Page 1

N O W Y


N O W Y

H I - W A Y

O F

L I F E

R usz wyobraźnią. Nowy STRALIS to doskonała odpowiedź na obecne i przyszłe potrzeby br anży tr anspor towej. Jest to jedyny w swej klasie samochód ciężarowy ofer ujący szeroką gamę zintegrowanych funkcji obniżających koszty. Niezrówna na wydajność i nowoczesność. Nowe silniki Euro VI z technologią HI-eSCR*. Nasze pojazdy podczas całego okresu eksploatacji przejadą ponad 1 mln km, dlatego zastosowaliśmy w nich wszelkie możliwe rozwiązania techniczne minimalizujące koszty obsługi or az silniki gener ujące więcej mocy i wyższe momenty obrotowe . Nowy punkt odniesienia w bra nży tra nsportowej. Nowa

kabina

najwyższym

char akter yzuje

komfor tem

i

się

niepowtarzalnym

rewolucyjną

technologią.

stylem, System

IVECONNECT, er gonomia kierowcy, sterowanie urządzeniami, fotele , łóżka, schowki, mater iały i kolor y – wszystko to zostało zaprojektowane zgodnie z tą samą zasadą: najwyższa ja kość życia i najwyższa ja kość pracy. Nowy

STRALIS

to

coś

więcej

niż

doskonały

pojazd: to

integ ralny element rozwiąza nia, które przyniesie korzyści Państwa firmie tra nsportowej. Obok usług finansowych, technicznych i wsparcia or az nauki oszczędnej jazdy IVECO DRIVER TRAINING oferowanych przez fir mę IVECO nowościami są rozwiązanie IVECONNECT FLEET do zarządzania małymi, średnimi i dużymi flotami or az wyjątkowa funkcja oceny stylu jazdy DRIVING STYLE EVALUATION . Najniższe zużycie paliwa w swej klasie , cor az wyższa niezawodność i war tość rezydualna or az szybki i dostępny serwis to ofer ta, dzięki której nowy STRALIS osiąga najniższe koszty operacyjne w ciągu całego okresu eksploatacyjnego pojazdu. * H i-eS CR = syp er w yd ajny układ sel ek t y wnej redy k c j i k a t a l i t y c znej

2

3


H I - P R O F I T A B I L I T Y Z M N I E J S Z O N Y 4

D O

4 %

C A Ł K O W I T Y

K O S Z T

U Ż Y T K O W A N I A

P O J A Z D U 5


H I - P R O F I T A B I L I T Y Nowy STRALIS to wynik naszego zaangażowania w zwiększanie

PALIWO

wydajności Państwa fir my. Właśnie dlatego poświęciliśmy tyle

Zużycie paliwa w tr ansporcie jest największym kosztem: w

uwagi zmniejszeniu całkowitego kosztu użytkowania pojazdu (TCO),

minimalizując

koszty

oper acyjne

(zużycie

nowym STRALISIE zastosowaliśmy wszystkie technologie znane

paliwa,

z ECOSTRALISA, które wr az z nowymi rozwiązaniami pozwalają

konserwacja i napr awy) i maksymalizując war tość rezydualną i

obniżyć do 10% koszty zużycia paliwa.

wydajność zarządzania flotą.

ECOSWITCH ogr anicza maksymalną prędkość i dostosowuje działanie układu napędowego do faktycznego obciążenia pojazdu. ECOFLEET

częściowo

wyłącza

ręczne

sterowanie

zautomatyzowaną skrzynią biegów EUROTRONIC , uniemożliwiając nieekonomiczne zachowanie kierowcy.

KIEROWCA Za

pomocą

FLEET

mogą

TPMS

IVECONNECT

systemu

Państwo

co

pozwala

unikać

kar

System

system

Poszukiwanie oszczędności polega na ciągłym doskonaleniu:

i

dlatego

wprowadziliśmy

nowe

rozwiązania

maksymalizujące

wydajność pojazdu.

floty. Wykorzystanie tych danych w Państwa infor matycznym

Moni tor ing

paliwa i opon, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo.

zwiększać ogólną dostępność i wydajność systemie

Pressure

monitorowania ciśnienia w oponach ) pomaga obniżyć zużycie

nieustannie

kontrolować godziny pr acy i odpoczynku kierowców,

(ang. Tyre

DRIVING STYLE EVALUATION to progr am oceny stylu

umożliwi

jazdy umożliwiający kierowcy popr awianie wyniku zużycia paliwa

optymalizację i automatyzację logistyki i w

w czasie rzeczywistym. Jest on dodatkowo połączony z systemem

efekcie obniży koszty.

