Wijkkrant Noord Editie 2 – 2020

Page 1

Wijkkrant Noord is het nieuwsblad voor TilburgNoord. De krant wordt gemaakt door vrijwilligers en verschijnt in 2020 achtmaal.

NOORD EDITIE 2| MAART 2020 | JAARGANG 21 | OPLAGE 10.250

W I J K K R A N T N O O R D. N L | F A C E B O O K . C O M / W I J K K R A N T N O O R D

p.03

Rabia Bachir : “De vrouwen van de Arabische les zijn mijn familie geworden”.

p.09

Ophaalbruggen vervangen… dat wordt omrijden fietsers!

p.13

Arockiadoss Belavendran: Een Indiase Norbertijn in Tilburg-Noord

Overheid geeft te weinig sturing aan energietransitie Door: Hans Happel en Ab Kuiper

“Het lijkt erop, dat de energietransitie uiteindelijk wordt overgelaten aan de individuele burger. De consument mag kiezen uit duizend-en-één mogelijkheden. De overheid, gemeente en rijk geven nauwelijks sturing.” Kort samengevat is dit de conclusie van het gesprek dat de wijkkrant had met een vertegenwoordiging van de Noordraad.

Zeewier promoten?

Woensdag 29 januari kwamen we in Wijkcentrum De Symfonie bijeen om van gedachten te wisselen over de energietransitie. In onze wijk gaat het om drie proeftuinprojecten: de Mozartflat, de proeftuin Beethovenlaan/Offenbachstraat en 220 nog nader te bepalen woningen in de Quirijnstok. De Noordraad is vertegenwoordigd door Harrie Meeuwesen, Mat Gardeniers en Carin van Voorst. Carin: “De proeftuinen zijn gepresenteerd als wijkaangelegenheden. Bij dit uitgangspunt kun je de nodige vraagtekens zetten. Moet hier het zwaartepunt van de energietransitie komen te liggen? Zou je niet eerst moeten kijken naar de industrie en de winning van energie. Bijvoorbeeld met de vraag: welke duurzame bron boor je aan voor de energievoorziening van de toekomst? Met de Noordzee als enorm reservoir voor onze kust kan Nederland een prominente rol spelen in het verwerken van zeewier als nieuwe, duurzame bron voor groen gas. Wordt daar serieus naar gekeken? We hebben de beste gas-infrastructuur van de wereld… En waarom geen kernenergie, bijvoorbeeld de Thorium-centrale? Er zit trouwens ook een hele maatschappelijke kant aan die energietransitie in de wijk. Zeewier kan kwart Nederlandse bio-energie leveren Maatschappelijke ontwrichting gaat optreden. Grootschalige, infrastructurele werken zijn nodig, als we het warmte- voor de tussengroep is het een heel groot probleem.” net naar elk huis in de wijk gaan doortrekken. Een aanzien- Harrie: “Het is niet aan de wijkraden om technische keuzes te maken, laat staan zeewier te promoten. We moelijk deel van de huizen moet worden verbouwd.” ten onze bewoners beschermen en ervoor gaan dat teBewonersbelang beschermen gemoet gekomen wordt aan hun belang. Het is daarom Mat was onlangs bij een bijeenkomst van de Gemeente onze eerste taak dat bewoners goed geïnformeerd worTilburg over de energietransitie: “Vertegenwoordigers van den.” Op de vraag hoe de Noordraad door de gemeente de drie proeftuinen waren uitgenodigd. Daarnaast waren geïnformeerd wordt, is zijn antwoord: “We worden wel daar mensen van de energiecoöperaties uit Udenhout, geïnformeerd, maar de diepgang is niet groot. De aanBerkel-Enschot, de Blaak, de Reeshof en van de woning- vraag van de Gemeente Tilburg voor subsidiëring van de bouwcorporaties. De algemene indruk was dat er geen proeftuinen bij het Rijk werd ingegeven door opportuevenwichtig advies gegeven kon worden. Iedereen gaat nisme. Er werd halsoverkop een aanvraag gefabriceerd, voor zijn eigen oplossing. Je ziet het. De overheid geeft want er lag een pot met geld klaar. Twee van de drie ingeen sturing. Alles wordt individueel geregeld en onder- gediende projecten stonden al op de nominatie voor tussen wordt het pakket voor het isoleren van de woning renovatie. In beide gevallen ging het helemaal niet om per week duurder en zijn er geen vaklui voorhanden. Het ‘van het gas af’, maar om betonrot en asbestdaken. ’Gasheet proeftuin, maar we hebben het gevoel dat we proef- loos wonen’ werd er met de haren bijgesleept. Het lijkt konijnen zijn. De zorgen van de bewoners gaan uit naar de erop dat de overheid de bewoners de keus laat tussen betaalbaarheid en er is nog veel onzekerheid over de uit- duizend-en-één oplossingen. Dat is geen sturing geven.” komst van de energietransitie. De rijken kunnen het allemaal makkelijk betalen. De arme kant van het land wordt Verkeerde keuzes? En dan? beschermd door de woningbouwcorporaties. Maar Mat: “Elke individuele bewoner moet in zijn huisje gaan

Meld je aan voor de

APK met GRATIS

PITSTOPCONTROLE Gratis haal-

met 12 PUNTEN CHECK

en brengservice

www.autoprobaat.nl

Leharstraat 21 5011 KA Tilburg 013 - 535 71 71 info@autoprobaat.nl

bepalen welke keuze hij of zij gaat maken. De overheid zou zelf eens moeten komen met wat het gaat worden. De ambtenaren van de gemeente geven aan dat ze van ons leren. Wij zijn proefkonijnen die subsidie krijgen, maar hoeveel weten ze niet.” Harrie: “Je zou als overheid pas aan een experiment moeten beginnen, als je een goed proefvoorstel hebt, zoals bij de overstap van steenkool op aardgas in de jaren zestig en tijdens de stadsvernieuwing van de jaren zeventig. De mensen werden bij de hand genomen. Ze wisten waar ze aan toe waren. Ze werden uit hun onzekerheid gehaald. Daar was sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid van gemeente en bewoners. Nu hebben we te maken met een terugtredende overheid die het aan de bewoners over laat... Ga uit van een duidelijk experiment met heldere evaluatiepunten! Koppel het terug naar de bewoners, neem ze bij de hand. Nu is het onzekerheid op onzekerheid stapelen.” Carin: “Het zou de overheid sieren als ze meer verantwoordelijkheid zou nemen en garant zou staan voor de risico’s. Het zou zo maar kunnen dat we over vijf jaar constateren dat we verkeerde keuzes hebben gemaakt”.


P. 2 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

Stad en Land: Ooievaars in de Nieuwe Warande Door: Lambert Winkelmolen

Deze jeugdige overmoed wordt velen van hen noodlottig; slechts 15% van de jonge vogels keert terug. Elektrocutie (bovengrondse elektriciteitsnetten), jacht of verhongering wordt veel van deze jonkies fataal. Een groep van zo’n 18 oudere ooievaars kiest voor een zekerder bestaan, blijft hier in de omgeving achter en is al foeragerend regelmatig te zien in de Nieuwe Warande.

CORRESPONDENTIEADRES:

Wijkkrant Noord, De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. www.wijkkrantnoord.nl Facebook: facebook.com/wijkkrantnoord Twitter: @wijkkrantnoord/#wijkkrantnoord

Regelmatig waren ze de afgelopen wintermaanden te zien: een vlucht over Tilburg trekkende ooievaars. Waar komen ze vandaan? Waar gaan ze naartoe? Horen die beesten nu niet in Afrika te zijn? De ooievaar is populair bij de mens. Deze symbolische brenger van geluk en nieuw leven is aandoenlijk om te zien. Sinds de vogel het zo goed heeft bij Safaripark Beekse Bergen, piekert hij er niet over om de lange overwinteringsreis te maken naar Afrika. Het van nature luie beestje vliegt hooguit nog een rondje in de buurt om een slak, een trage veldmuis of regenworm te snacken. Vooral met de zachte winters van de laatste jaren is er voldoende voedsel te vinden. Waarom zou je dan naar Afrika vliegen? De ooievaars maken hun nesten in bomen in de Beekse Bergen. De jongen die daar worden uitgebroed, nemen in hun jeugdig enthousiasme nog wel de moeite om naar het zuiden te vliegen en te overwinteren in Zuid-Europa of West-Afrika. Deze jonge vogels beginnen begin augustus aan hun trek om ergens eind maart/ begin april terug te keren.

C OLOFON

Ooievaars Waalwijkseweg

Meestal in de omgeving van Vijfhuizen en langs de Waalwijkse weg, waar de foto is genomen. Het levert altijd een spectaculair plaatje op als je deze groep tegen het lijf loopt. Ongeveer 35% van alle in Nederland levende ooievaars neemt niet meer de moeite om in de nazomer naar het zuiden te vliegen, meestal gaat het dan om oudere ooievaars. Regelmatig ooievaars tegenkomen is anno 2020 geen uitzondering meer. En dan te bedenken dat ze bijna uitgestorven waren in Nederland. In 1969 waren er nog slechts 17 door ooievaars bewoonde nesten en startte Vogelbescherming Nederland een herintroductieprogramma in ‘Het Liesveld’ in Groot Ammers. Daar ging men ooievaars fokken. Uiteindelijk komen er 12 buitenstations voor het fokken van ooievaars. Verder wordt er op veel plaatsen in Nederland actief ingezet om hun leefgebied te verbeteren, vooral in het rivierengebied, zodat ze zichzelf kunnen redden voor wat betreft hun voedsel. In 2008 wordt de ooievaar van de rode lijst gehaald. Dit betekent dat de populatie groot genoeg wordt geacht om op eigen kracht te overleven. Inmiddels zijn er zo’n 700 broedparen in Nederland. Een aantal buitenstations wordt gesloten en de overblijvende richten zich op de opvang van gewonde dieren en voorlichting. Er zijn meer dan 1000 door paren bewoonde nesten in Nederland. De ooievaar kan op eigen kracht verder en wij kunnen weer volop genieten van deze majestueuze vogel. Opmerkingen, vragen, ideeën. E-mail: stichtingnieuwewarande@gmail.com

Wandelingen op inschrijving Zondag 5 april 13.00 uur. Hasseltwandeling. Inschrijven; Paans@stadsgidserij.nl Wie Hasselt zegt, zegt natuurlijk Hasseltse kapel, maar veel meer geschiedenis ligt voor het oprapen in deze hele oude herdgang van Tilburg. Daar, in het noordwesten van de stad, stond bijvoorbeeld het Kasteel van Tilburg, omringd door de Kasteelsche Bossen. Een wandeling voor iedereen die benieuwd is naar al dat spannends en moois van het Hasselts verleden, maar ook wat de wijk anno 2020 te bieden heeft. Start van de wandeling bij de Poorten, Hasseltstraat. Kosten € 4,00 p.p. Zondag 19 april 13.00 uur. Korvelwandeling. Inschrijven: Hal@stadsgidserij.nl ‘Corvel’ wordt al vanaf 1418 genoemd; in 1430 spreekt men over de ‘heertganck van Corvel’ en in 1440 over ‘Corvel aan den Berkdijk’. Tot deze oude herdgang behoren ook het Laar en de Poel. Het Korvelplein is het voornaamste plein van dit gebied, waarin vroeger boerderijen en textielfabrikanten de werkverschaffers waren. Start: Korvelse Kerk aan de Korvelseweg. Kosten € 4,00 p.p. Geen Internet? Telefonisch aanmelden: 06 48262711

Scan de code hiernaast om naar onze facebookpagina te gaan.

DE KRANT WORDT VERZORGD DOOR DE VOLGENDE VRIJWILLIGERS: Coördinator: Peter Korsmit Redactie: Myriam Krol, Ab Kuiper, Jacques van der Borght, Miek Korsmit, Hans Happel en Ria de Kock Lay-out: Ria de Kock, Jasper Razenberg en Frank Bakker Medewerkers: Henk de Kock, Ad Kolen, Marco van der Sijpt, Ad van Dun en Jessica Köhler-Bracke Wijkkrant Noord valt als werkgroep onder juridische verantwoordelijkheid van de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt DRUKWERK: DKZET E-MAIL

redactie@wijkkrantnoord.nl Bezorgklachten: Stuur binnen een week na verspreiding een e-mail met vermelding van adres en postcode naar bezorging@wijkkrantnoord.nl ADVERTENTIES VIA advertenties@wijkkrantnoord.nl of tel. 06-10260889 Digitale foto’s apart aanleveren: Minimaal 2500px (bxh) Maximaal 4000px (bxh) in jpg DE REDACTIE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD VAN INGEZONDEN STUKKEN EN BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR KOPIJ IN TE KORTEN OF TE WEIGEREN Voor editie 3 van 2020, die uitkomt op 29 april 2020 moet de kopij binnen zijn op 3 april 2020

www.wijkkrantnoord.nl

Weggooien? Mooi niet! Duurzaamheid en samen delen in wijkcentrum De Ypelaer Duurzaam leven is soms minder ingewikkeld en veel leuker dan het lijkt. Vrijwilligers uit de wijk zetten zich op verschillende manieren in om spullen een tweede kans te geven. Want weggooien? Mooi niet! In verschillende projecten houden vrijwilligers en wijkbewoners zich bezig met het repareren en samen delen van spullen. Goed voor het milieu. En fijn voor mensen die minder te besteden hebben! Dat is zeker in onze wijk belangrijk,

Familiedag

We horen steeds vaker over duurzaamheid. Wat dat is én hoe je dat doet, weten de vrijwilligers van die projecten en laten dat graag zien op 5 april aanstaande tijdens de familiedag in wijkcentrum De Ypelaer. Dat doen de vrijwilligers bijvoorbeeld via het Repair-café en Digicare, waar vrijwiligers kapotte elektrische apparaten of computers van wijkbewoners repareren. Bij de fietswerkplaats kunnen wijkbewoners terecht om hun fiets te laten opknappen. ‘Beter

Stokhasselt’ is een klussendienst door en voor wijkbewoners. Dit alles voor een kleine tegenprestatie in de vorm van een vrijwillige financiële bijdrage of een dienst zoals bijvoorbeeld een lekkere traktatie. Bij Tiramisu kunnen buurtbewoners kinderkleding doneren voor andere buurtbewoners. Bij de Ruilwinkel en het Speelgoedpunt kan kleding (voor volwassenen en kinderen), kleine spullen en mooi speelgoed ingeleverd worden. Wat je zelf niet meer nodig hebt, deel je zo met anderen. Bij de Ruilwinkel krijg je voor de ingeleverde kleding ruilpunten waarmee je weer andere kleding kunt uitkiezen. Alles door en voor wijkbewoners. Zo zorgen we in de wijk voor het milieu en voor elkaar!

