Page 1

ASTRID-magazine voor de hulp- en veiligheidsdiensten

www.astrid.be

hC100 namen verhuisd

Drie disciplines onder één dak

NETWERK BETER BESCHERMD TEGEN NOODWEER USER DAYS OP 18 EN 19 OKTOBER RADIO POSITION INGEZET OP RALLY IEPER

#14 sept. 2012


advertentie

REACTIETIJD EN NAUWKEURIGHEID ZIJN CRUCIAAL IN CRISISSITUATIES

Wereldwijd biedt Intergraph oplossingen aan ter ondersteuning van de besluitvorming van politie, brandweer, medische spoeddiensten, defensie en inlichtingendiensten. Onze systemen verwerken complexe gegevens om ze op een duidelijke en inzichtelijke manier in beeld te brengen om zo snellere en meer nauwkeurige operationele beslissingen te nemen ten behoeve van de openbare veiligheid. Intergraph bezorgt u hoogstaande technologie om optimaal te kunnen reageren op de afhandeling van noodoproepen. Voor meer informatie, contacteer ons op het nummer 02/559.16.00 of via email: info-belgium@intergraph.com www.intergraph.com/publicsafety


edito . 3

Welkom! Zoals u ziet, verschijnt uw vertrouwde ASTRID-magazine vanaf nu in een kleiner zakformaat. Handig om het overal mee te nemen. Het aantal pagina’s is echter fors uitgebreid, waardoor we dieper op de onderwerpen kunnen ingaan en bovendien meer onderwerpen kunnen behandelen. Wij hopen dat de vernieuwing ook u bevalt. In dit nummer leest u meer over de migratie van het HC100 in Namen, over hoe we het netwerk beter beschermen tegen noodweer, over de vervanging van de provinciale schakelaars en de nieuwe functies die

“De vijfde editie van de User Days wordt de grootste ooit.” CAD release 5 meebrengt. We kijken echter ook over de grenzen, naar het gebruik van TETRA in Finland, en een experte uit de internationale telecomwereld deelt haar visie over datacommunicatie bij veiligheidsdiensten. Verder vindt u de gebruikelijke tips en nieuwtjes. Uiteraard kijken we uit naar uw feedback. We ontvangen uw voorstellen en reacties graag via switch@astrid.be Natuurlijk komt u in deze SW!TCH ook meer te weten over de User Days op 18 en 19 oktober. We houden voor ons tweejaarlijkse congres vast aan de gekende succesformule, met een beurs die groter is dan ooit, een boeiend en actueel programma van lezingen en workshops, en een aangenaam kader waarin u ervaringen kunt uitwisselen met collega’s, experts uit andere disciplines en de ASTRID-medewerkers. Ik hoop van harte u daar te mogen ontmoeten! Veel leesplezier en tot binnenkort. Marc De Buyser, directeurgeneraal


radar


5

Dekking voor Diabolo Zestien meter onder de landingsbanen

Onder meer de brandweerkorpsen

van Brussels Airport bevindt zich

van Zaventem, Vilvoorde en

de spoorwegtunnel van het Diabolo-

Brussels Airport namen deel, net

complex. Voor de opening van die

als de medische hulpdiensten en de

nieuwe spoorverbinding begin juni

politie. ASTRID zorgde in opdracht

vond er een evacuatieoefening plaats,

van de bouwheer voor radiodekking in

waarbij passagiers gered moesten

de tunnel via twee TETRA-basis-

worden uit een brandende trein.

stations en 12 repeaters.


in dit nuMMer

22

ASTRID User Days

op het terrein 08 100 en 101 onder 1 dak in Namen

SerViCe

Fins leger

13 Netwerk beter

28

beschermd tegen noodweer

16 Radionet krijgt nieuw hart in elke provincie

30 Radio position ingezet op Rally Ieper

ViSie 14 Katja Millard (Motorola) over mobiele data vandaag en morgen

netWerk 22 Alles over ASTRID User Days van 18 en 19 oktober

WereLd 28 Fins leger bouwt op TETRA

eXpert

getipt

20 CAD-release 5:

34 Radio verloren of

de nieuwigheden

gestolen? Wat te doen?

CAD-release 5: nieuwigheden

20


7

08

100 en 101 Namen

16

Radio position op Rally Ieper

Nieuw hart voor radionet

30 13

Netwerk beter beschermd tegen noodweer

en ook 03 Editoriaal 04 Radar 37 Actueel 39 Agenda 40 ASTRID in 3 woorden

is het driemaandelijkse magazine van de nv A.S.T.R.I.D. voor de hulp- en veiligheidsdiensten in België. Voor een gratis abonnement, meer info of met reacties kunt u terecht bij de redactie, via switch@ astrid.be of via ASTRID, communicatiedienst, Regentlaan 54, 1000 Brussel, T 02 500 67 89, www.astrid.be _ Verantwoordelijke Uitgever: Daniël Haché, Regentlaan 54, 1000 Brussel _ Coördinatie: Frederik Langhendries _ Redactie en realisatie: Jansen & Janssen Customer Media, www.jaja.be _ Fotografie: federale politie (Jocelyn Balcaen), Imageglobe, iStockphoto, Shutterstock en Christophe Vander Eecken.


op het terrein

100 en 101 onder 1 dak in Namen

Sinds 25 juni werken het hulpcentrum 100/112 en het 101-centrum van de provincie Namen samen op het gemeenschappelijke multidisciplinaire dispatchingplatform van ASTRID. Een terugblik op een minutieuze voorbereiding en een geslaagde migratie.

02


9

01

01 Van links naar rechts: Michel Remacle (directeur van het CIC), Jean-Paul Charlier (directeur van het HC100), Olivier Labbé (FOD Volksgezondheid). 02 Operatoren Sonia Fonze en Pascal Bernard nemen hun nieuwe werkstations in gebruik.

02

R

eken drie tot vier maanden

is’, gaat Johan verder. ‘Zodat bij een

25 juni: D-day

voorbereiding’, zegt Johan

brandalarm in de eerste plaats een

Ondanks de omvang van de opera-

Van den Eede, de projectma-

brandweerwagen wordt gestuurd en

tie volstond op D-day, 25 juni, een

niet alleen een ziekenwagen.’

halve dag om de migratie succesvol

nager die bij ASTRID verantwoorde-

Met de migratie naar het CIC

uit te voeren. ‘Om 7 uur was ieder-

over een gigantische databank die

maakte het hulpcentrum 100/112

een op post. Een groep operatoren

heel secuur moet migreren. Dat

van Namen ook de overstap naar de

zat gereed om het nieuwe systeem

moet zonder gevolgen voor de bur-

Computer Aided Dispatching (CAD)

te bedienen. In afwachting van de

gers die noodoproepen doen en zon-

technologie van ASTRID. In de maan-

migratie zat een andere ploeg op

der de werking van de hulpdiensten

den vooraf heeft ASTRID de 100-ope-

de oude locatie om de noodoproe-

te storen. De hele intelligentie van

ratoren opgeleid om te leren werken

pen aan te nemen. Eerst hebben

het systeem wordt uitvoerig getest

met de voor hen nieuwe tool, die de

we gecontroleerd of alle functies

voor het wordt geïmporteerd’, legt

efficiëntie van de noodhulpverlening

nog perfect operationeel waren.

hij uit. ‘We simuleren situaties om

nog zal vergroten. Hun persoonlijke

Om 9 uur hebben we tijdens een

te controleren of het gedrag van het

inzet was cruciaal voor het welslagen

briefing het groen licht gegeven

systeem conform de verwachtingen

van dit deel van de operatie.

aan Belgacom om de lijnen

lijk is voor de migratie. ‘We spreken


op het terrein

03

Derde stap naar de 112 De 101-oproepen worden al enkele jaren behandeld in de 11 CIC’s, met behulp van de CAD-technologie van ASTRID. De hulpcentra 100 schakelen over op dezelfde technologie. Op termijn moeten die migraties leiden tot geïntegreerde meldkamers en een uniek noodnummer 112. Het HC 100 van Oost-Vlaanderen maakte in 2007 als eerste de overstap naar de CAD-technologie, en verhuisde toen ook naar het gebouw waarin het CIC is gevestigd. Het werd gevolgd door het HC100 van Leuven in 2009. 

