Page 1

Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

1/8

Информационен лист за безопасност В съответствие с Регламент 1272/2008 (CLP), 1907/2006 (REACH), 648/2004 и 830/2015

РАЗДЕЛ 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Търговско име: Търговски код:

T051-E

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват Употреба: Препарат за отстраняване на петна от тъкани. Употреби, които не се препоръчват: Всички употреби, които не са изрично посочени на етикета на опаковката на продукта. 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Име

Friendly Organic

Пълен адрес

1821 N. Hancock Street Philadelphia, Pa 19123

Окръг и държава

Chemtrec: 800-424-9300

Дистрибутор за България: ИВЕНТАС ЕООД София 1700, бул. "Симеоновско шосе" 130, тел. 02/955 5115, e-mail: office@iventas.bg www.iventas.bg

e-mail адрес на компетентното лице, което отговаря за информационния лист за безопасност

В чужбина: BST Egitim Temizlik Kozmetik Yapı Tek. Ins. Malz. San. Dıs.Tic. Ltd. Sti. Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:7 No: 907 Sisli, Истанббул, Турция Телефон: 212 220 01 99

aynur@friendlyorganic.com

1.4. Телефонен номер при спешни случаи: За спешни случаи вижте

РАЗДЕЛ 2. Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа Критерии за регулиране на ЕО 1272/2008 (CLP): Предупреждение, Остра токсичност. 4 Вреден при поглъщане. Опасност, Увреждане на очите 1 Предизвиква сериозно увреждане на очите Неблагоприятни физикохимични въздействия, въздействие върху човешкото здраве и околната среда: Няма други опасности.

2.2. Елементи на етикета Критерии за регулиране на ЕО 1272/2008 (CLP): СИМВОЛИ


Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

Предупреждение

2/8

Опасност

Предупреждения за опасност H302 Вреден при поглъщане. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. Препоръки за безопасност P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P260 Не вдишвайте прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли. P280 Носете предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице. P301+P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/лекар. P305+P351+P338 АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P332 + P313 Ако възникне дразнене на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ. P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с разпоредбите.

Специални разпоредби: Няма Съдържание: Натриев перкарбонат 2.3. Други опасности Тази смес не отговаря на PBT критериите съгласно регламента REACH, приложение XIII. Тази смес не отговаря на vPvB критериите съгласно регламента REACH, приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3. Състав/информация за съставките 3.1. Вещества не е налично 3.2. Смеси Опасни съставки по смисъла на Регламент CLP и съответната класификация: 7% - 10% Натриев карбонат REACH №: 01-2119485498-19 CAS: 497-19-8 EC: 207-838-8 3.3/2 Дразнене на очите 2 H319

25% - 30% Натриев перкарбонат REACH №: 01-2119457268-30 CAS: 15630-89-4 EC: 239-707-6 2.14/3 твърди окислител 3 H272 3.1/4/Орално остра токсичност 4 H302 3.3/1 Увреждане на очите 1 H318

Пълният текст на фразите за опасност (H) е даден в раздел 16.

РАЗДЕЛ 4. Мерки за първа помощ 4.1. Описание на мерките за първа помощ В случай на контакт с кожата: Изплакнете засегнатата зона с вода. Ако дразненето продължава, консултирайте се с лекар. В случай на контакт с очите: Изплакнете очите обилно с хладка вода за 15 минути. Ако дразненето продължава, консултирайте се с лекар. В случай на поглъщане:


Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

3/8

Да не се предизвиква повръщане. Потърсете незабавно медицинска помощ, като покажете информационния лист за безопасност. Приложете анти-пенители (диметикон). Свържете се с токсикологичен център. В случай на вдишване: Проветрете района. Незабавно изведете пациента от замърсените помещения и го оставете да почива в добре проветриви помещения. Ако се почувствате зле, потърсете медицинска помощ. 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти Поглъщане: дразнещи наранявания върху устните, устата и/или хранопровода и стомаха, гадене, повръщане; болка във фаринкса, хранопровода и стомаха; затруднения и болка при преглъщане. При контакт с очите: конюнктивит и разяждащи наранявания 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Вижте раздел 4.1.

