Page 1

november 2009

25

magazine voor industriĂŤle klanten

energizing your business

Multicountry-aanbod

6 Productiesites in 1 aardgascontract euroPa Derde Energiepakket voor vrijere markt

nominaties Distrigas doet het samen met u

markt Olievoorraden op historisch hoog niveau


2 | EDITORIAAL

een nieuw blad in nieuwe tijden… Een nieuw formaat, nieuwe kleuren, een nieuwe vormgeving… deze 25e editie van Energizing your Business heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Sinds de eerste editie in 1998 verscheen, zijn zowel de aardgasmarkt als Distrigas zelf ingrijpend veranderd. Dat de evolutie van de energiemarkten nog niet ten einde is, leest u in het artikel over het Derde Energiepakket dat Europa deze zomer publiceerde. Distrigas anticipeerde vanaf het begin op de vrijmaking van de Europese aardgasmarkt, onder meer door innovatieve producten en diensten voor haar klanten te ontwikkelen, zowel voor de thuismarkt in België als voor de nieuwe markten die zich voor ons ontsloten. Verderop U kunt dit magazine ook downloaden op www.distrigas.eu

in dit nummer leest u hoe we nu ook voor onze klanten

Wilt u meer info over een artikel? Bel dan Annelies Verjauw:

buiten België de nominaties bij de netwerkbeheerder

zij helpt u verder of verzamelt de informatie die u zoekt.

verzorgen. Dat voorts ook ons multicountry-aanbod in

T +32 2 557 30 91 F +32 2 557 31 03

de smaak valt, blijkt uit de reportage die we maakten bij

E-mail annelies.verjauw@distri.be

het Belgische bedrijf Unilin. U ziet het, het magazine oogt nieuw, maar blijft ook inhoudelijk de lat hoog leggen. Net zoals Distrigas continu blijft evolueren met behoud van haar troeven.

Veel leesplezier, Energizing your business is het Distrigasmagazine voor industriële klanten. V.U.: John Peuteman, Nijverheidsstraat 10, 1000 Brussel Redactie & realisatie: Jansen & Janssen Customer Media, www.jaja.be Depotnummer D/2009/8732/10

energizing your business

John Peuteman, Directeur Marketing & Sales


IN DIT NUMMER | 3

8 De meerwaarde van Distrigas voor Unilin: één aardgascontract voor alle

4

Europa en het Derde

Energiepakket: wat verandert

productiesites, over de landsgrenzen heen.

er voor Distrigas, en voor u?

11 EEC-regelgeving 7 Nomineren en onba­

Frankrijk – Olieprijzen: olievoor-

lansen vermijden? Distrigas

raden op historisch hoog niveau

doet het in uw plaats, nu ook

4

in Duitsland, Nederland en

12 Aardgas op het internet –

Frankrijk.

Nieuwe rekeningnummers

11

7 8

november 2009


4 | EUROPA

energizing your business


|5

derde energiePakket

euroPa werkt grenzen weg Met het Derde Energiepakket (Third Energy Package) zet Europa een nieuwe stap in de richting van een eengemaakte Europese energiemarkt. Voor Distrigas en haar klanten zorgt dat vooral voor vlottere aardgasstromen over de grenzen heen.

D

e regels van het Derde Energiepakket zullen, onder meer door de versterkte samenwerking tussen de transmissienetbeheerders en tussen de regulatoren over de landsgrenzen heen, voor Distrigas leiden tot een vlottere toegang tot de aardgasmarkten in de buurlanden. In die landen zullen dus nog meer klanten gebruik kunnen maken van de competitieve producten en diensten van Distrigas. Bovendien zal Distrigas in staat zijn om haar aanbod nog beter af te stemmen op de noden van haar klanten.

