Page 1

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG

Echo

ZATERDAG

Een week christen zijn op proef

ZONDAG

Ik wil ‘t wel eens proberen


Ik wil ‘t wel

Lees uit de Bijbel D

e bijbel, voor een christen is dat een bron van inspiratie en iets wat richting geeft in het leven. Veel christenen lezen er elke dag in. Lees dit stuk uit de Bijbel twee keer door. Denk dan na over de vragen die ernaast staan.

(overgenomen uit Het Boek, een eigentijdse verwoording van de Bijbel)

Uit de brief van Paulus aan de christenen in Filippi, hoofdstuk 2, vers 3-11:

W

ees niet egoïstisch en probee r niet de eer naar uzelf toe te trekken of een and er te bedriegen. Maar wees nederig en sla een and er hoger aan dan uzelf. Denk niet alleen aan uw eigen zaken, maar heb ook belangstelling voor wat een ander doet. Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus, Die, hoewel Hij God was, zich niet heeft vas tgeklampt aan zijn god delijke rechten. Integendeel, Hi j legde zijn grote macht en heerlijkheid af en kwam als dienaar in het lichaam van een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij zic h en gehoorzaamde tot het uit erste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats gegeven, die Hem boven alles plaatst, zodat in de naam van Jez us iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen en openl ijk erkennen tot eer van God de Vader, dat Jezus Christ us de Here is.


S

VANDAAG

ommige dingen moet je gewoon eens een poosje proberen. Koffie drinken zonder suiker, een dieet met veel rauwkost of een nieuw hardloopschema. Heb je wel eens het gevoel dat christenen ‘iets’ hebben, maar weet je niet zo goed wat je ermee aan moet?

eens proberen Dit blad wil je uitdagen: probeer het eens! Duik er een weekje in en (her)ontdek welke dingen zoal bij christenen horen. En wie weet krijg je de smaak te pakken…

Om over na te denken: • Zijn er dingen waarin je geneigd bent egoïstisch te zijn? • Wat vind je van het voorbeeld van Jezus? • Wat betekent het voor je dat je innerlijke houding moet zijn zoals die van Jezus? • In de verzen 10 en 11 wordt een duidelijk doel gesteld: ‘zodat in de naam van Jezus iedereen zijn knieën zal buigen en openlijk erkennen dat Jezus Christus de Here is.’ Zou je daarin mee kunnen doen?

Misschien vind je het lastig om de Bijbel te lezen. Vaak is het gemakkelijker om er met anderen over te praten. In bijna elke kerk zijn wel gespreksgroepen of bijbelkringen waar mensen met elkaar de Bijbel lezen. Je kunt er een keer gaan kijken. Of koop een boekje met achtergrondinformatie bij de Bijbel.

MAANDAG

Echo


C

hristenen, althans de meesten, zingen regelmatig, vaak als ze samen zijn in een kerk. Lees het volgende lied. Luister ernaar via YouTube. Het is een lied uit de Bijbel. Misschien kan je het na een paar keer luisteren wel meezingen.

Zing een lied (Psalm 121) Dichter: Rien van den Berg Componist: Jurgen van Harskamp Š Boekencentrum Zoetermeer, Psalmen voor Nu

aan?

nd Waar komt mijn hulp va

ge bergen: Ik kijk omhoog naar de ho ndaan? Waar komt mijn hulp va rde en hemel, Mij helpt de HEER, die aa die alles heeft gemaakt. voet zal zwikken. Hij staat niet toe dat je Hij is niet ingedut! ker niet in slaap Hij dommelt niet, valt ze die Israel bewaart. is je schaduw, De HEER bewaart je, hij . steeds aan je rechterhand nacht de maan, De middagzon, en in de d. doen je totaal geen kwaa al het kwade. De HEER behoedt je voor De HEER bewaart je hart. eropuit: Ga je naar huis, of trek je God helpt je altijd weer.

