Page 1

New Moon, End of October for SATB choir, divided

Jason Haney (2012)

published by Liber X Music (ASCAP)


commissioned by Berliner Cappella

SATB Choir a cappella, divided

New Moon, End of October Text by Laurie Kutchins

p

Andante q = 58

Soprano

Alto

S2

A1

A2

T

Œ

# œœ .. œœ ..

Morn - ing

# œœ .. # # œœ ..

Tenor

4 V4

Morn - ing

Bass

? 44

& 44

& 44

& 44 Π& 44

p #œ

p . V 44 # œœJ œœ . p #œ . ? 44 œJ # # œœ . Morn - ing

# œœ .. met

Œ

met

˙˙

43

œœ

met

œœ

the grass

œœ # # œœ N ˙˙

in white

in white

met

in

#œ 34 œœ œ # # ˙˙

the grass

the grass

3

œœ œœ

in

3

in

-

43 ˙ ˙

-

˙˙

44

44

44

3 4

ness

3 4

ness

43

F œ œ œ F

4 4

44

Morn -

œ œ œ œ

˙.

˙˙ ..

white - ness

44 œœ

Π44

Morn - ing

white - ness

44 œœ

Œ

Π44

œ œ œ

Morn - ing

44 œ

œ

43 œœ # œœ ˙˙

met

the grass

œœ # œœ ˙˙

43

43

j œœ ˙˙

j j # œœ # # œœ œœ ˙˙

43 # ˙

˙

Œ

Morn - ing

Morn - ing

B

Œ

Morn - ing

6

S1

& 44 # œ ˙ œ ˙ Morn - ing p 4 & 4 #œ #˙ œ# ˙

Jason Haney (2012)

˙˙ ..

white - ness

©2012 by Jason Haney (ASCAP). The composer should be notified of all performances. Text ©2010 by Laurie Kutchins. Used with permission.


4

&œ œ

10

S1

ing

S2

œ Œ Ó

œ œœ

˙

Morn - ing

& œœœ

F & Œ œ œœ œ Morn - ing

A1

œœœœ

Morn

-

A2

T

B

?

ing

met the

œ œœœ

F Morn - ing 3 . Œ V œ œ œ œJ in

œ œ œ

Œ

Morn - ing

œœœ

white - ness

Ó

F

œ

in

œ

S1

& ˙

˙

in

S2

& œ œ œ in

A1

œ

& œ

grass

A2

T

in

& œ

white

-

˙

white

-

˙

white

-

œœ ˙ in

V œ

˙

-

B

˙.

? jœ œ

in

ness

white

j œ ˙

white

œ

-

ness

˙.

Œ

˙.

Œ

ness

ness

˙.

ness

˙.

white - ness

-

Œ

˙.

ness

Œ Œ

grass

Œ

-

œ

Œ

œ

˙

-

ness

p

met

met the

p Œ #˙.

white

white

œ

œ œ

white

sparks

met the

œ

grass

œ ˙ J

in

‰ œ

œ œ œ

met the

jœ œ

Œ

#œ #œ ˙ white sparks p Ó ‰ j #œ œ #œ

p #˙.

œ œ œ

the grass

œ

met the grass

œ œ œ

j œ œ.

œ.

œ œ œ

met the grass

Morn - ing

white

œ

ing

œ œ œ

œ œ

œ œ œ

met the grass

met the grass

œ

Morn

œ

grass

œ œ œ Ó

Morn - ing 14

œ

œ œ œ

met the

œ œ œ œ œ

Morn - ing

œ Œ

œ

met the grass

œœœ œ

Morn - ing

F

œ œ œ

j œ œ.

white

œ

Morn - ing

#œ #œ ˙ white

p

-

met

sparks

œ.

grass

j # œj œ . #œ white

œ œ white

sparks

#œ #œ œ œ #œ ˙ 3

white

sparks

Ó

Œ Œ

# œ. white

# œ.

white

Œ Œ

œ #œ p #œ #œ œ 3

white

sparks

sparks

sparks


S1

F Œ #œ œ #œ

Œ

18

& #œ

3

sparks

S2

&

T

B

sparks

Ó

sparks

j #œ #œ œ œ #œ. # œ.

Œ

V œ

Œ

œ

œ #˙ & #œ

S2

A1

A2

T

f #w

bone.

