__MAIN_TEXT__

Page 1

AT3 - VENKOV 2050 FA VUT v Brně Vedoucí cvičení: doc. Ing. arch. Karel Havliš Ing. arch. NORBERT OBRŠÁL Ing. arch. JAN KRAUT Vypracovali: Pavel Juříček, Jakub Mikel


ANALYTICKÁ ČÁST Širší vztahy - 1 : 20 000 Funkční analýza - 1 : 10 000 Funkční analýza - 1 : 5 000 Dopravní Analýza - 1 : 10 000 Dopravní Analýza - 1 : 5 000 Limity využití území - 1 : 10 000 Limity využití území - 1 : 5 000 Rozvojové předpoklady - 1 : 10 000 Rozvojové předpoklady - 1 : 5 000 Prostorově-výtvarná analýza - 1 : 10 000


1:20 000


LOKALITA I Mlý

nsk

ý po

tok

Habáňka

Ha

ňk

ov ý po tok

Konvičný

U Brňovjáků

va

Beč

Konvica

Ve švrklí

U Kovářů

Za potokem

Bystřička

Bystřička

Bystřička

U Lukášů

Pod Růžďků

Ve Slavonii

žď

ka

U Michalíků

Březina

V potokách Lukášův kopec

Za vrchem

LOKALITA II

Včelín

Potočný

U Řehořů

Hlinské


Zádrhlovský potok

Zádrhlov

FUNKČNÍ ANALÝZA LEGENDA

Pohořeliska

Pod Suchým

PLOCHY BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY

Bystřička

vodní nádrž Bystřička

LOKALITA III

Korábka

PLOCHY BYDLENÍ - BYTOVÉ DOMY

U Mokrošů

PLOCHY REKREACE

Bystřička

VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ V Dolinkách

Klenov

Bystřička

KOMERČNÍ OBČANSKÉ VBAVENÍ TĚLOVÝCHOVA A SPORT

U Galdů

PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Bystřička

U Šimků

U Urbanů

Br ad ný

po

tok

VODNÍ PLOCHY

Klenov

PLOCHY PŘÍRODNÍ ZELENĚ Křivý Potok

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ LESY PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

1:10 000


Mlý ns ký

po tok

LOKALITA I Mlý ns ký

po tok

Konvičný

Konvica

Ve švrk Konvica

Bystřičk

a

Bystřička

Bystřička

U Lukášů

Březina

Březina

Lukášův kopec Za vrchem

Za vrchem Včelín

Včelín


oto

k

Habáňka

Ha

ňk

ov

ýp

Habáňka

FUNKČNÍ ANALÝZA

U Brňovjáků

Ha b

áň

ko v

ýp

oto

k

Konvičný

LEGENDA U Brňovjáků

PLOCHY BYDLENÍ - RODINNÉ DOMY

klí

PLOCHY BYDLENÍ - BYTOVÉ DOMY

U Kovářů

Za potokem Ve švrklí

PLOCHY REKREACE U Kovářů

Za potokem

Bystřička

VEŘEJNÉ OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Bystřička

KOMERČNÍ OBČANSKÉ VBAVENÍ Bystřička

TĚLOVÝCHOVA A SPORT PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY VODNÍ PLOCHY U Lukášů

PLOCHY PŘÍRODNÍ ZELENĚ PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ Pod Růžďků

Ve Slavonii

Pod Růžďků

LESY

U Michalíků

U Michalíků

Rů žď

ka

Rů žď

ka

Ve Slavonii

PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PLOCHY TĚŽBY NEROSTŮ

Lukášův kopec

LOKALITA II

Potočný

Potočný

1:5000 U Řehořů


Mlý

nsk

ý po

tok

LOKALITA I

va

Beč

Konvica

Ve švrklí

U Kovářů

Bystřička

Za potokem

Bystřička

žď

ka

U Michalíků

Březina

Lukášův kopec

Za vrchem

LOKALITA II

Potočný

U Řehořů

Hlinské


Zádrhlovský potok

DOPRAVNÍ ANALÝZA

Pod Suchým

Bystřička

vodní nádrž Bystřička

LOKALITA III

LEGENDA ŽELEZNICE SILNICE 1. TŘÍDY

Bystřička

SILNICE 2. TŘÍDY SILNICE 3. TŘÍDY LESNÍ CESTY

U Galdů

U Šimků

PARKOVÁNÍ Br ad ný

po tok

VODNÍ PLOCHY ZASTÁVKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY

Křivý Potok

ZASTÁVKY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY

1:10 000


Mlý n

ský

po

tok

LOKALITA I

Mlý nsk ýp

oto

k

LOKALITA I Konvica

Konvica

Bystřičk

a

Bystřička

Bystřička

Březina

Březina

Lukášův kopec Za vrchem

Za vrchem


DOPRAVNÍ ANALÝZA

Ve švrklí

LEGENDA U Kovářů

Za potokem

ŽELEZNICE

Ve švrklí

U Kovářů

SILNICE 1. TŘÍDY

Za potokem

Bystřička

SILNICE 2. TŘÍDY SILNICE 3. TŘÍDY LESNÍ CESTY PARKOVÁNÍ VODNÍ PLOCHY ZASTÁVKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY ZASTÁVKY ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY U Michalíků

