У свету музике, уџбеник музичке културе за пети разред основне школе

Page 1

1 Мирјана Смрекар Станковић Валентина Динић У СВЕТУ МУЗИКЕ МУЗИчКа КУлТУра Уџбеник за пети разред основне школеEdukapromo

Мирјана Смрекар Станковић

Валентина Динић У СВЕТУ МУЗИКЕ

М У ЗИ ч К а КУл ТУ ра Уџбеник за пети разред основне школе

Главни уредник Др Бошко Влаховић

Одговорнa уредница Др Наташа Филиповић

рецензент Др Нада Ивановић О’Брајен

лектура и коректура Биљана Никић

Дизајн Марија Хајстер Издавач ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287277; 3286 443; 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За издавача Др Бошко Влаховић, директор Штампа Цицеро, Београд Издање бр.: 2, Београд, 2021. година Тираж: 1000

Edukapromo

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) СМРЕКАР Станковић, Мирјана, 1965У свету музике : музичка култура : уџбеник за пети разред основне школе / Мирјана Смрекар Станковић, Валентина Динић.Изд. бр. 2. - Београд : Eduka, 2021 (Београд : Цицеро). - 85 стр. : илустр., ноте ; 26 cm + 2 електронска оптичка диска (CD-ROM-а ; 12 cm)

Тираж 1.000. - Речник појмова: стр. 83-84. ISBN 978-86-6013-336-8

1. Динић, Валентина, 1969- [аутор] COBISS.SR-ID 42296329 © Едука д.о.о. Београд

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00163/2018-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

2

Драги

ученици,

Музика нас оплемењује и има моћ да обликује карактер и наша осећања. Својим вредностима испуњава душу човека, повезује културе и народе. Слушајући музику можеш да сазнаш и научиш заједничке људске и културне вредности. Она може да промени свет и заустави време. Да бисмо разумели музику, треба да покушамо да певамо, свирамо, стварамо и слушамо је. Хајде на тренутак да учиниш то! Покушај да ствараш, певаш, свираш са својим друговима, другарицама. Откриj лепоту заједничког музицирања и стварања!

3
телефоном или таблетом очитати QR код који се налази испод овог текста. Пре тога са неког од сајтова са апликацијама преузми апликацију за скенирање QR кодова. На овај начин ћеш лако приступити свим музичким записима који су понуђени у уџбенику. У овоме ти могу помоћи наставник или родитељи. Edukapromo
Ауторке Овај уџбеник садржи звучни материјал у коме се налазе музички примери. Можеш им приступити тако што ћеш

26

4
2. МУЗИчКИ ИНСТрУМЕНТИ 17 Најстарији инструменти 18 Дувачки инструменти 19 Жичани инструменти 19 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 21 Е лементи музичке писмености 22 Нотне вредности 23 Паузе 23 Орфов инструментариј 24 Ритмичке удараљке
Химна
Боже
Химна
Народне
Повела
У
Нек свуд љубав сја 41 На ливади 42 Оглас 44 Веверица 45 Свирање на Орфовим инструментима 47 Вишњичица род родила 47 Дивна, Дивна 48 Дед поиграј, медо 49 САДРЖАЈ Човек и музика Музички инструменти Извођење музике Edukapromo
Мапа Уџбеника 6 Водич кроз уџбеник 7 Прати свој напредак 8 Музички бонтон 9 1. чОВЕК И МУЗИК а 11 Музика у праисторији 12 Улога музике у првобитном друштву 12 Магијска моћ музике 12 Човек и ритуал 13 Покрет 13 Музика у античким цивилизацијама 14 Улога и место музике у античким цивилизацијама 14
24 Мелодијски инструменти 25
правде 27
Светом Сави 29
песме и игре 31
је Јела 31 Коларићу, панићу 32
ливади под јасеном 33 Ти једина 34 Девојачко коло 35 Дечје песме 37 Новогодишња песма 37 Сад зиме више нема 38 Пролеће у шуми 39 Солмизација 40

С

Домаћи композитори 52

Стеван Стојановић Мокрањац 52

Хор 53

Петар Коњовић 54

Марко Тајчевић 55

Стеван Христић 56

Љубица Марић 57

Јован Јовичић 58

Бора Дугић 59

Вера Миланковић 60 Страни композитори 61

Композитори који су стварали у периоду барока 61

Антонио Вивалди 61 Жан Филип Рамо 62

Композитори који су стварали у ХХ веку 70 Арам Хачатуријан 70 Хауард Шор 71 МУЗИчКО СТВаралаШТВО 73 1. Састављање ритмичке вежбе, мелодије 74 2. Музичка питања и одговори 75 3. Допуњалка 75 4. Осмишљавање музичке пратње 76 Све је пошло наопачке 76 Жута кућа Слушање музике Музичко стваралаштво Edukapromo

лУШаЊЕ МУЗИКЕ 51

5
Композитори који су стварали у периоду класицизма 63 Јозеф Хајдн 63 Волфганг Амадеус Моцарт 64 Лудвиг ван Бетовен 65 Композитори који су стварали у периоду романтизма 66 Беджих Сметана 66 Антоњин Дворжак 67 Модест Мусоргски 68 Едвард Григ 69 77 Пред Сенкином кућом 78 5. Осмишљавање покрета и драматизације, игра са певањем 79 Коло 79 6. Компоновање мелодије на задати текст 80 Певам дању, певам ноћу 80 7. Осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката 81 8. Израда музичких инструмената 81 9. Музичкоистраживачки рад и креативна употреба мултимедија 82 10. Осмишљавање музичког квиза 82 РЕЧНИК ПОЈМОВА 83 СПИСАК КОМПОЗИЦИЈА ЗА СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ 85
6 Уџбеник је подељен на пет различитих целина, тема, које су јасно визуелно раздвојене. Садржај уџбеника је представљен мапом ума. Свака тема ће бити представљена на исти начин. МУЗИЧКА КУЛТУРА Слушање музике Музичко стваралаштво Човек и музика Музички инструменти Извођење музике 1. 2. 3. 4. 5. МАПА УЏБЕНИКА Edukapromo

A A Б В

? A Б В Edukapromo

непознате речи свирање

aктивности певање СИМБОЛИ

? ! ? слушање музике и редни број композиције

чење. Када видиш одређени симбол приликом коришћењa уџбеника, то ћеш радити: слушати музику, певати, свирати, проверити шта си научио/научила, упознати непознату реч... кључне речи задатак пројекат

7
Како бисмо ученицима олакшале сналажење у уџбенику, одређене задатке и теме представиле смо симболима. Упознај симболе који ће ти помоћи да лакше користиш уџбеник. Сваки симбол има своје знаВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК речник шта сам научио/ научила
8 Знање и разумевање Слушање музике Извођење музике Музичко стваралаштво 1. ниво 2. ниво 3. ниво 1. ниво 2. ниво 3. ниво 1. ниво 3. ниво 1. ниво 3. ниво ПРАТИ СВОЈ НАПРЕДАК Слушање музике основни напредни средњи основни напредни Знање и разумевање основни напредни средњи основни напредни Извођење музике 3. Музичко стваралаштво 4. 2. 1. ОБЛАСТИ Покушај да кроз уџбеник пратиш свој напредак у савладавању садржаја. Садржаји су подељени на основни, средњи и напредни ниво. Сваки ниво приказан је одређеном нијансом.
да лакше пратиш градиво, али и да себи постављаш циљеве учења у складу
потребама. Edukapromo
То ће ти помоћи
са својим
9 МУЗИЧКИ БОНТОН Када славиш рођендан, прилагоди јачину музике и обрати пажњу на кућни ред и унапред обавести комшије. Слушаш музику прилагођеном јачином која неће узнемирити твоје укућане и комшије. Ако свираш, вежбаш, поштујеш кућни ред. Опасно је ходати улицом, возити бицикл, ролере и сл. и гласно слушати музику слушалицама. У аутобусу, јавном превозу, треба прилагодити јачину слушања музике. Како се понашаш на концерту? Искључиш мобилни телефон. Пажљиво слушаш. Аплаудираш на крају композиције. Између делова једне композиције нема аплауза. Најчешће није дозвољено снимање и сликање у току концерта. НА УЛИЦИ У СТАНУ НА КОНЦЕРТУ НА ПРОСЛАВИ МУЗИЧКИ БОНТОН Edukapromo

Edukapromo

чОВЕК И МУЗИК а Шта ћеш учити: Кина Египат Грчка рим Музика у праисторији Улога музике Магијска моћ музике човек и ритуал Музика у античким цивилизацијама Индија Сумер/ Вавилон ЧОВЕК И МУЗИКА 1. Edukapromo

Музика у праисторији

Бр. 1: Песме примитивних племена, Светска музика Линк: Pagan drumming: https://www.youtube.com/watch?v=63_8KHrEZQ

Улога музике у првобитном друштву Праисторија је најдужи период прошлости човечанства. Први човек појавио се пре око 2.000.000 година. О музици праисторије постоје претпоставке, као и сазнања која су остала осликана на зидовима пећина и археолошких ископина. Тадашњи човек покушавао је да имитира звукове из природе несвесно правећи прву музику. Прво је давао ритам пљескањем руку, ударом ноге о земљу. Користио је разне материјале из природе: кости, рогове, стабла, шкољке, камен за стварање звука, а гласом је стварао веома једноставну мелодију, која је садржала два до три тона. Ова сазнања су утемељена на анализи племена у забаченим крајевима Јужне Америке, Аустралије, Африке. Њихови тадашњи ритмови се протежу до данашњих дана кроз фолклорно наслеђе појединих народа.

Магијска моћ музике Праисторијски човек је све непријатности приписивао невидљивим моћним бићима. Прво их се бојао, касније покушао да их одобровољи, а потом да их потчини. У ту сврху музиком, која даје магијску моћ, направио је посебан ритуал, притом га понављајући у виду плесања и пре свега певања, што је представљало врхунац магијског чина. Звуци које су производили давали су им посебну снагу, понављали су једну исту мелодију више пута и веровали да ће музика учинити чудо. Моћ музике у праисторији постаје оружје за одбрану и напад. Човек је музиком дозивао кишу и лепо време, кротио животиње, тражио срећу у породици, ратним

12
походима
Знање и разумевање Слушање музике Извођење музике Музичко стваралаштво 1. чОВЕК И МУЗИКа 1. Шта је доминантно у слушаној композицији? 2. Каква је мелодија? 3. Какав је ритмички ток у композицији? 4. На који начин је дочарана музика примитивних племена? 5. Покушај да запамтиш мелодију и импровизујеш композицију у стилу примитивних племена. Edukapromo
и лову.