› Splitsing verkoop en transmissie Het Derde Energiepakket houdt onder meer in dat de energiebedrijven hun productie- en verkoopsactiviteiten enerzijds en hun transmissieactiviteiten anderzijds verder zullen moeten opsplitsen, tegen 3 maart 2011. Er zijn drie mogelijke scenario’s: 1 het geïntegreerde energiebedrijf verkoopt zijn productie- en verkoopsactiviteiten, of zijn transmissieactiviteiten;

2 het geïntegreerde energiebedrijf behoudt zijn productie- en verkoopsactiviteiten én zijn transmissienetwerk, maar de uitbating van het transmissienetwerk en alle beslissingsmacht erover (inclusief beslissingen over investeringen)

liggen volledig in handen van een onafhankelijke systeembeheerder; 3 het geïntegreerde energiebedrijf behoudt beide activiteiten, maar is verplicht de transmissieactiviteit onder te brengen in een afdeling waarvan de onafhankelijkheid veel strenger dan vandaag zal worden gecontroleerd door de regulatoren. ‘Voor Distrigas heeft dat weinig gevolgen,’ zegt Michaël Gillis, Legal, Regulatory and Public Affairs manager bij Distrigas . ‘Sinds de splitsing van Distrigas en Fluxys in 2001 is de ontvlechting van verkoop en transmissie in België een feit. Ons businessmodel is daar bijgevolg ook al jaren op afgestemd. In andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland,

1998 – De Eerste Gasrichtlijn beëindigt de bestaande

aardgasmonopolies in Europa. Lidstaten moeten groepen afnemers aanduiden die vrij hun aardgasleverancier kunnen kiezen. Aardgasbedrijven moeten in hun interne boekhouding gescheiden rekeningen aanleggen voor hun transport-, distributie- en opslagactiviteiten.

2003 – De Tweede Gasrichtlijn versnelt de vrijmaking van de

aardgasmarkt. Steeds meer afnemers komen in aanmerking om hun leverancier vrij te kiezen. Vanaf 1 juli 2007 is iedereen vrij. De toegang tot de transport-, distributie- en LNG-installaties wordt gereguleerd. Voor opslag van aardgas blijft de onderhandelde toegang mogelijk. De beheerder van de transport- en distributie-infrastructuur moet juridisch onafhankelijk zijn.

2005 – Verordening 1775/2005 maakt de aanbevelingen van

het Madrid Regulatory Forum, die de toegang van derden tot de aardgasinfrastructuur moeten vergemakkelijken, juridisch afdwingbaar.

2009 – Derde Energiepakket

november 2009


6 | EUROPA

een betere werking van de gasmarkt in europa

MICHAëL GILLIS, LEGAL, REGULATORy AND PUBLIC AFFAIRS MANAGER BIJ DISTRIGAS

zijn transmissie en verkoop nog sterk verweven. Daar zou de nieuwe regelgeving zich moeten laten voelen in een betere marktwerking.’

› Meer onafhankelijkheid voor nationale regulatoren De nationale regulatoren krijgen extra bevoegdheden om de marktwerking in goede banen te leiden. Hun bevoegdheden worden ook geharmoniseerd. Energiebedrijven moeten voorts aan de bevoegde overheden rappor teren over hun aardgashandelstransacties en over de capaciteit van het transmissienetwerk, opslagfaciliteiten en LNG-installaties.

› Meer samenwerking over de grenzen heen De samenwerking tussen de Europese transmissieoperatoren wordt geformaliseerd in het European Network of Transmission System Operators (ENTSO). Ook tussen de regulatoren komt er meer samenwerking, binnen het Agency for Coope-

energizing your business

ration of European Energy Regulators (ACER). Dat alles moet leiden tot een betere coördinatie inzake gehanteerde standaarden, regulering, aangeboden diensten… Bedoeling is te komen tot een betere interoperabiliteit van de nationale netwerken, vlottere aardgasstromen en een liquidere markt. Dat zal ook aanleiding geven tot de verdere ontwikkeling van kortetermijnmarkten, meer concurrentie en een toenemende bevoorradingszekerheid voor Europa en de lidstaten.

› Planning van de investe­ ringen in infrastructuur Ondernemingen moeten de ontwikkeling van hun netwerken op systematische wijze plannen en daarbij ook de eindgebruikers consulteren.

› Meer consumentenrechten Tot slot zijn er ook nog bepalingen opgenomen inzake consumentenrechten, die voornamelijk betrekking hebben op de residentiële markt.


PRODUCTEN + DIENSTEN | 7

Hebt u vestigingen in Duitsland, Nederland of Frankrijk, dan kan Distrigas sinds kort ook daar samen met u de nominaties bij de netwerkbeheerder verzorgen. Op die manier kunt u heel wat werk besparen en beperkt u het risico op additionele fees van de netwerkbeheerder.

E

lke aardgasafnemer/shipper in de Europese Unie is verplicht aan de netbeheerder systematisch te laten weten hoeveel aardgas hij in een bepaalde periode aan het net wil onttrekken. Op die manier kan de netbeheerder de toe- en afvoer van aardgas in evenwicht houden. Als die nominaties echter niet voldoende correct gebeuren of als de afgenomen hoeveelheden afwijken van wat genomineerd is, riskeert u extra fees (bijkomende contractuele vergoedingen). Het feit dat elke netbeheerder zijn eigen technische regels heeft, maakt nomineren nog complexer.

Jarenlange ervaring in België In België verzorgt Distrigas sinds jaar en dag de nominaties voor haar klanten. Na succesvolle pilootprojecten bij een aantal industriële klanten in Duitsland biedt Distrigas die dienst

nomineren en onbalansen vermijden? nu ook aan voor sites in Duitsland, Nederland en Frankrijk. Distrigas verzorgt in samenwerking met u de nominaties bij de plaatselijke netwerkbeheerder. Zeker voor grote afnemers betekent dat een aanzienlijke tijdsbesparing. Zij moeten immers vaak per uur nomineren en kennen bovendien soms grote verbruiksschommelingen waardoor nomineren nog complexer kan worden.

Hoe werkt het? Op uw officiële meetinstallaties worden een datalogger en een modem geplaatst. Dat gebeurt uiteraard steeds in samenspraak met de officiële meetinstanties die voor u uw pulssignaal ontdubbelen. De modem stuurt uw verbruiksgegevens elk uur door aan de afdeling Gas Operations bij Distrigas. De Distrigasmedewerkers combineren de binnenkomende

gegevens met parameters zoals bijvoorbeeld de dagtemperatuur en met weersvoorspellingen. Op basis daarvan en door middel van voorspellingstools wordt dan zo correct mogelijk genomineerd bij de netwerkbeheerder.

Wat moet u als klant nog doen? Van de betrokken klant worden dan enkel nog adequate indicatieve forecasts verwacht in geval van verlofperiodes, belangrijke wijzigingen in de productieplanning of onderbrekingen (bv. met het oog op onderhoud).

wenst u meer informatie? Neem contact op met uw Key Account Manager. Hij of zij helpt u graag verder.

november 2009


8 | REPORTAGE

JORIS MEERSCHAERT, LEAD BUyER UTILITIES & FACILITIES BIJ UNILIN EN STEVEN BETTENS, kEy ACCOUNT MANAGER BIJ DISTRIGAS.

Sinds 2008 heeft Unilin voor zijn sites in België en Frankrijk één grensoverschrijdend aardgascontract. Dat biedt heel wat voordelen, onder meer op het vlak van prijs en afnameflexibiliteit. ‘Het feit dat Distrigas dergelijke contracten aanbiedt, is voor ons een grote meerwaarde,’ zegt Joris Meerschaert, Lead Buyer Utilities & Facilities bij Unilin. energizing your business


|9

oPtimaal energiebeheer bij unilin

6 Productiesites, 1 aardgascontract D

e Quickstep-vloerbedekkingsproducten zijn zonder twijfel het bekendste product van Unilin. Het bedrijf heeft echter een veel breder gamma van producten op basis van spaanplaten en MDFplaten. Zo maakt Unilin ook gemelamineerde producten, onder meer voor meubelen of keukens (Unilin Decor) en prefab-dakelementen voor de bouw (Unilin Systems). Het grootste energieverbruik situeert zich in de productie van de platen (vlas-, spaan- en MDF-platen). In

Wielsbeke, waar Unilin indertijd ontstond, zijn er twee productieeenheden waar spaanplaten worden geproduceerd (afdeling Wielsbeke en afdeling Bospan). In Bazeilles, net over de Franse grens, worden MDF- en HDF-platen geproduceerd.

