt

De bijeenkomst in de wijk Stokhasselt wordt gehouden op woensdagavond 25 mei vanaf 19:00 uur in wijkcentrum De Ypelaer. De belangrijkste onderwerpen zijn nieuwe woningen, onderwijs en armoede.

Nieuwe woningen via verdichting De gemeenteraad van Tilburg heeft besloten dat er tot 2040 ongeveer 25.000 woningen in Tilburg gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. In de huidige planning staan daarvan ca. 5.000 woningen gepland in Tilburg-Noord. Het is de bedoeling dat de meeste van deze woningen worden gerealiseerd door ‘inbreiding’. Dat wil zeggen dat die woningen zoveel mogelijk zouden moeten worden gebouwd binnen de al bestaande bebouwde kom. Dat noemen we ook wel verdichting. Geen nieuwe woningen dus in het groene buitengebied van Tilburg.

Maquette Ypelaerpark

 freelancecreative.nl

Tilburg-Noord

Foto gemeente Tilburg

Welke woningen moeten er als eerste komen volgens de wijkraden? De gemeente heeft toegezegd dat in een zo vroeg mogelijk stadium overleg zal plaatsvinden met direct omwonenden en andere belanghebbenden, zodra bepaalde plannen concreter worden. De wijkraden in Tilburg-Noord hebben als eerste reactie aangegeven dat er voornamelijk extra woningen gebouwd zouden moeten worden die nu nog ontbreken, zoals kleine(re) koop- en huurwoningen voor starters en senioren. Belangrijk vinden de wijkraden ook dat de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties de doorstroming van grote gezinswoningen naar kleinere woningen stimuleert. Veel gezinswoningen worden nu nog bewoond door één- of tweepersoons huishoudens waarvan de kinderen inmiddels allang het huis uit zijn of waarvan een partner overleden is. Om de doorstroming te bevorderen, moeten er in eerste instantie voldoende kleinere woningen beschikbaar zijn met een redelijke huur- of koopprijs. Verder zou een verhuizing naar een kleinere woning ook gestimuleerd moeten worden met een doorstroompremie, die de financiële drempel van de verhuiskosten enigszins kan compenseren. De wijkraden horen graag van de wijkbewoners hoe zij denken over de plannen van de gemeente en hoe die zo goed mogelijk verwezenlijkt kunnen worden. Onder meer daarvoor zijn er informatieavonden op drie locaties in Tilburg-Noord. Ypelaerpark en omgeving Er zijn plannen om het Ypelaerpark aantrekkelijker te maken voor jongeren. Dit komt voort uit een idee van ForwArt. Deze organisatie heeft enkele jaren geleden een


W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2 | P. 1 3

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

subsidie van ruim 4,2 miljoen euro ontvangen van de Europese Unie. ForwArt heeft al enige tijd een onderkomen in gebruik genomen aan het Verdiplein. In het afgelopen jaar heeft deze organisatie samen met andere instellingen uit Tilburg en jongeren uit de wijk, een plan gemaakt om het Ypelaerpark interessanter te maken voor jongeren. Daarbij is ook de locatie op de hoek van de Dirigentenlaan en de Bellinistraat betrokken. Er is een maquette gemaakt om deze plannen uit te beelden. De wijkraden willen graag van de omwonenden en andere (toekomstige) gebruikers van het park weten hoe zij hier tegenaan kijken. Alles is nog in een beginstadium en ook de wijkraden zijn hier in eerste instantie niet bij betrokken geweest. Onderwijs en kinderopvang In de wijk Stokhasselt zijn nog veel kinderen die met een achterstand aan de basisschool beginnen. Het gaat om taal en kennis maar ook om integratie in de wijk, in Nederland. Dit alles kan voor een groot deel voorkomen worden door gebruik te maken van kinderopvang. Uit onderzoek blijkt dat veel leerlingen een te laag schooladvies krijgen bij de overgang naar het voortgezet onderwijs. Desondanks is de voortijdige uitstroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs zorgwekkend. Hierdoor gaan talenten verloren en zullen deze

Informatiemarkt Quirijnstok

De informatiemarkt in de wijk Quirijnstok vindt plaats op woensdag 1 juni vanaf 19:00 uur in MFA De Symfonie (Eilenbergstraat). Het overkoepelende thema is daar ‘wonen in noord’ verdeeld in drie concrete onderwerpen: nieuwbouw, verduurzaming van woningen en verbetering van de woonomgeving.

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

kinderen later minder mogelijkheden krijgen om een beter betaalde baan te krijgen. De armoedespiraal van generatie op generatie wordt daarmee niet doorbroken. Armoede en bestaanszekerheid Er leven veel gezinnen in de wijk onder de armoedegrens. Werk is hiertegen het beste medicijn. Om werk te kunnen vinden is een aantal zaken van groot belang. In veel gezinnen zal de (alleenstaande) moeder werk en gezin moeten kunnen combineren. Daarnaast worden arbeidskwalificaties gemist. We moeten nagaan wat de vraag is op de arbeidsmarkt en opleidingen faciliteren. Daarbij is hulp van werkgeversorganisaties nodig. Daarnaast zal ook vrijwilligerswerk een optie zijn. Om dat aantrekkelijker te maken is een financiële tegemoetkoming gewenst. Hoe maken we dat mogelijk en wie organiseert dit? Programma Stokhasselt 25 mei (De Ypelaer) • 19:00 uur: Inloop met koffie of thee in zaal 10; • 19:30 uur: Welkom en algemene introductie; • 19:45 uur: Vertoning van de film over Tilburg-Noord. • Na de film zal de tekst worden vertaald en uitgesproken in het Arabisch, Somalisch, en afhankelijk van de bezoekers in een derde taal; • 20:00 uur: Verspreiding van de aanwezigen over 3 zalen met in elke zaal een ander onderwerp; - zaal 10 woningbouw en Ypelaerpark - zaal 14 onderwijs en kinderopvang - zaal 18 armoede/bestaanszekerheid. • 20:45 uur: pauze met drankje en hapje verzorgd door 4Women in de grote zaal; • 21:15 uur: mogelijkheid om te kiezen voor een 2de onderwerp of om na te praten; • 21:45 uur: afsluiting van de bijeenkomst.

in de fabriek worden geproduceerd (prefab)? En bij al deze vragen komen we als wijkraden met een volgende vraag: wat is de invloed van bewoners? Wordt bewonersparticipatie nu wel een serieus aspect? Verduurzaming woningen De gemeente Tilburg en ook de landelijke overheid zetten al enige tijd in op verduurzaming van de bestaande woningen. Klimaatverandering was een belangrijk motief en daar komt de enorme stijging van de energiekosten nog eens bij. Reden voor veel bewoners om nu stappen te gaan zetten. Dat kan eerst met eenvoudige middelen en door bewust om te gaan met warmte en elektriciteit. Want de energie die je niet gebruikt hoef je ook niet in te kopen of op te wekken. Verminderen van energieverbruik is altijd de eerste stap. En dan? Dan kun je geleidelijk grotere stappen zetten. Dat laten op 1 juni een paar bewoners zien die al flink bezig zijn met de verduurzaming van hun huis. Ze laten zien wat ze tot nu toe hebben gedaan, wat het oplevert en zo mogelijk wat de kosten waren. En we hebben de Klimaatklussers uitgenodigd; een vrijwilligersorganisatie die helpt bij het isoleren van oude woningen in Tilburg, vooral bij mensen die niet zo draagkrachtig zijn. Ze laten je op 1 juni zien hoe een woning verduurzaamd kan worden met isolatie, met infraroodpanelen en andere materialen. Maar ze laten vooral zien hoe met relatief eenvoudige voorzieningen (ook in oude woningen) het gebruik van aardgas flink kan worden teruggedrongen.