Човек и ритуал

Музика је била саставни део живота заједнице, свакодневне активности (лов, ратовање, рађање, жетва...) биле су праћене магијским ритуалима. Човек је уз ритуалну музику добијао посебну храброст за проналажење хране у самој природи и свему томе придавао посебан значај.

Покрет У праисторијским песмама ритам је условљен понављањем истих покрета. Ритам се нагло мењао и прелазио од лаганог ка бржем, од тихог ка гласнијем, краћи ритмови су смењивани бржим.

Праисторија – период пре појаве првих писама Магија – реч грчког порекла и значи чаролија, чаробњаштво Обред, ритуал – радње везане за вршење верских прописа или за народне обичаје, које се обављају на устаљени начин

Осмисли питања и одговори на њих.

13
? A Б В ? ! ? Шта сам научио/научила 1. чОВЕК И МУЗИКа праисторија A Б В Edukapromo

Бр. 2: Византијска химна Велики петак

Бр. 3: Грчка музика, Епитаф Сеикилиоса, Атриум музика из Мадрида Бр. 4: Кинеска музика, Планине и воде Музика у Индији била је повезана са

Музика у Вавилону углавном је негована на раскошним дворовима. Музичари су се бавили професионално музиком и

14 Музика у античким цивилизацијама Улога и место музике у античким цивилизацијама Напретком човечанства музика постаје
световну димензију. Музика у доба антике била је веома
религијом и филозофијом. Музика у Кини имала је магијску моћ и представљала спој текста, музике и игре. Музику
сложенија. Она поприма духовну и
цењена, сматрана је даром богова. У том периоду музика није служила само за забаву, били су бројни. 1. чОВЕК И МУЗИКа 1. Како је изведена композиција? 2. Обрати пажњу. Каква је мелодија у композицији? Епитаф – кратак текст у част преминуле особе ? A Б В 1. Опиши шта је карактеристично за слушани пример. Какав је ритмички ток у композицији? Edukapromo
него је била и цењена као уметност. Људи који су се бавили музиком, свирали или певали, изводили покрете, често су били образовани, а тиме заузимали бољи положај у друштву.
Кине тог периода карактерише појава прве нотације (означавање, музичко писање нота), пентатонике (лествица од пет тонова).

Музика у риму је била под утицајем Грчке. Поред гладијаторске борбе, била је омиљена пантомима уз обавезну пратњу певача и инструменталиста на аулосу.

У Египту је музика била везана за магију и свечане обреде. Музичари у том историјском периоду били су веома цењени и поштовани попут фараонових рођака. Музика у Грчкој је била веома цењена и сматрана је даром богова. Грци су музику делили на добру и лошу. Били су уверени да музика има моћ да утиче на човеково понашање, па чак и да лечи болести. Постоји и мит о Орфеју, који је био најважнији песник и музичар тог времена. Грчка трагедија је важна не само за развој грчке културе него и културе читавог човечанства. Грчка трагедија уједињује тонове/музику, речи, глуму и покрете. Бр. 5: Антоњин Дворжак, Симфонија из Новог

• 3. Потражи на Јутјубу снимак композиције инспирисане музиком античке цивилизације.

• 4. Потражи на интернету мит о Орфеју.

15 • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад • 1. Илустрација слушане композиције • 2. Припрема презентације – (Power Point презентација), пано: Човек у праисторији, Античка цивилизација • Пројектни задатак: Направи емисију, прилог, новински чланак о човеку у праисторији/Кини/ античкој цивилизацији...
света, 3.
1. чОВЕК И МУЗИКа 1.
2.
на интернету како је настала Симфонија из Новог света? Заокружи Напиши У ком темпу је изведена слушана композиција? Којом јачином је изведена композиција? Ко изводи композицију? Запажања о слушаној композицији Споро Гласно Инструменти Умерено Средње Глас Брзо Тихо Инструменти и глас • 5. Анализа слушаног примера антика, пентатоника, нотација A Б В Edukapromo
став
На који начин је композитор дочарао композицију?
Потражи у енциклопедији,
16 • 1. На који начин сазнајемо о музици у праисторији? • 2. Ритуална музика је . • 3. Моћ музике у праисторији представља . • 4. Музика у доба антике је била сматрана . • 5. Музичари су били сматрани фараоновим рођацима у: • а) Египту • б) Кини • в) Грчкој • 6. Које уметности спаја грчка трагедија? • 7. Лествица од пет тонова је . • 8. Пронађи и заокружи уљеза, неприпадајући појам. • а) руке • б) тело • в) к лавир • г) глас ? ! ? Шта сам научио/научила? МУЗИЧКИ КВИЗ 1 (Заокружи тачан одговор.) (Заокружи тачан одговор.) 1. чОВЕК И МУЗИКа Edukapromo
17 МУЗИчКИ ИНСТрУМЕНТИ дувачки инструменти аулос диаулос хроматски диаулос најстарији инструменти тела глас ударачки инструменти руке жичани инструменти МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 2. Шта ћеш учити: Edukapromo

Најстарији инструменти

Ако посматрамо људско тело кроз векове, можемо га сагледати и као најстарији инструмент који је био у функцији музике и музицирања.

руке, као део тела, можда су и прве биле у функцији музике тако што је човек у праисторијској заједници, лупио руком о тело, руком о руку, руком о предмет и тако произвео прве ритмичке звукове.

Да ли је изненађење за човека у праисторији било када је први глас, крик испустио? Остаје само да нагађамо. Свакако је то била прва музика произведена гласом. Од праисторије

18
до античке цивилизације развијао се глас као музички апарат и представљао је тајанствену моћ. 2. МУЗИчКИ ИНСТрУМЕНТИ Бр. 6: Пeрпетум Џезиле, Киша A Б В Знање и разумевање Слушање музике Извођење музике Музичко стваралаштво Ударачки инструменти Човек користећи свој глас, руке и тело као најстарији музички инструмент почео је да користи разне материјале које је могао да пронађе у природи и окружењу, кости, рогове, камење, животињску кожу, шупља стабла, плодове, шкољке... Од ових материјала стварани су и први ударачки инструменти. Ударањем у њих производили су звук. 1. Којом јачином почиње композиција? 2. Обрати пажњу на динамичко нијансирање у композицији. Како је композитор дочарао кишу? руке, тело, глас Edukapromo

2. МУЗИчКИ ИНСТрУМЕНТИ

аулос је дувачки инструмент оријенталног порекла а највише се користио у старој Грчкој. Може да се каже да је претеча* данашње обое*. Аулос је служио за свирање на верским обредима, гозбама, у војсци, био је повезан са богом Дионисом* и сматран је за инструмент страсти.

Претеча – нешто што претходи, претходник Обоа – дрвени дувачки инструмент усавршен у 19. веку

аулос Линк: https://www.youtube.com/watch?v=Bty066C2si4&list=RDBty066C2si4&index=1 лира Мегида, Линк: https://www.youtube.com/watch?v=27opcKxcg1c&list=RDBty066C2si4&index=10 Сумерска сребрна лира, Линк: https://www.youtube.com/watch?v=JU4QRxsZhjg&list=RDBty066C2si4&index=9

? A Б В Edukapromo

Диаулос се са3. Опиши запажања о слушаној композицији.

A Б В

инструмент сличан лири и користила се за солистичке напеве на концертима. Китара је повезивана са богом Аполоном. Оба инструмента доносе звук ведрине и равнотеже.

19 Дувачки инструменти Тон се добија удувавањем ваздуха у цев инструмента. дувачки инструмент, аулос, диаулос, хроматски аулос Жичани инструменти лира је жичани инструмент и тело инструмента је било направљено од корњачине коре. Према грчкој митологији, сам бог Хeрмес* је направио овај инструмент. Лира је била и популарни инструмент за кућно музицирање. Тон се производи окидањем жице прстима. Китара је музички
1. Потражи снимак на интернету. Опиши какав је звук аулуса. Хроматски аулос имао је више могућности, па самим тим мелодија која се изводила била је богатија и раскошнија. стоји од две цеви повезане са једне стране које је свирач истовремено држао у устима. На десном аулосу извођена је мелодија а на левом пратња. 1. Потражи на интернету снимак. Oпиши какав је звук лире. 2. Како се тон добија код лире?

Дионис – грчки бог вина Страст – изузетно јако осећање према некоме или нечему Хермес – гласник богова, заштитник путника, песника и трговаца аполон – бог мушке лепоте, музике, сунца, медицине

1. Илустрација изабране слушане композиције

• 2. Припрема презентације – (Power Point презентација), пано (подела инструмената, ударачки, дувачки инструменти, жичани инструменти)

A Б В • Рад у групама • Рад у пару • Пројектни задатак: Направи емисију, новински прилог о музичким инструментима. 3. Потражи снимак на Јутјубу са најстаријим инструментима. • 4. Анализа слушане композиције

жичани инструменти, лира, китара

Напиши запажања о слушаној композицији.

Направи ударачки инструмент. Опиши како си направио/ направила инструмент.

20
? A Б В
• 1. Који су најстарији инструменти? •
• Штапићи • Руке • Глас ? ! ? Шта сам научио/научила МУЗИЧКИ КВИЗ 2 Напиши који темпо/темпа препознајеш у
Напиши
Напиши
Назив слушане композиције: Композитор: (попуни табелу)
2.
_______________________
2. МУЗИчКИ ИНСТрУМЕНТИ
Тело
Бубањ
слушаној композицији.
коју динамику препознајеш у слушаној композицији.
инструменте које препознајеш.
3.
Китара и лира су
инструменти. Напиши. (Заокружи.)
Edukapromo
21 ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Орфов инструментариј химна Боже правде Свети Сава дечје песме народне песме и игре српска фолклорна традиција фолклорна традиција других народа елементи музичке писмености свирање на Орфовом инструментарију ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 3. Шта ћеш учити: Edukapromo

Елементи музичке писмености

лествица је низ од седам различитих поступно поређаних тонова а осми тон је поновљени први тон за октаву више. Це-дур лествица је основна лествица. Први и последњи тон лествице је тон це (c). до а-мол лествица (природна) молска је паралела Це-дур лествице. Почиње тоном

22
а и завршава се тоном а. а-мол лествица (хармонска) настаје када се седми тон (ступањ), сол (ге), повиси за полустепен и из ге пређе у гис. 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Знање и разумевање Слушање музике Извођење музике Музичко стваралаштво ремифа сол ласи до лaси до ремифа сол ла a a hcdefg лaси до ремифала a a hcdef gis сол Edukapromo

Ноте су одређене не само по висини него и по вредности, односно по дужини трајања.

Бројчани систем помаже у одређивању тонског трајања и дељењу на два дела. Најдужа нотна вредност је цела нота и траје четири откуцаја.

Половина ноте траје два откуцаја, четвртина ноте траје један откуцај и осмина ноте пола откуцаја или цела нота садржи две половине, половина ноте садржи две четвртине, четвртина ноте садржи две осмине итд.

ПАУЗЕ

Пауза је музички знак којим се означава прекид певања или свирања. Свака пауза има своје трајање, подударно нотној вредности.

23 НОТНЕ ВРЕДНОСТИ
A Б В цела нота половина четвртина осмина шеснаестина НОТНЕ ВРЕДНОСТИ цела пауза половина четвртина осмина шеснаестина ПАУЗЕ 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ нотне вредности, паузе Edukapromo

1. У ком темпу је композиција?

2. Каквог је ритмичког тока композиција?

Творац Орфовог инструментарија је немачки композитор Карл Орф. Он je прилагодио музичке класичне и народне инструменте дечјем узрасту. Направио је поделу према звуку, и то на: инструменте са одређеном и неодређеном висином тона. Инструменти са одређеном висином звука могу производити мелодију и пратњу (звончићи, металофон, ксилофон, фрулица). Инструменти са неодређеном висином звука су ритмички (звечке, штапићи, мали бубањ, даире, триангл и чинеле) и служе за давање ритма.

Линк: https://www.youtube.com/watch?v=azPmcq8VVwk

Edukapromo

1. Припрема презентације – (Power Point презентација), пано о инструментима Орфовог инструментарија. • Пројектни задатак: Направи емисију, новински прилог о Орфовом инструментарију.

24 Орфов инструментариј
направљени од дрвета, два обла комада, чија је
Користе се увек у пару, а звук се добија ударом једног о други. Кастањете су направљене од издубљеног комада дрвета које подсећа на шкољку. Везују се тракицом један за други, и око прста свирача. Покретом целе шаке ударају један о други и производе ритмички звук. чинеле су направљене од метала и имају изглед тањира. По средини имају каишеве за држање. Могу се користити у пару или појединачно. Звук
или пластични штапић са лоптицом на врху. Звечке су инструмент крушкастог облика који је испуњен разним зрневљем. Тресењем инструмента добија се звук. Бр. 7: Карл Орф, Четири кратка комада за ксилофон Представљање Орфовог инструментарија,
Ритмичке удараљке Штапићи су
дужина 20 цм.
се добија ударом једне о другу или ако се користи само једна, тон се добија ударом батића о чинелу. Батић је дрвени
ИЗВОЂЕЊЕ
3.
МУЗИКЕ

Мали бубањ (добош) направљен је од ваљка са затегнутом опном од коже или пластике. Звук се добија ударом батића.

Тамбурин (даире) састављен је од металних тањирића који су уграђени у дрвени обруч. При удару прстима или руком, инструмент звецка и даје посебно карактеристичан звук. Триангл је музички инструмент који је направљен од челичне шипке у облику троугла са једним отвореним углом. Звук се добија ударом металног штапића. Додиром инструмента може се прекинути звук, односно треперење, које може да траје доста дуго. Прапорци су инструмент направљен од металних лоптица унутар којих се налази метална куглица. Металне лоптице причвршћене су за кожни или дрвени полукруг који служи за држање. Звук се добија тресењем. Када се прапорци тресу, куглице ударају у зидове лоптица, што ствара звук који подсећа на кас коња. Мелодијски инструменти Звончићи се још називају глокеншпил, што значи свирка звона. Направљени су од металних плочица, различитих дужина и због тога се на овом инструменту добијају тонови различитих тонских висина. Плочице су учвршћене за дрвени рам, а тон се добија ударањем дрвеном палицом. Боја тона је слична као код триангла, само има одређену висину тона од це2 до це4. Металофон

25
је мелодијски инструмент сличан звончићима, али има тамнији и пунији звук. Тон се добија ударом штапића у металну плочицу. Фрула је дрвени дувачки инструмент. Њему је често поверена главна мелодијска линија. Тон се добија удувавањем ваздуха у ваздушну цев инструмента, а затварањем рупица, којих има седам, добија се тон одређене висине. A Б В 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Орфов инструментариј Edukapromo

Химна је врста песме обично у славу Бога, нечег светог или државе. Химна изражава оданост, лојалност, побожност, преданост, приврженост и поштовање. Реч химна потиче од грчке речи химнос, што значи песма, хвалоспев. Државну химну Републике Србије ,,Боже правде“ компоновао је Даворин Јенко на текст Јована Ђорђевића. Први пут је званично изведена 1882. године, када је Србија проглашена краљевином, а Милан Обреновић за српског краља. Химна се изводи на државним, међународним такмичењима и важним догађајима за земљу.

26
Застава Србије
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Edukapromo
Може се изводити на разне начине: са текстом, а капела (певањем без инструменталне пратње), инструментално или вокално-инструментално. Химна
Грб Србије

Свечано

Даворин Јенко

Edukapromo

Боже правде, Ти што спасе од пропасти досад нас, чуј и одсад наше гласе и одсад нам буди спас. Моћном руком води, брани будућности српске брод. Боже спаси, Боже храни српске земље, српски род!

Нек на српско ведро чело Твог не падне гнева гром. Благослови Србу село, поље, њиву, град и дом! Кад наступе борбе дани, к победи му води ход. Боже спаси, Боже храни српске земље, српски род! Сложи српску браћу драгу на свак дичан славан рад, слога биће пораз врагу, а најјачи српству град. Нек на српској блиста грани братске слоге златан плод, Боже спаси, Боже храни српске земље, српски род!

Из мрачнога сину гроба српске славе нови сјај, настало је ново доба. Нову срећу, Боже дај! Отаџбину српску брани петвековне борбе плод, Боже спаси, Боже брани моли Ти се српски род!

27 БОЖЕ ПРАВДЕ
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
28 Даворин
(1835–1914) Динамика – јачина извођења композиције или неког њеног дела f forte (форте) – јако ff fortissimo (фортисимо) – јаче p piano (пијано) – тихо A cappella (a капела) – певање без инструменталне пратње Ознака за први и други завршетак песме. 1. Prima volta (прима волта) – први пут 2. Seсоnda volta (секунда волта) – други пут репетиција – знак за понављање Бр. 8: Даворин Јенко, Боже правде ? A Б В Prima voltaSeconda volta 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 1. Како је изведена химна? Edukapromo
Јенко је рођен у селу Дворје код Крања. Био је најпознатиjи композитор позоришне музике у Србији.

Свечано

Запис: Корнелије Станковић

Благодарна Србијо, пуна си љубави према своме пастиру светитељу Сави.

Цело Српство слави славу свога оца Светог Саву. Појте му, Срби, песму и утројте!

Да се српска сва срца с тобом ујединe, сунце мира, љубави да нам свима сине.

Да живимо сви у слози. Свети Саво, ти помози. Почуј глас свог рода, српскога народа!

Edukapromo

Пет векова Србин је у ропству чамио, Светитеља Саве Име је славио.

Свети Сава Србе воли, И за њих се Богу моли. Појте му, Срби, песму и утројте!

29 ХИМНА СВЕТОМ САВИ
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Свети Сава (световно име Растко, монашко име Сава; рођен око 1175. године у Расу, умро 1236. године у Трнову, у Бугарској) био је најмлађи син српског великог жупана Стефана Немање, светогорски монах, јеромонах и архимандрит Студенице, први архиепископ аутокефалне Српске архиепископије, дипломата, законодавац, књижевник и ходочасник. Сматра се једном од најзначајнијих личности српске историје.

Корнелије Станковић, композитор, пијаниста и хоровођа, рођен је у Будиму. Проучавао је и бележио српску народну и црквену музику која је била само усменом традицијом сачувана. Путујући по Војводини и Србији, бележио је народне мелодије. Међу забележеним песмама налази се и ,,Ускликнимо с љубављу“. Као најстарија српска химна, постала је популарна у народу

30
почетком 19. века и певана је на свим светосавским школским свечаностима. (1831–1865) Бр. 9: Корнелије Станковић, Химна Светом Сави A Б В 1. Који састав изводи химну? 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ химна, прима волта, секунда волта, репетиција Edukapromo

Народне песме и игре

Традиција и музички фолклор су део културе свих народа. Сваки регион има своју културну баштину која је препознатљива по нечему (народна ношња, игра, инструменти, певање...) и повезана са различитим традиционалним

обичајима. На пример, обредне песме се понављају и преносе са генерације на генерацију или како се каже у народу „с колена на колено“ (Коледа, Лазарице, Додоле, Краљице...).

Народна песма из Србије

Једно братовога, друго војновога. Братовога коња мутном водом поји. Војновога коња бистром водом поји. лук који спаја две различите ноте означава да се певају на једном слогу.

31
2.
извођења једне композиције или неког њеног дела mf mezzo forte (мецо форте) – средње јако (ознака за динамику) Allegro • 4. Певање и свирање песме уз ритмичку пратњу 1. Штапићи 2. Маракас Ритмички модели: ПОВЕЛА ЈЕ ЈЕЛА ? A Б В Задатак: • Рад у групама A Б В • 3. Свирање ритмичке пратње 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ темпо, лук Edukapromo
• 1. Свирање песме на металофону •
Певање песме Темпо је брзина извођења композиције. Allegro (алегро) – брзо и весело (ознака за темпо) Динамика – јачина

Игра се отворено коло. Деца се држе за руке доле. Коло се креће улево. Коловођа расплиће и заплиће коло. Прилази играчима с лица, одлази до ,,кеца" (последњег играча у колу) и претпоследњег играча и провлачи се испод њихових подигнутих руку. Када се сви играчи провуку, претпоследњем играчу се лева рука обавија око врата и спушта на раме. Коло се расплиће на исти начин, само сада коловођа прилази играчима с леђа.

Edukapromo

32 КОЛАРИЋУ, ПАНИЋУ • 1. Извођење песме солмизацијом • 2. Извођење песме са текстом • 3. Припрема ритмичке пратње • 4. Осмисли ритмичку пратњу. Изведи песму са ритмичком пратњом. • 5. Свирање песме на музичком инструменту • 6. Свирање песме на металофону • 7. Осмисли музичку игру. Умерено лагано Народна игра из Србије • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Опис
игре:
33 У ЛИВАДИ ПОД ЈАСЕНОМ лигатура је лук који спаја две ноте исте висине. Тачка поред ноте продужава нотну вредност за половину њеног трајања. Allegro (алегро) – брзо, весело ? A Б В A Б В Народна песма из Србије Allegro 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ лигатура, тачка поред ноте Edukapromo

песма из Војводине Allegrеto

1. А и ти ме изневери, невера ме твоја кле, а ти гледаш хладнокрвно где надежда моја мре.

2. Са црвом се црвак пари, голуб има друга свог, а ја тужан без љубави за живота чезнем свог. крешендо, декрешендо

Edukapromo

crescendo (крешендо) – постепено појачавање decrescendo (декрешендо) –постепено утишавање Повисилица jе музички знак који повишава ноту за пола степена. Сваки повишен тон добија наставак is.

34
ТИ ЈЕДИНА
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
A Б В Народна
35 ДЕВОЈАЧКО КОЛО • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад Народна песма из Србије Allegro 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ • 1. Извођење песме са текстом • 2. Извођење песме са ритмичком пратњом • • • • • • • 3. Свирање песме на металофону • 4. Осмисли музичку игру. Edukapromo
36 Шта је најважније од онога што си научио/научила из области Извођење музике? Покушај да направиш своју мапу ума користећи издвојене појмове. ? ! ? Шта сам научио/научила 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Edukapromo
37 Дечје песме НОВОГОДИШЊА ПЕСМА Непотпун такт на почетку песме једнак јединици бројања или већи од ње зове се предтакт. Бр. 10: Ненад Бајић Бајоне, Срећна Нова свој деци света A Б В Брже Петер Ступел 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 1. У ком је темпу песма? 2. Како је дочарана новогодишња атмосфера у песми? предтакт Edukapromo

Песма из Италије Allegretto

Edukapromo

Италија је земља веома позната по култури, уметности, музици, архитектури и моди. Из Италије потичу изузетни уметници – Леонардо да Винчи, Ботичели, Рафаело, Микеланђело, из света музике – Антонио Вивалди, Ђакомо Пучини, Ђоакино Росини, Ђузепе Верди, као и познати оперски певачи – Лучано Павароти, Андреа Бочели, света моде – Валентино, Версаче, Гучи, Роберто Кавали, света филма – Софија Лорен итд.

Фонтана ди Треви, Рим, Италија

Узмах је кратки део на почетку песме. Када песма почне непотпуним тактом, и то нотом мањом од јединице бројања, то је узмах.

Дечје песме су песме наменски компоноване за децу. A

дечја песма, узмах

38
ЗИМЕ ВИШЕ
САД
НЕМА
Б В
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
39 ПРОЛЕЋЕ У ШУМИ Andantino (андантино) је ознака за темпо и означава да се пева или свира мало брже од умерено лаганог темпа (andante). Andantino ? A Б В A Б В Песма из Финске 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ аndantino (андантино) Edukapromo

Филм Моје песме, моји снови из 1965. заснован је на истинитој животној причи породице Трап. Џулија Ендруз игра улогу Марије, часне сестре у аустријској опатији, која постаје гувернанта у

• Свирај обојене тонове у нотном тексту.

– начин именовања тонова

кући удовца, поморског капетана Трапа са седморо деце. Марија у дом Трапових уноси нову енергију и љубав према животу и музици. солмизација

40
СОЛМИЗАЦИЈА
Солмизација
? A Б В
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
A Б В Ричард Роџерс Весело
Edukapromo
41 љубав D. C. al Fine (да капо ал фине) – поново од почетка до краја Fine (фине) – крај НЕК СВУД ЉУБАВ СЈА Свечано Песма из Белгије ? A Б В A Б В 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 2. Због ње ћу бити витез чак, што руши бедем јак, између
јер
миран сан и
Edukapromo
људи.
љубав пружа
рађа лепши дан, ствара бољи свет.

Мoderato Милоје Милојевић

2. Kрај потока хлађаног, сред вечерњег мира, у фрулицу пастир млади, док миришу виногради, у фрулицу пастир млади свира.

Edukapromo

3. И славуја одасвуд песмица се јави, док на земљу мрак се свија, поветарац док ћарлија, док на земљу мрак се свија плави.

42 НА ЛИВАДИ
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ

Милоје Милојевић је српски композитор, диригент, музиколог и музички педагог. Био је значајан организатор музичког живота у Београду између два светска рата. Научио је много од свог учитеља, Стевана Мокрањца, али је отишао корак даље у приближавању српске музике европској. Најважније композиције су му хорске, а компоновао је и клавирску музику.

Рад у групама

Рад у пару

Индивидуални рад

Осмисли музичку игру.

Edukapromo

(1884–1946)

moderato (модерато), музиколог

43
? A Б В A Б В • 1.
• 2.
3.
• 4.
Мoderato (модерато) – умерено Музиколог – професионалац који се научно бави проучавањем музике различитих векова
Извођење песме са текстом
Извођење песме са ритмичком пратњом •
Свирање песме на металофону
3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
44 ОГЛАС Песма која иза виолинског кључа нема предзнаке, а завршава се тоном а, у тоналитету је а-мола. Природна a-мол лествица Andantino Дејан Деспић c1 d1 e1 f1 g1 a1 ah 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Edukapromo
45 ВЕВЕРИЦА • 1. Изговори бројалицу са текстом. • 2. Изговори бројалицу са текстом уз ритмичку пратњу на штапићима. Бр. 11: Константин Бабић, Веверица шеснаестина A Б В • Рад у групама • Рад у пару Константин Бабић је рођен у Београду, био је српски композитор, професор Факултета музичке уметности у Београду. Написао је многобројне композиције за децу, а компоновао је и сценску и филмску музику. Добитник је многобројних награда (Стеван Мокрањац, Награде ЈРТ-а, Плакета Скупштине града Београда...). (1927–2009) 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ 1. Како је изведена песма Веверица? 2. У ком темпу је изведена? Edukapromo

Moderato

46 Константин Бабић Ве, ве, веверица није тица а није ни слон, а није ни слон. Зуб, зуб, зубићима може гристи и најтврђи ђон. За лешником, чим га спази, свуд се вере, баш јој треба чим их скупља ко кликере. Ве, ве, веверица није тица а није ни слон, а није ни слон.
Направи листу омиљених песама. ? ! ? Шта сам научио/научила Напиши. ВЕВЕРИЦА 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Edukapromo

Од рода се поломила, Од рода се поломила. Нема вишњу кој да бере, Нема вишњу кој да бере. Само момче и девојче, Само момче и девојче. Дај девојко, једно око! Дај девојко, једно око! Она била милостива, Она била милостива.

47
И на
И
Па му
Па му
обадва. Свирање на Орфовим инструментима ВИШЊИЧИЦА РОД РОДИЛА • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад Свирање на металофону Народна песма из Србије Allegro 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Edukapromo
срцу жалостива,
на срцу жалостива.
даде и обадва,
даде и
48 • 1. Анализа нотног текста • 2. Анализа текста песме • 3. Извођење песме парлато • 4. Извођење песме солмизацијом • 5. Извођење песме са текстом • 6. Припрема ритмичке пратње • 7. Извођење песме са ритмичком пратњом • 8. Свирање песме на металофону • 9. Изабери инструмент и осмисли ритмичку пратњу. Анализа песме: Назив песме Композитор песме ТемпоДинамика Такт ДИВНА, ДИВНА Allegretto (алегрето) – умерено брзо, лако, грациозно али не тако брзо као allegro ? A Б В Народна песма из Србије Allegro 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Edukapromo
49 ДЕД ПОИГРАЈ, МЕДО 2. Како баба меси, Деде поиграј! Дај, дири, дај, дири, ... • Рад у групама • Рад у пару • 1. Извођење песме певањем • 2. Извођење ритмичке пратње ритмичка пратња A Б В 1. модел 2. модел 3. модел Народна песма из Србије Allegro 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ Edukapromo

• Andantino умерено

• аllegro умерено брзо, лако грациозно не тако брзо као allegro

• 7. Напиши шта значе следеће ознаке у нотном тексту.

• D. C. al Fine (да капо ал фине) –

• Fine (фине) –

• 8. Које нотне вредности знаш? Напиши.

• 9. Шта су паузе?

• Паузе су Напиши.

50 • 1. Шта је лествица? Напиши. • 2. Повежи ноте солмизацијом и абецедом. • C------------ ДО • E РЕ • G МИ • H ФА • D СОЛ • F ЛА • A СИ • 3. Молска лествица може да буде Напиши. • 4. Заокружи уљеза. • mf • p • allegro • f • 5. Напиши ознаку за крешендо и декрешендо / (Напиши како се још обележава крешендо и декрешендо у нотном тексту.) •
6. Повежи ознаку за темпо са њеним значењем.
Allegretto брзо, весело
Мoderato мало брже од умерено лаганог темпа andante
МУЗИЧКИ
3 ? ! ? Шта сам научио/научила 3. ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ
КВИЗ
Edukapromo
51 С лУШаЊЕ МУЗИКЕ 4. романтизам савремени барок класицизам романтизам ХХ век домаћи композитори страни композитори СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ Вокална, инструментална и вокално-инструментална музика Шта ћеш учити: Edukapromo

Бр.

них песама обрађених за хор. Оне су још увек важна дела у хорској музици Србије. Мокрањчев рад на духовној музици такође је значајан. Његова композиторска зрелост показује се у Литургији Светог Јована Златоустог и у Опелу. Фестивал ,,Мокрањчеви дани“ сваке године се одржава у његовом родном граду, Неготину. То је најстарији српски фестивал хорске музике, на коме се негује музика какву је Мокрањац стварао.

52 Домаћи композитори Како у свету, тако је и музика у Србији имала свој развој. На тлу Србије, као и у другим културама развијала се духовна и световна музика. Духовна музика је музика наменски стварана за потребе цркве, а световна музика, народна, присутна је у свакодневном животу човека. СТЕВАН СТОЈАНОВИЋ МОКРАЊАЦ Стеван Стојановић Мокрањац је најзначајнији српски композитор. Рођен је у Неготину. Био је истакнути члан Београдског певачког друштва, радио је као диригент и као наставник певања у Првој
оснивач
Мокрањац је
Значајан
(1856–1914) 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ
12: Стеван Стојановић Мокрањац, Пета руковет Знање и разумевање Слушање музике Извођење музике Музичко стваралаштво ВОКАЛНА МУЗИКА, ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА И ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА 1.
препознајеш у
2.
и темпо препознајеш у
3.
београдској гимназији, из Србије, и то: А што си се Јано, Коња седлаш, Повела је Јела, Мој се драги на пут спрема, Леле Стано мори, Ој загором, Ој, девојко, Вишњичица род родила и Ајде мори момичето.
је прве српске музичке школе.
хорски композитор.
је
за стварање српске националне музике. Најзначајније су његове руковети, написао их je 15. Руковет је сплет народ-
Које гласове
слушаној композицији?
Коју динамику
песмама?
Колико различитих песама чујеш у Петој руковети? Пета руковет зове се ,,Из моје домовине“ јер је заснована на десет песама
Edukapromo
53 ХОР Хор означава групу певача. Према гласовима који певају у хору, разликујемо следеће врсте хорова: руковет, хор, вокална музика A Б В први глас сопран алт тенор баритон бас други глас трећи глас алт тенор бас сопран женски мушки дечји ХОР мешовити 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ Вокална музика се изводи гласом, певањем без инструменталне пратње. Edukapromo

(1883–1970)

Петар Коњовић је српски композитор класичне музике. Велики утицај на његов композиторски опус оставило је стваралаштво Мокрањца. Музичко образовање стиче у Прагу. Слушајући и гледајући представе познатих композитора (као што су Беджих Сметана, Николај Римски Корсаков, Рихард Вагнер, Јохан Штраус)

продубљује своје образовање. Као композитор показује велику наклоност према певању. Вокалној музици посвећује већи део свог музичког опуса (соло песме, хорска дела, опере...).

54 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ ПЕТАР КОЊОВИЋ
Вокална музика – музика која се изводи гласом Опера – музичко-сценско вокално-инструментално дело Соло песма – музички облик компонован за соло глас уз пратњу инструмента Опус – целокупно стваралаштво једног композитора, писца, уметника Велика чочечка игра је део из опере Коштана. Састоји се од ефектно обрађених напева из врањског краја. ? A Б В опера A Б В • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад 1. Опиши којим музичким средствима је композитор дочарао чочечку игру? 2. Које инструменте препознајеш? Бр. 13: Петар Коњовић, опера Коштана, Велика чочечка игра Edukapromo

пе-

55 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ МАРКО ТАЈЧЕВИЋ Омот плоче Четири духовна стиха Бр. 14: МаркоТајчевић, Балканске игре, Друга Балканска игра • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад 1. Илуструј слушану композицију. 2. На ком инструменту је изведена композиција? 3. У ком је темпу композиција? 4. Каквог је карактера композиција? 5. Опиши каквог је ритмичког тока композиција. 6. По чему су сличне Балканске игре и Пета руковет? Пројектни задатак: Направи емисију/прилог о композитору. Циклус Седам балканских игара је познато дело које се изводи широм света. То је оригинална клавирска композиција заснована на фолклорнoм и мелодијско-ритмичком материјалу који је сам композитор компоновао. Марко
(1900–1984) A Б В клавирска
Edukapromo
Тајчевић, рођен у Осијеку, српски композитор, диригент,
дагог и музички критичар. Студирао је у Загребу, Прагу и Бечу. Живео је и радио у Београду и Загребу. Радио је као професор у многим музичким школама, а касније на Музичкој академији у Београду. Његово најпознатије дело је Седам балканских игара. Објавио је и неколико уџбеника из теорије музике, контрапункта и хармоније.
композиција

Бр. 15: Стеван Христић, балет Охридска легенда, Грлица

ком темпу је изведена композиција? 2. Којим музичким средствима је композитор дочарао грлицу? Направи листу асоцијација на слушани пример. Размисли о томе шта још, поред музике, има важну улогу у балету.

Стеван Христић своје музичко знање стицао је на различитим странама света. Учио је музику код Мокрањца, а онда одлази у Лајпциг, Рим, Москву, Париз. Учи композицију и дириговање. Стеван Христић је основао и водио Београдску филхармонију, у којој и данас раде познати и истакнути диригенти. Са оснивањем Музичке академије, постаје њен професор. (1885–1958)

Важно место у стваралаштву Стевана Христића заузимају музичко-сценска дела. Најпознатија дела су му Опело у бе-молу и балет Охридска легенда. Пред премијеру балета Охридска легенда Стеван Христић је изјавио:

Edukapromo

,,Гледао сам, пре свега, да ово дело напишем тако да буде јасно. Шира публика да га разуме, што снажније на њу да утиче а да техничка обрада задовољи десет-петнаест стручњака што ће бити тамо...“

56 балет A Б В легенда – прича о необичном догађају ? A Б В Балет је музичко-сценско инструментално дело, настало на француском двору. Изводи се играњем, покретом, мимиком и глумом, уз пратњу оркестра. Поштанска марка Сцена из балета Плакат за концерт 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ СТЕВАН ХРИСТИЋ
у
1. У
• Рад
групама • Рад у пару • Индивидуални рад

ма диригентима у Европи и прва жена која је дириговала Симфонијским оркестром Радио Прага. Компоновала Бр. 16: Љубица Марић, Бранково коло

Љубица Марић је прва жена међу српским композиторима. Композицију је учила код Јосипа Славенског и Милоја Милојевића. Наставила је студије у Прагу код чувеног композитора Јозефа

Сука. Поред студија композиције, завршила је и студије дириговања

клавир, камерне 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад 1. На који начин је композитор Љубица Марић дочарала коло? 2. Која је сличност са композицијом Балканска игра? Поштанска марка Концерт поводом стогодишњице рођења Љубице Марић Омот ЦД-а

Edukapromo

57 ЉУБИЦА МАРИЋ
је за хор,
у Прагу. Била је међу првим женаансамбле. (1909–2003)

Уџбеник ,,Школа за гитару“ у девет томова стандардно је дело из ове области.

Јован Јовичић је гитариста, композитор и професор физике на Београдском универзитету. Као гитариста изванредне технике и префињеног музицирања, завршио је студије код чувеног шпанског гитаристе Андреса Сеговије. Дела која је компоновао посветио је гитари, инструменту који је добро познавао. За интерпретацију је добијао више награда. Као педагог, допринео је увођењу предмета гитаре у музичким школама широм Србије.

инструмент. Звук се постиже окидањем жица прстима или трзалицом. Постоје класична гитара, акустична гитара, електрична гитара, електрична бас и акустична бас гитара.

58 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ У Војвођанској свити, Јован Јовичић обрадио је четири народне песме из Војводине: Јесен стиже, Ти једина, Милкина кућа и Сремско тамбурашко коло. Композитор је у овом делу користио изузетне техничке могућности и сваку строфу доноси на други начин. Гитара је жичани
ЈОВАН ЈОВИЧИЋ
(1926–2013) Свита – композиција из више делова ? A Б В гитара, свита A Б В Бр. 17: Јован Јовичић, Војвођанска свита • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад 1. На ком инструменту је изведена композиција? Нацртај музички инструмент. 2. Коју песму препознајеш у Војвођанској свити? Edukapromo

Бора Дугић је српски музичар. Као солиста фрулаш снимио је десетак плоча и касета. Члан је Великог народног оркестра Радио-телевизије Београд. Дугић је био посебан гост у победничком наступу Јелене Томашевић на Беовизији 2008. године са етно-баладом Оро. Добитник је Ордена Светог Саве другог степена, који додељује Српска православна црква. Фрула је дувачки инструмент који се прави од једног комада дрвета. Састоји се од клина (писак, стоплина) којим је затворен отвор (усна, лабијум, гласних жица, рупа или дуока) дрвене цеви. Уздужне цеви су рупице за промену висине тона. Има шест рупица, помоћу којих се може добити седам

59
БОРА ДУГИЋ
тонова, најчешће дурске лествице. У Србији, Босни и Херцеговини, Хрватској и Македонији овај инструмент је широко распрострањен. (1949) Фрула Бр. 18: Бора Дугић, Чаробна фрула, Игра скакавaца A Б В • Рад у групама 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ 1. Који састав изводи композицију? 2. У ком је темпу је изведена композиција? 3. Који инструмент је доминантан? 4. Каквог је карактера композиција? 5. Опиши каквог је ритмичког тока композиција. Бр. 19: Бора Дугић,
композитор користио? 4. На ком инструменту је изведена водећа
Пројектни
емисију, прилог о
Вокално-инструментална музика изводи се гласом и инструментом/инструментима. фрула, вокално-инструментална музика Edukapromo
различитих
Месечина 1. Каквог је карактера композиција? 2. Како је композитор дочарао месечину? 3. Коју динамику и темпо је
мелодија?
задатак: Направи
композитору.

ВЕРА Плакат за представу Миланковић у Мадленијануму

Сцене из представе Миланковић Бр. 20: Вера Миланковић, Сењачка рапсодија ? ! ? Шта сам научио/научила • Рад у групама • Рад у пару

МИЛАНКОВИЋ Вера Миланковић је рођена у Лондону, 1953. године. Редован је професор Факултета музичке уметности у Београду. Активан је композитор и пијаниста на свим медијима, фестивалима, концертима, позоришту. Оснивач је међународног Педагошког форума сценских уметности. Добитница је Златног беочуга 2008. и Музика класика 2014. године 1. Које инструменте препознајеш у композицији? 2. На ком инструменту је изведена главна мелодија? 3. Каква је мелодија у композицији? Edukapromo

примењену музику.

60 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ
Осмисли пет питања из области о домаћим композиторима. Осмисли мапу ума. Напиши одговоре. за
Ауторско вече композиторке Вере Миланковић (1953)

Edukapromo

Вивалди је рођен у Венецији. Био је признат као најважнији представник барокних инструменталних дела, које је усавршио и популарисао. Био је најзначајнији композитор барокне музике поред Јохана Себастијана Баха и Георга Фридриха Хендла. Један је од најбољих виолиниста свог времена. Његово најпознатије дело је Четири годишња доба, у којем је савршено осликао детаље из природе.

61
ВИВАЛДИ (1678–1741) Бр. 21: Антонио Вивалди,
Бр. 22: Антонио
I став 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ 1. Како је композитор дочарао јесен? 2. Која музичка средства је користио? 1. Како је композитор дочарао зиму? 2. Која музичка средства је
Четири годишња доба, школа из Сан Теодора антонио
Страни композитори Композитори који су стварали у периоду барока Барок је уметнички стил из XVII века и прве половине XVIII века. То је период велике раскоши у китњастим фасадама, декорацијама, богатој, раскошној гардероби. У музици настаје велики број нових облика и музичких инструмената. АНТОНИО
Четири годишња доба – Јесен
Вивалди, Четири годишња доба – Зима,
користио? Опиши.

Жан Филип рамо је рођен у Дижону. Један је од најзначајних француских композитора у периоду барока. Мајстор на чембалу и оргуљама, композитор клавирских минијатура и опера. Његова прва опера је Хиполит и Ариције, а опера са балетом је

Галантна Индија. Године 1745. био је постављен за краљевског оркестарског композитора. Био је тајанствена и повучена личност, а након смрти поштован и цењен.

62 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ ЖАН
РАМО
ФИЛИП
(1683–1764)
чембало – музички инструмент са диркама, претеча клавира Клавирска минијатура – композиција писана за клавир барок, инструментална дела Бр. 23: Жан Филип Рамо, Хиполит и Ариције: Лов Бр. 24: Жан Филип Рамо, Ноћ ? A Б В A Б В • Рад у пару 1. Опиши како је композитор дочарао лов. 1. Који састав изводи композицију Ноћ? 2. Пронађи композицију на Јутјубу и погледај у ком филму је изведена композиција Ноћ. Сцена из опере Хиполит и Ариције Edukapromo

Јозеф Хајдн је рођен у аустријском селу Рорау. Као мали, иако не потиче из музичке породице, показивао је велику музикалност. Учио је чембало, виолину и клавир. Био је члан дечјег хора у Бечкој катедрали Свети Стефан. Касније, као диригент дворског оркестра и композитор, радио је у служби код мађарског кнеза Естерхазија.

Хајдн је дао неизмерно богат и разноврстан опус стваралаштва, тежио је ка стварању инструменталне музике (гудачки квартети, симфоније, клавирски концерти), компоновао је и ораторијуме, опере, мисе, кантате. Велики значај и развој дао је клавирској сонати и симфонији. Био је Моцартов пријатељ и учитељ. Умро је у Бечу 1809. године.

Хајдн, Моцарт и Бетовен

63
4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ (1732–1809)
Бр.
Хајдн, „Коњаник”, Гудачки квартет, ге-мол, оп. 74, бр. 3, III став • Рад у групама • Рад у пару 1. У ком је темпу композиција? 2. Илуструј слушану композицију. 3. На који је начин композитор дочарао коњаника? 4. Осмисли причу инспирисан/а
Композитори који су стварали у периоду класицизма Музика у периоду класицизма
обухвата
Јозеф Хајдн диригује гудачким квартетом Edukapromo
ЈОЗЕФ ХАЈДН
25: Јозеф
слушаном композицијом.
временски
другу половину 18. и почетак 19. века. То је период бурних друштвених промена и промена улоге уметности у друштву. Најзначајнији композитори периода класицизма су Јозеф Хајдн, Волфганг Амадеус Моцарт и Лудвиг ван Бетовен. Они су живели и стварали у Бечу.

Рад у групама

Рад у пару

Волфганг амадеус Моцарт рођен

је у Салцбургу, 1756. године, у породици музичара. Нотама се служио и пре него што је знао да чита слова. Са три године свирао је на чембалу (претеча клавира). Подједнако добро је свирао клавир и виолину. Као дете путовао је по Европи са својим оцем и наступао. Сви већи музички центри знали су за њега

Бр. 26: Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика, I став Бр. 27: Волфганг Амадеус Моцарт, Мала ноћна музика, III став Edukapromo

плеше ситним, префињеним, грациозним покретима. Плесало се у пару али се партнери нису додиривали, плесали су свако за себе, један наспрам другог. Начин на који су плесали ограничавао је и начин одевања, које је тада било раскошно.

тако да су га звали чудом од детета. Компоновао је Малу ноћну музику за гудачки квинтет, мада се врло често може изводити и са гудачким оркестром. Састоји се од четири дела. У инструменталној музици делови се зову ставови. Обично су први и последњи став у бржем темпу, а други и трећи изводе се умереним темпом.

64 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ (1756–1791) ВОЛФГАНГ АМАДЕУС МОЦАРТ
Менует је стара француска игра у троделном такту, настала у 17. веку. На двору Луја XIV менует је био ,,краљица плеса“. Менует је такозвани мали корак, јер се
A Б В •
• Осмисли покрет, кореографију за слушану композицију. класицизам, менует, став 1. У ком је темпу композиција? 2. Коју динамику препознајеш у слушаној композицији? 3. Да ли препознајеш на којим инструментима је изведена композиција? Сцена из филма Амадеус режисера Милоша Формана

лудвиг ван Бетовен рођен је у Бону. Музику је учио код Моцарта у Бечу. Компоновао је и давао часове клавира деци из отмених породица. Веома рано Бетовена је задесила велика несрећа – у двадесет шестој години осетио је прве знаке губитка слуха. Живот је провео усамљено, окренут свом стварању и са мало људи је до краја живота разговарао преко писама. Умро је несрећан и усамљен. Његова сахрана је била величанствена и дуго ју је памтио цео Беч.

(Allegro molto moto) Трећи

Компоновао је девет симфонија. У деветој симфонији уводи хор и солисте. Бетовен о себи каже:

,,Знаност и уметност уздижу човекову вредност.“

,,Радије напишем 10 000 нота него једно једино слово.“

,,Од детињства била ми је највећа радост и срећа да радим за добробит других.“

(Allegro ma non troppo)

скуп сељака (Allegro) Четврти став – невреме, олуја (Allegro) Финални, пети став – песма пастира, срећан и захвалан после олује (Allegretto)

Бр. 28: Лудвиг ван Бетовен, Соната у ге-дуру, oп. 49, II став Бр. 29: Лудвиг ван Бетовен, Шеста симфонија, Пасторална, I став класична симфонија

(скерцо)

65 ЛУДВИГ ВАН БЕТОВЕН
(1770–1827)
Симфонија је музички облик компонован за оркестар. Најчешће је вишеставачна, мада постоје и једноставачне симфоније. Од свог настанка доживела је многе промене. Кратак садржај симфоније: Шеста симфонија је посвећена природи. Бетовен је хтео да опише стање душе које настаје када природа на њу делује. Први став – буђење радосних
осећања при доласку у природу
Други став – призор на потоку
став
– весели
A Б В 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ 1. Која је разлика између ове две композиције које си слушао/слушала? 2. У ком темпу је изведена композиција? Фотографија Бетовена док изводи једно од својих дела на клавиру Edukapromo

обухвата период 19. века. Током романтизма повезују се различите уметности и постаје актуелна програмска музика којом се описује природа, личност, историјски догађај, неко дело...

БЕДЖИХ СМЕТАНА

Беджих Сметана је чешки композитор, живео је и стварао у време када се чешки народ борио за стварање националне музике и уметности уопште. Сметана у својим делима описује живот чешког народа, музички слика природу своје земље и користи мотиве из чешке народне музике. Ово се

односи на циклус оркестарске композиције Моја домовина, из којег је најпознатија Влтава. (1824–1884) Влтава је други део оркестарског циклуса Моја домовина, који се састоји од шест самосталних

66 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ Композитори који су стварали у периоду романтизма романтизам
широм
природу своје домовине, кроз коју протиче река Влтава. На пример, помоћу бубња и чинела дочарао је падање воде са велике висине и разбијење таласа о стене. Програмска музика Запитаћете се шта значи програмска музика. То је музика којом композитор покушава да ослика, прикаже неки догађај из природе, друштва, мисао или неку личност. програмска музика, романтизам Бр. 30: Беджих Сметана, Из моје домовине, Влтава A Б В 1. Како је изведена композиција? 2. Опиши како је композитор дочарао Влтаву? Која музичка средства је користио? Потпис композитораEdukapromo
целина (Вишехрад, Влтава, Шарка, Из чешких лугова и гајева, Табор и Бланик). Од свих шест, Влтава је најпопуларнија композиција, она је стекла велику популарност
света. Сметана је дочарао

антоњин Дворжак је рођен у породици месара. Од малих ногу музика му је била важна, па је тако са сеоским учитељем учио да свира виолину. Одлази у Праг са шеснаест година да студира музику. Јоханес Брамс, значајан композитор после Бетовена, уочио је таленат младог музичара и помогао му да његова

слава непрекидно расте. Био је професор на Прашком конзерваторијуму, а касније диригент и руководилац Њујоршког конзерваторијума. Живећи у Америци, Дворжак је користио фолклор Афроамериканаца и Индијанаца у својим композицијама.

Хумореска је музички комад шаљивог расположења. Хумореска композитора Антоњина Дворжака доказује да понекад, код романтичара, назив композиције и не мора да одговара њеном карактеру. Ова

67 АНТОЊИН ДВОРЖАК
композиција је стекла велику популарност широм света и извођена је у различитим аранжманима. Породична фотографија Потпис композитора (1841–1904 ) Бр. 31: Антоњин Дворжак, Хумореска A Б В хумореска 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ 1. Коју динамику чујеш у композицији? 2. Да ли препознајеш који инструмент изводи главну мелодију? 3. Каквог је карактера композиција? Edukapromo

Mодест Петрович Мусоргски је руски композитор. Био је официр који је напустио војну службу да би се бавио музиком. Његова најзначајнија дела су опера Борис Годунов и циклус соло песама Дечја соба и свита

за клавир Слике са изложбе. Са својим оригиналним музичким језиком отишао је далеко испред савременика и утицао је на импресионисте и композиторе словенских земаља.

Слике са изложбе Мусорски је написао у облику клавирске свите од десет делова. Променада, која повезује ,,музичке слике” у целину, представља посетиоца изложбе који шета од слике до слике. (1839–1881)

68 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ МОДЕСТ МУСОРГСКИ
Слике са изложбе, Променада музичке слике A Б В • Рад у групама • Рад у пару 1. У ком је темпу композиција? 2. Коју динамику препознајеш у композицији? 3. На који je начин композитор дочарао променаду? Променада – шетња ? A Б В Једна од десет слика из дела „Слике са изложбе” композитора Модеста Мусоргског На слици је представљен сам Хартман како испитује Париске катакомбе под светлошћу фењера. Edukapromo
Бр. 32: Модест Мусоргски,

окружен троловима. 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ 1. Којом динамиком почиње композиција? 2. Каквог је карактера композиција? 3. Напиши причу инспирисан(а) слушаном композицијом. Edukapromo

љуте тролове,

Његово најпознатије музичко дело је сценска музика за драму Пер Гинт Хенрика Ибзена. Под утицајем Менделсона, компоновао је Концерт за клавир и оркестар у а-молу и циклус композиција за клавир Лирске свите. Бр. 33: Eдвард Григ, Пер Гинт, Буђење пролећа ? A Б В A Б В

бежи са планине. лирске свите су клавирске минијатуре које описују природу и ликове из бајке. Буђење пролећа је

69 ЕДВАРД ГРИГ
(1843–1907) Музеј Грига у Тролдхаугену Споменик Григу у Бергену Григ како свира клавир, 1900. година Пер Гинт је музика за драму у којој су авантуре хероја Пер Гинта повезане са отмицом младе са венчања. Љути гости га јуре, он пада, ударајући главом о стену. Буди се на планини,
Музика представља
који га плаше. Завршна музика представља Пер Гинта који
Eдвард Григ је норвешки композитор, пијаниста и диригент из Бергена, који потиче из музичке породице. Прво музичко образовање добио је од своје мајке. Оснивач је норвешке националне школе, чија дела се темеље на традицијама европске музичке културе. комад нежног карактера, слушајући га доживљавамо лепоту буђења природе у пролеће. Свита је инструментална композиција која се састоји из више ставова. Ставови су игре различитог карактера. Трол – застрашујуће биће човеколике расе из нордијске митологије концерт, лирска свита, свита, драма

Музика у ХХ веку настаје у новом духу и темпу живота. Упоредо са њима настају различити музички стилови.

АРАМ ХАЧАТУРИЈАН

арам Хачатуријан је савремени совjетско-јерменски композитор и диригент. Прославио се балетима Гајана и Спартак (део из другог става коришћен је у филму Ледено доба, Отопљавање), виолинским и клавирским концертима, једним од најлепших у савременој концертној литератури.

Компоновао је и државну химну Јерменске ССР, чија ће

70 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ
Композитори који су стварали у ХХ веку
Спартак је
прати јунаштво Спартака против Римљана, познато као Спартаков устанак. Слике из балета Спартак (1903–1978) Бр. 34: Арам Хачатуријан, Спартакус, Лагано A Б В балет 1. У ком темпу је изведена композиција? 2. Како је изведена композиција? Edukapromo
мелодија постати државна химна Јерменије.
балет Арама Хачатуријана. Садржај овог балета

Хауард Шор је канадски композитор и познат је као композитор музике за филм. Написао је музику за преко 80 филмова. Компоновао је музику за филмску трилогију Господар прстенова, за коју је освојио три престижне

филмске награде Оскар. Добитник је два Златна глобуса и четири награде Греми. Осим филмске музике, компоновао је и неколико концерата и оперу Мува.

чаробњаци, ратници, пријатељство, похлепа, доброта, моћ, то су само делићи богатог живописног романа. Филм је заснован

71 ХАУАРД ШОР
Господар прстенова је најпознатији роман у 20. веку, по коме је снимљен истоимени филм. Филм је обележен највећом гледаношћу, зарадом и укупним бројем Оскара – укупно 17, што је рекорд у историји филма када су у питању филмске трилогије. Хобити, виле, орци, уклете шуме,
на легендама и бајковитости сличној оној из народних прича. (1946) Бр. 35: Хауард Шор, Господар прстенова, Звук Округа A Б В музика на филму 4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ • Рад у групама • Рад у пару 1. Илуструј слушану композицију. 2. Опиши којим је музичким средствима композитор дочарао део атмосфере у филму. 3. Погледај део филма без звука, а затим са звуком и опиши своја запажања. Слике из филма „Господар прстенова” Edukapromo

1. Који српски композитор је компоновао руковети? (Заокружи.) а) Стеван Христић б) Стеван Стојановић Мокрањац в) Вера Миланковић 2. Пронађи уљеза (неприпадајући појам). а) тенор б) алт в) сопран г) алегро д) бас 3. Допуни имена три српска композитора. а) Ј __ __ __ Н Ј __ __ __ __ __ Ћ б) П __ __ __ __ К __ __ __ __ __ __ ц) Љ __ __ __ __ __ М __ __ __ __ 4. Вокална музика је Напиши. 5. Менует је Напиши.

6. Пронађи и заокружи уљеза: а) Антонио Вивалди б) Бора Дугић в) Жан Филип Рамо

Edukapromo

7. Који композитори су представници класицизма? Напиши.

8. Програмска музика је Напиши.

9. Музичко инструментално-сценско дело које је настало на француском двору је Напиши. 10. Музику за филм Господар прстенова компоновао је: а) Волфганг Амадеус Моцарт б) Едвард Григ в) Хауард Шор

72
? ! ?
4. С лУШаЊЕ МУЗИКЕ
Шта сам научио/научила МУЗИЧКИ КВИЗ 4
73 МУЗИчКО СТВаралаШТВО 5. 6. Компоновање мелодије на задати текст 7. Осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката 8. Израда музичких инструмената 9. Музичкоистраживачки рад и креативна употреба мултимедија 10. Осмишљавање музичког квиза 1. Састављање ритмичке вежбе, мелодије 2. Музичка питања и одговори 3. Допуњалка 4. Осмишљавање музичке пратње 5. Осмишљавање покрета и драматизације, игра са певањем СТВАРАЛАШТВО Шта ћеш учити: Edukapromo
74 5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО
1. Састављање ритмичке вежбе, мелодије • Рад у групама • Рад у пару
Састави ритмичку вежбу од понуђених ритмичких мотива. Састави мелодијску вежбу од понуђених мелодијских мотива. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Знање и разумевање Слушање музике Извођење музике Музичко стваралаштво Edukapromo

• Ученик поставља питање певајући, други ученик певајући одговара.

• Ученици у групи један другом постављају питања и одговарају на њих.

75
одговор на
мелодијско питање.
3. Oсмис ли ритмичко питање/одговор.
4. Осмисли мелодијско питање/одговор.
Музичка питања и одговори
• Осмисли
задато
2.
3. Допуњалка • 1. Допуни ритмички пример. *Једна група треба да осмисли питање, друга група одговор. Могу се и усмено изводити. • Рад у групама • Рад у пару • Рад у групама • Рад у пару • Осмисли одговор на постављено ритмичко питање на ритмичком инструменту. • Осмисли музичко питање. • 2. Допуни мелодијски пример. 5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО Edukapromo
76 4. Осмишљавање музичке пратње СВЕ ЈЕ ПОШЛО НАОПАЧКЕ Миодраг Илић Бели • Осмисли ритмичку пратњу за даире, мали бубањ. • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад 5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО Andante Све је пошло стрмоглавце за птице и цвеће, кад је сунце одустало на кров да нам слеће, као да је жуто, љуто, као да нас неће. Edukapromo
77 ЖУТА КУЋА Народна песма из Србије • Осмисли ритмичку пратњу за штапиће, триангл, маракас. • Рад у групама • Рад у пару • Индивидуални рад 5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО Edukapromo

1. Пред Сенкином кућом, нане, воденица, Сенка ми је суђеница. 3. Пред Сенкином кућом, нане, кола дрва, Сенка ми је љубав прва. 2. Пред Сенкином кућом, нане, вода тече, ту пролазим свако вече. 4. Дигни очи, Сенко, море, погледај ме, Скрши веђе, намиг’ на ме.

Староградска

78 ПРЕД СЕНКИНОМ
КУЋОМ
песма представља спој традиционалне народне песме и утицаја забавне музике.
популарна
20. века, и то у Србији и Македонији. • Рад у групама • Рад у пару • Осмисли мелодијску пратњу на металофону. Староградска
Ходајући 5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО A Б В староградска песма Edukapromo
Нарочито је била
почетком
песма
79 5. Осмишљавање покрета и драматизације, игра са певањем
Научи
• Осмисли кореографију за слушани
• Осмисли
• Рад у групама • Рад у пару • Рад у групама • Рад у пару Весело Народно коло
5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО Edukapromo
КОЛО •
песму по слуху. • Осмисли кораке на задату песму.
пример.
покрете за слушани пример.
из Баната

6. Компоновање мелодије на задати текст

Бранко радичевић је био српски романтичарски песник, писао је љубавне и родољубиве песме. Љубав према Мини Караџић, ћерки Вукa Стефановића Караџића, инспирисала га је да јој напише

песму Певам дању, певам ноћу. Ову песму, као ремек-дело српске поезије, познати српски композитор и музичар Корнелије Ковач оживео је кроз музику и фантастични глас Здравка Чолића.

Осмисли мелодију на задату песму.

ПЕВАМ ДАЊУ, ПЕВАМ

Певам дању, певам ноћу, Певам, селе, што год оћу: И што оћу, оно могу, Само једно још не могу: Да запевам гласовито, Гласовито, силовито, Да те дигнем са земљице, Да те метнем међ звездице. Кад си звезда, селе моја, Да си међу звездицама, Међу својим, селе моја, Милим сестрицама.

Edukapromo

НОЋУ

Здравко чолић је највећа поп-звезда на целом простору бивше Југославије. Рођен је у Сарајеву, а живи у Београду.

Здравко чолић, Певам дању, певам ноћу Линк: https://www.youtube.com/watch?v=8tSVM71mVCc

• Рад у пару

• Рад у групи

Пронађи на интернету песму Певам дању, певам ноћу коју пева Здравко Чолић. Осмисли ритмичку пратњу уз песму.

80
(1824–1853) 5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО

Одговори на питања пре него што осмислиш музички програм. Којим поводом организујеш приредбу? Избор песама? Размисли о чему све треба да водиш рачуна.

• Осмисли са друговима/другарицама приредбу за: школску славу Свети Сава;

• Нову годину; Дечију недељу, одељењску приредбу за Дан школе; 8. март –међународни празник жена, Дан пролећа, Дан заљубљених, Божић, Ускрс, верски празник који се у твојој средини празнује... 8. Израда музичких инструмената Узми празну

81
7. Осмишљавање музичких догађаја, програма и пројеката
пластичну флашицу с поклопцем и напуни је нпр. пиринчем, пасуљем, каменчићима..., затвори је и можеш да је користиш као ритмички музички инструмент. • Изабери предмете из свог окружења и направи сам/сама музички инструмент. • Рад у групама • Рад у пару • Рад у групама • Рад у пару 5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО Edukapromo

Шта је то истраживање? Шта су то мултимедији?

Када је потребно да објасниш, представиш нешто а ниси упознат(а) са свим чињеницама,

Мултимедија је спој

• Пронађи непознате речи у речнику. Шта значе речи: истраживање, креативност, мултимедији. • Запиши/пронађи народне песме из краја у којем живиш.

потребно је да се бавиш истраживачким радом (прво утврдиш шта је циљ твог истраживања, пронађеш литературу, медије и одлучиш на који начин ћеш да представиш резултате свог истраживачког рада, у овом случају музичког истраживања).

Рад у групама

Edukapromo

• Рад на пројекту, припрема презентације – ППП, пано: ритуална музика, племенска музика, музика на двору, музика у храму, пригодна музика (осмисли и направи листу песама за свој рођендан...)

82 човек и музика Музички инструменти Извођење музикеСлушање музике 10. Осмишљавање музичког квиза
• Осмисли музички квиз за сваку област. •
• Рад у пару
5. МУЗИчКО СТВаралаШТВО
различитих медија. Среће се у свету забаве, (музике, видео и рачунарских игрица), телекомуникацијама, свету рачунара. • Рад у групама • Рад у пару
9. Музичкоистраживачки рад и креативна употреба мултимедија

а cappella (a капела) – певање без инструменталне пратње Allegro (алегро) – брзо, весело (ознака за темпо) Andantino (андантино) – мало брже од andante антика – старо грчко-римско доба аполон – бог мушке лепоте, музике, сунца, медицине аулос – дувачки инструмент оријенталног порекла, највише се користио у старој Грчкој Б Балет – музичко сценско-инструментално дело Барок – уметнички стил из XVII и прве половине XVIII века В Вокална музика – музика која се изводи гласом Г Грчка трагедија – уједињује тонове/музику, речи, глуму и покрете Глас – орган који се сматра за први музички инструмент Д Да капо ал фине (D. C. al Fine) – поново од почетка до краја Диаулос – двоструки аулос (види: аулос) Декрешендо (decrescendo) – ознака за динамику и значи постепено утишавање Дечја песма – песма писана за децу, песма која карактером и захтевима одговара узрасту детета Динамика – јачина извођења композиције Дионис – грчки бог вина Драма – књижевно

инструментима К Кастањете – инструмент од издубљеног комада дрвета који подсећа на шкољку Клавирска минијатура – композиција писана за клавир Клавирска композиција – композиција која се изводи на клавиру Класицизам – правац у уметности из XVII и XVIII века, који се враћа правилима класичне, античке културе Концерт – музичко извођење уживо Крешендо (сrescendo) – ознака за динамику и значи постепено појачавање л легенда – прича о необичном догађају лествица – низ од осам тонова лук – музички знак који повезује две ноте лирска свита – клавирске минијатуре које описују природу и ликове из бајке Љ Љубав – осећање велике наклоности према нечему или некоме М Магија – чаролија, чаробњаштво Мали бубањ

83
а
дело у коме се догађај приказује кроз акцију и говор ликова Дувачки инструмент – инструмент код кога се тон добија удувавањем ваздуха у ваздушну цев инструмента З Звечке – инструмент крушкастог облика који је испуњен разним зрневљем Звончићи – музички инструмент глокеншпил, што значи свирка звона И Инструментална
– инструмент направљен од ваљка и затегнуте опне,
Мелодијски инструменти – музички инструменти са одређеном висином тона Менует – стара француска игра у троделном такту, настала у 17. веку Мецо форте / mf (mezzo forte) – средње јако (ознака за динамику) Металофон – мелодијски инструмент сличан звончићима, али има тамнији и пунији звук Мoderato
– умерено Музиколог – особа која делује у подручју музикологије, професионалац који се научно бави проучавањем музике различитих векова рЕчНИК ПОЈМОВа A рЕчНИК ПОЈМОВа Edukapromo
дела – дела која се изводе на музичким
добош
(модерато)

Неодређена висина звука – звук који нас окружује, а не можемо да га запишемо нотама

– спој традиционалне народне песме и рЕчНИК ПОЈМОВа Edukapromo

утицаја

забавне музике Страст – изузетно јако осећање према некоме или нечему

84 Н
секунда волта означава други пут Симфонија – музички облик компонован за оркестар Солмизација – техника учења музичких тонова Соло песма – музички облик компонован за соло глас уз пратњу клавира Став – музички део Староградска песма
О Обоа – дрвени дувачки инструмент усавршен у 19. веку Обред – радње везане за вршење верских прописа или за народне обичаје Опера – музичко сценско вокално-инструментално дело Опус – целокупно стваралаштво једног композитора, писца, уметника П Пентатоника – лествица од пет тонова Пијано/p (piano) – тихо Повисилица – музички знак који повишава ноту за пола степена. Сваки повишен тон добија наставак is. Праисторија – период пре појаве првих писама Претеча – нешто што претходи, претходник Прима волта (prima volta) – прима волта означава први пут Програмска музика – осликавање тоновима, приказ неког догађаја из природе, друштва, живота неке личности р религија – веровање и однос човека према богу и свету који га окружује репетиција – знак за понављање ритмичке удараљке – музички инструменти који служе за давање ритма ритуал – види обред романтизам – уметнички правац с краја XVIII и прве половине XIХ века руке – део тела и најстарији музички инструмент руковет – сплет песама из једног краја С Свита – композиција из више делова Секунда волта (seconda volta) –са диркама, претеча клавира чинеле – музички инструмент направљен од метала, личе на тањире Ц Це-дур лествица – основна лествица, почиње и завршава се тоном це Ш Штапићи – музички дрвени инструмент који служи за ритам
Страст – изузетно јако осећање према некоме или нечему Т Тамбурин – музички инструмент састављен од металних тањирића који су уграђени у дрвени обруч Тачка поред ноте – музички знак који продужава нотну вредност за пола њене вредности Тело – људско тело као најстарији музички инструмент Темпо – брзина извођења композиције Трол – застрашујуће биће човеколике расе из нордијске митологије Триангл – музички ритмички инструмент, направљен од челичне шипке у облику троугла Ф Филм – визуелна уметничка пројекција, истовремено одвијање слике и звука Филозофија – љубав према мудрости Фине (fine) – крај Форте/f (forte) – јако Фортисимо/ff (fortissimo) – јаче Фрула – дрвени дувачки инструмент Х Хермес – бог уметности, заштитник путника, песника и трговаца Химна – врста песме у славу бога или државе Хор – певање у групи Хроматски аулос – музички дрвени дувачки инструмент са више могућности Хумореска – комад шаљивог карактера ч чембало – музички инструмент

СПИСаК КОМПОЗИЦИЈа

III став 6. Перпетум Џезиле: Киша

7. Карл Орф: Четири кратка комада за ксилофон

8. Даворин Јенко: Химна Боже правде

9. Корнелије Станковић: Химна Светом Сави

10. Бајоне: Срећна Нова свој деци света

11. Константин Бабић: Веверица

12. Стеван Стојановић Мокрањац: Пета руковет

13.

14.

Петар Коњовић: Опера Коштана, Велика чочечка игра (одломак)

МаркоТајчевић: Балканске игре, Друга Балканска игра

15. Стеван Христић: Балет Охридска легенда, Грлица

16. Љубица Марић: Бранково коло

17.

18. Бора Дугић: Чаробна фрула, Игра скакаваца

19. Бора Дугић: Месечина

20. Вера Миланковић: Сењачка рапсодија

21. Антонио Вивалди: Четири годишња доба, Јесен

22. Антонио Вивалди: Четири годишња доба, Зима, I став

23. Жан Филип Рамо: Хиполит и Ариције: Лов 24. Жан Филип Рамо: Ноћ

Edukapromo

Јован Јовичић: Војвођанска свита (одломак)

25. Јозеф Хајдн: Коњаник, Гудачки квартет ге-мол, оп. 74, бр. 3, III став 26. Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, I став 27. Волфганг Амадеус Моцарт: Мала ноћна музика, III став 28. Лудвиг ван Бетовен: Соната Ге-дур, oп. 49, II став, Менует 29. Лудвиг ван Бетовен: Шеста симфонија (Пасторална), I став 30. Беджих Сметана: Из моје домовине, Влтава (одломак)

31. Антоњин Дворжак: Хумореска

Модест Мусоргски: Слике са изложбе, Променада 33.

32.

Eдвард Григ: Пер Гинт, Буђење пролећа (одломак) 34. Арам Хачатуријан: Спартакус, Лагано 35.

85 Дигитална
СПИС аК КОМПОЗИЦИЈа За С лУШаЊЕ
обрада звука: Милан Петровић Припрема и продукција: Валентина Динић и Мирјана Смрекар Станковић
МУЗИКЕ Ред бр Назив композиције 1. Песме примитивних племена: Светска музика 2. Византијска химна Велики петак 3. Грчка музика, Епитаф Сеикилиоса: Атриум музика из Мадрида 4. Кинеска музика: Планине и воде 5. Антоњин Дворжак: Симфонија из Новог света,
Ховарт Шор: Господар прстенова, Звук Округа (одломак) За С лУШаЊЕ