Restproducten valoriseren Samen met Joris Meerschaert, Lead Buyer Utilities & Facilities bij Unilin, en key Account Manager Steven Bettens van Distrigas bezoeken we de afdeling Bospan, die goed is voor 90% van

Unilin werd in 1960 in Ooigem opgericht door een aantal families uit de vlasindustrie uit Zuid-West-Vlaanderen die samen een pers aankochten om vlasplaten te persen uit de vlaslemen. Vandaag omvat Unilin vier business units:  Flooring: de vloerbedekkingsproducten (laminaat, samengesteld parket…)  Decor: gemelamineerde platen (meubelpanelen, wanden…)  Boards: vlasplaten, spaanplaten, MDF-platen  Systems: isolerende dakelementen Het bedrijf heeft, in Europa, zes productievestigingen in België, twee in Frankrijk en twee in Nederland en haalt een jaarlijkse omzet van zo’n 1 miljard euro. Er werken ongeveer 3700 personeelsleden. Unilin maakt sinds 2005 deel uit van het Amerikaanse bedrijf Mohawk Industries Inc.

de aardgasafname van Unilin in België. Hout – in de vorm van boomstammen, recyclagehout of houtstof – vormt de voornaamste grondstof. Het wordt gebroken en vermalen en vervolgens in reusachtige trommeldrogers gedroogd. Nadien wordt het vermengd met lijm en hars en uiteindelijk in drie lagen tot platen geperst, die worden geschuurd, verzaagd en verpakt. De spaanplaten die er van de persen rollen, worden voor ongeveer de helft verder verwerkt in andere business units van Unilin. ‘De sites waar we platen produceren, hebben zowel elektrisch als thermisch het grootste verbruik,’ vertelt Joris Meerschaert. ‘We hebben onder andere heel veel warmte nodig. De laatste jaren proberen we daarvoor zoveel mogelijk onze eigen restproducten te valoriseren. Daardoor is ons verbruik van andere brandstoffen, waaronder aardgas, de laatste jaren sterk gedaald. Zo hebben we in Wielsbeke een installatie op gas vervangen door een installatie op houtstof.’ Als gevolg van dat dalende aardgasvolume wilde Unilin zoveel mogelijk sites in één aardgascontract bundelen. ‘Op die manier halen we toch nog een volume van zo’n 80 GWh, wat commercieel interessant blijft. De grote meerwaarde van Distrigas als leverancier is voor ons dan ook dat zo’n multisite-contract mogelijk is, zelfs over de landsgrenzen heen.’ Ook de Franse site in Bazeilles werd immers in het contract opgenomen.

november 2009


10 | REPORTAGE

Minder risico, meer flexibiliteit Sinds 2008 heeft Unilin één aardgascontract voor vijf Belgische en één Franse productiesite. ‘Dat biedt ook voordelen op het vlak van afnameflexibiliteit,’ zegt key Account Manager Steven Bettens. ‘In elk contract worden afnamelimieten bepaald. Bij een groter volume in één contract loopt een bedrijf minder risico om die limieten te overschrijden dan bij zes kleinere volumes in zes contracten.’ Joris Meerschaert beaamt: ‘Door alles te bundelen, compenseert meerverbruik op de ene site voor minderverbruik op een andere site. Voor ons was het ook belangrijk dat onze vestiging in Frankrijk in het contract kon worden opgenomen, aangezien die vestiging staat voor een aanzienlijk aardgasvolume.’ In een bedrijf als Unilin is de energiekost cruciaal. De flexibiliteit die Distrigas biedt op het vlak van prijsformules is dan ook een extra troef. Steven Bettens: ‘Op regelmatige

energizing your business

basis bekijken we de mogelijkheden en doen we aanpassingen afhankelijk van de marktopportuniteiten.’ Energie is bij bepaalde producten een cruciale factor in de kostenstructuur, getuigt Joris Meerschaert. ‘Een product als Quickstep-laminaat heeft een grotere meerwaarde. Maar op heel wat andere producten, zoals onze platen, is de marge veel kleiner. Juist bij die producten maakt energie een aanzienlijk deel uit van de productiekosten. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze energiehuishouding zo optimaal mogelijk te beheren.’

Eén contactpersoon voor alle sites Unilin krijgt bij het optimaliseren van zijn energiebeheer ook de hulp van Distrigas Gas Services, het aardgasexpertisecentrum van Distrigas. ‘De specialisten van Gas Services hebben de afgelopen jaren een deel van het studiewerk op zich genomen. Gas Services is een partner voor alles wat

in een bedrijf als unilin is de energie­ kost cruciaal met gas en warmte te maken heeft. Het is goed om weten dat we een beroep kunnen doen op die knowhow. Op zichzelf weegt dat niet door bij de keuze voor een leverancier, maar als je moet kiezen tussen twee gelijkwaardige voorstellen, speelt het wel degelijk een rol.’ Een laatste voordeel van het multisite-contract van Distrigas is van praktische aard: één contract beheren vraagt minder werk dan zes contracten in de gaten houden. Joris Meerschaert. ‘Dat is inderdaad erg gemakkelijk. Ik heb nu één contactpersoon voor alles wat met aardgas te maken heeft. In één telefoontje kan ik alles regelen, voor al de Unilin-sites.’


MARkT | 11

distrigas neemt deel aan de franse eec­regelgeving I

n Frankrijk nadert de eerste periode van de Energie-efficiëntiecertificaten (EEC) – de zogenaamde witte certificaten – haar einde. In de periode 2006-2009 moest aan de hand van die certificaten in de residentiële en de tertiaire sector 54 TWh energie worden bespaard. Ook Distrigas is in Frankrijk aan de regeling onderworpen en heeft intussen aan haar verplichtingen voldaan. Het mechanisme van de Energieefficiëntiecertificaten is een van de instrumenten die Frankrijk inzet

buiten de EEC-regelgeving. Voor de gerealiseerde besparingen reikt de Franse overheid EEC-certificaten uit, die kunnen worden verhandeld op de EEC-markt. Op het einde van de periode 2006-2009 moeten de energiebedrijven die aan de regeling onderworpen zijn voldoende certificaten kunnen voorleggen. Distrigas heeft in de loop van 2009 samen met haar Franse klanten de vooropgestelde energiebesparing bereikt, onder meer via technische studies en metingen op branders en ketels.

om de CO2-emissies te doen dalen en zo de kyoto-doelstellingen te behalen. Energieverkopers moeten bij hun residentiële en tertiaire klanten een bepaalde energiebesparing bereiken, afhankelijk van hun verkochte volume. Die besparingen moeten verder gaan dan de bestaande regelgeving. Substitutie tussen fossiele brandstoffen komt niet in aanmerking en grote industriële installaties die al onderworpen zijn aan de regelgeving inzake CO2-emissierechten vallen

olievoorraden oP historisch hoog niveau S

inds het laagste punt eind 2008 (36,6 usd/bbl op 24-12-08) zijn de internationale olienoteringen alsmaar gestegen. Midden oktober noteerde de ICE Brent crude olie met 73,1 usd/bbl dubbel zo hoog als eind 2008. Nochtans zijn er redenen waarom de olieprijzen net niet zouden stijgen. De economische crisis heeft de vraag naar olie sterk doen dalen. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) rekent op een daling van 1,9% in 2009. Daardoor is de niet benutte

productiecapaciteit sterk gestegen. Bovendien staan de olievoorraden op historisch hoge niveaus. Toch stijgen de olieprijzen dus. Een belangrijke factor is de muntontwaarding van de USD tegenover de EUR of de yEN, die stelselmatig wordt gecompenseerd door hogere olieprijzen. Beleggingen in USD worden ingeruild voor investeringen in oliecommodities. Ook hebben de OPEC-lidstaten sinds eind 2008 hun productie met ruim 4 mio bbl/dag