IVECONNECT FLEET, któr y pozwala menedżerom floty zdalnie oceniać pr acę każdego kierowcy.

O

W

IZ

JE

SILNIKI EURO VI: w nowej rodzinie jednostek Cur sor

O

A PŁ

TY

R IP

zastosowano technologię HI-eSCR, wy jątkowy system opr acowany przez FPT zmniejszający emisję subs tancji szkodliwych i dający lepszy stosunek wydajności do zużycia paliwa. AERODYNAMIKA: konstr ukcja nowej kabiny daje jeszcze lepsze osiągi w tej dziedzinie .

KONSERWACJA I NAPRAWA Konserwacja i pomoc . Również na tym polu STRALIS osiąga najlepsze wyniki. Specjalistyczne usługi sprzyjające maksymalizacji

INWESTYCJA War tość

rezydualna

produktu

jest

odzwierciedleniem

jego

rzeczywistej jakości: właśnie dlatego do budowy nowej kabiny wykorzystaliśmy urządzenia

najwyższej

pokładowe . A

udostępniamy

Państwu

jakości dzięki również

mater iały systemowi

i

innowacyjne

IVECONNECT

najnowsze

osiągnięcia

wydajności, takie jak czynna non stop pomoc drogowa ANS 24 czy dopasowane do konkretnych potrzeb progr amy posprzedażowe ELEMENTS, dostępne są w jeszcze bardziej konkurencyjnych cenach. Dzięki temu czas przestoju pojazdu zostaje dodatkowo skrócony.

technologiczne .

7


H I - D E S I G N

&

A E R O D Y N A M I C S

Projekta nci zadbali nie tylko o f unkcjonalność, ale i o estetykę, dzięki czemu kabina STRALISA wygląda niezwykle atr akcyjnie . Została ona zaprojektowana z myślą o zmniejszeniu opor u powietrza, ale posiada również elementy zewnętrzne dodające char akter u jej niepowtarzalnemu stylowi. Zmieniliśmy

centr alnie

umieszczoną

atr apę

i

plasti kowe

elementy zderzaków, optymalizując jednocześnie ich konstr ukcję. Przeprojektowaliśmy również przednie oświetlenie , w skład którego wchodzą diody LED do jazdy w dzień i ksenonowe światła główne . Nowy STRALIS posiada również dużo miejsca w najbardziej widocznym punkcie , tuż pod przednią szybą, gdzie mogą Państwo umieścić nazwę swojej fir my. Kształt nowej kabiny STRALISA został opr acowany z my ślą o obniżeniu war tości współczynnika oporu czołowego – jednego z czynników o największym znaczeniu dla wydajności ener getycznej (przy 85 km/h pojazd zużywa 40% paliwa na pokonanie opor u powietrza). Popra wiając wa rtość Cd o 3%, obniżyliśmy poziom hałasu w kabinie i umożliwiliśmy znaczne oszczędności na paliwie przy długodystansowych przejazdach. Specjalny zesta w aerodyna miczny dla pojazdów używanych głównie na autostr adach, składający się z regulowanego spojler a dachowego i solidnych deflektorów bocznych, pozwala jeszcze w większym stopniu obniżyć średnie zużycie paliwa.


H I - C O M F O R T 10

&

E R G O N O M I C S 11


H I - C O M F O R T

&

E R G O N O M I C S

Kabina nowego STRALISA została zaprojektowana z myślą o kierowcy. Najwyższa w tej klasie pojazdów er gonomia, wygoda, bezpieczeństwo i system infor macyjno-rozr ywkowy tworzą optymalne war unki do wydajnej pr acy. Konstr ukcja wszystkich kabin została zmoder nizowana, a w najwyższej wer sji HI - WAY, przeznaczonej do przejazdów długodystansowych,