Bid E

en van de dingen die een christen vrijwel dagelijks zal doen is bidden. Het hoort bij het geloof. Christenen bidden omdat ze geloven dat God er is en hen hoort als ze met Hem praten. God houdt van ons mensen en wil graag dat we met Hem in contact komen.

Jezus neemt ons bij de hand door ons te leren bidden. Hiernaast lees je een gebed dat Jezus zelf zijn leerlingen leerde. Lees het en zoek een stille plek waar je niet gestoord wordt. Richt je aandacht op God en probeer het gebed (hardop) uit te spreken. Misschien wil je wel meer aan God kwijt: Over waar je mee zit, over wat je gelezen hebt in de Bijbel en andere dingen die je bezighouden.


DINSDAG Het lied is te beluisteren via www.youtube.nl Zoeken op: Waar komt mijn hulp vandaan? Of direct: www.youtube.com/watch?v=T2Ae-ACa_Lk

Als je verder wilt bidden, denk dan aan momenten van deze dag of de afgelopen week. Als je tevreden en voldaan bent, kan je God dankbaar zijn. Als je verdrietig bent kan je het uit handen geven, aan Hem. Alles kan je aan Hem kwijt, ook als je wilt bidden voor een ander.

WOENSDAG

Onze Vader in de hemel, wij eren uw heilige naam. Laat uw Koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil op aarde worden gedaan, net zoals in de hemel. Geef ons vandaag het eten wat we nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, zoals wij anderen hun zonden vergeven. Laat ons niet in verleiding komen, maar verlos ons van de kwade machten. Want het Koninkrijk is van u en alle kracht en glorie tot in de eeuwigheid. Amen.�

overgenomen uit Het Boek)

Jezus zegt: “Nu iets over het bidden. Wees niet zoals de huichelaars; die bidden zo dat iedereen het kan horen en zien, op de hoek van de straat en in de synagoge. Zij hebben hun beloning al. Als je bidt, moet je dat ergens doen waar je helemaal alleen bent. Doe de deur achter je dicht en bid in het geheim tot je Vader. En je Vader, die al je geheimen kent, zal je belonen. Als je bidt, doe dat dan niet langdradig en met zinloze woorden, zoals de andere volken doen. Want die denken dat hun gebeden worden verhoord als zij veel woorden gebruiken. Vergeet niet dat je Vader precies weet wat je nodig hebt, al voor je Hem erom vraagt! Bidt daarom dit gebed:

(Uit het evangelie van Matteus, hoofdstuk 6, ver 5-13,

Echo


Een dagje niets doen V

andaag een dagje gewoon genieten van wat er allemaal om je heen is. Het leven van een christen bestaat niet alleen uit plichten. Misschien schijnt de zon en kan je heerlijk genieten van mooi helder weer. Of van lekker eten of een kop koffie. Van een ontmoeting met een vriend of familielid. Dank God er voor!

Praat eens iemand ove Zoek iemand op in je omgeving met wie je een gesprek hebt over God.

J

e kunt iemand opzoeken die in God gelooft. Christenen zoeken andere gelovigen op om met elkaar in de Bijbel te lezen, te bidden en samen naar antwoorden te zoeken op vragen die hen bezighouden in het leven. Zo’n ontmoeting kan je moed geven als dat nodig is!


Lees maar: Daarom trek ik de conclusie dat er niets beters voor een mens is dan blij te zijn en plezier in het leven te scheppen, zolang hij kan. En daarnaast dat hij zou moeten eten en drinken en zou moeten genieten van alle vruchten van zijn werk, omdat dat alles een geschenk van God is. (Prediker 3:12)

DONDERDAG

Staat dat ook in de Bijbel‌?

Mijn ziel, prijs de Here en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan. (Psalm 103:2)

met er God Het kan ook iemand zijn die niet in God gelooft. Want als je als christen blij bent met wat je vindt in het geloof, wil je dat wel delen met anderen! Misschien wil een ander er wel over praten. Stel dat iemand jou zou vragen wat je gelooft, wat zou je dan zeggen?

VRIJDAG

Echo


Help iemand H

elp iemand die dat goed kan gebruiken. Ken je iemand die ziek is, eenzaam? Of iemand die het moeilijk heeft en wel wat hulp of aandacht kan gebruiken. Stuur een kaartje, ga een kop koffie drinken en maak de dag van iemand anders net een beetje mooier!

G

a op een zondagochtend eens naar een kerk, liefst met iemand samen. De meeste diensten beginnen om half 10 of 10 uur. Vergeet in de kerk niet om een psalm- of liedboek te pakken. Je hoeft niet met alles mee te doen, luister maar naar wat er gezegd wordt, probeer mee te zingen of lees de woorden. In veel kerken wordt na de kerkdienst koffiegedronken. Je bent er welkom! Trek voor jezelf een conclusie: wat heb ik ervan geleerd, kan ik er wat mee, waar ga ik verder mee aan de slag, waar kan ik niets mee, waarom niet? Vraag er andere kerkgangers naar.

Bezoek


ZATERDAG

Goed-doen is niet iets wat alleen bij christenen hoort. Alsof ze ‘beter’ zijn dan andere mensen. Het is wel iets dat er helemaal bij hoort als je christen bent. Lees het volgende stuk geschreven door Jacobus, een broer van Jezus: ‘Broeders en zusters, wat voor zin heeft het te zeggen dat u christen bent als dat niet blijkt uit wat u voor anderen doet? Kunt u door zo’n geloof gered worden? Als uw vriend niet genoeg te eten krijgt en bijna geen kleren heeft en u zegt tegen hem: “Het beste ermee, hoor! Vat geen kou en zorg dat je niet verhongert”, is dat toch zinloos als u hem niet geeft wat hij nodig heeft? Het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof; het is dood en zinloos.’ (De brief van Jacobus, hoofdstuk 2, vers 14-17, uit Het Boek)

Heb je weleens gehoord van de stichting Present? Het is wel een goed voorbeeld: www.stichtingpresent.nl

Waarom zou je eigenlijk naar de kerk gaan? Kun je dan niet gewoon zélf, in je eentje, geloven? Laat ik het zo zeggen: de kerk is wel bij uítstek de plek om God te ontmoeten.

een kerkdienst In een kerkdienst is alles daar op gericht: je bidt samen, je zingt samen, je leest samen in de Bijbel, de Bijbel wordt uitgelegd en je krijgt de zegen van God mee. Eigenlijk kan je zeggen dat God zelf aanwezig is in de kerk. In de stilte kun je daar ook over nadenken. En met elkaar kan je blij zijn en dankbaar voor wat God voor je gedaan heeft.

Weet je niet welke kerk je moet kiezen? Vraag dan advies aan de bezorger/ afzender van dit blad.

ZONDAG

Echo


Een ervaringsverhaal Marjon Hakkeling gaf haar wankele geloof een kans.

Zij zocht ... en vond.

‘Ik ben opgegroeid met een Hervormde moeder en een atheïstische vader. Vanaf mijn achtste volgde ik mijn vaders overtuiging. In mijn middelbare schoolperiode had ik wel een paar christelijke vriendinnen waar ik veel respect voor had. Ze wekten mijn inte­ resse. De populaire gedachte dat het christelijk geloof ‘saai, onwaar en achterhaald’ zou zijn, zag ik niet aan hen af. Het waren interessante, rationele mensen, die oprecht het gesprek met mij aan wilden gaan over hun geloof. Drie jaar geleden was ik mijn getwijfel beu. Het was een roerige tijd. Ik was bijna afgestudeerd en zat allesbehalve lekker in mijn vel. Ik gooide mijn scepsis overboord en kocht een Jongerenbijbel die ik met enige regelmaat doorploegde met een bij­ gesloten leesrooster. Verder besloot ik gedurende drie maanden elke zondag naar de kerk te gaan. Daarna zou ik mijn mening ten opzichte van het christendom mogen herbepalen. Het werd een bijzondere tijd. Het was net of ik ineens echt naar de preek kon luisteren, waar ik vroeger allang door andere gedachten was overmand. Ook de Bijbelteksten ­begon ik langzaam te begrijpen. Mijn levensovertuiging had binnen een aantal weken een omslag gemaakt. Tot verrassing van mijn ouders; het leidde in ieder geval tot ­levendige gesprekken met mijn vader, die mij met zijn kritische vragen en opmerkingen met beide benen op de grond hield.

Gods’ leiding ervoer ik direct in die eerste drie maanden. Het zoeken van een baan en een plekje voor mezelf was lastig. Op een dag werd ik gebeld door een Recruiting Centre voor een baan in Nieuwegein op een ambitieuze ziekenhuisafdeling. Tijdens het sollicitatiegesprek ervaarde ik een rust over me en gaf ik antwoorden, waar ik me nog steeds over verbaas. Ik werd terstond aangenomen en via een vriendin had ik binnen een week een mooi huis in Utrecht bij een christelijke meid van mijn leeftijd. Zij heeft me veel geleerd en me in de Nieuwe Kerk geïntroduceerd. Dat was net wat ik op dat moment nodig had. Een kerk vol met jongeren uit heel Utrecht. Via de goede con­ tacten met studentenvereniging Navigators en enthousiaste mond tot mond reclame komt er steeds weer een nieuwe lichting binnen. Wat me meteen aansprak was de combinatie van psalmen, gezangen en Opwekkings­ liederen. Een mooie mix van traditioneel en evangelisch. Die veelkleurigheid maakt de Nieuwe Kerk ook voor een brede groep jongeren aantrekkelijk. De onderwerpen die in de preek naar voren komen zijn afwisselend uitnodigend en kritisch op persoonlijk of maatschappelijk gebied. Ik merk weinig schroom om een bepaald onderwerp te bespreken en er is altijd een ludieke noot, waardoor een dienst nooit ‘zwaar’ is. Ik vind het leuk om te leren over ieders achtergrond. Het is bijzonder hoe mensen zich soms los hebben geworsteld van gemeenten waar ze zich niet thuis voelden. Steeds weer zie ik in dat er een hoop wantrouwen en scepsis weggenomen zou kunnen worden, als iedereen vrij zou zijn in ‘denken’ en ‘doen’ om z’n eigen kerkelijke gemeente te kiezen. Ik maak graag deel van uit van de Nieuwe Kerk en daarom heb ik in februari dit jaar belijdenis gedaan. Op dit moment leid ik een Alpha-cursus en heb ik samen met een kerkgenoot een keer in de maand een Fair Trade winkeltje na de dienst. Bijzonder hoe God je leven kan veranderen als je jezelf voor hem openstelt...


Drie jaar geleden was ik mijn getwijfel beu. Echo


MORGEN

jan12

Iets wordt pas echt voor je als je het ervaart. Tot die tijd heb je het alleen maar van horen zeggen.

Redactie en administratie: Joh. v. Oldenbarneveltlaan 10 3818 HB Amersfoort Tel. 033-4611949 E-mail: echo@izb.nl ECHO 01-2012

Echo

Abonnementen: Abonnementsprijs € 10,00 per jaar bij vooruitbetaling Reacties: Voor reacties op de inhoud kunt u zich wenden tot de bezorger of de redactie.

Redactie: Ds. L.C. Buijs, K. van Noppen, J.J. Timmer (eindredacteur), J.W. van de Vegte, mw. J. de Waard. Met dank aan Mw. E. van der Graaf

Vormgeving: VanEckDesign, Boskoop Foto’s: Christiaan Bruijn (pagina 2 bovenaan), www.shutterstock.com

Uitgave van IZB – voor zending in Nederland en de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland Deze Echo is u aangeboden door:

ISSN 0012-9119

Echo  

echo, blad voor zoekende