Свет око нас 1б, уџбеник за први разред основне школе

Page 1

Ивана Јухас СВЕТ ОКО НАС 1б Уџбеник за први разред основне школе Edukapromo

УРЕДНИК Др Наташа Филиповић РЕЦЕНЗЕНТИ Наташа Ковжан Кун, педагог Небојша Влаховић, професор разредне наставе, ОШ „Мирослав Антић”, Београд Ивана Милошевић, педагог

ДИЗАЈН Ања Игњатовић

ИЛУСТРАЦИЈЕ Јасмина Игњатовић ЛЕКТУРА И КОРЕКТУРА Споменка Трипковић

ИЗДАВАЧ: Едука д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs ЗА ИЗДАВАЧА Др Бошко Влаховић, директор ШТАМПА: Цицеро, Београд Издање бр.: 3, Београд, 2022. година Тираж: 1500

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00381/2018-07.

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5-028.31(075.2)

ЈУХАС, Ивана, 1965Свет око нас 1 : уџбеник за први разред основне школе. Б / Ивана Јухас ; [илустрације Јасмина Игњатовић]. - Изд. бр. 3. - Београд : Едука, 2022 (Београд : Цицеро). - 95 стр. : илустр. ; 30 cm Тираж 1.500. - Прилози: стр. 85-95.

ISBN 978-86-6013-474-7 ISBN 978-86-6013-475-4 (низ)

COBISS.SR-ID 72342025

© Едука д.о.о. Београд

Edukapromo

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.

2 РАЗГОВАРАМО МАЛИ ОГЛЕД ВОДИЧ ЗАЈЕДНИЧКИ РАД АКО ЖЕЛИШ ДА ЗНАШ ВИШЕ ПИШЕМО ПРОВЕРАВАМО ЗНАЊЕ ЦРТАМО И БОЈИМО Ивана Јухас СВЕТ ОКО НАС 1б Уџбеник за први разред основне школе ГЛАВНИ УРЕДНИК Др Бошко Влаховић ОДГОВОРНИ

Разноврсност природе

Разноврсност природе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сунце је извор живота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ваздух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вода (течност без које се не може) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Где се вода налази у природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вода раствара и не раствара . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Вода није увек течност . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Изглед земљишта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Својства земљишта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ретке и заштићене врсте биљака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ретке и заштићене врсте животиња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . На ливади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . У води и поред ње . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Биљке које човек гаји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Биљка и њени делови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сличности и разлике међу биљкама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Животиње које човек гаји . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Корист од домаћих животиња . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сличности и разлике међу животињама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Животиње моје околине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Биљке моје околине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Наше тело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Веза живе и неживе природе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . У штедише свега више . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Човек и природа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сада знаш... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3
Садржаj
6 8 9 10 12 13 14 15 16 18 19 20 22 23 27 28 29 30 34 35 38 39 44 45 46 47 49 53 56 57 59 60 61 62 64 66 68 70 5
Edukapromo

Оријентација у простору и времену

Простор око нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сналазимо се у околини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Све се око нас креће . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Клизање и котрљање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шта још утиче на кретање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дан, обданица и ноћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дани у низу седмица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверавамо научено . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сада знаш . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Edukapromo

Прилог број 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прилог број 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прилог број 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Прилог број 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 87 89 93

72 73 74 75
71
76 77 79 81 82 83 84
Разноврсност природе Учићеш о: • с унчевој светлости и топлоти, • ваздуху, • води у природи, • основним својс твима воде, • изгледу земљишта, • основном својству земљишта, • биљкама и животињама из свог окружења, • биљкама и њиховим деловима, • изгледу и деловима тела животиња, • човековом телу, • значају воде, ваздуха, земљишта и сунчеве светлости и топлоте за жива бића, • одговорном односу човека према природи. 5 Edukapromo
РА зНОВРСНОСТ пРИРОДЕ Разноврсност природе Све што човек није направио, а налази се око нас, јесте природа. У природи је нешто живо, а нешто није. Живу природу чине биљке, животиње и људи. То су жива бића. Неживу природу чине вода, ваздух, земљиште и Сунце. • Шта је природа? • Ко чини живу природу? • Шта је човек направио својим радом, а налази се на овој слици? • Посматрај околину у којој живиш и уочи шта је све направио човек. Бројевима означи шта припада живој, а шта неживој природи. На линијама испред речи упиши одговарајући број. 1 — жива природа 2 — нежива природа вода човек ваздух биљке земљиште Сунце КЉУЧНЕ РЕЧИ • природа • жива природа • нежива природа 6 Edukapromo
Разноврсност природе 7 Свим живим бићима потребне су сунчева светлост и топлота да би живела. Биљке уз помоћ сунчеве светлости себи стварају храну. Зато кажемо да је Сунце извор живота. Када не би било Сунца, не би било ни његове светлости ни топлоте. Било би мрачно и хладно. Зими, када је сунчеве светлости и топлоте мало, биљке мирују. Због недостатка сунчеве светлости и топлоте неке птице зиму проводе у топлијим крајевима. Неке животиње преспавају зиму. • Зашто је људима важно Сунце и његова светлост и топлота? Објасни. АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Сунце је звезда. КЉУЧНЕ РЕЧИ • Сунце • светлост • топлота • сенка Edukapromo

• Сунце у пролеће буди природу. • Сунчева светлост и топлота потребне су само биљкама. • Неке животиње преспавају зиму.

Реши ребус.

СУНЦЕ ЈЕ ИзВОР ЖИВОТА Са доласком пролећа, Сунце својом светлошћу и топлотом почиње да буди природу. Тада се на биљкама појављују пупољци из којих настају листови и цветови. Животиње рађају младунце и лакше се сналазе за храну. Сенка настаје када сунчева светлост не може да прође кроз неке предмете или бића. Тада се са оне стране која није осветљена појављује сенка. Облик сенке зависи од облика предмета. Дужина сенке зависи од тога где се налази Сунце или неки други извор светлости у односу на предмет или биће.
Разноврсност природе
Од наведених тврдњи једна је нетачна. Пронађи је и подвуци, а затим је исправи тако да буде тачна. 8
Тачна тврдња:Edukapromo

би мрачно и хладно.

б) Било би светло и хладно.

в) Било би светло и топло.

а) Помоћу сунчеве светлости биљке производе/не производе храну.

б) Сенка настаје када сунчева светлост не може/може да прође кроз неке предмете или бића.

в) Облик сенке зависи/не зависи од облика предмета.

г) Дужина сенке зависи/не зависи од тога где се сунце налази у односу на предмет или биће.

Edukapromo

пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе 1. Коме је све за живот потребно Сунце? 4. Заокружи одговарајућу истакнуту реч или речи тако да тврдња буде тачна. 3. Зашто неке птице одлазе у топлије крајеве? 5. Зашто се каже да је Сунце извор живота? 6. Повежи предмет и одговарајућу сенку. 2. Шта би се десило када не би било Сунца и његове светлости и топлоте? Заокружи слово испред тачног одговора. а)
Било
9
Маши испред свог лица књигом, лепезом или неким другим предметом. Шта осећаш? Шта жива бића удишу и издишу? Надувај балон и завежи га. Шта се налази у балону? Ваздух се налази свуда око нас. Потребан је свим живим бићима. Ваздух не видимо, али га осећамо када се креће. Ваздух који се крeће у природи назива се ветар. Ветрови могу бити јачи или слабији, хладнији или топлији. ВА зДУХ Разноврсност природе 10 Погледај слике и испричај шта видиш. Шта покреће предмете и биљке на овим сликама? Edukapromo
Разноврсност природе 11 Обој
Обој
кретање
КЉУЧНЕ
Edukapromo
Ваздух не видимо зато што је провидан и нема боју. Дешава се да је ваздух непријатног мириса. Такав ваздух је загађен.
поред слика на којима видиш да је ваздух загађен.
Шта ветар покреће на овим сликама?
По чему то видиш?
цртеж који приказује
ваздуха.
РЕЧИ
ваздух
ветар
загађивачи ваздуха
1. Допуни реченицу. Ваздух се налази око нас. 2. Заокружи слово испред тачне тврдње. а) Чист ваздух можемо да видимо. б) Чист ваздух не видимо, али можемо да га осетимо. За ваздух који нема мирис ни боју, кажемо да је чист/загађен. 3. Заокружи одговарајућу истакнуту реч тако да тврдња буде тачна. 4. Ко су загађивачи ваздуха? 5. Наведи бар два назива предмета које ветар може да покрене. 6. Правилним решењем укрштенице у усправно обојеним пољима добићеш нову реч. пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе 12 1 Ваздушно превозно средство је... 2 Кретање ваздуха је... 3 — Учесник у саобраћају који управља возилом је... 4 Врста материјала од кога се прави сто је... 5 — Извор светлости и топлоте је... 6 — Једна од животних потреба је... 1 2 3 4 5 6 Edukapromo
Разноврсност природе ВОДА (ТЕЧНОСТ бЕз КОЈЕ СЕ НЕ мОЖЕ) Вода је течност. Без воде нема живота. Она је потребна свим живим бићима. У телу живих бића такође се налази вода. Неке животиње и биљке живе у води. • Наброј коме је све потребна вода. • Шта би се десило биљкама када не би имале довољно воде? • Шта би се десило животињама када не би имале довољно воде? Погледај слике. Напиши за шта је све људима потребна вода. Узми три провидне чаше. У једну сипај воду за пиће, у другу сок, а у трећу јогурт. Посматрај и пробај оно што је у чашама. Попуни табелу тако што ћеш уписати одговарајући знак, плус (+) или минус (–). Значи, чиста вода нема , , ни . провиднаима мирисима укусима боју вода сок јогурт КЉУЧНЕ РЕЧИ • вода • течност 13 Edukapromo
ГДЕ СЕ ВОДА НАЛА зИ У пРИРОДИ Разноврсност природе Вода се налази свуда око нас: у потоцима, рекама, барама и језерима. Неке од ових вода теку, а неке не теку. • Ко су загађивачи воде? • Како воду можемо чувати од загађења? КЉУЧНЕ РЕЧИ • поток • река • бара • језеро • загађење бара поток језеро река ВОДЕ КОЈЕ ТЕКУ СУ: ВОДЕ КОЈЕ НЕ ТЕКУ СУ: АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Воде у којима има отпада су загађене. Загађене воде се не могу користити за пиће. У њима не могу да расту биљке и да живе животиње. Зато воду морамо чувати. 14 Edukapromo
Разноврсност природе 15 ВОДА РАСТВАРА И НЕ РАСТВАРА Вода нешто може да , а нешто не може. Попуни табелу како је започето. Оглед изведи уз присуство одраслих. У провидне чаше сипај воду. Затим у њих стави: коцку шећера, кашичицу песка, соли, мало воћног сирупа, кашичицу какаоа, меда, уља, брашна. Промешај кашичицом. КЉУЧНЕ РЕЧИ • вода • раствара • не раствара шећер какао песак мед со уље воћни сируп брашно шећерпесак со воћни сируп какао мед уље брашно вода раствара + вода не раствараEdukapromo

Стави коцкице леда у чашу и сачекај. Шта се десило са ледом?

дечак је сипао воду у посуду да би скувао чај. Шта се дешава са водом на слици?

своја запажања.

Оглед изведи уз присуство одраслих. У посуду за лед сипај воду. Затим ту посуду стави у замрзивач и сачекај неколико сати. Извади посуду са водом из замрзивача и погледај. Шта се догодило са водом? За овај оглед потражи помоћ од неког одраслог. У теглу сипај врућу воду. Поклопи посуду тањирићем. На тањирић стави неколико коцкица леда. Шта се десило са коцкицама леда? Које промене уочаваш на тегли? Запиши
ВОДА НИЈЕ УВЕК ТЕЧНОСТ Разноврсност природе
Овај
Вода у течном стању, поред осталог, може да се претвара у лед и у водену пару. Кажемо да вода може променити облик. Облик воде зависи од посуде у којој се она налази. КЉУЧНЕ РЕЧИ • роса • снег • облак • киша • град • водена пара 16 Edukapromo
Разноврсност природе киша град водена пара вода са чесме иње магла ТЕЧНО СТАЊЕ ВОДЕ ЧВРСТО СТАЊЕ ВОДЕ ГАСОВИТО СТАЊЕ ВОДЕ роса снег облак Вода се у природи појављује у три стања. Када се вода охлади, прелази у чврсто стање. Када се вода загрева, прелази у гасовито стање. 17 Edukapromo

боју.

пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе 1. Коме је све за живот неопходна вода? 4. Када у природи можемо видети воду у чврстом стању? 3. Допуни реченицу. Вода у течном стању може да се претвори у лед и . 2. Заокружи слово испред тачне тврдње. 7. Петар и Реља су исту количину воде сипали у три посуде. Из овога закључујемо да облик воде зависи од: 5. Како се вода у природи појављује у гасовитом стању? Заокружи слова испред
одговора. 6. Плавом бојом обој кружић
а)
18 Edukapromo
тачних
поред назива онога што вода може да раствори.
Чиста вода има мирис, укус и боју. б) Чиста вода нема мирис, укус ни
в) Чиста вода има мирис и боју, а нема укус. а) боје посуде у којој се налази, б) облика посуде у којој се налази, в) врсте материјала од којег је посуда направљена. а) роса б) облак в) магла г) киша детерџент сирће со песак
ИзГЛЕД зЕмЉИШТА Разноврсност природе Домаћи задатак Изађи са родитељима изван насеља у коме живиш. Посматрај околину. Земљиште се разликује по изгледу своје површине. Негде је равно, а негде узвишено. Равни облици земљишта су равнице. Земљиште у равници је плодно и лако за обраду.
Мира воли зиму. Радо одлази на скијање. Како изгледа земљиште где Мира скија? Заокружи слово испред тачног одговора. а) равно, б) узвишено, в) удубљено. земљиште у мојој околини равно узвишено брда планине КЉУЧНЕ РЕЧИ • земљиште • брдо • планина • равница 19 Edukapromo
Узвишени облици земљишта су брда и планине. • Како изгледа површина земљишта које видиш? • Посматрај ове слике и упореди их са изгледом земљишта око твог насеља. У табелу упиши знак + поред изгледа земљишта из твоје околине.
СВОЈСТВА зЕмЉИШТА Разноврсност природе • Погледај пажљиво слику. Наброј жива бића која видиш на њој. • Објасни зашто је сваком од њих потребно земљиште. АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Кишна глиста живи у земљи. Она копа тунеле. У тунелима се сакупља вода. Кишна глиста је корисна животиња јер чини земљиште растреситијим. 20 Edukapromo
Разноврсност природе Постоје различите врсте земљишта. По чему се разликује земљиште приказано на сликама? Земљиште се разликује по боји, влажности и растреситости. Растресито је оно земљиште које има у себи више ваздуха. Влажно земљиште у себи има више воде. АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Глина је врста земљишта. Распитај се шта све људи праве од глине. Можда ће ти слика помоћи. КЉУЧНЕ РЕЧИ • земљиште • биљке • животиње • човек • боја • растреситост • влажност 21 Edukapromo

