Техника и технологија, радна свеска за 6. разред основне школе

Page 1

Зоран Д. Лапчевић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ед у

ка

по р

та

л

РАДНА СВЕСКА


Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАДНА СВЕСКА ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ГЛАВНИ УРЕДНИК Проф. др Бошко М. Влаховић

та

РЕЦЕНЗЕНТИ Дипл. инг. Снежана Врањеш, професор ТИТ ОШ „Жарко Зрењанин”, Зрењанин Др Драган Голубовић Др Раденко Круљ

л

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Доц. др Наташа Филиповић

по р

ПРЕЛОМ И ДИЗАЈН Видак Гузина Алекса Бабовић ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Драгана Обрадовић

Ед у

ка

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

ЗА ИЗДАВАЧА Проф. др Бошко М. Влаховић, директор ШТАМПА Ротографика, Суботица Издање бр.: 2, Београд, 2020. година Тираж: 3000

Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 2400-3/2018. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


УЧЕНИК / УЧЕНИЦА

та

по р

НАСТАВНИК / НАСТАВНИЦА

л

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ка

ШКОЛА

Ед у

МЕСТО ИМЕЈЛ ШКОЛЕ


ка

Ед у по р та

л


САДРЖАЈ 1. Животно и радно окружење ......................................................................7

Значај и историјски развој грађевинарства........................................................................8 Просторно и урбанистичко планирање..............................................................................9 Култура становања............................................................................................................10 Кућне инсталације.......................... ..................................................................................15

2. Саобраћај .............................................................................................................19

та

л

Саобраћајни системи .......................................................................................................20 Грађевински објекти у саобраћају ...................................................................................20 Путеви ............................................................................................................................20 Мостови .........................................................................................................................21 Тунели ............................................................................................................................23 Железничке станице .....................................................................................................24 Аеродроми .....................................................................................................................26 Луке ................................................................................................................................27 Коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима ...........................28 Правила безбедног кретања пешака и возача бицикла у јавном саобраћају ...............30

3. Техничка и дигитална писменост .......................................................35

ка

по р

Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката .................................................36 Техничко цртање у грађевинарству .................................................................................38 Графичко представљање грађевинских објеката ...........................................................44 Техничко цртање помоћу рачунара .................................................................................50 Представљање идеја и решења уз помоћ дигиталних презентација .............................51

4. Ресурси и производња ...............................................................................53

Ед у

Подела, врсте и карактеристике грађевинских материјала ...........................................54 Конструктивни елементи грађевинског објекта ..............................................................60 Системи градње у грађевинарству ..................................................................................63 Врсте грађевинских објеката ...........................................................................................65 Техничка средства у грађевинарству ..............................................................................67 Енергетика у грађевинарству ...........................................................................................73 Коришћење обновљивих извора енергије ......................................................................75 Мере за рационално и безбедно коришћење топлотне енергије у грађевинарству......77 Организација рада у пољопривредној производњи .......................................................81 Техничка средства у пољопривреди ................................................................................83 Рециклажа материјала у грађевинарству и пољопривреди и заштита животне средине ................................................................................................. 88 Моделовање машина и уређаја у грађевинарству и пољопривреди или модела који користе обновљиве изворе енергије ............................................................91

5. Конструкторско моделовање ..............................................................103

Израда макета/модела у грађевинарству, пољопривреди или модела који користе обновљиве изворе енергије .........................................................104


Водич кроз радну свеску Драги учениче,

л

Радна свеска је предвиђена да се користи уз уџбеник за Технику и технологију. Она је рађена тако да прати садржаје у уџбенику. Требало би да ти радна свеска помогне да лакше, боље и правилније сагледаш и усвојиш основна знања, вештине и спретности из области Технике и технологије. Намењена је искључиво теби, с циљем самосталног вежбања и проверавања усвојених садржаја, израду цртежа, извођење вежби и за уписивање белешки са часова новог градива. Све то би требало радити редовно, уредно, прегледно и тачно. Поред утврђивања и примене стечених знања, циљ сваке практичне вежбе је и да развијеш сопствене креативне способности. Не мораш се строго придржавати понуђених радних вежби, већ ти оне могу послужити само као идеја за остваривање неке твоје замисли. Потруди се да будеш што креативнији и оригиналнији. При раду са радном свеском користићеш уџбеник. Ради бољег сналажења поглавља у радној свесци су исте боје као у уџбенику.

Ед у

ка

по р

та

Желимо ти успех у раду.


1

Ед у

ка

по р

та

л

ЖИВОТНО И РАДНО УВОД У АРХИТЕКТУРУ ОКРУЖЕЊЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВО


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

ЗНАЧАЈ И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ГРАЂЕВИНАРСТВА 1. Уз помоћ слика кратко опиши историјски развој архитектуре и грађевинарства.

Пећина

Колибе

Ед у

Кућа од камена

ка

по р

та

л

Шатори

Сојеница

8

Пирамида


ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 1. Просторно планирање се бави

.

Ед у

ка

по р

та

л

2. Шта све може да се предвиђа (планира) урбанистичким планом једног насеља (града)?

Генерални урбанистички план Београда

3. Који је значај просторног планирања и урбанизма за побољшање услова живљења?

9


КУЛТУРА СТАНОВАЊА 1. Начин живота и врсте делатности којима се бави становништво одређују тип насеља. Које су карактеристике сеоског, а које градског насеља? Сеоско насеље:

.

Ед у

ка

по р

та

л

Градско насеље:

2. Да ли у твојој згради постоји истакнут тзв. кућни ред? Напиши неке његове одредбе.

10

.


3. Ентеријер представља: а) спољашњост грађевинског објекта; б) део урбанистичког плана; в) унутрашњост грађевинског објекта. Заокружи слово испред тачног одговора. 4. Екстеријер представља: а) спољашњост грађевинског објекта; б) унутрашњост грађевинског објекта;

та

Заокружи слово испред тачног одговора.

