__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

1

ELSENS

HANDVEST VOOR

BURGERPARTICIPATIE Op initiatief van Christos Doulkeridis, Burgemeester en de leden van het college van burgemeester en schepenen van Elsene.

Contact: transitie.deelneming@elsene.brussels - Tél: 02 515 74 01 - participatie.elsene.be


2 HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

INHOUDSTAFEL VOORWOORD

1. PARTICIPATIE EN DOELSTELLINGEN

2. DE PARTICIPATIEREGELS

4

4

A/ Een duidelijk en gedeeld kader 4 B/ Algemene mobilisatie 4 C/ Een constructieve houding 5

D/ Naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving

5

3. DE PARTICIPATIE-ACTOREN 6 A/ De bevolking 6 B/ Begeleidende structuren 6 C/ De gemeente 6

4. DE VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN DEELNAME

6

A/ Informatie 6 B/ Raadpleging 7 C/ Overleg 7 D/ Co-constructie 7 E/ BURGERINITIATIEVEN 8 5. STURING, EVALUATIE EN EVOLUTIE VAN HET HANDVEST

8

BIJLAGEN 9

1/ Deelnemingsorganen en -mechanismen 9

2/ Toepasselijke wet- en regelgeving 12


HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

3

VOORWOORD DEELNEMEN AAN HET GEMEENTELIJK LEVEN IS WERKEN AAN HET COLLECTIEVE EN INDIVIDUELE LEVEN EN DE TOEKOMST VAN DE MENSEN DIE ER WONEN, WERKEN EN STUDEREN. BETROKKEN ZIJN BIJ HET GEMEENTELIJK LEVEN IS WAARDE TOEKENNEN AAN HET ALGEMEEN BELANG. De participatieve democratie is een middel om de sociale banden, de onderlinge solidariteit, het welzijn en de geestelijke gezondheid van de burgers te versterken. Deze vorm van democratie maakt het mogelijk om medeverantwoordelijkheid en persoonlijke betrokkenheid te ontwikkelen en de effectiviteit van het overheidsoptreden te verhogen. De gemeente Elsene heeft een lange traditie om haar inwoners te betrekken bij het gemeentelijk leven en wil, door toepassing van de principes van collectieve intelligentie, de burgers nog meer betrekken bij de ontwikkeling en de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Ze wil dit doen met het oog op een transitie op het vlak van ecologie en solidariteit. Nadat de beslissing genomen werd om naast de representatieve democratie ook de beginselen van de participatieve democratie toe te passen, heeft de gemeente de kernbeginselen van de burgervereniging geformaliseerd in een Elsens Handvest voor Burgerparticipatie. Het doel van dit handvest is om de “spelregels” van de participatieve democratie in Elsene vast te leggen. Het is het morele en politieke contract van de gemeente ten aanzien van de bevolking en alle partners die betrokken zijn bij het leven van Elsene. Dit handvest werd mee opgesteld door vrijwillige burgers in een nogal bijzonder kader: het meeste werk werd online verricht tijdens de inperkingsperiode naar aanleiding van de Covid-19-crisis. Het handvest zal ongetwijfeld evolueren en verrijkt worden met de feedback van verschillende burgerparticipatie-initiatieven in Elsene en in andere gemeenten.

Contact: transitie.deelneming@elsene.brussels - Tél: 02 515 74 01 - participatie.elsene.be


4 HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

1. PARTICIPATIE EN DOELSTELLINGEN Het doel van de burgerparticipatie in Elsene om de uitwisselingen te stimuleren tussen de inwoners en de gemeente. Ze heeft eveneens als doelstelling om gezamenlijk te bouwen aan een rechtvaardige, gezonde, wenselijke en duurzame toekomst. Het gaat om een versterking van de democratie, van het samen leven en van de ecologische transitie. De participatieve democratie impliceert een nieuwe relatie tussen de inwoners, de politieke mandatarissen en het gemeentebestuur. Het doel is om tijdens de volledige duur van het mandaat een permanente structurele dialoog tussen de gemeentelijke overheden en de bevolking tot stand te brengen over onderwerpen die hen aanbelangen. Wat niet verandert, is dat de uiteindelijke beslissing door het college of de gemeenteraad genomen wordt.

