Техника и технологија 6, радна свеска за 6. разред основне школе

Page 1

Зоран Д. Лапчевић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ed

uk a

pr om

o

РАДНА СВЕСКА


Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАДНА СВЕСКА ЗА 6. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко М. Влаховић

ПРЕЛОМ И ДИЗАЈН Видак Гузина Алекса Бабовић ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Драгана Обрадовић

pr om

РЕЦЕНЗЕНТИ Дипл. инг. Снежана Врањеш, професор ТИТ ОШ „Жарко Зрењанин”, Зрењанин Др Драган Голубовић Др Раденко Круљ

Ed

uk a

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко М. Влаховић, директор ШТАМПА Цицеро, Београд Издање бр.: 3, Београд, 2023. година Тираж: 2000

o

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Др Наташа Филиповић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:62/69(075.2)(076.1) ЛАПЧЕВИЋ, Зоран Д., 1954Техника и технологија : радна свеска за 6. разред основне школе / Зоран Д. Лапчевић. - Изд. бр. 3. - Београд : Eduka, 2023 (Београд : Цицеро). - 124 стр. : илустр. ; 30 cm Тираж 2.000. ISBN 978-86-6013-399-3 COBISS.SR-ID 114726409

© Едука д.о.о. Београд

Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 2400-3/2018. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


pr om

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

o

УЧЕНИК / УЧЕНИЦА

ШКОЛА

Ed

МЕСТО

uk a

НАСТАВНИК / НАСТАВНИЦА

ИМЕЈЛ ШКОЛЕ


uk a

Ed o

pr om


САДРЖАЈ 1. Животно и радно окружење ......................................................................7

Значај и историјски развој грађевинарства........................................................................8 Просторно и урбанистичко планирање..............................................................................9 Култура становања............................................................................................................10 Кућне инсталације.......................... ..................................................................................15

2. Саобраћај .............................................................................................................19

pr om

o

Саобраћајни системи .......................................................................................................20 Грађевински објекти у саобраћају ...................................................................................20 Путеви ............................................................................................................................20 Мостови .........................................................................................................................21 Тунели ............................................................................................................................23 Железничке станице .....................................................................................................24 Аеродроми .....................................................................................................................26 Луке ................................................................................................................................27 Коришћење информационих технологија у саобраћајним објектима ...........................28 Правила безбедног кретања пешака и возача бицикла у јавном саобраћају ...............30

3. Техничка и дигитална писменост .......................................................35

uk a

Поступци и фазе у реализацији грађевинских објеката .................................................36 Техничко цртање у грађевинарству .................................................................................38 Графичко представљање грађевинских објеката ...........................................................44 Техничко цртање помоћу рачунара .................................................................................50 Представљање идеја и решења уз помоћ дигиталних презентација .............................51

4. Ресурси и производња ...............................................................................53

Ed

Подела, врсте и карактеристике грађевинских материјала ...........................................54 Конструктивни елементи грађевинског објекта ..............................................................60 Системи градње у грађевинарству ..................................................................................63 Врсте грађевинских објеката ...........................................................................................65 Техничка средства у грађевинарству ..............................................................................67 Енергетика у грађевинарству ...........................................................................................73 Коришћење обновљивих извора енергије ......................................................................75 Мере за рационално и безбедно коришћење топлотне енергије у грађевинарству......77 Организација рада у пољопривредној производњи .......................................................81 Техничка средства у пољопривреди ................................................................................83 Рециклажа материјала у грађевинарству и пољопривреди и заштита животне средине ................................................................................................. 88 Моделовање машина и уређаја у грађевинарству и пољопривреди или модела који користе обновљиве изворе енергије ............................................................91

5. Конструкторско моделовање ..............................................................103

Израда макета/модела у грађевинарству, пољопривреди или модела који користе обновљиве изворе енергије .........................................................104


Водич кроз радну свеску Драги учениче,

Ed

pr om

uk a

Желимо ти успех у раду.

