Техника и технологија 5, радна свеска за пети разред основне школе

Page 1

Зоран Д. Лапчевић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Ed

uk

a

pr om

o

РАДНА СВЕСКА


Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА РАДНА СВЕСКА ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко М. Влаховић

РЕЦЕНЗЕНТИ Проф. др Драган Голубовић Доц. др Наташа Вујисић Живковић Радиша Лековић, професор техничког образовања

pr om

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Маријана Милошевић Биљана Никић

a

ДИЗАЈН И ПРЕЛОМ Видак Гузина ИЛУСТРАЦИЈЕ Данило Речевић Немања Ристић

Ed

uk

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко М. Влаховић, директор ШТАМПА Цицеро, Београд Издање бр.: 3, Београд, 2022. година Тираж: 2000

o

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Др Наташа Филиповић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:62/69(075.2)(076.1) ЛАПЧЕВИЋ, Зоран Д., 1954Техника и технологија : радна свеска за 5. разред основне школе / [Зоран Д. Лапчевић] ; [илустрације Данило Речевић, Немања Ристић]. - Изд. бр. 3. - Београд : Eduka, 2022 (Београд : Цицеро). - 107 стр. : илустр. ; 30 cm Податак о аутору преузет из колофона. Тираж 2.000. ISBN 978-86-6013-341-2 COBISS.SR-ID 59907337

© Едука д.о.о. Београд

Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 1350-3/2017. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


УЧЕНИК / УЧЕНИЦА

pr om

o

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ НАСТАВНИК / НАСТАВНИЦА

Ed

МЕСТО

uk

ШКОЛА

a

ИМЕЈЛ ШКОЛЕ


a

uk

Ed o

pr om


САДРЖАЈ 1.

Саобраћај

Улога и значај савременог саобраћаја ...................................................................... 14 Историјски развој саобраћаја ..................................................................................... 14 Врсте саобраћаја и саобраћајних средстава ............................................................ 15 Копнени саобраћај ...................................................................................................... 16 Водени саобраћај ........................................................................................................ 17 Ваздушни саобраћај .................................................................................................... 18 Космички саобраћај ..................................................................................................... 19 Употреба информационих технологија у савременом саобраћају .......................... 20 Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања ..................................... 21 Правила и прописи кретања пешака у саобраћају ................................................... 24 Правила и прописи кретања бициклиста и дечјих возила у саобраћају ................. 26 Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечјим возилима .......................................................................................................... 30 Обавезе и одговорности деце као учесника у саобраћају ....................................... 31

Техничка и дигитална писменост

Основни прибор за техничко цртање ......................................................................... 42 Врсте линија у техничком цртању .............................................................................. 43 Формати папира ......................................................................................................... 44 Техничко писмо ........................................................................................................... 45 Скица и њена примена ................................................................................................ 46 Означавање мера на техничком цртежу (котирање) ................................................ 47 Размера (мерило) ........................................................................................................ 49 Геометријско цртање ................................................................................................... 50 Цртање техничког цртежа ........................................................................................... 54 Пренос података између ИКТ уређаја ....................................................................... 57 Дигитална обрада слике ............................................................................................. 58 Креирање документа у програму за обраду текста .................................................. 59 Интернет претрага и приступ онлајн ресурсима ........................................................ 60

Ed

3.

uk

a

pr om

o

2.

Животно и радно окружење

Појам, улога и значај технике и технологије за развој друштва и животног окружења ..................................................................................................... 8 Организација рада и правила понашања у кабинету за технику и технологију .................................................................................................. 9 Организација радног места у кабинету за технику и технологију и примена мера заштите на раду ................................................................................. 10 Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу ........................................................................................................ 11

4.

Ресурси и производња

Природни ресурси на Земљи ............................................................................. 64 Врсте, својства и примена природних материјала ........................................... 67 Технологија прераде и обраде дрвета ............................................................. 67


Технологија производње папира ..................................................................... Технологија производње текстила .................................................................. Технологија прераде и обраде коже ............................................................... Технологија обраде материјала ..................................................................... Принципи деловања алата за механичку обраду материјала ....................... Испитивање материјала ................................................................................. Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање папира, текстила, коже и дрвета .................................................................................. Рециклажа материјала и заштита животне средине ...................................... Избор материјала, операција и алата и редослед њихове примене .............. Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и дрвета .............

Конструкторско моделовање

75 77 79 80

uk

a

pr om

o

Конструкторско моделовање ......................................................................... 96 Израда предмета ручном обрадом од различитих материјала ...................... 98

Ed

5.

70 72 73 73 74 74


1

Ed

uk

a

pr om

o

ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ ПОЈАМ, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ДРУШТВА И ЖИВОТНОГ ОКРУЖЕЊА 1. Техника је скуп

Машинска техника

Технологија добијања папира

uk

a

2. Технологија представља

pr om

o

.

Ed

3. У најкраћим цртама објасни историјски развој технике и технологије.

8

.


4. Техничка култура подразумева

.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У КАБИНЕТУ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ

pr om

o

1. Које услове треба да испуњава савремени кабинет за технику и технологију?

uk

б) алата

в) машина

г) рачунара

Ed

а) намештаја

a

2. Наведи шта све има у твом кабинету за технику и технологију од:

3. Наведи која су то правила понашања у кабинету за технику и технологију.

9


ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ МЕСТА У КАБИНЕТУ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ И ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ

o

1. Опиши како би требало да изгледа твоје радно место у кабинету за технику и технологију.

pr om

2. Шта треба да садржи лични прибор ученика за рад у кабинету за технику и технологију?

Ed

uk

a

3. Које мере заштите на раду мораш поштовати у кабинету за технику и технологију?

Белешке на часу

10


КОРИШЋЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ АПАРАТА И ИКТ УРЕЂАЈА У ЖИВОТНОМ И РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ

Ed

uk

a

pr om

o

1. Која су то правила којих се треба придржавати при употреби техничких апарата и ИКТ уређаја у свом животном и радном окружењу?

2. Које техничке апарате користиш у свом домаћинству? Објасни начин употребе једног од њих.

11


Ed

uk

a

pr om

o

Радни лист

12


2

Ed

uk

a

pr om

o

САОБРАЋАЈ


2. САОБРАЋАЈ УЛОГА И ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНОГ САОБРАЋАЈА 1. Која је улога и значај саобраћаја у савременом животу?

pr om

o

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА

Ed

uk

a

1. Које је човеково откриће имало изузетан значај за развој саобраћаја и зашто?

2. Почетак друмског саобраћаја карактеришу следећа саобраћајна средства:

14


ВРСТЕ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА 1. Саобраћајни систем чине: која могу бити:

б)

која могу бити:

o

а)

pr om

2. У зависности од тога шта се превози (објекти превоза) разликујемо:

Ed

uk

a

3. Према месту одвијања саобраћаја, саобраћајни системи се могу поделити на:

Белешке на часу

15


КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ 1. Копнени саобраћај можемо поделити на: и

.

pr om

o

2. Према намени, разликујемо следећа саобраћајна средства друмског саобраћаја:

Ed

uk

a

3. Које су карактеристике друмског саобраћаја?

4. Које су карактеристике железничког транспорта?

5. Наведи које су предности, а који недостаци железничког саобраћаја.

16


6. Наведи називе најсавременијих светских возова и њихове карактеристике.

ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ

pr om

o

1. Водени саобраћај служи за:

uk

a

2. Наведи које су предности, а који недостаци воденог саобраћаја.

Ed

3. Савремени бродови могу се поделити на:

17


ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ 1. Које врсте летелица постоје?

pr om

o

2. Које су најважније карактеристике ваздушног саобраћаја?

uk

a

3. Који су главни делови савременог путничког авиона?

Ed

4. Испод слика летелица напиши њихове називе сходно њиховој намени.

18


o pr om

uk

a

КОСМИЧКИ САОБРАЋАЈ

Ed

1. Космички саобраћај користи се за

2. Совјетски Савез је први лансирао вештачки сателит у свемир 1957. године. Име првог вештачког сателита је: а) Луна-2

б) Спутњик-1

в) Аполо-11

19


УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У САВРЕМЕНОМ САОБРАЋАЈУ

pr om

o

1. Наведи примере употребе информационих технологија у савременом саобраћају.

Ed

uk

a

Белешке на часу

20


САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА – ИЗГЛЕД И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА 1. Поред слике напиши који су основни елементи саобраћајнице.

1. 2. 3.

pr om

5.

o

4.

2. Посебно урађен део пута поред коловоза намењен првенствено за кретање пешака назива се

.

uk

a

3. Означен део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза назива се .

4. Пут намењен искључиво за кретање бицикала назива се , а саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај .

Ed

бицикала, мопеда и лаких трицикала назива се

5. Кретање пешака као равноправног учесника у саобраћају изискује познавање саобраћајних прописа, пре свега саобраћајних знакова. Напиши које три групе саобраћајних знакова постоје. 1. 2. 3.

21


6. На крају ове области приказани су саобраћајни знакови. Из све три групе знакова изабери и нацртај по два знака. ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

pr om

o

ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ

Ed

uk

a

ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА

7. Ознаке на коловозу пружају учесницима у саобраћају додатна објашњења и информације. Оне могу бити исписане као:

22


pr om

o

8. Поред приказаних семафора напиши њихово значење.

Ed

uk

a

9. Испод слика саобраћајног полицајца напиши значења знакова које даје.

23


10. У возила са првенством пролаза се убрајају:

ПРАВИЛА И ПРОПИСИ КРЕТАЊА ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ

pr om

o

1. За своје кретање пешак је дужан да користи следеће површине намењене за кретање пешака.

Ed

uk

a

2. Који је правилан поступак преласка пешака преко коловоза?

3. Које забране или опасности постоје када је у питању пешак као учесник у саобраћају?

4. Ван насељеног места пешак се креће коловоза тако да му возила долазе у сусрет.

24

страном уз ивицу


Ed

uk

a

pr om

o

5. Посматрај, анализирај и опиши ризична понашања пешака на приказаним саобраћајним ситуацијама.

25


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.