Page 1


Ferrucio Lamborghini เฟอรุ ชชิโอ แลมเบอร์กินี คือชื่อของผูส้ ร้าง ตานานบทใหม่ของรถสปอร์ตระดับ ซุปเปอร์คาร์ เกิดเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2459 ในหมู่บา้ นเล็ก ๆ ทางเหนือของอิตาลี เฟอรุ ชชิโอให้ความสนใจ ในเรื่ อง เครื่ องยนต์กลไกเป็ นอย่างมากตั้งแต่ในวัย เด็ก เมื่อโตขึ้นได้เข้าเรี ยนในวิทยาลัย อุตสาหกรรม ที่เมืองโบโลญญ่าหลังจากที่ ได้ศึกษาเป็ นเวลาหลายปี ก็ สาเร็ จการศึกษา ได้รับปริ ญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ ทางด้าน อุตสาหกรรม เฟอรุ ชชิโอ เริ่ มทางานในอู่ ซ่อมเครื่ องยนต์ เมื่อช่วงต้นอายุยสี่ ิ บของเขา นั้น สงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดขึ้น และ เขาได้เข้าร่ วมรับใช้ชาติดว้ ยการทางานที่ ฐานทัพอากาศอิตาลีที่เมือง Rhodes โดยทา หน้าที่ซ่อมแซมยวดยาน หลังจากที่ สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง เขาถูก บังคับให้ทางานดังกล่าวด้วยการซ่อม ยวดยานของฝ่ ายสัมพันธมิตรต่อไปอีก จนถึงปี พ.ศ. 2489 2489 ในที่สุดเขาก็ได้ กลับบ้าน และได้เริ่ มต้นซ่อมแซมรถ แทรกเตอร์ของอิตาลี ที่ยงั คงใช้อะไหล่จาก ยวดยานของทหาร และนี่เองคือ จุดเริ่ มต้น ในการตั้งโรงงาน แทรกเตอร์ ที่ทาให้เขา ประสบความสาเร็ จมากที่สุดในฐานะนัก ธุรกิจ


เฟอรุชชิโอเป็ นคนที่เข้ าใจชีวติ และใช้ ชีวิตได้ อย่างมีความสุข และ เป็ นเพราะว่าเขาให้ ความสนใจในเรื่ องยานยนต์โดยเฉพาะประเภท ที่มีความเร็วสูง เขาจึงซื ้อ เฟอร์ รารี หลายคัน ในช่วงเวลานัน้ การ สร้ างรถเฟอร์ รารี สาหรับถนนปกตินนท ั ้ าการผลิตกันแบบขอไปที เจ้ าของรถเฟอร์ รารี หลายคนไม่พอใจในรถของ ตนเอง แต่ก็ไม่กล้ าที่ จะร้ องเรียน เพราะกลัวว่าตนเองอาจจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ซื ้อรถได้ อีก และจากสาเหตุของการให้ บริการหลังการขาย ที่ย่าแย่ เนื่องจาก เอนโซ เฟอร์ รารี นันได้ ้ ทมุ่ เทกาลังกาย กาลังใจทังหมด ้ ของเขาไปที่รายการแข่งรถ ส่วนรถที่ใช้ สาหรับขับขี่บนถนนถูกผลิต ขึ ้นเพื่อนาเงินที่ได้ ไปพัฒนารถแข่งของเขาเท่านัน้ ในช่วงต้ นของ ทศวรรษที่ 60 เฟอรุชชิโอ แลมเบอร์ กินีถอยเฟอร์ รารี 250 GT ถึง กระนันเขาก็ ้ ต้องส่งรถคันดังกล่าวเข้ า ซ่อมหลายครัง้ และดู เหมือนว่ามันไม่เคยได้ รับการซ่อมแ ซมได้ อย่างถูกต้ องเลย และนี่ คือปฐมเหตุในการเริ่ มต้ น ตานานของ แลมเบอร์ กินี


