Техника и технологија 7, радна свеска за 7. разред основне школе (ДГ)

Page 1

pr om

o

Др Драган Голубовић Небојша Д. Голубовић

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Ed

uk a

Радна свеска за седми разред основне школе


Др Драган Голубовић Небојша Д. Голубовић ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА Радна свеска за седми разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко Влаховић ОДГОВОРНA УРЕДНИЦА Др Наташа Филиповић

ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Јованка Влачић

uk a

ПРЕЛОМ И ДИЗАЈН Студио INART

pr om

o

РЕЦЕНЗЕНТИ Снежана Врањеш, дипл. инж. професор технике и технологије, ОШ „Жарко Зрењанин”, Зрењанин Др Момчило Вујичић, професор Факултета техничких наука, Чачак Зоран Јестровић, професор технике и информатике, ОШ „Вук Караџић”, Чачак

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко Влаховић, директор

ГОЛУБОВИЋ, Драган, 1947-2021 Техника и технологија : радна свеска за седми разред основне школе / Драган Голубовић, Небојша Д. Голубовић. - Изд. бр. 1. - Београд : Eduka, 2021 (Београд : Цицеро). - 118 стр. : илустр. ; 30 cm

Ed

ИЗДАВАЧ Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011/2629 903, 3287 277, 3286 443 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

ШТАМПА Цицеро, Београд Издање бр.: 1, Београд, 2021. година

37.016:62/69(075.2)(076.1)

Тираж 2.000. ISBN 978-86-6013-507-2 1. Голубовић, Небојша Д., 1982- [аутор] COBISS.SR-ID 42416393

Тираж: 2000

© Едука д.о.о. Београд

Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 2158-3/2019. Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


Драги ученици,

Ed

uk a

pr om

o

У жељи да програм из Технике и технологије и у седмом разреду буде приступачан, прихватљив и практичан, аутор је сачинио, уз уџбеник, ову радну свеску која представља пратећи материјал за реализацију програма. У њој је предвиђено када се и како поједини садржаји реализују. Остаје да се забележе поједине чињенице са часа, да се дају одговори на питања који вам дају могућност да вреднујете своје знање. Поред тога, аутори су припремили и збирку радног материјала за вежбе – ученички конструктор (Конструктор УК7) и одељенски конструктор (Конструктор ОК7) са намером да лако дођете до потребних података и материјала уз помоћ којих бисте могли да практично реализујете своје идеје. Конструктор садржи, не само врло широку збирку материјала, већ даје и одређене сугестије, едукативне примере и потребне софтвере за реализацију програма из области које се изучавају. Ове три врсте материјала који се нуде, чине преко потребну збирку материјала за успешно савладавање области конструкција машина и механизама и технологија обраде машинских материјала. Радна свеска са комплетом материјала и уџбеником представља комплет материјала за ТТ7 и подржан је са DVD-ом који обезбеђује електронско учење и интерактивну наставу. Такође обезбеђују примену савремених метода наставе. Један од тих метода јесте метод учења путем истраживања (популарно назван МУПИ). Он подразумева да ћете свако ново знање стицати по систему истраживања када је шта, зашто и како настало, односно на ком нивоу је данас та област. Дата је могућност да сами истражујете у циљу провере или изналажења нових решења. Потребно је развити истраживачки дух који ће вас увести у време у коме ће самообразовање бити основ за свако напредовање. Зато и радите практичне вежбе, истражујете, проверавате експериментом неке чињенице које су вам саопштене. А кад их сами проверите, постаће вам разумљиве за сва времена. Сада сте, са стеченим знањем из разних области, а посебно из технике, стасали да схватите да су значајна решења и промене постигнуте развојем информатичких технологија у чијем центру је PC рачунар. Упознавајући могућности једноставног модела „Управљање помоћу PC рачунара”, у прилици сте да се и сами можете бавити роботиком. Збирка материјала за технику и технологију Конструктор УК7 и ова радна свеска воде вас ка томе циљу. Кад успете, биће то највећа награда за све нас. АУТОРИ


