Page 1

nummerplaatherkenning _ interview marc looze en marc Bronselaer _ prioritair tussenkomen in een groepsgesprek

02 juni 2009

astrid-magazine voor de hulp- en veiligheidsdiensten – www.astrid.be

ASTRID in de MUG

Delta 3 In AcTIe coMMUnIcATIe vooR veIlIGheID


Advertentie

MAXIMIZING MOBILITY, CREATING CONNECTIVITY VOOR ELK COMMUNICATIEVRAAGSTUK BESTAAT EEN OPLOSSING Maximale bereikbaarheid, altijd kunnen communiceren.

Abiom

levert al meer dan tien jaar hoogstaande communicatie-, navigatieen signaleringstechnologie aan een brede groep professionals. Zoals het bedrijfsleven, de politie, ambulance- en beveiligingsdiensten, entertainment- en maritieme industrie. We bieden de meest geavanceerde producten van bekende fabrikanten, en daarnaast ontwikkelen en assembleren we zelf. VOOR ELK COMMUNICATIEVRAAGSTUK BESTAAT EEN OPLOSSING En is de oplossing niet ‘standaard’ voorhanden dan zorgen we dat er één komt. Abiom biedt een breed pakket diensten en producten aan. We onderscheiden drie gespecialiseerde businessunits: • Fleetsystems • Communication systems • Special products Abiom is marktleider in de Benelux en werkt nauw samen met verschillende toeleveranciers, in veel gevallen is er zelfs sprake van een exclusief partnership. Dankzij deze goede relaties kunnen wij productontwikkeling beïnvloeden en zodanig sturen dat we tegemoet komen aan de wensen van onze klanten.

Bijsterhuizen 2218 6604 LD Wijchen Nederland

Internationalelaan 55 F 1070 Brussel / Bruxelles België

Tel. +31 (0) 24 373 44 22 Fax +31 (0) 24 378 48 88 E-mail info@abiom.nl Internet www.abiom.nl

Tel. +32 (0) 2 609 69 20 Fax +32 (0) 2 609 69 66 E-mail info@abiom.be Internet www.abiom.be

02

Compass House Chivers Way Histon Cambridge CB24 9AD United Kingdom Tel. +44 (0) 1223 25 7550 Fax +44 (0) 1223 25 7551 E-mail info@abiom.co.uk Internet www.abiom.co.uk


vooraf

Verplichte Dekking Voor meer VeiligheiD Op dinsdag 5 mei vond in en rond de spoorwegtunnel van Soumagne, in de streek van Luik, een grootschalige rampoefening plaats. Een passagierstrein met 50 inzittenden ontspoorde en er ontstond brand in de tunnel – de langste spoorwegtunnel van ons land, op de hst-lijn tussen Luik en Duitsland. Het was een realistische test van de veiligheidssystemen en dus ook van het ASTRIDnetwerk in en rond de tunnel. Met 350 deelnemers, afkomstig van zes brandweerkorpsen, verschillende politiekorpsen, medische diensten, de provinciale diensten en Infrabel werd de enorme meerwaarde van de multidisciplinaire gespreksgroepen opnieuw onderstreept. In de toekomst is ook de ASTRID-dekking in grote bouwwerken wettelijk geregeld, en dat kunnen we alleen maar toejuichen aangezien het de Bouwheren veiligheid verhoogt. Bij zijn binnenkort de bouw van bepaalde verplicht om voor categorieën gebouwen en infrastructuur is ASTRID-dekking de bouwheer binnente zorgen kort verplicht om voor ASTRID-dekking te zorgen. ASTRID informeert de bouwheer, keurt de plannen en ook de uiteindelijke installatie. Pas als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de locatie aan het nationale ASTRID-netwerk gekoppeld. Overigens kunnen gemeenten ook op eigen initiatief een bouwheer verplichten in ASTRIDdekking te voorzien. Het ASTRID-netwerk wordt in de toekomst dus alleen maar groter.

oproep Voor Delta 3 nummer­ plaatherkenning

06 10 11 12

soumagne ciViele VeiligheiD

in Dit nummer reportage

interView

06 Oproep voor Delta 3. Op pad met Bart Noyens, spoedverpleegkundige bij het MUG-team van het Antwerpse Stuivenbergziekenhuis.

12 Marc Looze en Marc Bronselaer van FOD Binnenlandse Zaken, over de uitrol van ASTRID bij de Civiele Veiligheid: ‘Mogelijkheden nu volop benutten.’

innoVatie 11 Nummerplaatherkenning bij politiezone AMOW. CIC Vlaams-Brabant zorgt voor actuele gegevens.

en VerDer 04 Actueel 05 In gebruik 10 Geslaagde rampoefening in Soumagne 15 Tips & trucs: pre-emptive speech item

is het driemaandelijkse magazine van de nv A.S.T.R.I.D. voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België. Voor een gratis abonnement, meer info of met reacties kunt u terecht bij de redactie, via switch@astrid.be of via ASTRID, communicatiedienst, Regentlaan 54, 1000 Brussel, T 02 500 67 89, www.astrid.be _ Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Haché, Regentlaan 54, 1000 Brussel _ Coördinatie: Frederik Langhendries _ Redactie en realisatie: Jansen & Janssen Uitgeverij, www.jaja.be _ Fotografie:

Marc De Buyser Directeur-generaal

Christophe Vander Eecken, Yann Bertrand, Philip Vanoutrive _ Met dank aan de federale politie en alle hulp- en veiligheidsdiensten.

03


actueel

nooDnummers minDer kwetsbaar sabena technics rust Fire team uit Sinds kort is ook het Fire Team van Sabena technics uitgerust met ASTRID-radio’s – vier Motorola-toestellen, type MTH800. Het Fire Team – acht man sterk – staat specifiek in voor de brandveiligheid van de gebouwen en vliegtuigloodsen van Sabena technics op de luchthaven. ‘Dankzij de ASTRID-radio’s kunnen we nu rechtstreeks communiceren met de brandweer van Zaventem en andere omringende korpsen,’ zegt Safety officer René Van Hoye. ‘En bij grotere incidenten hebben we toegang tot het provinciale niveau van de fleetmap.’

Tot voor kort kwamen de telefonische noodoproepen in de CIC’s binnen via één centraal punt per provincie. Als er op die locatie in het Belgacomnetwerk of op de telefooncentrale een storing was, werd het noodnummer tijdelijk onbereikbaar. ASTRID heeft nu in samenwerking met Belgacom voor een oplossing gezorgd door de telefonische toegang te verdubbelen. De telefoonoproepen komen nu via twee wegen in een CIC binnen: deels via de bestaande weg, maar ook deels via een koppeling met het CIC van de buurprovincie (het spiegelCIC). Noch de bellers, noch de operatoren merken daar iets van. Als de

ene verbinding wegvalt, loopt het telefoonverkeer via de andere weg. In vier provincies is de redundantie intussen een feit: in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel. De andere provincies volgen in de loop van dit jaar.

De Vraag

wat als ik een Dekkings­ probleem Vaststel? 1. Neem contact op met het ASTRID Service Centre via 02 500 67 89 > De medewerker vraagt u naar plaats en tijdstip van het dekkingsprobleem, toestellen, precieze locatie, enz. > U ontvangt een ticketnummer voor uw melding. 2. ASC in actie Het ASC registreert uw melding als incident en geeft ze door aan de tweede lijn. Die doet de diagnose, in drie stappen: > Is het dekkingsprobleem bekend en is er eventueel al een oplossing in de maak? Zo ja: dan krijgt u daarvan een bericht. > Hoort er eigenlijk dekking te zijn op die plaats? > Blijkt er uit de monitoringgegevens en parameters een storing en kan die meteen worden opgelost? 3. Field Intervention Team Als de tweede lijn van het ASC een storing niet kan oplossen, komt het Field Intervention Team (FIT) in actie. Het FIT analyseert hoe de situatie hoort te zijn, analyseert de historiek van de site en de geplande nieuwe sites. Indien nodig gaat het FIT ter plaatse de dekking meten en desnoods met de klant mee kijken wat het probleem is. > Is er een technisch probleem, dan wordt samen met de ASTRIDleveranciers gezocht naar een oplossing. > Is er geen technisch probleem – als het dus gaat om een locatie waar geen dekking is voorzien – dan wordt de melding opgenomen op een lijst die als input dient voor toekomstige beslissingen met betrekking tot de dekking. Het eindresultaat wordt u altijd meegedeeld, en ook tijdens het proces wordt u op de hoogte gehouden.