л

в) део идејног пројекта.

Ед у

ка

по р

5. Етика становања подразумева и уређење свог дворишта и околине. Размисли како би ти уредио/уредила школско двориште (парк). Скицирај своју идеју.

Место за цртање скице школског дворишта (парка)

11


6. У савременом стану разликујемо следеће функционалне групе просторија: а)

;

б)

;

в)

;

г)

;

д)

;

ђ)

.

Ед у

ка

по р

та

л

7. Поред слика приказаних просторија напиши њихове називе и намену.

12


13

ка

Ед у по р та

л


8. Размисли како би ти уредио/уредила своју собу. Скицирај своју идеју.

Ед у

ка

по р

та

л

Садашњи изглед собе

14


КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 1. Ради удобнијег живота, савремени станови могу бити опремљени разним инсталацијама. Наброј основне врсте инсталација у кући/стану.

2. Кућни водовод служи за:

л

.

по р

та

3. Кућна водоводна инсталација се састоји од:

.

Ед у

ка

4. Која је улога главног водоводног вентила у кући/стану?

5. Испод слике напиши назив делова водоводне инсталације.

15


6. Кућна канализација служи за:

.

л

7. Кућна канализација се прикључује на: ______________________________

8. На цртежу је приказан сифон.

по р

та

_______________________ или ____________________________________.

Ед у

ка

а) Означи део сифона у којем се задржава вода. б) Каква је улога те воде?

9. Унутрашњу канализациону мрежу сачињавају:

.

16


10. Гасна инсталација служи за:

.

11. Гас се у домаћинству користи за:

Ед у

ка

по р

та

л

.

12. Уколико си корисник гаса у кући/стану, наведи које радње треба да предузмеш уколико дође до цурења гаса у просторијама у којима боравиш.

17


18

ка

Ед у по р та

л


ка

Ед у по р та

л

2

САОБРАЋАЈ


2. САОБРАЋАЈ

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ 1. Саобраћајни систем чине: а)

која могу бити ;

б)

која могу бити ;

ка

1. Шта представља јавни пут?

по р

та

ПУТЕВИ

л

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ У САОБРАЋАЈУ

Ед у

2. Наброј које врсте путева постоје:

3. Које све послове подразумева изградња модерних ауто-путева?

20

.


4. Заокружи слово Т ако је тврдња тачна, а слово Н ако је нетачна: Т Н

Ауто-пут је јавни пут изграђен и намењен искључиво за саобраћај моторних возила.

Н

Коловозна трака ауто-пута има најмање две саобраћајне траке.

Т

Н

Зауставна трака ауто-пута се налази уз леву ивицу коловоза.

по р

та

л

Т

5. Повлачењем линија повежи врсте путева са њиховим значењем:

јавни пут који повезује насеља на територији једне општине,

Ед у

Регионални пут

јавни пут који повезује привредна подручја у појединим регијама једне државе,

ка

Магистрални пут

Локални пут

међународни јавни пут који повезује главне градове или важнија привредна подручја држава. МОСТОВИ

1. Шта су мостови и чему служе?

21


2. Према врсти саобраћаја који се одвија преко њих, мостове делимо на:

и

та

л

.

Ед у

ка

по р

3. Испод слике напиши назив врсте моста који је представљен.

4. Вијадукти су мостови који:

а) премошћују саобраћај преко великих река или мора; б) премошћују саобраћај између две висоравни, преко сувих увала и јаруга. Заокружи слово испред тачног одговора.

22


Ед у

ка

по р

та

л

5. Скицирај приказане мостове.

Место за скицирање мостова

ТУНЕЛИ 1.Шта су тунели и чему служе?

23


2. Према намени, тунеле делимо на:

.

и

Ед у

ка

по р

1. Чему служе железничке станице?

та

л

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ

2. Железничке станице могу бити: _________________ , _________________ и _________________ .

24


3. Места где се врши формирање железничких композиција називају се .

4. У великим градовима, како би се растеретио градски саобраћај, граде се

Ед у

ка

по р

та

л

подземне железнице, које се другачије називају _______________________.

5. Како се зову најсавременији возови Јапана, Француске и Немачке који буквално „лебде“ изнад шина постижући веће брзине од 500 km/h: а) електрични возови; б) маглев возови; в) парни возови. Заокружи слово испред тачног одговора.

25


АЕРОДРОМИ 1. Аеродроми су објекти који служе за:

ка

по р

та

л

.

Ед у

2. Који су најважнији делови аеродрома?

3. Пилот авиона је у току лета у сталном контакту са ________________________________ .

26


ЛУКЕ

по р

та

л

1. Наведи неке послове који се обављају у лукама.

2. Успостављање радио-везе са бродовима и давање потребних упутстава

ка

за пловидбу и безбедно пристајање у луци врши _______________________

Ед у

________________________________________________________________. Белешке на часу:

27


КОРИШЋЕЊЕ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У САОБРАЋАЈНИМ ОБЈЕКТИМА 1. Које су услуге које пружају интелигентни транспортни системи?

л

.

Ед у

ка

по р

та

2. Објасни шта омогућава и како функционише систем за аутоматску електронску наплату путарине.

28


по р

та

л

3. Који је задатак информационих система за безбедно регулисање саобраћаја у тунелима?

Ед у

ка

4. На који начин информационе технологије омогућавају аутоматско и безбедно одвијање железничког саобраћаја?

5. Које све услуге и погодности добијају корисници авио саобраћаја захваљујући употреби информационих технологија?

29


ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОГ КРЕТАЊА ПЕШАКА И ВОЗАЧА БИЦИКЛА У ЈАВНОМ САОБРАЋАЈУ

Ед у

ка

по р

та

л

1. Посматрај, анализирај и опиши поступања учесника у саобраћају у приказаним саобраћајним ситуацијама. Обрати пажњу на понашање возача бицикла и пешака.

