New stralis nl

Page 1

N

E

W


N

E

W

INHOUDSOPGAVE 4. HI-WAY, HI-ROAD, HI-STREET 6. HI-PROFITABILITY 8. HI-DESIGN & AERODYNAMICS 12. HI-COMFORT & ERGONOMICS 24. HI-TECNOLOGY & TELEMATICS 25. IVECONNECT DRIVE 26. DRIVING STYLE EVALUATION 28. IVECONNECT FLEET 30. HI-EFFICIENCY 34. HI-PERFORMANCE 38. HI-RELIABILITY 42. HI-SAFETY 44. HI-RANGE 48. HI-SERVICES 52. NEW STRALIS: 4 % REDUCTION IN TCO 54. IVECO NEW MEDIA 55. NEW STRALIS COLOURS

3


N

E

W


H I - P R O F I T A B I L I T Y BRANDSTOF De nieuwe STRALIS is het resultaat van onze doelstelling om uw

Brandstofverbruik is uw grootste kostenpost: de nieuwe

productiviteit te verhogen. Dat is de reden waarom we zoveel

STRALIS maakt gebr uik van alle technologieën die al bij de

aandacht hebben besteed aan het ver lagen van de Total Cost

ECOSTRALIS

of Ownership (TCO), We hebben daarom de bedr ijfskosten

realiseer t daar mee onder bepaalde omstandigheden een

(verbr uik en onderhoud) ver laagd en de restwaarde en de

besparing van 10 % op het brandstofverbruik.

efficiëntie van het fleetmanagement gemaximaliseerd.

ECOSWITCH beper kt de topsnelheid en optimaliseer t de

en

andere

oplossingen

werden

toegepast

en

prestaties van de aandr ijflijn in functie van de wer kelijke belading en belasting van het voer tuig. ECOFLEET schakelt het manuele gebr uik van de geautomatiseerde EUROTRONIC ver snellingsbak gedeeltelijk uit, waardoor inefficiënte CHAUFFEUR

input door de bestuurder wordt voor komen.

IVECONNECT FLEET stelt u in staat

TPMS

om het rijgedrag en de r usttijden van uw

br andstofverbr uik en de bandenslijtage te beper ken en dr aagt

chauffeur voor tdurend op te volgen. Op die

tegelijk bij tot een verhoging van de veiligheid van het voer tuig.

manier kunt u niet alleen boetes vermijden,

De zoektocht naar ‘lean technology’ is echter een continu

maar kunt u ook de globale beschikbaarheid

verbeter ingsproces. Dat is waarom we nieuwe oplossingen

en

hebben ingevoerd waar mee de efficiëntie van het voer tuig kan

efficiëntie

van

uw

voer tuigenpar k

(Tyre

Pressure

Monitor ing

System)

helpt

om

het

verbeteren. De integratie van die gegevens

worden gemaximaliseerd.

in

DRIVING STYLE EVALUATION is een programma dat

uw

IT-systeem

optimaliseer t

en

automatiseer t uw logistieke activiteiten en

chauffeur s

de

mogelijkheid

biedt

om

hun

br andstofverbr uik

helpt op die manier om de kosten te dr ukken.

in realtime te beper ken. En wanneer dit progr amma met het IVECONNECT FLEET-systeem verbonden is, laat het fleetmanager s

LA

ST

EN

toe om de prestaties van iedere chauffeur van op afstand te

S KO

T

EN

EN

evalueren. E U R O V I M OTO R E N : d e n i e u w e C u r s o r m o t o r e n f a m i l i e maakt gebr uik van de HI-eSCR-technologie , het exclusieve systeem van FPT INDUSTRIAL dat de emissies beper kt en de verhouding prestaties-verbr uik maximaliseer t. AERODYNAMICA: de nieuwe cabine werd ontwor pen met het oog op een nog hogere efficiëntie .

INVESTERING De restwaa rde van een product weer spiegelt zijn intr insieke kwaliteit. Daarom ontwikkelden we een nieuwe cabine met hoogwaardige mater iale n en met een innovatieve boorduitr usting. En met het IVECONNECT-systeem kunt u ook nog eens van baanbrekende technolo gie genieten.

ONDERHOUD EN ASSISTENTIE ONDERHOUD EN ASSISTENTIE: De NEW STRALIS lever t ook op dit vlak topprestaties, met specifieke diensten waarmee de productiviteit

wordt

gemaximaliseerd

zoals ANS

24

non-

stop assistentie onderweg en ELEMENTS, op maat gesnede after-salesprogramma’s, die tegen competitieve prijzen worden aangeboden. Op die manier kan stilstand van voer tuigen tot een absoluut minimum worden beper kt.

7


H I - D E S I G N

&

A E R O D Y N A M I C S

Een unieke combinatie van vorm en functie, die efficiëntie en

stijl

in

de

cabine

van

de

NEW

STRALIS

combineer t.

Aerodynamische brandstofbesparende oplossingen zijn gecombineerd met

een

reeks

opvallende

designconcepten,

waarmee

de

onmiskenbare stijl van de NEW STRALIS nog meer uit de verf komt. Bij een snelheid van 85 km/uur wordt 40 % van de brandstof verbr uikt om de luchtweer stand te overwinnen. Door de Cw-waarde met

3

%

te

verbeteren, hebben

we

bij

lange

ritten

een

brandstofbesparing van 1 % weten te realiseren. De verbeterde aerodynamische vormgeving helpt ook om de cabine nog stiller te maken.

ZONNEKLEP MET LEDVER LI CHT I NG

CE NT R A L E G R I L L E M E T Z WART E O M LI J ST I N G

ST I J LVO LLE, EF F I CI ËNT E ZIJD ELINGSE LUCHTGELEID ERS

XENON-KOPLAMPEN EN LED-DAGRIJVERLICHTING

GEO PT I MALI SEER D E AE RO DY N AM I SCHE B U M P E R P RO F I E L


H I - C O M F O R T

&

E R G O N O M I C S


H I - C O M F O R T

&

E R G O N O M I C S

De cabine van de NEW STRALIS werd rond de chauffeur ontworpen. Ergonomie, comfor t, veiligheid en infotainment van het hoogste niveau garanderen te samen een fantastische werkomgeving,

INTERIEU RHOOGTE

BEDDEN

BR E E DTE

LE NGTE

2500 m m

2250 m m

2300 m m

2150 m m

2300 m m

1710 m m

wat dagelijks de productiviteit ten goede komt. De klant kan in het nieuwe gamma uit drie verschillende cabines kiezen: HI-WAY, HI-ROAD en HI-STREET. Alle versies kunnen met het IVECONNECT-systeem worden uitgerust, dat onder meer is voorzien van

H O O G DAK 1989 mm

1 - 2

een touchscreendisplay op het dashboard waarmee het hifi-audiosysteem, de DRIVING STYLE EVALUATION-functie, het satellietnavigatiesysteem en de geavanceerde telematicadiensten kunnen worden bediend.

NE W ST R A L I S H I - WAY VO O R LAN GE AF STAN D SR I T T E N

N E W ST R A L I S H I - R OA D VO O R M I D D E LLAN GE AF STAN D SR I T T E N

NE W ST R A L I S H I - ST R E E T VO O R KO RT E R E R I T T E N

L AAG DAK 1516 mm

1

H O O G DAK 1880 mm

1 - 2

L AAG DAK 1210 mm

1

L AAG DAK 1210 mm

-


Het par adepaardje van het IVECO STRALIS-gamma is de HI-WAY, het model dat voor langeafstandsr itten is bedoeld. De ver sie met hoge dak biedt een inter ieurhoogte van ongeveer 2 meter en een volume van meer dan 10 m続. Deze cabine is dankzij de kwaliteit va n de toegepaste materialen en het royale aa nbod va n accessoires en uitrustings niveau een koploper in zijn segment op het vlak van intr insieke-en restwaarde .


