Page 1

ปลดปลอยตัวตนสูอิสรภาพไรขีดจำกัด


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ

CRU

CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY 39/1 Ratchadapisek Road, Chatuchak, Bangkok10900


Çѵ¹ÊÍ‹ÙÊÔขÃีดäÃจำกั ¢Œ´Õ¨Óด¡´Ñ ปลดปลอยตัวตนสูÃÐ อàºิส´Ôµภาพไร

EXPLODE TO UNLIMITED FREE


สารจากคณบดี นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ เป็นการแสดงผลงานชิ้นสำ�คัญชิ้นหนึ่ง ของนักศึกษาสาขา ศิลปกรรมทุกคน เปรียบเสมือนบทสรุปของการศึกษา กระบวนการต่างๆ ก่อนที่จะมาถึงวันนี้จะเป็นสิ่งที่บ่ง บอกถึงศักยภาพในทางความคิดและความรับผิดชอบของแต่ละคนว่าพร้อมที่จะออกไปประกอบอาชีพในวันข้าง หน้าได้ดีเพียงใด สาขาวิชาศิลปกรรม เป็นสาขาหนึ่งที่คณาจารย์และนักศึกษาต่างสร้างงานศิลปะที่มีคุณภาพเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เป็นที่ยอมรับของสังคม สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเสมอมา และการ แสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ก็คงจะมีผลงานดีๆให้เราได้เห็นอีกครั้ง “ชีวิตเราสั้น แต่ศิลปะยืนยาว” หลายคนคงเคยได้ยินวลีนี้ หวังว่าการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ใน ครั้งนี้คงจะมีงานศิลปะที่ทรงคุณค่าให้คนทั่วไปได้ชื่นชมต่อไปอีกนานแสนนาน


ปััจุบันในสังคมมีการติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลา ทั้งเรื่องของข่าวสารการโฆษณานำ�เสนอผ่านสื่อสิ่ง พิมพ์และอินเตอร์เนตทำ�ให้งานทางด้านนิเทศศิลป์ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำ�วันของคนในสังคมมากขึ้น สาขาวิชา ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดการเรียนการสอนทางด้านออกแบบนิเทศศิลป์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ มีคุณธรรมมีทักษะความชำ�นาญใน สาขาวิชาชีพศิลปกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสอดคล้องความต้องการของสังคม การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ลอย ในครั้งนี้ จึงเป็นบทสรุปการเรียนของนักศึกษาแขนงออกแบบนิเทศ ศิลป์ชั้นปีสุดท้ายโดยนำ�แนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบอย่างเป็นอิสระของนักศึกษาแต่ละคน ในโลกความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันถ่ายทอดผ่านสื่อรูปแบบต่างๆในเชิงสร้างสรรค์ซึ่งผลงานที่จัดแสดงเป็น ส่วนหนึ่งของวิชาศิลปนิพนธ์ที่เน้นให้นักศึกษามีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากความรู้ทางด้านศิลปกรรมที่ได้เรียนมา อาจารย์อวยพรให้การแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ประสบผลสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดีและให้นำ�ความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพศิลปกรรมต่อไป

อาจารย์ธีระชัย สุขสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาศิลปกรรม


ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษาวิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ รุ่น52 สาขาวิชา ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมมือกันจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ชื่องานลอย ความเพียรพยายาม ที่ผสมผสานกับการที่นักศึกษาแต่ละคนต้องมีการตั้งใจอย่างจริงจัง ในการใฝ่ศึกษาหาความรู้ มาประกอบใช้ในการสร้างสรรค์อย่างเป็นเหตุเป็นผลที่ได้ กลั่นกรองออกมา เป็นผลงานให้เห็นเป็นจริง ตามที่ได้สืบค้น(ส.1 ) ได้สร้างสรรค์ขึ้นตามสมมติฐานภายใต้หัวข้อโครงการ ที่ได้นำ�เสนอให้อาจารย์ร่วมพิจารณา( ส.2 ) และในการจัดงานแสดงนิทรรศการวันนี้ ก็คือสิ่งที่ เป็นประจักษ์พยานแล้วว่า เป็นการรวบรวมสรุปผลงาน( ส.3) ที่ทุกคนได้ใช้ทักษะสร้างสรรค์ด้วยสติ ปัญญาเยี่ยงผู้ สร้างสรรค์งานศิลป์ สิ่งที่ดีมีคุณค่า(Artificial) ที่ได้สื่อแสดงถึงทักษะของกระบวนการ คิด การศึกษาวิเคราะห์(Research)กันมาแล้ว โดยได้กลั่นกรองสร้างสรรค์ให้ปรากฏออกมาได้เป็น จริง(Tangible) ด้วยใช้กลวิธีต่างๆของศาสตร์และศิลปแล้วสรุป แล้วจึงได้มานำ�เสนอ(Demonstrate) มาเผยแพร่ให้อาจารย์และผู้ชมได้ทราบและยอมรับถึงความสำ�เร็จที่เกิดจากการเรียนรู้ถึงขั้นสูงสุดของ หลักสูตรนี้ มานานนับกว่า 4 ปีเต็ม ความสำ�เร็จของการจัดงานในครั้งนี้ คงเป็นข้อสรุป เป็นประสบการณ์ที่ดีของการที่ทุก คนได้มาศึกษาเล่าเรียนในสถาบันแห่งนี้ ทุกคนคงทราบเอง เกิดความปิติเองในใจว่าได้อะไรไปจากเหล่า คณาจารย์ ณ สถาบันการศึกษาแห่งนี้บ้าง ต่อไปนับแต่นี้ วิถีแห่งการเรียนรู้ในชั้นเรียนคงสิ้นสุดตามหลักสูตร ณ ที่แห่งความทรงจำ� นี้ ต่อไปหลักสูตรของชีวิตจริงที่เป็นความจริงที่แท้ ก็ต้องเริ่มต้นแล้ว อาจารย์หวังว่าทุกคนคงต้องสู้และ พึ่งพาตนเอง ด้วยการใช้ทักษะจากการเรียนรู้ไปปรับใช้กับทักษะชีวิตจริงให้ได้ อาจารย์ทุกคนยังคงให้ กำ�ลังใจ และจะคอยแอบปลื้มปิติในความสำ�เร็จของศิษย์ที่รักทุกคนอยู่เสมอ...มิวาย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิด ทิณบุตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม prachid007@gmail.com Tel:0896670091


อาจารย์จารุณี เนตรบุตร อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาศิลปกรรม


ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักศึกษา ศศ.บ.521(4)/13A สาขาวิชา ศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่ได้ จัดนิทรรศการการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ขึ้นเพื่อแสดงผลงานด้านศิลปกรรมของ นักศึกษา หลังจากจบการเรียนการสอน ซึ่งขอเป็นกำ�ลังใจและส่งเสริมให้นักศึกษา สามารถสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการทางการคิดวิเคราะห์ และพัฒนาการ ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสู่ผลงานอันเป็นนวัตกรรม เป็นแรงผลักดันให้เกิดผล งาน ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย ในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ขออำ�นวยพรให้การจัดนิทรรศการครั้งนี้ดำ�เนิน ไปด้วยดี ประสบผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

อาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาศิลปกรรม


การเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์กำ�หนดให้ นักศึกษา ทำ�งานศิลปนิพนธ์ โดยนักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่อง เมื่อปฎิบัติงานออกแบบนิเทศศิลป์ ที่สมบูรณ์ ซึ่งผลงานต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการ และต้องจัด นิทรรศการให้ผู้สนใจได้ชม การแสดงนิทรรศการครั้งนี้ เป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้แสดงผลงานศิลป นิพนธ์ ที่ได้เพียรพยายามทุ่มเทแรงกายและพลังความคิด สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นที่ ประจักษ์ต่อสาธารณะชน ขอแสดงความชื่นชม และอวยพรให้นักศึกษาทุกท่าน ประสบ ความสุขและความสำ�เร็จในชีวิต

.. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ กรรัตน์ พ่วงพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม


ผลงานศิลปนิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปกรรม ซึ่งนักศึกษาได้จัดทำ�ผลงานสร้างสรรค์ที่ต้อง ผ่านการคัดเลือกและกลั่นกรอง จากคณะกรรมการศิลปนิพนธ์ เพื่อให้ได้ผลงานที่ สมบูรณ์และนำ�ไปสู่การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ขอให้นักศึกษาประสบความ สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