30


31

ка

Ед у по р та

л


32

ка

Ед у по р та

л


2. Пажљиво посматрај дате саобраћајне ситуације и одговори на постављена питања. У ситуацији приказаној на слици, плави путнички аутомобил коме је на семафору упаљена додатна зелена стрелица за скретање удесно: а) има предност у односу на пешака, б) нема предност у односу на пешака.

та

л

Заокружи слово испред тачног одговора.

по р

У ситуацији приказаној на слици, преко раскрснице смеју да пређу:

Заокружи слово испред тачног одговора.

Ед у

ка

а) пешаци, б) бициклиста.

Пажљиво посматрај дату ситуацију на раскрсници, па упиши испод слике правилан редослед проласка учесника у саобраћају.

33


34

ка

Ед у по р та

л


3

Ед у

ка

по р

та

л

САОБРАЋАЈ ТЕХНИЧКА ДИГИТАЛНА ТЕХНИЧКА ИИДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ ПИСМЕНОСТ


3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ

ПОСТУПЦИ И ФАЗЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 1. У реализацији изградње грађевинског објекта постоје три фазе: ;

2.

;

3.

.

по р

а) пројектант, б) инвеститор, в) архитекта, г) урбаниста.

та

2. Онај ко улаже свој новац у изградњу будућег објекта назива се:

л

1.

ка

Заокружи слово испред тачног одговора.

Ед у

3. За изградњу грађевинског објекта потребно је израдити три пројекта: 1.

;

2.

;

3.

.

4. Ситуациони план шире околине се црта у размери __________, а ситуациони план градилишта у размери ___________.

36


5. По узору на приказану слику, нацртај ситуациони план своје школе. -0.37

15.00

-0.60

38.00

2.78

15.00 5.30

2.78 1.20

-0.60

8.00

8.00

10.43

-0.60 6.00

6.00

-0.30

Ед у

ка

по р

та

л

-0.30

15.30 29.39

Место за цртање ситуационог плана школе

37


ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 1. Сви технички цртежи потребни за изградњу једног грађевинског објекта зову се једним именом

.

2. Котирање је означавање ________________________ димензија објекта на техничком цртежу, без обзира у којој размери је нацртан. 15.39 1539 38

310 280

485 204 25 83 790 38

38

485 420

38

9

2

+

0.00

158

400

278 38 240

38

ка

10

1300

b

8

7

290

1

11.42

12

320

по р

240

Котирање хоризонталног пресека (основе)

a

Ед у

-0.30

38

218 150 510

b

218

1300

та

4

3

л

120 38

11

38

278

158 38 120 38

a

38

278 240

38

800

25 180 38

420

863

180

496

1539 15.39

38

3. На грађевинским техничким цртежима котне линије завршавају се: а) косим цртама; б) стрелицама; в) кружићима. Заокружи слово испред тачног одговора.

38


4. На грађевинским цртежима мере су увек изражене у: а) дециметрима; б) центиметрима; в) милиметрима. Заокружи слово испред тачног одговора.

Ед у

ка

по р

та

л

5. Котирај приложени цртеж стана.

6. Размера (мерило) је однос димензија неког грађевинског објекта на ____________________________ и у _____________________________.

39


7. Грађевински технички цртежи најчешће се цртају у размерама: 1. R 1:20 2. R 2:1 3. R 1:50 4. R 1:100 5. R 50:1

6. R 25:1 7. R 1:200 8. R 5:1 9. R 1:1000 10. R 100:1

Заокружи бројеве испред тачних одговора. 8. Главни пројекат се црта у размери:

л

а) 1:100; б) 1:500; в) 1:1000.

та

Заокружи слово испред тачног одговора.

по р

9. Нека зграда дугачка 50 m нацртана је у размери 1:100. Дужина нацртане зграде на цртежу је: 50 cm; 5 cm; 5 mm; 50 mm.

ка

а) б) в) г)

Ед у

Заокружи слово испред тачног одговора. Белешке на часу:

40


Ед у

ка

по р

та

л

10. Научи да исписујеш техничко писмо. Попуни линије иза сваког слова и броја.

41


42

ка

Ед у по р та

л


11. Међународно договорене графичке ознаке за приказивање делова грађевинског објекта, намештаја и опреме на техничким цртежима, називају се грађевински _________________________________________.

12. Колико врата и прозора има грађевински објекат приказан на техничком цртежу?

по р

та

Прозора има ________ .

л

Врата има __________ .

Ед у

ка

13. Напиши значење приказаних грађевинских симбола.

43


ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 1. Скица је једноставан цртеж који се црта _____________________________.

Ед у

ка

по р

Кућа у перспективи

та

л

2. Нацртај скицу перспективног изгледа своје куће, куће која ти се посебно допала или куће из маште (можда кућице за пса љубимца).

Место за цртање скице перспективног изгледа куће

44

Кућица за пса


3. Цртеж на коме хоризонталне паралелне ивице предмета нису паралелне на цртежу, већ ако их продужимо у недоглед теже да се споје у једној тачки назива се:

а) изометрија;

б) диметрија;

в) перспектива. Заокружи слово испред тачног одговора. 4. Правоугаоно (ортогонално) пројектовање приказује се помоћу више ______________________, тако што се предмет посматра под углом од _____°.

л

5. Породична кућа на цртежу приказана је у:

та

а) перспективи;

б) правоугаоној (ортогоналној) пројекцији;

по р

в) косој пројекцији.

Ед у

ка

Заокружи слово испред тачног одговора.

Соларна кућа приказана помоћу више погледа (изгледа)

45


ка

по р

та

л

6. Кућу коју си нацртао/нацртала у перспективи, у задатку бр. 2, прикажи у ортогоналној (правоугаоној) пројекцији.

Ед у

Место за цртање ортогоналне (правоугаоне) пројекције

7. Приложени цртежи приказују пресеке стамбене зграде. Напиши испод слика називе тих пресека.

