Page 1

МАСЪАЛАЊОИ РАЌАМЇ

ЧАЊОР САЊИФА СКАНВОРД...

Масъалаи 80 кг

ИСТИРОЊАТИ ХУШ, ЊАМВАТАН! Замима

Бино ба иттилооти маркази матбуоти ВКД ФР рўзи 15 май аз ќатораи хатсайри "Душанбе Москва" кормандони њифзи њуќуќ 80 кг. маводи мухаддир дарёфт намудаанд. Маводи мухаддир дар 40 зарфи пластикии ѓунљоишаш 2 литра ва 5 зарфи 1, 5 литра, дар яке аз вагонњои ин ќатора пинњон буд. Њар ду роњбалади ин вагон, ки шањрвандони Тољикистон мебошанд, дастгир шуда аз рўи ин њодиса парвандаи љиноятї оѓоз карда шудааст.

¹06 ñîëè 2013 ßêøàíáå 26 ìàé

ЗАДАЧА ТРЁХ ДЕЛ

ИЛИ ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Масъалаи њалокати 3 тољик дар љангњои Сурия Маќомоти амниятии Тољикистон мегўянд, дар љангњои Сурия 3 шањрванди тољик низ кушта шудаанд.Ин хабар рўзи 23 май дар њамоиши «њуввияти миллї ва давлати дунявї: масоили фарњанг ва маорифи динї» дар маркази мутолеъоти стратегии вобаста ба раёсати Љумњурии Тољикистон садо дод. Дар ин њамоиш дар канори масоили дигар мавзўъи амнияти миллї ва тањсилоти динии шањрвандони Тољикистон дар хориљи кишвар бањс шуд.Намояндаи Кумитаи давлатии амнияти миллии Тољикистон Эмом Меликов гуфт, дар љанги зидди нерўњои давлатии Сурия се шањрванди Тољикистон ва дар Афѓонистону Покистон дар чанд соли охир 11 љавони тољик кушта шудаанд. “Ozodi.org”

Масъалаи 7 июн

Чем закончится данная задача? Если задача трех тел является одной из фундаментальных проблем науки и полное ее решение остается по сей день неизвестной, то вышеназванные лица подбросили задачу с неизвестной кульминацией совсем недавно. (Разумеется, если вспомнить, что "задачу трёх тел" сформулировал еще Ньютон).

стр. 3

А ВОВСЕ НЕ НАОБОРОТ

ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ

МОСКВИЧИ ПО ПРЕСТУПНОСТИ ОПЕРЕЖАЮТ Кто и как в Москве задавал вопросы МИГРАНТОВ стр. 2

президенту Рахмону

Геннадий ОНИЩЕНКО: "ИЛИ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК, ИЛИ ЗАПРЕТИМ ДВИЖЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ ПОЕЗДОВ" В интервью нашему корреспонденту Г. Онищенко исключил все политические моменты.

стр. 4

"ОБЛАВА"-И ХОНАНДАГОНИ МАКТАБЊОИ МИЁНА САФИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТИРО ЗИЁД МЕКУНАД

В минувшее воскресенье я участвовал в записи вопросов президенту Таджикистана, организованной "молодёжным правительством" и разрекламированной Иззатом Амоном и Бахтиёром Саттори в Фейсбуке. Не был бы я пользователем Фейсбука, наверное, не было бы этой статьи. Вполне возможно, что я бы написал, но не в таком виде. Хотя на каждом углу мы кричим, что свобода слова и свобода мысли - одни из важнейших аспектов демократического государство, но когда дело касается нас самих, мы как-то болезненно воспринимаем её. Меня много раз обвиняли в ангажированности, в том, что я работаю на правительство, в том, что преследую корыстные цели, однако я молчал. Я просто представлял факты, надеясь на то, что читатель сам поймёт, что к чему. И что немаловажно, время доказывало мои предположения. К этому я привык, хотя впервые столкнулся с тем, что до выхода материала уже начали меня обвинять. Ну, Бог с ним, как говорит одна моя коллега "где только наша не пропадала". Однако на этот раз я изменю себе и отвечу.

стр. 4

сањ. 5

... Дона - дона борони бањори мезаду оинањои мошинњоро буг фарогир мекард. Муддате нагузашта, анбўњи мардум љамъ шудаву њаракати наќлиётњо суст гардида, ёрии таъљиливу кормандони бозрасии автомобилї низ њозир шуданд...

стр. 8

ÎÎÎ “ÒÅÇ ÒÐÀÍÑ”

www.teztrans.ru

Масъалаи 2200 планшет Рўзи 23 май дар кохи Борбад вохўрии Эмомалї Рањмон бо љавонон баргузор шуд. Дар анљоми мулоќот рањбари кишвар ба њамаи 2200 иштирокчиёни ин вохўрї планшет тўњфа намуд.

Масъалаи 0,5

Киссаи ишки муњољир

Ин гуфтугўйи ду нафар љавон шояд ба назари бархе аз олами афсона тобаду дигаре кўшиш ба харљ дињад, ки њамаи инро нодида гирад. Шояд саввумин санги маломат низ занад, ки дурўѓ асту асоси воќеї надорад ва ба нигорандаи ин сатрњо тамѓаи "мутила"-ро низ часпонад.

Каромат ШАРИПОВ ВРАГ НАРОДА ИЛИ СПАСИТЕЛЬ НАЦИИ?

Имсол занги камолот ё занги охир дар мактабњои Тољикистон рўзи 7-уми июн садо хоњад дод. Вайсиддин Исмоилов, мутахассиси пешбари Раёсати ташкилоти томактабї ва миёнаи умумии Вазорати маориф, дар сўњбат ба «Озодагон» гуфт, “дар асоси ќарори мушовараи Вазорати маориф аз моњи декабри соли 2012 наќшаи таълимї, таљдиди назар карда шуд. Пештар 34 њафтаи тањсил буд, лекин њисобот нишон доданд, ки дар давраи истиќлолият рўзњои љашну идњо 14 рўзро ташкил медињад. Аз њамин лињоз хонандагон 34 њафтаро, ки дар наќшаи таълимї нишон дода шудааст, пурра намехонанд. Бино бар ин, занги камолот аз 25-уми май ба 7-уми июн гузаронда шуд, њамин аст”. Ќаблан, собиќ вазири маорифи Тољикистон Абдуљаббор Рањмонов аз 18-уми октябри соли 2010, таътилњои тирамоњї ва бањориро бекор карда, таътили зимистонаро то як моњ дароз намуда буд. Дар робита ба ин, Вазорати маориф эълон кард, ки соли хониш то 10-уми июн идома меёбад, вале баъдан боз ин ќарори худро таѓйир дода, санаи баргузории «Занги камолот»-ро ба 31-уми май таъин кард. Њамин тариќ, соли сеюм аст, ки занги охир дар Тољикистон на чун ќабл 25уми май, балки дертар садо медињад.

сањ. 7

Як нафар сокини Чоркўњ, дар сомонаи "Одноклассники" аз даъват нашудани љавонони ин дења ба вохўрии Президент бо љавонон, ки рўзи 23 май баргузор гардид,изњори нигаронї карда "АЗ ЧОРКЎЊ НИМТА ЊАМ НЕСТ!" навиштааст. "Ба ин вохўрї аз дењаи Чоркўњ, ки 36 њазор ањолї дорад, ягонто љавон намеравад. Ба он хотир, ки њама пир будааст, тоба, о ин руйхати иштирокчиёнро бинед, 70 дар сад њамааш аз синни љавонї гузаштааст. Баъзеашон умуман аз пиракї њам пиртар... Ана њамин хел, акнун чї тавр ба ин сохтори мањаллї дилгарм шавем, ваќте 36 000 ро нодида мегираду пирро љавон гуфта ба вохўрї мегуселонад? Шуморо намедонам, вале ман, нависандаи ин сатрњо ба њамааш .... кардам, зеро кор боз њамон дарди њарина!!!"


2

ÑȨÑÀÒ/ÔÀÐÕÀÍÃ/ÕÓÊÓÊ

Ато МИРХОДЖА: Поезда Таджикистана соответствуют всем санитарным нормам Специальная комиссия, созданная для проверки поезда "Душанбе - Москва" заявила, что высказывания о нарушениях норм перевозки высокопоставленных представителей правительства России не имеют основания. Данная комиссия с 26 апреля по 5 мая выезжала на проверки поездов с целью выявления фактов нарушений, показанных в фильме "Шайтанпоезд" на телепередаче "Специальный корреспондент" государственного телеканала "Россия-1". Напомним, что в конце апреля Дмитрий Рогозин, замглавы правительства РФ, и Геннадий Онищенко, главный санитарный врач, провели рейд по проверке поезда рейса "Душанбе - Москва" и заявили о возможном прекращении железнодорожного сообщения между Таджикистаном и Россией. Журналист Ато Мирходжа, член данной комиссии, сегодня заявил ИА "Озодагон", что санитарное состояние пассажирских поездов Таджикистана соответствуют всем санитарным нормам и все то, что было показано в фильме "Шайтан-поезд", является подставным и заказным. "Из 10-дневной поездки по маршруту "Душанбе - Москва - Душанбе" можно сделать выводы, что российские власти обеспокоены поступлением наркотических средств на территорию России и пропагандой религиозного экстремизма", - заявил собеседник издания. Также представители ГУП "Рохи охани Точикистон" недавно опровергли все высказывания российских чиновников в отношении поездов Таджикистана и заявили, что Россия хочет таким образом занять место на рынке железнодорожного сообщения Таджикистана. ИП "TJinform.com"

ФМС России смягчил режим пребывания мигрантов Как сообщается в «Требовании» начальника ФМС РФ, отныне при выдаче иностранному гражданину патента и продлении срока его действия срок временного его пребывания на территории РФ продлевается без принятия каких либо решений. Иными словами, иностранному гражданину обращаться в территориальные органы ФМС России за продлением срока временного пребывания больше не требуется. Теперь трудовому мигранту достаточно будет уплатить налог в виде фиксированного авансо-

вого платежа в порядке, установленном законом РФ. Напомним, что патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность только на физические лица и на территории того субъекта Российской Федерации, в котором выдан. «Ё»

МОСКВИЧИ ПО ПРЕСТУПНОСТИ ОПЕРЕЖАЮТ МИГРАНТОВ А ВОВСЕ НЕ НАОБОРОТ

Есть расхожая легенда о том, что большинство преступлений в Москве совершают гастарбайтеры (в простонародье - "чурки", "черные", "кавказцы" и т.д.). Ее почти подтвердило на днях ГУ МВД по Москве, отчитавшись о первых трех месяцах своей работы в 2013 году. По данным стражей порядка, уже целых 49,8% преступлений в Первопрестольной (ну, еще немного, ребята, еще чуть-чуть...) совершили приезжие. "Ужас-ужас. Понаехали тут", - с каждым разом все глубже вздыхают жители столицы, в каком-нибудь поколении считающие себя коренными. Но это если воспринимать озвученную полицией цифру, не вдумываясь в нее. А если вдуматься, получается совсем иная картина. Согласно последней переписи, в Москве постоянно проживает около 10 млн человек (это округляя, цифры после запятой большого значения не имеют). В то же время, по данным различных служб и экспертов, если их свести воедино, ежедневно на территории Москвы находится от 7 до 10 млн немосквичей. Это включая всех: студентов, иностранных мигрантов (легальных и нелегальных) и иногородних россиян (в т.ч. так называемую "маятниковую миграцию" - когда люди в Москве не живут, но ездят туда-сюда на работу). Итого мы имеем демогра-

фическую ситуацию примерно "половина на половину", такую же как с преступностью. Из чего уже следует, что москвичи как минимум не законопослушнее приезжих всех мастей. Но в том-то и дело, что "всех мастей". ГУВД Москвы честно признается, что большинство немосквичей, совершающих преступления, вовсе никакие не гастарбайтеры (эти в основном пашут от зари до зари, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи в Средней Азии, на Кавказе или в Урюпинске). 73% изобличенных иногородних преступников нигде не работают. То есть это бродяги или преступникигастролеры, которые специально приехали в столицу грабить, воровать, убивать. 15% и вовсе ранее судимы (профессионалы-рецидивисты). А чуть больше половины преступлений в Москве совершают москвичи. Люди с постоянной регистрацией, имеющие в отличие от бродяг и всяческой криминальной швали жилье в своем городе. Да, вычтем еще отсюда пенсионеров и детей-москвичей, которые не участвуют в преступной деятельности по месту жительства (среди приезжих таких практически нет). И вот тут вырисовывается совсем иная картина, которую можно условно подписать так: "Большую часть преступлений совершают москвичи трудо-

способного возраста". Не страдающие от безработицы (см. статистику бирж труда). Не голодранцы (средние доходы в Москве намного выше российских, не говоря уж про СНГ). В общем, вполне благополучные граждане. А вовсе не мигранты, как нам упорно вдалбливают год за годом. Причем плотность преступников на душу "коренного" населения активного возраста выше, чем у приезжих. Любая статья должна ответить на три вопроса: что? где? когда? А статья с претензией на анализ еще и на вопрос: почему? Почему криминальная статистика подается общественному мнению с явным акцентом на приезжих? На это, как мне кажется, отвечает само ГУ МВД по Москве все в том же отчете. За три месяца 2013 года в Москве зарегистрировано около 20 тысяч преступлений и административных правонарушений. По 9600 преступным деяниям возбуждены уголовные дела. Из них раскрыто более 3 тысяч. Мы ведь не "неграмотные таджики", правда? Делить в столбик умеем? Если нет, берем калькулятор. И через 5 секунд выясняем, что полицейские в городе, который ими просто кишит, раскрывают, дай бог, каждое третье преступление (административные дела даже считать не будем; плюс еще не все уголовные закончатся судом с приговором). Видимо, эту цифру и маскируют, акцентируя наше внимание на мигрантах. Иначе в головах у законопослушных налогоплательщиков вместо лозунга "Москва для москвичей!" может возникнуть вопрос: "Зачем мы кормим столько высокооплачиваемых бездельников в погонах Айдер МУЖДАБАЕВ зам. главного редактора "Московского комсомольца"

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

Санг сиёсї набуд Изњороти дафтари матбуоти Сафорати Тољикистон дар Россия

Сафорати Тољикистон дар Россия дар робита ба он, ки шањрванди Тољикистон Абдуллоњ Бобозода ба сўйи дарвозаи Сафорати Бразилия дар Маскав санг партофтааст, њанўз рўзи аввал изњор дошта буд, ки ин ќазия њаргиз љанбаи сиёсї надорад. Мо мутмаъин будем, ки ин љавони тољик гирифтори бемории рўњист, аммо то замони пурра арзёбии ќазия аз расман эълом доштани ин андеша худдорї намуда будем. Сафири Тољикистон дар Русия Абдулмаљид Достиев дастур дода буд, ки љузъёити ин њодиса ба пуррагї тањќиќ гардад. Дирўз мулоќоти масъулини Сафорат бо модари Абдуллоњ - Назира, ки аз њодисаи писараш огоњ набуд ва дар пайи љустуљўйи писараш ба Хадамоти Консулии Сафорат мурољиат намудааст, баргузор гардид. Ин бонуи тољик хабар дод, ки писараш аз ќисмати шимоли Русия, ки дар онљо дар Донишгоњи федеролии Шимолу Арктикии ба номи М. Ломоносов (САФУ) тањсил дошт, бинобар бад шудани вазъи саломатияш тариќи ќатора ба Маскав, назди модараш ба роњ баромада буд. Аммо, ў таи ин сафар борњо дар истгоњњои мухталиф аз ќатора поён шуда, тавассути роњњои дигар худро то ба пойтахт расондааст. Њамшарикони тањсилаш низ гуфтаанд, ки бинобар хуруљи нави беморї Абдуллоњ ваќтњои охир дар њолати нофањмои асабї ќарор доштааст. Пеш аз сафар ва њини расидан ба Маскав ў ба касе занг наза-

дааст. Модари Абдуллоњ тасдиќ намуд, ки њанўз 28 ноябри соли 2011 писарашро мошин зада буд ва ўро дар њолати вазинин ба Бемористони вилоятии ш. Архангельск оварда буданд. Ташхис нишон дода аст, ки номбурда осеби вазнини майнаи сар бардоштааст (ушиб головного мозга тяжелой степени с формированием множественных контузионных очагов в левом полушарии мозга) гирифтааст. Ў љарроњии вазнини сарро гузаронида, дар тањти назорати табибони соња ќарор доштааст. Хулоса, дар ихтиёри Сафорат феълан тамоми њуљљатњои тиббии тасдиќкунандаи он, ки шањрванд А. Бобозода бемор аст ва ба ин иќдоми нољо дар њолати вазъи муташанниљи саломатии руњї даст задааст, ќарор дорад. Бо назардошти он ки дар робита ба ин њодиса парвандаи љиної боз шудааст, Сафорат тасмим гирифтааст якљоя бо намояндагии Хадамоти муњољирати Тољикистон дар Русия дар њалли мушкили ин шањрванди Тољикистон кўмаку мусоидат намояд. Феълан, масъалаи таъмину ў бо вакили мудофи дар рафти тафтишот ва агар лозим ояд -мурофиаи судї, баррасї шуда истодааст. Сафорат њамаи ин асноди тиббиро, ки Беморхонаи вилоятии Архангельск расман додааст, дар ихтиёри тафтишот мегузорад. Мо аз Сафорати Бразилия дар Россия, ки бо дарки вазъияти баамаломада ва хоњиши љониби Тољикистон даъвои худро нисбати шањрванди мо пас гирифтааст, изњори сипос менамоем ва ин иќдоми башардўстонаро чавобгўйи муносиботи њасана ва дўстонаи миёни кишварњомон арзёбї менамоем. Њамчунин, изхори умедворї дорем, ки маќомоти тафтишотии Русия бо назардошти ин љузъиёти муњим, ќазияро мунсифона баррасї хоњад кард. Сафири Тољикистон дар Русия А. Достиев ин ќазияро пурра тањти назорат гирифтааст.