อาจารย์วารดา พุ่มผกา อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม


อาจารย์ฐปนนท์ อ่อนศรี อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม


ขอชื่นชมยินดีกับนักศึกษา ศศ.บ. 521(4)/13A สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ที่ได้จัด นิทรรศการศิลปนิพนธ์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ต่อสาธารณะชน หวังเป็น อย่างยิ่งว่า จากการเรียนรู้ 4 ปีที่ผ่านมา นักศึกษาจะนำ�ความรู้ความสามารถ ไปพัฒนาสร้างสรรค์ ตนเองและประเทศชาตสืบไป ขอจงเปี่ยมด้วยปิติสุข และ อวยพรให้นิทรรศการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ สำ�เร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

อาจารย์เกวรินทร์ พันทวี อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม


อาจารย์อดิสรณ์ สมนึกแท่น อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม


“ลอย Explode To Unlimited Freedom ปลดปล่อยตัวตนสู่อิสรภาพไร้ขีดจำ�กัด ” แนวคิดของนิทรรศการ “ลอย” นั้นได้มาแนวคิดสองด้านคือทางด้านอารมณ์ความรู้สึกการบรรลุเป้าหมาย ความตั้งใจทำ� จนสำ�เร็จทำ�ให้เกิดความรู้สึกปลดปล่อยตัวตนเพื่อไปสู่ความเป็นอิสรภาพ แต่อีกความหมายโดยนัยอย่างนึ่งนั้นได้ให้นิยามไว้ว่า สิ่ง ใดก็ตามหาก “ลอย” สูงขึ้นก็มักจะเป็นที่โดดเด่น มองเห็นชัดขึ้น ผลงานของนิทรรศการในครั้งนี้ก็เช่นกัน เป็นการรวบรวมจุดเด่น ของแต่ละคนให้ลอยตัวสูงขึ้นทำ�ให้เห็นถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานและคุณภาพของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ได้ชัดเจนขึ้นและเป็นที่ยอมรับของสายอาชีพนักออกแบบ นอกจากนี้หากเมื่อเรา “ลอย” ขึ้นสูงแล้วไม่ใช่แค่เพียงคนอื่นจะเห็นเราชัด ขึ้น ตัวนักศึกษาเองก็เช่นกันจะเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อเราจบการศึกษาแล้วสิ่งที่เราจะมองเห็นคือ สังคมที่แตกต่างจากรั้วมหาวิทยาลัยอย่างสิ้นเชิง ฉะนั้นแล้วการจัดนิทรรศการ “ลอย Explode To Unlimited Freedom ปลด ปล่อยตัวตนสู่อิสรภาพไร้ขีดจำ�กัด ” ในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพียงการปลดปล่อยทางอารมณ์ทางความคิดเท่านั้น ยังเป็นการเรียกสติตัว เองเพื่อให้พร้อมเผชิญกับโลกภายนอกด้วย


1 EXPLODE TO UNLIMITED FREE

Packaging Design


Packaging Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายอานนท์ ทองรอด 5211302434 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 222/60 หมู่บ้านบัวบาน ซ.วิภาวดี60แยก18 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 arnontongrod@gmail.com 083-687-5588

โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าโอทอป จังหวัดกาญจนบุรี ตราทอฟฟี่กะทิถั่วแม่บุญนำ� เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ แนวความคิด แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท๊อฟฟี่กะทิถั่วแม่บุญนำ� โดยการออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ ภายใต้ตราแม่บุญนำ� โดยมีความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้มีความสนุกสนาน และมีสีสันที่สดใส ที่มา ของสีเป็นแต่ละรสชาติของผลิตภัณฑ์ เน้นการออกแบบที่ง่ายต่อการขนส่งและการตั้งแสดงบนชั้นวางสินค้าง่าย ต่อการหยิบเป็นที่สะดุดตาด้วยลายกราฟิกที่เด่นชัดสวยงามจากวัตถุดิบที่นำ�มาผลิตเป็นทอฟฟี่ ด้านหน้าสามารถ มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านในที่เป็นการห่อทอฟฟี่กะทิแบบดั้งเดิมจึงเป็นการรวมเอาความต้องการของผู้ชื้อ ผู้ผลิต และ ความคิดที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาไว้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มาทำ�การออกแบบ