Samenwerken

De vrijwilligers van deze projecten werken steeds meer met elkaar samen en wijzen de bezoekers ook op de an-

dere projecten. Hoe meer mensen ervan weten, hoe meer we met elkaar bereiken. De vrijwilligers van Ruilwinkel De Ypelaer en van Speelgoedpunt Tilburg-Noord gaan vanaf nu ook gebruik maken van dezelfde ruimte in het wijkcentrum. Daarom zijn er wat aanpassingen gedaan in de inrichting en aankleding van de winkel. Op 5 april besteden we tijdens de familiedag met een heropeningsfeestje aandacht aan deze samenwerking en maken wijkbewoners kennis met al die mooie projecten. Kom ook langs om te ontdekken dat duurzaamheid niet ingewikkeld is, maar leuk en handig! Familiedag wijkcentrum De Ypelaer: 5 april van 12.00 uur tot 16.00 uur. Meer informatie: • over de vrijmarkt via: vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl • over de familiedag-lunch en bingo via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl • over de projecten in De Ypelaer: www.stokhasselt.nl


P. 3 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

Om over naar huis te schrijven Persoonlijke notities over opmerkelijke zaken Door: Jacques van der Borght

HET RONDE TAFELHUIS ACTIVITEITEN IN EN ROND HET RONDE TAFELHUIS Door: Hans Happel

PARKEERVERDUNNING…

Een heel bijzondere taalles.

Sinds een half jaar neemt Iedere woensdagmorgen een elftal van Marokkaanse vrouwen plaats aan de Ronde Tafel voor Nederlandse les. U kunt zich niet voorstellen hoe groot die stap voor deze vrouwen is geweest. Het was al heel wat dat ze 8 jaar geleden hun huizen verlieten voor de eerste Arabische les.

Toen ik nog werkte, ging ik regelmatig naar kantoor in Amsterdam. Daartoe moest ik in alle vroegte de trein halen. Aanvankelijk fietste ik naar het station maar de overvolle fietsenstalling en het feit dat ik pas in Den Bosch een beetje uitgezweet was, maakten dat ik van lieverlee met de auto ging. Parkeren was ‘een dingetje’. In die tijd stonden auto’s van het NS-personeel boven op het station waar nu de fietsenstalling is. Er was geen slagboom of hek en dat verleidde mij in hoge mate. Toen ik een keer terugkwam na een lange werkdag, ben ik dat parkeerdek eens op gelopen. Ik zag parkeervergunningen achter de autoruiten liggen in alle soorten en maten. De schelm in mij ontwaakte…

Het leren lezen van de Koran

Destijds ging het initiatief uit van Rabia Bachir: “Mijn man geeft in de El-Feth Moskee lessen aan kinderen. Via hem werden in de Moskee vrouwen geworven voor Arabische les en het leren lezen van de Koran. Zij spraken geen Arabisch, laat staan Nederlands, ofschoon ze al jaren in Tilburg woonden en hier hun kinderen hadden opgevoed. Ze komen doorgaans niet in de moskee. Mijn man zegt altijd: ‘Het is beter, als je thuis bidt’. We begonnen met de lessen en het lezen van Koranteksten in een vrouwencentrum in de Stokhasselt. Sinds twee jaar komen we iedere maandag en dinsdag hier in het Ronde Tafelhuis bij elkaar. Ik heb buiten mijn man en kinderen geen familie in Tilburg. De vrouwen van de Arabische les zijn mijn familie geworden. Het zijn mijn zussen. Als ik ziek ben of hulp nodig heb, dan zijn zij er voor mij.”

Ik maakte thuis een indrukwekkende vergunning. Compleet met NS-logo, een verzonnen streepjescode en natuurlijk het kenteken van mijn auto. Het zag er echt en officieel uit. Om geen valsheid in geschrifte of copyrightschending te begaan, had ik het NS-logo nagemaakt in spiegelbeeld met daarbij de tekst ‘NS Stoorwegen’. Elders stond: ‘PARKEERVERDUNNING’ en in kleinere letters ‘Duidelijk zichtbaar achter de voorhuid plaatsen’. Het geheel had het formaat van een briefkaart, was uitgevoerd in NS-blauw met geel en ik had hem gelamineerd. Met kloppend hart reed ik de volgende dag de helling op en parkeerde mijn auto tussen die van het NS-personeel. De nepvergunning legde ik achter mijn voorruit en met een gezicht alsof ik dit al jaren deed, liep ik het perron op. Er werd me geen strobreed in de weg gelegd. Het was spannend om ’s avonds terug te komen; zou mijn auto er nog staan? Een bekeuring of wielklem? Niets van dat alles! Met een euforisch gevoel reed ik naar huis. Dit is ongeveer een jaar goed gegaan, toen stond er ’s avonds ineens een slagboom. Die ging weliswaar automatisch open toen ik van het parkeerdek wegreed maar ik zag dat je een pasje nodig had om er weer in te kunnen. Zo kwam een einde aan mijn deugnietenstreek en parkeerde ik sindsdien als een oppassende burger in de Knegtel garage.

Kerkdiensten met Pasen Palmzondag 5 april 10.30 uur Mariakerk D. Hendrickx Witte Donderdag 9 april 19.00 uur Mariakerk T. van Blitterswijk en A. Belavendran Goede Vrijdag 10 april 15.00 uur Kruisweg Peerke Donders Park 19.00 uur Kruisweg Mariakerk T. van Blitterswijk Paaswake 11 april 19.00 uur Mariakerk T. van Blitterswijk en A. Belavendran 1e Paasdag 12 april 10.30 uur Mariakerk T. van Blitterswijk en A. Belavendran 10.30 uur Ronde Tafel Huis Viering voor Groot en Klein J. Claassen en M. v.d. Waal 2e Paasdag 13 april 10.30 uur Mariakerk J. Claassen en D. Hendrickx

Awareness of body and mind Awareness of body and mind

PilatesYogi Les op een prachtige locatie in kleine groepen met veel individuele aandacht • • • • •

www.rondetafelhuis.nl

Yoga Zwangerschapsyoga Mama&baby yoga Pilates Mindfulness yoga

Introductie aanbod: 30 dagen voor € 30,-!

06 - 150 272 71 De Schans 128, Tilburg

www.pilatesyogi.nl

De Nederlandse les

“We komen nu ook op woensdagochtend bij elkaar. Voor mij is het leren van de Nedelandse taal heel belangrijk. Je hebt het nodig bij de dokter, bij het lezen van briefjes van de school van de kinderen en in het contact met je buren. In eerste instantie waren we bang dat het Nederlands zou afschrikken”. We vragen Rabia waarom de andere vrouwen tot voor kort geen belangstelling voor de Nederlandse taal hadden. “Dat is hun geheim”, antwoordt ze. Wanneer Wijkkrant Noord de taalles bezoekt, ligt op de ronde tafel een kleed met een beeltenis van de Ka’aba. Op het kleed zijn in een cirkel een aantal waxinelichtjes gezet. Het zijn symbolen uit de islamitische en christelijke cultuur, die worden ingezet voor een moment van bezinning om even ergens bij stil te staan. Vandaag gaat de aandacht uit naar een neefje van een van leden van de groep, dat ernstig ziek is. Het eerste uur van de taalles wordt besteed aan conversatie in het Nederlands. Ontmoeting en gezelligheid staan voorop. Onderwerpen inzake het religieuze geloof, de relatie tussen man en vrouw én ziekte en gezondheid, passeren de revue. Er worden vergelijkingen gemaakt tussen de Westerse en de Marokkaans cultuur. De leiding ligt bij docente Linda de Reuver, daarin bijgestaan door Hayat Elatmani, die als tolk kan optreden. Na de koffiepauze voegt Yvon Meijer zich bij de groep en is het tijd voor het leren lezen en schrijven. De drie begeleiders zijn hard nodig want het niveau van alfabetisering onder de Marokkaanse vrouwen loopt sterk uiteen. De les wordt afgesloten met een taalspel. Vandaag heeft Yvon, omdat het carnavalsfeest aanstaande is, serpentines gedrapeerd over een flapover. Onder het kleurrijk geheel zijn woorden verborgen. De vrouwen moeten ontdekken welke en uit- Van links naar rechts: Mereyem, Jamila, Hayat en Rabia Foto: Miek Korsmit leggen wat ze betekenen. Bijvoorbeeld: wat is een optocht? In deze les is taal tevens middel om dichter tot elkaar te komen. “Ik heb er vriendinnen bij gekregen”, vertelt Linda de Reuver; “Wij hebben bij deze Marokkaanse vriendinnenclub mogen aansluiten.” “Zij zijn meer open en schamen zich minder” vult Hayat Elatmani aan. “De motivatie om het Nederlands machtig te worden is fenomenaal toegenomen”. Heeft u ook interesse om taallessen te geven in het Ronde Tafelhuis? Meldt u aan via de site https://www.rondetafelhuistilburg.nl/project/taallessen/, of bel 013-4553798.


P. 4 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

Het Zwaailicht.............. Politie rijdt door rood licht

Babbelaars

Daar rijdt weer zo’n politieagent zonder zwaailichten door rood licht, die zal wel op tijd moeten zijn voor het avondeten. Soms verbazen mensen zich erover, dat de bestuurder van een politievoertuig zonder zwaailicht en sirene door rood licht rijdt, over een doorgetrokken streep rijdt of zelfs over een fietspad rijdt. Wij van de politie begrijpen dat dit soms verwarrend kan zijn. Daarom leggen we je er graag wat over uit. De politie heeft wettelijke vrijstellingen van verkeersregels als dat bij de uitvoering van de politietaak hoort. Bijvoorbeeld: door een rood verkeerslicht rijden (soms met zwaailicht en geluidssignalen) of de maximum snelheid overschrijden. De keuze om zonder sirene richting een melding te rijden is vaak een hele bewuste. Als politieagent krijg je namelijk geregeld meldingen waarbij je helemaal niet wilt laten horen dat je onderweg bent. Politiestudenten krijgen gedurende de opleiding een intensieve rijopleiding. De rijopleiding vindt plaats in het 2e schooljaar en duurt een week. Hoe is het om met en zonder zwaailicht en geluidssignalen door rood licht rijden? Door de intensieve rijopleiding leer je dat veiligheid voor overige weggebruikers en politieagent zelf altijd voorop staat. Een motoragent leert zijn vaardigheden zowel op de openbare weg als op het circuit te Lelystad.

Foto: Miek Korsmit Door: Marco van der Sijpt Een regenachtige ochtend in februari en ik fiets naar het station. Het is een dinsdag en nog donker. Ik hou niet van die donkerte, kou of regen maakt me niet uit maar die donkerte… bleh! Tijdens het fietsen heb ik geen Apple Airpods (die na lang treuzelen nu wel sociaal geaccepteerd zijn) in en evenmin bedrade oortelefoontjes in mijn oren. Ik hou mijn telefoon keurig in mijn zak en kan mijn oren en ogen dus volop gebruiken.

Politierijopleiding

Er is niet veel te zien. De dagelijkse routine van een doordeweekse dag. Stadsbussen rijden hun routes en stoppen bij hun vaste haltes. Mensen staan bij die bushaltes en staren voor zich uit of op hun telefoons. Blauw verlichte gezichten. De motoren van de bussen ronken en ik ruik hun uitlaatgassen. Ik hoor geen vogeltjes fluiten en er is ook geen vrolijke muziek. Afgezien van deze transportgeluiden is het stil. Of ik moet het getik van de regen meetellen.

Aan het einde van de rijopleiding vindt een toetsing plaats die je met een voldoende dient af te sluiten. Gedurende je dienstjaren bij de politie krijg je regelmatig een terugkomdag om je vaardigheden op peil te houden.