œ

Œ

bone.

f ‰ œ.

and

& ˙.

bone.

and

. . V # œ ‰ œ ‰ # œ. ‰ # œ. ‰ sparks

chalk

and

? ‰ #œ ‰ œ ‰ . . # œ. ‰ # œ. white

sparks

chalk

and

Œ

f

˙

bone.

Œ

‰ œ œ. J

œ.

bone.

‰ œ œ. J

Œ #˙

Œ

Ó

f ‰ # œj ˙

bone.

bone.

bone.

bone.

chalk

chalk

sparks

white

.

Œ #˙.

œ #œ œ #œ œ #œ chalk

chalk

‰ # œ. ‰ œ ‰ # œj Œ . .

‰ #œ

Œ

F

white

bone.

˙

chalk

# œ. ‰ œ. ‰ # œj ‰ Œ .

œ.

bone.

f ‰ œ.

and

chalk

sparks

.

chalk

#œ #œ œ #œ ˙

chalk

‰ #œ

œ œ

3

F Œ œ #œ

white

chalk

chalk

white sparks

sparks

f #w

and

& Ó

white

B

white

œ

œ #œ #˙ &

sparks

œ #œ

Œ

F #œ œ ˙ #œ

F ‰ # œ. ‰ œ ‰ œ. ‰ œ . .

white

white

21

S1

Œ Œ

# œ.

˙

F # œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰ œ. ‰

sparks

white

3

chalk

3

white

#œ œ#œ

Œ ∑

#œ #œ œ œ #œ ˙

& œ

?

Œ

3

white

A2

chalk

& ‰ # œj # œ œ œ . white

A1

œ

#œ. bone.

‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ J ‰

sparks

chalk

#˙.

Œ

bone.

#˙.

Œ

bone.

Œ #˙

Œ

bone.

Œ #˙ Œ

Œ

bone.

‰ œ œ Œ J

‰ #œ.

bone.

bone.

œ Œ

5


6 25

S1

S2

&

Allegro q = 132

Í n˙

noon

A2

T1

T2

B1

˙.

f œ œ Œ

Í ˙

Í œ

& Π& ΠV V ?

Œ

noon

f œ œ Œ & noon

A1

Í ˙

noon

noon

f œ œ Œ noon

Í ˙

noon

f œ œ Œ

noon

˙.

Œ

Í Œ ˙

noon

Œ Œ

noon

f œ œ Œ ∑

f #œ œ. J

œ

Œ

?

˙.

Œ

noon

f œ œ

∑ Í #˙.

Œ

Í Œ #˙ f Œ #œ #œ œ noon

f #œ œ. J

œ

Œ

was

Œ

noon

B2

was

noon

Í œ

noon

noon

Œ

f œ œ Œ

noon

Í #˙.

˙.

noon

noon

f œ œ noon

Í ˙

Í Œ #˙

Œ

was

Œ

f Œ #œ #œ œ was

Œ


29

S1

S2

A1

A2

T1

&

B1

V Œ

B2

Í #˙

noon

f ? #œ #œ ˙ noon

Í ? #˙.

noon

noon

was

p œ

p œ

w

f f œ œ œ œ ˙

Í ˙

noon

was

noon

f f Í #œ œ œ #œ œ noon

T2

f œ œ ˙.

was

noon

& Ó V Œ

noon

f œ œ œ œ 3 œ œ Œ Œ 4

4 4

f œ œ œ œ 3 œ œ Œ Œ 4

44

f œ œ œ œ 3 œ œ Œ Œ 4

4 4

f œ œ œ œ 43 œ œ Œ Œ

44

a

gris - tle of

crick - ets.

3

Í ˙

& Ó

p œ

3

&

Í w

noon

was

was

p œ

was

a

gris - tle of

a

gris - tle of

crick - ets.

3

gris - tle of

3

gris - tle of

crick - ets.

3

a

p f œ #œ œ œ œ #œ œ Œ Ó a

7

crick - ets.

43

44

crick - ets.

Í œ

p f 3 œ #œ œ œ œ #œ œ Œ Ó

43

44

Í œ

f p œ #œ œ œ œ #œ œ Œ Ó

43

44

43

44

was

was

a

a

gris - tle of

3

gris - tle of

f œ œ œ

p œ œ œ œ

was

a

3

gris - tle of

crick - ets.

crick - ets.

f œ #œ Œ Ó

crick - ets.


8

Í 4 w &4

S1

Í Œ w

˙.

33

f 4 œ œ ˙. &4

˙.