H I - C O M F O R T

&

E R G O N O M I C S

Het cabine inter ieur werd volledig ver nieuwd. Het nieuwe dashboa rd is ergonomisch en f unctioneel en werd uitgevoerd met het grootste gevoel voor detail. Daarbij werd onder meer gebr uikgemaakt van niet-reflecterende , zacht aanvoelende mater ialen (met hetzelfde afwer kingniveau als per sonenauto’s uit de hoogste kwaliteitsklasse). De bedieningselementen kregen een nieuwe positie rond het dashboard en in de centr ale zone ,

H O O G WA A R DIG E A FWER KIN G

O P T IMA A L Z IC H T B A R E EN BEREIK B A RE BEDIEN IN G S EL EMEN T EN

N IEU W S T U U R MET G EÏN T EG R EER DE BEDIEN IN G S EL EMEN T EN

N IEU WE G EV EN T IL EER DE EN V ERWA RM DE Z ETEL

gemakkelijk zichtbaar en bereikbaar voor de chauffeur, zonder dat hij daar voor uit zijn zetel hoeft te komen – met een positief effect voor de veiligheid. Ieder detail van de nieuwe STRALIS werd ontwor pen om comfor t aan boord te verhogen: zo is het stuur pneumatisch instelbaar en is de bediening van de GSM geïntegreerd; de nieuwe verwar mde en ventilerende zetel voorzien van een in de hoogte instelbare geïntegreerde veiligheidsgordel. De geluidsisolatie in de cabine , die al tot de meest effectieve op de mar kt behoorde , werd nog verbeterd, waardoor het inter ieur geluid met nog eens een decibel kon worden ver laagd.

G EL U IDS IS O L AT IE EN C O MFO RT VA N H ET H O O G S T E N IV EAU

16


H I - C O M F O R T

&

E R G O N O M I C S

In de slaapzone bevindt zich een nieuw HI-COMFORT onderbed, 80 cm breed en meer dan 2 m lang, met latten bodem, een bijzonder comfor tabele dikke matr as en met een ver stelbaar bovendeel–

een

ideal e

oplossing

voor

kor tere

stops. Als

alter natief wordt een opkla pba re slaa pplaats aangeboden, waar van het midden deel kan worden opgeklapt en ver volgens als handige tafel dienst doet. De bovenste slaapplaats kan gemakkelijk worden bediend dankzij de toepassing van gasveren en kan volledig in de achterwand worden weggeklapt, waardoor er nog meer r uimte in de cabine ontstaat. In het dakpaneel kan een extra stille en zuinige standa i r c o n d i t i o n i n g u n i t wo r d e n b e s t e l d , d i e vo o r e e n a a n g e n a m e c a b i n e t e m p e r a t u u r zo r g t w a n n e e r d e m o t o r i s u i t g e s c h a ke l d .

EXT R A A IR C O N DIT IO N IN G U N IT

BED MET L AT T EN BO DEM 2 0 0 X 80 C M

WEG KL A P B A R E BOV EN S T E S L A A P P L A AT S

18


H I - C O M F O R T

&

E R G O N O M I C S

De r uimte in de cabine van de nieuwe STRALIS is bijzonder gebruiksvriendelijk ingedeeld. De laden en de opber gvakken voor documenten, flessen, kaar ten en gereedschap werden niet alleen groter, er zijn er ook meer. De chauffeur beschikt voor taan over meer dan 30 laden en opber gvakken – meer dan bij welke concur rent dan ook. De totale capaciteit is met 30 liter toegenomen ten opzichte van het vor ige model. De

IN DE DEU R EN V ERWER KT E O P BER G VA KKEN

MA XIKO EL KA S T VA N 5 0 LITER

G RO OT H A N DS C H O EN EN VA K A A N DE PA S S AG IER S Z IJDE

O P BER G R U IMT EN DIE VA N BU IT EN A F TOEGA N K ELIJK Z IJN

cabine is ook uitger ust met twee r uime ver lichte opber gr uimten, die zowel van binnen als van buiten toegankelijk zijn. Daar naast zijn er nog twee opber gr uimten aan de buitenkant voorzien, waar in gereedschap en wer kkledij kunnen worden opgebor gen. De koelkast is voorzien van een handig flessenrek. Voor de voer tuigen die echt lang van huis zijn, kan er een maxikoelkast worden geïnstalleerd met een capaciteit van meer dan 50 liter.

O P BER G VA KKEN VA N A L L E T YP ES EN G RO OT T EN

20


H I – C O M F O R T

&

E R G O N O M I C S

De cabines van het nieuwe STRALIS-gamma zijn verbeterd en geoptimaliseerd. De wer komgeving werd ‘op maat gemaakt’ in overeenstemming met de inzet van het voer tuig en de behoeften van de chauffeur. Het volledig ver nieuwde dashboard, de zetels en de nieuwe vloer in de cabines van de HI-STREET en de HI-ROAD werden samen ontwikkeld met die van het HI-WAY topmodel en beschikken dan ook over dezelfde kenmer ken op het vlak van er gonomie en functionaliteit.

“ I V E CON N E C T ” MU LT IFU N C T IO N TO U C H S C R EEN DIS P L AY

N I E UW E I N T UÏ T I E V E EN ER G ON OM ISC HE BEDIEN IN G S EL EMEN T E N

C H AU FFEU R S V R IEN DEL IJKE TO EG A N KEL IJK O P BER G R U IMT EN

RUI M I N T E RI E UR MET 1 -2 S L AA P P LA ATSEN (C A BIN E H I-ROA D)

VO L L EDIG V ER N IEU WD DA S H BOA R D


H I - T E C H N O L O G Y Meer

efficiëntie

kan

ook

worden

& bereikt

T E L E M A T I C S met

geavanceerde

I V E C O N N E C T

D R I V E

en

gebruiksvriendelijke bedieningselementen. Dat is waarom IVECONNECT, werd ontworpen: een exclusief systeem waarmee infotainment, satellietnavigatie, rijstijl verbeteringssystemen en geavanceerde fleetmanagementser vices op een eenvoudige wijze zijn geïntegreerd en kunnen worden beheerd. IVECONNECT maakt gebruik van een 7” touchscreen dat in het dashboard is gebouwd en dat onder meer wordt gecombineerd met: een Bluetooth ® -aansluiting met de bediening op het stuur een r adio cd-speler een USB-aansluiting met iPod ® , iPhone ® en mp3 compatibel een AUX/videoaansluiting een interface voor een satellietnavigatiesysteem (waarbij u alleen nog maar een SD-kaar t met de navigatiekaar ten in het apparaat behoeft in te voeren) een interface met het DRIVER ATTENTION SUPPORT veiligheidssysteem, het DRIVING STYLE EVALUATION-systeem en een geavanceerde fleetmanagementsysteem. IVECONNECT biedt toegang tot twee sets functies, die bedoeld zijn ter onder steuning van de chauffeur en fleetmanagement: IVECONNECT DRIVE IVECONNECT FLEET H O O FDMEN U I V E CON N E C T

+ satellietnavigatie + Dr iving S tyle Evaluation + Dr iver Attention S up p or t

S AT E L L I E T NAV I GAT I E ME T ‘ T RUC K NAV I GAT I ON ’ -F UN C T I E : DIT S YS T EEM BER EKEN T AU TO MAT IS C H DE BES T E RO U T E O P B A S IS VA N DE A FMET IN G EN EN H ET G EWIC H T VA N H ET VO ERT U IG (G EG EV EN S DIE DO O R DE C H AU FFEU R WO R DEN IN G EVO ER D). DE VO L G EN DE FU N C T IES Z IJN IN H ET S YS T EEM G EÏN T EG R EER D: I V E CO N E T W O R K LO C ATO R WAARS C H UW I N G VO O R S N E L H E I D S B E P E R KI N G E N V E RKE E RS I N F O R MAT I E

DRIVER ATTENTION SUPPORT: DIT SYSTEEM CONTROLEERT HET AANDACHTSNIVEAU VA N DE C H AU FFEU R O P B A S IS VA N DE B EW EGIN GEN VA N HET STUUR EN BES C H ER MT DE C H AU FFEU R O P DIE MA NIER TEGEN VERM OEIDHEID EN M OM EN TEN VA N O N AC H T Z A A MH EID. A L S H ET S YS T EEM MER KT DAT DE C H AUF F EUR SUF WORDT, VERSC HIJN T ER OP H ET S C H ER M EEN BER IC H T EN WEER KL IN K T ER EEN GELUIDSSIGN A A L, DIE DE C H AU FFEU R ERO P AT T EN DER EN DAT H ET TIJD IS OM EVEN TE STOP P EN .