De mannen van de bewaakte fietsenstalling zijn even geroutineerd en efficiënt als altijd. Hun routineus “Mogge” voorzien van 5% vrolijkheid is de enige groet die we wisselen en ik parkeer mijn fiets in de stalling. Op naar spoor 1.

Huurtoeslag 2020 Sinds 1 januari 2020 hebben zo’n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag, onder wie veel ouderen. Dit heeft te maken met het wegvallen van de harde inkomensgrens. Hierdoor hebben mensen die net iets boven die grens zitten recht op een deel van de huurtoeslag. Volgens de oude regels kregen ze helemaal niets, nu kan de toeslag in sommige gevallen oplopen tot 200 euro per maand. Belastinginvullers die namens Belastingservice Kbo-Brabant aan huis of op spreekuur belastingformulieren invullen voor ouderen, zullen hier speciaal aandacht aan geven.

Aangifte inkomstenbelasting over 2019 Vanaf 1 maart aanstaande kunt of moet u weer aangifte inkomstenbelasting doen. Ouderen die afgelopen jaar zijn geholpen door een van de invullers van de Belastingservice Kbo-Brabant worden dit jaar door die invuller benaderd om een afspraak voor de aangifte 2019 te maken. Ouderen die nog niet eerder door de Belastingservice zijn geholpen kunnen zich melden bij het Centrale-nummer: 06-39 83 00 01. Zij worden dan in contact gebracht met een belastinginvuller.

Ik neem de gewone trap. Als je een beetje beweging kunt krijgen dan moet je hem pakken en niet vermijden door de roltrap te nemen. Die trouwens ook best stil is tegenwoordig. En dan besef ik hoe gek dat eigenlijk is, hoe tegenstrijdig. We willen aan de ene kant dat alles steeds milieubewuster is; minder energieverbruik, stillere auto’s, stillere roltrappen en daardoor wordt het steeds stiller in de stad. Iemand als ik, die af en toe graag op zichzelf is en erg van stilte kan genieten, moet daar vast enorm blij mee zijn en toch ben ik dat niet; ik weet niet wat het is. Op het perron is het stil. Bijna iedereen heeft wel oortjes in en nagenoeg iedereen staart naar zijn schermpje. Weer die blauwverlichte gezichten met doods starende ogen. De trein is op tijd dus er zijn geen omroepberichten. Ook die houden zich stil. In de trein zit ik in een stiltecoupé. Heb ik niet bewust gekozen maar erg vind ik het ook niet. Ik ben immers alleen en ik vermaak me wel met naar buiten kijken en heel even nu.nl kijken op mijn mobiel. Verder kijk ik om me heen. Een eind verder in de coupé zitten twee mannen en ik denk dat ze collega’s zijn. De een zit zwijgend op zijn telefoon en de ander zit ongedurig heen en weer te wippen omdat je als collega’s onder elkaar toch over het werk hoort te praten. Hij zegt iets over rapportages en zijn collega reageert met wat gebrom. Dan zegt hij iets over bezuinigingen. Weer gebrom. Iets over loonsverhoging. Weer gebrom en dan eindelijk dat ze in een stiltecoupé zitten. Het is te stil… Er wordt tegenwoordig meer gepraat in een stiltecoupé dan op het perron.


W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0 | P. 5

N IE UW S VAN DE W IJ KR AD E N SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

Busreis naar een speeltuin

In de tweede week van de schoolvakantie staat een uitstapje naar een grote speeltuin in Brabant op het programma. Het gaat om een busreis op woensdag 6 mei. Kinderen van de basisscholen in Stokhasselt en Vlashof kunnen zich hiervoor aanmelden. Het is wel de bedoeling dat er per gezin ook een ouder meegaat voor de begeleiding. Deze ouders betalen € 2,00 per persoon; de kinderen mogen dan gratis mee. Voor het begin van de schoolvakantie worden de inschrijfformulieren verspreid waarmee je je kunt opgeven. Daarin staat alles vermeld wat je als deelnemer moet weten.

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Familiedag in Ypelaer Op zondag 5 april wordt de laatste Familiedag met vrijmarkt van dit seizoen gehouden in wijkcentrum De Ypelaer De vrijmarkt is zoals altijd van 12.00 tot 16.00 uur. Aanmelden kan op elke dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur in De Ypelaer of via het e-mailadres vrijmarkt.ypelaer@stokhasselt.nl. In de ontmoetingsruimte van het wijkcentrum kan iedereen vanaf 12.00 uur aanschuiven bij de lunch. Een complete standaardlunch inclusief drinken kost niet meer dan € 2,00 en een kleine lunch € 1,00. Je hoeft je niet van tevoren aan te melden. In principe kun je tot 13.00 uur gewoon binnenlopen maar we zijn vaak al eerder ‘uitverkocht’. Wacht dus niet te lang want op=op. Vanaf 13.30 uur kan iedereen vanaf 16 jaar deelnemen aan de bingo. Hiervoor wordt per ronde slechts 50 cent per plankje gevraagd. De prijzen bestaan uit tassen met levensmiddelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen via: familiedag.ypelaer@stokhasselt.nl

De jaarlijkse Wandel4daagse vindt dit jaar plaats van maandag 6 april t/m donderdag 9 april. Het is dit jaar voor de zesde keer dat deze activiteit voor basisschoolleerlingen georganiseerd wordt. Wandel samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Je loopt tijdens deze Wandel4daagse door heel Tilburg-Noord. Elke dag wordt er een andere route gevolgd van ca. 5 km. De start is de eerste 2 dagen bij wijkcentrum De Ypelaer en de laatste 2 dagen bij Wijkcentrum De Symfonie. De deelname bedraagt € 2,50 per kind. Deelnemers aan de Meedoenregeling betalen maar € 1,00 per kind voor maximaal 2 kinderen per gezin; de overige kinderen uit dat gezin mogen gratis deelnemen. Kinderen tot 12 jaar moeten door iemand van 18 jaar of ouder begeleid worden. Begeleiders lopen gratis mee. Alle kinderen die meelopen, ontvangen aan het einde van de laatste dag bij inlevering van hun volle stempelkaart een medaille.

Spelmiddag in het Ypelaerpark In de schoolvakantie is er in het Ypelaerpark op woensdag 29 april een spelmiddag voor kinderen van de basisschool. Op het speelpleintje naast De Ypelaer kun je die dag van 14.00 tot 16.30 uur meedoen aan allerlei spelletjes. Er staat ook een springkussen. Voor kinderen is er gratis ranja en voor de ouders gratis koffie of thee.

Werkgroep Milieu Noordraad De Noordraad wil een nieuwe werkgroep oprichten die zich gaat verdiepen in allerlei thema’s die te maken hebben met milieu. Om een indruk te geven van de verschillende onderwerpen: energietransitie (en de proeftuinen in Noord), schaliegas (boring in Noord en Loon op Zand), hoogspanningsleidingen, gebied Zwaluwenbunders, kwaliteit van water, lucht en leefomgeving. Heb je interesse, neem dan contact met ons op via secretariaat@ noordraadhq.nl . Dat mag een kort berichtje zijn want we zullen u daarna persoonlijk benaderen.

Op alle basisscholen in Tilburg-Noord worden formulieren verspreid met een inschrijfstrook. Deze kun je ingevuld inleveren op de data en tijden die staan vermeld op de posters die in de school hangen. Als het niet gelukt is om op je eigen school in te schrijven dan kan dat eventueel ook nog in: • Wijkcentrum De Symfonie op dinsdag 31 maart 18.30 - 19.30 uur. • Wijkcentrum De Ypelaer op woensdag 1 april 18.30 - 19.30 uur. • Wijkcentrum De Ypelaer op zondag 5 april 14.00 - 15.00 uur. Voor meer informatie kun je contact opnemen via: Wandel4daagse@tilburg-noord.nl.

Spreekuren wijkraden Tiburg-Noord De beide wijkraden in Tilburg-Noord houden spreekuren voor wijkbewoners. Iedereen kan er terecht voor een breed scala aan onderwerpen. Voor specifieke informatie zal worden doorverwezen naar gespecialiseerde instanties.

Spreekuren in De Ypelaer Dinsdag 31 maart van 11.15 tot 12.00 uur Woensdag 1 april van 18.30 tot 19.30 uur Dinsdag 14 april van 11.15 tot 12.00 uur

Spreekuren in De Symfonie

Foto: Wijkraad Stokhasselt

Om de Wandel4daagse goed te laten verlopen, kunnen we nog vrijwilligers gebruiken bij het begeleiden van de kinderen tijdens de wandeltocht. Heb je belangstelling om daarbij te helpen, dan kun je voor informatie en aanmeldingen terecht op wandel4daagse@tilburgnoord.nl.

Woensdag 25 maart van 10.00 tot 11.00 uur Donderdag 9 april van 18.30 tot 19.30 uur Woensdag 22 april van 10.00 tot 11.00 uur

Meer wijknieuws op pagina 6


P. 0 6 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

N IE UW S VAN DE W IJ KR AD E N SECRETARIAAT@NOORDRAADHQ.NL

CARIN VAN VOORST

INFO.WIJKRAAD@STOKHASSELT.NL

Zondag 19 april Manifestatie op Wagnerplein Enkele jaren geleden hebben de gezamenlijke wijkraden in Tilburg-Noord het Manifest Nieuw Noord uitgebracht. Hierin wordt aangegeven waaraan in de komende jaren aandacht zou moeten worden besteed om Tilburg-Noord op allerlei gebieden te verbeteren in de breedste zin van het woord. Dit Manifest wordt niet alleen ondersteund door de gemeente Tilburg maar ook door heel veel grote organisaties die in of voor Tilburg-Noord actief zijn. Nu is die steun er alleen nog maar in woorden en visies, maar het is natuurlijk de bedoeling dat die ook in praktijk wordt gebracht. Om ervoor te zorgen dat dit Manifest niet alleen nú maar ook de komende jaren onder de aandacht blijft, organiseren de beide wijkraden op zondag 19 april 2020 voor het eerst de Manifestatie Nieuw Noord. Hier kunnen al die organisaties bij elkaar op het Wagnerplein aangeven wat er op hun werkgebied op dit moment wordt gedaan in Tilburg-Noord. Maar we gaan ze ook uitdagen om te vertellen wat hun plannen zijn op korte en langere termijn. En niet zomaar wat plannen, maar waarmee denken ze het

wonen en leven in Tilburg-Noord (concreet) te verbeteren? Als er over 4 jaar weer een Manifestatie wordt gehouden moeten de bewoners van de wijk kunnen vaststellen wat er van die plannen terecht is gekomen. De uitnodiging voor deze Manifestatie Nieuw Noord is niet alleen bedoeld voor grote of professionele organisaties die in Noord actief zijn, de uitnodiging geldt ook voor kleinere groepen, clubs, verenigingen die vooral met vrijwilligers actief zijn. Maar wat is een manifestatie zonder bezoekers? Dus, alle bewoners van Tilburg-Noord en andere belangstellenden; jullie zijn van harte uitgenodigd. De Manifestatie wordt gehouden op het Wagnerplein

Verkeerssituatie Wagnerplein

Brucknerlaan

(marktplein) op zondag 19 april van 13.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. Op het plein komt een grote tent te staan met een ‘food-court’, voorzien van heel veel zitplaatsen en een podium. Op het podium zullen - over diverse onderwerpen die de wijk aangaan - interviews en discussies worden gehouden. U kunt daaraan deelnemen. Bewoners kunnen vragen stellen aan de politieke vertegenwoordigers en deskundigen. Want ook de burgemeester, de wethouders en leden van de gemeenteraad zijn uitgenodigd. De gesprekken worden afgewisseld met kleine muzikale optredens want we gaan er een gezellige dag van maken. Buiten de grote tent (op het plein) is ruimte voor informatiekramen en andere presentaties van activiteiten. En we hebben vernomen dat de Winkeliersvereniging van het Wagnerplein die dag een braderie organiseert; dat maakt het feest voor de bewoners van Tilburg-Noord compleet. Voor vragen en informatie over de Manifestatie Nieuw Noord hebben we voor alle organisaties, gemeenteraadsleden en bewoners een e-mailadres geopend: ManifestatieNieuwNoord@tilburg-noord.nl.

