Page 1

Huishoudelijk reglement van de Bewonersvereniging Reitdiep, gevestigd in de gemeente Groningen.

Artikel 1 Leden en lidmaatschap Lid 1 Personen die lid van de vereniging wensen te worden, melden zich schriftelijk of per e-mail bij de secretaris en maken entree geld en/of contributie over aan de penningmeester. Lid 2 De secretaris zendt aan de nieuwe leden binnen een maand na de aanmelding een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Lid 3 Het lidmaatschap eindigt in de gevallen genoemd in artikel 3 van de statuten op de datum van het intreden van deze omstandigheid, tenzij de statuten anders bepalen. Lid 4 De schriftelijke opzegging dient te worden gezonden aan de secretaris. Lid 5 De leden die, na daartoe te zijn gesommeerd, niet binnen 4 weken aan hun contributieverplichtingen voldoen, worden door het bestuur uit het lidmaatschap ontzet. Het bestuur geeft het betrokken lid schriftelijk bericht van het besluit tot vervallenverklaring. Artikel 2 Bestuur van de vereniging Lid 1 De voorzitter of een plaatsvervanger zit de algemene ledenvergadering alsmede de bestuursvergadering voor. Lid 2 De voorzitter ziet toe dat de besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering tijdig worden uitgevoerd. Lid 3 In geval van ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door een bestuurslid. Lid 4 De secretaris is belast met de zorg voor de interne en externe contacten van de vereniging, alsmede met de samenstelling van notulen, rapporten en verslagen. De secretaris is tevens belast met de zorg voor documentatie en archief. Lid 5 De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging, overeenkomstig de besluiten van de algemene ledenvergadering en het bestuur. De penningmeester beheert tevens de ledenadministratie. Bij transacties die de â‚Ź 450,00 te boven gaan is de voorzitter medeondertekenaar. Lid 6 De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding.

1

Bewonersvereniging Reitdiep


Lid 7 De penningmeester is verantwoording schuldig voor zijn beheer aan het bestuur en de algemene ledenvergadering. Hij geeft het bestuur en de algemene ledenvergadering op door deze te bepalen tijdstippen een overzicht omtrent de financiĂŤle toestand van de vereniging. Lid 8 Om te voorkomen dat alle bestuursleden om de drie jaar gelijktijdig zouden aftreden, wordt door het bestuur een regeling ontworpen, een en ander met inachtneming van het gestelde in de statuten. Lid 9 De agenda van bestuursvergaderingen is openbaar. Ook zorgt het bestuur er voor dat alle informatie die zij verkrijgt van de instanties genoemd in artikel 8 lid 7 der statuten, zo spoedig mogelijk aan de leden ter kennis wordt gebracht. Artikel 3 Procedures aangaande de Algemene Ledenvergaderingen Lid 1 Tenminste 7 dagen voor een Algemene Ledenvergadering vindt toezending van de agenda met bijlagen plaats aan de leden. Lid 2 Het bestuur is verplicht punten op de agenda te plaatsen indien tenminste 5 leden uiterlijk 14 dagen voor de ALV daarom verzoeken. Lid 3 De agenda van de ALV bevat tenminste de volgende punten: opening, ingekomen stukken, goedkeuring vorige notulen, vaststellen volgende ALV, rondvraag, sluiting. Lid 4 Tijdens de ALV dient een presentielijst getekend te worden. Lid 5 Ieder lid kan maximaal ĂŠĂŠn ander lid schriftelijk machtigen. Deze machtiging dient voorafgaande aan de ALV aan de secretaris te worden overhandigd. Lid 6 Eventuele stemmingen zijn eerst dan bindend als ten minste 1/10 van de stemgerechtigden aanwezig zijn. Lid 7 Over alle zaken wordt mondeling gestemd; bij het doen van een benoeming, voordracht of aanbeveling van personen met gebruikmaking van gesloten en ongetekende briefjes. Lid 8 Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd, wordt het geacht te zijn aangenomen. Lid 9 Voor het tot stand komen van een besluit bij stemming wordt de volstrekte meerderheid vereist van de geldig uitgebrachte stemmen, dan wel die meerderheid genoemd in de statuten.