слово испред тачне тврдње. Земљиште је за живот потребно:

а) само биљкама; б) само животињама; в) само људима; г) биљкама, животињама и људима. а) у земљи има довољно ваздуха, б) у земљи нема довољно ваздуха, 4. На линију испред назива изгледа земљишта упиши број који означава да ли је то земљиште равно или узвишено. 1 равно земљиште 2 узвишено земљиште планина равница брдо 22

Edukapromo

пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе 2. Шта биљке узимају из земљишта? 6. Наведи бар два разлога зашто је човеку за живот потребно земљиште. 7. Заокружи цртеж који представља решење загонетке. 3. У свакој реченици заокружи одговарајућу истакнуту реч тако да тврдња буде тачна. Када у земљишту има више/мање ваздуха, оно је растресито. Влажно земљиште у себи има мање/више воде. 1. Заокружи
5. Кртица живи у земљи. Она копа канале и у земљи себи прави склониште. Из овога закључујемо да (заокружи слово испред тачног одговора): в) кртица воли светлост. ОРАњЕ СЕ ВИДИ, А ОРАЧА НИГДЕ НЕмА.
ШУмА Разноврсност природе Земљиште обрасло дрвећем зове се шума. Осим дрвећа у шуми расту и друге биљке. У њој живе и многобројне животиње. веверица јелен медвед детлић сова вук дивља свиња 23 буква јела храст багрем бор леска Edukapromo
Разноврсност природе У шумама расте различито дрвеће. Храст, багрем, буква и леска припадају листопадном дрвећу. То значи да им лишће у јесен опада, а у пролеће пупи и расте. Јела и бор задржавају лишће током целе године и они припадају зимзеленом дрвећу. У шуми живе и разне животиње. Животиње наших шума јесу: веверица, вук, дивља свиња, јелен, медвед, лисицa, сова и друге. То су дивље животиње. Дивље животиње живе у групама. Јелени живе у крду. Вукови живе у чопору. Птице живе у јату. Све дивље животиње саме брину о себи и о својим младунцима, саме праве склоништа и проналазе храну. Детлић и сова су птице. И оне живе у шумама. АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Тиса је врста зимзеленог дрвета. Заштићена је врста. КЉУЧНЕ РЕЧИ • шума • дивље животиње • групе животиња • птице • склониште • листопадно дрвеће • зимзелено дрвеће 24 Edukapromo

багрем је листопадно дрво. Крошња може бити округлог или дугуљастог облика. Лист се састоји од већег броја листића. Цвет багрема има пријатан мирис и пун је нектара*. Плод багрема је махуна, у којој се налазе семенке. Багрем је омиљена храна козама.

буква је листопадно дрво. Крошња је широка и заобљена. Лист је овалног облика. Из цвета се развија плод, који се зове буквица. Смеђе је боје и троугластог облика. Плод букве у исхрани користе птице и мање шумске животиње. Јела је зимзелено дрво. Листови имају облик иглица. Иглице су тврде и зелене. Шишарке расту усправно на гранама.

Разноврсност природе
АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ
*Нектар слатка течност која привлачи инсекте. 25 Edukapromo

медвед је становник шуме. Тело му је покривено густим крзном, које може бити смеђе и црно. Широке шапе завршавају се оштрим канџама. Одлично чује и осећа мирисе. Преспава зимски сан у брлогу, у шупљинама стена или под корењем великих стабала. Храни се деловима биљака, инсектима и мањим шумским животињама.

Срна је шумска животиња. Брза је и плашљива. Има кратак реп. Смеђе је боје. Одлично плива. Добро чује и осећа мирисе. Храни се лишћем листопадног дрвећа, зеленим житом и пупољцима зимзеленог дрвећа.

Разноврсност природе
Детлић је птица чије су ноге прилагођене за пењање по дрвећу. Има оштре канџе којима се хвата за кору дрвета. Кљун му је прав и јак и зато лако откида кору са дрвета. Храни се инсектима који живе у дрвету. 26 Edukapromo

шишарке. Ову биљку открио је наш научник Јосиф Панчић, по коме и носи име.

Жута линцура име је добила по жутом цвету. Листови су кружни, широки и зелено-плавичасти. Ка врху биљке листови су ситнији. Цветови су крупни и налазе

РЕТКЕ И зАШТИћЕНЕ ВРСТЕ бИЉАКА Разноврсност природе Због неконтролисане сече стабала и неконтролисаног брања, неке биљке су постале веома ретке. Те биљке су угрожене. Да би се спречио њихов нестанак, заштићене су законом. панчићева оморика је зимзелена биљка. На њеним гранама расту
Госпина
је
Листови обавијају
Цветови
расту
Цвет
27
се на горњој половини стабљике.
папучица
врста цвета орхидеје.
стабљику.
су крупни. Могу да
појединачно и у групи.
личи на папучицу.
АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Edukapromo

Рис је дивља мачка, кратког репа, дугих ногу и чуперака на врховима ушију. Тело му је покривено крзном и прошарано тамним пегама. Добро види и чује. Лови у сумрак и ноћу. Храни се птицама, зечевима, веверицама и змијама. Шарени твор има дуге уши, кратку њушку и кратке ноге које се завршавају оштрим канџама. Тело му је покривено глатком шареном длаком. Реп је китњаст, тамнобраон боје. Храни се мишевима и пацовима. Често уме да се прикраде домаћинствима,

Разноврсност природе РЕТКЕ И зАШТИћЕНЕ ВРСТЕ ЖИВОТИњА
где једе живину. Орао крсташ је птица грабљивица. Тело му је покривено тамносмеђим перјем. Има оштар повијени кљун. Прави гнездо на врховима високог дрвећа. Храни се ситнијим птицама, змијама и гуштерима. 28 Због неконтролисаног лова и неодговорног односа човека према природи, неке животиње су постале веома ретке и угрожене. Да би се спречило њихово изумирање, заштићене су законом. АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Edukapromo
1. Допуни реченицу. Земљиште обрасло дрвећем и другим биљкама зове се . 1. Брза и плашљива животиња. 2. Преспава зимски сан. 3. Има оштар кљун и буљаве очи. 2. Обој кружић поред назива зимзеленог дрвећа. 3. Линијама повежи слику и одговарајућу реч. 4. У упиши одговарајући број. 5. Линијама повежи групу и животињу која у њој живи. пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе бор храстбуква буква јато јела јела чопор сова срна медвед багрем багрем крдо 29 Edukapromo
НА ЛИВАДИ Разноврсност природе Ливада је земљиште обрасло разним врстама траве и другим биљкама. камилица булка љутић маслачак зец фазан бумбар кртица пчела кишна глиста мрав лептир скакавац гуштер 30 Edukapromo

