Wijkkrant Noord Editie 8

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2020 achtmaal.

NOORD EDITIE 8 | DEC. 2020 | JAARGANG 21 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D

p.06

Heikant: een Wereldwijk 1 april t/m 2 mei. Koffers reizen door de wijk

p.09

Een Egyptische in Tilburg-Noord… Amira Sedrak vertelt

p.18

Een ‘staakt het vuren’ tijdens de jaarwisseling

Bisschop De Korte over samenwerking tussen Christendom en Islam Door: Hans Happel Onze wijk is veelkleurig in cultureel en religieus opzicht. Tilburg kent veel nieuwe religieuze gemeenschappen. Er zijn maar liefst 92 adressen bekend, hoofdzakelijk van migrantenkerken. Een aantal voordeuren daarvan bevindt zich in onze wijk. Sommige duidelijk zichtbaar aan de gevel zoals de moskee aan de Von Suppéstraat, andere ondergebracht en inwonend bij gelijkgestemden zoals de Rooms-Katholieke Poolse parochie in de Mariakerk aan de Schans.

Wereldkerk

Voor het Ronde Tafelhuis vormen deze ontwikkelingen aanleiding voor een gesprek over de noodzaak van samenwerking tussen verschillende religieuze groeperingen. Dit najaar werd Mgr. Gerard De Korte, bisschop van Den Bosch, uitgenodigd hierover een lezing te verzorgen. In zijn uiteenzetting benadrukte hij de noodzaak van dialoog en samenwerking vanuit het perspectief van de Rooms Katholieke Kerk als wereldkerk. In alle bescheidenheid spitste hij het thema van zijn lezing toe op de relatie van het Christendom met de Islam. “Mijn kennis van andere godsdiensten is te beperkt”. Moslims zien het Christendom als een soort voorbereiding van de Islam. Jezus is voor hen de profeet Isa, de zoon van Maryam. Christenen beschouwen Jezus als Gods zoon. Een theologische dialoog over deze openbaring van God is slechts uiterst moeizaam te voeren. “Zeker in het begin is het niet zinvol om de Godsvraag te willen beantwoorden. Spits het gesprek niet toe op verschillen, maar op wat je deelt in religieuze beleving en de rol die het geloof speelt in je leven”. Beide religies onderkennen het belang van de zorg voor armen, kwetsbaren en behoeftigen. Ook kennen beide godsdiensten bedevaarten en een jaarlijks terugkerende vastentijd. ”Op het gebied van het dagelijks bidden tot God kunnen christenen nog veel van moslims leren. Vroeger was het ook bij ons gebruik om vijf keer per dag te bidden: het ochtend- en avondgebed, driemaal daags voor en na het eten”.

Een Islamitische Verlichting

De relatie van het Christendom met andere godsdiensten kent behalve de dialoog ook de missie (het bekeren van andersdenkenden). Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig is er in de Rooms katholieke Kerk een verschuiving van het primaat van de waarheid naar dat van de waardigheid van de mens. Niet langer staat het overtuigen van het eigen gelijk voorop. Geweld, waarmee de missie in het verleden gepaard ging, werd definitief afgewezen. “Mensen kunnen alleen in volle vrijheid geloven. De Kerk legt het geloof voor, reikt het aan maar legt het niet op”. In dit verband sprak de bisschop over de ongelukkige toespraak van Paus Benedictus in 2006 in Regensburg waarin hij moslims opriep de christenen te volgen, die ‘geleerd hebben af te zien van geweld’. Ge-

Moskee aan de Von Suppéstraat

MEMORIA

Meld je aan voor de

rard de Korte wees erop dat de meeste slachtoffers van islamitisch geweld in de wereld andere moslims zijn. “De Islam heeft behoefte aan oecumene (religieuze eenheid) tussen soennieten en sjiieten, een Islamitische Verlichting”. Wel stelt hij de vraag hoeveel ruimte er is voor christenen in de moslimwereld; christelijke minderheden hebben het moeilijk. Hij benadrukte het belang van een rechtstaat, waarin rechten van minderheden zijn gegarandeerd.

Gezamenlijke zorg voor de aarde.

De Korte sloot af met een lans te breken voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid en zorg voor de aarde. “Er zijn momenteel 2,2 miljard christenen en 1,8 miljard moslims. Samen vormen zij meer dan de helft van de wereldbevolking. De drie grote internationale thema’s: vrede, gerechtigheid en de heelheid van de schepping gaan ieder mens aan. We dienen daartoe de krachten te bundelen”. Met het noemen van de jaarlijkse ontmoetingen van de religieuze leiders in Assisi wees De Korte op de georganiseerde dialoog op wereldniveau. Maar wat betekent dit voor ons in de dagelijkse ontmoeting met moslims? In Stokhasselt Noord is het overgrote deel van de bewoners moslim. Hoe ernstig dreigt daar het spookbeeld van de segregatie? Christenen hebben vanuit hun geloof door schade en schande geleerd hoe het anders kan. Hoe voorkom je dat moslims zich opsluiten in ‘een zuil’, met eigen subcultuur en eigen scholen? Kan het delen van elkaars beleving tijdens de aan godsdienst gerelateerde feesten daartoe bijdragen? Hoe komen families bij elkaar met kerst, suikerfeest en slachtfeest? Wat hebben hulpacties tijdens advent en vasten gemeen met het geven aan minderbedeelden tijdens de ramadan? Alles toch!

APK met GRATIS

PITSTOPCONTROLE Gratis haal-

met 12 PUNTEN CHECK

en brengservice

dierencrematorium Tilburg

Wielevenweg 22, 5048 CL Tilburg www.dierencrematorium-memoria.nl Tel. 013-5907716

www.autoprobaat.nl

Leharstraat 21 5011 KA Tilburg 013 - 535 71 71 info@autoprobaat.nl


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

C OLOFON

Spoken in de Rauwbraken Door: Lambert Winkelmolen

CORRESPONDENTIEADRES:

Van De Kraan in Berkel-Enschot tot de Hazennest Oost loopt de Rauwbrakenweg waaraan het strandbad zijn naam ontleent. Het gebied ten westen van de weg, dat zich uitstrekte tot het Wilhelminakanaal in Tilburg, droeg in de 19e eeuw de naam ‘Ruwe Braken’, een ruig gebied met akkertjes, weilanden, stukken heide, leemputten en perceeltjes bos.

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: Coördinator: Peter Korsmit Redactie: Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock Lay-out: Ria de Kock en Jasper Razenberg Medewerkers: Henk de Kock, Ad Kolen, Marco van der Sijpt, Ad van Dun en Jessica Köhler-Bracke

Hazennest Oost

Het gebied ontleende zijn naam aan een oude landbouwmethode, waarbij een perceel ontgonnen werd, enkele jaren dienstdeed als akker, om daarna weer braak gelegd te worden. De, voor de baksteenfabricage gegraven, leemputten boden ontspanningsmogelijkheden voor de Tilburgse jeugd. In de zomer kon men er zwemmen en vissen en in strenge winters was er het schaatsplezier. Het vertier was niet geheel zonder gevaar. Regelmatig duiken in de krant berichten op van kinderen en volwassenen die omkomen door verdrinking. Desondanks waren de verleidingen groot die het gebied bood.

Rauwbraken 1912

Om te voorkomen dat hun kroost de Rauwbraken introk, vertelden bezorgde ouders de volgende verhalen: “In het moeras van de Rauwbraken dwalen ‘s nachts spoken rond in de vorm van witte wieven en dolende zielen van personen die in het gebied op gewelddadige manier hun leven verloren hebben. Overdag zwerven hier wilde honden rond. Als je op het pad blijft lopen dan doen ze

je niets, als je het pad verlaat, slaan ze toe en verscheuren ze je”. Dat deze verhalen de aantrekkingskracht van het gebied op de jeugd niet verminderden blijkt uit het volgende verhaal, afkomstig uit de archieven van het Meertensinstituut dat zich bezighoudt met de documentatie van de Nederlandse taal en cultuur. Het verhaal is opgetekend in het dialect van de verteller. “In de Rauwbrake in Tilburrug heb ik zelluf wa meegemaakt. Daar heb ik bijgewoond, op de Heikantsebaan, da was toen nog helemaal 'n zandpad. Misschien was 't 'n suggestie as kind zijnde, mar ik heb 't toch ook zelluf gezien. Mettun hoepel, 'n reep zeijen ze d'r tege, ginge we nar de leemputten, mar da mochte we nie van ons moeder, da was ontzettend gevaarlijk. Mar we ginge toch met 'n heel stel, met soldatemutse op in 'n optocht nar de Rauwbrake. Dar ware we aan 't speule toen 'r twee kinder verdronke, da was er een van Van Riel en een van Mutsers geloof ik. We durrufde toen nie mir nar huis en dar zijn we gebleve tot in 't donker. Toen hebbe 'n polisie en 'n jachtopziener ons gevonden in de Rauwbrake, da was savus laat en we durrufde 't nog nie te zegge dat 'r twee verdronke ware. We zage steeds de handjes van die kinder as we daar kwame in de leemputte, die steeds dieper wegzakten, mar toen ware ze allang verdronke. Later hebbe we 't wel moete vertelle. Toen hadde op 't Besterdplein 'n hulppost van de polisie, die hebbe met 'n brankaar de kinder d'r uitgehaald. Tellekus as we bij de leemputte kwame zage we die handjes van die kinder, die erin gelokt en erin gezakt ware, nog d'r bove uit steke”. Reacties of opmerkingen: lajwinkelmolen@hotmail.com

Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt DRUKWERK: DKZET E-MAIL

redactie@wijkkrantnoord.nl tips@wijkkrantnoord.nl jeugdpagina@wijkkrantnoord.nl Bezorgklachten: Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging@wijkkrantnoord.nl ADVERTENTIES VIA advertenties@wijkkrantnoord.nl of tel. 06-10260889 Digitale foto’s apart aanleveren: Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN Voor editie 1 van 2021, die uitkomt op 10 februari 2021 moet de kopij binnen zijn op 8 januari 2021

“Heeft u een taakstraf mevrouw?” Door: Jacques van de Borght Via de mail kregen we een bericht van haar. Of ze een stukje mocht schrijven over de actie Noord Schoon. Ze doet dat inmiddels enkele weken en vindt het werk behalve nuttig ook nog eens heel leuk. Namens de redactie liet ik weten dat stukjes schrijven altijd wordt gewaardeerd maar dat ik ook wel langs wilde komen voor een gesprekje. Ze belde meteen om een afspraak te maken. Ik ben op de koffie bij Cora Rooijakkers. Cora (68) heeft haar hele werkzame leven in de hulpverlening gezeten en houdt nu nog praktijk aan huis voor Lichaamsgerichte Psychotherapie en Drama. Maar daar gaan we het hier niet over hebben. Cora is sinds enige tijd dagelijks in de weer met gele vuilniszakken en een grijper om de straten van Noord mee schoon te houden. Dat levert haar veel positieve energie op. Laatst vroegen een paar jongeren aan haar of ze een taakstraf had. Ze kan er smakelijk om lachen Ze wordt voortdurend aangesproken dat het fijn is dat ze dit doet. Regelmatig gaat ergens een raam open en roept iemand “Bedankt!”. De reacties zijn onverdeeld positief. Inmiddels weet ze wel waar de troep ligt: scholen, bushaltes en overal waar auto’s staan. “Achter het gebouw van de scouting worden soms hele inboedels gedumpt, dan bel ik de gemeente.” Op zulke plekken ook veel hashzakjes, lachgaspatronen en lege bierblikjes. “Het is ongelooflijk hoeveel rommel er op straat ligt, als ik hier de straat uitloop, heb ik al een zak vol. Cora dwingt zichzelf niet meer dan één zak per dag te doen, zo leuk vindt ze het. “Anders houd ik helemaal niet meer op.”

Foto: Miek Korsmit

Lijkt het jou ook leuk om mee te helpen aan een schone stad: mail naar schoon@tilburg.nl


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken

Door: Jacques van der Borght

Er is een kindeke geboren Ik heb goede herinneringen aan de Kerst uit mijn jeugd, samen naar de nachtmis en daarna zelfgemaakte worstenbroodjes van mijn moeder. De volgende dag opnieuw naar de kerk en zingen in het kinderkoor. Ik houd van zingen en met Kerst deden we dat meerstemmig, ik vond dat zó mooi en fijn; heel wat anders dan samen ‘Dank u voor deze nieuwe morgen’ kwelen. Uit volle borst zingend was Stille Nacht een jubelende climax. Later verwelkte mijn Kerstroos; de verplichte gezelligheid, het zwelgen en de kerstverlichting die je vanachter elk raam tegemoet schittert… het stond me tegen. Een vriend stuurde me ooit een wenskaart van Hein de Kort: ‘Vettige Vreetdagen’… mijn kerstgevoel ten voeten uit. Daarom wilde ik tot vreugde van mijn collega’s altijd wel diensten draaien met de feestdagen. Ik werkte indertijd in Huis in de Bocht op een leefgroep voor zwangere meisjes. Deze kerstavond waren alle bewoonsters naar huis op eentje na, een slechthorend meisje uit de Achterhoek dat op alle dagen liep. Zo kwam het dat ik samen met haar Kerst moest vieren op de leefgroep. We maakten er het beste van: beetje tv kijken, lekkere dingetjes eten en een beetje kletsen voor zover haar slechthorendheid dat toeliet. Haar dikke buik eiste zijn tol en vermoeid ging ze al rond negen uur ’s avonds naar bed. Midden in de nacht klopte ze op mijn deur… weeën. Slaperig schoot ik in mijn kleren en zette een potje koffie. Ondertussen probeerde ik in te schatten hoe het stond met de weeën. Dat leek menens en mijn cliënt was niet kleinzerig (en dan kun je nog wel eens verrast worden). Na overleg met de verloskundige sjokten we gearmd door de lange donkere gangen van de Bocht naar de Meiboom. Af en toe moesten we even pauzeren omdat er een wee kwam. Eenmaal op de verloskamer ging het hard. Haar slechthorendheid was voor mij een hele nieuwe dimensie bij een bevalling. Waar normaal gesproken dingen geroepen worden als “Ga door! je kúnt het! Ga door!” was het nu opvallend rustig waarbij alleen haar hijgen en zuchten de stilte verbraken. Ze deed het geweldig en in de hele vroege ochtend van deze eerste kerstdag werd haar zoon geboren. De kraamdagen waren bijzonder, ik bezocht haar vaak en dan keken we samen terug op de bevalling. Dat was anders vanwege haar slechthorendheid, een beetje met handen en voeten. Ik zag een ingetogen meisje dat zorgzaam en lief met haar baby’tje omging, een teder tafereeltje. Enkele weken later ging ze terug naar de Achterhoek met haar zoon. Ze heeft me nog jarenlang via de Bocht met Kerst een kaartje gestuurd. En haar zoon? Die zal nu een jaar of dertig zijn. Hij heet Jacques.

