Page 1

Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 1/10

Информационен лист за безопасност РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта Код: Наименование на продукта

630106 БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC. Без миризма

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват Предвидена Екологичен течен препарат за ръчно и машинно пране употреба 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Име Точен адрес Окръг и държава

Friendly Organic 1821 N. Hancock Street Philadelphia, Pa 19123 Chemtrec: 800-424-9300 В чужбина: BST Egitim Temizlik Kozmetik Yapı Tek. Ins. Malz. San. Dıs.Tic. Ltd. Sti. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:7 No: 907 Sisli, Истанбул, Турция. Телефон: 212 220 01 99

Дистрибутор за България: ИВЕНТАС ЕООД София 1700,бул. "Симеоновско шосе" 130 тел. 02/955 5115, www.iventas.bg; email: office@iventas.bg e-mail: office@iventas.bg e-mail адрес на компетентното лице, www.iventas.bg

което отговаря за информационния лист за безопасност. 1.4. Телефонен номер при спешни случаи За спешни запитвания вижте

aynur@friendlyorganic.com

112

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите 2.1. Класифициране на веществото или сместа Продуктът е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) (и последващите изменения и допълнения). Поради тази причина продуктът изисква наличието на информационен лист за безопасност, който съответства на разпоредбите на Регламент 1907/2006 на ЕС и последващите изменения. Всякаква допълнителна информация относно рисковете за здравето и/или околната среда е предоставена в раздели 11 и 12 на този информационен лист за безопасност.

Класификация и индикация за опасностите: Дразнене на очите, категория 2 Дразнене на кожата, категория 2

H319 H315

Предизвиква сериозно дразнене на очите. Предизвиква дразнене на кожата.

Класифициране въз основа на резултатите от проучване ICE PH-15/0335 2.2. Елементи на етикета Обозначение за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и последващите изменения и допълнения. Пиктограми за опасност:

Сигнални думи:

Предупреждение


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 2/10

Предупреждения за опасност H319 H315

Предизвиква сериозно дразнене на очите. Предизвиква дразнене на кожата.

Препоръки за безопасност P101 P102 P264 P280 P305+P351+P338 P337+P313

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се съхранява извън обсега на деца. Ръцете да се измиват добре след употреба. Носете предпазни ръкавици/защита за очите/предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ.

2.3. Други опасности Въз основа на наличните данни, продуктът не съдържа PBT или vPvB в процент по-голям от 0,1%.

РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките 3.1. Вещества Информацията не е от значение. 3.2. Смеси Съдържание: Идентификация

Концентрация %

Класификация 1272/2008 (CLP).

INERT CAS. -

50 - 100

EC. ИНДЕКС Калиев кокоат CAS. 61789-30-8

5 - 10

Дразнене на очите 2 H319, Дразнене на кожата 2 H315

EC. 263-049-9 ИНДЕКС Алкохоли, С12-14, етоксилирани, сулфати, натриеви соли (Sodium Coceth Sulfate - полусинтетично детергент-подобно съединение, получено от мастни киселини, получени от кокосово масло, модифицирано с използване на етилен оксид) CAS. 68891-38-3 5 - 10 Увреждане на очите 1 H318, Дразнене на кожата 2 H315, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект 3 H412 EC. 500-234-8 ИНДЕКС Рег № 01-2119488639-16-0005 Алкохоли, С12-18, етоксилирани (мастен алкохол С12-С18 7ЕО) CAS. 68213-23-0 1-3

EC. ИНДЕКС -

Остра токсичност, 4 H302, Увреждане на очите 1 H318, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект 3 H412


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 3/10

Рег. № 500-201-8 НАТРИЕВ ХЛОРИД CAS. 7647-14-5

0-5

EC. 231-598-3 ИНДЕКС Кокамидопропил бетаин CAS. 61789-40-0

1-3

Увреждане на очите 1 H318, Вреден за водните организми, с дълготраен ефект 3 H412

EC. ИНДЕКС 263-058-8 Рег № 01-2119489410-39-0001 D-глюкопираноза, олигомерна, C10-16 (номериране с четни номера) алкил гликозиди (лаурил/миристил глюкозид) CAS. 110615-47-9 1-3

Увреждане на очите 1 H318, Дразнене на кожата 2 H315

EC. ИНДЕКС Рег. № 01-2119489418-23 Забележка: Горната граница не е включена в диапазона. Пълният текст на фразите за опасност (H) е даден в раздел 16 на информационният лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ ОЧИ: Свалете контактните лещи, ако има такива. Измийте незабавно с обилно количество вода в продължение на поне 30-60 минути, като отворите напълно клепачите. Потърсете медицински съвет/помощ. КОЖА: Отстранете замърсеното облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ. Потърсете медицински съвет/помощ. ПОГЛЪЩАНЕ: Накарайте лицето да изпие колкото се може повече вода. Потърсете медицински съвет/помощ. Не предизвиквайте повръщане, освен ако изрично не е разрешено от лекар. ВДИШВАНЕ Потърсете незабавно медицински съвет/помощ. Изведете пострадалия на чист въздух, далеч от мястото на аварията. Ако лицето спре да диша, приложете изкуствено дишане. Вземете подходящи предпазни мерки за спасителните работници.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти За симптоми и ефекти, причинени от съдържащите се вещества, вижте глава 11.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 4/10

ПОДХОДЯЩО ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ Пожарогасителното оборудване трябва да бъде от конвенционален тип: въглероден двуокис, пяна, прах и водна струя. НЕПОДХОДЯЩО ПОЖАРОГАСИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ Няма такова. 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа ОПАСНОСТИ, ПРИЧИНЕНИ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР Не вдишвайте продуктите от горенето.

5.3. Съвети за пожарникарите Обща информация Използвайте струи вода, за да охладите контейнерите, за да предотвратите разграждането на продукта и получаването на потенциално опасни за здравето вещества. Винаги носете пълна противопожарна екипировка. Съберете водата от гасенето, за да предотвратите изтичането й в канализационната система. Изхвърлете замърсената вода, използвана при гасенето и остатъците след пожара, съгласно приложимите разпоредби. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПОЖАРНИКАРИТЕ Нормално пожарогасително облекло, т.е. пожарогасителни комплекти (BS EN 469), ръкавици (BS EN 659) и ботуши (HO спецификация A29 и A30) в комбинация с автономен дихателен апарат с положително налягане на въздуха (BS EN 137).

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Блокирайте изтичането, ако не е опасно. Носете подходящи предпазни средства (включително личните предпазни средства, посочени в раздел 8 от информационния лист за безопасност), за да се предотврати замърсяването на кожата, очите и личното облекло; Тези указания се отнасят както за обработващия персонал, така и за лицата, участващи в спешните процедури.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда Продуктът не трябва да попада в канализационната система или да влиза в контакт с повърхностни или подземни води.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване Съберете изтеклия продукт в подходящ контейнер. Оценете съвместимостта на контейнера, който ще се използва, като проверите раздел 10. Абсорбирайте остатъка с инертен абсорбиращ материал. Уверете се, че мястото на изтичане е добре проветрено. Проверете за съвместимостта на материала, от който е изработен контейнера в раздел 7. Замърсеният материал трябва да се изхвърли в съответствие с разпоредбите, посочени в точка 13.

6.4. Позоваване на други раздели Всякаква информация за лична защита и изхвърляне е дадена в раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Употреба и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 5/10

Уверете се, че има подходяща заземителна система за оборудването и персонала. Избягвайте контакт с очите и кожата. Да не се вдишват праха, изпаренията или мъглата. Да не се яде, пие или пуши по време на използването на този продукт. Измийте ръцете след употреба. Избягвайте изтичането на продукта в околната среда.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се съхранява на вентилирано и сухо място, далеч от източници на запалване. Пазете контейнерите добре запечатани. Съхранявайте продукта в контейнери с ясно обозначение. Избягвайте прегряването. Избягвайте силни удари. Съхранявайте контейнерите далеч от несъвместими материали, вижте раздел 10 за подробности.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 8.1. Параметри на контрол

D-глюкопираноза, олигомерна, C10-16 (номериране с четни номера) алкил гликозиди (лаурил/миристил глюкозид) Предполагаема концентрация без ефект - PNEC. Нормална стойност в прясна вода 0,176 Нормална стойност в морска вода 0,018 Нормална стойност за утайка в прясна вода 1,516 Нормална стойност за утайка в морска вода 0,065 Нормална стойност за STP микроорганизми 5000

mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l

Изчислено ниво без ефект - DNEL / DMEL Път на експозиция кожа

Ефект върху потребителите. Остра локална Остра системна Хронична локална Хронична системна

Ефект върху работниците Остра локална Остра системна Хронична локална 595000 mg/kg bw/d Хронична системна VND

Легенда: VND = идентифицирана опасност, но без налични DNEL/PNEC; NEA = не се очаква експозиция; NPI = не е идентифицирана опасност. 8.2. Контрол на експозицията Тъй като използването на подходящо техническо оборудване винаги трябва да има предимство пред личните предпазни средства, уверете се, че работното място е добре проветрено чрез ефективна локална аспирация. Личните предпазни средства трябва да бъдат маркирани със знака "CE", което да показва, че те отговарят на приложимите стандарти. Осигурете авариен душ с устройство за измиване на лицето и очите. ЗАШИТА НА РЪЦЕТЕ: Защитете ръцете с работни ръкавици от категория III (виж стандарт EN 374). При избора на материала за работни ръкавици трябва да се има предвид следното: съвместимост, разграждане, време на отказ и пропускливост. Трябва да се провери устойчивостта на работните ръкавици към химични агенти преди употребата, тъй като може да бъде непредсказуема. Времето за износване на ръкавиците зависи от продължителността и вида на употребата. ЗАЩИТА НА КОЖАТА Да се носят професионални защитни облекла с дълги ръкави и крачоли и защитни обувки от категория II (виж Директива 89/686/ЕИО и стандарт EN ISO 20344). Измийте тялото със сапун и вода след свалянето на защитното облекло. ЗАЩИТА НА ОЧИТЕ Носете предпазен визьор или защитно покритие, комбинирано с херметични очила (виж стандарт EN 166).


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 6/10

ЗАЩИТА НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА Ако праговата стойност (напр. TLV-TWA) за веществото или едно от веществата, присъстващи в продукта е превишена, използвайте маска с филтър тип В, чийто клас (1, 2 или 3) трябва да бъде избран в съответствие с границата на използваната концентрация. (Виж стандарт EN 14387). При наличие на различни видове газове или пари и/или газове или пари, съдържащи частици (аерозолни спрейове, дим, мъгла и др.), се изискват комбинирани филтри. Трябва да се използват устройства за защита на дихателните пътища, в случай, че приетите технически мерки не са подходящи за ограничаване на излагането на работника на праговите стойности. Защитата, осигурена от маски, е недостатъчна във всички случаи. Ако разглежданото вещество е без мирис или неговият мирисов праг е по-висок от съответния TLV-TWA и в случай на авария, използвайте автономен дихателен апарат с отворен кръг за дишане с компресиран въздух или външен дихателен апарат със засмукване на въздух (в съответствие със стандарт EN 137). За правилен избор на устройство за защита на дихателните пътища виж стандарт EN 529. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА Емисиите, генерирани от производствените процеси, включително тези, генерирани от вентилационното оборудване, трябва да бъдат проверявани, за да се осигури съответствие с екологичните стандарти.

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства Външен вид Цвят Миризма Мирисов праг pH. Точка на топене/точка на замръзване; Начална точка на кипене. Диапазон на кипене. Точка на възпламеняване. Скорост на изпаряване Запалимост на твърди вещества и газове Долна граница на запалимост. Горна граница на запалимост. Долна граница на експлозивност Горна граница на експлозивност Парно налягане Плътност на парите; Относителна плътност; Разтворимост Коефициент на разпределение: n-октанол/вода Температура на самозапалване; Температура на разлагане; Вискозитет Експлозивни свойства Оксидиращи свойства.

Вискозна течност Сламено жълт без миризма не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо > 60 °C. не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо не е приложимо 1,015-1,025 g/ml (T=20°C) Разтворима във вода не е приложимо не е приложимо не е приложимо 800-1200 cP (T=20°C) не е приложимо не е приложимо

9.2. Друга информация. Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивоспособност

10.1. Реактивност Няма особени рискове от възникване на реакция с други вещества при нормални условия на употреба.

10.2. Химична стабилност Продуктът е стабилен при нормални условия на употреба и съхранение.


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 7/10

10.3. Възможност за опасни реакции Няма рискови реакции, които да са предвидими в нормални условия на употреба и съхранение.

10.4. Условия, които трябва да се избягват Няма такива. Въпреки това обичайните предпазни мерки, използвани за химични продукти, трябва да се спазват.

10.5. Несъвместими материали Няма налична информация.

10.6. Опасни продукти на разпадане Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти При липса на експериментални данни за самия продукт опасностите за здравето са оценени според свойствата на веществата, които съдържа, като са използвани критериите, определени в приложимия регламент за класифициране. Следователно е необходимо да се вземе предвид концентрацията на отделните опасни вещества, посочени в раздел 3, за оценка на токсикологичните ефекти от експозицията на продукта. Остри реакции: парене на очите. Симптомите могат да включват: зачервяване, оток, болка и сълзене. Поглъщането може да причини здравословни проблеми, включително болки в стомаха и парене, гадене и болест. Остри ефекти: Контактът с кожата може да причини: дразнене, еритема, оток, сухота и напукана кожа. Поглъщането може да причини здравословни разстройства, включително болки в стомаха и парене, гадене и болест.

Кокамидопропил бетаин LD50 (орално) .8100 mg/l LC50 (инхалация) .25 mg/l НАТРИЕВ ХЛОРИД LD50 (орално).3000 mg/kg плъх

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация 12.1. Токсичност Няма налична информация.

12.2. Устойчивост и разградимост

НАТРИЕВ ХЛОРИД


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма Разтворим във вода.

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 8/10

> 10000 mg/l

Биоразградимост: Няма налична информация.

12.3. Биоакумулираща способност. Няма налична информация.

12.4. Преносимост в почвата. Няма налична информация.

12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB. Въз основа на наличните данни, продуктът не съдържа PBT или vPvB в процент, по-голям от 0,1%. 12.6. Други неблагоприятни ефекти Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците

13,1. Методи за третиране на отпадъци Повторна употреба, когато е възможно. Остатъците от продукти трябва да се считат за специални опасни отпадъци. Нивото на опасност на отпадъците, съдържащи този продукт, трябва да бъде оценено съгласно приложимите разпоредби. Изхвърлянето трябва да се извърши чрез упълномощена организация за управление на отпадъците, в съответствие с националните и местните разпоредби. ЗАМЪРСЕНИ ОПАКОВКИ Замърсените опаковки трябва да се оползотворят или да се изхвърлят в съответствие с националните разпоредби за управление на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба 15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Seveso категория.

Няма

Ограничения, свързани с продукта или съдържащите се вещества съгласно приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕС. Продукт Точка

3

Вещества, присъстващи в Candidate List (член 59 от Регламента REACH). Няма Вещества, подлежащи на разрешение (Приложение XIV REACH).


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 9/10

Няма Вещества, подлежащи на докладване за износ съгласно Регламент (ЕО) Няма Вещества, обект на Ротердамската конвенция: Няма Вещества, обект на Стокхолмската конвенция: Няма Контрол на здравеопазването. Работниците, изложени на този химичен агент, не трябва да бъдат подлагани на здравни проверки, при условие че наличните данни за оценка на риска доказват, че рисковете, свързани със здравето и безопасността на работниците, са незначителни и че е спазена Директива 98/24/EC.

15.2. Оценка на безопасността на химично вещество или смес За сместа и веществата, които съдържа, не е била извършена оценка на безопасността на химичното вещество.

РАЗДЕЛ 16. Друга информация. Текст на указанията за опасност (H), посочени в раздел 2-3 на листа: Остра токсичност, 4

Остра токсичност, категория 4

Увреждане на очите 1

Сериозно увреждане на очите, категория 1

Дразнене на очите 2

Дразнене на очите, категория 2

Дразнене на кожата 2

Дразнене на кожата, категория 2

Хронична опасност за водната среда, категория 3

Опасно за водната среда — хронична токсичност, категория 3

H302

Вреден при поглъщане.

H318

Предизвиква сериозно увреждане на очите

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H412

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект

ЛЕГЕНДА: - ADR: Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе CAS номер: - CAS номер: Уникален номер от Химическата реферативна служба - CE50: Ефективната концентрация (необходима за предизвикване на 50% ефект) - СЕ Номер: Идентифициране в ESIS (европейски архив на съществуващи вещества) - CLP: EО Регламент 1272/2008/EО - DNEL: Извлечени нива на неефективност - EmS: График за спешни случаи - GHS: Глобална хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали - IATA DGR: Международна асоциация за въздушен транспорт на Асоциацията за опасни товари - IC50: Концентрация на имобилизация 50% - IMDG: Международен кодекс за опасни товари - IMO: Международна морска организация - ИНДЕКС НОМЕР: Идентификатор в Приложение VI на CLP - LC50: Смъртоносна концентрация 50%


Редакция №. 3 от дата 01.12.2016 г.

БЕБЕШКИ ПЕРИЛЕН ПРЕПАРАТ FRIENDLY ORGANIC Без миризма

Отпечатано на 01.12.2016 г. Страница 10/10

- LD50: Смъртоносна доза 50% - OEL: Гранични стойности на професионална експозиция - PBT: Устойчив, биоакумулиращ и токсичен според Регламент REACH - PEC: Прогнозирана концентрация в околната среда - PEL: Предвидено ниво на експозиция - PNEC: Предполагаема концентрация без ефект - REACH: EО Регламент 1907/2006/EО - RID: Регламент относно международния превоз с влак на опасни товари - TLV: Гранична прагова стойност - TLV гранична стойност: Концентрация, която не трябва да се превишава по време на експозиция на работното място. - TWA STEL: Краткосрочна граница на експозиция - TWA: Средно претеглена граница на времето за експозиция - VOC: Летливи органични съединения - vPvB: Много устойчиви и силно биоакумулиращи съгласно Регламент REACH - WGK: Класове на опасност за водни басейни (немски).

ОБЩА БИБЛИОГРАФИЯ 1. Регламент (ЕС) 1907/2006 (REACH) на Европейския парламент 2. Регламент (ЕС) 1272/2008 (CLP) на Европейския парламент 3. Регламент (EU) 790/2009 (I съгласно CLP) на Европейския парламент 4. Регламент (ЕС) 2015/830 на Европейския парламент 5. Регламент (EU) 286/2011 (II съгласно CLP) на Европейския парламент 6. Регламент (EU) 618/2012 (III съгласно CLP) на Европейския парламент 7. Регламент (EU) 487/2013 (IV съгласно CLP) на Европейския парламент 8. Регламент (EU) 944/2013 (V съгласно CLP) на Европейския парламент 9. Регламент (EU) 605/2014 (VI съгласно CLP) на Европейския парламент - Индекс Merck 10-то издание - Безопасна работа с химически вещества - INRS - Fiche Toxicologique (Токсикологичен информационен лист) - Patty - Индустриална хигиена и токсикология - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Уебсайт на ECHA Забележка за потребителите: Информацията, съдържаща се в настоящия информационен лист за безопасност се основава на собствените ни познания към датата на издаване на последната версия. Потребителите трябва да проверят дали предоставената информация е подходяща и изчерпателна в зависимост от конкретната употреба на продукта. Този документ не трябва да се приема като гаранция за конкретна продуктова особеност. Използването на този продукт не подлежи на пряк контрол; Следователно потребителите трябва, на собствена отговорност, да спазват действащите закони и разпоредби в областта на здравето и безопасността. Производителят се освобождава от всякаква отговорност, произтичаща от неправилна употреба. Назначавайте само персонал с подходящо обучение за употребата на химически продукти. Промени спрямо предишната редакция: Следните раздели бяха променени: 02 / 09 / 11 / 12.

Profile for Malina Koleva

-Бебешки перилен препарат friendly organic без аромат  

-Бебешки перилен препарат friendly organic без аромат  

Profile for iventas