2. DE PARTICIPATIEREGELS Om tot resultaten te komen, dient de burgerparticipatie plaats te vinden in een klimaat van transparantie, luisterbereidheid, respect en wederzijds vertrouwen tussen de verschillende stakeholders.

A/ EEN DUIDELIJK EN GEDEELD KADER

Het participatieve proces is gebaseerd op transparantie: er wordt duidelijk gezegd wat de doelstellingen zijn en wat er op het spel staat. De planning, de verschillende fases en de termijnen zijn toegankelijke gegevens en worden indien nodig bijgewerkt. Er wordt gestreefd naar een vlotte beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie met betrekking tot de besproken thema’s en projecten. Daarom wordt niet alleen het onderwerp en de doelstellingen van het debat maar ook de context (problemen, vragen, behoeften, enz.) duidelijk voorgesteld en gedocumenteerd. De stakeholders en hun verantwoordelijkheden en de vereisten waaraan ze onderworpen zijn, worden duidelijk geïdentificeerd. Voor elk participatief proces worden de participatieregels duidelijk uiteengezet aan het begin van elke openbare vergadering: doelstellingen, methode, spreektijd, enz. Elke fase van het participatieproces geeft aanleiding tot een balans van de gemeente, die verklaart en motiveert hoe zij al dan niet rekening heeft gehouden met de bijdragen van het publiek bij haar uiteindelijke keuze. Er wordt regelmatig feedback gegeven aan de deelnemers en de volgende stappen van het proces worden duidelijk uitgelegd. Er wordt ook informatie verstrekt aan de volledige bevolking. Burgerparticipatie wordt gezien als een proces en is ontworpen met het oog op continue verbetering. Daarom moet elke participatie-oefening en de gemeentelijke aanpak in haar geheel worden geëvalueerd zodat er aanpassingen aangebracht kunnen worden en kwalitatieve ontwikkelingen mogelijk zijn.

B/ ALGEMENE MOBILISATIE

De participatie van het publiek omvat alle betrokken groepen, door middel van een proactieve aanpak om de groepen die het minst beschikbaar zijn of minder geneigd zijn om deel te nemen (jongeren, ouderen, inclusief ouderen die in een rust- en verzorgingstehuis wonen, mensen met een handicap, eenoudergezinnen, mensen in precaire situaties, vreemdelingen, minderheden, enz.). Indien nodig doet de gemeente een beroep op verenigingen om informatie te helpen verspreiden en iedereen een stem te geven. De communicatie rond een participatief proces moet binnen een de gepaste termijnen plaatsvinden en inclusief, aangepast en gevarieerd zijn. Deze voorafgaande bekendmaking zorgt ervoor dat


HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

5

iedere persoon die geïnteresseerd is, kan deelnemen aan het proces. De gemeente streeft ernaar het gebruik te stimuleren van communicatiemiddelen die de privacy respecteren in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming. De diversiteit van het publiek garandeert een hogere kwaliteit van de debatten. Er wordt gestreefd naar een representativiteit van de Elsense bevolking (leeftijd, taalgemeenschappen, nationaliteiten, sociaaleconomische situaties, enz.). De gemeente waakt erover dat de deelnemers gelijke toegang hebben tot informatie en tot de mogelijkheid om te spreken en te luisteren. Er wordt evenveel aandacht besteed aan ieders woorden en de aangevoerde argumenten worden enkel en alleen op hun eigen relevantie beoordeeld. Burgerparticipatie is gebaseerd op respect voor anderen en veroordeelt discriminerende uitlatingen en houdingen. De gemeent e stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat met alle standpunten rekening wordt gehouden, ook met de standpunten die niet spontaan geuit worden. Om dit te doen, en afhankelijk van de situatie, kan zij de input van bepaalde groepen vragen, bij voorkeur door middel van direct contact, en professionals op het terrein raadplegen, die optreden als woordvoerder van deze groepen. Tot slot zijn de mechanismen van de participatiedemocratie niet sectoraal (per sector) maar transversaal en moeten ze geïntegreerd worden in de programma’s en het beleid van de gemeente. De participatie zal dus alle bevoegdheidsdomeinen van de gemeente bestrijken.