На ливади живе и многе животиње. Најчешће биљке наших ливада јесу: камилица, маслачак, љутић, булка и разне траве. Неке биљке које расту на ливадама су лековите. То су: камилица, хајдучка трава, жалфија, мајчина душица и друге. Оне се суше и од њих се кува чај. Животиње наших ливада јесу: зец, пчела, оса, бумбар, кишна глиста, пољски миш, кртица, гуштер, фазан и друге. Неке од ових животиња живе у земљи, а неке на земљи. Пчела, оса и бумбар живе у роју. Мрави живе у великим групама у мравињацима. Неке животиње,

као на пример лисица, долазе на ливаду
за
• Од приказаних животиња именуј оне које живе у земљи. • Које животиње и биљке такође живе на ливади, а нису приказане на сликама? • Које лековите биљке још знаш, а нису наведене? КЉУЧНЕ РЕЧИ • ливада • трава • биљке • животиње • групе животиња • лековите биљке Разноврсност природе 31 Edukapromo
у потрази
храном.

АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ

булка је позната под називом дивљи мак. Стабљика је усправна, прекривена длакама. Листови су јајастог облика. Цвет је црвен.

Edukapromo

Коприва је позната у народу и као жара. Листови имају облик срца. Цветови су зелени. Спада у лековите биљке. Може се користити свежа или осушена.

Кантарион има усправну стабљику. Цветови су жути. Плод кантариона је чаура, у којој се налази семе. Цвет се суши и од њега се кува чај. Свежи цветови се преливају уљем, које се користи као лек.

Разноврсност природе
32

Фазан је велика птица. Тело му је покривено разнобојним перјем. Има дуг реп. Женка фазана је кока. Фазан лети, али може и да трчи. Храни се житарицама, бобицама и ситним семенкама.

бумбар личи на пчелу, али је много већи. Тело му је покривено длачицама. Вредно сакупља нектар.

Разноврсност природе
јесен тражи погодна места где може да презими. Лисици је тело покривено крзном. Боја крзна зависи од места где живи. Крије се у јазбини. Добро види и чује. Лисица има уску и шиљату њушку и дугачак реп. Храни се инсектима, мишевима и зечевима. 33 Edukapromo
У
пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе 1. Допуни реченицу. Ливада је земљиште обрасло . 2. Поред назива биљака које расту на ливади у упиши +. маслачакпапратчичакљутићхраст 3. Линијама повежи речи и њихова објашњења. оса мрав лисица кишна глиста Живи у земљи. Тело јој је покривено крзном. Живи у роју. Живи у шуми, али се може видети на ливади када дође у потрагу за храном. Живи у земљи, у којој копа тунеле. Живи у великим групама. кртица 4. Јана је са баком брала биљке на ливади. Било је ту: камилице, хајдучке траве и мајчине душице. Заокружи слово испред тачне тврдње. а) Јана је брала украсне биљке. б) Јана је брала лековите биљке. в) Јана је брала отровне биљке. 34 Edukapromo
У ВОДИ И пОРЕД њЕ Разноврсност природе И вода има своје становнике. Неки од њих живе и поред воде. Биљке које расту у води и поред ње јесу: локвањ, рогоз, трска, врба и друге. Животиње које живе у води јесу: рибе, ракови, шкољке и друге. Поред воде и у води могу се још видети жабе, чапље, роде и корњаче. локвањ врба трска рогоз рода речни рак жаба барски пуж шаран вилин коњиц барска корњача АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Бе ли локвањ је заштићена биљна врста. Како се зове ова птица која живи поред воде? 35 Edukapromo

Трска расте у близини воде. Стабло јој је високо и танко. Листови су уски и дугачки. На врху стабла налази се тамнољубичасти цвет.

Edukapromo

барска перуника расте на влажном земљишту. Листови су јој издужени. На дугачким дршкама се налазе цветови који имају мирис. Цвет може бити жут, љубичаст и плав.

Жути локвањ има крупан и миришљав цвет. Листови и цвет плутају по води. Жути локвањ је заштићена биљка.

Разноврсност природе
36 АКО ЖЕЛИШ
ДА зНАШ ВИШЕ

барска корњача живи у мирним водама. Има оклоп тамне боје, попрскан жутим тачкама. Кожа испод оклопа је глатка. Храни се биљкама и ситним животињама из воде.

Edukapromo

На телу речног рака издвајају се глава, груди и труп. Има велика клешта којима хвата плен. На предњем делу главе има антене. Помоћу антена осећа мирис. Храни се остацима рибе. Живи у чистим водама. Сом има дугачко тело које се завршава широком спљоштеном главом на којој се налазе бркови. Има ситне очи, велика уста и много зуба. Храни се рибом, раковима и жабама.

Разноврсност природе
37

1. Заокружи слова испред тачних тврдњи.

а) Земљиште обрасло дрвећем зове се шума.

б) Ливада је земљиште на којем расту јела, буква и храст.

в) У шумама живе: веверица, вук, дивља свиња.

г) На ливади расту само лековите биљке.

3. Допуни реченицу.

Животиње које саме брину о себи и својим младунцима, саме проналазе храну и саме праве склоништа јесу животиње.

пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе
д) У води расту локвањ и трска. ђ) Чапља је становник ливаде. 2. На линији испред назива животиње упиши број који означава да ли она живи у шуми, на ливади или у води и око ње. 1 — шума 2 — ливада 3 — вода и око воде медвед рода скакавац жаба веверица лептир 4. У поред назива листопадног дрвета упиши знак +. буква бор леска храст јела 5. Линијама повежи речи и њихово објашњење. 6. Линијама повежи назив биљке и њен опис. Тело му је прекривено перјем и кљуном дуби стабло. Лист и цвет пливају по води. Има издужено тело и два пара провидних крила. Дрво опуштених, танких грана. Тело му је покривено бодљама и спава зимски сан. Расте поред воде. Има дугачке задње ноге, које му помажу да далеко скаче. јеж врба детлић рогоз скакавац локвањ вилин коњиц 38 Edukapromo
бИЉКЕ КОЈЕ ЧОВЕК ГАЈИ Разноврсност природе О многим биљкама брине човек. То су гајене биљке. Човек гаји биљке зато што их користи у исхрани. Биљкама храни и животиње о којима брине. У повртњаку човек гаји разно поврће: лук, парадајз, паприку, купус, кромпир, краставац итд. У повртњаку човек сади, сеје, окопава и залива поврће. парадајз лук купус краставац паприка кромпир • Наведи још неко поврће које се гаји у повртњаку. 39 АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Шаргарепа није увек била као данас. Била је жуте, љубичасте и црвене боје. Edukapromo
Разноврсност природе У воћњаку се гаји воће. То су: јабукe, кајсијe, трешњe, шљивe, брескве, крушке итд. У воћњаку човек окопава, прска и орезује воће. • Које још воће расте у воћњацима? АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Јагоде су једино воће коме се семенке налазе са спољне стране. Шта се добија од воћа? Заокружи слова испред тачних одговора. а) џем, б) сок, в) ајвар. кајсија јабука шљива крушка трешња бресква 40 Edukapromo
У виноградима човек гаји винову лозу. Човек сади, орезује и прска винову лозу и бере грожђе. Грожђе је слатко и укусно воће. Разноврсност природе На њивама се сеје кукуруз, пшеница, сунцокрет и друге биљке. пшеница кукуруз сунцокрет шећерна репа 41 Edukapromo
У парковима и двориштима расту: руже, лале, липе, брезе. Када у насељу има много зеленила (дрвећа, цвећа, украсног биља и траве), онда оно изгледа лепше и уредније. У парковима живе веверице и разне птице: голубови, врапци, сенице, детлићи... лала ружа голуб врабац сеница КЉУЧНЕ РЕЧИ • повртњак • воћњак • виноград • њива • парк • двориште 42 Разноврсност природе бреза липа Edukapromo
Биљке које расту на њиви Биљке које расту у повртњаку Биљке које расту у воћњаку 43 Из Прилога број 1, уз помоћ одраслих исеци и у означене просторе залепи одговарајуће фотографије. Разноврсност природе Edukapromo
Разноврсност природе 4. На линији испред назива биљке бројем означи где она расте. 1 — повртњак 2 — воћњак 3 — виноград 4 — њива грожђе сунцокрет кромпир кукуруз вишња парадајз бресква пшеница 5. У овој групи речи налазе се и оне речи којима ту није место. Пронађи их и заокружи. жир, јабука, кајсија, шљива, шишарка, орах, бресква, трешња, крушка, вишња. 6. Бака Мара гаји кокошке, патке и ћурке. Којим биљкама
б)
в)
а)
44 пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО
бака храни животиње? Заокружи слово испред тачног одговора. 2. Заокружи слова испред тачних тврдњи. а) краставцем,
кукурузом,
јабукама.
Људи гаје биљке на ливади. б) Људи гаје биљке зато што их користе у исхрани. в) Људи гаје биљке зато што њима хране животиње о којима брину. г) У воћњацима људи гаје винову лозу.
1. Где све човек гаји биљке? 3. Допуни реченицу. Биљке које човек гаји и брине о њима јесу биљке. Edukapromo
бИЉКА И њЕНИ ДЕЛОВИ Разноврсност природе Биљке су жива бића. Оне ничу, хране се, расту, размножавају се и на крају увену. Свим биљкама су за живот потребни: ваздух, вода, светлост и топлота. ДЕЛОВИ бИЉКЕ лист стабло корен КЉУЧНЕ РЕЧИ • корен • стабло • лист • цвет • плод • семе 45 цвет лист плод стабло корен семе плод цвет Edukapromo
СЛИЧНОСТИ И РА зЛИКЕ мЕђУ бИЉКАмА Разноврсност природе • Посматрај слике, па реци по чему се биљке разликују. • Пробај неколико различитих плодова воћа и поврћа, упореди њихове укусе. Испричај по чему се они разликују. коренови стабла листови цветови плодови семена Договорите се како да направите одељењску збирку семења, цветова или листова биљака. храст шпаргла детелина трешња грожђе маслачак шаргарепа кукуруз четина бора багрем купина пасуљ парадајз бреза салата карфиол краставац бундева 46 Људи у исхрани користе различите делове биљака. КЉУЧНЕ РЕЧИ • биљке • сличности • разлике Edukapromo
пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе
Шта је потребно свим биљкама да би могле да расту? Заокружи слова испред тачних тврдњи.
2. Именуј означене делове биљке и назив упиши у одговарајући простор. 3. Обој поред гране која не припада листопадном дрвету. 4. Наведи бар две разлике између приказаних биљака. 47 Edukapromo
1.
а) Вода, ваздух и земљиште. б) Вода, земљиште и топлота. в) Земљиште, светлост и вода. г) Вода, ваздух, светлост, топлота и земљиште.
Разноврсност природе 6. Црвеном бојом обој кружићe на сликама биљака које расту у воћњаку. Плавом бојом обој кружићe на сликама биљака које расту у повртњаку. Где расту биљке на сликама чији је кружић остао необојен? Биљке су жива бића. Све биљке расту на истом месту. Све биљке имају корен. Све биљке имају исти облик листа. 5. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ. 7. Који део приказаних биљака људи користе у исхрани? ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ 48 Edukapromo
ЖИВОТИњЕ КОЈЕ ЧОВЕК ГАЈИ Разноврсност природе патка кокошка ћурка гуска свиња коњ коза магарац крава овца СТОКА ЖИВИНА • Зашто човек гаји домаће животиње? • Какве користи човек има од кокошке? • Од пластелина или глине обликуј једну домаћу животињу. 49 Edukapromo

Тело овце прекрвено је вуном од мекане коврџаве длаке. Боја руна може бити: бела, смеђа и тамнобраон. Живи у стаду. Храни се травама и корењем биљака. Добро види и чује. Мужјак овце је ован, а младунче јагње.

Edukapromo

магарац је ниског раста. Има дугачак реп који се завршава кићанком. Уши су му дуге и усправне. Тело је покривено сивом, а понекад и смеђом длаком. Храни се сеном и свежом травом. Женка магарца је магарица, а младунче магаре.

Тело ћурке прекривено је перјем. Носи јаја, из којих се излежу млади. Мужјак ћурке је ћуран. Препознатљив је по делу коже који му виси преко кљуна. Младунче ћурке је ћуре.

Разноврсност природе
50

Коњ има издужену главу са малим и покретљивим ушима, дугу гриву и реп. На ногама има копита. Према боји длаке, коње називамо посебним именима. Вранац је црн. Риђан је црвенкаст. Дорат је риђ са црном гривом и репом. Младунче коња је ждребе, а женка је кобила.

Edukapromo

Свиња има крупну главу са издуженом њушком. Тело јој је покривено тврдом, дебелом кожом са оштром длаком. Свиња има кратке ноге, које се завршавају папцима. Човек је гаји због меса, коже и длаке. Женка свиње је крмача, младунче је прасе, а мужјак је вепар.

Тело кокошке покривено је перјем. На глави има малу црвену кресту. Носи јаја, из којих се излежу пилићи. Човек гаји кокошку због меса, перја и јаја. Мужјак кокошке је петао, а младунче пиле.

Разноврсност природе 51

Разноврсност

То је крупна животиња. Тело јој је покривено длаком. На ногама има папке. Храни се травом и сеном. Човек је гаји због меса, млека, коже и длаке.

Edukapromo

Тело ове животиње покривено је оштром длаком. На ногама има шиљате папке. Помоћу њих може да се пење и по најстрмијим стазама. Храни се лишћем, травом и сеном. Човек је гаји због меса, млека и коже.

Ова животиња има малу главу, дугачак врат и кратке ноге. Тело јој је покривено перјем. На ногама има три прста, повезана пловним кожицама. Храни се травом, кукурузом и пшеницом. Човек је гаји због меса, јаја и перја.

52
Из Прилога број 2, уз помоћ одраслих исеци и залепи фотографије животиња које одговарају опису. природе
53 КОРИСТ ОД ДОмАћИХ ЖИВОТИњА АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Свињска длака се користи за прављење четки. Од крављих рогова праве се чешљеви и дршке за ножеве. Од овчије коже се праве прслуци и бунде. Магареће млеко се користи у исхрани, али и за прављење сапуна и крема. Од коњске дугачке длаке (са репа) праве се жице за гудала (за гусле, виолине). Од козје длаке добија се груба и оштра тканина.
Разноврсност природе
Потруди се и ти да сазнаш нешто ново о кокошки, патки, ћурки и гуски. Које користи човек има од домаћих животиња? Попуни табелу као што је започето. месомлекодлакаперјевунајаја кожа назив животиње свиња магарац овца кокошка коза патка крава ћурка коњ гуска
Edukapromo
Разноврсност природе 54 Неке од ових животиња живе у домовима са својим власницима. То су кућни љубимци. пас папагаји зечеви мачка рибице хрчак КУ ћНИ ЉУбИмЦИ Edukapromo
Разноврсност природе 55
Нацртај
за птице. Уз помоћ одраслих на кутији од млека или сока исеци отвор. На горњем делу провуци канап. У кутију сипај разно семење и хранилицу окачи на дрво. КЉУЧНЕ РЕЧИ • домаће животиње • стока • живина • кућни љубимци АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Врс те малих папагаја (тигрице) живе од 10 до 15 година, док велики (ара, какаду) могу да доживе и до 100 година. Edukapromo
Све је више напуштених животиња. О њима нико не брине. Зато им је потребна помоћ свих нас.
На који начин можеш да бринеш о приказаним кућним љубимцима?
Како можеш помоћи птицама?
кућног љубимца којег имаш или којег би волео/волела да имаш. Направи хранилицу
56 пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО 2. Заокружи одговарајућу истакнуту реч или речи тако да тврдња буде тачна. О домаћим животињама не брине/брине човек. У домаће животиње спадају/не спадају кућни љубимци. 3. Зашто човек гаји домаће животиње? 1. Упиши + у испред назива домаћих животиња. 4. Зеленом бојом обој кружић поред назива животиња које се легу из јаја. крава теле фазан пиле јелен ждребе коза паче петао прасе коњ ћуре кртица свиња 5. Линијама повежи назив животиње и њен опис. 6. Линијама повежи родитеље и њихове младунце. Тело покривено перјем. Носи јаја. Има тврду кожу са оштром длаком. Тело покривено длаком. Има рогове. свиња крава, биккобила, коњкокошка, петаоовца, ован крава ждребе теле јагње пиле кокошка Разноврсност природе Edukapromo
57 СЛИЧНОСТИ И РАзЛИКЕ мЕђУ ЖИВОТИњАмА
ОСА Галеб има уска шиљата крила и снажан кљун. Перје му је бело или сиво. Живи у близини воде. Храни се рибом. Оса живи у осињаку. Има дугуљасто тело. На телу има два пара провидних крила. Црно-жуте је боје. Разноврсност природе Edukapromo
Све животиње су жива бића. Оне се рађају, расту и размножавају. Свим животињама за живот су потребни: ваздух, вода, храна и место где могу да живе. Животиње се разликују по изгледу тела, по начину на који се крећу, по месту где живе и по ономе чиме се хране. У празна поља упиши називе делова тела животиње на слици. • Шта је заједничко галебу и оси? ГАЛЕб
завршавају се
Срна је плашљива животиња. Живи у шуми. Разноврсност природе У празна поља упиши називе делова тела животиње на слици. • Посматрај, упореди и испричај како изгледају труп, реп и глава рибе и галеба. Објасни шта им је слично, а шта различито. СРНА 58 пастрмка живи у чистим водама, у језерима и рекама. Крљушт јој је зеленкастосмеђа. РИбА — пАСТРмКА АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Једна врло необична животиња јесте кљунар, који живи у Аустралији. Тело му је покривено крзном, међу прстима има пловне кожице, реп му је као у дабра, а кљун као у патке. КЉУЧНЕ РЕЧИ • глава • труп • крила • реп • ноге • пераја • кљун Edukapromo
Срна има покретљиво тело. Дуге ноге
папцима.
Групи не припада . 1. Које делове тела имају све животиње? Заокружи слова испред тачних одговора. 5. Шта је заједничко следећој групи животиња? Заокружи слово испред тачног одговора. 2. Наведи бар две животиње чије је тело прекривено: а) кљун б) уста а) грађа тела, б) начин кретања, в) место где живе. а) длаком: б) перјем: в) глава г) труп д) пераја ђ) ноге е) крила ж) рогови 3. Заокружи назив животиње која не припада датој групи. Образложи свој одговор. 4. Где живе наведене животиње? Упиши знак плус (+) или минус (–). У последњу колону упиши како се крећу, као што је започето. жаба, зец, комарац, вилин коњиц. животињаживи у водиживи на земљиживи у земљикако се креће коњ – + – хода птица скакавац глиста риба пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Разноврсност природе 59 Edukapromo
60 ЖИВОТИњe мОЈЕ ОКОЛИНЕ Разноврсност природе Из Прилога број 3, уз помоћ одраслих исеци и залепи фотографије животиња које можеш видети у својој околини.
Edukapromo
61 бИЉКЕ мОЈЕ ОКОЛИНЕ Разноврсност природе Из Прилога број 4, уз помоћ одраслих исеци и залепи фотографије биљака које можеш видети
у својој околини. Edukapromo
НАШЕ ТЕЛО Разноврсност природе На слици су приказани делови човековог тела. Делови људског тела јесу: глава, труп и удови. Удови су руке и ноге. Помоћу одређених делова тела човек може да види, чује, осети мирис, укус и додирује све око себе. То су чула. ЧОВЕК ухо око нос језик кожа АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Није могуће кину ти, а не затворити очи. Нокти на прстима руку расту брже него они на ногама. КЉУЧНЕ РЕЧИ • тело • руке • ноге • чула • вид • слух • мирис • додир • укус 62 Edukapromo
Разноврсност природе а) вид, б) слух, в) мирис, г) укус, д) додир. а) вид, б) слух, в) мирис, г) укус, д) додир. Линијом повежи слику и одговарајуће чуло. Која чула користиш да безбедно стигнеш до школе? Заокружи слова испред тачних одговора. Која чула користи ова девојчица да би безбедно прешла преко улице? Заокружи слова испред тачних одговора. Које делове тела користиш да осетиш мирис, укус, да чујеш, видиш, додирујеш? На цртице упиши одговарајући број. 1 нос 2 језик 3 кожа 4 око 5 уво крзно парфемчоколадаслика музика 63 Edukapromo

• Јована је цвет у саксији покрила теглом. После дужег времена подигла је теглу и изненадила се. Шта се догодило

ВЕзА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ пРИРОДЕ Разноврсност природе Погледај пажљиво слике. Одговори на постављена питања. • Ана залива цвеће у црвеној саксији. Цвеће у плавој саксији не залива. Шта се догодило са цвећем у плавој саксији? • Шта се догодило са травом и зашто? Запиши шта си уочио/уочила.
са цветом? Објасни. • Милош је посматрао свој цвет на тераси. Онда је одлучио да га унесе и стави у мрачну просторију. После неколико дана видео је да је цвет увенуо. Објасни зашто се то догодило. Покриј траву неком посудом и остави је неколико дана. 64 Edukapromo

У малу саксију засади зрно пасуља. Редовно га заливај. Прати и бележи сваког дана шта се дешава.

промене које уочаваш

1. дан 7. дан 14. дан 21. дан

1. Допуни реченице.

Биљке, животиње и људи чине природу. Неживу природу чине: .

2. ,,По зимској стази иде сунце и косо баца своје зраке на земљу. На земљи се ништа не миче. Полако пење се сунце све више и више и јаче осветљава земљу. На њој се тада све загреје и све се креће. Снег се топи, лед пуца на потоку и реци. Вода жури низбрдо. Киша пада. Семе је омекшало и пушта клице у земљу. Из старог пања расту младице. Трава расте. Дрвеће пупи. Медвед се буди

Edukapromo

светлост је важна свим живим бићима.

Разноврсност природе
сна.” Н. Л. Толстој Заокружи слово испред тачног одговора. Овај текст говори о: а) сунцу као извору живота, б) снегу и леду, в) зимској стази. 3. У испред тачних тврдњи упиши знак +. Свим живим бићима је потребан ваздух. Земљиште је важно само човеку. Жива и нежива природа узајамно су повезане. Неким животињама је потребна вода. Сунчева
из зимског
65

Већ смо научили колико је важно да се здраво хранимо. За правилан раст и развој неопходна је разноврсна исхрана. Нажалост, многи људи у свету немају довољно хране. Сипај у тањир само оно што ћеш сигурно појести. Тако се храна неће узалудно бацати. На овај начин се штеди храна. Објасни зашто је штедња хране важна. Некада давно, људи су живели другачије

У ШТЕДИШЕ СВЕГА ВИШЕ Разноврсност природе
него данас. Тада није било електричне енергије струје. Данас не можемо ни да замислимо живот без струје. НЕКАДА... ДАНАС... пЛАН ШТЕДњЕ СТРУЈЕ * Искључи сијалицу кад излазиш из просторије. * Искључи телевизор ако га не гледаш. * Искључи компјутер ако га не користиш. • Како људи данас осветљавају своје домове? • За шта се све данас користи струја? Наброј неке електричне апарате у домаћинству. • Како све можеш да штедиш струју? 66 Edukapromo
Разноврсност природе 67 Вода је неопходна за живот свих живих бића. Ако сви бринемо о води, нећемо остати без ње. * Када завршиш са прањем руку, добро заврни славину. * Зубе пери тако што ћеш воду сипати у чашу. * Туширај се и не пуни каду да се брчкаш. * Аутомобил пери водом из кофе, а не из црева. * Затварај воду док переш косу. * Сакупљај кишницу и њом заливај биљке. пЛАН ШТЕДњЕ ВОДЕ • За шта све користиш воду? • Како се осећаш када дође до несташице воде? Edukapromo

шуме тако што не сечемо и не ломимо стабла,

штедимо папир и тако чувамо биљке, * бринемо о животињама, * не бацамо храну, мислећи на оне који је немају.

68 ЧОВЕК И пРИРОДА Разноврсност природе • Шта све човек користи из природе? Напиши испод слика. Природу чувамо ако: * штедимо воду, * бринемо о чистоћи река, језера и мора и тако штитимо биљке и животиње које у њима живе, * одлажемо отпад на предвиђено место, ВАЖНО ЈЕ ДА зНАмО! * чувамо
АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ Дан заштите животне средине јесте 5. јун. КЉУЧНЕ РЕЧИ • човек • природа • отпад • заштита природе Edukapromo
*

У упиши знак + поред оних активности којима човек повољно делује на природу.

Одлагањем отпада на означена места. Бригом о животињама и биљкама. Прерадом материјала из отпада. Неконтролисаном сечом шума. Загађивањем ваздуха. Сађењем младих садница.

69 • Својим немарним понашањем човек загађује природу. На које начине он то чини? АКО ЖЕЛИШ ДА зНАШ ВИШЕ У мору живе многе биљке и животиње. Морем плове чамци, глисери и велики бродови. Највећи бродови превозе нафту. То су танкери. Често се догоди да се нафта разлије по морској површини.
Вода тада постаје масна и прљава. Размисли о томе шта се тада догађа са становницима мора. Галебови су велике беле птице. Оне стално круже изнад морске пучине. Хране се рибом. Када слете по свој ручак, нафта им се залепи за перје. Тада више не могу да лете. Најчешће угину. Разноврсност природе
Edukapromo
биљке водаваздух животиње земљиште људи Сунце ЖИВА пРИРОДА стабло труп удови плод пераја семе реп корен глава глава ДЕЛОВИ бИЉКЕ ДЕЛОВИ ТЕЛА ЖИВОТИњА ДЕЛОВИ ЧОВЕКОВОГ ТЕЛА лист ноге труп САДА зНАШ... Разноврсност природе НЕЖИВА пРИРОДА цвет крила 70 Edukapromo

Оријентација у

71
Учићеш о: • кретању, • сналажењу у простору, • сналажењу у времену. 71
простору и времену
Edukapromo

си изван свог стана, куће или школе и погледаш око себе, видећеш многе предмете. Некада ће то бити зграде, улице, превозна средства. Када станеш на једно место и посматраш, све што видиш је испред тебе. Оно што не видиш је иза тебе. Све што се налази са твоје десне стране јесте десно. Све што се налази

пРОСТОР ОКО НАС Оријентација у простору и времену
горе (изнад тебе), а нешто доле (испод тебе). Шта је испред Мине? Ко је иза клупе? Ко је изнад лампе? Ко се налази испод клупе? Шта је са Унине леве, а шта са десне стране? Мина Иван Уна КЉУЧНЕ РЕЧИ • простор • испред • иза • десно • лево • горе • доле 72 Edukapromo
Када
са твоје леве стране јесте лево Нешто је
СНАЛА зИмО СЕ У ОКОЛИНИ Оријентација у простору и времену Људи живе у насељима. У насељима се налазе важни објекти, зграде. То могу бити: болнице, школе, биоскопи, паркови, споменици, поште. Сваки од ових објеката може нам послужити да се лакше снађемо у околини. Поред којих је важних зграда прошао Марко да би стигао до школе? У упиши знак +. Обележи пут којим ће Мина стићи до школе ако знаш да се кретала поред следећих објеката: Дошла је до поште. — Прошла је поред позоришта. — Дошла је до музеја. — Прешла је улицу и стигла безбедно у школу. биоскоп болница музеј школа библиотека позориште пошта болница хотел црква пошта парк библиотека 73 Edukapromo
СВЕ СЕ ОКО НАС КРЕћЕ Оријентација у простору и времену Кретање је када се људи или животиње померају са једног места на друго. Можемо се кретати: напред—назад, налево—надесно, нагоре—надоле. На које начине се могу кретати људи? Напиши испод слика. Допуни реченицу. Да би се нешто покренуло, морамо га подизати, или . • Предмети се не могу сами покретати. Њих мора неко или нешто да покрене. 74 Edukapromo
КЛИзАњЕ И КОТРЉАњЕ Оријентација у простору и времену Предмети који имају равне површине клизе по подлози. Предмети који имају заобљене површине котрљају се по подлози. Шта можеш закључити из овог огледа? Заокружи слово испред тачног одговора. Допуни реченице. Црвеном бојом заокружи предмете који се котрљају, а плавом предмете који клизе. 75 Узми два балона једнаког облика и величине. Један потпуно
на који начин се кретао сваки од ових предмета. a) Облик тела утиче на његово кретање. б) Боја тела утиче на његово кретање. в) Облик и боја тела утичу на његово кретање. По стрмој подлози кликер се . По стрмој подлози коцкица . Edukapromo
надувај, а један допола. Истовремено закотрљај оба балона по столу. Низ стрму подлогу спусти кликер и коцкицу. Посматрај

где нема тепиха.

а) Кликер се лакше кретао по глаткој подлози.

б) Кликер се лакше кретао по храпавој подлози. в) Кликер се на исти начин кретао по глаткој и по храпавој подлози. Површина подлоге може да олакша или да отежа кретање.

ШТА ЈОШ УТИЧЕ НА КРЕТАњЕ Шта на основу овога можеш да закључиш о утицају подлоге на кретање кликера? Заокружи слово испред тачног одговора. У испред тачних тврдњи упиши знак +. Обој поред слике која приказује лакше
Закотрљај кликер по тепиху.
уради
поду
кретање.
Затим то исто
по
Лакше се крећемо по тврдој и глаткој подлози него по мекој и храпавој. Теже се крећемо по тврдој и глаткој подлози него по мекој и храпавој. Оријентација у простору и времену 76 Edukapromo
пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Оријентација у простору и времену 1. У свакој реченици заокружи одговарајућу истакнуту реч или речи тако да тврдња буде тачна. 2. Шта покреће предмете на овим сликама? Напиши испод слика. Кретање је када се људи или животиње померају/не померају са места на место. Све предмете покреће/не покреће само човек. Сви предмети се покрећу/не покрећу на исти начин. 3. Наведи по два примера за покретање предмета. а) вучењем: , . б) гурањем: , . в) подизањем: , . 77 Edukapromo
Оријентација у простору и времену 78 4. У квадратићу стрелицама ( , , ) прикажи како се крећу деца на сликама. 5. Шта утиче на кретање? Заокружи слова испред тачних одговора. 6. Покушај да схватиш о чему је овде реч и попуни празна поља. а) површина подлоге, в) боја тела, б) облик тела, г) боја подлоге. пуж леђно пчела удаљ змија прсно балон увис гусеница море авион на траву глиста делфин крила у песку Edukapromo
79 ДАН, ОбДАНИЦА И НОћ Оријентација у простору и времену
све
светлости. светли део дана обданица тамни део дана ноћ ДАН Edukapromo
Дан се састоји из два дела. То су ноћ и обданица. Ноћ је тамни део дана. Тада се не види сунце и нема његове светлости. Током ноћи је мрачно. Због тога ноћ користимо за одмор и спавање. Ноћ траје од заласка сунца до његовог поновног изласка. Обданица је светли део дана. То је време од изласка сунца до његовог заласка. Тада
можемо лепо да видимо захваљујући сунчевој
80 Оријентација у простору и времену Jутро је доба дана кад сунце излази. подне је доба дана кад је сунце високо на небу. Вече је доба дана кад сунце залази. Ноћ је доба дана од заласка сунца до његовог изласка. ДЕЛОВИ ДАНА На основу сенке утврди који део дана је приказан на цртежу. Испод цртежа упиши одговарајуће речи: подне, вече, јутро. КЉУЧНЕ РЕЧИ • дан • ноћ • обданица • јутро • преподне • подне • послеподне • вече Edukapromo

зове се обданица.

Тамни део дана јесте време од изласка до заласка сунца.

Делови дана су јутро, подне и вече.

дана

1 Светли део дана јесте... 2 — Део дана када сунце залази јесте... 3 — Пре одласка на спавање кажемо... 4 — Део дана када сунце излази јесте... 5 — Вечерњи поздрав је... 6 — Поздрав на растанку је... 7 — Време када је сунце високо на небу јесте... 8 — Ноћу је... 9 — Извор светлости и топлоте јесте... 10 Ноћ користимо за... пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО Оријентација у простору и времену
1. Допуни реченицу. Делови дана су обданица и . Светли део дана
Ако
. 3. Повежи речи које говоре шта радиш у одређено доба дана. 4. Правилним решењем укрштенице у усправно обојеним пољима добићеш нову реч. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 устајеш идеш у школу ручаш идеш на спавање учиш доручкујеш играш се вечераш ујутру у подне увече ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ 81 Edukapromo
Доба
између вечери и јутра јесте преподне. 2.
је тврдња тачна, заокружи ДА. Ако тврдња није тачна, заокружи НЕ

у простору

Седам дана чини једну седмицу (недељу). Свака седмица почиње понедељком, а завршава се недељом. Радни дани су: понедељак, уторак, среда, четвртак и петак. Радним данима се иде на посао или у школу. Најчешће су нерадни дани субота

Влада је jуче био код деке. Један дан пре данашњег дана јесте јуче. Дан пре јуче је прекјуче. Који дан је био прекјуче? Шта си ти радио/радила јуче? Edukapromo

седмица (недеља)

ДАНИ У НИзУ — СЕДмИЦА Оријентација
и времену
и
да се одмараш и да се играш. Напиши на линијама одговоре на питања. понедељакутораксредачетвртакпетаксуботанедеља СЕДмИЦА — НЕДЕЉА КЉУЧНЕ РЕЧИ •
Влада је данас у школи. Који је данас дан? Шта ти радиш данас? Влада ће сутра ићи зубару. Дан који следи јесте сутра. Дан после сутра јесте прекосутра. Који дан ће бити прекосутра? Шта ћеш ти радити сутра? 82
недеља. Тада можеш
данас
јуче
сутра
прекјуче
прекосутра

1. Алекса је помагао тати да направи кућицу за птице. Додавао му је дашчице и ексере. Убрзо је кућица била готова. Окачили су је на оближње дрво. Шта је било после? Обој слику која то показује.

2. Бројевима од 1 до 5 обележи редослед догађања.

Растао је сваког дана. После неког времена цвет је никао. Редовно га је заливала.

Појавио се леп црвени цвет. Мира је посадила семе у саксију.

3. Упиши назив дана који недостаје.

Edukapromo

понедељак понедељак утораксреда среда четвртак четвртак петак петак субота уторак недеља недеља На траци времена обој називе дана на следећи начин: Дан који ће бити сутра. Дан који је био јуче. Дан који ће бити прекосутра. Дан који је био прекјуче. Данашњи дан. Оријентација у простору и времену 83 пРОВЕРАВАмО НАУЧЕНО
84 САДА зНАШ уторак ноћ субота недеља понедељак обданица ДЕЛОВИ ДАНА среда ДАНИ У СЕДмИЦИ четвртак петак ВРЕмЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ после пре прекјуче данассутрапрекосутра сада јуче Edukapromo

Edukapromo

85 пРИЛОГ број 1

Edukapromo

86

Edukapromo

87 пРИЛОГ број 2

Edukapromo

88

Edukapromo

89 пРИЛОГ број 3

Edukapromo

90

Edukapromo

91 пРИЛОГ број 3

Edukapromo

92

Edukapromo

93 пРИЛОГ број 4

Edukapromo

94

Edukapromo

95 пРИЛОГ број 4

Edukapromo

96

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.