ครัง้ หนึง่ เมื่อเฟอรุชชิโอ แลมเบอร์ กินี ได้ รับรถเฟอร์ รารี ของเขากลับมาจากโรงงาน หลังจากส่งไปซ่อมคลัชท์ แต่ดเู หมือนว่า โรงงานนันไม่ ้ สามารถแก้ ไขปั ญหา ดังกล่าวได้ ดังนัน้ เฟอรุชชิโอ จึงไปเยี่ยมเยียน เอนโซ เฟอร์ รารี ด้ วยตัวของเขาเอง ณ โรงงานของเฟอร์ รารี และบอกแก่ เอนโซ เฟอร์ รารี ในเรื่ องทีเ่ ขารู้สกึ เกี่ยวกับ ตัวของเอนโซและรถอันแสนยา่ แย่


เอนโซ ได้ ตอกกลับเฟอรุชชิโอว่า เป็ นเพียงแค่คนบ้ านนอกที่ไม่มคี วามรู้อะไรเลยในเรื่ องที่เกี่ยวกับรถสปอร์ ต ต่างกับเขาที่มีอยูเ่ ต็ม ในสายเลือดหลังจากการ โต้ เถียงครัง้ นัน้ เฟอรุชชิโอ แลมเบอร์ กินี ก็ตดั สินใจว่าเขาจะต้ องโต้ ตอบเอนโซ ให้ เจ็บแสบที่สดุ ด้ วยการสร้ างรถของเขาเอง เขาจึงได้ วา่ จ้ างบุคลากรที่ดีที่สดุ ที่ สามารถ หาได้ และเริ่ มต้ นการผจญภัยของเขาด้ วยการสร้ าง GT รถที่ สมบูรณ์แบบ และไม่ใช่แค่เขาสร้ างมันได้ ดีกว่าและเร็ วกว่า แต่เขายังต้ องการที่จะรับฟั ง ลูกค้ าพร้ อมกับยินดีช่วย เหลือลูกค้ าของเขาหากเกิดปั ญหาจากรถที่สร้ างขึ ้น เฟอรุชชิโอ ได้ เริ่ มต้ นด้ วยการสร้ างโรงงานใหม่ และตังบริ ้ ษัท “แลมเบอร์ กินี ออโตโมบิล” ซึง่ ห่างจากโรงงานของเฟอร์ รารีเพียง 15 กม. เท่านัน้


Enzo Ferrari Enzo Ferrari เกิดในปี ค.ศ 1898 ในเมือง Modena ประเทศ อิตาลี . พ่อของเขา Alfredo ทาธุรกิจ fabricating โลหะ ภายใน เมื่อเขาอายุ 10 ปี พ่อของ เขาที่ใช้ Ferrari และพี่ชายของเขา Alfredo Jr. เพื่อ การแข่งขันรถยนต์ในเมือง Bologna . ที่นนั่ เขาเห็น Vincenzo Lancia ต่อสู้กบั Felice Nazarro ในปี ค.ศ. 1908 ที่สนาม di Bologna หลังการเข้ าร่วม จานวนมากการแข่งขันอื่นๆเขาตัดสินใจว่าเขา ต้ องการที่จะกลาย เป็ นคนขับรถที่แข่ง Ferrari จึง ตัดสินใจศึกษาระเบียบการศึกษาตามระเบียบอย่าง เกี่ยวข้ อง sketchy ในปี ค.ศ. 1916 haunt Ferrari ได้ เปลี่ยนชีวิต ทังหมดของเขา ้ ครอบครัวของเขาเพื่อแก่นของรถกับ ความตายของ พ่อของเขาและพี่ชายในปี เดียวกับ ในช่วงสงครามโลก ในปี ค.ศ.1918 ได้ เกิดเหตุการณ์ ที่นามาซึง่ สิ่งที่ปลดปล่อยของเขาและเกือบจะจบ ชีวิตของเขา เขาสมัครทางานที่ Fiat เท่านัน้ และในที่สดุ เขา สามารถได้ งานที่ CMN จนนาไปสูก่ บั จานวนที่เกิน สงครามที่นา่ แปลงเขาหน้ าที่การทดสอบ ที่รวมถึงที่ ขับซึง่ เขาทาในระหว่างการส่งให้ chassis เพื่อ ผู้สร้ างผู้ฝึกเกี่ยวกับเวลานี ้ที่เขาใช้ ขึ ้นการแข่งและใน

1919ที่ เขาเสร็จสิ ้นที่ Targa Florio เพื่อนของเขา Ugo Sivocci เขารับงานกับ Alfa Romeo ซึ่ งใส่ รถ


เพื่อนของเขา Ugo Sivocci เขารับงานกับ Alfa Romeo ซึง่ ใส่รถการแสดงที่แก้ ไขจานวนหนึง่ ใน the 1920 Targa Florio . Ferrari การขับรถจัดการเสร็ จสิ ้นที่ Alfa Romeo

เขาได้ มาซึง่ patronage ของ Giorgio Rimini ซึง่ คือ Nicola Romeo'คือผู้ช่วยของเขา หลังความสาเร็ จอีกอย่างหนึง่ เขาถูกโฆษณาเป็ นตัวขับรถ ของโรงงานอย่างเต็มตัว อาชีพนักแข่งของเขาอยูใ่ นขาขึ ้น จนกระทัง่ เวลานันประกอบด้ ้ วยอย่างมากที่สดุ ของการ แข่งขันภายในในรถคันที่ แต่ตอนนี ้เขาถูกโฆษณา หวังเพื่อ แข็งขันการขับรถล่าสุดในรอบปี ส่วนมาก prestigious แข่ง ใหญ่ที่ฝรั่งเศส Prix อะไรเกิดขึ ้นถัดไปไม่แน่ชดั แต่มนั ดู เหมือนว่า Ferrari ที่ได้ รับวิกฤตกาลของความเชื่อมัน่ หนึง่ ทีเดียว ผู้ชายน้ อยกว่าอาจจะได้ คืออย่างถาวร scared โดยสิง่ นี ้แต่ Ferrari สามารถต่อตาแหน่งของเขาที่ Alfa Romeo กลายเป็ น Rimini 'สามารถ "คุณFixit". เขาไม่แข่งอีก จนกระทัง่ 1927 แต่อาชีพที่แข่งของเขาค่อนข้ างจะข้ ามขัน้ เริ่ มต้ นมาก. การสังเกตเห็นขีดจากัดของอาชีพในเต็มไป ด้ วยอันตรายมากที่สดุ นี ้ของกีฬาที่ เร็ วที่สดุ ในโลกนี ้. เขา ดาเนินต่อไปเพื่อแข็งขันในเหตุการณ์และในสิง่ นี ้เขา สมบูรณ์ทีเดียว ความช่วยเหลือทางเทคนิคหรื อเกี่ยวกับการ บริ หารจัดการพิเศษใดๆตัวขับที่ต้อง การสาหรับราคา


Lamborghini Veneno ในโอกาสครบรอบ 50 ปี “ลัมโบร์กินี” เปิ ดตัวสุ ดยอดซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ ลัมโบร์กินี เวเนโน่ (Lamborghini Veneno) ในงาน Geneva Motor Show 2013 โดยผลิตเพียง 3 คันเท่านั้น และแต่ละคันจะมีลกั ษณะรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งหนึ่ งที่เหมือนกันคือเป็ นรถที่ให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ แรงและคล่อง ตัวตามแบบฉบับของรถแข่งต้นแบบอย่างแท้จริ ง ทั้งยังได้รับอนุญาตให้ใช้ขบั ขี่บนท้องถนนเช่นเดียวกับรถยนต์ทวั่ ไปอีกด้วย สนนราคา ขายอยูท่ ี่ 3 ล้านยูโร ซึ่ งขณะนี้มีลกู ค้าซื้ อรถทั้งสามคันนี้ไปแล้ว


ลัมโบร์กินี เวเนโน่ มาพร้อมกับเครื่ องยนต์ 12 สูบ 6.5 ลิตร ส่ งกาลังด้วยระบบเกียร์อจั ฉริ ยะแบบ7-speed ISR ให้กาลังสู งสุ ด 750 แรงม้า สามารถ ทาอัตรา เร่ งจาก 0 ถึง 100 กม./ชม. ในเวลาเพียง 2.8 วินาที และทาความเร็ วสูงสุ ดได้ถึง 355 กม./ชม. โดยมีโหมดการขับขี่ 5 รู ปแบบให้เลือก พร้อมระบบ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (all-wheel drive) รวมถึงแชสซี ส์ของรถแข่งที่มาพร้อมระบบช่วงล่าง pushrod suspension และ horizontal spring/damper ได้ความ เชี่ยวชาญเป็ นพิเศษของลัมโบร์ กินีในด้านการพัฒนาและการใช้วสั ดุคาร์บอนไฟเบอร์ โดยเฉพาะตัวถังสาเร็ จรู ปที่ผลิตจากโครงสร้างโมโนค๊อก (Monocoque) CFRP (carbon fibre reinforced plastic) ที่เป็ นผิวชั้นนอกของรถสปอร์ตรุ่ นนี้ ส่ วนภายในก็เช่นกัน มีการใช้วสั ดุเชิงนวัตกรรมที่จดสิ ทธิ บตั ร ของลัมโบร์ กินี เช่น Forged Composite และ CarbonSkin“ลัมโบร์กินี เวเนโน่” ฉลองการเปิ ดตัวต่อสายตาสาธารณชนเป็ นครั้งแรกในงาน Geneva Motor Show 2013 โดยรถคันที่นาไปจัดแสดงใช้หมายเลข 0 ซึ่ งเป็ นรถทดสอบของลัมโบร์ กินี


LaFerrari “LaFerrari” โชว์ตวั ครัง้ แรกในโลกที่งานเจนีวา มอเตอร์ โชว์LaFerrari ใช้ หวั ใจขับเคลื่อนลูกผสมระหว่างบล็อก V12 ความจุ 6,262 ซีซี ให้ พละกาลังสูงสุด 800 แรงม้ าที่ 9,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 700 นิวตันเมตรที่ 6,750 รอบ/นาที ประกบด้ วยมอเตอร์ ไฟฟ้าพ่วงระบบสารอง พลังงาน HY-KERS ที่ผลิตพละกาลังอีก 163 แรงม้ า แรงบิด 270 นิวตันเมตร ปล่อยมลพิษแก๊ ส คาร์ บอนไดออกไซด์ที่ 330 กรัม/กมเมื่อผนวกรวมระบบ ขับเคลื่อนทังสองเข้ ้ าไว้ ด้วยกันทาให้ LaFerrari มีกาลัง สูงสุดถึง 963 แรงม้ า ลากรอบเครื่ องได้ แตะระดับ 9,250 รอบ/นาที ส่งกาลังด้ วยระบบเกียร์ DCT แบบ 7 สปี ด

อัตราเร่ ง 0-100 กม./ชม.ในเวลาต่ากว่า 3 วินาที หากเร่ ง จากหยุดนิ่งถึง 200 กม./ชม.ทาได้ ต่ากว่า 7 วินาที ขณะที่ อัตราเร่ ง 0-300 กม./ชม.เพียงชัว่ อึดใจ 15 วินาทีเท่านัน้ ความเร็ วสูงสุดทะยานไปได้ มากกว่า 350 กม./ชม.ซูเปอร์ คาร์ รุ่นท็อปโมเดลล่าสุดของ Ferrari คันนี ้มีขนาดตัวถัง ยาว 4,702 มม.กว้ าง 1,992 มม.และสูงเพียง 1,116 มม.

เท่านัน้ ระยะฐานล้ ออยู่ที่ 2,665 มม. น ้าหนักมวลรวม 1,255 กก. มีการกระจายน ้าหนักหน้ า-หลังอยู่ที่ 41% ต่อ 59% ช่วงล่างด้ านหน้ าของ LaFerrari ใช้ แบบปี กนกคู่ ดับเบิลวิชโบน ด้ านหลังเป็ นแบบมัลติลิงค์ ล้ ออัลลอย ขนาดกาลังดี 19 นิ ้วที่คหู่ น้ าหุ้มยาง 265/30 และ 20 นิ ้วที่ ด้ านหลังสวมทับด้ วยยาง 345/30

ระบบเบรกเทคโนโลยีล ้าสมัยที่สดุ ในปั จจุบนั ด้ วยวัสดุ คาร์ บอนเซรามิกของแบรนด์ Brembo ดิสก์เบรกขนาด 398 มม.และ 380 มม.ที่ด้านหน้ าและด้ านหลังตามลาดับ

.


Super Car