Bewonersklankbord Wagnerplein, de Noordraad en de voorzitter van de winkeliersvereniging hebben opnieuw overleg gehad met de gemeente. De gemeente beseft dat klachten over de verkeerssituatie niet uit het niets zijn ontstaan, maar kan deze niet rijmen met hun onderzoeken en berekeningen. Door Bewonersklankbord en partners is een pilot tweerichtingsverkeer Brucknerlaan voorgesteld. De welwillendheid om aan dit verzoek te voldoen is er, maar de gemeente is gebonden aan wetgeving. Alvorens daaraan tegemoet te komen, is er een aantal stappen nodig om deze pilot tweerichtingsverkeer te kunnen verantwoorden. Het is namelijk wettelijk verplicht dat hiervoor een Verkeersbesluit komt. Om dat Verkeersbesluit te kunnen nemen is op basis van wetgeving een onderbouwing noodzakelijk met uiteenzetting van het probleem plus noodzaak van de te nemen maatregel. Die onderbouwing is er op dit moment niet. In februari is de verkeersproblematiek bij het Wagnerplein een week lang gemonitord door cameraobservatie op drie knelpunten. Doel is om verkeerssituaties in kaart te brengen en daarmee onderbouwing te krijgen voor eventuele maatregelen. Of daarmee een pilot tweerichtingsverkeer kan worden onderbouwd, is afhankelijk van de uitkomsten van de cameraobservatie. Een garantie dat de pilot tweerichtingsverkeer er komt, kan niet gegeven worden. Voor alle duidelijkheid: het gaat om een eventuele pilot en niet om structurele aanpassing van de verkeerssituatie. In maart kunnen de eerste resultaten bekend zijn en komen partijen weer bijeen om die te bespreken. Foto: Carin van Voorst

Zwerfafval Voorlichting basisscholen Noord Voor ons project voorlichting op basisscholen (groepen 8) zoeken we vrijwilligers. We hebben een beknopt lesprogramma gemaakt en na de theorie gaan we met de kinderen naar buiten om de omgeving van de school van zwerfafval te ontdoen. Ons doel is om de kinderen in onze wijk bewust te maken van de gevolgen van zwerfafval voor natuur, milieu en onszelf (de mens). Met de jeugd proberen we een stap te zetten naar een schoner Tilburg-Noord. Heb je belangstelling om ons te ondersteunen bij dit project? Dan leren we je graag kennen en maken we een afspraak om het lesmateriaal te laten zien en je voor te stellen aan de vrijwilligers. Ben je overdag nogal eens beschikbaar? Werk je graag met kinderen? Gaat het onderwerp je aan het hart? Laat het weten bij: carin.van.voorst@planet.nl of kzanlier@live.nl Werkgroepen We hebben in Tilburg-Noord twee werkgroepen zwerfafval. De werkgroep in Heikant/ Quirijnstok komt eens per drie weken bij elkaar. De volgende keer is 14 april om 14:00 uur. Wil je (een keer) meehelpen of informatie? Kijk op www.noordraadhq.nl of neem contact op met carin.van.voorst@planet.nl. De werkgroep Stokhasselt gaat elke eerste dinsdagochtend van de maand aan de slag in de Stokhasselt. We verzamelen om 9.30 uur in wijkcentrum De Ypelaer. Belangstelling? Laat het weten via werkgroep zwerfafval@stokhasselt.nl.

Foto: Kadriye Zanlier


W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0 | P. 7

GEMEENTENIEUWS Taalapps voor Thuis, project Stokhasselt/Vlashof Etensresten en ongedierte Taal is de sleutel tot groei en ontwikkeling. Wie goed Nederlands kan lezen en schrijven, heeft voordelen op school, op de arbeidsmarkt en in sociale contacten. Oftewel: taal is de basis voor iemands zelfvertrouwen en toekomstperspectief. In de aandachtswijken Stokhasselt en Vlashof wonen veel laagopgeleiden en anderstaligen. Ouders weten vaak niet hoe belangrijk hun rol is in de taalontwikkeling van hun kind. Ze missen de kennis en vaardigheden om hun kind thuis op een goede manier te stimuleren. Oefenen met taal Via het project Taalapps voor Thuis krijgen ouders een tablet te leen met taalapps, waarop ze samen met hun kind oefenen. De apps zijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Tijdens bijeenkomsten in de Ouderkamer leren de ouders wat en welke apps ze thuis met hun kind kunnen doen om te oefenen met taal. Met de tablets brengen we de Nederlandse taal achter de voordeur. Vooral samen oefenen wordt gestimuleerd, zodat kinderen en hun ouders taalvaardiger worden. Het project is bedoeld om taalachterstand bij kinderen van 0 tot 12 jaar te voorkomen of in te lopen.

Ouders kunnen hun kinderen beter helpen en voelen zich meer betrokken bij de opvoeding en de school. Eerste groepen Eind januari 2020 is met ouders van kinderen in de groepen 1 en 2 van basisschool Aboe el Chayr gestart met het project Taalapps voor thuis. Tijdens 5 lessen, onder leiding van Angela Meulensteen (Combinatiefunctionaris Mediawijsheid) leren ouders alles over de tablet en over de spelletjes die erop staan om taal en woordenschat te oefenen met hun kind. De tablet is zo afgeschermd dat kinderen niets anders kunnen doen en zich alleen met de leerspellen bezig kunnen houden. De iPad gaat na elke les mee naar huis tot de volgende bijeenkomst zodat kinderen thuis met hun ouders kunnen oefenen. Elke week komen er nieuwe spellen op.

Groen Xtra is onderdeel van de Diamantgroep. De medewerkers houden de stad schoon en netjes. Regelmatig treffen zij bij hun schoonmaakrondes etensresten aan in de hagen en op de gazons onder de flats. Behalve dat rottende etensresten enorm kunnen stinken, trekt het ook ongedierte aan.

Half maart start een nieuwe serie lessen voor ouders met kinderen in de groepen 3 en 4 van basisschool de Regenboog en basisschool Aboe el Chayr. Hierna volgen basisschool de Vlashof en basisschool De Lochtenbergh. Het aanbod van de workshops Taalapps voor Thuis is mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit Wijk aan Zet Tilburg Noord.

Afvalgrijper Een medewerker van Groen Xtra vertelt: "Laatst liepen de muizen gewoon over mijn schoenen toen ik het vuil wilde opruimen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen het eten vanaf het balkon naar beneden gooien. Misschien is het gemakzucht, willen mensen de vogeltjes eten geven of denken ze: 'de omgeving is toch een zooitje dus het maakt niets uit'. Maar wat de reden ook is, als er eten naar beneden wordt gegooid, wordt de omgeving er niet beter op." Samen zorgen voor een schone leefomgeving Niemand wil wonen in een omgeving die stinkt, bezaaid ligt met etensresten en waar de muizen en ratten op afkomen. Een betere leefomgeving begint bij jezelf. Dus zorg ervoor dat etensresten en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken terecht komt. Als u hier informatie over wilt, kunt u het de huismeester vragen of kijk op tilburg.nl onder afval. Wilt u meer doen voor uw omgeving en in groepsverband zwerfafval prikken? Hiervoor zijn in veel gevallen afvalgrijpers, hesjes en afvalzakken beschikbaar. Neem contact op met Groen Xtra via: info@groenxtra.nl voor de mogelijkheden.

Oefenen met taal

Basisschool De Vlashof wint verkeersquiz In het Klasse Theater streden woensdag 5 februari verschillende groepen 7 en 8 van Tilburgse basisscholen voor de titel Beste Verkeersklas 2020. Na een spannende finale won De Vlashof. De prijs bestond uit een beker en een uitje naar het DAF museum. De andere deelnemende klassen van Basisschool Berkeloo, Basisschool Meander, Basisschool De Boemerang en Kindercampus Oculus kwamen net een paar punten tekort. Kennis harder nodig dan ooit Het verkeer wordt steeds drukker. Ruim 90% van de verkeersongevallen met lopende en fietsende kinderen gebeurt binnen de bebouwde kom en binnen een straal van 1 kilometer van huis. Daarom is de kennis van verkeersregels harder nodig dan ooit. Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseerde deze spannende en leerzame verkeersquiz voor leerlingen van groep 7 en 8 in opdracht van de gemeente Tilburg. Gestoken in gekleurde T-shirts streden de

leerlingen in het Klasse Theater tegen elkaar. Aan de hand van 30 verkeersvragen werd de verkeerskennis getest door quizmaster Jerre Maas. Gaaf spel "Het was echt een gaaf spel, zeker nu we gewonnen hebben", merkt een van de leerlingen van De Vlashof lachend op. Ook de leerkrachten zijn enthousiast over de interactieve aanpak: "Dit is een leuke manier om extra aandacht aan de verkeersregels te geven. En dat de leerlingen mee mogen doen aan een finale vinden ze leuk en spannend." Wethouder Mario Jacobs (Slimme en Duurzame Mobiliteit) reikte de prijs uit: "We willen dat onze kinderen veilig naar school kunnen fietsen. Om dat te realiseren investeren we in de infrastructuur, maar werken we óók aan het verminderen van onveilig verkeersgedrag. Dat doen we samen met de scholen, maar ook met landelijke organisaties zoals Veilig Verkeer Nederland."

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw wijk? Facebook: www.facebook.com/TeamTilburgNoord Twitter: @Tilburg_Noord Instagram: tilburgnoord


P. 8 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

KRUISWOORDPUZZEL 2

1

3

4

5

12 15

16 23

28

19

29

25

34

39

35

21

32 37

41

42

43

46

48 50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66 73

77

58

68

59

74

70 75

78

79

82

71 76

80

83

84

86

60

64 69

81 85

87 2

87

47

78

63

7

32

65

49

75

24

43

40

27

1. vol afgunst; 7. bestanddeel van koffie; 12. gesloten; 13. katachtig roofdier; 14. Arctische zwemvogel; 15. rivier in Italië; 17. zijrivier van de Donau; 19. muziekfilmpje; 21. vrije universiteit (afk.); 22. in plaats van (afk.); 24. periode van drie maanden; 27. Zuid-Koreaans automerk; 28. bruinachtige verfstof; 30. keel-, neusen oorheelkunde (afk.); 31. bierkan met oor; 32. huisdier; 33. binnenvaartuig; 35. hoofdstad van Tunesië; 37. jongensnaam; 38. turntoestel; 41. oeverkant; 42. familielid; 44. insecteneter; 46. deel van een schip; 47. behaagziek (pronkzuchtig); 48. weerkerend couplet; 49. nijlreiger; 50. ruwe steenmassa; 52. hap; 54. reistas (koffer); 56. bruin-grijs vogeltje; 58. oogvocht (mv.); 61. lidwoord; 62. leemte (verlies); 64. streling; 65. pakruimte in een schip; 67. horizon; 68. Baskische afscheidingsbeweging (afk.); 70. deel van camera; 72. openbaar vervoermiddel; 73. mannelijk beroep; 76. knaagdier; 77. winters voertuig; 78. donkere kamer (afk.); 79. god van de liefde; 81. rijksoverheid (afk.); 82. plaaggeest; 83. herfstbloem; 84. bierkraan; 86. donker; 87. blaasinstrument. Verticaal

53

63

67

72

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

22

6

Horizontaal

Puzzel gemaakt door Ad van Dun

39

3

26

34

1. bekende planeet; 2. militaire rang (afk.); 3. vrouwtjesschaap; 4. droogoven; 5. snelle korte ren; 6. honingbij; 7. stekelige plant; 8. sportief; 9. ivoor; 10. persoonlijk voornaamwoord; 11. land in Zuid-Amerika; 16. familielid; 18. woonboot; 20. deel van oor; 21. bewegingsorgaan van een vis; 23. vlag (banier); 25. deel van een jas; 26. naaf; 27. achterwerk; 29. deel van een vinger; 32. ziekenhuis; 34. spie (wig); 36. zilverwit metaal; 37. sterke drank; 39. land in Azië; 40. bontsoort; 42. daarjuist (zopas); 43. kleine groep van voorname mensen; 45. onderricht; 46. borstbeen; 51. onnozel persoon; 53. tijdperk; 54. windsel of zwachtel; 55. riem voor jagershonden; 56. korte mededeling; 57. tooi (opsmuk); 59. inwendig orgaan; 60. biljartterm; 62. snaarinstrument; 63. het achterste uiteinde van een dier; 66. deel van etmaal; 67. etenbereider; 69. vochtmaat van vier ankers wijn; 71. grappenmaker; 73. vesting (bastion); 74. holle steekbeitel; 75. kiekje; 78. marterachtig roofdier; 80. mannetjesschaap; 82. muzieknoot; 85. per persoon (afk.).

De oplossing van puzzel 1 - 2020 is: DIERENBESCHERMING Uit de vele inzendingen die we ontvingen is als prijswinnaar getrokken:

Loes de Keijzer, Mascagnihof De prijs bestaat uit een cadeaubon van Magnolia. De winnaar krijgt hiervan bericht, waarna de prijs bij MFA de Symfonie opgehaald kan worden. De oplossing van deze puzzel voor 3 april naar redactie@wijkkrantnoord.nl sturen of naar Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg. De winnaar krijgt een cadeaubon van Magnolia.

Open dag op donderdag 19 maart in wijkcentrum MFA de Symfonie Kom je ook bij ons spelen?