2

Bewonersvereniging Reitdiep


Lid 10 Indien bij stemming over het benoemen, voordragen of aanbevelen van personen briefjes op ongeldige wijze ingevuld of blanco worden ingeleverd, blijven deze bij berekening van het aantal uitgebrachte stemmen buiten beschouwing. Lid 11 Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig: - onduidelijk ingevulde biljetten; - biljetten waarop meer personen zijn aangegeven dan waarop in het betreffende geval kan worden gestemd; - in geval van herstemming, biljetten waarop personen zijn aangegeven die niet voor keuze of benoeming in aanmerking komen. Lid 12 Bij schriftelijke stemmingen in de vergaderingen wordt uit de aanwezige leden een commissie van stemopneming benoemd. De algemene ledenvergadering kan deze benoeming aan de voorzitter overlaten. Lid 13 Medebewoners van een lid worden toegelaten tot de algemene vergadering. Artikel 4 Commissies Lid 1 Het bestuur of de ALV kan overgaan tot het aanstellen van commissies. Onder een commissie wordt verstaan 1 lid of verscheidene leden die door bestuur of ALV zijn belast met een welomschreven taak Lid 2 Een commissie benoemd door de ALV legt aan deze vergadering verantwoording af, een commissie die is ingesteld door het bestuur aan het bestuur. Artikel 5 FinanciĂŤn Lid 1 Als entreegeld wordt geheven een bedrag van â‚Ź 5,00. Lid 2 Op de eerste ALV zal deze een contributie vaststellen. Hierbij is een stemmenmeerderheid van ten minste tweederde van het aantal stemgerechtigden vereist. Lid 3 Het entreegeld voor later (in het bijzonder na voltooiing van de wijk) toetredende leden zal nader worden vastgesteld. Entreegeld en contributie zullen minimaal gelijk zijn aan hetgeen door de andere leden is betaald ingevolge dit artikel. Lid 4 De contributie is per kalenderjaar verschuldigd bij vooruitbetaling. Lid 5 Het bestuur geeft voorschriften ten aanzien van de inning der contributie en de wijze waarop deze aan het bestuur moet worden afgedragen

3

Bewonersvereniging Reitdiep


Lid 6 Het bestuur beslist over: - de aanwijzing van één of meer instellingen of banken waarbij de kasgelden van de vereniging, voor zover deze de € 45,00 te boven gaan, worden geplaatst; - de grootte van de bedragen die door de penningmeester bij genoemde instellingen of banken kunnen worden opgenomen. Artikel 6 Controle op financiële zaken Lid 1 De controle op het financieel beheer en op de boekhouding van de vereniging wordt opgedragen aan een controlecommissie conform artikel 10 lid 4 der statuten. Lid 2 De hiervoor in lid 1 van dit artikel genoemde commissie wordt uit en door de algemene ledenvergadering gekozen. Lid 3 De commissie heeft tot taak: a. Het controleren van de boekhouding van de vereniging; b. Het controleren van de contributieafrekeningen; c. Controle op het door het bestuur uit te brengen jaarverslag; d. Het uitbrengen van een schriftelijk verslag tijdens de eerste vergadering na beëindiging van de onder a, b en c van dit lid genoemde taken. Lid 4 De penningmeester is verplicht: - de commissie inzage te geven in alle boeken en bescheiden welke op de boekhouding en het financieel beheer van de vereniging betrekking hebben; - de commissie alle inlichtingen te verschaffen, welke voor de uitoefening van de controle nodig zijn. Artikel 7 Slotbepalingen Lid 1 Het huishoudelijk reglement treedt in werking de dag nadat het door de ALV is bekrachtigd. Lid 2 Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement zijn mogelijk conform hetgeen in de statuten over besluitvorming van bestuursvergaderingen is vastgelegd, alsmede is artikel 18 van kracht. Lid 3 Waar het huishoudelijk reglement niet in voorziet, beslist het bestuur.

4

Bewonersvereniging Reitdiep

Huishoudelijk reglement Reitdiep  

Lid 6 De penningmeester zorgt voor het regelmatig bijhouden van een overzichtelijke boekhouding. Lid 3 In geval van ontstentenis wordt de vo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you