Nieuwe woningen, verdichting Ook in de wijk Quirijnstok zullen de komende 15-20 jaar zeker nieuwe woningen worden gebouwd. Want in heel Tilburg-Noord gaat het om een aantal van 5.000. De vraag is op welke locaties dat zal gebeuren en niet minder belangrijk; voor welke bewoners er vooral gebouwd gaat worden. Krijgen starters, eepersoonshuishoudens en senioren voorrang met (circulaire) kleine woningen zodat er ook bestaande woningen van senioren vrijkomen voor gezinnen? Worden het grondgebonden woningen of appartementen? En hoe duurzaam zullen de nieuwe woningen zijn? Welke materialen worden er gebruikt? Duurzaam hout en minder duurzaam beton, cement, bakstenen? En worden de woningen ter plaatse gebouwd of gaan we een snelle en praktische bouw zien waarbij de onderdelen

Wie we ook hebben uitgenodigd is Energiefabriek013 en de duurzaamheidsmakelaar. Energiefabriek013 is een Tilburgse energiecorporatie met als doel een actieve bijdrage leveren aan het verminderen van het gebruik van fossiele energie. Dat doet ze door informatie te geven aan bewoners over het verduurzamen van hun woningen en nog veel meer.

Lees verder op de volgende pagina >>>


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

De duurzaamheidsmakelaar is Maaike Wolfs. Ze is al een tijdje actief in de wijk. Maaike geeft bewoners in Quirijnstok gratis en onafhankelijk advies over de mogelijkheden bij het verduurzamen van hun woning, energiebesparing en comfortabeler wonen. Ze beantwoordt energievragen en legt technische zaken uit zodat keuzes gemaakt kunnen worden; collectief of individueel. Een adviesgesprek (ter waarde van € 210) is voor bewoners van de wijk Quirijnstok gratis. Je krijgt dan ook een handig stappenplan. Je kunt je voor een energieadvies op maat aanmelden via www.duurzamertilburg.nl/quirijnstok . Maaike houdt ook iedere vrijdagochtend van 9.00 – 12.00 uur inloopspreekuur is in het Hazennest, Kreverplein 27. Meer informatie vind je op www.duurzamertilburg.nl/ aan-de-slag/buurt/quirijnstok. Subsidies voor woningverduurzaming Om dit deel van de informatiemarkt compleet te maken hebben we ook nog gekeken naar de subsidiemogelijkheden die de gemeente en de landelijke overheid beschikbaar stellen voor de verduurzaming van woningen. Daarvoor hebben we iemand van de gemeente uitgenodigd.

Maaike Wolfs

Informatiemarkt Heikant

Op 8 juni wordt in Het Ronde Tafelhuis de informatiebijeenkomst gehouden waarin Heikant en Vlashof centraal staan. De hoofdonderwerpen hier zijn veiligheid zowel in het verkeer als thuis, maar ook wijkwerkgeverschap en het belang voor een grote multifunctionele ruimte. De thema’s in Het Ronde Tafelhuis Uit een gespreksronde langs bewoners van de wijken Heikant en Vlashof kwam naar voren dat de Verkeersveiligheid rond het Wagnerplein zorgen baart. Gesprekken die met wijkbewoners werden gehouden, laten zien dat Tilburg-Noord een fijne wijk is om te wonen, met veel groen, ruim opgezet en een goed winkelcentrum met breed aanbod. Juist rond dit winkelcentrum kan nog veel verbeterd worden. Met name de verkeersstromen rond het Wagnerplein wekken veel onrust op. Een ander onderwerp is het wijkwerkgeverschap. In een wijk met zoveel talent én zoveel nieuwe ontwikkelingen zijn het juist de wijkbewoners zélf die aan het werk moeten kunnen. Hoe kunnen we de werkgelegenheid die zich vanuit de PACT-ontwikkeling laat zien aan zoveel mogelijk wijkbewoners ten goede laten komen? Het derde onderwerp dat op 8 juni wordt behandeld is het belang van een multifunctionele ruimte voor maximaal 500 wijkbewoners. Er is een toenemende vraag naar een

Woonomgeving Voor de wijk zijn niet alleen de woningen van belang, ook de omgeving van die woningen. Tijdens de informatiemarkt gaan we in op de mogelijkheden om de omgeving, de publieke ruimte en straten te vergroenen en wat er allemaal kan op en om je huis. We gaan in op geveltuintjes, groene gevels (ook bij nieuwe woningen), groene daken, een groenere tuin, waterberging in je tuin en regentonnen.

ruimte om te feesten, te eten en samen te komen. Waar in de wijk kunnen we dat realiseren en welke partners zijn hiervoor nodig? Het programma Heikant/Vlashof 8 juni (Het Ronde Tafelhuis) • 19.00 uur: inloop Het Ronde Tafelhuis; • 19.30 uur: start programma met woord van welkom; • 19.45: vertoning film over Tilburg-Noord; • 20.00: wijkwerktafels; we gaan aan het werk aan drie tafels rond de thema’s: 1. wijkwerkgeverschap, 2. veiligheid rond het huis en op straat 3. multifunctionele ruimte… hoe doen we dat? • 20.45: korte pauze; • 21.15: vervolg en ophalen van opbrengst van de wijkwerktafels; • 21.30: afsluiting.

Graag aanmelden voor deelname via: info@rondetafelhuis.nl.

En we willen graag van de bezoekers weten hoe ze hun woonomgeving ervaren en welke veranderingen ze willen. Wat ontbreekt er in de wijk aan voorzieningen, winkels, sport, spel, horeca, recreatie? Programma Quirijnstok 1 juni (De Symfonie): • 19:00 uur: Inloop met koffie of thee; • 19:00 uur – 20:00 uur: vrij bezoek aan de verschillende onderdelen van de informatiemarkt; • 20:00 uur: woord van welkom en algemene presentaties; • 20:30 uur: vertoning van de film over Tilburg-Noord; • 20:45 uur – 22:00 uur: vrij bezoek aan de verschillende onderdelen van de informatiemarkt; • 22:00 uur: afsluiting van de bijeenkomst. Tussendoor en na afloop is er gelegenheid voor een drankje want de bar in De Symfonie is de hele avond open.