Rů ž

žď

ďk

a

ka

U Michalíků

Lukášův kopec

LOKALITA II

Potočný

LOKALITA II

Potočný

1:5000 U Řehořů


LOKALITA I


ROZVOJOVÉ PŘEDPOKLADY

LEGENDA POTENCIONÁLNÍ ÚZEMÍ PRO ROZVOJ OBYTNÉ STAVBY POTENCIONÁLNÍ ÚZEMÍ PRO ROZVOJ PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ PLOCHY OBJEKTY VYŽADUJÍCÍ KULTIVACI URBANISTICKY NESTABILIZOVANÉ PLOCHY URBANISTICKY STABILIZOVANÉ PLOCHY

LOKALITA II

1:5000


LOKALITA I

LOKALITA II


LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

LOKALITA III HRANICE ZAST. ÚZEMÍ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VODNÍ TOK OCHRANA PŮDNÍHO FONDU REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM-ÚSES REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR-ÚSES LOKÁLNÍ BIOCENTRUM-ÚSES LOKÁLNÍ BIOKORIDOR-ÚSES OCHRANÉ PÁSMO EL.VEDENÍ OCHRANÉ PÁSMO SILNICE

1:10 000


LOKALITA I


LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

HRANICE ZAST. ÚZEMÍ HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VODNÍ TOK OCHRANA PŮDNÍHO FONDU REGIONÁLNÍ BIOCENTRUM-ÚSES REGIONÁLNÍ BIOKORIDOR-ÚSES LOKÁLNÍ BIOCENTRUM-ÚSES LOKÁLNÍ BIOKORIDOR-ÚSES OCHRANÉ PÁSMO EL.VEDENÍ OCHRANÉ PÁSMO SILNICE

LOKALITA II

1:5000


KONCEPTUÁLNÍ ČÁST Mapa změn využití území - 1 : 10 000 LOKALITA I - NÁDRAŽÍ Schéma přesunu průmyslové zóny Stávající stav 1 : 1 000 Schéma pěší, dopravní, hlukové Koncept řešení 1 : 1 000 Koncept řešení 1 : 500 Povrchy 1 : 500 Mobiliář 1 : 500 Zeleň 1 : 500 Výpis zeleně

LOKALITA II - CENTRUM Schéma přesunu centra obce Stávající stav 1 : 1 000 Schéma vytyčení, vymezení, flexibilní Koncept řešení 1 : 1 000 Koncept řešení 1 : 500 Povrchy 1 : 500 Mobiliář 1 : 500 Zeleň 1 : 500 Výpis zeleně

LOKALITA III - HŘBITOV Schéma umístění hřbitova a kina Stávající stav 1 : 1 000 Koncept řešení 1 : 1 000 Koncept řešení 1 : 500 CYKLOSTEZKA Schéma cyklostezky Koncept řešení 1 : 20 000


LOKALITA I NÁDRAŽÍ Mlý

nsk

ý po

tok

Habáňka

Ha

ňk ov ý po

tok

Konvičný

Na Nové

U Brňovjáků

va

Beč

Konvica

Ve švrklí

U Kovářů

Za potokem

Bystřička

U Vaňků Bystřička

Bystřička

U Lukášů

Pod Růžďků

Ve Slavonii

žď

ka

U Michalíků

Březina

V potokách Lukášův kopec

Za vrchem

Potočný Včelín

Hlinské

LOKALITA II CENTRUM

U Řehořů


Zádrhlovský potok

Zádrhlov

MAPA ZMĚN VYUŽÍTÍ ÚZEMÍ

Pohořeliska

Pod Suchým

Bystřička

vodní nádrž Bystřička

PŘESUN PRŮMYSLOVÉ LOKALITY

Korábka

PŘESUN CENTRA OBCE

U Mokrošů

Bystřička

PŘESUN POBOČKY ČESKÉ POŠTY

V Dolinkách

Klenov

Bystřička

PŘESUN LETNÍHO KINA K CENTRU NÁVRH CYKLOSTEZKY

U Galdů

Bystřička

U Šimků

Br

ad

po

tok

LOKALITA III HŘBITOV

U Urbanů

Klenov

Křivý Potok

1 : 10 000


LOKALITA I - NÁDRAŽÍ


LOKALITA II - CENTRUM


LOKALITA II STÁVAJÍCÍ STAV

1:1000


NEPRAVIDELNÝ LOMOVÝ KÁMEN

SUBTILNÍ OBRUBNÍKY

ASFALT

LOKALITA II POVRCHY

KOSTKY PÍSKOVCE VYMEZUJÍCÍ STÁNÍ

PÍSKOVCOVÝ MLAT

1:500


ZÁBRADLÍ / STOJANY

SEDACÍ BETONOVÉ PRVKY

MOBILNÍ LAVIČKY

LOKALITA II MOBILIÁŘ / OSVĚTLENÍ

PODSVÍCENÍ ALEJE

SEGMENT KRUHU LAVIČKA

1:500


OROBINEC ŠIROKOLISTÝ Typha latifolia L.

JASAN ZTEPILÝ Fraxinus excelsior

LÍPA SRDČITÁ Tilia cordata

LOKALITA II ZELEŇ

JAVOR KLEN Acer pseudoplatanus

OSTŘICE DAVLLOVA Carex davalliana Sm.

OZDOBNICE ČÍNSKÁ Miscanthus sinensis

1:500


LÍPA SRDČITÁ Tilia cordata

OROBINEC ŠIROKOLISTÝ Typha latifolia L.

Jako statný listnatý strom a pro svou košatou, vysoko klenutou korunu byla lípa použita jako hlavní dominantní prvek celé návsi. Slouží jako orientační bod a zároveň tvoří vymezení dopravní křižovatky.

Vodní rostlina v ČR rozšířená především v nížinách, použita k ozelenění veřejného prostoru podél říčky Růžďky. Pro svůj vyšší vzrůst použita v hlubším korytu řeky

JAVOR KLEN Acer pseudoplatanus

OSTŘICE DAVLLOVA Carex davalliana Sm.

okolní zelení nejvíce zastoupený listnatý Mezi o strom. Z důvodu odolnosti proti větru použit jak k zahuštění stávající vzrostlé zeleně, tak i k nové výsadbě v keřovém a bylinném patře.

V zahradách navazujících na náves a v jejím bezprostředním okolí nejčastěji zastoupená travina. Použita na obcí udržované plochy a prostory s požadavkem na nízký vzrůst travnaté plochy. travna

JASAN ZTEPILÝ Fraxinus excelsior

OZDOBNICE ČÍNSKÁ Miscanthus sinensis

V návrhu náv byl použit jako alej podporující komunikaci podél budov od pěšího mostu k vyústění křižovatky v severní části návsi. Trasa není vymezena výškově ani jiným druhem povrchu, pocitově splývá s plochou návsi a tvoří jeden celek. Komunikační trasu vymezuje pouze zeleň. Strom je také zastoupen v okolní krajině.

Kultivar „Gracillimus“ s obloukovitě převislými listy, je využitý především v poloveřejných prostorech jako dekorativní prvek.


LOKALITA III - HŘBITOV


VSOUČASNOSTISEVBYSTŘI ČCENENACHÁZÍŽÁDNÝHŘBI T OV AOBYVATEL ÉSENECHÁVAJ ÍPOHŘBÍ VATVOKOL NÍ CHOBCÍ CH. PŘÍVÝBĚRUNOVÉHO MÍ ST AJ SMEVYBRAL IL OKAL I TUST ARÉHO L ETNÍ HO KI NA, KTERÁNEJ ENVYUŽI J EST ÁVAJ Í CÍOBECNÍPOZEMEK, KTERÝJ EVPODST ATĚNEVYUŽÍ VANÝ .

ZÁROVEŇSVOJ ÍPOL OHOUUPŘEHRADYVPODST ATĚNAVRÁTÍ L OKAL I TUPŘEHRADYDO BYSTŘI ČKY . L ETNÍKI NO J ENÁSL EDNĚ PŘESUNUT O KEŠKOL E, KDESEJ EVÍVÍ CEÚČEL NÉ, NI CMÉNĚNEHODL ÁMEZDEST AVĚTOHROMNÉST AVBY , AL EJ ENPROMÍ T ACÍ PL OCHUJ AKO SOUČÁSTNOVÉTĚL OCVI ČNY .


SMUTEČNÍ SÍŇ

LOKALITA III HŘBITOV DETAIL LAVIČKA

DLAŽBA

JAVOR STŘÍBRNÝ

1:500


CYKLOSTEZKA


LÁVKA VE SVAHU

RENOVACE MOSTU SMĚR SPORTOVIŠTĚ

VYUŽITÍ LESNICH CEST

CYKLOSTEZKA

ODBOČKA NA RŮŽĎKU STÁVAJÍCÍ STEZKA U NÁDRAŽÍ

STEZKA PODÉL SILNICE

1:20 000


Profile for Jakub Mikel

BYSTŘIČKA  

BYSTŘIČKA

BYSTŘIČKA  

BYSTŘIČKA

Advertisement