46


Ед у

ка

по р

та

л

8. Скицирај хоризонтални пресек свога стана, а затим га опреми тако што ћеш симболима унети намештај и опрему, наглашавајући функционалност и естетску вредност.

Место за цртање скице хоризонталног пресека стана

47


Ед у

ка

по р

та

л

9. Нацртај скицу вертикалнног пресека куће/стамбене зграде у којој живиш.

Место за цртање скице вертикалног пресека куће

48


10. На цртежу је вертикални – попречни пресек једне мање индивидуалне стамбене зграде нацртан у размери 1:100. Све мере дате су у центиметрима. +446

0

80

210

120 280

466

л

по р

80 80

25

872

22

+000

390

-20 -100

35

ка

35

400

та

12

30 48 22

400

22

80

316

862 25

+296

70

16 16

80

16

150

35

Ед у

Радни задатак: Пажљиво проучи цртеж, па на основу датих кота одреди димензије које се траже и упиши на празне линије уз одговарајуће тврдње: 1. Укупна висина од земље до крова је

________ cm.

2. Висина од пода до доње ивице прозора је

________ cm.

3. Висина отвора за прозор је

________ cm.

4. Висина врата је

________ cm.

5. Висина собе од пода до плафона је

________ cm.

6. Дебљина спољних зидова је

________ cm.

7. Дебљина унутрашњег зида је

________ cm.

8. Дубина темеља је

________ cm.

9. Висина крова од плафона до врха је

________ cm.

49


ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ ПОМОЋУ РАЧУНАРА 1. Чему служе програми Microsoft Visio, Envisioneer Express и Google SketchUp?

Microsoft Visio ___________________________________________________ _______________________________________________________________. Envisioneer Express ______________________________________________ _______________________________________________________________.

л

Google SketchUp ________________________________________________

по р

та

_______________________________________________________________.

ка

2. Како се покрећу програми Microsoft Visio, Envisioneer Express и Google SketchUp?

_______________________________________________________________

Ед у

_______________________________________________________________ _______________________________________________________________. 3. Која су то подешавања која је неопходно урадити пре почетка рада у програмима Microsoft Visio, Envisioneer Express и Google SketchUp? __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________.

50


ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИДЕЈА И РЕШЕЊА УЗ ПОМОЋ ДИГИТАЛНИХ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 1. Креирај и представи дигиталну презентацију свог мини пројекта плана куће/стана са унутрашњим уређењем по следећем упутству:

Ед у

ка

по р

та

л

1. Покрени PowerPoint. 2. Изабери позадину која ти се највише свиђа. 3. Први слајд треба да садржи наслов презентације и твоје име и презиме (ако радиш у групи, напиши имена и презимена свих учесника у изради презентације). 4. Други слајд треба укратко да прикаже шта ћеш нам представити (садржај). 5. Од трећег слајда почињеш са приказом своје теме кроз краћи текст и цртеже које си већ нацртао (скица куће у перспективи, ортогонална пројекција – погледи у односу на страну света, хоризонтални – основа и вертикални пресек, и можда још нешто што сматраш да ће твоју презентацију учунити интересантнијом). 6. Сваки слајд треба да садржи текст и једну слику. 7. Последњи слајд треба да садржи кратак закључак. 8. Представи своју презентацију другарима у одељењу.

51


52

ка

Ед у по р та

л


4 САОБРАЋАЈ

ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА

Ед у

ка

по р

та

л

ПИСМЕНОСТ


4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА

ПОДЕЛА, ВРСТЕ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА 1. Наведене грађевинске материјале разврстај на природне и вештачке: креч, дрво, камен, гипс, песак, глина, цемент, метали, бетон, стакло, пластични материјали, керамичке плочице.

по р

; ; ; ; ; ; ; .

л

Вештачки:

та

Природни:

; ; ; ; ; ; ; .

Ед у

ка

2. Према намени, грађевински материјали деле се на: ; ; ; ; ; .

3. Наведи добра и лоша својства дрвета као грађевинског материјала.

Добра својства:

Лоша својства: ; ; ; ; .

54

; ; ; ; .


4. Резана дрвена грађа израђује се резањем трупаца на машини којa се зовe

.

5. Дрво се у грађевинарству користи као: обла, тесана и резана грађа. Наведи намену те грађе.

л

а) Обла грађа: _____________________________

та

__________________________________________ .

по р

б) Тесана грађа: ____________________________ __________________________________________ . в) Резана грађа: ____________________________

Ед у

6. Камен се вади у:

ка

__________________________________________ .

а) рудницима; б) каменоломима; в) рекама. Заокружи слово испред тачног одговора.

7. Наброј врсте грађевинског камена.

55


8. Пешчар је врста: а) песка; б) камена; в) дрвета. Заокружи слово испред тачног одговора.

л

9. У грађевинарству камен се користи за:

по р

та

.

б)

;

в)

.

Ед у

а)

;

ка

10. Бетон је сложен грађевински материјал, састављен од:

11. Како се зове обичан бетон ојачан челичним шипкама?

56


12. За припрему бетона и малтера користи се машина која се зове

.

13. Челик спада у групу: а) везивних материјала;

л

б) конструктивних материјала;

та

в) изолационих материјала.

по р

Заокружи слово испред тачног одговора. 14. Повежи линијама припадност материјала:

Ед у

ка

дрво цемент битумен стиропор

конструктивни материјал термоизолатор везивни материјал хидроизолациони материјал

15. Од наведених материјала заокруживањем слова испред тачног одговора издвој везивне материјале: а) гипс;

в) цемент;

д) креч;

б) песак;

г) опека;

ђ) камен.

16. Везивни материјал за добијање малтера зове се _____________________, а за добијање бетона _________________________.

57


17. Керамички материјали добијају се од ___________________ омекшане ________________________ .

та

л

18. Испод слика напиши називе приказаних керамичких материјала.

по р

19. Површине у стану преко којих се губи енергија треба ________________ како би се смањили губици топлотне енергије.

