Српски језик, радна свеска за 5. разред основне школе

Page 1

Снежана Бабуновић Марела Манојловић

pr om

o

СРПСКИ ЈЕЗИК

Ed

uk a

Радна свеска за пети разред


Снежана Бабуновић Марела Манојловић

СРПСКИ ЈЕЗИК Радна свеска за пети разред

Главни уре�ник Др Бошко Влаховић

О�īоворни уре�ник Др Наташа Филиповић

pr om

o

Пре�ме�ни уре�ник Др Јелена Журић

Рецензен�и Проф. др Душка Кликовац, Филолошки факултет у Београду Др Марија Бјељац, професор српског језика и књижевности, Гимназија Јован Јовановић Змај”, Нови Сад ” Ана Кајловиц, професор српског језика и књижевности, ОШ Братство — јединство”, Панчево ”

uk a

Дизајн Иван Танић Агенција Мани плус

Ed

Из�авач Едука д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./Факс: 011 3287277; 3286 443; 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs За из�авач Др Бошко Влаховић, директор Ш�ам�а: Цицеро, Београд

Из�ање бр.: 3, Београд, 2021. Тираж: 2000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41(075.2)(076.1)

БАБУНОВИЋ, Снежана, 1969Српски језик : радна свеска за пети разред / Снежана Бабуновић, Марела Манојловић. Изд. бр. 3. - Београд : Едука, 2021 (Београд : Цицеро). - 127 стр. : илустр. ; 26 cm Текст ћир. и лат. - Тираж 2.000. ISBN 978-86-6013-366-5

1. Манојловић, Марела, 1963- [аутор] COBISS.SR-ID 45466377

© Едука д.о.о. Београд

Директор Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрио је издавање и употребу овог додатног наставног средства Решењем број: 1099-3/2018.

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


Deca u^e ono [to @ive

Ed

uk a

pr om

o

Ako dete `ivi uz kritiku, Nau~i}e da osu|uje. Ako dete `ivi uz neprijateqstvo, Nau~i}e da napada. Ako dete `ivi uz podsmeh, Nau~i}e da bude stidqivo. Ako dete `ivi uz stid, Nau~i}e da se ose}a krivim. Ako dete `ivi uz toleranciju, Nau~i}e da bude strpqivo. Ako dete `ivi uz podr{ku, Nau~i}e da bude samopouzdano. Ako dete `ivi uz priznawe, Nau~i}e da ceni, Ako dete `ivi uz po{tewe, Nau~i}e da bude pravedno. Ako dete `ivi uz sigurnost, Nau~i}e da ima poverewa. Ako dete `ivi uz odobravawe, Nau~i}e da voli sebe. Ako dete `ivi uz prihvatawe i prijateqstvo, Nau~i}e da prona|e qubav u svetu.

Bertrand Rasel


САДРЖАЈ

ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС

Ed

uk a

pr om

o

На почетку петог разреда (обнављање градива)..................................................................... 9 Речи, речи... Шта се крије иза њих (променљиве и непроменљиве речи)............... 14 Од љубави до именица ......................................................................................................................... 17 Потоци који не теку (писање вишечланих географских имена).................................. 21 Писање вишечланих имена установа и предузећа............................................................... 24 Шта сте рекли? (управни говор) .................................................................................................... 25 Твоје име је у номинативу .................................................................................................................. 27 Ништа лакше од генитива ................................................................................................................. 28 Дативу у походе ........................................................................................................................................ 30 Пронађи акузатив ................................................................................................................................... 31 Вокативе, знам је тебе .......................................................................................................................... 33 У друштву са инструменталом ....................................................................................................... 34 О коме, о чему? О локативу, наравно............................................................................................ 36 О бакиној љубави и падежима ......................................................................................................... 38 Научили смо и падеже – провера .................................................................................................. 41 Медведи и придеви ................................................................................................................................ 43 Замени ме (заменице) .......................................................................................................................... 46 Један, два, три, крени! (шта смо научили о бројевима) ..................................................... 48 С глаголима око света ........................................................................................................................... 51 Ко је главни? Субјекат .......................................................................................................................... 54 Ништа без предиката ............................................................................................................................ 55 Мириси и звуци старих писаћих машина – објекат ............................................................. 57 Прилошке одредбе ................................................................................................................................. 59 Силвија и апозиција ............................................................................................................................... 62 Лако је са атрибутима........................................................................................................................... 64 Хајде да пишемо правилно ................................................................................................................ 66 Откривај реченице са Агијем и Емом........................................................................................... 69