01

02

03

04

05

06

08

09

11

12

STRALIS ofer uje 10 m 3 przestrzeni. Całkowicie

przeprojektowano

wnętrze

nowa

kabiny:

f unkcjonalna i ergonomiczna deska rozdzielcza została wykonana z najwyższej jakości nieodbłyskujących i przyjemnych w dotyku mater iałów z ogromną dbałością o szczegóły. Także wskaźniki i elementy ster ujące zostały przeniesione i umieszczone na desce i centr alnej konsoli w taki sposób, aby były widoczne i dostępne bez odr ywania pleców od oparcia, co zapewnia kierowcy maksymalne bezpieczeństwo. Zwiększono również liczbę i pojemność schowków, dzięki czemu dokumenty, mapy i narzędzia są zawsze pod ręką. Maksymalna

wygoda

jazdy

dla

wszystkich:

oprócz

pneumatycznego systemu regulacji kierownicy kabina wyposażona jest w nowe , ogrzewane i wentylowane siedzenie ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa dopasowanym do wzrostu kierowcy. Każdy element nowego STRALISA został zaprojektowany tak, aby poprawić jakość życia w kabinie: w nowej kierownicy zainstalowano system sterowania telefonem, a za pomocą systemu IVECONNECT, wyposażonego w r adio hi - fi i ekr an dotykowy, można również zarządzać funkcją DRIVING STYLE EVALUATION, systemem

nawigacji

satelitar nej

i

zaawansowanymi

usługami

telematycznymi. W przestrzeni sypialnej zainstalowaliśmy nowe , wygodne łóżko HIGH COMFORT, w któr ym kierowca w tr asie wyśpi się jak w domu: ma ono 80 cm szerokości i ponad 2 m długości, superwygodny mater ac ułożony na drewnianych listwach i regulowane oparcie (idealne na krótkie postoje). Można również wybr ać łóżko, które po złożeniu zamienia się w poręczny stolik. W wer sji HI - WAY otwier anie gór nego łóżka ułatwia system pneumatyczny. Można je też całkowicie schować w ścianie kabiny, dzięki czemu zyskuje się większą przestrzeń. W

dach

kabiny

wbudowano

dodatkowy

cichy

i

oszczędny

klimatyzator utrzymujący odpowiednią temper aturę, nawet przy wyłączonym silniku. Pojazd posiada dodatkowo dwa schowki zewnętrzne na narzędzia i ubr ania robocze . W lodówce zainstalowano poręczny uchwyt na butelki. Na najdłuższe wyjazdy kabinę można wyposażyć w dużą lodówkę o pojemności ponad 35 l. 12

10


H I - T E C H N O L O G Y

&

T E L E M A T I C S

Efektem dążenia do większej wydajności są również zaawansowane , łatwe w obsłudze urządzenia ster ujące . Idąc tym tokiem myś lenia, stworzyliśmy IVECONNECT – wyjątkowy, prosty, zintegrowany system sterowania urządzeniami infor macyjno-rozr ywkowymi, nawigacją, urządzeniami pomocniczymi i usługami zarządzania flotowego. System posiada 7” ekr an dotykowy wbudowany w deskę rozdzielczą or az r adio, odtwarzacz CD, gniazdo USB kompatybilne z iPodem/iPhonem i MP3, łącze Bluetooth ® ze sterowaniem w kierownicy jak również gniazdo AUX/video. IVECONNECT umożliwia kierowcom i menedżerom floty dostęp do dwóch zestawów funkcji, odpowiednio: IVECONNECT DRIVE e IVECONNECT FLEET. IVECONNECT DRIVE obejmuje: + nawigację

satelitar ną

z

f unkcją

na wig acji

dla

sa mochodów cięża rowych „truck navig ation” + system oceny stylu jazdy DRIVING STYLE EVALUATION, któr y działa jak instr uktor jazdy stale obecny w kabinie + urządzenie DRIVER ATTENTION SUPPORT, chroniące kierowcę przed zagrożeniami związanymi ze zmęczeni em i nagłymi napadami senności. System

DRIVING

STYLE

EVALUATION

odgr ywa

decydującą rolę w zmniejszaniu zużycia paliwa, działając na czynnik ludzki. Ekonomiczny styl jazdy jest źródłem pr awdzi wych oszczędności na paliwie sięgających od 5 do 12% – to więcej, niż daje jakiekolwiek rozwiązanie techniczne . Aby popr awić wyniki kierowcy, system przetwarza dane z silnika, pojazdu i systemu GPS za pomocą zaawansowanego algor ytmu opr acowanego przez IVECO. W czasie rzeczywistym przek azuje dwa rodzaje infor macji: + ocenę stylu jazdy (wyświetlaną w for mie czytelnych, intuicyjnych gr afik na ekr anie) + sugestie dotyczące zmniejszenia zużycia paliwa również wyświetlane na panelu wskaźników pojazdu). Styl jazdy jest szacowany niezależnie od konfigur acji pojazdu i nie bierze pod uwa gę prędkości średniej przejazdu.