Ед у

ка

20. Које се врсте изолација користе у грађевинарству?

58

1. _____________________________ 2. _____________________________ 3. _____________________________


21. За хидроизолацију користимо: а) минералну вуну; б) битумен; в) акустични филц. Заокружи слово испред тачног одговора.

22. Термоизолација је изолација од: а) буке; б) хладноће и топлоте;

л

в) влаге и воде.

по р

та

Заокружи слово испред тачног одговора.

ка

23. Понуђене материјале сврстај у материјале за облагање подова и зидова: паркет, тапете, ламинат, гипсане плоче, бродски под, ламперија.

Ед у

Материјали за облагање подова:

Материјали за облагање зидова:

;

;

;

;

.

.

24. Наведи примену пластичних материјала у грађевинарству.

59


КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ОБЈЕКТА 1. Испод слике напиши називе конструктивних елемената куће.

5 4

л

3 2

по р

та

1

1.

2.

;

;

4.

;

ка

3.

;

Ед у

5.

.

2. Шта је задатак темеља као дела грађевине?

3. Ширина и дубина темеља зависи од тежине (висине) зграде и чврстоће (састава) земљишта на којој зграда лежи. а) тачно б) нетачно

60

Заокружи слово испред тачног одговора.


4. На приказаној слици упиши који су елементи зида.

по р

а) шљунка, цемента и воде;

та

5. Малтер је по саставу мешавина:

л

Зидање зидова

б) песка, креча и воде.

ка

Заокружи слово испред тачног одговора.

Ед у

6. По чему се разликују носећи и преградни зидови?

61


7. Степенице су конструктивни елементи чији је задатак да

.

л

8. Заокружи слово испред тачног објашњења појма серклаж.

та

а) То су армирано-бетонски стубови који носе конструкцију зграде.

по р

б) То је армирано-бетонски венац који носи и повезује међуспратну конструкцију са зидовима.

Ед у

ка

9. Међуспратна конструкција, приказана на слици, састоји се из:

1.

;

2.

.

10. Утврди који су од наведених исказа тачни (Т) односно нетачни (Н). /Заокружи одговарајуће слово после сваког исказа/ а) Зидови се израђују када бетон у темељу очврсне.

Т

Н

б) Димњаци су канали у зидовима чији је задатак да одведу гасове настале сагоревањем у пећима при загревању просторија.

Т

Н

в) Коси кровови могу бити: једноводни, двоводни и вишеводни.

Т

Н

62


11. Кровна конструкција се најчешће израђује од а кровни покривач од

, .

по р

та

л

12. Која је улога крова на грађевинском објекту?

Ед у

ка

СИСТЕМИ ГРАДЊЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

Градилиште

1. Опиши, у најкраћим цртама, класични (традиционални) начин грађења грађевинских објеката.

63


2. Опиши, у најкраћим цртама, савремени начин грађења грађевинских објеката.

3. Савремени начин градње изводи се као

и

л

начин градње.

Ед у

ка

по р

та

4. На линији испод слике напиши назив начина градње.

.

64


ВРСТЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА 1. Архитектура се бави

та

л

.

по р

2. Грађевинарство се бави

Ед у

ка

.

3. Грађевинарство се дели на: 1.

;

2.

;

3.

.

65


л

4. Испод приказаних објеката упиши којој групи грађевинарства припадају.

Нискоградња

по р

та

5. Наведене објекте разврстај у одговарајуће групе грађевинарства: ауто путеви, стамбене зграде, бране, канали, индустријске зграде, мостови, железничке пруге, школе, вештачка језера. Високоградња

Хидроградња

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

Ед у

____________________

ка

____________________

Белешке на часу:

66


ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

ка

по р

та

л

1. Испод датих слика напиши називе ручних алата који се користе у грађевинарству.

Ед у

2. На приказаној шеми упиши основну поделу грађевинских машина према намени.

Грађевинске машине

67


3. Наведи које послове обављају машине за земљане радове.

Ед у

ка

по р

та

л

4. Испод слика напиши називе машина за земљане радове.

5. Булдожер је машина за:

а) дизање и транспорт материјала; б) земљане радове. Заокружи слово испред тачног одговора.

68


6. Поред слике напиши назив машине и објасни њену намену.

по р

та

л

7. Машина за фине земљане радове као што су скидање слојева земље, израда косина код путева и канала, разастирање ситног грађевинског материјала итд. назива се

Ед у

ка

.

8. За постављање завршног слоја асфалта при изградњи путева користи се машина која се зове

.

69


та

л

9. Напиши назив машина на слици и објасни њихову намену.

Ед у

ка

по р

10. Објасни која је разлика између торањске и лифт дизалице.

70


л

11. Испод слика напиши називе машина за дизање и пренос терета.

Ед у

ка

по р

та

12. За преношење земље, песка, шљунка итд. користе се камиони који се зову:

и

.

13. Напиши која је намена камиона на слици.

71


72

ка

Ед у по р та

л


ЕНЕРГЕТИКА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 1. Енергетика се, између осталог, бави начинима _______________________ стана или куће. 2. За добијање топлотне енергије данас се употребљавају различити извори енергије:

.

л

3. О начинима загревања будућег грађевинског објекта, инвеститор мора да се одлучи:

та

а) приликом пројектовања грађевинског објекта;

по р

б) после изградње грађевинског објекта. Заокружи слово испред тачног одговора.

ка

4. Положај зграде у односу на стране света утиче на могућност уштеде енергије у објекту.

Ед у

а) тачно

б) нетачно

Заокружи слово испред тачног одговора.

5. Грејање је важан чинилац који утиче на пријатан боравак у кући. Међутим, због слабе топлотне изолације стана (куће), топлота се доста губи. Наведи грађевинске елементе у којима се топлота највише губи.

73


6. Наведи који извори топлоте могу бити код локалног грејања:

. 7. Укратко опиши извор топлоте који користиш у стану (кући).