E

ตรา

M

O M TOF F E

Packaging Design


Packaging Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายชานนท์ เกษมวรรณกร 5211310015 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 1211/45 ถนนอินทราภรณ์ ซอยลาดพร้าว94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขอวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 janonkas@gmail.com 087-377-7584

โครงการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โอทอปตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : สินค้าน้ำ�ตาลมะพร้าวน้ำ�หอมตรา ไผ่ริมแควของกลุ่มน้ำ�ตาลมะพร้าวน้ำ�หอม อำ�เภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แนวความคิด แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำ�ตาลมะพร้าวแบบธรรมดาเป็นแบบผงเพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดปัจจุบัน ยืดอายุการใช้งานและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผลิตถัณฑ์ได้ด้วย พร้อมทั้งออกแบบ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสรืมการขายในรูปแบบของสินค้าของฝากและสะดวกต่อการใช้ในครัวเรือนขนาดเล็ก จนถึงระดับอุตสาหกรรมด้วย ออกแบบให้มีความเป็นสากลเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับลูกค้าชาวต่าง ชาติจึงใช้การสื่อสารแบบสองภาษาเข้าใจง่าย และภาพประกอบก็ยังสามารถอธิบายถึงที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นได้ ด้วย


Packaging Design


Packaging Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นางสาวพลอยณภัส เรืองศิริโท 5211312706 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 39 หมู่4 ตำ�บลสาหร่าย อำ�เภอชุมพวง จังหวัดนครราชศรีมา 30270 ploynapat.rueangsiritho@gmail.com 080-067-8874

โครการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์โอทอป ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิง สร้างสรรค์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : ผ้าขาวม้าร้อยสี ตราอารีย์รัตน์ ของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว อำ�เภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 แนวความคิด แนวคิดในการออกแบบ เพื่อต้องการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผ้าขาวม้าร้อยสี ตรา อารีย์รัตน์ ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย ตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และส่ง เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ของบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี


Packaging Design


2 EXPLODE TO UNLIMITED FREE

Book Design


2 EXPLODE TO UNLIMITED FREE

Book Design


Book Design โครงการออกแบบสมุดภาพตัวละคร เรื่อง รามเกียรติ์

ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายพีรเชฏฐ์ ทองศรีเพ็ชร 5211309421 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 5 ซ.โกสุมรวมใจ 37 แยก 12 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 taweepon52@gmail.com 0824592003

แนวความคิด แนวคิดในการออกแบบ : จากประโยคที่ว่า “ศิลปะ... ถ้าไม่คิดต่อยอดสิ่งที่มีอยู่แล้ว ก็คิดคัดค้าน” จากหนังสือเล่มหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะสร้างตัวละคร จากเรื่อง รามเกียรติ์ ในอีกแนวทางหนึ่ง เพื่อเป็นตัวช่วยให้เยาวชนได้หันมาสนใจศิลปะและวัฒนธรรมประจำ�ชาติของเรา ด้วย เรื่องรามเกียรติ์...


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายอิศราวุธ ไซยโยกาศ 5213000481 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 53 ซอย5 ถนนสนามกีฬา ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน 51000

eidsaravut@gmail.com 085-800-0796

โครงการออกแบบหนังสือภาพประกอบแนวปรัชญา “เรื่องคิดสะกิดใจ” แนวความคิด เกิดจากการชอบอ่านวรรณกรรมที่ให้ข้อคิดดีๆในดำ�เนินชีวิตและบวกกับการการชอบการ ออกแบบคาแรคเตอร์อยู่j้จึงเกิดแนวคิดอยากส่งเสริมให้เยาวชนได้รักการอ่าน สนุกกับภาพประกอบ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงจัดทำ�ห“เรื่องคิดสะกิดใจ” นี้ขึ้นมา


book Design


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นาย สิทธิรงค์ เลี้ยงถนอม 521309819 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ ที่อยู่ 60/2 ม.2 คลองถนน สายไหม กรุงเทพฯ 10220 sittirong52@gmail.com -

โครงการออกแบบหนังสือเกมส์นิทานอิสปสำ�หรับเด็กประถมศึกษา “Aesop story booking game design project” แนวความคิด โครงการออกแบบหนังสือเกมส์นิทานอิสปสำ�หรับเด็กประถมศึกษาเป็นการออกแบบหนังสือนิทานในรูป แบบของเกมส์ทอยลูกเต๋าโดยการนำ�นิทานอิสปมาเล่าใหม่ในแบบฉบับของเกมส์ทอยลูกเต๋าใช้รูปแบบของเกมส์เพื่อ ดึงดูดความสนใจของเด็กและปลูกฝัง ส่งเสริม จริยธรรมของเด็กจากคติสอนใจในตัวของนิทานอิสปและยังได้ ความสนุกสนานพร้อมคำ�สอนไปให้ตัวอีกด้วย


book Design


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายพีรติ จึงประกอบ 5211306815 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 48/343 ม.4 เสรีไทย41 ถ.เสรีไทย คลองกุ่ม บึงกุ่ม 10240 peerati.jungprakob@gmail.com -

โครงการออกแบบหนังสือภาพถ่ายประชาสัมพันธ์ศาสนสถานของวัดประจำ� รัชกาล เรื่องธรรมมะต่างมุม แนวความคิด หนังสือประชาสัมพันธ์เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถเข้าถึงได้กับทุกเพศทุกวัยได้เป็น อย่างดีและเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หนังสือที่จัดทำ�ขึ้นครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวของประเทศไทย ทำ�ให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักวัดที่ สำ�คัญของประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นวัดที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของประเทศไทย และมี เรื่องราวประวัติศาสตร์ ของประเทศอยู่มากมาย พร้อมทั้งได้ชมความงดงามของวัดประจำ�ราชวงศ์ จักรีทั้ง 9 รัชกาลและด้วยความตั้งใจในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยจึงได้มีการจัด ทำ�หนังสือประชาสัมพันธ์“ธรรมะต่างมุม”วัดประจำ�รัชกาลที่ 1-9


book Design


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายวิศรุต เย็นเจริญ 5211310890 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 34/199 ม.8 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 visarut50@gmail.com 0859821444

โครงการออกแบบ หนังสือภาพถ่ายกีฬาเอ๊กซ์ตรีมสตรีท แนวความคิด แนวคิดในการออกแบบ ในประเทศไทยกีฬา Extreme มีอยู่มากมาย แต่ที่เป็นที่นิยมกันในกลุ่มวัยรุ่น คือ กีฬาทางบกหรือ Extremestreet แต่สื่อในเมืองไทยนั้นยังไม่มีน้อยไม่เท่ากับต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จึงทำ�ขึ้นเพื่อ ผู้ที่มีความสนใจในกีฬา Extremestreet เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ที่ครอบคลุมทุกประเภท


book Design


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail

นางสาวพิชญาภรณ์ วิวัฒนาพูนพล 5211310239 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ บ้านเลขที่ 810/1022 หมู่.1 ตำ�บล สัตหีบ อำ�เภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180 pichayapron.wiwat@gmail.com

โครงการออกแบบหนังสือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เรื่อง “ ถั่วเอ๋ย..

ถั่วงอก “ สำ�หรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แนวความคิด หนังสือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ถั่วเอ๋ย.. ถั่วงอก” ได้พัฒนา ให้สอดคล้อง กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควบคู่ไปกับการฝึกทักษะในการสังเกต ค้นคว้า การสร้างองค์ความรู้ และการนำ�ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง เหมาะสม ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง โดย ถั่วเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งคนไทยรู้จักกันดี และรู้ว่าถั่วเขียวเพาะเป็นถั่วงอก ได้ ผู้เขียนจึงอยากนำ�เสนอ ว่าไม่ได้มีแต่ถั่วเขียวเท่านั้นที่เพาะเป็นถั่วงอกได้ ยังมีถั่วชนิดอื่น ๆ ที่สามารถเพาะเป็น ถั่วงอกได้เช่นเดียวกัน หนังสือเล่มนี้จึงเกิดขึ้น


book Design


Digital Medea Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นางสาว สิรินภา สารพัฒน์ 5211309694 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 25/78 หมู่3 หมู่บ้านณราธร ถ.สุวิมทวงศ์ แขวงลำ�ผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10350 sirinnapa.sa@gmail.com 081-157-6884

