Техника и технологија 7, уџбеник за 7. разред основне школе - Лапчевић 2022

Page 1

Зоран Д. Лапчевић

pr om

o

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ed

uk a

УЏБЕНИК ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


Зоран Д. Лапчевић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА УЏБЕНИК ЗА 7. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко М. Влаховић ОДГОВОРНА УРЕДНИЦА Др Наташа Филиповић

pr om

o

РЕЦЕНЗЕНТИ Др Иван Милићевић, Факултет техничких наука у Чачку Наталија Диковић, наставник технике и технологије, ОШ „Петар Лековић”, Пожега Дипл. инж. Снежана Врањеш, наставник технике и технологије, ОШ „Жарко Зрењанин”, Зрењанин ЕВАЛУАТОР Маја Ракић, професор технике и технологије, ОШ „Владика Николај Велимировић”, Ваљево ПРЕЛОМ И ДИЗАЈН Алекса Бабовић

uk a

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Вуле Журић

Ed

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:62/69(075.2)

ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко М. Влаховић, директор

ЛАПЧЕВИЋ, Зоран Д., 1954Техника и технологија : уџбеник за 7. разред основне школе / Зоран Д. Лапчевић. - Изд. бр. 2. - Београд : Eduka, 2023 (Београд : Цицеро). - 175 стр. : илустр. ; 30 cm

Штампа: Цицеро, Београд

Тираж 4.000. - Речник мање познатих речи: стр. 174-175.

Издање бр.: 2, Београд, 2023. година

ISBN 978-86-6013-567-6

Тираж: 4000

COBISS.SR-ID 108363017

© Едука д.о.о. Београд

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00229/2021-07. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


САДРЖАЈ

1.

Животно и радно окружење

2.

Саобраћај

3.

Техничка и дигитална писменост

4.

Ресурси и производња

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Појам, улога и развој машина и механизама ........................................................... 8 Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде ........................................ 12 Зависност очувања животне средине од технологије ............................................ 16 Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава на здравље људи ....... 19 Професије (занимања) у области машинске технике и технологије ........................ 22

Врсте и специфичности техничких цртежа у машинству ....................................... 54 Упрошћено приказивање и пресеци у машинском техничком цртању .................. 59 Ортогонално и просторно приказивање предмета ............................................... 63 Коришћење функција и алата програма за техничко цртање ........................... 67 Употреба 3Д штампе у изради тродимензионалних модела и макета ............. 75 Основне компоненте ИКТ уређаја .......................................................................... 78 Управљање и контрола коришћењем рачунарске технике и интерфејса ............... 83 Вештачка интелигенција – појам и примена .......................................................... 87

pr om

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

o

2.1. Транспортне машине.................................................................................................. 28 2.1.1. Машине спољашњег транспорта ............................................................................. 28 2.1.2. Машине унутрашњег транспорта ............................................................................. 35 2.2. Подсистеми код возила друмског саобраћаја .......................................................... 38 2.3. Исправан бицикл као важан предуслов безбедног учешћа у саобраћају ............... 47

Ed

uk a

4.1. Рационално коришћење ресурса на Земљи и очување и заштита животне средине .. 94 4.2. Материјали у машинству ................................................................................................ 97 4.3. Мерење и контрола ............................................................................................................. 104 4.4. Технологија обраде метала у машинству ................................................................... 111 4.4.1. Обрада метала скидањем струготине ......................................................................... 112 4.4.2. Обрада материјала без скидања струготине ............................................................ 119 4.4.3. Савремене технологије обраде метала .................................................................... 129 4.5. Елементи машина и механизама .................................................................................. 134 4.5.1. Елементи за везу ........................................................................................................... 137 4.5.2. Елементи за пренос снаге и кретања ........................................................................... 140 4.5.3. Специјални елементи ................................................................................................... 145 4.6. Производне машине ..................................................................................................... 147 4.7. Роботика ....................................................................................................................... 148 4.7.1. Појам, врсте и намена робота ................................................................................... 148 4.7.2. Конструкција робота .................................................................................................... 150 4.8. Погонске машине – мотори ........................................................................................ 152 4.8.1. Хидраулични мотори .................................................................................................. 153 4.8.2. Топлотни мотори ........................................................................................................ 154 4.8.3. Пнеуматски мотори .................................................................................................... 161 4.9. Моделовање погонских машина и/или школског мини-робота ....................... 163

5.

5.1.

Конструкторско моделовање

Од идеје до реализације пројекта – израда модела ................................................ 170

Речник мање познатих речи ................................................................. 174


uk a

Ed o

pr om


Водич кроз уџбеник

Ed

uk a

pr om

o

У оквиру предмета Техника и технологија у седмом разреду постепено ћеш стицати нова знања и умења из машинске технике. Истовремено, утврдићеш и проширити знања стечена у претходном разреду. Машинска техника данас има изузетно важну улогу у животу и раду људи. Машине које нас окружују у кући, на послу, на улици, олакшавају нам свакодневни живот и рад. Нема савремене производње без савремених машина, јер оне олакшавају човеку рад и омогућавају му да производи брже, успешније и квалитетније. Али, да бисмо могли правилно управљати машинама, потребни су нам стручност и знање. Управо зато ћеш ове године бити у прилици да се упознаш са разним алатима, машинама и механизмима, њиховим елементима, начинима њиховог приказивања на техничким цртежима који се израђују ручно или помоћу рачунарских програма, материјалима у машинству, саобраћајним средствима, роботиком и интерфејс технологијом, као и начинима мерења и контроле у машинству. Овај уџбеник ће ти помоћи да успешно савладаш наставне садржаје из свих наведених области. Ради твог активнијег учешћа на часу, на почетку сваког поглавља дати су припремни задаци, означени посебном бојом, те кратак садржај онога што ћеш научити из те области. На крају сваког поглавља укратко су дати основни појмови које би требало знати, и питања на основу којих можеш проверити стечена знања. У уџбенику ћеш пронаћи много фотографија, цртежа, скица и занимљивости које ће ти олакшати разумевање одређених области и учинити учење интересантнијим. Важније речи у уџбенику одштампане су масним словима. У неким поглављима дате су интернет адресе које можеш посетити скенирањем QR кода апликацијом са свог паметног телефона. Увидом у садржај ових страница можеш додатно проширити знања из области које те посебно интересују. При коришћењу уџбеника посебну пажњу обрати на кратке текстове означене иконицама који представљају радне задатке, вежбе, савете, предлоге и занимљивости. Обрати пажњу и на вежбе које су дате у уџбенику јер њиховом реализацијом стичеш радне навике и вештине, а твоја знања ће постати функционална и примењива у свакодневном животу. Запамти, знање нам нико не може дати, већ га морамо сами стећи властитим и упорним радом. Теби и твојим наставницима желим много успеха и задовољства у раду. Хвала на поверењу. Аутор Иконице означавају одређене налоге чији ће ти садржаји уџбеник учинити занимљивијим, а само учење успешнијим.

ПИТАЊА

ДА ЛИ ЗНАШ?

ВЕЖБA

САВЕТ

истражи

ЗА ОНЕ КОЈИ ХОЋЕ ВИШЕ (WWW)

УРАДИ САМ

ДА СЕ ПОДСЕТИМО НАУЧИЛИ СМО:


uk a

Ed o

pr om


1 pr om

o

ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

uk a

1.1. Појам, улога и развој машина и механизама 1.2. Потрошња енергије у домаћинству и могућности уштеде 1.3. Зависност очувања животне средине од технологије 1.4. Утицај дизајна и правилне употребе техничких средстава на здравље људи 1.5. Професије (занимања) у области машинске технике и технологије НАУЧИЋЕШ, САЗНАЋЕШ, УПОЗНАЋЕШ: основну поделу машина и чиме се бави машинство као грана технике; основне појмове машина и механизама; историјски развој машина и механизама; које врсте уштеде енергије можемо остварити у домаћинству; колико дизајн и правилна употреба техничких апарата и уређаја утиче на здравље људи; колико су технологије допринеле загађењу животне средине и како спречити даље загађење; професије (занимања) у области машинске технике и технологије.

Ed

• • • • • • •

ЗА РАДОЗНАЛЕ: • • • •

Истражи на интернету историјски развој машина и механизама. Подсети се градива из шестог разреда и чињенице да је проналазак точка допринео наглом развоју технике и привреде уопште. Присети се шта смо у петом и шестом разреду научили о енергетици. Размисли о томе колики је твој досадашњи допринос уштеди бар једне врсте енергије у твом дому (топлотне, електричне...). Изложи своја размишљања и предлоге о томе у чему би се састојао твој допринос уштеди електричне енергије у домаћинству.Размотри какве су могућности да се неко техничко средство (апарат, уређај) из твог окружења другачије дизајнира, или да му се промене облик и поједине карактеристике које би допринеле његовом лакшем и ефикаснијем коришћењу.


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ 1.1. ПОЈАМ, УЛОГА И РАЗВОЈ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА Човек је још од давнина имао потребу да употреби неко помоћно средство (оруђе за рад) или природну енергију како би себи олакшао рад.

o

У почетку је користио постојеће изворе енергије, пре свега енергију воде и ветра. Проналаском воденичког точка и ветрењаче олакшан је рад при млевењу житарица, наводњавању поља и других тешких послова (Сл. 1.1).

pr om

Сл. 1.1 Стара воденица и ветрењача за млевење житарица

ДА СЕ ПОДСЕТИМО

Обнови градиво из петог разреда о енергији воде и ветра. Упореди начин на који су се те две енергије некада користиле са њиховом данашњом применом.

Ed

uk a

Човек је од најстаријих времена почео да прави алате који су му олакшавали обављање многих послова. Најпре их је правио од камена, дрвета, костију животиња, бакра, бронзе, а касније и од гвожђа. Због њихове једноставне израде назвали смо их прости алати.

Сл. 1.2 Парна локомотива

Тек у XVII веку почела је примена енергије добијене сагоревањем дрвета и угља, при чему се, загревањем воде у котловима добијала водена пара која је покретала парне машине. Тако је топлотна енергија водене паре покретала парне машине и претварала се у механички рад који је коришћен за покретање првих аутомобила и локомотива, машина у текстилној и машинској индустрији итд. (Сл. 1.2). Тиме је снага ових машина заменила снагу великог броја људи.

Даљи напредак у развоју машина настао је проналаском машина са унутрашњим сагоревањем, које су за своје покретање користиле бензин и дизел горива (Сл. 1.3).

8

Сл. 1.3 Први аутомобил са мотором са унутрашњим сагоревањем


Проналаском електричне енергије, тј. генератора који су је производили и електромотора који су је претварали у механички рад, отворена је нова ера модернизације и аутоматизације индустрије и свих осталих грана технике. Крајем ХХ века, захваљујући проналаску савремених материјала, развијају се нове гране технике под називом електротехника и електроника, које су омогућиле развој многих електронских уређаја: кућних апарата, телефона, радија, телевизије итд. Њихов даљи развој допринео је настанку информатичких технологија, роботике и мехатронике (Сл.1.4).

ДА ЛИ ЗНАШ? Информатика (информација + аутоматика) је наука која се бави прикупљањем, обрадом, чувањем и коришћењем информација (података).

pr om

o

Роботика је наука која се бави проучавањем начина рада, пројектовањем и применом робота у различитим подручјима људске делатности.

Ed

uk a

Мехатроника је наука која обједињује машинство, електротехнику и информационо-комуникационе технологије (информатику).

Сл. 1.4 Од сијалице до индустријског робота Када говоримо о савременим технологијама, често мислимо само на паметне телефоне, рачунаре, интернет и друштвене мреже, као главне факторе који су променили наше животе. Међутим, ново технолошко доба је донело и многе позитивне новине у разним областима (медицини, индустрији, техници...) што је на наш свакодневни живот утицало много више од могућности да у сваком тренутку, уз помоћ малог уређаја, можемо ступити у контакт са било ким у свету.

9


Савремене технологије утичу двојако на људско здравље. С једне стране, свакодневни живот постаје све лакши, послови мање опасни, информације лако доступне, док нам са друге стране слаби памћење, концентрација, моторика, вид и, ништа мање важно, због седећег начина живота и све мање физичке активности, имамо све више здравствених проблема.

ИСТРАЖИ!

o

Савремене технологије су сигурно промениле наш начин живота. Истражи, путем интернета, колико претерано коришћење савремених информатичких технологија утиче на здравље људи и анализирај колико се то одразило на твој начин живота. Размени своја искуства о томе са другарима из одељења. Размисли о томе да ли је прекомерно време проведено за рачунаром или мобилним телефоном паметније искористити за бављење неком спортском активношћу.

pr om

Машина је скуп делова повезаних у једну логичку целину који својим покретањем изводе одређену радну операцију, најчешће механички рад (Сл. 1.5). Под механизмом подразумевамо подсклопове машина који су састављени најчешће од више елемената (најмање два), а који у међусобној вези омогућавају да кретање једног елемента изазове жељено кретање осталих елемената (Сл. 1.6).

uk a

Сваки механизам и машина састоје се од од делова (елемената) које називамо машински елементи (Сл. 1.7).