UITAGENDA MAART

18 MAART

22 MAART

Benieuwd naar wat we zoal te bieden hebben? Kom tussen 13:30-15:30 naar het Atrium, onze grote entreehal. We staan voor u klaar! Graag tot ziens aan de Eilenbergstraat 250

31 APRIL

8 APRIL

10

Wij bieden: Kinderopvang (0-4 jaar) VVE gecertificeerde peuteropvang (2-4 jaar) Kleinschalige voor- & naschoolse opvang op verschillende locaties in Tilburg Noord

APRIL

11 APRIL

Voor meer informatie bezoek onze website:

14

www.kindercreche.nl/locaties

APRIL  freelancecreative.nl

23

Wereldkeuken Special in het Ronde Tafelhuis; aanvang 11.30 uur Pareltje bij van de Sande: Tessa VerbovenSteven van Gool Sacre du printemp (4 handig)

Workshop bij Magnolia. Aanvang 19.30 uur

Jamsessie bij RTH. Start 19.30 uur. Deelname is gratis

Kruisweg in de openlicht bij Peerke Donderspark. Aanvang 15.00 uur

Kinderdisco in De Symfonie. Aanvang 20.00 uur. Entree €1,00

Filmavond The Zookeepers Wife bij RTH. Inloop 19.00 uur. Entree: €4.00

Opera in Symfonie: Fallstaff van Verdi. Aanvang 19.30 uur. Entree €5,00


W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0 | P. 9

De ophaalbruggen over het Wilhelminakanaal in Tilburg... Door: Ab Kuiper

Omdat in de Rotterdamse haven kleinere schepen steeds minder worden toegestaan, moet het Wilhelminakanaal vanaf de Vossenberg tot de haven Loven verbreed worden. Hoe gaat dat in zijn werk? Momenteel is vanaf Sluis II het kanaal slechts geschikt voor zo genoemde klasse II schepen. Eerder zijn Sluis III en het stuk kanaal tussen beide sluizen deels geschikt gemaakt voor klasse IV schepen. Hierbij is ook de brug aan de dr. Deelenlaan al vervangen. Klasse II schepen zijn maximaal 50 tot 55 meter lang, 6,6 meter breed en hebben een diepgang van hooguit 2,6 meter. Klasse IV schepen zijn 80 tot 105 meter lang en 9,5 meter breed. Hun diepgang is maximaal 3 meter*.

Wilhelminakanaal fase anderhalf?

Het Kanaal tussen haven Kraaiven en de haven Loven zal geschikt gemaakt worden voor klasse IV schepen. Binnen dit traject bestaan drie beweegbare bruggen die te smal zijn voor deze grotere binnenvaartschepen: 1. Waalstraat, 2. Lijnsheike, 3. Heikantsebaan. In 2016 zijn afspraken gemaakt tussen het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg. Onderdeel hiervan is de vervanging van genoemde bruggen. Vanwege de krappe financiële situatie in 2016 is vervanging van de brug Waalstraat niet in het voorstel opgenomen. Bij uitvoering van fase 1½ van het Wilhelminakanaal conform de afspraken uit 2016, zal daardoor de brug Waalstraat afgebroken en niet vervangen worden.

Barrière…

Het vervallen van de brug aan de Waalstraat maakt van het Wilhelminakanaal een nieuwe barrière voor het fietsverkeer. Dit leidt onherroepelijk tot langere fietsafstanden. Vanwege de belangrijke functie van de fietsbrug Waalstraat voor het fietsverkeer, wil de gemeente Tilburg de brug alsnog vervangen in plaats van slopen. Vanwege de combinatie van werkzaamheden is het wenselijk om de brug tegelijk met de beide andere bruggen te vervangen door een nieuwe, voldoende brede fietsbrug. Samen met de provincie wordt momenteel onderzocht of dit mogelijk is. De uitslag hiervan is naar verwachting in de eerste helft van 2020.

COLUMN

Jessica Köhler-Bracke

Brug Lijnsheike

Foto: Miek Korsmit

Afwachten…

Wat staat er nu te gebeuren? De bruggen gaan er alle drie uit en de doorvaart wordt breder gemaakt. De bruggen zelf worden aangepast, vervangen en teruggeplaatst. Dit geeft tijdelijk verkeersoverlast. Het lot van de brug aan de Waalstraat is nog niet duidelijk. Laten we voor alle fietsers hopen dat hierover positief beschikt wordt. *Bron: Wikipedia - CEMT-klasse.

WONEN OP HET WAGNERPLEIN Door: Antoon van Kuijk

POEPJ E N IE U WS G IE R IG

In april 2020 wonen we al weer twee jaar op het Wagnerplein, boven de winkels: Action, Zeeman en Takko. Er zijn 43 appartementen met 59 bewoners waarvan 16 echtparen en 27 alleenstaanden.

Van de week zag ik twee al wat oudere dames die zich ophielden voor mijn huis. Ongegeneerd blikten ze naar binnen. Waar kijken ze naar? vroeg ik mij af. Of ik mijn vensterbank nu eindelijk eens op orde had? Verbaasden ze zich over de bonte mix aan kleuren op de muren? Of misschien wilden ze gewoon weten of ik de ramen wel had gezeemd?

Van alle kanten horen we dat iedereen het erg naar de zin heeft. Dichtbij zijn alle soorten winkels, de bibliotheek, een sporthal met zwembad, dokters, apothekers, eetgelegenheden enz. En als klapstuk hebben we iedere vrijdag een grote markt voor de deur van ons huis.

Zelf heb ik die neiging niet om bij anderen door het raam te koekeloeren. Stel je voor dat ze ineens de deur open rukken, jou in je kraag vatten en tekst en uitleg eisen? Maar sommige mensen deert dat niet. Die hebben overal een antwoord op. Zo ook mijn goede vriendin X uit het damesclubje. Die verblikt of verbloost nergens van.

Er is een bewonerscommissie actief die al diverse activiteiten heeft georganiseerd, waaraan veel bewoners hebben deelgenomen. Zo zijn we onlangs naar het Schrobbelèr museum geweest en vorig jaar naar het Orgelmuseum in Hilvarenbeek. Dit was te realiseren met een bijdrage van Verrijk je Wijk! en WonenBreeburg. Tevens heeft de bewonerscommissie geregeld dat iedereen die dat wilde met Kerstmis een verlicht kerstboompje op het balkon had staan en waren de hallen versierd in kerstsfeer. Zo heeft de commissie ook gezorgd voor een grote Kerstboom op het plein, allemaal met hulp van diverse bewoners. Het bood een sfeervol aanzicht, zowel aan de buitenkant als binnen.

Toen wij op een van onze parkavonturen door een boze buurvrouw werden aangesproken op onze luide muzikale voorkeur, bleef X lekker zitten waar ze zat, keek de ongenode bezoekster recht aan en antwoordde: ‘Wij draaien nu even ónze muziek op óns terras (op óns volume). Als u gewoon even uw oren of uw deur dicht doet, is er niks aan de hand. Daarna nam ze een slok rosé en neuriede vrolijk mee in de maat. Ik zou dat niet durven. Want ik durf namelijk niks. Omdat ik dan veel te lang naar de juiste tekst moet zoeken om boze buurvrouwen doeltreffend af te serveren. Meestal schiet me pas ‘s avonds in bed iets te binnen. Dan weet ik precies wat ik had moeten zeggen. En daar kan ik dan nog een halve nacht over door mijmeren. X heeft daar totaal geen last van, integendeel! Die gaat zelf op onderzoek uit. Belangstellend gaat ze tegenover je zitten, roert in haar thee en dan begint het: ‘Zeg, heb je die nieuwe vriend van A al gezien? Dat is toch ook wat? Wat vind jij daar nou van?’ Op zich onschuldige vragen, maar ze rust niet voor ze het naadje van de kous weet. Toch is dat nog niks vergeleken bij mijn andere vriendin Y.

Afgelopen zomer is een groep op donderdagmorgen jeu de boules gaan spelen op uitnodiging van huize Heikant. Toen het kouder werd, is deze groep binnen gaan sjoelen. Ook de Nieuwjaarsreceptie hebben we in Huize Heikant gehouden; een bijeenkomst met een grote opkomst en veel gezelligheid. Tenslotte gaan drie bewoners elke week vuil prikken rond het Wagnerplein om op die wijze de omgeving schoon en veilig te houden. Allemaal activiteiten die bijdragen aan de saamhorigheid bij het wonen in een nieuwe omgeving. Ik spreek denk ik namens alle bewoners, als ik zeg dat het goed wonen is op het Wagnerplein.

Zij presteerde het ooit om tijdens het wat suffige dameskoffieochtendje te vragen ‘of iedereen nog lekker had gesekst vannacht?(!)’ Terwijl de dames zich verslikten in de koffie, werden ze uitvoerig getrakteerd op de nachtelijke avonturen van Y zelf. Met rode oortjes, die niet van de hete thee kwamen, zaten de dames de rest van het uur uit. ‘En hoe vaak doen jullie het nou?’ tetterde Y maar door. Benieuwd zijn naar andermans doen en laten is een aangeboren eigenschap bij meisjes, die tot volle bloei komt als ze eenmaal moeder zijn. En de kroon span ik ongetwijfeld zelf. Volgens mijn kinderen dan. ‘En hoe was het op school? Is je huiswerk al af? Waar ga je straks naar toe? Met wie? Is het iemand van school? Wat gaan jullie doen? Denk je wel aan onze afspraak?’ Toch heeft die nieuwsgierigheid een functie. Kinderen worden er ongelooflijk assertief door. ‘Zit niet zo te vissen mam! Ik snap dat je bezorgd bent, maar ik ben nu 18 en kan zelf wel beslissen met wie ik waar naar toe ga. Mijn huiswerk is mijn zaak, dus bemoei je er niet mee. Doe liever even de deur open. Er staan hier al de hele tijd twee vrouwen met een collectebus voor de deur. Die staan volgens mij te kijken of er iemand thuis is. Staat de bel weer af of ben je gewoon zo doof? Je mag trouwens de ramen wel eens zemen, geen gezicht zo! Nou doei, ik ben er weg van. En niet te veel piekeren hè vannacht? Welterusten mam xxx’

Foto: Paula Smulders


P. 10 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

Bomen en struiken in Tilburg-Noord Haagbeuk

Een reeks artikelen over de verschillende soorten bomen en struiken die groeien in Tilburg-Noord.

Tekst en beeld: Ad Kolen

Beukenhagen zijn veelgebruikte afscheidingen van allerlei terreinen in Tilburg-Noord. Voor het planten van een beukenhaag zijn twee verschillende boomsoorten geschikt: de beuk en de haagbeuk. Beide hebben de daarvoor benodigde eigenschappen: ze zijn bestand tegen veelvuldig snoeien en ze houden een groot deel van het blad vast na de zomer, totdat het nieuwe blad in het voorjaar verschijnt. De beuk doet dat meer dan de haagbeuk.

Duidelijk verschillend…

De bladeren van beide soorten onderscheiden zich door duidelijke kenmerken. Ook in de winter is dat verschil nog te zien. Het blad van de haagbeuk heeft een opgelegde nerventekening en een gezaagde rand. Het beukenblad daarentegen kenmerkt zich door zijn gladheid, gave randen en veel minder opgelegde nerven. De bladeren van de haagbeuk zijn gewoonlijk wat smaller, meer toegespitst en hebben meer nerven. De zaden zijn heel verschillend; anders dan beukennootjes, zijn de zaden van de haagbeuk kleine driehoekige geribde nootjes. Ze staan in trosjes van circa acht stuks bij elkaar en meestal nauwelijks zichtbaar door de omringende drielobbige schutbladeren. Ook het herfstblad toont herkenbare verschillen. De beuk heeft verkleurend blad - van geel naar warm rood. Het blad van de haagbeuk wordt in de herfst erg geel en valt na de eerste nachtvorst direct af. Net zoals van de veldesdoorn zijn in Tilburg-Noord zowel de haagvorm als de boomvorm van de haagbeuk te zien. Haagbeukbomen staan gewoonlijk op gazons tussen woningen of flats, of in hofjes zoals dat op de hoek van de Beethovenlaan en de Haendellaan. Verder zijn ze bijvoorbeeld aangeplant in de Griegstraat, de Locatellistraat, de Offenbachstraat, de Perosistraat, de Heikantlaan en de Componistenlaan.

Onderhuidse spieren…

De haagbeuk is een inlandse boom die van nature wijdverbreid voorkomt in heel Europa en in West-Azië. Naast de haag- en struikvorm kan hij als boom wel een hoogte van 25 meter bereiken en heeft dan een dicht vertakte brede kroon. Omdat de haagbeuk schaduw verdraagt, komt hij van oorsprong voor in eiken- en beukenbossen. De schors is in het begin grijs en glad; later vormen zich diepe groeven en verticale richels die er uit zien als onderhuidse spieren. Het hout van de haagbeuk is hard en slijtvast, een geliefd materiaal voor stelen van hamers, bijlen, schoppen, dorsvlegels en het hakblok van de slager. Vóór de opkomst van goedkoop staal werden er ook spaken van wielen en tandwielen van gemaakt.

Een mooie haagbeuk op de hoek van de Vlashoflaan en de Offenbachstraat

Rendabel…

De haagbeuk werd in ons land tot in de twintigste eeuw als hakhout gebruikt voor allerlei doeleinden. Voor brandhout en houtskool werden de bomen tot op de bodem afgehakt (afgezet). Voor takkenbossen voor ovens was het op manshoogte knotten gebruikelijk om de jonge scheuten buiten het bereik van het vee te houden. Hakhout was verreweg het belangrijkste bostype in Nederland tot het begin van de vorige eeuw. Door de regelmatige oogst was het de meest rendabele vorm van houtteelt. Meestal werden loofboomsoorten gebruikt met een groot uitstoelingsvermogen (uitlopers vormend vanuit de wortelhals of een boomstronk). Het meest bekend zijn wilgengrienden, zoals in de Biesbosch en elders langs de grote rivieren, maar ook haagbeuk, eik, els, iep en es werden voor divers gebruik geknot. Uit uitgestrekte bossen met veel haagbeuken in Frankrijk wordt tot op de dag van vandaag hout van haagbeuken gehaald voor de vele houtkachels die men er in landelijke gebied stookt. Ook in oostelijk landen zoals Roemenië, Bulgarije en Wit-Rusland wordt dit nog veelvuldig gedaan. Reacties en vragen via de redactie of e-mail: adkolen@kpnmail.nl Kijk eens voor mijn vogelervaringen en andere natuurbelevenissen op mijn weblog vogelsenzo: http://vogelsenzo.blogspot.com

De bladen en de in de schutbladeren verborgen zaden van de haagbeuk

IK KOOK - JIJ OOK?

De redactie van Wijkkrant Noord bestaat uit een wonderlijk samenraapsel van talenten op het gebied van journalistiek, redactie, taalvaardigheid, fotografie, vormgeving en bestuur. De opstelling is positief kritisch vanuit betrokkenheid bij Noord en de rest van Tilburg. Kennelijk vertaalt zich dat in een kwalitatief goed huis-aan-huisblad. Dat niet alleen de redactie deze mening is toegedaan, blijkt uit de ingezonden post:

Kip in bier gestoofd Recept voor 4 personen Voorbereidingstijd 10 minuten Kooktijd 10 minuten Passieve tijd 3 uur

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

800 gram Kipfilet of (bij voorkeur) kippendijen 100 gram roomboter 2 uien in halve ringen gesneden 2 eetlepels bruine basterdsuiker 2 eetlepels bloem 300 milliliter heet water 2 stuks vleesbouillonblokjes 1 flesje donker bier (liefst Trappist dubbel)

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

3 laurierblaadjes 4 kruidnagels 3 teentjes knoflook fijngesneden 2 flinke theelepels sambal badjak snuf peper en zout 1 flinke theelepel grove mosterd 1 eetlepel maïzena (optioneel) 250 gram kastanjechampignons grof gesneden

Instructies: Meng de stukken kip met een flinke snuf peper, zout en twee flinke theelepels sambal badjak. Verhit 100 gram roomboter in een braadpan en bak de kip in porties goudbruin. Haal hem uit de pan en bak in het braadvet de uien met de knoflook gedurende 2-3 minuten. Voeg 2 eetlepels bruine basterdsuiker, 2 eetlepels bloem en 1 theelepel grove mosterd toe en bak even kort mee. Leg de kip terug in de pan. Giet hierbij het flesje bier, 300 ml., water en verkruimel de twee bouillonblokjes erbij. Leg 3 laurierblaadjes en 4 kruidnagels in de pan. Breng het geheel aan de kook en laat drie minuten koken. Zet het vuur laag, leg het deksel bijna geheel op de pan en laat de kip 3 uur stoven. Voeg na 2 uur stoven de champignons toe. Maak vlak voor het serveren een maïzenapapje en roer dit er doorheen, zodat de saus dikker wordt (optioneel). Dit gerecht is heerlijk met witte rijst en een frisse salade.

INGEKOMEN POST

“Beste mensen, Dank voor mooie opmaak van de advertentie in editie 1 en het plaatsen van een redactioneel stuk bij rubriek Kanjers! Met vriendelijke groet, A. v. R. Basisschool De Vlinderboom” “Geachte redactie, Ik wil jullie graag complimenteren met de wijkkrant, die we dit jaar acht maal in de brievenbus krijgen. De onderwerpen zijn prima, gevarieerd en goed geschreven. Jullie mogen trots zijn op het resultaat! Met vriendelijke groet, F. v. d. S.” Met dank voor uw mooie complimenten! De redactie


W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0 | P. 1 1

Voorlezen is leuk!

Kinderen de baas in Tilburg

Het boek ‘Moppereend’ was populair met de Nationale Voorleesdagen van 22 januari tot en met 1 februari. Mediacoach Angela las in de Ouderkamer van de Dirigent voor uit dat boek en uit de andere prentenboeken van de Prentenboek Top10. Ook tijdens ‘Samen lezen, spelen en zingen met je kind’, dat elke maandagochtend en woensdagochtend van 9.15 – 10.15 uur bij Ouderkamer De Dirigent is en op donderdagochtend van 9.15 uur – 10.15 uur in De Lochtenbergh, werd er voorgelezen uit het boek Moppereend. Kindertheater Bram van Beusekom speelde op de basisscholen de voorstelling ‘Moppereend’. De peuters en de kleuters hebben hier weer enorm van genoten.

Ishe (met de sterrentrui) en Sedef (in het zwart) samen met Nico Kuipers, directeur van Fabory.

Op 23 januari stelden vier directeuren van Tilburgse bedrijven hun directeursstoel voor een dag beschikbaar aan leerlingen van De Vlashof. De directeuren van Bibliotheek Midden-Brabant, Fabory, Willem II en WonenBreburg deden mee. De jonge deelnemers stond de 23ste een spannende dag te wachten. Nadat ze, door de ‘Baas van Vandaag’ zelf, met de bedrijfsauto op school waren opgehaald, stonden ze die dag namelijk echt even aan de top. Geen wonder dus dat veel ‘Bazen van Morgen’ aan het begin van de ochtend een beetje bleek om de neus zien. Optrekken met de directeur van een groot bedrijf, werken aan een speciaal project, de resultaten presenteren: het ís ook niet niks.

Thuis spelen met taal Ouders leren alles over de iPad en spelen de spelletjes die erop staan om taal en woordenschat te oefenen met hun kind. Met deze ‘Taalapps voor thuis’ startte eind januari Aboe el Chayr samen met de ouders en de kinderen van de groepen 1 en 2. De iPad is zo afgeschermd dat kinderen niks anders kunnen doen en zich alleen met de leerspellen bezig kunnen houden. De iPad gaat na elke les mee naar huis tot de volgende bijeenkomst zodat kinderen thuis met hun ouders kunnen oefenen.

Elke week komen er nieuwe spellen op. Het eerste blok zit er inmiddels op. Na de vakantie is een nieuw blok gestart voor ouders van kinderen uit de groepen 3 en 4 van de Regenboog en Aboe el Chayr. Vervolgens gaat het naar de Vlashof en de Lochtenbergh. Reacties van ouders en kinderen: ‘Samen, ik leer ook!’; ‘Erg leuk!’; ‘De iPad mag niet terug, ik vind het te leuk!’; ‘Heel veel geleerd, tellen, woordjes, puzzelen.’

Natuurlijk, de kinderen die meedoen zullen door die ene dag niet allemaal uitgroeien tot directeur. Organisatie JINC die deze dag organiseert, geeft hen echter wél een flinke injectie zelfvertrouwen en, misschien wel het belangrijkste van alles, een bredere horizon. De kinderen doen bovendien een waardevol contact op waar ze later een beroep op mogen doen. Ze zien van binnenuit hoe een bedrijf werkt. Dat is niet gek, voor een dagje de baas spelen! Met Baas van Morgen wil JINC, die strijdt tegen kansenongelijkheid onder jongeren, de aandacht vestigen op het feit dat

een succesvolle loopbaan niet voor iedereen is weggelegd. Want wie geboren wordt in een omgeving met armoede en weinig rolmodellen, heeft veel minder kans om het ver te schoppen dan leeftijdsgenootjes uit rijkere wijken. Hoe slim of talentvol hij verder ook is. Voor de volwassen deelnemers is meedoen aan JINC Baas van Morgen eveneens leerzaam. Zo komen ze in contact met een wereld die hen meest

al vreemd is, en kijken ze voor een dag met andere ogen naar hun bedrijf. Jonge deelnemers krijgen zo meer geloof in hun eigen mogelijkheden en de volwassenen zien hoe getalenteerd deze kinderen zijn. Alle deelnemende kinderen en directeuren sloten de dag feestelijk af met een conferentie in ’sHertogenbosch. Mooi om daar met elkaar ervaringen te delen.


P. 12 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

Straatklinkers: Benatzkystraat Door: Ab Kuiper

Ralph (Rudolph Josef František) Benatzky (Moravské Budějovice, Moravië 1884 – Zürich 1957) was een Oostenrijkse componist van vele operettes en filmmuziek.

Aanvankelijk koos hij voor een militaire carrière, maar toen hij ziek werd op jonge leeftijd, moest hij noodgedwongen zijn militaire ambities opgeven en ging hij in Praag muziek studeren. Daar viel zijn talenkennis op; hij beheerste namelijk Duits, Frans, Engels, Tsjechisch, Pools, Hongaars en Italiaans. Benatzky studeerde muziektheorie bij onder anderen Felix Mottl. Rond 1910 leerde hij Heinrich Mann kennen en werd hij een bekende verschijning in het Münchense kunst- en cabaretleven. In 1909 trouwde hij met de chansonnière Fédi Ferard. Het huwelijk hield slechts stand tot 1914 en na zijn scheiding trouwde hij met zangeres Josma Selim, voor wie hij talloze luchtige liederen schreef. Na haar vroege dood, in 1929, trouwde hij voor de derde keer, nu met danseres Melanie Hoffmann. Hij ging daarna ook filmmuziek schrijven en had daar zoveel succes mee dat hij een villa kon laten bouwen in het Zwitserse Thun, waar hij met zijn derde vrouw na Hitlers machtsovername ook daadwerkelijk ging wonen. Zwitsers staatsburger mocht hij echter niet worden en daarom emigreerde het paar in 1940 naar de Verenigde Staten. Na de oorlog keerden zij terug naar Zwitserland, en vestigden zich in Zürich.

Foto: Miek Korsmit

Benatzky schreef meer dan 90 operettes, waarvan Im weissen Rössl, op een libretto van Hans Müller en Erik Charell, nog steeds wereldberoemd is. Deze operette speelt rond het hotel 'In het Witte Paardje' in het Oostenrijkse Sankt Wolfgang im Salzkammergut aan de Wolfgangsee. Maar ook vertaalde de literair begaafde Benatzky de opera Porgy and Bess en William Somerset Maughams memoires The Summing Up. Bron: Wikipedia

Paasmandjes van de Poolse Katholieken Door: Hans Happel

De zegening van de paasmandjes

Het uitverkoren paasmandje en het feestelijke praatje van de priester

Het hanteren van de wijwaterkwast

Op Paaszaterdag, 11 april zal het op het kerkplein voor de Mariakerk een komen en gaan zijn van vaders, moeders en kinderen met rieten paasmandjes. Vorig jaar moest ik me door een mensenmenigte heen wurmen om een plekje in de kerkbanken te kunnen bemachtigen. Op Paaszaterdag zal de kerk weer bomvol zijn, de mensen

zullen met de benen buiten hangen. Bij het priesteraltaar zal een groot aantal rieten mandjes staan. Ongetwijfeld zullen er een paar worden uitverkoren en op het altaar gezet. Daarna zal de priester zingend met de wijwaterkwast door de kerk gaan. Zélfs naar buiten het kerkplein op en zegent dan de paasmandjes.

Het feestelijk ritueel waarvan ik vorig jaar getuige was, is de jaarlijkse zegening van paasmandjes met offergaven binnen de Poolse, Rooms Katholieke parochie van Midden-Brabant. Iedere zondagmiddag vanaf 14.00 uur gebruiken deze Poolse katholieken de Mariakerk voor een Heilige Mis. Je waant je weer in de volkskerk van weleer.

Paasmaandag 13 april Antilliaans Oogstfeest Werkgroep Antaru en het Ronde Tafelhuis organiseren samen het Oogstfeest op Paasmaandag. Dit is een eeuwenoude traditie op de Antillen, waarbij de oogst aan het volk wordt getoond. Het feest start met een grote parade door Tilburg-Noord en eindigt met een festival op het Wagnerplein. Verwacht traditionele kledij, muziek, eten en veel gezelligheid. Iedereen is welkom om aan te sluiten. Het Oogstfeest start om 13:30 uur op het Wagnerplein. Van 14:00 tot 15:00 uur is de parade door de wijk en om 15:00 uur start het festival op het Wagnerplein.

Foto's: Hank Korsmit

Open dag Zaterdag 4 april 11.00u-15.00u: Opening nieuwe trainingszalen U bent van harte welkom, de koffie/thee staat klaar!

• GRATIS workshops en demonstraties • Functioneel trainen, fitness, sportief wandelen • Diverse acties o.a. GRATIS intake en fitheidstest bij inschrijving

Voor vragen kunt u contact opnemen met Werkgroep Antaru via: d_olbi@hotmail.com.