De wereldkeuken kookt voor Woongroep Mahlerstraat Door: Hans Happel Vanaf dinsdag 17 november koken enthousiaste vrijwilligers van de Wereldkeuken één dag per week voor de Siza woongroep in de Mahlerstraat. Ze delen zo hun culinaire liefde voor het eten uit hun land van herkomst met de bewoners aldaar.

Rijst, kip, groente en salade

Siza ondersteunt mensen met een lichamelijke beperking. De woongroep aan de Mahlerstraat bestaat uit 14 mensen die veel zorg nodig hebben. Wanneer we aankomen bij de woonlocatie en worden binnengelaten, leggen de koks Saado en Nima de laatste hand aan de gerechten . Vandaag staan kip, rijst, gemengde groente en een frisse salade op het menu, alle op Somalische wijze bereid. Het is een beetje spannend, want het is de eerste keer voor deze koks, hier op de woongroep in een vreemde keuken. Voorlopig wordt er op de locatie aan de Mahlerstraat één keer in de week gekookt. Als het goed bevalt, kan het vaker. Volgende week komt er een andere groep koks van de Wereldkeuken en wordt er Syrisch gekookt, laat Sadiya Farah weten, de coördinator van het project. Het ligt ook nog in de bedoeling om de bewoners kennis te laten maken met de Marokkaanse keuken en men hoopt ook op andere woongroepen van Siza te worden uitgenodigd

Een eerste stap buiten het Ronde Tafelhuis

Het is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van de Wereldkeuken. De bewoners zullen verrast worden met heerlijke, verse wereldgerechten, de Wereldkeuken is erg blij met deze unieke samenwerking. Door het teruglopen van het aantal bewoners aan de Mahlerstraat van 28 naar 14 was het financieel niet langer haalbaar een eigen kok in dienst te hebben. Momenteel worden de warme maaltijden geleverd door Apetito, een instelling die maaltijden aan huis bezorgt. Teamleider Laura Avontuur van het zorgteam aan de Mahlerstraat ziet de samenwerking met de Wereldkeuken als een goed voorbeeld van een win-win situatie: de woongroep krijgt verse maaltijden, er is culturele uitwisseling en ontmoeting en het leertraject voor horeca-assistenten van de vrijwilligers van de Wereldkeuken op de Rooi Pannen wordt erdoor ondersteund.

Geen nieuwjaarsreceptie, wel fijne feestdagen gewenst! Normaliter organiseren we samen met het Peerke Donders Park en Parochie Heikant-Quirijnstok een nieuwjaarsreceptie. Helaas zal deze vanwege de coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Wij hopen dat we u in het volgende jaar weer bij ons binnen mogen ontvangen. Wij kijken er naar uit om weer het bruisende culturele centrum te mogen zijn, zoals u dat van ons gewend bent. Tot die tijd doen we alles wat mogelijk is om binnen de opgelegde maatregelen door te blijven gaan! Laten we vooral deze vreemde jaarwisseling extra aandacht hebben voor elkaar. Ondanks alle beperkingen van deze tijd wenst het Ronde Tafelhuis iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Wereldkeuken zet eerste stap buiten het Ronde Tafelhuis

Foto: Miek Korsmit

Wilt u ook proeven van gerechten uit de Wereldkeuken? Dat kan! Van maandag t/m vrijdag bent u van hárte welkom in het Ronde Tafelhuis, om tegen een kleine vergoeding lekker te komen eten of een maaltijd af te halen. Voor meer informatie over de Wereldkeuken, Wagnerplein 4 in Tilburg, kijk op: https://www.rondetafelhuistilburg.nl/wereldkeuken-to-go Je kunt ook bellen naar: 013 – 4553798, vraag naar Sadiya Farah.


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

Het Zwaailicht.............. Meld Misdaad Anoniem

Babbelaars

Jij kent de dader, maar de dader kent jou ook? Je hebt informatie over ernstige criminaliteit, maar er kunnen redenen zijn waarom je niet naar de politie kunt of durft. Een lastig dilemma. Hiervoor biedt Meld Misdaad Anoniem een vangnet. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Je kunt bij M. melden over bijvoorbeeld moord en doodslag, mishandeling, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel. Maar ook met informatie over fraude en corruptie kun je bij M. terecht. De anonimiteit van de melder staat bij M. op de eerste plaats. Het team van medewerkers heeft maar één doel voor ogen: jouw anonimiteit beschermen. Jouw anonimiteit is voor M. zelfs belangrijker dan het oplossen van een onderzoek. Op de internetpagina https://www.meldmisdaadanoniem.nl/ lees je meer over het beschermen van je anonimiteit.

Melding

M. is een onafhankelijke organisatie en is géén politie. Alleen als jouw anonimiteit gewaarborgd kan worden, stuurt M. de anonieme melding door naar diverse partners, zoals de politie en andere opsporingsdiensten. Zij kunnen hiermee niet zomaar ergens binnenvallen of iemand aanhouden. Een anonieme melding moet eerst worden getoetst. Kloppen de gegevens in de melding en is er meer over een verdachte of adres bekend? Nader onderzoek kan nieuwe feiten opleveren. Pas als die feiten de anonieme melding onderbouwen dan kunnen de opsporingspartners overgaan tot actie. De M.-tip kan dan: • worden toegevoegd aan een onderzoek • aanleiding zijn tot het opstarten van een nieuw onderzoek • aanleiding zijn voor het heropenen van een oude zaak Een M.-melding is hiermee een puzzelstuk in een groter geheel en wordt onderdeel van de gebruikelijke onderzoeken van bijvoorbeeld de politie. De opsporingsinstanties zijn zelf verantwoordelijk voor wat er met de informatie wordt gedaan. Zij moeten zich daarbij houden aan bestaande wet- en regelgeving voor het doen van onderzoeken.

Melden

M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op feestdagen van 10.00 tot 18.00 uur. Je kunt 24/7 online melden in een beveiligde omgeving. Meer info: https://www.meldmisdaadanoniem.nl/

BOOKS 4 LIFE DONEERT KINDERBOEKEN In samenwerking met Stichting 1+1=3 doneert Books 4 Life kinderboeken aan het project Speelgoedpunt van ContourdeTwern. Vanwege de Coronacrisis werden de scholen en bibliotheken tijdelijk gesloten en met name de kinderen in de achterstandswijken worden daar hard door getroffen. Books 4 Life Tilburg en Stichting 1+1=3 vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen zich taalkundig te ontwikkelen. Books 4 Life Tilburg doneert de kinderboeken aan het Speelgoedpunt van ContourdeTwern, die ze gericht uitdeelt in de wijken van Tilburg Noord waar deze het hardst nodig zijn. Dit stimuleert kinderen te lezen en gaat zodoende laaggeletterdheid tegen (in Tilburg is 15% van de inwoners laaggeletterd). Door kinderboeken te doneren helpt Stichting Books 4 Life kinderen met lezen en dus aan een betere toekomst. Stichting Books 4 Life Tilburg exploiteert een winkel in tweedehands boeken waarvan 90% van de opbrengst naar goede doelen gaat. De boeken worden tegen scherpe prijzen vanuit de winkel en via internet verkocht. Al het werk wordt verricht door vrijwilligers, die de liefde voor boeken met elkaar gemeen hebben. Zij vinden bij Books 4 Life een warm welkom, doen nieuwe contacten op en bouwen met elkaar aan een uniek bedrijf. Regelmatig worden workshops georganiseerd voor de vrijwilligers om hun kennis op peil te houden of om nieuwe dingen te leren.

Foto: Miek Korsmit Door: Marco van der Sijpt Hij praat hard en kil en ik hoor een emotionele trilling in zijn stem. Zijn vuisten zijn gebald, zijn knokkels spierwit. Een van mijn jongens is boos of verdrietig, dat weet ik niet precies want dat blijft een interpretatie: een mens kan huilen van verdriet, boosheid of het snijden van uien… in al die gevallen zijn er tranen. Wat een kerel. Hij overschrijdt mijn lengte al jaren maar wij blijven wel zijn ouders. Ook mijn liefste is erbij en zij kiest een behouden koers. Ze laveert voorzichtig tussen de botsende schepen en probeert zonder averij een rustige haven te bereiken. Daar waar het niet stormt. Daar waar de luwte heerst en de golfjes rustig kabbelen. Het is tevergeefs: we liggen allebei op ramkoers. De wind die in onze zeilen blaast, heet in zijn geval koppigheid, tegenover principes aan mijn kant. Je plek opeisen, je identiteit ontvouwen en je eigen koers willen varen… hij heeft verdorie nog gelijk ook. Het is geen klein kind meer. Maar wij blijven zijn ouders. Hij mág andere keuzes maken, binnen bepaalde marges. Als hij van zijn eigen geld nieuwe schoenen wil kopen, hoeft hij geen zware tegenwind te verwachten. Maar als hij besluit van datzelfde geld bijvoorbeeld drugs te kopen, dan mag hij toch echt tegenwind verwachten. Eigen identiteit of niet. Eigen koers of niet. Dan laten we hem niet los. Niet uit principe maar omdat we van hem houden. Nondeju. Michiel de Ruijter had het een bijzonder gezicht gevonden. Twee schepen op ramkoers, de kanonnen geladen, de luiken geopend, de bemanning klaar om te enteren. En dan reven ze de zeilen. Er ontstaat afstand tussen beide schepen. Een meter of tien, twintig, inmiddels dertig. Je hoort het hout kraken en de stuurman wendt de steven. Ze keren elkaar de rug toe. Nog steeds kraakt het, het schuurt en schrijnt, in ieder geval bij mij. Het schuren van mijn hart want ik moet hieraan wennen, wat vind ik dit moeilijk. Hij heeft een standpunt en daar is iets voor te zeggen. Ik heb ook een standpunt en ook daarvoor is iets te zeggen. Wie heeft er gelijk? En gaat het wel om het gelijk? Rust. Een dag of vier verder en we benaderen elkaar voorzichtig. De luiken van de kanonnen blijven gesloten en ik schreeuw hem vanaf het bovendek toe. Dat ik in gesprek wil. Dat er verschillen mogen zijn en dat we daar uit moeten kunnen komen. Dat hij altijd bij ons terecht kan en je ziet hem denken. Het blijft even stil, dan komt hij langszij. Ik pak zijn hand en met een sprong komt hij aan boord. Ik aai hem over zijn bol, ik kan er nog net bij, en ben blij dat ik hem nog binnenboord heb. Nu komt dat gesprek ook wel goed. Ik wens ook jullie een behouden vaart, een goede gezondheid zonder al teveel Corona ellende en ik zie jullie graag terug aan de andere kant van de kalender: 2021! Wilt u de Babbelaars op uw gemak nog eens doorlezen? Wilt u een selectie van de beste columns nog eens de revue laten passeren? Dat kan binnenkort! Eind van dit jaar verschijnt een bundeling van de columns bij uitgeverij hollandmedia.eu onder de titel "Over opgroeien gesproken". Hou die website dus in de gaten!


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 5

Naar de mondhygiënist in Tilburg-Noord! Door: Myriam Krol

Een beetje verborgen aan de Beethovenlaan 171 ligt al 1 jaar de praktijk van mondhygiënist Julia Akkerman. Een groeiende, moderne praktijk van een jonge vrouw van 29 jaar. Niets doet je denken aan het beeld dat je vroeger had van mondhygiënisten. Julia moet daarom lachen: “Het kleeft wel een beetje aan ons beroep, dat beeld van die belerende vrouw, die zegt dat je beter moet poetsen en flossen. Op de opleiding leren we om dat niet te doen.” Er is best wat onwetendheid over het vak, constateert Julia. “Ik heb een BIG-registratie, dus ik mag ook verdovingen toedienen, kleine gaatjes boren, vullen en röntgenfoto’s maken. We werken wel nauw samen met tandartsen. Alleen tandartsen mogen gespecialiseerde gebitsingrepen, zoals complexe vullingen, extracties, plaatsen van bruggen en kronen e.d. doen. Ik adviseer om 1x per jaar een mondhygiënist te bezoeken, die kijkt vaak toch even anders naar je tandvlees dan de tandarts. Ik kan dan inschatten hoe vaak het nodig is om het goed te laten reinigen. Voor de één is dat 1x per jaar, een ander moet wel 4x per jaar komen.” Controles en behandelingen bij Julia worden op dezelfde manier vergoed als behandelingen bij de tandarts. Heb je een aanvullende tandverzekering, dan wordt de behandeling voor een groot deel vergoed. Bij kinderen tot en met 17 jaar wordt het volledig vergoed in de basisverzekering. Wat doet Julia nog meer dan het bovengenoemde? Dat is het traditionele werk zoals gebitsreiniging, aanpakken van tandvleesproblemen, aanslag, tandplak en tandsteen verwijderen, tanden bleken en adviseren over reinigen. Ook bij chronische aandoeningen zoals diabetes kunnen tandvleesproblemen ontstaan. Julia: “En sommige bacteriën die in de mond zitten bij ontstoken tandvlees, kunnen bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten. Je hebt dat niet altijd zelf door, vaak is ontstoken tandvlees pijnloos. Bloedend tandvlees kan een teken zijn, evenals gevoelige tanden en een slechte mondgeur.” Julia merkt dat soms mensen bang zijn voor de tandarts, en ze zijn dat ook een beetje voor haar. “Als ik die angst merk, gaan we samen kleine stappen zetten. Ik wil de patiënten vertrouwd maken met mijn praktijk, en ik wil

dat ze vertrouwen krijgen in hun eigen gebit en de verzorging. Soms zijn mensen al jaren niet geweest. Als ze kinderen hebben, zie je dat ook die bang zijn. Dat is zo jammer, want het is niet nodig. Soms zijn tandvlees- en gebitsproblemen erfelijk. Je kunt een hele goede mondhygiëne en toch veel tandsteen hebben. Waarom de een meer tandsteen heeft, heeft te maken met de samenstelling van het speeksel. Dat is aangeboren. Het grappige is dat als je veel speeksel aanmaakt, je veel tandsteen hebt. Hoe lastig dat ook is, speeksel beschermt je wel meer tegen tandbederf.” Julia’s aanpak is om samen met de patiënt te bekijken wat haalbaar is. “Een patiënt poetste maar twee keer per week zijn tanden. Je moet dan niet meteen heel veel eisen, want dan komt deze patiënt niet meer terug. Door kleine stapjes is hij nu op het punt gekomen dat hij de verandering al merkt. Dat is een mooi resultaat.” In de praktijk van Julia zat tot 2017 tandarts Redelijk. “Na mijn afstuderen van Mondzorgkunde werkte ik eerst bij andere tandartsen, tot dat ik wist dat ik mijn eigen praktijk wilde. Dit past helemaal bij mij. Ik ben graag ondernemend, bepaal mijn eigen koers en geniet iedere dag van mijn praktijk. Eén dag per week werk ik nog bij Smile Mondzorg aan het Wagnerplein, voor de afwisseling en het contact met collega’s, want dat vind ik ook fijn.” Wil je Julia bezoeken? Kijk op haar website www.mondhygiene-akkerman.nl of op Instagram Mondhygieneakkerman om een afspraak te maken. Je kunt meestal al binnen twee weken terecht. Je kunt ook met Julia chatten via Instagram, ze antwoordt altijd. Daarnaast heeft ze vaak leuke acties, dus ga haar zeker volgen! Foto: Julia Akkermans

