Page 1

Dansk Indeklima Mærkning Certifikat nr. 067 Dansk Indeklima Mærkning attesterer herved, at produktgruppen:

Fritidshuse og helårshuse fra virksomheden EBK Huse A/S Skovsøvej 15 DK-4200 Slagelse er godkendt og tildelt mærkningstilladelse

Den deklarerede indeklimarelevante tidsværdi er fastlagt i henhold til kravene i Dansk Indeklima Mærknings Prøvnings- og mærkningskriterier for Huse, 1. udgave, 2006 samt Generelle Mærkningskriterier, 5. udgave, 2007 Mærkningen er baseret på prøvning af Panorama 86

Certifikatet er gyldigt 5 år fra:

26. oktober 2007 ved årlig attestation af det tilhørende bilag 1-067 i henhold til Dansk Indeklima Mærknings gældende forretningsorden. Dansk Indeklima Mærkning kan tilbagekalde retten til brug af dette certifikat, såfremt virksomheden ikke opfylder kravene. Dette certifikat med tilhørende bilag 1-067 kan også findes på www.teknologisk.dk/DIM For Dansk Indeklima Mærkning Ledende medarbejder

Dato 26.10.2007


Dansk Indeklima Mærkning Certifikat nr. 067 Bilag 1-067 Certifikatindehaver: EBK Huse A/S Skovsøvej 15 DK-4200 Slagelse Certifikat udstedt 1. gang: 26. oktober 2007 Mærkningsgrundlag: Dansk Indeklima Mærknings prøvnings- og mærkningskriterier for Huse, 1. udgave, 2006. Den maksimale, acceptable tidsværdi for huse er bestemt til 200 døgn. Certifikatet er gældende for produkter, der kan regnes for identiske med det prøvede produkt med hensyn til de indeklimaegenskaber, prøvningsog mærkningskriterierne omhandler. Omfattede produktegenskaber: Certifikatet og den deklarerede, indeklimarelevante tidsværdi omfatter alene produktgruppens egenskaber i forhold til lugt og irritation i øjne, næse og øvre luftveje. Den deklarerede, indeklimarelevante tidsværdi fastlægges på basis af resultaterne af kemiske analyser såvel som sensorisk bedømmelse. Deklareret tidsværdi:

3 uger

Krav til produktinformation: Certifikatindehaveren skal på forlangende udlevere produktbeskrivelse, oversigt over handelsnavne omfattet af certifikatet samt vejledninger for rengøring og vedligeholdelse, der skal følges for ikke at forringe produktets indeklimamæssige påvirkning i praksis. Overvågning og fornyelse af mærkningstilladelse: Dansk Indeklima Mærkning foretager kontrol i henhold til gældende forretningsorden. Certifikatet er ikke gyldigt uden nærværende bilag, dateret og med gyldighedsperiode samt underskrevet af Dansk Indeklima Mærknings ledende medarbejder. Virksomhedens ansøgning om forlængelse af mærkningstilladelse er ifølge Dansk Indeklima Mærknings gældende krav behandlet med tilfredsstillende udfald: Mærkningstilladelse forlænget Sign. vedr. seneste forlængelse Mærkningstilladelsen udløber

\\dmwclus\dmw_docs\1006916-01\1017952_067 EBK 2007.doc


Danish Indoor Climate Labelling Certificate no. 067 Danish Indoor Climate Labelling hereby certifies that the product group

Summer Houses and Permanent Habitations manufactured by EBK Huse A/S Skovsøvej 15 DK-4200 Slagelse has been approved and awarded a labelling licence

The declared indoor-relevant time-value has been determined according to the labelling criteria listed in the following documents issued by the Danish Indoor Climate Labelling: Testing and Labelling Criteria for Dwellings, 1st edition, 2006 and General Labelling Criteria, 5th edition, 2007. The certificate is based on tests of Panorama 86

The certificate is valid 5 years from: 26th October 2007 and is subject to annual renewal by attestation of the Schedule 1-067 to this certificate according to the procedures of Danish Indoor Climate Labelling. Danish Indoor Climate Labelling may withdraw the rights to use this Certificate in case the company does not meet the requirements. This certificate including schedule 1-067 can also be found at: www.teknologisk.dk/DIM For Danish Indoor Climate Labelling Certification Manager

Date 26.10.2007


Danish Indoor Climate Labelling Certificate no. 067 Schedule 1-067 Certificate Holder: EBK Huse A/S Skovsøvej 15 DK-4200 Slagelse The certificate was first issued on: 26th October 2007 Labelling Licence Basis: Danish Indoor Climate Labelling: Testing and Labelling Criteria for Dwellings, 1st edition, 2006. The maximum acceptable time-value for dwellings is determined as 200 days. The certificate applies to products considered to be identical with the tested product regarding indoor climate characteristics as specified by the Testing and Labelling Criteria. Product Characteristics: The certificate and the declared indoor-relevant time-value comprise exclusively the product group characteristics in relation to odour and irritation of the eyes, nose and upper airways. The declared indoor-relevant time-value is determined on basis of the results of chemical analyses as well as sensory evaluations. Declared time-value: 3 weeks Product information Requirements: The holder of the certificate is required to present the following product information on demand in order to avoid any adverse effects of the product on the indoor climate in practice: product specifications, a list of trade names covered by the certificate and guidelines for cleaning and maintenance. Monitoring and Renewal of Labelling Licence: Danish Indoor Climate Labelling monitors and exercises control in accordance with its procedures in force at any time. The certificate is valid only in combination with the present schedule stating the dates of first issue, renewal and expiration, and signed by the Certification Manager of Danish Indoor Climate Labelling. The application for renewal of the labelling licence filed by the certificate holder has been considered according to the requirements of the Danish Indoor Climate Labelling with a satisfactory result: Labelling licence Date of renewal Attestation of latest renewal Labelling licence Date of expiry In the event of any discrepancies in the text arising from translation, the Danish text shall prevail.

\\dmwclus\dmw_docs\1006916-01\1017952_067 EBK 2007.doc

Ebk Huse A/S - Slagelse Denmark - Company Snapshot  

The Alacra company universe includes 54,616 public companies and 837,339 private companies worldwide.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you