04

De miVb kiest Voor astriD De Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB rekent sinds kort op ASTRID-technologie voor de communicatie in haar metronet. Uiteindelijk zullen er zo’n 300 radio’s en drie dispatchingwerkstations (DWS) worden ingezet. De uitrol gebeurt in drie fasen. Momenteel zijn er al 120 radio’s in gebruik bij de metrobestuurders, de herstellers en het personeel dat het metroverkeer regelt. Na de zomer worden de dispatchingwerkstations en nog eens 80 radio’s in gebruik genomen door het personeel van de metrostations (technische ploegen, …). Op het einde van het jaar zijn de controleurs en de veiligheidsdienst aan de beurt. ASTRID zorgt voor de radiodekking in het volledige ondergrondse netwerk en staat ook in voor de opleiding (radio en radiodispatching) van het MIVB-personeel.

513


in geBruik

tDr880i: speciaal Voor Data De nieuwe TDR880i, die sinds 16 januari over een ASTRID-validatie beschikt, werd speciaal ontworpen voor gegevenscommunicatie. De radio biedt een eenvoudige en doeltreffende oplossing voor heel wat toepassingen: positiebepaling (AVL), raadplegen van databases, controle en opvolging van resources van op afstand, enz. Er is echter geen spraakcommunicatie mee mogelijk. AEG Belgium verkoopt dit nieuwe product tegen 475 € exclusief btw, dus minder dan de helft van de prijs van een klassieke mobiele radio. Meer info bij AEG Belgium.

_wie?

nieuwe pagers biJ swissphone

De politiezone Namen strekt zich uit over een gebied van 176 km2 met bijna 108.000 inwoners.

christian warnY, Dispatcher politiezone namen

ASTRID valideerde de nieuwste pager van Swissphone: de RES.Q DE955-GP. Dat model biedt nieuwe functies voor bevestiging en positiebepaling. Swissphone vult zijn assortiment pagers ook aan met de nieuwe DE925. Dat model bestaat in drie verschillende kleuren (wit, rood en grijs) en is een evolutie van de welgekende DE920. De belangrijkste troeven zijn onder meer het grafische display van vijf regels en de verbeterde behuizing. Meer info bij AEG Belgium of Zenitel.

wat een tiJDs­ winst met aVl

_wat? De zone beschikt over twee Dispatch/S-stations. Die bestaan uit een pc met twee of drie beeldschermen en bieden dezelfde functiemogelijkheden als de werkstations in de CIC’s (met uitzondering van de geïntegreerde radio en telefonie). Overdag, tussen 7 en 19 uur, wordt het team aangevuld met een derde operator op een Dispatch/N, die zich uitsluitend bezighoudt met verkeersproblemen.

_gebruik? Meestal gaat het zo: na een 101-oproep ontvangen we vanuit het CIC in Namen automatisch een infofiche op onze Dispatch/S. Dat gaat erg snel. Soms loopt er een oproep rechtstreeks bij ons binnen, via het telefoonnummer van de politiezone. Wij voeren die dan in op de Dispatch/S, waarna de hulpvraag wordt behandeld en opgevolgd naargelang van het gemelde incident. We hebben een radio bij de hand om direct contact te kunnen opnemen met de ploegen ter plaatse.

_tevreden?

Het Field Intervention Team (FIT) van ASTRID voerde vorig jaar in totaal 513 interventies op het terrein uit. Het FIT gaat op pad bij technische problemen, als die niet van op afstand kunnen worden opgelost of als ze complex zijn. Het FIT voert ook metingen van de radiodekking uit.

Interventies FIT ASTRID Internal Operations CAD Infrastructuur LCT Office IT Paging Radionetwerk Transmissie

Zelf kom ik van het CIC, en ik moet toegeven dat ik bij de Dispatch/S toch een radio mis. Maar het is nu eenmaal zo. Dat gezegd, ben ik erg tevreden. De Dispatch/S is een compleet en krachtig hulpmiddel, vooral sinds we ook automatische voertuigenlokalisatie (AVL) hebben. Bij een dringende interventie kun je meteen zien welke ploeg het snelst ter plaatse kan zijn. Idem bij verdachte handelingen. Wat een tijdswinst! 25 29 195 1 1 36 202 24

5% 6% 38% 0% 0% 7% 39% 5%

_kritiek? De overdracht van CAD naar ISLP, het informatiesysteem van de politie, is nog niet ideaal. Het is eenrichtingsverkeer en het zorgt voor tijdverlies dat we zelf de fiches achteraf moeten aanvullen en dat de informatie niet goed wordt doorgegeven. Maar er zou verbetering op komst zijn.