"Мечта" ва гўштини миллии тољикон дар вилояти Владимир Чанде пеш, бахшида ба Рўзи Ѓалаба дар ЉБВ дар шањри Владимири Русия Ташкилоти Љамъиятии "Мечта" чорабинии идонаеро баргузор намуд. Дар он масъулини Намояндагии Хадамоти Муњољирати назди Њукумати ЉТ дар ФР, Њукумати вилояту шањри Владимир ва роњбарони диаспорањои тољикон дар вилояти Владимир ширкат намуданд. Дар расми кушодашавии чорабинї роњбари Ташкилоти Љамъиятии "Мечта" Зоиршо Давлатшоев њамагонро бо ин ид табрик гуфта, њамзамон ќайд намуд, "ки новобаста аз баъзе мушкилоту мањдудиятхо мо тавонистем бо њамрайъї ва дастгирї аз иќдомоти њамватанон ин љашнвораро дар рўњияи баланди ватандўстї баргузор намоем". Њамзамон муовини роњбари Намояндагии Хадамоти муњољирати назди Њукумати ЉТ дар ФР Саид Боев ањли мењмонон ва иштирокчиёнро бо ин ид табрик намуда, ќайд намуд, ки њукумат ва рањбарияти Тољикистон пайваста талошњое рўйи кор меорад, то муњољирони тољик бе ягон мушкилот ва осудањолона дар ФР кору зиндагї кунанд. Номбурда дар идомаи суханаш ёдовар аз он шуд, ки Њукумати Тољикистон ва ФР бо риоя аз ќонунњои башарї дар бахши муњољират Ќарору Созишномањои мухталифро љињати овардани сабукї ва имтиёзњо дар зиндагии муњољирони мењнатї рўйи кор меоранд. Новобаста аз ин номбурда аз муњољирон даъват ба амал овард, ки пайваста дар кору зиндагияшон меъёрњои ќонунгузорї ва фарњангу маданияти кишвари русро эњтиром кунанд. Инчунин, ташкили мусобиќаи варзишї аз рўйи намуди гўштини миллїи яке аз бахшњои ин чорабинї пайвастагї дошт, ки дар он зиёда аз 100 - нафар варзишгарон бо намояндагї аз тимњои варзишии тољикистонї ширкат намуда, Садр ва Бадр Боевњо, Сулаймон Алимардонов, Лутфулло Абдуллоев, Маќсадшо Бердиев ва дигарон бо гирифтани љоизаву мукофотњо сарфароз гардиданд.

Мизи мудаввар дар РИА Новости

- Русия барои Тољикистон дар тамоми ќаламрави собиќ шуравї шарики асосї буд ва хоњад монд - гуфт дар ин бора намояндаи расмии Сафорати Тољикистон дар Россия Муњаммад Эгамзод дар мизи мудавваре, ки дар рўзи 24 майи соли равон дар РИА Новости баргузор гардид. “Муносиботи Тољикистону Россия феълан дар чї вазъе ќарор надошта бошанд њам, Тољикистон њамеша ба тањкиму густариши онњо дар оянда назари нек дорад. Ба андешаи ман, Русия барои Тољикистон дар тамоми ќаламрави собиќ шўравї шарики асосї буд ва хоњад монд”- гуфт дипломати тољик. Дар ин мизи мудаввар намояндагони Сафорат, намояндагии хадамоти муњољирати Тољикистон дар ш. Москва, коршиносон, ташкилотњои љамъиятї, аз љумла ањли илм ва фарњанг ширкат доштанд. Бино бар сухани дипломати тољик, њар мушкиле, ки дар муносиботи миёни кишварњои мо мављуд аст, ба наздикї њалли худро хоњанд ёфт. “Мумкин нафарони инљо нишаста низ хуб донанд, ки феълан мову Россия чї гунаанд, аммо њамаи масъалањои мављуда њалшавандаанд”- гуфт Муњаммад Эгамзод. Дар робита ба њамкорињо дар соњаи фарњангу маъориф, коршинос гуфт, онњо инкишоф меёбанд ва рўй ба пешравї доранд. “Кишварњои мо ба рушди ин самти њамкорињо ањамияти зиёд медињанд. Масалан, њамкорињои илмї ва табодули донишомўзон, муњаќќиќони соњоти мухталиф рўз аз рўз меафзоянд. Њамасола шумори донишљўёни тољик, ки дар макотиби олии Россия тањсил доранд, зиёд мегардад”-гуфт намояндаи Сафорат.

Ў њамчунин дар бораи њаводиси ахири фарњангию илмї дар чањорчўбаи муносиботи миёни кишварњо њикоят намуда, ёдовар шуд, ки ахиран Донишгоњи давлатии забонњо (лингвистии) Маскав нахустини Маркази фарњангу забони тољикї дар Русия боз шуд. “Аз ин ба баъд аксари дониш?ўёне, ки дар ин донишгоњ ба омўзиши фарњангу забони тољикї машѓуланд, барои такмили дониши андўхтаашон имкони бештар пайдо мекунанд”- гуфт у. Дипломати тољик хабар дод, ки ахиран дар Бадахшон Рўзњои забон ва фарњанги рус баргузор гардидааст. “Дар Боми љањон, баландтарин ва дурдасттарин минтаќаи Точикистон баргузории ин чорабинї нишони он аст, ки тољикон ба фарњангу забони мардуми рус эњтироми зиёд ќоиланд. Њар ки чизе нагўяд, ин эњтиром буд ва боќї мондааст. Агар муњољирони мењнатї њамагї 1 сол дар Россия кор карда ба Ватан баргардад њам, ў дар вуљуди хеш заррае аз муњаббат ба забону фарњанги кишвари щуморо бо худ хоњад бурд”- гуфт дипломати тољик ба рўзноманигорон. Дар мизи мудаввар, ки унвони “Россия-Тољикистон: алоќањои иљтимої, фарњангї ва илмї” дошт ва аз љониби интернет-портали “Россия барои њама”-и РИА Новости ба роњ монда шуда буд, њамчунин котиби матбуоти намояндагии Хадамоти муњољирати Љумњурии Тољикистон дар Россия Иброњим Ањмадов, коршинос ва олими тољик Азиз Ниёзї, ходими барљастаи фарњангу кино Валерий Ањадов ширкат ва суханронї намуданд.


ÑȨÑÀÒ/ÕÓÊÓÊ

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

напечатали в своей местной газете фотографии "таджикистанцев" призывая тех, кто пострадал от их рук, обратиться в местные правоохранительные органы, где выяснилось, что подобных криминальных эпизодов набралось около шести. Таким образом, понимая всю серьезность сложившийся ситуации Дилноза не обратилась в посольство РТ. А что с них возьмешь? Кроме, как заявлений, что "у них всё под контролем" или какого- ни будь общественного адвоката, который, в свою очередь, конечно, не будет бесплатно "из кожи вон лезть". А Иззата Амона ей сам Бог послал. Стоила ему хоть немного возмутиться, так она обратилась сразу к Каромату Шарипову и всё опять стало на свои места. Подчёркиваю, что Дилноза была знакома с сотрудницей Каромата, которая предлагала обратиться к последнему, уже давно. Мустафакулову Д., тоже можно понять в сложившейся ситуации, да еще в ее положении. На самом деле она устала от всего этого! И не просто, а в начале нашего разговора, когда я спросил у неё о необходимости всей этой истории с Иззатом и Кароматом, эмоции ее переполняли и у нее вырвалось: - Я отреклась от всех троих ("Аз бахри хар сеяш баромадаги") от Иззата Амона, Каромата Шарипова, - не один мне не нужен! А под "третьим" скорее всего она имела ввиду своего мужа Шухрата Мансурова.

ЗАДАЧА ТРЁХ ДЕЛ

Дело Каромата Шарипова При телефонном разговоре он ясно дал понять, что эта история его больше не интересует. Однако заявил, что готов встретиться с действующими лицами этого нашумевшего скандала и расставить все точки над и. Так же, судя по его словам, он успел навести справки о личности Дилнозы Мустафокуловой, по результатам которых, скорее всего у него сложилось другое впечатление о ней, которое было напечатано в той же газете "Голос Таджикистанцев". А судебного же преследования со стороны Иззата, как раньше, так и сейчас, разумеется, он не боится. В любом случае у него имеется видеозапись, и отвечать придется в первую очередь, именно Дилнозе. Последняя сама добровольно пришла к нему в офис, также добровольно обратились к нему за помощью, не забывая при этом очернить Иззата. Наш специалист по видеомонтажу также предположил, что видеозапись продолжался более 15 минут. Хотя выставленный ролик имеет продолжительность 3 минуты 32 секунды, то им самим и одному Богу известно, что успела наговорить Дильноза за оставшиеся время. Вот отсюда и уверенность Каромата. Так, что с него взятки гладки. И все же больше меня заинтересовали два момента связанные с Кароматом в этой истории. Первое утверждение гражданки Мустафакуловой Д., что она разговаривала с ним только по телефону и лично не встречалась. Между тем газета "Нигох" пишет, что по утверждении Каромата, "он находился в офисе, и Дилноза его просто не узнала". С одной стороны невозможно представить Каромата упускавшего такую возможность пропиарится, если конечно он там присутствовал. Однако, можно допустить, что во время визита Дильнозы к нему в офис, он действительно находился там и понял, что как свидетель она неустойчива, поэтому не хотел засветиться. А статья в газете и размещенный ролик на сайте, это так, лишний раз досадить Иззату Амону, с которым у него отношения к этому моменту успели изрядно попортиться. И второй момент, когда он о "вопиющем факте вымогательства и угрозе жизни гражданки Таджикистана со стороны Иззата Амона" сообщает представителю Посольства РТ в РФ, но в Посольстве по данной теме мне сообщили, что такого рода заявление к ним не поступало и ни где не зарегистрировано. Получается, что Каромат Шарипов среди сотрудников посольства имеет знакомых, которые не хотят афишировать свои контакты с ним. А не это ли нам хотел сказать Каромат? В любом случае, как бы не были противоречивы заявления всех троих, теперь все они хотят одного: поскорее забыть эту историю. Получиться или нет, не знаю. Никто не даст гарантии, что завтра или через месяц обстоятельства вновь не противопоставят Иззата Амона и Каромата Шарипова, и они снова не вспомнят эту историю. Судя по разговорам обеих, им действительно есть что, сказать друг другу. Ну, а пока, мне бы тоже очень хотелось, поставить точку в этой истории и вспомнить одно из решений "задачи трех тел", предложенной Бобруйскими геологами. По-простому оно звучит так: "Если надо, чтобы река осталась позади, достаточно к ней повернуться спиной…"

ИЛИ ПОЧТИ ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ сањ. 1 Вкратце напомню суть дела. 22 января сего года в районе Новокосино города Москвы, инспектор ДПС останавливает машину с тремя гражданами РТ и доставляет их в отделение полиции. После проверки всем троим, предъявляется обвинение в краже вещей китайского предпринимателя и граждан арестовывают. В процессе слушания данного дела, супруга одного из задержанных Дилноза Мустафокулова знакомится с Иззатом Амоном, который впоследствии находит для нее адвоката и выплачивает часть гонорара в размере 25 тысячи рублей. Всё бы ничего, но на сайте Общероссийского Общественного Движения "Таджикские Трудовые Мигранты" появляется видеозапись, а в газете "Голос Таджикистанцев" статья, в которой та самая Дилноза Мустафакулова обвиняет Иззата Амона в вымогательстве. Казалось бы на этом все, но данная тема стала бурно обсуждаться еще и в отечественных СМИ, а так же соцсетях. Мне, как человеку с пессимистическими взглядами на некоторые вопросы, дело показалось очень странным. И для того, чтобы хоть как то прояснить ситуацию я решил в стретится с этой троицей. С Дилнозой и Иззатом мне удалось поговорить воочию, а беседа с третьим участником данной истории, Кароматом состоялась по телефону. Сопоставив факты, кажется, мне удалось получить решение, может быть, не единственно верное, но, вполне, с какими-то претензиями на то, чтобы удостоится внимания читателей. Дело Иззата Амона Сам факт его случайного появления и знакомства с Дилнозой был странным. Ну, Бог с ним, с этим фактом - можно было подумать, что Иззат как общественный деятель захотел искренне помочь этой семье или заработать определенные очки. А в факт наживы на горе бедной эмигрантки, как то не верилось. Не та фигура. Уж слишком громко он заявил о себе на политической сцене Таджикистана. И потом участие в судебном процессе, пусть даже в качестве посредника, всегда сопряжено опасностью быть преданным огласке в СМИ. Он имеет юридическое образование и работает в юридическом бюро, но при этом лицензии на адвокатскую деятельность у него нет. А посредником, это уже воспринимается как то негативно, все что связанно с деньгами и у сторон почти всегда остается ощущения, того что они могли вполне обойтись без посторонних услуг и сэкономить деньги. Несмотря на это Иззат Амон пошел на контакт. И мало того с собственного кармана заплатил первую часть адвокатского гонорара. В беседе со мной он подтвердил, что после, действительно приходил домой к Дилнозе и пробовал у нее уйгурский плов, однако никакого "скандала" не было. Да, и история с документом подтверждающая его компетентность тоже имела места, но не та что описывается в статье. Ему позвонили и попросили об этом, когда он после встречи уже съездил домой. Кстати, инициатором этого звонка, или просьбы, была подруга Дилнозы, Мадина, которая тоже подтвердила, что по данному поводу "скандала" не было. - Но я думаю все же, что скандал и возмущения были именно на данную тему. Если бы Иззат был тем мошенником, как описывается в статье, то давно бы обзавелся неким удостоверением, с печатью, с гербами и флагами и спокойно предъявил девушкам. Так возникает вопрос, почему он возмутился? и невольно возвращаешься к началу истории, зачем ему всё это? Он что, раньше никогда не ел уйгурского плова, и приехал за несколько десятков километров только за этим? И какой у него интерес вносить за даму 25000 рублей ее адвокату, с которой едва познакомился? Все эти вопросы и неувязки вертелись бы в моей голове еще долго, если бы свет на данную историю не пролил сам Иззат Амон. Он наконец открыл истинную причину заинтересованности! Основным мотивом послужило не оказание помощи супругу Дильнозы, которого звали Шухрат, а другому лицу в этой троицы, родственнику одного из известных людей в Таджикистане!!! Вот после этого все становиться на свои места, и его случайное знакомство, и его щедрость в выплате гонорара адвокату, и его неоднократный визит к Дилнозе и любовь к уйгурскому плову. Итак, в состав этой троицы входит человек, за которого так рьяно хлопочет Иззат. Все, кто мало- мальски знаком с уголовным кодексом, знают, что крайне трудно "отмазать", или облегчить участь одного учас-

тника группового ограбления. Для этого нужно, чтобы показания всех участников совпадали или кто - то взял организацию ограбления на себя. Не знаю насколько я продвинулся в своих догадках, но одно знаю точно встреча Иззата с Дилнозой не случайна и она просто должна была состояться. В настоящий момент Иззат Амон крайне обходителен с Дилнозой и даже не помышляет о возврате своих денег. Он всячески просит, чтобы та заплатила вторую часть гонорара адвокату. Дело Дилнозы Мустафокуловой После публикаций в СМИ за Дилнозой закрепился образ некой страдалицы - обычная девушка из Кишлака, в Москве, одна, в положении, муж арестован, жертва "имиджевых" игр двух ньюсмейкеров. По правде сказать, я сперва тоже придерживался такого же мнения, но что - то подсказывало, что всё с ней далеко непросто. Когда я ей показал видео с сайта tajmigrant.com она сходу заявила, что впервые это видит, и девушка с видео, это не она. Мне пришлось настоятельно просить ее просмотреть видеозапись подольше, а потом принять решение. Через несколько секунд она согласилась с тем, что девушка с видео - она, но ничего подобного, что было сказано на видеозаписи она не говорила. А происхождение этого видео, она объяснила очень просто - она была в офисе у Каромата Шарипова, её один раз сфотографировали и получилось, видео. Я предполагал, что она будет обвинять Каромата в монтаже, этого ролика и заранее попросил специалиста в этой области его просмотреть. Эксперт в этом видео обнаружил около 20 склеек, но никаких следов наложения или переработки звука не заметил. Также эксперт предположил, что данное видео снято на любительскую видеокамеру и девушка в кадрах знала о том, что ведётся видеосъемка. Другими словами Дилноза намерено мне лгала! После этого стало понятно, что откровенного разговора у нас не получиться и мне придется выуживать у нее информацию по крупицам. Не буду утомлять читателей многочисленными несоответствиями в ее рассказах, просто приведу некоторые интересные обороты нашего разговора. Она говорила, что "Каромат Шарипов - президент таджиков", "пошла в Посольство к Каромату Шарипову" и так через раз. Вместе с тем, вспоминала, что её родственник Джамшед, работал или работает в Посольстве РТ в РФ. А когда я ей указывал на нестыковку в её рассказах, то она спокойно отвечала, что она почти никогда из дома не выходила, ничего и никого не знает. Очень бы не хотелось упрекнуть женщину (женщину в ее положении тем более) в провокации, но тоже неприятно когда тебя держат за дурака. И так, чтобы я не разошёлся совсем, просто приведу еще несколько фактов. Дилноза в Москве с 1993 года, т.е. с 7 лет. Она сдает нашим мигрантам комнаты по 7 человек на субаренду. По делу мужа она первоначально самостоятельно наняла адвоката, впрочем, также самостоятельно впоследствии расторгнула договор. Она уже 2 года знакома с Фарзоной (сотрудница Каромата Шарипова), но обратилась к Каромату только после "недопонимания" с Иззатом. И ещё. Я намерено около пяти раз спросил, "чего она хочет?", но так и не услышал ни слово о муже! В беседе с ней я только и слышал имена Каромата Шарипова и Иззата Амонова. В беседе, которая длилась примерно полчаса, она лишь раз упомянула о невиновности своего мужа и то мимоходом. Я настоятельно спрашивал, почему она не обратилась в Посольство РТ в РФ или Представительство МС в РФ за помощью, но так внятного ответа от нее не услышал. Соответствующие вопросы я отправил в наше посольство, и пока не знаю, что мне ответят, однако теперь становится очевидным, почему Дилноза не обращалась в официальные органам власти в России. Как удалось выяснить из достоверных источников, муж Дильнозы Мустафакуловой, Мансуров Шухрат, месяца четыре назад освободился из мест лишения свободы, и ему вновь грозит реальный срок по статье УК РФ 162 ч.3 (Разбой). И это угроза реальна как никогда. Дело в том, что по некоторым данным, когда задержали наших граждан, у них в машине обнаружили документы китайского гражданина, который естественно дал показания. Мало того, данный гражданин, написал заявление, что в течение определенного времени наши граждане вымогали у него деньги. До настоящего момента они молчали, но тут китайцы вдруг осмелели и

P.S.