o

Радна свеска је предвиђена да се користи уз уџбеник за Технику и технологију. Она је рађена тако да прати садржаје у уџбенику. Требало би да ти радна свеска помогне да лакше, боље и правилније сагледаш и усвојиш основна знања, вештине и спретности из области Технике и технологије. Намењена је искључиво теби, с циљем самосталног вежбања и проверавања усвојених садржаја, израду цртежа, извођење вежби и за уписивање белешки са часова новог градива. Све то би требало радити редовно, уредно, прегледно и тачно. Поред утврђивања и примене стечених знања, циљ сваке практичне вежбе је и да развијеш сопствене креативне способности. Не мораш се строго придржавати понуђених радних вежби, већ ти оне могу послужити само као идеја за остваривање неке твоје замисли. Потруди се да будеш што креативнији и оригиналнији. При раду са радном свеском користићеш уџбеник. Ради бољег сналажења поглавља у радној свесци су исте боје као у уџбенику.


1

Ed

uk a

pr om

o

ЖИВОТНО И РАДНО УВОД У АРХИТЕКТУРУ ОКРУЖЕЊЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВО


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

ЗНАЧАЈ И ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ ГРАЂЕВИНАРСТВА 1. Уз помоћ слика кратко опиши историјски развој архитектуре и грађевинарства.

Пећина

Колибе

Ed

uk a

Кућа од камена

pr om

o

Шатори

Сојеница

8

Пирамида


ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 1. Просторно планирање се бави

.

Ed

uk a

pr om

o

2. Шта све може да се предвиђа (планира) урбанистичким планом једног насеља (града)?

Генерални урбанистички план Београда

3. Који је значај просторног планирања и урбанизма за побољшање услова живљења?

9


КУЛТУРА СТАНОВАЊА 1. Начин живота и врсте делатности којима се бави становништво одређују тип насеља. Које су карактеристике сеоског, а које градског насеља? Сеоско насеље:

.

Ed

uk a

pr om

o

Градско насеље:

2. Да ли у твојој згради постоји истакнут тзв. кућни ред? Напиши неке његове одредбе.

10

.


3. Ентеријер представља: а) спољашњост грађевинског објекта; б) део урбанистичког плана; в) унутрашњост грађевинског објекта. Заокружи слово испред тачног одговора. 4. Екстеријер представља: а) спољашњост грађевинског објекта; в) део идејног пројекта.

pr om

Заокружи слово испред тачног одговора.

o

б) унутрашњост грађевинског објекта;

Ed

uk a

5. Етика становања подразумева и уређење свог дворишта и околине. Размисли како би ти уредио/уредила школско двориште (парк). Скицирај своју идеју.

Место за цртање скице школског дворишта (парка)

11


6. У савременом стану разликујемо следеће функционалне групе просторија: ;

б)

;

в)

;

г)

;

д)

;

ђ)

.

o

а)

Ed

uk a

pr om

7. Поред слика приказаних просторија напиши њихове називе и намену.

12


13

uk a

Ed o

pr om


8. Размисли како би ти уредио/уредила своју собу. Скицирај своју идеју.

Ed

uk a

pr om

o

Садашњи изглед собе

14


КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 1. Ради удобнијег живота, савремени станови могу бити опремљени разним инсталацијама. Наброј основне врсте инсталација у кући/стану.

2. Кућни водовод служи за:

pr om

o

.

3. Кућна водоводна инсталација се састоји од:

uk a

.

Ed

4. Која је улога главног водоводног вентила у кући/стану?

5. Испод слике напиши назив делова водоводне инсталације.

15


6. Кућна канализација служи за:

o

.

pr om

7. Кућна канализација се прикључује на: ______________________________ _______________________ или ____________________________________. 8. На цртежу је приказан сифон.

Ed

uk a

а) Означи део сифона у којем се задржава вода. б) Каква је улога те воде?

9. Унутрашњу канализациону мрежу сачињавају:

.

16


10. Гасна инсталација служи за:

.

11. Гас се у домаћинству користи за:

uk a

pr om

o

.

Ed

12. Уколико си корисник гаса у кући/стану, наведи које радње треба да предузмеш уколико дође до цурења гаса у просторијама у којима боравиш.

17


18

uk a

Ed o

pr om


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.