D R I V I N G

S T Y L E

E V A L U A T I O N

Een efficiënte rijstijl kan een brandstofbesparing van 5 tot 12 %, opleveren – meer dan eender welke technische aanpassing. Het exclusieve nieuwe IVECO DRIVING STYLE EVALUATION -systeem speelt dan ook een doorslaggevende rol in de verlaging van het brandstofverbruik, aangezien het op de menselijke factor inspeelt. DRIVING

STYLE

EVALUATION

wer kt

optimaal

wanneer

het verbonden is met de fleetmanagementdiensten. Dankzij dit systeem kan de fleetma na ger de prestaties en de tr ainingsbehoeften van iedere chauffeur afzonder lijk evalueren.

IVE CO DS E BRANDS TOF ­ BES PARING

PREV ENTIEVE RIJS TIJL

ACCELE R ATIE I N E RTI E VE RTRAGING FRE QUENTIE VAN REMMEN STOPPEN

D RI V I N G S T Y L E E VALUAT I ON : DIT S YS T EEM V ERWER KT DE G EG EV EN S DIE A FKO MS T IG Z IJN VA N H ET VO ERT U IG , DE MOTO R EN H ET G P S -S YS T EEM MET BEH U L P VA N EEN G EAVA N C EER D A L G O R IT ME (DO O R IV EC O Z EL F O N T WIKKEL D) EN EVA L U EERT DE P R ES TAT IES VA N DE C H AU FFEU R O P H ET V L A K VA N BR A N DS TO FBES PA R IN G . DIE EVA L UAT IE IS G EB A S EER D O P EEN R EEKS IN DEXEN IN EEN BO O MS T R U C T U U R IN DR IE N IV EAU S , WA A R BIJ R EKEN IN G WO R DT G EH O U DEN MET DE C O MP L EXIT IJD VA N DE R IT.

I E D E R E I N D E X W O RD T I N RE ALT I ME AAN DE GEB RUIKER GETOOND, MET EEN A N A L O G E IN DIC ATO R , DIE IN HET M IDDEN HET P ERC EN TAGE A A N GEEF T. H O E H O G ER DE S C O R E, DES T E Z U IN IG E R ER WORDT GEREDEN .

TIJDENS HET RIJDEN VERSCHIJNEN ER OP HET IVECOCONNECT-SCHERM OOK SUGGESTIES VOOR BRANDSTOFBESPARING (GEBRUIK VAN DE JUISTEVERSNELLING, R EMMEN , MOTO R R EM, AC C EL ER AT IE EN MA S S A VA N DE C O MBIN AT IE).

O P H ET EIN DE VA N IEDER E R IT KA N DE C HAUF F EUR EEN OV ERZICH T VAN AL L E P R E S TAT I E -I N D E X E N BEKIJKE N – W EERGEGEVEN IN P ERC EN TAGES EN IN DE VO R M VA N G R A FIEKEN .

HULPREM­ SYSTEMEN

GEB R U IK VA N V ER SN ELLIN GEN

JU IST E V ER SN ELLIN G O N N O DIGE SC HA K ELB EW EGIN GEN


I V E C O N N E C T

F L E E T

Op voer tuigen die met IVECONNECT uitger ust zijn, beschikken professionals

en

fleets

over

specifieke

functies,

zoals

de

Assista nce

Non-Stop-ser vice , die met één tik op het

touchscreen toegankelijk is. Het IVECO CUSTOMER CENTRE ontvangt dan automatisch de gegevens en de gps-positie , evenals de foutcodes van de regeleenheid van het voer tuig, waardoor de medewer ker s op een snelle en doeltreffende manier bijstand kunnen ver lenen. Er hoeft geen fleetmanagementcontr act te worden

onder tekend

voor

de

Non-Stop Assistance-functie .

Het enige wat de klant nodig heeft, is het interfaceappar aat. De

fleetma na gementdiensten

zijn

ver kr ijgbaar

voor

alle voer tuigconfigur aties en worden door IVECO ger und in samenwer king met QUALCOMM ® , een wereldmar ktleider op dit vlak. De diensten worden in het kader van een specifiek contr act aangeboden, dat toegang geeft tot het Fleet Visor™-por taal voor analyser appor t. Het IVECONNECT FLEET -systeem beheer t: r ijtijden en r usttijden van de chauffeur ; communicatie tussen het oper ationele centr um en de chauffeur ; bestellingen en lever ingen; automatische download van de tachogr aafgegevens; geper sonaliseerde ver slagen; DRIVER ATTENTION SUPPORT-ver slagen; DRIVING STYLE EVALUATION-ver slagen.

DE O RD E R MANAG E ME N T F UN C T I E WO R DT G EBR U IKT O M S ERV IC EBER IC H T EN T E V ER Z EN DEN . DE FU N C T IE DU IDT DE P OSITIE A A N DIE DE C HAUF F EUR M OET BER EIKEN EN S T IP P ELT DE L EV ER IN G S RO U T E U IT (A L L E IN FO R MAT IE WO R DT O P H ET O N BOA R D DIS P L AY WEER G EG EV EN ). BIJ H ET IV EC O N N EC T FL EET S YS T EEM KU N N EN DEZ E G EG EV EN S IN DE L O G IS T IEKE S YS T EMEN VA N DE O N DER N EMIN G WO R DEN GEÏN TEGREERD.

Het systeem controleer t ook voor tdurend de locatie van het voer tuig met behulp van geavanceerde functies zoals track&trace en geo-fencing.

H ET O P ER AT IO N EL E C EN T R U M KA N O P IEDER MO MEN T D E R I J T I J D E N , H E T B R AN D S TO F V E RB RUI K, DE G P S -P O S I T I E EN DE V E RWAC H T E R I J T I J D E N I N R E ALT I ME CON T R O L E R E N . H ET S YS T EEM L A AT O O K AU TO MAT IS C H E N A L EV IN G VA N WET T EL IJKE V ER P L IC H T IN G EN TO E MET BET R EKKIN G TOT H ET DOWN L OA DEN , H ET BEH ER EN EN H ET O P S L A A N VA N G EG EV EN S VA N TAC H O G R A FEN EN KA A RT EN VA N C H AU FFEU R S .

DE KLANT KAN DE GEDETAILLEERDE GEBRUIKERS­ VRIENDELIJKE VERSLAGEN AAN ZIJN SPECIFIEKE BEHOEFTEN AANPASSEN. HET DRIVING STYLE EVALUATION-­S YSTEEM BIEDT DE MOGELIJKHEID OM DE PRESTATIES VAN DE CHAUFFEURS CONTINU TE MONITOREN EN KAN WORDEN GEBRUIKT ALS HULPMIDDEL OM DE CONCURRENTIEKRACHT VAN EEN TRANSPORTFLEET TE VERBETEREN.

MET BEH ULP VA N HET SYSTEEM KAN DE FL EET MA N AG ER DE P RESTATIES P ER C HAUF F EUR EVA L U ER EN , B EOORDELEN W ELK E C HAUF F EURS EEN A A N V U LLEN DE OP LEIDIN G N ODIG HEB B EN OF IN C EN T IV ES IN VOEREN OP B A SIS VA N OB JEC TIEVE EVALUATIECRITERIA. ER ZIJN AANZIENLIJKE BESPARINGEN IN DE TOTA LE B RA N DSTOF KOSTEN TE REA LISREN A LS H ET V ER S C H IL IN B RA N DSTOF VERB RUIK TUSSEN DE G EMIDDEL DE EN DE B ESTE C HAUF F EURS B EP ERK T K A N WO R DEN G EHOUDEN .


H I - E F F I C I E N C Y De oplossingen die op de ECOSTRALIS werden ingezet om de br andstofefficiëntie te verbeteren, zijn nu ook beschikbaar op de NEW STRALIS. Die oplossingen bestaan uit een specifieke set technologische toepassingen die een br andstofbespar ing van 7,32 % kunnen opleveren, zoals officieel door de TÜV werd er kend. In combinatie met het Dr iving Style Evaluation-systeem en de aerodynamische eigenschappen laten deze oplossingen in sommige omstandigheden een bra ndstofbespa ring va n 10 % toe .

E

FLEE O T C

-7,32% C

N VA

AN

O

BR D

TPMS

ITCH SW

E CO S W I TC H BEP ER KT DE TO P S N EL H EID EN O P T IMA L IS EERT DE P R ES TAT IES VA N DE A A N DR IJFL IJN O P B A S IS VA N DE FEITELIJK E B ELA STIN G VA N HET VOERTUIG.

ST

OF

B E S PA

N RI

G E CO F L E E T S C H A KELT EEN DEEL VA N DE MA N U EL E BEDIEN IN G S MO G EL IJKH EDEN VA N DE G EAU TO MAT IS EER DE EU ROT RO N IC -V ER S N EL L IN G S B A K U IT O M IN EFFIC IËN T E H A N DEL IN G EN VA N DE C H AU FFEU R T E VO O R KO MEN .

T P MS (T YR E P R ES S U R E MO N ITO R IN G S YSTEM ) DRA AGT B IJ TOT DE VEILIGHEID VA N H ET VO ERT U IG , V ER H O O G D DE S TAN DTIJD VA N DE B A N DEN EN HELP T HET BR A N DS TO FV ER BR U IK T E DR U KKEN .

E


PK

PK

PK

320

3200

320

3200

320

3200

290

2900

290

2900

290

2900

260

2600

260

2600

260

2600

230

2300

230

2300

230

2300

200

2000

200

2000

200

2000

170

1700

170

1700

170

1700

140

1400

140

1400

140

1400

110

1100

110

1100

110

1100

De NEW STRALIS wordt aangedreven door Cur sor-motoren van

80

800

80

800

80

800

FPT INDUSTRIAL; zescilinder lijnmotoren met drie ver schillende

50

500

50

500

50

500

CNG-ver sies (met een vermogens van 270 tot 330 pk). Deze motoren

PK

2400

440

2400

400

2200

400

2200

360

2000

360

2000

toerental (vanaf 1.000 tpm in het geval van de Cur sor 13). De

320

1800

320

1800

flexibiliteit van de motoren verminderen het aantal gang-wissels

280

1600

280

1600

hetgeen weer resulteer t in een hogere efficiĂŤntie en een

240

1400

240

1400

200

1200

200

1200

160

1000

160

1000

1.400 liter staan garant voor een uitzonderlijk actieradius voor de NEW

120

800

120

800

STRALIS. Alle motoren zijn uitgerust met een decompressie motorrem.

80

600

80

600

VERMOGEN(pk)

KOPPEL (Nm)

310

1.300

330 360

1.400 1.500

CURSOR 8 NATURAL POWER (7.8 liter)

270 300

1.100 1.200

330

CURSOR 10 (10.3 liter)

420

1.300 1.900

460

2200

1800

2000

1600

1200

1400

800

1000

600

2200

1800

2000

1400

1600

2400

2200

2000

1600

1800

1200

PK

PK

440

2400

440

2600

400

4000

400

2200

400

2400

360

3600

360

2000

360

2200

320

3200

320

1800

320

2000

280

2800

280

1600

280

1800

240

2400

240

1400

240

1600

200

2000

200

1200

200

1400

2.100

160

1600

160

1000

160

1200

480*

2.200

120

1200

120

800

120

1000

500

2.300

80

800

80

600

80

800

2.500

kW 40

V / E E V

2200

1800

2000

1600

1400

1200

1000

800

Tpm

600 Nm

kW 40 600

2200

2000

1600

1800

1200

1400

800

1000

Tpm

400 Nm

kW 40 600

2200

1800

2000

1600

1400

( * ) Alleen in com b inatie m et H I -ROAD/HI- STREET- c a bi nes ni et i n Benel ux !

400 Nm 1200

560

E U R O

Tpm

4400

800

CURSOR 13 (12.9 liter)

Tpm

PK

1000

CURSOR 8 (7.8 liter)

400 Nm

kW 40

440

600

EURO V/EEV MOTOREN

1200

remsysteem verminderd en de onderhoudskosten verlaagd.

1000

Hiermee bent u verzekerd van extra veiligheid, wordt de slijtage van het

400 Nm

kW 40 800

lager brandstofverbruik. Brandstoftanks met een capaciteit tot

600

prestaties en leveren het maximale koppel vanaf een heel laag

Tpm

PK

440

combineren een laag brandstofverbruik aan uitstekende

1400

Tpm

1000

2400

2200

2000

1800

1600

1400

1200

1000

Tpm

200 Nm

kW 20 800

200 Nm

kW 20 800

2400

2200

2000

1600

1800

1200

1400

waar van 5 diesel ver sies (met vermogens van 310 tot 560 pk) en 3

1000

cilinderinhouden (8, 10 en 13 liter) en in 8 vermogensvarianten

200 Nm

kW 20 800

H I - E F F I C I E N C Y

Tpm


PK

PK

PK

400

2000

400

2000

400

2000

360

1800

360

1800

360

1800

320

1600

320

1600

320

1600

280

1400

280

1400

280

1400

240

1200

240

1200

240

1200

200

1000

200

1000

200

1000

160

800

160

800

160

800

120

600

120

600

120

600

Het Euro VI-motorengamma van de NEW STRALIS wordt gekenmerkt door :

80

400

80

400

80

400

een grotere cilinder inhoud en hoger koppel bij een gelijkblijvend

40

200

40

200

40

200

nieuwe turbo’s met variabele geometrie met elektronische regeling het exclusieve HI-eSCR-systeem, het gepatenteerde systeem van FPT INDUSTRIAL, dat de State of the Art belichaamt op het gebied van zware vrachtwagenmotortechnologie Mede dankzij de uitermate hoge efficiëntie van dit HI-eSCR-

PK

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1100

1300

Tpm

700

0 Nm 900

kW 0 500

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1100

1300

Tpm

700

0 Nm 900

kW 0 500

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1100

1300

electronisch geregeld commonr ail-injectiesysteem

700

0 Nm 500

br andstofverbr uik

kW 0 900

H I - P E R F O R M A N C E

Tpm

PK

PK

400

2000

520

2600

520

2600

360

1800

480

2400

480

2400

320

1600

440

2200

440

2200

400

2000

400

2000

280

1400

360

1800

360

1800

240

1200

320

1600

320

1600

280

1400

280

1400

240

1200

240

1200

katalysatorsysteem is de NEW STRALIS de enige zware vrachtwagen

200

1000

op de mar kt die aan de Euro VI-emissie limiet voldoet zonder dat

160

800

200

1000

200

1000

120

600

160

800

160

800

120

600

120

600

80

400

80

400

40

200

40

200

1.700

270 300

1.100 1.200

330 420

1.300 1.900

460

0 Nm

PK

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1100

1300

900

Tpm

700

kW 0 500

2500

2300

2100

1900

1700

1500

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1100

1300

Tpm

PK

Tpm

PK

2600

520

2600

520

2600

480

2400

480

2400

480

2400

440

2200

440

2200

440

2200

400

2000

400

2000

400

2000

360

1800

360

1800

360

1800

320

1600

320

1600

320

1600

280

1400

280

1400

280

1400

240

1200

240

1200

240

1200

200

1000

200

1000

200

1000

2.150

160

800

160

800

160

800

480

2.250

120

600

120

600

120

600

500

2.300

80

400

80

400

80

400

40

200

40

200

40

200

560

2.500

E U R O

V I

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1100

1300

900

700

Tpm

0 Nm

kW 0 500

2500

2300

2100

1900

1700

1500

1100

1300

900

700

2500

2300

2100

1900

1700

1500

Tpm

0 Nm

kW 0 500

0 Nm

kW 0 1100

CURSOR 13 (12.9 liter)

400

0 Nm

kW 0

520

1300

CURSOR 11 (11.1 liter)

1.400 1.650

900

CURSOR 8 NATURAL POWER (7.8 liter)

1.300

330 360

700

CURSOR 9 (8.7 liter)

KOPPEL (Nm)

310

500

EURO VI-MOTOREN

VERMOGEN (pk)

900

500

een vlinder klep in de uitlaat, 30% meer remvermogen.

0 Nm 700

kW 0

1100

200

1300

40

900

400

700

nieuwe motor rem (Super Engine Break) dankzij het gebr uik van

80

500

daar voor gebr uik wordt gemaakt van EGR. Daar naast lever t de

Tpm


H I - P E R F O R M A N C E Het HI-eSCR-systeem (dat exclusief door IVECO wordt toegepast) is de enige beschikbare technologie die met Euro VI-motoren het brandstofverbruiksniveaus van de Euro V- behoudt (terwijl

SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION

PASSIEVE DPF

het brandstofverbruik in motoren met EGR gemiddeld met 3 % stijgt). Cursor-motoren met HI-eSCR bieden in vergelijking met de techniek die door de concurrentie worden aangeboden, een aantal grote voordelen: een ongeëvenaard specifiek vermogen en koppel dankzij de hogere ther mod ynamische efficiëntie van de motoren, het commonr ail-injectiesysteem en de nieuwe elektronisch gestuurde VGT een lager gewicht, de motoren zonder EGR leveren met een kleinere cilinderinhoud toch dezelfde prestaties als de concurrentie een g rotere ef ficiëntie en een la ger verbruik dankzij het optimale verbr andingsproces zonder EGR passive DPF-regeneratie , geen na-injecties van br andstof nodig voor de beper king van roet deeltjes binnen de motor, met voordelen op het vlak van het br andstofverbr uik en onderhoud.

DIESEL­OXIDATIE­ KATALYSATOR

INJECTIE VAN UREUM

REINIGING KATALYSATOR

HI-eSCR is de beste combinatie van efficiëntie en duurzaamheid gebaseerd op compacte gewicht besparende technologie. Het volledige systeem is samen met de DPF-filter ondergebracht in één enkele kast aan de zijde van het chassis (compact en gemakkelijk bereikbaar voor onderhoud). HI-eSCR-technologie ,

die

door

FPT

INDUSTRIAL

werd

gepatenteerd, is het resultaat van de er var ing die werd opgedaan

DE T H ER MO DYN A MIS C H E EFFIC IËN T IE VA N DE C U R S O R -MOTO R EN VA N DE N EW S T R A L IS WER D G EO P T IMA L IS EER D: DE HOGERE VERB RA N DIN GSTEM P ERATUREN L EV ER EN EEN LAG E R B R AN D S TO F V E RB RUI K EN V ER MIN DER EN DE VO R MIN G VA N RO ET DEELT JES . DA N KZ IJ DE Z EER H O GE EF F IC IËN TIE VA N HET HI- ESC R- SYSTEEM (> 9 5 % O MZ ET T IN G T EG EN OV ER 8 0 -8 5 % BIJ DE N A A S T E R IVA L EN ) WO R DEN DE S T IKS TO FN IV EAU S TOT O N DER DE G R EN S WA A RDEN VA N EURO VI GEB RAC HT, Z ON DER DAT DA A RVO O R EEN BERO EP MO ET WO R DEN G EDA A N O P EG R .

bij de ontwikkeling en productie van katalysator systemen voor de auto-industr ie: de inmiddels 240.000 ge bouwde SCRmotoren, worden in tal van industr iesectoren toegepast.

SAMEN MET DE INTRODUCTIE VAN DE NEW STRALIS WERD OOK EEN AANGEPASTE CURSOR MOTORENFAMILIE VOORGESTELD, WAARBIJ DE COMMON RAIL -INJECTIETECHNOLOGIE IN DE CILINDERKOP WERD GEÏNTEGREERD: DIT IS NOG MAAR EENS EEN EXCLUSIEF I V E C O - K E N M E R K , DAT W E R D O N T WO R P E N O M D E C O M P L E X I T E I T VA N D E MOTO R R U IMT E T E BEP ER KEN .

DE DEC O MP R ES S IEMOTO R R EM WER D G EC OM B IN EERD M ET EEN VLIN DERK LEP A A N DE U IT L A AT Z IJDE EN VO R MT DE N IEU WE ‘ SUP ERM OTORREM ’ . DEZ E R EM BIEDT 3 0 % ME E R R E MV E RMOGEN EN VERHOOGT DA A RM EE N IET A L L EEN DE V ER KEER S V EIL IG H EID, MA A R B EP ERK T OOK DE SLIJTAGE VA N DE C O MP O N EN T EN , WAT A A N Z IEN L IJKE BES PA RIN GEN VA N SLIJTDELEN OP LEVERT.


H I - R E L I A B I L I T Y

E U R O T R O N I C

Z F

De motoren van de NEW STRALIS kunnen aan handgeschakelde transmissie met 9 of 16 ver snellingen worden gekoppeld – in beide gevallen voorzien van ‘ser voshift’, waarmee sneller en nauwkeuriger wordt geschakeld. Vanaf de Euro VI-motoren zullen alle handgeschakelde transmissies met het ‘single-H’-systeem worden uitger ust. De geautomatiseerde EUROTRONIC ZF versnellingsbak met 12 versnellingen, en zijn elektronisch bediende koppeling bieden niet alleen meer comfor t, maar helpen ook te besparen. De gewijzigde logica van de geautomatiseerde versnellingsbak: selecteer t de ideale ver snelling om zo zuinig mogelijk te r ijden; zor gt er voor dat de motor niet over zijn toeren kan gaan; beper kt de slijtage van de koppeling, waardoor onderhoudsbeur ten verder kunnen worden gespreid. Op verzoek kunnen de geautomatiseerde ver snellingsbakken met een hydr aulische INTARDER worden uitger ust, die de doeltreffendheid van de remwer king verhoogt en het verbr uik van remfr ictiemater iaal beper kt. De nieuwe STRALIS HI-STREET en HI-ROAD kunnen met de Allison 3200 a utomaat. worden uitger ust. Deze ver snellingsbak met koppelomvormer is de ideale transmissie voor ‘stop and go’ritten – bv. voor bedrijven die waren leveren in de stad of voor huisvuilinzameling voor overheidsdiensten.

A L L I S O N

3 2 0 0


H I - R E L I A B I L I T Y

Door het brede aanbod van achteras reducties (van 2,64 tot 6,17) kan de klant voor ieder type tr anspor t de juiste keuze maken: langere verhoudingen voor r itten over de snelweg en kor tere verhoudingen voor meer eisende inzet waarbij meer trekkr acht nodig is (bv. op ber gwegen). De sta ndaa rd achterassen hebben enkelvoudige reductie , met differentieelblokker ing en een maximaal toelaatbaar gewicht tot 13 ton. Het assor timent wordt gecompleteerd door voer tuigen met dr ie of vier vaste of liftassen, star re of zelfsturende assen en assen met enkele of dubbele wielen. De vooras laat een stuurhoek toe van 52°, wat voor al bij distr ibutiewer k in stedelijke gebieden uitstekend van pas komt. De chassis van de NEW STRALIS zijn gemaakt van gewalste stalen U-vor mige langsligger s. Voor gebr uik op de weg is het chassis 6,7 mm dik; voor voer tuigen die in zwaardere omstandigheden worden ingezet 7,7 mm. Om de opbouw van het voer tuig te ver gemakkelijken, is de chassis bovenzijde volledig vlak en vr ij van hinder nissen uitgevoerd. Daar naast is er een r uim aanbod wielbasissen en configureerbare car rosser ielengten ver kr ijgbaar. De NEW STRALIS voor iedere inzet worden aangepast dankzij de r uime keuze in mechanische en luchtveringsystemen. Luchtvering achter is op het volledige gamma beschikbaar waarbij gebr uik wordt gemaakt van 4 luchtbalgen en EC AS-positiesturing (ElectronicallyControlled Air Suspension). EC AS biedt de mogelijkheid om: de hoogte van het chassis tijdens het rijden op een constant niveau te houden; het chassis snel te heffen en te laten zakken voor lossen en laden; de ver schillende chassishoogten in het geheugen op te slaan, zodat de hoogte telkens snel kan worden ingesteld. Voor groot volumes en vr achtcontainer s worden er specifieke luchtver ing systemen aangeboden. Om de bescher ming van de metalen opper vlakken op lange ter mijn te gar anderen, werd de kataforeselaag van de cabine 30 % dikker uitgevoerd. Op verzoek kan ook een anti steenslagen cor rosiebehandeling met Tectyl Ž aan de onderzijde van het chassis worden toegepast.

41


H I - S A F E T Y De chauffeur van de NEW STRALIS kan rekenen op een betrouwbaar en efficiĂŤnt remsysteem. Het volledige gamma (met uitzonder ing van de modellen met een achter as met dubbele reductie) is met schijfremmen uitger ust. De ver sies met EBS beschikken nu ook over de Br ake Assist functie . (B AS) De geava nceerde veiligheidssystemen zijn van essentieel belang om de chauffeur, het voer tuig en de lading te bescher men. De nieuwe STRALIS staat gar ant voor veilige r ijomstandigheden

EB S + BA S El ec t ron i c B ra ki n g S y s t em + B ra ke A s s i s t a n t S y s t em Combin eer t de ABS - en AS R (Acceleration Slip Regulation) functies en zorgt voor een kor tere remweg en een gelijkmatige slijtage van de remblokken. Verbeter t de remwerking in noodgevallen door de werking van de motorrem met die van de In-TARDER te combineren.

A EB S Advanced Emergency Braking System Atten deer t de ch au f feu r op r isico van een aan r ijdin g en activeer t au tomatisch de r emsystemen om die aan r ijdin g te ver mijden of om de sn elh eid bij de botsin g te beper ken . Besch ikbaar op de NE W S T R AL I S met E U RO V I -motor en .

E SP Electronic Stability Pro g ra m Regelt het vermogen van de motor en de remmen van de afzonder lijke wielen in het geval van onder stuur, over stuur of plotselinge veranderingen van rijrichting om het voer tuig op die manier te stabiliseren.

HIL L HOL DER

L DW S L a n e De pa rt u re Wa r n i n g S y s t em Wa a r s c h u w t d e c h a u f fe u r a l s h e t vo e r t u i g d e m a r ke r i n g e n v a n d e r i j s t r o ke n ove r s c h r i j d t zo n d e r d a t vo o r a f d e r i c h t i n g a a n w i j ze r s we r d e n g e a c t i ve e r d .

DAS Dri ver Attentio n Suppo rt Monitor t de bewegingen van het stuur en signaleer t iedere vermindering van het aandachtsniveau, wat een teken van vermoeidheid is.

XENON- KOP LA M P EN

DR L Da ytime R unning Lig hts Dagrijver lichting. Brandt altijd om op die manier een maximale zichtbaarheid van het voer tuig te gar anderen. Ver kr ijgbaar met bixenon- en conventionele ver lichting.

en zor gt er voor dat de chauffeur s meer ontspannen en daardoor productiever zijn.

Houdt het voer tuig bij het wegr ijden op een helling enkele seconden vast nadat het rempedaal is losgelaten, zodat het niet achter uitrolt.

ACC A da pt i ve C ru i s e C on t rol H ou dt de kr u issn elh eid con stan t op een n iveau dat door de ch au f feu r wer d gekozen . Als de veilige af stan d ten opzich te van de voor ligger n iet wor dt ger especteer d, wor den de motor r em, de r etar der en ( in dien n odig) de bedr ijf sr em, geactiveer d.

D e xen on -koplampen ver gr oten h et zich tveld van de ch au f feu r en zor gen zo voor een veilige en on tspan n en r ijstijl.

43


H I - R A N G E

E U R O

V

EU RO V BA KWAGENS

TREKKERS

4 x 2

6 x 2Y

6 x 2X

6 x 4

8 x 2 Y (2 +2 ) 8 x 2 X (1 +3 )

420HP

4 2 0 HP

_

_

_

_

460HP

4 6 0 HP

_

_

_

_

500HP _

5 0 0 HP

5 0 0 HP

5 0 0 HP _

16S

16S

_

16S

12A S _

12AS _

_

12AS _

4 x 2

6 x 2Y

6 x 2X

6 x 4

_

HI- WAY CU R S O R 10 M OTO R

CU R S O R 13 MAN U EEL

V E R SN E L L ING SBA K

G EAU TO MAT I S EER D AU TO MAT I S CH

5 6 0 HP

_ _

_

5 6 0 HP

4 2 0 HP

_

420HP

4 6 0 HP

4 6 0 HP

460HP

5 0 0 HP _

5 0 0 HP

5 0 0 HP _

500HP

500HP

560HP

560HP

16S

16S

16S

16S

16S

16S

12AS _

12AS _

12AS _

12AS _

1 2 AS _

1 2 AS _

5 6 0 HP

_

WI E LBAS I S S TAN DA A RD

P N EU MAT I S CH

DU BBELE WIELEN AC HTERA A N H EAV Y MISSION (7. 7 MM C HA SSIS)

V E R ING / V E R SIE

N AAFREDUC TIE L AG E TREKKER PNEUMATISCH RONDOM

AFZ ETB ARE KA STEN VO L U METRANSPORT

P / PS X / P Y / PT P - RR

_

F P / F S - GV

4200 ÷ 6050

3650 ÷ 3800

_

3800 ÷ 4000*

_

_

_

_

_

3200

_

_

3800 ÷ 4500

_

3650 ÷ 3800

_

_

2800 ÷ 3200

_

3800 ÷ 6050

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

4200 ÷ 6050

_

_

_

5100 ÷ 55 0 0

4200 ÷ 5100

_

_

_

310HP

3 1 0 HP

3 1 0 HP

_

_

_

3 3 0 HP

_

_

_

3 6 0 HP _

_

3 6 0 HP

_

4 2 0 HP 4 6 0 HP _

4 6 0 HP _

P - HR FP / FS - CM

4200 ÷ 6050

3800 ÷ 6050

Z / P - HM F P - LT

_

3800 ÷ 67 0 0

_ 5700

3650 ÷ 3800

_

_

_

_

_

_

3650 _

_ _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3 3 0 HP

_

_

_

3 6 0 HP

3 6 0 HP

_

_

_

4 2 0 HP

4 2 0 HP

4 2 0 HP

420HP

_

4 6 0 HP

4 6 0 HP _

460HP _

460HP _

HI- ROA D / HI- S TREET CU R S O R 8

330HP

M OTO R CU R S O R 10 CU R S O R 13 MAN U EEL V E R SN E L L ING SBA K

G EAU TO MAT I S EER D AU TO MAT I S CH

3 3 0 HP

360HP

3 6 0 HP

420HP

4 2 0 HP

460HP _

4 6 0 HP

_

_

4 8 0 HP

_

_

9S - 16S

9S - 16S

9S - 16S

_

16S

16S

16S

16S

16S

16S

12A S

12AS

12AS

_

ALLISON 32 0 0

A LLISO N 3 2 0 0

A LLISO N 3 2 0 0

_

12AS _

12AS _

12AS _

12AS _

12AS _

1 2 AS _

3800 ÷ 630 0

3800 ÷ 6050

_

_

_

_

_

_

_

_

3800 ÷ 670 0

3120 ÷ 6050

4200 ÷ 4500

_

4200 ÷ 6050

4200 ÷ 6050

3650 ÷ 3800

_

3 8 0 0 ÷ 40 0 0 *

_

_

4 8 0 HP

WI E LBAS I S _

PAR ABO L I S CH

TN S TAN DA A RD

P / PS X / P

S U P ER LIC HT P N EU MAT I S CH V E R ING / V E R SIE

DU BBELE WIELEN AC HTERA A N H EAV Y MISSION (7. 7 MM C HA SSIS) N AAFREDUC TIE DI S T R IBUTIE L AG E TREKKER

PNEUMATISCH RONDOM

P - SL Y / PT P - RR

_

_

_

_

_

_

3800 ÷ 6050

_

_

_

3650 ÷ 3800 _

_

_

3200

_

_

_

_

_

_

_

_

3650 ÷ 3800

_

_

2800 ÷ 3200

3650 ÷ 3800 _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Z / P - HM P - HR FP / FS - D F P - LT

AFZ ETB ARE KA STEN

FP / FS - CM

VO L U METRANSPORT

F P / F S - GV

C AR T RA NSPORT

_

_

_

_

_

_

_

_

3800 ÷ 67 0 0 _

3800 ÷ 6050 _

4200 ÷ 4500 _

_

_

_

_

_

_

4200 ÷ 6050 _

_

_

_

_

3650 _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

5700 _

FP - CT

Dit tab el is een algem een over z icht v a n het c o mmerc i eel a a nbo d v a n Ivec o. So mmi g e v a r i a nt en k unnen ni et bes c h ikbaar zijn . 44

3800

_

_

_

_

(*)me t 1 7 .5 o f 2 2 .5 ” midde n wie l 45


H I - R A N G E

E U R O

V I

EU RO V I BA KWAGENS

TREKKERS

4 x 2

6 x 2Y

6 x 2X

6 x 4

8 x 2 Y (2 +2 ) 8 x 2 X (1 +3 )

4 x 2

6 x 2Y

6 x 2X

6 x 4

420HP

4 2 0 HP

_

_

_

_

460HP

4 6 0 HP

_

_

_

_

4 2 0 HP 4 6 0 HP

_

420HP

_

4 6 0 HP

460HP

4 8 0 HP

_

_

_

_

4 8 0 HP

4 8 0 HP

480HP

_

5 0 0 HP

_

5 0 0 HP

500HP

500HP

5 6 0 HP

5 0 0 HP _

5 0 0 HP

_

5 0 0 HP _

5 0 0 HP

5 6 0 HP

5 6 0 HP

5 6 0 HP

560HP

560HP

16S

16S

_

16S

16S

16S

16S

16S

16S

16S

12AS

12AS

_

12AS

12AS

12AS

12AS

12AS

1 2 AS

1 2 AS

HI- WAY CU R S O R 11

480HP

M OTO R

500HP

CU R S O R 13 V E R SN E L L IN G SBA K

MAN U EEL G EAU TO MAT I S EER D

_

WI E LBAS I S S TAN DA A RD

P N EU MAT I S CH

DU BBELE WIELEN AC HTERA A N H EAV Y MISSION (7. 7 MM C HASSIS)

V E R ING / V E RSIE

N AAFREDUC TIE L AG E TREKKER PNEUMATISCH RONDOM

P / PS

3800 ÷ 67 0 0

3800 ÷ 6050

_

_

4200 ÷ 6050

4200 ÷ 6050

3650 ÷ 3800

_

3 8 0 0 ÷ 4 00 0 ( * )

_

_

3800 ÷ 6050

_

_

_

_

_

3200

_

_

_

_

_

3800 ÷ 4500

_

_

3650 ÷ 3800

_

_

2800 ÷ 3200

P - HR

_

_

_

_

_

_

3650 ÷ 3800

_

_

_

F P - LT

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3650 _

_ _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3 3 0 HP

_

_

_

3 6 0 HP

_

_

_

_

_

X / P Y / PT P - RR Z / P - HM

AFZ ETB A RE KA STEN

FP / FS - CM

5700

4200 ÷ 6050

_

VO L U METRA NSPORT

F P / F S - GV

5100 ÷ 55 0 0

4200 ÷ 5100

_

_

310HP

3 1 0 HP

3 1 0 HP

_

_

_

3 3 0 HP

_

_

_

3 6 0 HP

_

HI- ROA D / HI- S TREET CU R S O R 9

330HP 360HP

M OTO R

MAN U EEL V E RSN E L L ING SBA K

G EAU TO MAT I S EER D AU TO MAT I S CH

3 3 0 HP 3 6 0 HP

3 6 0 HP

3 6 0 HP

400HP

4 0 0 HP

4 0 0 HP

_

4 0 0 HP

4 0 0 HP

4 0 0 HP

_

420HP

4 2 0 HP

4 2 0 HP

_

4 2 0 HP

4 2 0 HP

4 2 0 HP

_

420HP

_

4 6 0 HP

_ _

460HP

460HP

480HP

480HP

4 6 0 HP

4 6 0 HP

4 6 0 HP

4 8 0 HP

4 6 0 HP _

_

480HP

_

4 8 0 HP

4 8 0 HP

4 8 0 HP

9S - 16S

9S - 16S

9S - 16S

_

16S

16S

16S

_

16S

16S

12A S

12AS

12AS

_

A LLISO N 3 2 0 0

A LLISO N 3 2 0 0

_

12AS _

12AS _

_

ALLISON 32 0 0

12AS _

_

1 2 AS _

1 2 AS _

3800 ÷ 63 0 0

3800 ÷ 6050

_

_

_

_

_

_

_

_

3800 ÷ 67 0 0

3120 ÷ 6050

4200 ÷ 4500

_

4200 ÷ 6050

4200 ÷ 6050

3650 ÷ 3800

_

4000 (*)

_

_

WI E LBAS I S _

PAR ABO L I S CH

TN S TAN DAA RD

P / PS X / P

S U P ER LIC HT P N EU MAT I S CH V E R ING / V E RSIE

DU BBELE WIELEN AC HTERA A N H EAV Y MISSION (7. 7 MM C HASSIS) N AAFREDUC TIE

PNEUMATISCH RONDOM

Y / PT P - RR

_

_

_

_

_

_

_

3800 ÷ 6050

_

_

_

_

3650 ÷ 3800 _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

3650 ÷ 3800

_

_

2800 ÷ 3200

3650 ÷ 3800

_

_

Z / P - HM P - HR

DI S T R IBUTIE

FP / FS - D

L AG E TREKKER

F P - LT

AFZ ETB A RE KA STEN

FP / FS - CM

VO L U METRA NSPORT

F P / F S - GV

C AR T RANSPORT 46

P - SL

FP - CT

_

_

_

_

_

_

3800 ÷ 67 0 0 _

3800 ÷ 6050

4200 ÷ 4500 _

_

_

_

5700 _

4200 ÷ 6050 _

_

_

_

_

_

5500 ÷ 57 0 0

_

_

_

Dit tab el is een algem een over z icht v a n het c ommerc i eel a a nbo d v a n Ivec o. So mmi g e v a r i a nt en k unnen ni et bes c h ikbaar zijn .

_

_

_ _

_

_

_

3650 _

_

_

_

_

_

_

_

_

3800

_

_

_

(*) O p de Str alis Hi-Way me t 1 7 .5 o f 2 2 .5 ” midde n wie l, o p Str alis Hi-R o ad/ Hi-Stre e t 1 7 .5 ” alle e n .

_

_

_

47


H I - S E R V I C E S Met de NEW STRALIS biedt IVECO niet alleen een uitstekend voer tuig, maar ook een volledige en competitieve tra n sportoplossing aan: betere verhouding br andstofverbr uik/prestaties; nog grotere betrouwbaarheid en hogere restwaarde; snelle en efficiënte bijstand tegen een betaalbare pr ijs; technische en financiële diensten die ieder aspect behandelen van het gebr uik van een voer tuig tijdens zijn volledige gebr uiksduur. IVECO, is met zijn exclusieve aanbod van producten en diensten, de ideale pa rtner om uw bedrijf te laten g roeien. Slechts één telefoontje het is Back to Business. Het IVECO CUSTOMER CENTRE is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar. U vindt er 80 operators stand-by, die 10 verschillende talen spreken, die meteen contact kunnen opnemen met het dichtstbijzijnde servicecentrum van IVECO en die de klant bijstaan tot zijn voertuig opnieuw de weg op kan. Het gratis Assistance Non-Stop -servicenummer is gemakkelijk te onthouden: het stemt overeen met het woord ‘IVECO’ op een toetsenbord met cijfers en letters van een telefoontoestel. Dankzij de IVECONNECT-technologie krijgt u nu nog sneller toegang tot deze dienst. Even tikken op het onboard beeldscherm volstaat om het IVECO CUSTOMER CENTRE gedetailleerd alle gegevens te bezorgen die ze nodig hebben om de nodige actie te ondernemen. Speciaal op maat gemaakte service, passend bij iedere opdracht. IVECO ontwikkelde

ELEMENTS,

een uitgebreid

aanbod assistentie programma’s op maat ontworpen om de nieuwe STRALIS in een perfecte toestand te houden, de bedrijfskosten te drukken en een lange levensduur van het voer tuig te garanderen. Het aanbod werd ontwikkeld met de bedoeling om een dienst aan te bieden die perfect aansluit op de behoeften van iedere klant. En dit alles tegen steeds competitievere prijzen. Uitstekende prestaties op lange ter mijn worden gegar andeerd door de or iginele ORIGIN 100% IVECO onderdelen, die het resultaat zijn van de zor gvuldige selectie van mater ialen en lever ancier s en specifie ke en grondige producttests. IVECO weet hoe belang rijk tijd voor zijn klanten is. Daarom beschikt de constructeur over een efficiënt en State of the Ar t leverings- en distributiesysteem op basis van een geïntegreerd netwerk van 6 voorraadcentra in Europa, die niet minder dan 350.000 originele onderdelen beheren en waar ook ter wereld levering binnen 24 uur garanderen, dag en nacht en 365 dagen per jaar. BULLDER is de merknaam van IVECO voor de onderdelen, diensten en bijstand voor trailers en semitrailers. IVECO 48

selecteer t op basis van zijn er varing met langeafstandsritten de beste leveranciers in de industrie en brengt hun producten op de markt – een innovatief idee dat chauffeurs het gemak biedt van een uniek ‘one-stop-shop’ -ser vice, waar aan al hun behoeften voor hun voer tuig en oplegger kan worden voldaan. Een uitgebreid professioneel netwerk voor een optimaal voertuig op ieder moment van de dag. Meer dan 3.000 IVECO-dealers en repar tiecentra overal in Europa garanderen het gebruik van originele onderdelen en de vaardigheden van technici die beter dan wie dan ook de IVECO voer tuigen kennen. Gespecialiseerde diagnose- en herstelapparatuur, zoals E.A.SY. en E.A.SY. Scope & E.A.S.Y. Skiteaccessoires, garanderen snelheid en efficiëntie – zelfs voor ondersteuning op afstand (telediensten). IVECO biedt een uitgebreide selectie accessoires aan, voor het volledige gamma van de nieuwe STRALIS. IVECO SHOP -accessoires zijn State of the Ar t zowel op het vlak van design als innovatie: splinternieuwe oplossingen waarmee op alle praktische, stijl gerelateerde en aerodynamische behoeften kan worden ingespeeld en waarbij vanuit ieder oogpunt aan de prestatie- en kwaliteitseisen van het voer tuig wordt voldaan. De IVECO SHOP Accessories Line biedt niet alleen unieke oplossingen voor het voertuig - dankzij de hoge veiligheids-, functionaliteits- en comfor tstandaarden die voor tvloeien uit de constante zoektocht van IVECO op het vlak van technologie en stijl,- maar ook voor momenten van ontspanning. Omdat in de cabine verblijven meer betekend dan alleen ‘rijden’.