Гуфрон ВАХОБОВ

Дар робита ба дархости "Таджинфо", №12/07. аз 11 майи соли 2013 Ба сарвари Tajinfo мухтарам Г. Вахобов. Сафорати Чумхурии Точикистон дар Федератсияи Россия дар посух ба дархости Шумо зикр менамояд, ки харчанд аз мочарои хамватанон- Каромат Шарипов ва Иззат Амон дар Россия тавассути матбуот ва шабакахои ичтимои хабар дорад, ба ин казия дахолат накардааст. Сафорати Точикистон ба ин бахс ворид нашудааст ва мавкеи мо ин аст, ки хар ду тараф бояд ин казияи чанчолии байнихамро худашон хал кунанд. Албатта, боиси таасуф аст, ки чуноне дар бахсхои ин ду нафар ишора меравад, шахрванди кишвари мо Д. Мустафокулова гуё барои химояи хукукхои шавхараш дар макомоти судии шахри Маскав корафтода буд ва дар натичаи мурочиат ба онхо, миёни эшон бахсу мунозира ба миён омада, ин мунокиша характери расонаи гирифтааст. Бинобар ин, Сафорат дар чавоб ба суолхо Шумо расман изхор медорад: 1. Шахрванд Дилноза Мустафокулова на расман ва на гайрирасми оиди ёри ва мусоидат дар халли казияи шавхараш ба Сафорат ё Консулгарии ЧТ дар ФР мурочиат накардааст. 2. Чаро у на ба Сафорат ва Хадамоти консулгари, балки ба ин шахрвандон мурочиат кардааст, суолест, ки моро хам водори андеша намудааст. 3. Дар Сафорат ва Хадамоти консулии мо нафаре бо номи "Чамшед" расман кор намекунад. 4. Сафорат на танхо ба ин зан, балки ба хар як шахрванди кишварамон, ки расман ба мо чихати халли мушкиле мурочиат мекунад, хатман ёри хохад кард. 5. Ягон нафаре аз иштирокдорони ин мунокиша расман ба Сафорат ё корманди алохидаи мо мурочиат накардаанд. Дафтари матбуоти Сафорати ЧТ дар ФР

3

“Тољикистони нав”-у мушкилоти кўњна

Рўйдодњои охирини Тољикистон, ки як нафар онњоро чун мањдудсозии озодиву демократия љилва медињаду дигаре онро чун талаби ќонун мебинад, бори дигар њадаф ва маромњои паси пардагии гурўњњои људогона ва ањзоби сиёсиро рўшан кард. Иќрор бояд шуд, дар ин росто аз мољарољўйињои Додољон Атоуллову монеагузорињои Русия муњимтарин воќеа - ин боздошт ва њабси пешакии Зайд Саидов, собиќ вазири саноати Тољикистон мебошад. Ба њадде, ки дар сомонањои иљтимої њазломез мегўянд, ки ба Зайд Шерович айбњои зеринро мондаанд: дар љойи манъкардашуда роњро убур кардаасту мошин ба ў бархўрда "вафот" кардааст, Кеннеди ва Сатлинро куштааст, дўсти Гитлер будаасту бо Уссома Бен Лодан алоќа доштааст, гунањгори асосии сар задани љангњои якум ва дуюми љањон будааст... Њазл њазл аст, вале Зайд Саидов "одами андакмундак" набуд ва тавонист дар кўлмаки об тўфоне ба вуљуд орад, ки хоки дар киштии Нўњ бударо низ ба љаве нагирад. Аслан изњороти Зайд Саидов бобати таъсиси њизби наве ба номи "Тољикистони нав" боиси пай дар пай ба ноомади кор гирифтор шудани ў гашт, ки суљањои китоби "Пирамард ибни Хаттоб"-ро ба ёд меорад, ки ќањрамонаш некї мекунам гўён, мудом боиси ошуфтахотирї мегардид. Чунин ба назар мерасад, ки парвандаи Зайд Саидов ва њукми ў кайњо омода шуда будаасту танњо фурсати ќулайи манзури умум карданро интизор нишаста. Ин гуна парвандањо дар истењсолоти тафтишотї шояд лак лак бошад ва танњо мунтазири "ход"-и навбатї дар "ќарта"-и сиёсати кишваранд? “Тем более”, дар дасти Ољонсии зидди фасод "туз козер"-е чун Н. Љўраев њаст. Инро албатта ваќт нишон медињад, вале айни њол… Ваќте гурўњи ташаббускор оид ба хостгори таъсиси њизби љадиде бо номи "Тољикистони нав" гардид, номи Зайд Саидов расонаї шуд. Бархе ин амалро чун иќдоми таъсиси њизби дигари кисагие маънидод карданду љониби мухолиф изњор доштанд, ки "Тољикистони нав" њизби мустаќил мебошад. Аз равандњои имрўзаи ќазияи Зайд Саидов низ хулосаи воќеї баровардан мушкил аст. Зеро печидагињо зиёд дорад ва метавон танњо њадс зад, ки кор то ба куљо метавонад рафт. Ба њар сурат чанд нуктае њаст, ки робитаи бештари "Тољикистони нав"-ро бо ЊНИТ бараъло рушан месозад ва шубњаеро оид ба њизби кисагии ЊНИТ будани њизби таъсиснашудаи "Тољикистони нав"-ро пешорўй меорад. Шояд аз ин љињат баъзе нињодњо хоњони њарчї бештар "гирењ кардани дум"-и Зайд Саидов бошанд. Аввалан Зайд Саидов мањз туфайли таќсимоти 30 фоиза аз љониби мухолифин ба мансаби вазирї расид. Баъдан баромади љуѓрофии мавсуф низ њамоно Ѓарм аст ва бо њама инкор карданњои мањалгарої дар Тољикистони кўчаки мо њаст ва аксаран боварї дар њудуди мањал боќї мондааст. Сониян чаро не, ки ЊНИТ барои худ "запасной аэродром" насозад, чун бар аъзоёнаш фишорњои зиёд дода шуда истодааст. Чањорум, аз мадди назар набояд дур кард, ки Зайд Саидов барои мухолифини кунунї бењтарин "фигура"-и сиёсї барои оянда буданаш мумкин аст. Ба худ суол дињед, чаро ба Тўраљонзодањо часпидану ќањрамони асарњои "фабрикаи љавоб" шудани онњо чанд муддат пеш ављ гирифта буд? Ё худ он нафароне, ки тавассути 30 фоизаи мухолифин ба мансаб расиданд, ба "балои бад" гирифтор шуданд? (Худо нишон надињад ин рўзњоро ба касе). 40-солагии таъсиси ЊНИТ байни росту дуруѓ дар Аъроф монд? Чунин ба назар мерасад, ки ќазияи Зайд Саидов низ давоми њамин њодисањост ва пайомадњои дигареро њам дорад. Ба њар сурат аз мо интизор шудан мемонаду бас. Дар фаровард як чизи дигар: дар мо тољикон мардуми оддї ба нафари шикастхўрда, ё ба нокомї дучоршуда чун ба "уболак" муносибат мекунанду бо ў дилсўзї нигоњ менамоянд. Айнан дар наќши "уболак" њоло Зайд Саидов истодааст. Чун "уболак" боќї мондани собиќ вазири саноати Тољикистон то кай мебошад, инро низ ваќт нишон медињад. ОДАМИ ХУДЇ


4

ÑȨÑÀÒ/ÏÎËÈÒÈÊÀ

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

Геннадий ОНИЩЕНКО: "ИЛИ НАВЕДЕМ ПОРЯДОК, ИЛИ ЗАПРЕТИМ ДВИЖЕНИЯ ТАДЖИКСКИХ ПОЕЗДОВ" - Геннадий Григорьевич, хотелось бы разъяснить ситуацию с таджикскими поездами. Многие наши политики и эксперты увидели во всей этой истории политические мотивы… - Ты возьми и приди на Казанский вокзал… - Я там был, разговаривал с пассажирами и написал, что дела обстоят хуже некуда. - Конечно, конечно. - Но, все же, почему именно сейчас заметили, а не раньше? - Слушай, да, что я не сделаю именно сейчас, обязательно найдется (политический мотив)… Так, вот я советую вашим

сањ. 1 Открытое письмо г-ну Бахтиёру Саттори Уважаемый г-н Саттори! Вот Вы обвиняете меня в том, что я "доброволец", стукач, очернил Вас и Иззата Амона после встречи в режиме "миш-миш". Вы, вообще, как понимаете этот режим? Это когда несколько людей громко вступают в полемику, задают вопросы и получают на них ответы? Или взять - "очернил меня". Да что с вами? Чернят белое, чистое, кристальное. А вы таким являетесь? Предлагаю последовать моей дурной привычке и расставить всё по местам. Итак, ещё до прихода на встречу у меня в голове вертелся вопрос: "А почему организаторы встречи не сообщают точный адрес место проведения мероприятия? Почему?" И, позвольте заметить, с этим вопросом в голове я пришёл и, пожалуй, сразу же нашёл ответ в виде надписи в помещении "НУР, культурный центр". Здесь уместно объяснить, (не Вам - Вы частый посетитель, - а читателям), что такое культурный центр "Нур". Вот тут всё очень сложно, хотя с другой стороны, очень просто. Многие предполагают, что большинство членов "Нура" или члены, или сторонники ПИВТа. Однако с кем бы из членов центра я не говорил на эту тему, они утверждали, что это далеко не так. Ну и пусть, остановимся на том, что ни "Нур", ни другие участники этой встречи никакое отношения к ПИВТу не имеют. Хотя мне до сих пор не понятно, зачем скрывать свои симпатии к определённой политической партии. Г-н Саттори! У Вас хорошая память? Вы помните, когда с ухмылкой говорили, что если будут вопросы на русском, "он может не понять"? Думаю, второго Вашего слова, сказанного тоже с ухмылкой, не стоит приводить. Просто этим я косвенно подставляю под удар абсолютно других людей. Так вот, после этих Ваших слов мне очень, ну очень захотелось спросить: - А помните ли ВЫ, как обращались к "нему" меньше года назад? Позвольте напомнить: "Ваше Превосходительство", "Президент Республики Таджикистан", "Уважаемый Эмомали Рахмон!" Это сейчас я скопировал с Интернета, а тогда, на встрече, я хотел найти именно это(!) и чётко сформулировать свой вопрос. Поэтому я обратился к студенту, увидев в его руках включённый планшет. Спросил негромко (чтобы не мешать присутствующим), но достаточно, чтобы услышал и другой рядом сидящий человек. Это так, чтобы не быть обвиненным в "миш-миш". Какая, по-вашему, ключевая фраза в этом абзаце? Не утруждайтесь, скажу сам - "скопировал с Интернета"! Знаете, почему? Потому что "скопировать с Интернета" означает, что всё это есть! Потому что Интернет - это история. Можно уничтожить весь тираж газеты, но изо всего Интернета не удалишь! Это уже история! Поздравляю, Вы в неё вошли! И как так получается, что Вы меньше года назад обращались к человеку так, а сейчас - ни имени, ни должности? Давайте заглянем ещё раз в историю. Я искал, где бы в письме Вы объяснялись "ему" в преданности. Искать пришлось недолго, да от всего письма разит этим за километр. Однако полоса у нас не резиновая, и я выбрал один абзац. Вот Вы пишите: "В течение короткого периода работы открыл площадки в самых различных социальных сетях в Интернете, чтобы продвигать истинные цели Вашей политики, освещать конкретные результаты миграционной работы, аргументировано давать отпор любителям революций, критиканам разных мастей. Начальник Службы неизменно давал положительные оценки моим инициативам и статьям". Ах, какой пассаж, какие слова, какие фразы! "…продвигать истинные цели Вашей политики…", "...давать от-

политикам подумать о простых таджиках. Ехать трое суток из Душанбе в Москву, в этом, с позволение сказать - вагоне, нельзя. Это не уважение к своему народу. А выдумывать всякого рода политические прибомбасы, это мы наловчились. Вместе того чтобы навести порядок. А наводить порядок мы будем. - Однако мало вероятно то, что в течение ближайшего времени таджикская сторона поменяет весь состав… - Обожди, обожди… - … и в этих условиях поезда всё ещё ходят? - Конечно, Москва не сразу строилась. Я видел, что они объявили, что 100 вагонов заку-

пают… - Будут… - Ну, вот. Заставим закупить, заставим. И пусть, чтобы что, там не говорили. Понимаешь? Ты сначала полюби свой народ, не унижай его тем, что он тебе платить полною монету, а ты его везешь в том вагоне, которую ты сам видел. И питаешь в том ресторане вагона, которую, наверное ты тоже видел. Я зашёл в этот ресторан, но такого…Я многое видел в жизни, но… - Мы не раз писали об этом, но… - Вот и всё, будем наводить порядок… - Однако видите как получается, вроде санитарные нор-

мы не соблюдаются, а поезда всё еще ходят? - Ты хочешь, чтобы я закрыл их? - Нет, я хочу понять, в чём дело. - Ну, так вот! Там не только ремонт нужен, даже нет элементарного - посуды, а есть норма, сколько должно быть стаканов, сколько дезсредств должно быть. Этого даже нет.Что этим, мешает обеспечить? Поэтому наведем порядок, не переживай. Или запретим движения (таджикских поездов). Так, что не надо политику вмешивать сюда. Демагогией мы все научились заниматься. - Последний вопрос. После

ХРЕН РЕДЬКИ НЕ СЛАЩЕ Кто и как в Москве задавал вопросы президенту Рахмону

пор любителям революций, критиканам разных мастей…" Как это получается, год ещё не прошёл, и Вы теперь по этой стороне баррикады? А какой масти? И Вы помните, как таких, как Вы называют? Теперь, г-н Саттори, какие "истинные цели" и чью "политику" Вы продвигаете? Во время нашего первого разговора я Вам в лицо сказал, что пока Вы получали зарплату от правительства, ели, пили, всё Вас устраивало. Как с должности сняли, так сразу в оппозицию! Ах, да, ещё была жалостливая попытка вернуться в ряды. Тогда Вы хотели, чтобы я Вас понял. Но не понимаю я, не по-ни-ма-ю! Просто не могу представить, что за такой короткий срок Вы смогли прозреть. Перебежали бы тогда, я бы Вас понял, сейчас не могу, хоть убей! Может, Вас проверяли на "вшивость", а Вы не дотерпели, а, г-н Саттори? Вам не кажется, что мы немного отклонились от темы? Извините, виноват, но про Вас пишется и пишется, ничего не могу поделать. Всё-таки попробую вернуться к встрече. На встрече участвовали 5-6 молодых людей, подходящих по возрасту к студентам. Остальные - либо члены "Союза таджикской молодёжи", либо члены "Нур", либо тесно связанные или с тем, или с другим. Поговорим о студентах. Вы видели, как они робко говорили и какие вопросы задавали? Например, вопрос о "невыдаче виз". Честно, нужно сказать, Вы молодец, сразу заметили, что визу выдаёт принимающая сторона. Однако Ваши коллеги потянули вопрос к тому, что Министерство образования не даёт разрешение на учёбу за границей и вспомнили историю об отзывах наших студентов из арабских стран. Но причём тут это, когда девушка ясно сказала, что её подружка намеревалась поехать в Данию? Между тем, я по этому вопросу написал в Министерство образования РТ и через пять часов получил ответ первого заместителя министра Фархода Рахимова. Так, вот он сообщает, что "в связи с тем, что Таджикистан не име-

ет договоренности с Королевством Дании, министерство не дает государственное направления на учёбу в эту страну. Если у кого появилась возможность учиться в этой стране, мы не видим никаких препятствий". Понимаете, власти, в лице Минобразования, тут не причём. Или её же вопрос о том, почему правительство не контролирует цены. Ещё раз молодец, именно Вы напомнили ей о рыночной экономике. Кстати, мне потом удалось у неё спросить про рыночную экономику, так вот, у меня создалось впечатление, что она где-то эту фразу слышала. И она - студентка второго курса экономического вуза Москвы! Она же ещё говорила, что образование в Таджикистане хромает! Я никоим образом не хочу защищать нашу систему образования, это так, для сравнения. Странно вы собрались, и странно вы задавали вопросы, г-н Саттори! Больше чем половины собравшихся имеют непосредственное отношения к вашим организациям, а говорят от имени 2 млн. молодых таджикских трудовых мигрантах! Вообще, как вы себя представляете таджикского мигранта? Это те кто учатся или имеют свой бизнес и хорошую машину, с утра до вечера в офисах, а потом из дома троллят соцсети? Вполне возможно, главное, что они граждане Таджикистана и по определению они и есть трудовые мигранты. Однако для меня, уважаемый г н, трудовой мигрант, это те наши люди, которые вкалывают с утра до вечера, на стройплощадках, на рынках, на дачах, и у них нет хорошего доступа в Интернет! Так, чьих больше, и от имени, каких миллионов вы говорите? Кто вам дал право? Единственный из участников встречи, который заявил, что работает на стройке был тот кто задал вопрос о есправедливости в судебной системе РТ. Справедливости ради, скажите, пожалуйста, он похож на человека, который с утра до вечера работает на стройке? А вот про обучение мигрантов, спросил студент! Или возьмём утверждение другого