ICE BrEnT (FronT MonTH) CLoSIng

verminderd. Vooral belangrijk is dat die productiereductie deze keer met succes wordt opgevolgd. Voorts daalt de mondiale economie in 2009 wel met 1,2%, maar de industriële productie in belangrijke groeilanden blijft stijgen, in China met 8% en India met 6%. Ook de verwachte economische relance in 2010 doet de vraag naar olie toenemen. Tot slot resulteert geopolitieke instabiliteit, zoals in Iran en Nigeria, telkens in het behouden van een risicopremie in de olieprijzen.

Dow JonES ZEEBrUggE gaS InDEx (ZIg)

$/bbl

€/Mwh

150

35 30

120

25 90

20 15

60

10 30

5 0

0

2008

07 08

09

10

11

12

2009

01 02

03

04

05

06

07

08

09

2008

07 08

09

10

11

12

2009

01 02

03

04

05

06

07

08

09

november 2009


12 |

aardgas oP het internet Op zoek naar informatie over aardgas, de energiemarkt of regelgeving? Op het internet is heel wat interessante informatie te vinden. We bundelden enkele interessante links, die u ook terugvindt in uw klantenzone op www.distrigas.eu. algemeen Algemene informatie over aardgas, aardgasreserves, verkoop en verbruik.  www.energy.eu Energieportaal van de Europese Unie  www.eia.doe.gov Energy Information Administration – Energiestatistieken van de Amerikaanse overheid  www.eurogas.org Eurogas is de belangenorganisatie van de Europese aardgasindustrie.  www.unctad.org/infocomm/

anglais/gas/sitemap.htm

Informatie over aardgas van United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)  www.naturalgas.org Educatieve website over aardgas boordevol informatie voor alle doelgroepen

olie en gas Sommige informatiebronnen zijn

gespecialiseerd in olie en gas. Ze verspreiden informatie over marktendensen, prijsindexen en duiding door specialisten.  www.heren.com ICIS Heren staat wereldwijd bekend om zijn marktinformatie inzake aardgas, elektriciteit en CO2.  www.platts.com Platts volgt de energiemarkten en de markten voor metalen op de voet.  www.theice.com ICE is een toonaangevende beursen OTC-marktoperator.

regelgeving Verschillende regelgevende instanties zien toe op de toepassing van Europese, nationale en lokale regelgeving.

belgië  www.creg.be Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

www.brugel.be Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  www.cwape.be Reguleringscommissie voor energie in het Waals Gewest  www.vreg.be Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt

frankrijk  www.cre.fr Reguleringscommissie voor energie in Frankrijk

nederland  www.nmanet.nl De Nederlandse Mededingingsautoriteit

duitsland  www.bundesnetzagentur.de Duitse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt

europa  www.energy-regulators.eu De website van de Europese energieregulatoren. The Council of European Energy Regulators (CEER) verenigt de nationale regulatoren. The European Regulators’ Group for Electricity and Gas (ERGEG) brengt advies uit aan de Europese Commissie.

oPgelet: nieuwe rekeningnummers! Sinds juni 2009 zijn de thesaurieactiviteiten bij Distrigas geherstructureerd. Al het betalingsverkeer is sindsdien gecentraliseerd bij de bank van de groep Eni (Banque Eni S.A.). De nieuwe rekeningnummers vindt u ook terug in uw klantenzone op www.distrigas.eu.

energizing your business

info Voor vragen in verband met de nieuwe rekeningnummers, kunt u contact opnemen met de heer Lode Louwette, T +32 2 557 30 33, lode.louwette@distri.be

Energizing november 2009  
Energizing november 2009  

Klantenmagazine Distrigas

Advertisement