013 5470257 Benatzkystraat 38

info@fysiosport-mb.nl www.fysiosport-mb.nl


W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0 | P. 1 3

Kijk, mijn wijk .....

een plaatje met een praatje

Een Indiase Norbertijn in Tilburg-Noord

Tilburg-Noord belichaamt de multiculturele samenleving met inwoners van wel 120 verschillende nationaliteiten. De wijkkrant portretteert deze mensen; Miek fotografeert, Hans interviewt deze keer. In iedere editie een mooi plaatje met een praatje. Door: Hans Happel en Miek Korsmit

Wie op zondagmorgen om half elf de Mariakerk aan De Schans bezoekt, heeft hem ongetwijfeld al eens in het vizier gehad. Tussen de leden van de Norbertijner gemeenschap staat op het priesteraltaar tijdens de conventsviering een man uit India. Ook bij de Eucharistieviering in de kapel van Peerke Donders is hij geen onbekende. Arockiadoss Belavendran (45) is nu ruim zes jaar in Nederland, woont in de Priorij van de Norbertijnen aan de Schans en is werkzaam in hun projecten. Hij is hierheen gekomen om de Norbertijnengemeenschap aan de Schans te versterken en in de parochie te assisteren nu roepingen voor religieus leven uitblijven in de Norbertijner Abdij van Berne, aan wie het pastoraat in de parochie Heikant-Quirijnstok is toevertrouwd. Abt Denis Hendrickx heeft Arockiadoss uitgenodigd om naar Tilburg te komen. Abdij van Jamtara Honderd jaar geleden kende het Rijke Roomse leven nog een ongekende bloei. Een aantal missionarissen van de Abdij van Berne zijn toen uitgezonden naar India. Zij hebben daar de Norbertijner geest van het gemeenschapsleven en solidariteit met de armen uitgedragen en in het hart van India de Abdij van Jamtara gesticht. Inmiddels is deze Indiase dochtervestiging de grootste abdij van de Norbertijnen in de wereld, met maar liefst vijf priorijen, verspreid over het ganse Indiase continent. Haar werkveld bestaat uit het doen van de eredienst in talloze parochies, het geven van onderwijs op lager en middelbaar niveau, en het steunen van de allerarmsten op sociaal en medisch gebied. De Missieprocuur van de Abdij van Berne in Heeswijk geeft tot op de dag van vandaag financiële steun aan een groot aantal van deze projecten voor de kansarmen. Thennamary Arockiadoss is geboren in het dorpje Thennamary in de deelstaat Tamil Nadu in het zuiden van India. In het dorp is geen waterleiding, geen riolering en dus geen toilet. Voor drinkwater en irrigatie maakt men gebruik van een vijver van 5 km2, waarin het water uit de moessontijd wordt opgevangen en bewaard. Er wonen ongeveer 50 families, waarvan 10 families tot de Katholieke kerk behoren. Als kleine jongen werd Arockiadoss misdienaar in het plaatselijke kapelletje. Bij een oom zag hij in een religieus weekblad een advertentie van de Norbertijner priorij in Tamil Nadu. Hij stapte er als 18-jarige op af en na een jaar was hij postulant in de Abdij van Jamtara. Daar werd hij opgeleid tot priester en leerde Engels en Hindi. Na de priesterwijding werd hij benoemd in de priorij van Tamil Nadu. Hij werkte daar in een parochie en was directeur van een middelbare school van de Norbertijnen.

Pastor-kapelaan in de parochie Heikant-Quirijnstok “Toen de overste me voor de eerste keer vroeg naar Nederland te gaan om daar te werken voor de Missieprocuur, vond ik dat veel te vroeg. Ik was nog maar net rector van een school. Twee jaar later kwam er een nieuw verzoek. Het priesterbestand in de Abdij van Berne te Heeswijk vergrijsde. Abt Denis Hendrickx nam contact op met de abt van de dochterabdij in Jamtara. Ik werd opnieuw uitverkoren. Toen dacht ik: misschien heeft God een plan met mij in Nederland, laat mij het proberen”. Sinds oktober 2018 is Arokiadoss door de bisschop van

Den Bosch officieel benoemd tot pastor- kapelaan in de parochie Heikant-Quirijnstok en medeverantwoordelijk voor de Heilige Mis, doop, ziekenzalving, uitvaart, huwelijk en alle andere pastorale activiteiten in de parochie. Sinds 2015 gaat hij ook wekelijks de Eucharistie vieren met de zusters Norbertinessen van St. Catharinadal in Oosterhout. “Er zijn veel verschillen tussen het leven en werken in India en in Nederland. In het begin waren het weer, de taal, de cultuur, het eten grote uitdagingen voor mij. Maar nu ben ik gewend en voel ik me hier thuis. En ik blijf leren!”

Ondersteuning bij zorgvragen De gemeente Tilburg vindt het belangrijk dat goed naar haar inwoners wordt geluisterd. Daarom zijn naast professionele onafhankelijke cliëntondersteuners ook vrijwilligers beschikbaar die mensen kunnen helpen om hun ondersteuningsvraag duidelijk te krijgen. We noemen deze professionals en vrijwilligers meedenkers.

Hoe werkt dat dan?

Meedenkers helpen inwoners hun verhaal te vertellen en de weg te vinden in het ingewikkelde sociale domein in Tilburg. Ze zijn daartoe opgeleid en weten wat er van hen wordt verwacht. Meedenkers helpen inwoners gesprekken

voor te bereiden en hun zorgvraag beter te formuleren. Dit zorgt ervoor dat zorgprofessionals effectiever kunnen werken en sneller de hulpvraag kunnen beantwoorden.

naar: meedenkers@contourdetwern.nl. Of kijk op t-helpt.nl/meedenkers.

Rolph Dols, wethouder zorg en welzijn: "Met alle veranderingen op het gebied van ondersteuning is het niet voor iedereen eenvoudig de juiste zorg te vinden. Dit vraagt van de gemeente dat we mensen daarbij ondersteunen. Meedenkers kunnen daar een belangrijke rol in spelen." In het filmpje wordt uitgelegd wat een meedenker voor je kan betekenen. Wil je meer informatie over de professionele en vrijwillige meedenker? Bel 013 583 9909 of mail

Uw iphone is kapot ? Uw laptop of pc is heel traag ? Bij CityComputers in Tilburg Noord bent u op het juiste adres voor een supersnelle en goedkope reparatie van uw laptop, pc, tablet of smartphone ! Dit al 16 jaar ! Bijv:Uw iphone scherm gerepareerd al vanaf 35,Bijv:Uw laptop/pc 5x sneller met ssd upgrade 99,-

Te huur

Representatieve kantoorruimte gelegen in een woonwijk oppervlakte 190m 2 inclusief toilet en pantry voor diverse doeleinden: administratie/ boekhouding/ dagbesteding/ fysiotherapie/ pedicure/ kapper/ bso etc. Puccinistraat 15, Tilburg 06 - 47 508 446 of jac@remeijsen.nl

Bel voor afspraak of kom langs ! De meeste reparaties zijn klaar binnen 30 minuten terwijl u wacht, onder genot van een verse kopje koffie of thee ! City Computers Tilburg, sinds 2002 úw computer en smartphone winkel in Tilburg Noord ! Leharstraat 107-b (tegenover dierenspeciaalzaak Baloeke) Telnr: 0135820322 / app : 0641495215 / www.citycomputers.nl


P. 1 4 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

Tiramisu! Méér dan een lekker toetje! Door: Myriam Krol

Wist je dat er steeds meer communities online zijn? Groepen mensen die elkaar helpen? In Noord is er weer een nieuwe. Sinds een jaar timmert ‘Tiramisu Designed to help you’ aan de weg. Maria Antonietta Gallo startte eigenlijk tien jaar geleden al met Tiramisu. “Ik verzamelde gedragen kinderkleding. Ik vond het jammer om weg te gooien. Mijn nichten en neven wisten dit al snel van mij en ik kreeg ladingen kinderkleding van hen. Maria sloeg alle kleding op in de berging van haar flat aan de Sibeliusstraat. Op basisschool de Lochtenbergh waar ik dagelijks kwam met mijn drie zonen, kende ik de gezinnen die het niet breed hadden. Ik gaf de kleding aan hen.” Haar verhaal ging snel de ronde en zo werd er een mooi tweedehands circuit geboren. “Ouders brengen kinderkleding die niet meer past, en kunnen op bestelling vaak een maatje groter weer naar huis nemen. Maar ook als ouders niets kunnen inleveren kunnen ze een bestelling plaatsen en kleding meenemen.”

te Mariska aan de promotie van Tiramisu. Ze maakten een facebookpagina, een flyer en visitekaartjes en sinds een jaar werkt Tiramisu als een olievlek.

Zomerjassenactie

Een lekker toetje

Tiramisu is de naam die Maria aan haar kledingruil gaf. “Ik ben een Italiaanse en Tiramisu, dat lekkere romige toetje, betekent ‘trek me omhoog’. Dat is precies wat ik wil doen met mijn kleding, mensen helpen er weer bovenop te komen door gratis kinderkleding te geven. Ook kun je speelgoed bij ons kwijt, dat ik dan doorgeef aan andere gezinnen.”

“Mariska heeft haar berging in de flat nu ook beschikbaar gesteld voor de opslag van kleding. Daar ben ik heel blij mee. We hebben nu bijvoorbeeld al een maand een winterjassenactie. Ouders komen hier een winterjas uitzoeken, ze kunnen hun oude, als die nog goed is, weer Links Mariska en rechts Maria van Tiramisu Foto: Tiramisu inleveren. De winterjassenactie stopt volgende week, dan slaan we alle jassen die nu wil hebben, dan kunnen de eigenaren die spullen naar hebben op in de berging. Volgend jaar halen we ze weer hen brengen, zo komt het op de goede plek terecht.” voor de dag. Nu beginnen we aan de zomerjassenactie.”

Tiramisu is nu een olievlek

Facebook werkt goed

Maria ontmoette Susan en Mariette van ContourdeTwern (CdT). Zij zagen dat Maria’s werk heel welkom was in haar buurt. Ze boden aan om Maria te ondersteunen. Een garagebox die CdT huurt van WonenBreburg en die als ontmoetingsplaats is ingericht, stelden ze twee dagdelen beschikbaar aan Maria. Dan heeft Maria een plek om mensen te ontvangen en de kleding te kunnen ruilen. Maria leerde vorig jaar Mariska kennen, die ook in de flat woont bij haar. Mariska, moeder van een zoon, zocht een stage, ze wilde goed werk doen. Samen met Maria en CdT werk-

De Facebookpagina zorgt voor direct contact met mensen. Maria plaatst berichten van wat ze in de aanbieding heeft. Mensen reageren en komen het halen. Nu kan ze ook berichten plaatsen of mensen iets over hebben. “Voor een klant zocht ik een jongensfiets. Voor een ander een ledikantje. Dat plaats ik dan op Facebook. In no time had ik die fiets en dat ledikant geregeld. Nu mensen dit weten, bieden ze soms ook huisraad aan. Maar daar kan ik niet aan beginnen, zo groot is mijn opslag niet. Wat ik wel doe, is dit aanbod op Facebook plaatsen. Als er dan iemand het

Ben je benieuwd naar Tiramisu?

Kijk op facebook.com/tiramisudesignedtohelpyou Like die pagina, dan volg je hen en kun je lezen wat ze in de aanbieding hebben. Maar nog belangrijker, je ziet waar ze behoefte aan hebben. Twee keer per week is er de inloop bij garagebox nr 369 bij de flat in de Sibeliusstraat, dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur en donderdagochtend van 11.00 tot 12.30 uur. Wees welkom voor een hulpvraag, een donatie of gewoon een lekker bakje thee/koffie. Je kunt Maria en Mariska ook mailen via: tiramisudesignedtohelpyou@gmail.com

ROYAAL AANKLOOIEN IN HET PALEIS OP WEG NAAR EEN PUBLIEKSVRIENDELIJKE P(A)LACE TO BE Wat doen we met het Paleis van Koning Willem II? Wordt het een plek waar je als inwoner hoogstens komt om te trouwen? Om er voor het bordes te staan bij de start van het carnaval of het vieren van een bekeroverwinning? Dit pand verdient volgens veel Tilburgse organisaties meer reuring en een bredere invulling. “Het Paleis moet een p(a)lace to be worden voor álle inwoners en een levendig onderdeel van het nieuwe Stadsforum”, zegt Gert-Jan de Graaf van Stadmuseum Tilburg. Hij nam eind vorig jaar het voortouw en riep een initiatiefgroep bij elkaar. Deze groep gaat de komende maanden oefenen met zo’n publieksvriendelijke invulling en roept inwoners van Tilburg op om actief mee te denken.

Spannend burgerinitiatief

Het witte gebouw in hartje centrum heeft grote potentie voor de identiteitsvorming en -beleving van de Tilburgers. Hoe bijzonder zou het zijn als inwoners juist in een Paléis nadenken over, en vooral meedoen aan, nieuwe vormen van inwonersbetrokkenheid. Waar de florerende Tilburgse debatcultuur een plek krijgt in de oude raadzaal. Waar

jong en oud binnenloopt voor een goed gesprek over het samenleven in een stad met ruim 100 nationaliteiten. Waar creatievelingen zich buigen over stedelijke identiteit. De uitdaging is om dit een typisch Tilburgse invulling te geven. Dit moet lukken in de stad waar recent het Spoorpark als grootste burgerinitiatief van Nederland een plek vond.