C/ EEN CONSTRUCTIEVE HOUDING

Elke deelnemer dient te handelen in een geest van luisterbereidheid, welwillendheid, respect, openheid en oprechtheid met het algemeen belang als hoofddoelstelling. De gemeente komt actief tussen om ervoor te zorgen dat deze principes worden nageleefd en wordt hiervoor opgeleid of laat zich begeleiden door een bevoegde structuur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van methodes en tools van collectieve intelligentie, geweldloze communicatie en actief luisteren. Uiteenlopende standpunten worden gerespecteerd als een element dat de kwaliteit van het debat kan verbeteren. Het debat is gericht op het nastreven van het algemeen belang en wordt gevoerd in een constructief klimaat, d.w.z. er wordt gezocht naar oplossingen. Participatie is niet het systematisch zoeken naar een consensus: er wordt naar alle meningen geluisterd. De gemeente gaat in dialoog met de deelnemers, analyseert hun voorstellen, amendeert ze of geeft de redenen aan voor een eventuele weigering. Ze verstrekt aanvullende informatie en expertise en onderzoekt varianten op het voorgestelde project evenals wijzigingsvoorstellen voor het participatieve proces. De deelnemers houden rekening met de tijd van het gemeentebestuur (die een transparant tijdschema aangeeft) en de technische beperkingen die inherent zijn aan elk project.

D/ NALEVING VAN DE TOEPASSELIJKE WETEN REGELGEVING

Het optreden en de werking van de gemeente moet in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke bepalingen. Het onderhavige handvest vormt een aanvulling op deze regels maar kan niet worden geïnterpreteerd als een afwijking ervan. Zonder exhaustief te zijn, worden de belangrijkste toepasselijke teksten opgesomd in bijlage 2.

Contact: transitie.deelneming@elsene.brussels - Tél: 02 515 74 01 - participatie.elsene.be


6 HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

3. DE PARTICIPATIE-ACTOREN A/ DE BEVOLKING

De lokale democratie staat open voor iedereen, zowel voor de natuurlijke als rechtspersonen, die zich wil engageren en zijn of haar ideeën en meningen wil delen, voor iedereen die het algemeen belang van Elsene nastreeft, of het nu gaat om inwoners, omwonenden of gebruikers van Elsene. Iedereen kan zijn of haar expertise delen en bijdragen aan de realisatie ervan. Er is geen enkele beperking1 (gekoppeld aan welke criteria dan ook) om deel te nemen, de gemeente te bevragen, een idee of project voor te stellen of om een initiatief te lanceren. Mensen die zich willen aansluiten bij lopende participatieve processen kunnen dat doen, en ze zijn ook vrij om een proces vroegtijdig te verlaten.

B/ BEGELEIDENDE STRUCTUREN

Verenigingen, organisaties of collectieven, ongeacht hun rechtsvorm, de institutionele partners en economische actoren zijn allemaal structuren die een essentiële rol spelen binnen onze gemeente. Ze vormen een spreekbuis voor de behoeften van de bevolking of voldoen aan deze behoeften. In die zin begeleiden ze dagelijks de inwoners van Elsene. Deze structuren nemen dus een belangrijke plaats in in de burgerparticipatieprocessen, die erop gericht zijn alle belanghebbenden van het grondgebied bijeen te brengen zodat alle standpunten kunnen worden verwoord.

C/ DE GEMEENTE

Tot slot is het de opdracht van de gemeente om naast de besluitvormingsorganen van de representatieve democratie een participatieve aanpak te bevorderen en te organiseren. Wanneer de gemeente een participatief proces op gang brengt, verbindt ze zich ertoe dit handvest na te leven en vraagt ze hetzelfde van de deelnemers. De diensten van de gemeente stellen hun technische expertise en/of de nodige informatie ter beschikking, nemen deel aan de uitvoering van het handvest en zorgen voor een correct gebruik ervan. De uiteindelijke beslissing ligt bij de gemeente, ze wordt genomen door de wettelijk bevoegde instantie (gemeenteraad, het college van Burgemeester en Schepenen (CBS), de burgemeester, afgevaardigd ambtenaar, enz.). In elk geval moet de gemeente op een transparante manier uitleggen hoe er rekening is gehouden met de voorstellen en meningen van de deelnemers en waarom zij een bepaalde keuze heeft gemaakt.

4. DE VERSCHILLENDE NIVEAUS VAN DEELNAME A/ INFORMATIE

In een klimaat van transparantie, sensibilisering of communicatie is informatie over een project, een nieuw beleid of het functioneren van de gemeente een voorwaarde voor een doorgedreven participatieproces. Deze informatie kan gegeven worden via een openbare vergadering maar ook via het gemeenteblad, brieven, nieuwsbrieven of sociale netwerken, en vormt het eerste participatieniveau.

1 Er zijn echter enkele uitzonderingen: voor de adviesraden die gewijd zijn aan specifieke thema’s (bv. de Adviesraad voor kinderen of de Jeugdraad) gelden bepaalde beperkingen wat betreft hun samenstelling (cf. art 120bis NGW).


HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

7

B/ RAADPLEGING

Er wordt aan de inwoners en partners gevraagd om hun mening te geven als een verrijking van het oorspronkelijke voorstel. De gemeente kan de mening van de bevolking over een openbaar beleid vragen via een enquête of openbare vergadering.

C/ OVERLEG

Het gaat hier om een collectieve werk- en denkoefening rond een project, een probleem of een doelstelling die aan de bewoners wordt voorgelegd. De gemeente legt het kader vast maar het gaat erom gezamenlijk tot een relevant en uitvoerbaar voorstel te komen, wat niet betekent dat tot elke prijs naar een consensus moet worden gezocht.

D/ CO-CONSTRUCTIE

Het gaat om een collaboratieve aanpak. In het algemeen is het startpunt een “blanco vel papier” en worden de partners betrokken bij een creatief proces waarbij een idee uitgroeit tot een project. Deze samenwerking vereist een verregaande participatie- en samenwerkingscultuur.

Contact: transitie.deelneming@elsene.brussels - Tél: 02 515 74 01 - participatie.elsene.be


8 HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

E/ BURGERINITIATIEVEN

Burgerinitiatieven spelen een belangrijke rol in de participatieve democratie omdat zij op positieve wijze de inwoners betrekken bij wat er zich afspeelt op hun grondgebied. De gemeente moedigt deze initiatieven ten volle aan. Burgerinitiatieven zijn per definitie zeer divers omdat ze uitgaan van de inwoners, vaak als reactie op een behoefte of een wens. De initiatieven zijn meestal gelokaliseerd rond een straat of een wijk en versterken de sociale banden binnen de gemeente door hun collectieve en open structuur. De meeste burgerinitiatieven dragen bij tot de versterking van het algemeen belang en zijn dynamische en stimulerende elementen binnen de participatieve democratie. Er zijn verschillende categorieën van burgerinitiatieven. Sommige zijn georganiseerd in wijkcomités, andere zijn eerder informele collectieven. Deze initiatieven zijn vaak (maar niet alleen) gericht op het milieu (buurtcomposten, vergroening van het straatbeeld, enz.) en het bevorderen van goede samenlevingsverbanden (buurtfeesten, weggeefinitiatieven, artistieke projecten tussen buren, etc.).

5. STURING, EVALUATIE EN EVOLUTIE VAN HET HANDVEST Het handvest werd samen met vrijwillige inwoners2 geschreven en werd gevalideerd door de gemeenteraad. Het handvest zal jaarlijks geëvalueerd worden om het gebruik, de naleving en de impact ervan te controleren. Deze evaluatie gebeurt met de hulp van de gemeentelijke diensten en met vrijwillige inwoners. De inwoners van Elsene kunnen per post of per e-mail wijzigingsvoorstellen indienen. Ze worden ter analyse en goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en indien nodig worden er wijzigingen aangebracht. Het participatieproces verloopt in fases en met de bijdrage(n) van de personen die hierbij betrokken wilden worden. Tegelijk met de evaluatie van dit handvest wordt ook het participatieproces opgevolgd (aantal vergaderingen, initiatieven, vooruitgang, enz.) en geëvalueerd (tevredenheid en impact) met het oog op het verbeteren van de praktijken en een steeds inclusievere en kwaliteitsvolle participatie. De balans wordt elk jaar voorgelegd aan de gemeenteraad en gedeeld met de volledige bevolking, minstens via de interne website.

2 Deelnemers van de werkgroep «socio-cultureel leven, gezelligheid, solidariteit, jeugd» (waarin de vragen over burgerparticipatie naar voren kwamen) in het kader van de Burgerbijeenkomsten van 2019.


HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

9

BIJLAGEN 1 DE INSTANTIES EN BELANGRIJKSTE LOPENDE OF IN VOORBEREIDING ZIJNDE INITIATIEVEN OP 1 JUNI 2020 INTERPELLATIE VAN DE GEMEENTERAAD Doelstelling

Ervoor zorgen dat de inwoners een recht van meningsuiting hebben. De inwoners kunnen hun stem laten horen door middel van een verzoek om interventie aan het College van Burgemeester en Schepenen of een verzoek tot interpellatie aan de gemeenteraad.

Werking - 2014

De interpellatie moet betrekking hebben op onderwerpen van gemeentelijk belang. De aanvraag tot interventie of interpellatie moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, in het Nederlands of in het Frans. Ze moet ondertekend worden door minstens 20 personen die gedomicilieerd zijn in Elsene en minstens 16 jaar oud zijn

http://www.elsene.be/site/12-Interpeller-le-Conseil ADVIESRAAD VOOR KINDEREN Doelstelling

Aan de kinderen van de Elsense scholen, ongeacht het scholennet, de kans geven om kennis te maken met de democratie en zo open en vrij hun ideeën of bezorgdheden toe te lichten voor een groep.

Werking - 1991

De Kinderadviesraad komt twee keer per maand samen. De kinderen van het 5e leerjaar van de Elsense scholen, ongeacht het scholennet, worden uitgenodigd om onder de klasgenoten een raadslid en een plaatsvervanger te kiezen die hen gedurende een mandaat van twee schooljaren zullen vertegenwoordigen.

http://www.elsene.be/site/195-Conseils-consultatifs. JEUGDRAAD Doelstelling

Hier kunnen ideeën uitgewisseld worden en actie ondernomen worden zodat jongeren van zich kunnen laten horen en gehoord worden, zodat ze standpunten kunnen innemen en tussenkomen in de wereld rondom hen.

Werking - 2008

De jeugdraad komt tweemaal per maand samen. Het project staat open voor alle jongeren tussen 15 en 25 jaar die wonen in Elsene of waarvoor Elsene een soort van ankerplaats is.

http://www.elsene.be/site/604-Conseil-des-Jeunes https://fr-fr.facebook.com/ ConseilDesJeunesDIxelles (enkel in het Frans) ADVIESRAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Doelstelling

Organisatie van een dialoog met de burgers over de toekomst van Europa en wat er op het spel staat.

Werking - 2019

Bij de vernieuwing van de gemeenteraad doet het college van burgemeester en schepenen een openbare oproep tot kandidaatstelling. De leden van de Adviesraad worden vervolgens benoemd door de gemeenteraad voor een duur van 6 jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar en vervalt van rechtswege 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen Het aantal leden van de Adviesraad is beperkt tot 50. De Adviesraad komt zo vaak als nodig samen.

http://www.elsene.be/site/195-Conseils-consultatifs.

ADVIESRAAD VOOR HANDEL EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING Doelstelling

Advies geven en voorstellen formuleren over kwesties die de gemeente aanbelangen en die betrekking hebben op de economische ontwikkeling van de gemeente of die van belang zijn voor de handelaars of ambachtsmannen en -vrouwen Contact: transitie.deelneming@elsene.brussels - Tél: 02 515 74 01 - participatie.elsene.be


10 HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE Werking - 1989

Bij de vernieuwing van de gemeenteraad doet het college van burgemeester en schepenen een openbare oproep tot kandidaatstelling. De leden worden vervolgens benoemd door de gemeenteraad. Er zijn minstens dertig leden. Op heden niet-actief wegens te weinig kandidaatstellingen.

http://www.elsene.be/site/195-Conseils-consultatifs ADVIESRAAD VOOR DIERENWELZIJN Doelstelling

Advies geven over alle gemeentelijke kwesties die door de Gemeenteraad zouden worden voorgelegd en die betrekking hebben op het welzijn van dieren en bevorderen van het overleg en de samenwerking tussen alle partners die betrokken zijn bij het dierenwelzijn.

Werking - 2019

Bij de vernieuwing van de gemeenteraad doet het college van burgemeester en schepenen een openbare oproep tot kandidaatstelling. De leden van de adviesraad worden vervolgens door de gemeenteraadbenoemd voor een maximumduur van 6 jaar. Het mandaat is hernieuwbaar en vervalt van rechtswege 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal leden van de Adviesraad is beperkt tot 30. De Adviesraad komt zo vaak als nodig samen.

http://www.elsene.be/site/195-Conseils-consultatifs ADVIESRAAD VOOR HANDICAPAANGELEGENHEDEN Doelstelling

Het uitbrengen van adviezen over thema’s en kwesties in verband met de inclusie van mensen met een handicap, het bevorderen van overleg en samenwerking tussen alle actoren die bij het thema betrokken zijn.

Werking - 2020 In oprichting

http://www.elsene.be/site/195-Conseils-consultatifs ADVIESRAAD VOOR ECOLOGISCHE TRANSITIE Werking - 2020 Gepland

BURGERONTMOETINGEN Doelstelling

De inwoners de gelegenheid bieden de burgemeester en de schepenen te ontmoeten, hen vragen te stellen en uitwisselingen te hebben over de prioriteiten en projecten van de wijk.

Werking - 2016 Er worden 4 ontmoetingen georganiseerd in de 4 grote wijken van Elsene. Alle inwoners zijn uitgenodigd (verzending van een brief naar iedereen). In 2019 heeft het model geĂŤvolueerd om meer plaats te laten aan de collectieve intelligentie en meer waarde toe te kennen aan de mening van iedereen. Om nog een stap verder te gaan, werden er 5 werkgroepen opgericht, naar aanleiding van de laatste Burgerontmoetingen in 2019, rond de belangrijkste prioriteiten van de gemeente. Via deze werkgroepen kunnen de inwoners nog meer betrokken worden bij de projecten van de gemeente. http://www.elsene.be/site/703-Rencontres-citoyennes PARTICIPATIEVE BEGROTING Doelstelling

De inwoners aanmoedigen om voorstellen te formuleren en te stemmen voor projecten en acties die in de gemeente moeten worden uitgevoerd.

Werking - 2020

Inprojectfase Er wordt een enveloppe van 100.000 EUR voorbehouden voor de voorgestelde projecten die gesteund worden door de burgers.

http://www.elsene.be/site/790-Budget-participatif


HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

11

OVERLEG IN HET KADER VAN HET DUURZAAM WIJKCONTRACT ATHENEUM Doelstelling

Wijkcontracten zijn herwaarderingsprogramma’s voor kwestbare wijken. Ze worden gelanceerd op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de gemeenten. Zo’n programma bestaat uit verschillende acties (huisvesting, openbare ruimte en sociaal luik) binnen eenzelfde wijk (waarvan de grenzen duidelijk worden vastgelegd). Na een voorbereidingsperiode worden de werken gerealiseerd over een periode van 4 jaar.

Werking - 2017-2020

Het participatieve proces van de wijkcontracten bestaat, onder andere, in het organiseren van een algemene wijkvergadering, die openstaat voor iedereen en die de wijkvertegenwoordigers in de PCGO (Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling) aanstelt: minstens 8 inwoners en 2 personen uit de economische, scholen- en verenigingssector. Openbare enquêtes geven ook mee richting aan het proces.

http://www.elsene.be/site/697-Contrat-de-quartier-durable-Athenee

THEMATISCHE PARTICIPATIEVE STAPPEN (NIET-EXHAUSTIEF) BURGERONTMOETING ROND HET THEMA SPORT IN ELSENE IN HET KADER VAN DE BEGELEIDING VAN BE SPORT CIRCULAR Doelstelling

Met de gebruikers het toekomstig joggingsparcours van de gemeente definiëren: Wat zijn de uitdagingen die gepaard gaan met een joggingsparcours en wat zijn de noden van de joggers?

Werking - 2020

Open voor iedereen, de 1e workshop voor co-creatie met de burgers vond plaats op 10 juli. Na de voorstelling van het project hebben de deelnemers in groep gewerkt omtrent het parcours, de thema’s, ...

sport@elsene.brussels OVERLEG BETREFFENDE HET CIRCULATIEPLAN ELSENE NOORD Doelstelling

De eventuele problemen/beperkingen identificeren die weggelaten zouden zijn in de diagnose en ideëen en suggesties verzamelen voor te bestuderen scenario’s.

Werking - 2020

Fase 1 - juni: Delen en consolideren van de diagnose (per e-mail en niet in fysieke vergadering gezien de covid-situatie). Fase 2 - september: Werken aan de scenario’s en de actievoorstellen

OVERLEG ROND HET KASTELEINSPLEIN Doelstelling

De noden van de omwonenden en gebruikers definiëren met het oog op de herinrichting van het plein.

Werking - 2020

In september-oktober zullen er openbare vergaderingen plaatsvinden.

PARTICIPATIEVE AANPAK VOOR DE UITWERKING VAN HET LUCHT KLIMAAT ENERGIE PLAN Doelstelling

Samen met de bevolking en de partners de belangrijkste acties van het Klimaatplan opzetten.

Werking - 2020

Participatieve workshops Wordt momenteel gedefinieerd

OVERLEG ROND HET MUSEUM VAN ELSENE Doelstelling

Collectief nadenken, in aanloop naar de heropening van het museum, over de werking en de integratie van het museum in de wijk.

Werking - 2020

Wordt momenteel gedefinieerd

Contact: transitie.deelneming@elsene.brussels - Tél: 02 515 74 01 - participatie.elsene.be


12 HANDVEST VOOR BURGERPARTICIPATIE

BIJLAGEN 2 TOEPASSELIJKE WET- EN REGELGEVING Het optreden en de werking van de gemeente moeten in overeenstemming zijn met de geldende wettelijke bepalingen. Het onderhavige handvest vormt een aanvulling op deze regels maar kan niet worden geĂŻnterpreteerd als een afwijking ervan. Zonder uitputtend te zijn, zijn de belangrijkste toepasselijke teksten :

DE GRONDWET De Grondwet legt de belangrijkste beginselen vast die van toepassing zijn op de Belgische instellingen. Ze garandeert met name de gemeentelijke autonomie en het recht van de burgers om administratieve documenten te raadplegen.

DE NIEUWE GEMEENTEWET De wet van 24 juni 1998, in haar geconsolideerde versie die van toepassing is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevat de belangrijkste regels voor de werking van een gemeente. Ze regelt met name de bevoegdheidsvraagstukken tussen de verschillende organen van de gemeente, de wijze waarop de contracten worden gesloten, enz. Meerdere bepalingen van deze wet hebben meer bepaald betrekking op de burgerparticipatie en de administratieve transparantie:

-

Artikel 89 bis staat de burger toe een interpellatie te formuleren;

-

De artikelen 112 en 114 regelen de publicatie van gemeentelijke besluiten;

-

Artikel 258 bis biedt de Raad de mogelijkheid te voorzien in een participatieve begroting;

-

De artikelen 318 e.v. regelen de gemeentelijke volksraadpleging.

DE WET BETREFFENDE DE UITDRUKKELIJKE MOTIVERING VAN DE BESTUURSHANDELINGEN Deze wet van 29 juli 1991 is van toepassing op alle bestuurlijke overheden, waaronder de gemeenten. Ze bepaalt dat alle bestuurshandelingen formeel moeten worden gemotiveerd, waarbij de feitelijke en juridische redenen die aan het besluit ten grondslag liggen, moeten worden vermeld.

GEZAMENLIJK DECREET EN ORDONNANTIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen Deze tekst van 16 mei 2019 regelt de administratieve transparantie in de Brusselse instellingen. Ze organiseert met name de actieve en passieve publiciteit openbaarheid van het bestuur en de Commissie voor de toegang tot administratieve documenten.

REGELGEVING INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN CONCESSIES Deze regelgeving, die van oorsprong Europees is, legt de autoriteiten (en gelijkgestelden) strenge regels op voor het sluiten en uitvoeren van contracten met betrekking tot werken, leveringen of diensten. Volgens het Belgische recht is het hoofdzakelijk de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten die deze materie regelt. De belangrijkste beginselen ervan zijn mededinging, transparantie, gelijke behandeling, enz.

REGELGEVING BETREFFENDE DE SUBSIDIES Gemeentelijke steun zonder tegenwaarde is over het algemeen een subsidie, meer bepaald onderworpen aan de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde subsidies.

Profile for Ixelles | Elsene

Elsens handvest voor Burgerparticipatie  

Elsens handvest voor Burgerparticipatie  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded