Page 1

2010

|1

V

Lente editie

anaf 1 april zijn ze weer in de stad aan het werk: ruim 350 schapen die bermen en groengebieden in de stad kort houden. Nieuw dit jaar is dat de belevenissen van de herder en zijn kudde ook via twitter te volgen zijn. Voor het vierde achtereenvolgende jaar zet de gemeente schapen in bij het ecologisch beheer van het groen in de stad. Deze manier van werken past in het streven om van Groningen een duurzame stad te maken. Door bermen en taluds door schapen te beheren verbetert de structuur van de bodem en kunnen nieuwe zaden kiemen. Hierdoor vertoont de beplanting meer variatie. De schapen dragen zaden mee in hun vacht en verspreiden zo allerlei plan-

tensoorten. De 350 Schoonebeekers en Veluwse heideschapen komen aan in het noorden van de stad. Ze brengen allereerst een bezoek aan de kinderen van kinder-

graag weer terugkomen. Herder Bouke Arends doet verslag van dit bezoek: ter plekke maakt hij zijn eerste “tweet�, een ultrakort twitter-berichtje. De eerste week van april is de

dagverblijf Kits, aan de Deimten. De kinderen kennen de schapen nog van vorig jaar en zien ze

kudde aan het werk langs het Reitdiep, ter hoogte van de prof. Uilkensbrug.

In dit nummer: Pagina 2 van de voorzitter pagina 3 onderwijsontwikkelingen in de wijk Reitdiep pagina 4 werken in de wijk pagina 6 Grootklooster pagina 8 v.d. activiteiten commissie Modelbouw Vaargroep pagina 9 Kidspagina pagina 10 lentekriebels 2010 pagina 12 Sport en Spel dag


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Van de voorzitter

Ik zal deze keer ingaan op de algemene jaarbijeenkomst van de bewonersvereniging van onze wijk Reitdiep.

A

fgelopen maart is er een goed bezochte algemene jaarbijeenkomst geweest van de bewonersvereniging Reitdiep in Dorkwerd. Ik schat dat er zo’n tachtig mensen uit de wijk aanwezig waren. Helaas kon dhr. Mutinga, directeur van Waterborg onverwachts door ziekte niet aanwezig zijn.

2

Ik wil in ieder geval alle commissieleden en bestuursleden bedanken voor hun bijdragen op deze avond. Ook de kascommissie die overigens vol lof was over het financiële beleid van onze penningmeester bedankt voor zijn verslaglegging. Jans Oeben is deze algemene jaarbijeenkomst begonnen om een en ander te vertellen over alle ontwikkelingen in de wijk. Zo is hij ingegaan op de groene enclave. Helaas loopt door nieuwe perikelen met de Twentse bouwers de grondwerkzaamheden enige vertraging op. Ook liet hij de aanwezigen weten dat de bouw van o.a. de Jumbo winkel in Reitdiep Haven waarschijnlijk rond september 2010 zal starten. Ook kondigde Jans Oeben aan dat hij afscheid neemt van de gemeente Groningen. Zijn taken worden bij de gemeente overgenomen door Jelle Dijkstra (Reitdiep Haven) en door Herman Lubbers (School en Groene Enclave en Reitdiep plan 3 en 4). Beide heren werken bij ROEZ van de gemeente Groningen.

Vervolgens werd op de jaarbijeenkomst het jaarverslag gepresenteerd door onze secretaris Alice Koning. Het financieel jaarverslag werd gepresenteerd door onze penningmeester Dirk van de Kolk. Hij wist onder andere te melden dat er jaarlijks een bedrag door de wijkvereniging wordt gespaard om te zijner tijd een bijdrage te kunnen doen voor een kunstobject in de wijk. Door de aanwezigen was er alle lof voor de secretaris en de penningmeester. Dick Visser, de coördinator van de wijkkrant heeft kort iets gezegd over de wijkkrant en de nieuwe wijkwebsite. Zo is er bij de wijkkrantcommissie na 7 jaar afscheid genomen van Gerard de Vries als vormgever en is deze plaats nu ingenomen door onze wijkbewoner Henk Jasper die ook bekend is met digitale vormgeving. Vervolgens heeft Alice Koning kort iets gezegd over de activiteitencommissie en de lentekriebels. Het paasfeest en de sport en speldag die we vanuit de wijkvereniging organiseren. Gert-Jan Verheij, de nieuwe coördinator voor de commissie Verkeer, Vervoer en Veiligheid is ingegaan op de activiteiten van deze commissie en op de stand van zaken rondom de bruggen. Dieuwke Visser heeft kort de stand van zaken omtrent de school toegelicht. Ze wist onder andere te melden dat de school waarschijnlijk

pas in 2012 in gebruik zal kunnen worden genomen. Vanuit het bestuur is afscheid genomen van Erik Wolthuis en Annemiek Kloosterman. Na de vergadering hebben zich in ieder geval twee nieuwe bestuursleden gemeld voor actieve deelname in het bestuur. Tijdens de volgend jaarvergadering zullen we deze nieuwe bestuursleden voorstellen. Na een korte pauze was er nog genoeg aandacht voor het verhaal van Rianne Waanders en

Ton van Dijk van het Poortje. Zij gaven uitleg over de werkwijze en de plannen van Wilster. (zoals de locatie in onze wijk nu heet van het Poortje). Al met al kijkt het bestuur terug op een zinvolle en drukbezochte jaarbijeenkomst van de wijkvereniging. Tot slot hopen we weer vele actieve wijkbewoners te zien tijdens de lentekriebelsdag en de sport en speldag in onze wijk. Jan Mulder, Voorzitter Bewonersvereniging Reitdiepwijk.