04

in te grijpen ingeval van problemen.

werken, kunnen interventiefiches

100-centrum over te schakelen.

‘Zo’n omschakeling brengt natuur-

gedeeld worden. Op basis daarvan

Hun technici hebben de oproepen

lijk wat stress mee. Vergelijk het

kan makkelijker uitgemaakt worden

naar het nummer 100 in verschil-

met overstappen van Windows naar

welke dienst het snelst ter plaatse

lende fases op het nieuwe systeem

Mac, maar dan in noodsituaties’,

kan zijn. Nu zitten de meldkamers

overgezet. Om 12 uur konden

zegt Johan Van den Eede.

in Gent, Leuven en Namen onder

van het oude naar het nieuwe

we het oude systeem stilleggen’,

Ook aanwezig tijdens de migratie

hetzelfde technologische dak. De

legt de projectmanager uit. Om

was Thomas Biebauw van de

verantwoordelijken daar zitten dicht

3 uur ‘s middags ruilden de laatste

Civiele Veiligheid. Hij herinnert

bij elkaar en kunnen samen de

operatoren de oude site in voor

aan de vele voordelen van één

beste aanpak bespreken. De coördi-

de nieuwe installaties.

multidisciplinaire meldkamer

natie wordt alleen maar beter.’

De ASTRID-ploeg bleef de rest van

voor alle noodnummers (100, 112

de dag en nacht ter plaatse beschik-

en 101): ‘Doordat alle hulpdien-

112 optiMaLiSeren

baar voor de operatoren, klaar om

sten met hetzelfde CAD-platform

Namen is zo de derde provincie


11

03 Vanuit de experts room werd de migratie gecoördineerd. 04 Van links naar rechts : Frédéric Legardien (Intergraph), Johan Van den Eede (ASTRID) en Dominique Bellefroid (operator). 05 Philippe Thirionet (ASTRID) geeft aanwijzingen aan Albert Mangunza bij het invoeren van een incident.

De ASTRID-ploeg bleef de rest van de dag en nacht ter plaatse beschikbaar voor de operatoren.

05

waar 100 en 101 onder één dak

noodnummer 112 wil bevorderen.

samengebracht zijn. ‘Toch is het

De nog resterende provincies zullen

geen routine. Het gebruik van

volgen en na hun migratie beschik-

de ASTRID CAD-technologie is

ken over een meldkamer waar alle

uniform over heel het land, maar

dringende oproepen samenkomen.

elke provincie legt wel haar eigen

Maar dat zal nog wat tijd vragen:

geheel, maar de samenwerking met

accenten in het behandelen van

‘Migraties vergen, zoals gezegd, veel

onze partners van het consortium

100/112-noodoproepen via het

voorbereiding. Mensen moeten met

en Intergraph, met Binnenlandse

ASTRID CAD-systeem. Wij moeten

nieuwe technologieën leren werken

Zaken en de Federale Politie, met

ervoor zorgen dat alles operati-

en daar zijn trainingen voor nodig.

het HC 100, de medische directie,

oneel blijft en dat de werkwijze

Ook moet de infrastructuur in aan-

het CIC en het Project 112-team

van de operatoren ter plaatse niet

gepaste gebouwen kunnen worden

was uitstekend’, besluit Johan

in het gedrang komt’, zegt Johan

ondergebracht. Dat gebeurt niet

Van den Eede.

Van den Eede.

zomaar van vandaag op morgen’,

De verhuis van de 100 van de Naamse brandweerkazerne naar

zegt Thomas Biebauw. Migraties mogen dan moeilijke

het CIC van de eengemaakte politie

oefeningen zijn, als ze vlot verlopen,

van Jambes kadert in een Europese

bieden ze de uitvoerders heel wat

richtlijn die het gebruik van het

voldoening. ‘Het is een complex

Meer info over migraties naar het CAD-platform tijdens de workshops op de ASTRID User Days.


advertentie

KRITISCHE COMMUNICATIE OPLOSSINGEN VOOR KRITIEKE MISSIES SAIT Zenitel is een internationale onafhankelijke systeemintegrator met expertise in Mission Critical Communication, Physical Security, Data en ICT oplossingen. Van draagbare en mobiele radio’s, pagers, mobile data terminals over meldkamer en track & trace tot nummerplaatherkenning, camerabewaking, toegangscontrole en indoor radiodekking (ASTRID, TETRA, GSM, etc.), SAIT Zenitel is uw partner voor kritische communicatiesystemen.

MEER INFO? Bel ons op +32 (0)2 370 53 11, mail aan info.belgium@saitzenitel.com of surf naar www.saitzenitel.com


SerViCe . 13

netwerk biJ noodweer

luik biJt de spits aF A

STRID pakt de komende maanden

Luik ook nog Limburg. In 2013 zijn Waals-

en jaren de straalverbindingen aan

Brabant, Vlaams-Brabant, Luxemburg, het

die de basisstations van het radio-

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Namen en

netwerk met elkaar verbinden tot een lus.

Oost-Vlaanderen aan de beurt. In 2014 staan

Bij erg hevige regenval, zoals tijdens zware

Antwerpen, Henegouwen en West-Vlaanderen

zomeronweders, kunnen die straalverbin-

op het programma. De totale investering is

dingen immers verstoord geraken. Er wordt

goed voor zo’n 9 miljoen euro.

overgeschakeld naar nieuwe IP-technologie en lagere frequenties voor de straalverbindin-

100 MM regen/uur

gen, waardoor die veel beter bestand worden

Van alle ASTRID-basisstations – zowel radio

tegen noodweer.

als paging – worden de straalverbindingen

Begin 2012 werd het contract toegekend

vervangen en naar een andere frequentie-

aan het consortium NEC. Na een uitgebreide

band omgeschakeld. Basisstations van het

testfase komt de provincie Luik als eerste

radionetwerk die al in een lus zitten, moe-

aan de beurt. De werkzaamheden beginnen

ten daarvoor niet uit dienst worden geno-

in oktober en zullen het hele najaar in

men. Basisstations die worden opgenomen

beslag nemen. Naar rato van 3 of 4 per dag

in een lus (masten van blok 3), moeten wel

worden de circa 80 straalverbindingen van de

eventjes uit dienst. Ook de paging-basisstati-

provincie Luik vervangen. ‘De testfase heeft

ons zullen een vijftiental minuten uit dienst

meer tijd in beslag genomen dan voorzien,’

worden genomen.

zegt Jurgen Poels, verantwoordelijke Radio

Aan de leverancier die de werken uitvoert,

Netwerksystemen, Transport en Problem

worden zeer strenge eisen gesteld aangaande

Handling bij ASTRID. ‘We vonden het

de beschikbaarheid van de verbindingen.

echter belangrijk om de uitvoering zo goed

Concreet mag een verbinding hoogstens

mogelijk voor te bereiden. De deadline komt

1 à 2 minuten per jaar onderbroken zijn bij

daardoor niet in gevaar.’ In 2012 volgt na

100mm regen/uur.

“Straalverbindingen veel beter bestand tegen noodweer."

Meer uitleg over de voordelen van de nieuwe straalverbindingen tijdens de workshops op de ASTRID User Days.


VISIE

Mobiele data vandaag en morgen

identiteitscontrole Het gebruik van mobiele datatoepassingen is the next big thing voor veiligheidsdiensten overal ter wereld. Maar wat zijn precies de noden en hoe zijn de gebruikerservaringen tot nu toe? Recent onderzoek licht een tipje van de sluier.

