Page 1

hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga 

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

zagrebaÄ?ka burza d.d.


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA HANFA R A V L J A N J A KHrvatska O D Eagencija K S zaKnadzor O R financijskih P O R A usluga TIVNOG R P O R A T I V N O G croatian U P Rfinancial A V Lservices J A Nsupervisory J A K Oagency DEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA R A V LJ A NJA KODEKS KORPORATIVNOG ko d e ks korporativnog uprav ljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS K DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP UPRAVLJANJA KODEKS KOR ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O R A T I V N O G Primjena U P R A Kodeska V L J Akorporativnog N J A K O upravljanja D E K S Kpredstavlja O R P Ovrhunac R A T Ikulture V N Okorporativnog G UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R Pupravljanja, O R A T I aVkorporativne N O G U menadžere P R A V Lsvrstava J A N uJ menadžere A K O Dprvoga E K Sreda.KKodeks O R Pnije ORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK potpore dioničara, E K S K O R P O R A T I V N O G samo U P Rpopis A Vpravila L J A dobrog N J A ponašanja, K O D E već K Sje toKinstrument ORPOR A T I prava VNO G UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R Ppovećanja O R A T učinkovitosti I V N O G menadžere, U P R A ali V Li podrška J A N stabilnosti J A K Okompanije. DEKS KORPORATIVNO se R za A transparentnost A T I V N O G U P R A V L J A N JOnaj A tko K primjenjuje O D E K SKodeks K Ozalaže RPO T I V N O G poslovanja, U P R Aa transparentnost VLJANJA KODEK E K S K O R P O R A T I V N O G pruža U P Rinformacije A V L J Akoje N Jomogućuju A K O Dbolju E Kanalizu S K Oposlovanja. R P O R Bolja A T Ianaliza V N O smanjuje G UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R Prizik O Rpri A donošenju T I V N Oinvesticijskih G U P Rodluka, A V L aJ toAposljedično N J A Kznači O Dda E se K diskontira S KOR s P O R AT I V N O ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK naJkraju E K S K O R P O R A T I V N O G manjom U P R Astopom V L J što AN A Kdovodi O D do E Kveće S cijene K O dionica. RPORATIVNOG UPRAVLJANJ korporativnog L J A N J A K O D E K S K O R PUOprethodnome R A T I V Nzapravo O G leži U sva P Rsnaga A V primjene L J A N Kodeksa J A Ki važnost ODEK S KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N Jupravljanja. A KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O R A T I V N O G Prve U P korake R A VkLjačem JAN J A K O uDpodručje E K S korporativnog K O R P O Rupravljanja A T I V N Hrvatska OG UPRAVLJANJ uključivanju L J A N J A K O D E K S K O R Pagencija O R A za T Inadzor V N Ofinancijskih G UPR A V L J A N J A K O D E K S K O dostupnog RPORATIVNO usluga učinila je osnivanjem i vođenjem javno ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK svim E K S K O R P O R A T I V N O G Registra U P R Apropisanih V L J A informacija N J A K Okoji D će E poslužiti KS KO R Psudionicima O R A T Itržišta V N Okapitala. G UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R PNaš O Rkrajnji A T Icilj V jeNpočetak O G izrade U P Rredovitoga A V L J Godišnjeg A N J A izvješća K O Do korporativnom EKS KORPORATIVNO u ime A T I V N O G U P R A V L J A N Jupravljanju A KOD E Ki na S korist K Odioničara, R P O R korporativnih A T I V N Omenadžera, G U P Rregulatora A V L J iAukupne NJA KODEK E K S K O R P O R A T I V N O G investicijske U P R A V javnosti. LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R POvaj O Rizmijenjeni A T I V Ni nadopunjeni O G U P RKodeks A V Lsnažna J A Nje Jpodrška A K našem O D Ezajedničkom K S K O cilju. RPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Samodol E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N OAnte G U PRAVLJANJ Predsjednik LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KO D E K S Uprave K O RAgencije PORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N JIzloženost A K Oposlovnih D E K Sprocesa K Oizuzetno R P O brzo R A mijenjajućem T I V N O Gokružju, U P posljednjih R A V L J desetljeća ANJA KODEK povijesti E K S K O R P O R A T I V N O G možda U P R više A Vnego L J ikada A N Ju A K O dominira D E K S suvremenim K O R P Oposlovanjem R A T I V te N jeOmogućnost G UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R Podgovora O R A TnaI promjene V N O Gpostao U Pgotovo R A Vključan L J Afaktor N J Auspješnosti K O D tvrtke. EKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N JSukladno A K Otome, D Ei K S kulture K O R korporativnog P O R A T I upravljanja V N O G naUsve P je R većoj A V kušnji, L J A aN J A K O D E K razvoj EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R Ppotreba O R Aza T jasno I V Ndefiniranim O G U Pnačelima R A V korporativnog L J A N J A upravljanja K O D E sve K Sizraženija, K O R stoga PORATIVNO ovaj revidirani Kodeks predstavlja izuzetno vrijednu smjernicu dioničkim društvima ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK naLuređeno u sve zahtjevnijim i globalnim kako E K S K O R P O R A T I V N O G uvrštenim UPRAV J A N tržište JA K OD E K S K lokalnim, O R P O ali RA TIVNO G UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R Pgospodarskim, O R A T I V tako N Oi političkim G U P Rokolnostima A V L J A koje N Joblikuju A K Oposlovni D E Kkrajolik. S KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N JUspostavljanje A K O D Ezdrave K S korporativne K O R P Okulture R A Tsložen I V Nje iOtrajan G proces, U P R podložan AVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ kako L J A N J A K O D E K S K O R Pkontinuiranim O R A T I V razmatranjima, N O G U P Rpropitivanjima A V L J A Ni poboljšanjima JA KODE K Sbi seKuspostavila ORPORATIVNO optimalna ravnoteža između potrebe tvrtke za konkurentnošću, rastom i razvojem ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAV L J A Ns J A K O D E K interesa druge E K S K O R P O R A T I V N O G jedne U P Rte A V L Jsvih A Nudjelničara J A K Os D E Kstrane. S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R PUnatoč O R Arelativno T I V Nstrogoj O G formi, U P Kodeks R A V ne L treba J A Npromatrati JA KO Dograničenje E K S Kveć O kao RPORATIVNO kao A T I V N O G U P R A V L J A N Jmogućnost A K O za D preciznije E K S iKlakše O Rslijeđenje PORA T Ikoji V Nvodi O komuniciranju G U P R A jedinstvene VLJANJA KODEK puta EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ ciljevima L J A N J A K O D E K S K O R Pporuke O R Ao Ttvrtki, I V vrijednostima N O G U Pkoje R Anjeguje V L Ji A N J A kojima K O teži, D E teKkonačno S K Oi R P O R A T I V N O poslovnom uspjehu kao logičnom rezultatu napora za slijeđenjem najviših A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V Lstandarda JANJA KODEK E K S K O R P O R A T I V N O G svih U P elemenata R A V L korporativnog J A N J A Kupravljanja O D E K Si transparentnosti. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S Tomislav K O R Gračan PORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N Član O G Uprave U P Zagrebačke RAVLJA N J d.d. A KODEK burze EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVN OG UPRAVLJANJA KODEK kodeks korporativnog uprav ljanja EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO

KO KO UP KR

DEKS RPORATIVNOG RAVLJANJA ATKI OSVRT


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORP I VSN O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P K OORDA ET K R A V L J A N J AK OKRO PD O EK OR R SA TKI OVRNP O GA T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U OPRRA AT V JA DEKS KORP I VLNJOAGN U PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J A N J AK RKAO TD K EK KO I SO S V RRPTO R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J A N J ASadržaj: KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DIO DEKS KORP O PRVI R A T- UVODNE I V N O GODREDBE U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V6 N O G U P RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A T I V NDIO O GDRUGI U P -RNOSITELJI A V L J AKORPORATIVNOG N J A K O D E KUPRAVLJANJA S K O R P O R A T I V N O G U P R A 6 VLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP GLAVNA R A V L J A N J AGLAVA K OI -DDIONIČARI E K S KI O R P O SKUPŠTINA R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E6 K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Poglavlje dioničarima E K S K O R P O R A T I V6 N O G U P DEKS KORP O R A T1I -VJednako N O G postupanje U P R A Vprema LJAN JA KOD i zaštita prava dioničara R A V L J A N J A1.1. K ORavnopravan D E K S položaj KOR P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E6 K S K O R Odnos prema dioničarima 6 R P O R A T I V N1.2. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAV LJANJA 1.3. Distribucija informacija 6 DEKS KORP ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP dionica - jedan glas R A V L J A N J A1.4. K OPotvrda D E Knačela S jedna KOR P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E7 K S K O R Ograničenja prava glasa 7 R P O R A T I V N1.5. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAV LJANJA 1.6. Promjene temeljnoga kapitala, raspolaganje i stjecanje vlastitih dionica DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J A N J A K Oi pravo D E prvenstva K S K dioničara O R P Oprilikom R A Tizdavanja I V N Onovih G dionica U P R A V L J A N J A K O D E7 K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA Poglavlje DEKS KORP O R A T2I -VGlavna N O Gskupština U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V7 N O G U P 2.1. Sazivanje glavne skupštine R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E7 K S K O R Pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini 7 R P O R A T I V N2.2. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAV LJANJA 2.3. Uvjeti za sudjelovanje D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V7 N O G U P R A V L J A N J A2.4. Dnevni K O D E red K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E8 K S K O R 2.5. Opunomoćenici 8 RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAV LJANJA 2.6. Korištenje suvremene komunikacijske tehnologije DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V8 N O G U P odluke R A V L J A N J A2.7. K OKljučne DEK S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E8 K S K O R Isplata dobiti (dividenda) 8 R P O R A T I V N2.8. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAV LJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP vezani uzRizvješća glavnoj R A V L J A N J APoglavlje K O D3E- Zahtjevi KS KO RPO A T I V koja N O se G podnose UPRA V L J skupštini A N J A K O D E8 K S K O R 3.1. Izvješća koja podnose nadzorni odbor ili upravni odbor 8 RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAV LJANJA 3.2. Godišnje izvješće o stanju društva DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V8 N O G U P R A V L J A N J A3.3. K OObjavljivanje D E K S odluka K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E8 K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GLAVA J A K O D E K S K O R P O R A T I V9 N O G U P DEKS KORP O R AII T- UPRAVNA I V N O GI NADZORNA U P R A V TIJELA LJAN RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR - Nadzorni R P O R A T I V NPoglavlje O G U P1 R A V L J Aodbor N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A 9 VLJANJA 4.1. Kriteriji za izbor ili imenovanje članova nadzornog odbora DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V9 N O G U P R A V L J A N J A4.2. Sastav K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E9 K S K O R Zadaci i odgovornosti R P O R A T I V N4.3. OG U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A10 VLJANJA 4.4. Vrijeme potrebno za izvršavanje dužnosti u nadzornom odboru D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 10 VNOG UP R A V L J A N J A4.5. Sukobi K O D E interesa KS K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D 10 EKS KOR 4.6. Izvješćivanje o sukobu interesa R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A10 VLJANJA 4.7. Nagrade DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 10 VNOG UP R A V L J A N J A4.8. K OOdnos D E prema K S upravi K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D 11 EKS KOR strana R P O R A T I V N4.9. O G Poslovi U P R između A V L povezanih JANJA K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A11 VLJANJA 4.10. Zabrana konkurencije DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 11 VNOG UP R A V L J A N J A4.11.K Ugovori O D E Kizmeđu S Kčlanova O R Pnadzornog O R A Todbora I V Ni društva O G U P R A V L J A N J A K O D 11 EKS KOR 4.12. Komisije (odbori) R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A11 VLJANJA 4.12.1. Komisija za imenovanja DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 12 VNOG UP Komisija za nagrađivanje R A V L J A N J A4.12.2. KO D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D 12 EKS KOR R P O R A T I V N4.12.3. O G Komisija U P R AzaVreviziju L J A(odnosno N J A revizorski K O D Eodbor) K S K O R P O R A T I V N O G U P R A12 VLJANJA 4.13. Pravila postupka za sjednice nadzornog odbora DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 13 VNOG UP društava R A V L J A N J A4.14.K OČlanstvo D E KuSnadzornim, K O Rupravnim P O R Aodborima T I V NiliOupravi G drugih UPR A V L J A N J A K O D 14 EKS KOR 4.15. Obrazovanje članova nadzornog odbora R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A14 VLJANJA 4.16. Ocjena rada DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 14 VNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR - Upravni R P O R A T I V NPoglavlje O G U P2 R A V L J odbor A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A14 VLJANJA 5.1. Izbor ili imenovanje članova upravnog odbora D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 14 VNOG UP R A V L J A N J A5.2. K OZadaci D E iKodgovornosti S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D 14 EKS KOR 5.3. Izvršni direktori R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A14 VLJANJA 5.4. Odnos upravnog odbora i izvršnih direktora DEKS KORP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I 15 VNOG UP R A V LJ A NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ko d e ks korporativnog uprav ljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O R5.5. A T I Vrijeme V N O potrebno G U P za R izvršavanje A V L J Adužnosti N J A uK ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ upravnom odboru 15 L J A N J A K O D5.6. EK S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 15 ORPORATIVNO Sukobi interesa A T I V N O G U P5.7. R A VIzvješćivanje L J A N JoA K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L 15 JANJA KODEK sukobu interesa E K S K O R P O R5.8. A T I Nagrade V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G UPRAVLJANJ 15 L J A N J A K O D5.9. E K SPoslovi K Oizmeđu R P Opovezanih R A T I strana V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 15 ORPORATIVNO A T I V N O G U P5.10. R A VZabrana L J A konkurencije N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L 15 JANJA KODEK E K S K O R P O R5.11. A T Ugovori I V N O između G UP R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G UPRAVLJANJ članova upravnog odbora i društva 15 L J A N J A K O D5.12. E K SKomisije KOR P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 15 ORPORATIVNO (odbori) A T I V N O G U P5.13. R A VČlanstvo L J A uNnadzornim J A K iOupravnim D E K odborima S K Odrugih R P Odruštava R A T I V N O G U P R A V L 16 JANJA KODEK E K S K O R P O R5.14. A T I Obrazovanje V N O G članova U P R upravnog A V L J odbora A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G UPRAVLJANJ 16 L J A N J A K O D5.15. E K SOcjena K Orada R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 16 ORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RPoglavlje ATIVN G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O 16 G UPRAVLJANJ 3 -OUprava L J A N J A K O D6.1. EK S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 16 ORPORATIVNO Zadaci i odgovornosti A T I V N O G U P6.2. R Sastav A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L 17 JANJA KODEK E K S K O R P O R6.3. A T I Nagrade VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ 17 L J A N J A K O D6.3.1. E K Struktura S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 18 ORPORATIVNO A T I V N O G U P6.3.2. R A VMetode L J Aodređivanja N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L 18 JANJA KODEK E K S K O R P O R6.3.3. A T I Objavljivanje V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G UPRAVLJANJ 18 L J A N J A K O D6.4. EK S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 18 ORPORATIVNO Odgovornost A T I V N O G U P6.5. R Sukobi A V L J Ainteresa N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L 19 JANJA KODEK E K S K O R P O R6.5.1. A T I Poslovi V N Oizmeđu G U društva P R A iVčlanova L J Auprave N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G UPRAVLJANJ 19 L J A N J A K O D6.5.2. E K SZabrana K O konkurencije R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 19 ORPORATIVNO A T I V N O G U P6.5.3. R A VČlanstvo L J A uNnadzornim J A K odborima O D E KiliSupravnim K O odborima R P O R drugih A T I društava V N O G U P R A V L 19 JANJA KODEK E K S K O R P O R6.6. A T I Izvješćivanje V N O G oUsukobu P R Ainteresa VLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ 19 L J A N J A K O D6.7. E K SOdnos K Oprema R P nadzornom O R A T I odboru V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 19 ORPORATIVNO A T I V N O G U P6.8. R Dodatne A V L J A odgovornosti NJA KO D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L 19 JANJA KODEK kad je društvo dio društva koncerna EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O DDIO E KTREĆI S K- REVIZIJA O R P O RI MEHANIZMI A T I V N O UNUTARNJE G U P R AKONTROLE V L J A N J A K O D E K S K 20 ORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RGLAVA A T I IV- N O G UREVIZOR P R A V20 LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ VANJSKI LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U PGLAVA R A VII L- UNUTARNJI J A N J A REVIZORI K O D E 20 KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O DDIO E KČETVRTI S K O- RTRANSPARENTNOST P O R A T I V N O IGJAVNOST U P R POSLOVANJA A V L J A N J A K O D E K S K 21 ORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RGLAVA A T I IV- N O G OBJAVLJIVANJE U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O 21 G UPRAVLJANJ JAVNO LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U PPoglavlje R A V L1J -AJavne N J Aobjave K O21 DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O DPoglavlje EKS 2 K -OMaterijalne RPORAT I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 21 ORPORATIVNO činjenice ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RPoglavlje ATIVN G UPRA V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O 21 G UPRAVLJANJ 3 -OPovlaštene informacije LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U PPoglavlje R A V L4J -AFinancijski N J A Kizvještaji O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L 22 JANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O DPoglavlje EKS 5 K -OGodišnji, R P O R polugodišnji A T I V N O iGtromjesečni U P R A Vizvještaji L J A N 22 JA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RPoglavlje ATIVN G U P Rvažnih A V Ldogađaja J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O 22 G UPRAVLJANJ 6 -OKalendar LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U PPoglavlje R A V L7J -ADioničarska NJA KO D E K S22 KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK struktura E K S K O R P O R7.1. A Uzajamno T I V N O G dioničarstvo UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ 22 L J A N J A K O D7.2. E Dionice K S K O RčijiPsuOimatelji R A Tčlanovi I V Nuprave, O G upravnog UPRA V L J A N J A K O D E K S K O R PORATIVNO odbora i nadzornog odbora 22 ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RPoglavlje ATIVN G U P R rizika A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O 22 G UPRAVLJANJ 8 -OČimbenici LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U PGLAVA R A VII L- ODNOSI JANJS A ULAGATELJIMA K O D E K S 22 KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O DPoglavlje EKS 1 K -OStrategija R P O R A22 TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RPoglavlje ATIVN G U P R interneta A V L J A23 NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ 2 -OKorištenje LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U PPoglavlje R A V L3J -ANositelji N J A interesa K O D E23 KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A K O DDIO E KPETI S -KPRIMJENA O R P O RKODEKSA A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K 23 ORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R P O RGODIŠNJI ATIVN O G U24 PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ UPITNIK LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVN OG UPRAVLJANJA KODEK kodeks korporativnog uprav ljanja EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S KDIO O RPRVI PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A TUVODNE I V N O ODREDBE G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J AOvaj N JKodeks, A Kkao O skup D Epravila K S i načela, K O Rima P za O cilj R uspostaviti A T I V Nvisoke O G standarde U P R korporativnog A V L J A Nupravljanja J A Ki transparentnosti ODEKS KOR budući R P O R A Tposlovanja I V N O dioničkih G U P društava R A V Lradi J Aolakšavanja N J A Kpristupa O D E kapitalu K S KuzOniže R Ptroškove, ORAT I V NdaOjasno G definirane U P R A procedure VLJANJA standardima, odA osnovnih kriterija D E K S Kkorporativnog O R P O R upravljanja, A T I V Nkoje O se G temelje U P na R prepoznatljivim A V L J A N međunarodnim JA KODE K S K Ojesu R jedan POR TIVN OG UP R A V L J AzaNdonošenje J A Kodluke O D oE ulaganju. KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA te nadziranjem D E K S KCilj Oovog R PKodeksa O R A je T dobrim I V N iOodgovornim G U P upravljanjem RAVLJA N J A K poslovnih O D E Ki upravljačkih S K O R funkcija P O R dioničkih A T I Vdruštava NOG UP zatim zainteresirane R A V L J Azaštititi N J Au prvom K Oredu D Eulagatelja, K S KaO R Pi druge ORA T I V N O strane. G UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA su: U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P D E K S KTemeljna O R P načela O R Aovog T I Kodeksa VNOG poslovanja R A V L J A- transparentnost NJA KOD EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR odbora, i struktura R P O R A T- jasno I V Nrazrađene O G Uprocedure P R A VzaL rad J Anadzornog NJA K O D uprave E K S i drugih K O Rorgana POR A T I Vkoje N Odonose G Uvažne P R odluke AVLJANJA D E K S K- izbjegavanje O R P O Rsukoba A T I interesa VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J A- učinkovita N J A unutarnja K O D Ekontrola K S te KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A T- učinkovit I V N O sustav G U odgovornosti. PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP usmjerene proizlaze R A V L J AOdredbe N J A Kodeksa KOD E K S suKnaOnadogradnju R P O R Akorporativnih T I V N O odnosa G Ukoji PR A V LizJvažećih A N J zakonskih A K Opropisa D E KteSme- K O R R P O R A Tđunarodno I V N O prihvaćenih G U P R načela A V Li iskustava J A N J najbolje A K Oprakse D E Kkorporativnog S K O R Pupravljanja. ORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J AOvaj N JKodeks A Ki njegove O D Epreporuke K S Ktemelje O R PseOnaR načelu A T I „POSTUPI V N O GILI OBJASNI“. UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA dioSovog D E K S KDruštvo O R PjeOdužno R A na T Ipropisanom V N O G obrascu U P R(godišnjem A V L J upitniku A N J Akoji je K sastavni ODEK K Kodeksa) O R P Onavesti R A Tpridržava I V N Oli se G UP U slučaju Kodeksa, je obvezno R A V L J Apreporuka N J A Kodeksa K O D iliE ne. KS K O kada R P se O društvo R A T IneVpridržava N O G preporuka UPRA V L J društvo ANJA K O Du godišnjem EKS KOR R P O R A Tupitniku I V N obrazložiti O G U Pzbog R Ačega V LjeJdošlo A Ndo J neprimjene A K O D iliEodstupanja K S K OodRpreporuka. PORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP godišnjeg društva. godišnji upitnik na D internetskim R A V L J AGodišnji N J A upitnik K OjeDsastavni E K Sdio K O R P izvješća ORAT I V NIspunjeni OG U PRA V L Jdruštvo A N Jobjavljuje A KO EKS KOR R P O R A Tstranicama I V N O društva. G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP pridržavanju R A V L J AOsnova N J Atumačenja K O Dodredaba E K S ovog K OKodeksa R P Otemelji R A TseI na V poštivanju N O G iU P R A V načela L J Ai ciljeva N J Anavedenih K O Du EKodeksu. KS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J ADIO N JDRUGI A KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KORPORATIVNOG D E K S KNOSITELJI ORPOR A T I V N O G UPRAVLJANJA UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A TGlava I V NI O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP GLAVNA R A V L J ADIONIČARI N J A KI O D E K SKUPŠTINA S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S KPoglavlje O R P O 1. RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP dioničarima R A V L J AJednako N J A postupanje K O D E K prema S KO RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S K1.1. O RRavnopravan P O R A T I položaj V N O Gi zaštita U P Rprava A V Ldioničara JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR osigurati prava potiču R P O R A TDruštva I V N trebaju OG U P R Aravnopravan V L J A Npoložaj J A iKzaštitu ODE K Sdioničara K O RtePpoduzimati O R A T Imjere V Nkojima O G se U dioničari PRAV L J na ANJA D E K S Kaktivno O R Psudjelovanje O R A T IuVradu N iOodlučivanju G U P na R glavnoj A V L skupštini, J A N J aAosobito K ObiDtrebali: EKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR urediti R P O R A T- sIvojim V N općim O G aktima U P RnaAsveobuhvatan V L J A N Jnačin A K O Dpitanja E K SkojaKse Oodnose R P OnaR položaj A T I iVprava N Odioničara G UPRAVLJANJA mehanizme za O dosljedno nad D E K S K- uspostaviti ORPOR ATIVN G U iPučinkovito R A V Lprovođenje J A N J iAnadzor KO Dprovođenjem E K S K općih O R Pakata O Rdruštva ATIVNOG UP R A V L J A- oNmogućiti J A sveobuhvatno K O D E K Si pravodobno K O R Pinformiranje O R A T Idioničara V N O oGsvimUpitanjima P R A Vznačajnim L J A NzaJ ostvarenje A K O njihovih D E K prava S KOR R P O R A T iIpoložaja VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA mehanizme za O sprječavanje D E K S K- uOspostaviti RPOR ATIVN G U P iRrješavanje A V L Jpotencijalnih A N J A sukoba K O Dizmeđu E K Sdioničara K O Ri društva. PORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A T1.2. I V Odnos N O G prema U P Rdioničarima AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP broju R A V L J ADruštvo N J Aje dužno K O prema D E Ksvim S dioničarima K O R P Opostupati R A T na I Vjednak N O način G Ui pod P Rjednakim A V L uvjetima, J A N J neovisno A K Oo D E Kdionica S KOR porijekla njihovim R P O R A Tkojima I V Nraspolažu, O G U državi P R Anjihovog VLJA N J Ate K O D Edrugim K S osobinama. K O R P OToR se A posebno T I V N odnosi O G na U dužnost P R A Vjednakog LJANJA individualnih D E K S Ktretmana ORPO R A T I Vi institucionalnih N O G U Pulagatelja. RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A T1.3. I V Distribucija N O G U P informacija RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J ADruštva N J Atrebaju K Orazviti D Ei primjenjivati K S K O učinkovite R P O Rmetode A T I informiranja V N O G dioničara U P R kojima A V LseJ svim A Ndioničarima, J A K Opod D ravnopravEKS KOR R P O R A Tnim I Vuvjetima, N O G omogućuje U P R Aupoznavanje V L J A N sa: JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V LJ A NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ko d e ks korporativnog uprav ljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - njihovim ATIVNOG U P pravima R A V Li obvezama J A N J te A načinima K O Drealizacije E K S i zaštite K O Rnjihovih P O Rprava ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - pitanjima EKS KOR P O R Akoja T IsuVznačajna N O G zaUposlovanje P R A Vdruštva LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ promjenama L J A N J A - značajnijim KODEK S K O Ru dioničarskoj P O R A Tstrukturi I V N Odruštva G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - drugim koja su N značajna ATIVNOG U Ppitanjima RAVL JA J A zaKzaštitu O D Epoložaja K S i interesa K O R Pdioničara. ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A Kvalitetna K O D Edistribucija K S K Oinformacija R P O R dioničarima A T I V N Otreba G omogućiti U P R A izvršavanje V L J A Nnjihovih J A Kprava O D uz E potpuno K S K i Opravodobno RPORATIVNO poznavanje naOdnevnom ATIVNOG U P Rsvih A Včinjenica L J A Nbitnih J A za donošenje K O D E pravilne K S Kodluke ORP R A T Iredu V Nglavne O G skupštine. UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ razmjenu L J A N J A Prilikom K O Dinformiranja E K S Kdioničara, O R P Odruštva R A TsuI dužna V N Oupotrebljavati G U P R suvremenu A V L J Atehnologiju N J A za KO D E K informacija, S K O Rposebice PORATIVNO internet. ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A 1.4. K OPotvrda D E K Snačela K Ojedna R P Odionica R A T -I jedan V N Oglas G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Pravo pripada naIglavnoj EKS KOR P Oglasa R Atreba T I obuhvatiti V N O G sveUdioničare P R A Vdruštva L J AnaNtakav J A način K OdaDjeEbroj K glasova S K Okoji R im PO RAT V N Oskupštini G U Pjednak RAVLJANJ pravom glasa L J A N J A broju K Onjihovih D E Kdionica S KsO RPO R Akoje T Idrže, V Nbez O obzira G UnaProd R dionica. AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 1.5. Ograničenja EKS KOR PO R A T I V Nprava O G glasa UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO U slučaju iz izdanih ATIVNOG U P kada R Adruštvo V L J izdaje A N Jdionice A Kbez O prava D E glasa K S ili uK slučaju O R Pkada O RjeApravo T I glasa VNO G Udionica P R Aograničeno, V L J A Ndruštvo JA KODEK je dužno podatke proizlaze EKS KOR P O Rjavno A T i Ipravodobno V N O G objaviti U P Rsve Arelevantne VLJAN J A oKsadržaju O D E svih K Sprava K Okoja RP O R AizTizdanih I V Ndionica, O G kako U P bi R se AVLJANJ kupnjiUtih L J A N J A ulagateljima K O D E omogućilo K S K Odonošenje R P O Rpravilne A T I odluke V N Oo G P financijskih R A V L Jinstrumenata. ANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 1.6. Promjene EKS KOR PO R A T I Vtemeljnog N O G Ukapitala, P R A V raspolaganje L J A N J A iKstjecanje O D E K vlastitih S K O Rdionica P O R iApravo T I V prvenstva NOG UPRAVLJANJ izdavanja L J A N J A dioničara K O D E prilikom KS KO R P O Rnovih A T I dionica VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Društvo EKS KOR P O Rje svim A T dioničarima I V N O G dužno U P omogućiti R A V L sudjelovanje J A N J A u povećanju K O D E temeljnog K S K Okapitala R P Odruštva R A T razmjerno I V N O njihovim G U P udjeRAVLJANJ u dotadašnjem temeljnom financijskih L J A N J A lima KO DEKS K O R P Okapitalu R A Ti to I Vu obliku NOG U P R instrumenata A V L J A Nu kojima J A jeKsadržano O D E Ktakvo S pravo K O prvenstva, RPORATIVNO kako U bi se dioničara trenutku nove U dionice. ATIVNOG P zaštitili R A V interesi LJAN J A koji K Ou D E K Sizdavanja K O RnePmogu O R upisati A T I iVuplatiti NOG PRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ deset je određen L J A N J A Namjera K O Dizdavanja E K S novih K Odionica R P Omora R Abiti T Ijavno V Nobjavljena O G Unajmanje PRAV L Jdana A Nprije J AdanaKkoji OD E K S kao K datum O R Pprema ORATIVNO kojemUćePse pr- K O D E K ATIVNOG R utvrđivati A V L J stanje A N uJ registru A K dionica, O D E koje K S će biti K Omjerodavno R P O R za A određivanje T I V N OoGtomeUkoji P dioničari R A V Limaju J A pravo NJA venstva EKS KOR P O RpriAstjecanju T I V Nnovoizdanih O G U Pdionica, R A Vkako L JjeAspomenuto N J A KuOprethodnom D E K S stavku. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO KadaU društvo stječe financijske otvorenom ATIVNOG PRA V L iliJ otpušta A N J vlastite A K (trezorske) O D E K dionice S K iliOdruge RPO R A T Iinstrumente, V N O G dužno U P jeRtoAčiniti V L na JA NJA KODEK tržištu takav EKS KOR P Oi na RA T I način V N kojim O G seUnePpovlašćuju R A V L pojedini J A N Jdioničari, A K Oulagatelji D E K Sili skupine K O Rdioničara, P O R Aodnosno T I V Nulagatelja. O G UOPsvakoj RAVLJANJ otpuštanja obavijestiti L J A N J A provedenoj K O D Etransakciji K S K stjecanja O R P Oili R A T I Vvlastitih N O Gdionica U Pdruštvo R A VjeLdužno JAN J A K javnost. ODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Poglavlje EKS KOR P O R A2.T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J L J A N J A Glavna K O Dskupština EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 2.1. Sazivanje EKS KOR PO R A T I Vglavne N O Gskupštine UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Uprava direktori sazvati ATIVNOG U odnosno P R A Vizvršni LJA N J AdužniKsu O jednom D E Kgodišnje S KO R P glavnu O R Askupštinu T I V Ndruštva. OG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ kada to T zahtijevaju L J A N J A Skupštinu K O D Etreba K Ssazvati K Ouvijek R PiO RA I V N Ointeresi G Udruštva. PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Društvo uvijek skupštinu zajedno imaju uV L J A N J EKS KOR P O Rje A T I dužno V N Osazvati G Uglavnu PRA V L J Aako Nsazivanje J A K uOpisanom D E K obliku S K zatraže O R P dioničari O R A Tkoji IV NOG U udjele PRA svrhu L J A N J A visini K OodDdvadesetog E K S Kdijela O Rtemeljnog P O R Akapitala T I V društva N O Gi navedu UPR A Vi razlog L J Asazivanja N J A teKskupštine. ODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 2.2. Pravo glavnoj EKS KOR PO R A sudjelovanja T I V N O G na UP R A V skupštini LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Prilikom registru ATIVNOG U Psazivanja R A V glavne L J A skupštine N J A uprava K O Ddruštva E K Sdužna K je O odrediti R P O datum R A Tprema I V Nkojem O G će se U utvrđivati P R A V stanje L J Au N JA KODEK dionica, EKS KOR P O Rkoje A će T Ibiti V mjerodavno N O G U za P ostvarivanje R A V L J prava A N glasa J A na K glavnoj O D E skupštini K S K društva. ORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Taj datum bitiLodređen bitiAnajviše skupštiATIVNOG U P treba RAV J A N prije J A održavanja K O D glavne E K S skupštine K O Ri smije POR T I Všest N Odana G prije U održavanja P R A V Lglavne JAN JA KODEK ne.P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J EKS KOR LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 2.3. U Uvjeti zaVsudjelovanje ATIVNOG PRA LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ dioničarima dodatni L J A N J A Društvo K O Dtreba E Kpoticati S K sudjelovanje O R P O R dioničara A T I V na N glavnoj O G skupštini U P R ApaVnije L Jdopušteno A N J Ada se KO D E K Spostavljaju KORP ORATIVNO uvjetiUzaPsudjelovanje statutom. ATIVNOG R A V L JiliAkorištenje N J A pravom K O glasa, D E Kosim S uvjeta K O predviđenih R P O R Azakonom T I V Nili O G UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVN OG UPRAVLJANJA KODEK kodeks korporativnog uprav ljanja EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A2.4. T I VDnevni N O GredU P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Dnevni A N Jred, A kaoKi O E K S podaci K Oi isprave R P O uz R objašnjenja A T I V Nkoje OG U P na R dnevni A V L red, J Atrebaju N J Abiti objavljeni K O D EnaKinternetS KOR svi D relevantni se odnose R P O R Askim TIV N O G društva U P R te A na V raspolaganju L J A N J Adioničarima K O D Eu prostorijama K S K O Rdruštva P O RodAdana TIV NO G U P R Areda, V L kako J A bi NJA stranicama javne objave dnevnog D E K S dioničari K O R Pmogli O RnaAvrijeme T I V zauzeti N O GstavUglede P Rpitanja A V Lkoja J AsuNnaJdnevnom A K Oredu. DEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R ADruštvo T I V NćeOobjaviti G Udnevni P R AredVi Lrelevantne J A N Jpodatke A K Oi isprave D E KnaS internetskim KORPO R A T I društva V N O iGna engleskom UPRAV LJANJA stranicama jeziku. DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 2.5. A N Opunomoćenici JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Društvo K O R jeP dužno ORA T I V N omogućiti O G U glasovanje P R A V putem L J A opunomoćenika, N J A K O Da izdavanje E K S punomoći K O R P treba O R biti A Tkrajnje I V NpojednoOG UP dioničarima R A V L J stavljeno A N J Ai bezKstrogih O D formalnih E K S zahtjeva. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Društvo K O R će P onim O R dioničarima A T I V N društva O G koji U PtoRiz A V kojeg L J Arazloga N J Anisu K O D E K Sučiniti K sami, O R Pa bez O Rposebnih A T I Vtroškova N O Gza U P bilo u mogućnosti R A V L J te A dioničare, N J A osigurati K O D opunomoćenike EKS KOR P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S KOR koji su dužni glasovati sukladno uputama dioničara. RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 2.6. K O Korištenje R P O R Asuvremene T I V N O Gkomunikacijske U P R A V L tehnologije JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R ADioničarima T I V N O treba G Uomogućiti P R A Vsudjelovanje L J A N Ji osobito A K Oglasovanje D E K Sna glavnoj K O R skupštini P O R Adruštva T I V uporabom N O G Usredstava PRAV LJANJA suvremene D E K S komunikacijske K O R P O Rtehnologije. ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A2.7. T I Ključne V N O Godluke UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Odluke A N Jkoje A bitno K Outječu D E na K stanje S Kimovine, O R P financijski O R A T položaj, I V N rezultate O G Uposlovanja, P R A Vdioničarsku L J A N Jstrukturu A KO D E K SdrušKOR i upravljanje R P O R Atvom, T I Vdonose N O Gse isključivo U P R AnaVglavnoj L J Askupštini N J A društva K O D propisanom E K S K većinom O R P Oglasova. RATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 2.8. A N Isplata J A Kdobiti O D (dividenda) EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Svaka KOR P O oRisplati A T dividende I V N O ili G predujma U P Rdividende A V L Jtreba A N sadržavati JA KO D EnaK koji S osoba K O koja R PjeOdioničar R A Tstječe I V Npravo O Gna U P odluka datum R A V L J isplatu A N Jdividende A K Oi datum D E Kili S K Okada R PseOisplaćuje R A T Idividenda, V N O Godnosno U Ppredujam R A V Ldividende. JANJA KODEKS KOR razdoblje RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Datum K O RnaPkoji O osoba R A Tkoja I VjeNdioničar O G stječe U P pravo R A VnaLisplatu J A Ndividende J A Kmora O Dbiti E najmanje K S Kdeset O R dana P O nakon R A Tdana I V donošenja NOG UP R A V L J odluke A N JoAisplatiKdividende. ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Datum K O Risplate POR A T I VneNsmije O Gbiti kasniji U P RodAtridesetog V L J A dana N J nakon A Kdana O Ddonošenja E K S odluke. KORPORATIVNOG UP dividende RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R APrilikom T I V Nisplate O G dividende UPRA V L J dioničare A N J AnijeKdopušteno O D E Kstavljati S K Ou povoljniji R P O Rpoložaj. ATIVNOG UPRAVLJANJA pojedine DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Odluka A N J oAisplati K dividende O D E Kkojom S se KO R P Onaprijed R A Tspomenuti I V N O datumi G Umora P R biti AV L J A Ni dostavljena J A K OBurzi D Enajkasnije KS K utvrđuju objavljena u O R R P O R Aroku T I od VN G nakon U P Rdana A Vdonošenja. LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA dvaOdana DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Poglavlje A N J A 3.K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R R P O R AZahtjevi TIVNO G Uuz P izvješća R A V L koja J A NseJ podnose A K O Dglavnoj E K S skupštini KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA vezani DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 3.1. A N Izvješća J A K koja O D podnose EKS K O R P Oodbor R A TiliI upravni V N O Godbor UPRAVLJANJA KODEKS KOR nadzorni RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Nadzorni K O R Podbor O R odnosno A T I V upravni N O Godbor U Pglavnoj RAV L J A podnosi N J A izvješće K O DuEkojem K S je,Kosim O Rsadržaja P O R izvješća A T I Vpropisanog NOG UP skupštini R A V L J zakonom, A N J A dužan KO D E Kukupnu S Kuspješnost O R P Oposlovanja R A T I Vdruštva, N O Grad uprave U P Rdruštva, A V L kao J Ai N J A poseban K O Dosvrt E KnaSsvoju KOR ocijeniti iznijeti R P O R Asuradnju T I V Ns O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A NJA upravom. DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Nadzorni A N J Aodbor K odnosno ODEK S K O Rtakođer P O RjeAdužan T I Vskupštinu N O G upoznati U P Rs eventualnim A V L J A postojanjem N J A Ksukoba O D Einteresa K S na KOR upravni odbor R P O R Astrani T I Vnekog N O od G svojih U P članova R A V i Lčlanova J A Nuprave, J A kao K Oi mjere D E Kpoduzete S K Os R RATIVNOG UPRAVLJANJA timPuO vezi. DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 3.2. A N Godišnje JA KO D E Ko S stanju K O društva RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR izvješće RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Godišnje K O R Pizvješće O R AoTstanju IVN O G treba U Pbiti R sastavljeno A V L J Ana N jasan J A i pregledan K O D Enačin, K S uključivati K O R Psve O aspekte R A T Iposlovnih V N O Gak- U P društva R A V L J tivnosti A N J tijekom A K cijele O D godine E K S u odnosu K O RnaPprethodne O R A T godine I V N teOizražavati G U Ptočan, R A potpun VLJA N J A K O D E iKrashoda, S KOR i pošten prikaz imovine R P O R Afinancijskog T I V N O položaja G U Pdruštva R A Vkao L Ji plan A N budućeg J A K poslovanja. ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 3.3. A N Objavljivanje J A K O D odluka EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Uprava K O Rdruštva P O RjeAdužna, T I Včim NO G je moguće, U P R Ajavno V Lobjaviti J A Nodluke J A glavne KOD E K S kaoK i O R P Oo eventualnim R A T I V Ntužbama OG UP prije skupštine podatke R A V L J na A pobijanje N J A tihKodluka. ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V LJ A NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ko d e ks korporativnog uprav ljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ II E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O L J A N J A Glava KOD ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK UPRAVNA EKS KOR P O R A ITNADZORNA I V N O G TIJELA UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Poglavlje ATIVNOG U P R1.A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K Nadzorni EKS KOR P O R Aodbor TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 4.1. U Kriteriji ATIVNOG P R A za V izbor L J A ili N imenovanje J A K O Dčlanova E K S nadzornog K O R P Oodbora RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ odbora L J A N J A Osnovni K O Dkriteriji E K Sza izbor K Očlanova R P Onadzornog RATIV N O trebaju G U omogućiti: PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - da odbora EKS KOR P sastav O R Anadzornog TIVNO G Ubude P Rkombinacija A V L J Arazličitih N J A znanja, K O Dprofesionalnih E K S K Oi Rpraktičnih P O R Aiskustava T I V Nkoja O Gće odražavati UPRAVLJANJ i osnovnim L J A N J A ravnotežu K O D Ekvalifikacija K S K Ousklađenu R P O RsaAstrukturom TIVNO G U Pdjelatnostima R A V L J društva ANJA KODEKS KORPORATIVNO - da bude koje visoke spremnost ATIVNOG U Psastavljen R A V LodJ osoba A N koje J A imaju K odgovarajuće O D E K S osobne K O kvalitete RPOR A odražavaju TIVNO G moralne U P R standarde A V L J iA NJA KODEK E K S K O RzaPaktivno O R Ai nepristrano T I V N O sudjelovanje G U P R uAradu V Li Jodlučivanju A N J A nadzornog K O D Eodbora KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ određeni čine znanja L J A N J A - dKa O D E Kbroj S članova K O Rnadzornog P O R A odbora TIVN O osobe G Ukoje P Rposjeduju A V L Jposebna A N J stručna A KO D E uKposlovima S K O upravljanja RPORATIVNO A T I V N O Gdruštvom UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - da društva. EKS KOR P ne O dođe R A do T Ipotencijalnih V N O G sukoba U P Rinteresa A V L članova J A N Jnadzornog A K O odbora D E Ki S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Radi sagledavanja nadzornog ATIVNOG U P R A V ispunjenosti L J A N J kriterija A KzaOčlanstvo D E K uSnadzornom K O R odboru P O Rdruštva, A T I prije V N odlučivanja O G U oPizboru R A članova VLJA NJA KODEK odbora, dioničari EKS KOR POR A T I trebaju V N Oraspolagati G U P Rdovoljnim A V L Jbrojem A N Jinformacija A K O Do predloženim E K S K Okandidatima R P O R Auključujući: TIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - osnovne kandidatu, uključujući posebnim ATIVNOG U P biografske R A V L podatke J A N Jo A KOD E K S i podatke K O R oPškolskoj O R Aspremi T I V iN O G stručnim U P R Aznanjima VLJANJA KODEK - podatke koje EKS KOR P O R oAradnom T I V iskustvu N O G i poslovima UPRAV L obavljaju JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - podatke K O D oEčlanstvu K S Ku nadzornim O R P O odnosno R A T I upravnim V N O Godborima U P Rdrugih A V društava LJANJA KODEKS KORPORATIVNO - eventualne osoba, društava kojima ATIVNOG U P R preporuke AVLJA N J odnosno A KO D E Ks S K su O surađivali RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - informacije i prirodi EKS KOR P O R A oT postojanju IVNOG U Podnosa R A Vkandidata L J A Ns Jdruštvom A K OteDpovezanim E K S Kosobama O R P društva. ORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Sve kandidature bitiNjavno ATIVNOG U P R A VzaLčlanove J A Nnadzornog J A K odbora O D Ekoji K se S biraju K OnaRskupštini P O R trebaju ATIV O Gobjavljene U P RnaAinternetskim V L J A NstraniJA KODEK cama za N sazivanje potkrijepljene EKS KOR P Odruštva, R A Tnajkasnije I V N O sGdanom U Pobjave R A Voglasa LJA J A Kglavne O D skupštine E K S KnaOkojoj R PseObiraju R AteT trebaju I V N biti OG UPRAVLJANJ L J A N J A gore K Onavedenim D E K Spodacima K O RzaPdonošenje O R A Tpravilne I V N odluke O G oUizboru. PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Obveza članovi EKS KOR P O javne R A Tobjave I V Npodataka O G Upostoji P R iAkada V LseJ imenuju ANJA K Onadzornog D E K Sodbora K O koje R PneObira R Aglavna T I Vskupština N O G društva. UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 4.2. U Sastav ATIVNOG PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ sastavljen L J A N J A Nadzorni K O D odbor E K Sdruštva K Ovećinom R P O treba R A TbitiI V N O G od Uneovisnih P R A članova V L J Akoji N nisu J A u poslovnim, K O D E obiteljskim K S K Oi drugim R P O veRATIVNO zamaUs društvom, dioničara ATIVNOG P R A V većinskim L J A N dioničarom J A K OiliDgrupom E K Svećinskih KOR P O R iliAčlanovima T I V N uprave O G iliUnadzornog P R A Vodbora L J Adruštva N J Aili K O D E K većinskog EKS KOR P O R dioničara. ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Neovisnim ATIVNOG U P Rčlanom A V Lnadzornog J A N Jodbora A Ksmatrat O D EćeKseSonajKkoji: ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ ili grupu nitiPjeOčlan L J A N J A - nKijeOpovezan D E Ks Sdruštvom, K O Rnije P većinski O R A Tdioničar I V Nniti O predstavlja G U P Rvećinskog A V L Jdioničara ANJA K Ovećinskih D E K Sdioničara, KOR RATIVNO tazbini stupnja A T I V N O Ggrupe U većinskih P R A Vdioničara, L J A Nsupružnik, J A K iliOsrodnik D E KpoSkrvi Kili po OR P O do R drugog ATIV N O bilo G koje U Posobe R AizVranije L J spomenute ANJA KODEK ili ima s društvima E K S K O Rgrupe, POR A Tbilo I Vkakvu N O vezu G U P R A V povezanim L J A N Js većinskim A K O Ddioničarom EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ društva L J A N J A - nije K Očlan D uprave E K S društva K O ili R bilo P Okojeg R Anjegovog T I V Novisnog O G iliUs njim P R povezanog AVLJA N J Anajmanje K O pet D Egodina KS KORPORATIVNO - nije U zaposlenik društva biloJ kojeg njim ATIVNOG PRAV L J Aili N A njegovog K O D Eovisnog K S iliKs O R povezanog P O R A društva T I V Nnajmanje O G tri U godine PRAVLJANJA KODEK - ne odboru, EKS KOR P prima O R AnitiT jeI primao V N O drugu G Uznačajniju P R A Vdodatnu L J A Nisplatu J A od K društva O D E osim K S naknade K O R za P rad O Ru Anadzornom TIVNO G UneP račuRAVLJANJ eventualnu L J A N J A najući KOD E K S dividendu K O R P(to O se R osobito A T I Vodnosi N O na G sudjelovanje U P R A uVbonusima L J A N i Jdrugim A Koblicima O D Enagrađivanja K S K O koji R Povise O Ro A T I V N O štoOsuDopcije A T I V N O Grezultatima U P R poslovanja A V L J Adruštva, N J Akao K E K na S dionice, K O ali R se P ne O odnosi R A T na I Vprimanja N O Gposljedično U P R mirovinskom A V L J A planu N J Aza K O D E K E K S K O Rraniju P O službu R A TuIdruštvu) VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ ili sDnjim L J A N J A - nKijeOi nije D EbioK uStrajanju K O od R najmanje P O R Agodinu T I V dana N O uGznačajnijoj U P Rposlovnoj A V L J vezi A Ns društvom JA KO E Kpovezanim S K O društvima, RPORATIVNO nadzornog odbora A T I V N O Gizravno U PiliRneizravno A V L kao J Apartner, N J A dioničar, K O član D Euprave K S ili K ORPO R A iliT član I V višeg N Orukovodećeg G U P Rkadra A V organizacije L J A N Jkoja A KODEK društvom ili neizravne značajnije E K S K O RsePsO R A T nalazi I V NuOznačajnijoj G U Pposlovnoj R A V Lvezi, J Ašto N uključuje J A K iOizravne DEK S KOR P O R dobavljače A T I V Ni/ili O kupce G Uroba P Ri/ili AVLJANJ savjetničke L J A N J A usluga K O Ddruštva E K S(uključujući K O R Pi financijske, O R A T pravne, IVNO G U Pi konzultantske R A V L J Ausluge) N J A i organizacije K O D E koje K S dobivaju K O Rznačajnije PORATIVNO s njim A T I V N O Gprimitke U P od R društva A V L ili JA N Jpovezanih A K Odruštava DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - nije i niti je u tri godine ili zaposlenik revizijske EKS KOR PO RA T posljednje IVNOG U P RbioA partner VLJA N J A Krevizorskog O D E K Sdruštva K O koje R Ppruža O R ili A je T pružalo IVNO G U Pusluge RAVLJANJ L J A N J A društvu K O D iliEsKnjim S povezanim K O R Pdruštvima ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - nije U član društva nitiAima ATIVNOG P uprave R A Vdrugog L J Adruštva N J Au kojem K O jeDneki E KodSčlanova K Ouprave RPO R A Tčlan I Vnadzornog N O G odbora, UPR V značajnijih L J A N Jveza A KODEK E K S K O Rs Pčlanovima O R A Tuprave I V Ndruštva O G kroz U Psudjelovanje R A V L JuAdrugim N J Aorganizacijama, K O D E K tijelima S K Oili društvima RPORATIVNOG UPRAVLJANJ više L J A N J A - nije K Očlan D nadzornog E K S Kodbora O R Pdruštva ORA T od I Vdvanaest N O G godina UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - nije U bračni srodnik po krvi članu osobama položajima ATIVNOG P Rdrug A Vili Lbliži JA NJA KiliOpoDtazbini E K Sbilo kojem KOR P Ouprave R A ili T fizičkim IVNO G Ukoje P RseAnalaze V L na JA NJA KODEK E K S K O Rspomenutim P O R A TuIprethodnim V N O G točkama. UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVN OG UPRAVLJANJA KODEK kodeks korporativnog uprav ljanja EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA pritisku kojima D E K S Ako K OjeRčlan P nadzornog O R A T Iodbora V N Oizložen G U P R ili A ograničenjima V L J A N Jod A strane K Ovećinskog D E K Sdioničara KOR P O se R utječe A T I na V obavljanje NOG UP R A V L J njegovih A N J Adužnosti, K Odužan D E je K oStomeKobavijestiti O R P O nadzorni R A T Iodbor V N te Ounatoč G Utome P Rzauzeti A V Lneovisno J A N stajalište J A Kprilikom O D Eglasovanja KS KOR nalažu. R P O R AiliTdati I Vostavku, N O G ovisno U P oRtome A Všto L Jokolnosti ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP kojiOtuRfunkciju R A V L J Neovisan A N J AčlanKnadzornog O D E Kodbora S K P O R obnaša A T I više V NodOdva G mandata, U P R treba A V dati L J pisanu A N Jizjavu A kojom K O Dpotvrđuje E K S svoj KOR R P O R Aneovisan T I V Nstatus. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 4.3. A N Zadaci J A Ki odgovornosti ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA radom D E K S Glavni K O Rzadaci P O nadzornog R A T I Vodbora N O su G imenovanje U P R Ai opoziv V L J uprave, A N J nadzor A K nad OD E K uprave S K uOvođenju R P Oposlova R A Tdruštva I V N te O podG UP o obavljenom R A V L J nošenje A N J izvješća A KO D E K S nadzoru. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA samoD E K S Mandat K O R članova P O R nadzornog A T I V Nodbora O G nijeUobvezujući, P R A V što L Jznači A NdaJ svaki A član K Onadzornog D E K Sodbora K Odužnost R P O obavlja R A Tpotpuno IVNO G UP tkoTgaI je R A V L J stalno A N Ji na A vlastitu K O odgovornost, D E K S neovisno K O R Po tome ORA V predložio N O G ili imenovao. UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA i čuvati poslovnu D E K S Članovi K O Rnadzornog P O R Aodbora T I V svoju N O dužnost G U trebaju P R Aobavljati V L J Apozornošću N J A urednog K O D iEsavjesnog K S Kgospodarstvenika ORPORAT IVN OG UP R A V L J tajnu A N društva. JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA i podatke D E K S Nadzorni K O R Podbor O R treba A T donijeti I V N Oodluku G oUokvirnom P R A Vplanu L J svog A N rada, J A koji K biOtrebao D E Kuključiti S Kpopis O R redovitih P O R Asjednica TIVN OG UP raspolaganje R A V L J koje A Nredovito J A iKpravodobno O D E K treba S stavljati K O R na PO R A T I Včlanovima N O G nadzornog U P R Aodbora. VLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ograničavati slobodu D E K S Nadzorni K O R Podbor O R treba A T Idonijeti V N Osvoja G unutarnja U P R Apravila V L Jrada, A Nkoja J Ane biKsmjela ODE KS KO R P Osamostalnog R A T I V djelovanja NOG UP R A V L J svakog A N Jpojedinog A K Očlana. D E Niti K SjedanKdokument O R P Onadzornog R A T I odbora V N OneGsmijeUsprječavati P R A V iliLograničavati J A N J Apojedinog K O Dčlana E Ku SpostuKOR skladu zakonom, ujedno svoj R P O R Apanju T I Vu N O Gsa U P R A no V svaki L J AbiNčlan JA K Otrebao D E izbjegavati K S K Ozlouporabu R P O R ovih A T ovlasti I V N iOuvijek G nastojati U P R Auskladiti VLJA NJA s drugim D E K S rad KO R P Očlanovima R A T I nadzornog V N O G odbora. UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A4.4. T I VVrijeme N O G potrebno U P R A za V izvršavanje L J A N J A dužnosti K O D EuKnadzornom S K O R Podboru ORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP nadzornom potrebno R A V L J Član A Nnadzornog J A K odbora O D Etreba K S bitiKu mogućnosti O R P O Rposvetiti A T I VseNsvojim O G dužnostima U P R Au V L J A N odboru J A svo K Ovrijeme DEK S KOR obnašanje R P O R Aza T ispravno I V N Oi kvalitetno G UPR A V L Jdužnosti. ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 4.5. A N Sukobi J A Kinteresa ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA neutralan u odnosu D E K S Sukob K O Rinteresa P O Rpostoji A T Ikod V člana N O nadzornog G U P Rodbora A V koji L J nije AN JA K O D Ena K predmet S K Oodlučivanja R P O RiliAseTizI činjenice V N O njeG UP osobama nisu R A V L J gove A N povezanosti J A K Os drugim D E K društvima, S KOR P O RiliAposlovima T I V N može O G pretpostaviti U P R A da V može L J Aimati N Jinterese A K koji OD E istodobno KS KOR s J A R P O R Anužno T I Vi interesi N O G društva U P RteAmože V Lutjecati J A N na J donošenje A K O Dodluke E K Sna temelju K O R interesa P O R ili A sklonosti T I V N koje O Gse nužno U P RneApodudaraju VLJAN D E K S interesima K O R P društva. ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR nadzornog s J A R P O R AČlanovi TIVN O G Uodbora P R AneV smiju L J Adonositi N J A odluke K O na D temelju E K S osobnih K O R interesa P O R Aili TnaItemelju V N Ointeresa G U Ppovezanih R A V Losoba JAN D E K S članovima K O R P nadzornog O R A T odbora. IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR nadzornog odlučivanja R P O R AAko T I neki V Nčlan OG U P Rodbora A V Lsmatra J A NdaJ kod A njega K O ili Dkod E Kdrugog S Kčlana O R postoji P O Rsukob A T Iinteresa V N Oglede G U P R A Vu LkonkretJANJA D E K S nom K Opredmetu, R P O Rdužan A T IjeVo tome N O odmah G U izvijestiti P R A Vnadzorni L J A odbor. NJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR Izvješćivanje R P O R A4.6. TIV N O G U PoRsukobu A V L Jinteresa ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP svakom dionica ili mogućnosti R A V L J Svaki A N član J A nadzornog K O D odbora E K S dužan K OjeRizvijestiti P O R društvo A T I Vo N O G stjecanju U P R iliAotpuštanju VLJAN J A društva KOD EKS KOR prava radni R P O R Aostvarivanja T I V N O glasačkih G UPR A VizLdionica J A Ndruštva J A Knajkasnije O D E Ksljedeći S KO R Pdan O poslije R A Tnastanka I V N Otakve G Upromjene, P R A VuzLobvezu JANJA D E K S društva K O R da P takvu O R Apromjenu T I V Njavno O Gobjavi U Pu najkraćem R A V L Jmogućem A N J Aroku.K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR nadzornog odlučivanja R P O R AAko T I neki V Nčlan OG U P Rodbora A V Lsmatra J A NdaJ kod A njega K O ili Dkod E Kdrugog S Kčlana O R postoji P O Rsukob A T Iinteresa V N Oglede G U P R A Vu LkonkretJANJA D E K S nom K Opredmetu, R P O Rdužan A T IjeVo tome N O odmah G U izvijestiti P R A Vnadzorni L J A odbor. NJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR nadzorni R P O R AOTsvim I V obavijestima N O G U Po sukobu R A V interesa LJAN J A Kodbor O Dvodi E Kevidencije. S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 4.7. A NNagrade JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA naG pri- U P D E K S Članovi K O Rnadzornog P O R Aodbora T I V mogu N O biti G plaćeni, U P Ri toAprema V L Jdoprinosu A N J Auspješnosti K O Ddruštva. E K S AkoKnagrada O R Ppostoji, O R Aistu T trebaju, IVNO istaLtreba R A V L J jedlog A N Juprave A ili K komisije O D E za K nagrađivanje, S K O R Podrediti O R Adioničari T I V na N glavnoj O G skupštini U P R Aili V J A biti N Jutvrđena A K statutom O D E Kdruštva. S KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Naknada K O R Pčlanovima O R A Tnadzornog I V N Oodbora G Utreba: PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR povezano u nadzornom R P O R A-Tadekvatno I V N Oodraziti G U vrijeme, P R A Vtrud L iJiskustvo ANJA K O Ds njihovim E K S funkcijama KORPO R A T I Vodboru N O Gi komisijama UPRAVLJANJA bi uravnotežio članova D E K S -Kosigurati O R P adekvatan O R A T poticaj I V N koji OG U P R Ainterese VLJA N J Anadzornog K O Dodbora E K Ss interesima K O R Pdioničara ORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L10 J A ko N dJeks A korporativnog K O D E K S u pravljanja KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ članova nadzornog L J A N J A - bKitiOodređena D E K na S takav K Onačin R PdaOneR ugrožava A T I V sposobnost NOG U PRA V L J Aodbora N J Ada donose K O Dodluke E K Su najboljem K O R interesu PORATIVNO A T I V N O Gdruštva U Pi njegovih R A V Ldioničara. JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ odrediti istoj L J A N J A Preporučuje K O D E se KS K Onaknadu R P O članu R A Tnadzornog I V N Oodbora G Uprema PRA V satnici L J A upotrijebljenoj N J A K OzaDčlanove E K S uprave, K O uključujući RPORATIVNO bonuse ATIVNOG U iPpogodnosti R A V L razmjerne J A N J stvarnom A K Ovremenu D E K Spovezanom K O RsPnjihovom O R A funkcijom. TIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ odbora L J A N J A Naknada K O D članovima E K S nadzornog KORPO R A treba T I VseNsastojati O G od: UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - fiksnog i neAovisi osim EKS KOR P O Rdijela A T koji I V jeNnepromjenjiv OG UPR V L oJrezultatima A N J A poslovanja, KODEK S ako K OsuRrezultati P O R poslovanja A T I V Ndruštva O G takvi U P da R bi AVLJANJ L J A N J A isplata K O Dfiksne E K naknade S K Obila R nepravedna P O R A Ti uI velikom V N O nesrazmjeru G U P R sArezultatima V L J A poslovanja NJA KODEKS KORPORATIVNO - varijabilnog u određenom ATIVNOG U P R dijela A V LkojiJ je A uvjetovan N J A rezultatima K O D E poslovanja KS KO R P O R Aprošlom T I V iNbudućem O G razdoblju. UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ o svim L J A N J A Detaljni K O Dpodaci EKS K naknadama O R P O Ri drugim A T I Vprimanjima N O G od U društva P R A iliVsLdruštvom J A N Jpovezanih A K Oosoba D E svakog K S pojedinog K O R P člana ORATIVNO nadzornog IzjavaUo politici ATIVNOG U P Rodbora A V društva, L J A Nuključujući J A Ki strukturu O D E KteSnaknade, K O moraju R P Obiti R javno A T Iobjavljeni. VNOG P R Anagrađivanja V L J A N članoJA KODEK va Pnadzornog je primio se A naTnačin EKS KOR O R A Todbora I V Ni nagradi O G Ukoju PR A V Lsvaki J A pojedini N J A član K Onadzornog D E K Sodbora K O izrađuje RPOR I V opisan N O Gu dijelu U P ovog RAVLJANJ se S odnosi na R upravu L J A N J A Kodeksa K O Dkoji EK KO P O društva. RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 4.8. Odnos EKS KOR PO R A Tprema I V N upravi OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Nadzorni i uprava ATIVNOG U Podbor RAV L J Adužni N J su A surađivati K O DuEnajboljem K S Kinteresu O R Pdruštva, O R A sukladno T I V Npozitivnim O G Upropisima P R A Vi internim L J A Naktima JA KODEK društva. EKS KOR PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO U tom uprave, osim kada ATIVNOG U smislu, P R AnaV sjednicama L J A N Jnadzornog A K O odbora D E Kimaju S dužnost K O R PbitiOnazočni R A T svi I Včlanovi NOG UP RA V Lnadzorni J A N odbor JA KODEK raspravlja raspravlja o opozivu, EKS KOR P O R oApitanjima T I V Nkoja O Gse izravno U P Rodnose A V LnaJ upravu A N J iliAneke K članove O D E uprave, K S Kposebice O R P kada O R se AT IVNO G U PodgoRAVLJANJ L J A N J A vornosti K O DiliEnagradi K S zaKrad O članova R P O uprave. RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Nadzorni društvu EKS KOR P O Rodbor A T Iu V N O je G dužan U P osigurati R A V Lpostojanje J A N Jdugoročnog A K O Dplana E K sukcesije, S K O Rčime P OseRosigurava A T I Vpažljivo N O Gi pravodobno UPRAVLJANJ članu treba rukovoL J A N J A imenovanje K O D E nasljednika K S K Obilo R kojem P O Rpojedinom ATIVN O Gvodećeg U P kadra R A društva. V L J AUNovaj J Aproces KO D Euključiti K S i članove KORP ORATIVNO dećegUkadra. ATIVNOG PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A 4.9. K OPoslovi D E K između S K Opovezanih R P O R Astrana TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK SviPposlovi osobe EKS KOR O R Au kojima T I V sudjeluju N O G članovi U P Rnadzornog A V L J odbora A N J iliAs njima K O povezane D E K Sosobe K Oi društvo R P O ili R sAnjim T Ipovezane VNOG U trebaju PRAVLJANJ kamata, L J A N J A biti K na O tržišnoj D E K osnovi, S K posebice O R P Oglede R A rokova, TIVN O G jamstava U P R iAslično, V L iJtrebaju A N Jbiti A jasno K Onavedeni D E K uSizvješćima K O R društva. PORATIVNO TakveUposlove posla. ATIVNOG P R Atreba V Lpotvrditi J A N Jneovisna A K procjena O D E stručnih K S Kosoba O R koje P OsuRneovisne A T I Vu odnosu N O G na sudionike U P R Akonkretnog VLJAN JA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A 4.10. K O Zabrana D E K S konkurencije KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi koju EKS KOR P O nadzornog R A T I Vodbora N O Gne smiju, U P RzaAsvoj V Lili tuđi J A račun, N J Aosobno K O iliDputem E K Strećih K Oosoba, R P obavljati O R A Tposlove I V N izOdjelatnosti G UPR AVLJANJ društvo L J A N J A obavlja KOD E K Skao niti K Osavjetovati R P O Rosobe A T koje I V se N mogu O G smatrati U P Rkonkurentskima A V L J A N društvu. JA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi nadzornog EKS KOR POR A T I V odbora N O Gdužni U PsuRjavno A Vobjaviti L J A veličinu N J A udjela K O iDsve E promjene K S K Oudjela R P uOdruštvima R A T I koja V NseO mogu G Usmatrati PRAVLJANJ L J A N J A konkurentskima K O D E K Sdruštvu. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 4.11. odbora EKS KOR P OUgovori R A T I između V N O Gčlanova U P R nadzornog AVLJAN J A Ki društva ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Sve ugovore nadzornog prethodno ATIVNOG U P R iliAsporazume V L J A između N J A člana KO D E K odbora S K iOdruštva RPO R A T Itreba V Nodobriti O G nadzorni U P R odbor, A V La bitni J A elementi NJA KODEK svih EKS KOR P takvih O R Augovora T I V ili N sporazuma O G U Pmoraju R A VbitiLsadržani J A N Ju godišnjem A K O Dizvješću. EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Član nadzornog odbora na N kojeg ugovor ATIVNOG UPRAV LJA J Ase odnosi KOD E K iliSsporazum K O Rs Pdruštvom O R A ne T Imože V Nsudjelovati O G UuPdavanju R A Vodobrenja. LJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A 4.12. K O Komisije D E K S (odbori) KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Komisije nadzornog EKS KOR P O Rodnosno A T I Vodbori NOG U P R odbora A V L moraju J A N imati J A najmanje K O D EtriKčlana. S KNadzorni O R P Oodbor R A dužan T I V jeNdetaljno O G Upropisati PRAVLJANJ L J A N J A mandat K O Di nadležnost E K S Kkomisija O R P koje O Rosniva. ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Osobe EKS KOR P Okoje R Anisu T Ičlanovi V N Okomisija G U Psjednicama R A V L komisija J A N Jnazoče A Ksamo O D na E poziv K S komisije. K O R PKomisija O R Apojedine T I V Nstručnjake O G U iliPzapoRAVLJANJ društva možeKpozvati zahtijevati nazočnost. L J A N J A slenike KOD EKS O R PnaOsvoje R Asastanke T I V NiliO G U Pnjihovu RAV LJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Komisije svom odbor. Društvo EKS KOR P O Ro A T I radu V Ni rezultatima O G U Predovito R A V moraju L J A izvješćivati N J A K nadzorni ODEK S K O R Pjednom O R Agodišnje T I V mora N O izraditi G U iPučiniti RAVLJANJ nadzornog L J A N J A dostupnim K O D Ejavnosti K S izvješće K O R oPradu, O Rsastavu, A T I Vbroju N Osastanaka G U Pi nazočnosti R A V L na J Asastancima N J A komisija KODE K S Kodbora. ORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Predsjednik EKS KOR P O R Asvake T I Vkomisije N O Gmora U imati P R mogućnost A V L J Aizravne N J Akomunikacije K O D E sKdioničarima. S K O RSituacije P O R uAkojima T I VjeNtakva O Gkomunikacija UPRAVLJANJ L J A N J A potrebna K O D valja E K navesti S K uOaktu R Pkojim O Rnadzorni A T I Vodbor N Opropisuje G U Pmandat R A Vi nadležnost L J A N Jkomisije. A KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I Vkodeks N O Gkorporativnog U P R A V uprav L J Aljanja N J A 1 1K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA sljedeće D E K S Nadzorni K O R Podbor O Rtreba A T ustrojiti IVNO G Ukomisije: PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Akomisiju N J Aza imenovanja KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tkomisiju I V N za O nagrađivanje G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kkomisiju O R PzaOreviziju. RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR imaju vezane R P O R AUTslučaju I V Nkada O Gse radi U PoRdruštvima A V L Jkoja AN J Amanji K Obroj D članova E K S nadzornog K O R Podbora, O R Afunkcije TIVN O G uzUimenovanja P R A V i LnagrađiJANJA obavljati komisija D E K S vanja K O može RPO R A Tjedna IVN O G (komisija U P R za A imenovanja V L J A Ni nagrađivanje). JA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR zaRimenovanja R P O R A4.12.1. T I V NKomisija OG UP AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP reda odbora. R A V L J Većina A N Jčlanova A Kkomisije O D E za K imenovanja S K O Rtreba P Obiti R imenovana A T I V Niz O G neovisnih U P Rčlanova A V Lnadzornog JANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA za O imenovanja D E K S Komisija KORP R A T I dužna V N Oje:G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR mogu R P O R A-Tpronaći I V Ni preporučiti O G U Pnadzornom R A V L Jodboru A N Jkandidate A K Okoji DE K Spopuniti K O Rupražnjena P O R Amjesta T I V uNupravi O G i nadzornom U P R A Vodboru, L J Apri NJA D E K S Kčemu O Rtreba P Oprocijeniti R A T I njihova V N Oznanja, G Uvještine P R Ai iskustvo V L J Ai pripremiti N J A opis K Ozahtjeva D E K iSposlova K Ovezanih R P OuzRpojedino A T I Vimenovanje NOG UP R A V L J Ai procijeniti N J A vrijeme K O Dpotrebno E K S za Knjihovo O R obavljanje PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR jednom sastav, nadzornog R P O R A-Tnajmanje IVNO G Ugodišnje P R A procijeniti VLJAN J A veličinu, K O Dčlanstvo E K S i kvalitetu K O R Prada OR A T I V odbora N O Gi uprave U P iRsačiniti A V LodgovaJANJA D E K S Krajuće O R preporuke P O R Anadzornom T I V N Oodboru G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP raspolažu članovi R A V L J -Anajmanje N J A jednom K O godišnje D E K procijeniti S K O znanja, R P Ovještine R A T i Iiskustva V N Okojima G U P R Apojedini VLJA N J nadzornog A K O odbora D E Ki oStome KOR nadzorni R P O R A Tizvijestiti IVNO G U odbor PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA uz G planiranje i uprave D E K S -Krazmatrati O R P Oprobleme R A T Ivezane VNO U P kontinuiteta R A V L J nadzornog A N J A odbora KOD EKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Arazmatrati N J A politiku K O Duprave E K oSzapošljavanju K O R P višeg O R rukovodećeg A T I V N Okadra. G UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA dužna predsjednikom D E K S Komisija K O R PzaOimenovanja RATIV N OjeGrazmotriti U P Rprijedloge A V L Juprave A N Ji dioničara A K Oi savjetovati D E K S seKs O R P O R A uprave T I V koji N Omože G UP osobito vezanih uz R članove i viši rukovodeći R A V L J komisiji A N J za A imenovanja K O D Epodnositi K S prijedloge, KORPO R A glede T I Vpitanja NOG UP A V Luprave JAN JA K O Dkadar. EKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA nagrađivanje D E K S 4.12.2. K O R PKomisija O R A Tza IV NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR članova R P O R AVećina T I V članova N O G komisije U P RzaAnagrađivanje V L J A N treba J A biti K imenovana O D E K Siz reda K Oneovisnih RPOR A T Inadzornog V N O Godbora. UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP dužna R A V L J Komisija A N J Aza nagrađivanje KODEK S je:K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA nagrađivanja D E K S -Kpredlagati O R P Onadzornom R A T I Vodboru N O politiku G UP R A V L Juprave A N Jkoja A seKmora O Dodnositi E K S naKsve O oblike R P Onagrađivanja, R A T I V aN osobito OG UP varijabilni plan i otpremnine. se radi R A V L J Afiksni N Jdio A nagrade, KOD E K S dioKnagrade O R Pkoji O je R vezan A T IuzVuspješnost N O G poslovanja, U P R A mirovinski VLJAN JA K O D Kada EKS KOR kojiJ je R P O R A To varijabilnom I V N O G dijelu U P nagrade RAVL A vezan N J Auz uspješnost K O D E Kposlovanja, S K O Rprijedlog P O R mora A T Isadržavati V N O Gpreporuke U P R za A određivanje VLJANJA dioničara D E K S Kobjektivnih O R P Okriterija R A Tprocjene I V N Ouspješnosti G U P pri R čemu A V Lje Jnagradu A N Jupravi A Kpotrebno O D E uskladiti K S Ks dugoročnim O R P O Rinteresima ATIVN OG UP koje nadzorni R A V L J Ai ciljevima N J A društva KOD E jeKpostavio S KO R P Oodbor RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR odboru članove uprave, i procjeni R P O R A-Tpredlagati I V N Onadzornom G UPR A V nagradu L J A NzaJpojedine A KO DEK S Ksukladno O R P politici O R Anagrađivanja T I V N O društva G UP R A Vdjelovanja LJANJA člana D E K S Kpojedinog ORPO R Auprave TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP članovima R A V L J -Apredlagati N J A nadzornom K O D Eodboru K S dodatne K O R sadržaje P O R ugovora A T I Vs N O G uprave UPRAVLJANJA KODEKS KOR iznos i strukturu davati opće s tim R P O R A-Tpratiti IVN OG U P Rnagrade A V L višem J A Nrukovodećem J A K O Dkadru E Ki S KO R Ppreporuke O R A Tupravi IVN O uGvezi UPRAVLJANJA od Jopcija naN stjecanju D E K S -Kglede O Rpoticajnog P O R Adijela T I nagrade V N O upravi, G U kada P RseAovaj V Lsastoji JAN A na K dionice O D EiliKdrugih S Karanžmana O R P Ozasnovanih RATIV OG UP nagrađivanja R A V L J Adionica, N J Arazmatrati K O Dopću E Kpolitiku S K takvog O R Ptipa OR A T I V Ni predlagati O G U nadzornom P R A V Lodboru J A Nodgovarajuća J A K O rješenja D E K te S prije KOR R P O R A Tobjavljivanja I V N O Grazmotriti U P Rpodatke A V L koji J AseNoJtome A objavljuju K O D E uKgodišnjem S K O izvješću RPORATIVNOG UPRAVLJANJA nadzornog D E K S -Ksavjetovati O R P OseRnajmanje A T I V sNpredsjednikom OG UPR A V L Jodbora A N Ji predsjednikom A K O D E uprave K S oKnjihovim O R P shvaćanjima O R A T I Vvezanim N O Guz U P R A V L J Anagrađivanje N J A Kčlanova O D Euprave KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR nagrađivanja nagrade R P O R A-Tpredlagati I V N Onačin G U P R A V Li visinu JAN J A članova K O D nadzornog E K S K odbora. ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 4.12.3. A N J AKomisija K O DzaE reviziju K S K(odnosno O R P O revizorski R A T I V odbor) NOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA analiziranja D E K S Nadzorni K O R Podbor O Rtreba A T osnovati I V N Okomisiju G UzaPreviziju R A Vradi L Jdetaljnog ANJA K O Dfinancijskih E K S izvještaja, K O R P pružanja O R A Tpotpore I V NračunoOG UP društva R A V L J vodstvu ANJA K te O uspostave D E K S dobre K Oi kvalitetne R P O Runutarnje A T I Vkontrole N O Gu društvu. UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA za O reviziju D E K S Komisija KORP R A treba T I Vbiti N sastavljena O G U PnaRnačin A VdaLvećinu J A Nčine J Aneovisni K Očlanovi D E Knadzornog S K O odbora. RPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R AGlede T I Vpolitika N O Gi pravila U P postupanja R A V L Jusvojenih A N J Aunutar K Odruštva, D E Kkomisija S K OzaRreviziju P O Rtreba: ATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Apratiti N J integritet A K Ofinancijskih D E K S informacija K O R Pdruštva, O R Aa Tosobito I V Nispravnost O G Ui dosljednost P R A V Lračunovodstvenih J A N J A Kmetoda O D Ekoje K Skoristi KOR grupi R P O R A Tdruštvo I V Ni grupa O G kojoj U Ppripada, R A V uključivši L J A N i Jkriterije A K za O konsolidaciju D E K S Kfinancijskih O R P O izvještaja R A T I društava V N O GkojaUpripadaju PRAV LJANJA unutarnjeg D E K S -Knajmanje O R P jednom O R A godišnje T I V Nprocijeniti O G Ukvalitetu P R A sustava VLJA N J A kontrole K O Di upravljanja E K S Krizicima, O R P sOciljem R A da T se I Vglavni N Orizici G UP R A V L J Akojima N J je A društvo K O izloženo D E K (uključujući S K O Ri rizike P O povezane R A T I sVpridržavanjem N O G U propisa) P R A na V odgovarajući L J A N J AnačinKidentificiraju O D E K Si javno KOR daG se njima R P O R A Tobjave I V Nte O U P na R odgovarajući A V L J A Nnačin J Aupravlja KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kosigurati O R P učinkovitost O R A T I sustava V N O unutarnje G U Previzije, R A Vosobito L J A putem N J Aizrade K Opreporuka D E K Sprilikom K Oodabira, R P O imenovanja, R A T I V ponovnog NOG UP odjela sredstava R A V L J Aimenovanja N J A iKsmjene O D rukovoditelja EKS KO R PzaOunutarnju R A T I reviziju V N Oi glede G U P R A koja V Lmu J Astoje N JnaAraspolaganju K O D EteKprocjene S KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L12 J A ko N dJeA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ks korporativnog u pravljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ kadra revizije L J A N J A postupaka K O D E rukovodećeg KS KOR P Opovodom R A T Inalaza V N iOpreporuke G U Punutarnje R A V Lrevizije J A N(ako J Au društvu K O funkcija D E K Sunutarnje KOR P O ne RATIVNO jednom A T I V N O Gpostoji, U Pkomisija R A VjeLdužna JAN J A godišnje K O Dizvršiti E K Sprocjenu K Opotrebe R P OzaR uspostavom A T I V N takve O G funkcije). UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ revizora, treba: L J A N J A Glede K Ovanjskog DEKS K Okomisija R P O za R reviziju ATIV NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - nadzornom preporuke oV L J A N J EKS KOR P O R A Todboru I V Ndati OG U P Rvezane A V LuzJ izbor, A N Jimenovanje, A K O Dponovno E K S imenovanje K O R P Oili Rpromjenu A T I Vvanjskog N O G revizora U P Ri A L J A N J A uvjetima K O D Enjegovog K S angažmana KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - nadgledati i objektivnost ATIVNOG U P Rneovisnost AVLJA N J A Kvanjskog O D Erevizora, K S osobito K O R glede P O rotacije R A T ovlaštenih I V N O revizora G U unutar P R Arevizorskog V L J A Ndruštva JA KODEK za usluge revizije E K S K O Ri naknada P O R Akoje T Idruštvo V N Oplaća G U P R Avanjske VLJA NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ društvo prima povezanih L J A N J A - pKratiti O Dprirodu E K Si količinu K O usluga R P Okoje R Anisu T Irevizija, V N Oa G U Pih R A VodL revizorskog J A N J Adruštva K O iliDs Enjim KS K O Rosoba, P O pri RATIVNO društvo dužno plaća A T I V N O Gčemu U je P između R A V ostalog L J A revizorsko NJA K ODE K S dostaviti K O Robavijest P O R oAsvim T I naknadama V N O G koje U društvo PRAV L Jrevizorskom ANJA KODEK s njim E K S K O Rdruštvu P O Ri A T I povezanim V N O G osobama UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ zraditi L J A N J A - iK O Dpravila E K So tome K Okoje R usluge P O Rvanjsko A T I revizorsko V N O G društvo U P iRs njim A V povezane L J A N osobe J A neKsmije O D davati E K Sdruštvu, K O koje R Pusluge ORATIVNO A T I V N O Gmože U davati P R Asamo V LuzJ prethodnu A N J A suglasnost K O D komisije, E K S a Kkoje O usluge R P Omože R Adavati T I Vbez N prethodne O G U suglasnosti PRAVLJANJA KODEK - razmotriti EKS KOR P O R Aučinkovitost T I V N Ovanjske G U revizije P R A iVpostupanje L J A N višeg J A rukovodećeg K O D E Kkadra S Ku skladu O R PsOpreporukama R A T I V vanjskog N O G revizora UPRAVLJANJ nadzornom L J A N J A - istražiti K O Dokolnosti E K S vezane K O RuzPotkaz O Rvanjskog A T I Vrevizora N O Gi datiUodgovarajuće P R A V L preporuke JANJA K O Dodboru. EKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Trajanje mandata za reviziju i/iliOograničavanjem EKS KOR POR A T I komisije VNOG U P Rmože A Vbiti L vremenski J A N J Aograničeno K O D na E4 Kgodine S K kontinuiranog O R P O R Amandata TIVN G UPRAVLJANJ bitiRizabran L J A N J A broja K Okomisija D E KuSkojeKčlan O može RPO A T I uVdrugim N O Gdruštvima. UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Komisija otvorenu odborom i zaNsvoj EKS KOR P O RzaAreviziju T I Vtreba N Oimati G U P R Ai neograničenu V L J A N Jkomunikaciju A K O D sEupravom K S Ki nadzornim ORPOR ATIV O rad G odgovarati UPRAVLJANJ L J A N J A nadzornom K O D E odboru. KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Vanjski trebaju izravne EKS KOR P O iRunutarnji A T I Vrevizori NOG U Pimati R Amogućnost VLJAN J A komunikacije K O D E K sSkomisijom K O R za P reviziju. ORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Uprava dostavljati pravodobne prikaze i srodnih ATIVNOG U treba P R komisiji A V L za J Areviziju NJA KOD E K S i periodične KORPO R A financijskih T I V N Oizvještaja G UP R A Vdokumenata L J A N Jprije A KODEK javnog tihOpodataka, računovodstvenim EKS KOR P O objavljivanja RATIVN G U Ppodatke R A V oLpromjenama J A N J AuK O D E K S K načelima O R P Oi kriterijima, R A T I Vračunovodstvene N O G U P RpoAVLJANJ poRpojedinim L J A N J A stupke K O prihvaćene D E K S zaKvećinu O R radnji, P O Rkao A iTsvako I V važnije N O Godstupanje U P R između A V L knjigovodstvene J A N J A Ki stvarne O D E vrijednosti KS KO PORATIVNO stavkama vanjskim ATIVNOG U P te R svu A Vkorespondenciju L J A N J A s odjelom K O DzaEunutarnju K S Kreviziju O R Pili O R A Trevizorima. IVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ komisiju reviziju knjiženje L J A N J A Uprava K O je Dosobito E K Sdužna KO R P OzaR A T obavijestiti I V N O Go metodama U P R korištenim A V L J AzaN J A značajnih K O D Ei neuobičajenih K S K O transakcija RPORATIVNO i poslovnih događaja, Osobitu ATIVNOG UPR A V L kada J A se N knjigovodstvenom J A K O D E prikazu K S takvih K O događaja R P O Rmože A T pristupiti I V N OnaGrazličite U Pnačine. RAV L J Apozornost NJA KODEK valja centrima EKS KOR P posvetiti O R A Tpostojanju I V N O iGopravdanosti U P R Aaktivnosti V L J A društava N J A uKoff-shore ODEK S K Oi putem R P Odruštava R A T za I Vposebne N O Gnamjene. UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Komisija ATIVNOG U PzaRreviziju A V Ls vanjskim J A N J revizorom A K Otreba D Eraspraviti: KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ računovodstvenih kriterija L J A N J A - promjene K O D EiliKzadržavanje S KOR P O R A T I Vnačela N O iG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - primjenu propisa ATIVNOG UPR AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - važne EKS KOR P O procjene R A T I iVzaključke N O G u pripremanju U P R A Vfinancijskih L J A N Jizvještaja A KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - metode K O D procjene E K S rizika K Oi rezultate RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - visoko rizična ATIVNOG UP R A područja V L J Adjelovanja NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - uočene i značajne unutarnjoj EKS KOR P O Rveće A Tnedostatke IVNOG U P Rmanjkavosti A V L J Au N J A K kontroli ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ (ekonomskih, na Lfinancijske L J A N J A - djelovanje K O D E vanjskih K S Kčimbenika ORPO R A T I V pravnih N O Gi industrijskih) UPRAV J A N Jizvještaje A K Oi revizorske D E K S postupke. KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Komisija ostale važne EKS KOR P O RzaAreviziju T I V također N O G treba U Predovito R A V procjenjivati LJANJA KO D Easpekte K S Ksvojih O Rodnosa P O RsAtrećim T I Vstranama, N O G kao U PštoR su AVLJANJ izvršenom L J A N J A profesionalna K O D E Kosposobljenost S K O R Pi neovisnost O R A T Ii uvijek V N OkadGgodUjePpotrebno R A V dobiti L J Adrugo N J mišljenje A K Oo D E K S poslu K OtihR osoba. PORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Komisija te trećih EKS KOR P O RzaAreviziju T I Vtreba­ N O osigurati G U Pdostavu R A Vkvalitetnih L J A N informacija J A K O od D strane E K Sovisnih K O iRpovezanih P O R Adruštava TIVN O G osoba U P (kao RAVLJANJ konsolidirane L J A N J A što K su O stručni D E Ksavjetnici), S K O sRobzirom P O R na A utjecaj T I V takvih N O Gpodataka U P na RA V L J A Nfinancijske J A K izvještaje. ODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 4.13. EKS KOR P OPravila R A T Ipostupka V N O G zaUsjednice P R A V nadzornog L J A N J Aodbora KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Predsjednik je za sjednica, ATIVNOG U P Rnadzornog A V L J odbora A N J zadužen A KO D utvrđivanje E K S Kkalendara O R P iOsazivanje R A T redovnih I V N Ogodišnjih G UP R A Vkao L Ji zaAsazivanje NJA KODEK izvanrednih EKS KOR P O R Asjednica T I V Nkad O god G se U za P tim R Aukaže V L potreba. JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Učestalost određena ATIVNOG U P Rodržavanja A V L J sjednica A N J Anadzornog K O Dodbora E K StrebaKbiti OR P O R uAskladu T I V sNpotrebama O G Usvakog P R Aodređenog V L J A društva. NJA KODEK Kako bi osigurale učinkovitost nadzornog EKS KOR PO RATIV N O G Urada PR A V L Jodbora A N Jove A sjednice K O D trebaju E K S seKodržavati O R P dovoljno O R A Tčesto, I V Na najmanje O G U jednom PRAVLJANJ L J A N J A tromjesečno. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Kako bi se učinkovitost i uspješnost EKS KOR PO R osigurala ATIVN OG UP R A V L sjednica J A N Jnadzornog A K O odbora, D E K svim S Kčlanovima O R P Onadzornog R A T I Vodbora N O potrebno G U P je R na AVLJANJ L J A N J A vrijeme K O Ddostaviti E K S relevantnu K O R dokumentaciju. PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Zapisnici bitiNzabilježene EKS KOR P O RsaAsjednica T I V Nnadzornog O G Uodbora P R Atrebaju V L Jbiti A pisani N J Arazgovijetno, K O D E aKsve S donesene K O R Podluke O R trebaju ATIV O G U sPrezulRAVLJANJ pojedini L J A N J A tatima K O glasovanja, D E K S uzKnavođenje O R P Okako R AjeTglasovao IVNO G Učlan. PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Poslovnikom o radu ATIVNOG UPRA V Ltreba J A predvidjeti N J A KdaOseDnaEsvakoj K S sljedećoj K O Rsjednici P O R nadzornog A T I V Nodbora O G obvezno U P Rrazmotri A V L i Jslužbeno A N J veA KODEK rificira EKS KOR P O sadržaj R A T zapisnika I V N O sGprošle U Psjednice. R A V Zapisnik L J A NseJ odlaže A K iOčuva D Eu dokumentaciji K S K O R Pnadzornog O R A Todbora I V Nkoju O GvodiUuprava. PRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I Vkodeks N O Gkorporativnog U P R A V uprav L J Aljanja N J A 1 3K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA drugih D E K S 4.14. K O RČlanstvo P O R AuTnadzornim, I V N O G upravnim U P R A odborima V L J A NiliJ upravi A KO D E Kdruštava S KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR nadzornog R P O R ASvaki T I Včlan NO G U P odbora R A Vdužan L J AjeNizvijestiti J A Kdruštvo O D E oKčlanstvu S K Ou Rnadzornim P O R Aodborima, T I V N upravnim O G U Podborima R A V ili L upravi JANJA D E K S drugih K O Rdruštava. PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR drugom R P O R AČlan T I nadzornog V N O G odbora U P Rdruštva A V LneJsmije A N biti J AčlanKnadzornog O D E KiliSupravnog K O Rodbora P O Ru A T I Vdruštvu N O GkojeUbiPseRmoglo A V Lsmatrati JANJA odnosu D E K S konkurentskim K O R P O Ru A T I VnaNdruštvo. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR društava odbora, upravnog R P O R ADruštvo T I V Nvodi O popis G Usvih PR A V LuJkojima A N JsuAnjegovi K Očlanovi D E Knadzornog S KOR POR A T I Vodbora N O iliGuprave. U P Popis R A VseLredovito JANJA D E K S ažurira. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A4.15. T I V Obrazovanje N O G U P članova R A V L nadzornog J A N J A odbora KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Društva A N J trebaju A K poticati O D E usavršavanje K S K O i Robrazovanje P O R A članova T I V Nnadzornog O G Uodbora P R sAciljem V L obnavljanja J A N J A i unaprjeđivanja K O D E Knjihovih S KOR sposobnosti, R P O R Aznanja T I V iN O G U Pa osobito R A V uL područjima J A N J Arada K društva. ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 4.16. A N JOcjena A K rada ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Nadzorni K O R Podbor O R dužan A T I jeV svake N O godine G U izraditi P R Aocjenu V L J svog A N rada J A u proteklom K O D E razdoblju. K S K Takva O R Pprocjena O R A uključuje T I V N osobito OG UP kao i zajedničkog rada R A V L J vrednovanje A N J A doprinosa K O D Ei kompetentnosti K S K O R svakog P O Rpojedinog A T I V člana, NOG U P R A Vrada L Jodbora, A N Jprocjenu A KO D komisija E K S koje KOR R P O R AjeTosnovao I V N Onadzorni G U odbor P R Ai procjenu V L J Apostignutih N J A KuOodnosu D E KnaSplanirane K O Rciljeve P O društva. RATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP skupštini R A V L J Nadzorni A N J Aodbor K dužan O D je E jednom K S godišnje K O R Pglavnoj ORA T I V podnijeti N O G izvješće U P Ro ocjeni A V Lsvog J Arada N JzaAproteklo K O razdoblje. DEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 2.R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P D E K S Poglavlje KORPO R A V L J Upravni A N J Aodbor KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA upravnog D E K S 5.1. K O Izbor R P OiliRimenovanje A T I V N Očlanova G UP R A V L odbora JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR statutom društvo R P O R AKada T I Vje N O G društva U P R određeno A V L J da AN J A umjesto K O D uprave E K S i nadzornog K O R P odbora O R Aima T Iupravni V N Oodbor, G UnaPizbor R Ai imenovanje VLJANJA D E K S članova K O R upravnog P O R Aodbora T I Vna N odgovarajući O G U PseR način A V primjenjuje L J A N Jodredba A K 4.1. O Dovog E KKodeksa. S KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR i neizvršnih direktora. R P O R AUpravni T I V Nodbor O Gsastoji U PseRodAizvršnih VLJA NJA K ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP i imenovanje odredba R A V L J Na A izbor NJA K O D neizvršnih E K S direktora K O R PnaOodgovarajući R A T I V se N način O G primjenjuje UPRA V L J4.2. A Novog J AKodeksa. KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA se N način ovog D E K S Na K izbor O R iPimenovanje O R A T izvršnih I V N Odirektora G U na P odgovarajući RAVLJA J Aprimjenjuje K O D odredba E K S 6.2. KO R Kodeksa. PORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A5.2. T I VZadaci N O Gi odgovornosti UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP vođenje R A V L J Upravni A N J odbor A Kvodi O društvo, D E K Spostavlja K O osnove R P OzaRobavljanje A T I V predmeta N O G poslovanja, U P R A nadzire VLJA N J Aposlova K Odruštva D E Ki zastupa S KOR prema R P O R Adruštvo TIVN O Gizvršnim U P Rdirektorima A V L J Adruštva. NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP trebaju R A V L J Članovi A N J upravnog A K Oodbora DEK S obavljati K O R Psvoju O Rdužnost A T I pozornošću V N O G urednog U P Ri savjesnog A V L J gospodarstvenika A N J A K Oi čuvati D E Kposlovnu S KOR R P O R Atajnu T I Vdruštva. NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA poslovanjem, D E K S UKdonošenju O R P Oodluka, R A Tprovođenju I V N O poslovne G U Ppolitike R A Vi nadzoru L J A Nnad JA K O D Etemeljna K S je K obveza O R Pupravnog O R A Todbora I V Nbrinuti O Go U P korist R A V L J dugoročnim A N J A interesima K O D Edruštva K S i povećanju K O R P ekonomske O R A T I učinkovitosti V N O G uU P Rdioničara. AVLJANJA KODEKS KOR odbor uključiti podataka koje R P O R AUpravni TIVN O Gtreba U donijeti P R A odluku V L J oAokvirnom N J A planu K O svog D E rada K S kojiKbiOtrebao RPO R A Tpopis I V redovitih N O G sjednica U P RiA VLJA NJA D E K S redovito K O R iPpravodobno O R A T Itreba V Nstavljati O G na U raspolaganje P R A V L članovima J A N J upravnog A K O odbora. DEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R AUpravni T I V Nodbor O Gtreba U donijeti P R A svoja V L Junutarnja A N J Apravila K Orada. D ENiti K jedan S Kdokument O R P Oupravnog R A T I odbora V N OneGsmije U Psprječavati R A V LiliJograANJA u postupanju u skladu noJsvaki ujedno D E K S ničavati K O R pojedinog P O R Ačlana TIV NOG U P R AsaVzakonom, LJAN A biKčlan OD E K trebao S Kizbjegavati O R P Ozlouporabu R A T I Vovih N ovlasti OG UP uskladiti R A V L J iAuvijek N Jnastojati A KO D E Ksvoj S radKs drugim O R P članovima O R A T upravnog I V N O odbora. G UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA direktori D E K S 5.3. K O Izvršni RPOR ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR izvršnih određeno skladu sa Pstatutom R P O R AUpravni T I V Nodbor O Gimenuje U P Rjednog A V Lili Jviše AN J A direktora K O D EnaK mandatno S K O Rrazdoblje PORA T I V Nu O G U R A V odnosno LJANJA ih imenuje odPnjih D E K S zakonom. K O R PAko OR A T I Vviše, N Ojednog G U R mora A V imenovati L J A N glavnim J A Kizvršnim O D E direktorom. KS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR upravnog R P O R AIzvršnim T I V Ndirektorima O G U Pmogu R A se V imenovati L J A N Ji članovi A KO D E K odbora, S K OaliRsamo P O na R način A T Ida V većina N O Gčlanova U P upravnog R A V L odbora JANJA koje D E K S budu K O neizvršni R P O Rdirektori. A T I VAko N se O izvršnim G U Pdirektorima R A V L imenuju J A N Josobe A K O nisu D Ečlanovi K S upravnog K O R Podbora, O R Amoraju T I Vispunjavati NOG UP zakona. R A V L J uvjete A N Jiz A KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA društva. D E K S Izvršni K O Rdirektori P O Rvode A T poslove IVNO G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R AOvlasti T I V koje N OsuGzakonom U P Rdane A Vupravnom L J A N odboru J A KneOmogu D E se K prenositi S K O na R izvršne P O R direktore. ATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L14 J A ko N dJeks A korporativnog K O D E K S upravljan KORP ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A 5.4. K OOdnos D E Kupravnog S K O Rodbora P O R iAizvršnih T I V Ndirektora OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Upravni odbor EKS KOR POR A Ti izvršni I V N direktori O G Udužni P RsuApotpuno V L J surađivati A N J A u najboljem K O D E interesu K S Kdruštva O R PteOzajednički R A T Iraspravljati V N O Go strateškim UPRAVLJANJ L J A N J A odrednicama K O D E Kposlovanja S K O društva. RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Izvršni mogu EKS KOR P Odirektori R A T Idužni V NsuOpravodobno G U P Ri cjelovito A V L Jizvješćivati A N J A upravni K O odbor D E Ko svim S Kčinjenicama O R P O iRokolnostima A T I V Nkoje OG U utjecati PRAVLJANJ L J A N J A naKposlovanje, O D E K financijski S K O položaj R P Oi stanje R A Timovine I V N društva, O G Uodnosno P R Anjegovih V L J Adruštava N J A kćeri. KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 5.5. Vrijeme EKS KOR PO R A T Ipotrebno V N O G zaUizvršavanje P R A V L dužnosti J A N J Au upravnom K O D E K odboru S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Član U upravnog upravnom ATIVNOG P R A odbora V L J treba A N biti J Au mogućnosti K O D E svojim K S dužnostima K O R P Ou R A T I Vodboru N O Gposvetiti U P svo R Avrijeme V L Jpotrebno A N J Aza K O D E K ispravno EKS KOR P O Ri kvalitetno A T I V Nobnašanje O G Udužnosti. PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 5.6. U Sukobi ATIVNOG P R Ainteresa VLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ činjenice L J A N J A Sukob K O interesa D E K postoji S K kod O Rčlana P Oupravnog R A T I odbora V N Okoji G nijeUneutralan P R A Vu odnosu L J A na N Jpredmet A K odlučivanja O D E K Sili seKiz O R P OnjeRATIVNO gove U povezanosti ATIVNOG P R A V sLdrugim J A Ndruštvima, J A Kosobama O D E Kili poslovima S K O može R P Opretpostaviti R A T I VdaNmože O G imati U interese P R A koji V Lnisu J Aistodobno NJA KODEK nužno EKS KOR P Oi interesi R A T društva I V N OteGmože U utjecati P R A na V donošenje L J A N Jodluke A KnaOtemelju D E Kinteresa S K Oili Rsklonosti P O R koje A TseI nužno V N OneGpodudaraju U P R As V L J A N J L J A N J A interesima K O D Edruštva. KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi upravnog na Jtemelju EKS KOR POR A T I Vodbora N O ne G smiju U P donositi R A V Lodluke JAN A K osobnih O D E interesa K S K iliOnaR temelju P O R interesa A T I Vosoba N O sGkojima U Pimaju RAVLJANJ L J A N J A bliske K Oodnose. DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 5.7. EKS KOR P Izvješćivanje O R A T I V NoOsukobu G U Pinteresa RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO SvakiUčlan ATIVNOG P upravnog R A V Lodbora J A Ndužan J A je izvijestiti K O D Edruštvo K S o svakom K O R stjecanju P O R Aili Totpuštanju I V N Odionica G Udruštva P R Aili mogućnosti V L J A N ostvaJA KODEK rivanja iz dionica najkasnije sljedeći EKS KOR P O glasačkih R A T I prava VNO G U društva PRAV LJAN J A radni K O dan D Eposlije K S nastanka K O R takve P O Rpromjene, A T I VuzNobvezu O G društva U P R da AVLJANJ u najkraćem roku.U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O L J A N J A takvu K Opromjenu D E K SjavnoK objavi ORP O R A T mogućem IVNOG ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Ako upravnog odbora smatra interesa u konkretnom EKS KOR Pneki O Rčlan AT IVNO G U P R da A kod V Lnjega J A iliNkod J Adrugog K Očlana D Epostoji K S sukob KOR P O Rglede A Todlučivanja IVNOG UPRAVLJANJ odbor. L J A N J A predmetu, K O D Edužan K S je oKtome O Rodmah P O Rizvijestiti A T I Vupravni NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK O svim interesa EKS KOR P O obavijestima R A T I V No sukobu OG U P R Aupravni V L Jodbor A N vodi J A evidencije. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 5.8. U Nagrade ATIVNOG PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ ovog L J A N J A NaKnagrađivanje O D E K Sčlanova K O upravnog R P O Rodbora A T InaV odgovarajući N O G UsePnačin R A primjenjuje V L J A Nodredba J A članka K O D6.3. EK S Kodeksa. KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 5.9. Poslovi EKS KOR PO R A Tizmeđu I V N Opovezanih G U P R strana AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Svi poslovi upravnog društvo povezane ATIVNOG U P Ru kojima A V Lsudjeluju J A N Jčlanovi A K O D E odbora K S iliKs njima O R Ppovezane O R A osobe T I Vi N O G ili sUnjim PR A V L osobe J A Ntrebaju JA KODEK bitiPnaOtržišnoj slično EKS KOR R A T osnovi, I V N posebice O G U glede P R rokova, A V L Jkamata, A N Jjamstava A K Oi D E KteStrebaju K O biti R Pjasno O Rnavedeni A T I Vu Nizvješćima O G Udruštva. PRAVLJANJ L J A N J A Takve K Oposlove D E Ktreba S potvrditi K O R Pneovisna O R A procjena T I V Nstručnih O G osoba U P Rkoje A su V neovisne L J A N uJodnosu A Kna Osudionike D E K Skonkretnog K O R posla. PORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 5.10. EKS KOR P OZabrana R A T I Vkonkurencije NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Članovi upravnog putem ATIVNOG UP R A V odbora L J A ne N smiju, J A zaKsvoj O Dili tuđi E K račun, S Kosobno O R Pili O R Atrećih T I Vosoba, N O obavljati G U Pposlove R A Viz Ldjelatnosti J A N Jkoju A KODEK obavlja EKS KOR P O društvo R A T Ikao V niti N Osavjetovati G U P osobe R A Vkoje L JseAmogu N J smatrati A K Okonkurentskima D E K S K Odruštvu. RPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Članovi upravnog ATIVNOG UP R A V odbora L J A dužni N J Asu javno K Oobjaviti D E Kveličinu S K udjela O R Pi sve O Rpromjene A T I Vudjela N O uGdruštvima U P Rkoja A VseLmogu J A smatrati NJA KODEK konkurentskima EKS KOR P O R A T I društvu. VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 5.11.U Ugovori ATIVNOG P R A Vizmeđu L J A Nčlanova J A Kupravnog O D E Kodbora S K Oi društva RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A Sve K ugovore O D E ili K sporazume S K O Rizmeđu P O Rčlana A Tupravnog I V N Oodbora G Ui društva P R Aprethodno V L J A treba N J Aodobriti K Oupravni D E Kodbor, S Ka bitni O Relementi PORATIVNO svih takvih ATIVNOG U P Rugovora A V LiliJsporazuma A N J A moraju K Obiti D sadržani E K S u godišnjem K O R P izvješću. ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ upravnog se R odnosi L J A N J A Član KO D E K odbora S K na O kojeg RPO A T ugovor I V N ili Osporazum G U PsRdruštvom A V L JneAmože N J sudjelovati A K O uDdavanju E K S odobrenja. KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK E K S K O R5.12. P O Komisije R A T I V(odbori) NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Radi povećanja ATIVNOG U P R A učinkovitosti V L J A N iJkvalitete A K svog O Drada E Kupravni S Kodbor O R može P O formirati R A T I komisije V N O (odbore), G U Pkao R stručna A V L savjetodavna JANJA KODEK radna EKS KOR P Otijela R Aupravnog T I V Nodbora. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO UlogaUkomisija ATIVNOG P R A upravnog V L J Aodbora N J Aje pomoći K O Dupravnom E K S odboru K O Ru postupku P O R Aodlučivanja T I V N Oo pojedinim G U P pitanjima R A V Li uJ tom A Nsmislu JA KODEK da:P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J EKS KOR LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I Vkodeks N O Gkorporativnog U P R A V uprav L J Aljanja N J A 1 5K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP seO upravni odbor u O R R A V L J -Aomoguće N J A da K DEK S bavi K Ovećim R Pbrojem O R Asloženih T I V pitanja N O Gna učinkovitiji U P R A način V L JuzApotporu N J Astručnjaka K O Dimenovanih EKS K R P O R A Tkomisije, IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA poslove D E K S -Komoguće O R P da O upravni R A T Iodbor V N razvija O G stručnost U P R za AV L J Adruštva N J Au posebnim K O D područjima, EKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Apovećaju N J A objektivnost K O D Ei neovisnost K S K Omišljenja R P Oupravnog R A T I odbora. VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA odbora na R odgovarajući odredba D E K S Na K formiranje O R P O komisija R A T Iupravnog VNOG UP A V L J AseNnačin J A primjenjuje KODE K S članka K O R4.12. P Oovog R AKodeksa. TIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR nadzornim upravnim R P O R A5.13. T I V Članstvo N O G Uu P R A V L Ji A N J A Kodborima O D E K drugih S K O društava RPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP dužan članstvu odborima ili upravnim R A V L J Svaki A N član J A upravnog K O Dodbora E K Sdruštvo K Oje R P Oizvijestiti R A T Io V N O Gu nadzornim UPRA VLJA N J A odborima K O D Edrugih K S druKOR R P O R Aštava. TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP član se Smoglo R A V L J Član A Nupravnog J A Kodbora O D Edruštva K S neKsmije O Rbiti PO R nadzornog A T I V Nodbora O G ili upravnog U P R Aodbora V L JuAdrugom N J Adruštvu K Okoje D Ebi K KOR odnosu R P O R Asmatrati T I V Nkonkurentskim O G U P Ru A V L JnaAdruštvo. NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Za A članstvo N J A u nadzornim K O D E odborima K S Kdrugih O R Pdruštava, O R A izvršni T I V direktor N O Gtreba U dobiti P R prethodnu A V L J Asuglasnost N J A upravnog K O D odbora E K S svog KOR način odG sedam R P O R Adruštva, T I V NaliOnaGtaj U P RdaAizvršni V L Jdirektor A N Jne A smije K Oistodobno D E K SbitiKčlan O nadzornog R P O R Aodbora T I Vviše NO U Pdruštava. RAVU L smislu JANJA odbora računa D E K S zabrane K O R izP prethodne O R A T rečenice, I V N Ofunkcija G Upredsjednika P R A V Lnadzornog JANJA KO D E se K kao S članstvo K O R uPdva O nadzorna R A T I odbora. VNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A5.14. T I V Obrazovanje N O G U P članova R A V L upravnog J A N J A odbora KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Društva A N J trebaju A K poticati O D E usavršavanje K S K O iRobrazovanje P O R A članova T I V Nupravnog O G odbora U P R sAciljem V L obnavljanja J A N J Ai unaprjeđivanja K O D E Knjihovih S KOR R P O R Aznanja T I V iNsposobnosti, O G U P aRosobito A V LuJpodručjima A N J A djelovanja K O D E uKkojima S K su O utvrđeni R P O Reventualni A T I V nedostaci N O G Ui potreba P R A za V Lnjihovim JANJA D E K S unapređenjem. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A5.15. T I V Ocjena N O G rada UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Upravni A N J odbor A Kdužan O DjeEsvake K S godine K Oizraditi R P Oocjenu R A svog T I Vrada N uOproteklom G U Prazdoblju. R A V LTakva J A procjena N J A uključuje K O Dosobito E K SvredKOR rada R P O R Anovanje T I V Ndoprinosa O G Ui kompetentnosti P R A V L J Asvakog N J Apojedinog K O Dčlana, E K rad S izvršnih K O R direktora, P O R A kao T I i Vzajedničkog NOG U P odbora, R A V procjenu LJANJA odbor društva. D E K S rada K Okomisija R P O koje R AjeTosnovao I V N upravni OG U P Ri procjenu A V L Jpostignutih A N J A u odnosu K O DnaE planirane K S Kciljeve ORP ORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R AUpravni T I V Nodbor O Gdužan U Pje Rjednom A V Lgodišnje J A N podnijeti J A K glavnoj O D E skupštini K S K izvješće O R P oOocjeni R A Tsvog I Vrada N OzaGproteklo U P razdoblje. RAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Poglavlje A N J A 3.K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R R P O R AUprava TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP i odgovornosti R A V L J 6.1. A N Zadaci JA K ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA samostalno odluke D E K S Uprava K O Rdruštva P O Rvodi A Tposlove I V N društva OG U P R A Vi LnaJvlastitu A N Jodgovornost A K O DteE donosi K S sve KO R P isključivo O R A Tprema I V Nvlastitoj OG UP drugih R A V L J prosudbi. A N J APostojanje K O Dsuglasnosti EKS K O R tijela P O društva R A T ne I Visključuje N O G odgovornost U P R A uprave V L J za A vođenje N J A poslovanja K O D Epozornošću KS KOR R P O R Aurednog T I V Ni savjesnog O G U gospodarstvenika. PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J UAobavljanju N J A svojih K O poslova D E K uprava S Kdruštva O R Pnije O vezana R A Tuputama I V N Odrugih G tijela U Pdruštva R A VpaL čak J AnitiNuputama J A Kkoje O joj D daju E Kvećinski S KOR R P O R Adioničari T I V NiliOnadzorni G U odbor. PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP djelovati u korist R A V L J Uprava A N J jeAdužna K uvijek ODE K S isključivo KORP O R društva A T I Vi dioničara, N O G vodeći U P računa R A Vo Linteresima J A N Jzaposlenika A K O iDšire E zajednice, KS KOR povećanja R P O R AsTciljem IVN O G Uvrijednosti P R A Vdruštva. LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP prenositi R A V L J Uprava A N J svoje A ovlasti K O Dvođenja E K Sposlovanja K O Rdruštva P O RneAmože TIV N O Gni naUkoje P drugo R A Vtijelo L Jdruštva. A N J Davanje A K prokure O D E ne K smatra S KOR R P O R Ase T prijenosom I V N O Govlasti U Pvođenja R A Vposlovanja L J A N društva. JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP o radu R A V L J Poslovi A N J uprave A Ktrebaju O D EbitiK propisani S K Opravilima RPOR A T uprave, I V N kako O G bi se U razjasnile P R A Vovlasti L J Ai dužnosti. N J A Pravila K O Do radu E K uprave S KOR R P O R Atrebaju T I V obuhvatiti N O G Usljedeće: PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Apodručje N J A djelovanja K O Di ciljeve EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tpravila I V Npostupanja OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA interesa D E K S -Kpravila O R za P rješavanje O R A T sukoba IVNO G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Atajništvo N J A uprave KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR vođenja donošenje R P O R A-Tnačin I V sazivanja N O G iU P R Asjednica, VLJA N J A odluka, K O Ddnevni E K Sred,Kvođenje O R Pzapisnika O R A Ti ostale I V Ndokumentacije OG UPRAVLJANJA D E K S -Ksuradnju O R PsOnadzornim R A T I odborom. VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR uprave mogu, R P O R AČlanovi TIVN O Gse U P Rkada A VseL za J tim A Nukaže J A potreba, K O Dsavjetovati E K S KsaOstručnjacima R P O R AizTrazličitih I V N područja O G U poslovanja P R A V (pravnim LJANJA stručnjacima D E K S savjetnicima, K O R P O revizorima, R A T I Vporeznim N O G i kadrovskim UPRAV L J A N Ji slično). A KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L16 J A ko N dJeks A korporativnog K O D E K S upravljan KORP ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A 6.2. K OSastav DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Uprava bi se kojih Statutom EKS KOR P O društva R A T trebala IVNO G sastojati U P RodAnekoliko V L J Ačlanova, N J Aod K O se D jedan E K Sod njih K Oimenuje R P OzaRpredsjednika A T I V N uprave. OG U PRAVLJANJ L J A N J A ili Kpravilima O D E oKradu S uprave, K O Rodobrenim P O R Aod T strane I V Nnadzornog O G U odbora, P R Atreba V L Jurediti A N način J A suradnje K O Dmeđu E K članovima S K O Ruprave. PORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi uprave bitiGusredotočeni EKS KOR POR A T trebaju IVNO U P R A na V Lvođenje J A Nposlova J A Kdruštva O D Ei trebaju, K S Kosim O Ruvjeta P O propisanih R A T I Vzakonom, N O G ispunjavati UPRAVLJANJ uvjete u pojedinom L J A N J A i druge KOD E Ksukladno S K Ozahtjevima R P O Rpoložaja A T I Včlana N Ouprave G U P R A V društvu, L J A Nkoji J mogu A Kbiti O propisani D E K Sstatutom K O Rdruštva P O Rili A T I V N O odlukom ATIVNOG U Pnadzornog R A V L odbora. JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ uprave tome L J A N J A PriKsastavljanju ODEKS K treba O R Ptežiti OR A TdaI članovi V N Ouprave G Uimaju P Rrazličito A V L iskustvo J A N Ji obrazovanje A K O Duključujući: EKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - iskustvo poslova EKS KOR P O R uAvođenju TIVN OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - iskustvo K O D uE rješavanju K S K kriznih O R Psituacija ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - iskustvo ATIVNOG U P uRprepoznavanju A V L J A Ni nadziranju J A K rizika ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - poznavanje financija EKS KOR PORAT IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ računovodstva L J A N J A - poznavanje KODEK S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - poznavanje ATIVNOG U P R područja A V L Jdjelatnosti A N J A društva KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - poznavanje nacionalnog i međunarodnog EKS KOR PORAT IVNOG U P R A V tržišta LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - povezivanje K O D E Ksvih S interesa K O Runutar P O društva. RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi EKS KOR P O uprave R A T trebaju: IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - biti sposobni o upravljanju financijske ATIVNOG U P R Ačitati V Li razumjeti J A N J izvješća A KO D E K S društvom K O Ri P O R A Tizvještaje IVNOG UPRAVLJANJA KODEK - biti sukoba EKS KOR P izvan ORA T I Vinteresa NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - uskladiti K O D svoje E K Sciljeve K sOciljevima R P O društva RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - biti upoznati upravljanja ATIVNOG U P R As dobrom V L J Apraksom N J A korporativnog KODEK S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - imati EKS KOR P Oosobni R A Tintegritet IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - imati K O dovoljno D E K Sraspoloživog K O R Pvremena ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - biti motivirani ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - biti EKS KOR P sposobni O R A TzaI timski V N Orad Gi U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J L J A N J A - imati K O stratešku D E K Sviziju. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Osim uvjeta, EKS KOR P Oispunjavanja R A T I Vnavedenih NOG U P R predsjednik A V L J A uprave N J Atreba K Oimati D Erazvijene K S Korganizacijske O R P O R Avještine T I V iNiskustvo O G uUvođenju PRAVLJANJ L J A N J A poslova K O DteEugled K Spriznatog K O Ri dobrog P O Rgospodarstvenika A T I V N O Gu širem U P gospodarskom R A V L J Aokruženju. NJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Svaki uprave EKS KOR P Očlan RA T I Vtreba N Ostalno, G Utočno P R iAbez V odgađanja L J A N Jizvješćivati A K O Dpredsjednika E K S K uprave O R P oOsvim R Avažnim T I V događajima N O G U izP svoje RAVLJANJ trenutačne i razvoja vođenja L J A N J A nadležnosti, K O D E bitnim K S za K procjenjivanje ORPORA T I V N situacije OG U P R AteV L J Adruštva. NJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi EKS KOR P O uprave R A T trebaju I V N težiti O G najvećoj U P Rmogućoj A V L neovisnosti J A N J A u odnosu K O D na E pojedine K S K dioničare, O R P Ogrupe R A dioničara T I V N iliOdrugih G Unositelja PRAVLJANJ imenovani, L J A N J A interesa K O DteEtrebaju K S biti K svjesni O R Pkako, O Rjednom ATIV N O G odgovaraju U P R Asvim V Ldioničarima J A N J Adruštva. KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Ako uprave EKS KOR P jeOčlan RA T I Vizložen N O pritisku G U Pili ograničenjima R A V L J Adioničara N J A kojima K O DseEutječe K S naKobavljanje O R P Onjegovih R A T dužnosti, I V N Odužan G Uje unatoč PRAVLJANJ stajalište ili datiUostavku, L J A N J A tome K Ozauzeti D E Kneovisno S KO R P Oprilikom R A T glasovanja IVNOG P R A ovisno V L J oAtome N J što A okolnosti K O Dnalažu. EKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 6.3. Nagrade EKS KOR PO RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Društvo godišnjeg ATIVNOG U Ptreba R Aobjaviti V L J izjavu A N oJ politici A Knagrađivanja O D E K Suprave K Oi nadzornog R P O R odbora A T I Vkao N dio OG U P izvješća. R A V LIzjava J A oNpolitici JA KODEK nagrađivanja stalno stranice EKS KOR P O R A Tuprave I V Ntreba O Gbiti U P Rdostupna A V L Jputem A N Jinternetske A KOD E K Sdruštva. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO IzjavaUo P politici društva zaV sljedeću ATIVNOG R A nagrađivanja V L J A N treba J A u prvom K O Dredu E Ksadržavati S K Opolitiku RPO R A Tglede I V nagrađivanja N O G Uuprave PRA L J A poslovnu NJA KODEK godinu bilaOprimjenjivana uV L J A N J EKS KOR P O iRako A jeT prikladno I V N O za G sljedeće U P Rgodine, A V Lkao J Ai pregled N J A načina K O na D koji E KjeSpolitika K O nagrađivanja R P O R A uprave TIVN G UPRA je potrebno u odnosu na N politiku usporedbi L J A N J A prošloj K O godini. D E K Osobito S KO R P O Ristaknuti A T I Vznačajnije N O G promjene UPRA VLJA J A nagrađivanja K O D E Ku S K O Rs prošlom PORATIVNO godinom. ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ treba L J A N J A Izjava K OoDpolitici E K nagrađivanja S KORP O Rsadržavati A T I Vsljedeće: NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - pojašnjenje relativnog i važnosti EKS KOR PORAT I V N Oudjela G U P R A fiksnih V L J iAvarijabilnih N J A komponenti K O D E Knagrađivanja S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ informaciju na O čijem L J A N J A - dKovoljnu ODE K S K oOkriterijima R P O Ruspješnosti ATIVN G ispunjenju U P R AseVzasniva L J Apravo N J na A stjecanje K O Ddionica, E K S opcija K OnaRdionice P O Rili A T I V N O A T I V N O Gdrugi U oblik P Rvarijabilnog A V L J Adijela N Jnaknade A KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - dovoljnu EKS KOR P O R informaciju A T I V N oOvezi G između U P Rvisine A V nagrade L J A Ni uspješnosti JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ za R dodjelu naravi L J A N J A - temeljne K O D Epokazatelje K S K iOrazloge RPO A T Igodišnjih V N O bonusa G U iliPpogodnosti R A V L Jkoje A nisu N J gotovinske A KOD EKS KORPORATIVNO - sažeti s članovima treba ATIVNOG U prikaz P R Augovora VLJA N J A uprave K O Dkoji EK S uključivati K O R Ppodatke O R AoTtrajanju I V N ugovora, O G Uotkaznim P R A rokovima V L J A iNosobito JA KODEK oblik se Psastoji dionice E K S K O Rotpremninama. P O R A T I Svaki VNO G nagrađivanja U P R A Včlanova L J A uprave N J A i nadzornog K O D E odbora, K S Kkoji OR O R od A Topcija I V na NO G Uili Pdrugih RAVLJANJ stjecanje prije stupanja L J A N J A prava K O na DE K S dionica K O R iliPako O se R nagrada A T I Vzasniva N O Gna cijeni U P dionica R A Vdruštva, LJAN JA K OnaDsnagu E K treba S Kodobriti O R Pglavna ORATIVNO pojedinim A T I V N O Gskupština U P Rdruštva. A V L Ovo J Aodobrenje N J A odnosi K O DseEnaK načela S Knagrađivanja, O R P O RaAneTna I Vodobravanje N O G nagrade UPRA V L J Ačlanovima NJA KODEK nadzornog E K S K O Ruprave P O Rili A T I V Nodbora. OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I VkoNdeks O Gkorporativnog U P R A V uLprav J Aljan N JjaA 17K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 6.3.1. K O RStruktura PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR uprave tu nagradu R P O R AČlanovi TIVN O Gtrebaju U P biti R Anagrađeni V L J AzaNsvoj J Arad,Ka O D E K Sodređuje K O Rnadzorni P O R odbor A T Idruštva. VNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP uprave R A V L J Nagrada A N J Ačlanovima KOD E K treba: S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kadekvatno O R P Oodraziti R A Tvrijeme, I V N trud O Gi iskustvo U P Rpovezano A V L sJ njihovim A N J Afunkcijama KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Aosigurati N J A adekvatan K O Dpoticaj E K Skoji bi K uravnotežio O R P O Rinterese A T I članova V N O uprave G Us interesima P R A V Ldioničara JANJA KODEKS KOR način interesu R P O R A-TbitiI određena V N O Gna U P RdaAneVugrožava L J A Nsposobnost J A K Očlanova D E Kuprave S Kda O donose R P Oodluke R A Tu Inajboljem VNOG U P društva R A V i Lnjegovih JANJA D E K S Kdioničara. ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR sastojati R P O R ANagrada T I V Nčlanovima O G U uprave P R Atreba V L se JA N J Aod:K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP ne R ovisi o rezultatima R A V L J -Afiksnog N J AdijelaKkoji O jeDnepromjenjiv E K S KiO PO R A T I Vposlovanja NOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR je uvjetovan rezultatima poslovanja godini R P O R A-Tvarijabilnog I V N O dijela G Ukoji PR AVLJA NJA K O D E Ku određenoj S K O Rposlovnoj PORA TIVNOG UPRAVLJANJA kao D E K S -Kdioničkih O R P opcija ORA T i Isličnih V N instrumenata O G U P RkojiAimaju V L efekt J A Ndugoročnih J A K stimulacija. ODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR podaci koje R P O R ADetaljni TIVN O G o svim U P primanjima R A V L Ji naknadama ANJA K O svaki D E član K Suprave K O prima R P OodRdruštva A T I moraju V N Obiti G javno U Pobjavljeni R A V Lu godišJANJA D E K S njem K O izvješću R P O društva. RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR Metode određivanja R P O R A6.3.2. TIVN OG U PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP primjerenosti R A V L J Metode A N J određivanja A K O Dvisine E Ki S K O R Pnagrada O R Atrebaju T I Vuvažavati N O G elemente U P R kao A VštoL su: JANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kopseg O Rnadležnosti P O R A Tpojedinog I V N Očlana G uprave UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Aosobna N J Auspješnost K O Du obavljanju E K S poslova KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tveličina I V Ni financijsko O G U Pstanje R A društva VLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kgospodarsko O R P O Rokruženje A T I Vu kojem N O Gdruštvo U Pposluje RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP odnosu poslovne R A V L J -Auspješnost N J A društva K O Du E K S naKdruga O Rdruštva P O Riste AT I V N djelatnosti OG UPRAVLJANJA KODEKS KOR godišnjih R P O R A-Tispunjavanje I V N O Gstrateških U P Ri A V L J planova ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA povezanim D E K S -Knagrade O R Pčlanovima O R A Tuprava I V Nu O G U Pdruštvima. RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR Objavljivanje R P O R A6.3.3. TIVN OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP druge R A V L J Svi A oblici N J Anagrada K Očlanova D E Kuprave S iKnadzornog O R P Oodbora, R A Tuključujući I V N Oopcije G iU P Rpogodnosti A V L J uprave, A N J trebaju A Kbiti O javno D E objavljene KS KOR stavkama R P O R Apo T detaljnim I V N O pojedinim G UPR A V L Ji osobama A N J Au godišnjem K O D Eizvješću K S Kdruštva. ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP članovima sadržati članu u O R R A V L J Izjava A N oJ nagradama A KOD E K S uprave K O mora RPO R A Tsljedeće I V N elemente O G Uo svakom PRAV L Juprave A N Jkoji A je tuKdužnost O D E obnašao KS K odnosi: R P O R Agodini T I Vna N koju O Gse izjava UPR AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP obzira stvarno isplaćen R A V L J -Aukupan N J AiznosKplaće, O Dbez EK S jeKli O RPO R A Tili Ijoš V nije NOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tnaknade I V N ili O pogodnosti G U P Rprimljene A V L JodApovezanih N J A Kdruštava ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Knaknade O R PuOobliku R Asudjelovanja T I V N O uGdobiti U iliPbonusa R A Vi razlozi L J A zbog N J kojih A su K isplaćene ODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Abilo N kakve J A dodatne K O Dnagrade E K Sisplaćene K O Rčlanovima P O R Auprave T I VzaNposlove O G koje U su P obavili R A VzaLdruštvo J A N izvan J A uobičajenog K O D Edjelokruga KS KOR R P O R A Tdužnosti I V N člana O G uprave UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ili treba bitiRisplaćena D E K S -Kkompenzaciju O R P O Rkoja A TjeIisplaćena VNOG UP A V L Jbivšem A N Jčlanu A uprave K O Du Evezi K sSprestankom K O R Pobnašanja O R A Tfunkcije I V N tijekom OG UP na koju R A V L J Agodine NJA K se O odnosi D E Kizjava S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR dionicama R P O R A-Tglede I V nagrade N O G uU P R A Vili Lopcijama J A N na J Adionice K OiliDdrugim E K Soblicima K O Rnagrađivanja P O R A Tkoja I VseNzasnivaju O G UnaP stjecanju R A V Ldionica, JANJA D E K S Kpotrebno O R P jeOprikazati R A T Ii sljedeće: VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP se odnosi R A V L J -Abroj N opcija J A ili Kdionica O D odobren E K S odKstrane O R društva P O R uAgodini T I VnaNkoju OG U P izjava R A iVuvjeti L J za A njihovo N J A korištenje KODEKS KOR izjava dionica poOkojoj R P O R A-Tbroj I Vopcija N Oizvršenih G U Pu Rgodini A Vna L koju J A se N odnosi JA K O Di za E svaku K S od K njih O Rbroj PO R A iTcijena IVN G jeUizvršena P R AiliVvrijednost LJANJA uključenih u raspodjelu uprave godine D E K S Kdionica ORP ORAT I V N O članovima G UPR A V na L kraju JAN JA KODEKS KORPORATIVNOG UP nisu kojoj vezani R A V L J -Abroj N opcija J A koje KO D izvršene E K S naKkraju O Rgodine, P O Rcijena A Tpo IV N ih O jeGmoguće U P izvršiti, R A Vdatum L J Aizvršenja N J A i glavni K O uvjeti DEK S uz KOR R P O R A Tizvršenje IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA za V izvršenje u godini D E K S -Ksvaku O Rpromjenu P O R Avezanu T I V uz N promjenu O G Uuvjeta PRA L J A postojećih N J A Kopcija O D koja E KseSdogodila K O Ru društvu PORA T I V na N koju O Gse U P izjavaK O D E K S R A V L J Aodnosi NJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tsvaki I Vzajam N O (uključujući G U P R stanje A V Lduga J Ai kamatnu N J A stopu), K O Davansno E K S plaćanje K O RiliPjamstvo O R AuTkorist I V članova N O G uprave U P od R strane A V Ldruštva JANJA D E K S Ki sOdruštvom R P O povezanih R A T I Vdruštava N O GkojaUsuPuključena R A V Lu konsolidirane J A N J A financijske K O D Eizvještaje KS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Asvaki N Jprimitak A K značajnije O D E Kvrijednosti. S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 6.4. K O Odgovornost RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR donosi. R P O R AUprava T I V je N odgovorna O G U PzaRprovođenje A V L J iAučinkovitost N J A Kodluka O D Ekoje KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Članovi A N J uprave A Kbit O će D solidarno E K S odgovorni K O R PzaOštetu R Akoja T I jeVnastala N O Gkao posljedica U P R Akršenja V L J njihove A N J dužnosti, A K Oosim D Eako K dokažu S KOR R P O R Ada T su I Vpošteno N O Gi savjesno U P Robavljali A V L svoje J A Ndužnosti. JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L1J8A ko N dJeA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ks korporativnog u pravljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A 6.5. K OSukobi D E Kinteresa S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Sukob uprave donošenje EKS KOR P Ointeresa R A T postoji I V N kod O Gčlana UP R A koji V Lnije J Aneutralan N J A uKodnosu O D EnaKpredmet S K Oodlučivanja R P O R te A može T I Vutjecati N O Gna U PRAVLJANJ L J A N J A odluke K O na D temelju E K S interesa K O Rkoji P se O razlikuju R A T Iod V interesa N O G društva. UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi osobnih EKS KOR P O uprave R A T ne I Vsmiju N Odonositi G U odluke P R Ana V temelju LJAN J A interesa K O D ili E na K temelju S K Ointeresa R P OsRnjima A Tpovezanih I V N O osoba. G UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Ako neki u konkretnom ATIVNOG U Pčlan R uprave A V Lsmatra J A NdaJ kod A njega K Oili kod D Edrugog K S člana K Opostoji R P sukob O R Ainteresa T I V glede N O odlučivanja G UPR A V L J Apredmetu, NJA KODEK dužan tome EKS KOR P OjeRo A T Iodmah V N Oizvijestiti G U Pnadzorni R A Vodbor. LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 6.5.1. i članova ATIVNOG U Poslovi P R A Vizmeđu L J A Ndruštva JA K O D E Kuprave S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A SviK poslovi O D EuKkojima S Ksudjeluju O R P članovi O R A uprave T I V ili N sOnjima G povezane U P R Aosobe V L Ji društvo A N J ili A s njim K Opovezane D E K Sosobe K trebaju O R P biti O RnaA T I V N O tržišnoj osnovi, kamata, i slično, i trebaju ATIVNOG UP R A posebice V L J A glede N J Arokova, KO D E Kjamstava S KO RPO R A Tbiti I Vjasno N Onavedeni G U uPizvješćima R A V L društva. J A N JTakve A KODEK poslove odnosu EKS KOR P O Rtreba A Tpotvrditi I V N Oneovisna G U Pprocjena R A V stručnih L J A Nosoba J A koje K OsuDneovisne E K S uK O R PnaOsudionike R A T Ikonkretnog V N O G posla. UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 6.5.2. ATIVNOG U Zabrana P R A V konkurencije LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A Članovi K O Duprave E K ne S smiju, K OzaR svoj P Oili Rtuđi A račun, T I V osobno N O Gili putem U P trećih R A Vosoba, L J Akonkurirati N J A društvu K O DnaE bilo K Skoji način. KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Članovi EKS KOR P O uprave R A T također I V N OneGsmiju U imati P R značajan A V L J udio A NuJdruštvima A K O koja D EseKmogu S Ksmatrati O R P konkurentskima O R A T I V Ndruštvu. OG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 6.5.3. ili Supravnim ATIVNOG U Članstvo P R A V Lu Jnadzornim A N J A odborima KODEK K O R odborima P O R A Tdrugih I V N društava OG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ odborima L J A N J A ZaKčlanstvo O D E uKnadzornim S K OiliRupravnim PORA T I V Ndrugih O Gdruštava U P Rčlan A uprave V L J treba A N dobiti J A prethodnu K O D Esuglasnost K S K nadzornog O R P O odRATIVNO bora svog U smislu ATIVNOG U P društva, R A V ali L na J Anačin N JdaAčlanKuprave O D ne E smije K S istodobno K O R biti P Očlan R nadzornog A T I V Nodbora O G više Uod P sedam R A Vdruštava. LJAN JA KODEK zabrane prethodne nadzorna EKS KOR P O Riz A T I V Nrečenice, O G Ufunkcija P R Apredsjednika V L J A Nnadzornog J A K Oodbora D E Kračuna S KseOkao R Pčlanstvo O R AuTdva IV N O Godbora. UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 6.6. U Izvješćivanje ATIVNOG P R A V L JoAsukobu N J A interesa KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A Svaki K Očlan D Euprave K S dužan K OjeRnadzorni P O R odbor A T Idruštva V N Oizvijestiti G U oP svim R Apromjenama V L J A N glede J A stjecanja K O D iliEotpuštanja K S K ili O mogućnosti RPORATIVNO ostvarivanja ATIVNOG U P R glasačkih A V L Jprava A NizJdionica A Kdruštva O D Enajkasnije K S sljedeći K O R radni P O dan R Aposlije T I Vnastanka N O Gtakve U promjene, P R A VuzLobvezu J A Ndruštva JA KODEK daPtakvu EKS KOR O Rpromjenu A T I V javno N O objavi G UuPnajkraćem R A V Lmogućem J A N J roku. A KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Ako neki u konkretnom ATIVNOG U Pčlan R uprave A V Lsmatra J A NdaJ kod A njega K Oili kod D Edrugog K S člana K Opostoji R P sukob O R Ainteresa T I V glede N O odlučivanja G UPR A V L J Apredmetu, NJA KODEK dužan tome EKS KOR P OjeRo A T Iodmah V N Oizvijestiti G U Pnadzorni R A Vodbor. LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO O svim ATIVNOG U obavijestima P R A V L oJsukobu A N Jinteresa A K uprava O D Evodi K Sevidencije. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Odnos odboru L J A N J A 6.7. KO D E Kprema S K nadzornom ORPORA TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Uprava EKS KOR P O je R dužna A T I pravodobno V N O G iUcjelovito P R Aizvješćivati V L J A Nnadzorni J A Kodbor O DoEsvim K Sčinjenicama K O R P iOokolnostima R A T I Vkoje N Omogu G utjecati U P R na AVLJANJ L J A N J A poslovanje, K O D Efinancijski K S K položaj O R Pi stanje O R Aimovine T I V društva, N O G odnosno U P Rnjegovih A V L društava J A N Jkćeri. A KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Uprava su P uvijek EKS KOR P O iRnadzorni A T I Vodbor N Odužni G U R Apostići V L Jsporazum A N J Aglede K Ostrateških D E K Sodrednica K O Rdruštva P O Ri provođenja A T I V N teOstrategije. G UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Uprava svojim omogućiti ATIVNOG U jePdužna RAV L J članovima A N J A i članovima K O D Enadzornog K S Kodbora ORP O R A jednostavan T I V N O iGpravodoban U P R pristup A V Lsvim J Aobjektima NJA KODEK i prostorima za R obavljanje njihovih EKS KOR P O R A društva, T I V Npodacima, O G U spisima P R A iVsvim L Jdrugim A N Jdokumentima A K O D Epotrebnim KS KO PORA T I Vdužnosti. NOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 6.8. U Dodatne ATIVNOG P R A Vodgovornosti L J A N J A kad K je O društvo D E K SdioKdruštva O R P koncerna ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ vodećeg strateško članstva L J A N J A Uprava KOD E K Sdruštva K Okoncerna R P O odgovorna R A T I VjeNzaO G U upravljanje P R A V iLdugoročan J A N J uspjeh A Kcijelog O D koncerna E K S teKputem ORP ORATIVNO u nadzornim ATIVNOG U P R odborima A V L J društava A N J AkćeriKnadzire O D Enjihovo K S poslovanje K O R Pi ulaganja O R A grupe T I VuNdruštva O G kćeri. UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ uprava društva odgovarajuću unutar L J A N J A Kao K posljedica O D E K toga, S K O R vodećeg PORA T I Vtreba N Oosigurati G UP R A V L Jsuradnju ANJA K koncerna, O D E Kvodeći S Kračuna O R Po pravoORATIVNO dobnoj društava ATIVNOG U iPkvalitetnoj R A V Lrazmjeni J A N informacija J A K Oizmeđu DEK S Kkoncerna. ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I Vkodeks N O Gkorporativnog U P R A V uprav L J Aljanja N J A 1 9K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S DIO K OTREĆI RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR UNUTARNJE R P O R AREVIZIJA T I V N OI MEHANIZMI G UPRAV L J A N J AKONTROLE KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Glava A N JI A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S VANJSKI K O R P REVIZOR ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R ADruštvo T I V Nje dužno O G imati U P neovisne R A V Lvanjske J A Nrevizore J A Kkao Ovažan D E instrument K S K O korporativnog R P O R A Tupravljanja. I V N O Njihova G U Posnovna R A Vfunkcija L J A je NJA financijski D E K S osigurati K O R PdaO R A T Iizvještaji V N O društva G U adekvatno P R A V odražavaju L J A N Jstvarno A Kstanje O Ddruštva E K Su cjelini. K O Neovisnim R P O R vanjskim A T I V revizorom NOG UP će seKonaj interesno povezanih osoba, R A V L J smatrat ANJA O revizor D E K koji S nije K vlasnički O R P Oili R A T I Vpovezan N O Gs društvom U P R te A ne V pruža, L J A sam N J iliAputem KO DEKS KOR druge R P O R Anikakve TIVN O Gusluge U Pdruštvu. RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP revizori moguće način i nedvojbeno, R A V L J Neovisni A N J Avanjski KO D E dužni K S su,Kna O što R Pje O R A Tjasniji IVN OG U P R Aizraziti V L svoje J A Nmišljenje J A oK tome O D odražavaju E K S Kli O R izvještaji R P O R Afinancijski TIVNO G U koje P R priprema A V L J uprava A N J adekvatno A K O Dstanje E K kapitala S K O i Rfinancijsko P O R Astanje T I Vdruštva N O Gte rezultate U P R AzaV određeno LJANJA razdoblje. D E K S vremensko KORPO RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R AKomisija T I V NzaOreviziju G Udužna P R je A utvrditi V L J plan A Nrada J As neovisnim K O D Evanjskim K S Krevizorima O R P O teRpredložiti A T I V naknadu N O G zaUrad P revizora. R A V LKomisija JANJA D E K S za K reviziju O R Pnadzornom O R A T odboru I V N dužna O G jeUpodnijeti P R Aprijedloge V L J Ai preporuke N J A Kprilikom O D Eizbora K S neovisnih K O Rvanjskih P O R revizora, A T I Vproduljenja NOG UP R A V L J suradnje A N J Aili prekida K O suradnje D E K Ss revizorima. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Neovisni K O R Pvanjski O R revizori A T I Vdužni N OsuGkomisiju U P za R reviziju A V L izravno J A N izvijestiti J A KoOsljedećim D E K pitanjima: S KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Traspravi I V N oOglavnoj G Uračunovodstvenoj P R A V L J A politici NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA nedostacima D E K S -Kvažnim ORP O R A T Ii značajnim V N O G manjkavostima U P R A VuLunutarnjoj J A N J kontroli A K iOpostupcima DEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Aalternativnim N J A Kračunovodstvenim O D E K S Kpostupcima ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tneslaganju I V N O sGupravom UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kprocjeni O R Prizika O Ri A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J -Amogućim N J A analizama K O D prijevare E K S i/ili K zlouporabe. ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA okviru D E K S Postupci K O R Pkoje O provodi R A T Irevizorsko V N O Gdruštvo U P trebaju R A Vodražavati L J A N njihovu J A Kneovisnost O D E Ki objektivnost, S K O R Posobito O R Aako T uI V N Oistog G UP treba R A V L J revizorskog A N J A društva K O Dzaposlenici E K S pružaju K O R i Pdruge O Rprofesionalne, A T I V N Onaročito G Usavjetodavne P R A V L usluge. J A N Komisija J A KzaOreviziju DEK S biti KOR koje neovisnih R P O R Aupoznata T I V N sa O svim G Uuslugama PRAV L pruža J A Ndruštvo JA K O D E revizora, K S K kao O Ri oPnaknadama O R A T IzaVteNusluge, O G kako U P ne R bi A bilo V Lnikakve JANJA mogući interesa. D E K S sumnje K O RuPneovisnost O R A Trevizora I V N iOkako G biUsePizbjegli RAV L J Asukobi NJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ugrožavanja R P O R AUTslučaju I V N postojanja O G U Pokolnosti R A V Lkoje J Aukazuju N J A naKmogućnost ODEKS K O R Pneovisnosti O R A T Irevizora, V N O nadzorni G U P odbor R A Vglavnoj L J A je NJA novih D E K S skupštini K O R Pdužan O R preporučiti A T I V Nangažiranje OG UP R Aposlovnih V L J Asavjetnika N J A iliKrevizora. ODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR javno R P O R ADruštvo T I V Nje Odužno G U P Robjaviti A V Liznose J A Nnaknada J A Kplaćenih O D E neovisnim K S K Ovanjskim R P O revizorima R A T I V za N obavljenu O G U reviziju P R A te V za L Jdruge ANJA D E K S pružene K O R usluge. PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S Glava K O RIIP O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R AUNUTARNJI T I V N O GREVIZORI UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP te G provjera Unutarnji R A V L J Zadaća A N J unutarnjih A K O revizora D E K Sje provođenje K O R Punutarnje O R A Tkontrole IVNO U Ppoštivanja R A V Lpropisa, J A N smjernica J A K iOuputa. DEK S KOR izvješće odnosno R P O R Arevizori TIVN O G oUrezultatima P R A V podnose L J A Nizravno J A Kkomisiji O D EzaKreviziju, S KO R P Onadzornom R A T I Vodboru N O Gdruštva. UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP upravni odbor plan rada njihove R A V L J Nadzorni A N J Aodbor K odnosno ODEK S K O Rdužan P O jeR odobriti A T I Vgodišnji NOG U P unutarnjih R A V L revizora, J A N Janalizirati A KO D E rezultate K S Ki O R R P O R Anadgledati T I V N Oprovedbu G U Pnjihovih R A Vpreporuka. LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP smiju R A V L J Ako A Nuslugu J A unutarnje K O D revizije E K Spružaju K Ovanjski R P Osuradnici, R A T IniVu kojem N O Gslučaju U to P ne RA V Lbiti J neovisni A N J Avanjski K revizori O D E društva. KS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA za O reviziju odbor D E K S Komisija KORP R A iTnadzorni IVNO G trebaju U P Ručinkovito A V L Jsudjelovati A N J A u planiranju K O D Eposlova K S unutarnjih K O R P revizora. ORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R APredsjednik T I V N Ouprave G U zadužen P R A Vje za L Jstvaranje A N J Asustava K O unutarnje D E K Skontrole K O Rkojim P Ose R ustrojava A T I V iNnadzire O G tijek U Ptočnih, R A Vkonkretnih LJANJA štoLsuJ podaci obveza D E K S i Kcjelovitih O R P podataka O R A ToI organizaciji V N O G društva, U P Rkao AV A N J oApridržavanju K O D Efinancijskih, K S K Oposlovnih R P O Ri pravnih ATIV N O koje G UP značajan revizor treba R A V L J mogu A N Jpredstavljati A KOD E K S rizikKzaO društvo. R P O Unutarnji RATIV N O najmanje G U Pjednom R A Vgodišnje LJAN J Arazmatrati K O Di provjeravati EKS KOR sustava. R P O R Aučinkovitost T I V N O takvog G UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L20 J A ko N dJeA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ks korporativnog uprav ljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A DIO K OČETVRTI DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK TRANSPARENTNOST EKS KOR P O R A T I V N O IGJAVNOST U P R APOSLOVANJA VLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Glava ATIVNOG U IP R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A JAVNO K O DOBJAVLJIVANJE EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Poglavlje EKS KOR P O R A1.T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J objave L J A N J A Javne KOD EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Društvo EKS KOR P O Rje dužno A T I na V jasan N O iGnedvosmislen U P R A način V L Jobjavljivati A N J A sveKpodatke O D E koji K Sse mogu K O smatrati R P O Rznačajnim A T I V uNodnosu O G naUdruštvo, PRAVLJANJ rezultate L J A N J A njegov K O financijski D E K S položaj, KOR P O Rposlovanja, A T I V Ndioničarsku O G U strukturu P R A Vi upravljanje. LJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Društvo dužno pritom EKS KOR P O Rje A TIV N O koristiti G U Pizričaj R Arazumljiv V L J Aciljanoj N J Askupini K O te D omogućiti E K S Kjednak O R iPpravodoban O R A T Ipristup V N Osvim G zainteresiUPRAVLJANJ L J A N J A ranim K Ostranama. DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK SvePinformacije instrumente biti objavljene EKS KOR O R A T Ikoje V Nmogu O Gutjecati U P na R donošenje A V L J Aodluke N J Ao ulaganju K O DuEfinancijske KS KO R P O R društva A T I Vtrebaju NOG UPRAVLJANJ i istodobno pozitivne L J A N J A odmah KOD E K S svim K Oosobama R P O koje R AbiTzaI to V mogle N O Gbiti zainteresirane, U P R A V Lobuhvaćajući J A N J Au jednakoj K O Dmjeri E Ki S K O iRnegativne PORATIVNO informacije, informacija razumijevanje ATIVNOG U P RsAciljem V L da J se A primatelju NJA K O D E Komogući S K potpuno ORPO R A T I V iNpravilna O G ocjena U P stanja R A Vdruštva. LJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ su O internetske L J A N J A Temeljni K O Dmedij E K za S javno K Oobjavljivanje R P O R podataka ATIVN G U Pstranice R A Vdruštva. LJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Kod društvo sadržaju oV L J A N J EKS KOR P javnog O R Aobjavljivanja T I V N O materijalnih G U P R Ačinjenica VLJA N J Aje dužno K O Dvoditi E K računa S K Oprvenstveno R P O R Ao T I V N podataka, O G U Pa ne RA L J A N J A obliku K O uDkojem E K se S podaci K O predočavaju. RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Poglavlje EKS KOR P O R A2.T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J L J A N J A Materijalne K O D E K činjenice S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Neovisno EKS KOR P O R oApodacima T I V N koje O Gje dužno U P Robjaviti A V Lsukladno J A N Jzakonu A KiliOdrugim D E Kpravilima, S K O društvo R P O jeR dužno A T I uVnajkraćem N O G mogućem UPRAVLJANJ L J A N J A roku K Ojavno D Eobjaviti K S i Ktime O Rstaviti P O na R raspolaganje A T I V N Osvim G zainteresiranim U P R A V L stranama J A N J bitne A Kpodatke O D Eo Kradu S i djelovanju K O R P drušORATIVNO tva, kao ATIVNOG U Pi sve R Apodatke V L J oAčinjenicama N J A Ki okolnostima O D E K S kojeKmogu O R imati P O Rznačajan A T I Vutjecaj N O na G cijenu U Pdionica R A Vtog L društva J A N JiliAna K O D E K cijenu izvedenih EKS KOR P Opovezanih RATIV N O G financijskih U P R A instrumenata, V L J A N J pri A čemu K O se D smatra E K S daKvjerojatnost O R P O Rznačajnog A T I V utjecaja N O G postoji U P Rako AVLJANJ informaciju L J A N J A biKrazuman O D E ulagatelj K S Kvjerojatno O R P Ouzeo R AuTobzir I V takvu NOG U P R kao A Vdio L osnove J A N za J Adonošenje K O Dsvojih E K investicijskih S K O R Podluka ORATIVNO (materijalne ATIVNOG U P R činjenice). AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ te A T I V N O L J A N J A Materijalnim K O D E Kčinjenicama S K O Rsmatraju P O R se A osobito T I V None O informacije G U P Rkoje A VsuLkao J Atakve N Jnavedene A K OuDZakonu E K So tržištu K O kapitala RPOR Pravilima kojoj ATIVNOG U P Burze R A na VL J AsuNuvršteni J A financijski K O D Einstrumenti K S K društva. ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ potpadaju L J A N J A Neobjavljene K O D E Kmaterijalne S K O činjenice R P O Rsmatraju A T I VseNpovlaštenim O G U informacijama P R A V L J iA N J A pod K poseban O D E Krežim S čuvanja. KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Poglavlje EKS KOR P O R A3.T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J L J A N J A Povlaštene K O D E Kinformacije S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Korištenje bi kada bileOjavno dostupne EKS KOR P O R povlaštenih A T I V N informacija O G U P(informacije R A V L Jprecizne A N J naravi A K koje O Dnisu E Kjavno S dostupne, K O R P aOkoje RA T I VbiN G U PRAVLJANJ L J A N J A vjerojatno K O D Eimale K Sznačajan K O Rutjecaj P O na R cijene A T I dionica V N Oizdavatelja G U P iliRna A cijene V L Jpovezanih A N J Aizvedenih K O Dfinancijskih E K S instrumenata) K O R P O Ru A T I V N O cijelosti zabranjeno takve nepoštene ATIVNOG U Pje R A V L J svima A N kojima J A su KO D Einformacije K S K dostupne, O R P Obudući R A TdaI bi V tako N Omoglo G Udoći P do RA V L J Aprednosti NJA KODEK osobe EKS KOR P Okoja R Araspolaže T I V Npovlaštenim O G U P informacijama R A V L J A(upućene N J A osobe) K O D prilikom E K S trgovanja K O R Pfinancijskim O R A T Iinstrumentima V N O G Udruštva, PRAVLJANJ treća osoba L J A N J A neovisno K O D oEtome K S koristi K OliRsePpovlaštenim O R A T I informacijama V N O G Usama P Rupućena A V L Josoba A N iliJ neka A K OD E K temeljem S K O informacija RPORATIVNO dobivenih ATIVNOG U P od R upućene A V L Josobe. ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ odnosi svePdioničare, L J A N J A Zabrana K O Dkorištenja E K S povlaštenih K O R P Oinformacija RATIV N OseG na U R A V Lčlanove J A Nuprave, J A članove K O D upravnog E K S odbora, K O R članove PORATIVNO nadzornog ATIVNOG U P Rodbora, A V Lvanjske J A Nsavjetnike J A Kdruštva O D Ekao K Si sve Kosobe O R koje P OseRuAodnosu T I Vna N svoj O Gpoložaj U Pu društvu R A V ili L izvan J A Ndruštva JA KODEK smatraju EKS KOR P O Rosobama A T I Vkojima N O Gsu dostupne U P R Apovlaštene V L J A informacije. NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Društvo ATIVNOG U Pje dužno R A Vuspostaviti: LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ daTseI osobama L J A N J A - m Kehanizme O D E Kkojima S KćeOseRosigurati PORA V N O Gkoje Uraspolažu P R A ili V dolaze L J A uNdodir J A s povlaštenim K O D E Kinformacijama S K O R Ppojasni ORATIVNO A T I V N O Gpriroda U Pi značaj R A VtihLinformacija J A N J Ai ograničenja K O D uE vezi K Skorištenja K O RtihPinformacija, O R A T kao I V iN O G U P R A V L J A N J A K O D E K - nadzor povlaštenih njihovom EKS KOR P O Rnad A protokom TIVNO G U P informacija R A V L Ji A N J A mogućom K O D Ezlouporabom. KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I Vkodeks N O Gkorporativnog U P R A V uprav L J Aljanja N J A 2 1K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 4.R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P D E K S Poglavlje KORPO R A V L J Financijski A N J A izvještaji KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA u skladu D E K S Društvo K O R je P dužno O R Asvoje T I financijske V N O G izvještaje U P R sastavljati AVLJA N J As međunarodnim K O D E K Sstandardima K O R Pfinancijskog O R A T Iizvještavanja, VNOG UP R A V L J vodeći A N JpriAtomKračuna O D oEsuvremenim K S K Omeđunarodnim R P O R A Ttendencijama I V N O G u financijskom U P R A Vizvještavanju, L J A N J kao A i oKzahtjevima O D E Ktržišta. S KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA izvještaje treba D E K S Financijske KORPO R A T društvo IVNO G objavljivati U P R Ai na V svojoj L J Ainternetskoj N J A Kstranici. ODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R APoglavlje T I V N O5.G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A D E K S Godišnji, K O R P polugodišnji O R A T I V Ni tromjesečni O G U P Rizvještaji AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR zato bi V trebala R P O R AGodišnji, T I V Npolugodišnji O G U P iRtromjesečni A V L J Aizvještaji N J A najvažniji K O D EsuKi najcjelovitiji S K O R Pizvor O Rpodataka A T I VoNdruštvu, OG U P ne RA L J Abiti NJA međunarodnim D E K S ograničena K O R P Osamo R Ana T sadržavanje I V N O G podataka U P R sukladno A V L J zakonskim A N J A propisima K O D Ei K S K O R Pstandardima O R A T I financijskog VNOG UP R A V L J izvještavanja, A N J A Kveć O svakako D E K trebaju S K uključivati O R P O strateške R A T I Vciljeve, N O plan G poslovanja U P R A za V buduća L J A Nrazdoblja, J A Krazumljivu O D E Kanalizu S Ki O R u proteklom važnijih u J A R P O R Astajalište T I V N uprave O G oUposlovanju PRAVL J A N J Arazdoblju, K O Dkao E Ki objašnjenja S K O R uprave P O R uAsvezi T I Veventualnih NOG U P R Aodstupanja VLJAN D E K S odnosu K O R na P planirane O R A Trezultate I V N Oi ostvarene G U P strateške R A V Lciljeve. JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR svakako R P O R AGodišnje T I V Nizvješće OG U P R Atreba V Lobjaviti J A N i JnaAengleskom K O D Ejeziku, K S a godišnji, K O R Ppolugodišnji O R A T Ii tromjesečni V N O G izvještaji U P R Asvakodnevno VLJANJA društva, društva. D E K S trebaju K O Rbiti P dostupni O R A TnaI uvid V Ndioničarima O G U Pu sjedištu R A V iLnaJ poslovnoj A N J Aadresi KO D E Kkao S i naKinternetskim O R P O Rstranicama ATIVN OG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R APoglavlje T I V N O6.G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A važnih D E K S Kalendar KORPO R A Tdogađaja IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R ADruštvo T I V Ntreba O Gdo kraja U P poslovne R A V Lgodine J A NnaJsvojoj A Kinternetskoj O D E K stranici S K Oobjaviti R P Okalendar R A T važnih I V Ndogađaja O G Ukoji P se R očekuju A V L Ju sljeANJA rezultata, D E K S dećoj K O poslovnoj R P O R godini, A T I kao V Nnpr. O predviđeni G U P datum R A Vobjave L J Afinancijskih NJA K O D Edatum K S održavanja K O R P glavne O R Askupštine T I V Ndruštva, OG UP i isplate dividende R A V L J datum A N Jstjecanja A K prava O D EnaKdividendu S KO RPO R A T iI slično. VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA istiTnačin objaviti a ako to G nije U P D E K S Društvo K O R treba P O na RA IVN O G svaku U Ppromjenu R A V Lvažnih J A događaja N J A uKkalendaru, O D E Knajmanje S K O30R dana P O unaprijed, RATIV NO po D nastupanju R A V L J moguće, A N J Aodmah KO E K S okolnosti K O R koje P Outječu R A TnaI promjenu. VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 7. R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P D E K S Poglavlje KORPO R A V L J Dioničarska A N J A Kstruktura ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 7.1. K OUzajamno R P O R Adioničarstvo TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ćeA seTdaI između R P O R ADruštvo T I V Nje dužno O G javno U P objavljivati R A V L Jpodatke A N J oAuzajamnom K O D Edioničarstvu. K S K O Smatrat RPOR V N Odva G dionička U P R društva A V L postoji JANJA načinKdaOsvako njih ima D E K S odnos K O Ruzajamnog P O R Adioničarstva T I V N Okada G su U ta P društva R A V povezana L J A N na JA D E od KS K Oviše R PodO5% R udjela A T I uVtemeljnom NOG UP u drugom R A V L J kapitalu ANJA K O društvu. DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 7.2. K ODionice R P O Rčiji A su T Iimatelji V N O Gčlanovi U P uprave, R A V Lupravnog J A N J Aodbora K O iDnadzornog E K S K odbora ORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R ADruštvo T I V Nje dužno O G uUgodišnjem P R A Vizvješću L J A iznijeti N J Apodatke K O oDdionicama E K S Ki drugim O R Pfinancijskim O R A T Iinstrumentima V N O G Udruštva P R AčijiVsuLimatelji JANJA D E K S pojedini K O R članovi P O Ruprave, A T I upravnog V N O Godbora U PiliRnadzornog A V L Jodbora. ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR za promjenu, R P O R AOsim T I Viznošenja N O G tihUpodataka P R A uVgodišnjem L J A N izvješću, J A K društvo O D E je K dužno S K uOroku R PodO24Rsata A TodI saznanja VNOG U P R Aputem V L Jsvojih ANJA svaku društva koju držiNpojedini D E K S internetskih K O R P Ostranica R A Ti putem I V NBurze, O G javno U Pobjaviti RAV L Jpromjenu A N J Akoličine K Ofinancijskih D E K S instrumenata KORPO RAT IV OG UP odbora R A V L J član A Nuprave, J A upravnog KODE K S ili nadzornog K O R P odbora. ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA 8.R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P D E K S Poglavlje KORPO R A V L J Čimbenici A N J A rizika KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA objaviti D E K S Uprava K O Rdruštva P O Rdužna A T jeI pravodobno V N O G utvrditi U P Ri naAodgovarajući V L J A Nnačin J A javno KO D E podatke K S Ko glavnim O R P rizicima O R A kojima T I V je Ndruštvo OG UP djelatnosti i slično, R A V L J izloženo, A N J Akao na K primjer: O D E političke K S Krizike, O R ekonomske P O R A Trizike, I V rizike NOG UPR A V LkaoJ iAprocjenu N J A vjerojatnosti K O D E ostvarenja KS KOR R P O R Apotencijalnih T I V N O rizika. G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J Glava A N JIIA K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S ODNOSI K O R PSOULAGATELJIMA RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R APoglavlje T I V N O1.G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A D E K S Strategija KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR podatke R P O R AUprava T I V društva N O G dužna U P je R ulagateljima A V L J A učiniti N J Adostupnim K O D Euravnotežene KS KOR P O Rkoji A se T Iodnose V N Oi na G pozitivne U P R iAnaVnegativne LJANJA kako ulagateljima način D E K S strane K O Rposlovanja P O R Adruštva, TIVN O bi G se U P R A V omogućilo L J A N JdaAna ispravan KODE K Srazumiju K O iRprosude P O R stanje A T Idruštva V N OteGna U P podataka R A V L J temelju A N J tako A prikupljenih KODEK S K donesu O R P odluku O R Ao svojim T I V ulaganjima. NOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L22 J A ko N dJeks A korporativnog K O D E K S u pravljanja KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A Ulagatelji K O D uvijek E K Strebaju K Oimati R Pmogućnost O R A T uI pisanom V N O obliku G Uzatražiti P R Ai pravodobno V L J A Ndobiti J A relevantne K O D Epodatke K S od K uprave O R Pdruštva ORATIVNO ili od U osobe društvu ATIVNOG P Ru A V L Jzadužene A N J Aza odnose K O sDulagateljima. EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ društva pritom odgovarati kaoDispunjenje L J A N J A Uprava KOD EKS K ne O smije R P Odavati R Ainformacije T I V N Oili G U P RnaApostavljena V L J A pitanja N J A samo KO E K S obveze, K O R već P OinforRATIVNO macije potrebnim ATIVNOG U treba P R davati A V Li samoinicijativno J A N J A Kte,Oako D smatra E K Ssvrsishodnim K O R PiO R A T IzaVrazumijevanje N O G Uodgovora, P R A Vi preko L J Azatraženog NJA KODEK opsega, i brza, EKS KOR P O Rbudući A T IdaV kvalitetna N O G razmjena U P R Apodataka, V L J A osobito N J A kada K OjeDspontana, E K S jasna KOR P Ovodi R Aatmosferi T I V N povjerenja O G U Pizmeđu RAVLJANJ L J A N J A ulagatelja K O D iEtijela K Sdruštva. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Uprava EKS KOR P O društva R A T Iperiodično, V N O Gte uUslučaju P R Aiskazanog V L J Ainteresa, N J A treba K O održavati D E K Si posebne K O R konferencije P O R A Ts Iulagateljima. VNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Poglavlje ATIVNOG U P R2.A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K Korištenje EKS KOR P O R A Tinterneta IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Društvo ATIVNOG U Pje dužno, R A Vputem L J Avlastitih N J A javno K dostupnih O D E K internetskih S K O Rstranica, P O R osigurati A T I Vučinkovitu N O G i praktičnu U P R Arazmjenu V L J Ainformacija NJA KODEK putem EKS KOR P O Interneta. RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO Društvo je dužno objaviti sta- K O D E K ATIVNOG UP R A VnaLvlastitoj J A N internetskoj J A K Ostranici DEK S sve K Oinformacije R P O R koje A Tinače I V mora N O javno G objaviti U P R sukladno A V L Jzakonu A N Jili A tutu. EKS KOR PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO OsimU tihPinformacija, objaviti ATIVNOG R A V L društvo J A N je J dužno A KnaOsvojoj D Einternetskoj K S K Ostranici RPO R A sve T I materijalne V N O G činjenice U P Rkoje A nisu V LuJrežimu A N JpovlaA KODEK štenih događaja, dioničarsku strukturu, EKS KOR P Oinformacija, R A T I Vfinancijske N O G izvještaje, U P R Akalendar V L J Avažnih NJA KOD EKS K O R P životopise O R A T članova I V N Ouprave, G Uupravnog PRAVLJANJ i nadzornog L J A N J A odbora KOD E K S odbora K O RtePpodatke O R A oTosobi I V koja N OjeGu društvu U P Rzadužena A V L za J Aodnose N J As ulagateljima. KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Radi objavljuje EKS KOR P jednakog O R A Todnosa I V N prema O G svim U P dioničarima, R A V L J neovisno A N J Ao državi K O porijekla, D E K Sdruštvo K O RsveP podatke O R A koje TIV N O Gtreba U Pobjaviti RAVLJANJ i engleskom L J A N J A naKsvojoj O D internetskoj E K S Kstranici O R PnaOhrvatskom RATIV N O G jeziku. UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Poglavlje EKS KOR P O R A3.T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J L J A N J A Nositelji K O D Einteresa KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK U smislu osobe EKS KOR P O Rovog A TKodeksa, I V N Onositeljima G U P interesa R A V Lsmatraju J A N se JA K koje O Dpreuzimaju E K S Kodređene O R P Oizravne R A Tili neizravne I V N O rizike G UuPodnosu RAVLJANJ L J A N J A naKdruštvo O D Ei uKvezi S s društvom. KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Osim nositelje između ubrajaju i korisnici EKS KOR P Odioničara, R A T Iu V N O Ginteresa, UPR A V ostalih, LJAN J A se K zaposlenici, O D E K Skupci KO R P O usluga R A Tdruštva, I V N dobavljači, O G U PvjerovRAVLJANJ lokalna tijela državne L J A N J A nici, KO D E zajednica K S KiO RP O R Avlasti. TIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK ZaPtransparentne i kvalitetne daV L J A N J EKS KOR ORATIV N O G odnose U P Rdruštva A V L i Jnositelja A N J interesa A K Oodgovorna D E K S je uprava K O R društva P O R koja A TjeI dužna V N Obrinuti G Uo tome PRA utemeljena L J A N J A društvo K O Dpoštuje E K Ssva prava K O Rnositelja P O Rinteresa ATIV N O G naUzakonu P R Ai dobrim V L J poslovnim A N J A običajima. KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Nitko ukaže propisa EKS KOR P OtkoRnadležnim A T I V tijelima N O G ili organima U P R AuVdruštvu L J AiliNizvan J Anjega KO D EnaKnedostatke S K O Ru primjeni PORA T I ViliNetičkih O G normi U Punutar RAVLJANJ posljedice. L J A N J A društva K O DneEsmije K Strpjeti K Onegativne RPOR ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK DIO EKS KOR P PETI ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO PRIMJENA ATIVNOG U P R KODEKSA AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ korporativnog osim ZIF.O R A T I V N O L J A N J A Kodeks KOD E K S K upravljanja O R P O namijenjen R A T I V jeNsvim O Gizdavateljima U P R Ačije V su L Jdionice A N Juvrštene A K na O uređeno D E K Stržište, KO RP ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Primjena skladu EKS KOR P O RKodeksa A T I Vpreporučuje N O G UsePi ostalim R A Vdruštvima L J A N koja J Ažele K unaprijediti O D E K Ssvoju K organizaciju O R P O Ri poslovanje A T I V Nu O G sUpravilima PRAVLJANJ L J A N J A dobre K Oprakse D E Kkorporativnog S K O R upravljanja. PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK Primjena EKS KOR P O Rovog A T Kodeksa I V N Opodrazumijeva: G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ s preporukama L J A N J A -KdaOdruštva D E Ksvoju S organizaciju K O R P Oi poslovanje R A T I Vusklade NOG U P R A Kodeksa, VLJANJA KODEKS KORPORATIVNO najkasnije doLdostave upravljanju A T I V N O G- da U PRAV J A Ngodišnjeg J A K izvještaja O D E Kdostave S Kpopunjeni O R P Ogodišnji R A T upitnik I V N oOkorporativnom G UPRA V L J Akoji N Jsadrži A KODEK njihove primjene (načelo ILIV L J A N J E K S K O R informacije P O R A ToIprimjeni V N O preporuka G U P RKodeksa A V L iliJ objašnjenje A N J A razloga K O D za E odstupanje K S K O od RP ORA TIVN O G ‘POSTUPI UPRA L J A N J A KOBJASNI’), ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO na P zahtjev dodatne A T I V N O G- da U R A Burze, V L J Burzi A N dostavljaju JA KO D E Kpisane S informacije K O R P Oi izvješća R A T vezana I V N uz O primjenu G U Podredbi R A VKodeksa. LJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A Primjenu K O D Kodeksa E K S nadziru K O Rstručne P O Rslužbe A T Burze I V Nsagledavanjem O G U P Ri analizom: AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - strukture, javnoU dostupnim ATIVNOG U P Rsadržaja, A V L pravodobnosti J A N J A i sveobuhvatnosti K O D E K S informacija K O R Pkoje O RsuAdruštva T I Vučinila NOG P R A Vu skladu L J A sNvažećim JA KODEK E K S K O Rpropisima P O R Ai preporukama T I V N O GKodeksa, UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ su L društva naEnjezin L J A N J A - godišnjeg K O D Eupitnika K S te K informacija O R P O Ri izvješća A T I Vo primjeni N O G Kodeksa U P Rkoja AV J A Ndostavila J A KBurzi OD K Szahtjev, KORPORATIVNO - uočenih ATIVNOG U P nedostataka R A V L J uAprimjeni N J AKodeksa. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ putem L J A N J A Burza K OćeDjednom E K Sgodišnje KOR P Osvoje R A internetske T I V N Ostranice G Ujavno P R objaviti A V L informacije J A N J Ao društvima K O D sEnajvišom K S Krazinom O R PusuglaORATIVNO šenosti ATIVNOG U poslovanja P R A V Ls odredbama J A N J AKodeksa. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I VkoNdeks O Gkorporativnog U P R A V uLprav J Aljan N JjaA 23K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnji financijski izvjeR P O R ASva T I pitanja V N Osadržana G U Pu R AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA štaji. DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR internetske stranice? R P O R A1. T Ima I V Nli društvo OG UP RAVLJA NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP na kojoj adresi? R A V L J -Aako Nda, JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kako O ne, R zašto? PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR i tromjesečni R P O R A2. T Jesu I V NliOgodišnji, G U P polugodišnji RAVLJAN J A K O D izvještaji E K S K dostupni O R P O Rdioničarima? ATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Au sjedištu N J A i naKposlovnoj O D E Kadresi S društva K O R (ako P One, R zašto?) ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kputem O R internetskih P O R A Tstranica I V N društva O G U(ako P ne, R Azašto?) VLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-TnaI engleskom V N O G jeziku U P(ako R Ane, V zašto?) LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP (ako R A V L J 3. A Je N li J društvo A K O izradilo D E K Skalendar K O Rvažnih P O R događaja? ATIVNO G ne, U zašto?) P R A VAko L Jda, ANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA li kalendar važnih događaja objavljen na internetskim stranicama društva? (ako ne, zašto?), D E K S -Kje O RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?) R P O R A-Tje Ili V NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR dioničarstva društvom ili G društvima? Ako R P O R A4. T Nalazi I V N Oli se G društvo U P R AuVodnosu L J A Nuzajamnog JA KOD E K S K OsRdrugim PORA TIVNO UPRAV L Jda, ANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP to društva? R A V L J -Akoja N su JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA i kako? (ako ne, zašto?) D E K S -Kobjavljuju O R P liOseRpodaci A T I oVuzajamnom N O G dioničarstvu U P R A Vjavno LJA NJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR li društvo izvještaju R P O R A5. T IIznosi VNO G U P uR godišnjem AVLJAN J A K Opodatke D E K So financijskim K O R P O Rinstrumentima A T I V N O Gkoje U PjeRizdalo AVLJANJA društvo, a čiji su imatelji članovi nadzornog ili upravnog odbora ili uprave društva? D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R (ako A T Ine, V Nzašto?) OG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR li društvo naAsvojim internetskim R P O R A6. T IIznosi VNO G UPR VLJA N J A K O stranicama D E K S K podatke O R P O oR financijskim A T I V N O instrumentima G U P R A V L koje JANJA čijiOsu uprave D E K S K je O izdalo R P O društvo, R A T I Va N G imatelji U P R članovi A V L Jnadzornog A N J A odbora, K O D E upravnog K S K Oodbora R P O ili RA T I V društva NOG UP redovito (uRroku R A V L J A iNažuriraju J A K liOse D tiE podaci KS K ORPO A T od I V24 N sati)? O G (ako U P ne, R Azašto?) VLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 7.K Utvrđuje O R P O liR društvo A T I V iNjavno O G objavljuje U P R A čimbenike V L J A N Jrizika? A K(ako O D ne, E Kzašto?) S KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR osigurava: R P O R A8. T Je I VliNdruštvo O G Uuspostavilo P R A V L Jmehanizme A N J A Kkojima O D E se KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograR A V L J -AdaNseJosobama A KO DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A Tničenja I V Ns tim O Gu vezi? U P(ako R Ane, V zašto?) LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom (ako ne, zašto?) R A V L J -Anadzor NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA li svaka D E K S 9. K Daje ORP O R A dionica T I V N društva O G Upravo P R AnaVjedan L J A glas? N J AAkoKne, ODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako R P O R A-Tjesu I Vli N OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA nisu, zašto?) DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tkako I VsuNtaOpojašnjenja G U P Robjavljena? AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L24 J A ko N dJe A KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ks korporativnog uprav ljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Jesu naSinternetskim L J A N J A 10. KO D Eli K K O R P O stranicama R A T I V Ndruštva O G Uobjavljeni P R A V Lpopisi J A Nsvih J Akandidata K O D Eza K članstvo S KORPORATIVNO A T I V N O G uUnadzornom P R A V L Jodboru A N J ili A upravnom K O D E odboru K S Kkoji O RsePbiraju O R Ana T skupštini I V N O Gili ihUse P imenuje, R A V L JsaA N J A K O D E K E K S K O R P životopisom? O R A T I V N(ako O Gne, U zašto?) PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 11. PUostupa jednak i pod uvjetima ATIVNOG P R A liVdruštvo L J A Nna JA K Onačin DEK S jednakim KORPO R A T I prema V N O svim G Udioničarima? P R A V L J(ako A N ne, JA KODEK E K S K O R P zašto?) ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 12. Je ATIVNOG U li P društvo R A V Lizdavalo J A N J nove A Kdionice? O D E KAko S da, KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ e liOsvim razmjerno njihovim L J A N J A - jK D Edioničarima K S K omogućeno O R P O Rsudjelovanje A T I V N uOpovećanju G U Ptemeljnog R A V Lkapitala J A Ndruštva, JA K ODEK S Kudjelima O R P uOdoRATIVNO kapitalu je sadržano A T I V N O Gtadašnjem U P R temeljnom AVLJA N J Adruštva K Oi toDuEobliku K S prenosivih K O R financijskih P O R A Tinstrumenata I V N O G u kojima UPR A V L J takvo A N pravo JA KODEK se O zaštitili mogu E K S K O Rprvenstva, P O R A kako T I Vbi N G Uinteresi P R Adioničara V L J Akoji N uJ trenutku A K Oizdavanja D E K Sne K O Rupisati P O Ri uplatiti A T I nove V N dionice? O G U(ako P Rne, AVLJANJ L J A N J A zašto?) KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli namjera novih deset EKS KOR O R A Tizdavanja IVNO G dionica U P Rjavno A Vobjavljena L J A N najmanje JA KO D Edana K SprijeKdana O Rkoji P je O određen R A T Ikao V datum N O Gprema U Pkojem RAVLJANJ L J A N J A će K se O utvrđivati D E K Sstanje K Ou registru R P O dionica, R A T koje I V će N biti O Gmjerodavno U P R za A određivanje V L J A NoJtome A koji K Odioničari D E Kimaju S pravo K O Rprvenstva PORATIVNO dionica? A T I V N O Gpri stjecanju U P R Anovoizdanih VLJAN J A (ako K One,Dzašto?) EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Je Dli društvo Ako da,K je stjecanje L J A N J A 13. KO E K S stjecalo K O R P ili O otpuštalo R A T I V vlastite N O G dionice U P R A(trezorske V L J A Ndionice)? JA KO DE S li to KO RPORATIVNO A T I V N O G ili U otpuštanje P R A V L Jobavljeno ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ ne,Ozašto?) L J A N J A - na K otvorenom O D E K Stržištu? K O(ako RP RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - na dioničari dioničara, EKS KOR P takav O R način A T I kojim V N se O ne G povlašćuju U P R Apojedini VLJA N J A ili ulagatelji K O D EiliKskupine S KO R P O odnosno R A T I ulagatelja? V N O G (ako U Pne,RzaAVLJANJ L J A N J A što?) KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 14. EKS KOR P JOe li R izdavanje A T I V N punomoći O G U P za R Aglasovanje V L J A N na J Aglavnoj K O Dskupštini E K S Kkrajnje O R P pojednostavljeno O R A T I V N O Gi bez UPRAVLJANJ strogih LJANJA KO D E Kformalnih S K O Rzahtjeva? P O R A T(ako I V ne, N Ozašto?) G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 15. dioničarima koji iz bilo EKS KOR P JOe li R društvo ATIVN OG UPR AV L J Akojeg N J Arazloga K O Dnisu E KuSmogućnosti K O R P Osami R A Tglasovati I V N O na G UPRAVLJANJ skupštini, LJANJA KO D E K S bez K posebnih O R P O Rtroškova, A T I V Nosiguralo O G U opunomoćenike P R A V L J A Nkoji J Asu dužni K O Dglasovati E K S Ksukladno ORPORATIVNO A T I V N O G njihovim U P R A uputama? V L J A N (ako J A ne, K zašto?) ODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Jesu uprava L J A N J A 16. KO D Eli K S K odnosno O R P O upravni R A T I odbor V N O društva G U Pprilikom R A V L sazivanja J A N J Askupštine K O D Eodredili K S Kdatum ORPORATIVNO koje A T I V N O G prema U P R kojem A V L JćeAse N utvrđivati J A K Ostanje D E K uSregistru K O Rdionica PORA T Iće V biti N Omjerodavno G U P R AzaVostvarivanje LJANJA KODEK da je E K S K O R P prava O R Aglasa T I V uNskupštini O G U Pdruštva, R A V Lna J Anačin NJA K taj O Ddatum E K S prije K Oodržavanja R P O R A skupštine T I V N O iGsmije U P biti RAVLJANJ najviše LJANJA KO D E Kšest S dana K O Rprije P O održavanja R A T I V Nskupštine? O G U P(ako R A ne, V Lzašto?) JANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 17.PSOadrži o isplati datum koji EKS KOR R AliTodluka IVNO G U Pdividende R A V L ili J Apredujma N J A Kdividende ODEKS K O na RP O osoba R A T koja I V NjeOdioničar G UPRAVLJANJ isplatu razdoblje seNisplaćuje ne,R zašto?) L J A N J A K stječe O D E pravo K S na KO R P Odividende R A T I Vi datum N O G ili U P R A Vkada LJA J A K dividenda? O D E K S (ako KO PORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 18. ili Lpredujma EKS KOR P JOe li R datum A T I Visplate N O G dividende UPRAV J A N J Adividende K O D Enajviše K S K30 O dana R P Onakon R A T dana I V Ndonošenja OG UPRAVLJANJ odluke? LJANJA KO D E K (ako S Kne, O zašto?) RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 19. kojom EKS KOR P JOe li R odluka A T I VoNisplati O G dividende U P R A ViliL predujma J A N J A dividende KODEK S K se O utvrđuju R P O R Anaprijed T I V N spomenuti OG UPRAVLJANJ datumi donošenja? LJANJA KO D E Kobjavljena S K O R i Pdostavljena O R A T I VBurzi N Onajkasnije G U P Rdva A Vdana L J Anakon N J Adana KO DEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 20. li prilikom dividende EKS KOR P JOesu RA T I V N Oisplate G UP R A V L ili J Apredujma N J A Kdividende O D E K Sfavorizirani K O R P Opojedini R A T I dioničari? V N O G (ako U P Rda, AVLJANJ zašto?) LJANJA KO DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 21. li dnevni relevantni objašnjenja koje se U P R A V L J A N J EKS KOR P JOesu RA T I V N red O Gskupštine, U P R A kao V L iJsvi AN J A K Opodaci D E K iSisprave K O R uz PO RATIVN OG odnose LJANJA KO D E Kna S dnevni K O Rred, P Oobjavljeni R A T I V na N internetskoj O G U P R stranici A V L J društva A N J A i stavljeni K O D Ena K raspolaganje S KORPORATIVNO dnevnog reda? A T I V N O G dioničarima U P R A V LuJprostorijama A N J A K društva O D E Kod S dana K Oprve R P javne O R Aobjave TIVN OG U P R (ako A V ne, L J zašto?) ANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Jesu dnevni L J A N J A 22. KO D Eli K S Kred O Rskupštine P O R A Ti relevantni I V N O G podaci U P Ri isprave A V L J objavljeni A N J A na K internetskim O D E K S Kstranicama ORPORATIVNO naLengleskom A T I V N O G društva U P R Ai V J A N J A jeziku? K O D(ako E Kne, S zašto?) KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Jesu postavljeni skupštini L J A N J A 23. KO D Eli K S K O Ruvjeti P O RzaA sudjelovanje T I V N O G naUglavnoj PRAV L J A N iJkorištenje A K O Dpravom E K S glasa K O (bez RPORATIVNO A T I V N O G obzira U P R jesu A V li L dopušteni J A N J A sukladno K O D Ezakonu K S ili K statutu) O R P O kao R A npr. T I Vprijavljivanje N O G U Psudjelovanja RAVLJANJA KODEK punomoći E K S K O R P unaprijed, O R A T I Vovjeravanje NOG UP R A V L iJ slično? A N J A(ako K da, O Dzašto?) EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 24.Sadrži nadzorni odbor ATIVNOG U P R liAizvješće V L J A koje NJA K O Dodbor E K Sodnosno K O Rupravni PORA T I Vpodnosi N O G glavnoj U P R skupštini, A V L J A osim NJA KODEK E K S K O R Psadržaja O R A T izvješća I V N O propisanog G U P R A zakonom, V L J A N ocjenu J A K ukupne O D E Kuspješnosti S K O R Pposlovanja O R A T I Vdruštva, N O G rada UPRAVLJANJ društva i poseban njegovu suradnju zašto?) L J A N J A K uprave ODEK S KO R P O R osvrt A T I na VN OG U P R A Vs Lupravom? J A N J A(akoKne, OD EKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I VkoNdeks O Gkorporativnog U P R A V uLprav J Aljan N JjaA 25K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 25. K OJeRliPdioničarima O R A T I Vomogućeno N O G U Psudjelovanje R A V L J Ai glasovanje N J A K OnaDglavnoj E K S skupštini K O R P društva ORATIVNOG UP R A V L J A Nupotrebom J A K O sredstava D E K S suvremene K O R P O komunikacijske R A T I V N O Gtehnologije? U P R A V(ako L J ne, A Nzašto?) JA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA glavne D E K S 26. K OJeRliPuprava O R A društva T I V N javno O G objavila U P R Aodluke VLJA N J Askupštine K O D Ekao K Si podatke KORo P eventualnim ORATIVNOG UP pobijanje odluka? R A V L J A Ntužbama J A K na OD E K S tih KO R P O (ako R A Tne, I Vzašto?) NOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA upravni planu D E K S 27. K OJeRliPnadzorni O R A Todbor I V N odnosno OG UP R A V odbor L J A donio N J A odluku K O Do Eokvirnom KS KO R P svog O R Arada T I koji VNOG UP sjednica i podataka pravodobno R A V L J A Nuključuje J A K popis O D Eredovitih KS KO RPOR A T I V Nkoje O Gredovito U P Ri A V L J A N treba J A stavljati K O D Ena KS KOR R P O R A T I raspolaganje V N O G U Pčlanovima R A V L Jnadzornog A N J A Kodbora? O D E K(ako S ne, K Ozašto?) RPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 28. A NJeJ liAnadzorni K O D odbor E K S odnosno K O R upravni P O R Aodbor T I V donio N O Gunutarnja U P R Apravila V L J rada? A N J (ako A ne, K Ozašto?) DEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA odbora D E K S 29. K ONavedite R P O R imena A T I Včlanova N O G nadzornog UPRAV L J A odnosno N J A Kupravnog O D E K odbora. S KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A30. T I N Vavedite N O G za U svakog P R A Včlana L J Anadzornog N J A K odnosno O D E K Supravnog K O R Podbora O R A uT kojim I V N je O još G društvima U P R A V član LJANJA seSneko odRtih D E K S K Onadzornog R P O R Aodbora, T I V Nupravnog O G U Podbora R A V ili L uprave. J A N J Navedite A K O Dako EK KO P društava O R A T Ismatra VNOG UP R A V L J A Nkonkurentskim J A K O D E društvu. KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 31. K OJeRliPnadzorni O R A T odbor I V N odnosno O G U Pneizvršni R A V L direktori J A N J Aupravnog K O D odbora E K S društva K O R Psastavljen O R A T I većinom VNOG UP R A V L J A Nod J neovisnih A K O Dčlanova? E K S (ako K O ne, R P zašto?) ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA ojiPsu D E K S 32. K OKR O članovi R A T I nadzornog V N O G odnosno U P R A koji V L su J Ačlanovi N J A neizvršnih K O D E Kdirektora S K O upravnog R P O R Aodbora TIVNOG UP R A V L J A Nneovisni? JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA sukcesije? D E K S 33. K OPostoji R P O liRuAdruštvu T I V Ndugoročan O G U P plan RAV L J A N J(ako A ne, K Ozašto?) DEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR li nagrada R P O R A34. T I JVe N O G U PiliRnaknada A V L J koju A N primaju J A K Očlanovi D E K nadzornog S K O R Podnosno O R A T upravnog I V N O G odbora U P R uAcijelosti VLJANJA prema D E K S K OiliRdijelom P O R Aodređena TIVNO G Udoprinosu P R A V Luspješnosti J A N J A društva? K O D E(ako K S ne,Kzašto?) ORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR li naknada R P O R A35. T I Je VN O G U Pčlanovima R A V L Jnadzornog A N J A Kodnosno O D E K upravnog S K O R odbora: PORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Aodređena N J A odlukom K O Dglavne E K skupštine S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kutvrđena O R P statutom O R A Tdruštva IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR na G nekiUdrugi na Jkoji R P O R A-Tutvrđena IVNO P Rnačin A V(ako L J da, AN A način?) KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 36. A NJesu J A li detaljni K O D Epodaci K S oKsvim O R naknadama P O R A T I iVdrugim N O G primanjima U P R A VodL društva J A N J ili A s društvom KODEKS KOR osoba svakog R P O R A T I povezanih VNOG U PRA V L J pojedinog A N J A Kčlana O D nadzornog E K S K O odbora R P O Rodnosno A T I V upravnog N O G U odbora PRAVLJANJA i strukturu D E K S K Odruštva, R P O Ruključujući ATIVNO G U P RteAnaknade, V L J A Njavno J A objavljeni? K O D E K(ako S ne, K Ozašto?) R P O (ako R A Tda, I Vgdje?) NOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR društvo svim R P O R A37. T I Izvješćuje V N O G liUsvaki P R Ačlan V Lnadzornog J A N J A odnosno K O D Eupravnog K S K Oodbora RPOR A T I Vo N O Gpromjenama UPRAVLJANJA njegova ili Lmogućnosti glasačkih D E K S K Oglede RPO R A T stjecanja, I V N O G otpuštanja UPRAV J A N J A ostvarivanja KODEKS K O R prava P O Rnad A Tdionicama IVNOG UP (akoKne, R A V L J A Ndruštva J A Ki to O najkasnije D E K S sljedeći K O R Pradni O R dan, A T Iposlije V N O nastanka G U P takve R A V promjene? LJANJA O zašto?) DEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA s jedne D E K S 38. K ONRavedite P O R sve A Tposlove I V N OuGkojima U P su RA V L J strane A N J Asudjelovali K O D Ečlanovi K S Knadzornog O R P O Rodnosno ATIVNOG UP odbora s druge povezane R A V L J A Nupravnog JA KO D E KiliS s njima K O Rpovezane P O R A osobe, T I V Na O G U strane P R A društvo V L J A ili N sJ njim A K ODEKS KOR R P O R A T I osobe. VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP poslovi nadzornog odnosno R A V L J 39. A NJesu J A li svi KO D E KuSkojima K O su R Psudjelovali O R A T I članovi VNOG UPRA V L J Aupravnog N J A Kodbora O D EiliKsS K O R osobe: R P O R A T I njima V N Opovezane G U P Rosobe A V L iJdruštvo A N J Aili sKnjim O D povezane EKS KO RPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP (posebice rokova, R A V L J -AbiliNzaključeni J A KnaOtržišnoj D E Kosnovi S K O R P glede ORA T I Vkamata, N O Gjamstava U P iRslično)? A V L(ako J Ane,Nzašto J A i koji?) KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kjasno O Rnavedeni P O R uAizvješćima T I V N društva? O G U(ako P Rne,Azašto V L i Jkoji?) ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR odnosu na R sudionike R P O R A-Tpotvrđeni I V N Oneovisnom G U P procjenom R A V L Jstručnih A N J osoba A Kkoje O DsuEneovisne K S Ku O RPO A T I Vkonkretnog N O G posla? U P R(ako A Vne,L zašto JANJA D E K S Ki koji?) ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR društva? R P O R A40. T I PVostoje N O Gli ugovori U P R AiliVsporazumi L J A N J između A K O člana D E K nadzornog S K O R Podnosno O R A T upravnog I V N O Godbora U P Ri A VLJANJA D E K S K OAko R Pda, ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tjesu I Vli prethodno N O G Uodobreni P R A od V strane L J A nadzornog N J A Kodbora O D Eodnosno K S Kupravnog O R P odbora? O R A T(ako I Vne, N zašto?) OG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP ugovora sporazuma ne,Jzašto?) R A V L J -Ajesu N liJbitni A elementi K O D svih E Ktakvih S K O R Pili O R A T I sadržani V N O uGgodišnjem U P Rizvješću? A V L J(ako AN A KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L26 J A ko N dJeks A korporativnog K O D E K S u pravljanja KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Je Dli nadzorni L J A N J A 41. KO E K S Kodnosno O R P Oupravni R A T I odbor V N Oustrojio G U Pkomisiju R A V L za J Aimenovanja? N J A K O(ako D Ene, K Szašto?) K O Ako R P da, ORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli komisija EKS KOR O R A Tprocijenila I V N Osastav, G Uveličinu, P R Ačlanstvo V L J Ai kvalitetu N J A rada K Onadzornog D E K Sodbora K Oi uprave R P Oi sačinila R A T Iodgovarajuće V N O G preporuke UPRAVLJANJ L J A N J A nadzornom K O D E Kodboru? S K(ako O Rne, P zašto?) ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli O komisija vještine članovi EKS KOR R A Tprocijenila I V N O znanja, G UP R A Vi iskustva L J A Nkojima J A raspolažu K O D Epojedini KS K O R nadzornog P O R A Todbora I V Ni oOtome G Uizvijestila PRAVLJANJ L J A N J A nadzorni K O D Eodbor? K S (ako K ne, O Rzašto?) PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli O komisija kontinuiteta uprave? EKS KOR R A Trazmatrala I V N O probleme G U P vezane R A V uz L planiranje JANJA K O D Enadzornog K S K odbora O R P iO R A T(ako I Vne, N zašto?) OG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li U komisija ATIVNOG P R Arazmatrala V L J Apolitiku N J Auprave K Oglede D Ezapošljavanja K S K O višeg R P rukovodećeg O R A T I Vkadra? N O (ako G ne, U zašto?) PRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Je Dli nadzorni nagrađivanje? Ako L J A N J A 42. KO E K S Kodnosno O R P Oupravni R A T I odbor V N Oustrojio G U Pkomisiju R A V L za JA NJA KOD E da, KS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli O većina komisije EKS KOR R Ačlanova TIVN O G izUredova P R Aneovisnih V L J Ačlanova N J Anadzornog K O D odbora? E K S (ako K One, R zašto?) PORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li U komisija koja ATIVNOG P R Anadzornom V L J A odboru N J A predložila K O Dpolitiku E K Snagrađivanja K O R Puprave ORA T se I Vmora N Oodnositi G UnaPsve R oblike A V Lnagrađivanja, J A N J Aa K O D E K i otpremnine? E K S K O Rosobito P O RnaA fiksni T I Vdio N nagrade, O G Uvarijabilni P R A VdioL nagrade J A N Jkoji A je Kvezan O DuzEuspješnost K S K Oposlovanja, R P O R mirovinski A T I V Nplan OG UPRAVLJANJ L J A N J A (ako K One, D zašto?) EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - kada vezan je liRprijedlog EKS KOR P OseRradi A To varijabilnom I V N O G dijelu U Pnagrade R A Vkoji L JjeA N JuzAuspješnost K O D Eposlovanja, KS KO P O R komisije A T I Vsadržavao N O G preporuke UPRAVLJANJ L J A N J A za K određivanje O D E K Sobjektivnih K O R kriterija P O R procjene A T I Vuspješnosti? N O G U(ako P Rne,Azašto?) VLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli O komisija EKS KOR R A Tnadzornom I V N O Godboru U Ppredlagala R A V L nagradu J A N JzaApojedine K O Dčlanove E K S uprave, K O Rsukladno P O R politici A T I nagrađivanja V N O G Udruštva P R Ai V L J A N J pojedinog uprave? L J A N J A procjeni K O D djelovanja EKS K O R P člana ORA T I V(ako N One,Gzašto?) UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli O komisija odboru ugovora zašto?) EKS KOR R A Tnadzornom IVNOG U Ppredlagala R A V Lprikladan J A N Joblik A iKsadržaj ODE K S sKčlanovima O R P Ouprave? R A T (ako I V ne, NO G UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li U komisija davala opće ATIVNOG P R Apratila V L iznos J A Ni strukturu J A Knagrade O D Evišem K S rukovodećem K O R P Okadru R Ai T IVN O preporuke G U P upravi R A Vs tim L J uAvezi? N J(ako A KODEK E K S K O Rne, P zašto?) ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li komisija glede sastoji ATIVNOG UPRA V Lpoticajnog J A N J dijela A nagrade K O D upravi, E K SkadaKseOovaj RP O Rod A opcija T I VnaNdionice O G ili drugih U P Raranžmana A V L J zasnovanih ANJA KODEK predlagala odboru E K S K O RnaPstjecanju O R A Tdionica, I V Nrazmatrala O G U opću P R politiku A V L takvog J A N tipa J Anagrađivanja K O D E iK S K Onadzornom RPORA T I Vodgovarajuća N O G U rješenja PRAVLJANJ tome u godišnjem izvješću? L J A N J A te K prije O Dobjavljivanja E K S Krazmotrila O R P Opodatke R A T koji I VseNoO G objavljuju UPRA VLJAN JA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 43. ustrojio (revizorski EKS KOR P JOe li R nadzorni A T I V Nodnosno O G U upravni P R A V odbor LJAN J A Kkomisiju O D E Kza S reviziju KORP O R A T I odbor)? V N O G(ako U ne, PRAVLJANJ zašto?) LJANJA KO D E KAko S da, KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli O većina komisije EKS KOR R Ačlanova TIVN O G izUredova P R Aneovisnih V L J Ačlanova N J Anadzornog K O D odbora? E K S (ako K One, R zašto?) PORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li U komisija ispravnost metoda ATIVNOG P R Apratila V L integritet J A N J financijskih A K O informacija D E K S društva, K O RaPosobito ORA T I V Ni dosljednost O G U Pračunovodstvenih RAVLJAN JA KODEK financijskih pripadaju E K S K O Rkoje P Okoristi R A društvo T I V Ni grupa O G kojoj U Ppripada, R A Vuključivši L J A Ni kriterije J A KzaOkonsolidaciju DEKS K O R P Oizvještaja R A T I društava V N O koja G U PRAVLJANJ ne,Szašto?) L J A N J A grupi? K O D(ako EK KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - jePli komisija i upravljanja kojima EKS KOR O R A Tprocijenila I V N Okvalitetu G U Psustava R A Vunutarnje L J A Nkontrole JA K O D E Krizicima, S K Os ciljem R P OdaRseAglavni T I Vrizici NO G je U društvo PRAVLJANJ rizike s pridržavanjem L J A N J A izloženo K O D (uključujući E K S KiO R Ppovezane ORAT I V N O G propisa) U P R na A odgovarajući V L J A N Jnačin A identificiraju K O D E Ki javno S Kobjave O R te P da O se RATIVNO način A T I V N O Gnjima U na P odgovarajući RAVLJA N Jupravlja? A K (ako O Dne, E zašto?) KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ e liOkomisija osiguranju revizije, L J A N J A - jK D E Kradila S na KO R P O učinkovitosti R A T I V Nsustava O G unutarnje UPRA V L Josobito A N Jputem A Kizrade O Dpreporuka E K S prilikom K O R odabira, PORATIVNO i smjene unutarnju i glede stoje A T I V N O Gimenovanja, U P R Aponovnog V L J Aimenovanja NJA K O D Erukovoditelja K S K Oodjela R P za OR A T I Vreviziju NOG U sredstava P R A Vkoja L Jmu AN J Ana K O D E K E K S K O Rraspolaganju, P O R A T iIprocjene V N O postupanja G U P Rrukovodećeg A V L J A povodom N J A Knalaza O D i Epreporuka K S K unutarnje O R P Orevizije? R A T (ako I V ne, N Ozašto?) G UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - ako U u društvu ATIVNOG P R A funkcija V L J Aunutarnje N J A revizije K O ne D postoji, E K S je liKkomisija O R P izvršila O R Aprocjenu T I V Npotrebe O G zaUuspostavom P R A V Ltakve J A funkcije? NJA KODEK E K S K O R(ako P One,Rzašto?) ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li U komisija odboru imenovanje, ponovno ATIVNOG P R Anadzornom VLJAN J A dala K preporuke O D E K vezane S K uz O izbor, RPO RATIV N O Gimenovanje U P R iliA promjenu V L J A vanjskog NJA KODEK o uvjetima E K S K O Rrevizora P O RiA T I V Nnjegovog O G Uangažmana? P R A V L(ako J Ane, N zašto?) JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li U komisija i objektivnost ATIVNOG P R Anadgledala V L J A neovisnost NJA K O D E K Svanjskog K O revizora, R P O osobito R A T Iglede V Nrotacije O G ovlaštenih U P R Arevizora V L J unutar A N JreviA KODEK E K S K O Rzorskog P O Rdruštva A T I Vi naknada N O G koje U društvo P R A plaća V L JzaAusluge N J Avanjske K Orevizije? D E K (ako S Kne,Ozašto?) RPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li komisija pratila ATIVNOG UPRA V L prirodu J A N i Jkoličinu A Kusluga O D koje E Knisu S revizija, K O Ra društvo P O R ihAprima T I VodNrevizorskog O G U društva P R AiliVs njom L J Apovezanih NJA KODEK E K S K O Rosoba? P O R(ako A Tne,I zašto?) VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - je li komisija revizorsko povezane ne A smije ATIVNOG U P R Aizradila V L Jpravila A N oJtome A koje K Ousluge D E vanjsko KS K O R P društvo O R A iTs Injim VN O G osobe UPR V Ldavati J A društvu, NJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I VkoNdeks O Gkorporativnog U P R A V uLprav J Aljan N JjaA 27K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA može samo D E K S koje K Ousluge RPO R Adavati TIV N OuzGprethodnu U P Rsuglasnost A V L J komisije, A N J Aa koje K usluge O D Emože K Sdavati K ObezR prethodne P O R Asuglasnosti? T I V N O (ako G UP zašto?) R A V L J ne, AN JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA li komisija učinkovitost D E K S -Kje O R P O razmotrila RATIV N O G vanjske U P Rrevizije A V Li postupke J A N J višeg A rukovodećeg K O D E K kadra S Ks obzirom O R P na O preporuke R A T I Vkoje N je Oiznio G UP revizor? R A V L J Avanjski NJA K O(ako D ne, E Kzašto?) S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA li komisija odgovarajuće (ako D E K S -Kje O R P O istražila R A T Iokolnosti V N O vezane G Uuz P otkaz R A vanjskog V L J Arevizora N J A i dala KO D E K S preporuke K O R Pnadzornom O R A T odboru IVNO G je U P R A V L J AdoNtakvog J A otkaza K O došlo)? D E K(ako S ne, K zašto?) ORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA upravom D E K S -Kima O liRkomisija P O Rotvorenu A T I Vi neograničenu N O G U Pkomunikaciju R A V L Js A N J A i nadzornim K O D Eodborom? K S K(ako O Rne,Pzašto?) ORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR zaV svoj R P O R A-Tkome I V komisija N O G odgovara UPRA L rad? JANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Aima N liJkomisija A K otvorenu O D E Ki neograničenu S K O R komunikaciju P O R A T sI unutarnjim V N O G i vanjskim U P R revizorom? A V L J A(ako N Jne,Azašto?) KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kdostavlja O R P liOuprava R A Tkomisiji I V NzaOreviziju: G UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR i periodične prikaze i srodnih dokumenata R P O R A-Tpravodobne IVNOG UPRA V L Jfinancijskih A N J A izvještaja KODE KS K O R P O Rprije A Tjavnog I V Nobjavljivanja O G U P tih R podataka A V L J (ako ANJA D E K S Kne,Ozašto?) RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tpodatke I V N oOpromjenama G U P R uAračunovodstvenim V L J A N J A načelima K O D iEkriterijima K S K (ako O Rne, P zašto?) ORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Aračunovodstvene N J A K O postupke D E K Sprihvaćene K O R za P većinu O R Aradnji T I (ako V N ne, O zašto?) G UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA poD pojedinim (ako zašto?) D E K S -Ksvako O Rvažnije P O Rodstupanje A T I V između N O G knjigovodstvene U P R A V Li stvarne J A N vrijednosti JA KO E K S stavkama KORP O ne, RA TIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR korespondenciju ili neovisnim R P O R A-Tsvu IV N O G U P sRodjelom A V LzaJ unutarnju A N J A reviziju KOD E K S Krevizorima O R P O(ako R Ane, T zašto?). IVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP li uprava metodama neuobičajenih R A V L J -AJeN J A komisiju K O DzaEreviziju K S obavijestila K O R PoO R A T I korištenim V N O Gza knjiženje U P R značajnih A V L J iA N J A Ktransakcija O D E Ki poslovS KOR načine? R P O R A TnihI događaja V N O Gkada U se P knjigovodstvenom R A V L J A N Jprikazu A K takvih O D Edogađaja K S Kmože O R pristupiti P O R AnaT različite IVNO G U(ako P Rnije, A Vzašto?) LJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP li komisija za O reviziju vezana R A V L J -AJeN JA K D E sKneovisnim S K Orevizorom R P O Rraspravila A T I Vpitanja NOG U uz: PRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kpromjene O R P ili O zadržavanje R A T I V računovodstvenih N O G U P Rnačela A V Li kriterija J A N (ako J Anije,Kzašto?) ODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR zašto?) R P O R A -Tprimjenu I V N Opropisa G U(ako P Rnije, AV LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP i zaključke zašto?) R A V L J -Avažne N J procjene A KO D E K uS pripremanju K O R Pfinancijskih O R A T izvještaja I V N O(ako G nije, UP RAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kmetode O R Pprocjene O R Arizika T I Vi rezultate N O G (ako U nije, P Rzašto?) AVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Tvisoko I V Nrizična O G područja U P Rdjelovanja A V L J (ako A Nnije, J Azašto?) KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Auočene N J Aveće Knedostatke O D E Ki značajne S K Omanjkavosti R P O R uAunutarnjoj T I V N kontroli O G (ako U Pnije, R Azašto?) VLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA vanjskih D E K S -Kdjelovanje ORPO R A Tčimbenika I V N O (ekonomskih, G U P R pravnih A V L iJindustrijskih) A N J A na K financijske O D E K izvještaje S K O iRrevizorske P O R Apostupke T I V N(ako O nije, G UP R A V L J Azašto?) NJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA li komisija reviziju trećih štoGsu U P D E K S -Kje O R P O za RA T I Vosigurala N O G dostavu U P Rkvalitetnih A V L Jinformacija A N J A ovisnih K O iDpovezanih E K S društava K O R Pte O R Aosoba T I V(kao NO savjetnici)? R A V L J Astručni NJA K O D(ako E Knije, S zašto?) KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA zaArad odnosno odbora D E K S 44. K OJeRliPdokumentacija O R A T I V N relevantna OG UPR V Lnadzornog J A N J Aodbora KOD E K S upravnog KORPO R A T na I Vvrijeme NOG UP svim nije, R A V L J A Ndostavljana JA KOD E Kčlanovima? S K O R (ako POR A Tzašto?) IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA odbora D E K S 45. K OJesu R P liOuRzapisnicima A T I V N OsaGsjednica U P R nadzornog AVLJAN J A odnosno K O D E upravnog K S K O odbora R P O Rzabilježene A T I V N sve OG UP je Lglasovao R A V L J A Ndonesene J A K Oodluke D E KsSrezultatima K O R P glasovanja, O R A T I Vuz N navođenje O G U P kako RAV J A N J pojedini A K Očlan? D E K(ako S KOR R P O R A T I ne, V Nzašto?) OG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP proteklom R A V L J 46. A NJeJ liAnadzorni K O D odbor E K S odnosno K O R upravni P O R Aodbor T I V izradio N O G ocjenu U P Rsvog A V rada L J Au N J A K Orazdoblju D E K S koja KOR svakog R P O R A T I uključuje V N O G vrednovanje U P R A V L doprinosa J A N J A i kompetentnosti KODEKS KO R P Opojedinog R A T I V člana, N O G kao U iPzajedničkog RAVLJANJA radaUkomisija ustanovio, D E K S K Orada R P odbora, O R A Tprocjenu IVNOG P R A Vkoje L J je AN J A K Oi procjenu D E K S postignutih K O R P O uR odnosu A T I V na NOG UP R A V L J A Nzacrtane J A K ciljeve O D E društva? KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L28 J A ko N dJeks A korporativnog K O D E K S upravljan KORP ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ izvršnih L J A N J A 47. K Navedite O D E K Simena K Očlanova R P O Ruprave A T I ili VN O G direktora. UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 48. za rad suOregulirana uz:P R A V L J A N J EKS KOR P Postoje O R A TliI pravila VNOG U Puprave R A V ili L Jizvršnih A N J Adirektora K O D Ekojima KS K R P O R Apitanja T I V Nvezana OG U LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - područje ATIVNOG U P djelovanja R A V L iJciljeve ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - pravila EKS KOR P O Rpostupanja ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - pravila K O DzaErješavanje K S Ksukoba O R Pinteresa ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - tajništvo ATIVNOG U P uprave RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - održavanje EKS KOR P O R A sjednica, T I V N donošenje O G U odluka, P R A dnevni V L J red, A Nizradu J A i sadržaj K O D zapisnika E K S iKdostavu O R Pdokumenata ORATIVNOG UPRAVLJANJ odborom L J A N J A - suradnju K O D Es nadzornim KS KO RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK P O R (ako EKS KOR A Tne, I Vzašto?) NOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 49. JUe li izvješća ATIVNOG P društvo R A V Lkao J Adio N Jgodišnjeg A KOD E K S objavilo K O R izjavu P O R oApolitici T I V Nnagrađivanja O G U P Ruprave, A V L Jupravnog ANJA KODEK E K S K O R P odbora O R A Ti nadzornog I V N O G odbora? U P R A(ako V L nije, J A Nzašto?) JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO 50. Ako ATIVNOG U P postoji, R A V Lsadrži J A NliJizjava A KoOpolitici D E Knagrađivanja S K O R P sljedeće O R A T dijelove: IVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ naRpolitiku s prošlom godinom L J A N J A - značajnije K O D Epromjene K S KuOodnosu RPO A T Inagrađivanja V N O G uUusporedbi PRAV LJAN J A (ako K One, D zašto?) EKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - pojašnjenje relativnog i važnosti EKS KOR PORAT I V N Oudjela G U P R A fiksnih V L J iAvarijabilnih N J A komponenti K O D E Knagrađivanja S K O R P(ako O ne, R Azašto?) TIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - dovoljnu ATIVNOG U P informaciju R A V L JoAkriterijima N J A uspješnosti K O D EnaKčijem S ispunjenju K O R P se O zasniva R A T pravo I V NnaOstjecanje G U dionica, P R A opcija V L JnaAdionice N J Aili K O D E K naknade E K S K O Rdrugi P Ooblik R Avarijabilnog T I V N Odijela G U P R A(ako V Lne,J zašto?) ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - dovoljnu nagrade ATIVNOG U P informaciju R A V L JuAvezi N između J A visine KOD E K Si uspješnosti K O R P(ako O ne, R Azašto?) TIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ za R dodjelu naravi L J A N J A - temeljne K O D Epokazatelje K S K iOrazloge RPO A T Igodišnjih V N O bonusa G U iliPpogodnosti R A V L Jkoje A nisu N J gotovinske A KOD E K(ako S ne, K zašto?) ORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - sažeti treba EKS KOR P O prikaz R A T ugovora I V N Os članovima G U P Ruprave A V Lkoji JA N Juključivati A K O podatke D E K So trajanju K O Rugovora, P O R Aotkaznim T I V Nrokovima O G Ui osobito PRAVLJANJ oblik nagrađivanja odbora L J A N J A otpremninama. K O D E K S Svaki KO RP O R A T Ičlanova V N Ouprave, G Uupravnog P R A Vodbora L J Ai nadzornog NJA K O D koji E KseSsastoji K OodRopcija P O na RATIVNO zasniva cijeni A T I V N O Gdionice U PiliRdrugih A V prava L J AnaNstjecanje J A dionica K O DiliEako K se S nagrada KOR P O na RA T Idionica V N Odruštva G Uprije P stupanja R A V LnaJ snagu A N treba JA KODEK naO načela neO naRodobravanje E K S K O Rodobriti P O Rglavna A T I skupština V N O Gdruštva. U P Ovo R AseVodobrenje L J A N odnosi JA K D E nagrađivanja, K S K O Ra P A T I V Nnagrade O G pojedinim UPRAVLJANJ L J A N J A članovima K O D E uprave, K S upravnog K O R Podbora O R AiliTnadzornog I V N Oodbora. G U(ako P Rne, A zašto?) VLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 51. vlastitim EKS KOR P JOe li R izjava A T I Vo politici N O G nagrađivanja U P R A V L Juprave A N J ili A izvršnih K O D Edirektora K S K Ostalno R P Oobjavljena R A T I V na NO G UPRAVLJANJ internetskim LJANJA KO D E K S Kstranicama O R P O R društva? A T I V N(ako O Gnije, U zašto?) PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 52. li detaljni podaci primanjima i naknadama uprave izvršni EKS KOR P JOesu RA TIVNO G U oPsvim RAV LJANJA K O D E Kkoje S Ksvaki O R član POR A T I ili VN OG UPRAVLJANJ direktori godišnjem LJANJA KO D E K Sprimaju K O RodP društva O R A Tjavno I V Nobjavljeni O G U Pu R A V L J Aizvješću N J A društva? K O D E (ako K S ne, K zašto?) ORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK 53. li svi EKS KOR P JOesu RA T I oblici V N Onagrada G U P članova R A V L uprave J A N Ji Anadzornog K O D E ili K upravnog S K O R odbora, P O R A uključujući T I V N O Gopcije UPRAVLJANJ i druge LJANJA KO D E Kpogodnosti S K O R Puprave, O R A javno T I V objavljeni N O G Upo P detaljnim R A V L J pojedinim A N J A stavkama K O D E Ki Sosobama K O R uP O R A T I V N O A T I V N O G godišnjem U P R A V izvješću L J A N društva? J A K O(ako D Ene, K Szašto?) KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ Sadrži li izjava L J A N J A 54. KO DEK S Ko O nagradama R P O R A Tčlanovima I V N O Guprave U P ili R upravnog A V L J A odbora N J A sljedeće K O D Eelemente K S K Oglede RPORATIVNO je JtuAdužnost A T I V N O G svakog U P R Ačlana V L koji JAN K O Dobnašao E K S uKgodini O R Pna O koju R A se T Iizjava V N Oodnosi: G UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ L J A N J A - ukupan K O Diznos E K plaće, S Kbez O obzira R P Oje Rli stvarno A T I Visplaćen N O Gili jošUnije P (ako R Ane, V zašto?) LJANJA KODEKS KORPORATIVNO - naknade društava ATIVNOG U P iliR pogodnosti A V L J Aprimljene N J A odKpovezanih ODEK S K(ako O Rne,Pzašto?) ORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - naknade suKisplaćene EKS KOR P O R uAobliku T I Vsudjelovanja N O G UuPdobiti R AiliVbonusa L J Ai razlozi N J A zbog K Okojih DE S K O(ako R Pne,Ozašto?) RATIVNOG UPRAVLJANJ nagrade za P poslove koje obavili uobičajenog L J A N J A - bKiloOkakve D Edodatne KS K O R Pisplaćene O R A članovima T I V N Ouprave G U RAV L su JA N J za A društvo K O izvan DEK S K O djelokruga RPORATIVNO uprave (ako A T I V N O Gdužnosti U P člana RAV LJA N ne, J Azašto?) KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK - kompenzaciju je isplaćena EKS KOR P O R A T Ikoja VN O G U ili P treba R A biti V Lisplaćena J A N Jbivšem A K članu O D uprave E K S u vezi K OsRprestankom P O R A obnašanja T I V N Ofunkcije G U tijekom PRAVLJANJ L J A N J A godine K O DnaEkoju K Sse odnosi K O Rizjava P O(ako R Ane,Tzašto?) IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO - ukupnu u prethodnim ATIVNOG U Pprocijenjenu R A V L Jvrijednost A N J Anegotovinskih K O D E pogodnosti K S K Okoje R se P smatraju O R A Tnaknadom, I V N O aGnisuUnabrojane PRAV L J A N J točA KODEK E K S K O Rkama P O (ako R Ane, T Izašto?) VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ koja se zasnivaju L J A N J A - glede K O nagrade D E K Su dionicama K O R Pili opcijama O R A TnaI dionice V N O iliGdrugim U Poblicima R A V nagrađivanja LJANJA KO D E KnaS stjecanju K O Rdionica: PORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK P -Obroj odA društva se D odnosi uvjeti EKS KOR R opcija A T I iliVdionica N O Godobren UPR V L JuAgodini N J na A koju KO E K izjava S Ki O R PzaOnjihovo R A Tkorištenje I V N O(ako G ne, U zašto?) PRAVLJANJ - broj opcija cijena LJANJA KO DE K Sizvršenih K O Ru godini P O RnaAkoju T I se V odnosi N O Gizjava U i,PzaRsvaku A V od L njih, J A broj N Jdionica A Ki O D EpoKkojoj S jeKizvršena O R P iliOvriRATIVNO A T I V N O G Ujednost P R Adionica V L Juključenih A N J Au raspodjelu K O D članovima E K S uprave K O R na P kraju O R godine A T I (ako V Nne, O zašto?) G UPRAVLJANJA KODEK P -Obroj izvršene cijena ih je EKS KOR R opcija A T I koje V Nnisu OG U P na R kraju A V godine, LJAN J ApoKkojoj OD E moguće K S Kizvršiti, O R Pdatum O R izvršenja A T I V iNglavni O Guvjeti U Pvezani RAVLJANJ ne,Rzašto?) L J A N J A K OuzDizvršenje E K S (ako KO PORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO -Usvaku ATIVNOG P Rpromjenu A V L Jvezanu A N JuzApromjenu K O Duvjeta E K za S izvršenje K O Rpostojećih P O R Aopcija T I Vkoja N se O dogodila G U Pu društva R A V uL godini J A NnaJkoju A KODEK zašto?) E K S K O R P OseRodnosi A T Iizjava V N (ako O Gne, U PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I Vkodeks N O Gkorporativnog U P R A V uprav L J Aljanja N J A 29K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O P O O

RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA stanje D E K S K O- sRvaki P zajam O R A(uključujući TIVNO G duga U Pi kamatnu R A V Lstopu), J A Navansno J A plaćanje K O D Eili jamstvo K S Ku korist O R Pčlanova O R Auprave T I Vs društvom NOG UP R A V L J A N povezanih J A K društava O D E Kkoja S su Kuključena O R P uOkonsolidirane R A T I V financijske N O G izvještaje U P R A(ako V Lne,J zašto?) ANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA član D E K S 55. K OJeRliPsvaki ORA T Iuprave V N O ili G izvršni U P Rdirektor A V L Jizvijestio A N J A nadzorni K O D Eodbor K S odnosno K O R P upravni O R A Todbor IVNOG UP svim otpuštanja R A V L J A Ndruštva J A Ko O D Epromjenama K S K O Rglede P O Rnjegova A T I Vstjecanja, NOG U P R A V LiliJmogućnosti A N J A Kostvarivanja ODEKS KOR R P O R A T I glasačkih V N O G prava U P RizAdionica V L J Adruštva N J A najkasnije K O D E K sljedeći S K O Rradni P O dan R A poslije T I V Nnastanka O G U Ptakve RAVLJANJA D E K S K Opromjene, R P O R AuzT obvezu I V N Odruštva G U PdaRtakvu A V Lpromjenu J A N J Ajavno K Oobjavi D E Ku Snajkraćem K O R Pmogućem O R A T I roku? V N O(ako G UP R A V L J A Nne, J Azašto?) KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA s jedne D E K S 56. K ONRavedite P O R sve A Tposlove I V N OuGkojima U P su RA V L J strane A N J Asudjelovali K O D Ečlanovi K S Kuprave O R P ili O izvršni R A T Idirektori VNOG UP a sPdruge društvo R A V L J A NteJ sAnjima K Opovezane D E K S osobe, KOR O R Astrane TIVN O G ili U sPnjim R A povezane V L J A Nosobe. JA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 57. K OJesu R PliOsvi R poslovi A T I V uNkojima O G su U Psudjelovali R A V L J članovi A N J Auprave K O ili D izvršni E K S direktori K O R P te O sRnjima A T I povezane VNOG UP R A V L J A Nosobe J A i društvo K O D EiliK sSnjim K povezane O R P O Rosobe: ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -KbiliOzaključeni R P O RnaAtržišnoj T I V osnovi N O G(posebice U P Rglede A Vrokova, L J Akamata, N J A jamstava K O Di slično)? E K S (ako K ne, O Rzašto P Oi koji?) RATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR (ako ne, zašto R P O R A-Tjasno I V navedeni N O G uUizvješćima P R A Vdruštva? LJAN JA K O iDkoji?) EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Apotvrđeni N J A neovisnom K O D Eprocjenom K S Kstručnih O R P osoba O R Akoje T su I Vneovisne N O G u odnosu U P RnaAsudionike V L J Akonkretnog N J A posla? K O D(ako E Kne,Szašto KOR R P O R A Ti koji?) IVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP iliOizvršni značajan R A V L J 58. A NImaju J A liKčlanovi O D Euprave KS K R P Odirektori RATIV N O G udio U PuRdruštvima A V L J Akoja N Jse A mogu K O smatrati DEKS KOR koji, gdje R P O R A T I konkurentskima V N O G U P R društvu? A V L J A(ako N J da, A K OD E Ki koliko?) S KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 59. A NJesu J A li članovi K O D uprave E K S iliKizvršni O R P direktori O R A T Ičlanovi V N O nadzornih G U P Rodbora A V L Jdrugih A N J društava? A K O D(ako E Kda, S KOR uprave, kojima R P O R A T I navedite V N O G imena U P Rtih A članova VLJAN J A Ktvrtke O D Edruštava K S K Ou R P O Rsu A članovi T I V N nadzornih O G U P odbora R A V Li J A N J A D E K S K Ofunkcije R P O Rkoje A Tobnašaju I V N O Gu tim U nadzornim P R A V L Jodborima) ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A60. T I Ima V N liOdruštvo G U P vanjskog R A V L Jrevizora? A N J A (ako K One, D Ezašto?) KS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J 61. A NJeJ liAvanjski K O revizor D E K Sdruštva: KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA (ako koji način) D E K S -Kvlasnički O R PiliOinteresno R A T Ipovezan V N OsGdruštvom UPR A da, V Lnavedite J A N na JA KODEKS KORPORATIVNOG UP to Jdruštvo R A V L J -Apruža N Jdruštvu, A K sam O DiliEputem K S povezanih K O R osoba, P O Rdruge A T usluge? I V N O(ako G da,Unavedite P R Akoje V Li koliko JAN A Kstoji) ODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 62. K OJesu R P liOvanjski R A T Irevizori V N O komisiju G U P RzaAreviziju V L J A(revizorski N J A K odbor) O D E izravno K S K izvijestili O R P O Ro sljedećim ATIVNOG UP R A V L J A Npitanjima: JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA glavnoj politici D E K S -Kraspravi O R Po O R A računovodstvenoj TIVNOG U PRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP i značajnim unutarnjoj R A V L J -Avažnim N J Anedostacima KODE K S Kmanjkavostima O R P O R Au T I V N Okontroli G UPRAVLJANJA KODEKS KOR R P O R A-Talternativnim I V N O Gračunovodstvenim U P R A V L Jpostupcima ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S -Kneslaganju O R P Os upravom RATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J -Aprocjeni N J ArizikaKi O D E K S K O R P O R A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R R P O R A-Tmogućim I V N Oanalizama G U Pprijevare R A V Li/iliJ zlouporabe. ANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L J AAko N Jnisu, A zašto? KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA obavljenu D E K S 63. K OJeRliPdruštvo O R A Tjavno I V Nobjavilo O G Uiznose P R Anaknada V L J A plaćenih N J A Kvanjskim O D E Krevizorima S K O R za PO R A T I Vreviziju N O Gi U P R A V L J A NzaJ druge A K pružene O D E Kusluge? S K O(ako R P nije, O R zašto) ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA i ustrojen ne,R zašto?) D E K S 64. K OIma R PliOdruštvo R A T Iunutarnje V N O G revizore UPRA V L J A sustav N J A unutarnje K O D E Kkontrole? S K O (ako RPO ATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR pisanom dobiti R P O R A65. T I IVmaju N OliGulagatelji U P R Amogućnost V L J A N Ju A K O D obliku E K S zatražiti K O R Pi pravodobno ORATIVN O G relevantne UPRAVLJANJA (ako D E K S K Opodatke R P O Rod A uprave T I V Ndruštva O G UiliPod R osobe A V L uJ društvu A N J A zadužene K O D Eza K odnose S K OsRulagateljima? PORATIV N One, G UP R A V L J A Nzašto?) JA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA D E K S 66. K OKoliko R P OjeRsastanaka A T I V N sOulagateljima G U P R Aodržala V L J Auprava N J A društva? KODEKS KORPORATIVNOG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR e liN netko jerDjeEnadležnim ili Torganima u društvu R P O R A67. T I JV O G trpio U P Rnegativne A V L J Aposljedice NJA KO K S K O Rtijelima PORA IVNOG U P R AiliVizvan LJANJA ukazao D E K S K Onjega RPO R A T na I Vnedostatke N O G U uPprimjeni R A V L propisa J A N J ili A etičkih K O Dnormi E K Sunutar K O društva? R P O R (ako A T Ida, V Nzašto?) OG UP RAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR upravnog izneseni R P O R A68. T I SVlažu N OliGse svi U Pčlanovi R A V Luprave J A N iJnadzornog A K O D ili EK S K O Rodbora P O R da A TsuI navodi VNOG U P RuA V L J A N J A D E K S K Oodgovorima R P O R A TnaI ovaj V N upitnik O G Upo P njihovom R A V L J najboljem A N J A saznanju KODEu K cijelosti S K O istiniti? R P O R(Ako A T Ine, VNOG UP nadzornog kojim odgovorima neEslažu R A V L J A Nnavedite J A K koji O Dčlanovi E K S uprave K O Ri P O R A T Iodbora V N O se G neUslažu, P R As V LJA N J A K se OD KS i KOR R P O R A T I zašto) VNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP R A V L30 J A ko N dJeA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KOR ks korporativnog u pravljanja RPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA DEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UP

PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL PORA KOD RAVL


ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO ATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEK EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ za nadzor L J A N J A K O D E K S K O RNakladnici/Publishers: P O R A T IZagrebačka V N Oburza G d.d.,UHANFA P RHrvatska A Vagencija LJA N J financijskih A K usluga ODEKS KORPORATIVNO Croatian Financial ServiceS Supervisory Agency A T I V N O G U P R A V L J A N JThe A Zagreb K Stock O D Exchange, E K S K O R P O R A T I V N OG UPRAVLJANJA KODEK oblikovanje/design: Red Point - Predrag Vučinić E K S K O R P O R A T I V N O G U P R Atisak/print: V L JTiskara A NVjesnik, J A Slavonska K O avenija D E 4,K10S000KZagreb ORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO A T I V N O G U P R A V L J A N J A K O D E K S K O R P O R A T I Vkodeks N O Gkorporativnog U P R A V uprav L J Aljanja N J A 3 1K O D E K EKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJ LJANJA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA KODEKS KORPORATIVNO


HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga croatian financial services supervisory agency

hanfa  
hanfa  

hanfa, kodeks

Advertisement