Page 1


หนังสือ League of Legends เล่มนี้ เป็นการนาเสนอ เนื้อหาเกี่ยวกับ เกม League of Legends เป็นการจัดทาขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน วิชา การสร้างสรรค์ โฆษณาผ่านสื่อสมัยใหม่ (Advertising and New Media) เนื้อหาภายในเล่มผู้จัดทาได้มีการค้นคว้าและนาข้อมูล มากจากเว็ปไซต์ ซึง่ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.playlol.in.th ในการจัดทานิตยสารเล่มนี้ ผู้จัดทาต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์ กาญจนา อมรอรช ซึ่งได้ให้คาแนะนาในการจัดทา ตลอดจนการวางรายละเอียดเนื้อหาทั้งนี้หากเนื้อหาภายในเล่มมีข้อมูลผิดพลาดประการใด ผู้จัดทาต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

คงพันธ์ อินทสร เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์


League of Legends คืออะไร?

เป็นเกมออนไลน์ที่แข่งขันกันโดยผสมผสานความเร็วและความเข้มข้นของ RTS และ RPG ไว้ ด้วยกัน ทั้งสองทีมจะต้องใช้แชมเปี้ยนที่ทรงพลัง ซึ่งแชมเปี้ยนแต่ละคนนั้น จะมีการดีไซน์ เฉพาะตัวทั้งทางด้านรูปร่างหน้าตาและวิธกี ารเล่น การต่อสู้จะเป็นไปในรูปแบบของประชัน หน้ากันของตัวละครหลายๆคนในสนามประลอง พร้อมทั้งมีการเพิ่มแชมเปี้ยนใหม่อยู่เรื่อยๆ อีกทั้งมีการปรับปรุง และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการแข่งขันที่ความยิ่งใหญ่ และน่า ติดตาม ตัวเกมนั้นมีแบ่งระดับความเหมาะสมตามระดับของผู้เล่น


การเข้าร่วมลีก ดาวน์โหลด League of Legends ตอนนี้และเข้าร่วมการแข่งขัน การประชันหน้ากัน ผู้เล่นจะต้องผสมผสานกลยุทธ์ทางความคิด ตอบสนองอย่างรวดเร็วฉับไว และร่วมมือกันเล่นเพื่อที่จะจัดการกับเหล่าศัตรูทุกรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของ การต่อสู้แบบตัวต่อตัว และการเล่นแบบทีม 5 ต่อ 5 กลยุทธ์ และการพัฒนา ตัวเกมมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา ทั้งใน รูปแบบของแผนทีต่ ่างๆ และโหมดในการเล่นด้วย อีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมแช มเปี้ยนใหม่ๆเข้ามาอยูต่ ลอด โดยความสาเร็จของคุณจะขึ้นอยู่กบั ไหวพริบ และฝีมือของคุณเอง หนทางของตัวคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบการต่อสู้กับบอท หรือการไต่ขึ้นไปอันดับสูงๆในการเล่นจัด อันดับ League of Legends จะคอยจัดสรรหาผู้เล่นระดับเดียวกันให้มาร่วมเล่น กับคุณอย่างรวดเร็ว การต่อสู้และเกียรติยศ เกียรติยศที่ได้รับมาจากการเล่นในเกม ซึ่งผู้ร่สมเล่นคนอื่นๆจะเป็นผู้มอบ รางวัลนี้ให้จากการเล่นเกมอย่างมีน้าใจนักกีฬา สัมผัสประสบการณ์ eSport ด้วยการแข่งขันระดับโลกที่มีจานวนการแข่งขันมากที่สดุ ทาให้ League of Legends เป็นกีฬาการแข่งขันที่มากที่สุดในโลก ในหลายๆรายการแข่งขันสามารถสร้างชื่อเสียงและมีเงินรางวัลรางวัลให้ผู้เล่นระดับโลกด้วยเช่นกัน สังคมเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก พบเพื่อนใหม่ๆ สร้างทีมของตนเอง และพบปะผู้แข่งขันอื่นๆนับ ล้านคนจากทั้งในและนอกประเทศ พูดคุยการแลกเปลี่ยนความคิดได้ทั้งในกระทู้ และการติดต่อสือ่ สารภายในเกม


การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เล่น

League of Legends นั้นเป็นเกมที่เน้นในส่วนของการร่วมมือเป็นทีม ทุกวันผู้เล่น มากมายต่างประสบความสาเร็จมากมายจากการร่วมมือกันใน Fields of Justice การ ติดต่อกับซัมมอนเนอร์คนอื่นๆทีเ่ ราชอบเล่นด้วยเป็นประจา จะช่วยสร้างความ มิตรภาพความเป็นเพือ่ นได้เป็นอย่างดี ในส่วนนี้เราจะแนะนาคุณในส่วนของการ เพิ่มชื่อเพื่อน การสร้างเกมด้วยตัวเอง และการเข้าเล่นเกมพร้อมกับเพื่อนๆของคุณ


การเพิ่มเพื่อนในรายชื่อ

รายชื่อของเพื่อนในเกมนั้นจะทาให้ง่ายต่อการติดต่อพูดคุยและชวนกันเล่นเกมได้อย่างสะดวก ยิ่งขึ้น เมื่อเราตอบรับการขอเป็นเพื่อนจากอีกฝ่าย หรือเราเป็นฝ่ายขอเป็นเพื่อนกับอีกฝ่าย เมื่อ ทาการลงทะเบียนเป็นเพื่อนกันแล้ว เราก็จะสามารถส่งข้อความ เห็นสถานะ ออนไลน์/ ออฟไลน์ ของอีกฝ่ายหรือสถานะอื่นๆที่ขึ้นเอาไว้ - เพิ่มเพื่อนในชีวิตจริงของคุณผ่านชื่อซัมมอนเนอร์ - หรือจะเพิ่มจากซัมมอนเนอร์ที่เราร่วมเล่นมาครั้งล่าสุด - สามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆเช่น ข้อมูลผู้เล่น ประวัติการแข่งขัน และสถิติการแข่งขัน - สามารถเข้าชมเกมที่เพื่อนคุณกาลังแข่งขันอยู่ได้


การเล่นกับเพื่อนๆของคุณ

การชวนเพื่อนเข้ามาเล่นกับคุณนั้น ง่ายแสนง่าย เพียงแค่คุณเลือกโหมดเกมที่ต้องการหลังจากนั้นกดปุ่ม “ฉันจะชวนเพื่อนของฉัน” หลังจากนั้นก็เริ่มกดเชิญเพื่อนตามรายชื่อที่มี - ชวนเพือ่ นเข้ามาเล่นกับคุณในโหมดการเล่นที่หลากหลาย - หาเพื่อนครบ 10 คน แล้วมาเล่นแบบโหมดสร้างห้องเอง - สร้างทีมสาหรับการเล่นแบบจัดอันดับก็ได้เช่นกัน


รายงานพฤติกรรมนิสัยเสียของผู้เล่นอื่น

เมื่อคุณได้พบกับผู้เล่นที่มีนิสัยไม่ดี คุณสามารถรายงานพฤติกรรมแย่ๆของพวกเขาได้ ซึ่งทางทีมงานจะ มีการเก็บข้อมูลสาหรับผู้เล่นที่มีพฤติกรรมยอดแย่เอาไว้ แล้วทีมงานเราจะมีการกาหนดบทลงโทษตาม ความประพฤติของผู้เล่นคนนั้นๆ โดยเราจะมีการลงโทษผู้เล่นที่มีพฤติกรรมไม่ดีทุกเดือน เพื่อให้สังคม ของ League of legends เราดียิ่งขึ้น ผู้เล่นทุกท่านสามารถรายงานได้ที่หน้าสถิติตอนจบเกม ขอให้จาไว้ให้ดี ว่า เราไม่ได้ดูจากพฤติกรรมโดยรวมขอผู้เล่นคนนั้น จึงอาจจะไม่ได้ลงโทษในทันที ทางเราต้องใช้เวลา พิจารณาพักหนึ่งถึงก่อนจะลงโทษ หากโดนลงโทษย้อนหลังก็อย่าได้แปลกใจ และผู้เล่นที่ชอบกด รายงานบ่อยๆ โดยไม่สนใจถูกผิด จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าคนที่กดเฉพาะตอนที่จาเป็นจริงๆเท่านั้น ขอให้พิจารณาให้ดีก่อนกดด้วย - ทางทีมงานมีการลงโทษผู้เล่นเป็นรอบๆ ประจาทุกเดือน - การพิจารณาการลงโทษ จะพิจารณาจากภาพรวมของคนนั้นๆ - การกดรายงานบ่อยครั้ง จะทาให้ผู้เล่นที่กดรายงานมีความน่าเชื่อถือลดลง


การติดต่อกับคนอื่นๆ การเปิดช่องพูดคุย กด Enter จะเป็นการเปิดช่องสาหรับพิมพ์ข้อความ จากนั้น ทาการพิมพ์ในช่วงว่างนี้คุณสามารถส่งข้อความเหล่านี้ไป ยังซัมมอนเนอร์คนอื่นในเกม การกดส่งข้อความให้กับทีม จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกันได้เฉพาะในทีม ทางด้าน ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถจะเห็นข้อความนี้ได้ หรือการกดส่ง ข้อความทั่วทั้งฉากจะทาให้ทุกคนในเกมที่เปิดระบบ ข้อความแบบ all นั้นเห็นครบทุกคน เมื่อพิมพ์ข้อความครบ แล้วให้กด Enter ซ้าอีกครั้งเพื่อส่งข้อความออกไป ถ้าในช่อง ข้อความไม่มีการพิมพ์ลงไป การกด Enter อีกครั้งจะเป็น การปิดหน้าจอนี้ลงไปทันที

ข้อความส่วนตัว การส่งข้อความส่วนตัว หรือการกระซิบนั้น จะเป็นการส่งข้อความเฉพาะเจาะจงให้กับซัมมอนเนอร์คน นั้นๆ โดยการพิมพ์ /whisper หรือ /w เว้น ตามด้วยชื่อของซัมมอนเนอร์ เว้น ตามด้วยข้อความ เช่น /whisper Mamushi ทาอะไรอยู่ช่วยตีมังกรหน่อยซิ ส่วนการพิมพ์ /reply หรือ /r ในช่องแชทจะเป็นการตอบกลับแบบอัตโนมัติ ไปยังซัมมอนเนอร์คนล่าสุดที่ ส่งข้อความมาหาเรา แต่สิ่งสาคัญนั้นก็คือทั้งสองฝ่ายต้องเพิ่มเพื่อนกันแล้วเสียก่อนถึงจะทาได้ การปิดกั้นข้อความจากผู้เล่นที่เราไม่ต้องการ ในบางครั้งเราก็ต้องการปิดกั้นข้อความจากผู้เล่นเหมือนกันสามารถทาได้โดยการกด Tab จากนั้นกดปุ่ม ปิดกั้นข้อความที่อยู่ทางด้านท้ายของรายชื่อคนนั้นๆ หรือจะใช้การพิมพ์ /mute เว้น ตามด้วยชื่อของซัม มอนเนอร์คนนั้นๆ ก็จะเป็นการปิดกั้นได้เหมือนกัน ถ้าทาซ้าจะเป็นการยกเลิกกการปิดกั้นแทน


ตารางแชมเปี้ยน ดาเมจกึ่งแทงค์


ตารางแชมเปี้ยน นักเวทย์


ตารางแชมเปี้ยน มือสังหาร

แทงค์


ตารางแชมเปี้ยน เอดี ยิงไกล

ซัพพอร์ต


ทิ้งท้ายด้วยภาพสวยๆๆ


League of legends  
League of legends  
Advertisement