САДРЖАЈ 1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ .......................................................................... 6 1.1. ПОЈАМ, УЛОГА И РАЗВОЈ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА ........................................................................................ 6 1.2. ШТЕДЉИВА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВУ .................................................................................... 10 1.3. УТИЦАЈ ДИЗАЈНА И ПРАВИЛНЕ УПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ ........................................................................................................................................................ 13 1.4. УТИЦАЈ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ........................................................................ 15

2. САОБРАЋАЈ ........................................................................................................... 19

pr om

o

2.1. МАШИНЕ СПОЉАШЊЕГ ТРАНСПОРТА .................................................................................................................. 19 2.2. МАШИНЕ УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА ................................................................................................................... 21 2.3. ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ТРАНСПОРТНИМ МАШИНАМА ............................... 22

3. ТЕХНИЧКА И ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ ............................................................ 26

uk a

3.1. ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖИ У МАШИНСТВУ ........................................................................................................................ 26 3.2. СПЕЦИФИЧНОСТИ ТЕХНИЧКИХ ЦРТЕЖА У МАШИНСТВУ ............................................................................. 28 3.3. ОД ИДЕЈЕ ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ - СКЛОПНИ И РАДИОНИЧКИ ЦРТЕЖИ ......................................................... 36 3.4. КОРИШЋЕЊЕ ФУНКЦИЈА И АЛАТА ЗА CAD СОФТВЕР ЗА ЦРТАЊЕ – Corel DESIGNER ......................... 41 3.5. ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ MEHANIZMI ............................................................................................................................. 42 3.6. ОСНОВНE КОМПОНЕНТE ИКТ УРЕЂАЈА ................................................................................................................. 43 3.7. УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА КОРИШЋЕЊЕМ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ И ИНТЕРФЕЈСА ........................ 44 3.8. ЕЛЕКТРОНСКО-ИНФОРМАТИЧКИ НАСТАВНИ СИСТЕМ ИНТЕРФЕЈС .......................................................... 49

4. РЕСУРСИ И ПРОИЗВОДЊА .................................................................................. 57

Ed

4.1. РАЦИОНАЛНО КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА НА ЗЕМЉИ И ОЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ............................................................................................................................................................................ 57 4.2. МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ И СВОЈСТВА МЕТАЛА И ЛЕГУРА ........................................................................ 61 4.3. МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛА .................................................................................................................................................. 65 4.4. ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МАТЕРИЈАЛА У МАШИНСТВУ .................................................................................... 71 4.5. МАШИНЕ И МЕХАНИЗМИ ............................................................................................................................................ 77 4.6. ПРОИЗВОДНЕ МАШИНЕ ............................................................................................................................................... 90 4.7. РОБОТИКА - ВРСТЕ, КОНСТРУКЦИЈА И МОДЕЛОВАЊЕ РОБОТА ................................................................ 93 4.8. ПОГОНСКЕ МАШИНЕ - МОТОРИ ............................................................................................................................... 98

5. КОНСТРУКТОРСКО МОДЕЛОВАЊЕ ................................................................. 105 5.1. ПРОНАЛАЖЕЊЕ ИНФОРМАЦИЈА, СТВАРАЊЕ ИДЕЈЕ И ДЕФИНИСАЊЕ ЗАДАТКА ............................. 105 5.2. МОДЕЛОВАЊЕ И ПЕДУЗЕТНИШТВО ...................................................................................................................... 109 5.3. РАД НА СОПСТВЕНОМ ПРОЈЕКТУ ........................................................................................................................... 109


o pr om

_________________________________________________________ (основна школа) _________________________________________________________ (ученик/ученица)

uk a

_________________________________________________________ (разред)

Ed

_________________________________________________________ (наставник)


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

1.1. ПОЈАМ, УЛОГА И РАЗВОЈ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА КОРИШЋЕЊЕ РАСПОЛОЖИВИХ РЕСУРСА НА ЗЕМЉИ 1. У простору у коме живимо Земљи (па чак и шире у васиони) постоје природна богатства (ресурси) који нам стоје на располагању и можемо их користити и то (наброј): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

pr om

1. Опиши како су људи решавали животне проблеме у борби за опстанак на Земљи:

o

КАКО СУ ЉУДИ РЕШАВАЛИ ЖИВОТНЕ ПРОБЛЕМЕ У БОРБИ ЗА ОПСТАНАК

__________________________________ __________________________________ __________________________________

uk a

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

Ed

__________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________

6


ИНТЕНЗИВНИ РАЗВОЈ ТЕХНИКЕ И ДОПРИНОС ПОДИЗАЊУ КВАЛИТЕТА ЖИВОТА И РАДА ЧОВЕКА 1. Опиши шта карактерише велике индустријске револуције и њихов утицај на развој човечанства. Прва велика индустријска револуција (Watt, 1790.): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

o

Друга индустријска револуција (Oto, 1876, Disel, 1892.):

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Време електрификације (Тесла, 1856–1943):

________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________

Опиши доба електронике:

________________________________________________________________________________

Ed

________________________________________________________________________________ Доба примене информатичких технологија и роботике: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

7


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

ПОЈАМ, УЛОГА И ЗНАЧАЈ МАШИНА 1. Шта се подразумева под машином? Опиши. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Машине имају задатак, у трансформацијама природних добара, да реше неколико основних проблема (којих):

_________________________________________

pr om

_________________________________________

o

_________________________________________

3. У зависности од функције коју обављају, машине се могу сврстати у: _________________________________________

uk a

_________________________________________ _________________________________________

Ed

ИНДУСТРИЈСКА ГРАНА – МАШИНСТВО

1. За решавање проблема конструисања и израде (технологије) различитих машина, формирала се сложена индустријска грана – машинство. Она обухвата широк спектар активности. Наведи које: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

DVD – ПОЈАМ, УЛОГА И РАЗВОЈ МАШИНА И МЕХАНИЗАМА (Insert Video – Internet)

8


ПОЗИТИВНИ УТИЦАЈ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ НА КВАЛИТЕТ ЖИВОТА НА ЗЕМЉИ 1. Опиши шта те највише задивљује у техници и технологији: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________________

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

9


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

1.2. ШТЕДЉИВА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВУ 1. Наброј и опиши који се све облици енергије користе у домаћинствима и на који начин? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

uk a

pr om

o

2. Које си све изворе енергије упознао? Анализирај информације дате на слици.

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

10


3. Стратешки пројекат држава усмерен је на коришћење алтернативних извора обновљиве енергије (соларна енергија, хидрогенска енергија, енергија биомасе) како би се очували ресурси необновљиве енергије. Анализирај соларне изворе енергије дате на слици. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________________

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Потрошња енергије је у сталном порасту у свету и код нас. Такође је забрињавајуће и то што се највише троше ресурси необновљиве енергије где су на првом месту нафта и угаљ, што води могућности да ће њихове резерве у будућности бити исцрпене. Поред тога стоји чињеница да су нафта и угаљ важне сировине хемијске индустрије и да ће њихов недостатак угрозити даљи опстанак ове индустрије. Ови разлози су наметнули друштву задатак да се светска заједница позабави овим проблемим, те су донети значајни светски пројекти који иду у два смера (наведи која и опиши их): ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 11


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

5. Један од европских пројеката за решавање овог проблема је: „Ка еколошки одговорној и одрживој заједници кроз примену концепта енергетске ефикасности”. Наравно, ту је обухваћена и заштита животне средине, јер индустријска енергетика значајно нарушава екологију. Објасни шта се подразумева под енергетском ефикасношћу? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________________

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 6. Анализирај и коментариши „водич за уштеду енергије у вашем дому” из уџбеника. Нa које све начине можемо штедети потрошњу енергије у домаћинству? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

________________________________________________________________________________

DVD – ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ У ДОМАЋИНСТВУ И МОГУЋНОСТИ УШТЕДЕ (Insert Video-Internet)

Вежба 1.1. УШТЕДА ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ Анализирати потрошњу енергије у свом домаћинству и сачинити предлог за рационализацију потрошње енергије – сачинити мини-пројекат енергетске ефикасности домаћинства.

12


1.3. УТИЦАЈ ДИЗАЈНА И ПРАВИЛНЕ УПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 1. Обављајући одређене послове човек, у радном процесу, најчешће користи на радном месту: машине или одговарајућу опрему за рад, одређени радни простор уз обезбеђење радних услова. За успешан рад неопходно је да се обезбеди склад између човека и машине (радног места). Тај однос човек – машина је врло значајан у постизању правилних ефеката коришћења техничких средстава. Објасни који су то тзв. ергономски захтеви при пројектовању и дизајнирању техничких средстава:

o

________________________________________________________________________________

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

2. Основ дизајнирања техничких средстава представљају антропометријске мере човека, што подразумева: ________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

3. Анализирај ергономски обликоване тастатуре за посебне потребе из Уџбеника. Шта оне омогућују? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Шта све спада у ергономске услове радног окружења? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

DVD – УТИЦАЈ ДИЗАЈНА И ПРАВИЛНЕ УПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА НА ЗДРАВЉЕ ЉУДИ (Insert Video-Internet)

13


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

5. Како и колико правилно коришћење техничких средстава представља значајан предуслов за квалитетнији и безбедан рад, добар комфор и очување здравља? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

o

ПРИМЕР РАЧУНАРСКОГ РАДНОГ МЕСТА УРЕЂЕНОГ ПРЕМА ЕРГОНОМСКИМ ПРАВИЛИМА И ЕРГОНОМСКИ ПОЛОЖАЈ КОРИСНИКА:

pr om

1. Упиши ергономске параметре на слици и опиши рачунарско радно место према ергономским нормама. ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Вежба 1.2. УТИЦАЈ ДИЗАЈНА ТЕХНИЧКИХ СРЕДСТАВА НА КОМФОР И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ: На једном од блиских вам примера (нпр. бицикл) анализирајте шта спада у дизајн машине, да ли су испуњени ергономски захтеви (облик, функција, димензије и др.), како треба средство користити и да ли начин коришћења утиче на ваш комфор и здравље?

14


1.4. УТИЦАЈ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 1. Осим врло позитивног утицаја на развој живота на Земљи и повећења квалитета живота, у данашњем степену развоја технологије, човечанство се суочава и са негативним последицама тог развоја. То су, пре свега, нерационална експлоатација ресурса (сировина и енергије), загађење ваздуха, производња токсичког отпада и негативан утицај на климатске промене. Очување животне средине од технологије зависи од потрошње енергије, неопходности штедње енергије, коришћења алтернативних извора енергије и рационалног коришћења сировина. Између индустрије и еколошког система постоји тесна узрочно – последична веза, која се нарушава деловањем човека, која:

o

________________________________________________________________________________

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Индустрија ствара нежељене промене физичких, хемијских и биолошких својстава животне средине (воде, ваздуха, земљишта) које могу неповољно деловати на екосистеме и жива бића у њему и јављају се разне врсте загађења. Наведи која: ________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 3. У зависности од локације, облици загађења животне средине могу бити:

Ed

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Опиши загађења ваздуха, воде и земљишта: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 5. Како и на који начин индустријализација, интензивни развоја урбанизације и моторизација негативно утичу на животну средину, здравље и комфор људи? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

15


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

6. Које су последице и нежељени ефекти загађења животне средине на здравствено стање људи, оштећења на биљкама, животињама, материјалима и изменама климатских услова, као и смањење природних ресурса потребних за дугорочно одрживи економски и укупни развој? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

o

7. Како се еколошки проблеми могу превазићи или бар ублажити последице, коришћењем Технолошких паркова и развоју Hi−Tech индустрије?

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 8. Како лично допринети заштити животне средине?

________________________________________________________________________________

Ed

uk a

________________________________________________________________________________

Вежба 1.3: ПРОТИВУРЕЧНОСТИ УБРЗАНОГ РАЗВОЈА ТЕХНОЛОГИЈЕ: Истражи примере у свом окружењу утицаја развоја технологије на животно окружење и предложи мере.

DVD – ЗАВИСНОСТ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОД ТЕХНОЛОГИЈЕ (Insert Video-Internet)

16


РЕЗИМЕ НОВИХ ПОЈМОВА – ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ (заокружи усвојено)

• • • •

• •

o

pr om

uk a

На планети Земљи постоје природна богатства (ресурси), који нам стоје на располагању и можемо их користити и то су: материја (маса) и енергија. Трансформационим променама и прилагођавањем расположивих ресурса, природним и вештачким путем, рађао се и развијао живот на Земљи. Од свог постанка човек је, трансформационим променама од расположивих ресурса, стварао боље услове за живот у простору и времену који су ограничили његове активности. На почетку свог постојања човек је користио само већ постојећа природна богатства: ваздух, воду, расположиву храну, простор и Сунце/соларну енергију. Да би олакшао и појачао трансформационе промене природних ресурса, човек је почео да користи најпростије машине: полугу, клин, стрму раван, точак, котур, котураче и др. Да би појачао енергију за коришћење машина, почео је да користи и енергију животиња, као и природну енергију воде, ветра, ватре и Сунца/соларну енергију. Да би још више појачао енергију за покретање машина, човек је пронашао парну машину, Ват 1790. (прва велика индустријска револуција). Решавајући проблем покретних погонских машина – транспортних средстава, развијени су мотори са унутрашњим сагоревањем на бензин (Oтo, 1876.) и на нафту (Дизел, 1892.) што је допринело наглом развоју саобраћаја. У XX веку човечанству је пошло за руком да енергију учини знатно приступачнијом и применљивијом на сваком месту развојем и применом електричне енергије која је постала применљива: за осветљење, за погон машина и у електронским уређајима. У машиноградњи стварају се аутоматизовани системи и услови роботизације. Крајем XX века захваљујући наглом развоју материјала, микротехнологија и електронике развијају се моћни рачунари који су побољшали управљање машинама и процесима – добу примене информатичких технологија и роботике. Добар дизајн и примена ергономских захтева при дизајнирању машина и уређаја и њихово правилно коришћење, представљају значајан предуслов за квалитетнији и безбедан рад, добар комфор и очување здравља. Човечанство на Земљи је схватило да постоје негативне последице убрзаног развоја, јер је дошло до: нерационалне експлоатације природних ресурса, загађења ваздуха, производње токсичног отпада и негативан утицај на климатске промене. Очување животне средине од технологије постало је императив времена у коме живимо и зависи од: потрошње енергије, неопходности штедње енергије, коришћења алтернативних извора енергије и рационалног коришћења сировина.

Ed

17


1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ – ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ (уписати значење речи) екологија – енергија – антропометрија ергономија – енергетска ефикасност револуције – материја –

o

маса –

pr om

механизам – машина – машиноградња – природа – простор – трансформације – техника – технологија –

uk a

ресурси –

Ed

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ЗАДАТКЕ ИЗ УЏБЕНИКА:

18


2. САОБРАЋАЈ

2.1. МАШИНЕ СПОЉАШЊЕГ ТРАНСПОРТА 1. Чему служе машине за спољашњи транспорт? Шта се у њих убраја? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

uk a

pr om

o

2. На Слици је приказана шема врста машина за спољашњи транспорт и транспортних средстава. Попуни празна поља.

19


2. САОБРАЋАЈ

3. Шта треба знати о бициклу? Који су основни делови бицикла? ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Шта треба знати о мотоциклу? Који су основни делови мотоцикла?

o

________________________________________________________________________________

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

uk a

Вeжба 2.1. ВЕЖБЕ СА БИЦИКЛОМ / МОТОЦИКЛОМ - ОДРЖАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ а) Упознајте практично на школском бициклу / мотоциклу његову конструкцију и научите како се њиме управља и учествује у јавном саобраћају. б) Извршите неку од интервенција (поправка или одржавање бицикла / мотоцикла).

5. Шта су аутомобили? Који су основни делови аутомобила? ________________________________________________________________________________

Ed

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________ _____________________

20


Вежба 2.2. МОДЕЛОВАЊЕ КАМИОНА Од приручног материјала из школских комплета, нпр. израдите модел аутомобила или модел возила за пренос оптерећења и кретања, као што је приказано на слици 2.9 б у уџбенику.

DVD – МАШИНЕ ЗА СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ (Insert Video-Internet)

o

2.2. МАШИНЕ УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА

pr om

1. Шта спада у машине за унутрашњи транспорт? Наброј. _______________________________ _______________________________ _______________________________

uk a

_______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________

Ed

2. На слици је приказана шема врста машина унутрашњег транспорта. Попуни празна поља.

21


2. САОБРАЋАЈ

DVD – МАШИНЕ ЗА УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ (Insert Video-Internet)

2.3. ПРИМЕНА ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА У ТРАНСПОРТНИМ МАШИНАМА 1. Опиши примену и допринос информатичких технологија код транспортних система: ________________________________________________________________________________

o

________________________________________________________________________________

pr om

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

uk a

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Вежба 2.3. МОДЕЛОВАЊЕ ДИЗАЛИЦЕ Од комплета материјала израдите један од модела: ауто, чекрк, дизалицу, подизач или транспортер, нпр. као на Слици 2.15.д у Уџбенику – модел ручне дизалица за ауто.

22


МОДЕЛ РОБОТА – ПОРТАЛНА ДИЗАЛИЦА НА РОБОТИЗОВАНОЈ ПЛАТФОРМИ

pr om

o

На основу сазнања из Конструктора УК7 о роботима, украткко опиши функције робота на слици.

Ed

uk a

Анализирај слику развоја друмског саобраћаја кроз векове.

DVD – СПОЉАШЊИ ТРАНСПОРТ – (Insert Video-Internet)

23


2. САОБРАЋАЈ

РЕЗИМЕ НОВИХ ПОЈМОВА – САОБРАЋАЈ (заокружи усвојено)

• • •

o

Саобраћајни систем представља скуп средстава која омогућавају превоз путника и добара – терета и пренос информација из једног места у друго (шире обухвата: саобраћајне транспортне машине, саобраћајнице, саобраћајне установе и саобраћајну регулативу). У зависности од тога где се транспорт изводи, разликују се транспортне машине спољашњег и машине унутрашњег транспорта. У машине спољашњег транспорта, које служе за премештање терета на већим растојањима мењајући положај током рада, спадају све машине за превоз терета и путника копненим (друмска – аутомобили и железничка возила), воденим (бродови) и ваздушним путем (авиони). Унутрашњи транспорт обавља се на мањим растојањима унутар предузећа и објеката и чине га: дизалице, подизачи, транспортери, конвејери и елеватори. Основну структуру транспортних средстава чине: носећи рам, погонски мотор, преносни, управљачки и кочиони системи, електрични уређаји и др. Применом информатичких технологија код транспортних машина значајно је повећан њихов квалитет и поузданост.

pr om

КЉУЧНЕ РЕЧИ – САОБРАЋАЈ (уписати значење речи)

аутомобили – бицикл – бродови –

Ed

дизалице –

uk a

авиони –

друмска (моторна) возила –

железничка (шинска) возила – елеватори – камиони – конвејери – мотоцикл – подизачи – транспортери –

24


Ed

uk a

pr om

o

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА И ЗАДАТКЕ ИЗ УЏБЕНИКА:

25


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.