Ed

Подсклоп је скуп машинских елемената који чине једну целину и обављају неку функцију.

Сл. 1.5 Грађевинска машина (багер)

Склоп обично чини више подсклопова (најмање два) и они представљају машинску конструкцију. У зависности од функције коју обављају, машине могу бити: • • •

погонске машине, које један облик енергије претварају у механички рад (електромотори, мотори са унутрашњим сагоревањем...); радне (производне) машине извршавају одређене радне операције, а покрећу их погонске машине; специјализоване машине, које се користе у одређеним гранама технике (пољопривредне, грађевинске, транспортне машине...).

10

Сл. 1.6 Механизам

Сл. 1.7 Машински елементи (зупчаници)


ДА СЕ ПОДСЕТИМО Код свих машина важи закон о одржању енергије, по коме се енергија не може створити нити уништити, већ само претворити (трансформисати) из једног облика у други.

Машинство (машинска техника) бави се анализом, конструисањем и израдом компонента, машина, система и процеса као и одржавањем машина и машинских система и организацијом рада у машинској индустрији.

uk a

pr om

o

Машинска индустрија данас не би могла да се замисли без савремених машина (Сл.1.8). Већина тих машина има програмирани рад који се припрема помоћу информационих технологија. Тиме ове машине замењују активности великог броја људи, олакшавају рад и убрзавају процес производње.

Ed

Сл. 1.8 Савремене машине у машинској индустрији: а) Струг и глодалица; б) CNC машина за ласерско сечење метала; в) Индустријски робот.

ПИТАЊА: 1. У најкраћим цртама објасни историјски развој машина и механизама. 2. Које су добре, а које лоше стране коришћења савремених информатичких технологија? 3. Објасни појмове: машина, механизам, машински елеменати, склоп и подсклоп. 4. Како делимо машине у зависности од функције коју обављају? 5. Чиме се бави машинство (машинска техника)?

11


1.2. ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВУ И МОГУЋНОСТИ УШТЕДЕ Време у коме живимо, апарати, уређаји и машине које користимо изискују потрошњу одређене врсте енергије. Да бисмо користили рачунар, гледали телевизију, скували ручак или загрејали воду у бојлеру, потребна нам је електрична енергија. За загревање домаћинства користимо топлотну енергију. Електрично светло даје светлосну енергију, музички стуб преко кога слушамо омиљену музику даје звучну енергију, моторна возила за своје покретање користе гориво, што представља хемијску енергију итд.

pr om

ДА СЕ ПОДСЕТИМО

o

Коришћење наведених енергија подразумева и одређене новчане трошкове у оквиру домаћинства. Колики ће ти трошкови бити и колике ћемо уштеде имати, зависи од тога колико правилно користимо потрошаче тих енергија.

uk a

У шестом разреду смо учили које су то мере за рационално коришћење топлотне енергије у домаћинству и у грађевинарству уопште. Да би грејање било рационално, тј. исплативо и добро, потребно је претходно добро изоловати просторије које се греју. Рационално грејање подразумева и добар одабир врсте грејања, као и правилну употребу уређаја за загревање у домаћинству. Рационалном потрошњом воде и исправним водним потрошачима такође можемо уштедети кућни буџет. Свако цурење славине за воду повећава материјалне трошкове. Колико ти доприносиш рационалном коришћењу уређаја за загревање и мањој потрошњи воде у домаћинству?

Ed

Да би потрошња енергије у домаћинству била рационална и да њено коришћење не загађује животну средину и здравље људи, примењују се тзв. мере енергетске ефикасности.

Мере енергетске ефикасности имају за циљ да смање потрошњу електричне и топлотне енергије у домаћинству, као и да повећају комфор и квалитет живота људи (Сл.1.9). Сл. 1.9 Енергетски ефикасна кућа (пресек)

12


Климатске промене и загађење ваздуха свакодневно утичу на наше здравље и живот. Применом енергетски ефикасних мера, људи могу трошити енергију ефикасно и при томе уштедети новац, повећати удобност куће или стана и смањити загађење ваздуха и тиме сачувати своје здравље. Појам енергетске ефикасности најчешће се посматра у три правца. • • •

Први се односи на увођење у домаћинства што више енергетски ефикасних уређаја који имају велики степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације (претварања) једног вида енергије у други. Други подразумева мере које треба применити да би се смањила потрошња енергије. Трећи се односи на промену свести, понашања и навика људи при коришћењу енергетских уређаја.

o

Најчешће мере које се предузимају ради смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности јесу:

ДА ЛИ ЗНАШ?

pr om

1. замена необновљивих енергената обновљивим; 2. замена енергетски неефикасних потрошача ефикасним; 3. изолација простора у коме живимо и радимо; 4. замена дотрајале столарије.

Ed

uk a

У последње време се све више развија тзв. концепт „паметне куће" (smart home). Паметна кућа представља објекат опремљен најмодернијом технологијом која омогућава даљинску контролу и управљање свим системима у кући, при чему се уз максималан комфор осећате сигурно и остварујете значајне уштеде у потрошњи енергије. Путем апликације на паметном телефону имате могућност контроле светла у собама, грејања, климатизације, спуштања и подизања ролетни на прозорима, безбедносних уређаја, укључивања и искључивања кућних апарата (веш-машине, рерне или фрижидера ...), аудио-визуелних средстава, и све то на даљину. Постоји више начина да смањењем потрошње енергије уштедимо кућни буџет. С обзиром на то да од свих облика енергије у домаћинству током целе године највише користимо електричну енергију, у наставку ове лекције научићемо како је најбоље да је уштедимо при употреби кућних апарата и уређаја. Без електричне енергије не можемо замислити живот. Свако домаћинство је користи на различите начине, па плаћање њеног утрошка представља велики део месечних издатака.

13


Најсигурнију уштеду електричне енергије остварићемо ако електричне апарате веће снаге као што су термоакумулациона пећ, котао за грејање, бојлер, веш машина и електрични шпорет, укључујемо углавном ноћу, јер се тада потрошња електричне енергије обрачунава по нижој тарифи.

САВЕТ Пажљиво прочитај упутство произвођача о коришћењу одређеног уређаја, јер ћеш у њему пронаћи информације о томе како уређај можеш најефикасније да користиш.

o

Навешћемо неколико практичних савета како остварити уштеде при коришћењу појединих апарата и уређаја у домаћинству, а у осмом разреду ћеш детаљније учити о примени електричних уређаја у домаћинству и о правилном начину њиховог коришћења.

pr om

Фрижидер и замрзивач не треба постављати поред извора топлоте као што су шпорет, радијатор, грејалица, бојлер, сунчево зрачење и др. Задњи део фрижидера треба довољно одмакнути од зида како би у том делу дошло до струјања ваздуха, а да би се ефикасније одводила топлота која је одузета приликом хлађења ваздуха у фрижидеру. Врата фрижидера морају да буду добро затворена и не треба их сваки час отварати. У фрижидер не треба стављати врућа или топла јела. Термостат фрижидера подесити на средњу вредност.

Ed

uk a

При коришћењу електричног шпорета веома је важно да пречник дна посуде у којој се кува треба да буде исти као и пречник грејне рингле на коју се та посуда ставља. Требало би увек стављати поклопац на посуду у којој се кува, јер тако можете уштедети и до 20% електричне енергије. При термичкој обради хране треба користити минималну јачину грејања која је потребна за правилну припрему оброка. Искључити грејно тело неколико минута пре него што је оброк спреман за јело. Купатило је место где често долази до непотребног расипања електричне енергије. Код бојлера је потребно подесити термостат на температуру воде која је стварно неопходна за потребе чланова домаћинства. Количина воде која се потроши за купање у пуној кади много је већа него за туширање. Зато, уколико желиш да уштедиш новац, твој избор треба да буде туширање. Такође, температура воде којом се тушираш представља битну ставку у потрошњи електричне енергије. Туширање врелом водом није добро за твоје здравље, а допринеће и већем рачуну за струју. Бојлер треба редовно чистити од каменца који се ствара у његовом казану, јер се због каменца троши више струје. По могућству треба уградити штедљиви туш, чијим коришћењем

14


може да се уштеди и до 50% загревања воде. Увек искључи рачунар када га не користиш. Уколико ипак мораш да оставиш рачунар укључен док не радиш на њему, искључи монитор, јер он троши више од пола енергије целог система. Aко клима-уређај смањиш само за један степен, можеш уштедети електричну енергију. За осветљење увек треба одабрати штедљиве сијалице! Иако су скупље од обичних сијалица, штедљиве сијалице услед мање потрошње енергије и дужег трајања заправо штеде новац.

ДА ЛИ ЗНАШ?

pr om

o

Сматра се да је електрична енергија коју потроши монитор компјутера укључен током целе ноћи довољна за загревање шест вечера у микроталасној рерни. Stand by функција код многих кућних уређаја, нарочито телевизора и ДВД-а троши и до 6% електричне енергије у домаћинству. Конкретно, телевизор у stand by моду троши и до четвртину електричне енергије коју користи када је упаљен. Пуњаче за мобилне телефоне, преносне рачунаре и дигиталне камере по завршетку пуњења извуците из струјних прикључница, јер они и даље троше струју. На осветљење се троши 15–20% укупне потрошње електричне енергије у домаћинству. Штедљиве сијалице троше пет пута мање енергије од обичних сијалица. Трајање штедљиве сијалице је осам пута дуже од трајања обичних сијалица.

uk a

Осим уштеде електричне енергије при употреби кућних уређаја, у домаћинству можемо значајно уштедети и на потрошњи воде, гаса, горива, огревног материјала итд.

ИСТРАЖИ!

Ed

Који су највећи потрошачи енергије у твом домаћинству (струја, вода, гас, грејање, гориво за властити превоз или пољопривредне машине) и колике уштеде се могу остварити при рационалнијем коришћењу једног од највећих потрошача енергије? Колики би био твој допринос предложеним уштедама?

ПИТАЊА: 1. Које врсте енергија могу да се користе у домаћинству? 2. Који је циљ спровођења мера енергетске ефикасности? 3. Које се мере предузимају у циљу смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности у домаћинству? 4. Које врсте уштеда енергије можемо остварити у домаћинству? 5. Распитај се код родитеља који је уређај у твом домаћинству највећи потрошач енергије и које мере предлажеш како би се он рационалније користио.

15


1.3. ЗАВИСНОСТ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ТЕХНОЛОГИЈЕ Човек је одувек утицао на своју околину и мењао је. Са процесом индустријализације, њеним напретком и све већим учешћем у укупној производњи, почињу да расту и еколошки проблеми. Већим коришћењем природних ресурса, физичким променама у природи, уништавањем вегетације и све већим загађивањем животне средине, све више се нарушава еколошки систем.

в)

г)

Сл.1.10 Највећи загађивачи животне средине: а) фабричка постројења; б) моторна возила; в) отпадне воде; г) дивље депоније.

uk a

Последице тога јесу нежељени ефекти на здравствено стање људи и животиња, оштећења биљног света и климатске промене, као и смањење природних ресурса потребних за дугорочни напредак једног друштва.

pr om

o

Индустријализација и нове технологије довеле су до убрзаног урбаног развоја (повећања броја и величине градова и броја становника који у њима живе), моторизације (масовног коришћења моторних возила у превозу људи и робе), подизања великих индустријских постројења (фабрика) и др. Све то је у великој мери утицало на животну средину. Убрзани индустријски раст и развој изазвали су ствараa) б) ње велике количине разноврсног отпада и потенцијално опасних и радиоактивних материја које се испуштају у природне екосистеме (Сл.1.10).

Ed

Својим функционисањем, масовном производњом и ширењем, индустрија непрестано исцрпљује необновљиве природне ресурсе и загађује животну средину. Међутим, какав ће бити утицај производње на животну средину – зависи од индустријске гране. Мера загађења зависи од техничко-технолошких карактеристика примењене технике и технологије, као и од врсте и порекла добијених или прерађених сировина у технолошким процесима производње. Највеће загађење међу индустријским гранама стварају хемијска индустрија, индустрија папира, целулозе, цемента, челика и обојених метала. За здравље су посебно штетни и опасни хемијски производи који садрже азот, фосфор, течне метале, азбест, као и детерџент и пестициди који се користе за заштиту биљака. • • •

Постоје три врсте загађивања животне средине: загађивање ваздуха, загађивање воде и загађивање земљишта (Сл. 1.11).

Материје које загађују човекову околину могу бити чврстог, течног или гасовитог агрегатног стања.

16


ЗАГАЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗАГАЂИВАЊЕ ВАЗДУХА

ЗАГАЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА

ЗАГАЂИВАЊЕ ВОДЕ

ЗАГАЂИВАЧИ:

ЗАГАЂИВАЧИ:

ЗАГАЂИВАЧИ:

• фабрички димњаци • моторна возила • кућни димњаци

• индустријска постројења • канализациона мрежа • пољопривредне површине

• површински копови • депоније отпада • индустријске отпадне воде • комуналне отпадне воде • киселе кише

Сл. 1.11 Врсте загађивања животне средине

pr om

o

Загађивање ваздуха настаје уношењем штетних природних и синтетичких материја у атмосферу као директна или индиректна последица човекових делатности. Загађивачи ваздуха су гасови: угљен-диоксид, угљен-моноксид, сумпор-диоксид, оксиди азота и метан. Ваздух загађују и чврсте супстанце попут чађи и прашине. Да би се спречило загађење ваздуха, предузимају се различите мере, као што су: увођење еколошких моторних возила, постављање филтера на фабричке димњаке, пошумљавање и др.

uk a

Загађивање воде настаје на више начина: механички, хемијски, бактериолошки и топлотно. Осим што је загађену воду опасно користити за пиће, отрови могу доспети и у ланце исхране. Како би се спречило загађење воде, постављају се филтери, односно таложници на местима где се отпадне воде уливају у природне воде (реке, канале, језера).

Ed

Загађивање земљишта – под загађивањем земљишта подразумевају се промене физичких, хемијских и биолошких својстава земљишта, које доводе до смањења његове плодности и способности за нормално одвијање процеса пољопривредне производње. Знамо да је земљиште за човека један од најважнијих природних ресурса, јер из њега добија храну, без које не може опстати.

17


ДА ЛИ ЗНАШ?

ШТА СУ КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ?

УРАДИ САМ

pr om

o

Климатске промене су једна од највећих претњи човечанству и природи. Земљина клима зависи од константног протока Сунчеве енергије. Топлотна енергија Сунца пролази кроз Земљину атмосферу и загрева површину Земље. Део ове топлоте упијају гасови из атмосфере, од којих је најзначајнији угљен-диоксид (CO2). Ови природни гасови задржавају топлоту и спречавају је да се рефлектује далеко од Земље. Они одржавају просечну Земљину температуру на око 15°С, што је довољно за живот људи, биљака и животиња. Међутим, све већим сагоревањем фосилних горива (угља, нафте и гаса) у атмосфери се ослобађа превелика количина угљен-диоксида. Угљен-диоксид и други штетни гасови образују око Земље омотач који пропушта топлоту да продре до њене површине, али је онемогућавају да се врати у васиону, што површину Земље чини све топлијом. Та појава се обично назива „ефекат стаклене баште” јер највише подсећа на функционисање загревања у стакленику. Проблем прекомерног загревања Земље због оштећења њеног омотача познат је и под називом „глобално загревање”. Управо то повишено загревање Земље изазива климатске промене које се манифестују кроз појаву великих пожара, поплава, олуја, тропских врућина, ерозија земљишта и других непредвидивих појава опасних по човечанство.

uk a

Размисли о својој улози у заштити животне средине. Шта ћеш предузети у вези са очувањем животне средине?

Ed

ПИТАЊА:

1. Шта је све допринело загађењу човекове околине и нарушавању еколошког система? 2. Које врсте загађења постоје и који су највећи загађивачи човекове околине? 3. Објасни како настају климатске промене.

www.klimatskepromene.rs

18


1.4. УТИЦАЈ ДИЗАЈНА И ПРАВИЛНЕ УПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ Данас је тешко направити нешто ново, јефтиније или боље од онога што је већ на тржишту. Појавом све већег броја произвођача једне врсте производа, са уједначеним нивоом квалитета, ценом и роковима испоруке, дизајн је постао пресудан чинилац од којег зависи пласман производа. Зато се произвођачи, поред побољшања квалитета, труде да савременим дизајном производа привуку будуће купце. Данас практично нема производа код којег дизајн није важан.

o

Основни циљ дизајна јесте да човеку прилагоди производ тако да му он буде што функционалнији, лепши и безбеднији за употребу. Под дизајном производа се подразумева и спољашњост производа: пошто се доживљава чулом вида или чулом додира, изгледу се поклања велика пажња.

• • • •

pr om

Добар дизајн је предуслов за квалитетнију и безбеднију употребу неког производа. Када се говори о дизајну, треба разликовати: индустријски дизајн (дизајн аутомобила, телефона, машина, алата, апарата за домаћинство, намештаја, одеће, обуће итд.); графички дизајн (дизајн књига, амбалаже итд.); Веб дизајн (израда веб-сајтова); модни дизајн, дизајн текстила, дизајн накита, дизајн ентеријера итд.

uk a

Колико је дизајн производа веома важан, говори и чињеница да постоји и посебна наука која се бави дизајном производа, која се зове ергономија.

Ed

Ергономија је наука која се бави дизајном производа тако да они на најбољи начин буду прилагођени људском телу. Ергономија се бави и везом човек-машина и обрнуто, како би се машина прилагодила човековим захтевима и како би употреба машине била ефикаснија, безбеднија и поузданија. Под појмом машина, у овом случају се подразумева сваки материјални предмет са којим човек долази у додир приликом обављања неког посла, тако да се у машине сврставају и тастатура рачунара и обична оловка, бушилица, турпија, али и бицикл, аутомобил и авион. Сви произвођачи настоје да својим производима дају специфичан дизајн, како би им обезбедили лаку препознатљивост на тржишту (Сл. 1.12).

Сл. 1.12 Савремени дизајн

19


При употреби техничких средстава, њихов дизајн и те како утиче и на здравље људи. Тај утицај може бити директан и индиректан. Директни утицај је, на пример, лоше обликована ручка за држање бушилице, која може довести до директног повређивања. Под индиректним утицајем се, на пример, мисли на дугогодишње неправилно коришћење рачунара, што може довести до слабљења вида корисника или проблема са кичмом.

САВЕТ Сада када знаш да је дизајн веома важан за вредност и квалитет неког производа, потруди се да твој производ који ћеш реализовати у оквиру области конструкторско моделовање буде савремено дизајниран.

o

Поред дизајна, веома је важан и квалитет који се тиче функционалности и ефикасности производа, чиме се испуњавају захтеви и очекивања купца.

pr om

Правилна употреба техничких средстава такође утиче на здравље људи. Неправилна употреба електричних апарата и уређаја у домаћинству, машина и алата, може довести до озбиљних повреда. Савремени дизајн техничких средстава, поред допадљивог визуелног изгледа, пре свега подразумева добро обликовање, како би она била максимално прилагођена људском телу из здравствених и безбедносних разлога. Навешћемо неке примере за то како радни простор у савременом кабинету за Технику и технологију може бити здравији и сигурнији за рад.

Ed

uk a

Радна столица треба да буде стабилна и да има могућност подешавања по висини, да ноге не би висиле или биле исувише згрчене због прениске столице, већ да додирују под. Зато седиште радне столице треба да је подесиво по висини (столица на вијак са наслоном). Наслон столице треба да придржава део кичме тако да она увек буде у усправном положају. Површина радног стола треба да буде равна и стабилна. Висина радног стола треба да је таква да ручни зглобови приликом коришћења буду равно положени, како би се избегао нагнути положај према напред или слегање раменима (Сл.1.13). Приликом практичног рада у кабинету за технику и технологију веома је важно правилно држање тела и безбедна употреба алата и машина (Сл. 1.14).

Сл. 1.13 Неправилно и правилно седење за радним столом

20

Сл. 1.14 Правилно држање тела приликом обраде материјала турпијом


УРАДИ САМ Подсети се из уџбеника за пети разред шта подразумева добро организовано радно место ученика у кабинету за Технику и технологију.

У оквиру наставе Технике и технологије ученици доста времена проводе радећи техничку документацију на рачунару. Зато је веома важно правилно држање тела приликом рада на рачунару.

pr om

• •

uk a

• • •

правилно седење за столом подразумева да кичма увек мора бити уз вертикални наслон; удаљеност монитора 40–70 cm од очију; врх монитора 5–8 cm изнад висине очију; коришћење држача за документе како не би савијао вратни део кичме; руке и лактове држати уз тело; заштита монитора од зрачења и рефлексије; након сваког сата рада на рачунару треба правити паузе 10–15 минута (Сл. 1.15).

САВЕТ

Сл. 1.15 Правилан положај тела при коришћењу рачунара

Потруди се да твоје држање тела приликом израде техничке документације, рада на рачунару и рада са алатима и машинама буде правилно, јер ћеш тако чувати своје здравље.

Ed

o

Додатна правила приликом рада на рачунару:

ПИТАЊА: 1. Шта подразумевамо под дизајном производа? 2. Које врсте дизајна постоје? 3. Колико дизајн и правилна употреба техничких средстава утиче на здравље људи? 4. Опиши како треба да изгледа радни простор у савременом кабинету за Технику и технологију. 5. Која су правила држања тела приликом рада на рачунару?

21


1.5. ПРОФЕСИЈЕ (ЗАНИМАЊА) У ОБЛАСТИ МАШИНСКЕ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Ова група занимања подразумева послове конструисања, производње, обраде, одржавања и поправке различитих машина и њихових делова. Различити материјали обрађују се уз коришћење алата, машина или апарата. Ради се, зависно од врсте посла, у индустријским погонима, лабораторијама за конструисање, радионицама и сервисима. За успешан рад у овој области важно је: схватање начина рада машина и уређаја, као и спретност руку и прстију (поправке, сервисирање).

pr om

o

Послове у машинству обављају производни радници различитих производних профила, као што су: аутомеханичар, бравар/машинбравар, механичар грејне и расхладне технике, механичар медицинске и лабораторијске опреме, механичар привредне механизације, металобрусач, прецизни механичар, руковалац/механичар пољопривредне технике, заваривач, авио-техничар, машински техничар за компјутерско конструисање, техничар мехатронике, техничар за компјутерско управљање, техничар за роботику и др. Ради упознавања са основним карактеристикама производних занимања у машинству, описаћемо само нека од њих. Карактеристике осталих занимања можете упознати преко приручника за професионалну оријентацију, који можете набавити у вашој школи или на интернету, на сајту www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs (водич за избор занимања по завршетку основне школе).

Ed

uk a

Ауто-механичар обавља текуће одржавање и поправку моторних возила. Проверава исправност возила и утврђује узрок квара. Оправку најчешће обавља заменом неисправних делова мотора, кочионог, управљачког и осталих механичких система моторних возила. Поред тога, одржава електричне уређаје на мотору. Проверава функционисање поправљеног (замењеног) дела и возила у целини. Може да ради у ауто-сервисима, радионицама, фабрикама аутомобила или у продавницама ауто-делова. Постоји и могућност да се током школовања обучи за управљање возилима „Б” и „Ц” категорије. Бравар – машинбравар израђује и поправља резни и стезни алат, ограде, браве, кључеве, механизме за врата и прозоре и др. Обрађује лимове, профиле и цеви, израђује метални намештај. Изводи монтажне радове на грађевинским објектима. Обавља одржавање и оправку алатних машина, опреме, уређаја и инсталација. Упознаје се са техничком документацијом и на основу ње врши избор алата и материјала, обрађује металне предмете резањем, бушењем, варењем итд. При раду користи разне алате и машине, као што су: бушилице, апарати за заваривање, ручни и мерни алати, прибор за одржавање и др.

22


Механичар грејне и расхладне технике инсталира, контролише, одржава и поправља грејне, расхладне уређаје и уређаје за климатизацију. При инсталирању система за грејање користи нацрт по коме поставља грејне елементе. При монтирању расхладних уређаја и уређаја за климатизацију следи упутства произвођача о начину монтирања опреме и повезивања са изворима електричне енергије. Након инсталирања проверава рад целог система. Обавља текуће одржавање и контролу система и уређаја, а по потреби обавља замену делова, отклања кварове.

pr om

o

Механичар привредне механизације одржава и поправља машине у пољопривреди, рударству и грађевинарству. Може да обавља и текуће одржавање погонских машина и уређаја. Приликом сервисирања или интервенције на терену обавља преглед и установљава узрок квара машине, раставља склопове и уређаје, поправља или замењује неисправни део машине, пушта је у пробни рад.

Металобрусач обрађује разне предмете од метала специјалним брусилицама и контролише тачност и квалитет обраде. Помоћу специјалних мерних инструмената врши контролу и мерење израђених металних делова. Ради у затвореном простору користећи заштитна одела и наочаре.

Ed

uk a

Прецизни механичар поправља и одржава сложене уређаје и учествује у изради фото-апарата, штампача, фотокопир апарата, видео-камера, медицинских уређаја, уређаја у ваздухопловима, машина за шивење, вага и осталих мерних инструмената, фискалних каса, оружја, уређаја у домаћинству итд. Може се специјализовати за посебну област: рачунарску, медицинску, оптичку, оружарску, мерну и др. У раду користи посебне фине алате и инструменте, тако да је поред стрпљења и добре концентрације неопходна спретност прстију и руку и добар вид. Руковалац/механичар пољопривредне технике управља пољопривредним машинама и прикључцима. Одржава, контролише и обавља једноставније поправке кварова. Најчешће ради на пољопривредним добрима, изложен различитим временским условима.

Заваривач (варилац) врши спајање (заваривање) метала. Постоје две основне специјалности за завариваче: гасни и електро заваривач. На основу техничко-технолошке документације припрема, обавља и контролише заваривање. Користи посебне апарате за гасно или електро заваривање. Рад се обавља на отвореном или у фабричким халама, радионицама. Током рада обавезно је коришћење заштитне опреме.

23


Авио-техничар ради у служби техничке припреме за одржавање авиона и других ваздухоплова. Пре полетања прегледа исправност ваздухоплова у целини и појединих његових делова. Проверава уређаје и инсталације у пилотској и путничкој кабини, контролише спољне површине трупа, репа, противпожарних инсталација, рад мотора и др. У случају уочене неисправности отклања квар на лицу места или упућује ваздухоплов у радионицу, где демонтира неисправан део, врши његову поправку или замену и проверава његову исправност. Ради у затвореном (у хангару) или на отвореном простору.

pr om

o

Машински техничар за компјутерско конструисање помоћу специјализованих рачунарских програма дефинише облик, димензије и квалитет обраде машинских делова, цртајући техничке цртеже. Конструише машинске елементе, склопове и конструкције и израђује 3D моделе применом софтверских пакета. Сви делови се могу приказати у три димензије. Ради се у савременим конструкторским бироима, где се примењује савремена рачунарска техника. Техничар мехатронике обједињује знања и вештине из различитих области: електронике, аутоматског управљања, механике, хидраулике, пнеуматике, рачунарства, роботике и мерења. Техничари мехатронике су оспособљени да одржавају и поправљају опрему и техничка средства у различитим делатностима (електротехнике, машинства, информатике, оптике, медицине итд.).

Ed

uk a

Техничар за компјутерско управљање управља процесима обраде на савременим, компјутерски управљаним машинама (CNC машинама) којима се врши обрада метала и других материјала. Израђује геометријски модел машинског дела на рачунару и на основу њега прави програм потребан за обараду на CNC машини. Овај профил захтева одређену креативност и вештину рада на рачунару. Техничар за роботику оспособљен је за рад на рачунарима, CNC машинама и индустријским роботима. То је научна област која обједињује познавање електронских система, мехатроничких компоненти и вештачке интелигенције. Роботика је научна дисциплина која се у последње време највише развија. Роботи све више замењују људе на опасним радним местима. По завршетку средње школе ученици могу наставити даље школовање на високим школама и факултетима машинства, електротехнике, информатике, мехатронике итд.

ПИТАЊА: 1. Наведи нека од занимања у машинству која су код тебе изазвала посебна интересовања.

24


НАУЧИЛИ СМО:

Ed

uk a

pr om

o

• Човек је у почетку користио постојеће изворе енергије, пре свега енергију воде и ветра. • Због своје једноставности, први алати које је човек почео да користи добили су назив прости алати, и то су: полуга, клин, стрма раван, точак и осовина, котур и котурача. • Проналаском парне машине и машина са унутрашњим сагоревањем индустрија је доживела нагли развој. Даљи проналазак електричне енергије, тј. генератора и електромотора, омогућио је развој нових грана технике: електротехнике, електронике, информатике и роботике. • Машина је скуп делова повезаних у једну логичку целину који својим покретањем изводе одређену радну операцију, најчешће механички рад. • Сваки механизам, па самим тим и машина, састављен је од делова (елемената) које називамо машински елементи. • Подсклоп је скуп машинских елемената који чине једну целину и обављају неку функцију. • Склоп обично чини два подсклопа или више подсклопова и они представљају машинску конструкцију. • Под механизмом подразумевамо подсклопове машина који су састављени од два елемента или више елемената, а који у међусобној вези омогућавају да кретање једног елемента изазове жељено кретање осталих елемената. • У зависности од функције коју обављају, машине могу бити: погонске, радне (производне) и специјализоване. • Машинство (машинска техника) бави се анализом, конструисањем и израдом компонента, машина, система и процеса као и одржавањем машина и машинских система и организацијом рада у машинској индустрији. • Мере енергетске ефикасности имају за циљ да смање потрошњу електричне и топлотне енергије у домаћинству, као и да повећају комфор и квалитет живота људи. • Најчешће мере које се предузимају ради смањења губитака енергије и повећања енергетске ефикасности јесу замена необновљивих енергената обновљивим, замена енергетски неефикасних потрошача ефикасним, изолација стамбених простора, замена дотрајале столарије, уградња мерних и регулационих уређаја за потрошаче енергије. • Индустријализација и нове технологије довеле су до убрзаног развоја привреде и повећања стандарда становништва, али је то уједно штетно утицало на животну средину. Последице тога су нежељени ефекти на здравствено стање људи и животиња, оштећења на биљкама и промене климатских услова, као и смањење природних ресурса потребних за дугорочни напредак једног друштва. • Климатске промене су последица повећаног загревања планете Земље, које се манифестују кроз појаву великих пожара, поплава, олуја, тропских врућина, ерозија земљишта и других непредвидивих појава опасних по човечанство. • Основни циљ дизајна састоји се у томе да човеку прилагоди производ како би он био што функционалнији, безбеднији за употребу и лепши. Ергономија је наука која се бави дизајном производа тако да они најбоље буду прилагођени људском телу. • Приликом практичног рада у кабинету за технику и технологију веома је важно правилно држање тела и безбедна употреба алата и машина. • Приликом рада на рачунару веома су важни правилно седење и удаљеност монитора од очију.

25


uk a

Ed o

pr om


2 2. САОБРАЋАЈ

pr om

o

САОБРАЋАЈ

uk a

2.1. Транспортне машине 2.1.1. Машине спољашњег транспорта 2.1.2. Машине унутрашњег транспорта 2.2. Подсистеми код возила друмског саобраћаја 2.3. Исправан бицикл као битан предуслов безбедног учешћа у саобраћају НАУЧИЋЕШ, САЗНАЋЕШ, УПОЗНАЋЕШ: која је улога транспортних машина и како се деле; које су то машине унутрашњег и спољашњег транспорта и њихове главне карактеристике; који су подсистеми код возила друмског саобраћаја, у чему се састоје њихова функција и значај са безбедносног становишта; како да провериш исправност бицикла и извршиш мања подешавања и поправке на њему.

Ed

• • • •

ЗА РАДОЗНАЛЕ: • • • • •

Обнови своје досадашње знање о саобраћајним средствима и саобраћајним објектима. Која превозна средства поседује твоје домаћинство? Распитај се о њиховим главним карактеристикама (намени, главним деловима и њиховој функцији). Истражи који су главни делови бицикла, која је њихова функција. Размисли и опиши на који начин провераваш исправност бицикла и како га подешаваш и поправљаш. Истражи преко интернета и другарима представи занимљивости из области саобраћаја (најбржи аутомобил, авион и воз на свету, највећи путнички брод, авион и камион ...)


2. САОБРАЋАЈ 2.1. ТРАНСПОРТНЕ МАШИНЕ Још од настанка људске цивилизације човек је имао потребу да се креће и преноси (транспортује) своја материјална добра. Проналаском точка, његовим усавршавањем и употребом код транспортних машина олакшан је превоз људи и робе. Све већим напретком друштва јавила се потреба за развојем саобраћаја и, у оквиру њега, савремених саобраћајних система, о којима смо учили у петом и шестом разреду. Саобраћајне системе, између осталог, чине и саобраћајна средства. Она у ствари, представљају транспортне машине, које служе за безбедно премештање (транспорт) људи и материјалних добара са једног места на друго.

o

УРАДИ САМ

pr om

• •

У зависности од тога где се транспорт одвија, транспортне машине можемо поделити на: машине спољашњег транспорта и машине унутрашњег транспорта.

Која превозна средства поседује твоје домаћинство? Распитај се о њиховим главним карактеристикама (намени, главним деловима и њиховој функцији).

2.1.1. МАШИНЕ СПОЉАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

• • •

У машине спољашњег транспорта убрајају се: моторна (друмска) возила (бицикли, мотоцикли, аутомобили, камиони, аутобуси, тролејбуси и др.); железничка возила (возови, трамваји и др.); бродови (путнички, теретни, ратни, специјални и др.); авиони (путнички, теретни, војни, специјални и др.) (Сл. 2.1).

Ed

uk a

Машине спољашњег транспорта користе се за превоз путника и терета на већим растојањима копненим, воденим и ваздушним путем.

28


МАШИНЕ СПОЉАШЊЕГ ТРАНСПОРТА ЖЕЛЕЗНИЧКА ВОЗИЛА

БРОДОВИ

АВИОНИ

o

ДРУМСКА ВОЗИЛА

pr om

Сл. 2.1 Машине спољашњег транспорта

БИЦИКЛ

Сл. 2.2 Бицикл

Ed

uk a

Бицикл је друмско превозно средство на два точка које покреће возач (бициклиста) својом снагом помоћу педала (Сл. 2.2).

ДА ЛИ ЗНАШ?

Први модел бицикла са два точка исте величине, ланцем који спаја педале са задњим точком и пнеуматским гумама измислио је Џон Кемп Старли 1886. године и назвао га „Rover Safety”. У Европи је почео да се користи крајем 19. века. Бицикл је код нас веома популарно превозно средство, посебно у местима где постоје уређене бициклистичке стазе. Помаже нам да стигнемо са једног краја града на други, дођемо до посла, продавнице или пријатеља, да се бавимо рекреацијом. То је саобраћајно средство за које нам нису потребни возачка дозвола, гориво за кретање, ни посебно место за паркирање. Постоји више врста бицикала. Набројаћемо само неке: дечји бицикл, бицикл за одрасле, градски, планински, рекреативни, спортски и др.

29


МОТОЦИКЛ Мотоцикл је превозно средство намењено за превоз једне или две особе које се покреће мотором. Мотоцикли су категорија возила са великом снагом и брзином кретања. Има их више врста, у зависности од намене: за градску вожњу, спортске активности (мото-крос, мото-трке), туристичка путовања и др. Како су им делови скоро исти, основна разлика огледа се у радној запремини, која се креће од 50 cm³ па чак и преко 1300 cm³, и снази мотора од 4,5 kW па до преко 50 kW. Мотоцикли највеће кубикаже могу да развију брзину и до 250 km/h.

ДА ЛИ ЗНАШ?

uk a

pr om

Поред мотоцикла у групу превозних средстава на два точка спадају и мопеди, од којих су најпопуларнији скутери (Сл. 2.3). Скутери се најчешће користе у великим градовима да, и поред саобраћајних гужви, брже и лакше дођемо до посла, продавнице, пијаце или неког другог одредишта. Једноставни су за коришћење (аутоматско пребацивање из брзине у брзину), мали су потрошачи горива, лако их је паркирати.

o

Године 1894. Хилденбранд и Волфмулер почињу прву серијску производњу мотоцикала.

Сл. 2.3 Мопед скутер

АУТОМОБИЛ

Ed

Аутомобил (ауто) је друмско возило на сопствени погон које служи за превоз путника и мање количине терета (Сл. 2.4). Аутомобилски превоз представља најмасовнији облик транспорта људи и робе. У савременом свету аутомобил је потреба, а не луксуз. Аутомобилом идемо на посао, у куповину, на викенд и годишњи одмор, возимо децу у обданиште и школу итд.

Сл. 2.4. Аутомобил

Постоје трошкови и користи који су везани за употребу аутомобила. Трошкови обухватају куповину аутомобила, гориво, поправке и одржавање, регистрацију и осигурање, трошкове паркирања итд. Користи су вишеструке: брзина кретања од места до места – од врата до врата, средство за обављање посла и мањи транспорт робе, многе обавезе завршавамо лакше, брже и сигурније.

30


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.