Ед у

ка

по р

та

л

8. На означеним линијама на цртежу напиши делове централног грејања на даљину.

9. Грејање при којем се станови у оквиру стамбених зграда и приватних кућа снабдевају топлотом из једног места – топлана, назива се

.

74


КОРИШЋЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНРГИЈЕ

ка

по р

2. Наброј обновљиве изворе енергије.

та

л

1. Које су предности коришћења обновљивих извора енергије.

Ед у

.

3. Напиши назив уређаја који прикупља сунчеву енергију на крововима кућа:

.

75


та

л

4. Посматрајући приказану слику, укратко објасни коришћење сунчеве (соларне) енергије у кући.

.

Ед у

ка

по р

5. Објасни на ком принципу топлотне пумпе користе геотермалну енергију за загревање стамбеног простора.

6. Производи биомасе се најчешће користе у облику:

76

.


7. Наброј неке од сировина које се користе за производњу биомасе.

.

МЕРЕ ЗА РАЦИОНАЛНО И БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

та

л

1. Да би грејање било ефикасно, потребно је претходно добро изоловати просторије које се греју. На кући се могу изоловати:

по р

; ;

ка

; ;

Ед у

.

2. Опиши како се изводи изолација подова.

.

77


3. Распореди понуђене завршне подне облоге према топлотној проводљивости: паркет, керамичке плочице, бродски под, мермер, гранит, ламинат. Топли подови:

Хладни подови: ;

;

;

.

.

по р

та

л

;

Ед у

ка

4. На линијама поред слике напиши делове „сендвич зида”.

5. Спољне површине на кућама код „демит фасаде” изоловане су: а) опеком; б) стиропором; в) малтером. Заокружи слово испред тачног одговора.

78


л

6. Посматрајући приказану слику, опиши како се врши изолација крова и поткровља.

Ед у

ка

по р

та

7. Изолационе карактеристике прозора, између осталог, зависе и од материјала од којих је прозор направљен. Од којих материјала се производе прозори?

8. Провери да ли је прозор у твојој соби добро изолован. Ако није, које ћеш мере за изолацију предложити родитељима?

9. Коју врсту изолације је веома важно добро урадити при изолацији подрума?

79


Ед у

ка

по р

та

л

10. Распитај се код родитеља коју врсту грејних и расхладних уређаја користиш у стану/кући, па објасни како ти доприносиш рационалном и безбедном коришћењу истих.

Белешке на часу:

80


ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ 1. Пољопривреда је грана привреде која се бави

та

л

_______________________________________________________________.

Ед у

ка

по р

2. Пољопривредна производња дели се на:

3. Биљна производња се дели на:

81


4. Технолошки процес биљне производње обухвата следеће радове:

Ед у

ка

по р

та

5. Сточарска производња се бави:

л

.

.

6. Технолошки процес сточарске производње обухвата следеће радове:

.

82


7. Чиме се бави прехрамбена технологија?

та

л

8. Објасни шта подразумева правилна исхрана у твом узрасту.

по р

ТЕХНИЧКА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

а)

Ед у

б)

ка

1. Пољопривредне машине деле се на:

; ;

в)

;

г)

.

2. Основна погонска машина у пољопривривреди је: а) трактор; б) комбајн; в) мотокултиватор. Заокружи слово испред тачног одговора.

83


3. Која је улога трактора у пољопривредној производњи?

та

л

4. Погонска машина, приказана на слици, која служи за обраду мањих површина земље, назива се:

ка

по р

.

Ед у

5. Поред слике погонске машине напиши њен назив.

.

6. Повлачењем линија повежи пољопривредне машине са одговарајућом групом којој припадају: трактор комбајн плуг музилица за краве

84

прикључна машина погонска машина специјална машина комбинована машина


Ед у

ка

по р

та

л

7. Испод слика приказаних прикључних машина напиши њихове називе и намену.

85


86

ка

Ед у по р та

л


л

8. Испод слика комбинованих машина напиши њихове називе и намену.

Ед у

ка

по р

та

9. Испод слика специјалних машина напиши њихове називе и намену.

87


РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ПОЉОПРИВРЕДИ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. Шта подразумева рециклажа неког материјала?

ка

по р

та

л

2. Који грађевински отпад се може рециклирати и за шта се тако рециклиран може употребити?

Ед у

3. Који пољопривредни отпад се може рециклирати?

.

4. Који производи се добијају рециклажом пољопривредног отпада и чему служе?

88


Ед у

ка

по р

та

л

5. Направи план управљања отпадом у оквиру школе коју похађаш.

89


90

ка

Ед у по р та

л


МОДЕЛОВАЊЕ МАШИНА И УРЕЂАЈА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ И ПОЉОПРИВРЕДИ ИЛИ МОДЕЛА КОЈИ КОРИСТЕ ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

Ед у

ка

по р

та

л

После претраге на интернету, разговора са другарима и консултацијама са наставником, представи скицом своју идеју о изради модела/макете.

91


Ед у

ка

по р

та

л

Представи алгоритмом редослед рада на изради модела/макете од идеје до реализације.

92


Ед у

ка

по р

та

л

Израда техничке документације.

93


СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА

ка

по р

та

л

СПЕЦИФИКАЦИЈА АЛАТА И ПРИБОРА

Ед у

РЕДОСЛЕД И НАЧИН ИЗРАДЕ

94


3 3

1

4

5

1

5

4

5

2

40

1

40

5

45 45

6 6 10 10

1

2

2

2

4

15

5 5

40

5 4 53

42 31

ПОЗ. 2

1 РАЗМЕРА ПОЗ.