05


reportage

pro De MUG van Stuivenberg opro In het najaar van 2008 werden de MUG’s en ambulances in het Antwerpse uitgerust met ASTRID-radio’s. hoe worden die vandaag gebruikt? Spoedverpleegkundige Bart noyens van het Stuivenbergziekenhuis neemt ons mee in zijn MUG.

ep Voor

A

ls het alarm voor de Delta weerklinkt in de spoedafdeling van het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen haast spoedverpleegkundige Bart Noyens zich samen met de interventiearts naar het MUG-voertuig. Binnen de één à twee minuten zijn ze onderweg. Waar naartoe, dat verschilt elke keer. De situaties waarin ze terechtkomen zijn immers even verscheiden als hun actiegebied: van de noordelijke stadswijken van Antwerpen waar alle grootstadproblemen zich concentreren, over het havengebied met zijn heel specifieke risico’s, tot groene residentiële kernen als Hoevenen en Kapellen.

astriD in de mug

>> Bart Noyens: ‘We kunnen nu overal met om het even welke ambulance communiceren.’

06

De oproepen van de 100-centrale komen telefonisch binnen in de meldkamer van de spoedafdeling. Nog tijdens het gesprek drukt de dispatcher de alarmknop in waarna het alarm weerklinkt en de spoedverpleegkundige en de interventiearts een waarschuwing krijgen op hun draagbare telefoon. Eens in het MUG-voertuig schakelen ze over op ASTRID-radiocommunicatie.


Vlot werken in acute situaties De MUG-eenheid van het Stuivenbergziekenhuis werd in oktober 2008 uitgerust met ASTRID-radio’s: › 1 TMR880i van eADS in de MUG › 2 draagbare radio’s ThR880i van eADS › 1 vaste TMR880i in de meldkamer ‘het is in acute situaties heel vlot werken met die radio’s. ook van dekkingsproblemen hebben wij geen last. Meer nog, ik heb in heel ons werkingsgebied nog geen plek gevonden waar we slechte dekking hebben. Zelfs in tunnels en bij mensen thuis kunnen we meestal onze radio’s gebruiken,’ aldus Bart noyens.

Delta

‘De 100-centrale geeft het adres waar we naartoe moeten telefonisch door, maar we krijgen het ook via een SDS op de mobiele radio in de MUG,’ vertelt Bart. ‘Op die manier worden er misverstanden uitgesloten.’ Naast de mobiele radio beschikt elke MUG ook over twee draagbare toestellen, een voor de arts en een voor de verpleegkundige. ‘We hebben elk onze eigen draagbare radio omdat we in geval van een grotere ramp ook elk onze specifieke taak hebben.’

zicht op situatie ter plaatse Via de radio’s communiceert de bemanning van de MUG vooral met de 100-centrale en met de betrokken ambulances. ‘Soms krijgen we tijdens de rit nog extra informatie, bijvoorbeeld van een ziekenwagen die eerder ter plaatse is geroepen. Het is in elk geval een voordeel van ASTRID dat we nu overal met om het even welke ambulance kunnen communiceren. Dat was met de vroegere analoge radiosystemen zeker niet het geval. Daardoor weten we veel beter wat we ter plaatse zullen aantreffen. De communicatie is ook gewoon

veel beter verstaanbaar. We hebben geen last meer van achtergrondruis.’ Naast zijn werk in het ziekenhuis is Bart Noyens brandweerman bij het vrijwilligerskorps in zijn woonplaats Kasterlee. Ook daar maakte hij al kennis met de ASTRID-technologie. Hij was ook betrokken bij de ASTRIDopleidingen van de geneeskundige hulpverleners. ‘Ik maakte deel uit van het niveau 1 dat is opgeleid door ASTRID zelf. Wij hebben op onze beurt het niveau 2 opgeleid: de referentiepersonen die in elke hulpdienst de eindgebruikers hebben opgeleid en bij wie die eindgebruikers ook terecht kunnen met vragen.’ Vragen zijn er immers wel. ‘Het zou de eerste keer niet zijn dat ik ’s avonds laat een telefoontje krijg met de vraag wat ze verkeerd hebben gedaan, dat de radio niet meer doet wat ze willen.’

koudwatervrees Er heerst nog wat koudwatervrees met betrekking tot de ASTRID-radio’s, merkt Bart op. ‘Wij gebruiken een radio anders dan bijvoorbeeld een politieagent. Radiocommunicatie staat

minder centraal in ons werk, en daardoor vraagt het wat tijd voor iedereen er vlot mee kan omgaan. Met de ziekenhuizen waar de patiënten naartoe moeten, communiceren we bijvoorbeeld vaak nog via de gsm. De ziekenhuizen hebben wel ASTRID-radio’s, maar de mensen hebben niet altijd de mogelijkheid om constant de radio te volgen, of ze willen niet dat de hele spoedafdeling de communicatie mee kan volgen, of ze hebben er gewoon nog een beetje schrik van. Om diezelfde reden wordt de fleetmap nog beperkt gebruikt en is er nog niet veel communicatie met andere disciplines. Nu iedereen zijn toestellen heeft, is het een kwestie van er vertrouwder mee te worden en de mogelijkheden – bijvoorbeeld van de verschillende gespreksgroepen – ten volle te gaan benutten.’ En dat gaat stap voor stap. ‘Het heeft zijn tijd nodig. Nu maken we bijvoorbeeld ook al gebruik van de statusmeldingen, zodat het HC100 weet dat we vertrokken zijn, ter plaatse zijn enzovoort. Dat is al een van de mogelijkheden van de ASTRID-radio’s die we in de praktijk beginnen te gebruiken.’ ☐

07


Advertentie

Een kwestie van vertrouwen De EADS TETRA terminals voorzien u van probleemloze, betrouwbare communicaties. Duidelijk leesbaar hoge resolutie kleurenscherm, spraak terugkoppeling, uitmuntend gebruiksgemak, in uw eigen taal, waypoint navigatie en Java™ toepassingen. De mobiele radio TMR880i en de draagbare radios THR880i en THR880i Ex verheffen uw professionele communicaties naar een hogere dimensie. For the Security of all. www.aegtranzcom.com

www.eads.com/pmr

Java™ is een geregistreerd handelsmerk van Sun Microsystems Inc

Authorised distributor

08


Advertentie

09


actueel

ASTRID doorstaat levensechte test

geslaagDe e rampenoe rampenoeFening in soumagne Begin mei namen 350 mensen deel aan een levensechte rampenoefening in de treintunnel van Soumagne (prov. Luik). De oefening was een succes – zowel wat de samenwerking tussen de diensten als wat de communicatie betreft. De knowhow van ASTRID kreeg een glansrol toebedeeld.

O

p dinsdag 5 mei ontspoorde een hogesnelheidstrein in de tunnel van Soumagne. De trein vatte meteen vuur. Eindbalans: vier doden en een twintigtal gewonden, waarvan acht ernstig. Gelukkig was het maar een rampenoefening, in het kader van de homologatie van de hst-lijn. Naast de 50 figuranten die de rol van slachtoffers speelden, waren alle hulpdiensten aanwezig in de omgeving van de tunnel, met zijn 6,5 kilometer de langste spoortunnel van België. Aan beide kanten van de tunnel had een brand-

010

weerkorps plaatsgevat (Luik en Herve), elk met een speciale brandweerwagen die zowel op de weg als op de treinsporen kan rijden. Ook de politiediensten, een veldhospitaal, de Civiele Bescherming… – alles samen 350 personen – waren naar de plaats van het ongeval gestuurd. De balans was heel positief: ‘We hebben een heel goede samenwerking gezien tussen de verschillende disciplines en binnen elke discipline op zich’, aldus Michel Foret, de Luikse provinciegouverneur die vanuit het crisiscentrum van Crisnée de operaties leidde, samen met een vertegenwoordiger van elke discipline. De mogelijkheden van het ASTRID-netwerk kwamen duidelijk tot uiting. ‘Met het ASTRIDsysteem, dat is voorbehouden aan de hulpdiensten, boeken we een merkelijke verbetering van de communicatie’, zegt dokter Lucien Bodson, de urgentiearts die belast is met de noodplannen in het universitair ziekenhuis van Luik, en provinciaal medisch directeur. Hij stond in voor de opvang van de gewonden tijdens de oefening. ‘De gesprekken van dienst tot dienst verliepen veel vlotter.’

een zware klus Om tot dat resultaat te komen, heeft ASTRID bijzonder complexe werken moeten uitvoeren. ‘We moesten immers rekening houden met de eisen van de hulpdiensten’, vertelt Eric Van Wettere, die bij ASTRID verantwoordelijk is voor de speciale projecten. ‘Commerciële operatoren willen enkel dekking in de tunnel en in de treinstellen, maar wij moesten ook voor radiodekking zorgen op alle vluchtroutes die normaal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Wij hebben meer dan 6 kilometer stralende coaxkabel laten aanbrengen, plus antennes in de twee vluchttunnels en de toegangstrap in het midden van de tunnel. Zelfs op de meest afgelegen plaatsen en in de technische ruimten is er radiodekking. De stralende kabel ontvangt het radiosignaal van verscheidene glasvezelrepeaters over de hele lengte van de tunnel, zodat er altijd voldoende dekking is, zelfs na een zware brand. En intussen staat ASTRID voor een nieuwe technische uitdaging: de Noord-Zuidspoorverbinding in Antwerpen… ☐


innovatie

cic helpt biJ nummerplaatherkenning Sinds begin dit jaar stuurt het Vlaams-Brabantse CIC informatie over gezochte voertuigen via SDS door naar de radio’s van de politiezone AMOW. Op die manier wordt ook het nummerplaatherkenningssysteem (ANPR) van de zone voortdurend aangevuld en kan er nog korter op de bal worden gespeeld.

Commissaris >> Jimmy Ruysseveldt: ‘Het is een tweede informatiestroom die interessant is voor alle politiezones.’

D

e politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) heeft één wagen uitgerust met een ANPRsysteem van Zenitel: een camera registreert de kentekennummers, de software in een mobiele dataterminal (MDT) leest ze, slaat de gegevens op en vergelijkt ze met een databank in de MDT. ‘Momenteel gebruiken we gegevens uit de algemene nationale gegevensbank (ANG), over gestolen voertuigen en kentekens, en vermoedelijk niet-verzekerde voertuigen,’ vertelt commissaris Jimmy Ruysseveldt van AMOW. ‘Elke ochtend laden we de gegevens opnieuw op, maar in de loop van de dag veroudert die informatie natuurlijk toch. Daarom hebben we samen met het CIC een manier gezocht om in de loop van de dag nieuwe gegevens te ontvangen.’

waardevolle informatiestroom Het CIC stuurt sinds begin dit jaar de kentekens van wagens die betrokken zijn bij strafbare feiten door via een SDS. Het ANPRsysteem neemt het kenteken vervolgens op in zijn databank. ‘Dat kan via een standaardoplossing,’ aldus Ruysseveldt, die graag nog veel meer databanken op die manier ontsloten zou zien. ‘Het is een tweede informatiestroom die interessant is voor alle politiezones,’ gaat hij verder. ‘Het CIC stuurt de gegevens immers door naar alle aangemelde radio’s van de zone. De SDS bevat ook info over merk, type, kleur en over de feiten waarbij het voertuig betrokken was. Met die informatie kunnen ook wijkagenten, rechercheurs, verkeersagenten of anderen die geen toegang hebben tot de gesprekgroepen van de interventieploegen, hun ogen open houden op het terrein.’ ☐

011


service

ASTRID bij brandweer en civiele Bescherming

“mogeliJkheDen nu Volop benut Brandweer en Civiele Bescherming zijn op korte tijd met ASTRID-radio’s uitgerust. Hoe gaat het nu verder? En hoe ver staat de overschakeling van de 100-centrales op de CAD-technologie? Een gesprek met Marc Looze en Marc Bronselaer, respectievelijk adviseur-generaal en attaché bij de algemene directie Civiele Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Z

ijn de astriD­radio’s intussen goed ingeburgerd bij de brandweer en de civiele bescherming? Dat we 6000 radio’s gratis hebben kunnen uitdelen, is een enorme stimulans geweest. Uit een grote multidisciplinaire oefening vorig jaar in Gistel bleek dat men inderdaad met die radio’s kan werken. Maar men blijkt de fleetmap nog niet zo goed in de vingers te hebben. Eigenlijk is er nood aan extra opleiding, niet zozeer over de radio’s zelf maar wel over het gebruik van de fleetmap. Anders zie je dat mensen hun TETRA-

012

radio’s gebruiken als walkie-talkies en ook dat de routinegroepen en niet de projectgroepen worden gebruikt voor interventies, een beetje zoals het werkkanaal vroeger. Ik wil zeker niet veralgemenen, maar het zou toch zonde zijn als de vele mogelijkheden van ASTRID onderbenut blijven.

