Техника и технологија 5, радна свеска за пети разред основне школе

Page 1

Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ РАДНА СВЕСКА Edukapromo

Зоран Д. Лапчевић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

РАДНА СВЕСКА ЗА 5. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко М. Влаховић

ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Др Наташа Филиповић

РЕЦЕНЗЕНТИ Проф. др Драган Голубовић Доц. др Наташа Вујисић Живковић Радиша Лековић, професор техничког образовања

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Маријана Милошевић Биљана Никић

ДИЗАЈН И ПРЕЛОМ Видак Гузина

ИЛУСТРАЦИЈЕ

Данило Речевић Немања Ристић

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко М. Влаховић, директор ШТАМПА Цицеро, Београд Издање бр.: 3, Београд, 2022. година Тираж: 2000

Edukapromo

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:62/69(075.2)(076.1)

ЛАПЧЕВИЋ, Зоран Д., 1954Техника и технологија : радна свеска за 5. разред основне школе / [Зоран Д. Лапчевић] ; [илустрације Данило Речевић, Немања Ристић]. - Изд. бр. 3. - Београд : Eduka, 2022 (Београд : Цицеро). - 107 стр. : илустр. ; 30 cm Податак о аутору преузет из колофона.Тираж 2.000. ISBN 978-86-6013-341-2

COBISS.SR-ID 59907337 © Едука д.о.о. Београд

Директор Завода за унапређивање образовања

репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број:
Није дозвољено:
1350-3/2017.
УЧЕНИК / УЧЕНИЦА РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ НАСТАВНИК / НАСТАВНИЦА ШКОЛА ИМЕЈЛ ШКОЛЕ МЕСТО Edukapromo

Edukapromo

саобраћаја и саобраћајних

Копнени саобраћај ...................................................................................................... Водени саобраћај ........................................................................................................ Ваздушни саобраћај .................................................................................................... Космички саобраћај ..................................................................................................... Употреба информационих технологија у савременом саобраћају .......................... Саобраћајна сигнализација – изглед и правила поступања ..................................... Правила и прописи кретања пешака у саобраћају ................................................... Правила и прописи кретања бициклиста и дечјих возила у саобраћају ................. Заштитна опрема потребна за безбедно управљање бициклом и дечјим возилима .......................................................................................................... Обавезе и одговорности деце као учесника у саобраћају .......................................

..................................................................................................... Организација
технику
.................................................................................................. Организација
.................................................................................
........................................................................................................
......................................................................
.....................................................................................
3. Техничка и дигитална писменост Основни прибор за техничко цртање ......................................................................... 42 Врсте линија у техничком цртању .............................................................................. 43 Формати папира ......................................................................................................... 44 Техничко писмо ........................................................................................................... 45 Скица и њена примена ................................................................................................ 46 Означавање мера на техничком цртежу (котирање) ................................................ 47 Размера (мерило) ........................................................................................................ 49 Геометријско цртање ................................................................................................... 50 Цртање техничког цртежа ........................................................................................... 54 Пренос података између ИКТ уређаја ....................................................................... 57 Дигитална обрада слике ............................................................................................. 58 Креирање документа у програму за обраду текста .................................................. 59 Интернет претрага и приступ онлајн ресурсима ........................................................ 60 4. Ресурси и производња Природни ресурси на Земљи ............................................................................. 64 Врсте, својства и примена природних материјала ........................................... 67 Технологија прераде и обраде дрвета ............................................................. 67 14 14 15 16 17 18 19 20 21 24 26 30 31 САДРЖАЈ 8 9 10 11 Edukapromo
1. Животно и радно окружење Појам, улога и значај технике и технологије за развој друштва и животног окружења
рада и правила понашања у кабинету за
и технологију
радног места у кабинету за технику и технологију и примена мера заштите на раду
Коришћење техничких апарата и ИКТ уређаја у животном и радном окружењу
2. Саобраћај Улога и значај савременог саобраћаја
Историјски развој саобраћаја
Врсте
средстава ............................................................

Технологија производње папира ..................................................................... 70 Технологија производње текстила .................................................................. 72 Технологија прераде и обраде коже ............................................................... 73 Технологија обраде материјала ..................................................................... 73 Принцип и деловања алата за механичку обраду материјала ....................... 74 Испитивање материјала ................................................................................. 74 Коришћење алата и прибора за ручну обраду и спајање папира, текстила, коже и дрвета .................................................................................. 75 Рециклажа материјала и заштита животне средине ...................................... 77 Избор материјала, операција и алата и редослед њихове примене .............. 79 Поступци ручне обраде и спајања папира, текстила, коже и дрвета ............. 80

5. Конструкторско моделовање Конструкторско моделовање ......................................................................... 96 Израда предмета ручном обрадом од различитих материјала ...................... 98 Edukapromo

ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 1 Edukapromo
8 1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ ПОЈАМ, УЛОГА И ЗНАЧАЈ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ДРУШТВА И ЖИВОТНОГ ОКРУЖЕЊА 1. Техника је скуп Машинска техника Технологија добијања папира 2. Технологија представља . . 3. У најкраћим цртама објасни историјски развој технике и технологије. Edukapromo
9 4. Техничка култура подразумева ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У КАБИНЕТУ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ 1. Које услове треба да испуњава савремени кабинет за технику и технологију? 2. Наведи шта све има у твом кабинету за технику и технологију од: а) намештаја б) алата в) машина г) рачунара 3. Наведи која су то правила понашања у кабинету за технику и технологију. Edukapromo
10 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ МЕСТА У КАБИНЕТУ ЗА ТЕХНИКУ И ТЕХНОЛОГИЈУ И ПРИМЕНА МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 1. Опиши како би требало да изгледа твоје радно место у кабинету за технику и технологију. 2. Шта треба да садржи лични прибор ученика за рад у кабинету за технику и технологију? 3. Које мере заштите на раду мораш поштовати у кабинету за технику и технологију? Белешке на часу Edukapromo
11 КОРИШЋЕЊЕ ТЕХНИЧКИХ АПАРАТА И ИКТ УРЕЂАЈА У ЖИВОТНОМ И РАДНОМ ОКРУЖЕЊУ 1. Која су то правила којих се треба придржавати при употреби техничких апарата и ИКТ уређаја у свом животном и радном окружењу? 2. Које техничке апарате користиш у свом домаћинству? Објасни начин употребе једног од њих. Edukapromo