+ N aw igacja satelitar na + Dr iving S tyle Evaluation + Dr iver Attention S up p or t

15


Ten sam interfejs dotykowy wykorzystywany jest jako pokładowy ter minal usług zarządzania flotowego IVECONNECT FLEET. Inter akcja pomiędzy kierowcą, pojazdem i centr um oper acyjnym umożliwia

menedżerowi

floty

monitorowa nie

wszystkich pojazdów i spr awdzanie w czasie rzeczywistym czasu jazdy kierowców, zużycia paliwa, danych z GPS i szacowanego czasu przejazdu. Pozwala również na automatyczne zarządzanie infor macjami wymaganymi przez pr awo, czyli ściąganie , obsługę i archiwizację danych z tachogr afów i kar t kierowców. Nowy

STRALIS

wyposażony

w

system

DRIVING

STYLE

EVALUATION umożliwia menedżerom floty ocenę umiejętności jazdy każdego kierowcy dzięki indywidualnym r apor tom. USŁUGI ZARZĄDZANIA FLOTĄ IVECO Usługi zarządzania flo tą oferowane przez fir mę IVECO są realizowane wspólnie z fir mą QUALCOMM ® , któr a jest światowym liderem w tej dziedzinie . Można z nich skorzystać, podpisując specjalną umowę dającą dostęp do por talu FleetVisor™ służącego do analizy r apor tów. IVECONNECT FLEET To nowy system wyposażony w następujące funkcje: + lokalizacja pojazdu z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji (śledzenie i zapis tr asy/wyznaczanie obszar u, po któr ym pojazd może się por uszać, ang. geofencing) + przesyłanie wiadomości pomiędzy centr um oper acyjnym a kierowcą + zarządzanie czasem jazdy/odpoczynku każdego kierowcy + zamówienia i dostawy + automatyczne ściąganie danych z tachogr afu + ukier unkowane r apor ty (dla tr asy, pojazdu i kierowcy) + r apor ty oceny stylu jazdy DRIVING STYLE EVALUATION + r apor ty z urządzenia DRIVING ATTENTION SUPPORT DRIVING STYLE EVALUATION DLA FLOT Na podstawie analizy danych dla kierowcy lub zlecenia można opracować program zachęt i ukierunkowane kursy ekonomicznej jazdy. POMOC NON STOP (ANS24) Aby skorzystać z tej usługi, nie muszą Państwo zawier ać specjalnej umowy. Wystarczy interfejs IVECONNECT na pokładzie pojazdu. Klikając na ekr an, kierowca może się zwrócić o pomoc do CENTRUM KLIENTA IVECO, które pobierze bezpośrednio z systemu współrzędne GPS pojazdu i infor macje o przyczynie jego przestoju.

16


H I - S A F E T Y Prowadząc STRALISA, mogą Państwo liczyć na niezawodny, wydajny

układ

hamowania. Wszystkie

wer sje

(z

wyjątkiem

modeli z tylnymi mostami z podwójną redukcją) są wyposażone w elektroniczny układ hamowania (EBS) i we wspomaganie hamowania Br ake Assistant. Zaa wa nsowa ne

systemy

bezpieczeństwa

odgr ywają

kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa kierowcy, pojazdu i ładunku. Nowy STRALIS gwar antuje kierowcom podwyższony poziom bezpieczeństwa, dzięki czemu ich pr aca jest bardziej wydajna i wygodniejsza.

EB S + BA S El ec t ron i c B ra ki n g S y s t em + B ra ke A s s i s t a n t S y s t em S ystem E BS łączy w sobie f u n kcje ABS , AS R ( system ogr an iczający poślizg kół) i ogr an iczn ika siły h amow an ia. D zięki temu do min imu m skr aca dr ogę h amow an ia i zapew n ia r ów n omier n e zu życie klocków h amu lcow ych . W w ar u n kach aw ar yjnych h amow an ie jest w spomagan e pr zez I V E CO T U R BO BR AKE ( h amow an ie siln ikiem) i I NTAR D E R ( zw aln iacz) .

A EB S Advanced Emergency Braking System O str zega kier ow cę o możliwości kolizji i au tomatyczn ie u r u ch amia h amu lec w celu jej u n ikn ięcia lu b zmn iejszen ia pr ędkości zder zen ia. S ystem dostępny jest w n ow ym S T R AL I S I E z siln ikami E U RO V I .