โครงการออกแบบหนังสือคู่มือนำ�เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด ชม ชิม ชิว ลิ่วสู่เมืองร้อยเอ็ด Project deside of the book guides Roi -ed “ seeing - tasting -chilling” แนวความคิด ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะจัดทำ�โครงการการออกแบบหนังสือคู่มือนำ�เที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานที่ ท่องเที่ยวในจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งภายในเล่มประกอบด้วย เนื้อหาที่มี ความสำ�คัญของสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ ทำ�ให้ผู้ที่สนใจหรือนักท่องเที่ยวได้ รับรู้ถึงความสำ�คัญและความ เป็นมาในด้านต่างๆของจังหวัดและสถานที่นั้นๆอย่างถูกกลุ่มเป้าหมาย


book Design


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายพิสุทธิ์ โตรักษา 5211310635 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 65/1 หมู่11 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 tanfiguarts@gmail.com -

โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ เรื่อง “เอกลักษณ์ผีไทย” BOOK ILLUSTRATION DESIGN “IDENTITY OF THAI GHOST” แนวความคิด โครงการออกแบบตัวละครผีของไทยในรูปแบบตัวการ์ตูน เพื่อลดทอนเจตคติต่อความหวาดกลัวเรื่อง ผีสาง และปรับเปล่ียนไปเป็นมุมมองของจิตนาการที่สร้างสรรค์ เน้นจุดเด่นเอกลักษณ์ของตัวละคร 13 ตนที่โดด เด่นทางด้าน รูปลักษณ์และเรื่องราวเป็นที่จดจำ�ของคนไทย ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า “ผีไทย ทำ�ไมต้องกลัว?”


book Design


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นางสาวพิมลรัตน์ แสงรูจีย์ 5211311286 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 55/99 นวมินทร์ 38 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 -

โครงการออกแบบสื่อการเรียนการสอนหนังสือภาพประกอบสำ�หรับเด็ก เรื่อง โภชนาการหลัก 5 หมู่ Instructional Media Picture book For children The 5 food groups nutrition แนวความคิด สื่อถึงเด็กที่ยังไม่รู้หลักโภชนาการ 5 หมู่ ที่ถูกต้อง เลยคิดวิธีสื่อให้เด็กเข้าใจได้ง่าย โดยผ่านการ ออกแบบจากโฟมยางสีสันต่างๆ เพื่อดึงดูดให้เด็กๆน่าสนใจ


book Design


Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายสุรเดช อุทรักษ์ 5211302178 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 36 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 suradach14@gmail.com 0845467287

โครงการออกแบบหนังสือดนตรีร็อคในยุค 90s ของประเทศสหรัฐอเมริกา แนวความคิด ดนตรีร็อคในยุค 90s ถือเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการดนตรี เป็นเสมืือนจุดเปลี่ยนสำ�คัญที่นำ�พาดนตรีเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง โลกของดนตรีเปิดกว้างสำ�หรับ ทุกแนวดนตรี ทุกแนวความคิดสามารถแสดงออกได้อย่างเสรี เป็นรากฐาน ของทั้งดนตรีในยุค นี้ คือความคลาสสิคที่ผสมไปด้วยความทันสมัย จึงได้ใช้สีโทนดำ�และสีฟ้า เพื่อแสดงถึงดนตรีหนัก หน่วงแฝงไปด้วยความแปลกใหม่ทางดนตรี


Book Design


3 EXPLODE TO UNLIMITED FREE

Digital media,Website Design


Web Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail

นายดุสิต มณียัง 5211300610 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ Vr ressident ซ.รัชดา 36 แยก 9-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขต จตุจักร dusit.maneeyoung@gmail.com

โครงการออกแบบเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน แนวความคิด ต้องการจะสื่อสารให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เข้าใจถึง สิ่งที่มูลนิธิได้ทำ�เพื่อสังคม และแฝงด้วยสาระความรู้ เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม


Web Design


Media Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายณัฐวุฒิ จินารักษ์ 5211300545 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 39/5 อิทธิศักดิ์แมนชั่น ซอยรัชดาภิเษก 32 ถนนรัชดา เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 nattawut521@gmail.com 0861900181

โครงการออกแบบสื่อวีดิโอสารคดีเรื่อง GAMER แนวความคิด กิดจากการพบเห็นปัญหาจากเยาวชน เด็กนักเรียน ที่ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่มากเกินความจำ�เป็น ซึ่ง อาจทำ�ให้ก่อให้เกิดปัญหาในสังคมที่กำ�ลังพัฒนา แต่การใช้อินเตอร์เน็ตหรือการเล่นเกมอาจใม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง อย่างเดียวมันอาจเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมและครอบครัวด้วย จึงมีแนวคิดในการจัดทำ�โครงการนี้ เพื่อสื่อแนวคิดว่าการเล่นเกมออนไลน์อาจไม่ใด้ก่อปัญหาแต่อาจมีข้อดีอยู่ก็เป็นได้


Media Design


Digital Media Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นางสาว จุติมา ผานุธิ 5211309173 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 21/104 ซ.รามคำ�แหง142 ถนนรามคำ�แหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กทม. 10240 jutimapan@gmail.com 0901910881

โครงการออกแบบการ์ตูนอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง “ Zodiac Night ” แนวความคิด ออกแบบคาแรคเตอร์กลุ่มดาวทั้ง 12 ราศี ในรูปแบบอนิเมชั่นแบบ stop motion โดยมีรูปแบบ คาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากทั่วไป คือเป็นรูปแบบการ์ตูนที่เด๊กเกิดความสนใจ จดจำ� เกิดการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการเรียนการสอนเรื่องกลุ่มดาวทั้ง 12 ราศีด้วย


Media Design


E-Book Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นางสาวมณีกานต์ ทองชุม 5213000523 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ คุริญาเพลส ห้อง506 ซอยนาคนิวาส ถนนนาคนิวาส 32 maneekarn1032@gmail.com 0912098693

โครงการออกแบบหนังสือ E-book เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง แนวความคิด เพื่อต้องการออกแบบหนังสือเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางการได้ยิน การแยกแยะเสียงสัตว์ได้ดี ยิ่งขึ้น โดยนำ�มาทำ�เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เข้ากับยุคสังคมดิจิตอลในปัจจุบัน โดยใช้ภาพประกอบที่เด็กๆ เห็นแล้วเข้าใจง่ายสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา


Media Design


Digital Medea Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail

นางสาวเจตสุภา ชาเรณู 5211312334 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ สมุทรปราการ jetsupa.cha@gmail.com

โครงการออกแบบการ์ตูนภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เรื่อง “สายฝน” Design Project Animation 2D : Falling Rain แนวความคิด การสื่อถึงความสำ�คัญของโครงการพระราชดำ�ริฝนหลวง โดยแสดงให้เห็นถึงความแห้งแล้งเมื่อฝนไม่ ตก ซึ่งใช้เทคนิคในการนำ�เสนอแบบภาพเงาดำ�เข้ามาผสมผสานกับลายเส้นการ์ตูนในโทนสีหลัก 2 สี คือ ขาว -ดำ�


Media Design


Digital Medea Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายชัยพจน์ กองสวัสดิ์ 5211302434 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ กรุงเทพมหาคร chaipot12@gmail.com 0840895210

โครงการออกแบบสื่อภาพยนตร์เพื่อปลุกจิตสำ�นึกในการไม่ทอดทิ้งสุนัขให้กับมูลนิธิบ้าน สงเคราะห์สัตว์พิการ Design project movie making awareness of not letting your dogs for home for handicapped animals foundation แนวความคิด เนื่องจากประเทศไทยมีสุนัขเร่ร่อนเป็นจำ�นวนมาก ผู้วิจัยจึงจัดทำ�ภาพยนตร์เพื่อเป็นสื่อให้บุคคลทั่วไป ที่ คิดจะซื้อสุนัขมาเลี้ยงด้วยเหตุผลต่างๆ ได้คิดไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ เพื่อเป็นวิธีที่จะลดจำ�นวน ของสุนัขเร่ร่อนและปัญหาที่จะเกิดกับสังคมต่อไป


Media Design


4    

  


Graphic Identity Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นางสาวกัณฑิมา อังคสิงห์ 5211311815 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 9/79 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ ซอยเวฬุวนาราม 15 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหาคร 10210 kantima.ang@gmail.com 085-554-3571