Edukapromo

12 Радни лист

Edukapromo

САОБРАЋАЈ 2
14 2. САОБРАЋАЈ УЛОГА И ЗНАЧАЈ САВРЕМЕНОГ САОБРАЋАЈА 1. Која је улога и значај саобраћаја у савременом животу? ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ САОБРАЋАЈА 1. Које је човеково откриће имало изузетан значај за развој саобраћаја и зашто? 2. Почетак друмског саобраћаја карактеришу следећа саобраћајна средства:Edukapromo
15 1. Саобраћајни систем чине: а) која могу бити: б) која могу бити: ВРСТЕ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНИХ СРЕДСТАВА 2. У зависности од тога шта се превози (објекти превоза) разликујемо: Белешке на часу 3. Према месту одвијања саобраћаја, саобраћајни системи се могу поделити на: Edukapromo
16 2. Према намени, разликујемо следећа саобраћајна средства друмског саобраћаја: 3. Које су карактеристике друмског саобраћаја? 4. Које су карактеристике железничког транспорта? 5. Наведи које су предности, а који недостаци железничког саобраћаја. КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ 1. Копнени саобраћај можемо поделити на: и . Edukapromo
17 6. Наведи називе најсавременијих светских возова и њихове карактеристике. ВОДЕНИ САОБРАЋАЈ 1. Водени саобраћај служи за: 2. Наведи које су предности, а који недостаци воденог саобраћаја. 3. Савремени бродови могу се поделити на: Edukapromo
18 ВАЗДУШНИ САОБРАЋАЈ 1. Које врсте летелица постоје? 2. Које су најважније карактеристике ваздушног саобраћаја? 3. Који су главни делови савременог путничког авиона? 4. Испод слика летелица напиши њихове називе сходно њиховој намени. Edukapromo
19 КОСМИЧКИ САОБРАЋАЈ 1. Космички саобраћај користи се за 2. Совјетски Савез је први лансирао вештачки сателит у свемир 1957. године. Име првог вештачког сателита је: а) Луна-2 б) Спутњик-1 в) Аполо-11 Edukapromo
20 УПОТРЕБА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У САВРЕМЕНОМ САОБРАЋАЈУ 1. Наведи примере употребе информационих технологија у савременом саобраћају. Белешке на часу Edukapromo
21 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА – ИЗГЛЕД И ПРАВИЛА ПОСТУПАЊА 1. Поред слике напиши који су основни елементи саобраћајнице. 1. 2. 3. 4. 5. 2. Посебно урађен део пута поред коловоза намењен првенствено за кретање пешака назива се . 3. Означен део коловоза намењен за прелазак пешака преко коловоза назива се 4. Пут намењен искључиво за кретање бицикала назива се , а саобраћајна трака намењена искључиво за саобраћај бицикала, мопеда и лаких трицикала назива се . 5. Кретање пешака као равноправног учесника у саобраћају изискује познавање саобраћајних прописа, пре свега саобраћајних знакова. Напиши које три групе саобраћајних знакова постоје. 1. 2. 3. Edukapromo
22 7. Ознаке на коловозу пружају учесницима у саобраћају додатна објашњења и информације. Оне могу бити исписане као: ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА 6. На крају ове области приказани су саобраћајни знакови. Из све три групе знакова изабери и нацртај по два знака. Edukapromo
23 8. Поред приказаних семафора напиши њихово значење. 9. Испод слика саобраћајног полицајца напиши значења знакова које даје.
Edukapromo
24 10. У возила са првенством пролаза се убрајају: ПРАВИЛА И ПРОПИСИ КРЕТАЊА ПЕШАКА У САОБРАЋАЈУ 1. За своје кретање пешак је дужан да користи следеће површине намењене за кретање пешака. 2. Који је правилан поступак преласка пешака преко коловоза? 3. Које забране или опасности постоје када је у питању пешак као учесник у саобраћају? 4. Ван насељеног места пешак се креће страном уз ивицу коловоза тако да му возила долазе у сусрет. Edukapromo
25
Посматрај,
пешака на приказаним саобраћајним ситуацијама.
5.
анализирај и опиши ризична понашања
Edukapromo
26 ПРАВИЛА И ПРОПИСИ КРЕТАЊА БИЦИКЛИСТА И ДЕЧЈИХ ВОЗИЛА У САОБРАЋАЈУ 1. На јавним путевима бициклом сме да управља дете (особа) које је старије од година. 2. Које јавне површине сме да користи возач бицикла за своје кретање? 3. Опиши правилан поступак укључивања возача бицикла у саобраћај. 4. Опиши правилан поступак искључивања возача бицикла из саобраћаја. 5. Опиши правилан поступак скретања возача бицикла на раскрсници или при промени саобраћајне траке (престројавања). Edukapromo
27 6. Прелаз пута преко пруге је место на којем се у истом нивоу укрштају пут и железничка или трамвајска пруга. Учесници у саобраћају дужни су да се зауставе пред прелазом пута преко железничке пруге у истом нивоу. ДА НЕ 7. Шта је забрањено возачима бицикла као учесницима у саобраћају? 8. У кружиће испод знакова упиши одговарајуће бројеве датих значења знакова.Edukapromo
28 9. Посматрај, анализирај и опиши поступања учесника у саобраћају у приказаним саобраћајним ситуацијама. Обрати пажњу на понашање возача бицикла и пешака. Edukapromo
29 10. Пажљиво посматрај дате ситуације на раскрсницама, па упиши испод слика правилан редослед проласка учесника у саобраћају. Edukapromo
30 2. Које провере исправности бицикла треба да извршиш пре почетка, а које на крају вожње? ЗАШТИТНА ОПРЕМА ПОТРЕБНА ЗА БЕЗБЕДНО УПРАВЉАЊЕ БИЦИКЛОМ И ДЕЧЈИМ ВОЗИЛИМА 1. Прво и основно правило безбедне вожње је исправан бицикл. Испод слике напиши називе означених делова бицикла. 6 7 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 Edukapromo
31 3. Ради безбедне вожње ноћу, поред рефлектујућег прслука, на бициклу је веома важно исправно осветљење, у које спадају: 4. Ради безбедне вожње на бициклу, пожељно је на глави имати . ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ДЕЦЕ КАО УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ 1. Под саобраћајном културом се подразумева: Edukapromo
32 2. Објасни најважније одредбе саобраћајног бонтона у возилима градског саобраћаја. 3. У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози дете млађе од година. 4. Коришћење сигурносних појасева за време вожње у аутомобилу је: а) обавезно, б) није обавезно. Белешке на часу Edukapromo

Edukapromo

33 Радни лист

Edukapromo

34 САОБРАЋАЈНИ ЗНАКОВИ ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

Edukapromo

35 ЗНАКОВИ ОПАСНОСТИ

Ukr{tawe sa putem sa prvenstvom prolaza

Obavezno zaustavqawe

Zabrana saobra}aja u oba smera

Zabrana saobra}aja u jednom smeru

Zabrana saobra}aja za sva vozila na motorni pogon osim za motocikl bez prikolice

Zabrana saobra}aja za autobuse

Zabrana saobra}aja za vozila na motorni pogon koja vuku prikqu~na vozila osim poluprikolice

Zabrana saobra}aja za bicikle

Zabrana saobra}aja za vrstu vozila prikazanih na znaku

Zabrana saobra}aja za vozila koja prekora~uju odre|enu du`inu

Zabrana saobra}aja za kamione

Zabrana saobra}aja za cisterne

Zabrana saobra}aja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaqive materije iznad odre|ene koli~ine

Zabrana saobra}aja vozilima koja prevoze opasne materije iznad odre|ene koli~ine

Zabrana saobra}aja za vozila na motorni pogon koja vuku prikqu~na vozila ili poluprikolicu

Zabrana saobra}aja za zapre`na vozila

Zabrana saobra}aja za traktore

Zabrana saobra}aja za motocikle

Zabrana saobra}aja za bicikle sa motorom

Zabrana saobra}aja za vozila ~ija ukupna {irina prelazi odre|enu {irinu

Zabrana saobra}aja za ru~na kolica

Zabrana saobra}aja za pe{ake

Edukapromo

Zabrana saobra}aja za vozila ~ija ukupna visina prelazi odre|enu visinu

Zabrana saobra}aja za vozila ~ija ukupna te`ina prelazi odre|enu te`inu

Zabrana saobra}aja za sva vozila na motorni pogon

Zabrana saobra}aja za vozila koja prekora~uju odre|eno osovinsko optere}ewe

Najmawe odstojawe izme|u vozila

Zabrana skretawa ulevo

Zabrana skretawa udesno

Zabrana polukru`nog okretawa

36
ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ
37
preticawa za teretna vozila Ograni~ewe brzine Zabrana davawa zvu~nih signala Zabrana prolaza bez zaustavqawacarinarnica CARINA Zabrana prolaza bez zaustavqawapolicija POLICIJA POLICE Zabrana prolaza bez zaustavqawa - putarina PUTARINA Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera Zabraweno zaustavqawe i parkirawe Zabrana parkirawa Naizmeni~no parkirawe (u neparne dane) Naizmeni~no parkirawe (u parne dane) Zabrana preticawa svih vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice ЗНАКОВИ ОБАВЕЗA Najmawa dozvoqena brzina Lanci za sneg Staza za bicikliste Staza za pe{ake Staza za jaha~e Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer Dozvoqeni smerovi Dozvoqeni smerovi Dozvoqeni smerovi Obavezno obila`ewe s desne strane Obavezno obila`ewe s leve strane Kru`ni tok saobra}aja Dozvoqeni smerovi Obavezno polukru`no okretawe ЗНАКОВИ ИЗРИЧИТИХ НАРЕДБИ Zabrana preticawa za teretna vozila Ograni~ewe brzine Zabrana davawa zvu~nih signala Zabrana prolaza bez zaustavqawacarinarnica CARINA Zabrana prolaza bez zaustavqawa - putarina PUTARINA Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera Zabraweno zaustavqawe i parkirawe Zabrana parkirawa Naizmeni~no parkirawe (u parne dane) ЗНАКОВИ ОБАВЕЗA Lanci za sneg Staza za bicikliste Staza za pe{ake Staza za jaha~e Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer Obavezan smer Dozvoqeni smerovi Dozvoqeni smerovi Obavezno obila`ewe s desne strane Obavezno obila`ewe s leve strane Kru`ni tok saobra}aja Dozvoqeni smerovi Obavezno polukru`no okretawe Edukapromo
Zabrana
38 ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА
Edukapromo
39 ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА
Edukapromo
ЗНАКОВИ ОБАВЕШТЕЊА 40
Edukapromo
ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 3 Edukapromo
42 42 3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ 1. Чему нам служи техничка писменост? 2. Шта подразумевамо под дигиталном писменошћу? 1. Наброј основни прибор за техничко цртање. 2. Оловке могу имати мине различите тврдоће. Линијама повежи врсту оловака са ознаком одговарајуће тврдоће: тврде оловке меке оловке средње оловке ОСНОВНИ ПРИБОР ЗА ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ HB, F, 2HB 2H, 3H, 4H 2B, 3B, 4B 3. Приказани су различити углови троуглова. 450 450 900 900 300 600 Edukapromo
43 43 Користећи слику на претходној страни, у означене кругове обележи углове троуглова. 1. Испод цртежа напиши називе означених линија. ВРСТЕ ЛИНИЈА У ТЕХНИЧКОМ ЦРТАЊУ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. Главне (контурне) ивице предмета цртају се линијом, а пуном танком линијом цртају се . Edukapromo
44 44 3. Од свих врста линија нацртај помоћу два троугла по пет паралелних линија дужине 50 mm. Место за цртање различитих врста линија 1. У празна поља на слици упиши ознаке формата папира. ФОРМАТИ ПАПИРА 2. Које су димензије папира А4? 3. Поређај по величини (од мањег ка већем) следеће формате папира: А4, А1, А0, А5, А2, А3. Edukapromo

Edukapromo

45 45
Настави
ТЕХНИЧКО ПИСМО
1.
да исписујеш техничко писмо.
46 46 3. На првој страни Радне свеске напиши техничким писмом податке који се траже. 2. У техничком цртању постоје две врсте техничких писама: 1. , које се исписује под углом од и користи се у ; 2. , које се исписује под углом од и користи се у . 1. Скица је цртеж који се црта: а) слободном руком; б) прибором за техничко цртање. СКИЦА И ЊЕНА ПРИМЕНА Edukapromo
47 47 Место за израду скице 2. Скицирај неки предмет по сопственом избору. ОЗНАЧАВАЊЕ МЕРА НА ТЕХНИЧКОМ ЦРТЕЖУ (КОТИРАЊЕ) 1. Котирање представља 1. ; 2. ; 3. ; 4. . 2. Елементи котирања су: 3. Котирај приказани цртеж. Edukapromo
48 48 4. На приказаној слици правилно испиши котне бројеве. 5. Заокружи котне бројеве који су правилно исписани. 25 25 6. Приложени цртежи нацртани су у размери 1 : 1. Пажљивим мерењем облика на њима заврши започето котирање. Edukapromo
49 49 РАЗМЕРА (МЕРИЛО) 1. Размера или мерило је однос предмета приказаног на и димензија које предмет има у . 2. Предмети могу бити нацртани на техничком цртежу: а) у природној величини, и то означавамо ; б) увећани, и то означавамо ; в) умањени, и то означавамо . 3. Цртеж са леве стране нацртај у мерилу (размери) 1 : 2 и 1 : 5. R 1 : 2 R 1 : 5 R 1 : 1 Edukapromo
50 50 4. Нацртај приказани семафор у размери (мерилу) R 2 : 1. 10 32 2 34 ГЕОМЕТРИЈСКО ЦРТАЊЕ 1. Једним троуглом или спајањем два троугла нацртај на хоризонталној линији по пет линија исте дужине, под следећим угловима: 30°, 45°, 60°, 90° и 75°. 30° 45° 60° Edukapromo
51 51 2. Уз употребу два троугла нацртај по пет међусобно паралелних линија, дужине по 4 cm у четири положаја (вертикалне, хоризонталне, косе улево и косе удесно). Место за цртање паралелних линија 900 900 750 Edukapromo
52 52 3. Уз помоћ шестара, из истог центра, нацртај кружнице полупречника 10 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm и 40 mm. . Место за цртање кружница Edukapromo
53 53 4. Уз помоћ угломера, измери, обележи и повуци линије углова од 30°, 45°, 60°, 75° и 90°. Место за рад уз коришћење угломера Белешке на часу . 300 300 300 300 Edukapromo
54 54 ЦРТАЊЕ ТЕХНИЧКОГ ЦРТЕЖА 1. Према садржају, технички цртежи могу бити: 1 2 3 2. Склопни цртеж приказује 3. Детаљни цртеж приказује 4. На цртежу школског заглавља са саставницом упиши понуђене елементе: ПОЗ. НАЗИВ ДЕЛА, КОМ. МАТЕРИЈАЛ, РАЗМЕРА, НАЗИВ НАЦРТАНОГ ПРЕДМЕТА, ЦРТЕЖ БР. Edukapromo
55 55 5. Нацртај склопни цртеж са заглављем и саставницом прве вежбе, коју ћеш практично реализовати.
Edukapromo

Edukapromo

56 56 6. Нацртај детаљни цртеж са заглављем и саставницом претходно нацртане вежбе.
57 57 1. Наброј начине повезивања мобилног телефона са рачунаром. ПРЕНОС ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ИКТ УРЕЂАЈА 3. Користећи дигитални фото-апарат, мобилни телефон, таблет или веб-камеру, сними фотографију објекта по сопственом избору (другове/другарице, зграде, природу, кућног љубимца...),
Увежбај пребацивање фотографија са мобилног телефона на мобилни телефон и на рачунар, са дигиталног фото-апарата на рачунар и мобилни телефон. 2. Опиши поступак повезивања и преноса података између ИКТ уређаја за који си се определио/определила, водећи рачуна о правилном и безбедном руковању истим. Edukapromo
пребаци је и сачувај у школски рачунар под именом Moja_fotografija. jpg
58 58 2. У продужетку приказаних иконица које ћеш највише користити при дигиталној обради слике, напиши њихова значења. Open Save as Crop Flip Vertical Flip Horizontal Adjust Brigthness/ Contrast/ Gamma/Balance Remove red eye Print Scan ДИГИТАЛНА ОБРАДА СЛИКЕ 1. Испод слике напиши основне елементе прозора програма XnView. 1. 2. 3. 4. 5. Edukapromo
59 59 КРЕИРАЊЕ ДОКУМЕНТА У ПРОГРАМУ ЗА ОБРАДУ ТЕКСТА 1. Испод слике напиши основне елементе позора програма Microsoft Word. 3. Сними фотографије дигиталним фото-апаратом или мобилним телефоном, пренеси их у школски рачунар, а потом их обради у програму XnView (промену величине слике, ротирање, исецање, подешавање осветљености и контраста, измена броја боја, додавање текста, спајање, убацивање фотографије уз помоћ скенера...). 2. Команде за форматирање текста се налазе на картици. 3. За уметање различитих елемената који се користе при уређењу текста користи се картица. 4. Уметање табеле врши се избором алата у одељку . 5. Уметање слике врши се избором алата у одељку . 6. Креирати документ у текст процесору (Microsoft Word-у) – уношење текста, форматирање текста, уметање слика и графике... 1. 2. 3. 4. 5. Edukapromo
60 60 ИНТЕРНЕТ ПРЕТРАГА И ПРИСТУП ОНЛАЈН РЕСУРСИМА 1. Претражи на интернету странице које се баве израдом модела и макета. Можда ћеш пронаћи неку идеју за твој будући практичан рад из овог предмета. 2. Укуцај на интернет претраживачу (Google, Yahoo), „образовни онлајн ресурси за ученике” и пронађи неки од онлајн курсева који би теби био интересантан за похађање. Белешке на часу Edukapromo

Edukapromo

61 61 Радни лист

Edukapromo

63 63 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 63 РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА 4 Edukapromo
64 4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА ПРИРОДНИ РЕСУРСИ НА ЗЕМЉИ 1. Природна богатства (ресурси) којима располаже Земља су: 2. Једно од најзначајних природних богатстава (ресурса) је . 3. Коју енергију је човек прво научио да користи и шта је њом покретао? 4. Напиши неке облике енергије. Edukapromo
65 65 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 65 5. Правилно поређај понуђене изворе енергије: угаљ, cунце, земни гас, нафта, ветар, вода. Необновљиви извори енергије: Обновљиви извори енергије: 6. Енергија cунца се другачије зове енергија. 7. Шта су соларни колектори и чему служе? 8. Соларне ћелије (фотоћелије) соларну енергију претварају у енергију. Edukapromo
66 66 10. Ради повећања производње електричне енергије гради се и повезује више ветрењача на једном простору, при чему се формирају тзв. ___________________ ___________________________________________________________________. 9. Данашње савремене ветрењаче, зване турбине на ветар, користе се за: 11. Постоје три облика коришћења енергије воде. Наброј их. а) б) в) 12. Постројења која користе енергију воде за производњу електричне енергије зову се . Edukapromo
67 67 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 67 ВРСТЕ, СВОЈСТВА И ПРИМЕНА ПРИРОДНИХ МАТЕРИЈАЛА 1. Према пореклу, материјали се могу поделити на: а) , а то су: . б) , а то су: . ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕРАДЕ И ОБРАДЕ ДРВЕТА 1. Дрво се некада користило за: а данас се користи за: 3. У тврдо дрвеће спадају: 2. Наведи које две врсте дрвећа постоје и неке од њихових представника: 1. __________________________ 2. __________________________ а у меко: . а) б) 4. На приказаној слици напиши називе слојева структуре дрвета: Edukapromo
68 5. Добре особине дрвета су: Лоше особине дрвета су: 6. У најважнија својства (особине) дрвета убрајају се: 7. Механичке особине дрвета су: 8. Сеча дрвета врши се: 9. Транспорт дрвених стабала до стругара врши се: 10. Механичком прерадом дрвених трупаца добијају се следећи полупроизводи од дрвета: 11. Резана грађа добија се на машини за резање трупаца која се зове . Edukapromo
69 69 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 69 12. Прерадом техничког дрвета добија се резана грађа, и то: . 13. Фурнири су танки слојеви: а) пластике; б) дрвета; в) папира. 14. Објасни како се добија шперплоча. Белешке на часу Edukapromo
70 ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ПАПИРА 1. Наброј неке примере коришћења папира (хартије). 2. Који материјали су коришћени за писање пре проналаска папира? 3. Које су основне сировине за добијање папира? Белешке на часу Edukapromo
71 71 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 71 5. У зависности од квалитета, постоје следеће врсте папира: 4. Уз помоћ приказане шеме, у најкраћим цртама, објасни поступак добијања папира. 6. Напиши карактеристике: а) сивог картона б) белог картона Edukapromo
72 ТЕХНОЛОГИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ТЕКСТИЛА 1. Основне сировине за добијање текстила су . Она могу бити и . Од њих се добијају предива и тканине. 2. Природна влакна се добијају од животиња и биљака. Природна влакна животињског порекла су: Природна влакна биљног порекла су: 3. Наброј најважније особине природних влакана. 4. Наброј нека од синтетичких влакана. 5. Наброј најважније особине синтетичких влакана. Edukapromo
73 73 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 73 ТЕХНОЛОГИЈА ПРЕРАДЕ И ОБРАДЕ КОЖЕ 1. Природна кожа се добија од . 2. Прерада сирове коже врши се третирањем разним хемикалијама, поступком који се зове . 3. Наведи неке производе кожарске индустрије. 4. Врсте вештачких кожа су: а) б) ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА 1. Технологија обраде материјала изучава: 2. Обрада материјала може се изводити: а) б) 3. Обраду материјала делимо на: а) б) Edukapromo
74 ПРИНЦИПИ ДЕЛОВАЊА АЛАТА ЗА МЕХАНИЧКУ ОБРАДУ МАТЕРИЈАЛА 1. Принцип деловања алата приликом обраде материјала заснива се на: а) б) ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА 1. Узмите више летвица различитих врста дрвета (топола, буква, храст...) истих димензија. Ослоните их крајевима на нека два чврста предмета (две клупе), па одозго на средини наизменично спуштајте неки мањи тежи предмет. У зависности од тога која летвица ће се мање или више савити, одредите чврстоћу појединих врста дрвета. Упишите врсту дрвета почевши од најчвршћег. 1. 2. 3. 4. 5. 2. Узмите претходно коришћене летвице од различитих врста дрвета па их ставите у стегу тако да између њих буде неки метални округли предмет (кликер) и стежите. После извесног времена
1. 2. 3. 4. 5. 6. 6. Edukapromo
одвојте стегу, извадите дрвене летвице и на основу величине удубљења на њима процените које је дрво тврђе, а које мекше. Упишите врсту дрвета почевши од најтврђег.
75 75 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 75 КОРИШЋЕЊЕ АЛАТА И ПРИБОРА ЗА РУЧНУ ОБРАДУ И СПАЈАЊЕ ПАПИРА, ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ДРВЕТА 1. Испод слика приказаних алата напиши њихове називе и намену. Edukapromo

Edukapromo

76 76
77 77 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 77 РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. Екологија се бави . 2. Ко су највећи загађивачи животне средине? 3. Шта значи рециклирати отпадне материјале? 4. Рециклажом се постиже битна уштеда природних и заштита животне . 5. Шта све може да се рециклира? 6. Како ти доприносиш очувању животне средине? Edukapromo
78 78 7. Направи план управљања отпадом у оквиру школе коју похађаш. ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ Редни број Врста отпадаМесто за одлагањеКоличина Коме га понудити на продају? Зарађени новац Edukapromo
79 79 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 79 ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА, ОПЕРАЦИЈА И АЛАТА И РЕДОСЛЕД ЊИХОВЕ ПРИМЕНЕ 1. Алгоритмом се шематски тачно предвиђа редослед и начин израде неког предмета од стварања идеје (замисли) до готовог производа. Попуни празна поља на алгоритму настајања неког производа. Edukapromo

Edukapromo

.

приликом резања и савијања папира будете веома прецизни и будете тачно поклапали странице и углове листа од којег израђујете предмет. Ево прилике да испробате своју тачност и прецизност. Према приложеним цртежима израдите модел чамца или кутије. За рад користите чвршћи папир у боји. МОДЕЛ ЧАМЦА

80 80 ПОСТУПЦИ РУЧНЕ ОБРАДЕ И СПАЈАЊА ПАПИРА, ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И ДРВЕТА ОБЛИКОВАЊЕ ПАПИРА 1. Ручно обликовање папира врши се по следећем редоследу радних операција: 2. При томе се користи следећи прибор и алат: 3. Предмете од папира ћете добро направити ако

Према датим цртежима: модела кутије, корпице, кутије за ситнице, држача прибора, украсних кутија, класера, пернице, рама за слику или неког модела из твоје маште, изради алгоритам израде, спецификацију материјала, прибора и алата, скицу и технички цртеж (склопни и детаљни). Након израде техничке документације приступи изради свог модела.

81 81 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 81
УКРАСНЕ КУТИЈЕ ДРЖАЧ ПРИБОРА КЛАСЕР МОДЕЛ КУТИЈЕ Edukapromo
4.
82 82 3 4 2 1 1 1 1 1 5 1 1 135 50 2 140 40 1 130 140 3 1 4 3 5 R20 R20 5 4 Edukapromo
83 83 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 83 АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА: ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ: СКИЦА Edukapromo

Edukapromo

84 84
85 85 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 85 ОБЛИКОВАЊЕ ТЕКСТИЛА, КОЖЕ И СКАЈА 1. Текстил, кожа и скај обликују се: _____________________ и ____________________. 2. Ручно обликовање текстила, коже и скаја изводи се _____________________ и ____________________. 3. За ручно обликовање текстила, коже и скаја користи се следећи прибор и алат: 4. Према датим цртежима (или по сопственој идеји), изради техничку документацију и одговарајући модел. Edukapromo
86 86 2 11 1 3 2 1 1 1 1 КОПЧА 1 2 3 20 20 1 3 70 60 70 200 200 300 1 20 3 65 2 2 1 1:4 1:3 Edukapromo
87 87 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 87 АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА: ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ: СКИЦА Edukapromo

Edukapromo

88 88
89 89 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 89 ОБЛИКОВАЊЕ ДРВНИХ ПРЕРАЂЕВИНА 3 4 2 14 2 1 1 5 6 1 2 7 ПОСТОЉЕ 1 МЕКО ДРВО Edukapromo
90 90 АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА: ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ: СКИЦА
Edukapromo
91 91 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 91 Edukapromo

Edukapromo

92
93 93 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 93 Радни лист Edukapromo

Edukapromo

КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 5 Edukapromo
96 96 96 5. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ 1. Самостално истражи информације за твој будући пројектни рад уз помоћ информационо-комуникационих технологија и формирану идеју представи скицом.
Edukapromo
97 97 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 97 97 2. Разради план активности (поступак израде) и оквирну процену трошкова за изабрани производ који си представио/представила скицом. 3. Представи пројектну идеју, изабрани производ и план активности његове израде и усмено их образложи. 4. У зависности од сложености израде производа који си изабрао/изабрала, предложи наставнику састав своје групе (пара), коју чине другари/другарице из одељења, ради сарадње у реализацији заједничког пројекта. При раду у групи (пару) веома је важно активно учешће свих чланова у складу са улогом коју су добили, као и међусобно поштовање и уважавање. Edukapromo
98 98 98 РАЗМЕРА РЕКЕТ ЗА СТОНИ ТЕНИС УКУПНО ЦРТ. 1 ЦРТЕЖ БР. 1 ПОЗ. НАЗИВ ДЕТАЉА КОМ. МАТЕРИЈАЛ 1 ОСНОВА РЕКЕТА 1 ШПЕР ПЛОЧА 2 РУЧИЦЕ 2 3 ОБЛОГА ДРВЕНА ЛЕТВИЦА СКАЈ 2 50 90 140 R70 100 5 20 55 30 2 3 1:2 30 100 30 R70 R70 270 1 3 2 1 РАЗМЕРА РЕКЕТ ЗА СТОНИ ТЕНИС УКУПНО ЦРТ. 1 ЦРТЕЖ БР. 1 ПОЗ. НАЗИВ ДЕТАЉА КОМ. МАТЕРИЈАЛ 1 ОСНОВА РЕКЕТА 1 ШПЕР ПЛОЧА 2 РУЧИЦЕ 2 3 ОБЛОГА ДРВЕНА ЛЕТВИЦА СКАЈ 2 50 90 140 R70 100 5 20 55 30 2 3 1:2 30 100 30 R70 R70 270 1 3 2 1 РАЗМЕРА РЕКЕТ ЗА СТОНИ ТЕНИС ПОЗ. НАЗИВ ДЕТАЉА 1 ОСНОВА РЕКЕТА 2 РУЧИЦЕ 3 ОБЛОГА 30 100 5 20 5 5 30 2 3 1:2 30 100 30 R70 270 3 2 РАЗМЕРА РЕКЕТ ЗА СТОНИ ТЕНИС ПОЗ. НАЗИВ ДЕТАЉА КОМ. 1 ОСНОВА РЕКЕТА 2 РУЧИЦЕ 3 ОБЛОГА 30 100 5 20 55 30 2 3 1:2 30 100 30 R70 270 3 2 1 РЕКЕТ ЗА СТОНИ ТЕНИС УКУПНО ЦРТ. 1 ЦРТЕЖ БР. 1 ДЕТАЉА КОМ. МАТЕРИЈАЛ ОСНОВА РЕКЕТА 1 ШПЕР ПЛОЧА РУЧИЦЕ 2 ОБЛОГА ДРВЕНА ЛЕТВИЦА СКАЈ 2 30 50 90 140 R70 2 3 30 R70 R70 270 1 3 ИЗРАДА ПРЕДМЕТА РУЧНОМ ОБРАДОМ ОД РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА РЕКЕТ ЗА СТОНИ ТЕНИС Edukapromo
99 99 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 99 99 АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА: ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ: СКИЦА Edukapromo

Edukapromo

100100 100
101 101 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 101 101 3 4 2 11 1 1 1 5 6 1 2 7 1 Edukapromo
102102 102 АЛГОРИТАМ ИЗРАДЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА: ПОТРЕБАН ПРИБОР И АЛАТ: СКИЦА
Edukapromo
103 103 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 103 103 Edukapromo

Edukapromo

104104 104
105 105 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 105 105 Edukapromo

Edukapromo

106106 106 Радни лист
107 107 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ 107 Радни лист Edukapromo