E SP Electronic Stability Pro g ra m W p rz yp ad ku wystąp i eni a n adsterowności , p od sterowności lu b nagł ej z m i any tr aj ektor i i jazdy system ESP d ostosowuj e moc si l ni ka i od p owi ed ni o h amuj e p osz czegól ne koł a, aby u stab i l i zować p oj az d .

HIL L HOL DER

L DW S L a n e De pa rt u re Wa r n i n g S y s t em O str zega kier ow cę, jeżeli pojazd pr zekr oczy lin ie w yzn aczające pas r u ch u bez w cześn iejszego w łączen ia kier u n kow skazu .

DAS Dri ver Attentio n Suppo rt Mon i tor uj e r uchy ki erowni cy i s ygnal i z uj e wszel ki e sp ad ki pozio mu uwagi b ęd ące oz naką zmęc zeni a.

KS ENONOW E Ś W IATŁ A GŁ ÓW NE

DR L Da ytime R unning Lig hts Ś w iatł a d o j az d y w d z i eń, wł ączone pr zez cał y cz as, z ap ewni aj ą maksym al ną wi d ocz ność p oj az d u. D ostęp ne są z konwencj onal nym i i bi-ksenonowym i refl ektor am i .

Podczas r u szan ia pod gór ę system ten pr zez kilka seku n d od momen tu pu szczen ia pedału h amu lca zapobiega staczan iu się pojazdu .

ACC A da pt i ve C ru i s e C on t rol U tr zymu je pr ędkość n a poziomie w ybr anym pr zez kier ow cę. W pr zypadku n iebezpieczn ego zbliżen ia się do popr zedzającego pojazdu system u r u ch amia h amow an ie siln ikiem, zw aln iacz lu b ( w r azie kon ieczn ości) h amu lec zasadn iczy.

Bi-ksenonowe reflektor y p r ze d n i e p o p r aw i a j ą w i d ze n i e kier ow cy i gw ar an tu ją bezpieczn ą, bezstr esow ą jazdę.

19


H I - E F F I C I E N C Y

E U R O

V

SILNIKI EURO V W nowym STRALISIE montowane są 6-cylindrowe silniki rzędowe Cursor produkcji FPT INDUSTRIAL w trzech wer sjach pojemności skokowej (8, 10 i 13 l). Jednostki zasilane olejem napędowym występują w ośmiu war iantach mocy (od 310 do 560 PS), a te

C U R S O R

1 3

zasilane CNG – w trzech opcjach (od 270 do 330 PS). niskim

Char akter yzują

się

doskonałymi

osiąg a mi

i

zużyciem ofer ują

paliwa

maksymalny

oraz moment

obrotowy już od niskich obrotów silnika (1000 r pm w przypadku Cur sor 13). Dzięki niskiej liczbie przełożeń ta elastyczność zapewnia wygodną, ekonomiczną jazdę. Zbior niki paliwa o pojemności do 1400 l gwar antują STRALISOWI wyjątkowo daleki zasięg. Wszystkie jednostki napędowe są wyposażone w dekompresyjny hamulec silnikowy IVECO TURBO BRAKE zintegrowany z głównym układem hamulcowym i ze wspomagającym zwalniaczem INTARDER. Cały system gwar antuje bezpieczeństwo, zmniejsza zużycie hamulców i związane z tym koszty eksploatacyjne .

SILNIKI EURO V/EEV CURSOR 8

CURSOR 8 CNG*

CURSOR 10

CURSOR 13

MOC (KM)

MOMENT OBROTOWY (Nm)

310

1.300

330 360

1.400 1.500

270

1.100

300

1.200

330

1.300

420

1.900

460

2.100

480**

2.200

500

2.300

560

2.500

( * ) CN G - sp r ęż ony gaz z iem ny ( a ng . C o mpressed Na t ur a l Ga s) ( * * ) W p ojaz d ach w yp osaż onych w k a bi ny o szero ko śc i 2300 mm

20

21


H I - P E R F O R M A N C E

E U R O

V I

SILNIKI EURO VI Silniki Euro VI montowane w nowym STRALISIE char akter yzują się wyższą pojemnością skokową i momentem obrotowym przy tym samym zużyciu paliwa. Częściowo zawdzięczają to wyjątkowemu systemowi HI-eSCR opatentowanemu przez FPT INDUSTRIAL, któr y

jest

najnowocześniejszym

wysokowydajnych

silników.