W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2 | P. 1 5

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

ACTIVITEITEN WIJKRADEN

Familiedagen in het Ypelaerpark

Vanaf mei 2022 organiseert de wijkraad Stokhasselt in samenwerking met ContourdeTwern een nieuwe buitenactiviteit in de zomermaanden. Deze Familiedagen vinden plaats op het grote terras van het wijkcentrum De Ypelaer en het aangrenzende speelpleintje in het Ypelaerpark. Op het terras is ruimte voor circa 100 zitplaatsen die bijna allemaal overdekt zijn ter bescherming tegen eventuele felle zon of regen. Op een klein podium is plaats voor (muzikale) optredens. Talentvolle bewoners kunnen zich daarvoor aanmelden. De familiedag start met een lunch vanaf 12:00 uur. Een standaardlunch kost € 2,00 (2 broodjes met kaas en ei, rozijnenbol, mandarijn, koffie of thee en melk of jus d’orange). Een kleine lunch is er al voor € 1,00 (broodje kaas of ei, rozijnenbol, mandarijn en melk of jus d’orange). Voor kinderen t/m 12 jaar is een kleine lunch helemaal gratis. Na de lunch zijn er voor de kinderen op het speelterreintje in het Ypelaerpark allerlei leuke activiteiten met gratis ranja. Op het terras kunnen de volwassenen genieten van muziek en het lekkere weer en vanaf ca. 14:00 uur ook nog van allerlei lekkere kleine hapjes (vanaf € 0,50). De eerste Familiedag in de serie is op zondag 8 mei. Omdat het dan ook Moederdag is, hebben we voor alle moeders die met ten minste één kind bij de lunch aanwezig zijn, een leuke verrassing. De volgende Familiedag is op maandag 6 juni. Dat is 2e Pinksterdag en voor de meeste mensen dus ook een vrije dag. Dan zijn er ook nog Familiedagen op de 1e zondag van juli en september, maar daar kan iedereen meer over lezen in de volgende Wijkkranten. Wil je meer weten over de Familiedag of wil je je opgeven voor een optreden of als vrijwilliger, stuur dan een e-mail naar activiteiten@stokhasselt.nl.

Dansmiddag in de Symfonie

Op zondag 5 juni organiseren we weer een gezellige muziek- en dansmiddag in De Symfonie (Eilenbergstraat 250). De band John Desmares en Friends zorgt dit keer voor de muziek. De aanvang is 14:00 uur en de entree is gratis.

Muziek- & Dansmiddag op zondag 5 juni om 14.00 uur

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

OPVANG OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN IN NOORD De gemeente Tilburg draagt haar steentje bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Inmiddels zijn vier opvanglocaties bekend: het GGD-gebouw aan de Ringbaan-West, op het terrein van Amarant aan de Bredaseweg, in een voormalig schoolgebouw in de wijk Reeshof en jawel ….in Tilburg-Noord. Het voormalige wijkgebouw aan de Schans, nu beter bekend als Schans 123, wordt in gereedheid gebracht voor de opvang van vluchtelingen. Naar verwachting zal het voornamelijk om vrouwen en kinderen gaan.

De Schans 123

De locatie aan De Schans was door buurtbewoners zelf aangedragen. Naast twee andere opties die geopperd waren voor Tilburg-Noord, was dit pand het meest geschikt. Ook omdat het gebouw al eerder in gebruik is geweest

ZORG VOOR ALLE OUDEREN IN NOORD Door: Joke Roovers Ouderen met niet-westerse achtergrond moeilijk te bereiken Er zijn meerdere groepen in noord - zowel professionals als vrijwilligers - die met liefde activiteiten verzorgen voor de senioren onder ons. Maar waar we tegenaanlopen is dat de senioren van niet-nederlandstalige afkomst ontbreken. Waarom lukt het niet hen te bereiken? Ik heb dat aangekaart in een gesprek met enkele ouders in de ouderkamer in de Dirigentenlaan. Een aantal van hen gaf aan zelf initiateven te nemen en hun ouders ook af en toe te verwennen met een uitje. Maar al pratende moest men ook toegeven mensen te kennen die eenzaam zijn en niet van hun plek (kunnen) komen. De jonge ouders beloofden om het eens met enkele senioren te bespreken. Tijdens de terugkoppeling gaven zij aan dat de oudste bewoners de Nederlandse taal vaak onvoldoende beheersen. Wat ook een rol speelt is dat men heeft vastgehouden aan oude waarden en leefstijl van het moederland, zoals de eigen eet- en drinkgewoontes en bijvoorbeeld mannen en vrouwen gescheiden houden. Ambassadrices voor senioren Er werd niet ontkend dat een uitstapje leuk zou kunnen zijn, maar dat de senioren moeite hebben met onze (Nederlandse) wijze van omgaan met elkaar. Dat bracht me

met medewerking van John Desmares and Friends

Lokatie: Wijkcentrum De Symfonie

voor mensen met een niet-aangeboren hersenafwijking (NAH) en het daarom al 25 wooneenheden bevat. Dat aantal units is ook bepalend voor de plaatsing van het aantal vluchtelingen. Dat worden er minimaal 25 tot maximaal 50. Op woensdagavond 6 april is er een bijeenkomst geweest voor buurtbewoners. Een informatiebijeenkomst – geleid door Thea van Blitterswijk en Abdelkader Barkane - die wat sfeer betreft bijzonder positief en prettig was. Er is duidelijk veel draagvlak voor de opvang van deze oorlogsvluchtelingen. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer de vluchtelingen aankomen, vragen de aanwezigen buurtbewoners zich al wel af hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan een goede ontvangst en opvang. Tijdens de bijeenkomst zijn al verschillende voorstellen gedaan maar er is ook het besef dat de vluchtelingen de eerste tijd vooral gebaat zijn met rust en veiligheid. ContourdeTwern is de organisatie die het sociale en culturele deel voor haar rekening zal nemen (binnen het samenwerkingsverband Ruimhartig). De buurtbeFoto: Jan Stads woners zullen daar dan ook zeker de samenwerking mee zoeken. Zodra er meer informatie bekend is zal er een officiële informatieavond worden georganiseerd als daar vanuit de bewoners behoefte aan is.

tot het voorstel: “Zouden jullie geen ambassadrices willen zijn om zo met enkele senioren uit je eigen cultuur iets leuks te gaan doen? Bijvoorbeeld door ergens met hen een kopje koffie te gaan drinken, of ze iets van de omgeving te laten zien door een autotochtje te maken”. Dat wilden ze zeker voorleggen aan enkele senioren”. Uiteindelijk werd het voorstel meer dan de moeite waard gevonden. ContourdeTwern en gemeente erbij betrokken Om het te kunnen realiseren zouden we wat financiële armslag moeten hebben. De eerste stap was het voorstel in te brengen bij een werkgroep van ContourdeTwern. Al snel bleek ook die te worstelen met de vraag hoe ze deze mensen kunnen bereiken. Dat maakte dat het idee meteen enthousiast werd ontvangen. Ook onze omgevingsmanager Abdelkader Barkane hebben we het voorgelegd met als resultaat dat hij het heeft meegenomen naar de gemeente. De gemeente werkt onder de naam OMMA (Ouderen met migratieachtergrond) aan een opzet voor de stad waarvoor ook financiën worden gezocht. De belangen van noord worden behartigd door Nadia Larahoui, sociaal werkster bij ContourdeTwern in de Ypelaer. Helaas heeft corona ook bij dit project voor vertraging gezorgd maar we hopen dat binnen afzienbare tijd de eerste ouderen van niet-westerse afkomst uitgenodigd kunnen worden. Wij gaan door met de voorbereidingen en houden u op de hoogte.

VERRIJK JE WIJK (VJW)

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld stelt dat wellicht ook bewoners weer in staat om kleinschalige buurtactiviteiten te organiseren. Heeft de activiteit een sociaal doel dan kan wellicht gebruik worden gemaakt van Verrijk-Je-Wijk-subsidie. Op de websites van zowel Noordraad als Stokhasselt kun je een formulier downloaden en vind je informatie over Verrijk je Wijk. Mailen kan ook. Voor de Noordraad; verrijkjewijk@noordraad.nl en voor wijkraad Stokhasselt; verrijkjewijk@stokhasselt.nl.

