Page 1

zateplovánípůdnívestavbyelektroinstalaceinterié ry

K ATA L O G 2 0 1 3


o IZOtrade F irm a IZOtrade s 12l e tou p raxí v oboru byl a z al ože na z a úče l e m p os k ytnuti našim z ák az ník ům k val itní a dos tup né s l užby v obl as ti s tave bnicvtví a h os p odař e ní s e ne rgie m i, cožje v s oučas né doběve l m i ak tuál ní tém a. Sp ol up racuje m e s organiz ace m i, k te ré z abe z p e čují s p e cial iz ované p ráce ne z bytné k re al iz aci z ak áz e k . Na z ák l adětéto s oučinnos ti a vl as tním te ch nick ým vybave ním m á firm a dos tate čné p ros tř e dk y a k ap acity z abe z p e čiti s tavby většíh o roz s ah u. Zajišť uje m e k om p l e xní s l užby, p rofe s ionál ní a odbornýp ř ís tup od os obní dom l uvy p ř e s dodání ve ške réh o m ate riál u, re al iz ace , ažp o finál ní p ř e dávk u díl a a úk l id p racoviště.Rádi Vám tak é p oradím e s financováním Vaše h o p roje k tu. F ire m ní s trate gii z ak l ádám e na rych l e a p re ciz něodve de né p ráci a na p oz itivních re fe re ncích našich s p ok oje ných k l ie ntů. Je dnotl ivé te ch nol ogick é p os tup y dodržuje m e do p os l e dníh o de tail u.K re al iz aci z ak áz e k p oužívám e vždy k val itní m ate riál y a s ys tém ové ř e še ní a ne najím ám e s e z ónní ne k val ifik ované p racovník y. Naši z am ěs tnanci js ou p roškol ováni a m ají dl ouh ol e tou p raxi v oboru.Za k aždou je dnotl ivou z ak áz k u odp ovídá s tavbyve doucí. Zam ěř e ní a ce nové k al k ul ace js ou z darm a a k om p l e tní. Našiviz itk ou js ou re fe re nce našich s p ok oje ných z ák az ník ů.

W W W. I Z O T R A D E . C Z


OBSAH ZATEPLOVÁNÍ

ZELENÁ ÚSPORÁM

PŮDNÍ VESTAVBY

ELEKTROINSTALACE

REKONSTRUKCE

REFERENCE

W W W. I Z O T R A D E . C Z


ZATEPLOVÁNÍ Rozhodnete-li se provést zatepleníč i revitalizaci objektu s naš ífirmou, zaruč ujeme Vá m profesioná lnípř ístup ná š i naš ich dodavatelů. Zá kladem pro zhotovení zdař ilého díla je dokonalé zhodnocení stá vajícího stavu objektu a sprá vné navrž ení technologie př ípravy podkladu a skladby zateplovacího systému vč etně vyř eš enívš ech souvisejících prací.

Dá le je nutné dodrž ovat vš echny platné normy a pož á rní př edpisy. Celá struktura naš í společ nosti je proš kolena a znalá vš ech vý še uvedený ch skuteč ností a proto bychom Vá m rá di nabídli naš e služ by co se tý ká kompletních dodá vek spojený ch se zateplením č i revitalizacíVaš ich objektů.

Neménědůlež ité je dodrž ová nítechnologický ch postupů jednotlivý ch certifikovaný ch systémůa nenahrazová ní dílč ích vý robkůza jiné z důvodu sníž ení ceny, nebo neznalosti technologií. K realizaci zaká zek použ ívá me vž dy kvalitnía systémové ř eš ení.

W W W. I Z O T R A D E . C Z


Hlavnídůvody zateplová níbudov jsou: 1. Ekonomické Zateplením (snížením energetické ná ročnosti domu) trvale poklesnou výdaje na vytá pění (Např .: Obvodová stěna z plných cihel tloušť ky 45cm zateplená izolantem tl. 70mm př edstavuje roční úsporu na 1 m2 asi 100 Kč). Snížená spotř eba energie umožní instalovat menší, a tím levnějšízdroj tepla (kotel, zá sobník paliva).

2. Technické Zateplením se odstraní jedna z nejčastějších př íčin vzniku plísní - kondenzace vodní pá ry na vnitř ním povrchu obvodových konstrukcí, zlepšíse tepelná pohoda bydlenív ziměi v lé tě, zvýší se ochrana obvodové ho plá štěpř ed promrzá ním, protože zateplením se posune rosný bod (0 ° C) do tepelné ho izolantu. Nemovitost dostane novýmodernívzhled a navíc dojde k její zhodnocení. stř echa 25 - 30 %

stř echa 25 - 30 %

okna 12 -25 %

stěny 25 - 40 %

stěny 25 - 40 %

stř ešníokna 5-10 %

okna 12 -25 %

vstupnídveř e1-2% podlaha 10 - 15 %

Tepelné ztráty

podlaha 10 - 15 %

3. Ekologické Zateplenípř ispívá ke sníženíemisípř i výroběenergie, cožmá př íznivývliv na životníprostř edí

W W W. I Z O T R A D E . C Z


ZE LE NÁ Ú SPO RÁ M Pop is a zá k l ad ní inform ace o p rogram u Z e l e ná ús p orá m Je d n á se o p r o g r a m M i n i ste r stva živo tn íh o p r o stř e d í a d m i n i stro va n ýStá tn ím fo n d e m živo tn íh o p r o stř e d í, kte r ýj e za m ěř e n ýn a ú sp o r y e n e r g i e a o b n o vi te l n é zd r o j e d o m á cn o stí v ro d i n n ých a b yto vých d o m e ch . Pr o g r a m Ze l e n á ú sp o r á m j e za m ěř e n n a p o d p o r u i n ve sti c d o e n e r g e ti ckých ú sp o r p ř i re ko n str u kcích i v n o vo sta vb á ch , a l e ta ké n a p o d p o r u i n sta l a cí p r o vytá p ěn í s vyu žitím o b n o vi te l n ých zd r o j ů e n e rg i e . Če ská r e p u b l i ka získa l a n a te n to p r o g r a m fi n a n čn í p ro stř e d ky p r o d e j e m tzv. e m i sn ích kr e d i tů Kj ó tské h o p r o to ko l u o sn i žo vá n í e m i sí skl e n íko vých p l yn ů. V p rogram u b y l o p od p orov á no: - kva l i tn í za te p l o vá n í r o d i n n ých a b yto vých d o m ů, - n o vá výsta vb a v p a si vn ím e n e r g e ti cké m sta n d a rd u , - n á h ra d a n e e ko l o g i cké h o vytá p ěn í za n ízko e m i sn í ko tl e - ú čin n á te p e l n á če r p a d l a . Př íj m á n í žá d o stí b yl o u ko n če n o v z á ř í 2012. Výs l e d k y p rogram u : - d o b a tr vá n í d o ta čn íh o p ro g r a m u : 2 0 0 9 – 2 0 1 2 - př i j a to ce l ke m 7 2 7 6 3 žá d o stí - p r o p l a ce n o ce l ke m : 7 2 .7 6 2 žá d o stí C e l ko vá výše p o d p o r y: 2 2 ,8 ml d . Kč - z to h o i n ve sti čn í p o d p o ra : 2 1 ,4 m l d . Kč - z to h o p o d p o r a n a p r o j e kt: 1 ,3 m l d . Kč - z to h o d o ta čn í b o n u s: 11 0 m i l . Kč - vše ch n y ř á d n ě p o d a n é žá d o sti b yl y p ro p l a ce n y V roce 2 0 1 3 s tartu je nov ý p rogram “NO VÁ Z E LE NÁ Ú S PO R Á M ” k te rý p otrv á d o rok u 2 0 2 0 , k d y s e oče k á v á al ok ace 2 8 m l d .K č Vy u žijte s tá tn íp o d p o ru n o v é h o d o tačn íh o p ro g ram u “NO VÁ Z E LE NÁ Ú S PO R Á M 2 0 1 3 ” a še tř e te n á k l ad y n a v y tá p ěn í. Jak o re g i s tro v an á fi rm a v s e z n am u o d b o rn ých d o d av ate l ů “Z e l e n á ús p o rá m ” z aji s tím e p ro je k to v o u d o k u m e n taci , e n e rg e ti ck ý au d i t a v e šk e ro u n u tn o u ad m i n i s traci s fo n d e m živ o tn íh o p ro s tř e d í. Pro v e d e m e re al i z aci jak o n ap ř . z ate p l e n í ce l é n e b o čá s ti fas á d y, p ůd n ích p ro s to r, p o d l ah , sk l e p ů n e b o v ým ěn u o k e n a d v e ř ís d o l o že n ím v še ch p o tř e b n ých d ok l ad ů k ús p ěšn é m u če rp á n í d o tací.

W W W .IZ O T R A D E .C Z


Zá k la dní podm ínk y pr ogr a m u “ N ov á Ze le ná ús por á m ” PR IN C IPY A PŘÍN OSY PR OGR A M U - u m o žn i t p ř íj e m cům p o d p o ry sn ížit e n e r g e ti cko u n á r o čn o st b u d o v a p ro vo zn í n á kl a d y a so u ča sn ě sn ížit e m i se skl e n íko vých p l yn ů - zvýši t ku l tu r u b yd l e n í a kva l i tu živo ta ža d a te l ů - zl e p ši t vzh l e d m ěst a o b cí v ČR - zp ř ístu p n i t fi n a n co vá n í p o d p o r o va n ých o p a tř e n í p r o vše ch n y zá j e mce se sch vá l e n ým p r o j e kte m FOR M Y POD POR PR O OB J EK TY K B YD LEN Í: PŘÍMÉ ZVÝH OD N ĚN Ý Ú VĚR , B ON U S

D OTA C E,

Po ku d ža d a te l é o d o ta ci n e b u d o u m ít p r o sp o l u fi n a n co vá n í o p ra v d o sta te k vl a stn ích p r o stř e d ků, b u d o u m ít m o žn o st získa t výh o d n é b a n ko v n í ú věry; sn a d n é získá n í těch to ú věr ů a j e j i ch n ízké ú r o ko vé sa zb y b u d e za j i štěn o p r o stř e d n i ctvím b e zp l a tn ých zá ru k, kte ré stá t p o skytn e za sp l á ce n í těch to ú věr ů. N a sta ve n í výše p ř ím é p o d p o r y - p e vn á d o ta ce n a m2 ka žd é h o j e d n o tl i vé h o p r o ve d e n é h o o p a tř e n í n a za te p l e n í o b vo d o vých stěn , za te p l e n í str o p u / p o d l a h y / stěn y k n e vytá p ěn é m u p r o sto r u , za te p l e n í stř e ch y, vým ěn a výp l n í o tvo rů. Výše j e d n o tko vé d o ta ce n a m 2 ka žd é h o o p a tř e n í o d p o víd á p r o ce n tn ím u p o d íl u z n o r m o va n ých zp ůso b i l ých n á kl a d ů n a r e a l i za ci o p a tř e n í, a to v n ěko l i ka h l a d i n á ch , d l e d o sa že n é h o stu p n ě e n e r g e ti cké n á ro čn o sti b u d o vy p o d p o r a i n a zp r a co vá n í p ro j e kto vé d o ku me n ta ce a p r ůka zu e n e r g e ti cké n á r o čn o sti b u d o vy VÝŠ E D OTA C E N A OB J EK TY K B YD LEN Í Sn íže n í p o tř e b y te p l a n a vytá p ěn í m i n . o 4 0 % = p o d p o r a 2 5 % z u zn a te l n ých n á kl a d ů Sn íže n í p o tř e b y te p l a n a vytá p ěn í mi n . o 5 0 % = p o d p o r a 3 5 % z u zn a te l n ých n á kl a d ů Sn íže n í p o tř e b y te p l a n a vytá p ěn í mi n . o 6 0 % = p o d p o r a 5 0 % z u zn a te l n ých n á kl a d ů

Fir m a IZOtr a de r e a lizov a la de s ítk y za k á ze k pr o dota ční pr ogr a m “ Ze le ná ús por á m , k dy s tá tní podpor a by la v še m na šim s pok oje ným zá k a zník ům v ždy v y pla c e na v e 1 0 0 % v ýši.

W W W. I Z O T R A D E . C Z


PŮDNÍ VESTAVBY Potř e buje te z re k ons truovat p odk roví ne bo p os tavit p ůdní ve s tavbu či nás tavbu? Ne ch te to na nás ! Pos tarám e s e o ve ške ré s tave bní p ráce vče tněp roje k tových dok um e ntací a grafick ých návrh ů. Půdní ve s tavby js ou ve l m i obl íbe ným z p ůs obe m , jak roz šíř it obytnou p l och u dom u či bytu o z ajím avé a originál něř e še né p ros tory. Po re k ons truk ci p odk roví z ís k áte dal ší m ode rní p ros tor p ro bydl e ní a m axim ál ní z h odnoce ní Vaší ne m ovitos ti. Vše ch ny tyto re k ons truk ce nabíz ím e v níz k oe ne rge tick ých s tandarde ch .

Př i re k ons truk ci p odk roví ne bo re al iz aci p ůdní ve s tavby činás tavby z ajis tím e : • Zh otove ní p roje k tové dok um e ntace , s tatick é h o p os udk u a s tave bníh o p ovol e ní • Sádrok artonové k ons truk ce s těn, p ř íče k a s trop ů • Stř e šníE URO , p l as tová i h l iník ová ok na • Inte rié rové dve ř e vče tněk ování– z ás uvné i k l as ick é • Koup e l ny a W C vče tněobk l adů, dl aže b a z ř iz ovacích př e dm ětů •El e k troins tal ace a os větl e nívče tněre viz e • Krby, k am na • Podl ah y – p l ovoucí, p rk na, k obe rce ne bo l ino • M al by a nátěry, ap l ik ace p rotip ožárních m ate riál ů • Kuch yněna m íru, ve s tavěnýnábyte k • Sch ody a s ch odiště(nap ř . vl as tníp ř ís tup do p odk roví v bytové m dom ě) Zajišť uje m e k om p l e xnís l užby od os obnídom l uvy p ř e s dodáníve ške ré h o m ate riál u, re al iz aci, ažp o finál níp ř e dávk u díl a a úk l id p racoviště.

W W W. I Z O T R A D E . C Z


Půdní ve s tavby js ou s tál e obl íbe ným ř e še ním p ro p om ěrně s nadné z ís k ání bydl e ní. Le ck te ré p ůdy js ou s nadno využite l ným p ros tore m , s tačí je n s íl a a odh odl ání vyh odit p ár ne p otř e bných věcí a p atř ičně z ís k ané p ros tory využít. Ve l ice čas to s e nám p odař í z ís k at unik átní dis p oz ice , k te ré dávají p odk rovním bytům ne z am ěnite l né k ouz l oa k om fort. S p ůdní ve s tavbou s e p ojí i inve s tice do k val itní iz ol ace . Znám ou ne výh odou s tarších p odk rovních bytů js ou ne p ř íje m né výkyvy te p l ot. V z im ních m ěs ících m us ím e víc top it a naop ak l éto p ř ináší ne p ř íje m né ve dro. M ode rní iz ol ace s i s těm ito e xtrém y dok áže ve l ice dobř e p oradita h ork a ani z im y s e p ak užne m us ím e obávat.

Inve s tice do re k ons truk ce p odk roví z výší ne je n k val itu bydl e ní, al e tak é bude m ít p oz itivní vl iv na ce l k ové z výše ní h odnoty ne m ovitos ti.A ťužs e je dná o rodinný dům ne bo bytp od p odk rovím , h l avní rol i ne h raje p ouz e e s te tick ývz h l edal ok al ita, al e tak é k val ita bydl e ní.