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Onderwijsontwikkelingen in de wijk Reitdiep Van:

Gerrit Alssema, directeur De Hoeksteen Wieke Zondervan, projectleider Openbaar Onderwijs

E

en aantal weken geleden kregen we de vraag van een lid van de wijkvereniging eens iets te schrijven over de ontwikkelingen van de nieuwe ‘brede’ school in de wijk Reitdiep. Natuurlijk willen we graag aan dat verzoek gehoor geven. Er moet een heel traject doorlopen worden voordat het definitieve gebouw er staat. Daarom is het goed te vertellen waar wij als partners en toekomstige gebruikers op dit moment mee bezig zijn. Even voorstellen! De partners zijn: • SKSG: verzorgt de voor- en naschoolse opvang; • COP: start met een peuterspeelzaal; • Kits: verzorgt de kinderopvang; • CBS De Hoeksteen: verzorgt christelijk basisonderwijs; • Openbaar Onderwijs Groep Groningen, (naam wordt op een nader te bepalen moment bekend gemaakt): verzorgt openbaar basisonderwijs. Deze vijf partners hebben er zin in samen voor de kinderen in de wijk Reitdiep onderwijs en opvang te organiseren.Het leuke is dat we naast deze partners te maken hebben met een enthousiaste architect en twee medewerkers van dienst OCSW en Openbaar Onderwijs Groep Groningen. Samen met deze mensen vergaderen we eens per twee weken over het nieuwe gebouw en het gebruik ervan. In november hebben de gebruikers met elkaar gesproken over samenwerking als het gebouw er eenmaal staat. Dat is een grote uitdaging. We hebben afgesproken dat we samen gaan werken en

gaan zorgen voor een goed pedagogisch klimaat in het gebouw. Ook willen we gezamenlijk gebruik maken van de personeelsruimte en de vergaderruimte. De openbare basisschool gaat ook overdag gebruik maken van de lokalen van de buitenschoolse opvang. Verder gaan beide basisscholen gebruik maken van het technieklokaal van de SKSG. Begin maart hebben de beide scholen besloten om te starten op een noodlocatie in de wijk Gravenburg (Maurisiusstraat). We starten met 4/5 jarigen. Voor de basisscholen vraagt deze start veel overleg. We moeten aan alles denken. Gelukkig hebben beide scholen een klankbordgroep achter de hand. In de klankbordgroep zijn ouders of toekomstige ouders vertegenwoordigd die mee willen denken over de ontwikkelingen binnen de scholen. Voor de nieuwe openbare basisschool is alles nieuw, er wordt een volledig nieuwe school opgericht. Voor De Hoeksteen gaat het betekenen dat een deel van de leerlingen de overstap op termijn gaat maken naar de nieuwe school in de wijk Reitdiep. De ouders van kinderen van OBS De Vlint die in Reitdiep wonen, moeten de keus maken of ze hun kinderen willen laten overstappen naar de nieuwe openbare basisschool. Als deze wijkkrant verschijnt, is er een voorlichting geweest over het onderwijsconcept van beide basisscholen voor ouders van de wijk Reitdiep en andere belangstellende uit de wijk. Hoe de voor-, tussen- en naschoolse opvang te realiseren is nog een gespreksonderwerp voor de komende weken. Misschien is daarover al meer bekend als deze krant verschijnt.

Kunst in de wijk Reitdiep

Z

oals iedereen inmiddels heeft mogen ervaren is onze wijk weer een stukje uitgebreid. De Reitdiephaven (deel 1) is opgeleverd en waarna het nog eventjes wachten is op het tweede deel. Tevens zal er spoedig een aanvang gemaakt worden met de al zoveel besproken “groene enclave”. Ook staat er een schooltje en nog een deel woningbouw op de planning. Kortom, de wijk Reitdiep begint nu echt een volwassen wijk van Groningen te worden. Een ding ontbreekt er echter nog: Kunst! Nergens in de wijk staat bijvoorbeeld een beeld, een mooie fontein of bijvoorbeeld een design bank. Het lijkt ons hoog tijd om hier iets aan te gaan doen. Kunst echter is niet iets wat zomaar georganiseerd is, en al was dat zo, er zijn evenveel smaken als dat er mensen zijn.

Daarom doen wij bij deze de volgende oproep: Wie hebben er tijd en zin om samen met de bewonersvereniging een voorstel te ontwikkelen welke draagvlak heeft vanuit de wijk! Dit voorstel zullen wij vervolgens ook samen met de gemeente ten uitvoer trachten te brengen. Als bewonersvereniging hebben wij regelmatig contact met de gemeente, zij heeft in een eerste reactie al te kennen gegeven hier positief tegenover te staan en daar waar mogelijk ondersteuning te willen bieden.

Voor aanmeldingen graag even een mail met je contactgegevens naar Dirk van der Kolk. d.vanderkolk@home.nl of naar: bestuur@reitdiepwijk.nl

3


Werken in de wijk

Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

4 Johanna Hemstra, tekentaal als uitlaatklep Door Dick Visser

O

f we een keer langs wilden komen voor een stukje in de wijkkrant, mailde Johanna Hemstra een klein jaar geleden. De kersverse ondernemer was in de Tjariet net een eigen bedrijf gestart: Het Tekenatelier. Ah, leuk. Samen een beetje schilderen en kunstzinnig bezig zijn? Nee dus, creatieve therapie voor jongeren met emotionele problemen, adhd of een autistische stoornis. En nu niet gelijk aan geitenwollen sokken of zweverig gedoe denken. Het Tekenatelier biedt uiterst praktische therapie. Johanna Hemstra vertelt over haar eerste jaar als zelfstandig therapeut. Altijd bijzonder om te zien hoe ondernemers in de wijk wonen en werken onder één dak combineren. We hebben verbouwde garages

en vernuftig geïntegreerde salons gezien, maar de woning van Johanna Hemstra heeft geen kunstgrepen nodig. Met slechts partner Geert Job Sevink en een aantal katten als medebewoners biedt Tjariet 58 meer dan voldoende ruimte. Op de bovenste verdieping heeft Johanna de beschikking over twee smaakvol ingerichte ateliers. Veel licht, ruime werkplekken, zelfgemaakte kunst aan de muur en een warme sfeer. Een gesprek aan de tekentafel en de onvermijdelijke aftrap: wie is Johanna Hemstra eigenlijk? Johanna Hemstra: “Ik ben een geboren Friezin, maar opgegroeid in de Randstad. Voor mijn studie ben ik weer teruggegaan naar mijn geboortegrond. In Leeuwarden volgde ik de lerarenopleiding Nederlands en Frans. Daarna heb ik mijn doctoraal Nederlands in Groningen gehaald. Na mijn studie heb ik een keur aan banen gehad in de reclame en de communicatie. Middels mijn eigen bureau, Johanna Hemstra Tekstproducties, schreef ik onder andere voor het toenmalige AZG, de NAM

BOOS en wat toen nog psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord heette in Zuidlaren. Vervolgens werkte ik acht jaar bij de Hanzehogeschool. Voor de faculteit Gamma en het conservatorium deed ik de

public relations met alle communicatietaken die daarbij horen. En toen...ha

alles is met elkaar verbonden. Met creatieve therapie probeer ik via een beeldende ingang dichter bij het kind te komen. Veel kinderen die vastlopen, om welke reden dan ook, uiten zich moeilijk. Een beeld staat dichtbij en opent vaak de weg naar een gesprek of is in elk geval een ingang”. Waarin verschilt in dat opzicht therapie dan van onderwijs?

VERDRIETIG ha......, was het tijd voor de grote verandering. Serieus, ik wilde wat anders. Dat is nu zo’n tien jaar geleden. In mijn loopbaan had ik eigenlijk alleen mijn talige kant ingezet en ontwikkeld. Mijn creativiteit bleef een ondergeschoven kindje, daar wilde ik wat mee doen. Via de opleiding creatieve handvaardigheid bij het Kunstencentrum kon ik stage lopen bij De Bolster. Dat beviel wederzijds zo goed dat ik daar ben gebleven. Ik werk er inmiddels al weer zo’n tien jaar. De Bolster biedt voortgezet praktijkonderwijs voor jongeren met een leerachterstand. Dan moet je denken aan jongens en meiden met een laag IQ van tussen de 60 en 80. Het zijn klassen van maximaal 14 kinderen. Ik geef handvaardigheid en tekenen, dat zijn natuurlijk heerlijke vakken voor de doelgroep. Toch wilde ik nog meer, vooral de individuele begeleiding trok me. Een op een bereik je nu eenmaal meer dan in een groep. In Zutphen volgde ik een particuliere opleiding voor creatieve therapie. De opleiding is gebaseerd op de holistische visie. Daarin wordt de mens beschouwd als een geheel. Als op één niveau in het lichaam wat gebeurt dan heeft dat een directe relatie tot een ander niveau. Het lichamelijke, emoties, gevoelens, gedachten,

Johanna: “Therapie gaat dieper en is vooral bedoeld om jongeren weer op weg te helpen, een richting te geven. Veel jongeren met bijvoorbeeld autistische stoornissen of andere problemen communiceren niet of heel indirect. Dat is lastig voor de omgeving, maar bovendien ook ongezond voor het kind zelf. Opgekropte emoties en spanningen maken het lichaam letterlijk ziek. Creatieve therapie biedt een uitlaatklep. Geen woorden maar kleur, beeld of vorm als communicatiemiddel. In het onderwijs op De Bolster heb ik overigens ook wat ruimte gekregen voor therapie. In mijn aanstelling is vier uur ingeruimd voor remedial teaching, één op één onderwijs. Het biedt leerlingen die kwaad, neerslachtig of erg

G E LU K K I G druk zijn buiten de klas een veilige plek. Prachtig om te doen, maar ik wilde nog meer werk in deze richting. Vandaar dat ik afgelopen zomer Het Tekenatelier ben gestart. Ik heb nu nog een halve baan op


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010 je het zelfvertrouwen, geef je een basis om andere dingen aan te pakken. Vervolgens kijk ik naar wat nog niet goed ontwikkeld is. Bijvoorbeeld een kind heeft zichzelf bij de intake getekend zonder handen en voeten. Daar ga ik dan mee aan het werk. Waarom? In de eerste plaats om de handen in beeld te laten komen bij het kind zelf. Dat klinkt misschien raar, maar bij sommige problemen zien kinderen zichzelf niet als een geheel. Door letterlijk handen en voeten te geven aan een beeld, kan het kind leren om dingen op te pakken en uit te voeren. Ook gebruik ik imaginatietechnieken. Stel BLIJ je voor dat je een prinses was .. Teken iets dat je heel erg graag zou willen hebben .. Kinderen Kinderen? met een autistische stoornis vinden het vaak lastig om hun Johanna: “Ja, voornamelijk gevoel te uiten. Tekentaal is kinderen en jongeren. Wat niet wegneemt dat creatieve therapie dan echt een uitkomst. Je helpt hen om emotionele blokkades ook voor anderen erg goed te slechten. Daardoor voelen werkt. Ik volg nu een opleiding ze zich beter en sterker, wat beeldend coachen waarmee ik later ook vooral volwassenen wil een directe weerslag heeft op hun gezondheid en hun sociale gaan begeleiden. Hoe creatieve context”. therapie werkt? Als therapeut volg je wat de cliënt op papier of Wat is de succesfactor? in klei uit. Geef iemand een vel papier en een potlood. Middels Johanna: “Het gaat misschien een opdracht of spontaan te ver om te zeggen dat de ontstaat een tekening. Het maakt niet uit of je kunt tekenen succesfactor 100 procent of niet. Op papier verschijnt de weerslag van alles wat geuit wil worden. Het is namelijk niet voor niets dat je dat tekent. Als therapeut ga ik dan via het beeld in gesprek. Ik vertaal wat ik zie. Tekent iemand in kleur of in zwart-wit? Hoe is de energie, zijn het krachtige streken of durft iemand het papier nauwelijks aan te raken? Hoeveel ruimte van het vel papier gebruikt de cliënt? Tekent hij zichzelf groot of juist heel klein? Zijn er universele symbolen? Zijn er zonnen, wolken, bomen? Wat is de plek waar de cliënt VERDRIETIG zijn figuren plaatst? Is er een bedraagt, maar je ziet altijd een horizon, is er een bodem verbetering. Het is niet altijd waarop de figuren rusten? Als meetbaar en soms zijn het therapeut kun je vervolgens maar hele kleine dingen. Zoals inzetten op kracht. Kijken naar een autistische jongen die na wat al goed is ontwikkeld. 5 sessies opeens zijn zwarte Dat ga je dan versterken, potlood inruilt voor een kleur. Of uitbouwen. Daarmee vergroot school en daarnaast begeleid ik vanuit mijn atelier een aantal cliënten”.

‘Tekenen is een natuurlijke manier om dat wat innerlijk leeft en belangrijk is naar buiten te brengen en te laten zien.’

Soms zit je in de knoop met jezelf en heb je hulp nodig. Met creatieve therapie ontdek je hoe je weer lekker in je vel komt te zitten. Het Tekenatelier richt zich speciaal op jongeren en biedt hulp bij emotionele problemen, adhd, een autistische stoornis en rouw- en verliesverwerking. Vraag de folder aan bij:

5 een angstig meisje dat na een paar sessies resoluut meedeelt dat mama niet meer mee hoeft te komen. Ja, ouders zijn er in het begin vaak bij. Zeker bij de intake krijg ik veel te horen, vaak spelen er meerdere dingen tegelijk. Daar ga ik dan mee aan de slag. Mijn eerste insteek is altijd veiligheid en vertrouwen. Dat probeer ik vaak te realiseren door middel van een samenwerkingsopdracht. Samen aan een werkstuk werken, schept een band. Ruimte delen, in elkaars ruimte werken. Zo bouwen we dat langzaam op’’. Wie zijn je cliënten? Johanna: “In principe kan iedereen hier uit eigen beweging komen. Er is geen doorverwijzing of iets dergelijks nodig. Mijn praktijk wordt nog niet door de verzekering vergoed, dat hoop ik volgend jaar gerealiseerd te hebben. Veel cliënten hebben echter al een persoonsgebonden budget. Daaruit kunnen ze de therapie bekostigen. Voor mensen

die geen vergoeding krijgen, hanteer ik een gereduceerd tarief. Soms zijn mijn cliënten jongeren met een autistische stoornis, maar ik begeleid ook jongeren met een trauma, met angsten en jongeren die met rouw of verlies te maken hebben. Eigenlijk alles wat een kind of volwassene kan belemmeren in het functioneren, kan met creatieve therapie worden aangepakt”. Geen zweverig gedoe die creatieve therapie… Johanna: ‘’Precies, tekentaal is heel aards. Beide benen op de grond en werken aan jezelf. Wat ik over vijf jaar bereikt wil hebben? Geen idee, ik weet alleen zeker dat het iets met werken met jongeren te maken zal hebben’’. Meer informatie: Johanna Hemstra Tjariet 58 9746 PE Groningen 050-318 75 40 j.hemstra@hettekenatelier.nl http://hettekenatelier.nl


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Grootklooster

het kasteel Selwerd en de rotstuinen

A 6

fgelopen zaterdag (20 maart) heb ik met de heer Bolhuis afgesproken die al 30 jaar woont op de boerderij Grootklooster. Een man die houdt van tuinieren en specifiek rotstuinen. De boerderij is in 1934 gebouwd. Bij aankomst gaan we niet in de boerderij zitten, maar heerlijk in de tuinwerkplaats. Met veel plezier heeft de heer Bolhuis ook een krat meegenomen met daarin allerlei rapporten en informatie over de historische waarde van de plek waar we ons bevinden! De boerderij Grootklooster staat namelijk op de plaats waar van 1300 tot 1600 het klooster van Selwerd heeft gestaan. Terwijl aan de andere kant van het Van Starkenborghkanaal kasteel Selwerd stond. Het klooster Selwerd, ook bekend als Siloe, was een Benedictijner dubbelklooster dat in de middeleeuwen ten noorden van de stad Groningen heeft gestaan. Het werd waarschijnlijk gesticht aan het einde van de twaalfde eeuw en werd in 1584 verlaten. De nabije ligging van de stad leidde er toe, dat het klooster in de 15 en 16e eeuw meermalen

tot onderdak en schuilplaats diende voor de vijanden van de stad. Van de noodzakelijke rust voor het kloosterleven was dan ook geen sprake. Dit was de aanleiding dat in 1584 het klooster door de stad Groningen is veroverd en werd afgebroken. Vervolgens hebben meerdere boerderijen op de huidige plek gestaan, die dus gesloopt en herbouwd zijn. In 1934 is vervolgens het Van Starkenborghkanaal dwars door het terrein van het klooster gegraven. In 1594 zijn de kloosters in de provincie opgeheven en de bezittingen overgedragen naar de stad en provincie. In de provincie Groningen was een vierde van alle grondgebied kloosterbezit en in de 27 Groninger kloosters leefde 10-15% van de bevolking. Het klooster Selwerd had ongeveer 1600 ha. Verspreid over de hele provincie met bezittingen in Baflo, Dorkwerd, Feerwerd, Harsens, Zuidwolde en natuurlijk de grond rond het klooster zelf. Tevens was het in

door Roland Ogink bezit van veengronden in het noorden van Drenthe. De landerijen in Dorkwerd waren vrijwel geheel in bezit van het klooster. Het kasteel Selwerd was een in de middeleeuwen buiten de stad Groningen gebouwd versterkt steenhuis, met een dubbele gracht er omheen. In november 1996 is gesproken over het herstel van de grachten en het kasteel. Gezien de status ‘ondergronds monument’ kan alleen het Rijk daartoe toestemming verlenen. De gemeente Groningen en het Rijk hebben zich als doel gesteld

om zoveel mogelijk van de archeologische resten van het kasteel die onder het maaiveld zitten, te bewaren en intact te houden, omdat het informatie bevat over het verleden. De ‘Huppels’ zijn één van de beter bewaarde kasteelterreinen van Nederland. Op de bijgevoegde overzichtskaart is zichtbaar waar de boerderij (b) staat en aan de andere kant van het Van Starkenborghkanaal is de plaats waar het Kasteel Selwerd stond (f ). Ook zijn de oude kloostergracht (a), de binnengracht (c) voor de oorspronkelijke watervoorziening en bijvoorbeeld de kloosterdijk (g) nog goed zichtbaar.


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010 Selwerd is het gebied ten noorden van de stad Groningen dat in tientallen eeuwen is ontstaan door aanslibbing vanuit de Waddenzee. Tot in de negentiende eeuw stroomde het zeewater nog tot de stad Groningen. Bij grondboringen is er een kleilaag van meer dan 10 meter aangeboord. Daaronder een humuslaag met planten delen met daaronder het zand uit Drenthe. Rondom de huidige boerderij zijn allerlei voorwerpen uit het verleden gevonden, zoals potscherven uit de 13 eeuw en musketkogels en een menselijk skelet. In de tuinwerkplaats is dit allemaal goed zichtbaar (m.u.v. het skelet). In de rotstuin van de heer Bolhuis wordt zo goed mogelijk getracht de natuurlijke omstandigheden te benaderen. In de rotstuin staan planten uit vele werelddelen. Vaak kleine gedrongen planten, uit berggebieden waar ze ’s winters

bedekt zijn door sneeuw en ijs. Klimatologisch is het een uitdaging zo’n tuin in ons lage land te hebben. Op dit moment moet ook deze tuin, net als onze eigen tuinen, nog weer de pracht van het voorjaar en bloei terugvinden. Maar dat duurt niet heel lang meer en de heer Bolhuis heeft

een aantal weekenden, waarop hij open dagen houdt voor zijn tuin.

dichtbij wonen en waar we ook allemaal van kunnen mee genieten!

Toegang is mogelijk in het weekend van 8 en 9 mei, 19 en 20 juni en 26 en 27 juni. Tijdstip van 10 tot 17 uur.

T. Bolhuis Tjardaweg 3 9738 TA Groningen Tel: 050-5719776

Wederom een boeiende plek met een rijk verleden waar we

www.grootklooster.nl

7


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Van de activiteitencommissie Nieuwjaarsborrel 2010 We zijn het jaar goed begonnen! 2 januari hebben we met veel buurtgenoten geproost op het nieuwe jaar.

Jong en oud konden onder het genot van een hapje en een drankje genieten van muziek, een clown en van elkaar! Het was een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.

We hebben vanaf nu een activiteitencommissie!

Sport en Spel dag 29 mei Sinterklaasfeest Nieuwjaarsborrel 2011

Nieuwe ideeĂŤn

Volgend jaar lijkt het ons leuk om een vrijmarkt te organiseren in de wijk. De hele Hoogeweg vol met handelswaar van jong en oud! Als jullie mee willen doen of een ander leuk idee hebben, laat het ons weten via kleiwerd105@hotmail.com. Wij zijn altijd op zoek naar leuke activiteiten!

De bewoners konden ook de maquette van de nieuwe school bekijken. Op de vraag of er nog buurtgenoten willen helpen met het organiseren van leuke activiteiten kwam gelukkig veel respons.

8

Activiteitenkalender 2010

Modelbouw Vaargroep Groningen Modelboten Vereniging Vaargroep Groningen is op het gebied van modelboten al 21 jaar een begrip in Groningen! Destijds opgericht door een handjevol enthousiastelingen en in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige vaarvereniging van, voor en door modelbouwers. Op 4 juli aanstaande geeft de

Vaargroep Groningen een vaarshow in de jachthaven van Reitdiephaven. U bent van harte uitgenodigd om deze show bij te wonen. Samen met de leden kunt u genieten van een kwalitatief hoogstaande verzameling modelboten. Tijdens de show kunt u ook informatie krijgen over deze leuke hobby!

Vaarshow Modelbouw Vaargroep Groningen Wanneer: 4 JULI 2010 van 14.00 – 17.00 Waar: In de jachthaven bij Reitdiephaven

Meer informatie: de heer Van der Wal telefoon 312 91 09 http://vaargroepgroningen.nl


Kidspagina

Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Z

Paasfeest 3 april 2010

aterdag 3 april was het weer zover. De twee paashazen hadden onze hulp hard nodig. Ze waren 650 eieren kwijt. Gelukkig waren er 102(!) kinderen die zich hadden opgegeven om de paashazen een handje te helpen met zoeken. De allerkleinsten moesten op zoek naar de rode eieren. De kinderen van 3 t/m 5 jaar gingen op zoek naar alle gele eieren en de oudere kinderen op zoek naar de groene! De Paashazen hielpen zelf ook goed mee met zoeken. Ze hadden het erg druk want ze gingen ook heel vaak op de foto met de kinderen en deelden snoep uit. Gelukkig

werden alle eitjes weer terug gevonden.

Alle kinderen kregen als beloning wat lekkers en konden weer springen als een paashaas op het springkussen. Dit jaar waren er ook drie grote eieren

gevonden, dat verdiende natuurlijk een cadeautje. Milan van Dammen, Dennis Ammeraal en Bas Smid waren dit jaar de gelukkige vinders van de grote eieren. Het was weer een zeer geslaagde ochtend, de weergoden waren ons goed gezind, koffie, thee, ranja, chocolade eieren en een plak cake, volgend jaar staat alles weer voor iedereen klaar. Dus schrijf het maar alvast in je agenda, de zaterdag voor Pasen is het weer eieren zoeken! 23 april 2011.

Reitdiepkids stellen zich voor 9

Naam

Dennis Ammeraal

Milan van Dammen

Bas Smid

Yoran en Esmee Gerressen

Adres

Kleiwerd 54

Kleiwerd 49

Joeswerd 131

Kleiwerd 28

Email

--

--

--

roy.gerressen@home.nl

Geb. datum

14-08-2000

03-09-2008

27-08-2003

29-03-2005

Ons gezin bestaat uit

Papa, Mama, Anna en Dennis

Papa, Mama, Demi, Mat en Milan

Mama, vriend en Bas

Papa, Mama, Esmee en Yoran

School/Groep

De vlint/5

Kids

De hoeksteen/3B

De vlint/Groep 1

Leukste op school

Gym

Spelen

Gym

Spelen

Hobby’s

Knikkeren

In de speeltuin spelen

D.S.I

Voetbal

Sport

Wedstrijd zwemmen

Rennen/voetballen

Zwemmen

Voetbal

Lievelingsmuziek

Geen

Dansmuziek

Marco Borsato

?

Lievelingslied

Geen

Teletubbies

Vandaag is rood

?

Lievelingsboek

Harry Potter deel 7

Boek met dierengeluiden Koning Bobbel

Piratenboek

Lievelingsfilm

Pokemon

Teletubbies

Legofilm, Tovenaar en Ridders

Piet Piraat

Lievelingsdier

Kat

Eendjes

Tijger

Konijn en poes

Lievelingseten

Lasagne

Alles

Pizza

Friet

Leukste vind ik

Weet ik niet

Spelen

Pizza eten

Samen spelen

Niet leuk vind ik

Plagen

Paashaas

Bruine bonen eten

Ruzie maken

Later word ik

Archeoloog

Weet ik nog niet

Politieman

Brandweerman

Wat vind je het leukst in de wijk?

Activiteiten zoals paasfeest

Speeltuin

Speeltuin

Speeltuin


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Column Piekbelasting

V

oordat de lente echt begint, is er bij ons altijd nog die ene grote klus die gedaan moet worden: de belastingaangifte. Complex en ergerlijk vind ik ze, al die regels, uitzonderingen en gedeeltelijke aftrekposten. De totale belastingdruk ligt daarbij intussen ergens tussen de 50 en 70 procent volgens kenners danwel menners.

10

Maar Vic, daarvoor krijgen we toch hoogwaardige dienstverlening, sociale zekerheid en solidariteit? Jazeker, vooral de laatste twee: u betaalt inmiddels niet alleen voor uw eigen flatscreen en computer maar ook (o, heilzame herverdeling!) voor die van uw - al dan niet bewust - werkloze stadsgenoot. Een klap in het gezicht van al diegenen die wel tevreden zijn met een goede tweedehands tv of computer. Wat hullen ontevredenheid en kille hebzucht zich toch vaak in de mantel van solidariteit. Meer bemoeizucht krijgt u er ook voor terug. Neem de gezondheidszorg: u tikt al jaren niet alleen vorstelijk af voor uw eigen ziekten maar ook voor het ongezonde gedrag van uw buurman. Uit solidariteit! Onvrede hierover leidt tot nog meer overheid en nog meer kosten voor u. Inmiddels betaalt u ook alle vergeefse maar peperdure campagnes om uw buurman aan het sporten, koken, wandelen en fietsen te krijgen; kortom, alles wat het kost hem eindelijk tot een volwassen, zelfverantwoordelijk burger te maken. Wanneer dringt het door? Eigen verantwoordelijkheid en goed gedrag bevorder je niet vanaf de grote hoop maar via de eigen portemonnee. Sowieso, een overheid die structureel meer dan 3 tienden van de vruchten van uw arbeid nodig heeft om zichzelf in stand en u in de hand te houden bemoeit zich met teveel zaken en moet zich herbezinnen op haar taken en prioriteiten. Lang leve de vlaktaks! En nooit meer aftrekposten! Vic Diederen

V

Lentekriebels 2010

ia flyers, een website en mond-totmond reclame hebben we dit jaar weer geprobeerd vrijwilligers te enthousiasmeren om mee te doen met de jaarlijkse buurt schoonmaakactie. In totaal meldden zich 32 buurtbewoners aan.

krijgen hielp zij ook mee met het opruimen van zwerfvuil. Gewapend met grijpers, vuilniszakken en kruiwagens zijn we tot bijna in alle uithoeken van de wijk geweest. Opvallend veel groot afval werd uit het water opgevist; tafels, piepschuim en een kuipstoeltje uit het oude FC Groningen stadion. De afrit richting Professor Uilkensweg werd ook meegenomen en ligt er weer mooi fris bij, tenslotte een soort visitekaartje... Nadat we twee uurtjes aan de slag waren geweest zat het werk er weer op: kleine investering met een mooi resultaat!

Wethouder Jannie Visscher, met in haar portefeuille milieu en tevens lid van de gebiedscommissie Reitdiep, bracht ook een bezoek. Niet bang om vuile handen te

Nu maar hopen dat het zwerfvuil het komende jaar beperkt blijft dan zijn we volgend jaar in een uurtje klaar... Martin

Colofon De Reitdiep wijkkrant is de krant voor de bewoners van het Reitdiepgebied en wordt gemaakt door vrijwilligers. De wijkkrant verschijnt 3 keer per jaar. Redactie Vic Diederen, Roland Ogink, Dick Visser (coรถrdinatie), Alice Koning, Henk Jasper (opmaak), Gerard de Vries (oorspronkelijk ontwerp) Aanleveren kopij mail naar: redactie@reitdiepwijk.nl Sluitingsdatum nr. 2: 1 september 2010 Nieuwe redactieleden zeer welkom. advertentieplaatsing en prijzen mail naar: redactie@reitdiepwijk.nl of bel: 050 313 04 28 (Dick Visser)


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Kleurplaat WK Voetbal Voor de volgende wijkkrant willen we graag weten hoe jij het WK voetbal beleeft! Dus vertel ons wie er volgens jou gaat winnen, met wie je gaat kijken en of je verkleed gaat etc. Maak een leuke foto en wie weet sta jij volgende keer in de krant en win je een leuke prijs! Doe je verhaal, de kleurplaat en een leuke foto in een envelop en lever hem in op Kleiwerd 105.

Schoonheidssalon A-NOVA

11 Uw pedicure op loopafstand.

Bauktje Meter Voetverzorging

Huidverbetering Huidverjonging Cosmetische apparatuur Ontspannende behandelingen Gratis advies & huidanalyse

Wilt u vanuit uw luie stoel winkelen naar hoogwaardige schoonheidsproducten en profiteren van mooie acties en aanbiedingen? Bezoek onze webwinkel: www.a-nova-shop.com Schoonheidssalon A-NOVA Barwerd 5 9746 CT Groningen 050 57 33 876

Voor:

complete voetverzorging ook voor de diabetische voet benen harsen voet- en onderbeenmassage voetverzorgingsproducten

Voor een afspraak

bel (050) 541 80 71 of direct via: www.bauktjemeter.nl

HygiĂŤne Arbeidsomstandigheden en Milieu gecertificeerd

Cidesco Internationaal gediplomeerde schoonheidssalon

Voor info en/of een afspraak www.a-novaskincare.com

Kromme Riet 28 9746 PW GRONINGEN


Wijk k rant Reitdiep Voorjaar 2010

Sport en Spel dag zaterdag 29 mei 2010

Tijd : 14:00-18.00 uur BBQ vanaf 19.00 uur Waar: Speelveldje Prof. Uilkensweg/Hoogeweg De voorbereidingen voor een leuke sport en spel dag zijn nog in volle gang. Er zijn verschillende activiteiten voor alle leeftijden. Zo komt er een springkussen, tobbedansen er kan op een pony gereden worden, voetballen in een pannakooi en je kan meedoen aan een hockeyclinic (vanaf 6 jaar). Voor de volwassenen (vanaf 16 jaar) is er het straat volleybal toernooi. Je kunt je per team (bestaat uit 6 personen) of individueel opgeven. En doe allen gezellig mee aan een Zumba clinic. De dag wordt afgesloten met een barbecue vanaf 19.00 uur. Als je mee wilt doen aan de barbecue, het volleybaltoernooi en/of de hockeyclinic geef je dan op middels de invulstrook en lever deze strook vóór 22 mei in op één van de adressen die onderaan de strook staan. (de financiële bijdrage voor de barbecue dient u over te maken op rek.nr. 96.63.41.414 t.n.v. Bewonersvereniging Reitdiep te Groningen o.v.v. BBQ). LET WEL, een groot evenement kan niet zonder vrijwilligers en wij zijn dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die samen met ons deze dag tot een groot succes willen maken. Zonder vrijwilligers geen feest, alle hulp is welkom! Tot slot….houd de website in de gaten voor een compleet overzicht van alle activiteiten! Indien u vragen heeft kunt u mailen naar sportenspel@home.nl (t.n.v. Karin Bakker)

12

Graag tot ziens op 29 mei. De activiteitencommissie.

INVULSTROOK Naam : ....................................................................................................... Adres

: .......................................................................................................

Telefoonnummer : ..................................................................................... E-mail adres : ............................................................................................... Deelname aan: O Straat Volleybaltoernooi (gratis) Naam volleybalteam (min. 6 pers.) ................................................. O Naam personen zonder team (op indeling) .......................................................................................................................... O Hockeyclinic (gratis)............. kinderen leeftijden ........................ O Barbecue (vlees, salades, stokbrood, sausjes en 2 drankjes, bord+bestek) O …….. volwassenen € 12,50 p.p. O …….. kinderen € 5,00 p.p. (kinderen t/m 3 jaar gratis) O Vrijwilligers-pool (de organisatie neemt contact met mij op) Lever dit strookje (voor 22 mei) in op Kromme Riet 6 of op Kleiwerd 105 De financiële bijdrage dient u (voor 22 mei) over te maken op rek.nr. 96.63.41.414 t.n.v. Bewonersvereniging Reitdiep te Groningen, o.v.v. naam team, BBQ.

Reitdiep Wijkkrant 1-2010  
Reitdiep Wijkkrant 1-2010  

Nieuws over de wijk Reitdiep in Groningen

Advertisement