40

1:1

РАЗМЕРА 1:1

ОСОВИНА ТОЧАК ОСОВИНА ЧЕОНЕ СТРАНИЦЕ ТОЧАК ДНО ЧЕОНЕ БОЧНЕ СТРАНИЦЕ СТРАНИЦЕ НАЗИВ ДНОДЕТАЉА

БОЧНЕ СТРАНИЦЕ МОДЕЛ НАЗИВ ДЕТАЉА

30

6

5

5 38

6

10

6

6

6

10

6

6

5

5 5

30

4

5

5

23 23

Ед у 15

5

25 25

по р

33

ка

3737

130 130

66 44

4 4

та

л

39 39

3300

6 1

1 21

11 22 KOM. 1

КОЛИЦА

2

KOM.

МОДЕЛ КОЛИЦА

38ЛЕТВИЦА

ФУРНИР – ЛИПА ЛЕТВИЦА ФУРНИР – ЛИПА ФУРНИР– –ЛИПА ЛИПА ФУРНИР ФУРНИР– –ЛИПА ЛИПА ФУРНИР МАТЕРИЈАЛ ФУРНИР – ЛИПА УКУПНО–ЦРТ. 1 ФУРНИР ЛИПА ЦРТЕЖ БР. 1

МАТЕРИЈАЛ УКУПНО ЦРТ. 1 ЦРТЕЖ БР. 1

95


СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА:

АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ:

ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ:

Ед у

ка

по р

та

л

СКИЦА

96


л та по р ка Ед у

МАТЕРИЈАЛ

97


20

45

22

37

26

60

37

10

100

4

20

2

20

30

20

60

60

R3

20

17

30

16

20

30 22

15 60

60

20

30

3

R7

1

20

20

70

20

5

6

100

та

20

л

60

20

30

25

16

20

70

ка

150

25

БОЧНЕ СТРАНЕ КРОВНЕ БАЏЕ

2

ШПЕРПЛОЧА

16

ПОКЛОПАЦ КРОВНЕ БАЏЕ

1

ШПЕРПЛОЧА

15

ЕЛИСЕ

4

ШПЕРПЛОЧА

14

ДРЖАЧ ЕЛИСА

1

ФУРНИР (ЛИПА)

13

ОСОВИНА

1

ДРВЕНА ЛЕТВИЦА Ф20

12

ДРЖАЧ ОСОВИНЕ

1

ЛЕТВИЦА

11

ПОСТОЉЕ

1

ШПЕРПЛОЧА

10

ПРЕДЊА И ЗАДЊА СТРАНА КРОВА

2

ШПЕРПЛОЧА

9

БОЧНА СТРАНА КРОВА - 2

1

ШПЕРПЛОЧА

8

БОЧНА СТРАНА КРОВА - 1

1

ШПЕРПЛОЧА

7

ПРЕДЊА И ЗАДЊА СТРАНА ПОСТОЉА

2

ШПЕРПЛОЧА

6

БОЧНЕ СТРАНЕ ПОСТОЉА

2

ШПЕРПЛОЧА

5

ПОСТОЉЕ ВОДЕНИЦЕ

1

ШПЕРПЛОЧА

4

БОЧНА СТРАНА - 2

1

ШПЕРПЛОЧА

3

БОЧНА СТРАНА - 1

1

ШПЕРПЛОЧА

2

ЗАДЊИ ЗИД

1

ШПЕРПЛОЧА

1

ПРЕДЊИ ЗИД

1

ШПЕРПЛОЧА

КОМ.

МАТЕРИЈАЛ

РАЗМЕРА 1:2

Ед у

17

ПОЗ.

98

7

по р

80

150

НАЗИВ ДЕТАЉА

МАКЕТА ВОДЕНИЦЕ

УКУПНО ЦРТ. 2 ЦРТЕЖ БР. 1


30

30

50

110

110

40

9

20

8

136

60

16

60

136

по р

105

та

л

11

150

Ед у

R3

0 R1

ка

70

100

10

90

30

30

40

12

30

150

13

20

R3

14

Ф3

50

12

РАЗМЕРА 1:2

МАКЕТА ВОДЕНИЦЕ

УКУПНО ЦРТ. 2 ЦРТЕЖ БР. 2

99


СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА:

АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ:

ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ:

Ед у

ка

по р

та

л

СКИЦА

100


л та по р ка Ед у

МАТЕРИЈАЛ

101


102

ка

Ед у по р та

л


5

Ед у

ка

по р

та

л

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ


5. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ

ИЗРАДА МАКЕТА/МОДЕЛА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, ПОЉОПРИВРЕДИ ИЛИ МОДЕЛА КОЈИ КОРИСТЕ ОБНОВЉИВЕ ИЗВОРЕ ЕНЕРГИЈЕ

та

ПРЕДСТАВИ СВОЈУ ИДЕЈУ СКИЦОМ

л

Прошлогодишње искуство које си стекао/стекла у практичном раду са лако обрадивим материјалима добро ће ти доћи при моделовању разних грађевинских објеката, техничких средстава у грађевинарству и пољопривреди или модела који користе обновљиве изворе енергије. Да би успешно остварио/остварила свој циљ и израдио/израдила производ који ће неко купити, чиме остварујеш материјалну (новчану) добит, мораш додатно унапредити своје предузетничке вештине, о којима си учио/ учила у петом разреду. То подразумева да у оквиру мини пројекта треба детаљно да разрадиш своју идеју.

Ед у

ка

по р

1. Претраживањем на интернету, коришћењем стручне литературе и часописа, разговором са другарима и наставником, покушај да дођеш до идеје о свом будућем производу који ћеш практично израдити на предстојећим часовима.

ИСПИТИВАЊЕ ТРЖИШТА 2. Након доношења одлуке о производу који ћеш практично израдити, изврши испитивање тржишта како би био сигуран у оправданост своје одлуке. Испитивање тржишта можеш урадити анкетирањем ученика у твојој школи, претрагом на интернету или личним контактом са заинтересованим купцима твог производа (ученици и родитељи у оквиру твоје школе).

104


ИЗРАДА АЛГОРИТМА

Ед у

ка

по р

та

л

3. Представи алгоритмом своју идеју настајања производа, од стварања идеје до готовог производа.