Royaal aanklooien

Makkelijker gezegd dan gedaan. Om het paleis te veranderen in een nieuwe p(a)lace to be gaat de initiatiefgroep bestaande uit circa 25 Tilburgse partijen de komende maanden allereerst oefenen. Allerlei partijen die dit idee een warm hart toedragen gaan voor reuring zorgen, gaan de stád uitnodigen voor reuring te zorgen. “De groep is breed. Van welzijnsorganisaties tot citymarketing, van MBO-docenten en theatermakers tot de lokale debatclub. Onlangs sloot de carnavalsstichting zich aan, zij openen dit bijzondere experiment graag op zaterdag 15 februari om 13.00 uur tijdens Proefblaoze. Want dat is wat we gaan

Foto van het Paleis door Multivision & Partners ,1993, uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg

doen: proeven doen, royaal aanklooien in aanloop naar een echt p(a)lace to be”, lacht Gert-Jan de Graaf. “Wie wil weten wat er precies gaat gebeuren kan ons volgen op www.palacetobe.nl.” Noteer in ieder geval alvast 18 april in je agenda. Op die dag nemen creatieve studenten van Fontys het Paleis een dag over. Nieuwe ideeën voor activiteiten zijn welkom! Opgeven hiervoor kan via www.palacetobe.nl

Vrijmarkt in Wijkcentrum de Symfonie Door: Ab Kuiper De Vrijmarkt wordt gehouden op elke laatste zondag van de maanden september t/m november en januari t/m april, met uitzondering van de feestdagen. Elke dinsdagavond zit Frans van Hoof, de coördinator, aan zijn tafel in de ontmoetingsruimte van Wijkcentrum De Symfonie om inschrijvingen te noteren en vragen te beantwoorden, uiteraard met uitzondering van de maanden dat er geen Vrijmarkt is. U kunt hem echter het hele jaar bereiken door te bellen naar 06-21706456 of te mailen naar famvanhoof@hotmail.com. Je kunt natuurlijk ook even het Wijkcentrum op dinsdagavond inlopen en Frans persoonlijk benaderen. Hij is aanwezig van 19.00 tot 20.00 uur. Frans is een vrijwilliger pur sang: hij beheert, samen met een aantal andere vrijwilligers, de 40 kramen die opgezet kunnen worden. Die staan binnen, dus geen last van kou en het weer. De kosten per kraam zijn maximaal €12.50. Entree kost €1 voor personen vanaf 10 jaar.

Ben je jonger dan mag je er onder begeleiding voor niks in. Een deel van die inkomsten gaat naar het organiseren en onderhoud van de Vrijmarkt. De rest wordt gebruikt voor sociale activiteiten in Wijkcentrum De Symfonie. Met dit geld worden evenementen bekostigd die daardoor beter betaalbaar en of gratis zijn. Er is een reglement waarin voor standhouders alle spelregels beschreven staan. Dat wordt aan elke huurder van een kraam uitgereikt. Hieraan wordt strikt de hand gehouden: maximaal 30 procent van de koopwaar mag uit nieuwe spullen bestaan. De rest valt onder herbruikbaar. Frans heeft me op het hart gedrukt om vooral de nadruk op Vrijmarkt te leggen dus geen rommelmarkt! Waarvan akte. Weer een van die activiteiten in Tilburg-Noord die uw aandacht en bezoek meer dan waard zijn.

Foto: Peter Tang


W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0 | P. 1 5

Muziekvereniging L’Aventure Musicale Door: Ab Kuiper

Als ik op woensdagavond Wijkcentrum De Symfonie binnenloop, wordt er druk gewerkt aan de opstelling voor de repetitie van L’Aventure Musicale. Dit orkest staat onder leiding van Peter-Paul van Esch, een fijne dirigent met een grote vakkennis en eigen opvattingen over muziek maken. Het is de vaste repetitieavond voor het groot orkest, waarin jong en oud samen oefenen voor optredens, bijvoorbeeld het begeleiden van zang, dans, toneel of solisten of gewoon concerten. Dit maakt muziek maken bij L’Aventure Musicale zo aantrekkelijk. Peter-Paul van Esch heb ik ooit zelf meegemaakt als dirigent (Ab speelt tuba, red.). In ons gesprek komt naar voren dat hij niet gelukkig was met de wijze van muziek maken in de harmoniewereld ‘oude stijl’. Hij zegt daarover: “Ik wilde graag het oubollige vermijden en muziek met inhoud gaan spelen. Harmoniemuziek oude stijl spreekt de jeugd niet aan. Kijk maar hoeveel orkesten er vroeger waren en er nu nog over zijn. Mijn filosofie omvat een goede opleiding, verenigingsleven met thuisgevoel voor jong-enoud en spelen met gevoel in alle muziekstijlen en culturen. Daarover heb ik nagedacht, mededenk(st)ers gezocht en toen Muziekvereniging L’Aventure Musicale opgericht met een eigen muziekopleiding. Om de jeugd te bereiken, geven we muzieklessen op scholen in Tilburg-Noord, daar kunnen kinderen proefblazen. Daarna kunnen ze zich inschrijven voor een blazersklas van vijf weken om nader kennis te maken met muziekinstrumenten. Zijn ze dan nog steeds enthousiast, kunnen ze inschrijven voor de muziekopleiding. Ze krijgen dan wekelijks muziekles en kunnen na circa twaalf maanden meespelen in het Wijkorkest Tilburg-Noord. De lessen vinden plaats op of in de buurt van school.” Op donderdagmiddag oefent het leerlingen Wijkorkest Tilburg-Noord van 16.15 – 17.15 uur. Als ik zie hoeveel leerlingen meedoen, zal menig Harmonie jaloers zijn. Het zijn er ruim dertig en dat aantal is groeiend. Ik maak een praatje met leerlinge Lotte van Bergen; een leuke meid die heel aardig klarinet speelt. Ze vertelt dat zij op de basisschool al in aanraking is gekomen met een muziekinstrument en het heeft leren bespelen. Ze is een leerlinge van het eerste uur. “Ik was acht jaar toen ik met lessen ben begonnen en ik ben nu dertien. Ik mag al een tijd meespelen in het grote orkest en ik vind het spelen daar fijn.” Op de vraag of ze ook andere kinderen zou aanraden een instrument te leren bespelen, is ze zeer positief.

Optreden Spoorpark grote en leerlingenorkest samen

Heb je zin gekregen om (weer) muziek te maken? Kom eens luisteren, praat met de muzikanten en zie hoe de dirigent werkt. Geen instrument (meer)? Vraag naar de mogelijkheden om er een te krijgen. Als je in het groot orkest wil mee spelen, moet je noten kunnen lezen en je instrument redelijk beheersen. Haal je dat niveau nog niet, geen nood, er zijn volop mogelijkheden om daar met lessen te komen. Samen muziek maken geeft veel voldoening. Muziekvereniging L’Aventure Musicale omvat: Orkest

Voor verdere informatie zie: https://www.wijkorkesttilburgnoord.com

ACTIEF HET VOORJAAR IN ?!

Uitbreiding van service-uren bij de Bibliotheek Wagnerplein

GREEP UIT ONS AANBOD FYSIOFIT

Met ingang van februari gaat de Bibliotheek Wagnerplein nog meer service bieden aan haar bezoekers. De service-uren worden uitgebreid. Voortaan kunnen bezoekers ook in de ochtend terecht met hun vragen.

Van maandag t/m zaterdag kunt u vanaf 10 uur terecht voor: • advies over boeken • hulp bij het zoeken in de digitale bestanden • informatie over activiteiten en cursussen van de bibliotheek • abonnementen en klantenservice • en alle andere vragen. Wij helpen u graag.

L’Aventure Musicale (grote orkest), Wijkorkest Tilburg-Noord (leerlingenorkest) en de Muziekopleiding. Het Reeshoforkest is een leerlingenorkest in oprichting. Voor laagdrempelige informatie over instrumenten, lessen en lesgelden neemt u contact op met Annemarie Eversdijk, coördinator muziekopleiding L’Aventure Musicale, tel. 06-51917214 of e-mail: aventuremusicale@gmail.com

|

FITNESS

|

(HOT) YOGA

|

PILATES

|

ZUMBA

|

JIU JITSU

SENIORENFITNESS 55+ ELKE DINSDAG EN DONDERDAG VAN 14:00 TOT 15:00 UUR

Vochtophoping, oedeem? Na kanker? Dikke benen en pijnklachten? Acne, liiekens, vlekjes en plekjes? Overbeharing, rode vaatjes?

HELE MAAND APRIL GRATIS SPORTEN VOOR SENIOREN 55+ INCL. GRATIS KOFFIE & THEE INTERESSE? KOM VRIJBLIJVEND LANGS!

Wilt u meer weten over de behandelingen? Wilt u meer weten over mogelijke vergoeding door de zorgverzekeraar?

Bel of mail ons

Service-uren:

Maandag t/m donderdag 10.00-18.00 uur Vrijdag 10.00-20.00 uur Zaterdag 10.00-15.00 uur De openingstijden van de Bibliotheek Wagnerplein zijn ongewijzigd: Maandag t/m donderdag 10.00-18.00 uur Vrijdag 10.00-20.00 uur Zaterdag 10.00-15.00 uur

info@atossahuidtherapie.nl 06-36393993 Verdiplein 88-90 Tilburg

Sportinstituut Ooms Noord | Von Suppéstraat 35 | 5011 EE Tilburg Telefoon: 013 303 2285 www.sportoomsnoord.nl


P. 16 | W I J K K R A N T N O O R D | M A A R T 2 0 2 0

Duurzaamheid en samen delen in De Ypelaer Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderwerp. Wat duurzaamheid precies is, weten vrijwilligers uit Tilburg-Noord die zich bezighouden houden met het repareren en samen delen van spullen. Op 5 april laten zij dit graag aan je zien, tijdens de familiedag in wijkcentrum De Ypelaer. Kom 5 april tussen 12.00 en 16.00 uur ontdekken hoe leuk en handig duurzaamheid is tijdens een gezellig en gratis heropeningsfeestje. Repair-café en Beter Stokhasselt Vrijwilligers werken via ContourdeTwern bijvoorbeeld bij het Repaircafé en Digicare. Hier repareren ze kapotte elektrische apparaten of computers van wijkbewoners. Bij de fietswerkplaats kunnen wijkbewoners terecht om hun fiets te laten opknappen en ‘Beter Stokhasselt’ is een klussendienst door en voor wijkbewoners. En dit alles voor een kleine tegenprestatie in de vorm van een kleine vrijwillige financiële bijdrage of een dienst, bijvoorbeeld een lekkere traktatie. Bij Tiramisu kunnen buurtbewoners kinderkleding doneren voor andere buurtbewoners. Bij de Ruilwinkel en het Speelgoedpunt kunnen kleding (voor volwassenen en kinderen), kleine spullen en mooi speelgoed ingeleverd worden. Wat je zelf niet meer nodig hebt, deel je zo met anderen. Bij de Ruilwinkel krijg je voor de ingeleverde kleding ruilpunten waarmee je weer andere kleding kunt uitkiezen. Alles door en voor wijkbewoners. Zo zorgen we in de wijk voor het milieu en voor elkaar! Aanpassingen in de winkel

Kom op 19 maart geluk zaaien op de Vrijwilligersmarkt

De

vrijwilligers

van

deze

projecten

werken steeds meer met elkaar samen en wijzen de bezoekers ook op de andere

Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk zorgt voor een groter geluksgevoel. Dus…kom naar de grote Tilburgse Vrijwilligersmarkt en word

projecten. Want hoe meer mensen ervan

HAPPY!

weten, hoe meer we met elkaar bereiken. De

Er zijn tientallen vrijwilligersorganisaties aanwezig bij Fontys Hogescholen Tilburg die graag met je in gesprek gaan. Verzamel kanskaarten in het

vrijwilligers van Ruilwinkel De Ypelaer en

live Monopolyspel, bezoek de barber, laat je inspireren door de ‘motivational speaker’, get a gadget, kom relaxen in de Vacaturebank, praat met

van Speelgoedpunt Tilburg-Noord gaan

een matchmaker, doe de vrijwilligerstest en scoor een leuke vrijwilligersklus.

vanaf nu ook gebruik maken van dezelfde ruimte in het wijkcentrum. Daarom zijn er

De Vrijwilligersmarkt is op 19 maart van 15.00 tot 18.00 uur bij Fontys Hogeschool (Stappegoor). De markt is gratis!

wat aanpassingen gedaan in de inrichting en aankleding van de winkel.

Wijkcentrum De Ypelaer krijgt gouden ‘gezond’ certificaat Vorige maand zijn dertien Tilburgse wijkcentra bekroond met het certificaat ‘gezond wijkcentrum’. De wijkcentra ontvingen van ContourdeTwern-bestuurder

Gon

Mevis

en wethouder Rolph Dols (zorg, welzijn en

ContourdeTwern in Noord

gezondheid) een gouden (drie wijkcentra),

adres

zilveren (acht wijkcentra) of bronzen (twee wijkcentra) certificaat dat staat voor een gezonder aanbod in de kantines. De uitreiking

tel

vond plaats in De Ypelear in Tilburg-Noord, een van de wijkcentra die een gouden certificaat

MFA De Symfonie Eilenbergstraat 250 5011 EC Tilburg 013 455 38 00

adres

kreeg. Gezondere alternatieven

bieden, kunnen bezoekers van Tilburgse wijk- prominent te positioneren, is het makkelijker

Tilburgse wijkcentra, en dus ook De Ypelaer,

centra een bewustere keuze maken. Zo is het een gezondere voedingskeuze te maken. Om

zijn steeds gezonder en bewuster van het eten

assortiment aangevuld met producten uit de water drinken te stimuleren, staan er kannen

en drinken dat ze aanbieden. Door gezondere

‘schijf van vijf’, zoals noten, zoute popcorn water op de bar. Hier mogen bezoekers vrij

alternatieven voor alle producten aan te

en fruit. Door deze bewuste toevoegingen en onbeperkt van pakken

Wijkcentrum De Ypelaer Corellistraat 10 5049 EM Tilburg tel 013 455 29 28 internet www. contourdetwern.nl

Deze pagina is een uitgave van ContourdeTwern.