rozwiązaniem

Dzięki

w

C U R S O R

1 1

technologii

niespotykanie

wysokiej

wydajności (>95%) systemu redukcji katalitycznej HIeSCR nowy STRALIS to obecnie jedyny samochód ciężarowy na r ynku, któr y spełnia nor mę Euro VI bez układu recyr kulacji spalin. Daje to IVECO wyr aźną przewagę nad konkurencją: + bardziej kompaktowy i lżejszy układ (jeden system usuwania tlenków azotu zamiast dwóch) + zoptymalizowane spalanie (wyższa wydajność i niższe zużycie paliwa) + mniej cząstek stałych (dzięki czemu regener acja filtr a cząstek stałych konieczna jest tylko w wyjątkowych przypadkach) + z będne dodatkowe chłodzenie (mniejsze str aty ener gii na obniżenie temper atur y) + wiodące w tej klasie pojazdów osiągi pod wzg lędem mocy i momentu obrotowego. SILNIKI EURO VI

CURSOR 9

CURSOR 8 CNG* CURSOR 11 CURSOR 13

MOC (KM)

MOMENT OBROTOWY (Nm)

310

1.300

330

1.400

360

1.650

400

1.700

270

1.100

300

1.200

330

1.300

420

1.900

460

2.150

500

2.300

560

2.500

( * ) CN G - sp r ęż ony gaz z iem ny ( a ng . C o mpressed Na t ur a l Ga s)

22

23


H I - R E L I A B I L I T Y

PRZEDNIA I TYLNA OŚ Nowy STRALIS wyposażony jest w wiele różnych typów osi, dzięki czemu pojazd jest zawsze idealnie dostosowany do zadania, które ma wykonać.

SKRZYNIE BIEGÓW W nowym STRALISIE dostępne są trzy typy skrzyń biegów: + dwie ma nualne: 9- i 16-biegowa + za utomatyzowa na

EUROTRONIC

z

dźwignią

przy

kolumnie kierownicy Wszystkie skrzynie char akter yzują się wysoką niezawodnością i niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Przełożenia zostały optymalnie dobr ane dla zwiększonej wydajności pojazdu. Biegi w skrzyniach ma nualnych zmieniać można bez wysiłku dzięki systemowi wspomagania zwiększającemu wygodę kierowcy. popr awy

komfor tu

9 t. Maksymalne obciążenie standardowych osi tylnych z pojedynczą redukcją dochodzi do 13 t. W opcji dostępne są tylne osie z blokadą mechanizmu różnicowego i podwójną redukcją (mechanizm umieszczony centralnie lub w piaście).

+ a utomatyczna 6-biegowa .

Oprócz

Maksymalne dopuszczalne obciążenie przednich osi dochodzi do

kierowania,

12-biegowe

za utomatyzowa ne skrzynie biegów ZF EUROTRONIC, wyposażone w system elektronicznego sterowania sprzęgłem, przynoszą również wymier ne korzyści: system automatycznie dobier a przełożenie , kier ując się zasadą maksymalnej wydajności, a przy tym chroni silnik przed zbyt wysokimi obrotami, zmniejsza zużycie sprzęgła i paliwa or az hałas. W opcji można zamówić hydrodynamiczny zwalniacz INTARDER popr awiający skuteczność hamowania i ogr aniczający zużycie hamulców. A utomatyczna skrzynia biegów Allison to najbardziej wydajny układ przeniesienia napędu do pr acy w tr ybie „stój i jedź”, czyli na przykład do zbiór ki odpadów lub dystr ybucji w war unkach miejskich. Zastosowano w niej zintegrowaną przekładnię hydrokinetyczną nieulegającą zużyciu.

Możliwość doboru przełożenia tylnej osi w zakresie od 2,64 do 5,29 gwarantuje optymalne wykorzystanie silnika w każdych warunkach. Ofer tę uzupełniają pojazdy z trzema lub czterema stałymi lub podnoszonymi sztywnymi lub skrętnymi osia mi na pojedynczych lub podwójnych kołach. RAMA Rama wykonana jest ze specjalnie kształtowanych ceowników z wysokowytrzymałej stali. Ich gr ubość wynosi od 6,7 do 7,7 mm zależnie od modelu i rozstawu osi. UKŁADY ZAWIESZENIA Nowy STRALIS może być wyposażony w: + poduszki powietrzne z tyłu + resory pa ra boliczne lekkie i dające doskonały komfor t jazdy pod każdym obciążeniem + pełne za wieszenie pneumatyczne wyposażone w ECAS (elektroniczne sterowanie zawieszeniem pneumatycznym, ang. Electronically-Controlled Air Suspension) utrzymujące r amę na stałej wysokości podczas jazdy i umożliwiające jej obniżanie i podnoszenie podczas załadunku, wyładunku i podłączania naczep.