105


Ед у

ка

по р

та

л

ИЗРАДА ТЕХНИЧКОГ ЦРТЕЖА

МАТЕРИЈАЛ

106


РЕДОСЛЕД И НАЧИН ИЗРАДЕ

Ед у

ка

по р

та

л

5. Разради план активности (редослед и начин израде) и оквирну процену трошкова за изабрани производ.

СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА, ПРИБОРА И АЛАТА 6. Изради спецификацију материјала, прибора и алата неопходног за израду изабраног производа.

107


МАРКЕТИНГ ПРОИЗВОДА 7. Представи пројектну идеју, изабрани производ и план активности његове израде усменим излагањем уз помоћ рекламног материјала или дигиталне презентације коју си урадио/урадила на рачунару.

ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА

та

л

8. Уз помоћ својих другара који су са тобом радили на изради производа одреди продајну цену производа. Цену готовог производа добићеш ако сабереш новац уложен у материјал и свој рад. Изложи своје производе на продају у објекту школе, у време значајних датума за рад школе (Дан школе, школска слава Свети Сава, Нова година, Осми март...).

по р

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

Ед у

ка

9. По завршетку продаје напиши финансијски извештај. (зарађени новац – трошкови производње = укупна добит).

САМОПРОЦЕНА РАДНОГ УЧИНКА ПРЕДЛОГ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДА 10. Изврши самопроцену свог радног учинка у изради производа и предложи унапређење властитог производа.

108


10 15

9

15

10 10 10

2

6

5

8

3

4

7

10

2 1

10

25

5

11

л

300

Ед у

ка

200

по р

та

1

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ПОЗ. РАЗМЕРА 1:2

СТУБ ЗА КРОВ ОГРАДА ЈАРБОЛ СЕМАФОР КРОВ ТРИБИНЕ ТРИБИНА РЕД 4 ТРИБИНА РЕД 3 ТРИБИНА РЕД 2 ТРИБИНА РЕД 1 НОСЕЋА КОНСТРУКЦИЈА ОСНОВА НАЗИВ ДЕTAЉА

3 1 2 1 1 1 1 1 1 8 1 KOM.

МАКЕТА СТАДИОНА

ЛЕТВИЦА ЛЕПЕНКА ЛЕТВИЦА ЛЕПЕНКА ЛЕПЕНКА ЛЕПЕНКА ЛЕПЕНКА ЛЕПЕНКА ЛЕПЕНКА ФУРНИР – ЛИПА ЛЕПЕНКА МАТЕРИЈАЛ УКУПНО ЦРТ.3 ЦРТЕЖ БР.1

109


7

5

50

40

11

220

9 2

100

8

5

15

4 5

R1

140

15

РАЗМЕРА 1:2

110

15

180

195

Ед у

ка

по р

R

та

л

40

140

15

МАКЕТА СТАДИОНА

110

15

УКУПНО ЦРТ.3 ЦРТЕЖ БР.2


50

10

180

15

3

та

л

80

R

165

15

15

по р

15

210

Ед у

ка

R

6

15

РАЗМЕРА 1:2

170

МАКЕТА СТАДИОНА

15

УКУПНО ЦРТ.3 ЦРТЕЖ БР.3

111


СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА:

АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ:

ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ:

Ед у

ка

по р

та

л

СКИЦА

112


л та по р ка Ед у

МАТЕРИЈАЛ

113


66

7 7

4 4

8 8

55

99

30 30

30 30

55 55

та по р

9 8 7 6 5 4 3 2 1 ПОЗ. РАЗМЕРА 1:2

114

60 60

Ед у

ка

180 180

20 20

45 45

14 14 22 14 14

33

5 5

2 22 15 2 22 22 88 15

75 75

44

л

11

11

26 26

22

240 240

ПАПИР ЛЕТВИЦА ФУРНИР – ЛИПА ФУРНИР – ЛИПА ЛЕТВИЦА ФУРНИР – ЛИПА ФУРНИР – ЛИПА ФУРНИР – ЛИПА ЛЕПЕНКА МАТЕРИЈАЛ УКУПНО ЦРТ.2 МАКЕТА САОБРАЋАЈНЕ РАСКРСНИЦЕ ЦРТЕЖ БР.1 САОБРАЋАЈНE OЗНАКE СЕМАФОР САОБРАЋАЈНИ ЗНАК САОБРАЋАЈНИ ЗНАК НОСАЧ ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ОСНОВА НАЗИВ ДЕТАЉА

8 4 2 2 8 2 2 2 1 КОМ.


20 20

77

75 75 55 55

77

1010

3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 26 26

55

л

60 60

66

12 12

22

15 15

9 9

22

по р

1818

30 30

2 2

2020

12 12

75 75

60 60

30

30

55 55

Ед у

ка

8 8

та

3 3

88

3.5 5.5 3.5 5.5 5.5 3.53.5 5.5

45 45

2 2

10 10

11.5.5

45 45 60 60

РАЗМЕРА 1:1

15 15

3 3

45 45

МАКЕТА САОБРАЋАЈНЕ РАСКРСНИЦЕ

4 4

УКУПНО ЦРТ.2 ЦРТЕЖ БР.2

115


СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА:

АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ:

ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ:

Ед у

ка

по р

та

л

СКИЦА

116


л та по р ка Ед у

МАТЕРИЈАЛ

117


Евиденција о прочитаној техничкој литератури и посети интернет сајтовима Кратак садржај одабраног текста или интернет сајта

Ед у

ка

по р

та

л

Назив књиге или часописа Адреса посећеног интернет сајта

118


л та по р ка Ед у

МАТЕРИЈАЛ

119


л та по р ка Ед у

МАТЕРИЈАЛ

120


121

ка

Ед у по р та

л


122

ка

Ед у по р та

л


123

ка

Ед у по р та

л


124

ка

Ед у по р та

л