Page 1

FriendlyOgac

Стр. 1/10

Информационен лист за безопасност

в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH), ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Редакция: 01.12.2015

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатор на продукта Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула

Описание/код на продукта: (8662FO)

Регистрационен номер:

Веществата, които се съдържат в сместа, вече са (предварително) регистрирани от доставчиците. 1.2 Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват Няма налична друга важна информация.

Приложение на веществото или сместа: Почистващ продукт/ Детергент за пране

1.3 Подробни данни за производителя/доставчика на информационния лист Дистрибутор за България: ИВЕНТАС ЕООД за безопасност Friendly Organic 821 N. Hancock ул. Philadelphia, PA 19123 Телефон: 609-709-2924 Chemtrec: 800-424-9300

1.4 Телефонен номер при спешни случаи:

София 1700, бул. "Симеоновско шосе" 130, тел. 02/955 5115, e-mail: office@iventas.bg; www.iventas.bg

Overseas: BST Egitim Temizlik Kozmetik Yapı Tek. Ins. Malz. San. Dıs.Tic. Ltd. Sti. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:7 No: 907 Sisli, Истанбул, Турция. Тел.: 212 220 01 99

Телефонен номер при спешни случаи: 112

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите 2.1 Класификация на веществото или сместа Класификация съгласно Регламент (EО) No 1272/2008 CLP: GHS07 Skin Irrit. 2 H315 Предизвиква дразнене на кожата. Eye Irrit. 2 H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. Елементи на етикета Етикетиране съгласно Регламент (EО) No 1272/2008 CLP Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно CLP регламента.

(продълж. на стр. 2) GB


Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH),

стр. 2/10

ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Редакция: 01.12.2015

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула

Пиктограми за опасност:

(продълж. от стр. 1)

GHS07 Сигнална дума: Предупреждение Предупреждения за опасност: H315 Предизвиква дразнене на кожата. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. Препоръки за безопасност: Да се съхранява извън обсега на деца. P102 Измийте внимателно след работа. P264 P302+Р352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода.

P305+P351+P338 АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P337+Р313 Ако дразненето на очите продължава: Потърсете медицински съвет / помощ.

Допълнителна информация: EUH208 Съдържа 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, Може да предизвика алергична реакция. Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите / Етикетиране на съдържанието амфотерни повърхностноактивни вещества анионни повърхностноактивни вещества Нейонни повърхностноактивни вещества консерванти (ФЕНОКСИЕТАНОЛ, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он), парфюми 2.3 Други опасности Резултати от оценката на PBT и vPvB PBT: не е приложимо. vPvB: не е приложимо.

5 - 15% 5 - 15% < 5%

РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките 3.2 Химически характеристики: Смеси Описание: Смес от изброените по-долу вещества с безопасни добавки. Съставки: CAS: 61789-40-0 Кокоамидопропил бетаин EINECS: 263-058-8 Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319

10-<25% (продълж. на стр. 3) GB


Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH) ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Стр. 3/10

Редакция: 01.12.2015

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула (продълж. от стр. 2)

Амиди,коко,N-[3-(диметиламино)пропил],алкилиращи продукти с

2.5-<10% CAS: 70851-07-9 EINECS: 274-923-4 хлорооцетна киселина, натриеви соли Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319 CAS: 68955-19-1 Натриев коко сулфат 2.5-<10% EINECS: 273-257-1 Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 CAS: 68155-09-9 Додецил амидопропил диметиламин оксид 0.1-≤2.5% EINECS: 268-938-5 Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315 CAS: 2682-20-4 2-метил-2Н-изотиазол-3-он 0.1-<1% EINECS: 220-239-6 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 Допълнителна информация: Специфичен лимит на концетрация: Натриев коко сулфат (CAS 68955-19-1) Дразнене на очите 2 : 10%≤ C <20% Увреждане на очите 1:C≥20%

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ 4.1 Описание на мерките за първа помощ Обща информация: Изведете засегнатите лица на чист въздух. Незабавно потърсете медицинска помощ. При вдишване: Потърсете медицинска помощ в случай на оплаквания. При контакт с кожата: Незабавно измийте с вода и сапун и изплакнете старателно. Ако дразненето на кожата продължава, консултирайте се с лекар. При контакт с очите: Изплакнете при отворени очи поне 15 минути под течаща вода. Избягвайте силна водна струя, риск от увреждане на роговицата, консултирайте се с лекар. При поглъщане: Пийте много вода и осигурете чист въздух. Незабавно се обадете на лекар. Потърсете незабавно медицинска помощ.

(продълж. на стр. 4) GB


Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH),

стр. 4/10

ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Редакция: 01.12.2015

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула (продълж. от стр. 3)

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти Няма налична друга съществена информация. 4.3 Указания за всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Няма налична друга съществена информация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки 5.1 Пожарогасителни средства Подходящи пожарогасителни средства: CO2, прах или воден спрей. Гасете по-големите пожари с водна струя. 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: Няма налична друга съществена информация. 5.3 Съвети за пожарникарите Защитна екипировка: Трябва да се носи автономен дихателен апарат и пълно защитно облекло в случай на пожар. Допълнителна информация: Съберете отделно замърсената вода от гасенето на пожара. Не трябва да попада в канализационната система.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: Носете защитно оборудване. Дръжте незащитените хора настрана. 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда: Не са необходими специални мерки. 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване: Попийте с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселините вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини, силикагел). 6.4 Позоваване на други раздели: За информация относно безопасното манипулиране вижте раздел 7. За информация относно личните предпазни средства вижте раздел 8. За информация относно отстраняването от употреба вижте раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: Употреба и съхранение 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа Избягвайте контакт с кожата, очите и дрехите. Информация относно предпазването от пожари и защита от експлозия: Не са необходими специални мерки. 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Съхранение:

Изисквания, на които трябва да отговарят помещенията за съхранение и съдовете: Съхранявайте на хладно място. Информация за съхранение в общо хранилище: Не се изисква допълнителна информация. (продълж. на стр. 5) GB


стр. 5/10

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH), ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Редакция: 01.12.2015

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула (продълж. от стр. 4)

Допълнителна информация относно условията на съхранение: Съдът да се съхранява плътно затворен.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и): Няма налична друга съществена информация.

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 8.1 Параметри на контрол

Съставки с гранични стойности, които изискват наблюдение на работното място: Продуктът не съдържа никакви релевантни количества материали с критични стойности, които трябва да бъдат наблюдавани на работното място. Допълнителна информация: Като база се използват валидните по време на производството списъци. 8.2 Контрол на експозицията/Лични предпазни средства Общи предпазни и хигиенни мерки Да се съхранява далеч от хранителни продукти, напитки и фураж. Преди почивките и след края на работния ден ръцете трябва да се измиват. Избягвайте контакт с очите.

Защита на дихателните пътища: Не се изисква при нормални условия на употреба. Защита за ръцете: Не се изисква при нормални условия на употреба. Поради липса на изследвания, не може да се препоръча материал за ръкавици за продукта/препарата/ химичната смес. Изборът на материал на ръкавиците зависи от времето за проникване, скорост на дифузия и разпад.

Материал на ръкавиците Изборът на подходящи ръкавици не зависи само от материала, но и от качеството и варира от производител на производител. Тъй като продуктът е съставен от няколко вещества, устойчивостта на материала не може да се изчисли, поради което трябва да се изпита преди употреба. Време на проникване на материала на ръкавиците Определянето на времената на проникване, съгласно EN 374 част III, не се извършват при практически условия. Следователно се препоръчва да се приеме максимално време за износване, което съответства на 50% от времето на проникване. Защита на очите: Не се изисква при нормални условия на употреба. Защита на тялото: Не се изисква

GB

(продълж. на стр. 6)


Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH),

стр. 6/10

ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Редакция: 01.12.2015

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства

(продълж. от стр. 5)

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства Обща информация Вид: Течност Форма: Жълт оттенък Цвят: Характеристика на парфюма Мирис: Не е определено Мирисов праг: pH стойност: Точка на топене / Диапазон на топене: Точка на кипене / Диапазон на кипене:

Точка на възпламеняване:

Не е определено Не е определено Не е определено

Не е определено

Запалимост(твърди вещества и газове):Не е приложимо Температура на самозапалване:

Не е определено

Температура на разпадане:

Не е определено

Самовъзпламеняемост:

Продуктът не е самовъзпламеним.

Опасност от експлозия: Граница на експлозивност: Долна: Горна :

Не е определено Не е определено

Плътност: Относителна плътност Плътност на изпаренията Скорост на изпаряване

Не е определено Не е определено Не е определено Не е определено Не е определено

Разтворимост в / смесване с вода:

Напълно разтворим

Парно налягане:

Partition coefficient (n-octanol/water): Не е определено Вискозитет: Динамичен: Кинематичен: Съдърж. разтворител: Органичен разтворител:

Не е определено Не е определено 0,0 % GB

(Продълж. на стр. 7)


стр. 7/10

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH), ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Редакция: 01.12.2015

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула (продълж. от стр. 6)

VOC (EC) 9.2 Друга информация

0.47 % Няма друга налична важна информация.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност 10.1 Реактивност Стабилен при нормални условия 10.2 Химична стабилност

Термично разлагане/Условия, които трябва да се избягват Стабилен при температура на околната среда.

10.3 Възможност за опасни реакции Не са известни опасни реакции 10.4 Условия, които трябва да се избягват Няма налична друга съществена информация. 10.5 Несъвместими материали Няма налична друга съществена информация. 10.6 Опасни продукти на разпадане Не са известни опасни продукти от разлагане

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация 11.1 Информация за токсикологичните ефекти Остра токсичност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. LD/LC50 стойности, подходящи за класификация: Бебешки препарат за пране Friendly Organic с лавандула Орално

LD50

50000mg/kg (АТЕ)

Разяждане/дразнене на кожата: Причинява дразнене на кожата. Сериозно увреждане/дразнене на очите: Причинава сериозно дразнене на очите Дихателна или кожна сенсибилизация Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. CMR ефекти (канцерогенност, мутагенност, репродуктивна токсичност) Мутагенност на репродуктивните клетки Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. Канцерогенност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. Репродуктивна токсичност Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. STOT-единично излагане Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени . STOT-неколкократно излагане Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. Опасновст от вдишване Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. GB (продълж. на стр. 8)


стр. 8/10

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH), ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула

Редакция: 01.12.2015 (продълж. от стр. 6)

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация 12.1 Токсичност Остра токсичност: Няма налична друга съществена информация. 12.2 Устойчивост и разградимост Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в този препарат, отговарят на критериите за биоразградимост, определени в Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите. Данните в подкрепа на това твърдение се съхраняват на разположение на компетентните органи на държавите-членки и ще бъдат предоставени на тяхно разположение по тяхна молба или по искане на производителя на детергенти. 12.3 Биоакумулираща способност. Няма налична друга съществена информация. 12.4 Преносимост в почвата Няма налична друга съществена информация. 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB PBT: не е приложимо. vPvB: не е приложимо. 12.6 Други неблагоприятни ефекти Няма налична друга съществена информация.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците 13.1 Методи за третиране на отпадъци Препоръка Изхвърляне съгласно националните разпоредби. Не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадането на продукта в канализацията. Свържете се с производителя за информация относно рециклирането. Непочистени опаковки: Препоръка: Изхвърлянето трябва да се извърши в съответствие с официалните разпоредби.

(продълж. на стр. 9) GB


стр. 9/10

Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH), ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Редакция: 01.12.2015

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула (продълж. от стр. 8)

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането 14.1 Номер по списъка на ООН ADR, IMDG, IATA

Не е валидно

14.2 Точно на наименование на пратката по списъка на ООН ADR, IMDG, IATA

Не е валидно

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране ADR, IMDG, IATA Клас

Не е валидно

14.4 Опаковъчна група ADR, IMDG, IATA

Не е валидно

14.5 Опасности за околната среда: 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC ООН регламент:

не е приложимо. не е приложимо. не е приложимо. Не е валидно

РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Регламент REACH (ЕО) 1907/2006 Регламент (ЕС) 2015/830 Регламент № 1272/2008/ЕО CLP

Съставките на сместа, които попадат в обхвата на Регламент REACH 1907/2006/ЕО, са регистрирани от снабдителите. Директива 2012/18/EС Наименувани опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I Нито една от съставките не е посочена. Национални разпоредби: Други правила, ограничения и забранителни разпоредби Вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC) съгласно член 57 от REACH Не съдържа вещества, пораждащи сериозно безпокойство (SVHC). 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество/ смес Не е извършвана оценката за безопасност на химичното вещество.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация Информацията, съдържаща се в настоящия информационен лист за безопасност се основава на собствените ни познания към датата на издаване. Въпреки това не представлява гаранция за специфични характеристики на продукта и не служи за пораждане на валидни договорни отношения. GB

(продълж. на стр. 10)


Информационен лист за безопасност в съответствие с Регламент 1907/2006 / ЕО (Регламент REACH),

стр. 10/10

ЕС 2015/830 и Регламент № 1272/2008 / ЕО (CLP) Дата на отпечатване 01.12.2015

Версия номер 1

Търговско наименование: бебешки прах за пране Friendly Organic. Лавандула

Редакция: 01.12.2015 (продълж. от стр. 9)

Съответни фрази H301 Токсичен при поглъщане. H302 Вреден при поглъщане. H311 Токсичен при контакт с кожата. H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите. H315 Причинява дразнене на кожата. H317 Може да причини алергична кожна реакция. H318 Причинява сериозно увреждане на очите. H319 Причинява сериозно дразнене на очите. H330 Фатален при вдишване. H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. H400 Силно токсичен за водни организми. H412 Вредно за водни организми с дълготраен ефект. Съвети за обучение Подходящото обучение относно безопасност при работа, съхраняване и обработка на продукта трябва да се предоставя на работниците и служителите въз основа на цялата налична информация.

Отдел издаващ информационния лист за безопасност: SUSTCHEM Engineering Ltd REACH & Chemical Services Department 144, 3rd Septemvriou, GR 112 51, Атина, Гърция. Тел.: +30 210 8252510 Факс: +30 210 8252575 Имейл: info@suschem.gr Уебсайт: www.sustchem.gr

Съкращения и акроними:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ) IMDG: Международен морски код за опасни товари IATA: Международна асоциация по въздушен транспорт GHS: Глобално хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали EINECS: Европейски инвентаризационен списък на съществуващи търговски химични вещества ELINCS: Европейски списък на нотифицираните химични вещества CAS: Служба за химични индекси (поделение на Американското химическо общество) VOC: Лелтиви органични вещества (САЩ, ЕС) LC50: Смъртоносна концентрация, 50 процента LD50: Смъртоносна доза, 50 процента PBT: Устойчиво, биоакумулиращо и токсично SVHC: вещества, пораждащи сериозно безпокойство vPvB: много устойчиво и много биоакумулиращо Acute Tox. 3: остра токсичност, опасност категория 3 Acute Tox. 4: остра токсичност, опассност категория 4 Acute Tox. 2: остра токсичност, опасност категория 2 Skin Corr. 1B: Корозия/дразнене на кожата, опасност категория 1B Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата,опасност категория 2 Eye Irrit. 2: сериозно увреждане/дранене на очите,опасност категория 2 Skin Sens. 1: сенсибилизация, кожа - опасност категория 1 STOT SE 3: специфична органна токсичност - единично излагане, опасност категория 3 Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност, категория 1 AquaticChronic 3:Опасно за водната среда - хронична опасност, категория 3

GB

Profile for Malina Koleva

-Бебешки прах за пране Лавандула FO  

-Бебешки прах за пране Лавандула FO  

Profile for iventas
Advertisement