W W W. I Z O T R A D E . C Z


ELEKTROINSTALACE Rekonstrukce elektroinstalace Re k ons truk ce e l e k troins tal ace če k á ne js p íše k aždýs tarší byt či dům . V dne šní době, k dy s e v dom á cnos te ch vys k ytuje m noh e m větší m nožství el e k trick ých s p otř e bičů, s tará e l e k troins tal ace ne ní s ch op ná vše „obs á h nout“. Zá s uvk y js ou p oddim e nz ované a „ne s tačí“ na tol ik z ap nutých s p otř e bičůnaje dnou.Stačí, aby byl a z ap nutá e l e k trick ýs p orá k , te l e viz e , p račka a k tom u p očítača m ůže s e s tá t, že vá m jižje n p ř i z ap nutírych l ovarné k onvice vyp adnou p ojis tk y. Po tom to dl ouh odobě ne ř e še né m p robl é muel e k troroz vody nak one c vyh oř í. Něk dy m ůže jíti oz dravíne bo dok once o život.Vým ěna s tarých roz vodůz a nové a p á r p re ve ntivních op atř e nívá s těch to obtížídok á žíz bavit.

Elektroinstalace v panelový ch domech Původní e l e k troins tal ace h l avněp ane l ových obje k tůje již dal e k o z a h ranicí s vé životnos ti.Es te tick y, al e př e de vším te ch nick y je z ce l a z as taral á a ne vyh ovující. Hl avním p robl é m e m js ou h l iník ové roz vody um ís těné ne jčas těji v dutiná ch s trop ních p ane l ůne bo z al ité be tonovou m az aninou. Vl as tní vodiče js ou dík y p ůs obe ní ote p l e ní vl ive m př e ch odové h o odp oru v p roudových s p ojích vyh ř á té a kř e h k é (vys ok á ná ch yl nos t k l á m á ní i p ř i ne p atrné m p oh ybu). Důs l e dk e m toh o je ne funk čnos t z á s uvk ových ok ruh ů.Extré m e m js ou p ak i p ožá ry p ane l ových dom ůz důvodu té to z ch á tral é el e k troins tal ace .

W W W. I Z O T R A D E . C Z


Vyh něte s e p ožáru re k ons truk cí e l e k troins tal ace Má te p ocit, že ne níněco v p oř á dk u, žá rovk a bl ik á , čas té výp adk y p roudu? Idrobná z á vada v el e k troins tal aci m ůže nap á ch at če tné m aje tk ové škody, al e hl avně m ůže být s m rte l ně ne be z p e čná . Většina s tarších e l e k troins tal acíje p rove de na v h l iník u, k te rýne níide á l ním vodiče m dík y s vým vl as tnos te m .Čas to tak doch á z ík uvol ňová nís p ojůe l e k troins tal ace , k te rá m ůže z ap ř íčinitř adu ne p ř íje m nos tí ve doucích ažk p ožá ru. Původní e l e k troins tal ace , jak v rodinných dom e ch tak p ane l ových byte ch , je jiždal e k o z a h ranicís vé životnos ti.E s te tick y, al e př e de vším te ch nick y je z ce l a ne vyh ovující.E l e k trick ýp roud m ůže býtp ř íčinou tak é s m rte l né h o úraz u, tudížp robl e m atik u be z p e čných roz vodůne s m ím e v žá dné m p ř íp aděp odce ňovat. Zas taral é a m noh dy z oxidované h l iník ové roz vody s e nynínah raz ujím ědí, k te rá m á m noh e m většíodol nos ta s tá l os t. Původní dvoužil ové k abe l y s e nah raz ují trojžil ovým i s e s am os tatným och ranným vodiče m , k te ré z ajišť ujívyššíbe z p e čnos t. Koh o s e re k ons truk ce týk á? El e k trick é ins tal ace p rove de né v ne re k ons truovaných obje k te ch s tarších ne ž25 l e t s e p ovažují již z a ne vyh ovující. Kdyžs i uvědom ím e s tá ř í dne šních p ane l ových dom ů a bytových jade r, až35 l e t, je vým ěna p ůvodních e l e k troins tal ačních roz vodů v s oučas né době op ravdu na m ís tě. E l e k trick é roz vody v p ane l ových dom e ch byl y s ice již dl e te h de jších p ř e dp is ů p rová děny „s och ranou nul ová ním “, al e ne oficiá l ně js ou oz načová ny s e z výše ným ne be z p e čím úraz u e l e k trick ým p roude m . Pok ud bydl ím e v nové m rodinné m dom k u ne bo bytě z 90.l e t, ne m us ím e s e re k ons truk ce obá vat.O d té to doby s e již e l e k troins tal ace p rová dí v m ědi a vým ěna ne ní tř e ba. Pouz e je dop oručová no p rová děníp ravide l ných re viz íe l e k troins tal ace . Naše firm a se z abývá el e k troins tal ace m i, el e k trom ontáže m i, op ravam i, al e i údržbou a re k ons tuk cí el e k troins tal ací v bytových je dnotk ách , rodinných dom e ch a p rům ys l ových obje k te ch . M im o jiné tak é p rovádím e m ontáže h rom os vodových s ous tav, m ontáž os větl e ní inte riérů a e xte riérů budov a ins tal ace s l abop roudých roz vodů. Sam oz ř e jm os tí je z h otove ní p roje k tové dok um e ntace , na z ák l adě k te ré p ak p rovádím e danou re al iz aci, uve de ní do p rovoz u a re viz i. Ve šk e ré el e k troins tal ační p ráce js ou p rováděny dl e pl atných nore m a l e gis l atity.

W W W .IZ O T R A D E .C Z


REKONSTRUKCE REKONSTRUKCE A REALIZACE Kaž dou realizaci prová zí rekonstrukce v různém rozsahu. Od velmi malé zahrnující např . posunutí vypínač e a vymalová ní ažpo kompletnírekonstrukce zahrnujícítaké změny dispozic bourá ním nebo stavbou př íč ek č i rekonstrukci já dra. Aťse jedná o malou nebo velkou rekonstrukci, garantujeme Vá m vž dy individuá lní př ístup, vysokou kvalitu provedený ch prací, č istotu staveništěi okolí, zachová nídobrý ch vztahůse sousedy (kaž dého informujeme o prová děný ch pracech), pravidelné kontrolnídny a odsouhlasení odvedené prá ce, svědomitý realizač ní dohled a př íznivé ceny. cen S P E K T R U M A N A B Í D K A P R O V Á D ĚN Ý C H P R A C Í 1. Rekonstrukce bytových jader a koupelen Stavebníú pravy menšího rozsahu, jako jsou př estavby bytový ch jader nebo rekonstrukce koupelen, jsou č asověi finanč něméněná roč né a na většinu z nich se nevztahuje stavební povolení. Co všechno je potř eba zajistit prá věk Vašírekonstrukci Vá m ochotněporadíme jižna prvníschůzce. S ohledem na naše zkušenosti a neustá lé sledová ní vý voje trendůa technologií Vá m doporuč íme nejvhodnější variantu dispozice, materiá lového provedení a etapizace stavby vzhledem k dalším mož ný m ú pravá m bytu. K př estavběbytového já dra zajistíme: Zaměř eníprostoru a cenovou nabídku zdarma. Vybourá níbytového já dra a likvidaci odpadu. Vyzděnínový ch př íč ek Nové rozvody vody, kanalizace a plynu. Dodá nía instalaci sanitá rnítechniky Montá žkoupelnový ch doplňků. Dodá vku a montá ždlaž by a obkladů Malby a zá věreč níú klid 2. Podlahy a podlahové krytiny Zhotovíme a odborněpolož íme dř evěné i laminá tové podlahy. Opravíme staré prkenné podlahy. Dle př á nízá kazníka polož íme preciznědlaž bu nebo provedeme také instalaci podlahového topení - s ohledem na technické normy a pož adavky. Disponujeme také technikou pro renovaci původních zachovaný ch dř evěný ch podlah - tyto lze pomocí moderních brusný ch a ná těrový ch metod opětprobudit do krá sy.

W W W. I Z O T R A D E . C Z


3. Stavba a rekonstrukce stř ech Aťužv rá mci celkové rekonstrukce Vaš eho domu nebo jako samostatná stavebnífá ze, budeme rá di, když ná s př izvete ke stavběč i renovaci Vaš ístř echy. Naš i truhlá ř i zhotovínové trá moví, které zabudujeme do stá vajícíkonstrukce. Poté provedeme poklá dku nové stř eš níkrytiny dle Vaš eho vý běru a mož ností. Rá di také poradíme s tímto vý běrem a pož adovanou krytinu zajistíme. Samozř ejmětaké zhotovíme okapy a dalš ívyž adované prvky. Do stř echy zabudujeme stř eš níokna č i viký ř e, která dodá me v pož adovaném rozměru. 4. Plastová okna, dř evěná EURO okna, hliníkové a plastové dveř e Ke spektru služ eb naš í stavební firmy patř íi mož nost dodá vky a montá ž e oken v nejvyš š íkvalitěza dodavatelské ceny. Jako zá kazník si u ná s můž ete vybrat př esnýtyp oken nebo dveř í, které Vá m budou nejlépe vyhovovat. Pokud si nebudete vý běrem jistí, rá di Vá m poradíme i s ohledem na použ itía cenu.

5. Instalatérské a topenář ské práce Prová díme veš keré instalatérské a topená ř ské prá ce př i stavbá ch a rekonstrukcích. Zhotovujeme veš keré potř ebné rozvody vody, odvody odpadů,napojenína sanitá nítechniku a elektrické spotř ebič e. Konstruujeme a renovujeme také rozvody topení, napojenína různé typy kotlů.

6. Sádrokartonové systémy Použ itísá drokartonový ch konstrukč ních systémůje velmi oblíbený m stavebním materiá lem posledních let. Použ itítěchto systému je velmi univerzá lní, levné a vede k vynikajícím estetický m a už itný m vý sledkům. S použ itím sá drokartonůmá me bohaté zkuš enosti, které využ ívá me vž dy k prospěchu zá kazníka. Běž něje použ ívá me př i půdních vestavbá ch, rekontrukcích koupelen, budová ní podhledů se zabudovaný m osvětlením. 7. Dveř e a kování Nabízíme š irokou š ká lu vnitř ních a venkovních dveř í, která uspokojí kaž dého zá kazníka. Klasické i nadč asové vzory, dekorač níprvky, různá zasklení, originá lnía zcela nové modely, z př írodího dř eva, dý hy anebo skleněné. Svou rozmanitostí tvarů, povrchůa barev umož ňuje zá kazníkům realizaci neomezeného množ stvívlastních ná padůpř i vytvá ř enísvého bydlení. Tak jako kola dělajíauto, tak i ková nídělá pěkné dveř e. Vhodný m vý běrem ková ní dodá te dveř ím urč itýstyl. Nabízíme Vá m velký vý běrklik, madel na posuvné dveř e a doplňků. 8. Malíř ské a natěračské práce V rá mci dokonč ovacích prací nabízíme zá kazníkům také provedení veš kerý ch malíř ský ch a natěrač ský ch prací. Nabídneme Vá m vybrat si velkou š ká lu barevný ch odstínů, ale také několik druhů natěrový ch hmot v různý ch kvalitá ch a standardech. Kroměmalíř ský ch prací zajiš ť ujeme i natěrač ské prá ce nejrůznějš ích povrchů, vč etně speciá lních ochranný ch ná těrů,jako jsou např . protipož á rníná těry.

W W W. I Z O T R A D E . C Z


REFERENCE

H a v e l D ., 4 7 le t , K unčic e p/O: “s fi r m o u IZOtr a d e j s e m b y l v e l i c e s p o k o j e n , N e j v í c e s i c e n í m r y c h l o s ti a k v a l i ty p r o v e d e n ýc h p r á c í ”

H olubov á M ., 4 5 le t , Fr e nšt á t p/R : ” j se m v e l i c e r á d a , že j s m e r e v i ta l i z a c i n a še d o m u p r o v á d ěli p r á v ě s fi r m o u IZOtr a d e - v ř e l e d o p o r u čji v še m ”

Ing.Š v a jda M ., 3 0 le t ,s t a v by v e douc í: “j i ž ř a d u l e t s fi r m o u s p o l u p r a c u j i . M o h u s e v žd y s p o l e h n o u t n a k v a l i tn ě p r o v e d e n é p r á c e a o d b o r n ýp ř í s tu p ”

H a nz e lk a A ., 6 9 le t , Š t r a m be r k : “j se m v e l i c e s p o k o j e n ý. Ře m e s l n í c í b y l i ši k o v n í a o d v e d l i k u s p ěk n é a p o c ti v é p r á c e . M o h u j e n d o p o r u čit”

A x m a n L., 3 2 le t , K opř iv nic e : “j a k o z n a l e c v e s ta v e b n í m o b o r u m o h u o h o d n o ti t z n a čn o u o d b o r n o s t a p r o fe s i o n a l i tu v e v še c h k r o c í c h r e a l i z a c e ”

Ča blov á T., 3 5 le t , Š t r a m be r k : “s r e a l i z a c í j s m e b y l i n a d m í r u s p o k o jení . Celkové provedení a př í s tu p b y l na velmi vysoké úrovni”

W W W. I Z O T R A D E . C Z


Ing.Š v a jda M ., 3 0 le t ,s t a v by v e douc í: “j i ž ř a d u l e t s fi r m o u s p o l u p r a c u j i . M o h u s e v žd y s p o l e h n o u t n a k v a l i tn ě p r o v e d e n é p r á c e a o d b o r n ýp ř í s tu p ”

Ře há k D .,3 5 le t , s t a v e bní doz or : “n a k v a l i tu p r o v e d e n ý p r á c í s e m o h u v žd y s p o l e h n o u t, c o ž j e p r o m ě d ůl e žité p ř i v ýb ěr u r e a l i z a čn í fi r m y ”

J iř íčk ov á H .,3 3 le t , J e s e ník n/O: “h o d n o tí m v e l i c e k l a d n ě r yc h l o s t a h l a v n ě p r e c i z n o s t s j a k o u b y l o z h o to v e n í n a š í fa s á d y p r o v e d e n o ”

Volný M .,4 1 le t , Pa s k ov : “l e p š í fi r m u j s m e si v y b r a t n e m o h l i . M a x i m á l n í s p o k o j e n o s t s o d b o r n o s tí p r a c í . D o b r ýk o l e k ti v. D o p o r u ču j e m e ”

M ik e s k ov á S.,6 0 le t , Fr e nšt á t p/R : “v e l k á s p o k o j e n o s t s p r o v e d e n í m d í l a , b e z p r o b l é m o v ý p r ůb ěr, d o b r á k o m u n i k a c e . D o p o r u ču j i ”

Š ne idr la R .,XX le t , M ěÚ , R ožnov p/R : “d o d r žu j í b e z e z b y tk u vš e c h n y s ta n o v e n é te c h n o l o g i c k é p o s tu p y a r y c h l e r e a g u j í n a p o ža d a v k y i n v e s to r a ”

W W W. I Z O T R A D E . C Z


Kontakt: Z d e n ěk S r n ěn s k ý M a j i t e l s p o l e čn o s t i Te l : + 4 2 0 6 0 3 1 0 3 3 3 2 Email: info@izotrade.cz J a r o s l a v M i ču l e k O b c h o d n í či n n o s t Te l : + 4 2 0 6 0 6 1 9 2 2 4 1 E m a i l : j a r o s l a v. m i c u l e k @ i z o t r a d e . c z O n d ře j R o s a Ve d o u c í s t a v e b Te l : + 4 2 0 7 2 5 4 4 0 5 8 5 Email:ondrej.rosa@izotrade.cz M i c h a l S r n í če k Obchodní zástupce Te l : + 4 2 0 6 0 1 3 6 0 7 9 0 Email:michal.srnicek@izotrade.cz Adresa: Tichá 272, 742 74 Tichá

W W W. I Z O T R A D E . C Z

Katalog IZOtrade 2013  

Přehledný katalog produktů a služeb IZOtrade

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you