H I - S E R V I C E S

usługę, nawet w przypadku pomocy zdalnej (teleusługi). ORIGIN 100% IVECO

Wysoce konkurencyjne usługi finansowe i pomocy drogowej spr awiają, że IVECO to Państwa idealny par tner w interesach. ELEMENTS Usługi pomocy na mia rę każdego zada nia. IVECO sfor mułowało ELEMENTS z jednym założeniem: dać każdemu klientowi usługę serwisową dopasowaną do jego potrzeb. Szeroki asor tyment progr amów serwisowych został opr acowany tak, aby Państwa pojazd był zawsze w doskonałej for mie . ELEMENTS to specjalistyczne usługi wysokiej jakości, któr ych zadaniem

jest

zagwar antować

niskie

koszty

eksploatacyjne

i długowieczność pojazdów STRALIS, jak również ochronić je przed szybkim spadkiem war tości. IVECO CAPITAL IVECO

C APITAL,

pion

usług

finansowych

Gr upy

IVECO,

oferuje rozwiąza nia przygotowa ne specjalnie dla osób za interesowa nych za kupem, wypożycza niem i leasingiem wszystkich typów nowych i używa nych pojazdów. Finansowanie może być powiązane z umowami na serwisowanie i

napr awy

or az

różnymi

usługami

ubezpieczeniowymi

(ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, pożar u i kr adzieży, ubezpieczenie pełne , kompleksowe , wypadkowe i kredytu). Usługi IVECO CAPITAL dostępne są u wszystkich dealerów firmy IVECO. POMOC NON STOP (ANS24) Jeden telefon i mogą Państwo wrócić do pr acy. Centr um obsługi klienta IVECO CUSTOMER CENTRE jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 80 oper atorów mówiących w 10 językach jest gotowych, aby – w r azie potrzeby – udzielić pomocy do czasu ur uchomienia pojazdu. Dzięki

systemowi

IVECONNECT

dostęp

do

usługi

jest

natychmiastowy: wystarczy kliknąć ekr an dotykowy w kabinie i przekazać centr um o bsługi klienta niezbędne infor macje , na podstawie któr ych podjęte zostaną odpowiednie działania. WYSPECJALIZOWANY PERSONEL TECHNICZNY Rozbudowa na,

profesjonalna

sieć

za pe wniająca

nieusta nną wydajność pojazdu. War sztaty IVECO łączą w sobie jakość producenta z umiejętnościami techników, którzy znają Państwa pojazd jak nikt inny. Wyspecjalizowane urządzenia diagnostyczno-napr awcze , takie jak E.A.SY. or az towarzyszące mu akcesor ia Easy Scope & Easy Skite , gwar antują szybką i wydajną 26

Długoter minowe

utrzymanie

wysokich

par ametrów

eksploatacyjnych przez pojazdy Str alis gwar antowane jest przez zastosowanie or yginalnych części ORIGIN 100% IVECO. IVECO zna wa rtość Państwa czasu. Dlatego dysponuje wydajnym, or yginalnych

nowoczesnym części.

systemem

Gwar antuje

on

zakupu dostawę

i

dystr ybucji potrzebnych

podzespołów w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na świecie , w dzień i w nocy, przez 365 dni w roku. A za pomocą linii akcesor iów Iveco Shop mogą Państwo zmienić nowego STRALISA w maszynę wyjątkową i jeszcze bardziej oszczędną.


N O W Y

E CO S WI T CH E CO FL E E T S Y S T E M MO NI TO ROWANI A CI Ś NI E NI A W OP ON ACH ZU ŻYC IE PA L IWA OB NIŻONE O 7,32% P OŚ W IA DC ZONE P RZEZ T ÜV

NOW Y PRO J E K T PR ZO D U NOWA AT R APA C HŁOD N I C Y NOW E E LE M E NT Y PLASTI KOW E Z D E R Z A K Ó W PO PRAWA C x O 3 % Z ES TAW A E RO DYNA M IC Z NY ( O G R A N I C Z A Z U Ż YC IE PA L IWA NAWE T O 6 % )