студента технического вуза Москвы: "Связь не имеет отношения к проводам". Кстати, я у него тоже переспросил, так он до сих пор уверен, что провода и связь - несовместимые вещи. Только не надо мне говорить, что он имел в виду радио или сотовую связь. Во-первых, он бы сам мне сказал, вовторых, для осуществления радио - или сотовой связи нужна куча приборов, в которых куча проводов. Не знаю, может, сейчас придумали более компактные приборы, в которых действительно отсутствуют провода, но питание этих приборов ну никак не может осуществиться без проводов. Просто понимаете, люди ещё не придумали способ передачи электричеств без проводов. Смешно? Может быть, нет. Для того, что бы это рассмешило не менее, чем утверждение Бега Зухурова, нужно хоть немного понимать в технике. И это - студент технического вуза Москвы! И он ещё смеется над Бегом Зухуровым! Да любой бы хороший технарь придумал бы такую историю со связью, что любой бы проглотил! Но он этого не сделал, может быть, посчитав, что и так сойдёт. Теперь и Вы посчитали, что и так сойдёт. Разве нет? Вот, положа руку на сердце, скажите, Вы бы показали это видео? И вы (т.е. участники встречи) хотите, чтобы президент проводил встречи, как Путин? Да вы сначала научитесь сформулировать вопросы, господа хорошие! Вот Ваш вопрос хорош. Ничего не скажешь. Но слишком долго. И потом, это было скорее заявление, чем вопрос. Ой, столько мудрёных слов Вы знаете! Это, наверное, для того, чтобы люди поняли, что вы из числа тех профессионалов, которые, по вашему же, должны руководить страной? Вы говорите: "Вы, призывая всех таджикистанцев, где бы они ни жили, начать работу на страну. Мой личный пример показал, что это был пустой призыв". Так, где это мы слышали? Правильно, в том же письме: "Последний год, приняв сердцем Ваш призыв "Где бы ни жил таджик,

скандала таджикская сторона сформировала специальную комиссию для проверки состояния поездов. Они как то выходили на вашу службу, или может быть сотрудничали? - Нет. Они даже не заявлялись, и не проявили никакого интереса для встречи, а я бы сказал "нет, я не буду встречаться". Так я не знаю зачем они сюда вообще приезжали? Для того, чтобы увидеть, что оно плохое (состояние вагонов), то можно это было увидеть там, на стоянке. Зачем ехать нужно было, не знаю. Со мной такой встречи не было и в этом я особой нужды не вижу. Гуфрон Вахобов

всегда работать на Таджикистан", я начал работать пресс-секретарём Представительства Миграционной службы при правительстве Республики Таджикистан в Российской Федерации по приглашению Сафиало Девонаева". Обидно? Мстите, г-н Саттори? Жаба душит? Позовут обратно, пойдёте? Или побежите? Ну и что, Вы же уволились по собственному желанию, не так ли? Как-то нехорошо получается, вроде создали впечатление, что Вас выгнали, а сами написали заявление по собственному желанию. Оставляли место для отступления? Или позарились на отпускные? А как же принципы, которые из Вас прут и прут? Слушайте, г-н Саттори, Вам этих молодых, ещё совсем зелёных, не жалко? Или уже вошло в привычку? Вы меня поняли? Уверен, что поняли. Всё-таки как хорошо мы друг друга понимаем! Но на встрече опять подставляли, подставляли. Нет? А как же тот студент, который начал критиковать власти, а вы (опять участники встречи, поняли, да?) начали его уговаривать высказать всё это на камеру и быть смелым? А как он Вас поставил на место, а? Он сказал, "вот случись со мной что-нибудь, никто не поможет, останусь один". А ведь он прав! Молодец, умный парень, даже не знаю, как он втянулся в эти Ваши политические игры. Знаете, почему он прав? А потому, что Вы это уже доказали. Нет? Проще простого. Вот вы обращаетесь к президенту (якобы, все же понимают - для кого это). Говорите о геополитике, разделении полномочий во власти, об офшорах, о себе родимом и т. д. Ну почему ни слова о Умарали Кувватове? А? Или уже забыли, кто он такой? Пожалуй, на этот раз хватит. О, нет. Мы упустили скинхеда. А Вы понимаете, г-н Саттори, что попались? Это была приманка, Вы клюнули. Вы публично сказали, что к этому скандалу не причастны. Я думал, что Вы умнее. И помните про гавно, и когда оно пахнет. Вы, написав в ФБ, не думали, что потеряете лицо перед несколькими людьми, о которых мы оба знаем? Или уже потеряли, а я не в курсе? Зачем Вы поспешили? Нужно было сначала спросить этих людей, насколько я осведомлён на сей счёт. И почему Вы считаете себя умнее других? И ещё. Почему Вы мне закрыли доступ в группу "Виртуальное правительство и парламент Республики Таджикистан"? Чтобы я не мог оставить комментарии под ваш пост? А где же свобода слова? Ей Богу, смешно. У меня фейков нет и не было, хотя хоть сейчас могу сделать. Могу поклясться. А Вы можете? Вот Вы лишаете меня слова даже в виртуальном правительстве. Если вдруг Ваше правительство превратится в реальное, тогда что? На расстрел? Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой? Скажите честно, чем Вы лучше нынешнего правительства, а? Вот только про демократические ценности не надо. Придумайте что-нибудь другое. И про преданность не надо, мы это проходили. И знаете, что мне сказал тот студент, который говорил, что "за 20 лет правительство доказало свою неэффективность"? Ну, это, конечно, после того, как я его попросил поискать Ваше недавнее письмо, в котором Вы идёте на поклон президенту, а сегодня обзываете его? Так вот, он сказал: "Если такая оппозиция, то я лучше проголосую за Рахмона". Вы отдаёте себе отчёт в том, что просто дискредитируете оппозиционные силы? Г-н Саттори! Убедительно прошу больше не связываться со мной. Пусть для меня Вы останетесь тем больным человеком, который написал то письмо. А если всё-таки вздумается, то я Вам отправлю отличную программу по чтению удалённых файлов. Поверьте, мне есть ещё что сказать. С уважением, Гуфрон Вахобов


ЗАМИМАИ “ТОЉИКОНИ РОССИЯ”


26

ИСТИРОЊАТИ ХУШ, ЊАМВАТАН!

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

Љавонмарди тољик фирма мекушояд. Рўзи якум дар офис, нав њама љо ба љо шудааст. Ногањон дарро ким, ки мекўбад. Ў худро ба кресло партофта гўшаки телефонро мегираду бо овози баланд мегўяд, дароед. Марде дар даст сумка медарояд. Љавонмард бо телефон: -Не имрўз наметавонам, корамон бисёр, клиентњо бисёр, ман шуморо ба навбат менависам. Баъд гўшаки телефонро гузошта аз марди омада мепурсад: -Бубахшед, кор бисёр клиентњо беист занг мезананд, ба шумо чї хизмат кунам? Марди мењмон дар љавоб: -Ман аз стансияи телефонї, омадам телефони офисатонро ба шабака пайваст кунам… ххх Тумани ѓафс. Зане пушти рули мошин њељ чизро намебинад ва бо габаритњои мошини дар пеш буда рафтан мегирад. Ногањон мошини дар пеш буда меистад. Зан албатта мошини дар пеш бударо мезанад ва аз мошин бо шаст фаромада ба сўи ронанда медавад: -Њой мардак, чаро ту мошинро ногањон манъ мекунї? -Бубахшед бону, лекин ман ба гаражи худам даромадам. ххх Дар бозор марде тўтии гўёро мефурўхт, ки дар як пояш лентаи сабз дар дигараш сурх баста шуда буд. Марди харидор мепурсад: -Чаро дар пойњояш лентањои рангоранг баста шудаанд? -Агар лентаи сабзро сахттар кашед, бо русї сухан мекунад, сурхашро кашед бо англисї… -Агар њарду лентаро сахтакак кашам чї? Тути ба ѓазаб омада: -Чї мешавад… чї мешавад… дар болои сарат а..аа мешавад. ххх Зан ба шабакаи телевизиони занг мезанад: -Илтиљо мекунам, навиштаљоте, ки аз таг медаванд дигар нишон надињед. Шавњари ман фикр мекунад, ки ин караоке аст, аллакай ба сурудхонї даромадааст. ххх Ин амрикоињо аљоиб дурусткор, босабр ва одамони нек њастанд. -Ња, ин њатто аз филмњояшон маълум аст. Боевики хунин, ки дар рафти он як - ду њазор одамро ѓарќи хун мекунанд. Дар охир навиштаљоте пайдо мешавад: -Ваќти ба навор гирифтани филм ягон њайвон зарар надидааст. ххх Лаби дарё мард бо шаст моњи тиллоии сењрнокро медораду боз озод карда ба об мепартояд. Њамин тавр се бор. Бори сеюм моњичаи тиллоии сењрнок тоќат накарда аз ў мепурсад: -Эй мард чаро ту њељ чиз талаб намекунї, ки њастї? - Роман Абрамович… -Духтур, се моњ пеш шумо гуфтед, ки ман ревматизм дорам ва бояд аз љои намнокї худро эњтиёт кунам. -Бале, чї буд? -Бигўед, метавонам ман аќаллан соли нав оббозї кунам?… ххх Як навъи ќаллобї бо телефони мобилї пайдо шудааст. Барои пурра фањмидан шумо бояд СМС ба раќами 666 равона кунед. Матнашро бо калимаи ЛОХ сар кунед. Агар аз якум бор нашавад, 3-4 бори дигар такрор кунед. (СМС - 1,60 доллар арзиш дорад). ххх Бачањо, моњи оянда ман ба шавњар мебароям. Як шабнишинии хурдакак танњо барои одамони наздик мешавад. Тўњфа даркор нест. Танњо љавонмардеро биёред, ки маро ба занї гирад. ххх Марде, ки занаш вафот кардааст ба писараш: -Бачам, мо ин љо бо аруси ту маслињат кардем. Акнун ў мехоњад моиндари ту шавад. ххх Дар зали суд. -Юнус, чаро ваќти хондани њукм бояд хезї? -Чунки баъди ин дуру дароз шиштан даркор. ххх -Мардак, ёд дорї, тобистон ба шикор рафта будї ку? -Бале ёд дорам, чї буд? -Рўбоњи ту занг зада буд, гуфт, ки њомиладор шудааст. ххх Яке аз хешони Пулодбойро дар Афѓонистон раиси радио таъйин карданд, пас аз се рўз ўро аз кор холї карданд. Аз ў пурсиданд, ки чаро туро аз кор холї карданд? Гуфт: -Њељ чї, фаќат дар байни азон реклама пахш кардам. ххх Љањонгарди олмоние ба ќишлоќи Пулодбойшон омад ва аз ў пурсид: -Дар ќишлоќи шумо чї чизи аљиб ва ё дидание вуљуд дорад? Пулодбой гуфт: -Дар ќишлоќи мо марди пири 125 солае аст, ки њанўз аз кафи дасти худаш нон мехурад. Љањонгард гуфт: -Ин чизи аљиб будаст, ман бояд њатман бо ў вохурам, чї хел ўро бинем? Пулодбой гуфт: -Ўро дида намешавад. Љањонгард гуфт: -Чаро? Пулодбой љавоб дод: -Падараш ўро намегузорад аз хона берун барояд. ххх Пулодбой аз масљид баромада дид, ки калушњояш нестанд, ба худаш гуфт: -Ман кай рафтам, ки худам нафањмидам. ххх -Оё љанги љањонї мешавад? -Не намешавад, аммо мубориза барои сулњ чунон ављ мегирад, ки њама ба хок яксон мешавем. ххх -Беморињо аз куљо пайдо мешаванд? -Њамаи беморињо аз асаб, танњо беморињои венерикї аз њаловат. ххх Агар туро рўи даст гардонанд, пеши ќадамат гул пошанд, тўњфањои ќиматнок њадя кунанд - бедор шав, набошад ба кор дер мекунї. ххх Зан шавњарашро шаб бедор мекунад: -Носир, ту киро шаб Фарзона гуфта даъват мекардї? -Э! Ту ўро намешиносї, ман бо ў дар хобам шинос шудам. ххх Марљона хост, ки ба шавњар барояд, аммо чун њар ваќта дар истгоњи "Дўстї" баромад. ххх Марде аз самолёт бо парашют мепарад. Уќобе, ки дар наздаш парвоз мекард, мегўяд: -Салом раќќос! -Ман раќќос не, ман парашютчї! -Гўш кун мард, дар поён чунон хори бисёр, ки њам ќобилият, њам истеъдод тез пайдо мешавад. ххх Рўзона ба ман СМС омад: -Салом! Ман духтараки хушрўям, рубарўят зиндагї дорам, шинос намешавем? -Ќариб талхакаф шавам, чунки хонаи ман дар рўбарўи МОРГ (мурдахона) љойгир аст. ххх -Ман бисёр зани рањмдил њастам. Масалан субњ ба талбанда 10 доллар додам. -Воњ! Шавњарат ба ин чї гуфт? -Дастамро бўсида, ташаккур гуфт, чунки ў худаш буд. ххх Ду рафиќи дерина вомехуранд: -Салом чаро ин ќадар зиќї? -Дандонам дард мекунад. -Назди духтур рав! -Метарсам аз онњо! -Набошад ба стансия рав, дандонатро бо ришта ба вагон баста интизор шав. Ќатора якбора, ки кашид аз азоб озод мешавї. Баъди ду руз боз вомехўранд: -Хайр чї хел, дандонњо чї хел? -Сас то кан! -Шаш дандонатро канд? -Нееее! Сас вагон! А дандонњоямро ронандаи ќатора зада ѓалтонд.


ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

ИСТИРОЊАТИ ХУШ, ЊАМВАТАН!

Пешхизмат давида ба назди мизи мењмон меояд: -Хоњиш мекунам, ки моњии навакак овардамро тезтар хуред! -Чаро тезтар? -Барои он, ки инспектори санитарї омад. ххх Оилаи љавон 1 сентябр писарчаашонро ба мактаб ба синфи як равона мекунанд. Формаи мактабии нав, дар дасташ гул… баъди мактаб ўро бо хурсандї пешвоз мегиранд. Писарча бо ќошу ќавоќ даромада сумкаро ба болои диван партофта мегўяд: -Чаро шумо маро таъкид накардед, ки ин кашмокашак дањ сол давом мекунад. ххх Мард дуру дароз бо занаш бањс доранд. Мард дар охир монда шуда ба занаш мегўяд: -Майлаш, биё бо гуфти ту шавад… -Дер шуд, ман аз фикрам гаштам! ххх Мард ба духтараш: -Ин домодшаванда чї ќадар даромад дорад? -Аљоиб падарљон! Вай њам њамин хел савол дар бораи ту дод. ххх - Њамсояњо тамоман гарангандчи бало! Соати се шаб батареяю деворњоро мекўбанд. Хайрият ман хоб набудаму гитара менавохтам. ххх Як рўзи идро бо се рўзи истироњат ќайд кардем. ххх Барои он ки футболи мо томошобоб шавад, бояд ба гурўњи тренерњо иљозат дода шавад, ки милтиќро бо намак истифода баранд. ххх Шояд њама донанд, њайкали машњури Роден "Фикркунанда" (марди нишастаи урён як дасташ таги манањ") Ба ман аљоиб аст, марди урён дар бораи чї фикр мекарда бошад -а? ххх Аз рўи хабарњои охирин, ваќте, ки таќвими тамаддуни Майя тамом мешавад, таќвими Июня сар мешавад. ххх -Хлеби "Бородинский" ин ќадар ќиммат аст, чї илова мекунанд? -Шояд, орд… ххх Мўњтарам љаноби Березовский Б. А.! Даъвоњои арзу шикоятии шумо оиди Путин В. В. дида шуд ва ќарор баромад. Ба шумо хабар мерасонем, ки Путин В. В. аз вазифа гирифта шуд ва ба вазифаи дигар гузаронда шуд. ххх Боре Афандї пеш аз ба мењмонї рафтан кафшњои нав мехарад. То бегоњ ба љои даъватшуда ваќт бисёр буд, барои њамин Афандї бо бел ба љуфти заминаш шурўъ мекунад. Ногоњ ба пои Афанди мехи калони зангзада мехалад. Аз пои хуншор ва дард Афандї нолишкунон мегўяд: -Хайрият, ки кафшњои навамро напўшидам, сўрох шуда безеб мешуданд. ххх Ду дўст сўњбат карда истодаанд. -Имсол ман ба љазираи беодаме, ки дар байни уќёнус аст, меравам. -Чї хел зўр! Ба занат ин маъќул мешуда бошад? -Маъќул аст албатта! Вай бечора дар он љо ин ќадар ваќт зиќ шудагист бе ман… ххх Муштарї аз ќањвафурўш мепурсад: -Як истакон кофе чанд аст? -1 сомонї. -Шакараш чанд аст? -Ењњ, шакараш бепул. -Ин хел бошад, аз њамон шакараш як кило ба ман дињед. ххх Ду рафиќ ба театр ба тамошои филми 3D рафта буданд, дар ваќти тамошо якеашон дид, ки њайвони бадњайбате ба тарафи тамошочиён медавад. Ў аз тарс зери курсињо даромад, рафиќаш гуфт: -Эй љўра, шармандамон кардї ку, охир ин кино аст, кино! Рафиќаш гуфт: -Ману ту медонем ин кино аст, ў њайвон аст аз куљо медонад? ххх Мард ба маѓозаи либос даромада ба фурўшанда мегўяд: -Бубахшед, шумо метавонед костюми зарди љилодорро аз витринаи берун гиред? -Њозир љаноб! Як даќиќа. -Ташаккур, -гуфта мард ба берун мебарояд. - ќувват надорам дигар ба ин дањшат нигоњ кунам. ххх Мардро бо њар хел савол ба љушу хурўш набиёред, набошад ў буѓ мешавад. ххх Дар пойгањи "Формула-1" ѓалабаро маршруткаи-1, ки ногањон ба роњи пойгањ баромад бурд кард. ххх Баррандаи телевизион ним соати аввал бо дањшат: шахта кафидааст, дар садама 10 одам мурд, нархи бензин ќиммат шуд, хатари обхезї ва заминљунбї, дар шањр маняк пайдо шудааст… Дар охир бо овози мањину табассум, дар ким кадом боѓи њайвонот ким кадом фил бехатар ба саломатї филбача таваллуд кардааст, гуё, ки акнун ман бояд ором шавам. ххх Беморхона. Њамшираи шав-ќат ба духтур: -Духтур, бемори 7-ум палата ањволаш даќиќа ба даќиќа бад шуда истодааст. Духтур бо ѓазаб ба њамшира мегўяд, ки чунон ноумедона гуфтан лозим нест. Бояд чунин гуфт: -Бемор аз њафтум палата фикр мекунад, ки ањволаш бад шуда истодааст. Рўзи дигар њамшира бо овози оромона ба духтур мегўяд: -Духтур, бемор аз 7-ум палата фикр мекунад, ки ў мурдааст… ххх Мураббияи љавони боѓчаи бачагон дар