Verbreding kanaal heeft mogelijk ophef van fietsbrug tot gevolg Tekst en beeld: Myriam Krol

Omdat het Wilhelminakanaal niet goed toegankelijk is voor grotere binnenvaartschepen, worden kanaal en sluizen aangepast. Verschillende bruggen dienen ook aangepast te worden om verbreding mogelijk te maken. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat het lot van de fietsbrug naar de Waalstraat is. De brug is eigendom van Rijkswaterstaat; er is sprake van dat de fietsbrug na verbreding van het kanaal niet meer terug komt. De gemeente Tilburg is hier uiteraard bij betrokken. In het overleg van de Wijkraad met Mario Jacobs is gebleken dat er bij de provincie een verzoek ligt voor medefinanciering van herplaatsing van de brug. Het is nu nog onduidelijk of de provincie akkoord gaat met medefinanciering. Tilburg heeft in dit proces in ieder geval een (beperkt) aandeel (15%). Eenzelfde percentage is voor de provincie en de resterende 70% is voor Rijkswaterstaat. Voor de bewoners van Tilburg-Noord en vooral voor de bewoners van Stokhasselt zal het een enorm gemis zijn als die brug verdwijnt. Dat geldt ook voor de toekomstige bewoners van het Smariusterrein. Omdat de brug heel belangrijk is voor fietsers en voetgangers, blijft de wijkraad hiervoor aandacht vragen.


P. 0 6 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

Heikant: een Wereldwijk..... 1 april t/m 2 mei 2021

Het evenement krijgt steeds meer vorm Door: Berry van Oudheusden

We hebben al zo’n dertig interviews afgenomen voor het boek en overige inspiratie, de herinneringskoffers reizen door de wijk, steeds meer personen en partijen sluiten zich bij ons aan en voor corona is er tegen die tijd hopelijk een vaccin.

Het Lijnsheike jaren dertig

Foto collectie Frans van de Laarschot

Inkijkje Leharstraat 1969

Foto collectie Frans de Croon

Miek Korsmit van fotoclub Kontrast, met een thuishaven in MFA De Symfonie, heeft in november twaalf bewoners van de Heikant geportretteerd voor het boek over de Heikant. Andere leden van de fotoclub hebben mensen thuis bezocht tijdens hun ‘kofferbijdragen’. Om te bezien hoe we het evenement samen vorm kunnen geven, hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met bewoners, ondernemers, wijkorganisaties en creatievelingen op allerlei gebied.. De Heikant openbaart zich als een zeer gastvrije, inspirerende en ook kritische wijk. Onlangs had organisator Berry van Oudheusden op de abdij in Heeswijk-Dinther een gesprek met abt Denis Hendrickx, in de Heikant geen onbekende figuur. Als norbertijn-pastor was hij vele jaren zeer betrokken bij de parochie, de wijk en de wereld. We keken terug op zijn tijd in Tilburg-Noord en op de dingen die hij mede tot stand bracht, zoals het paviljoen bij Peerke Donders en Het Ronde Tafelhuis. In zijn woorden klonk nog steeds de liefde voor de Heikant door en in april zal hij zeker een rol spelen bij het evenement. Vanuit alle hoeken, zelfs uit Frankrijk, ontvingen we verhalen en foto’s van (oud-)bewoners van de Heikant. Prachtige en unieke tijdsdocumenten van o.a. het verdwenen Lijnsheike, de aanleg van de wijk eind jaren zestig, optochten, familieportretten, sfeerplaatjes etc. Veel van die ‘schatten’ zullen straks terug te vinden zijn in het boek of tijdens het evenement. Tot eind december reizen vier koffers door de wijk. Daarin kun je verhalen, foto’s, gedichten, tekeningen en andere herinneringen aan de Heikant achterlaten. De opbrengst komt op onze website en dient als inspiratie voor het slotweekend van 1 en 2 mei. Dus als je een koffer ontvangt, doe mee en geef de koffer door aan andere wijkbewoners. De speciale website Heikant: een Wereldwijk vind je op www.stichtingstraat.nl. Contact: info@stichtingstraat.nl.

Koffers reizen door de wijk

Foto: Marina van Gerwen

Met dank aan: gemeente Tilburg, Het Ronde Tafelhuis, ContourdeTwern, Noordraad Heikant-Quirijnstok, Wijkkrant Noord, parochie Heikant-Quirijnstok, de Noordmannen, Art-fact, Erfgoed Tilburg, Spiegelglasfonds, St. Jacques de Leeuw, Jopiefonds, Boekenschop, Regionaal Archief Tilburg, R-Newt, Winkelcentrum Wagnerplein

Zorg voor elkaar: centraal thema in de Peerke Donderslezing Foto: Jan van Eijndhoven

aan bij het gedachtengoed van Peerke Donders en ook voor datgene waar onze stichting voor staat en in de praktijk brengt.”

Vanaf volgend jaar organiseert Stichting Petrus Donders Tilburg zelf de Peerke Donderslezing. Sinds 2009 was deze jaarlijkse lezing een initiatief van het Wereldpodium. Deze organisatie wil de inhoud van de lezing verbreden en zoekt daarom naar een nieuw concept. Op zijn beurt wil de Stichting Petrus Donders Tilburg de naar de Tilburgse missionaris genoemde lezing voor de toekomst behouden omdat het een waardevol initiatief is gebleken. In de lezingen die de Stichting Petrus Donders Tilburg voortaan zal organiseren, staan de zeven ‘Werken van Barmhartigheid’ centraal. “Deze werken vormen samen het universele streven dat mensen goed voor elkaar moeten zorgen”, aldus voorzitter Hein van Oorschot van de stichting. “De nieuwe lezingenreeks sluit naadloos

In alles wat de Stichting Petrus Donders Tilburg onderneemt, is de universele boodschap ‘zorg hebben voor elkaar’ leidend. Dat is terug te zien in de activiteiten en de tentoonstellingen die worden georganiseerd. Momenteel loopt de expositie over de geschiedenis van de zorg in Tilburg. In deze coronatijd is deze tentoonstelling ‘Van pest tot corona’ goed ontvangen. Ook een tentoonstelling over de armoede in Tilburg trok veel bezoekers. In 2009 werd de 200ste geboortedag van Peerke Donders herdacht en werd het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord geopend. Vanaf die datum organiseert het Wereldpodium de Peerke Donderslezing. Verschillende gerenommeerde sprekers vertelden de afgelopen jaren hun verhaal, zoals commissaris van de koning Wim van de Donk, Europarlementariër en premier van België Guy Verhofstad en politica Femke Halsema. De achtste en laatste door het Wereldpodium georganiseerde Peerke Donderslezing werd op 22 november gegeven door rapper en dichter Akwasi. De Peerke Donderslezing is in goed overleg door het Wereldpodium aan de stichting overgedragen. “We zijn het Wereldpodium dankbaar dat het de Peerke Donderslezing een goede naam heeft bezorgd in Tilburg en

landelijk,” aldus voorzitter Hein van Oorschot. “Wij gaan de lezing zoveel mogelijk koppelen aan onze activiteiten en tentoonstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door middel van deze Peerke Donderslezing een bijdrage kunnen leveren aan een stad en een samenleving waarin iedereen er toe doet. Precies datgene waar onze stichting in gelooft.” Eventuele nadere informatie: Hein van Oorschot, voorzitter stichting Peerke Donders, tel 0653804470


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 7

GEMEENTENIEUWS Denk mee over je wijk De gemeente Tilburg vindt het belangrijk jouw mening en ervaringen te horen. Zo kunnen we de juiste acties nemen om van de buurt een nog prettigere leefomgeving te maken. Daarom nemen studenten van UniPartners deze week nog vragenlijsten af in de wijk. Je kunt ze tegen het lijf lopen op de volgende locaties: De wijkwinkelcentra: Verdiplein, Wagnerplein, Kreverplein Bij de Mobiele Recyclestraat. Kijk op tilburg.nl/afval voor de locaties en tijden. Het Quirijnstokpark en Ypelearpark. Digitaal invullen Het is ook mogelijk de vragenlijst digitaal in te vullen. Scan daarvoor de QR-code met de camera op je telefoon of ga naar bit.ly/2JgeEmX. Dit kost maar een paar minuten van je tijd en de gemeente is er erg mee geholpen. Invullen kan tot en met zondag 20 december. Bedankt voor de medewerking! Ypelaerpark

Vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden. Met deze maatregel hoopt het Kabinet de werkdruk rond de jaarwisseling niet verder op te laten lopen. De laatste jaarwisseling belandden zo’n 1300 mensen in ziekenhuizen en op huisartsenposten met vuurwerkletsel. Ook het handhaven van de openbare orde is tijdens jaarwisselingen op veel plekken in het land moeilijker door incidenten rondom vuurwerk. Sterretjes en trektouwtjes Het tijdelijke vuurwerkverbod geldt niet voor vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie. Dit is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes. Het tijdelijke vuurwerkverbod wordt geregeld via de Tijdelijke Wet COVID-19. Overlast Overlast door vuurwerk kan gemeld worden bij de gemeente via telefoonnummer 14013 (of link naar melden tilnburg.nl) of via de BuitenBeter-app (let op: vanaf 28 december wordt dit de Fixi-app). Concrete informatie of iets gezien? Bel de politie via 0900-8844.

Iets melden? Gebruik vanaf 28 december de Fixi App Iedereen wil graag in een schone, groene en goed onderhouden stad wonen. Daar zorgt de gemeente voor, sĂĄmen met inwoners. Dus zie je een kapotte lantaarnpaal, losliggende stoeptegel of zwerfafval? Dan kun je dit vanaf maandag 28 december 2020 melden via de Fixi App. Ook overlast en sociaal onveilige situaties kun je melden met de app. Het is makkelijk om een foto mee te sturen en je kunt zien of iemand anders dezelfde melding al heeft doorgegeven. Je krijgt snel een terugkoppeling zodat je weet wat ermee is gedaan. Samen zorgen we zo voor een schoon en leefbaar Tilburg. Tot maandag 28 december gebruik je de BuitenBeter App om een melding te doen bij de gemeente.

Illegale opslag of handel Illegaal zwaar vuurwerk ligt vaak gewoon opgeslagen bij mensen thuis. Dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties voor de omgeving. Meldingen van opslag of illegale handel worden door de gemeente en de politie gecontroleerd. Vermoedens van illegaal vuurwerk of handel kunnen gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

T-Helpt voor alle coronahulp in Tilburg Veel organisaties en initiatieven in Tilburg staan klaar voor mensen die vanwege de corona-crisis hulp nodig hebben. Een overzicht hiervan staat op de website www.t-helpt.nl.

Foto: Jimke Jolink

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de wijk? Abdelkader Barkane, Omgevingsmanager abdelkader.barkane@tilburg.nl, 06-25739978

www.facebook.com/TeamTilburgNoord Twitter:@Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

KERSTFEEST 2020 IN DE KERKEN VAN TILBURG-NOORD Waarschijnlijk zal het kerstfeest dit jaar in kleine kring plaats vinden. Het ziet er niet naar uit dat er een brede verruiming in de coronamaatregelen komt. Deze berichten ontving Wijkkrant Noord van de kerken in onze wijk.

De Montfortkerk

“Kerst 2020 zet er maar een streep door!”