zo’n radiopark moet ook onder­ houden worden, of uitgebreid. hoe loopt het nu verder? Het onderhoud, de upgrades van de software enzovoort zijn ten laste van de brandweerkorpsen zelf. En als ze nog extra behoeften hebben, kunnen ze via de geijkte wegen extra toestellen aankopen. Dat kan bijvoorbeeld via de geglobaliseerde aankopen, waarbij de korpsen zelf 25% of 50% van de aankoopwaarde betalen. Gemeenten met Seveso-sites kunnen ook een beroep doen op het Seveso-fonds om communicatiemateriaal aan te kopen.

wie staat in voor de programmering van de radio’s? Er komen geregeld vragen van brandweerkorp-


sen om extra gespreksgroepen in de radio’s te programmeren. Behoeften veranderen immers en dan wil men na verloop van tijd toch gebruik maken van een ruimer deel van de fleetmap. Momenteel is er hier bij Binnenlandse Zaken nog een persoon die zich met de herprogrammering bezighoudt, maar het is de bedoeling om zowel in de provincies als bij de Civiele Veiligheid mensen op te leiden om die herprogrammeringen te doen.

in welke mate beantwoordt de fleet­ map aan de behoeften van brandweer en civiele bescherming? De fleetmap heeft bewezen dat ze vrij goed is. Er is een handvol groepen bijgekomen sinds 2006: vier gespreksgroepen voor grensoverschrijdende communicatie, een groep voor communicatie tussen de 100-centrales onderling en de energy-c-groep, waarin de meldkamer van aardgasvervoersnetbeheerder Fluxys en de brandweer rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren. Het liefst van

zones zouden hun dispatching kunnen overlaten aan de provinciale brandweerdispatching in de eengemaakte noodhulpcentrale, of hun dispatching zelf doen, wel met een koppeling naar de provinciale meldkamer.

net zoals bij de politie, waar sommige zones hun eigen dispatching doen, met een line connected terminal (lct) als verbinding met het cic? Ja, volgens de huidige denkpiste kunnen brandweerzones met hun eigen zonale dispatching werken. Er is wel een voorwaarde: alles wat de zonale dispatcher invoert, moet gedupliceerd kunnen worden in de provinciale meldkamer. De provinciale dispatcher moet een volledig zicht hebben op wat er in de zones gebeurt, voor het geval er bijvoorbeeld extra hulp uit een andere zone nodig is.

Dat kan niet met eender welk dispat­ chingpakket? Nee, het moet compatibel zijn met CAD/ASTRID.

inDoorDekking worDt Verplicht In de toekomst zullen bouwheren van grote bouwwerken in bepaalde gevallen zelf moeten zorgen voor indoordekking. De veiligheidscommissie die is opgericht om dat proces in goede banen te leiden, heeft intussen een aantal criteria vastgelegd. het zou gaan om gebouwen met een grondoppervlakte van meer dan 2500m2, gebouwen waarin zich meer dan 150 personen verzamelen (al ligt het precieze cijfer nog niet vast), en gebouwen waarin het publiek toegang heeft tot ondergrondse ruimten of waar er ondergrondse opslag is van gevaarlijke stoffen.

ten intussen wordt voortgewerkt aan de omschakeling van 100­centrales naar de caD­technologie van astriD. hoe verloopt dat? In 2009 schakelt Leuven over, als tweede HC100 na Gent. De Leuvense 100-centrale neemt zijn intrek in het CIC. Er zullen ook al neutrale calltakers worden ingezet, met name om de spookoproepen, zo’n 30% van het totaal, eruit te filteren. In 2010 schakelen Antwerpen, Hasselt en Namen over; de rest volgt vanaf 2011. Stap voor stap gaan we zo naar een nieuw model, waarbij neutrale calltakers de oproepen aannemen en eventueel al een eerste uitruk bevelen, waarna afzonderlijke dispatchers per discipline het overnemen. De brandweer-

In september begint in Gent een experiment met een Dispatch/S, een Dispatch/N, een I/Mobile en een NetViewer om na te gaan hoe de brandweer met die apparatuur de dispatching kan organiseren en of ze eventueel moet worden aangepast aan specifieke noden van de brandweer. ☐

<< Marc Bronselaer

<<

al wil men natuurlijk op ieder moment met iedereen kunnen praten, maar dat is onmogelijk. Je moet bepaalde regels hebben of alles loopt in het honderd.