& 44 Œ

˙.

noon

S2

noon

A1

A2

T1

T2

B1

B2

& 44 Ó V 44 V 44 ? 44 Ó ? 44 Ó

Ó

f œ œ ˙.

˙

Ó

Œ

˙

Ó

˙

Ó

Œ

f #œ #œ œ

was

f œ œ ˙ noon

˙

Œ

was

f

Œ

œ œ ˙ was

œ œ œ noon

Œ

˙. Í Œ #˙

f

∑ f #œ #œ

f œ œ œ

Ó

was

Œ

noon

#œ œ ˙ Œ

f

was

Œ

noon

˙.

Œ

noon

Œ

Í #˙

Œ

was

Œ

noon

Í #œ

Œ

f #œ #œ ˙

Œ

was

˙.

Œ

Í #˙. was

Œ


p 3 &Œ œ œ œŒ 4 Œ œ Œ

37

S1

p

3

a gris - tle

S2

3 &Œ œ œ œŒ 4 Œ œ Œ 3

a gris - tle

p

A1

& Œ œ œ œ Œ 43 Œ œ Œ p

& Œ œ œ œ Œ 43 Œ œ Œ

f œ œ Œ 44

f œ œ Œ 44

crick - ets.

crick - ets.

crick - ets.

p

Œ ˙

noon

f 44 œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ was a

gris - tle

of

crick

-

˙

ets.

p f 3 V Œ # œ œ œ Œ 4 Œ # œ Œ # œ œ Œ 44

p f # œ œ œ # œ # ?Œ Œ 43 Œ Œ œ œ Œ 44

3

a gris - tle

of

of

3

a gris - tle

B2

3

B1

of

f œ œ Œ 44

p f V Œ # œ œ œ Œ 43 Œ # œ Œ # œ œ Œ 44 a gris - tle

T2

of

3

a gris - tle

T1

of

3

a gris - tle

A2

of

9

of

p ? Œ # œ œ œ Œ 43 Œ # œ Œ 3

a gris - tle

of

crick - ets.

crick - ets.

p Œ #˙

crick - ets.

noon

f œ œ 44 œ . # œJ # œ œ œ œ # œ œ œ œ œ ˙ was a

gris - tle

of

crick

-

˙ ets.


10 43

S

A

T

B

&

Tempo I q = 58

∑ ∑

& V Ó

p ˙

?

dusk

5 4

5 4

5 4 œ . œJ b œ œ œ œ was black

S

A

&

œ.

œ.

black

leaf

B

˙ #˙

smoke,

4 4

leaf

Œ

44 b ˙ .

Œ

˙ œ œ . œj œ ˙ .

w

43

j œ. œ œ #˙.

˙ #˙

43

nœ. œ J

˙

43

œ #œ

Œ #˙.

˙

? Œ

p ˙

leaf

black

leaf

œ

smoke,

œ ˙. smoke,

dusk

dusk

then dark,

black leaf

Œ #˙.

black

then dark,

3 4

œ ˙.

œ

œœ w

V Œ

p ˙

œ #œ #œ ˙

j œ. œ œ n˙

œ #˙

w

dusk

was

π j œ ‰ œ ˙

quick,

& œ #œ œ œ œ œ

smoke,

π œ ‰ œ ˙ J

quick,

smoke,

dusk

Ó

p #œ nœ

œ

˙.

dusk

4 ˙. 4

Œ #˙

Ó

p ˙ dusk

Œ #˙.

black leaf

T

œ

was black

smoke,

p 45 b œ . œJ b œ œ œ œ dusk

48

leaf

4 4

smoke,

3

was black leaf

was

black leaf

black leaf

smoke,

smoke,

œ œ #˙

smoke,

quick,

˙

quick,


3 &4 ˙

54

S1

œ

quick,

S2

A1

3 &4

then

quick,

A2

T1

T2

B1

& 43

then

V 43 ˙ . V 43

Ó

44

∑ Ó

#w

dark,

44

p

Ó

Ó

still,

p

Œ #œ œ star

#œ #œ œ star

11

#œ œ œ star

still,

#œ œ #œ œ star

p

still,

Œ #œ #œ #œ #œ star

44 #w

œ

œœœ

still,

star

still,

44

star

still,

still,

#œ #œ œ star

#œ Ó

still,

star

still,

œ

œ œ

œ #œ œ star

œ

œœœ

still,

star

œ

p #œ œ œ star

still,

p Œ #œ œ

Ó

star

? 43 œ #˙

44 #w

? 43

44

œ œœ

œ #œ

dark,

then

B2

dark,

4 4

& 43 ˙

4 4 #w

p

dark,


12

& #œ œ œ

59

S1

star

S2

A1

& #œ

still,

star

& #˙.

T2

V #œ

œ œœ œ star

still,

still,

star

#œ œ œ ˙ star

Ó

˙

π

∑ Œ

œ ˙.

π w

star

still,

œ ˙.

star

star

#œ œ œ ˙ star

π Ó œ œ w

œ Œ Ó

still,

still,

still,

w

œ ˙.

w

œ ˙.

still,

still,

˙.

Œ

V œ #œ

œœœ

œœœ œ

˙.

Œ

p ? #œ #œ œ

œ œ œ #œ #œ œ œ œ

#˙.

Œ

Œ

star

B2

œ #˙

still,

still,

B1

still

& #œ #œ ˙ star

T1

star

œ œœ œ

still,

A2

œ œ œ œ #˙.

π œ œ œ œ œ ˙.

star still,

still,

star

p ? Œ #œ #œ œ œ star

still,

star still,

still,

star still,

#œ #œ œ œ œ œ #œ #˙ star

still,

star

still,


moving ahead, freely

&

&

65

S1

S2

A1

A2

T1

T2

˙

star

π œ œ star

B2

?

˙

#œ #œ

œ Œ Ó

still,

˙

star

B1

Ó

π

dark

π œ ˙ V Œ ?Ó

π Œ ˙.

˙ π œ ˙ still,

&

&

V

Œ

π

Ó π

#œ #œ œ dark

er

π Œ #œ œ #œ

˙

œ

-

er

still,

œ

-

-

er

#œ #˙ er

œ

still.

#œ #œ #˙

Ó

#œ #œ ˙

er still.

˙

-

still.

er still.

˙

π #œ œ #œ #œ dark

œ Œ Ó

#œ œ #œ #œ

still.

still,

Œ Ó

-

œ #œ #œ #œ

dark

dark

dark

dark

-

#œ #œ œ #œ

π œ Œ #œ œ #œ #œ #œ œ

˙

Œ

π

13

Ó

π #œ

-

Œ

dark

#œ ˙ er

œ

still.

œ #œ #œ #œ -

er


14

a tempo

& #w

71

S1

still.

S2

A1

A2

T1

T2

B1

p Œ #˙.

& w

dark

&

&

V

-

œ #œ Ó

er

Ó

p

Œ

dark

? w

? w still.

p Œ #˙. ∑

œ #œ Ó -

er

Πp

#˙ p

dark

Ó

p

-

er

#œ œ œ œ dark

-

p

Œ

w

Œ #œ œ œ œ

˙

dark

Œ

er

-

œœ œ

-

œœ œ

Œ

er

˙

#œ œ œ œ

˙

#œ œ œ œ

˙

dark

Œ

-

#œ œ œ œ dark

er

er

Œ #œ ∑

w Ó

œœ œ

p

dark

dark

dark

p

dark

V

Œ #˙.

dark

dark

B2

p

dark

-

-

-

er

er

er

Ó Ó Ó Ó


& Œ

77

S1

S2

A1

& #œ. & #œ.

dark

T1

V #œ.

dark

T2

V #œ.

dark

B1

?

#œ.

dark

B2

#˙.

dark

dark

Œ

& w

dark

A2

π #˙.

?

#œ.

dark

π

œ

-

er

dark

-

-

-

œ. er

œ

Œ Œ

er

œ

œ.

œ

Œ

-

nœ. er

œ

-

nœ. er

œ

-

nœ.

œ

er

dark

œ.

er

π π

dark

π #œ

dark

Œ

π #œ

dark

Œ

π #œ

dark

Œ

π

dark

œ

-

er

œ #˙.

∏ w

œ #˙.

∏ w

still.

still.

œ œ œ er

œ #˙.

œ œ œ er

œ #˙.

œ œ œ

œ #˙.

-

-

-

er

still.

still.

still.

œ nœ œ er

œ

˙.

œ nœ œ er

œ

˙.

œ nœ œ

œ

˙.

-

-

-

er

still.

still.

still.

15

∏ w

∏ w

∏ w ∏ w

∏ w

∏ w

Duration: ca. 4'45" Harrisonburg, VA February, 2012

New Moon, End of October  

for SATB choir - text by Laurie Kutchins

New Moon, End of October  

for SATB choir - text by Laurie Kutchins

Advertisement