Voor de geloofsgemeenschap van de Montfortkerk zullen er twee kerstvieringen zijn waar 30 mensen toegang hebben; Kerstavond 24 december om 21.00 u en kerstochtend 25 december om 9.30 u. Hiervoor zullen mensen zich moeten aanmelden. In de nieuwsbrief van de parochie van 14 december wordt u nader geïnformeerd. Mocht u deze niet ontvangen dan mag u zich aanmelden via montfort@ parochiepeerkedonders.nl. Informatie vindt u ook op de website van de parochie. De peuter- en kleuterviering zal niet doorgaan. Voor de kleintjes is het wel mogelijk om tussen Kerst en Driekoningen een bezoek te brengen aan de kerststal tijdens de openingstijden van het parochiesecretariaat (telefoon: 013-4550510). Er is dit jaar geen Kerst-in in onze parochie. De geloofsgemeenschap hoopt dat het kerstfeest in de beslotenheid van uw gezin rust en vrede brengt en dat u kunt genieten van degenen die u het meest dierbaar zijn.

laat pastor Jan Claassen van de Norbertijnenparochie Heikant Quirijnstok ons weten. “We kunnen het vergeten om samen aan tafel te zitten met onze familie. Restaurantbezoek, forget it, als we het al zouden kunnen betalen. Sneeuw, vorst, ijspret? Ook al niet meer voorhanden. De wereld lijkt op zijn kop te Kerstvieringen in de kerken van Noord? staan. CORONA in hoofdZo gaat het dit jaar niet worden! letters geschreven is de grote boosdoener. Eenzaamheid lijkt alleen maar toe te nemen. En dan die mensen die ziek zijn door dit virus of zij die achterblijven omdat ze een geliefde hebben verloren. Echt afschuwelijk. Maar… blijven wij gewoon zitten en bewegen we niet meer? Hebben wij geen initiatief meer? Dat kan niet waar zijn... Kerst! Een zeer oud feest... Iedereen is 2 dagen vrij zonder de vraag of je gelooft of niet. Of je Christen, Moslim, Hindoe of van welk geloof dan ook. Wij zijn vrij, wij zijn thuis, wij zijn samen. Dat is wat er is. In de traditie van onze kerk vieren wij de geboorte van een nieuw kind. Een kind is ons geboren, zouden wij normaal gesproken zingen in onze kerk. Een nieuw kind van belofte zoals elk kind ons gegeven. Een toekomst is hem aangezegd. Hij heeft zijn Vader en moeder nodig om te groeien, hij heeft ons nodig om mens van de wereld te zijn. Zo kunnen wij ook voor alle nieuwe mensen in onze wereld een thuis zijn. Kunnen wij, over grenzen heen, handen reiken naar elkaar. Kunnen wij jou welkom heten zoals dat kind van Kerst. Kerstmis 2020, een Kind is ons geboren. Weet dat u altijd op kraamvisite kunt komen, wij zijn altijd thuis”. Voor de laatste en meest actuele gegevens van de kerk op de Schans kijk op de website: norbertijnenparochiehq.nl.

“Goed nieuws voor iedereen!” Zo luidt de Kerstboodschap van de Christelijke Gemeente Het Kruispunt. Wij moeten afstand houden van elkaar, maar er is goed nieuws. God houdt geen afstand tot ons. Het Kerstfeest herinnert ons aan de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Al eeuwenlang wordt Zijn komst naar deze aarde gevierd. De Romeinse keizer Augustus kondigde een grote volkstelling aan. Jozef ging naar Bethlehem om zich te laten inschrijven samen met zijn vrouw Maria die zwanger is. Vanwege plaatsgebrek in de herberg werd Jezus geboren in een stal. De voederbak (kribbe) was de enige plek waar ze het Kind konden neerleggen. Jezus werd in doeken gewonden, net als andere pasgeboren kinderen. Toch is dit de verwachte Zaligmaker die grote blijdschap geeft in de harten en levens van mensen die Hem verwachten. In Het Kruispunt wordt de boodschap over Jezus uitgelegd en Zijn komst gevierd. Je bent van harte welkom! • Eerste Kerstdag vrijdag 25 december is er een samenkomst rondom de Bijbel van 10.00 - 11.30 uur. • Tweede Kerstdag zaterdag 26 december is er kerstviering met muziek van 10.00 - 11.30 uur. In verband met de maatregelen van de Rijksoverheid is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld je daarom vooraf aan. Telefoon 013-4557382 of www.kruispunttilburg.nl. De samenkomst op Eerste Kerstdag en de Kerstviering op Tweede Kerstdag zijn live te volgen op YouTube-kanaal ‘Christelijke gemeente Het Kruispunt’.

Wonderen zijn de wereld nog niet uit.... Het communieprentje Door: Jacques van der Borght Rondom Kerst en Oud & Nieuw word ik altijd filosofisch, mijmeren over wat was en wat voor ons ligt. Niet veel goeds om op terug te kijken dit jaar. Corona deed haar intrede in onze wereld en bracht behalve dood en verderf ook maatschappelijke ontwrichting teweeg. Anderhalve meter en mondkapje werden gevleugelde termen. Ook het begrip ‘huidhonger’ werd geïntroduceerd; mensen snakken naar contact, iemand een hand kunnen geven of een knuffel. Brengt het nieuwe jaar een begin van de overwinning op Covid-19? Gaan de vaccins ons redden en wordt het leven weer een beetje normaal? Ik hoop het. Als alles tegenzit is het mijn redding om te dromen; over betere tijden vrij van zorgen of over wonderen. Want die zijn de wereld nog niet uit, wist u dat. Er gebeuren veel meer wonderen dan wij beseffen. Vaak noemen we dat toeval of een samenloop van omstandigheden. Maar ik weet wel beter, er is een wonder gebeurd. Ik wil graag een wonder met u delen uit mijn persoonlijke leven. In het voorjaar van 1997 is mijn vader overleden. Als laatste van onze ouders, mijn vrouw en ik moesten als wees verder door het leven. Enkele jaren later werkte ik als Teamleider in de Jeugdbescherming, mijn standplaats was Amsterdam, mijn team werkte in de regio Haarlem. Op zekere dag werd mij gevraagd of ik bij een zitting op de Rechtbank in Breda voor een collega kon waarnemen. Ik woonde immers in Brabant dus voor mij zou dat een kleine moeite zijn. Ik stemde toe en zo kwam het dat ik enkele dagen later in de wachtruimte zat van de rechtbank in Breda. Daar trof ik een collega uit een vorige baan en nu werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming. Ik had hem enkele jaren niet gezien en we schudden elkaar de hand. Hij stelde me voor aan een collega van de Raad met wie hij samen was. Die keek op toen hij mijn naam hoorde. “Jacques van der Borght? Hebben jullie vroeger thuis een slagerij gehad?” Verbaasd knikte ik, mijn vader was slager. Hij vertelde vervolgens dat hij een zwakbegaafde oom had die onlangs was overleden. Hij had diens huis opgeruimd en tussen alle spulletjes was hij een communieprentje tegengekomen van Jacques van der Borght. Hij had in de familie wat navraag gedaan en gehoord dat deze man vroeger gewerkt had als knecht op de slagerij van mijn opa. Het communieprentje was ter gelegenheid van de Plechtige Eerste Communie van mijn vader!

Even tot je door laten dringen: ik ben toevallig op de rechtbank in Breda, ik had daar in die tijd niks te zoeken. Ik tref daar een oud collega in gezelschap van deze man. Was mijn oud collega daar niet geweest dan hadden deze man en ik elkaar nooit gesproken. Dat via deze onwaarschijnlijke weg het communieprentje van mijn vader in mijn bezit is gekomen mag gerust een wonder heten. Bedankt pap! U hebt vast ook wel eens iets wonderlijks meegemaakt. Wilt u daarover vertellen? Neem contact op met de redactie van de Wijkkrant: redactie@wijkkrantnoord.nl


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 9

Kijk, mijn wijk ...

een plaatje met een praatje

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Jacques interviewt. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje.

Door: Jacques van der Borght en Miek Korsmit

“Zelfs de koningin komt uit een ander land…” We hebben afgesproken in het Ronde Tafelhuis op de eerste dag dat dit weer mag tijdens de gedeeltelijke lockdown. Ik heb een afspraak met Amira Sedrak maar weet alleen haar naam, verder helemaal niks. “Bent u Amira?” Ik heb meerdere vrouwen aangesproken die buiten stonden te wachten voordat de deuren opengingen. Uiteindelijk binnen zie ik een moderne jonge vrouw rondlopen die duidelijk op zoek is naar iemand. Ik heb Amira gevonden! Normaalgesproken bereid ik me een beetje voor zodat ik iets weet van het land waar iemand zijn of haar oorsprong heeft. Maar dat ging dit keer dus niet. Amira blijkt een makkelijke prater en vertelt dat ze uit Egypte komt, uit een klein dorpje in de Nijldelta, een uurtje rijden ten noorden van Caïro. Amira is de oudste in het gezin en heeft nog een broer en een zus. Beide ouders zijn met pensioen. Haar vader werkte bij de belastingdienst en moeder op het gemeentehuis. Haar zus is tandarts en woont in Duitsland. Haar broer heeft rechten gedaan en is afgestudeerd als advocaat. Hij woont in Egypte en oriënteert zich op zijn verdere carrière.

Nederlandse man

Amira studeerde ‘Product design’ in Caïro aan de universiteit. Ze was net klaar met haar studie en oriënteerde zich wat ze verder wilde gaan doen. Ze vond een baan als stewardess en ontmoet in Caïro een Nederlandse man. Het klikt en ze gaan samen naar de opera, Aïda. Dat was leuk en ze besluiten elkaar vaker te ontmoeten. Ze houden van reizen en ontmoeten elkaar ook buiten Egypte; Londen, Manchester. Uiteindelijk vraagt hij haar ten huwelijk in Madrid met een hele mooie ring. Ze trouwden in de kerk in Loon op Zand en haar ouders waren er ook bij. Amira’s ouders zijn Christenen, Kopten, net zoals 10% van de bevolking in Egypte. Dat vormde geen beletsel om in een katholieke kerk te trouwen hoewel de pastoor dat wel even moest uitzoeken.

Gediscrimineerd

Ik vraag of het geen probleem was om als Christen op te groeien in een overwegend

Islamitisch land. “Helemaal geen probleem, al mijn vrienden waren moslims en we vierden samen de feestdagen. Nu ligt dat veel verder uit elkaar en worden mensen van een andere religie vaker gediscrimineerd. Je mag niet meer zonder hoofddoek op straat. En als je geen moslim bent, krijg je ook geen hogere functies. Ik mis mijn familie maar ik zou niet meer in Egypte willen wonen.” Amira is nog maar acht jaar in Nederland. Ze heeft hier een tolkenopleiding gevolgd bij SIGV (Arabisch/Nederlands) en mag in het kader van haar studie werken als tolk. Toen haar zoon geboren werd in 2015 stopte ze met de opleiding en met werken. “Dat was achteraf niet zo’n goede beslissing. Je mag alleen als tolk werken als je beëdigd bent. Dus ik zou nu eerst de studie af moeten maken om beëdigd te kunnen worden.” Haar dochter wordt geboren in 2017 en ze kan haar geluk niet op. Ze is verbaasd over de goede kraamzorg in Nederland. “Er is de hele week een verpleegkundige in huis. Je hoeft niks zelf te doen. Ze kookt zelfs en doet de was. Dat is hier geweldig!”

Verjaardagsfeestjes

Ik vraag of er ook dingen zijn die niet zo geweldig zijn in Nederland. “Het was fijn toen ik hier pas was dat iedereen Engels spreekt. Ik voel me veilig, het land is multicultureel; zelfs de koningin is geen Nederlandse, die komt uit Argentinië! Er wordt goed voor iedereen gezorgd. De kinderen hebben een goed leven, het onderwijs is perfect. Ik ben blij dat mijn kinderen hier zijn geboren. In Egypte ben je niet veilig en zeker niet als vrouw. Wat ik niet zo leuk vond? Verjaardagsfeestjes! Ik ben gewend dat de jarige verwend wordt en de visite een uurtje langs komt om te feliciteren. Hier rent de jarige rond om iedereen van taart en drankjes te voorzien en dan duurt dat ook nog tot middernacht.” Ze lacht en gaat verder: “Nederlanders zijn te open, die zeggen dingen als ‘we zijn aan het proberen kinderen te krijgen’. Dat zég je toch niet! Ik vind dat gênant. Oh ja, de belasting in Nederland is ook erg. Je betaalt hier tot wel 50%, dat is toch niet eerlijk! Maar verder is Nederland een fijn land. Ik kan niet zeggen dat ik Nederlandse ben maar ik ben wel heel blij dat ik hier woon.”


P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

Diana de Boer: Met z'n allen samenzijn, dicht bij elkaar, zit er dit jaar met kerst jammergenoeg niet in. Normaal vier ik kerst met mijn zussen, ouders en kinderen. Nu waarschijnlijk alleen met mijn zoon. Gelukkig is hij net zo dol op lekker eten als ik, dus dat onderdeel komt meer dan goed. We koken dus samen en maken er iets bijzonders van. Dolf Swinkels: Mijn kerst dit jaar. Die zou actief zijn tijdens de wintersport. Nu dat niet doorgaat wordt het eerst de hond uitlaten. Daarna een kerstontbijt thuis, samen met mijn vrouw. In de middag een stevige boswandeling waarna één van onze zonen met zijn vriendin gezellig komt eten. De andere zoon werkt op de grote vaart. Hij vaart dan ergens tussen Zuid Afrika en Azië. Als hij voldoende bereik heeft dan hebben we samen een FaceTime gesprek met hem. ‘s avonds.

Marjan Scholberg Mijn kijk op de komende kerst. Ik ben een weduwe met twee dochters. Jongste woont in Tilburg en is alleenstaand. Oudste woont in Friesland met man en drie pubers. Andere jaren vieren wij met zijn allen Kerst bij mijn broer en zijn gezinnen. Dat gaat nu niet door. Ik ga met jongste Sint vieren in Friesland. We gaan met het hele gezin met Nieuwjaar wat dagen naar de Veluwe. Dus denk ik met Kerst thuis te zijn. Gezellig met jongste spelletjes doen, kletsen, film kijken, de fotoalbums door bladeren en lekker eten. Mooie dagen!

Dick Teeuwisse Dit jaar zijn we met z’n tweetjes. Niet naar de kinderen en geen bezoek ontvangen. We zorgen dat we bijzonder eten in huis hebben en drinken samen een lekker wijntje. Komt helemaal goed!

Bij oud en nieuw horen oliebollen. Ga je die zelf bakken, of even makkelijk doen en aan de oliebollenkraam kopen. Ze zijn weer heerlijk


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 1 1

We vroegen diverse mensen hoe zij de feestdagen invullen tijdens corona én of zij kerst/nieuwjaarswensen hebben voor de lezers. Hier is hun reactie. Tekst en beeld: Miek Korsmit

Echtpaar Hensen Via WhatsApp spreken we met de kinderen af wie er ‘s morgens op de koffie komt, wie we ‘s middags kunnen verwachten en tenslotte met wie we ‘s avonds de dag afsluiten. Een beetje behelpen maar het is niet anders; we hebben elkaar nog.