Marc Looze

het KB met de voorwaarden wordt de komende maanden gepubliceerd, waarna de veiligheidscommissie concrete dossiers kan gaan behandelen. Als een gebouw aan een van de criteria voldoet, moet de burgemeester het bouwdossier aan de veiligheidscommissie doorsturen, die op haar beurt de bouwheer kan verplichten om in indoordekking te voorzien, volgens de voorschriften van ASTRID.

013


Advertentie

Advertentie

De nieuwe oplossingen van DatAction voor mobiele informatievoorzieningen.

Mobiele informatievoorziening, overal ter plaatse. Bij calamiteiten is er behoefte aan zoveel mogelijk informatie. Gegevens over gebouwen, terreinen, voertuigen, brandkranen en gevaarlijke stoffen dienen binnen enkele minuten gevonden te worden. DatAction biedt totaaloplossingen voor de brandweer gebaseerd op de robuuste mobiele

Today & Tomorrow

Tablet PC Armor X10 en de vaste voertuigcomputers VX9, waarin het touchscreen en de complete PC in ĂŠĂŠn apparaat

Flexibility

ondergebracht zijn. Mail ons voor meer informatie of om een afspraak te maken voor een vrijblijvende demonstratie naar brandweer@dataction.be

Continuity Reliability Security

ARMOR X10 Tablet PC ultra-robuste

VX9 ingebouwde voertuigcomputer

www.dataction.com DatAction bvba Allemansbos 36 9420 Erpe Telefoon: (053) 825 880

014

Innovation


Advertentie

tips en trucs

Voorrang tiJDens een groepsgesprek? In een aantal situaties is het als bevelvoerder handig om prioritair het woord te kunnen nemen in een groepsgesprek. op een aantal radiomodellen kan die functie – pre-emptive speech item genaamd – eenvoudig worden geactiveerd. _wat? Wellicht hebt u het ook al meegemaakt: de commandopost of bevelvoerder wil een dringend bericht doorgeven in de gespreksgroep, maar er zijn nog een aantal wachtenden voor hem. Met de functie pre-emptive speech item kunt u dergelijke situaties vermijden. Als de functie op een radio is geactiveerd, kan de bezitter van die radio op elk moment met voorrang het woord nemen in een groepsgesprek.

_welke radio’s? Op de meeste terminals is pre-emptive speech item mogelijk, afhankelijk van de softwareversie. Om na te gaan of uw radio die functie ondersteunt, kunt u het best contact opnemen met uw leverancier. Op de vroegere Nokia-radio’s THR420 en TMR420 bijvoorbeeld is de functie niet beschikbaar.

_hoe aanvragen? U kunt de activering aanvragen via de klassieke abonnementsaanvraag aan het ASC. U geeft het ITSI-nummer (identificatienummer) op van de radio waaraan u voorrangsrechten wilt toekennen. De activering en het gebruik zijn gratis. U activeert het natuurlijk het best op een beperkt aantal radio’s, want als iedereen voorrangsrechten heeft, vervalt de meerwaarde van de functie. De eenheden van de geïntegreerde politie moeten ook een aanvraag indienen bij de federale politie, via DST/DTRC. Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid hebben een aantal richtlijnen opgesteld voor wat de brandweer en de medische sector betreft.

meer inFo

T 02 500 67 89 of info@astrid.be

015


Advertentie

Does your technology give you the power to respond? All around the globe, Intergraph Public Safety emergency response solutions give police, fire, emergency medical services, emergency management and security services access to intelligent information wherever it is needed most, enabling better and faster decision making across the complete public safety spectrum. Our decision support suite offers a new level of communication and control, remarkable for its speed, flexibility and user friendliness. From emergency readiness planning and response management to investigation and resolution, we give you an exceptionally clear, technologically brilliant window on the world.

For more information, please contact Intergraph Belgium by phone 02/559.07.40 or by email info-belgium@intergraph.com

www.intergraph.com/publicsafety

Create a Safer World

ÂŽ

Intergraph and the Intergraph logo are registered trademarks of Intergraph Corporation. Š 2009 Intergraph Corporation

Switch juli 2009  

Magazine van de nv ASTRID

Switch juli 2009  

Magazine van de nv ASTRID

Advertisement