4


КЊИЖЕВНОСТ

Ed

uk a

pr om

o

У свету бајки................................................................................................................................................ 73 Епске народне песме.............................................................................................................................. 76 Мудри јунаци народних прича и песама..................................................................................... 78 Пословице немају рок трајања......................................................................................................... 80 На позорници ............................................................................................................................................ 82 Читам и разумем прочитано.............................................................................................................. 86 Лирске народне песме........................................................................................................................... 90 Песме које се воле.................................................................................................................................... 92 Романи у мојим рукама – водич кроз лектиру......................................................................... 95 О Тесли и његовој мајци....................................................................................................................... 97 Књига коју волиш................................................................................................................................. 100 Читанка те зове...................................................................................................................................... 101 Књижевност на длану ....................................................................................................................... 103

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА Чудесна раскош језика – стилске вежбе................................................................................... 110 Кућа од речи . .......................................................................................................................................... 113 Pisamca........................................................................................................................................................ 117 Svet od kamenčića – putokazi Vilijama Sarojana....................................................................... 120 Плава врата – закорачи у слику..................................................................................................... 124 Долази лето.............................................................................................................................................. 125 5


uk a

Ed o

pr om


ГРАМАТИКА И ПРАВОПИС

Ed

uk a

pr om

o

На почетку петог разреда Речи, речи... шта се крије иза њих (променљиве и непроменљиве речи) Од љубави до именица Потоци који не теку Писање вишечланих имена установа и предузећа Шта сте рекли? Твоје име је номинатив Ништа лакше од генитива Дативу у походе Пронађи акузатив Вокативe, знам је тебе У друштву са инструменталом О коме, о чему? О локативу, наравно О бакиној љубави и падежима Научили смо и падеже – провера Медведи и придеви Замени ме Један, два, три, крени! С глаголима око света Ко је главни? Субјекат Ништа без предиката Мириси и звуци старих писаћих машина – објекат Прилошке одредбе Силвија и апозиција Лако је са атрибутима Хајде да пишемо правилно Откривај реченице са Агијем и Емом 7


Полећемо и на кров слећемо. До облака стижемо, у небо се дижемо!

Ed

uk a

светли мало тамнији тамнији тамни

pr om

o

Балончићи, весељаци, да се њима диче ђаци! Светли, тамни, помно прате да се види шта све знате!


НА ПОЧЕТКУ ПЕТОГ РАЗРЕДА (обнављање градива) Следећи текст правилно препиши писаним словима ћирилице: Ђорђе филиповић живи у зрењанину, у змај јовиној улици. Ученик је петог разреда основне школе „свети сава”. Сваке године за божић иде код баке у бачку тополу. Увек понесе омиљене игрице и неколико бројева часописа „национална географија”. Лето проводи код ујака драгана у сремским карловцима. Тада се купа у дунаву и посећује фрушкогорске манастире. Следеће године путује са родитељима у грчку, на острво крит, које се налази у средоземном мору. До тада ће прочитати књигу „приче из класичне старине”, у којој се налазе митови о чувеним грчким јунацима. _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

Следеће реченице правилно препиши штампаним словима ћирилице.

Ed

2.

uk a

pr om

o

1.

Дејане, данас немогу ићи у бијоскоп, очекујем другаре из Новог сада. Бићу слободан сутра увече и радо би с тобом погледао филм „шешир професора косте вујића”. Дали се љутиш што одлажем излазак

3.

____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________

У следећој реченици заокружи речи које треба написати великим словом: на једној висоравни близу обале јадранског мора, под планином велебит, у селу смиљану, 10. јула 1856. године, родио се никола тесла.

9


4.

Текст правилно препиши писаним словима ћирилице:

5.

У сваком пару речи подвуци ону реч која је написана по правилима српског језика:

6.

Напиши присвојне придеве од следећих властитих именица:

7.

Напиши како гласе умањенице од датих речи:

8.

У следећој реченици изостављене су запете. Упиши их тамо где је потребно.

pr om

o

јован јовановић змај, познати српски песник, рођен је у новом саду. уређивао је листове и часописе змај, јавор, жижа, невен. његова најпознатија дела су: „чика јова српској деци”, „певанија”, „ђулићи” и „ђулићи увеоци”. _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ Јован Јовановић _______________________________________________________ Змај (1833–1904) _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

каиш – кајиш (600) шесто – шестсто не јасан – нејасан

uk a

који – кои спортски – спорцки четри – четири Маја Драган Јелена

_______________________; _______________________; _______________________;

Ужице _______________________; Нови Сад _______________________; Златибор _______________________.

јастук авион зрно

_______________________; _______________________; _______________________;

сукња цвет камен

Ed 10

спасилац – спасиоц сумља – сумња боица – бојица

_______________________; _______________________; _______________________.

Идем на излет са Аном Милом Урошем и Гораном.


Бајку о Пепељуги имају многи народи света. У Кини је записана скоро хиљаду година пре Вука Караџића и браће Грим, а у старом Египту била је популарна још у 3. веку. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

o

Препиши следећи текст писаним словима латинице:

pr om

9.

10. Подвучена ћириличка слова замени штампаним латиничким словима: На велико изненађење гардијана, дивљи пастув није чак ни покушао да побегне. ___

___

___

___

___

___

uk a

11. Заокружи слово испред реченице која је правилно написана: а) Дали су ти дали поклон? б) Да ли су ти да ли поклон? в) Да ли су ти дали поклон?

___

Ed

12. У свакој од следећих реченица усправном цртом раздвој речи тамо где је то потребно. а) Немогу вечерас стобом дасе играм. б) Не знам дали сам га видела. в) Недам ти своју свеску!

13. Следеће реченице садрже управни говор, али он није обележен. Препиши их тако што ћеш обележити управни говор. Смислили смо сјајну игру рече Игор. ______________________________________________________________________________________________ Игор рече смислили смо сјајну игру. ______________________________________________________________________________________________ Смислили смо рече Игор сјајну игру. ______________________________________________________________________________________________ 14. Поред сваке речи напиши њену скраћеницу. ученик _______ доктор _______ грам __________

11


15. Повежи линијама реченице са називом врсте којој припадају: Зашто је тако мрачно, Месечево дете? Бастијан је полако повукао руку. Пружи ми руку!

обавештајна (изјавна) заповедна упитна

16. Напиши једну обавештајну (изјавну) реченицу у одричном облику: _________________________________________________________________________

17. У следећој реченици подвуци субјекат, а заокружи предикат:

o

Снажни олујни ветар обарао је стара стабла.

pr om

18. Одреди службу подвучених речи.

Доћи ћу сутра. _____________________ Синоћ сам гледао филм. _______________________ На тавану сам видела мачку.. ____________________ Лепа је Тања. ___________________________ Коста сутра путује у Дизниленд . __________________________________________

uk a

19. Разврстај следеће речи као што је започето:

кишни, свет, четири, осмех, трчати, срећан, ми, певати, дванаести, они Придеви

Заменице

Глаголи

Ed

Именице свет

Бројеви

20. Одреди род и број подвучених именица у реченици: Чича сваки час силази с кола и својим зеленим очима буљи у модре вирове ријеке, али му се ниједан од њих не допада. чича очима вирове ријеке

12

РОД

__________________ __________________ __________________ __________________

БРОЈ

_______________________ _______________________ _______________________ _______________________


21. Напиши шта означавају следећи глаголи: писати ___________________________; сањати ___________________________; грмети ___________________________.

22. Поред сваког глаголског облика у табели напиши његов назив, као и лице и број у ком стоји глагол: ЧИТАМО

Лице

ЧИТАЋЕТЕ

три ___________________________; трећи ___________________________.

pr om

23. Поред броја напиши којој врсти бројева припада:

Број

o

ЧИТАЛА САМ

Глаголски облик

24. У следећој реченици подвуци описни придев у женском роду.

uk a

Маслачак је прави дар природе, јер се у свим његовим деловима крије драгоцена ризница витамина и минерала.

25. Повежи линијама наслове књижевних дела са именима њихових аутора. Један наслов је сувишан.

Ed

„Мјесец и његова бака” „Трнова Ружица” „Олданини вртови” „Бела Грива”

Гроздана Олујић Рене Гијо Бранко Ћопић

26. Поред назива сваког књижевног дела напиши да ли је бајка, песма, роман, басна или драмски текст. „Бела Грива” „Стари Вујадин” „Пепељуга”

______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________

13


РЕЧИ, РЕЧИ... ШТА СЕ КРИЈЕ ИЗА wih? (променљиве и непроменљиве речи) •

Изражајно прочитај следећи одломак и припреми се за једно занимљиво вежбање.

pr om

o

Осврните се мало око себе. Ништа није у потпуности оно што јесте. Бајка није само бајка. Црв није само црв. Лутка није само лутка. А тек у случају вештице Веронике све је било окренуто наглавачке. Почевши од прћастог носића па до начина на који су је задиркивале уредне девојчице.

uk a

(Из књиге Игора Коларова Приче о скоро свему)

I

Ed

Бајка није само бајка. У бајкама има и суза. Свако сања своју бајку.

1.

2.

14

II

Изгледала је бајковито. Увек је бајковито причала. Бајковито се облачила.

По чему се разликује истакнута реч у првој групи реченица од истакнуте речи у другој групи реченица?

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

Истакнута реч у првој групи реченица припада врсти речи која се назива ____________________, а истакнута реч у другој групи реченица припада врсти речи која се назива ____________________.


5.

Непроменљиве речи: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

Променљиве / Непроменљиве речи: _______________________ _______________________

Допуни следеће реченице како је започето. Она је маштовита девојчица. Причамо о _________________________ девојчици. Описао је __________________________ девојчицу.

Маштовито пише. _______________________________ је испричала причу. _______________________________ прави фигурице од глине.

o

Променљиве речи: _______________________ _______________________ _______________________ _______________________

pr om

4.

Разврстај речи из следећег низа на наведене групе: именице, предлози, заменице, узвици, придеви, глаголи, везници, бројеви, речце, прилози.

♦ Реч истакнута црвеном бојом је по врсти __________________________ и спада у ____________________________ речи. Реч истакнута плавом бојом је по врсти ________________________ и спада у ____________________________ речи.

Ура! Убедљиво смо освојили прво место на школском такмичењу из математике, па ћемо, вероватно, добити вредну награду.

uk a

3.

♦ Истакнуте речи у претходној реченици су: а) променљиве;

б) непроменљиве.

Заокружи одговор који сматраш тачним.

Ed

♦ Препознај којој врсти речи оне припадају и правилно их разврстај: прилог ______________________; предлози ______________________; везник ______________________; узвик ______________________. речца ______________________;

6.

Одреди врсту речи у следећој реченици:

Тиха плавокоса девојчица у првој клупи до прозора разговетно чита.

Тиха (__________________) плавокоса (__________________) девојчица (____________________) у (__________________) првој (_________________) клупи (________________) до (_______________) прозора (_______________) разговетно (_______________) чита (_________________).

15


7.

Објасни како разумеш следећу реченицу из текста Игора Коларова: Лу�ка није само лу�ка.

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ Опиши како ти замишљаш вештицу Веронику. Опиши њен изглед и особине, размисли о могућим разлозима због којих су је задиркивале уредне девојчице, испричај неке упечатљиве детаље и догађаје из њеног живота… Не заборави пишчеву реченицу:

pr om

o

8.

А �ек у случају веш�ице Веронике све је било окрену�о наīлавачке. ____________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

uk a

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

Ed

___________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

16


ОД ЉУБАВИ ДО ИМЕНИЦА

ЕРЈАН КОГА ВОЛИМ

o

Онда нема очију Сличних малим језерима, Али праве воде ће бити, С маленим зеленим острвима. Још увек се можемо играти И шалити у парку, Седети мирно – И трчати кроз траву. Онај кога волим Зове се Ерјан, Али га сви зову Брбљан. Барбо Лин�īрен

uk a

Сели једно поред другог на траву И он ми је дотакао руку, А после смo копали у песку. Твоје су очи, рекао је, Као округла језера – Или као мала зелена острва. Ако хоћеш, можемо бити верени. Океј, рекла сам, а онда смо Били сасвим мирни, А Ерјанове уши су биле црвене. Замисли, рече, за сто година Ми смо мртви,

pr om

Једном смо се играли у парку,

1.

Шта је у песми лепо и теби блиско?

2.

О чему песма пева? Шта је њен главни мотив?

3. 4.

Ed

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ Којој врсти лирских песама припада ова песма? ________________________________________________________

Који је важан тренутак описан у песми?

______________________________________________________________________________________________

17


5. 6.

Који стих открива да се дечак стиди?

______________________________________________________________________________________________ Укратко опиши како се ти осећаш када се стидиш.

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

7.

У опису очију девојчице крију се стилске фигуре. Препиши их и именуј.

8.

Размисли које се од наведених тврдњи могу применити на ову песму. Заокружи слова испред њих.

9.

Којој врсти именица припада име Ерјан?

Песма подсећа на причу јер приповеда о догађају. Песма описује љубав између двоје деце. Нема строфа. Нема знакова интерпункције. Стихови у песми се не римују. Неки стихови се римују. Број слогова у стиховима је неуједначен.

uk a

а) б) в) г) д) ђ) е)

pr om

o

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

Ed

10. Подвуци све заједничке именице у песми.

11. Откриј у песми једну градивну именицу и препиши је. ____________________________

12. Напиши једну апстрактну именицу. ___________________________________.

13. Којој врсти именица према значењу припада именица �еца? ________________________________________________________. 18


14. Допуни тврдњу:

Кажемо че�ири човека, а �е� ______________________________.

15. Напиши којој врсти речи припада подвучена реч у следећој реченици: Замисли свет за стотину година. _______________________________.

16. На линијама напиши број и граматички род подвучених именица у наведеној реченици: Ерјан и његова другарица играли су се у парку и правили куле у песку, а када су им се руке додирнуле, Ерјану су се зацрвенеле уши.

pr om

o

Број Граматички род Ерјан _______________________ _______________________ другарица _______________________ _______________________ парку _______________________ _______________________ куле _______________________ _______________________ песку _______________________ _______________________ руке _______________________ _______________________ уши _______________________ _______________________ Само две именице означавају бића: именица ________________________ , која је ________________ рода, и именица ____________________ , која је _____________ рода.

uk a

17. Како гласи Ерјанов надимак? _______________________ Од испретураних слова састави именицу која има исто значење као Ерјанов надимак: чаприцали. ___________________________________ 18. Одреди врсту подвучених именица:

Ed

Мита Трта је био врло добар друг и био је врло добра и мекана

срца. Кад пред њим говориш нешто жалосно, а он се одмах заплаче. Пре неки дан Врабац добио јединицу из рачунице, па место да он

заплаче, заплакао се Трта. Толико га то ражалостило што је Врабац добио јединицу.

19


ИМЕНИЦА

ВРСТА

Мита друг

Који школски предмет је у Нушићево доба означавала именица рачуница?

__________________________________________

срце Врабац рачуница

Којој би врсти припадала именица Врабац да је написана малим словом?

__________________________________________________________________________________________

o

pr om

Четири седмице башкарења по фотељама, креветима, одлажења на балкон, пењања по крову, скакања на гране старог кестена и спуштања низ његово дебло до унутрашњости дворишта, у којем је имао обичај да се састаје са осталим мачорима из кварта.

uk a

(Из књиге Луиса Сепулведе Прича о īалебу и мачку који īа је научио �а ле�и)

19. Којој врсти именица припадају истакнуте именице? 20.

________________________________________________________

21.

а) Ерјан, мој брбљан, незна да ћути. б) Најлепше се смеје када је самном. в) Ја неби волела да пловимо по малом плавом језеру. г) Да ли ћемо успети да сачувамо своју љубав?

Ed

Заокружи слово испред реченице која је написана у складу са правописним правилима.

20

Погрешно написане реченице из претходног задатка препиши правилно писаним словима латинице.

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________


ПОТОЦИ КОЈИ НЕ ТЕКУ

pr om

Звучи чудно и невероватно, али је истинито. Потоци који не теку заиста код нас постоје. За оне сумњичаве, ево и њихових имена. То су: Алин Поток (код Чајетине), Бабин Поток (код Прокупља), Бели Поток (код Лесковца и Књажевца), Црни Поток (код Вргинмоста), Међеђи Поток (код Косовске Митровице), Зли Поток (такође на Космету)...

o

(писање вишечланих географских имена)

(Из књиге Милана Шипке ика) Занимљива īрама�ика)

Међеђи Поток

♦ Овде није реч о необичним потоцима који никуда не теку, него о нечему сасвим другом.

Ако не можеш да се досетиш о чему је реч, прочитај и следећа имена:

2. 3.

Ако Међеђи Поток није име неког стварног потока из кога медведи воле да пију воду, шта је то? _______________________________________________________________

Ed

1.

uk a

Бајина Башта, Бабина Пољана , Петлово Бојиште, Ракова Бара, Бумбарево Брдо, Бачки Јарак, Ведро Поље, Бела Црква, Црвена Црква.

Бајина Башта није име неке познате баште, нити су Бела и Црвена Црква заиста цркве; то су, у ствари, имена ___________________________________. Сада ти неће бити тешко да допуниш следеће тврдње:

У вишечланим називима насељених места свака се реч пише _________________________ почетним словом, без обзира јесу ли саме за себе властита имена или не. У таквим се именима само предлози (ако нису на почетку реченице) пишу ____________ почетним словом. 21


4.

5.

Подвуци и исправи грешке у следећим називима насељених места: Петровац На Млави, Банатско Ново село, Црна трава, Зубин поток, Сремска каменица, нови Бановци, двор на Уни

а)

У вишечланим називима океана, језера, мора, морских залива, планина, река, делова већих насељених места, само се прва реч пише _______________________ почетним словом, а све остале _______________________, осим оних које су саме по себи властита имена.

Фрушка гора

Заокружи грешке у следећим именима и правилно их препиши:

uk a

6.

море језеро океан планина Морава Дрим гора Црна Гора

pr om

Атлантски Средоземно Сребрно Стара Црни Велика Фрушка Република

o

б) Правилно повежи следеће вишечлане називе:

тихи океан, власинско језеро, јадранско море, царска бара, јужна морава, бококоторски залив, бели дрим, грделичка клисура, јужна америка, балканско полуострво, суецки канал, баново брдо (део града), бежанијска коса (део града).

Ed

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

7.

Заокружи слово испред реченице која је тачно написана. а) Мој деда, Рајко Симић, живи у Бачком Петровом селу. б) Мој деда, Рајко симић, живи у Бачком Петровом Селу. в) Мој деда, Рајко Симић, живи у Бачком Петровом Селу.

22


Пажљиво прочитај следећи текст, откриј правописне грешке у њему и правилно га препиши писаним словима ћирилице.

река дунав извире испод планине шварцвалд. да би стигла до свог коначног одредишта, црног мора, протиче кроз десет европских држава. на обалама ове велике, моћне реке налазе се многа насељена места у нашој земљи. набројаћемо само нека од њих: нови сад, сремски карловци, смедерево, велико градиште, доњи милановац, кладово. на свом путу протиче и кроз ђердапску клисуру.

pr om

o

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

uk a

Делта Дунава је светско природно благо и станиште многих ретких животињских врста. У мочварама те делте живи и преко четири хиљаде дивљих коња.

Ed

8.

Сети се још једног дивљег коња, који је живео у мочварама Камарге. О њему је писао француски писац Рене Гијо у свом познатом роману који се зове _____________________________________________________.

23


ПИСАЊЕ ВИШЕЧЛАНИХ ИМЕНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА Препиши правилно имена следећих установа и предузећа:

универзитет у новом саду _____________________________________________________________________________________________ београдско драмско позориште _____________________________________________________________________________________________ музеј савремене уметности _____________________________________________________________________________________________ дечје позориште бошко буха _____________________________________________________________________________________________ грађевинско предузеће напред _____________________________________________________________________________________________ основна школа доситеј обрадовић _____________________________________________________________________________________________ институт за јавно здравље војводине _____________________________________________________________________________________________

pr om

o

1.

uk a

При пажљивом читању текста о једној важној институцији запазићеш много грешака. Твој је задатак да их уочиш и подвучеш црвеном оловком. Српска академија наука и уметности је највиша научна и уметничка установа у србији. Од 1886. до 1947. године називала се ср�ска краљевска ака�емија, а онда је преименована у српску академију наука. Касније, законом из 1960, она је променила назив у српску академију наука и уметности (скраћено САНУ). Прве академике, њих Зграда САНУ у Београду 16, именовао је краљ милан обреновић 5. априла 1887. године. Њен први председник био је јосиф панчић. Под окриљем САНУ делују многи институти. Неки од њих су археолошки институт САНУ, географски институт САНУ, историјски институт САНУ, математички институт САНУ и музиколошки институт САНУ.

Ed

2.

24


ШТА СТЕ РЕКЛИ?

Следеће реченице напиши у облику управног говора. Марија је питала Горана да ли зна ко је Тезеј.

Горан јој је одговорио да је Тезеј чувени јунак из грчког мита.

pr om

______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

o

1.

Смисли и напиши свој пример за управни говор, а онда управни говор претвори у неуправни.

uk a

2.

Тезеј и Минотаур

Управни говор: ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

3.

Ed

Неуправни говор: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ Следећим реченицама недостају одговарајући знаци интерпункције. Чекају да их ти напишеш. Саша упита Јоване кад ћемо у биоскоп Ићи ћемо сутра увече одговори Јован

Предлажем рече Саша да гледамо Хобита 25


4.

Из следећег текста препиши део у којем је дат управни говор. Уместо цртама, обележи га наводницима.

o

И Мали Принц, сав сметен, пође по кофицу пуну воде и послужи ружу. Тако га она поче узнемиравати својом помало јогунастом таштином. Једног дана, на пример, говорећи о своја четири трна, рече она Малом Принцу: – Могли би доћи тигрови са својим канџама! – На мојој планети нема тигрова – побуни се Мали Принц – а осим тога, тигрови не једу траву. – Нисам ја трава – слатко одговори ружа.

pr om

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

У следећем тексту изостављени су знаци интерпункције. Твој задатак је да их правилно унесеш: Уроше узвикну Марија немој да ме гледаш тако строго! Чуј ме Уроше ово је последњи пут да ме вучеш за реп! строго одврати Марија Нећу никад више Марија веруј ми покајнички рече Урош

Ed

6.

Напиши следећи дијалог у неуправном говору. – Могу ли да задржим вука? – питао је Растко. – Мислим да можеш – одговорио му је отац.

uk a

5.

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

7.

8.

26

Шта је дијалог? _____________________________________________________________________________________________ Шта је монолог? _____________________________________________________________________________________________

Напиши дијалог између наставника и Марка, који треба да одговара географију, а није се баш најбоље спремио за то.

______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________


TВОЈЕ ИМЕ ЈЕ У НОМИНАТИВУ 1.

У следећим реченицама подвуци само именице у номинативу. Подсети се да уз именице у номинативу не могу стајати предлози (у, низ, из, �о, о�...). Оне су самосталне.

2.

Следећа пословица није написана правилно. Препиши је како треба, а потом заокружи именице у номинативу. Непада снијег да помори свијет, већ да свака звјерка свој траг покаже. __________________________________________________________________________________________

o

pr om

Прочитај пажљиво текст, подвуци именице у номинативу и преброј их, бројећи и именице које се понављају. Било једном једно дрво… Добро дрво пуно љубави за једног малог дечака. Дечачић је долазио сваког дана и вредно сакупљао опало лишће. И исплевши лиснату круну, замишљао је да је шумски краљ. Пео би се уз стабло доброг дрвета и њихао се на његовим гранама и јео његове слатке плодове, јабуке. Добро дрво и дечачић понекад би се играли жмурке и кад би се уморио, дечачић би заспао у сенци дрвета.

uk a

3.

Волети је дар. Ти си мој најбољи пријатељ. Киша се сливала низ олук. Робинсон је живео на пустом острву.

5.

Заокружи тачан одговор.

Ed

4.

У тексту има: а) 7 именица у номинативу; б) 6 именица у номинативу; в) 8 именица у номинативу.

Пажљиво прочитај следећу реченицу. Учионица је причаоница, слушаоница, играоница, мислионица... ?________________________________ У ком падежу се налази именица учионица?________________________________ Коју службу у овој реченици обавља именица учионица?______________________ У ком се падежу налазе именице �ричаоница, слушаоница, иīраоница, мислионица?______________________ Оне врше службу именског дела _____________________.

Напиши следеће именице у номинативу једнине. Ужичани _________________________ ораси _________________________ домаћини _________________________ читаоци _________________________

27


НИШТА ЛАКШЕ ОД ГЕНИТИВА

1.

У следећим реченицама подвуци именице у генитиву.

2.

Заокружи слова испред реченица у којима је правилно употребљен присвојни генитив: а) Видела сам брата од моје другарице. б) Наставник биологије држи занимљиве часове. в) Да ли си прочитао бајке Гроздане Олујић? г) Обукла је хаљину своје сестре.

uk a

Присвојни придев изведен од именице замени присвојним генитивом: сунчев зрак – зрак сунца; морска обала – ____________________________; пишчев глас – _____________________________; градске зидине – _________________________; јунаков подвиг – __________________________.

Ed

3.

pr om

o

Стајао је сам на обали мора и посматрао игру таласа. Руке моје баке су најнежније на свету. Одувек сам волела да читам песме Стевана Раичковића. Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића. Назив мара�он настао је по имену грчког села Маратона и истоименог поља.

4. 5.

28

Доврши реченицу: Присвојни генитив се употребљава без ______________________.

У следећим реченицама препознај и подвуци именице у облику деоног генитива. Купи векну хлеба и килограм јагода! Отац је лако сломио седам прутова. Поклони ми мало времена. Видео сам много чуда у свом дугом животу. Боли ме стомак, појела сам брдо слаткиша!


6.

Коју службу у следећим реченицама имају подвучени реченични чланови?

7.

Напиши правилне облике номинатива и генитива једнине и множине именица преводилац и ронилац. ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

Множина

___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ ___________________________________

У следећем одломку подвуци именице у генитиву: Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима боље и вредније од мостова. Они су важнији од кућа, светији, јер су општији, од храмова. Свачији и према сваком једнаки, корисни, подигнути увек смисаоно, на месту на ком се укрштава највећи број људских потреба, истрајнији су од других грађевина и не служе ничем што је тајно и зло.

Ed

8.

Номинатив Генитив

Једнина

uk a

Номинатив Генитив

pr om

o

Сваког јутра изводим свог пса у шетњу. ________________________________________ Играли смо се поред школе. _________________________________________________________ Глава ме заболе од генитива. _____________________________________________________ Трудио се из петних жила да га престигне. ____________________________________ Бави се спортом ради здравља! _________________________________________________ Баш су лепи ови предмети од папира! __________________________________________________________________________________________

(Из лирског записа Мос�ови Иве Андрића)

29


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.