Peter Korsmit, coördinator Namens de redactie en medewerkers van Wijkkrant Noord wens ik alle lezers - ondanks de coronabeperkingen - fijne kerstdagen, een plezierige jaarwisseling en een in alle opzichten gelukkig en vooral gezond 2021 toe. Datzelfde wens ik ook al onze adverteerders toe onder dankzegging voor hun onmisbare ondersteuning. De lovende woorden, die we vaak van lezers ontvangen, motiveren ons om ook in 2021 te werken aan weer acht prachtige edities.

En u weet het: als de kerstboom er uit gaat, moet er weer een plant of een bloemetje in huis. Uw bloemenzaak heeft volop keuze.

Peter Geen bezoek aan familie of vrienden, alleen aan tafel. Dus saai, saai, saai. Naam en adres bekend bij de redactie, dus als u een gast aan tafel wilt ...

De bewonersvereniging Obrechtstraat e.o. wenst iedereen een goede gezondheid toe en dat we een beter jaar tegemoet mogen gaan met een afnemende corona en dat we weer van onze vrijheid mogen genieten.


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

KERST 1

2

3

4

5

PUZZEL

6

8

7

13 15

17

23 27

28

18

19

24

25

29 35

45

46 53

36

37

38

47

67

54

68

55

56

86

102

119

105

106

107

79

39

26

42

102

73

44

61

74

93

101 109

110

115 121

75

94

100

108

114

116

122

123

124

127

Horizontaal 1. pronkzuchtige vrouw; 7. sociaal netwerksite; 13. steekvlieg; 14. op het genoemde; 15. bijbelse hoge priester; 17. vleesproduct; 19. Europeaan; 21. mannetjesschaap; 23. versiering in de vorm van een roos; 24. voorzetsel; 25. muzieknoot; 26. zeer besmettelijke virusziekte; 27. tegenover (afk.); 28. regio of gewest; 30. interkerkelijke omroep Nederland (afk.); 32. film van Steven Spielberg; 33. rank en slank; 35. Zwitsers aardappelgerecht; 39. deel van een fiets; 42. platte vloertegel; 45. paardenslee; 46. ansicht (plattegrond); 48. kortstondige regenval; 49. betaalraampje; 51. sine loco (afk.); 52. vroegere Duitse parlement; 55. Spaanse schilder; 57. gemakzuchtig; 59. gewapend geleide; 62. lof of roem; 63. herfstbloem; 65. duivenhok; 66. achterdocht; 70. hoogste rand van een dak; 71. afgemat; 72. peulvrucht; 76. archi episcopus (afk.); 77. boerenplaats; 79. muze van het minnedicht; 82. strook; 84. rivier in Friesland; 85. tegenstrever (vijand); 88. voormalige Nederlandse kolonie; 90. bereids; 92. evenzo; 95. gewijzigde aansprakelijkheid (afk.); 96. banier; 98. ontkenning; 99. staat of natie; 101. oosterlengte (afk.); 102. aanbouw aan een huis; 103. periode van vier weken voor de kerst; 106. Amerikaanse munt; 109. slot (afloop); 111. open plek in een bos; 112. gevangenis; 113. allemaal; 115. Engels bier; 116. scheepsvloer; 117. aapje van Aladin; 119. fabelmonster; 121. tappunt; 123. plaats in Gelderland; 125. figuur in de kerststal; 126. één januari; 127. een warme maaltijd gebruiken.

126

60

92

126

1

43

84

91

120

125

32

83

99

113

118

72 82

90

112

22

51

59

81

89

104

31

50

98

103

111

7

12

65

80

97

21

42

58

64

79

88

96

117

11

26

41

71

78

87

95

57

70

77

85

40 49

63

69

76

39

48

62 66

20

30

34

52

10

14

16

33

9

33

72

22

Verticaal 1. noeste vlijt; 2. uitvinder van de gloeilamp; 3. muzieknoot; 4. militaire parade met muziek; 5. Unites States of America (afk.); 6. Russische mosvlakte; 7. grote werkplaats; 8. gevangenverblijf; 9. op enige plaats; 10. buitengewoon onderwijs (afk.); 11. opstand tegen het openbaar gezag; 12. keuringsinstituut (afk.); 16. gok- of kansspel; 18. aanduiding op vrachtauto’s (afk.); 20. eikenschors; 22. bespeler van een altviool; 29. zwaardwalvis; 31. boomwagen; 33. gemalen biefstuk; 34. zeer brandbare stof; 36. rangschikken; 37. uitroep van een schildwacht; 38. nijlreiger; 39. rij wachtende voertuigen; 40. waadvogel; 41. pittige kruiderij; 43. instituut voor onderzoek (afk.); 44. jong kind; 47. politieman; 50. vliegveld in Drenthe; 53. wig of spie; 54. spoedig; 56. hofbediende in livrei; 58. behoeftig bestaan; 60. ruiterpet; 61. rijksbijdrage regeling (afk.); 64. te koop aangeboden (afk.); 67. ooievaarachtige vogel; 68. women’s tennis association (afk.); 69. deel van kachel; 73. toegankelijk; 74. telwoord; 75. grote overvloed (luxe); 78. slot (afloop); 80. interest; 81. deel van trap; 83. rivier in Spanje; 86. groot soort hagedis; 87. boulevard (laan); 89. aanwijzend voornaamwoord; 91. plaats in Limburg; 93. mensen van adel; 94. geluid bij onweer; 97. onze planeet; 100. roofvogel; 102. kapot; 104. virtueel local area network (afk.); 105. sportschoenenmerk; 107. zie 29 verticaal; 108. plein in een dorp; 110. een eik van schors ontdoen; 114. zet of por. 118. buiten dienst (afk.); 120. tweetenige luiaard. 122. dwarshout. 124. lidwoord.

95

92

70

47

99

56

78

71

100

66

49

Kom je ook bij ons spelen?

De oplossing van puzzel 7 - 2020 is: FAMILIEBETREKKING Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Kitty Mutsaers, Hoffmannlaan

De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij u thuis wordt afgeleverd. De oplossing van deze puzzel voor 9 januari 2021 naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia. Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord Voor meer informatie bezoek onze website:

www.kindercreche.nl/locaties  freelancecreative.nl


W I J K K R A N T N O O R D | D E C 2 0 2 0 | P. 1 3

De regenboog Door: Miek Korsmit Iedereen heeft wel eens een regenboog gezien. Misschien zelfs wel eens getekend of gefotografeerd. Je weet nooit wanneer je de regenboog kunt zien, die is er plotseling en het duurt altijd maar kort. Kun jij zonder het op te zoeken zeggen welke kleuren een regenboog heeft? Moeilijk hoor, maar er is een maf ezelsbruggetje voor: roddelen over grote gekke broer is vals. De beginletter van ieder woord geeft een kleur aan, dus r o g g b i v. Probeer maar. De kleuren zijn: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet. De regenboog heeft een symbolische betekenis, namelijk ‘overgang’ en

‘hoop’. Het is daarom heel mooi dat er op de kamer van Bram Boek (directeur basisschool De Sleutel) een schilderij hangt met een regenboog. Alle kinderen werken hard om over te gaan naar een volgende groep. Ieder jaar weer een nieuwe groep, tot de overgang naar de brugklas komt. Maar ook hoop. Bijvoorbeeld hopen dat de vakantie weer door kan gaan, hopen dat er toch mooi vuurwerk kan worden afgeschoten met nieuwjaar, hopen dat je een mooi verjaardagscadeau krijgt. Hopen dat corona snel verdwijnt, zodat er geen mensen meer ziek worden.

Mariakerk

De redactie van deze krant is erg nieuwsgierig. Weet jij wie het schilderij hebben gemaakt? Als jij het antwoord weet, stuur dat dan naar de redactie. En heb jij wel eens een regenboog getekend, geschilderd of gefotografeerd? Stuur dan een kopie van de afbeelding naar redactie@wijkkrantnoord.nl.

Marielouise Steyaert

Ken Korsmit

Glas in lood Door: Miek Korsmit Heb jij al plannen voor de decembervakantie? Misschien is ‘glas in lood tekenen’ een nieuwe leuke hobby voor als het buiten nat en koud is. We kunnen het voor het gemak GILT noemen. Voor glas in lood moet je allerlei spulletjes kopen en het is ook wel een beetje gevaarlijk voor jonge kinderen. Voor GILT heb je alleen papier en kleurpotloden nodig. Maar eerst moet je iets weten over wat glas in lood is.

Vroeger werden in deftige huizen en in kerken ramen (vensters) gemaakt met stukjes gekleurd glas. Dat glas werd met lood aan elkaar vast gezet. Dat werd niet zomaar gedaan, maar volgens een tekening, een patroon. Omdat ze vroeger in die huizen en kerken nog geen lampen hadden was het natuurlijk donker binnen. Maar als de zon scheen op zo’n raam met allerlei kleuren dan werd het heel mooi

binnen en kon je de tekening heel goed zien. De laatste jaren zijn veel mensen weer glas in lood gaan maken. Nu niet alleen voor kerken, maar vooral voor in het eigen huis en in de tuin. Dat zijn dan vooral moderne werkstukken. Niet altijd als raam, maar ook in andere vormen. Jij kunt dit thuis ook doen met GILT! Bedenk wat voor tekening je wilt maken

en zoek daar een vorm bij (rechthoek, vierkant, rond etc). Teken dan eerst de vorm. Maak daarna je tekening met zwart in de vorm. Daarna ga je de verschillende vakjes inkleuren. Er mogen ook wel witte vakjes in zitten, maar het wordt heel mooi als je de meeste vakjes kleurt. Heel veel plezier met GILT!


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Activiteiten wijkraden

Gaswinning Loon op zand en Tilburg-Noord

Omdat de coronamaatregelen door het kabinet zijn aangescherpt, is het voor de wijkraden nu niet mogelijk om geplande activiteiten door te laten gaan. Dat betekent: geen vertoning van opera’s, geen familiedagen, geen Kerstevenementen en voorlopig ook geen kinderdisco’s. Zodra de maatregelen worden versoepeld en we weer leuke activiteiten kunnen organiseren, leest u dat op de websites van de wijkraden www.stokhasselt.nl en www.noordraad.nl.

De landelijke overheid heeft het bedrijf Vermilion Energy eind 2018 toestemming gegeven voor (verlenging en uitbreiding van) gaswinning in Waalwijk, Loon op Zand en Tilburg-Noord. Het gaat om het gasveld dat loopt van Loon op Zand tot onder de bebouwing in Tilburg-Noord. Het gas bevindt zich in gesteente op grote diepte. Bewoners, wijkraden, provincie, gemeenten, drinkwaterbedrijven maar ook de Efteling maken zich grote zorgen over de natuur en het milieu. En zulke plannen horen niet in een tijd waarin we stappen moeten zetten naar gasvermindering en CO2-reductie, vinden zij. De overheid moet juist nieuwe ontwikkelingen voor de energietransitie stimuleren en alternatieven voor aardgas ondersteunen. Doorgaan met gas winnen uit een relatief klein veld staat haaks op lokale en landelijke ambities om in 2045 of 2050 klimaatneutraal te zijn.

Wadi Heikant

In december 2019 heeft ENVIR Advocaten namens de provincie, de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Aalburg, de waterschappen en de wijkraden Stokhasselt en Noordraad beroep aangetekend tegen de verlenging en uitbreiding van deze gaswinning. In augustus 2020 volgde de uitspraak van de Raad van State (hoogste orgaan voor de rechtspraak). Maar het werd een tegenvaller voor alle partijen die beroep hebben aangetekend. Het is Vermilion met de uitspraak toegestaan, tot 2026 gas te winnen uit dit gasveld (van Loon op Zand-Zuid tot Tilburg-Noord) en de huidige winning uit te breiden met een extra put (ten westen van Loon op Zand). De partijen die beroep hebben aangetekend vrezen voor grote gevolgen, zoals bodemdaling, trillingen en schade aan de bodemstructuur. Bezwaarlijk is vooral de techniek van hydraulische stimulatie, een techniek waarbij met behulp van vloeistof onder hoge druk een scheur in gesteente wordt gemaakt, zodat het gas naar boven kan stromen. Daarbij ontstaan ondergronds ontploffingen. De waterschappen en drinkwaterbedrijven zijn zelfs bevreesd voor verontreiniging van het (drink)water. Maar volgens TNO worden hierbij geen chemicaliën gebruikt en is het daarom een ander proces dan fracken. Aanleg wandelpad wadi

Foto: Carin van Voorst

In de wijkkrant van augustus hebben we u al geïnformeerd over de plannen van de gemeente om de wadi een facelift te geven. In november zijn de werkzaamheden gestart. Helemaal volgens belofte en conform een fraai ontwerp. De eerste fase (foto) was de aanleg van een leuk slingerend wandelpad dat over de wadi heen loopt. Dat pad strekt zich uit langs de drie flats en maakt (straks) ook deel uit van de kuierroute (met het startpunt op het Wagnerplein). Want niet alleen het deel van de oorspronkelijke wadi krijgt een nieuwe look, het gaat om de hele strook tussen de drie flats aan de Schubertstraat en de Heikantlaan. De structuur is gereed met pad, banken, insectenhotels, zwerfkeien en grondpatronen. Met het aanleveren van de teksten voor deze wijkkrant moet het groen nog worden aangelegd; nieuwe (krenten)boompjes, struiken en bloeiende planten, bodembedekkers en diverse siergrassoorten. Zeker het komende voorjaar kunnen bewoners van de flats en het zorgcentrum maar ook passerende wijkbewoners, genieten van een prachtig stukje Tilburg-Noord.

Brief wijkraden Noord aan het college In de Najaarsconferentie die in 2017 werd georganiseerd in Het Ronde Tafelhuis onder voorzitterschap van de oud-burgemeester Peter Noordanus, is met name door hem aangedrongen op concrete acties voor de verbetering van de leefsituatie in Tilburg-Noord. De oud-burgemeester was wars van wollige visiedocumenten.

De Raad van State wijst in haar uitspraak veel bezwaren van de hand: risico op waterverontreiniging, bodemtrillingen, bodemdaling (die volgens de minister maximaal 1 mm per 400 dieptemeters is), gevolgen van hydraulische stimulatie, de verplichting van een milieueffectenrapportage, het opstellen van een schaderegeling. Ook het bezwaar dat de minister aandacht had moeten besteden aan klimaatproblematiek en duurzame energiebronnen, en de kans dat geothermische projecten (bijvoorbeeld warmtenetten vanuit de Amercentrale in Geertruidenberg) schade ondervinden van de boringen, wordt afgewezen. Dat geldt ook voor het argument dat broeikasgassen (CO2) beperkt zouden moeten worden (bron Urgenda-jurisprudentie). De minister heeft ook aangegeven dat gewerkt wordt aan energietransitie maar dat voorlopig het gas uit kleine velden noodzakelijk is om aan de Nederlandse vraag naar gas te voldoen. Van de fossiele brandstoffen is aardgas het minst belastend voor het klimaat. Beroep tegen het besluit van de Raad van State is niet mogelijk. We zullen dus de uitbreiding en verlenging van de gaswinning (tot 2026) zo dicht bij huis, moeten accepteren en de gevolgen daarvan moeten ondervinden.

Buitenspeelgoed Basisscholen

De wijkraden hebben dit najaar de bassischolen in Stokhasselt en Vlashof ondersteund met een financiële bijdrage van € 1000,- per school voor de aanschaf van buitenspeelgoed. Vanwege de coronapandemie konden de wijkraden minder activiteiten en evenementen organiseren en tegelijkertijd zijn er basisscholen, in vooral de kwetsbare buurten, die juist nu wat extra’s kunnen gebruiken.

De beide wijkraden in Tilburg-Noord volgen met grote belangstelling de ontwikkelingen in het kader van het Pact. Daarbij is het eigen Manifest een toetssteen. Het valt beide wijkraden daarbij op dat de grote activiteiten vooral gericht zijn op een fysieke aanpak van de wijk met het jaar 2040 in het vizier. De wijkraden onderschrijven de doelstellingen en activiteiten van de gemeente, maar missen concrete activiteiten die gericht zijn op het welzijn, hier en nu. Het kan niet zo zijn dat mensen moeten wachten tot 2040 op verbeteringen op het terrein van onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, werkgelegenheid en inkomen. Op deze terreinen hebben de wijkraden al eerder suggesties gedaan, maar deze wachten nog steeds op initiatieven vanuit de gemeente en de organisaties die actief zijn in de wijk. Op enkele terreinen hebben de wijkraden zich eerder ook gewend tot de betreffende wethouders, maar ook van hen kwam er geen reactie. De wijkraden realiseren zich dat de coronatijd barrières opwerpt, maar het is het zeker een tijd van nadenken. Daarom hebben de beide wijkraden besloten om via een brief bij het college van Burgemeester en Wethouders aan te dringen op concrete acties op het beleid van Onderwijs, Kinderopvang, Werkgelegenheid/scholing, Armoede en Gezondheid. We houden u op de hoogte van de reacties en hopelijk ook van activiteiten van de gemeente.

Het nieuwe schoolplein Bassischool Vlashof

Foto's: Fabienne Smulders


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 1 5

N IE UWS WIJ KR ADE N NOO RD SECRETARIAAT@NOORDRAAD.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Verkeerssituatie Wagnerplein De verkeerssituatie rondom het Wagnerplein is al sinds de zomer van 2019 een onderwerp van gesprek tussen het bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad, de Winkeliersvereniging Wagnerplein en de gemeente. We zijn nu in een volgende fase beland. Daarin zijn verschillende punten in de verkeerssituatie aangepakt.

Verbeterpunten verkeerssituatie •

De hoek Beethovenlaan – Brucknerlaan is iets verbreed zodat de bussen beter vanuit de Beethovenlaan de Brucknerlaan in kunnen rijden. • Bij de in-/uitgang van het winkelcentrum van en naar de Brucknerlaan is belijning aangebracht zodat voor het in- en uitgaand verkeer afzonderlijke rijbanen zijn gemarkeerd. Dit zorgt ervoor dat de beide verkeersbanen voldoende ruimte hebben. • Aan de kant van het winkelcentrum tegenover de garage op de Brucknerlaan is een trottoir aangelegd. Dat is gebeurd omdat voetgangers geneigd zijn de kortste route te kiezen. Daarin worden ze nu ondersteund. De gemeente geeft aan dat met deze maatregelen de parkeersituatie is verbeterd maar dat voor andere zaken meer tijd nodig is.

Monitoring verkeer Brucknerlaan

De gemeente heeft (door onderzoeksbureau Groen Licht) in februari 2020 camera’s laten plaatsen om het verkeer een week lang te monitoren. Uit de metingen en onderzoek stelt de gemeente dat er geen onveilige situaties zijn. Wel ontstaan er op sommige momenten situaties die onwenselijk zijn. De gemeente verwacht dat de bovengenoemde maatregelen tot minder opstoppingen leiden op de Brucknerlaan.

Opstoppingen

Nog even over de opstoppingen. De gemeente realiseert zich dat er regelmatig opstoppingen voorkomen op twee plekken op de Beethovenlaan en op de Haendellaan. Dat gebeurt vooral op drukke momenten tijdens avondspits en weekmarkt. Hiervoor worden geen maatregelen getroffen. Volgens de gemeente wordt het eenrichtingsverkeer op de Brucknerlaan vaak als oorzaak genoemd voor de opstoppingen. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt echter dat de grote hoeveelheid verkeer op met name de Beethovenlaan een boosdoener is. Door de continue stroom van autoverkeer op de Beethovenlaan kan het verkeer van de Brucknerlaan en de Haendellaan niet doorrijden. Vooral daardoor ontstaan langere rijen wachtende auto’s op de verschillende kruispunten.

Wat vindt de Noordraad?

Bovenstaande conclusie gaat de Noordraad niet ver genoeg. Het probleem is ontstaan doordat de gemeente heeft afgezien van het doortrekken van het Quirijnstoktracé en er voor heeft gekozen om de ruimte die daardoor ontstond te benutten voor woningbouw. Door het ontbreken van een rechtstreekse verbinding via dit tracé met de Heikantlaan is het aanbod van verkeer op de Beethovenlaan onevenredig groot. Dit vereist een meer structurele oplossing dan het gegoochel met eenrichtingsverkeer op de Brucknerlaan. Door die eenrichtingsconstructie heeft een deel van het verkeer zich namelijk moeten verplaatsen van Heikantlaan naar Beethovenlaan. Vanaf het parkeerterrein kan het verkeer alleen via de Beethovenlaan (en een deel daar weer van, via de Haendellaan) het Wagnerplein verlaten.

Brucknerlaan

Foto: Corrie Aerts

Nog een puntje dat volgens de Noordraad het gevolg isvan de nieuwe structuur is de bushalte op de Brucknerlaan. Als de bussen stoppen, blokkeren ze volgens de gemeente de straat, en dat leidt ook weer tot opstoppingen. De gemeente is nu in overleg met Arriva over het opheffen van de tweede bushalte op de Brucknerlaan. Is dat niet het ‘paard achter de wagen spannen’? Gaan we nu de bewoners die afhankelijk zijn van het busvervoer duperen door een structurele oplossing te blokkeren? En nog iets: het oostelijk parkeerterrein heeft maar één ontsluiting. Uit veiligheidsoverwegingen en voor een soepele ontsluiting van het parkeerterrein, is een tweede in-/ uitgang meer dan noodzakelijk.

Vervolgstap Gemeente

Het Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad en de Winkeliersvereniging Wagnerplein blijven met de gemeente in gesprek. De volgende stap die genoemd is en door de gemeente wordt gezet, is de grote drukte op de Beethovenlaan met urgentie aan te pakken. Dit najaar volgt een nieuw overleg met betrokken partijen.

Afval en zwerfafval Noord Schoon

Op stedelijk niveau krijgt het onderwerp zwerfafval steeds meer aandacht. De gemeente heeft voor onze wijken eind 2019 de aftrap gegeven van het project NOORD SCHOON. Daarbij werken het BAT, GroenXtra (Diamantgroep), ContourdeTwern, WonenBreburg en actieve vrijwilligers met elkaar samen en wordt er zoveel mogelijk maatwerk geleverd bij het schoonmaken van plekken in Noord. Kijk voor informatie en berichten eens op de website www.tilburg.nl/stad-bestuur/bestuur/noord-schoon/

Gemeente pakt door

Maar de gemeente doet meer. Die gaat in gesprek met vrijwilligers en met organisaties die professioneel bezig zijn met afval en zwerfafval. Daarnaast pakt de gemeente flink door als het gaat om bijzettingen bij containers. Bij veel containerparkjes worden camera’s geplaatst en worden overtreders beboet. En die boetes zijn niet mis.

Mobiele Recyclestraat

Een van de resultaten van de samenwerking tussen gemeente en de diverse organisaties is de Mobiele Recyclestraat. Het gaat om een inzamelcontainer (op zonne-energie) die op verschillende plekken en tijdstippen (roulerend) binnen de gemeente wordt geplaatst. Hierdoor wordt het voor bewoners gemakkelijker om klein huishoudelijk afval dat niet thuishoort in de duocontainer dicht bij huis weg te brengen. Het gaat om relatief klein huishoudelijk afval dat in een grote shoppertas past. Voor de grotere stukken afval (zoals meubels en witgoed) kun je terecht bij de milieustraat.

Inzet bewoners

Het zijn belangrijke initiatieven van de gemeente, die zeker zullen bijdragen aan een schonere leefomgeving maar we krijgen Noord (en de stad) pas echt schoon als bewoners zich bewust worden van de omgeving en deze schoon houden. Zorg dat afval (en ook hondenpoep) in de juiste afvalbak wordt gedeponeerd, Gooi ook geen brood en andere etenswaren op straat (want het bederft en er komt ongedierte op af ) en plaats geen spullen bij containers. Is een container vol, neem het afval dan weer mee naar huis en bel de gemeente via 14013 of gebruik de buitenbeter-app. Zwerfafval voorkomen dus.

De Mobiele Recyclestraat is bedoeld voor: • kleine elektrische apparaten, zoals een kapotte föhn en laptop • hard plastic / kunststof /PVC/CD-en DVD-hoesjes • hout (met uitzondering van laminaat) • klein Chemisch Afval (KCA), zoals batterijen, medicijnen en verf(blikken en -kwasten) • oliën en frituurvet • metalen, zoals ijzerdraad • papier/karton • tempex/piepschuim In Tilburg-Noord staat de Mobiele Recyclestraat: in de even weken op maandag van 9.00 tot 12.00 uur op het Verdiplein en elke vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur op het Wagnerplein.

Rotzooi bij container

Foto: Corrie Aerts

binnen de Noordraad komt een grote werkgroep elke drie weken bij elkaar om samen bergen te verzetten. En wat te denken van al die flatbewoners die zich hebben verenigd om de omgeving van de eigen flat schoon te houden? Zelfs kinderen zijn gemotiveerd om in plaats van buiten te spelen, in straat en park aan de slag te gaan. Zo ook de negenjarige klasgenootjes Eda Erdogan en Quishawn Klepper. Als ze afspreken om samen te gaan gamen, vinden ze het fijn om van tevoren even buiten te spelen. Want buiten bezig zijn is lekker en gezond. Maar wat zagen ze laatst? Heel veel zwerfafval in het park. Daar schrokken ze van want dat zwerfafval is heel slecht voor de vogels en diertjes. Ze zijn meteen naar huis gerend om afvalgrijper en gele zak te halen, waarna ze samen het park hebben schoongemaakt. De Noordraad vindt dit zo mooi dat we niet alleen hun foto publiceren, maar dat we ze ook kindergrijpers hebben gegeven. Dat werkt een stuk fijner als je nog niet zo groot bent. Eda ruimt ook regelmatig zwerfafval met haar moeder (die de foto van het tweetal heeft gemaakt) en haar broertje Alihan. We zijn trots op jullie inzet voor onze mooie wijk!

Foto: Kadriye Zanlier

Maar zolang er zwerfafval in de wijk ligt, zijn er gelukkig ook mensen actief om die troep op te ruimen. Steeds meer vrijwilligers lopen – individueel of in groepjes - met een afvalgrijper en gele zak door de wijk. Op het Wagnerplein is een vast groepje wekelijks actief,

De wijkraden Stokhasselt en Noordraad wensen u ondanks de coronapandemie fijne feestdagen toe en vooral een gezond 2021


P. 16 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

Bomen en struiken in Tilburg-Noord Hopbeuk & Anna Paulownaboom

Een reeks artikelen over de verschillende soorten bomen en struiken die groeien in Tilburg-Noord.