Eilenbergstraat 250 5011 EC, Tilburg

Gratis entree

VERGADERINGEN WIJKRADEN De bestuursvergaderingen van de beide wijkraden zijn openbaar. Wil je een keer een vergadering bijwonen? Dat kan. De Noordraad vergadert in 2022 op de donderdagen 19 mei, 16 juni. 14 juli, 15 september, 13 oktober, 17 november, 15 december, steeds om 19:30 uur in MFA De Symfonie. Wel even vooraf aanmelden via secretariaat@noordraad.nl. De wijkraad Stokhasselt vergadert om 19:30 uur in De Ypelaer op de woensdagen 11 mei, 1 juni, 6 juli, 7 september, 5 oktober, 9 november, en 7 december. Aanmelden kan via wijkraad@stokhasselt.nl.


P. 1 6 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

Straatklinker: Van Tussenbroekstraat Nog een tweede witte raaf in de overwegend mannelijke componistenbuurt Door: Hans Happel De straatnamen in Tilburg-Noord zijn voor 99 % vernoemd naar mannen. Heren welteverstaan. In een van onze vorige edities werd abusievelijk gemeld dat er slechts één straat vernoemd is naar een vrouwelijke componist. Ons is te verstaan gegeven dat er nog een tweede vrouwelijke straatklinker zichzelf laat horen in de overwegend mannelijke componistenbuurt.

Hendrika van Tussenbroek

Hendrika Cornelia van Tussenbroek werd op 2 december 1854 in Utrecht geboren. Ze was componiste, tekstdichteres, zang- en pianolerares in Amsterdam en Utrecht. Zij legde zich met name toe op het schrijven van kinderliedjes. Hendrika van Tussenbroek studeerde onder meer bij Johan Wagenaar, de latere directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en was bevriend met de beroemde sopraan en componiste van 'Drie kleine kleutertjes die zaten op een hek', Catharina van Rennes. Naast kinderliedjes schreef Van Tussenbroek ook een kinderoperette 'De Drie Kaboutertjes' en bewerkte zij fabels van La Fontaine. Voor een deel schreef zij zelf de teksten van haar liedjes.

Bagatellen

Een aantal liedjes met muziek van haar hand werd opgenomen in de liedbundel 'Kun je nog zingen, zing dan mee'. De eerste druk van deze zeer populaire bundel verscheen in 1906, de laatste en 41e druk in 1986. Decennialang zouden deze liedjes in ruime kring bekend blijven. Het gaat onder meer om het mei-liedje 'Wij dansen hand aan hand' en 'Wordt wakker 't zonnetje is al op'. Beide getoonzet op eigen teksten van de componiste. Het waren niet meer dan bagatellen, maar dat kan geen reden zijn voor de redactie van de wijkkrant om Hendrika van Tussenbroek zomaar over het hoofd te zien. De laatste jaren van haar leven bracht ze door in rusthuis Het Woudhuis te Doorn. Daar overleed zij op 21 juni 1935, in de leeftijd van 80 jaar.

Internationale Glaucoomweek 2022 In maart was de Internationale Glaucoomweek. De Oogvereniging vraagt uw aandacht voor deze ernstige aandoening. Vroegtijdige opsporing is belangrijk omdat dan behandeling kan worden ingezet en mogelijk gezichtsverlies kan worden voorkomen. Daarom: laat jezelf testen als je in de risicogroep zit!

Wat is glaucoom?

Bij glaucoom raakt de oogzenuw beschadigd. Meestal komt dat door een verhoogde oogdruk, maar dat hoeft niet. De oogzenuw vervoert elektrische signalen van het netvlies naar de hersenen. In de hersenen worden de signalen omgezet in beelden. Raakt de oogzenuw beschadigd, dan ontstaan er blinde vlekken in het beeld. Die blinde vlekken worden steeds groter als het glaucoom niet behandeld wordt. Zonder behandeling ontstaat heel langzaam (vaak pas na jaren) blijvend verlies van uw gezichtsveld. Glaucoom komt veel voor bij mensen boven de 40 jaar. We weten dat in Nederland ongeveer 100.000 mensen glaucoom hebben. Maar waarschijnlijk zijn dat er meer. We denken dat minstens nog eens 100.000 mensen glaucoom hebben die dit zelf nog niet weten. Glaucoom ontstaat namelijk heel geleidelijk. In het begin heeft u niet of nauwelijks klachten.

Oorzaken van glaucoom

De oorzaak van glaucoom is niet duidelijk. Het risico op glaucoom is groter bij: • een verhoogde oogdruk. Maar glaucoom kan ook ontstaan zonder dat de oogdruk hoog is. Dat heet

• • • • • • • • • • •

‘normale druk glaucoom’. Daarnaast hoeven mensen met een verhoogde oogdruk niet per se glaucoom te hebben; Glaucoom in de familie, bijvoorbeeld bij ouders, broers of zussen; ouder worden; Afrikaanse of Aziatische afkomst; ver- of bijziendheid (sterke - of + bril); bepaalde medicijnen, zoals prednison, of zalven voor de huid/ oogdruppels met steroïden; afwijkingen van de bloedvaten bij of in het oog; hoge bloeddruk. Dit is schadelijk voor alle bloedvaten, ook die in het oog en de oogzenuw; lage bloeddruk. Dit kan leiden tot een slechte doorbloeding van de kleine bloedvaatjes in het oog en de oogzenuw; een dun hoornvlies; hart- en/of vaatziekten; slaapapneu (OSAS).

Is glaucoom erfelijk?

Foto's: Miek Korsmit

Het lijkt erop dat glaucoom erfelijk is. In sommige families komt het vaker voor. Ook in uw familie? Laat dan vanaf uw veertigste uw ogen regelmatig controleren. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de schade. Als bij u glaucoom wordt gevonden, vertel het uw broers, zussen en kinderen. Ook zij hebben dan meer kans om het te krijgen. Of u erfelijke aanleg heeft, kan niet getest worden. Informatie: www.oogvereniging.nl. Voor vragen bel: (030) 294 54 44 of mail: ooglijn@oogvereniging.nl. De lidmaatschapskosten per jaar per lid zijn € 31,00.


W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2 | P. 1 7

Koninklijke onderscheidingen Een lintje voor Harrie Meeuwesen Door: Thea van Blitterswijk ‘‘Tilburg Noord verveelt nooit!’, schreef Harrie onlangs als ondertitel onder een banner die de komende weken op verschillende locaties in de wijk zal staan. Een uitspraak die klinkt als een klok en eigenlijk ook wel op hemzelf van toepassing is. Harrie heeft op 26 april een lintje gekregen en deze onderscheiding werd opgespeld door burgemeester Theo Weterings. Het is een lange weg, het aanvragen van een lintje... Maar er zijn van die mensen voor wie je dat graag overhebt; niet omdat het moet, maar omdat het kan. Harrie Meeuwesen is zo iemand. Als voorzitter van beide wijkraden in Tilburg-Noord is hij onophoudelijk in de weer. Tilburg-Noord moet wat hem betreft een plaats zijn en blijven waar het goed leven, goed wonen en goed werken is voor alle mensen die er komen. Daarbij is de drive van Harrie groot; hij is gekend als iemand die wil blijven zien dat Noord een wijk is vol diversiteit, inmiddels meer dan 120 nationaliteiten en veel sociale woningbouw. Harry is een spin in het web die overlegt met partners en niet ophoudt met het maken van plannen. Verbeterplannen die altijd weer intensief onder de aandacht worden gebracht van de verantwoordelijken in het gemeentebestuur en ambtelijk apparaat. Scherp is hij vooral als het gaat om grote, fysieke projecten die worden gepresenteerd en hij aarzelt nooit om die in een grotere context te plaatsen en te becommentariëren. Als je zo’n lintje aanvraagt, is het van belang om daar zoveel mogelijk ondersteuningsbrieven bij te verzamelen. Bij Harrie werd dat een indrukwekkende verzameling. Overal

Foto: Miek Korsmit waar hij werkte bleek hij zich op verschillende manieren in te zetten, zowel betaald als onbetaald. Indrukwekkende getuigenissen liggen er van de CNV waarvoor hij nog altijd intensief actief is als adviseur, binnen de politieorganisatie op vele gebieden, met steeds een focus op sociale aspecten binnen en buiten de politie met bijzondere inzet als secretaris voor het Sociaal Fonds. Harrie wordt door vele ondersteuners geroemd om zijn integriteit, vasthoudendheid en als buitengewoon plezierige gesprekspartner. De vrije tijd wordt op verschillende manieren ingevuld, onder andere met goede zang: vele jaren was hij bestuurslid van Mannenkoor La Renaissance. Om al die redenen en nog veel meer, heeft de koning hem onderscheiden en benoemd ‘tot Ridder in de orde van Oranje Nassau.’ Meer dan verdiend Harrie, en je houdt het vast nog even vol bij ons, immers: ‘Tilburg-Noord verveelt nooit!”

En voor Hetty de Wilde

Op het moment dat deze krant gedrukt werd was nog niet bekend of er nog meer inwoners van Tilburg-Noord in aanmerking zijn gekomen voor een Koninklijke Onderscheiding. Het was daarom niet mogelijk om die hier ook te vermelden.

Tot genoegen van de wijkraad Noordraad HQ heeft Z.K.M. de Koning het besluit genomen mevrouw H.W. de Wilde-van Dijk een Koninklijke Onderscheiding te verlenen tijdens de Lintjesregen op dinsdag 26 april 2022.

Meteen na de uitreiking van de onderscheidingen plaatsen wij dit op onze website en Facebookpagina

Zij ontving deze Koninklijke Onderscheiding vanwege haar langdurige inzet voor de beide wijkraden in Tilburg-Noord, de Bewonersklankbordgroep, de Stichting Broodnodig, Sterk huis en Contourde Twern. Wij feliciteren mevrouw de Wilde met deze welverdiende onderscheiding.

Urban Factory in de Bellinistraat Onlangs werd in de Ypelaer de komst gepresenteerd van de Urban Factory in het kader van ForwArt. De presentaties werden kritisch ontvangen door een aantal aanwezige bewoners. Ze zijn niet enthousiast over de komst van het nieuwe Urban Factory in hun buurt. Op 10 mei zal er verdere uitleg en inspraakmogelijkheid zijn over de plannen. Hiervoor kunnen bewoners zich opgeven via bloem.kanters@tilburg.nl. Inmiddels is ook een actiegroep opgericht, die inspraak eist over de plannen. Door middel van hun handtekening hebben 200 bewoners aangegeven deze eis te ondersteunen. De Wijkraad heeft deze handtekeningen aangeboden aan de wijkwethouder.

Bellinistraat veldje

Een andere groep bewoners is een online petitie gestart op https://petities.nl/ petitions/tilburg-noord-samen-urban-factory-ypelaer?locale=nl

Hoodie met de langste mouwen ter wereld! Werk ook mee aan een ludiek modekunstwerk: The Hoooodie Project; een gezamenlijk kunstwerk dat door kleding en het maakproces mensen met elkaar verbindt. Ontwerper en kunstenaar Antoine Peters ontwikkelde The Hooooooodie Project in samenwerking met FASHIONCLASH (Maastricht) in het kader van ForwArt / Second Skin project in Tilburg-Noord. Iedereen, ongeacht leeftijd, woonplaats, ervaring of vaardigheden, kan een bijdrage leveren aan deze poging om een hoodie met de langste mouwen ter wereld te creëren. Het epicentrum is het atelier op het Verdiplein te Tilburg waar je aan de slag kunt gaan. Maar het is ook moge-

lijk om vanuit de rest van Nederland of elders ter wereld onderdeel te worden van dit ludieke kunst- en modeproject. Maak jouw stukje mouw thuis of op school, stuur het op, en Antoine stikt deze persoonlijk aan de hoodie vast. Want hoe meer mensen een stukje van zichzelf aan het kunstwerk toevoegen, hoe meer verhalen, herinneringen en persoonlijkheden er letterlijk en figuurlijk met elkaar verbonden raken.

Hoe kun je deelnemen?

Stap 1 Pak een oud kledingstuk of stuk textiel. Knip of maak een lap van precies 32 cm breed en minimaal 40 cm lang - maar langer mag ook.

Stap 2 Versier of bewerk deze lap met je eigen verhaal en techniek(en) naar keuze. Je kunt schilderen, stikken, breien, patchworken, plakken, weven, knippen, knopen, schrijven, quilten, etc. Zet er je naam bij of iets abstracts; je gevoel, een portret, een symbool, een gedicht, een tekening, bedenk het maar! Verdere uitleg op: www.fashionclash.nl/the-hooooooodie-project


W I J K K R A N T N O O R D | A P R 2 0 2 2 | P. 1 8

Aandacht voor de vele oorlogsslachtoffers uit Tilburg Vanaf vrijdag 1 april vind je in het TijdLab in de LocHal twee projecten die Tilburgse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken: Namen en Nummers en Wiki Midden-Brabant. Namen en Nummers begon in Tilburg in 2021 en herdenkt de omgekomen Joodse slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Samen met Regionaal Archief Tilburg verzorgen de mensen achter Namen en Nummers een kleine expositie en activiteiten om alle Tilburgse slachtoffers van de oorlog niet te vergeten.

Namen en Nummers

1942 moesten in heel Noord-Brabant honderden Joden zich melden op (bus)stations om naar Westerbork vervoerd te worden. In september 1943 werd Noord-Brabant ‘Jodenvrij’ verklaard. In deze lezing kwam aan bod wat er daarvoor, in 1942-1943 en daarna gebeurde met ruim 2300 Joodse Noord-Brabanders.

Namen en Nummers Tilburg komt voort uit het Amsterdamse project Namen en Nummers waarmee sinds 2012 jaarlijks de weggevoerde Joden uit de Oosterparkbuurt worden herdacht. In 2021 werd dit voor het eerst op meerdere plaatsen in Nederland gedaan. Tilburg was daarbij de eerste plaats in Brabant waar dit herdenkingsritueel een eigen vorm kreeg. Voor de 140 Tilburgse slachtoffers van de holocaust konden inwoners een naambordje maken. Daarnaast zochten de deelnemers naar het levensverhaal van die persoon en publiceerden dat op namenennummers.nl. Op 3 september 2021 kwamen de deelnemers naar het Spoorpark om hun naambordje neer te leggen op een grote plattegrond van de stad. Zo brachten ze ‘hun’ joodse Tilburger symbolisch thuis. Het herdenkingsritueel in het Spoorpark maakte bij menigeen een diepe indruk. In het TijdLab (Bibliotheek LocHal en Stadsmuseum Tilburg) is er uitgebreid aandacht voor dit project.