E BS + BR AKE AS S I S TANT SYSTEM / AEBS E S P + H I L L H OLDER ADAPTACY J NY T E MP OMAT S Y S T E M O S T R ZE G AJ ĄCY O NAG Ł EJ Z MIAN IE PASA RUCHU DAS ( D R I V E R AT T E NT I ON SUP P ORT) B I- KS ENONOW E REFL EKTORY + ŚWIATŁA DO JA ZDY DZIENNE J

PRZE PRO J E K TOWANE W NĘ T R ZE MAKS YM ALNA E RGONOM I A K I E ROW C Y N OW E SI E D Z E NIA , Ł Ó Ż K A I S C HOW K I MATE R I AŁY D OB R ANE POD K ĄT E M J AKOŚC I I TRWAŁOŚC I NAJL EPS ZA O F E RTA TE C HNOLOGI C ZNA W K L A S I E

S KR ZY NI E BI E G Ó W: MANUAL N E, AUTOMATYCZ N E I ZAU TO MAT Y ZOWANE EUROTRON IC D O WY BO R U R Ó ŻNE RO D ZA JE OSI I P RZ EŁOŻ EŃ T Y L NY CH MO S T Ó W D O R ÓŻ N YCH Z ADAŃ R AMA Z KS ZTAŁ TOWNI KÓ W Z WY SOKOWYTRZ YMAŁEJ STALI ZAW IES ZENIE M EC H ANICZNE , PA RA B OL IC ZNE I P NEUMATYCZNE

I VE C O NNE C T DRIVING STYLE EVALUATION (MNIEJSZE ZUŻYCIE PALIWA) NAWIG ACJA Z F U NK C J Ą „TR U C K NAVI GAT I O N ” DL A S A M OC HOD ÓW C I Ę ŻAROW Y C H IV ECONNECT FLE E T ( W E W SPÓ ŁPRAC Y Z QUA L C O M M ® ) PO RTA L D E DYKOWA NY F LOTO M

N OWY A S O RTYM E NT S IL NIK Ó W E U R O VI WYSOKOW Y DAJ NY HAM ULE C I VE C O T U R B O B R A K E SI LNI K I E URO VI Z W Y J ĄT KOW Y M SY ST E M E M HI - e SC R

Z M N I E J S Z O N Y D O 4 % C A Ł K O W I T Y K O S Z T U Ż Y T K O W A N I A P O J A Z D U

P OM OC NON S TOP 2 4 H NA DOBĘ NAU KA EKONOM IC ZNEJ JA ZDY IV E CO DR IVE R TRA INING PRO G R AM PO MO CY D O PAS OWANY DO KLIEN TA O R I G I N 100% I V E CO U S Ł U G I FI NANS OWE I V E CO C A P ITAL


N O W Y

K O L O R Y

52469 RADOSNY POMARAŃCZOWY

50180 KOŚĆ SŁONIOWA CARRARA

50182 NIEBIESKI ISTANBUŁ

50181 ŻÓŁTY PRASKI

50162 SZARY MINERALNY

50179 NIEBIESKI LYON

COLORE

COLORE

COLORE

50173 BIAŁY ALPEJSKI

50126 CZERWONY MARANELLO

50177 ZIELEŃ ALZACKA

SPIS TREŚCI

2. HI-WAY OF LIFE 6. HI-PROFITABILITY 8. HI-DESIGN & AERODYNAMICS 12. HI-COMFORT & ERGONOMICS 14. HI-TECHNOLOGY & TELEMATICS 18. HI-SAFETY 20. HI-EFFICIENCY 22. HI-PERFORMANCE 24. HI-RELIABILITY 26. HI-SERVICES 28. NOWY STRALIS HI-WAY 31. NOWY STRALIS – KOLORY IVECO POLAND SP. Z O.O. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W NINIEJSZYM KATALOGU, W KAŻDEJ CHWILI I TO ZARÓWNO W ZAKRESIE OFEROWANYCH MODELI JAK I ICH BUDOWY ORAZ WYPOSAŻENIA. NINIEJSZY KATALOG NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU PRAWA CYWILNEGO I PUBLIKOWANY JEST JEDYNIE DLA CELÓW INFORMACYJNYCH JAKO ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY. AKTUALNE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ U AUTORYZOWANYCH DEALERÓW IVECO.


PU BLIKAC JA H1 2 6 4 4 5 /B

W W W. I V E C O. C O M

IVEC O PO LAND - AL. W Y ŚCI GOWA 6 0 2 - 6 8 1 WAR SZ AWA, P O LSK A

Nowy Stralis Hi-Way