Tekst en beeld: Ad Kolen

Er staan veel niet alledaagse boomsoorten in Tilburg-Noord. Met behulp van gemeentelijke digitale boomkaarten ben ik tot verrassende ontdekkingen gekomen. Zo zag ik in een hofje op de hoek van de Beethovenlaan en de Strausslaan dertien bomen in een gazon staan met een iets gevlekte schors, een beetje zoals de plataan. Hoewel er nog wel blad aan de bomen stond, waren veel kenmerken door de extreme droogte niet meer duidelijk. Uiteindelijk kwam ik er toch uit en determineerde een onverwachte boomsoort: de hopbeuk. Hij heeft weinig weg van de gewone beuk. De schors is veel ruwer en breekt op in platen die iets van kleur verschillen. Vandaar de eerder gemaakte gelijkenis met de plataan. Verdere lijkt de Europese hopbeuk meer op de haagbeuk waar hij soms mee verward wordt. Verschillen komen vooral tot uitingen in de zaden. Elk nootje van de Europese hopbeuk is omsloten door een dunne papier- en blaasachtige dop. Deze doppen, schutbladeren eigenlijk, vormen samen kluwens die veel gelijkenis hebben met hopbellen, vandaar de naam. Aanvankelijk zijn ze witachtig, later in de zomer verkleuren meer tegen bruin aan. Nog een gelijkenis met andere boomsoorten hebben de mannelijke katjes. Ze lopen al vroeg uit en hangen in de winter al aan de takken maar gaan pas later open zoals berken, elzen en hazelaars doen. Inmiddels zijn de hopbeuken al weer kaal maar het is zeker de moeite waard ze eens te gaan bekijken in het voorjaar en ook in de zomer. In een van de hofjes van de Sibeliusstraat staat één hopbeuk die aan het einde van het jaar prachtige ’hopbellen’ vormt. Wat ook de moeite waard is (en me verraste) zijn de Quirinustuinen. In eerste instantie lijkt daar weinig bijzonders aan. Een pril park met nog erg jonge bomen waar de vele, soms brede betonnen paden overheersen. Alleen enkele oudere haagbeuken, uit het verleden, geven wat volume aan het groen. Bij nader onderzoek blijkt dat dit onooglijk stukje noord meer potentie heeft. Het zal echter nog jaren duren eer dat tot uiting komt. Ten eerste zijn er tientallen zomereiken aangeplant. Aan de randen van de brede sloten, aangelegd om regenwater op te vangen, zijn toepasselijk moerascipressen geplaatst. Deze loof verliezende coniferen kunnen wel 35 meter hoog worden. Ze zijn bestand tegen natte standplaatsen en vormen daarom kniewortels, ook wel luchtwortels genaamd. Moerascipressen doen het ook goed op onze droge zandgronden. Pas laat in het voorjaar worden zij met jonge frisgroene naalden getooid. Aan het einde van de herfst worden ze eerst donker roodbruin en vallen dan geheel af. Ik heb pas ontdekt dat er Anna Paulownabomen in de Quirinustuinen staan. In het noordelijke deel vanaf de Van Anrooylaan nabij de Vlashoflaan. Ongeveer twintig, nog jonge exemplaren die aan hun grote brede bladeren te herkennen zijn. De bladeren worden wel 35 cm groot, zijn

De zaden van de hopbeuk verpakt in 'hopbellen'

De hopbeuken aan de Beethovenlaan

geheel wollig behaard met aan het einde een ’topspitsje’. De Anna Paulownaboom is inheems in China. Hij is aangeplant in Japan en langs wegen in Zuid-Europa en in tuinen en parken in heel Europa. Bij ons hebben beschutte plaatsen de voorkeur, hij gedijt niet in koudere gebieden. In het voorjaar bewonderde ik de monumentale Anna Paulownaboom uit 1921 in het Waldeckpark in Maastricht. Ooit zullen we in Tilburg-Noord ook van de massale prachtige bloemen en de bijzondere noten kunnen genieten. Reacties en vragen adkolen@kpnmail.nl

via

de

redactie

of

e-mail:

Kijk eens voor mijn vogelervaringen en andere natuurbelevenissen op mijn weblog vogelsenzo: http://vogelsenzo.blogspot.com

De bijzondere zaden van de Anna Paulownaboom

IK KOOK - JIJ OOK? Vruchtenbowl Door: Miek Korsmit We hadden het vroeger thuis niet breed, maar we werden met tradities opgevoed. Vooral in de maand december: met Sinterklaas kregen we suikerbeestjes, met Kerst warme worstenbroodjes en met oud/nieuw lekkere vruchtenbowl! Bij mij is dat zover gegaan dat ik op mijn tweede oud/nieuwgebeurtenis (mijn verjaardag) ook vruchtenbowl maak. En iedereen vindt het lekker. Wat heb je nodig? • Blauwe druiven • 3 appels • 5 á 6 mandarijnen • 4 bananen • 3 sinaasappels • 2 potjes kersen • 1 fles sinas • 1 fles vruchtenwijn frambozen/bessen • 1 grote schaal Bereiding Schil en pel de vruchten en snij ze in kleine, maar wel herkenbare stukjes en doe ze in de schaal. Voeg de kersen zónder sap toe (bewaar het sap voor het geval je op het eind nog wat vocht toe wilt voegen). Voeg ¾ van de sinas toe plus de vruchtenwijn. Laat een paar uur staan voor je de bowl in mooie glazen aan je familie en vrienden presenteert.

Fysiotherapie na Covid-19 Bent u hersteld van het corona virus maar heeft u restklachten? Neem contact op met onze praktijk. Een gespecialiseerd team van fysiotherapie, ergotherapie en diëtiste werkt samen met u aan uw herstel. Benatzkystraat 38 • Beethovenlaan 330 013 5470257 • info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 1 7

D UUR ZAAM HEID ; IE DER EEN KA N ER A A N B IJD R AG E N Duurzaamheid bestrijkt een enorm terrein. Je hoeft niet grootmoedig te zijn om een begin te maken met een groenere, schonere en gezondere wereld. Iedereen kan een bijdrage leveren; in kleine stapjes en op verschillende terreinen kan veel worden bereikt. We willen in verschillende edities van de wijkkrant steeds een onderdeel belichten. Ook op de website www.noordraad.nl kun je kennisnemen van meer onderwerpen over duurzaamheid. Met de informatie daarover hopen we onze wijkbewoners bewuster te maken en daarmee aan te sporen tot betere keuzes. In de voorgaande edities van de wijkkrant hebben we al enkele onderwerp belicht. Nu is het onderwerp banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan de beurt.

Banken, verzekeraars, pensioenfondsen

Duurzaamheid is meer dan een consumptiepatroon. Ook de keuze die je maakt in bank en verzekeringsmaatschappij is van invloed. Verschillende organisaties doen gezamenlijk onderzoek naar de duurzaamheid van banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Bekijk daarvoor de overzichtelijke en heel informatieve website: https://eerlijkegeldwijzer.nl .

Banken

Het onderzoek bij banken richt zich op het investeringsbeleid van de zeven grootste banken in Nederland. Op heel veel facetten wordt onderzoek gedaan en worden scores toegekend: klimaatverandering, dierenwelzijn, gendergelijkheid, bonussen, transparantie, wapens, arbeidsrechten,

COLUMN

mensenrechten, bosbouw, corruptie, visserij, financiële sector, natuur, belastingen en voeding. De investeringen die banken op al deze terreinen doen hebben enorme invloed op de wereld. Je wilt toch niet dat banken beleggen in de wapenindustrie, om maar iets te noemen, of dat ze geld uitlenen aan bedrijven die het niet zo nauw nemen met mensenrechten en het milieu schaden, bedrijven die sojaplantages exploiteren en daarvoor oerbossen kappen? We maken ons vaak (en terecht) druk over de hoge bonussen die in de financiële sector worden uitgekeerd maar er zijn veel meer terreinen waarop geld van invloed is. En door de juiste bank te kiezen, kun je bijdragen aan een betere wereld. Kijk eens naar de scores van de verschillende banken en zie welke twee banken al jaren aan de weg timmeren en eigenlijk de enige duurzame banken in Nederland van Nederland zijn.

Verzekeringsmaatschappijen

Het onderzoek naar verzekeringsmaatschappijen behelst eigenlijk hetzelfde als dat naar banken. De tien grootste, belangrijkste maatschappijen worden onder de loep genomen. Dat geldt sinds kort ook voor de drie grootste zorgverzekeraars. Waarmee ook voor die categorie verzekeraars een eerste stap in de analyse is gezet. Als je de cijfers daarvan ziet, mogen we hopen dat de onderzoeken van de Eerlijke Geldwijzer een positieve invloed hebben, want de resultaten van juist de zorgverzekeraars zijn om te huilen; zelfs op het terrein van gezondheid, voeding en natuur.

Door: Carin van Voorst

Pensioenfondsen

Ook de pensioenfondsen worden beoordeeld op hun beleggingsbeleid. Er wordt gekeken welke eisen pensioenfondsen stellen aan de bedrijven waarin zij beleggen, met name op het gebied van mens, dier en milieu. En eerlijk gezegd, is er bij alle pensioenfondsen ‘nog een wereld te winnen’. Waar je bij banken en verzekeringsmaatschappijen zelf de keuze kunt maken (want overschakelen is niet zo moeilijk), is dat bij een pensioenfonds lastiger. Via de werkgever ben je in de regel verbonden met een sector en die weer met een pensioenfonds. Maar dat wil niet zeggen dat je niets kunt doen. Op de site van de Eerlijke Bankwijzer zijn links opgenomen waarmee je een compliment of een klacht kunt sturen naar de organisatie(s). De Eerlijke Geldwijzer is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, PAX, Oxfam Novib en Animal Protection.

Jessica Köhler-Bracke

H Ú P! Het is bijna Kerst. En dat is maar goed ook, want we zijn nu wel klaar met dit jaar. ‘En doorrrr!’ zegt mijn dochter. Het is maar goed dat die (tot nu toe) niet in quarantaine moest. Dat had pas echt vuurwerk opgeleverd! En tevens een flink strafblad. Ze heeft het van geen vreemde, juffertje ongeduld. Zelf houd ik ook nogal van opschieten. Vooral als anderen iets voor mij moeten doen. Maar dan moeten die natuurlijk wel een beetje meewerken. Daar kwam zij ook achter, toen ze onlangs slaagde voor haar rijexamen. Het liefst reed ze direct luid toeterend door naar oma in Zeeland. ‘Joehoe! Ik heb mijn rijbewijs gehaald!’ Daarvoor moest ze echter eerst nog even het felbegeerde roze papiertje ophalen bij de gemeente. Dat zorgde voor flink wat oponthoud. En een lichte ontploffing. Eerst dien je een afspraak te maken voor de aanvraag. En daarna nog vijf werkdagen geduld te hebben tot alles klaar is. ‘VIJF dagen??!!’ Ze verschoot acuut van kleur. ‘Weet je niet hoe f**king LANG dat is?’

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Ook van vaders kant komt het geduld haar niet aanwaaien. Daar maakt oma de haard aan met een bus spiritus. En ik herinner me nog levendig hoe ze een keer resoluut de deur op slot draaide voor een gezellig familie-uitje, terwijl een van de tantes nog binnen op het toilet zat. Als je daar ook allemaal op moet wachten? Haar andere oma kan er ook wat van. Toen opa zondagochtend rond een uur of negen enigszins suf in zijn pyjama aan de ontbijttafel schoof, zat oma zich al in vol tenue te verbijten. ‘Moet je straks nog douchen?’ vroeg ze met gefronste wenkbrauwen. Toen opa daarop bevestigend knikte, kon oma het niet laten: ‘Nou, húp!’ (een beetje dooreten graag!) Mijn vriendin is al net zo. Toen we met een andere vriendin afspraken om bij wijze van verrassing allemaal een decembercadeautje voor elkaar te kopen, vatte ze de koe meteen bij de horens. Middenin de Action greep ze haar telefoon, en zette vriendin nummer 3 voor het blok. ‘Jij wilde toch een staafmixer? ... Een blender dan? Waterkoker? Zeg nou maar gewoon wat je wilt, we staan hier nu toch.’ En tegen mij: ‘Pak die bakplaat maar, zijn we meteen klaar.’ En ik begrijp haar. Ooit kreeg ik met Sinterklaas ‘een emmertje geduld’ cadeau. Dat is nu helaas op. Het ging er met scheppen tegelijk uit toen ik kinderen kreeg. ‘Selluf doen!’ brulden ze tijdens het aankleden, toiletbezoek, autostoeltje vastmaken, meefietsen naar school, tuin harken, vingerverven enzovoort...

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl

Persoonlijk, transparant en professioneel Waarom naar de mondhygiënist:

‘Ik fiets gewoon elke dag langs de gemeente,’ deelde mijn dochter mee, toen het eerste vuur dat uit haar sloffen schoot, gedoofd was. Misschien is m’n rijbewijs wel eerder klaar (en anders regel ik dat even ter plekke). En zo geschiedde. Gewapend met haar id-kaart racete ze door de gietende regen richting de Spoorlaan. ‘Ik heb ‘m!’ joelde ze even later nog na druipend op de keukenvloer! ‘Mag ik de auto lenen?’ ‘Uh’...weifelde ik. ‘Kom op mam, niet zo treuzelen. Ga je mee of niet?’ Ik knikte aarzelend. Ze reageerde bliksemsnel: ‘Nou, húp!’

U kunt een bezoek brengen aan de mondhygiënist om bestaande mondproblemen te verhelpen of te verminderen. Daarnaast is de mondhygiënist er ook om gaatjes en tandvleesontstekingen te voorkomen. Wist u dat u voor de mondhygiënist geen verwijzing nodig heeft? U kunt rechtstreeks een afspraak maken.

Lieve mensen, ik wens jullie allemaal een rustige jaarwisseling en óp naar betere tijden! Hopelijk kunnen we elkaar dan weer normaal begroeten met een ferme handdruk of een warme knuffel. Ooit moet dat toch lukken...

Tel. 013-2083450

‘Mám, KOM je nou nog?!’

Beethovenlaan 171, 5011 LE Tilburg

www.mondhygiene-akkerman.nl

Plan vóór 31 december 2020 een eerste afspraak in en krijg een

GRATBAGIS GOODIE T.W.V. €20,-


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 1 8

Staakt het vuren tijdens de jaarwisseling! Kerst en Nieuwjaar in tijden van crises Door: Hans Happel Wat staat ons te wachten? Hoe vieren we kerst en nieuwjaar in tijden van corona? In dit artikel wil ik u wat overwegingen meegeven hoe de feestdagen rond de jaarwisseling vroeger in crisissituaties weden gevierd.

Kerst en Nieuwjaar in tijden van corona?

Bij het ter perse gaan van deze editie werd in Frankrijk en Duitsland door economen en virologen nog het idee van een advent-lockdown geopperd. Laat iedereen van 1 tot 20 december binnen blijven zodat vervolgens iedereen met de feestdagen veilig bij de grootouders op bezoek kan gaan. In ons eigen land is het tijdens de komende jaarwisseling verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Solidair met het zorgpersoneel moeten we er alles aan doen om te voorkomen dat nog meer ziekenhuisbedden bezet worden. Het kabinet besloot daarom tot dit tijdelijk ‘staakt het vuren’. Gaan we terug naar de tijden van onze grootouders, toen tot eind jaren zestig restaurants en cafés gesloten waren op eerste kerstdag en oudjaarsavond? Tot twaalven was het muisstil op straat. Tot diep in de nacht zat men te kaarten en bordspellen te doen.

Kerst en Nieuwjaar tijdens de pandemie van de Spaanse Griep

Zelfs als dit jaar Kerst en Nieuwjaar zullen verlopen in een gedeeltelijke lockdown, dan is dat een peulenschil vergeleken met wat mensen overkwam in andere crisissituaties. Het is honderd jaar geleden dat de Spaanse Griep wereldwijd vijftig miljoen slachtoffers maakte. De ziekte duurde twee jaar van maart 1918 tot maart1920. In totaal stierf 2.5% tot 5% van de wereldbevolking aan het virus. Hiermee was de Spaanse Griep de grootste killer sinds de pest in de middeleeuwen. Er vielen meer doden dan ten gevolge van de wereldoorlog die er aan vooraf ging: 50 miljoen tegenover 17 miljoen. In Nederland sloeg deze griep ook toe en vielen tienduizenden slachtoffers. Artsen konden er weinig tegen doen, virussen waren onbekend en antibiotica bestonden nog niet. De burgemeester van Rotterdam had het in zijn kersttoespraak van 1918 over hoe mensen zich deze kerst zouden gaan herinneren. Hij sprak van strijd, omverwerping, afbraak en vernietiging, bittere nood en ziekte, onzekerheid, wanorde en verwarring. Toch werd Kerstmis gevierd, onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

Kerst en Nieuwjaar tijdens de wereldoorlogen

De viering van kerst tijdens de wereldoorlogen was vaak een baken van beschaving in een tijd waarin die ver te zoeken was. Kerst hield de hoop op een beter leven in stand. Het is nu moeilijk voor te stellen dat mensen tijdens de verschrikkelijke Tweede Wereldoorlog zin hadden om iets te vieren, het tegenovergestelde lijkt eerder waar. Maar het verlangen naar een vredig bestaan werd intensiever beleefd gedurende de kerstdagen in oorlogstijd. Zo zongen schuilende mensen Christmas Carols tijdens de aanvallen van Duitse bommenwerpers op Londen. Duitse soldaten vrolijkten hun bunkers op met takjes dennengroen tijdens de Slag om Stalingrad in de winter van 1942. Tijdens de jaarwisseling van ‘44-‘45 werd het westen van ons land geteisterd door de hongerwinter.

Er was aan alles tekort, vooral aan voedsel en brandstof. Sommigen hadden voor de kerst wat opgespaard, om toch nog iets van een kerstdiner op tafel te kunnen zetten.

Een 4-jarig meisje in Amsterdam deelde als kerstmaaltijd met haar vader en moeder een blikje zoete gecondenseerde melk. Ze was haar kat kwijt, die was volgens haar ouders gestolen. Wellicht eindigde het beestje in de pan. In Amsterdam waren kleine kerstbomen en takken dennengroen nog wel te koop, zij het tegen schrikbarende bedragen. De autoriteiten grepen in en dwongen de verkopers hun prijzen te verlagen.

Kerst- en Nieuwjaarsbestanden

“Kerstmis is dien dag dat ze niet schieten, dat er geen bommen uit de lucht worden gestrooid. De mitrailleurs van hun verdiende rust genieten, en de kanonnen met een kerstboom zijn getooid”, zong ooit de Antwerpse volkszanger Wannes van de Velde. Er zijn echter tijdens de Tweede Wereldoorlog slechts spaarzaam momenten geweest dat vijanden met elkaar verbroederden tijdens kerst. Tijdens de Vietnamoorlog ging president Nixon met kerst gewoon door met het bombarderen van dat land, ondanks massale protesten ook hier in Nederland. Legendarisch zijn echter de verschillende, informele kerstbestanden in de Eerste Wereldoorlog geweest. Op initiatief van de manschappen in de loopgraven vond er een verbroedering plaats tussen soldaten van de strijdende partijen, dit geheel tegen de zin van de legerleiding. Er zouden spontaan partijtjes voetbal zijn gespeeld aan het front. De geallieerde en Duitse opperbevelhebbers raakten in paniek en reageerden furieus. Men zag dit als muiterij en hoogverraad. Hoe zal het ons dit jaar bevallen? Hoe gaan wij dit jaar verbroederen met of zonder lockdown op anderhalve meter en met een staakt het vuren van al het knal- en siervuurwerk?

Een ‘staakt het vuren’ tijdens de jaarwisseling

Oproepje VerWijs

Tweemaal per week zitten vrijwilligers klaar om mensen te helpen en/of te verwijzen. Iedere maandagmorgen en vrijdagmorgen kunt u in het Ronde Tafelhuis terecht met vragen van maatschappelijke aard. We helpen met het ontcijferen van brieven of invullen van formulieren, maar verwijzen ook naar de juiste hulpverleners als u zelf niet weet aan welke deur u aan moet kloppen. Het is mooi werk, maar het wordt steeds drukker. Daarom zijn we op zoek naar mensen die ons kunnen helpen. Bent u geïnteresseerd in deze vorm van vrijwilligerswerk, neem vrijblijvend contact op. U kunt het VERWIJSSPREEKUUR bereiken via 06 305 453 40 of verwijs@rondetafelhuis.nl We maken graag een afspraak.


P. 1 9 | W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0

Straatklinkers: Berlinstraat .......

Irving Berlin, Amerikaans liedjesschrijver en componist van White Christmas Door: Ab Kuiper Israel Beilin werd geboren op 11 mei 1888 in Rusland. Hij was een van de acht kinderen van Mozes en Lena Lipkin Beilin. Zijn vader was voorzanger in een synagoge. Hij nam het besluit om met zijn joodse gezin te emigreren en zo aan discriminatie, armoede en brute pogroms te ontsnappen.

New York

Op 14 september 1893 arriveerde het gezin op Ellis Island in New York City. Na de aankomst werd de naam Beilin verandert in Baline. Zijn vader, die geen werk als voorzanger in een New Yorkse synagoge kon vinden, nam een baan op een koosjere vleesmarkt en gaf daarnaast Hebreeuwse lessen om zijn gezin te onderhouden. Hij stierf een paar jaar later toen Irving dertien jaar oud was. Met slechts een paar jaar lagere school begon Irving op achtjarige leeftijd reeds te helpen bij het onderhoud van het gezin. Hij werd krantenjongen voor de Evening Journal. Op een dag terwijl hij kranten bezorgde, stopte hij om naar een schip te kijken dat naar China vertrok en raakte zo in de ban van het schouwspel dat hij de zwaaiende kraan niet opmerkte die hem in de rivier sloeg. Toen hij uit het water werd gevist, nadat hij drie keer kopje onder was gegaan, hield hij nog steeds de vijf centen die hij die dag verdiende in zijn gebalde vuist vast. Door de verkoop van zijn kranten in de drukke straten van de Bowery werd hij blootgesteld aan de geluiden en muziek die uit de saloons en restaurants kwamen. Dat heeft veel invloed gehad op zijn latere werk.

Zingende ober

Omdat hij rond zijn dertiende jaar van school was gegaan, bezat Irving nauwelijks vaardigheden met kansen op een vaste baan. De enige bekwaamheid die hij had verworven - dankzij zijn vader - was die van zanger. Hij sloot zich daarom aan bij een groep jongeren die in de saloons op

Foto: Miek Korsmit

Nooit les gehad zat de jonge Berlin, nadat de bar gesloten was, achter de piano en begon deuntjes te improviseren. Zijn eerste poging tot daadwerkelijke songwriting was Marie From Sunny Italy, geschreven in samenwerking met de huispianist van Pelham, en waaraan hij 37 cent aan royalty's verdiende. Door een spelfout op de bladmuziek van het gepubliceerde nummer ging hij zijn verdere muzikale carrière door het leven als I. Berlin.

White Christmas

de Bowery voor klanten zongen. Berlin zong dan populaire ballades die hij op straat hoorde, in de hoop dat de mensen hem een paar centen zouden toegooien. Vanuit deze zelfkant werd hij streetwise. Muziek werd zijn enige bron van inkomsten en hij leerde de cultuur en de taal van het Getto kennen. Op 18-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste baan als zingende ober bij het Pelham Cafe in Chinatown.

In 1911 had hij zijn eerste wereldberoemde hit, Alexander's Ragtime Band. Vanaf hier ging het bergopwaarts. In 1917 werd Berlin opgeroepen voor het Amerikaanse leger en zijn intrede in het leger werd voorpaginanieuws met als kop: “Leger neemt Berlijn in”. Het leger wilde echter dat hij deed wat hij het beste kon, liedjes schrijven. God Bless America werd twintig jaar eerder door Berlin geschreven, voordat het in 1938 door Kate Smith werd gezongen ter ere van de twintigste verjaardag van de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. De film Holiday Inn uit 1942 bracht voor het eerst de song White Christmas, een van de meest gecoverde nummers uit de geschiedenis van de platenindustrie. Voor het eerst gezongen in diezelfde film door Bing Crosby. Er werden meer dan 50 miljoen platen van verkocht en het bleef nummer 1 in de hitlijsten gedurende 10 weken. Crosby’s versie is de best verkochte single aller tijden. Hoewel Berlin uiteindelijk muziek leer-

de schrijven, veranderde hij nooit zijn methode om liedjes te dicteren aan een muzikale secretaris. Berlin zei dat hij ‘niet in inspiratie geloofde’ en vond dat zijn meest succesvolle composities het resultaat van hard werken waren. In zijn latere jaren zonderde hij zich af. Hij verscheen niet eens op het feestje dat voor zijn honderdste verjaardag werd georganiseerd. Irving Berlin overleed in New York op 101-jarige leeftijd en ligt begraven op het Woodlawn Cemetery in The Bronx, New York.


W I J K K R A N T N O O R D | D E C . 2 0 2 0 | P. 2 0

ContourdeTwern Noord

We zijn er wel... Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt om op andere manieren contact te zoeken met elkaar. We bellen, mailen, whatsappen en videobellen nu meer dan ooit tevoren. Ook onze medewerkers zijn continu op zoek naar mogelijkheden om wijkbewoners even te zien, te spreken, hulp te bieden en natuurlijk een hart onder de riem te steken. Ze zijn te vinden op straat, in onze wijkcentra, op social media en natuurlijk ook per mail of per telefoon te be-

Ontdek, ondersteun en bundel in de Kapelmeester Sinds

oktober

is

Susan

van

den

reiken.

Nieuwelaar

Welke mooie ideeën heb je? Wat zijn jouw dromen? Vaak gaat

Buurtondersteuner in de Kapelmeesterlaan. Ze onder-

het over relaties, persoonlijke ontwikkeling en de kwaliteit

steunt de bewoners bij vragen, brengt ze met elkaar in

van de leefomgeving. Susan stimuleert bewoners in actie te

contact en helpt ze hun mooie ideeën uit te voeren. Ze

komen en zij helpt erbij. Want praten en doen kan tegelijk.

werkt nauw samen met Nicole Voogd, Buurtbeheerder van

Bijvoorbeeld door samen het zwerfafval op te ruimen of

Heeft u onze hulp nodig?

WonenBreburg.

fleurige plantjes in de grond te zetten.

Komt u door de coronacrisis in nood en heeft

De Kapelmeesterlaan is een van de doorbraakinitiatieven van

Wensen van bewoners

Belt u dan met het AdviesPunt:

de PACT-aanpak. In deze aanpak werken de gemeente Tilburg,

Een aantal mooie wensen van bewoners zijn al bekend: vei-

013 549 86 46, bereikbaar op maandag t/m

WonenBreburg, het onderwijs, zorg, welzijn, ontwikkelaars, in-

lig buiten spelende kinderen en ouders die elkaar buiten

vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

vesteerders en burgers stevig samen. Om te bouwen aan een

ontmoeten, samen eten en buiten BBQ-en, een grote opruimac-

veilige woonomgeving, een gemeenschapsgevoel, meer kan-

tie, gezellige buitenverlichting aan de balkons en lampjes tus-

Mailen kan natuurlijk ook:

sen voor jongeren en versterking van alleenstaande moeders.

sen de bomen. Het helpt dat WonenBreburg in iedere flat een

adviespunt@contourdetwern.nl

u snel hulp nodig?

appartement beschikbaar stelt. Die dient als ontmoetingsWaar begin je nu als Buurtondersteuner?

ruimte van en voor de flatbewoners. De eerste ontmoetings-

Contact maken met de bewoners en de organisaties die de

ruimte is bijna gereed. Hier start een bewoner haar eigen

buurt rijk is. Susan: “Ik kijk als eerste naar wie ik al ken in

flatrestaurant/catering, maken kinderen onder begeleiding

die buurt. Ik werk nu meer dan zeven jaar in Noord en heb in

hun huiswerk en ontmoeten ouders met jonge kinderen el-

die jaren veel contacten opgebouwd.” Zo spreekt ze af met

kaar.

een paar voor haar bekende bewoners. Ze zijn enthousiast over haar als Buurtondersteuner: “Als ik iemand spreek die hulp nodig heeft dan bel ik jou.” Bewoners kunnen terecht met kleine en grote vragen. Sommige vragen zijn snel op te lossen. Susan helpt dan zelf of vraagt er een collega sociaal werker bij. Bijvoorbeeld bij het uitleggen van een moeilijke brief van een organisatie, het opzoeken van informatie over regelingen, het meegaan naar een activiteit in de wijk, het inschakelen van mantelzorgondersteuning of hulp bij kleine klussen in en rond de woning. Bij grote vragen denkt Susan mee wie de beste hulp kan bieden. Als het bijvoorbeeld gaat over schulden, moeilijkheden in de opvoeding, huiselijk geweld, drugsgebruik of een verblijfsvergunning. Hierbij werkt ze samen met haar collega’s van het Preventieteam Kapelmeester: WonenBreburg, De Toegang, R-Newt, R-Newt Kids en de gemeente Tilburg. Samen afspreken wie wat doet. Ondertussen onderhoudt Susan het contact met de bewoner. Praten over andere dingen, leuke dingen is belangrijk. Waar word je blij van?

Susan van den Nieuwelaar, Buurtondersteuner gebied Kapelmeesterlaan susanvandennieuwelaar@contourdetwern.nl 06 228 97 873

MFA De Symfonie • Eilenbergstraat 250 • 5011 EC Tilburg • 013 355 38 00 Wijkcentrum De Ypelaer • Corellistraat 10 • 5049 EM Tilburg • 013 455 29 28 internet www.contourdetwern.nl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.