Page 1

investicije po mjeri POSEBAN PRILOG ||| lipanj 2012.

Ponuda bankarskih kredita i usluga

Sve o financiranju poduzetništva


investicije po mjeri |||velike tvrtke

Krediti za velike prema dogovoru Iako postoje uvjeti kreditiranja velikih poduzetnika, većina poslovnih banaka velikim klijentima pristupa inidividualno PIŠE: NIKOLINA BULJAN/VLM

V

odeći ljudi velikih građevinskih tvrtki u Hrvatskoj često spominju kako ne mogu izaći na strana tržišta upravo zato što im poslovne banke koje posluju u Hrvatskoj ne žele izdati jamstva za inozemne poslove. Sami nemaju sredstava koja će ih zaštiti, a za dobivanje svakoga većeg posla u inozemstvu danas se traže garancije. Napominju kako nisu nesposobni obavljati posao, već za razliku od drugih građevinara

iz npr. Njemačke i Austrije nemaju banku koja će im izdati jamstvo. Budući da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj premalena za izdavanje više takvih garancija, jedina mogućnost građevinarima, ali i ostalim velikim poduzećima jesu garancije poslovnih banaka. aKTIVNOSTI Ipak, na popisu aktivnosti i usluga koje gotovo sve veće banke u Hrvatskoj nude velikim tvrtka-

9

3

ma nalazi se upravo izdavanje garancija. Ako je već teško dobiti garanciju, situacija je s kreditima i drugim uslugama nešto bolja, no s obzirom na to da je riječ o velikim tvrtkama, gotovo da i nema

Velike tvrtke

Što banke nude velikim tvrtkama

7

Izvoznici

Koliko banke svojim kreditima pomažu izvoz proizvoda

9

Internetsko bankarstvo Kako poslovati s bankom bez ulaska u poslovnicu

13 Male i srednje tvrtke

Poslovne banke u suradnji s HBOR-om financiraju razvoj poduzetništva

16 EU desk

Jesu li banke prve ušle u Europsku uniju

18 DOP

Banke i društveno odgovorno poslovanje

standardnih mjerila, nego sve ide prema dogovoru s bankama. Sg – SplITSKa baNKa Ako ste domaća tvrtka s godišnjim prometom većim od jeda-

PRVE DNEVNE POSLOVNE NOVINE U HRVATSKOJ

Glavni urednik: Darko Markušić urednik PriloGa: Vladimir Nišević uPrava: Boris Trupčević, Radovan Klaić, Sanda Lončar, Prokurist: Renato Ivanuš, Ivana Krajinović ProdaJa oGlaSa: Petra Ivičević-Bakulić, direktorica Jasna Bibić, voditeljica prodaje telefon: 01/6326-013 autori: Josipa Ban/VLM, Tin Bašić, Nikolina Buljan/VLM Grafika: RedPoint fotoGrafiJe: Fotolia i Pixsell lektor: Iva Udiković izdavač: 24sata d.o.o Oreškovićeva 6H/1, 10000 Zagreb telefon: 01/6326-000 telefaks: 01/6326-060 e-mail: redakcija@poslovni.hr tiSak: Tiskara Vjesnik, Slavonska avenija 4, 10 000 Zagreb

pOSebaN prIlOg POSLOVNI DNEVNIK 3


investicije po mjeri |||velike tvrtke

HPB nudi kredite za kupnju, izgradnju, rekonstrukciju i uređenje poslovnih prostora te kredite za financiranje izgradnje FOTOLIA

naest milijuna kuna ili ste strana pravna osoba, diplomatsko ili konzularno predstavništvo, međunarodna misija, predstavništvo strane pravne osobe ili strana udruga, Splitska banka – Societe Generale ponudit će vam, kako stoji na njihovim stranicama, kratkoročni kredit za likvidnost ili okvirni kredit te dugoročni kredit za financiranja trajnih obrtnih sredstava, izvoza, investicija ili nabavu opreme. Osim toga nude još i faktoring, forfeiting, otkup mjenica, osiguranje zaposlenika, leasing, platni promet i upravljanje novcem. ErstE Erste & Steiermärkische banka među nizom usluga za velike tvrtke nudi kratkoročne i dugoročne kredite. Među dugoročne spadaju investicijski krediti za koje se može ostvariti maksimalno 80 posto ukupne vrijednosti investicije. Maksimalan rok dospijeća je do deset godina, a poček je dvije godine. Jedna druga vrsta kredita, tzv. plavo-zeleni kredit, novi je

proizvod banke, koji je kao namjenski kredit investicijskog tipa namijenjen poljoprivrednim gospodarstvima ili prerađivačima poljoprivrednih proizvoda, koji se namjeravaju prijaviti na natječaj u okviru pretpristupnog programa Europske unije – IPARD. Namjena ovoga kredita je zatvaranje financijske konstrukcije poljoprivredno-ribarskoprehrambenih projekata u vidu srednjoročnoga i dugoročnoga financijskog praćenja. Financira se 80 posto ukupne vrijednosti predloženeinvesticije, a maksimalan rok dospijeća je osam godina te je poček dvije godine. rBA Što se investicijskoga kredita u Raiffeisen banci tiče, ona odobrava srednjoročne kredite do tri godine: kunski kredit s valutnom klauzulom, devizni kredit te dugoročne kredite (više od tri godine), kunski kredit s valutnom klauzulom, devizni kredit, iznimno kunski kredit.

PBZ Kada se govori o Privrednoj banci Zagreb, u poslu s velikim tvrtkama nude niz usluga. Već spomenute dugoročne kredite izdaju primjerice za financiranje razvoja tvrtke, za realizaciju investicijskih projekata, kreditiranje proizvodnje za izvoz, za financiranje gradnje stambenih i poslovnih objekata namijenjenih daljnjoj prodaji na tržištu, buyer’s kredite te kreditne programe u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj. Uvjeti se dogovaraju izravno s bankom. HPB Kod Hrvatske poštanske banke u dugoročno kreditiranje spadaju svi krediti s rokom otplate dužim od godine dana. Nude ih za razvoj turističke djelatnosti, za trajna obrtna sredstva, za financiranje izvoza, za kupnju strojeva i opreme. Također nude kredite za kupnju, izgradnju, rekonstrukciju i uređenje poslovnih prostora i objekata te kredite za financiranje stambene izgrad-

nje na temelju rastuće hipoteke. Osnovna karakteristika dugoročnog financiranja jest rok povrata do deset godina. Način povrata je u jednakim ratama, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, a način plaćanja kamata je u ratama, jednokratno, revolving princip ili prema dogovoru s klijentom. otP Što se kreditiranja u OTP banci tiče, ona potpomaže velikim tvrtkama kroz nekoliko modela kredita. Uz standardne dugoročne i kratkoročne kredite tu su i kreditiranja održavanja zajedničkih prostorija stambenih zgrada, projektno financiranje, kreditna linija Hrvatske banke za obnovu i razvoj i poticaji za uspjeh. OTP banka u svojoj ponudi ima dvije vrste kredita za financiranje održavanja zajedničkih prostorija stambenih zgrada, a to su krediti za kreditiranje suvlasnika stambenih zgrada i krediti za kreditiranje upravitelja stambenih zgrada.

Raiffeisen banka odobrava srednjoročne kredite za velike poslovne subjekte do 3 godine – kunski kredit s valutnom klauzulom, devizni kredit te dugoročne kredite za razdoblje od 3 godine i više 4POSLOVNI DNEVNIK P osEBAn Prilog


investicije po mjeri |||izvoznici

Niska kamata za izvoznu konkurentnost podrška banaka izvoznicima najčešće uključuje kreditne i dokumentarne proizvode, no neke potiču i one koji zapošljavaju PIŠE: jOSIPA BAN/VLM

FOTOLIA

I

zvoz je temeljni način oporavka domaćega gospodarstva, pa je svakako važna i podrška koju banke pružaju poduzetnicima u njihovim izvoznim aktivnostima. Podrška banaka izvoznicima najčešće uključuje kreditne i dokumentarne proizvode, no neke, poput Erste banke, izvoznike koji zapošljavaju nove radnike dodatno stimuliraju smanjenjem kamatnih stopa. Donosimo pregled ponude banaka za izvoznike.

Najpovoljniji krediti na tržištu koje Erste&Steiermärkische banka nudi izvoznicima su oni iz izvoznih linija Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Također preko mreže Internacionalnih deskova Erste grupe u središnjoj i istočnoj Europi klijentima nudi podršku i “know how” u razvoju međunarodnih aktivnosti, i to tako da pruža pomoć u otvaranju poslovnih računa u inozemstvu i ostvarivanju kontakata u inozemnim bankama, u prekograničnom financiranju te

pronalaženju poslovnih partnera preko partnerskih banaka u “Erste regiji” i Njemačkoj i sl. krediti za pripremu Krajem prošle godine predstavljen je i program poticanja zapošljavanja. U tom su programu izvoznici koji zapošljavaju nove radnike posebno stimulirani dodatnim smanjenjem kamatne stope za 0,2-postotna boda. Tako se, primjerice, izvoznicima za investicijski kredit do 200.000 eura, ako zaposli jed-

Preko mreže Internacionalnih deskova Erste grupe u središnjoj i istočnoj Europi banka klijentima nudi podršku i ‘know how’

nu osobu, kamatna stopa smanjuje za 0,4 posto te za 1,2 posto ako zaposli više od pet osoba. Paleta proizvoda Privredne banke Zagreb (PBZ) namijenjena izvoznicima uključuje kredite za pripremu izvoza te za sam izvoz preko kredita kupca (Buyer’s Credit), izvoznog faktoringa i forfaitinga. Naime, PBZ je član Factors Chain Internationala (FCI), najvećega međunarodnog udruženja faktora koje faktoringom financira poduzeća koja izvoze u Italiju, Njemačku, Austriji, Francusku, Veliku Britaniju i slično. Izvozni faktoring najbolji je način kratkoročnog financiranja izvoznika jer se isplata deviznih sredstava obavlja odmah nakon prezentacije izvozne fakture i carinske deklaracije. Izvozni forfaiting predstavlja poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 7


investicije po mjeri |||izvoznici

otkup kratkoročnih i srednjoročnih potraživanja. Tako izvoznik dolazi do novčanih sredstava prije stvarne naplate ostvarenog izvoza te prebacuje na PBZ kao forfaitera kreditni, tečajni i ostale rizike u poslovanju s inozemstvom. iZDaVanJe JamstaVa Kreditni kupac (Buyer’s Credit) namijenjen je potpori i unapređenju izvoza kojim PBZ odobrava kredit uvoznikovoj banci, odnosno uvozniku, uz osiguranje policom osiguranja od komercijalnih i političkih rizika, koju izdaje HBOR u korist PBZ-a. Kreditom se financira izvoz robe i usluga hrvatskog podrijetla. Usto PBZ obavlja poslove s dokumentarnim akreditivima i svim vrstama jamstava kojima izvoznici mogu zaštititi i osigurati naplatu svojih izvoznih potraživanja. Hrvatska poštanska banka kreditnim i dokumentarnim proizvodima pruža potporu izvoznicima. Iz-

FOTOLIA

dvajaju se krediti za financiranje pripreme i realizacije izvoznih poslova po principu revolvinga na bazi deviznog priljeva koji izvoznicima omogućuju uravnoteženi novčani tok i povećanje efikasnosti poslovanja. Usto je izvoznicima

na raspolaganju i postojeći model kreditiranja preko HBOR-ova programa kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova, kao i mogućnost osiguranja potraživanja policom osiguranja kod HBOR-a. Raiffeisen banka plasira kredite krajnjim korisnicima za pripremu izvoza, izvoz ili za cijeli ciklus, od pripreme izvoza do naplate izvoznog posla. Uz standardnu ponudu koja nudi optimalno rješenje za kreditiranje obrtnoga kapitala te financiranje investicijskih ulaganja na rok i do deset godina, banka nudi i razvojne programe kreditiranja u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, jamstvenim agencijama te lokalnim zajednicama, općinama te HBOR-om, EBRDom, EIB-om i IBRD-om. U svojoj ponudi posebno ističu suradnju sa

PBZ FAKTORING DRUGI NAZIV ZA LIKVIDNOST domaÊi faktoring B izvozni faktoring B ostali otkupi RadniËka 44, Zagreb B faktoring@pbz.hr tel. 01 636 4114, 01 636 4113; fax. 01 636 4103

8 POSLOVNI DNEVNIK poseban prilog

OTP banka izvoznicima nudi uslugu dokumentarne naplate (inkaso) uz niske troškove

spomenutim razvojnim bankama na temelju kojih RBA nudi specijalizirane kredite za financiranje obrtnih sredstva namijenjenih pripremi izvoza, izvozu i cijelom ciklusu, uz vrlo konkurentne uvjete za krajnjega korisnika. Ovo financiranje namijenjeno je i obrtnicima i zadrugama, a ne samo trgovačkim društvima. troŠaK naplate OTP banka izvoznicima nudi uslugu dokumentarne naplate (inkaso). Prednosti dokumentarne naplate pred drugim instrumentima osiguranja plaćanja su relativno mali troškovi, jednostavna procedura te podjednak rizik za poslovne partnere. Svojim klijentima OTP banka pruža podršku i u akreditivnom poslovanju te nudi mogućnost osiguranja naplate izvoza na rizična tržišta. Nude i usluge garancije te sudjeluje u programu EBRD-a u osiguranju od rizika naplate u trgovini s inozemnim partnerima iz 26 zemalja. Splitska banka kao članica Factor Chain Internationala (FCI) izvoznicima pruža uslugu međunarodnog faktoringa u zemljama Europske unije po standardima i pravilima te grupacije (tzv. dvofaktorski sustav). Također u svojoj ponudi nude otkup potraživanja na temelju dokumentarnog akreditiva s odgođenim plaćanjem, odnosno forfeiting.


investicije po mjeri |||Internet bankarstvo

Danas je situacija takva da oni koji su imali osobne bankare na ‘speed dialu’ sada bankovne račune vode internetom PIŠE: NIKOLINA BULJAN/VLM

FO TO LIA

Umjesto u poslovnicu odlazi se na internet

K

ada je prije desetak godina internetsko bankarstvo počelo hvatati zamaha u Hrvatskoj, vrhunac korištenja tih usluga bila je provjera stanja računa te eventualno plaćanje režija. Danas je situacija takva da oni koji su imali osobne bankare na “speed dialu” sada bankovne račune vode u potpunosti internetom. Za izbjegavanje čekanja u redovima i zivkanja banaka zaslužne su upravo banke. Prema podacima koje smo dobili od Pri-

vredne banke Zagreb (PBZ), oni su svoje internetsko bankarstvo PBZ365@NET uveli u poslovanje još 2000. godine. KUpoVanJe DioniCa Ističu kako u prilog kvalitete usluge govori i to što je nji-

hovo internetsko bankarstvo zahvaljujući korištenju napredne dvofaktorske autentikacije najsigurniji oblik elektroničkog bankarstva za koji je PBZ među prvima u regiji i u Hrvatskoj dobio certifikat za sigurnost ISO 27001:2005. Na popisu usluga

navodi se da pomoću interneta možete imati pristup svim svojim bankovnim računima, plaćati (komunalne) račune, plaćati doznakom, obavljati platni promet prema inozemstvu, ugovarati trajne naloge, ugovarati raskid kunskih i deviznih oročenja,

Privredna banka Zagreb svoje je internetsko bankarstvo PBZ365@NET uvela u poslovanje još 2000. godine poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 9


investicije po mjeri |||Internet bankarstvo

đaje s mogućnošću “Slikaj i plati”. Aplikacijom se uređajima iPhone ili Android fotografira uplatnica, a platni nalog se automatski popunjava. Riječ je o, navode u Ersteu, apsolutnom novitetu na hrvatskom tržištu. K tomu korisnici nove aplikacije mogu koristiti za navigaciju, dobiti prikaz svih bankomata i poslovnica Erste banke, brzo prijaviti nestanak kartice i koristiti grafički prikaz priljeva i odljeva na računu. “Erste banka iz godine u godinu bilježi porast broja korisnika Erste mBankinga, usluge mobilnog bankarstva. Zaključno do 30. travnja 2012. Erste banka zabilježila je 21.024 fizičke osobe, korisnika Erste mBanknga usluge mobilnog bankarstva, što je u odnosu na broj korisnika na kraju travnja 2011. godine povećanje od 34,15%. Uz to od sredine prosinca prošle godine, otkako je Erste banka klijentima ponudila novu mBanking aplikaciju za uređaje iPhone i Android, 11.337 korisnika preuzelo je aplikaciju”, navode u Erste banci.

Zaključno do 30. travnja 2012. Erste banka zabilježila je 21.024 fizičke osobe, korisnika usluge Erste mBankinga

predati zahtjeve za ugovaranje stambene štednje, uplatiti rate kredita te imati uvid u detalje kredita, ugovarati police osiguranja itd. Kao posebnosti u segmentu internetskog bankarstva navode uslugu i-Račun, koja objedinjuje elektroničku uplatnicu i elektronički račun te zamjenjuje tradicionalnu poštansku distribuciju papirnatih računa na kućnu adresu, te uslugu PBZ Investitor, koja objedinjuje burzovne aktivnosti. Tako preko PBZ Investitora možete trgovati vrijednosnim papirima na Zagrebačkoj burzi, voditi izračun vrijednosti klijentove imovine te voditi prijenos sredstava na transakcijski račun i obratno. TRAJNI NALOZI Popis usluga koje sadrži internetsko bankarstvo SG – Splitske banke je poduži. Internetsko bankarstvo u Splitskoj banci obuhvaća standardnu provjeru stanja računa, raspoloživih sredstava, limita po računu, rezervacije sredstava i stanje prethodnog dana te izdavanje i provođenje naloga za plaćanje u domaćem platnom prometu (unutar i izvan banke). Također možete formirati i kori10 POSLOVNI DNEVNIK POSEBAN PRILOG

FOTOLIA

stiti se predlošcima za plaćanje i internim trajnim nalogom (među računima korisnika), možete slati i primati poruke kroz sigurni kanal, informacije o važećoj tečajnoj listi i listi poslovnica, imati uvid u popis korisnika usluge (osnovnog i dodatnih) te mogućnost zahtjeva za izmjenom PIN-a. PLAĆANJE RAČUNJA Uz standardne usluge internetskog bankarstva Erste&Steiermärkische Bank hvali se novitetima, među koje se ubrajaju besplatne aplikacije mobilnog bankarstva za smartphone ure-

Na Volksbankinu računu B-Free građani mogu primati bilo kakvu doznaku iz Hrvatske ili inozemstva

MOBITEL ZAMIJENIO TOKEN Novost internetskog bankarstva u Hrvatskoj poštanskoj banci je mToken. Riječ je o aplikaciji koja mobilnim telefonima omogućuje sve funkcionalnosti standardnog token uređaja za pristup internetskom bankarstvu. Što to zapravo znači? Prema onome što piše na HPB-ovim internetskim stranicama, aplikacija zapravo ukida potrebu za smart karticom, čitačem iil tokenom, dovoljno je imati mobilni telefon s pristupom internetu. Svi dosadašnji korisnici tokena mogu svoj uređaj, bez naknade, zamijeniti mToken uslugom u svim poslovnicama banke. Što se poslovnih korisnika tiče, prednosti HPB Internet bankarstva za poslovne subjekte su rad s računima više vlasnika, što je korisno za računovodstvene servise, mogućnost promjene ovlasti rada po računima korisnika usluge, a naknade za provo-

Po go da je od on

đen id ter nu sm

PR Svo kar iDi gu i d kre dak ip gu log dev ku la u nar te kar

nic mT An tok

SA B-F koj int se kre za

po koj sko stv vat Re


ati”. one niski eu na

kaiju, ai prititi eva

u oriuge no nka songa što na veine o je diza 337 ju”,

EN tva i je oja uje nog etavo

na rakim, no priašvoj niti ov-

ika net kte ka, veene nivo-

investicije po mjeri |||Internet bankarstvo

Počevši od 2005. godine pa do danas, OTP banka je dobila više od 42.000 online klijenata đenje transakcija su, spominju, i do pet puta niže nego na šalterima banke ili Fine. Također nude pristup usluzi tokenom ili smart karticom. PREGLED STANJA RAČUNA Svoju uslugu internetskog bankarstva Raiffeisen banka naziva iDirekt. Ukratko, iDirekt omogućava pregled stanja kunskih i deviznih računa, depozita i kredita, pregled prometa i izvadaka po računima, zadavanje i pregled platnih naloga (mogućnost zadavanja platnih naloga unaprijed), kupoprodaju deviza, oročavanje sredstava, kupnju, prodaju i pregled udjela u investicijskim fondovima te naravno pregled stanja, prometa te izvadaka po RBA kreditnim karticama. Za iDirekt, kako stoji na stranicama banke, treba posjedovati mToken aplikaciju za iPhone i Android uređaje ili obični RBA token. SAMO INTERNETSKI RAČUN B-Free naziv je štednog računa koji se može voditi samo preko interneta. U Volksbanci kažu da se kamatna stopa za taj račun kreće od 3,25 do 3,40% godišnje za štednju po viđenju. “Riječ je o štednom računu po viđenju u kunama ili eurima kojim se posluje preko internetskog bankarstva tako da je sredstva s računa moguće prebacivati na referentni račun klijenta. Referentni račun je tekući ili de-

vizni račun za građane, odnosno poslovni račun za pravne osobe otvoren u bilo kojoj banci u Republici Hrvatskoj, što znači da za poslovanje računom B-Free ne treba mijenjati poslovnu banku”, kažu u Volksbanci. Sredstva su klijentu dostupna u svakome trenutku te s njima može slobodno raspolagati, a istodobno ostvaruju znatno višu kamatnu stopu od klasične štednje po viđenju koja ostaje nepromijenjena bez obzira na iznos sredstava na računu. Za ovaj račun također ne postoje ni propisani minimum ni maksimum stanja na računu. Na računu B-Free Volksbanke fizičke osobe mogu primati bilo kakvu doznaku iz Hrvatske ili inozemstva, što znači da se na B-Free račun u kunama mogu primati plaća ili mirovina, odnosno mirovina iz inozemstva na B-Free račun u eurima. 11.000 WEB-KARTICA Počevši 2005. pa do danas, OTP je dobio više od 42.000 online klijenata, a mjesečno ti korisnici naprave više od 125.000 financijskih transakcija. Usluge koje obuhvaća njihovo internetsko bankarstvo eLEMENT@ uključuje uvid u stanje i promet po svim računima klijenta, čekovima, kreditima, oročenjima, punomoćima, jamstvima i ugovorenim trajnim nalozima te pregled podataka Vise i MasterCard charge kartica, kao i kreditnih kartica Visa web prepaid, karticama koje omogućuju sigurnu kupnju internetom, koje banka ima u svojoj ponudi. Trenutno OTP banka ima 11.000 izdanih Visa web prepaid kartica, a promet po tim karticama neprestano raste što potvrđuje njihovu dobru prihvaćenost. Kartice se, prema očekivanju, koriste najviše za kupnju na internetu (70 posto od ukupnog prometa karticama čini kupnja internetom), a i najveći udio od ukupne internetske kupnje otpada na Visa web prepaid karticu. POSEBAN PRILOG POSLOVNI DNEVNIK 11


investicije po mjeri |||mali i srednji poduzetnici

Posebne ponude za financiranje poduzetništva Sve poslovne banke su uključene u programe kreditiranja Hbor-a piše: JOSipA BAN/VLM

M

alim i srednjim poduzetnicima banke nude razne pakete financiranja poslovanja. Gotovo sve banke ističu individualan pristup klijentima, a i gotovo sve su uključene u programe kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Nude razne vrste kredita namijenjene razvoju turizma, poljoprivrede, a neke su uključene, u suradnji s državnim institucijama, i u lokalne projekte razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Hrvatska poštanska banka (HPB) malim i srednjim poduzetnicima osim financijske potpore pruža i savjetodavnu pomoć. Financijska potpora ove banke omogućuje malim i srednjim poduzetnicima oročavanje svih vrsta

depozita, dostupnost proizvoda povezanih s obavljanjem platnog prometa u zemlji i inozemstvu, otvaranje kunskih i deviznih računa te internetsko i kartično bankarstvo. Svojim klijentima HPB nudi različite modele kratkoročnog i dugoročnog financiranja, koja uključuju eskont mjenice, otkup potraživanja te izdavanje garancija i dokumentiranih akreditiva. dogradnja objekata Uz ponudu kredita iz HPB-ove ponude banka surađuje i s drugim državnim institucijama. Sudjeluju u novom programu kreditiranja razvoja gospodarstva Hrvatske banke za obnovu i razvitak te u programu mikrokreditiranja poduzetnika Hrvatske agencije za malo gospodarstvo. Malim i sred-

njim poduzetnicima koji se bave turističkom djelatnošću HPB nudi kredite za razvoj turističke djelatnosti. Pružaju im se krediti u iznosu do milijun kuna uz rok otplate do 10 godina te uz mogućnost ugovaranja početka do 12 mjeseci. Mogu se iskoristiti za kupnju, izgradnju ili dogradnju novih kapaciteta, adaptaciju i opremanje turističkih, sportskih i ugostiteljskih kapaciteta. Zatim za kupnju plovila i opreme u svrhu iznajmljivanja, kao i za obrtna sredstva do najviše 30 posto od iznosa odobrenoga kredita. I u ovom segmentu HPB surađuje s HBOR-om kroz liniju potpore turističkom sektoru, razvojem turističkoga obiteljskoga gospodarstva, za pripremu turističke sezone i sl. Tu su krediti i za poljoprivrednike, odnosno tzv. agroponuda. Ona obuhvaća

FOTOLIA

poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 5


investicije po mjeri |||mali i srednji poduzetnici

otvaranje i vođenje transakcijskog računa, internetsko bankarstvo bez naknade, korištenje Visa Business kartice bez upisnine te kredit za razvoj gospodarske djelatnosti dostupan za više namjena. Volksbank malim poduzetnicima nudi financijsku podršku paketom za optimalizaciju financija. Posebnost tog paketa je njegov individualni pristup svakom malom poduzetniku. Tako na temelju razgovora s klijentom te uvidom u poslovnu dokumentaciju, što je besplatno, Volksbank svakom klijentu nudi optimalnu kombinaciju proizvoda i usluga radi smanjenja financijskih troškova poslovanja. Nude i mogućnost ostvarivanja dodatnih prihoda na bazi preporučenog ulaganja u različite vrste depozitno-ulagačkih proizvoda. lokalna zajednica Daljnja ponuda banke namijenjena malim i srednjim poduzetnicima uključuje investicijske kredite, kredite za trajna obrtna sredstva, dopuštena prekoračenja po poslovnom računu, okvirno kreditiranje povezano s izdavanjem jamstava, pisama namjere i akreditiva, hedging, kratkoročno kreditiranje za obrtna sredstva itd. Kamatna stopa također se dogovara na individualnoj razini. I Volksbank je potpisnik većine linija u suradnji s HBOR-om te sudjeluje u njegovoj liniji financiranja poduzetnika početnika. Financijski proizvodi koje Erste&Steiermärkische banka nudi malim i srednjim poduzetnicima odnose se na financiranje tekućeg poslovanja, investicijske aktivnosti poduzetnika, projektno financiranje te akreditivnogarantne poslove. Iste proizvode banka nudi i u suradnji s drugim financijskim institucijama poput HBOR-a, EIB-a, IBRD-a, HAMAG-a. I ova banka nudi indi-

vidualan pristup svakom klijentu kreirajući kombinaciju proizvoda sukladno potrebama poslovanja klijenata. Nude i uslugu očuvanja, odnosno stvaranja dodatne zarade za što unutar banke postoje stručni timovi koji poduzetnicima prenose potrebna znanja. Erste banka potpisnik je ugovora s jedinicama lokalne i regionalne samouprave te Ministarstvom gospodarstva o suradnji na projektima financiranja malog i srednjeg poduzetništva. Riječ je o lokalnim projektima razvoja maloga gospodarstva i mikrokreditiranja, kojim proizvodni obrti, mala i srednja trgovačka društva te za- kom za obnovu i razvoj (EBRD), i druge mogu dobiti kreditne linije to u svrhu podrške konkurentnosti za unapređenje poslovanja (kup- i poticanja razvoja malih i srednjih nju, izgradnju ili uređenje gospo- poduzetnika, dostizanja standardarskih objekata, nabavu opreme da EU te financiranja hrvatskih i sl.). U ovom kreditnom paketu izvoznika. Prema ugovoru PBZ-a kamatnu stopu subvencionira s EBRD-om banci su osiguraMinistarstvo gospodarstva te žu- na dodatna sredstva u iznosu od panije i gradovi te 20 milijuna eura se ona u prosjeku namijenjena daljkreće između 3 i njem kreditiranju 4 posto. Također malih i srednjih otplata kredita poduzeća. PBZ u ovom slučaju je jedina banka može biti tromjeu Hrvatskoj koja milijuna eura sečna ili polugosudjeluje u ovom dišnja. Ako je riječ EBRD-ovu provrijednost je o malom gospogramu. Također darstvu, kreditna su u travnju ove kreditne linije sredstva se odogodine Europski bravaju u iznosu SG – Splitske banke investicijski fond od 200.000 do (EIF) i PBZ svepet milijuna kuna na rok od 10 go- čano potpisali ugovor o jamstvu dina. Ako je pak riječ o mikrokre- iz Okvirnog programa za konkuditiranju, sredstva se odobravaju u rentnost i inovacije (CIP), kojim se iznosu od 35 do 200.000 kuna na potpomaže malo poduzetništvo. rok od pet godina, uz mogućnost počeka od jedne godine. U Pri- kreditne kartice vrednoj banci Zagreb u svojoj po- Radi olakšavanja svakodnevnog nudi za male i srednje poduzetnike poslovanja malim i srednjim posebno ističu kreditne linije koje poduzetnicima Raiffeisen banomogućuju korištenje sredstava iz ka nudi mikrokreditiranje kroz fondova EU, koje su do sada reali- paket proizvoda pod nazivom zirane s Europskom investicijskom RBA Komplet. Prednost proibankom (EIB) i Europskom ban- zvoda iz RBA Kompleta je brzo i

25

Prema ugovoru PBZ-a s EBRD-om banci su osigurana dodatna sredstva u iznosu od 20 mil. eura, namijenjena malim i srednjim poduzećima 14 POSLOVNI DNEVNIK poseban prilog

FOTOLIA

efikasno odobrenje proizvoda po pojednostavljenoj proceduri u roku od 48 sati. Uključuje četiri osnovna proizvoda: dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu, kredit po izboru, poslovnu MasterCard karticu, internetbankarstvo i novu uslugu eDEAL Kredit po izboru, koja je optimalno rješenje za financiranje trajnijih potreba za obrtnim sredstvima, na rok do 10 godina, s fleksibilnim rokom otplate. RBA uspješno surađuje s Ministarstvom gospodarstva, Ministarstvom turizma, HBOR-om te s lokalnim zajednicama i općinama na kreditiranju malih i srednjih poduzetnika radi razvojnih planova i investicija za obrtnike, male i srednje poduzetnike. Također u suradnji s Europskom investicijskom bankom (EIB) nudi kreditne linije za financiranje investicijskih projekata, čiji troškovi ne prelaze 25 milijuna eura. Société Générale – Splitska banka malim i srednjim poduzetnicima nudi širok spektar financiranja kratkoročnim i dugoročnim kreditima. Od kratkoročnih kredita izdvajaju kunske i devizne revolving kredite te kratkoročne kredite za obrtna sredstva. Dugoročni investicijski krediti mogu se realizirati kao čisti komercijalni krediti redovnim bankovnim kanalima, ali i različitim modelima tzv. županijskih kredita, od kojih su najčešći po programu “Lokalni projekti razvoja – malo gospodarstvo” te “Zeleni krediti namijenjeni poljoprivrednom sektoru i agroturizmu.


investicije po mjeri |||EU orijentacija

EU desk domaćih S banaka ulaznica za Europu

po raz i dr po dav pri svi

van uE zak na EU des ko vit ma un fin

banke su odlučile osnovati razne službe koje klijentima redovito daju sve potrebne informacije povezane s europskom unijom i njezinim fondovima PIŠE: TIN BAŠIĆ

Ur Pri 20 lizi sto for fon nji

EU ma jih pro Eu gra no izn ju

FOTOLIA

gra ma Eu i ra can reg ra us

16 POSLOVNI DNEVNIK poseban prilog


investicije po mjeri |||EU orijentacija

S

ve bližim ulaskom u Europsku uniju postalo je jasno koliko je uključenje u tu gospodarsku i političku zajednicu ključno za razvoj domaćega gospodarstva i države. Tu važnost razni su gospodarski subjekti prepoznali još davno i shvatili koliko je nužno pripremiti se za taj ulazak na svim razinama. Banke su se osim prilagođavanja poslovnih procesa s onima u EU, ali i usklađivanja s novim zakonskim regulativama koje su napisane u skladu s direktivama EU odlučile sredinom prošlog desetljeća osnovati razne službe koje su svojim klijentima redovito davale sve potrebne informacije povezane s Europskom unijom, fondovima i načinima financiranja i poslovanja.

FOTOLIA

URED OD 2005. Privredna banka Zagreb je 2005. godine osnovala specijalizirani ured EU desk jer je postojala potreba klijenata za informacijama o pretpristupnim fondovima EU i mogućnostima njihova korištenja. Od početnih informacija o EU i pretpristupnim fondovima desk je proširio opseg svojih aktivnosti i na strukturiranje programa s razvojnim bankama Europske unije. Ovisno o programu klijenti mogu nepovratno dobiti od 5 do 20 posto od iznosa kredita koji im se isplaćuju nakon završetka projekta. Trenutno su aktualni programi poticanja konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), program poticanja razvoja jedinica lokalne i regionalne samouprave i sektora malih i srednjih poduzetnika u suradnji s Europskom investi-

Hypo banka je svoj EU desk osnovala u travnju prošle godine, a namijenjen je informiranju i savjetovanju klijenata FOTOLIA

cijskom bankom (EIB), poticanje energetske učinkovitosti s EIB-om te poticanje hrvatskih izvoznika s EBRD-om. Također se PBZ nedavno uključio u okvirni program za konkurentnost i inovacije (CIP program). Na temelju jamstva tog programa PBZ je strukturirao novi proizvod za mikroklijente (EU sinergo kredit), koji pod povoljnijim uvjetima omogućuje kreditiranje obrtnika i poduzetnika koji zapošljavaju manje od 10 djelatnika i ostvaruju godišnji prihod do 10 milijuna kuna. Erste banka u sklopu aktivnosti EU deska, koji posluje u sklopu Sektora gospodarstva od 2006. godine, klijente obavještava o programima EU i mogućnostima ostvarivanja nepovratnih potpora ili dobivanja posla na projektima koji se iz tih programa financiraju. Desk provodi istraživanja klijentovih potreba za financiranjem projekata te eventualno sugerira relevantan izvor sufinanciranja iz fondova EU.

Desk Europske unije Banco Popolare Croatia namijenjen je informiranju obrtnika, malih i srednjih poduzetnika o raspoloživim sredstvima unutar pretpristupnih fondova Europske unije. TEMaTsKE pREZEnTaCiJE Hypo-Alpe-Adria banka je svoj EU desk osnovala u travnju prošle godine, a namijenjen je za informiranje i savjetovanje klijenata o mogućnostima financiranja sredstvima iz fondova EU. Unatoč velikom interesu javnog i privatnog sektora za povlačenjem nepovratnih sredstava iz fondova EU u svakodnevnom poslovanju pokazala se potreba educiranja klijenata i potencijalnih klijenata o mogućnostima koje im se nude u pretpristupnom razdoblju te razdoblju punopravnog članstva kada će biti dostupni višestruko veći iznosi za sufinanciranje projekata. Stoga je EU desk Hypo banke održao niz tematskih prezen-

Zagrebačka banka za klijente koji sudjeluju na natječajima ili javnim pozivima u okviru pretpristupnih programa izdaje garancije

tacija i edukacija te konferencija o fondovima EU kao što su, primjerice, Dani otvorenih vrata, u čijem je okviru održan besplatan ciklus predavanja za predstavnike javnog i privatnog sektora. Na EU Desku Hrvatske poštanske banke (HPB) može se doznati sve o natječajima EU i kako se na njih prijaviti, koje su mogućnosti kreditiranja za korisnike IPARD programa, o natječajima EU i proceduri javne nabave u okviru natječaja EU. Stoga HPB nudi usluge pripreme projektne dokumentacije, u što ulazi asistencija u apliciranju i izradi poslovnih planova, financiranje projekata za koje je dio povučenih sredstava od Europske unije nepovratan, ali se kao i kod ostalih banaka isplaćuju nakon provedbe projekta. Zagrebačka banka za klijente koji sudjeluju na natječajima ili javnim pozivima u okviru pretpristupnih programa PHARE, ISPA i IPA izdaje garancije sukladno s pravilima ugovaranja Europske komisije. Ovisno o vrsti ugovora usluge, roba, radova ili dodjele nepovratnih sredstava, Zagrebačka banka za sudjelovanje na natječajima i provedbu projekta izdaje garancije za ozbiljnost ponude, povrat avansa, dobro izvršenje posla i oslobođenje od garantnog depozita. pOsEban pRilOg POSLOVNI DNEVNIK 17


investicije po mjeri |||Banke i DOP

DOP ključan za razvoj bankarskog tržišta najbolje hrvatske banke svakodnevno svoj način poslovanja prilagođavaju sve višim standardima kako bi prema klijentima bile odgovornije PIŠE: TIn BaŠIć

D

ruštveno odgovorno poslovanje (DOP) ne temelji se samo na pažnji i vraćanju zajednici ili potpomaganju projekata raznih građanskih udruga, nego je riječ i o brizi za vlastite zaposlenike, okoliš, za poboljšavanje komunikacijskih kanala te kvalitete proizvoda. Najbolje domaće banke svakodnevno svoj način poslovanja prilagođavaju sve višim standardima kako bi prema svojim klijentima i u zajednici u kojoj posluju bile odgovornije. Erste 18 POSLOVNI DNEVNIK poseban prilog

banka je DOP usmjerila prema četiri osnovne skupine sudionika: klijentima, zaposlenicima, društvu i zajednici te okolišu. Tako klijentima nude investicijske kredite za zapošljavanje, što je posebnost, te kreditne linije po smanjenoj kamatnoj stopi kompanijama koje dodatno zaposle određen broj novih ljudi. Tu je i mogućnost mikrofinanciranja za nezaposlene osobe s kvalitetnom poduzetničkom idejom s područja Osijeka i okolnih gradova, koji zbog specifičnosti svojeg statusa teže mogu zadovoljiti standardne uvjete za

dobivanje kredita. Zaposlenici banke osim raznih programa edukacije i treninga imaju mogućnost koristiti dodatne medicinske usluge te preventivna ci-

11

milijuna kuna RBA je izdvojio za 365 projekta

jepljena na trošak banke, poput onog protiv gripe. Također su zaposlenici banke prošle godine pokrenuli “Projekt za PET”. Riječ je o projektu organiziranog prikupljanja plastične ambalaže u Erste poslovnom centru u Zagrebu, koji se provodi u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije. VriJeDnosT DonaCiJa Erste banke je prošle godine donirala i sponzorirala ukupno 7,3 milijuna kuna vrijedne projekte. Privredna banka Zagreb (PBZ) svojim djelovanjem želi ispuniti

po nik ta, zaj oko no

do ku ku je, bro po pro Pri tar 70 mi diš jem Jan

ne za Mu


u

ŠIć

put su ine Rinog aže Zanji lu-

do7,3 kte. BZ) niti

investicije po mjeri |||Banke i DOP

pa je PBZ bio glavni pokrovitelj izložbe “Art déco i umjetnost u Hrvatskoj između dva rata”. Hrvatska poštanska banka (HPB) društvenu odgovornost iskazuje kroz nekoliko segmenata: brigom za zaposlenike i ulaganjem u njihovo osposobljavanje i razvoj, transparentnim poslovanjem i dostupnošću klijentima, pružanjem potpore zajednici u kojoj posluje preko donacija i sponzorstava te brigom za očuvanje okoliša. Tako je HPB u posljednje tri godine dio projekta stipendiranja studenata u Hrvatskoj. Prošle je godine održana deseta jubilarna “Top stipendija za top studente”. Također je banka dvije godine zaredom nagrađena “Zlatnim indeksom”, prema izboru sedam studentskih udruga zagrebačkog sveučilišta. FOTOLIA

potrebe i očekivanja svih sudionika, od brige za potrebe klijenata, zaposlenika, razvoja lokalne zajednice, preko brige za zaštitu okoliša do stvaranja nove vrijednosti za dioničare. Ta je banka prošle godine donirala ukupno 11,5 milijuna kuna s kojima su podržani mnogi kulturni događaji i manifestacije, sport, znanost i obrazovanje, brojne humanitarne udruge i pojedinci. Najviše su donirani projekti društvene solidarnosti. Primjerice, Zakladi za humanitarno razminiranje donirano je 700.000 kuna za razminiranja minski sumnjive površine u središnjem dijelu Vukovarsko–srijemske županije, u općini Stari Jankovci. Također je PBZ prošle godine dodijelio 8,5 milijuna kuna za sponzorstva. Surađivali su s Muzejom za umjetnost i obrt

neVlaDine UDrUge Prije četiri godine HPB je postao član i potpisnik inicijative UN Global Compact, najveće svjetske inicijative na području društveno odgovornog poslovanja. Isto tako HPB donira razne humanitarne organizacije i udruge kao što su Centar za odgoj i obrazovanje “Juraj Bonači” i Udruga roditelja djece s posebnim potrebama “Put u život – PUŽ”. Kao članica Hrvatske udruge banaka, HPB je podržao projekt besplatnih radionica za građane “Kako upravljati primanjima i troškovima”, koji se u Hrvatskoj provodi gotovo pet godina. Cilj radionica je naučiti građane kako donositi financijske odluke, kako odrediti kratkoročne i dugoročne ciljeve te kako uravnotežiti svoja sredstva i želje s obzirom na prihode i rashode. Za Hypo-Alpe-Adria banku društveno odgovorno poslovanje nije obveza, već pitanje moralnog

Hrvatska poštanska banka je u posljednje tri godine dio projekta stipendiranja studenata u Hrvatskoj

Karlovačka banka sudjeluje u humanitarnoj akciji Štedim i darujem – zajedno do cilja s lokalnim partnerima

opredjeljenja pojedinca i poslovnih subjekata te stoga već više od 15 godina donacijama, sponzorstvima i suradnjom s brojnim udrugama i ustanovama pomaže zajednicama diljem Hrvatske. Hypo banka se opredijelila za princip donacija i pomoći manjim i manje eksponiranim slučajevima te podržavaju hvalevrijedan rad raznih nevladinih udruga te projekte diljem Hrvatske koji teško dolaze do financijske pomoći. Karlovačka banka sudjeluje u humanitarnoj akciji “Štedim i darujem – zajedno do cilja” kojom je s partnerima, Karlovačkom županijom i Gradom Karlovcem, prikupljeno milijun kuna za opremanje dječjeg odjela karlovačke bolnice te za gradnju dječjeg vrtića na Turnju. Bolnicu u Karlovcu donirala je nedavno i SG – Splitska banka. Toj je ustanovi uručeno 30.000 kuna. Inače, Splitska banka u stopostotnom je vlasništvu Societe Generalea koji poslovanje temelji na pet postavki DOP-a: visokokvalitetnom pristupu

usmjerenim na potrebe klijenata i konstantnoj brizi za njihovim zadovoljstvom; čvrstom sustavu korporativnog upravljanja koji se konstantno prilagođava potrebama i zahtjevima društva u kojem posluje; konstantnom ojačavanju sustava upravljanja rizika i procesa interne kontrole; strogoj politici usklađenosti kako bi se osigurala trajna uspješnost grupe, grupa također njeguje kulturu inovativnosti, koja nastoji svakog zaposlenika uključiti u napredak i razvoj grupe.

Za Hypo-Alpe-Adria banku DOP nije obveza, već pitanje moralnog opredjeljenja pojedinca i poslovnih subjekata

poTiCaJ ZaposleniCiMa Banco Popolare pokrenuo je “BPC zeleni projekt”. Riječ je o suradnji sa Savezom za energetiku Zagreba s početkom 2011., a cilj je certificirti cijelu mrežu poslovnica sukladno normi “GREEN LABEL – PROOF OF SUSTAINABILITY”. Oznaka se odnosi na efikasnost vodnog i komunalnoga gospodarenja, energetsku potrošnju i atmosferski utjecaj i slično. Raiffeisen banka pruža podršku brojnim projektima i inicijativama koji su usmjereni humanitarnim sadržajima, obrazovanju te projektima koji su namijenjeni djeci i mladima. Od 2006. do kraja prošle godine RBA je donacijama poduprla oko 365 projekata za koje je izdvojila više od 11 mil. kuna. poseban prilog POSLOVNI DNEVNIK 19


Investicije po mjeri - lipanj 2012.  

Investicije po mjeri, listalica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you