Overige activiteiten

Op 14 mei vertoont René Hildesheim een theatervertelling over de Tweede Wereldoorlog, die zich afspeelt in Brabant. Tenslotte geeft Astrid de Beer van Regionaal Archief Tilburg op 18 mei een lezing over het project rondom de Tilburgse oorlogsslachtoffers.

Praktische informatie Herdenken Oorlogsslachtoffers

over oorlogsslachtoffers van wie weinig tot niets bekend is. Het leverde een schat aan nieuwe informatie, foto’s en verhalen op. De groep zelf doet uitgebreid onderzoek in vele archieven, zowel in Nederland als daarbuiten. Alle informatie wordt geplaatst in de Wiki Midden-Brabant, met de bedoeling alle 753 personen een gezicht te geven, zodat zij niet vergeten worden. In het TijdLab staat een interactief scherm, waarop bezoekers zelf de resultaten kunnen bekijken van dit onderzoeksproject.

Datum: vrijdag 1 april t/m dinsdag 31 mei 2022 Tijd: tijdens openingstijden van de Bibliotheek LocHal Locatie: TijdLab in de Bibliotheek LocHal Kosten: gratis (wel van tevoren aanmelden) door prof. A.J. Bijsterveld Aanmelden voor de activiteiten: via de website van Bibliotheek Midden-Brabant of Stadsmuseum Tilburg

Lezing over de Jodenvervolging in Brabant Een levensbeschrijving voor elk oorlogsslachtoffer

Een onderzoeksgroep van Regionaal Archief Tilburg is in maart 2021 begonnen met het maken van levensbeschrijvingen van alle 753 omgekomen Tilburgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze groep enthousiaste onderzoekers deed eerder een oproep voor meer informatie De Stadsgidserij verzorgt in 2022 weer een aantal mooie wandelingen door de Stad. Deelname is alleen op basis van inschrijving. Ingeval u niet over Internet beschikt kunt u zich ook telefonisch aanmelden: (06) 48 26 27 11. Onze maximale groepsgrootte is 12 pers.

Wandelingen op inschrijving 2022: Zaterdag 7 mei 13.00 uur Spoorzonewandeling. Inschrijven: clijsen@stadsgidserij.nl We nemen u graag mee door de immens populaire Spoorzone. De plek waar - om in de juiste termen te blijven- ontwikkelingen elkaar in sneltreinvaart opvolgen. Dit tweede centrum van Tilburg wordt steeds meer trendsetter in een stad die flink aan de weg timmert. En dan te bedenken dat het gebied achter het station (D’n Atelier) vroeger zelfs als ‘Verboden Stad’ werd gezien. Wie er niet werkte, mocht er ook niet komen! Natuurlijk bezoeken we tijdens onze wandeling de LocHal, de nieuwe ‘huiskamer van de Tilburg’ die wordt overladen met complimenten en prijzen uit binnen- en buitenland. Maar er valt uiteraard nog veel meer te ontdekken. Graag vertellen de stadsgidsen u anekdotes uit het verleden en plannen voor de toekomst. Maar bovenal geven ze u een kijkje achter de schermen van wat er al (nog) staat. Daarbij gaan we ook verschillende gebouwen van binnen bekijken en werpen we een blik op de maquette van het gebied. Al met al meer dan de moeite waard om eens mee te lopen. De voorgaande wandelingen bleken erg populair en waren snel volgeboekt. Zorg dus dat u deze keer de trein niet mist en spoor met ons mee van een rijk verleden naar een verrassende toekomst! Start: Burgemeester Stekelenburgplein, Tilburg. Kosten € 5.00 p.p. Zondag 15 mei 13.00 uur Spoorpark-Bokhamer wandeling. Inschrijven: bruggen@stadsgidserij.nl Ons nieuwe pareltje van Tilburg mag u natuurlijk niet

Bij de kleine expositie wordt een aantal activiteiten georganiseerd. Op 6 april hield prof. A.J. Bijsterveld een lezing over de Jodenvervolging in Noord-Brabant. Die lezing werd opgeluisterd door Spoken word-artiesten Gina Goossens (junior stadsdichter) en Selma Oueddan. Wanneer het gaat om de Jodenververvolging en de herinnering daaraan, gaat in Nederland de meeste aandacht uit naar Amsterdam. Inderdaad werden bijna 60.000 van de 80.000 Amsterdamse Joden vermoord. Op 28 augustus missen. Het Spoorpark, tot stand gekomen door een uitgebreid burgerinitiatief, heeft na één seizoen al een prominente plaats veroverd in ‘booming Tilburg’. Op zonnige dagen bruist het van activiteiten, maar ook als de weergoden ons wat minder goed gezind zijn, straalt het park een bepaalde rust en charme uit. Het pas geopende Theehuis en de klimtoren zijn al trekpleisters. Onze gidsen vertellen u alles over dit vernieuwde stukje Tilburg waar nog niet zo lang geleden de treinen rangeerden en Van Gend en Loos af en aan reed! Maar dat is nog niet alles…! We nemen u ook nog mee naar het Bokhamergebied aan de andere kant van ‘den oprit’. Een combinatie die wellicht verrassend is, want deze kleinschalige, nostalgische, groene enclave is natuurlijk weer helemaal iets anders. De wevershuisjes, het stokkapelletje en de Maycrete-woningen… we krijgen het hier allemaal te zien. Een afwisseling die deze combi-wandeling ongetwijfeld extra aantrekkelijk maakt. Er moeten wat trappen worden geklommen, dus voor mensen die wat moeilijk ter been zijn, is deze wandeling minder geschikt. Start: Ingang Oost van het Spoorpark, Tilburg. Kosten € 5,00 p.p. Zaterdag 21 mei 13.00 uur Mariawandeling. Inschrijven: teunissen@stadsgidserij.nl Maria heeft in de meest katholieke Brabantse stad van weleer altijd een bijzonder plaats ingenomen. Zo tellen we alleen al in het centrum bijna 500 devotietegels naast evenzovele voordeuren. Tegels met daarop voornamelijk ‘Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand’ die vooral rondom de Tweede Wereldoorlog door de bewoners van weleer werden aangebracht om bescherming te bieden aan huis en have. ‘Ons Lief Vrouwke’ zoals Tilburgers haar graag noemen, speelde een belangrijke rol in het leven van alledag en kwam in vele gedaantes voor. Ontelbare kaarsjes zijn er voor haar opgestoken, veel ‘weesgegroetjes’ voor haar gebeden, massa’s rozenkransen in haar naam door de handen gegaan en heel wat monumentjes kregen een plaatsje in de stad. Natuurlijk is de meimaand de meest bekende Mariamaand, maar wist u dat ook oktober zich zo mag noemen?! Stadsgidserij Tilburg neemt u graag op een luchtige manier mee op ‘Maria-tour’ door de binnenstad. Om samen eens te kijken waar de Mariadevotie van weleer nog altijd zichtbaar is. Een route doorspekt met, folklore, anekdotes en wetenswaardigheden.