H I - S E R V I C E S De dienstverlening va n IVECO begint nog vóór het voertuig wordt aa ngekocht. IVECO ver leent intussen al meer dan 20 jaar onder steuning aan zijn klanten bij de aankoop van nieuwe en tweedehand svoer tuigen. Deze onder steuning neemt de vor m aan van specifieke financiële dienstver lening, waarbij een str ategie van commerciële specialisatie word gebaseerd op basis van er var ing op de mar kt zelf. Op die manier heeft, IVECO voor zichzelf een plaats veroverd als allroundpa rtner bij de creatie van tr anspor t- en mobiliteitsprojecten. IVECO

De

CAPITAL

mer knaam

omvat

25

financiële

dienstver lener s in meer dan 14 ver schillende landen, met meer dan 40.000 klanten wereldwijd. Het mer k wer kt samen met belangr ijke inter nationale bankgroepen en stelt zijn financiële vaardigheden ten dienste van de tr anspor twereld. Alle producten van IVECO C APITAL werden speciaal ontwor pen door exper ts met een heel grondige kennis van de tr anspor twereld. Hun

producten

zijn

specifieke

bedr ijfsonder steunende

oplossingen die bedoeld zijn voor iedereen die met onze producten wer kt. De exper ts van IVECO C APITAL bieden een financiële consultancydienst aan dealer s en klanten. Eender wie de nieuwe STRALIS koopt, kan op basis van zijn specifieke financiële en fiscale behoeften uit een gamma van ver schillende producten kiezen: fina nciële leasing is bedoeld voor onder nemingen die een voer tuig willen gebr uiken zonder daar voor een invester ing aan te gaan die te zwaar weegt op hun balansen (het voer tuig blijft immer s eigendom van het leasingbedr ijf); operationele leasing is de oplossing voor een onder neming die eigenaar wil worden van het voer tuig en die dat voer tuig voor een langere tijd wil gebr uiken. Al deze formules kunnen worden met

een

ge pla nd

en

reactief

gecombineerd ELEMENTS

onderhoudsprog ra mma, dat zowel in het binnen- als het buitenland geldig is en dat bedoeld is om de voordelen van het brede aanbod IVECO-diensten optimaal te benutten. De financiële producten van IVECO C APITAL kunnen ook met een hele reeks verzeker ingsdiensten worden gecombineerd (B A, br and en diefstal, casco, aanr ijding), die werden ontwikkeld in samenwer king met de beste maatschappijen in deze sector. De fina nciële diensten va n IVECO CAPITAL worden bij alle IVECO-dealers aa nge boden.

50


E CO S WI T CH E CO FL E E T T Y R E PR E S S U R E MO NI TO R I NG S YSTEM B RA NDS TOF B ES PA RING TOT 10 %

NI E U W O NTWO R PE N C AB I N E FRO N T NI E UW E RAD I ATOR GRI L L E ZI J D E LI NGSE LU C HTGE LE I D E R S LU C HTW E E R STAND coë f fi cië n t M E T 3 % V E RB E TE RD 1% LAG E R B RA ND S TO F V E R BRU I K

E BS + B AS / AEBS E S P/ H I L L H O LDER ADAPT I V E CR U I S E CON TROL L ANE D E PART U R E WARN IN G SYSTEM DAS ( D R I V E R AT T E NT I ON SUP P ORT) B I- XENON- KOP LAMPE N + DAGRIJV ERL ICH TING

NIEU W O NTWO R PE N I NTE RI E UR MAXIMAL E E R GONOM I E VO O R D E C HAUFFE U R NIEUWE ZETELS, SLAAPPLAATSEN EN OPBERGVAKKEN MATERIAAL KE U ZE OP B ASI S VAN HUN K WA L I T E I T E N D UU R ZAAM HE I D

HA NDGES C HA KEL D, AU TOM AT ISCH E N E UR OTR ONIC GEAU TOM ATIS EERDE V ERSNE LLINGSBAK K E N KE U ZE VAN AS S E N E N ACHTERASREDUCTIES VO O R I E D E R E IN Z ET CHASSIS MET LANGSLIGGERS VA N HOOGWA A RDIG S TA A L M ET H OGE TR E K STE R K TE PA RA B OOL - ,LU C HT- EN FULL LUCH TVE R ING

I VE C ONNE C T D R I VIN G STYL E E VA LUATION (O M B RA N DS TO F VE RB RU IK TE V E RLAG E N) SATEL L IETNAV IGATI E M E T ‘ T R U C K NAVI GAT I O N ’ -FU N C T I E IVE CONNECT FL EE T ( M E T QUALC O M M ® ALS PART N E R B E D R I J F) SPECIF IE K PO RTA A L VO O R F L E E T S BES T E VAN D E K LAS OP HE T VLAK VAN T E C HNOLOGI SC H AANB O D

NIE U W GA M M A E U RO V I- M OTO R E N M E T E XC LU S IV E HI- e S C R- S YS T E E M HI GH E F F I C I E NC Y M OTOR R E M

T O T D E

4 %

T O T A L

B E S P A R I N G C O S T

O F

O P

O W N E R S H I P

2 4 HOU R A S S IS TA NC E NON STOP EL EM ENTS , OP M A AT ONTW IKKEL DE ASSISTE NTIE S P ROGRA M M A ’S O R I G I N 100 % I V E CO FINA NC IËL E DIENS TEN VA N IV ECO CAPITAL


I V E C O

N E W

M E D I A

N I E U W E

K L E U R E N

V O O R

D E

IVECO was de eerste constructeur die een profiel creテォerde en uitwerkte in de wereld va n de sociale netwerken, met een up-to-date , gecoテカrdineerde aanwezigheid en een unieke wereldwijde toegang. Het inter net en de aanwezigheid op de sociale netwer ken is een dienst die IVECO aan zijn klanten aanbiedt, zodat die laatsten over nog meer en onmiddellijk beschikbare infor matie kunnen beschikken over producten, diensten, technologieテォn, evenementen en ver kooppromoties. Meer infor matie over de NEW STRALIS vindt u op: www.iveco.com

52469 FEELGOOD ORANJE

50180 CARRARA-IVOOR WIT

50182 ISTANBOEL BLAUW

50181 PRAAG GEEL

50162 MINERAAL GRIJS

50179 LEEUWEN BLAUW

COLORE

COLORE

COLORE

50173 ALPEN WIT

50126 MARANELLO ROOD

50177 ELZAS GROEN

www.facebook.com/iveco

www.youtube .com/iveco

www.flickr.com/photos/iveco1975

DE INFOR MATIE EN DE AFBEELDINGEN IN DE ZE C ATALOGUS WORDEN BIJ WIJZE VAN VOORBEELD GEGE VEN. IVECO BEHOUDT ZICH HE T RECHT VOOR OM OP EENDER WELK MOMENT ZONDER VOOR AFGA AND BERICHT OM COMMERCIテ記E OF CONSTRUC TIEREDENEN WIJZIGINGEN A AN TE BRENGEN.


PU BLIC AT IE H1 2 6 9 3 4

W W W. I V E C O. C O M

I VECO S.P.A. - VI A P U GLI A, 3 5 - 1 0 1 5 6 TO R I N O - I TALI A


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.