73 автобус ба марди рў ба рў нишаста табассум мекунад. Мард аз ин табассум ба њайрат омада саволомез абрўвонашро мебардорад -Оњ, ба назарам чунин намуд, ки шумо падари яке аз бачањои ман њастед. ххх Зан, ки дар хонаи модараш истироњат мекард, ба шавњараш барќия фиристод -Фаромўш накун, ки ту -шавњар њастї? Пас аз як рўз љавоб омад! -Бубахш, барќияат дер омад! ххх Субњ зан мардашро мењрубонона бедор мекунад: -Субњат ба хайр, харгушак! Хез, Гурбачаяк. Охир бедор шав, Офтобак… Дар љавоб мешунавад: - Ман имрўз моњиям, ман пой надорам ва ба њељ куљо намеравам! ххх Бегоњї зану шавњаре нишаста филми дањшатнокро тамошо мекарданд. Ногањон дар экран махлуќи дањшатнок пайдо шуд. Зан: -Оњ модарљон! Мард: - Бале дар њаќиќат монанд… ххх Зан: -Имрўз якбора ду мард дар автобус аз љояшон хеста ба ман љой доданд. Шавњар: -Ѓунљидї? ххх ГАИ дар роњ дина маро гаранг кард. Барои чї, мегўяд, рулаш аз тарафи чап нест? -Рост мегўяд охир! -Рост? Ман мататсикл дорам, мошин не ! ххх Духтари навакак шавњар кардагї барои якум мурѓро дар "духовка" мепазад. Шавњараш мурѓро гирифта мегазаду њайрон мешавад: -Мазааш ким-чї хел… Ба шикамаш чи пур кардї? -Занаш:-Хостам пур кунам, љо набуд. ххх Котиба ба хизматчї гуфт: -Албатта гуфта метавонам, ки ман чї хел ба гирифтани иловапулї ноил гардидам, аммо гумон надорам, ки ин роњ ба шумо мувофиќ бошад….. ххх Амакљон, ба шумо рањмат барои он найчаи дар зодрўзам тўњфа кардед! -Куљои вай ќиммат! Њамагї ба 80 дирам харида будам. Аммо падару модарам њар шаб ба ман 1 сомонї медињанд, ки най навозам. ххх Ѓоратгар дар кўчаи беодам марди солхўрдаеро дощт: -Канї зуд пулњоятро бароварда ба ман те! -талаб кард ў. - Ба ман даст нарасон!-тањдид кард мард: - Ман коркуни њукумат! -А-а! Ин хел бошад, пулњои маро бароварда те! ххх Зане ба дугонааш телефонї шикоят мекунад: -Намедонам чи кор кунам: ду сол пеш шавњарам ба Дубай рафт, акнун телефон карда мегўяд, ки бо њарду фарзандонам ба пешаш равам. -Чї фикр мекунї? Рав охир? -Гап дар сари он, ки акнун ман 4 фарзанд дорам! ххх Ду дугона нишастаанд, яке ба дигар мегўяд: -Люся, кактусњо дар тиреза барои он, ки мардњо ба хона надароянд? -Не. Барои он, ки аз хона набароянд. ххх Њой писар ту дар боѓи ман чї кор мекунї? -Мефањмед таѓољон, як себ аз дарахти шумо афтид ва ман мехостам, ки ўро дар љояш часпонам. ххх Ман мошинаи љомашўии шуморо барои таъмир мегирам. -Ман чї? -Шумо аллакай ба таъмир намеарзед…. ххх Салом алейкум, шумо нонхўракњоро нобуд мекунед? -Бале, вале ин пул меистад… -Пул проблема нест, лекин ман як хоњиш дорам, -њамааш бояд монанди њодисаи нохуш бояд бошад. -Садамаи автомобилї мешавад? ххх -Вася! Ту метавонистї, ки барои дўсти бењтарини худ дар мўњлати як моњ 100 доллар пул ќарз дињї? -Албатта метавонистам! Лекин ман ин хел дўст надорам! ххх Марде полезеро дида монду халтаро аз китфаш гирифта, даромада, то нимаш турб ва ба болои он сабзї канда андохт.Акнун халтаро мебардорам гуфта истода буд, ки соњиби полез омада монд ва аз халта як то як то сабзї бароварда ба сари мард задан гирифт. Сабзї дарди бедаво буд, баъд навбати турб мерасид. Мард, њар боре, ки сабзї ба сараш мезад, турбро дар назар дошта: -Охираш ба хайр шавад, охираш ба хайр шавад! - мегуфт. ххх Марде бедор шуда дид, ки шахсе дар байни хона истодааст, пурсид: -Ту ин љо чї кор мекунї? -Њофизї мекунам. -Овозат намебарояд-ку?- пурсид мард. -Овозро пагоњї мешунавед,- гуфт он шахс. Мард кўрпаро ба сараш кашида бањузур хоб кард.Зани мард сањарї бедор шуда, дид, ки њама чизро рўбучин карда, гирифта рафтаанд, доду фарёд сар кард. Мард чї њодиса рўй доданашро фањмида гуфт: -Аљаб марди ростгўе будааст, гуфта буд-а: "Овозро пагоњї мешунавед."


48

ИСТИРОЊАТИ ХУШ, ЊАМВАТАН!

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

ххх Зане деги њамсояашро талабид ва баъд аз ду рўз ба он дег дегчае њамроњ карда бурда доду гуфт: -Дегатон зоид ин бачааш. Њамсоя хурсанд шуд. Зан бори дигар аз њамсоя дег талабид, аммо ин дафъа бурда надод. Њамсоя, ки ин дафъа низ бачадор шуда омадани дегашро чашмдор буд, омада дегашро талаб кард.Зан гуфт: -Дегатон мурд. -Њељ гањ нашунидаам, ки дег мурда бошад, -гуфт њамсоя. -Магар шунида будед, ки дег мезояд?! - гуфт зан. ххх Як шиноси Мушфиќї, ки одами сарватманд буд бемор шуд. Мушфиќї беморбинї рафт. Шиносаш ба ў панљох танга доду: -Чун ман беморам наметавонам намоз бихонам. Њар рўз панљ ваќт намозатонро ду карат хонеду як караташро ба ман бубахшед, - гуфт. Мушфикї бист тангаро гардонда доду узр пурсид: -Хобам сахт, ба намози бомдод хеста наметавонам, хуфтан нарасида хобам мебарад, барои се вакт намоз сї тангаатон кофист. ххх Марде болои харакї пеши дари њавлияш мавиз хўрда нишаста буд, ки як њамгузараш омада пурсид: -Њамсоя, чї мехўред? -Не, намешавад,- гуфт мард. -Ин чї хел љавоб?!- пурсид њамгузараш. -Љавоби дуруст, -гуфт мард. -Чї хел дуруст, ки аз гапатон њељ чиз фањмида намешавад,- гуфт њамгузараш. -Агар бисёр фањмидан хоњї, мегўям- ту пурсидї, ки ман чї мехўрам, агар ман мавиз гўям, " камакак те" мегуфтї, ман мегуфтам, ки "худаш кам" ту боз мегуфтї, ки "аќќалан ду донаяк", ман "не намешавад" мегуфтам, љавобро кўтоњ карда, "не намешавад" гуфтаму мондам. ххх Марде аз сафар бармегашт, торик шуд, ба хонаи як шиносаш даромад. Шиносаш одами хасис буд, хеле гап доду баъд љойгањ партофта: -Бањузур хоб кунед, шабатон хуш,- гуфта баромада рафт. Аз гуруснагї хоби мард намебурд, ноилољ хеста дарро таќ-таќ кард. Шиносаш аз дарун: -Чї шуд?- гуфта пурсид. -Дуто нон даркор, - гуфт мард. -Дар ин нимишабї нона чї кор мекунед?- пурсид шиносаш. -Таксари паст, хобам набурда истодааст, нонњоя ба тагаш мемонам, - гуфт мард. ххх Зани марде њомила буд. Як шаб дард гирифт. Шавхар момодояро љеѓ заду чароѓро даргиронда дошта истод. Њануз момодоя як кўдакро љо ба љо накарда, "ваа" гўён кўдаки дигар ба дунё омад, момодоя вайро гирифта куљо монам гуфта фикр карда истода буд, ки садои кўдаки сеюм баромад. Шавњар саросема чароѓро кушт. -У, мардак, шумо чї кор кардед?! - гуфт момодоя њайрон шуда. ххх Чукча зан гирифтан хост. Бо одати мањаллї худ модар ва хешу таборонаш занеро, ки рўи вайро њаргиз надида буд, барои ў хостгорї карданд. Ин зан сиёњи даванг, доѓи наѓзакдор, чутур, баднамо ва бадхў буд. Баъд аз гузаштани айёми никоњ ва тўй занак аз Чукча пурсид: -Хешу табори мардинаи шумо бисёр будаанд, шумо ба ман фањмонед, ки кадоми инњо мањраму кадомашон номањраманд, то ки аз номањрамашон гурезам? -Фаќат аз ман гурез, дигар њар киро хоњї, дидан гир !- гуфт Чукча. ххх Марде зан гирифт, занаш расо баъди чору ним моњ зоид. Шавњар њайрон шуда ба занаш гуфт: -Њама медонанд, ки бача баъди нўњ моњ таваллуд мешавад, тў дар чору ним моњ таваллуд кардї-а, чаро ин хел шуд, зан? Зан гуфт: -Аз рўзи ба шумо расидани ман чору ним моњ гузашт-а? -Ња, - гуфт шавњар. -Аз рўзи мана гирифтани шумо чанд ваќт гузашт?- пурсид зан. -Чору ним моњ, -љавоб дод шавњар. -Пас чору ним моња ба чору ним моњ љамъ кунем, чї ќадар мешавад? -гуфт зан. Магар нўњ моњ намешавад? -Нўњ моњ мешавад, тасдиќ кард, шавњар.Ба инаш аќли ман нарасидааст. ххх Чукчаро гунањгор карда, пеши њоким бурданд.Гуноњаш исбот шуд. Њоким фармуд: -Бинии ўро сурох кунед! Чукча гуфт: -Эй њокими одил, ба Худо, ки бинии ман ду сурох дорад, ба сурохии дигар эњтиёљ нест! Њоким хандид ва гуноњи ўро бахшид. ххх Марде камтар пул пасандоз карду ба куљо пинњон карданашро надониста, ба халтачае андохта, ба дарахт баромада, ба шохи аз њама баланд овехт. Як шахси аз ин воќеа хабардор пулро гирифту ба љояш саргини шутур андохта монд. Баъди чанд рўз ба мард пул лозим шуд, баромада халтачаро гирифта диду њайрон шуда гуфт: -Аљабо, ба ин дарахт одам базўр мебарояду шутур чї хел баромада бошад? ххх Як марди содда рўзи тирамоњ аз сањро алафи хушк ѓундошта, ба гов бор карда, баргашта истода буд, ки якбора рўи осмонро абр гирифта, њаво хунук шуд. Вай алафро аз пушти гов нафуроварда даргиронда, гарм шудан хост.Алаф дар як лањза ваѓѓас зада дар гирифта рафт. Гов ба дањшат афтода, бааскунон худро ба чор тараф зад. - Ой гови ало, агар аќлат бошад, зудтар худро ба об парто,- мегуфт мард аз паси гов давида. Марде ду хар дошт, обдињї бурд. Як хараш об хўрду гурехт, хари дигараш аз аќиби он тохт. Мард аз пасашон давид, расида натавонист, харњо ѓайб заданд. Ба мањалле расида пурсид, ки аз инљо ду хар нагузаштааст? -Чї хел харњо?- пурсиданд аз ў. -Як хари об хурдагї, як хари об нахўрдагї,- гуфт мард. ххх Зани тундхўе нимишабї дар хоб дасту по мезад ва фиѓон мекард. Шавњараш аз хоб бедор карда, сабаб пурсид. Зан гуфт: -Хоби баде дидам, гўё ман мурдааму мардум дар тараддуди гуру кафани ман шудаанд. Шавњар гуфт: -Аљаб ањмакам ман, ки туро бедор кардаам. ххх Дар хонаи Мардон шабона чизе ногоњ гулдуроc зада афтид. Занаш тарсида, бедор шуда, пурсид: -Мардон, чї гулдурос зад кариб дилам кафида буд? -Хавотир нашав, љомаи ман, - љавоб дод шавњар. -Аљабо, љома њамин ќадар гулдурос мезад магар?!- изњори тааљљуб кард занаш. -Дар дарунаш худам њам будам-дия!-шарњ дод шавњар. ххх Ваќти хоб мард ба зери болинаш корд гузошт.Занаш пурсид: -Магар дар хобатон метарсед? Гуфт: -Шаби гузашта хоб дидам, ки ба сайри харбуза баромадам, аљаб харбузањои хушрўй, њайф корд набуд, ки якеро кушта хўрам. Мабодо имшаб ба сайри харбуза бароям, корд-зери болин, кофта намегардам. Пурхўреро пурсиданд: -Дую ду чанд аст? Гуфт: -Чањорта нон. ххх Марде харсавор мерафт, ки аз пешаш сўфии дења баромад. Якбора хар љуфтак паронда, њангас зад. Сўфї пурсид: -Ба харатон чї шуд? -Ин фалокат њамљинс ашро бинад, њамин хел мекунад,- гуфт мард. ххх Духтаре як љавонро ба милисахона кашида оварду:

-Ин беномус аз лабони ман базурї бўса гирифт,- гуфта ба милиса арз кард. -Њалли ин масъала душворие надорад,- гуфт милиса, ту њам лаб ба лаб бару бўсаи ситонидаашро гашта бигир. ххх Гадое паси дари њавлие омад.Зане садои ўро шунида, пеши дар омаду гуфт: -Ту метавонї оши шабмонда хўрї? Гадо гуфт: -Худо умратро дароз кунад метавонам. -Пас бирав ва фардо биё, мо имрўз ош мепазем.


×ÎÌÅÀ

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

"ОБЛАВА"

95

ХОНАНДАГОНИ МАКТАБЊОИ МИЁНА САФИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТИРО ЗИЁД МЕКУНАД -Имсол синфи 10-ро тамом мекунаму минбаъд синфи 11-ро нахонда, ба Россия ба кор меравам. -Чї хел, аттестат мегирї? -Хењ, ин проблема не, ба директори мактаб чор танга гусел мекунам, бинед, ки баробари њама синфи 11-ро тамом кардааму аттестат гирифтаам. Сони аз дигар тараф гиред, мактабро хатм намуда, хоњ нохоњ ба муњољирати мењнатї бояд равем, дигар илољ нест. -Хуб, о давраи мактабї њам ѓанимат аст, бозиву хурсандї бо њамсинфон, ишќи аввал…. -Як суханон, як суханон мегўед, о худи њамин сол аз мактаби мо 5 нафар хонандагони синфи 11-ро ба хизмати аскари "облава" карданд. Чї мехоњед, ки дар соли оянда маро рост аз паси мизи талабагї ба хизмати аксарї "шикор" кунанд? Не… Ин гуфтугўйи ду нафар љавон шояд ба назари бархе аз олами афсона тобаду дигаре кўшиш ба харљ дињад, ки њамаи инро нодида гирад. Шояд саввумин санги маломат низ занад, ки дурўѓ асту асоси воќеї надорад ва ба нигорандаи ин сатрњо тамѓаи "мутила"-ро низ часпонад. Вале, воќеият њамин аст, ки дар мавсими бањоронаи даъват ба сафи Артиши Миллї - сипари боэъти-

моди давлату миллат дар баъзе ноњияњои Тољикистон барои пур намудани наќша "облава"-ро дар мактабњои тањсилоти миёнаи умумї хеле хуб ба роњ монданду танњо бо ин восита тавонистанд, ки аз раиси шањр, раиси вилоят, калонњои соња гап нашунаванду "рапорт" дињанд, ки наќшаро 100 фоиз иљро кардем. Намедонам, аммо ваќте мавсими даъват њар сол ду маротиба оѓоз мешавад, аз куљое ба хотир наќшаи пилласупорї ба давлат, плани истењсоли пахта, љамъоварии хошок ва умуман зироатњои кишоварзї мерасад. Шояд аз он сабаб бошад, ки љавонони бечораи мо одатан дар наќши пиллаву пахта њастанду кормандони масъул пиллаќабулкунаку хлобпунктњо. Аммо яќинан бо ин усул наметавон њисси ватанхоњиро дар љанобони "иљборисолдат" бедор карду ба онњо њимояи марзу бумро дод. Раванди имсолаи иљрои наќшаи даъват ва истифода аз усулњои нав дар таъмини он бори дигар шањодат дод, ки меарзад ба кормандони маќомотњои иљроияи мањаллї ва љамоати шањраку дењотњо унвони ифтихории "Ихтироъкори бењтарин ва навовари такрорнашаванда"-ро дод. Њатто Наполеон низ натавонист чунин усули гениалї - сафар-

баркунии талабаи мактаб ба сафи Артишро кафш кунад. Браво, кормандони маќомотњои иљроия, Ањсан, масъулини мизи њарбї дар љамоати шањраку дењотњо!!! (Агар Сталин фањмад, "точно" дар гўр чаппа хоб мекунад, аз "ноўњдабаро"-ии худу аз "оригинал"-ии шумо!!!) Чї тавр "браво" њам нагўем, охир хатмкунандаи мактаби миёна - синфи 11 метавонад, ки њам хизмати Модар-Ватанро иљро кунаду њам шањодатномаи њуќуќи ронандагї ва њам шањодатнома дар бораи маълумоти миёнаро гирад. Бо як тир се фохта, њамин тавр не!? Хуб, дар мавсими бањоронаи даъват дар як ќатор мактабњои вилояти Суѓд "облава"-ро ба роњ монда, ба он ноил гардиданд, ки хонандагони синфњои 11, ки синнашон ба 18 расида, ба сафи Ќуввањои Мусаллањ фиристода шаванд. Баъди "шикор" кардани бачањо розигии онњо ва волидайнашонро гирифта, ваъдаи пионерї њам доданд, ки њатман фарзандатон њам шањодатномаи хатми мактабро мегираду њам шањодатномаи ронандагиро. Илова барин аз дастамон ояд шиносномаи миллиро низ дастрасаш мекунем… Ња, ногуфта намонад, ин бачањои "облавашуда" аз меъёр зиёд "прогул" доштаанду метавон осонакак аз мактаб "исключит" кард.