Een zeer verrassende wandeling, waarbij ‘ons lief vrouwke’ ons ongetwijfeld de weg zal wijzen. Start: Kapelletje OLV ter Nood, Kapelhof 6, Tilburg. Kosten € 5,00 p.p. Zondag 29 mei 13.00 uur Noordhoekwandeling. Inschrijven: reijnen@stadsgidserij.nl Het centrum kent ook een interessante ring die net een beetje om de binnenstad heen ligt. Startend bij de vooringang van het station, slaan we direct af naar het westen om te ontdekken dat de historische ‘Pollethoek’ aan de Spoorlaan wel een heel moderne overbuurman heeft gekregen: het nieuwe busstation. De wandeling voert verder langs o.a. de Noordhoek met het Marietje Kesselsmonument, het Odulpuslyceum, de begraafplaats aan de Bredaseweg en de oude brandweerkazerne. Om te eindigen bij de grootmeester zelf: Vincent van Gogh aan het St. Annapleintje. Start: voor het Centraal Station, Tilburg. Kosten € 5,00 p.p. Zaterdag 4 juni 13.00 uur Tivoliwandeling. Inschrijven: giesbers@stadsgidserij.nl De Tivoliwandeling voert door een prachtig stukje Tilburg, dicht gelegen bij het centrum. Een wandeling die zijn naam eigenlijk te danken heeft aan ‘Villa Tivoli’ die eens als toonbeeld van rijkdom uit de 19de eeuw een plaatsje in Tilburg kreeg toebedeeld. Maar ook verder is de wandeling rijk aan prachtige optrekjes en monumenten, waarbij ook verschillende stromingen van architectuur aan bod zullen komen. Een wandeling die u meevoert langs het onderwijs (Katholieke Leergangen), de medische wereld (oude Elisabethziekenhuis) en de textiel (St Josephstraat). Om tussendoor even weg te mijmeren op de plek waar u wellicht uw rijbewijs behaalde of van een eerste voorstelling in 013 genoot. Kortom Tivoli biedt voor elk wat wils! Start: voor popcentrum 013, Veemarktstraat 44, Tilburg. Kosten € 5,00 p.p. Vrijdag 10 juni 13.00 uur Proef de kade. Inschrijven: reuver@stadsgidserij.nl Zondag 19 juni 13.00 uur Fatimawandeling. Inschrijven : hal@stadsgidserij.nl

Wijzigingen wandelingen voorbehouden.


P. 1 9 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

IK KOOK - JIJ OOK?

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, EH . . . WAA R WAS IK GEB L EV EN ?

Tekst: Jacques van der Borght

Voorjaarserwtensoepje Als je kunt lezen, kun je koken. Gewoon doen wat ik opschrijf en je tovert heel gemakkelijk lekkere en gezonde gerechten op tafel. Deze keer een fris en makkelijk voorjaarserwtensoepje. Heeft niks met snert te maken, is vegetarisch en iedereen smult ervan!

Nodig • • • • • • •

1/2 Knolselderij; 1 ui; Olijfolie; Diepvries erwtjes; 2 Groentebouillonblokjes; Crème Fraîche Verse munt.

Bereiden:

Halveer de knolselderij en verwijder de schil. Snijd hem eerst in plakken en daarna in blokjes. Snipper de ui. Verhit twee el olijfolie en fruit daarin de knolselderij en de ui op een zacht vuurtje. Haastige spoed is zelden goed dus neem er de tijd voor. Giet er een liter water bij en breng aan de kook. Voeg de bouillonblokjes toe en daarna de erwtjes. Laat 10 minuutjes zachtjes pruttelen. Maak de soep glad met behulp van de staafmixer of een blender (blender gaat het beste). Giet de soep door een zeef in een andere pan, wrijf met een pollepel zoveel mogelijk door de zeef. Je hebt nu een zijdezachte soep. Serveer hem met een lepeltje crème fraîche en wat fijngesneden munt. Smakelijk!

INGEZONDEN BERICHT Als regelmatig gebruiker van het parkeerterrein aan de oostzijde van het Wagnerplein constateer ik sinds de herinrichting van de Brucknerlaan opstoppingen voor de kruising met de Beethovenlaan. En daardoor is er vaak ook stagnatie bij de inrit van het parkeerterrein. Als bewoner van de wijk ten zuiden van de Heikantlaan is de kortste weg terug afgesloten, en moet ik via een omslachtige route met vele kruisingen met auto-, fiets- en voetgangersverkeer via de Beethovenlaan, de Haendellaan of de Stokhasseltlaan terug naar de Heikantlaan.

Dit stond laatst boven een artikel over het geheugen. Nou twijfel ik daar de laatste tijd nogal aan, dus ik besloot de test meteen in te vullen. Oei! ‘U heeft de maximum score: het is dat uw kont vastzit, anders vergat u die ook nog. Wij raden u aan uw brein regelmatig te trainen.’ Nou ja zeg, Iedereen vergeet wel eens wat… toch? Bijvoorbeeld zondagmorgen en je wilt nog snel een cake bakken. Dan gaat de telefoon: “Die en die is van z’n fiets gevallen, och, och wat erg toch,” tante zus en zo is helemaal in rep en roer, “o wacht even, de oven piept… ” Gedachteloos schuif je het cakeblik naar binnen en klapt de ovendeur terug dicht – “momentje hoor, ja daar ben ik weer…” Plotseling drijft een vreemde geur je neus binnen. Wie is hier eieren aan het frituren? Oh, wacht... ben je toch glad vergeten de cakemix toe te voegen! Tja, dan maar een boteromelet. Zoiets kan de beste gebeuren… maar de vergeetachtigsten het eerst. Vrouwen van rond de vijftig maken een grote kans. Ik val in die doelgroep… Zo ging ik eens gourmetten bij vriendinnen. Het idee kwam spontaan uit de lucht vallen, dus ieder zou iets van huis meebrengen. Gewapend met een tas vol bakjes, sausjes en handige schilmesjes stapte ik naar binnen. En fietste ik na een gezellige avond weer terug naar huis. Fiets in de garage en snel naar binnen. Na een week of wat viel het mij op dat ik mijn fijne mesjes al een tijd niet meer gezien had. Ook leek het of er minder bakjes in mijn voorraadkast stonden. En waar was de mayonaise gebleven? Na nog een week miste ik ook een van mijn boodschappentassen. Ach natuurlijk, die lag vast nog bij mijn vriendin thuis! “Nee hoor, niks gevonden”, appte ze. Ik stond voor een raadsel. Ik wist toch zeker dat ik deze spullen voor het laatst bij die gourmet gezien had. “Kijk eens in je fietstas,” opperde ze. Met het schaamrood op mijn kaken toog ik naar de garage (waar ik al die tijd niet meer geweest was). Verroest! Daar stond mijn tas, inclusief bakjes, mesjes en sausjes (overigens nog heerlijk koel). Ik ben gelukkig niet de enige. Laatst lag mijn goede vriendin, laten we haar maar X noemen, te genieten op de massagetafel bij de schoonheidsspecialist. Toen die opmerkte dat ze een best wel grote moedervlek boven haar billen zag, schrok ze zich een hoedje. “Ik zal een foto maken”, zei het meisje van dienst, “dan kunt u hem zelf zien. ‘Hé wat gek, nu is hij weg!” Mijn vriendin die gelukkig nog steeds op haar buik lag, opperde dat het wellicht een pluisje van haar nieuwe broek was geweest. Maar ze wist wel beter. Ze had vlak voor de massage nog snel even ‘iets’ geloosd (als u begrijpt wat ik bedoel). Haar vermoeden werd bevestigd toen de schoonheidsspecialiste aankondigde eerst even haar handen te gaan wassen. Mannen lijden ook aan geheugenverlies al zullen ze dat niet gauw toegeven. Vraag een man op vrijdagavond hoeveel hij gedronken heeft en het antwoord luidt bijna altijd: “stuk of 2, hmmm misschien 3, nou ja hooguit 4.” En het klopt als een bus. Alles na het 4e glas is hij namelijk vergeten. Zijn vrouw weet het echter precies en vijf jaar later weet ze het nog! Wat dat betreft hebben vrouwen een geheugen als een paard. Het is dus maar hoe je het bekijkt: …8, 9, 10: wie niet weg is, is gezien!

Op de pagina Gemeentenieuws in Wijkkrant Noord van februari wordt gemeld dat het opheffen van eenrichtingsverkeer in de Brucknerlaan juist méér verkeer aan zou trekken (onderzoek door Groen Licht). Hierdoor zou de situatie bij de splitsing met de Beethovenlaan alleen maar erger worden. Dit is een twijfelachtige en niet onderbouwde stelling waarvan ik de logica niet zie. Opheffen van het eenrichtingverkeer trekt immers geen extra verkeer aan omdat je ook nu al de Brucknerlaan in mag rijden vanaf de Heikantlaan. Het zal juist een hoop problemen en opstoppingen voorkomen verderop bij de splitsing met de Beethovenlaan en de toegang tot het parkeerterrein van het winkelcentrum. Kortom, in mijn optiek zal opheffen van het eenrichtingverkeer in de Brucknerlaan de doorstroming bevorderen. Mogelijk zal het drukker worden voor het verzorgingshuis, wat misschien wel de echte reden is waarom eenrichtingverkeer ooit is ingesteld en waarom er zo halsstarrig aan vastgehouden wordt. Naam en adres bekend bij de redactie

OPROEPJES Concert Muziekvereniging Andara geeft op zaterdag 21 mei 2022 een Familie- en Vriendenconcert in MFA De Symfonie. Iedereen die zin heeft in een muzikale avond is welkom. Het harmonieorkest staat onder leiding van Bjorn van Pruijssen en speelt een divers repertoire. Het concert begint om 20.00 uur. Voor meer informatie: www.andara.nl en onze Facebookpagina.

Op zoek naar familieleden van JAN HEERKENS Johannes Modestus Heerkens, roepnaam Jan. Geb. op 29-10-1860, Tilburg. Gehuwd met Paulina van Beurden. Woonde op Gasthuisstraat 49 (Gasthuistring). Samen met dhr. Jansen uitbater van slagerij ‘J. Heerkens’ (1912). Zijn dochters hadden daar van 1912 tot 1927 modezaak ‘Gezusters Heerkens’. In 1927 woonde hij in de Groeseindstraat 115. Reacties kunt u sturen naar redactie@wijkkrantnoord.nl

Bestel de Proefbox!

Bestel nu 3 maaltijden voor maar

15,00

Verse gerechten bij u thuisbezorgd. U proeft dat er met zorg voor u is gekookt. Probeer het nu zelf!

Edwin&Marina

Bestellen? Bel Edwin en Marina Smits: 013-8200 954 smits@etenmetgemak.nl, www.etenmetgemak.nl De Wouwerd 39, Udenhout


P. 2 0 | W I J K K R A N T N O O R D | A P R . 2 0 2 2

ContourdeTwern Noord

Langer comfortabel thuis wonen De Compaan draagt bij aan het langer comfortabel thuis wonen van ouderen. Het zorgt voor minder eenzaamheid en het ontzorgt en ondersteunt familieleden/mantelzorgers. Via het familieportaal van de Compaan zijn veel zaken namelijk op afstand te regelen, zoals het beheer van de agenda, een goedemorgen melding en het invoeren van een medicijnherinnering. Ook kleinkinderen maken het gebruik van de Compaan leuk voor opa of oma. Ze nodigen opa of oma bijvoorbeeld uit voor een potje online rummikub of delen leuke foto’s. Maakt u al gebruik van de dienstverlening van ContourdeTwern? Dan kunt u in aanmerking komen voor het gratis uitproberen van een Compaan. Maak uw interesse kenbaar bij uw contactpersoon van ContourdeTwern (of bij de Compaan coördinator). U en uw familie ontvangen daarna een uitleg over de mogelijkheden en de werking. Na de kosteloze periode heeft u de gelegenheid om de Compaan particulier over te nemen. U betaalt eenmalig € 149,00 voor de overname van de Compaan en € 12,95 per maand voor een service abonnement.

Maak kennis met de Compaan, de tablet speciaal voor ouderen!

Maakt u (nog) geen gebruik van de dienstverlening van ContourdeTwern? Heeft u ondersteuning nodig van een sociaal werker voor o.a. het activeren en vergroten van het eigen netwerk? Neem dan contact met ons op! Als u geen ondersteuning van ons nodig heeft of wenst, kunt u de Compaan zelfstandig via www.uwcompaan.nl aanvragen.

De Compaan is speciaal ontwikkeld voor ouderen die het wat lastig vinden om een gewone computer of iPad te gebruiken. Het helpt ouderen om op een makkelijke manier digitaal contact te onderhouden met familie, vrienden, mantelzorgers en ContourdeTwern. De Compaan is simpel in gebruik. Ervaring met computers is niet nodig en iedereen kan ermee overweg! Via beeldbellen en het versturen & ontvangen van berichten, onderhoudt u dagelijks contact met familie, vrienden en mantelzorgers. Met de Compaan deelt u bijvoorbeeld gemakkelijk foto’s, leest u het nieuws, doet u spelletjes en zoekt u informatie op. Bent

Voor meer informatie of het aanvragen van de Compaan, kunt u contact opne-

u nu al enthousiast? Wacht maar tot u ontdekt wat de Compaan nog meer voor u in

men met ContourdeTwern-medewerker Marieke Pennings, buurtondersteuner

petto heeft!

Noord-Stokhasselt. Tel: 06 231 08 999, mariekepennings@contourdetwern.nl

Dit voorjaar in Stokhasselt: Project Voortuin Groen! De vogeltjes beginnen weer volop te tjilpen, de zon maakt inmiddels wat meer uren en het groen komt langzamerhand weer aan de bomen. Hét perfecte moment om dat groen ook verder in de wijk te verspreiden! Medio april starten we met het vergroenen van 50 voortuinen van grondwoningen in Stokhasselt. We starten als pilot, wat wil zeggen dat het project een experiment is. We beginnen met voortuinen in de omgeving Scarlatti-, Puccini- en Corellistraat. Wellicht wordt dit ooit in de toekomst uitgebreid. Potentiële deelnemers krijgen een persoonlijke uitnodiging aan de deur. Bij deelname krijgen zij een plantenpakket aangeboden op basis van de ligging van de tuin. Er zijn drie pakketten: Zon, halfschaduw en schaduw. Het enige wat wij terugvragen is één vrij moment op één van de uitvoeringsdata en wat inzet om mee te helpen. Stoeptegels eruit, groen erin! Een beplante voortuin zorgt voor een mooiere en groenere wijk. Laten we met z’n allen de wijk nóg mooier maken dan ie al is! Dit project komt tot stand in samenwerking met: ContourdeTwern | Gemeente Tilburg | WonenBreburg | Beter Stokhasselt | Van Helvoirt Groenprojecten | Wijkraad Stokhasselt.

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl