Page 1

Overeenkomst tussen Sportcentrum Rijksuniversiteit Groningen / Hanzehogeschool Groningen en Buurtcomité Reitdiep Partijen: Sportcentrum Rijksuniversiteit Groningen / Hanzehogeschool Groningen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van het Sportcentrum RUG & HG, de heer G. Dijksma, hierna te noemen verhuurder. en Leden van Bewonersvereniging Reitdiep te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer, J. Mulder, voorzitter bestuur van de bewonersvereniging, hierna te noemen huurder. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Leden van het Bewonersvereniging Reitdiep kunnen gebruik maken van de onderstaande accommodatie in de periode 1 september 2008 t/m 31 augustus 2009 tegen een vergoeding van 100 euro per lid. Door de week Fitness Buiten tennisbanen

8:00 – 11:00 8:00 – 10:00

Weekends (zaterdag, zondag) 8:00 – 21:00

Fitness

Zomer periode 2009 (ma t/m vrij) (datum nader te bepalen) Fitness Buiten tennisbanen 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

13:00 – 20:00 13:00 – 20:00

Huurder dient op de ledenlijst te staan van Buurtcomité Reitdiep en zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatie bewijs. Huurder dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om een Sportkaart te mogen aanschaffen. Huurder moet een Sportkaart bij de balie van het Sportcentrum aanschaffen voor 100 euro. Huurder dient altijd een geldige Sportkaart te kunnen overleggen. Fitness is alleen mogelijk indien men aantoont dat men voldoende ervaring heeft in het gebruik van fitness apparatuur. Ervaren personen d.m.v. een intake, onervaren personen dienen een cursus te volgen van 5 lessen. Cursuskosten 25 euro exclusief Sportkaart. Tennisbanen zijn alleen op de dag zelf te reserveren. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, dan wel verband houdt met, een onjuist of onoordeelkundig gebruik van de huurder. Huurder dient zich te houden aan de binnen de verhuurder geldende huisregels. Deze overeenkomst is 1 jaar geldig. Evaluatie zal plaats vinden in mei 2009. Aldus opgemaakt op

en in tweevoud ondertekend te Groningen,

Verhuurder Namens deze

Huurder Namens deze

------------------Dhr. G. Dijksma

----------------J. Mulder

Overeenkomst Sportcentrum Rijksuniversiteit Groningen  
Overeenkomst Sportcentrum Rijksuniversiteit Groningen  

Fitness 13:00 – 20:00 Buiten tennisbanen 13:00 – 20:00 Leden van het Bewonersvereniging Reitdiep kunnen gebruik maken van de onderstaande ac...

Advertisement