РАЗДЕЛ 5. Противопожарни мерки Продуктът не е запалим. 5.1. Пожарогасителни средства Подходящи пожарогасителни средства: CO2, вода или сух химикал. Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват по причини, свързани с безопасността. Няма такива. 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа Опасности, причинени при експозиция в случай на пожар Избягвайте да вдишването на продукти от изгарянето. 5.3. Съвети за пожарникарите. Обща информация Използвайте подходящ дихателен апарат. Съберете водата от гасенето. Изхвърлете замърсената вода, използвана при гасенето и остатъците след пожара, съгласно приложимите разпоредби. Оборудване: Каска с визьор, пожарозащитни дрехи, работни ръкавици (огнеупорни, устойчиви на срязване и диелектрични), маска с лицева маска, покриваща цялото лице или дихателен апарат в случай на голямо количество дим.

РАЗДЕЛ 6. Мерки при аварийно изпускане 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Изведете хората, които не са ангажирани в спешната помощ. Да се съхранява далече от източници на възпламеняване. Носете лични предпазни средства: предпазни очила, ръкавици и защитно облекло и обърнете внимание, че замърсените участъци са хлъзгави. 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда Избягвайте проникването в подпочвените слоеве. Не изливайте в повърхностни води или в санитарната канализационна система. 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване Ограничете използването на земни или инертни материали. Съберете колкото е възможно повече материал и елиминирайте останалия с водни струи. Изхвърлянето на замърсения материал трябва да се извърши в съответствие с разпоредбите на раздел 13. 6.4. Позоваване на други раздели Всякаква информация за лична защита и изхвърляне е дадена в раздели 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7. Употреба и съхранение 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа


Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

4/8

Да се съхранява в затворени, етикетирани контейнери. Избягвайте контакт с очите и кожата. Не яжте и не пийте по време на употреба. Осигурете адекватна вентилация/изтегляне на въздуха на работното място. 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Нормални условия на съхранение без особени несъвместимости. 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Всички употреби, изрично посочени на етикета върху опаковката на продукта.

РАЗДЕЛ 8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства

КОМПОНЕНТИ С ПАРАМЕТРИ НА КОНТРОЛ НА РАБОТНОТО МЯСТО НАЦИОНАЛНИ ГРАНИЦИ НА ЕКСПОЗИЦИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО:

Натриев перкарбонат Извлечени нива на неефективност (DNEL) Крайна употреба Работници

Пътища на експозиция Контакт с кожата (остри ефекти)

Работници

Вдишване (системни ефекти)

Потребител

Контакт с кожата (остри ефекти)

и

Стойност 12,8 mg/cm2 5 mg/cm3 6,4 mg/cm2

Забележка

Предполагаема концентрация без ефект (PNEC) PNEC водни организми 35 μg/l (Algae)

8.2. Контрол на експозицията Информация за домашна употреба: Продуктът не е опасен при нормална употреба. Информацията в този раздел се отнася до манипулирането с големи количества насипен материал. 8.2.1. Инженерни контроли. Ако няма приложими изисквания или указания за гранични стойности на експозиция, обичайната вентилация би трябвало да бъде достатъчна за повечето операции. 8.2.2. Индивидуални предпазни мерки: a) Защита на лицето/очите: Използвайте предпазни очила (със странични екрани) трябва да бъдат в съответствие с EN 166:2001, EN172:1994, EN ISO 4007:2012 b) Защита на кожата: i) Защита на ръцете: Необходими са химични защитни ръкавици при работа с този материал (отговарящи на стандартите EN 420:2003 + A1:2009) ii) Друга защита: нормално работно облекло (EN ISO 13688:2013). c) Защита на дихателните пътища: не е необходимо за нормална употреба. d) Термични опасности: няма. 8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда Вижте Раздел 7 Работа и съхранение и РАЗДЕЛ 13: Указания за изхвърляне и мерки за предотвратяване на прекомерна експозиция в околната среда по време на употреба и изхвърляне на отпадъци.

РАЗДЕЛ 9. Физични и химични свойства 9,1. Информация относно основните физични и химични свойства Външен вид Мирис Граница на мириса PH стойност Температура на самозапалване Точка/диапазон на топене Точка на замръзване Вискозитет

Бял прах Характерен Няма налични данни 10,5 ± 0,5 (20°C; разтвор 1%) Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни Няма налични данни


Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

Плътност

950 ± 30 g/l

Разтворимост във вода (при 20°C) Експлозивни свойства

Разтворим Не е експлозивен

Оксидиращи свойства

Няма оксидиращи свойства

5/8

РАЗДЕЛ 10. Стабилност и реактивоспособност 10,1. Реактивност При нормални условия на употреба няма особени рискове от реакция с други вещества. 10.2 Химична стабилност Стабилен при нормални условия. 10.3 Възможност за опасни реакции При условия на нормална употреба и съхранение опасни реакции не се очакват. 10.4 Условия, които трябва да се избягват Няма такива. Следвайте обичайните предпазни мерки по отношение на химическите продукти. 10.5 Несъвместими материали Горивни материали и запалими, силни киселини, редуциращи агенти, алуминий. Избягвайте контакт с продукти на базата на натриев хипохлорит. 10.6 Опасни продукти на разпадане В случай на пожар може да се отделят газове и пари, които са опасни за здравето.

РАЗДЕЛ 11. Токсикологична информация 11.1. Информация за токсикологичните ефекти Няма налични токсикологични данни за сместа. Съобразете индивидуалната концентрация на всеки компонент за оценка на токсикологичните ефекти, произтичащи от експозиция на сместа. a) Остра токсичност Да не се опитва и поглъща. Вреден при поглъщане б) корозивност/дразнене на кожата Не е класифициран Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са спазени. c) Сериозно увреждане/дразнене на очите Продуктът предизвиква сериозно увреждане на очите. d) Сенсибилизация За сенсибилизация на кожата: Не са намерени съответни данни. За сенсибилизация на дихателните пътища Не са намерени съответни данни. e) Мутагенност Не са намерени съответни данни. f) Канцерогенност Не са намерени съответни данни. g) Репродуктивна токсичност Не са намерени съответни данни. h) Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) Оценката на наличните данни показва, че този материал не е токсичен съгласно STOT-SE. i) Специфична токсичност за определени органи (многократна експозиция) Добавките в продукта са капсулирани и не се очаква да бъдат освободени при нормални условия на употреба или при предвидими аварийни ситуации. j) Опасност при вдишване. Въз основа на физическите свойства, няма вероятност от аспирационен риск. Токсикологична информация за основните съставки на сместа: Натриев карбонат CAS: 497-19-8 Остра орална токсичност (поглъщане): LD50, плъх = 2800 mg / kg Остра инхалационна токсичност: LC50, плъх = 2300 mg / m³; LC50, плъх = 1200 mg / m³ Вдишването на продукта може да причини дразнене на лигавиците на горните дихателни пътища. Остро дразнен на кожата LD50 =, морско свинче = 800 mg / kg


Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

6/8

Дразнене а очите: При контакт с очите може да причини силно дразнене, разкъсване, зачервяване и зрителни смущения. Повтарящата се и продължителна експозиция може да причини конюнктивит.

Натриев перкарбонат CAS: 15630-89-4 LD/LC50 Стойности, свързани с класификацията: Орално LD50: 2200 mg/kg (женска мишка); 2050 mg/kg (мъжка мишка) (Moma et al.) 1034 mg/kg (плъх) (Glaza) Дерално LD50: > 2000 mg/kg (заек) CRM ефект: няма.

РАЗДЕЛ 12. Екологична информация Да се използва в съответствие с добрите работни практики, като се избягва дисперсията в околната среда (виж също раздели 6, 7, 13, 14 и 15). Информирайте съответните компетентни органи, ако продуктът достигне до водни пътища или каализацията или замърси почвата или растителността. 12.1. Информация за токсикологичните ефекти Натриев карбонат CAS: 497-19-8 Токсичност за водни организми: Pesci lepomis macrochirus, LC50/96h,

300 mg/l Crostacei ceriodaphnia-dubia,

EC50/48h, 200-227 mg/l

Натриев перкарбонат CAS: 15630-89-4 Токсичност за водни организми: EC50/48h 4,9 mg/l (Daphnia pulex) LC50/96h 70,7 mg/l (Pimephales promelas) NOEC/48h 2 mg/l (Daphnia pulex) NOEC/96h 7,4 mg/l (Pimephales promelas)

12.2. Устойчивост и разградимост Повърхностноактивните вещества, съдържащи се в продукта, са биоразградими в съответствие с Приложения №. 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 648/2004 за детергентите. 12.3. Биоакумулираща способност. Няма налична информация. 12.4. Преносимост в почвата. не е налично 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB. Компонентите на сместа не отговарят на критериите за vPvB и PBT. 12.6. Други неблагоприятни ефекти Няма

РАЗДЕЛ 13. Обезвреждане на отпадъците 13.1 Методи за третиране на отпадъци Изхвърляне на продукта: Елиминирането на продукта трябва да бъде в съответствие с местните и национални разпоредби. Изхвърляне на непочистени опаковки: Замърсените опаковки трябва да се оползотворят или да се изхвърлят в съответствие с националните разпоредби за управление на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14. Информация относно транспортирането 14.1 Номер по списъка на ООН Не е класифициран като опасен по смисъла на транспортните разпоредби. 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН не е налично 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране не е налично


Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

7/8

14.4 Опаковъчна група не е налично 14.5 Опасности за околната среда не е налично 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите не е налично 14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно Приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекс IBC Замърсител на околната среда не е налично

РАЗДЕЛ 15. Информация относно нормативната уредба 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда Seveso категория: Няма Ограничения за продукта или веществата съгласно приложение XVII Регламент (ЕО) 1907/2006: няма Вещества от списъка на кандидатите (член 59 от Регламент REACH): няма Вещества, подлежащи на разрешение (Приложение XIV REACH): няма ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОБЩА БИБЛИОГРАФИЯ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Регламент (ЕС) 1907/2006 на Европейския парламент (REACH). Регламент (ЕС) 1272/2008 на Европейския парламент (CLP). Регламент (ЕС) 830/2015 на Европейския парламент Индекс Merck 10th Ed. Безопасна работа с химически вещества NIOSH - Регистър на токсичните ефекти на химичните вещества INRS - Токсикологичен списък Patty - Индустриална хигиена и токсикология N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials7, 1989 Edition

Съставки съгласно Регламент на ЕО №. 648/2004: 15-30%: Кислород-базирани избелващи агенти. < 5%: Органично масло от Malaleuca alternifolia oil (масло от чаено дърво), линалол 15.2 Оценка на безопасността на химично вещество или смес Няма налична допълнителна информация

РАЗДЕЛ 16. Друга информация. Текст на фразите, посочени в заглавие 3: H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H272 Може да усили пожара; окислител. H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. H302 Вреден при поглъщане.

Редакция: №. 02 - Дата на издаване 10.03.2016 г. - промени спрямо предишната версия: Съответствие с регламенти 215/830 Основни библиографски източници: ECDIN - Данни и информационна мрежа за екологични химични вещества - Съвместен изследователски център, Комисия на Европейските общности


Редакция № 2 Дата 10.03.2016 г.

КИСЛОРОДЕН ИЗБЕЛВАЩ ПРАХ FRIENDLY ORGANIC.

Отпечатано на 10.03.2016 г.

Страница

8/8

SAX's ОПАСНИ СВОЙСТВА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ - Осмо издание - Van Nostrand Reinold ACGIH - Прагови гранични стойности - издание 2004 г. Информацията, съдържаща се тук, се основава на нашите най-нови постижения и знания на посочената по-горе дата. Тя се отнася единствено до посочения продукт и не представлява гаранция за специално качество. Задължение на потребителя е да се увери, че тази информация е подходяща и пълна по отношение на конкретната предвидена употреба. Този информационен лист за безопасност отменя и замества всяко предходно издание.

Profile for Malina Koleva

Кислороден избелващ прах friendly organic органична белина на прах  

Кислороден избелващ прах friendly organic органична белина на прах  

Profile for iventas
Advertisement