S

Verschillend gebruik

je rapporten kunnen werken, je

Katja Millard onderzocht verschil-

e-mails beantwoorden, of contact

lende manieren waarop mobiele

houden met je collega’s via het

data vandaag al (gedeeltelijk)

intranet. Allemaal mogelijkheden

worden gebruikt, en peilde naar de

die het werk van een politieman of

noden voor toekomstig gebruik. ‘In

-vrouw een stuk efficiënter kun-

de eerste plaats onderzochten we

nen maken: als je een deel van je

de manieren om vanaf je telefoon

administratie tijdens de patrouille

of pda gegevens op te zoeken in

kunt doen, moet je minder tijd op

een database. Bijvoorbeeld om

kantoor doorbrengen.’

iemands identiteit te controleren, of

inds 2008 doet Katja Millard

een kentekennummer te checken.

Identiteit op één

bij Motorola wetenschappelijk

Daarnaast bekeken we de mogelijk-

Niet alle korpsen in het onder-

gebruikersonderzoek naar

heden om beelden door te sturen,

zoek legden dezelfde prioriteiten.

het gebruik van handheld data bij

bijvoorbeeld foto’s van een crime

‘De vraag naar administratieve

(onder meer) de politie. ‘We volgen

scene, of video. Bijvoorbeeld beelden

toepassingen is in Azië bijvoorbeeld

verschillende korpsen in London,

van bewakingscamera’s, zodat je

minder groot omdat de agenten op

Amsterdam en in een aantal

een beter beeld hebt van de situatie

het terrein het volledige rapport

Chinese en Zuid-Koreaanse groot-

voor je naar een relletje gaat.’

meestal niet zelf uitschrijven. En in

steden. Telkens doen we interviews

Andere use cases waren de

veel gevallen vinden beleidsmensen

met beleidsmensen en agenten op

mogelijkheid om Google Maps-

het niet zo’n fantastisch idee dat

het terrein, maar we gaan vooral

achtige kaarten te gebruiken, en

iedereen tijdens zijn dienst constant

ook mee op patrouille. Vaak slaan

tot slot de eerder administratieve

toegang heeft tot het internet.’

mensen in een interview dingen

toepassingen ‘Een patrouille is soms

over die zij vanzelfsprekend vinden,

heel hectisch bij incidenten, maar

wereld terugkomt: de vraag naar

maar een grote impact kunnen

er zijn ook kalme momenten. Op

een vlotte manier om identiteits-

hebben op het gebruik.’

die ogenblikken zou je best aan

controles uit te kunnen voeren.

Wat wel bij alle korpsen ter


15

“Iemand zei me zelfs dat hij in een bedreigende situatie nog liever zijn pistool kwijt is dan zijn radio.”

op nummer 1’ ‘Dat staat bij iedereen boven aan

zijn: als alles via TETRA ver-

het lijstje, ver vóór alle andere

loopt, ligt die heel hoog.’

mogelijkheden die mobiele data kunnen bieden.’

‘Anderzijds willen veel mensen op het terrein hun TETRA-toestel

‘Vooral de snelheid en de veilig-

ook niet al te ingewikkeld. Het is

heid van het netwerk zijn daarbij

immers een van de belangrijkste

van belang. Je wilt niet telkens

tools voor hun eigen veiligheid -

een volledige naam intypen als je

iemand zei me zelfs dat hij in een

iemand controleert die potentieel

bedreigende situatie nog liever

gevaarlijk is. Er is dus een grote

zijn pistool kwijt is dan zijn radio.

markt voor database-opzoekingen

Zo’n toestel moet blindelings te

Katja Millard is Manager Market Research bij

via een scan van een identiteits-

gebruiken zijn, en mag dus niet al

Motorola Solutions. Ze presenteert haar onderzoek

kaart of vingerafdruk, of zelfs

te veel toeters en bellen hebben.

exclusief voor België op de ASTRID User Days.

gezichtsherkenningssoftware.’

In noodsituaties moet een agent de

Haar workshop is een ideale gelegenheid om bij te

push-to-talk-knop blindelings kun-

blijven met het recentste onderzoek, en u kunt er

nen vinden, zelfs in het donker.’

uw eigen feedback geven

geÏntegreerd? Blijft de vraag hoe mobiele

‘In de praktijk was de mening van

Volg de workshop op de ASTRID User Days!

over de gebruikersnoden

datatoepassingen het best worden

de praktijkmensen overal ongeveer

op het gebied van

georganiseerd: geïntegreerd in één

fifty-fifty verdeeld: de helft had een

mobiele data.

TETRA-toestel, of via een aparte pda

lichte voorkeur voor geïntegreerd,

of smartphone, eventueel verbonden

de andere helft wilde liever twee

met de TETRA-radio. ‘Dat is een

aparte toestellen. Het is in elk geval

moeilijke. Spontaan zou je denken

iets waar we goed over moeten

aan één TETRA-toestel dat je alle

nadenken. Mobiele data kunnen het

mogelijkheden biedt, met een groter

werk veel efficiënter en gemakkelij-

scherm dan vandaag het geval is.

ker maken, maar veiligheid blijft de

Het grote voordeel zou de beveiliging

hoogste prioriteit.’

katja Millard


SerViCe

Compact maar krachtig De nieuwe schakelaars, DXT3 genaamd, zijn vier keer zo compact, verbruiken minder elektriciteit en zijn performanter bij de transmissie van radiocommunicatie. De schakelaars, ook wel switches, zien eruit als een grote kast. Ze vormen het brein van het radiosysteem, aangezien ze alle oproepen


17

De afgelopen maanden heeft ASTRID twee provinciale schakelaars vervangen. ‘Zo’n vervanging is een extreem complexe operatie. Een beetje alsof je het hart van een jogger zou vervangen terwijl die volop aan het lopen is’, legt Michel Bonivert uit.

een nieuw Hart voor Het radionetwerk

M

et enkele weken tussentijd zijn de provin-

een extreem complexe operatie. Het is zo’n beetje als

ciale schakelaars (de DXT, Digital eXchange

het hart van een jogger vervangen terwijl die aan het

for TETRA) van Waals- en Vlaams-Brabant

lopen is’, legt Michel Bonivert uit om de omvang van de

vervangen. Hoewel het om hele delicate operaties gaat, die bovendien voor het eerst werden uitgevoerd, heeft

uitdaging duidelijk te maken.

het team ze haast zonder incidenten tot een goed einde

WereLdpreMiÈre in WaVer

gebracht. Michel Bonivert, Valéry Granson en Brecht

De integratie in Waver was een wereldpremière. Elke

Duplacie waren de drie ASTRID-ingenieurs die de

stap in het proces werd minutieus voorbereid, maar

interventies leidden.

een test komt echter nooit voor honderd procent over-

De meest recente omschakeling, in Leuven, werd van

een met de werkelijke situatie. Op het einde van de rit

11 tot 14 juni op drie nachten tijd afgewerkt. ‘Het was

glipte er in Waver dan toch nog een zandkorrel tussen

een groot succes. De operatie werd sneller dan gepland

de tandwielen: enkele interprovinciale verbindingen

uitgevoerd en de impact op de gebruikers in Vlaams-

werden onderbroken. Een interventie was noodzakelijk

Brabant was minimaal’, zegt Brecht Duplacie. Het

om het euvel te verhelpen. In Leuven kon herhaling

vlotte verloop in Leuven was onder meer een gevolg

vermeden worden.

van de lessen die werden getrokken uit de omschake-

Zowel in Leuven als in Waver bestond het inter-

ling in Waver enkele weken voordien, zeggen de drie

ventieteam uit technici van het consortium Cassidian-

ingenieurs. ‘Een werkende schakelaar vervangen is

Belgacom en van ASTRID. ‘Het consortium was verantwoordelijk voor de migratie en de configuratie. ASTRID coördineerde en deed de monitoring van de operatie. We beschikten over een controlestation – net zoals in het ASTRID Service Centre (ASC) – om zeker te zijn

behandelen. De nieuwe schakelaars moeten

dat de transmissie van de

ASTRID in staat stellen om in te spelen op alle

noodoproepen goed verliep.

technische en technologische evoluties van

We konden rapporteren over

de komende jaren, om nieuwe toepassingen

de operatie en we voerden

te integreren en het voortdurend toenemende

geregeld radiotesten uit’, zegt

verkeer op het netwerk op te vangen.

Michel Bonivert. Zeker in het domein


SerViCe

“De meest recente omschakeling, in Leuven, werd op drie nachten tijd afgewerkt.”

hartchirurgen van dienst Michel Bonivert, Brecht duplacie en Valery granson.

genoeg zijn, en dus werd de nieuwe DXT telkens al in

VernieuWing Van CruCiaLe onderdeLen

het netwerk geïntegreerd en aangesloten voor de oude

De beide interventies passen in een grotere campagne

werd vervangen. ‘Het was een enorm werk om de gege-

waarbij ASTRID cruciale onderdelen van het radio-

vensbanken daarvoor te configureren en aan te passen’,

netwerk vervangt. De schakelaars van de andere

zegt Valéry Granson.

provincies worden in de komende maanden vervangen.

van veiligheidscommunicatie kun je niet voorzichtig

drie naChten

De provinciale schakelaars zijn onmisbare onderdelen voor het ‘routen’ van de communicatie, vermits alle

Zowel in Waver als in Leuven duurde de operatie drie

oproepen en oproepverzoeken erlangs passeren. Ze zijn

nachten: de eerste voor de migratie van de dispat-

ook verbonden met externe systemen, zoals de vaste en

chingwerkstations en de basisstations (antennes) van

mobiele telefonienetwerken. Dat verklaart ook waarom

het netwerk; de tweede om de gegevensbanken om te

het nodig is om regelmatig oude – en verouderde –

schakelen; de derde om het netwerk te stabiliseren,

technologie te vervangen door nieuwe. Tegen 2014

en meer bepaald de DXT’s opnieuw aan te sluiten en

zal dat gebeurd zijn in alle provincies. In Brussel is

te configureren.

een noodschakelaar geïnstalleerd die een provincie bij

In beide provinciehoofdsteden verliepen de

panne kan vervangen.

communicatie en samenwerking tussen de verschillende betrokkenen professioneel en in de beste verstandhouding. ‘We hadden van begin tot eind te maken met mensen die hun vak door en door kennen’, zegt Valéry Granson, die niets dan lof heeft voor de CIC- en HC100-medewerkers, de gebruikers, de technici en de leveranciers die aan de opdracht meewerkten.

Meer uitleg over de planning van de werkzaamheden tijdens de workshops op de ASTRID User Days.


advertentie


eXpert

CAD-release 5

In juli heeft ASTRID de nieuwe CADrelease uitgerold. Naast een oplossing voor een aantal bugs in de software van de provinciale meldkamers, bevat de update ook verschillende interessante nieuwigheden. Een overzicht.

Alle info op de ASTRID-stand tijdens de User Days.

01

© ngi – ww

w.ngi.be

de nieuwigHeden

Luchtfoto’s

CAD-releases gebeuren normaal vier keer per jaar. Ze dienen

01

om de software te updaten, problemen op te lossen en nieuwe

De grootste verandering: de CIC’s en HC100 die op het CAD-platform

functiemogelijkheden toe te voegen. ‘Vier keer per jaar is ook

werken, hebben vanaf nu toegang tot luchtfoto’s die boven op de

het maximum dat we dergelijke updates kunnen uitvoeren’, zegt

‘gewone’ kaarten kunnen worden geprojecteerd. Die foto’s geven veel

Thomas Löser, CAD Application Engineer.

meer informatie dan een kaart, en ze zijn bovendien een stuk recenter.

‘Voor elke release moet de programmatuur worden

‘We hebben voor de foto’s een contract afgesloten met het

geschreven, documentatie gemaakt en er moeten uiteraard ook

Nationaal Geografisch Instituut. Het NGI garandeert een homo-

grondige tests worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat

gene dekking voor heel België. Elk jaar wordt een derde van de

de overgang vlot verloopt en dat alle systemen blijven werken.

foto’s opnieuw gemaakt. Op drie jaar tijd zijn de luchtfoto’s van

Plus: om een nieuwe release uit te rollen, moeten de systemen

heel België dus volledig vernieuwd.’

een korte tijd worden uitgeschakeld. Alleen al om die service-

Voor de CIC’s kunnen de foto’s een belangrijk hulpmiddel zijn

onderbrekingen tot een minimum te beperken, willen we niet al

om de ploegen ter plaatse beter aan te sturen. ‘Zeker op het

te veel nieuwe releases uitvoeren.’

platteland of in pakweg de Ardennen zijn er een pak minder her-

Sinds 18 juli zijn alle CIC’s nu geüpdatet met CAD-release 5.

kenningspunten dan in een stad. Dankzij de foto’s kunnen de CIC’s

Die bevat een fix voor tien problemen en daarnaast een aantal

de terreinsituatie nauwkeuriger inschatten en de patrouilles meer

nieuwigheden.

informatie geven over de precieze plaats van een incident.’


21

thomas Löser

02

03

Momenteel zijn de luchtfoto’s alleen beschikbaar in de CIC’s,

platform dat bij de medische urgentiediensten wordt gebruikt

maar ook voor lokale dispatchings zouden dergelijke gegevens

voor rapportage. ‘Vroeger moest die rapportage apart gebeuren

nuttig kunnen zijn. ‘Op termijn zullen de luchtfoto’s ook buiten de

na elke interventie. Nu worden alle nodige gegevens automatisch

CIC’s toegankelijk worden gemaakt. Hoe dat precies zal gebeu-

doorgegeven. Dat moet zorgen voor een hele tijdsbesparing.’

ren, en onder welke voorwaarden, moet nog worden beslist.’

Statistische en gebeurtenisgerelateerde informatie

02

03

I/Mobile

Tot slot wordt met de nieuwe CAD-release ook een nieuwe versie van I/Mobile voor MDT’s (mobiele dataterminals) geleverd:

Een tweede nieuwigheid in CAD-release 5 is de mogelijkheid om

versie 8. ‘De grote vernieuwing daar is de gebruiksvriendelijk-

meer objecten te behandelen tijdens een interventie. ‘Voertuigen

heid van de terminals. De interface is veel intuïtiever geworden,

en personen zaten uiteraard al in de vorige systemen, maar nu

met grotere knoppen voor veelgebruikte functies en een aantal

kunnen bijvoorbeeld ook dieren, wapens of andere voorwerpen

weinig gebruikte knoppen die zijn verdwenen.’

die bij een incident betrokken zijn, worden gedefinieerd. Vooral politiediensten waren vragende partij om dat te kunnen.’ Voor medische diensten is er dan weer CAD-to-MUGREG. Die software geeft statistische informatie door aan een extern

De uitrol van de volgende release, CAD-release 6, is gepland voor september 2012. Voor het einde van het jaar komt dan nog release 7. We houden jullie op de hoogte van de inhoud van beide updates.


netWerk

astrid user daYs groter 18 en 19 oktober bergen Voor de vijfde keer heten we u welkom op de ASTRID

User Days, dé plaats van afspraak voor alle hulpdiensten, experts en bedrijven in de wereld van de beveiligde communicatie. We houden vast aan de gekende formule: _ een beurs die groter is dan ooit, _ doorlopend een boeiend en actueel programma van lezingen en workshops, _ de mogelijkheid tot persoonlijk contact met de ASTRID-medewerkers _ een aangenaam kader waarin u ervaringen kunt uitwisselen met andere bezoekers. U komt toch ook?

Waar? BEURSHAL ‘LOTTO MONS EXPO’ IN BERGEN _ Grote gratis parking

01

_ Vlak naast de autosnelweg E19 (afrit 24) _ Bij het station van Bergen. Om het kwartier rijdt er een openbare pendelbus (richting winkelcentrum ‘Les Grands Prés’) van het station naar de beurshal (gratis rit van 5 minuten). _ Locatie-adres: Lotto Mons Expo, Avenue Thomas Edison, 7000 Mons (Bergen) _ www.lottomonsexpo.be

Wanneer? DONDERDAG 18 EN VRIJDAG 19 OKTOBER 2012

02

_ Van 8.30 tot 17 uur _ U kunt inschrijven voor een of twee dagen. Ter plaatse kunt u zelf uw programma samenstellen. _ Officiële opening: donderdag om 10 uur. _ Seminaries: van 11 tot 16.30 uur (donderdag) en van 9 tot 16.30 uur (vrijdag) _ Doorlopend beurs

hoe inSChrijVen?

01 de beurs is groter

Er worden 1500 bezoekers verwacht. Schrijf u snel in, want de plaatsen zijn beperkt.

dan ooit, met heel wat nieuwe exposanten. 02 de workshops brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 03 + 04 de beurshal in

Inschrijven is gratis maar wel verplicht, en kan uitsluitend

Bergen is vlot te bereiken

via www.astriddays.be

en biedt alle comfort.


23

dan ooit 04

Beurs met meer dan 60 exposanten

Deelnemers en partnerorganisaties

_ De beurs is met 3800 m² beursvloer en meer dan 60

_ We verwachten zo’n 1500 bezoekers uit alle gebrui-

exposanten uit de telecomsector uitgebreider dan ooit.

kersorganisaties – van brandweer, politie en medische

Er zijn veel nieuwigheden en interessante producten te

wereld tot nutsbedrijven, luchthavens, openbaar

ontdekken, aangezien heel wat bedrijven zich voor het

vervoer, defensie, internationale instellingen en

eerst komen voorstellen op de User Days. _ Op de ASTRID-stand kunt u onder meer kennismaken met onze nieuwe gegevenstoepassingen. U vindt

Gebruikers vindt u vertegenwoordigers van elke disci-

er ook een antwoord op uw praktische vragen over

pline. U kunt er ook terecht bij de radio-experts, zoals de

de ASTRID-diensten. De stand is opgebouwd rond

dienst Telematica van de Federale politie. Zij kunnen alle

zes thema’s:

vragen beantwoorden over het operationele gebruik van

 Dekking

het ASTRID-netwerk.

 Netwerkprestaties

• Raadgevend Comité van ASTRID-gebruikers

 Mobiele data en high speed data

• Brandweerfederatie

 Performantie van de organisatie en beheer van

• Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen (BIG)

incidenten

03

gemeentebesturen. _ Op de stand van het Raadgevend Comité van

• Federale Politie (Dienst Telematica)

 Dispatchingtoepassingen 100/101/112

• Lokale Politie Antwerpen

 Infodesk

• Nationaal Geografisch Instituut (NGI)


netWerk

Officiële opening met Elio Di Rupo en Joëlle Milquet Op donderdag om 10 uur worden de User Days officieel geopend in aanwezigheid van Premier Elio Di Rupo, Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en andere prominenten. Iedereen is welkom!

Bloed geven Recent niet de tijd gevonden om nog eens bloed te geven? Het Rode Kruis is aanwezig met een bus waar bloedgevers op beide dagen welkom zijn!


25

worksHops voor en door de gebruikers Diverse interne en externe sprekers delen hun rijke ervaring in een reeks workshops. Op deze editie staat datacommunicatie centraal in het uitgebreide programma. Naast de workshops kunt u ook gaan kijken naar demo’s van exposanten. _ De lezingen vinden plaats in aparte zalen of containers voor extra comfort. _ U kunt ter plaatse uw eigen programma samenstellen. _ U hoeft niet vooraf in te schrijven voor workshops. een greep uit het programma: _ Hoe worden de nieuwe aanvragen voor indoor/ outdoor dekking beheerd? _ Hoe kan de technologische evolutie voor meer radiodekking zorgen? _ Hoe beheert ASTRID de netwerkcapaciteit bij rampen of grootschalige gebeurtenissen?

Hapje en drankje? Een ontbijt met boter-

Speciaal voor eindgebruikers op het terrein: fris je radiokennis op!

koeken, een warme

_ Welke invloed heeft noodweer op het netwerk? _ Hoe slaat ASTRID de weg in van de high speed data? _ Welke hulpmiddelen om de positie van draagbare radio’s op het terrein te kennen? _ Hoe kunnen ploegen snel naar de juiste plaats worden gestuurd?

maaltijd en frisdrank

Radiogebruikers kunnen op

worden u aangeboden.

beide beursdagen hun kennis bijspijkeren tijdens een gratis opfrissingscursus radiogebruik. Functies als direct mode of fallback hebben nadien geen geheimen meer. Zo haalt u nog meer uit uw radio! Snel inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt.

_ Hoe kan positiebepaling u helpen bij uw analyses en activiteitsverslagen? _ Welke timing voor de migraties van de centra 100-112? _ Welke nieuwe toepassingen in de provinciale meldkamers? _ Hoe verliep de communicatie tijdens de Olympische Spelen in Londen? _ Hoe wordt een TETRA-radio ontworpen? Houden de fabrikanten rekening met de noden van het terrein?

Info en inschrijvingen: training@astrid.be.

Het definitieve programma, met de precieze uren en dagen, vindt u binnenkort op www.astriddays.be


advertentie

De CASSIDIAN draagbare, mobiele en ATEX radio's: één standaardproduct met dezelfde funcƟonaliteiten en gebruikersinterface. (Raamcontract Astrid CDCD-MPMP-OOOO-23) MOBILE ANPR: Nummerplaat herkenning: Draagbaar— Draagbaar—Mobile— Mobile—Driepoot Het systeem registreert beelden en GPS posiƟes. Het systeem wordt gevoed door de 12V van het voertuig.

VASTE ANPR: Voor het inlezen van nummerplaten van voertuigen in vaste installaƟe. Er wordt een ‘hit’ gegeven voor de nummerplaten opgenomen in de ‘blacklist’. Netwerkopstelling en archivering van gegevens.

M-WORKER PRODUCTEN DISPATCH Een « Web Based » toepassing voor de verwerking van alle intervenƟes in het kader van de zonevorming van de brandweer, brandweer, binnen een zone, een provincie of andere territoria. IntervenƟes kunnen handmaƟg en/of automaƟsch worden opgestart (ook via XML). De gebruikte communicaƟemedia zijn o.a. SDS, SMS, Mail,... TRACK & TRACE Volg uw voertuigen en personeel van bij de aanvang tot het einde van de opdrachten via Tetra, GPRS en RFID (persoonlijke idenƟcaƟe). MISSION (RAAMCONTRACT (RAAMCONTRACT ASTRID CDCD-MPMP-OOOO-23) 23) Een aanraakscherm met navigaƟesysteem, aangesloten op de TETRA radio en/ of op GPRS. Verbetert de acƟviteiten op de baan en begeleidt de teams. Een gebruiksvriendelijke oplossing voor alarmering en SDSSDS-berichten. CompaƟbel met Dispatch, Track&Trace en SDS to GPS in de CIC. ANALYSE (Raamcontract (Raamcontract Astrid CDCD-MPMP-OOOO-24) Analyseer acƟviteiten en incidenten binnen uw poliƟezone. U krijgt een duidelijk overzicht op kaart van de trajecten die de teams hebben afgelegd en een beknopte rapportage van de veranderingen van de statussen, de status van de posiƟe en de bewegingen van het team. AEG Belgium N.V. Biestebroekkaai 300 1070 Brussel Tel: 02 529 62 11 info@aegtranzcom.com www.aegtranzcom.com


DEFDEF ENDING DEF ENDING ENDING WORL WORL WORL D S ECURITY DD S ECURIT S ECUR

A A TRUSTED ATRUSTED TRUSTED FRIEND FRIEN FRIEND ON DON ON THE THE THE TOUGHEST TOUGH TOUGHEST EST MISS MMI SIISONS SSI ONS I ONS

Copyright © 2012 CASSIDIAN. All rights reserved. JavaTM is a trademark of Oracle.

Copyright © 2012 CASSIDIAN. All rights reserved. JavaTM is a trademark of Oracle.

Copyright © 2012 CASSIDIAN. All rights reserved. JavaTM is a trademark of Oracle.

advertentie

3 x 33reasons x33xreasons 3 reasons why professionals why why professionals professionals choose choose choose THR9THR9 series THR9 series TETRA series TETRA TETRA radios radios from radios from Cassidian: from Cassidian: Cassidian: Strong Strong and Strong safe and and safe safe  Robust  Robust Robust design design design  Water  Water and Water dust-tight and and dust-tight dust-tight  Lifeguard  Lifeguard Lifeguard – the–advanced the – the advanced advanced man man down man down solution down solution solution User-friendly User-friendly User-friendly  The  easiest-to-use The The easiest-to-use easiest-to-use menus menus menus  Crystal-clear  Crystal-clear Crystal-clear display display display  Voice  Voice feedback Voice feedback feedback

Adaptable Adaptable Adaptable TM TM  Java  TM Java Java apps apps apps  Fully  Fully customisable Fully customisable customisable  Compatible  Compatible Compatible accessories accessories accessories and tools* and and tools* tools* * specifi * specifi c*ATEX specifi c accessories ATEX c ATEX accessories accessories for THR9 for for THR9 Ex THR9 Ex Ex


Wereld

Finland heeft al sinds 1999 een ­TETRAnetwerk. Samen met België was het een van de eerste landen ter wereld om een dergelijk nationaal netwerk uit te bouwen. Meer dan in België, heeft ook het Finse leger doorheen het land sterk op TETRA ingezet.

Fins leger

H

et Finse leger was van

verdubbeld tot 6000 radio’s.

tactische communicatie gebruikt

bij het begin nauw bij

Daarmee is het Finse leger een van

het Finse leger nog een tweede

de ontwikkeling van het

de grootste TETRA-gebruikers van

communicatiesysteem. Dat systeem

Finse VIRVE-netwerk betrokken, net

Finland, naast de politie met onge-

is echter niet landelijk of perma-

als de politie- en brandweerdien-

veer 7000 radio’s en de brandweer

nent maar wordt ingezet waar

sten. Op het moment dat VIRVE

met 10.000 radio’s. In 1999 waren

nodig. Het is bovendien duur in

werd opgestart, was het analoge

de Finse grensbewakers de allereer-

onderhoud. VIRVE wordt gebruikt

netwerk van de Finse defensie aan

ste gebruikers.

voor oefeningen en voor alle admi-

vervanging toe. VIRVE kwam dus precies op het juiste moment.

Het Finse leger zet de radio’s zowel voor monodisciplinaire als

nistratie en logistiek.

voor multidisciplinaire acties in.

Mobiele oplossingen

Omdat bijvoorbeeld ook de Finse

Typerend voor het Finse leger is

Bij de start van VIRVE voorzag

grenswacht VIRVE-radio’s heeft,

dat het ook volop gebruikmaakt

Defensie 3000 TETRA-radio’s.

kunnen gezamenlijke operaties

van de mogelijkheid om mobiele

Ondertussen is dat aantal al

bijzonder vlot verlopen. Voor zijn

oplossingen te voorzien. Net als

6000 radio’s


29

VIRVE wordt gebruikt voor oefeningen en voor alle admini­stratie en logistiek.

bouwt op TETRA ASTRID beschikt het Finse leger

Fins-Ierse eenheid samen met de

over Mobile Technical Units:

Zweden via gedeelde gespreksgroe-

vrachtwagens met een mobiele

pen. ‘Met andere technologieën

antenne. Voor grote operaties

zou de communicatie tussen al die

kan het leger zo ter plaatse een

verschillende nationaliteiten een

uitbreiding van het netwerk

ingewikkelde kwestie zijn geweest,

realiseren. Zo kunnen ook andere

met TETRA liep het van een leien

hulpdiensten die actief zijn in dat

dakje’, zegt majoor Jarkko Karsikas

gebied een graantje van de extra

van het Finse leger. ‘De gedeelde

dekking meepikken. Mobiele oplos-

gespreksgroepen zijn van vitaal

singen worden ingezet in thuisland

belang voor de efficiëntie van de

Finland heeft 5,4 miljoen

Finland, maar ook in Kosovo, waar

operaties, die vaak in moeilijke

in­woners, verspreid over een

het Finse leger betrokken was bij

omstandig­heden plaatsvinden.’

reus­achtig grondgebied elf keer

een peacekeeping-operatie.

Een bijkomend voordeel is dat de

Het Finse TETRAnetwerk

zo groot als België (338.000 km²).

TETRA-radio’s een stuk kleiner en

Het land heeft een grens van

Finnen in Kosovo bleef een tiental

handzamer zijn dan de klassieke

1.200 km met Rusland.

jaren in werking en werd niet

veldradio’s. ‘Je kunt ze gebruiken

alleen gebruikt door de gemengde

als een gsm, wat op het terrein

VIRVE. Het omvat 1300 basis­

Fins-Ierse eenheid, maar ook door

mooi meegenomen is. Een volgende

stations en heeft circa 32.000

het overkoepelende Multinational

stap zou kunnen zijn dat de radio’s

abonnees. Het netwerk is

Brigade Center. Het netwerk in

handsfree worden gemaakt, zodat

operationeel sinds 1999 en dekt

Kosovo had 9 basisstations, goed

de bewegingsvrijheid van de solda-

het volledige Finse grondgebied

voor zo’n 700 TETRA-radio’s en 90

ten nog vergroot. Ook is positiebe-

sinds 2002.

gespreksgroepen. Ook werkte de

paling een pluspunt.’ 

Het TETRA-netwerk van de

Het Finse TETRA-netwerk heet


SerViCe

Tijdens de rally van Ieper eind juni volgde de politiezone ARRO Ieper de positie van een honderdtal ploegen op het terrein, via de nieuwe ASTRID-toepassing Radio Position to Provider. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke toepassingen een must worden voor de ordehandhaving,’ aldus de Ieperse hoofdcommissaris Georges Aeck na afloop.

radio position

ordeHandHaving in Hogere

E

ind juni is Ieper en omstre-

zoveel mogelijk van de actie zien.

in een commandowagen op het ter-

ken telkens weer dagen-

De politiezone ARRO Ieper zette dit

rein. Zowel technisch als operatio-

lang in de ban van de rally,

jaar een nieuwe radio-lokalisatietool

neel verliep de test vlekkeloos.

voluit de Geko Ypres Rally. Over

in om het massa-evenement in

een parcours van 300 kilometer

goede banen te leiden: de M-Worker

AFGESLOTEN WEGEN

plattelandswegen wordt twee dagen

Track&Trace van leverancier AEG/

Sinds kort kunt u ASTRID-

lang met gierende banden gestre-

Bizzdev. Van een honderdtal radio’s

radio’s lokaliseren zowel vanop

den om de overwinning. Tegelijk

werd de locatie opgevolgd zowel in

dispatchingstations (LCT) (Radio

willen tienduizenden toeschouwers

de commandopost van de rally als

Position to CAD) verbonden met


Š imageglobe/Willy Weyens

31

versnelling


SerViCe

3 leveranciers voor radio position Drie leveranciers hebben intussen met ASTRID een contract gesloten om via de locatieserver van ASTRID lokalisatietoepassingen te kunnen aanbieden: AEG Belgium-Bizzdev, ITMobile en GEO Solutions. De locatieserver van ASTRID kan de posities van alle draagbare en mobiele radio’s op het ASTRID-netwerk registreren, op voorwaarde

korpschef Luc deryckere en hoofdcommissaris

dat ze zijn uitgerust met een gps-module.

georges aeck van politiezone arro ieper. klassementsproeven worden heel

terwijl de Track&Trace-toepassing

voor andere toepassingen (Radio

wat wegen afgesloten. Als er ergens

een beveiligde webapplicatie is,

Position to Provider). AEG/Bizzdev

een ploeg nodig was, konden wij

die je zelfs op een laptop of een

was een van de eersten om te

perfect zien op de kaart welke ploeg

tablet kunt bekijken. Je kunt ze

mogen aankoppelen op de centrale

daar het makkelijkst kon geraken.

dus installeren in een mobiele

locatieserver van ASTRID. Die ser-

We konden ze zelfs bijsturen als

commandopost: nu was dat in de

ver ontvangt de gps-coördinaten

ze de verkeerde weg namen. De

commandopost van de rally, maar

van de radio’s op het terrein en

posities op het scherm werden om

tijdens de Kattenstoet kan dat in het

stuurt ze op een beveiligde manier

de 30 seconden bijgewerkt, en dat

stadscentrum en tijdens het festival

door naar de gekozen toepassing.

bleek eigenlijk wel voldoende. Het

van Dranouter kan het in de com-

voordeel is ook dat je je radio’s

mandopost op het festivalterrein.’

de provinciale meldkamer als

Tijdens de rally werden niet alleen mobiele radio’s maar ook

kunt groeperen, en dan bijvoorbeeld

draagbare radio’s van voet-, fiets- en

alleen de commandoploegen, of

heel wat bijgeleerd, zowel op

motorpatrouilles gevolgd. Vooral op

alleen de motorpatrouilles op het

operationeel als technisch vlak. Zo

de eerste dag, vrijdag 22 juni, toen

scherm kunt oproepen.’

was het voor ASTRID interessant

er verschillende klassementsproeven

Alle partijen hebben uit de test

om vast te stellen dat het door-

plaatsvonden in het werkgebied van

LoS Van de interVentieS

de politiezone, werd de meerwaarde

Nog een erg belangrijk voordeel is

vrij groot datavolume – geen enkel

van een dergelijk instrument

dat het beheer van de ordehandha-

negatief effect heeft gehad op het

duidelijk. Er werd in de toepassing

ving met een dergelijke toepas-

ASTRID-netwerk.

een kaartlaag aangemaakt met alle

sing los van de dispatching van de

klassementsproeven en ieder punt

interventies kan gebeuren. ‘Op de

van het veiligheidsboek werd als

Dispatch/S in het commissariaat

een point of interest ingebracht.

liepen de interventies gewoon

Radio’s lokaliseren blijkt de orde-

door, terwijl wij ons volledig op de

handhaving tijdens een dergelijk

ordehandhaving konden concentre-

evenement een stuk efficiënter

ren. Bovendien is de Dispatch/S via

te maken. Georges Aeck: ‘Voor de

een vaste lijn gelinkt met het CIC,

sturen van de posities – toch een

Het lokaliseren van radio’s komt uitgebreid aan bod tijdens demo’s van standhouders op de ASTRID User Days.


advertentie

Belgacom & Cassidian: Your partners for secure communications Continuity • Reliability • Flexibility • Security • Innovation ICT & security consortium for ASTRID


getipt

radio verloren


35

oF gestolen?

Als een radio verloren of gestolen is, kan ASTRID die heel snel tijdelijk van het netwerk halen. Zo voorkomt u dat onbevoegden gesprekken volgen op de radio of met de radio naar gsm’s of vaste toestellen bellen.

Hoe gaat u tewerk?

Wat als de radio terug opduikt?

_ Download het document ‘aanvragen

Als u de radio terugvindt, kan ASTRID

en wijzigingen abonnementen’

die binnen het uur opnieuw activeren

(bijlage E) op de ASTRID website:

op het netwerk, zolang het abonnement

www.astrid.be > Mijn ASTRID >

niet definitief is stopgezet. ASTRID biedt

Documenten downloaden

die service de klok rond. U gebruikt

_ Vul in de rechterkolom TO in, voor

daarvoor opnieuw het document ‘aan-

‘tijdelijke opzegging’, en in de andere

vragen en wijzigingen abonnementen’

kolommen de gegevens van de radio.

(bijlage E).

_ Onderteken en fax het formulier naar het ASTRID Service Centre, via 02 500 67 10. _ Uw radio wordt binnen het uur van het netwerk gehaald.

Hulp om uw radio terug te vinden ASTRID kan u vervolgens ook helpen om de vermiste radio terug te vinden: _ Op vraag van de gebruiker kan het

Wat als de radio definitief verdwenen blijkt? Dan kunt u een lopend abonnement overzetten op een andere radio. Ook daarvoor gebruikt u het formulier E, en met name de code VISSI (‘verandering ISSI-nummer’). In elk geval doet u er goed aan het abonnement op het einde van het

ASTRID Service Centre een overzicht

jaar ofwel over te zetten ofwel stop

bezorgen van de laatste tien handelin-

te zetten. Zoniet wordt het in januari

gen met het toestel: welke oproepen

automatisch vernieuwd. Een definitieve

zijn er gemaakt, wanneer zijn er sds’en

opzegging dient te gebeuren uiterlijk drie

verstuurd of ontvangen enzovoort. Ook

maanden voor het verstrijken van de

zijn er gegevens beschikbaar over de

lopende periode.

masten waaronder het toestel werd gebruikt. Aan de hand van dat overzicht kan de gebruiker gerichter op zoek gaan naar het toestel. _ Het ASC kan ook live nagaan of een radio nog aangelogd is en onder welke mast de radio zich bevindt. Op die manier komt u ook te weten of de radio in beweging is of niet.

Meer info? ASTRID Service Centre, T 02 500 67 89, info@astrid.be, www.astrid.be


advertentie

Nu weet je altijd wie beschikbaar is!

www.swissphone.com


ACTUEEL . 37

Een onderwerp voor SW!TCH? In de vernieuwde SW!TCH willen we nog beter inspelen op de wensen van onze lezers. Welke thema's zou u behandeld willen zien in SW!TCH? Laat het ons weten via switch@astrid.be

SNELLER OP DE HOOGTE BIJ STORINGEN ASTRID heeft de afgelopen maanden het ASTRID NotificatiePlatform (ANP) aangepast

Training centre krijgt nieuwe coördinator

en verbeterd. Dat ANP wordt gebruikt om bij een storing op het netwerk de gebruikers per telefoon, sms en e-mail te verwittigen en op de hoogte te houden. Het ANP is al

Verschuivingen in het trai-

sinds 2007 in gebruik maar voldeed niet helemaal meer aan de operationele eisen.

ning centre van ASTRID: Marc

Het vernieuwde ANP heeft een grotere capaciteit waar-

Bernaerts coördineert nu het

door het sneller werkt. Het is dubbel uitgevoerd waardoor

training centre. Hij geeft zelf

het bedrijfszekerder is. Het is ook mogelijk om notificaties

opleidingen over de infrastructuur

vooraf in te plannen en om prioriteiten te bepalen. Het blijft

en de software in de meldkamers,

natuurlijk cruciaal dat de contactgegevens van de gebrui-

en over het gebruik van het radio-

kers altijd up-to-date zijn. Veranderingen geeft u het best

netwerk. Peter Nelissen, die jaren-

door via het formulier dat u vindt op www.astrid.be >

lang aan het hoofd heeft gestaan

mijn astrid > documenten downloaden.

van het training centre, gaat aan de slag als projectmanager bij het CAD-departement. of meer bepaald 99,709% van de

99,7

Belgische bevolking woont in een omgeving met portable outdoor dekking. Dat houdt in dat er buitenshuis radiocommunicatie mogelijk is met een draagbare radio. Het percentage stijgt nog tot 99,988% met een mobiele radio in een voertuig. ASTRID

streeft voortdurend naar een zo hoog mogelijke dekking. Vaak wordt de dekkingsgraad uitgedrukt in percentages van het grondgebied, in het voorjaar werd voor het eerst de berekening gemaakt in functie van de bevolking.

Contact: training@astrid.be


advertentie

CCR SUMMIT 2-4 October 2012

CCR SUMMIT2012 Beneluxlaan 59 2871 HE Schoonhoven T +31(0)182 625 111 F +31(0)182 625 119 info@rbenw.nl www.rbenw.nl

Annual RB&W Public Safety & Security Summit The Public Safety & Security Sector is undergoing radical changes in operations, governance and finance. Typically Centralization, Standardization and Harmonization are the general trends. This implies the need of close cooperation between specialists in different operational areas to reach a successful and sustainable improvement of multi agency and multi level incident response.