Вале масъулин, ки ѓамхоранд, чунин ваъдаву вадид кардаанд… Бино ба иттилои як тан аз муњассилини мадрасаи шањри Истаравшан бошад, хостанд аз ин мадраса чанд нафарро ба сафи Артиши миллї сафабар кунанд, вале шикорашон бебарор баромадаасту љавонони синни даъватї рў ба гурез нињодаанд. Вале ин гурехтан ба донишљўёни Донишгоњи Нави Россия дар вилояти Боткони Љумњурии Ќирѓизистон насиб нагардид. Наздик 40 нафар донишљўёни ин донишгоњ, ки сокинони вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон мебошанд, акнун "боњавас" либоси аскарї пўшида, "Ман калон шудаам, Ќањрамон шудаам, Бар Ватани худам, Посбон шудаам"-ро замзама менамоянд. Аз бахши дар Исфарабудаи Донишгоњи технологии Тољикистон низ 3 нафар "ихтиёрї" ба ќатори нигањдорандагони марзу буми Тољикистон даромаданд, ки дар назди мардонагияшон сари таъзим фурўд меорем, чї тавр фурўд њам наорем, охир директори филиалро аз гапшунавї наљот дода, сарашро ба осмон расониданд. Худо гўем, ки дар осмон ба сараш парандае беаќлї накунад. Албатта дарк мекунем, ки ба сафи

Артиши Миллї сафарбар кардани хонандагони мадраса ва ё бахши ким-кадом донишгоњ љанбаи ќонунї дорад, зеро маќоми мактаби олиро соњиб несту дараљаи бакалаврї намегирад. Вале дар масъалаи ба сафи Артиши миллї гирифтани хонандагони синфи 11 ин масъалаи дарднок аст ва барои миллату давлат оќибати нек надорад. Зеро бояд њамеша соњаи маориф дар мадди аввал бошад ва танњо тавассути маориф метавон ба кишвари пешрафта мубаддал гашт. Чун дар ин масъала хостем аз њуќуќшинос пурсиши назар кунем, љавоб шунидем: хонанда бояд аввал мактабашро хонад, вале наќша наќша асту онро бояд иљро кард!!! Мавсими даъвати бањорона низ ба охир расид ва он гўё дар манотиќи гуногуни Тољикистон сад дар сад иљро гашт, вале дигар наќша 1000 фоиз барои оянда иљроишаш таъмин карда шуд. Ин њам бошад, аз њисоби хонандагони синфњои болої зиёд шудани сафи муњољирони мењнатї дар нимсоли оянда ба Россия ва дигар љумњурињо. Пас, бо афсўс метавон гуфт, ки магар масъулини маъракаи даъват ба сафи Артиши Миллї дар Љумњурии Тољикистон "гўркови давлату миллати худанд"? Савол кушодааст, албатта! Рустам КАРИМОВ

Хватит быть "чурками"! Написать данную статья меня заставила девушка, которая поспорила на деньги и на то, что я не могу быть таджиком. После того как я показал паспорт гражданина Республики Таджикистан, а его я всегда нашу с собой, вместе с другой белой бумажкой, красивая девушка покраснев, сказала: Но они же другие! После этого гражданка РФ покинула наш круг, узнав мою национальность. Все продолжали дальше наслаждаться ночной московской жизнью, а я задумался... Какие же мы? "Таджикистанцы" в их глазах? Какие у них возникают ассоциации, когда они слышат слово “таджик”? Вспомнив недавний "Социологический опрос", я решил написать совершенно незнакомым людям, которые в нем участвовали и могли бы ответить на короткий вопрос: Кто такие таджики? А я напомню, что в опросе участвовали более 100 пользователей социальной сети "vk.com", граждане бывших союзных республик РФ, РБ и Украины. Возраст опрашиваемых от 18 - 45 лет. Стоит отметить, что участники опроса, связаны с определенной профессией, люди вполне адекватные и объективные в своих суждениях. Опрашиваемые с большой охотой и во всех красках описывали разные истории связанные с таджикским народом и с удовольствием отвечали на вопросы на данную тему. Поразительно, что почти 35% из 100 использовали словосочетания: бедный народ, жалко и нуждающиеся, что уже говорит о плачевной ситуации, которое вынуждено исправлять новое поколение, а этим заниматься, как минимум скучно. Думаю нынешнему правительству есть над чем задуматься и без промедления, вплотную заняться возникшей проблемой, ведь нужно как то оправдывать получаемую зар-

плату. Кстати "чурками" считают русские тех, кто приезжая в гости, нарушает местные правила приличия, если мягко выразиться. Вы меня спросите почему я поднял эту тему? Или зачем бить лежачего? Скажу так. Месяц назад я организовал группу, общественное движение, фонд "Children of Monday", у которой стоит задача поработать над имиджем страны. Так вот: каждый из Вас, дорогие "таджикистанцы", является представителем своей страны за рубежом, что прибавляет Вам ответственности на несколько килограмм. Ведите себя так, чтобы собеседник или прохожий, сказал спасибо вашим родителям за воспитание и захотел посетить нашу с Вами страну. Работать на стройке или заниматься "шуры -муры" вы всегда успеете, но вот годы и молодость, не вернуть. Давайте перестанем быть нацией "чурок" и гастарбайтеров, а вернем себе имя самого воспитанного, гостеприимного и культурного народа мира, кем мы были 20 лет назад. А как это сделать? Учитесь! А там видно будет. Если все правильно сделать, то много девушек проиграют в спорах.

P.S.

 õîäå îïðîñà ÿ èçó÷èë ìíîãî ìàòåðèàëà ñâÿçíîãî ñ Òàäæèêèñòàíîì è åãî ïîëèòèêîé (âíóòðåííåé è âíåøíåé), à òàê æå ñ ìèãðàöèåé è ò.ä. È ïîíÿë! Ó íàñ íå õâàòàåò ãðàìîòíûõ ìåíåäæåðîâ â ïîëèòèêå íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Мењмонхонаи «СИНО» дар шоњроњи Домодедово-Москва

Ќасидаи муњољир Сафар гузидаму тариќу роњро бад-ин њавас, ки бидњадам рафоњро. Хуш аст, Маскаво, канори дилкашат, Аз он ки додаї ту боргоњро. Тањи фазонаварди ман фикандаї палоси суфтаи фурудгоњро. Ќаторањои њиљратам дароз буд, кушодиям фарох истгоњро. Ба пешвози мошинам гирондаї чароѓакони сабзи чорроњро. Барои боздиди ман кушодаї васеъу беканора шоњроњро. Ба кохњову бурљњои сарбаланд ба осмон расондиям кулоњро. Вале, дило, малўл аз чї гаштаї? Ба ком дида суру базмгоњро, димоѓи хастаи ту хуш намешавад. Чаро кашидаї ту дарду оњро? Ало њабиб, рўи туст манзарам ба њар тараф, ки мебарам нигоњро. Хушо, чу даст бидњадам висоли ту ба гардун афганам лабакулоњро. Хушо, шабони дерпои ошиќї, салом дода ховари пагоњро, хамўшу лол дил ба њам фидо кунем, ба љуз вафо наёфта гувоњро. Хуш аст кокули туву вазиданаш чу сунбуле шамими субњгоњро. Хушо, ба гарданани дароз авехтан њамели ёсу ќоќуву гиёњро. Ало, ќаторкўњњои Зарфишон, ба сар нињодаед тољи моњро? Гањи ѓуруб чун диже фузудаед шукўњу ављи уфќи шомгоњро? Чу минбари баланд густаридаед бароям он бузург тахтгоњро? Ба сони ќуллањоятон надидаам

Это последняя статья на данную тему. Говорить и критиковать можно днями и годами, но лучше пересмотреть свою позицию на жизнь и заняться реальным делом. Хонаобод бошед. С уважением, Аслишо АКИМБЕКОВ

Саид Юнусиён Маскав, 2003

баланду пурфутўњ пойгоњро. Хушо, Работ, сабзпуштањои ту, рафоњ дода халќи хайрхоњро, ба гоњи иди фарвардин бигустарї гилеми махмалини љашнгоњро? Чу пайки рўзи нав ту мужда оварї суруди баччагони некхоњро?! Хушо, даме, ки рў сўи Ватан кунам, љуз он тараф надида саљдагоњро. Уќобвор љовидона дил дињам баландќуллањои зодгоњро. Ба тарк рафтан аз Ватан фасурдан аст. Макун, дило, дигар ин иштибоњро. Ѓамони њаљрро кашидаї нињон, ба чашм бурда айнаки сиёњро?! Ватан - аё бињишти орзуи ман, ба ѓайри ту наљустаам паноњро. Њамеша ояти муњаббати ту аст наљотбахш ќалби узрхоњро.


610ÄÈÍ/ÔÀÐÕÀÍÃ ЧТО ГОВОРЯТ О СУФИЗМЕ ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ. Ислам - великая культура, являющаяся частью культуры мировой, и вобравшая в себя мно-жество национальных и этнических культур, объединенных определенной иерархией ценно-стей, которые изложены в Священной книге - Коране. Ислам сформировал новый культур-но-исторический тип людей - мусульман, отличающихся неповторимым обликом и своеоб-разием исторического пути. В настоящим время в России, Европе и других странах мира резко вырос интерес к Исламу. Наряду с ним вырос интерес и к суфизму, или же другими словами тасаввуфу, который явля-ется "сердцем Ислама". Суфизм - это нравственно-аскетическая составляющая Ислама. Учение суфизма обращено к внутреннему миру верующего мусульманина, к его душевным переживаниям, к созерцанию. Практика тасаввуфа направлена на духовное совершенствование человека, и осуществляется усилием самой личности, которая совершенствуется не только интуитивным познанием, но и идет дорогой науки. Суфизм - многоликое явление, симфония, в которой сосуществуют духовно-нравственные ориентиры суннизма и шиизма. Суфизм - это борьба человека со своими страстями и вож-делением. Пока человек не победил свои страсти, не обрел чистоту тела, души и помыслов, пока чело-век не достиг совершенства в самовоспитании, Аллах не будет им доволен. Мусульманин, идущий к Всевышнему должен освободиться от эгоизма. Он должен бороться с самим собой, желанием своей души, стремящейся пользоваться удовольствиями этого мира. В тасаввуфе основой являются зикр (поминание Аллаха) и нахождение рядом с духовным наставником, учителем, беседа с ним. Сегодня, по причине отсутствия духовных наставников, многие люди, называющие себя му-сульманами, на деле далеки от тасаввуфа. Не знающие основ Ислама, они поучают других тому, как здороваться, как и что кушать, как одеваться... Их замечания противоречат сунне Пророка (САС). Поэтому в наши дни возрождения религиозного самосознания и возвращения на путь тради-ционного исторического Ислама одним из самых актуальных вопросов является восстанов-ление института духовных наставников, которые бы разъясняли суть тасаввуфа. Неправоверные мусульмане, ваххабиты и представители многочисленных сект и экстреми-стских религиозных организаций рассуждают о суфизме, тасаввуфе с позиции невежд. Не понимая, что выступать против тасаввуфа, значит идти против традиционного исторического ислама. Чтобы убедить братьев и сестер по вере, а также и врагов суфизма о том, что тасаввуф явля-ется "сердцем Ислама", я приведу цитаты из достоверных мусульманских источников, коими являются имамы мазхабов и высказывания крупных ученых - теологов Ислама. Они доказывают истинность суфизма и тасаввуфа. ТО, ЧТО ГОВОРИЛИ ИМАМЫ МАЗХАБОВ И ВЕЛИКИЕ УЧЕНЫЕ ИСЛАМА О СУФИЗМЕ И ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯХ Имам Абу Ханифа, великий алим, которого Аллах вознаградил огромными знаниями, за два года до смерти вступил в тарикат, став мюридом шейха Джафара Сиддика. После этого он говорил: "Если бы не два года, то Ну'ман бы погиб". То есть, если бы не последние два года, в которых он вступил на путь тасаввуфа, то Ну'ман бы погиб. ["Бурудж аль-мушаййада" С. 79], а также ["Фатава аль-'Умайрия" С. 2.] И это несмотря на его богобоязненность, благочестие, глубокие знания и неукоснительное следование сунне, благодаря которым он стал имамом мазхаба. В биографом Абу-Ханифы ас-Саймари, в котором говорится о том, что имам после утренней молитвы вплоть до восхода солнца "сидел и не разговаривал, а мы не знали, что с ним". В это время, как выяснилось, ученый передавался богосмыслию (зикр), следуя одному из хадисов. А как все было на самом деле, доподлинно известно лишь одному Аллаху. +++ Великий Имам Малик (основателя маликитского мазхаба) сказал: "Кто стал ученым и не стал суфием, тот будет грешником. Тот, кто стал суфием и не стал ученым, тот будет ерети-ком. А тот, кто воплотит в себе науку и суфизм, тот, действительно, приобретает Истину". (Али аль-Адави. Хашия ґаля шарх аль-имами аз-Заркани ґаля матни аль-азийя филь-фикхи аль-малики. Т. 3, С. 195.). +++ Великий Имама Идриса аш Шафии (основателя шафиитского мазхаба) в своей книге "Ди-ван Шафии" говорит :

"Ты будь факихом и су-фием, не будь лишь одним из них, именем Аллаха я тебе это делаю наставление…" ("Диван аш-Шафии", стр. 56). Имам а-Шарани в своей книге "Табакатуль кубра" говорит: Имам Шафии и Имам Ахмад посещали суфиев и участвовали на их собраниях зикра. А когда их спросили, почему они посещают этих "невежд", ответили: "Поистине, у этих людей есть основа поклонения, и это страх перед Всевышним Аллахом, любовь к Нему и Его познание". Сам Имам Шафии также вступил в тарикат и был мюридом шейха Шайбану Раги, который не умел ни читать, ни писать. Имам аш-Шафии садился перед шейхом, подобно младенцу перед матерью, которая его кормит грудью, садился перед своим шейхом. +++ На превосходство знаний последователей тасаввуфа, их богобоязненность и благочестие также указывают и ответы Шайбану Ра'и, которые он дал Имаму Ахмаду. Однажды, когда Имам Ахмад находился рядом с Имамом Шафии, к ним пришел Шайбану Ра'и. Имам Ахмад молвил: "Этот, несмотря на недостаток своих знаний, занимается обрете-нием сокровенных знаний. Я спрошу его о некоторых вопросах фикха". Имам Шафии посо-ветовал ему, чтобы он не сделал этого. Он спросил Шайбана Ра'и: "Что ты говоришь о том человеке, который забыл один из пяти молитв и не ведает какую именно, как ему посту-пить?" "Сердце отвлеклось от Аллаха, и потому его следует воспитать, дабы такое не повто-рилось", - ответил Шайбану Ра'и. Услышав это, Имам Ахмад потерял сознание, а когда он пришел в себя, Шафии сказал ему, не говорил ли я тебе, чтобы оставил его. Далее Имам а-Шарани говорит: "Довольно нам, в качестве похвалы последователям тасав-вуфа, повиновение Имама Шафии Шайбану Ра'и, а также повиновение Имама Ахмада Абу Хамзату аль-Багдади". ["Табакатуль кубра" Т. 1. С. 5]. +++ Имам Ахмад бину Ханбал до того, как он встретился с суфиями, говорил своему сыну Аб-дуллах: "О, мой сын! Стремись к изучению хадисов и остерегайся этих людей, которые на-зывают себя суфиями, ибо иногда некоторые из них невежественны в своей религии". А по-сле того, как встретился с суфием Абу Хамзатом аль-Багдади и узнал об их истинной су-ти, он стал говорить ему: "О, мой сын! Ты придерживайся общения с этими людьми, ибо они превзошли нас глубокими знаниями, созерцанием Всевышнего Аллаха во всех состояниях, богобоязненностью, аскетизмом и высокой духовной устремленностью". Когда у Имама Ахмада возникали сомнения относительно какоголибо вопроса, он, несмотря на глубину своих знаний во всех отраслях науки, высокую степень и авторитет, говорил Абу Хамзату аль-Багдади: "Что ты скажешь по этому вопросу, о, суфий!", и когда тот отвечал, он придерживался его ответа. Он также говорил о суфиях, что он не знает более достойных людей, чем они. ["аль-Анваруль кудсия" С. 91, а также "Танвируль кулуб" С. 405]. +++ 'Иззу ибн'Абд ас-Салям, которого ученые мусульманской уммы прозвали Султаном алимов, сказал: "Суфии восседают на прочном фундаменте Шари'ата, на фундаменте, который не рушится ни на этом, ни на том свете. Остальные же восседают на изображениях Шариата".("АльМавсу'атун Юсуфият". Стр. 60). +++ Имам аль-Газали в книге "Мункиз мин аз-заляля" пишет: "Я узнал, что суфии - это те, кто идет по пути Аллаха, их образ жизни наилучший, их путь наивернейший, их нравы наичис-тейшие" (Имам аль-Газали. Мункиз мин аз-заляля. стр. 131.). И также на другом месте имам Абу Хамид аль-Газали говорит : "Вступление на путь тасаввуфа является обязательным, ибо никто кроме пророков не застрахован от недостатков и душевных болезней" (Ибн Уджайбат. "Шахруль хикам". Том 1. Стр. 7). +++ Имам аз-Захаби сказал: "Поистине тасаввуф это: мораль, этика и любовь, это то, что пришло от сподвижников Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Это до-вольство Аллахом и обязательность страха перед Ним, это джихад на Его пути, и адаб в соответствии с адабами Шариата, это чтение Корана с выражением и следование ему, это ноч-ные молитвы со страхом перед Аллахом, это посты в одни дни и разговения в другие, это старание и усердие, это альтруизм и обучение простых людей, это скромность и простота в обращении с верующими, это возвышенность в обращении с неверными и над всем этим, вместе взятым. Аллах ведёт по прямому пути, кого пожелает. Учёный, лишённый тасаввуфа и того, что к нему относится, пуст. ("Сияр а`лям ан-нубаля 15/407-412").Имам Захаби, рахимахуллах,говорит в своём "Сияр", т. 16, стр 300-302:

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06) как Султан Аскетов], Аби Сулейман ад-Даарани, Ма'аруф аль-Каркхи, Сири ас-Саккати, Шейх Хаммад, Шейх АбульБаййян." И, Ибн Таймийя продолжает: "Эти великие люди суфизма - вожди гуманитариев. Они призывали к тому, что хорошо и запрещали то, что плохо". В Маджмуатуль фатава Ибн Таймийи, опубликованных Дар ар-Рахмат, Каир, Т.11, стр. 497, Ибн Таймийя говорит: "Вы должны знать, что правильно-ведомые шейхи должны браться, как проводники и при-меры в Дине, так как они следуют по следам Пророков и Посланников. И Путь (Тарикат) этих шейхов состоит в призыве людей к Дивному Присутствию Аллаха и повиновения Пророку(с.а.в)". Здесь мы обнаруживаем, что Ибн Таймийя призывает людей взять проводника и отмечает, что каждый проводник имеет свой собственный метод (тарикат) призыва людей на пути Пророка. Ибн Таймийя говорит на стр. 499 того же тома: "Шейх же, которого нам следует принять как своего проводника является примером, кото-рому мы должны следовать. Подобно тому как в Хадже, (паломничестве), необходим про-водник для того, что бы достигнуть Каабы, эти шейхи наши проводники для достижения Ал-лаха и нашего Пророка(с.а.в.)." +++ Но если и этого не достаточно для ярых ненавистников науки суфизма, то необходимо при-вести слова их лидера Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба и его сына о суфизме. Мухаммад ибн аль-Абдульваххаб сказал: "Знайте - пусть наставит Вас Аллах - что Ал-лах Всемогущий послал Мухаммада, благословения и мир ему от Аллаха, с правильным ру-ководством, состоящем в лучшем знании и с истинной религией, состоящей в праведных деяниях. Последователи этой религии такие: среди них те, кто интересуется знанием и фик-хом и рассуждением об этом, такие как фукаха. И среди них те, кто интересуется иманом и преследованием ахырата, такие как суфии. Аллах послал Своего Пророка с этой религией, которая включает обе эти части: фикх и тасаввуф". Абдаллах ибн Мухаммад ибн Абдульваххаб об отношении своего отца к тасаввуфу гово-рит: "Мой отец, Мухаммад ибн Абдульваххаб, и я, не отрицаем, и не критикуем науку Суфизма, а, наоборот, мы поддерживаем её, потому что она очищает внешние и скрытые внутри грехи, связанные с сердцем и с внешней формой. Несмотря на то - что человек может внешне быть на правильном пути, внутри он может идти по ложному пути. Суфизм необходим, чтобы это исправить". (Приводится по Мухаммад ибн Абдульваххаб "Полное собрание работ", издание Универси-тета Ибн Сауда, том 3, страница 31, "Фатва-уаРисаиль", вопрос № 5) Как видим, имамы мазхабов и великие ученые Ислама не отрицали

Суфизм - сердце шариата и душа Ислама Критерием истинного суфизма является отсутствие противоречий с Кораном и сунной пророка Мухаммада "Мой шейх, мухаддис и захид(аскет) Дия' уд-Дин 'Иса ибн Яхья альАнсари возложил на меня суфийскую хирку в Каире и сказал: 'Шейх Шихабуддин ас-Сухраварди возложил её на меня в Мекке, от его дяди Абу Наджиба." Также, например, Имам Навави, рахимахуЛЛах: Захаби в книге "Тарихул Ислам" пишет, что Ясин аль-Маракиши был праведником, обла-давшим кашфом и караматами (дар предвидения и способность творить чудеса, которыми Аллах наделяет своих любимцев). И что он совершил хадж более двадцати раз и дожил до восьмидесяти лет. Далее Захаби, приводя историю из детства Ан-Навави, о которой мы упомянули в начале, пишет: "И шейх (Навави) посещал его (своего духовного наставника шейха Ясин аль-Маракиши), относился к нему с большим почтениям, советовался с ним, и надеялся по-лучить от него благодать (баракат)". Также Тажудин Субки в книге "Табакату аш-Шафиияти кубра" пишет: "Его шейхом в та-рикате был шейх Ясин аль-Маракиши". +++ Шейхул Ислам Закария аль-Ансари говорит: "Тасаввуф - это наука, благодаря которой человек познает способ очищения порочной души (эго), облагораживания нравов и усовер-шенствования явного и сокрытого для обретения вечного счастья". ["Ихкаму аль-далаил". Т. 1. С.94.]. +++ Ахмад Зарук сказал: "Суфизму было дано более двух тысяч определений, но суть их всех сводится к одному - бескорыстному, искреннему обращению к Аллаху и служению Ему" [Ахмад Зарук. Каваиду ат-тасаввуф., с. 2]. +++ Один из великих ученых, признанных во всем мире, Джалал ад-Дин Ас-Суюти своей книге "Таъйидуль хакикатуль 'алиййа" говорит: "Воистину тасаввуф, по сути, благородная, драго-ценная наука. И он основан на следовании Сунне Пророка (С), отказе от всяких новшеств, освобождении от власти порочной души, ее привязанностей, целей и страстей, полном поко-рении Всевышнему Аллаху, довольстве Им и Его решением, стремлении к Его любви … и т.д.". Он далее говорит: "Мне также известно, что люди, которые уподобляются его после-дователям, но не являются ими, смешивают с ним и многое другое, что не имеет к нему ни-какого отношения, а это приводит к возникновению дурного мнения обо всех их. И тогда ученые стали различать между обеими сторонами, дабы отличить истинных суфиев от лжи-вых его притязателей. Я внимательно рассмотрел все те слова, из-за которых религиозные ученые упрекали суфиев, и не видел ни одного истинного суфия, который бы говорил подобное. Это говорят сторонники вредных новшеств, кои приписывают себя к суфиям, но не являются ими". ["Таъйидуль хакикатуль 'алиййа". С 57.] +++ Мухаммад Са'ид Рамазан аль-Бути - один из выдающихся и общепризнанных ученых со-временности, пишет: "Истинный тасаввуф является сердцем Ислама, жемчугом, спрятанным в сердце мусульманина. Если не будет тасаввуфа, то Ислам превратится в традиции, обычаи. Тасаввуф по своей сути был и в прошлом (т. е. во времена Пророка ), название же появилось позже". ["Салафият", стр. 117-189.] +++ Сайфулла Кади говорит: "Ихсан (третий столп религии) - это поклонение Всевышнему Ал-лаху так, как будто ты видишь Его, ибо Он видит тебя, хотя ты Его и не видишь. Достижение такого совершенного уровня ихсана невозможно без познания Аллаха. Познать же Аллаха невозможно, кроме как посредством тасаввуфа. ["Мактубат". С. 210.] Абд ан-Ну'айм аль-Ханафи в своей книге "Му'джаму мусталахатиль суфия" С. 45 говорит: "Тасаввуф - это следование всему, к чему призывает Коран, соблюдая все нормы и этику шариата телом и сердцем, дабы этим достичь совершенства в служении Аллаху". +++ Ибн Халдун в своей книге "Аль-Мукаддимат" пишет: "Наука о тасаввуфе - это наука, воз-никшая в Исламе… Эта наука была распространена среди сподвижников и их последовате-лей (т.е. среди салафунов) повсеместно". Пророка ("Аль-Мукаддимат". Стр. 328). +++ Фахруддин ар-Рази. Этот великий имам в восьмой главе своей книги о суфиях сказал: "Большинство из тех, кто описывал течения исламской Уммы и не упомянул о суфиях, со-вершил ошибку, потому что в итоге высказывания суфиев сводятся к тому, что путь к позна-нию Всевышнего Аллаха лежит через очищение и избавление от плотских страстей, и это - благой путь…" Он также сказал: "Суфии - это люди, занятые размышлениями и отделением телесных влечений от плоти и постоянно стремящиеся не забывать о поминании Аллаха во всех действиях и движениях. Они привили себе совершенное следование правилам благочестия (адабам) в отношении ко Всевышнему Аллаху, и это лучшее течение среди сынов Адама!". И'тикаду фарк-уль-муслимин ва аль-мушрикин. С. 72-73. +++ Так же о приверженности ибн Таймии суфизму писал хафиз Абдуль Хади о том , что он (ибн Таймия) состоял в тарикате. А сам сказал ибн Таймия в своей книге "Маджму фатава", том 14, стр. 355:

"А тот, кто вступил на путь Джунайда одного из людей Тасаввуфа и Познания, он будет на-ставившимся на истинный путь, спасшимся и счастливым". На странице 516 в Маджмуатуль фатава Ибн Таймийи, он говорит: "Великие шейхи Суфизма - лучшее, что может быть принято и познано, так вот они, Байязид аль-Бистами, Шейх Абдул Кадир Джилани, Джунайд бин Мухаммад, Хасан аль-Басри, аль-Фудайл ибн Ийяд (учитель имама Шафи1е р.а.), Ибрахим бин аль-Адхам [очень знаменитый Суфи, известный

науку суфизм и сами бы-ли в тасаввуфе. Основы суфизма Основой суфизма являются пять аспектов: согласно которым каждый суфий живёт и жёстко соблюдает. 1. Боязнь перед Аллахом в тайном и явном. 2. Следование Сунне Пророка (мир ему и благословение) в словах и деяниях. 3. Отсутствие внимания к народу (надежда только на Аллаха). 4. Довольство Аллахом в малом и большом. 5. Обращение к Аллаху в радости и в горе. Шейх Ахмад Зарук говорит: "Суфизм преследует цель воспитания сердца человека и его очищения от всего, что отвращает нас от Аллаха. А фикх преследует улучшение внешних поступков человека, гарантирование соблюдения общественных норм и выявление значений юридических установлений. Наука о Единобожии (таухид) предназначена для утверждения основ с опорой на аргументы и дополнение веры убеждением, подобно тому, как медицина служит излечению тел, грамматика - правильности речи и т. д." [Ахмад Зарук. Каваиду ат-тасаввуф. раздел 13, с. 7]. У каждого из этих частей науки религии, которые отметил шейх Ахмад Зарук есть свои имамы. Например: Имамами исламской юриспруденции (Шариата) являются Абу Ханифа, Малик, Ахмад и аш-Шафии, да смилуется над ними Аллах. Имамами науки вероубеждения являются аль-Матуриди и аль-Ашари .Тарикатскими же имамами являются Бахауддин Накшубанд, имам Раббани, Абу аль-Хасан аш-Шазали, Абдулкадыр Гелани, имам аль-Газали, да смилуется над ними Аллах. Все эти имамы обосновали и разъясняли свои учения на основании Корана и хадисов Пророка (мир ему и благословение). Мы же обязаны следовать слову этих имамов, так как в Коране сказано (смысл): "Если вы не знаете, то спрашивайте тех, кто знает, и следуйте за ними" (сура "Ан-Нахль", аят 43). Суфизм - это сокровенное учение, содержащее "ключ" ко всем знаниям. Его задача - поднять человека на более высокую ступень совершенства. Все науки даны человечеству для того, чтобы познать творения Всевышнего, а суфизм дан, чтобы познать Самого Всевышнего, дойти до Истины. Отсюда и особый труднопостижимый уровень методов и средств суфийской практики. Суфизм - это путь постижения истинной реальности, учение не только о том, кто есть человек, но и каким он должен быть в идеале. А достижение этого уровня открывает перед человеком предельно широкие возможности. Таким образом, суфизм является действительно и "сердцем" Шариата и "душой" Ислама. Суфизм и Шариат неотделимы, они одно целое и только вместе приводят человека к совер-шенству, постижению внечувственного бытия (Ма'рифат), а затем и к Истине (Хакикат). Тот, кто дела свои вершит согласно шариату, Свой эгоизм, отвергнув, шаг направит к тарикату, Душой и сердцем устремившись в маърифат, Лишь тот постичь сумеет тайны хакикат. По священной мусульманской традиции каждый суфий должен пройти несколько ступеней пути, как то:1 - Шариат 2- Тарикат 3- Марифат 4Хакикат. 1- Шариат- собрание божественных заповедей и исламских законов, ниспосланное людям Всевышним Аллахом через пророков. 2- Тарикат- слово, в арабском языке означающее "Путь", это путь, указанный Все-вышним Аллахом, по которому, идя вслед за Пророком (с.а.в.), выполняя все его суннаты, веря и практикуя принципы сообщества людей Сунны, можно приблизиться к Аллаху и дос-тичь Его довольства. Тарикат придаёт шариату силу и красоту. Тарикат, который далёк от шариата - это не тарикат. Деятели тариката, основываясь на Священный Коран и Хадис, "масхаб" (направление) и основополагающий принцип, приятие Аллаха, для достижения к Истинному Господу заложили основу тарикатам. Оружие тариката - "зикр" (вспоминовение Аллаха) и "тафаккур" (размышление). 3- Маърифат - познание, знание, в тасаввуфе же значение его - быть осведомлённым о божественных тайнах человека. Арифы - это люди, познавшие Аллаха. На ступени "маъри-фат" человек начинает познавать Истинного Господа душой. "Маърифат" - это божественное вдохновение ниспосылаемое Истинным Господом. Это "илми ладуни" - тайное знание, даваемое Всевышним Аллахом своим возлюбленным и близким созданиям. Есть три ступени познания: 1.Илм ул-я к и н - это вера через знание. 2.Айн ул-якин - обретение веры через слышание ушами, видение глазами. 3.Хакк ул-якин - обретение веры, когда вначале услышат или прочитают, а затем увидят глазами. 4-Хакикат- это ступень достижения соискателем Истинного Господа. В заключении напомню, что в основе исламской традиции Зикр лежит медитативная практи-ка суфизма. Само слово Зикр означает воспоминание о Божественном. . Зикр- исламская духовная практика пения в определенном ритме, с последовательностью движений и особым дыханием, и заключается в многократном произнесении молитвенной формулы, содержащей имя Аллаха. Исходным материалом для этой практики является Священный Коран. В тексте все связано с Аллахом, как автором Корана, многократно имена употребляются для описания сущности Бога. С помощью Зикр суфии очищали тело, ум и дух и в своей традиции использовали как метод целительства. То что суфи видеть, чувствует , понимает получает удоволь-ствие на время зикра (зикр. ????? "поминание") не как невозможна выразит говорит объяснить ответить ни в письме, ни словами . Если человек достигнет того состояния, поймет, что это такое, а если нет, то не узнает, потому что это можно познать, лишь испытав, и все это невозможно описать словами, как сладость сладкого, горечь горького, это можно узнать, лишь попробовав. Домулло Хайриддини Абдулло Руководитель отдела по духовному воспитанию и культуре ООД "ТТМ"


ÒÀÔÐÅÕ ÒÀÔÐÅÕ

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

7

Љамшед ЗОЊИР

2 - Алло, алло, гап занед, чаро хомўшед?, - овози занона аз баландгўяки тугмачаи даъвати диспетчер садо медоду, Шоњину Ирина њарду аз таъсири пиво сармасти хобанду намешунаванд. Ва ин асно, аз ошёнаи болої кадоме аз истиќоматкунандагони бино бо диспетчер дар алоќа шуда, нишонии лифтї аз кор мондаро ирсол намуд. Ќарибињои субњидам буд, ки кормандони хољагии манзили омада нуќсони лифтро бартараф намуданд ва њангоми ба њаракат даромади он Шоњину Иринаи хоббурдаро даруни лифт дида, ба полис хабар доданд. - Нозири минтаќавї лейтенант Олег Самохин,- марди ќоматбаланде худро ба ин ду нафар муаррифї намуд ва талаби пешнињоди њуљљат кард. Ирина, ки худ духтари москвагї мебошад, корманди полис њуљљаташро баргардонида ўро љавоб дод. Ва баробари дидани шиносномаи Шоњин бе ягон тафтиш ўро даруни мошин даъват намуд. - Дар ин љо чї гум кардаї?, - пурсид корманди полис Шоњинро. - Њеч чиз гум накардаам. - Агар ин тавр бошад, чаро ту дар Тољикистон неву дар Москва?, - иловатан пурсид Шоњинро, Олег Самохин. - Рафиќ лейтенант, дар њуљљати ман ягон камбудї њаст ва ё ман дар Маскав ѓайриќонунї зиндагї дорам?, - бо суол ба суоли корманди полис љавоб дод Шоњин. Ин рафтори Шоњин ба лейтенант писанд наомад магар, ки ў хашмгинона: - Мардуми шумоён Маскавро сарозер кардагї, магар дар ватани худ кору зиндагї карда наметавонед? Њамсарњоятонро ба њамсоягон месупореду худ омада сари духтарону занони русро гаранг мекунед, чї миллат њастед шумоён,- гўён бо тањќири пасту баланд нисбати ў суханњои ќабењ мегуфт, корманди полис. Шоњинро дигар тоќати шунидани суханони Олег Самохин накарда: - Рафиќ, лейтенант, камтар ба одоби муошират риоя кунед, Шумо айни њол вазифаи хизматиатонро иљро мекунед, на наќши ягон артисти кўчагиро,- ба хуруш омад Шоњин, ки лейтенант боз оташинтар шуда, бо резинаи дар дасташ буда, нисбати Шоњин ба тањдид гузашт. Ва Шоњин, низ паст намешуду, лейтенантро даъват намуд, ки ўро љавоб дињад, в-агарна ў ба маќомоти прокуратура арз менамояд. Баъди шунидани ин суханони Шоњин, Олег Самохин мошинашро ба њаракат дароварда, ба шоњроњи Ленинград рост шуд. Шоњин, низ хомўш буду интизор буд, ки корманди полис ўро куљо мебарад. Харду хомўш, мошин њамоно ба пеш њаракат мекард. - Мехоњї љавоб дињам?, - сукути оро-

миро шикаста суол кард, Олег Самохин. - Бале, - љавоб дод Шоњин. - Пул дорї? - Бале, дорам. Лек ин пули дар љайбам буда, барои Шумо не, рафиќ лейтенант. Шумо ба ин пул, њоло дар пеши ман ягон ќањрамоние накардед, ки зањмати Шуморо ќадрдонї кунам, - гуфту Шоњин, худ нафањмида монд, ки чи тавр ин лейтенант ба як чолокї бо резинаи дар дасташ буда ба баногўши Шоњин фуровард. Гўё аз чашмони Шоњин оташак париданд, ки ў низ барои њимояи худ, аз гиребони лейтенант чунон сахт гирифту, дарњол ба худ омада, домони гиребони ўро сар дод ва медонист, ки ў дар либоси хизмати њасту дар сурати хархаша кардан, ўро метавонад ба љавобгарии чиної кашад. Ва чунин ранг гирифтани корро, ки лейтенант интизор набуд, боз хомўширо ихтиёр карда, беист мошин меронд. Мошин аз роњи калон ба даруни пасткўчае ворид шуд, ки ду тарафи роњро чанорњои баланд пањн менамудаанд. Торафт дили Шоњин ба тањлука меафтоду фикр мекард, ки ин лейтенант чи дилу ният дошта бошад… Мошин нињоят пеши дарвозаи оњанини панљарамонанд таваќќуф карду лейтенант Шоњинро огоњ намуд, ки то баромаданаш ўро даруни мошин интизор бошад. Пас аз вориди дарвоза шудани лейтенант, Шохин бо нияти хавои тоза кашидан аз мошин берун шуду нохост чашмаш ба хоначаи оњанини дуошёнае афтод, ки дар гирди он чанд нафар љавонон машѓули коре њастанд. Гирду атрофро, ки ороми њукмфармо буд, Шоњин баръало гуфтугўи љавононро мешунавид, ва дарк намуд, ки њаммиллатони ў њастанд. Наздикашон рафта аз кори онњоро боназора тамошо мекард. Ин асно, аз анбўњи одамон як љавони миёнаќади мўйњояш парешон, Шоњинро ѓайричашмдошт бо забони русї суол кард; - Тољик ва ё узбекї? - Тољикам, -бо овози баланд чавоб дод, Шоњин. - Ту дар ин љо чї кор мекунї?, - боз суол кард, он љавон. - Маро… - Фањмоо, туро низ ба кор оварданд. Чандрўза? Суханони Шоњинро бурида дубораву бо тезї суол кард он чавон. - Чї хел кор, ман нафахмидам, туро? пурсид Шоњин. - Ин љавон пеши Шоњин наздик шуда, гўш кун, бародар, ба сухан оѓоз кард: њамаи моро инљо барои коркунї оварданд ба мўњлати як њафта. Пас аз ду рўз љавоб медињанд, меравему аз пайи кори худ мешавем. Медонї? Мо дар ин љо њафт нафарем, панљ тољику ду ўзбек. Бояд, як њафта бемаош кор кунем, ана баъд, вассалом... - Чї хел бе музд кор мекунед? Ин чї

корхона аст, ки шуморо бе маош кор мефармояд ва чї тавр шумоён ба ин розї шудед, бо њайронї пурсид Шоњин. - Аз сабабе, ки ин њафт нафари мо бо њуљљати баќайдгириии ќалбакї иќомат мекунем ва инљо њамаи моро Олег овардааст. Барои ин кораш ў аз роњбари ин корхона дастмузди хуб мегирад. Ту ба ин њайрон нашав, ин як навъи бизнеси кормандони полиси шањри Маскав аст. Ин як њафта бо чашмпўшидан мегузараду љони мо њам халос мешавад, в-агарна депортатсия мекунад, хандаомез гуфт, он љавон. Шоњин њайрон аз ин гуфтањои љавон ба андеша рафту боз аз ў суол кард. - Шуморо чї водор намудааст, ки бо њуљљати ќалбакї зиндагї мекунед? Ба ќадри мењнати худ намесўзед? Дар ин як њафта агар њар яки Шумо ќонунї истиќомат кунеду кор кунед, ба њисоби миёна дар њар як рўзи кориатон 800-1000 рубл њаќќи мењнат мегиред, њамин тавр не? - Рост мегўи бародар, лекин барои гирифтани њуљљати ќонунии истиќомат, моро зарур аст, дар њар семоња, њудуди Русияро тарк кунем, яъне зарур аст, дар ин муддат ба сарњад рафта оем, мефањмї?, ки ин асно ногањон, Олег Самохин пеши онњо пайдо шуду, ба љавонон салом дода, бо њар яки онњо даст дода, вохўрдї кард.

- "Ну как у Вас дела, как развлекайтесь? Двигайтесь-двигайтесь, еслы через два дня незакончите, Вам придётся здесь оставаться на дольго, так что, объединяйтесь таджики и узбеки всех стран" бо хандаи сохтакорона ба онњо мурољиат кард, Олег Самохин. Шоњин ин манзараро дида, худ аз худ меандешид, ки ин љавонон Олегро мешиносанду ба ин тарзи муомила ва оњанги тањќиромезаш омўхта шудаанд. Ва чун Олег бо онњо сармастї сўњбат шуд, ин фурсатро Шоњин муносиб дониста, худро паси дарахти арча гирифту оњиста-оњиста сўи мошини полис рафт. Ва дид, ки шиносномаи ў, дар нишастгоњи пеши мусофирнишин истодааст, хост њуљљатњояшро гираду, оњиста аз ин љо гурезад. Баробари кушодани дар ногањон сигнали мошин баланд шуда, аз ин Олег Самохин хабардор гашт. - Исто, исто мегўям, бо овози баланд садо карда, дав-давон сўи мошин њаракат кард ў. Шоњин бошад, дигар ба ќафо нигоњ накарда худро ба анбўњи дарахтоне, ки бешазорро монанди мекард, гурехт. Олег Самохин аз ќафояш ўро сур мекард, то дастгир кунад. Дарахтзор тамом шуду, Шоњин ба тангкўчае ворид шуда ба алома-

ти тарафи рости роњ гузошта нигоњ кард, ки ин роњ ўро ба шоњроњи Ленинград мебарад. Ў каме нафаси осуда кашиду, хост давоми роњро ќадамзанон то истгоњи метрои "Войковский" идома дињад, ки ногањон овозе ба гўшаш расид: "Исто мегўям, вагарна њолат хароб мешавад". Бо шунидани ин овоз Шоњин ба ќафо нигариста дар анбўњи дарахтон Олегро дид, ки ў бо њаракати тез сўйи ў меояд ва Шоњин боз ба давидан даромад. - Исто мегўям, шиносномаат дар дасти ман, ту бе њуљљат куљо меравї? Инро шунида Шоњин, даст ба киса бурд, ва ќоил шуд, ки њаќиќатан шиносномааш бо ў нест ва фањмид, ки њангоми убури дарахтзор њуљљатњояш аз кисааш афтидаанд. Худро ба он тарафи роњ гирифта аз њаракат бозистод ва меандешид, ки ба ќафо баргардад ва ё њарчи бодо бод… Олег Самохин он тарафи роњ истода њуљљатњои ўро ба ў нишон дода бо нарангушташ ўро ба сўи худ даъват мекард. Шоњин бошад, дар љояш бењаракат меистод. - Биё, њуљљатњоятро гиру рав, нидо кард Олег Самохин. Шоњин ба худ меандешид, ки агар раваду ўро фиреб дихад…? - Биё меравам, чї кор њам мекунад, хулоса кард Шоњин. Ба Олег наздик шуда, даст дароз намуд барои њуљљаташро гирифтан, ки ин асно у бо як чолоки дастони Шоњинро ба ќафо тоб дода, ўро маљбур кард, ки даруни дарахтзор њаракат кунад. Аз ин њаракати ногањонии Олег, Шоњин аввал даступо хўрду баъдан бо як њаракати тез дасти худро аз дасти ў рањо карда, гурехт, ки чароѓаки роњнамо ранги сурхро нишон медоду… гўё, Шоњин инро дидаву дониста худро зери мошин партофт, то пахшу маљруњаш кунад. Ронандаи мошин, ки як љавондухтаре буд, аз ин њодисаи ногањонї зи њуш рафта сару рўяш олудаи хун то хол бењаракат сари чанбарак менишаст. Дона - дона борони бањори мезаду оинањои мошинњоро буг фарогир мекард. Муддате нагузашта, анбўњи мардум љамъ шудаву њаракати наќлиётњо суст гардида, ёрии таъљиливу кормандони бозрасии автомобилї низ њозир шуданд. Ёрии таъљилї ин дуи ба садама гирифтор шударо ба беморхона бурду, муфаттишони бозрасии автомобилї паи омўзишу даќиќ намудани сабаби аслии садама машѓуланд. Борон ба жола мубаддал гардида, ба кори бозрасон мушкилї эљод мекард ва гумон буд, ки њама осорро ба пуррагї тањќиќ намуда сабабгори аслии ин фољиаро муайян намоянд. Аз Олег Самохин бошад кайњост, ки дар ин љо на номеву на нишонест…

(Давом дорад)


8

Разместим Вашу РЕКЛАМУ на выгодных условиях! Кабули ЭЪЛОНУ РЕКЛАМАИ Шумо! Отдел маркетинга и рекламы: +7 (925)-370-60-08, Е-mail: reklama-tr@yandex.ru

Враг народа или спаситель нации?

21.05.2013 года в Доме журналистов прошел круглый стол по теме "Введение визового режима со странами Закавказья и Средней Азии. Инициаторами круглого стола выступила российская Национально - Демократическая Партия. Зазывал на встречу и Общероссийское общественное движение "Таджикские трудовые мигранты" в лице председателя Каромата Шарипова. - Каромат, Вы удовлетворены итогами встречи? - Я сегодня, в своих выступлениях показал истинное лицо русских националистов. Во первых, Россия многонациональная страна, но среди собравшихся не было ни одного татарина, и мы не видели ни одного представителя Северного Кавказа. Собрались 12 человек и говорят что, Россия - наша. Они заявляют, что Россия сегодня не держава, нужно всем народам расходиться и мы - таджики должны уйти домой. Мне известны каждые лица этих "патриотов". Эти люди посланники США, больше по другому, я их не могу называть. Мало что они себя русскими называют? Мои предложение более цивилизованы, чем то - что, они предлагают. - Они утверждают, что состоят в дружеских отношениях с Вами. Что Вас с ними связывает? - Они давно кричали, что не одна из национальных диаспор не говорит об этом. Когда я анализировал ситуацию, пришел к выводу что, спасение моей нации это визовый режим. Но я не за немедленное введение визового режима. Я категорически против такого решения. Я за по этапное введение визового режима, например, как сейчас американцы уходят с Афганистана. Предлагаю ввезти визовый режима в течение трех лет. Мы посчитаем наших граждан в Таджикистане. Сколько можем привезти в Россию и, сколько можем гражданства им дать. Это всё, мы сперва

учитываем, а потом объявляем о введение визового режима. Потом один миллион наших, которые, имеют российское гражданство, могут пригласить по 2-3 человека из Таджикистана, при любой постановке вопроса. Тогда нас в России не будет 2 миллиона, а уже 4. За то они придут, и появиться ответственность, а так же тут за их дальнейшею судьбу будут отвечать, И они будут обеспеченны работой, почувствуют ответственность. Процесс миграции будет автоматически контролироваться. Самое главное этими действиями мы заставим чиновников работать. - Вы, наверное, не поняли вопроса. А что Вас лично связывает с националистами? - В Российской Федерации существует многопартийность. Национально - Демократическая партия, это новейшая партия. Они русские националисты, я таджикский националист. Что это означает? Мы любым таджикский народ, они любят русский. Пусть здесь соберутся кавказцы, татары, башкиры, мы же все свои народы любим... - Но сегодня на встрече Вам в лицо сказали что "у нас нет общей родины, есть общая проблема". Или не так? - Если на нашем месте сидели бы кавказцы, они бы так неговорили. Потому что они знают, мы таджикистанцы не защищенные люди. При всем этом, они сегодня практически не выиграли, а проиграли. Я им всё выложил и положил на стол. Сказал им, чем занимается Путин и администрация Рахмона. Сегодня, в каком положение находятся мигранты. Почему узбеки и кыргизы не пришли, а мы пришли? Почему? Потому что надо принимать участие в любых дискуссиях, которая принесет пользу нашему народу. Мы сегодня выиграли. Вот попробуй завтра Дёмушкин сказать: "Таджиков надо уничтожать", так мы ему сразу скажем, подожди, если решение принял Кремль, то ты больше не лезь. Не лезь к таджикам. На данное время ситуация улучшилась, меньше стало убитых, меньше стало пропавших без вести. Кто знает, может они это совершали, или они давали команду? - Хорошо, другой вопрос. Вашу позицию о введение визового режима вы озвучили давно. Однако сегодня в Вашей речи я услышал одно слово - "временно". Так Вы за введение временного визового режима? - Абсолютно, да. Мы выступаем за временное введения визового режима. Поэтому, визовый режим не касается только трудовых мигрантов, и мы не можем стать предателями по отношении к России. Мы все равно будем возвращаться в Россию. Будут приезжать наши дети, сёстры, но все будет находиться под чётким контролем. При Рахмоне, или другом будущем президенте, не знаю. Может и нынешнем. Но зато будет работать система. - Значит, как я вас понял, введения визового режима упорядочит процесс миграции, а потом можно будет отменить его? - После этого визовый режим автоматически будет уходить на задний план. Потому, что за это время Россия подготовит единую базу таможенного евроазиатского союза. За это время мы наладим обучение наших граждан по специальностям, которые востребованы в России. Финансировать данные программы должны как Таджикистан, так и Российская Федерация. - Из - за вашей позиции по визовому режиму, вас сегодня в соцсетях чуть ли не врагом таджикского народа называют. Вас это не беспокоит? - Пусть посмотрят по другому на данный вопрос. Я этим людям хочу посоветовать почаще приходить к мигрантам. Посмотрите, сегодня сотни матерей в Таджикистане ищут своих сыновей в России. Многие из них не хотят возвращаться на родину. Мы хотим возродить патриотизм наших граждан. Если мы сегодня этого не сделаем, то завтра окажемся в ситуации Армении, где армян больше не осталось. Гуфрон ВАХОБОВ

ßêøàíáå, 26 ìàéè ñîëè 2013 (06)

Њамкори мо Файзиддин Асозода аз шањри Москва ба Душанбеи азиз паёми табрикї мефиристад: бародари арљманди ў ва њампешаи мо, рўзноманигори маъруфи тољик, сардабири нашрияи "Љавонони Тољикистон" Самариддин Асозода љашни зодрўз дорад. Соњибљашн 41 сола шуд. Ин санаи муборакро ба бародар ва дўсти азиз самимона табрик мегўем. Ба эшон сари баланд, саломатии бардавом, ќалам ва сухани бурро, обрўй ва мартабаи баландро орзўмандем. Зодрўз муборак, Самариддини азиз!

«Òàäæèêè Ðîññèè» - íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà íà òàäæèêñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ Èçäàíèå Òàäæèêñêîãî Ìåäèà Õîëäèíãà TAJINFO Генеральный директор Гуфрон Ваххобов,, e-mail: gambo13@mail.ru тел: +79263441615

Главный редактор Сохибёр ТОЛИБ, e-mail: sohibyor@mail.ru тел: +79266710109

Корреспонденты в России: Абубакри Файзали, Сухроби Рустам, Мехродж Эгамзод, Файзиддин Асоев (Москва, тел. +79263304243), Зайнуддин Орифи (СанктПетербург, e-mail: zaynoro@mail.ru тел: +79533512472), Дилмурод Юнусиён (Волгоград, e-mail: dilmurod-25-81@mail.ru тел: +79272515255), Олимджон Тошматов (Татарстан, e-mail: olimjon80@mail.ru тел: +79377719608)

Корреспонденты в Таджикистане: Насрулло Туйчизода (Душанбе, e-mail: nasrullotj@mail.ru, тел: +992918147207), Камар Ахрор (Согдийский обл., e-mail: qahrorzod@mail. ru, +992927210164), Хангомаи Исмат (Хатлонс кая обл., e-mail: hangoma_ismatova@gmail.com, +992918696466), Мирзои Саид (ГБАО, e-mail: shjalol@mail.ru, тел: +992934773214)

Коммерческий директор: Мухаммад Зоиров +7 (985)-306-00-56, Е.mail: 01_negmatov@mail.ru Газета зарегистрирована в Федеральной Службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия Российской Федерации. Регистрационный номер ПИ № ФС77323776 Газета распространяется в Российской Федерации, странах СНГ и зарубежья

Адрес редакции: Москва, 2-я Тверская-Ямская, д. 40/3, стр. 1, Тел/факс: +7(499) 251-6162, сайт: www.tajikistan.ru, е-mail: tajinfo@mail.ru

Мнение редакции не всегда может совпадать с мнением автора статьи. За содержание текста в рекламе редакция ответственности не несет. Отпечатано в России: ОАО "Московская газетная типография", 123995, г. Москва, ул. 1905 года, дом. 7, стр. 1, Заказ №1426 В Таджикистане: в типографии "Интишор" г. Душанбе. Общий тираж: 23.500 экз.

Tojikoni Rossia № 06  

Шумораи нави "Тоҷикони Россия". Ахбори тоза аз ҳаёти ҳамватанон дар Русия, бозтоби ҳаводиси сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. Ҳамчунин замимаи на...

Tojikoni Rossia № 06  

Шумораи нави "Тоҷикони Россия". Ахбори тоза аз ҳаёти ҳамватанон дар Русия, бозтоби ҳаводиси сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. Ҳамчунин замимаи на...

Advertisement