โครงการออกแบบอัตลักษณ์ร้าน Apple แนวความคิด ออกแบบอัตลักษณ์ร้านเสื้อผ้าสตรีโดยใช้ชื่อ Apple และใช้กราฟิกที่สื่อถึงความเป็นผู้หญิงที่รักการแต่ง ตัว ทันสมัย โดยใช้สีที่สดใส และเน้นรูปทรงของผลแอปเปิ้ลมาเป็นแนวคิดในการออกแบบ


Identity Design


Graphic identity Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายวาที ศรีผิว 5211308241 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ ที่อยู่ 90/132 ถ.ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 121 เขตบางกะปิ แขวงคลองจั่น กรุงเทพมหานคร wateesripew99@gmail.com 0894925158

โครงการออกแบบอัตลักษณ์ ร้านเก็บสตางค์กาแฟและเบเกอรี่ Identity Design keptsatang coffee & bakery แนวความคิด เก็บสตางค์ออกแบบโดยใช้รอยยิ้มเป็นแนวทางการดำ�เนินงาน เพื่อให้ลูกค้าจดจำ�ภาพลักษณ์ของร้านได้ ง่าย และใช้สี น้ำ�ตาล - ส้ม และสีครีม เป็นโทนสีหลักของงาน


Identity Design


Pattern Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

นายอวัช คงวิเชียร 5211307862 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 473/200 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 anawat24432@gmail.com 0850469667

โครงการออกแบบลวดลายบนเครื่องแต่งกายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับร้าน Micky Milk Collection The Cat แนวความคิด ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายชุดนี้ของข้าพเจ้าสร้างมาจากความรู้สึก และผ่านงานการออกแบบ ที่ข้าพเจ้าถนัดเนื่องจากแมวเป็นสัตว์ที่มีความน่ารัก ขี้อ้อน ฉลาดและแสนรู้ มีบุคลิกโดดเด่นและมีสีสันลวดลายที่ น่าสนใจ ทำ�ให้ผู้ที่ได้รับสัมผัสและผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกอบอุ่น และในศิลปนิพนธ์ชุดนี้บวกกับจินตนาการของตัว ข้าพเจ้าเองเพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกแบบเครื่องแต่งกายให้มีเอกภาพและความลงตัวตอบสนองให้แก่ผู้ดูหรือผู้ ผ่านมาพบเห็น


Pattern Design


Graphic Design ชื่อ รหัส วิชาเอก ที่อยู่ปัจจุบัน e-mail โทร

ณัฐวุฒิ นุชนา 5211300552 ศิลปกรรม แขนง ออกแบบนิเทศศิลป์ 446/19 ซอย20 มิถุนา 11 ถนนประชาราษฎร์บำ�เพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวง กรุงทพมหานคร 10310 nattawut99@hotmail.com 0814412334-

โครงการออกแบบสิ่งพิมพ์โรคทั่วไปในเขตดินแดง แนวความคิด จากแนวคิดที่จะประชาสัมพนธ์ข้อมูลและการนำ�เสนอความอันตรายของโรคไข้เลือดออกโรคเครียด โรค ภูมิแพ้ โรคกระเพาะ โดยโปสเตอร์จะเน้นที่ภาพเป็นการสื่อความหมายของโรคโบรชัวร์เน้นเนื้อหามากกว่าภาพ และ คู่มือจะเน้นเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่สีที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้สีที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับโรค ซึ่งเมื่อนำ�มาประกอบภาพที่จัด วางแล้วทำ�ให้ดูมีความเกี่ยวข้องกัน


Printing Design


Çѵ¹ÊÍ‹ÙÊÔขÃีดäÃจำกั ¢Œ´Õ¨Óด¡´Ñ ปลดปลอยตัวตนสูÃÐ อàºิส´Ôµภาพไร

EXPLODE TO UNLIMITED FREE


CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀѯ¨Ñ¹·Ãà¡ÉÁ

CRU

CHANDRAKASEM RAJABHAT UNIVERSITY 39/1 Ratchadapisek Road, Chatuchak, Bangkok10900


“ลอย” ใหโดดเดน “ลอย” ใหเห็นโลกกวาง นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรมแขนงออกแบบนิเทศศิลป ป 2556

สูจิบัตร artd thesis 56  
สูจิบัตร artd thesis 56  

รวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี 2556 รุ่น 52

Advertisement