400+ delegates Directors, Decision-makers, Executives, Procurement officers, ICT Managers, Project Managers from: Fire & Rescue Services, Health Services, Defence, Intelligence Services, Local & National Government Bodies, Police (Law Enforcement, Intelligence, Command & Control, Crowd & Riot Control), Public Safety & Security Related Industry.

On behalf of the Chairman, Prof. Dr. Jan Peter Balkenende, former Prime Minister of the Netherlands and partner at Ernst & Young, we invite you Delegate Fee to take part in the fifth annual CCR Summit and meet your fellow Public Attending the CCR Summit is free of charge for RB&W-members and Safety & Security professionals. The Chairman of the CCR Summit has special invitees.Politie Instituut File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands an active role in the event as a moderator and speaker. This leading event • Public Safety & Security and Governmental delegate-fee: € 595,- per takes place in the beautiful surroundings of Kerkrade, NL at the Abbey of person excluding 19% VAT Rolduc on 2, 3 & 4 October 2012. • Non-Public Safety & Security or Governmental delegate-fee: € 1095,2 October the Summit will start with an opening dinner for RB&W per person excluding 19% VAT members, sponsor partners and special invitees. MoreKorps information: www.ccrsummit.com Divisie of district

RB&W organizes the CCR Summit under the auspices of Emergency Services, Public Safety & Security and Governmental organizations around Europe. In interactive Summit Break-Out sessions and an industry showcase exhibition we offer you a formal and just as important informal program to meet up and exchange expertise, experiences and best practices. In particular we strive to explore the ways of maximizing the results of the collaborative efforts of the organizations involved in Public Safety & Security. Amsterdam-Amstelland

Brabant Zuid-Oost

Brabant-Noord

Flevoland

Fryslân

Gelderland-Midden

1-1-2 Alert Magazine As an annual Summit magazine, RB&W Publishes the 112-Alert Magazine in English featuring speaker biographies, company profiles and case studies of the CCR Summit.

About RB&W RB&W deploys the largest knowledge and information sharing platform within the Netherlands and serves a National & International client base consisting primarily of operational officers and executives in government agencies. RB&W carefully explores all developments and trends within the Public Safety & Security sector on regional, national and international level. RB&W acts as an independent provider of research and analysis on Information, Communication & Co-ordination on both processes and technology within the sector Public Safety & Security. Drenthe

Gelderland-Zuid

RB&W provides comprehensive market intelligence to over 90% of Dutch Public Safety & Security organizations. More information: www.rbenw.nl

Gooi en Vechtstreek

Groningen

Haaglanden

IJsselland

Korps Landelijke Politiediensten

Kennemerland

Limburg-Noord

Limburg-Zuid

Midden en West Brabant

Noord- en Oost-Gelderland

Noord-Holland Noord

Rotterdam-Rijnmond

Twente

Utrecht

Zaanstreek-Waterland

Zeeland

Zuid-Holland-Zuid

vts Politie Nederland

Politieacademie Police academy of the Netherlands

Hollands Midden


aCtueeL

agenda

Van robuust tot ultradun Motorola stelt de nieuwe MTP3000-

De TH1n van Cassidian is een

serie voor, met een gevoelige

nieuwe TETRA-radio in zak-

39

29 SepteMBer

BVV CongreS Met BeurS

ontvangst en dus meer veiligheid

formaat die wellicht vooral bij

voor de gebruiker, en een opti-

beslissingsnemers in de smaak

male spraakweergave, zodat

zal vallen. Met zijn gewicht van 160 gram,

Tienen

ook in lawaaierige omgevingen

een hoogte van 11,6 cm en een dikte

www.brandweervlaanderen.be

communicatie mogelijk blijft. Voorts is er

van 19 mm is het een bijzonder licht en

Het jaarlijkse congres van de

verder gewerkt aan de robuustheid van

klein toestel, dat echter aan functie-

Brandweervereniging Vlaanderen

de radio’s, met als resultaat onder meer

mogelijkheden niks inboet. Ter vergelij-

vindt deze keer plaats in Tienen.

een zelfreinigende aansluiting onderaan

king: de populaire THR880i, eveneens van

De studievoormiddag heeft als

de radio, die gewoon onder de kraan kan

Cassidian, weegt 247 gram, is 14,7 cm

thema ‘Het statuut van de brand-

worden afgespoeld. De MTP3100 is het

hoog en 35 mm dik. www.th1n.com

weerman/vrouw’. Op de beurs heeft

basismodel, de MTP3200 is uitgerust met

ook ASTRID een stand.

gps en bluetooth en de MTP3250 heeft

opgelet: beide radio’s zijn nog niet

onder meer een numeriek toetsenbord

gevalideerd door ASTRID en kunnen

als extra kenmerk.

momenteel dus nog niet worden gebruikt

2-3-4 oktoBer

op het ASTRID-netwerk.

CCr SuMMit Kerkrade (NL) www.ccrsummit.com Alle laatste ontwikkelingen in de meldkamertechnologie en openbare veiligheid in het algemeen, tijdens een uitgebreid programma van workshops en lezingen.

18-19 oktoBer

gewapend … met radio’s

aStrid uSer dayS Lotto Mons Expo – Bergen

De Brusselse Gemeenschaps-

ons beter positioneren en blijven we

www.astriddays.be

wachten spelen een preventieve

voortdurend in contact met elkaar’,

Bekijk het programma online

rol in de straten van de hoofdstad.

zegt Aaiachi Salahddine, coördinator

en blijf op de hoogte van de laatste

Met ASTRID-radio’s als belangrijk

van de 140 Gemeenschapswachten.

nieuwe toevoegingen.

hulpmiddel voeren ze hun veilig-

De ploegen zijn actief in

heidstaken uit en vormen ze een

alle uithoeken van de stad. ‘De

verbinding tussen de bevolking en

radio’s stellen ons in staat om

de overheid.

ons optimaal te spreiden, en om

‘Sinds maart beschikken we

beter in te spelen op de oproepen

over 38 radio’s. Die zijn erg

die we binnenkrijgen. En dankzij

handig omdat we op enorm veel

ASTRID hebben we minder

evenementen in Brussel aanwezig

netwerkproblemen’, voegt Aaiachi

zijn. Dankzij de radio’s kunnen we

Salahddine nog toe.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven verplicht.


aStrid in 3 Woorden

‘snelHeid en bedriJFsZekerHeid’ lt. micHel carlÉ, Officier brandweer Asse

1

‘wij zijn overgeschakeld op http-to-page omdat we daarmee veel mensen gelijktijdig

een pagingbericht kunnen sturen. wij roepen onze mensen steeds meer op basis van beschikbaarheid op. als we zes mensen nodig hebben, roepen we er zes op die op dat moment beschikbaar zijn. we werken dus meer met individuele oproepcodes dan met

groepscodes. dankzij http-to-page krijgt iedereen nu quasi gelijktijdig het bericht. met 40 beroepskrachten en 80 vrijwilligers is dat geen overbodige luxe.

2

Het heeft natuurlijk zijn prijs. we betaalden 956 euro voor de installatie

en per maand 90 euro voor het gebruik, maar voor de snelheid en bedrijfszekerheid die we erbij gekregen hebben, is dat in feite niet veel geld. we hebben gemerkt dat het systeem ook betrouwbaarder is: er is nog geen enkel bericht verloren gegaan. bovendien is de oude toegangsmethode, via de radio, behouden gebleven. we hebben nu dus ook een relatief snel alternatief als back-up.

3

nog een voordeel is dat we extra informatie van de 100-centrale kunnen meesturen

met de berichten. Het zwakke punt is wel dat de berichten niet versleuteld zijn. Je kunt dus niet om het even welke info meesturen. geen groot probleem, maar soms is dat wel vervelend.

SWITCH 14 - Sept. 2012  

ASTRID-magazine voor de hulp- en veiligheidsdiensten

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you