Природа и друштво, радна свеска за трећи разред основне школе

Page 1

TA

ПРИРОДА И ДРУШТВО

L

Др Даница Коцевска | Јован Коцевски | Бојана Балаћ | Саша Балаћ

PO

R

Радна свеска

ED

U

KA -

за трећи разред основне школе


Др Даница Коцевска | Јован Коцевски | Бојана Балаћ | Саша Балаћ

ПРИРОДА И ДРУШТВО Радна свеска за трећи разред основне школе Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић

R

Лектура и коректура Биљана Вулетић Томић

PO

Дизајн Марија Хајстер

KA -

Илустрације Младен Анђелковић, Андреа Шарац Шатерсток Издавач ЕДУКА д.о.о., Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./Факс: 011 328727; 3286 443; 2629 903 Сајт: www.eduka.rs; имејл: eduka@eduka.rs

ED

U

За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директор Штампа ______________ Издање бр.: ______________ Тираж ______________

TA

Рецензенти Небојша Влаховић, проф. разредне наставе Мирјана Тишма, проф. разредне наставе, ОШ „Драган Лукић”, Београд Ивана Милошевић, педагог

L

Одговорнa уредница Доц. др Наташа Филиповић


САДРЖАЈ

ED

U

KA -

PO

R

TA

L

ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ МОГ КРАЈА Облици рељефа у мом крају ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4 Воде у мом крају �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5 Вода и њена стања, кружење воде у природи ����������������������������������������������������������������������������� 6 Температура, запремина и кретање ваздуха �������������������������������������������������������������������������������� 9 Природне одлике мог краја . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Самостални истраживачки рад ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 12 Провери и процени своје знање ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 14 УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ У ЖИВОТНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА МОГА КРАЈА Копнене животне заједнице ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 Водене животне заједнице ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 17 Култивисане животне заједнице ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 Заштита копнених и водених животних заједница ������������������������������������������������������������������ 21 Провери и процени своје знање ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 22 ЖИВОТ СТАНОВНИШТВА У МОМ КРАЈУ Живимо заједно и поштујемо једни друге ���������������������������������������������������������������������������������� 23 Насеља у мом крају ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 25 Људи раде и стварају ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26 Саобраћај у мом крају ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 27 Брига о здрављу ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28 ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ Оријентација у крају ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29 Мој крај на карти Републике Србије – покажи шта знаш ��������������������������������������������������������� 33 ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ, ПРОШЛОСТ Временске одреднице и оријентација у времену ���������������������������������������������������������������������� 34 Истражујем прошлост краја – трагови прошлости ������������������������������������������������������������������� 36 Живот некад и сад – провери своје знање ��������������������������������������������������������������������������������� 37 Стваралаштво ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 Мој крај некада, данас и у будућности – догађаји, људи, промене ������������������������������������������ 41 Преци и потомци – моја породица ���������������������������������������������������������������������������������������������� 42 Знамените личности из прошлости нашег краја ������������������������������������������������������������������������ 43 Мој крај у прошлости ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44 МАТЕРИЈАЛИ Повратне и неповратне промене материјала ���������������������������������������������������������������������������� 45 Течности и њихова својства ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47 Ваздух као топлотни изолатор ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 48 Рециклажа, рационална потрошња и безбедно коришћење материјала ������������������������������ 49 Чувамо крај од загађења ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 50 Провери и процени своје знање ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 51 КРЕТАЊЕ Тело се креће ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52 Тело пада ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 54 Светлост и сенка ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55 Звук и бука ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56 Предлог за бољи живот у мом крају ��������������������������������������������������������������������������������������������� 58 САМОПРОЦЕНА ЗНАЊА И АКТИВНОСТИ ������������������������������������������������������������������������������������ 60


ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ МОГ КРАЈА Облици рељефа у мом крају 1. Напиши име свог краја.

2. Повежи.

брдско-планински.

Мој крај је

равничарски.

TA

L

��������������������������������������������������������

3. Заокружи облике рељефа: равница,

подножје,

висораван,

планина,

обронци,

котлина.

R

брдо,

PO

4. Напиши делове узвишења.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

5. Подвуци одговарајуће истакнуте речи тако да тврдње буду тачне. Равнице испод / изнад 200 m надморске висине називају се низије. Равнице испод / изнад 200 m надморске висине називају се висоравни.

U

6. Објасни разлику између долина и котлина.

ED

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. Допиши речи које недостају. а) Узвишења до 500 метара надморске висине су ____________________________________________.

б) Узвишења изнад ________________________________надморске висине су _____________________________. 4


Воде у мом крају 1. Напиши називе за облике појављивања површинске воде у природи: ____________________________________________ и ____________________________________________ воде. б) Заокружи стајаће воде:

т ок, обале, песак, притоке, ушће, узвишење, извор, подножје, корито.

река, бара, поток, језеро, речица.

TA

2. Попуни табелу.

L

а) Подвуци делове речног тока:

Називи стајаћих вода у крају

PO

R

Називи текућих вода у крају

ED

U

KA -

3. Обележи делове речног тока на цртежу. Користи речи: ушће, десна притока, лева обала, десна обала, извор.

4. Објасни разлику између планинске и равничарске реке. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5


Вода и њена стања, кружење воде у природи 1. Повежи слику и стање воде.

ЧВРСТО СТАЊЕ

2. Шта је испаравање, а шта кондензација? Прочитај о овоме на странама 13 и 14 у уџбенику.

L

ТЕЧНО СТАЊЕ

TA

ГАСОВИТО СТАЊЕ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PO

3. Како се вода загрева у природи, а како у домаћинству? Објасни. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Попуни празна поља. Кружење воде у природи чине процеси:

U

Нацртај кружење воде у природи.

ED

► ► ► ►

5. Како кружење воде у природи утиче на плодност земљишта? Објасни. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6


6. Повежи скалу на бојлеру са датим описом. ВРУЋА вода топла вода

L

х ладна вода

TA

Како одређујеш да је вода у бојлеру добра за купање? Објасни.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� , а испод

U

KA -

PO

7. Испод посуде са водом у којој је најмања слободна површина стави знак посуде са водом у којој је највећа слободна површина стави знак *.

ED

Размисли и на основу претходног примера закључи која ће врста површинске воде имати највеће испарење. Заокружи. РЕКА

ПОТОК

ЈЕЗЕРО

8. Објасни поступак хлађења и замрзавања воде у природи. Како то утиче на живи свет у води? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9 Испод олука на твојој кући или школи постави једну пластичну чинију када пада киша. Забележи у свесци датум мерења и количину воде у литрима. Упореди резултате са друговима/другарицама из одељења. Шта се дешава са том водом након кише? Подсети се задатка „Водена капљица и ја” у уџбенику. 7


10. Попуни табелу. Користи податке управо за дан у коме радиш овај задатак. Користи симболе за временске прилике дате у уџбенику. Јутарња температура ваздуха

Датум

Највиша дневна температура ваздуха

Падавине

Ветар

L

11. Замоли неког од укућана да заједно радите следеће задатке.

TA

а) У ком периоду године у твом крају има највише падавина?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

дуге и са падавинама

кратке и суве

кратке и са падавинама

PO

дуге и суве

R

б) Какве су јесени у твом крају? Заокружи одговарајуће исказе.

в) Каква су пролећа у твом крају? Опиши укратко.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12. Да ли после кише у твом крају порасте ниво потока и река? Заокружи. увек

U

често

ретко

ED

13. Објасни везу између облика рељефа и отицања воде након обилних киша или наглог топљења снега. Види слику. ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������������������������� 8


Температура, запремина и кретање ваздуха 1. Наброј својства ваздуха: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

L

2. У који од нацртаних предмета се ваздух убацује дувањем или пумпањем? испод слике. Стави знак

R

3. Објасни како настаје ветар и напиши називе ветрова који дувају у твом крају.

PO

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

4. Заокружи за шта је човек све користио или и данас користи снагу ветра. бродови – једрењаци

орање

производња струје

пеглање

Излет

U

5. Пред тобом је једна прича из живота. Прочитај је, а затим одговори на питања.

ED

Петочлана породица се припремала за излет поред језера. Тата је слушао временску прогнозу: „Јутарња температура 18оС, а највиша дневна 35оС. У поподневним сатима могућ ветар олујне снаге, са појавом града и пљускова са грмљавином.” Понели су: напумпане гуме за пливање, душек, воду, сунцобран и храну у ручном фрижидеру. Пронашли су лепо место у хладу врбе и сместили се. Тата је извадио из аута гуме за пливање, које су тврђе него када су их код куће напумпали и зато је отвориo вентил на гумама како би биле мекше и удобније за пливање. Уживали су у врелом дану и хладили се у води језера. У почетку им је пријао поветарац, а онда се све променило. Вода на језеру је почела да се таласа, а гране на врби да се повијају. Мама је сакупљала ствари, а деца су трчала по плажи како би ухватила гуме које је ветар одувао. Јак ветар им је отежавао да дођу до аута. Сунцобран је одлетео. Ушли су у ауто кад у кров аута удари грана која је отпала са врбе. У том тренутку кренуо је јак пљусак, а затим и град. Ускоро је цела плажа била прекривена ледом. Након 15 минута се све утишало. Појавило се сунце. Лед на плажи се претварао у барице које се ускоро нестале. Тата у ауту је видео да је температура ваздуха пала на 27оС. Наставили су са игром и уживањем.

9


1. Наведи примере из приче како је температура ваздуха утицала на гуме за пливање. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. О каквом ветру је реч у овој причи? На основу чега то закључујеш? ����������������������������������������������������������������������������������������������������

L

����������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

3. Град који је пао брзо се истопио. Објасни зашто. У шта се лед претворио?

����������������������������������������������������������������������������������������������������

R

����������������������������������������������������������������������������������������������������

PO

4. Да ли би сунцобран одлетео да је био склопљен? Објасни.

����������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

���������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. Зашто је важно да се распиташ о временској прогнози пре планираног одласка у природу?

U

����������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

���������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Које вредности температуре ваздуха се помињу у причи? Напиши зашто постоји разлика између највише јутарње и највише дневне температуре. ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 7. Ако током лета треба да путујеш са родитељима у неко оближње место у крају аутобусом или аутом, које доба дана ћеш им предложити за пут? Заокружи. Објасни зашто. ВЕЧЕ

10

ПРЕПОДНЕ

ПОДНЕ

ЈУТРО


Природне одлике мог краја 1. Напиши пет до десет кључних речи које описују твој крај. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Наведи у ком облику се јављају површинске воде у твом крају.

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

PO

R

2. Наведи неке од карактеристика рељефа у твом крају.

KA -

4. Какве су реке у твом крају (планинске, равничарске... )? Објасни зашто. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

U

5. Осмисли и нацртај неки од карактеристичних облика рељефа или површинских вода у твом крају. Можеш их приказати и заједно.

11


Самостални истраживачки рад

PO

R

TA

L

Средње зимске температуре (периоди од 11 година)

Графикон средњих зимских температура у Србији (преузето са сајта https://www.google.com/search?tbm=isch&q=padavine+u+Srbiji)

KA -

Пред тобом је графикон просечних вредности температуре током зиме у Србији. Са леве стране су уписане висине температуре, а плави стубићи означавају просечну вредност температуре за период година који се налази испод стубића.

ED

U

1. група истраживачких задатака: Питај неког од укућана за годину његовог/њеног рођења. Пронађи на графикону колика је била просечна вредност температуре за тај период. Упореди температуру из тог периода са температуром у периоду у којем је година твог рођења. Шта уочаваш? Шта може да буде разлог тим променама? Запиши запажања у свеску.

2. група истраживачких задатака: На графикону су дати подаци за временски период од 1949. године до 2014. године. Колико је то година? Који векови су се у том периоду променили и који миленијуми? Зашто је важно мерити температуру ваздуха? Објасни. За које је послове које човек обавља у природи потребно да зна температуру ваздуха? Одговори у свесци.

12


Израда рељефа техником каширања У дубљу посуду стави десет кашика брашна и додај три кашике шећера. У све то додај чашу воде, па лепо измешај тако да добијеш смесу густу као за палачинке.

TA

L

Папир (старе новине или салвете) гужвај, ређај на картон – подлогу и обликуј рељеф твог краја. Тамо где су узвишења стави више папира. Након два дана, када се добро осуши, обој рељеф и додај објекте.

R

Од креде/картона направите куће и обојте их.

KA -

Истраживање околине

PO

Од картона направите мостове, дрвеће, цркву, пругу... Ово можете радити на часу ликовног или у оквиру пројектне наставе.

1. Договорите са учитељицом/учитељем дан обиласка и обавестите своје родитеље и управу школе о томе.

U

2. Формирајте истраживачке тимове и поделите задужења, нека сваки тим посети једно од наведених места.

ED

3. Поделите задужења сваком члану истраживачког тима и крените у истраживање које неће бити дуже од 120 минута. Понесите папир са нацртаном табелом за свој тим. Место истраживања

Начин загађења

Како спречити загађење

Коме се обратити за помоћ

Периферија насељеног места Обала реке

Излетишта/паркови Центар насељеног места 4. Након повратка у школу напишите заједнички извештај и планирајте нове активности. 13


Провери и процени своје знање 1. У табели број 1 написане су кључне речи из садржаја које смо изучавали од 5. до 32. стране у уџбенику. Поред сваке кључне речи стоји број. Договори се са другом/ другарицом из клупе и проверите своје знање на следећи начин:

L

На папириће запишите бројеве од 1 до 12, пресавијте папириће и ставите их на клупу. Свако извлачи по један папирић и прича о ономе шта је под тим бројем написано. За успешно знање добија један поен, а у супротном случају не добија поене. Сваки играч одговара на по шест питања. Срећно! 5. кретање ваздуха

9. делови тока реке

2. текуће и стајаће воде

6. загревање и хлађење воде

3. кружење воде у природи

7. падавине

4. температура ваздуха

8. термометар

TA

1. облици рељефа

10. равничарски крај

PO

R

11. брдско-планински крај 12. својства воде

Име и презиме:

Број поена

Име и презиме: Редни број

Број поена

ED

U

Редни број

KA -

Табела бр. 1 – Садржаји о природним одликама краја

ЗБИР

ЗБИР

Табела бр. 2 – Табела за уписивање резултата провере

2. Процени своје знање о природним одликама краја, стави знак у одговарајуће поље: 6 поена, БРАВО!

14

4 и 5 поена МОЖЕ И БОЉЕ!

3 и мање од 3 поена НАУЧИ ТО ШТО ПРЕ!


УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ У ЖИВОТНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА МОГА КРАЈА Копнене животне заједнице 1. Допуни реченице:

L

а) Копнене животне заједнице су: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

б) Водене животне заједнице су: ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

в) Култивисане животне заједнице су: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Њива Воћњак

Животиње

Ланац исхране

ED

U

Повртњак Парк

Биљке

KA -

Животна заједница

PO

2. Попуни табелу одговарајућим подацима. Користи текст у уџбенику у делу Култивисане животне заједнице.

3. Ако је исказ тачан, напиши

+, ако није, напиши —.

Четинарске шуме расту на већим надморским висинама, често су густе, тамне и тешко су проходне. Храстове шуме су густе, дрвеће има узану крошњу и храпаву кору, плод је шишарка. Земљиште у четинарским шумама је плодније него у листопадним. У листопадним шумама има доста цвећа и жбунастог биља. Трећи шумски спрат су дрвенасте биљке: купина, малина, леска и глог.

15


4. Напиши заједничке карактеристике биљака: мајчина душица, кантарион и боквица. �������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������

мајчина душица

��������������������������������������������������������

кантарион

��������������������������������������������������������

боквица

TA

L

5. Пажљиво прочитај текст па састави питања у вези са њим. Упореди са другом/другарицом из клупе број питања које сте смислили. Размените их.

PO

R

Шуме су мање или веће површине земљишта на ком расту различите врсте дрвећа. Основни услови за раст шуме су топлота и влага. Лишће листопадних шума се појављује у пролеће, док у јесен опада. Зими се од мраза и ниских температура штити кором. Листопадне шуме могу бити и мешовите. То значи да садрже више врста дрвећа, а не само једну врсту. Најчешће листопадне шуме су храстова и букова. Четинарске шуме се налазе на високим планинама. Њихов лист је у облику иглица. Он зими не опада. Стабло у себи садржи смолу. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Које врсте шума расту поред река. Заокружи слова испред тачних одговора. а) врбове шуме

б) борове шуме

в) шуме тополе

ц) шуме смрче

7. Да ли је бујнија зељаста вегетација у буковој или храстовој шуми? Образложи. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 16


Водене животне заједнице 1. Напиши примере за: а) ланац исхране у реци; ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� б) ланац исхране у бари. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

PO

R

TA

L

2. Обележи на слици делове речног тока. Напиши у свесци карактеристичне услове живота за сваки ток.

ED

U

3. Летњи распуст проводим код баке и деке. Посматрам деду док пеца пастрмке. Једино ми смета хладна вода и каменито дно. О којој врсти животне заједнице прича Милица?

Слободно време проводим сликајући птице са дугим ногама и оштрим кљуном док ходају по води у потрази за жабама и змијама. Посебно се радујем када фото-апаратом усликам младунце дивље патке у гнезду.

������������������������������������������������������

О којој врсти животне заједнице прича Марко?

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������

17


4. Посматрај слике биљака и животиња датих станишта. Напиши одговоре на питања и уочи сличности и разлике између биљака и животиња датих станишта.

Име животиње је _______________________________ Где живи? _______________________________ Како се креће? _______________________________ Чиме се храни? _______________________________

Име биљке је _______________________________ Где расте? _______________________________ Какви су јој листови? _______________________________

TA

L

Са којом биљком из животне заједнице језера има сличности?

Са којом животињом из животне заједнице језера је слична?

___________________________________________________

Име биљке је _______________________________ Где расте? _______________________________ Какви су јој листови? _______________________________

KA -

PO

Име животиње је _______________________________ Где живи? _______________________________ Како се креће? _______________________________ Чиме се храни? _______________________________

R

____________________________________________________

ED

U

Са којом животињом из животне заједнице баре је слична? ____________________________________________________

Са којом биљком из животне заједнице баре има сличности? ___________________________________________________

5. Прецртај назив живог бића којe не припада овом ланцу исхране: ШТУКА

КОПРИВА

ПУНОГЛАВАЦ

АЛГЕ

ВИДРА

6. Зашто патке имају кратке ноге са разапетом кожицом између прстију? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

18


7. Милица и Марко су играли квиз. Марко је Милици поставио питање: „Шта је опасније за живи свет: загађење воде или зeмљишта?” Милица је одговорила да на ово питање није могуће одговорити, јер су и вода и земљиште врло важни за живи свет. Марко није прихватио овај одговор, јер сматра да без воде нема живота. Ко је у праву? Заокружи тачан одговор. а) Марко б) Милица Објасни зашто. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

1

PO

R

TA

L

8. Реши укрштеницу тако што ћеш у поља означена бројем уписати име биљке и животиње на одговарајућој слици.

2

3

5

KA -

1

4

2

ED

U

3

4 5

Напиши име животиње добијене решавањем укрштенице. ___________________________________________________________ Где живи? ______________________________________________________________________________________________________ Како се креће? ________________________________________________________________________________________________ Чиме се храни? ______________________________________________________________________________________________

19


Култивисане животне заједнице Потребно је да одабереш тему за своје истраживање, ми имамо неколико предлога, а можеш и ти да смислиш назив своје теме.

L

Од њиве до трпезе, У ратара су црне руке али бела погача, Витамин из поврћа – снагу враћа, Воћни десерт на мој начин, Испричало ми је дрво из парка. Наслов твог истраживања може да буде и назив животне заједнице коју истражујеш.

TA

Упутство за истраживање Припремни део. Напиши: 1. Циљ истраживања

Ток истраживања:

PO

3. Потребан материјал за истраживање

R

2. Шта ћеш постићи истраживањем? Резултат истраживања

KA -

Припремни део: Образложи шта ћеш истраживати и зашто. Реализација истраживања: Напиши када, где и са ким ћеш доћи до података о животној заједници коју истражујеш. На пример: Током наредних седам дана ћу код своје куће са одраслима истраживати о животној заједници.

ED

U

Прикупљање података: У овом делу напиши где ћеш потражити податке о животној заједници коју истражујеш. На пример: Прочитаћу садржаје на интернет сајтовима и у енциклопедијама и бележићу их у своју свеску. Представљање резултата истраживања: Напиши како и коме ћеш представити резултате истраживања. На пример: Направићу постер, на њему ћу залепити слике, цртеже и текст о животној заједници. Своје истраживање ћу представити друговима и другарицама у одељењу. Након урађеног задатка уради самопроцену. Попуни табелу, стави знак поље. Критеријуми Примена стеченог знања Нова знања Начин презентације истраживања 20

Висок ниво

у одговарајуће

Средњи ниво Може и боље


TA

L

Заштита копнених и водених животних заједница

R

1. Посматрај слике и одговори на питања:

PO

а) Која животна заједница је приказана на сликама? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� б) Које биљне врсте су угрожене? _________________________________________________________________________ в) Које животињске врсте су угрожене? __________________________________________________________________

KA -

г) Посматрај изглед биљака на обе слике. На основу чега можеш да закључиш да су биљке у загађеној средини угрожене? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

д) Зашто је птица на левој слици приказана као болесна? Шта може да доведе до болести птица у загађеној средини? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Напиши предлог за заштиту животних заједница у твом крају. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 21


Провери и процени своје знање Изабери једну животну заједницу у свом завичају. Напиши на линије шта знаш о тој животној заједници. Ако желиш у простору за цртање нацртај карактеристичне биљке и животиње у њој или залепи њихове слике. Успешност свог рада процени према критеријумима датим у табели. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

U

KA -

PO

R

Простор за цртање/лепљење слика.

КРИТЕРИЈУМ

Објашњене су карактеристике животне заједнице. Наведене су најмање три биљне и животињске врсте у тој животној заједници (могу се и нацртати). Објашњен је ланац исхране у њој. Образложен је начин загађења и дат предлог заштите те животне заједнице.

+

Стави знак ако је наведени критеријум остварен или — ако критеријум није остварен.

22

ПРОЦЕНА


ЖИВОТ СТАНОВНИШТВА У МОМ КРАЈУ Живимо заједно и поштујемо једни друге 1. Који народи живе у твом крају? Распитај се и забележи.

2. Упиши имена насељених места у твом крају. Попуни табелу.

TA

МОЈ КРАЈ

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ГРАДСКА НАСЕЉА

KA -

PO

R

СЕОСКА НАСЕЉА

4. Нацртај ношњу или део ношње свог народа.

U

3. Напиши пример повезаности становника који живе у сеоским и становника који живе у градским насељима.

��������������������������������������������������������

ED

�������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� 23


5. Напиши три права и три обавезе становника твог краја. Права: ��������������������������������������������������������

Обавезе: ��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

6. Наведи пример сарадње становника у твом крају.

TA

7. Разговарај са укућанима о томе које су обавезе одраслих људи. Забележи неке од њих на линију.

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

8. У празна поља упиши права и обавезе ученика/ученица.

Обавезе

ED

U

KA -

PO

Права

9. Прочитај текст Ђачке заклетве из 1914. године. Да ли су у њој приказана права или обавезе или и једно и друго? Образложи. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 10. Наведи примере међусобног поштовања припадника различитих народа у твом крају. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24


Насеља у мом крају Опиши свако приказано насеље одговарајући на питања. Пиши на линије испод фотографије.

R

TA

L

1. У каквом пределу се налази насеље? 2. Да ли је насељено место село или град? 3. Какав је распоред улица у насељу? 4. Какав је распоред кућа у насељу?

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

KA -

PO

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

ED

U

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������� 25


Људи раде и стварају

L

1. Реши анаграме и добићеш називе неких занимања. Повежи са називом и одговарајућу слику.

TA

РАПЕК _____________________ ЗЕРФРИ _____________________ НКАРБА _____________________

R

БУЗАР _____________________

PO

ТЕЉУЧИ _____________________ 2. Попуни табелу као што дато у примеру.

Опис занимања

Пекар

Прави хлеб, пецива и друге производе од теста и различитих додатака.

ED

U

KA -

Занимање

3. Објасни: а) везу између знања из математике и занимања кројач и молер; ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� б) везу између знања из српског језика и занимања новинар и адвокат. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26


Саобраћај у мом крају

R

TA

L

1. Повежи слике. Шта/ко се чиме превози?

PO

2. П утници који се превозе неким од саобраћајних средстава плаћају тај превоз и за то добијају карте. Реши задатке и запиши који саобраћај је најјефтинији за превоз путника. Четворочлана породица је из Новог Сада кренула за Београд. Тата је прегледао све могућности превоза. Израчунај цену превоза за две одрасле особе и двоје деце до десет година. Заокружи најјефтинији превоз плавом, а најбржи црвеном бојом. Цена за једну одраслу особу

Цена за децу до десет година

Путнички воз (120 мин.)

400

200

Брзи воз (90 мин.)

500

250

700

350

600

300

U

KA -

Врста превоза и трајање путовања

ED

Аутобус који саобраћа ауто-путем (65 мин.) Аутобус који саобраћа магистралним путем (85 мин.)

3. Нацртај предлог модерне и безбедне заштитне опреме за децу учеснике у саобраћају када возе ролере.

27


Брига о здрављу

L

Путеви заразе

TA

1. Посматрај слику изнад и објасни како се може пренети нека од заразних болести и напиши шта треба да се уради како би се то спречило. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PO

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Прочитај текст и одговори на питања:

KA -

Милош, Филип и Емилија су на ливади. Дотрча Емилија сва уплакана и повика: „Имам нешто на левој руци, црно је и мало.” Милош погледа и додаде: „То је сигурно крпељ. Хајде да га ишчупамо.” На то ће Филип: „Станите, Емилија мора код лекара!” Сви се погледаше. а) Зашто Емилија није само протресла руку да крпељ отпадне?

U

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ б) Зашто деца нису једноставно ишчупала крпеља?

ED

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ в) Да ли је јављање лекару код уједа крпеља обавезно? Објасни. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. Напиши пример заштите од грипа или како спречити преношење ваши између деце у школи. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Објасни на који начин се у твом крају води брига о здрављу становништва. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 28


ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРОСТОРУ Оријентација у крају Оријентација помоћу објеката из природе, објеката које је направио човек, справа и електронских помагала 1. Шта значи оријентисати се у простору? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

2. Погледај цртеж и одговори на питања.

а) Шта користи за оријентацију човек са слике?

R

������������������������������������������������������������������

PO

������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������

KA -

б) Помози му да одреди стране света. Окренут је лицем према северу. Сунце му је иза леђа, где ће онда бити остале стране света? Допиши: . рука у којој држи компас је према ____________________

U

. рука у којој држи карту је према ______________________ . леђима је окренут према ________________________________

ED

3. Објасни како се оријентишемо помоћу: Годова на пању

4. Реши анаграме: ВЕСЕР _____________________

ГУЈ

_____________________

КОСТИ _____________________

ДАПАЗ _____________________ 29


5. Како функционише GPS (Global Positioning System)? Питај одрасле из породице и напиши укратко о томе. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L

План насеља

TA

1. Док читаш причу, покушај да нацрташ оно што су Јована и Вујадин видели.

ED

U

KA -

PO

R

Јована и Вујадин су се попели на брдо изнад села. У подножју брда на коме су стајали била је река. Брдо је на десној обали реке. На левој обали реке била је њихова школа. Видели су кров школе и школско двориште. Низводно од школе био је мост. Они свакога дана прелазе тај мост јер је њихова кућа на десној обали, одмах поред моста. Док су посматрали своје родно место, сунце је залазило. Учинило им се да се у даљини спаја са реком. Пожелели су да нацртају овај призор. Нацртај и ти! Прати распоред објеката и пажљиво цртај. Најпре прикажи стране света на цртежу као што је у уџбенику дато у објашњењу за израду скице терена.

30


2. Шта су Јована и Вујадин нацртали (заокружи)? СКИЦУ ТЕРЕНА

ПЛАН НАСЕЉА

КАРТУ КРАЈА

3. Шта садржи скица, а шта план? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

U

KA -

PO

R

TA

L

Пред тобом је део плана насеља. Обој црвеном бојом улице: Дунавска, Змај Јовина и Војводе Путника. Заокружи објекте: Хотел „Војводина”, Музеј Војводине и Дом здравља „Булевар”.

Напиши назив реке која се види на делу плана града. _____________________________________________ Како ћеш најбрже доћи из Улице Мите Ружића до Музеја Војводине? Напиши називе тих улица. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 31


ED

U

KA -

PO

R

TA

L

4. Нацртај део плана твог насеља који је најближи твојој школи и твом дому. Можеш користити Гугл мапу као помоћ. Обележи најпре стране света, затим објекте, улице у најближем окружењу школе и твоје куће / твог стана. Затим обележи где се налазе значајни објекти и/или установе у крају: музеј, позориште, дом здравља, црква...

5. На твом плану црвеном бојом обележи пут којим се крећеш на путу од куће до школе. Затим на линији напиши у правцу које стране света се крећеш када идеш у школу, а у правцу које када се враћаш из школе. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32


Мој крај на карти Републике Србије – покажи шта знаш Пред тобом је карта. Уради следеће:

L

– Заокружи твој крај на карти Републике Србије.

KA -

PO

R

TA

– Напиши на линијама испод карте: називе места, планина, река у твом крају које уочаваш на карти. – Напиши најсеверније и најјужније насељено место у твом крају које је приказано на карти.

ED

U

– Напиши која боја на карти је најзаступљенија у делу где је твој крај. Објасни зашто.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Подсети се садржаја из уџбеника на страни 73 и нацртај картографски знак за:

бању ауто-пут

манастир

главни град

пругу 33


ОРИЈЕНТАЦИЈА У ВРЕМЕНУ, ПРОШЛОСТ Временске одреднице и оријентација у времену 1. Попуни празна поља према датом упутству: ВРЕМЕНСКЕ ОДРЕДНИЦЕ Напиши колико траје деценија и наведи пример

Напиши колико траје век и наведи пример

L

Напиши годину твог поласка у школу

TA

Напиши данашњи датум

PO

R

2. Напиши датум твог рођења и рођења твојих укућана. У ком веку и у ком миленијуму су рођени они, а у коме ти?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� а) Подвуци карактеристике ближе прошлости:

KA -

3.

пре 101 годину, пре јутра, претходни дани, пре 500 година, 1941. године, кад се родио твој прадеда.

U

јуче, пре 100 година, прекјуче, пре 10 година, пре месец дана, синоћ, прекосутра.

б) Заокружи даљу прошлост:

ED

4. На означеној ленти допиши године који недостају.

2011.

2012.

2013.

5. Попуни табелу. Види пример. Ком веку припада датум

Када почиње а када се завршава наведени век

година

век

почетак века

крај века

12. јул 348.

IV век

301. година

400. година

31. 12. 1125.

XII век

13. III 2012. 24. април 1450. 27. IX 1982. 34


ED

U

KA -

PO

R

TA

L

6. У означено поље нацртај ленту времена са најзначајнијим догађајима из твог живота. Користи прибор за цртање тако да размак између истих временских периода буде једнак. Види пример ленте у уџбенику.

7. Пронађи податке и запиши које године / у ком веку су настале неке грађевине у твом крају. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 35


Истражујемо прошлост краја – трагови прошлости

Предмет се користи данас

Ћилим

R

Колевка

Разбој Аван

U

Ветрењача

KA -

Земљани ћуп за брашно

PO

Опанци

Фењер

Уместо њега се користи

TA

Име предмета/материјала

L

1. У твом крају сигурно постоји неки музеј, спомен-кућа или неки објекат из ближе или даље прошлости. У њима се могу видети и предмети чија се имена налазе у табели. У сарадњи са учитељицом/учитељем посети тај објекат, разговарај са људима који у њему раде и уради задатак. Попуни табелу тако што ћеш поред сваког предмета ставити знак + ако се користи и данас, или знак – ако се не користи данас. У другом делу табеле упиши шта се уместо тог предмета или материјала користи данас.

ED

Коса

Рало Срп

Кров од трске

Таблице за писање

ћилим 36

фењер

плуг

разбој

срп

ветрењача


Живот некад и сад – провери своје знање Причала ми је бака Мартовско јутро нас је затекло ушушкане у топле постеље. Испод тршчаног крова видела су се празна гнезда ластавица. Мајка нас пробуди. Брат и ја ћемо у школу, а наш млађи брат и две сестре остају код куће. Отац је одавно устао и негде се у дворишту бави храњењем кокошака и стоке.

L

Мирис врућег хлеба, премазаног танким слојем масти, мамио нас је из кухиње. Тамо је било топло, док у соби у којој смо сви спавали није било пећи. У кући је била још само једна соба, велика и намештена само за госте и породична славља.

TA

Мајка нас огрну вуненим шаловима и стави нам шубаре на главе, док на ноге навукосмо нове свињске опанке. У топлим чарапама од вуне и опанцима могло се по снегу ходати док се не расквасе. Дограбисмо своје таблице и писаљке и кренусмо пут школе.

PO

R

Отац је упрегао коње у фијакер. Ишао је до железничке станице и нас повезао до школе. Ћутао је. Углавном смо ишли пешице у школу, али данас је била нека посебна прилика. Стадосмо испред станице. Воз беше стигао, густ дим је још излазио из локомотиве.

KA -

Отац је са смешком испод густих бркова, брзо отишао до воза и још брже се вратио. У руци је носио пакет. На наше радознале погледе само је одговорио: „Овде је радио-апарат!” Брат и ја смо једва издржали да у климавим скамијама седимо мирно и дочекамо крај наставе. Писали смо и брисали по нашим таблицама, слушали учитеља који је непрекидно причао и шетао по шкрипавом дашчаном поду и једва чекали да видимо то ново чудо. А онда, у току поподнева, трчали смо по кући тражећи мале људе чији се глас чуо из те необичне кутије. Будућност је стигла! Из збирке Музејске тајне, Д. Коцевска

ED

U

У овој причи ћеш наћи одговоре на питања у вези са животом људи у прошлости. Крени са истраживањем текста. Најпре прочитај објашњење за непознате речи. ушушкати (ушушкани) – овде значи добро покривени постељом тршчани кров – кров направљен од трске шубара – капа од крзна таблице и писаљке – школски прибор за писање у прошлости фијакер – кола за превоз путника скамије – школске клупе из прошлости

37


1. корак: Време дешавања приче Одреди да ли се радња приче дешава у ближој или даљој прошлости. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� На основу чега то закључујеш? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

Колико чланова има породица о којој се у причи говори?

L

2. корак: О породици

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

Колико деце иде у школу?

Чиме се бави отац, а чиме мајка?

PO

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3. корак: О становању

KA -

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Колико соба има у овој кући?

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

Чему служи гостинска соба?

ED

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Да ли у кући постоји дечја соба и посебна соба за родитеље? На основу чега то закључујеш? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Од ког материјала је био кров на кући која се помиње у причи? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Да ли је у кући било струје? Објасни. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 38


4. корак: О облачењу Од ког материјала су обућа и одећа деце која крећу у школу? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5. корак: О превозним средствима Чиме је отац одвезао своју децу у школу? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L

Која животиња вуче фијакер?

TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Које гориво користи локомотива воза у причи? На основу чега то закључујеш?

R

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

На чему су ђаци писали?

PO

6. корак: О школи

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

Како се зову клупе у којима су седели ђаци?

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Од ког материјала је био под у учионици?

ED

U

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7. корак: Напиши и ти своју причу о томе како одлазиш у школу, на чему ти пишеш и учиш, како изгледа твоја гардероба... За писање користи простор на следећој страни који смо назвали Стваралаштво.

39


Стваралаштво

�������������������������������������������������������������� (наслов твоје приче)

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PO

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40


Мој крај некада, данас и у будућности – догађаји, људи, промене Нацртај – илуструј школу из будућности.

ED

9. Уочи:

U

KA -

PO

R

TA

L

8. Нацртај – илуструј школу прошлости.

Да ли има више сличности или разлика? У чему се огледају разлике? Зашто је дошло до промене у начину живота људи? Заокружи одговоре које сматраш тачним. а) Нова научна открића мењају наш живот. б) Људи желе да живе другачије и лакше. в) Данас је једноставније купити све што ти је потребно.

10. корак; Смисли табелу за самопроцену знања о овој теми. Нацртај је у својој свесци и процени своје знање. 41


Преци и потомци – моја породица 1. Ко су преци, а ко потомци? Објасни. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

L

2. Истражи: а) Које игре су биле најзаступљеније када су твоји родитељи били деца, а које када су баба и деда били деца?

TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

б) Где су твоји баба и деда проводили слободно време? Како су се забављали кад су били млади?

PO

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� в) Да ли је на телевизорима слика била у боји или је била црно-бела када су деда и баба били деца?

KA -

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3. Замисли један дан који можеш да проведеш у прошлости. Изабери да ли је то далека или ближа прошлост. Шта волиш да видиш, доживиш или упознаш? Опиши укратко.

U

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 42


Знамените личности из прошлости нашег краја

ED

U

KA -

PO

R

TA

L

1. Распитај се приликом одласка у музеј или код укућана о знаменитим личностима из твог краја. Прати упутства, најпре у средини нацртај портрет те личности, затим у сваком пољу допиши: годину рођења и смрти (ако више није међу живима), занимање, значајне резултате из живота и рада и слично.

���������������������������������� ���������������������������������� Име и презиме

43


Мој крај у прошлости

ED

U

KA -

PO

R

TA

L

Oвде залепи фотографије, исечке из новина и часописа на којима је приказан твој крај у прошлости. Испод сваке фотографије или исечка, напиши шта је приказано или описано.

44


МАТЕРИЈАЛИ Повратне и неповратне промене материјала 1. Допуни реченице. Вода при загревању _________________, а при хлађењу се кондензује и прелази у _________________. Ова промена је _________________. Супротно од ове промене је _________________ која доводи до

2. Ако је тврдња тачна, заокружи ДА, а ако није, заокружи НЕ.

L

тога да материјали _________________ мењају своја својства.

ДА

НЕ

Рђање је промена метала у додиру са водом и ваздухом.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

R

Растезање није повратна промена.

Повратна/неповратна променa

KA -

Пример

PO

Сагоревањем папира и дрвета ствара се дим и пепео. 3. Попуни табелу како је започето.

TA

Сагоревање је промена материјала у додиру са сниженом температуром.

Вода може да мења стања у којима се налази.

ED

U

Повратна промена

Објасни процес

45


4. Наведи примере из свог окружења где се мењају материјали под утицајем: Промене

под утицајем воде и ваздуха

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

��������������������������������������������

TA

L

под утицајем топлоте

R

5. Шта је заједничко за рђу и сагоревање, а по чему се разликују? Објасни.

PO

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

U

6. На слици је нацртан ауто. Твој задатак је да обојиш ауто тако да се уочи неповратна појава изазвана додиром метала са влагом из ваздуха и водом.

46


Течности и њихова својства 1. Наведи својства течности: ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Објасни по чему се течности разликују. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Материјал

TA

L

3. Упиши у табелу знак + ако је материјал растворљив у води, а знак – ако је у води нерастворљив. Како би био/била сигуран/на у решења, изведи огледе. Растворљив у води

уље

R

брашно

шећер бибер

KA -

креда

PO

сирће

4. Како можеш да повећаш брзину растварања соли у води? Објасни. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

Топлотна проводљивост материјала 1. Зашто се метална кашичица угреје када мешамо врућ чај? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Шта мислиш, од којих материјала би све могли правити дршке за шерпе и зашто? Врста материјала

Зато што...

47


Ваздух као топлотни изолатор 1. За тачан исказ напиши +, за нетачан напиши – . У грађевинарству се користе различити материјали као изолатори како би у становима и кућама током зиме било топлије, а током лета свежије. У шупљинама блокова се не налази ваздух, који додатно прави топлотну изолацију. Између сувог лишћа и траве налази се ваздух који је загрејан телом животиње. Ваздух није топлотни изолатор.

TA

L

Земљиште прекривено снегoм има вишу температуру у односу на температуру ваздуха.

2. Шта значи слојевито облачење? Зашто је важно да се слојевито облачимо током зиме? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PO

3. Наведи три примера из свакодневног живота где је човек искористио својство ваздуха као топлотног изолатора. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

U

4. Нацртај кућицу за пса или птице у којима ће им током зиме бити топло.

5. Постави питање у вези са ваздухом као чуваром топлоте на примеру приказаних предмета. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

48


Рециклажа, рационална потрошња и безбедно коришћење материјала 1. Ученици трећег разреда једне школе помагали су домару у чишћењу старе оставе у дворишту школе. Сместили су предмете у контејнере. Заокружи предмет за који сматраш да се може рециклирати. Неке су одвајали да се поправе и поново користе. ЗАБОРАВЉЕНА ОБУЋА

МЕТАЛНИ РАМОВИ

СТОЛИЦА

СТАКЛЕНА ФЛАША МРЕЖА ЗА ОДБОЈКУ

TA

2. Шта мислиш зашто је потребно одвајати отпад за рециклажу?

L

ЛОПТА

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PO

R

3. Направи списак за куповину у коме ће бити производи чија се амбалажа може рециклирати.

KA -

4. У госте ти долазе пријатељи. Желиш и ти да помогнеш некоме од одраслих укућана док пече палачинке. О чему морате да водите рачуна како не би дошло до нежељених последица? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

5. Током куповине пронађи производе који на својој декларацији имају ове знакове. Напиши који су то производи. производ настао рециклажом производ није тестиран

на животињама ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6. Пронађи и ти неке знаке на амбалажи у вези са заштитом природе и рециклажом. Нацртај неке од њих.

49


Чувамо крај од загађења 1. Стави знак

испод цртежа на коме је приказано правилно одлагање отпада.

пластика

TA

L

стакло

PO

R

2. Наведи или нацртај добар пример бриге човека о природи у твом крају.

KA -

3. Опиши места у твом крају где постоји проблем са загађењем (воде, ваздуха или земљишта). Предложи начин да се тај проблем реши. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4. Напиши једну поруку за становништво твог краја којом позиваш људе да брину о свом крају и да у њему нема загађења.

50


Провери и процени своје знање Редни Питања и задаци број Како топлота утиче на материјале?

2.

Да ли за ваздух можеш да кажеш да је добар топлотни изолатор? Објасни зашто.

3.

Како можемо рециклирати предмете од стакла?

4.

Објасни зашто се уситњени материјал брже раствара у води.

5.

Објасни значај слојевитог облачења.

6

Зашто је важно безбедно понашање у раду са различитим материјалима?

7.

Зашто је важно да различите врсте отпада сортирамо у одвојене и различитом бојом означене контејнере?

8.

Које материјале животиње користе за изолацију својих гнезда и јазбина? Објасни зашто.

9.

Наведи материјале који могу да изазову загађење.

ED

U

KA -

PO

R

TA

1.

L

Одговор

Своје знање о материјалима процењујем као: добро, задовољавајуће, незадовољавајуће

Желим да научим још и...

То ћу научити за... (упиши број дана)

(упиши један одговор)

51


КРЕТАЊЕ Тело се креће 1. Допуни реченице: Кретање је ____________________________________________________________________________________________________. Стварна или замишљена линија по којој се неко тело креће је ____________________________ тела.

криволинијско

*

R

праволинијско

Лопта која је бачена увис

PO

Кретање тела

TA

L

2. Дај своје примере кретања тако што ћеш у одговарајуће поље у табели нацртати кретање, а испод звездицом означити врсту кретања.

KA -

3. Допуни реченице.

Учитељица је почела да пише од почетка табле. Реченицу је завршила на другом крају табле. Док је писала по табли, она се __________________________________. То закључујем јер је променила __________________________________ током писања.

ЛАВ

ED

a)

U

4. Ко се креће, а ко покреће? Избаци уљеза.

б)

ЛОПТА

МИШ

СТОЛИЦА

ДЕТЕ

КРЕДА

ПЧЕЛА

ЧАША

5. Предмете може покренути сила воде, ветра или човек. Повежи предмет са сликом силе која га покреће. ВЕТАР

52

ВОДА

ЧОВЕК


6. Погледај слику и уочи облик кретања свих учесника у саобраћају.

PO

R

TA

L

а) црвеном бојом заокружи ко се креће праволинијски, б) плавом бојом заокружи ко се креће криволинијски.

KA -

7. На основу датог упутства нацртај мапу закопаног блага обележавајући путању кретања.

ED

U

Упутство: Од старта до шуме крећи се праволинијски. Кроз шуму иди криволинијски. На изласку из шуме наићи ћеш на дворац. Видећеш поток. Поток пређи криволинијски, скачући са каменчића на каменчић који вире из потока. Стижеш до стола и две клупе поред потока. Од стола крећи се праволинијски до великог камена испод кога се налази благо. Обележи га црвеним крстићем.

8. Повежи своје примере кретања са датим текстом где доказујеш утицај јачине деловања силе на пређено растојање. Јача сила

Маса

Величина тела

Врста подлоге

53


Тело пада 1. Објасни, на основу огледа у уџбенику, које тело брже, а које спорије пада. ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Шта мислиш зашто сва тела која бацимо падају на земљу?

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

U

KA -

PO

R

3. Нацртај три примера на којим ћеш приказати кретање које се догађа захваљујући Земљиној тежи.

TA

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

54


Светлост и сенка 1. Заокружи слова испред тачних тврдњи. а) Изглед сенке зависи од облика тела које ствара сенку.

L

б) Величина сенке не зависи од величине тела које прави сенку.

TA

в) Светлост се креће праволинијски.

PO

R

г) Дужина сенке зависи од угла под којим светлост пада на предмет.

U

KA -

2. Посматрај цртеж. Уочи положај извора светлости, величину предмета и нацртај његову сенку.

ED

јутро

подне

предвече

3. Марко је искусан извиђач. Није се плашио што га је ноћ затекла у шуми. Месец је обасјавао неке делове шуме као да је дан. Батеријску лампу је користио у најтамнијем делу шуме. Чинило му се да су неке крошње дрвећа окићене звездама јер је јасно могао да их види. Како су му се батерије на лампи потрошиле, шибицом је упалио свећу. До кампа је стигао без проблема. Наведи природне и вештачке изворе светлости које је Марко користио. Природни: __________________________________________________ Вештачки: __________________________________________________ 55


Звук и бука 1. Како настају звучни таласи? ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Напиши примере звукова који настају у природи.

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

U

KA -

PO

3. Нацртај виолину и означи црвеним крстићем део инструмента чијим треперењем настаје звук.

4. Шта је заједничко извору звука тамбуре и извору звука трубе, a по чему се разликују? заједничко

тамбура

56

труба


5. Напиши како предмети и бића са цртежа производе звук.

��������������������������� ��������������������������� ��������������������������� ���������������������������

Заштита од буке

L

1. Објасни разлику између буке и пријатног звука. ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2. Истражи да ли се звук брже преноси кроз ваздух или кроз метал. За ово истраживање ти је потребно да одеш у другу учионицу и металним предметом (кашиком) удариш о радијатор. Пар из клупе остаје у учионици и уочава шта се дешава. Затим, промените улоге.

разговор

полетање авиона

KA -

моторна тестера

PO

сирена хитне помоћи

R

3. Овај графикон показује јачину звука. Обој поља која показују најјачи и најслабији звук.

| 60 dB

| 100 dB

| 110 dB

| 140 dB

U

Напомена: децибелима (dB) изражава се јачина звука.

4. Наведи четири примера заштите од буке.

ED

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Звук као информација На ова питања одговори у свесци: 1. Који звуци нас упозоравају на опасност? 2. Наведи звукове обавештења у твојој околини. 3. Како имамо информацију да је нека животиња у близини иако је не видимо?

4. Попуни табелу. За тачан исказ стави знак + , а за нетачан -. Звук је носач информација у облику знакова упозорења. Тело које трепери називамо извор звука. Бука угрожава животну средину. Извор звука могу бити жице на тамбури. Звучни таласи се не виде јер се не види ни ваздух. У природи има врло мало звукова. 57


Предлог за бољи живот у мом крају _______________________________________________________

(напиши име краја)

Покушаћемо заједно да напишемо шта је потребно променити у крају. Напиши шта је проблем који желиш да решиш, затим упиши шта је узрок том проблему и какве последице тај проблем изазива. Пример: проблем – мало је места за игру; узроци: поломљене играчке, нема простора с песком у парку; последице: деца се мало друже, више бораве поред телевизора...

Проблем који желим да решим је:

L

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

TA

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

R

Узрок овог проблема је:

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

PO

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

KA -

Последице које овај проблем изазива су:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

U

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ED

Проблем ћу решити овако:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Када се овај проблем реши, завичај ће бити (допиши): ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

58


ED

U

KA -

PO

R

TA

L

Овде напиши/нацртај нешто што те нисмо питали, а ти желиш да кажеш/покажеш у вези са садржајима Природе и друштва у трећем разреду.

59


САМОПРОЦЕНА ЗНАЊА И АКТИВНОСТИ Након сваке теме процени себе и своје напредовање Најлакши садржаји у теми

Тема

Најтежи садржаји у теми

Шта још желим да сазнам о теми...

Природне одлике мог краја

TA

L

Услови за живот у животним заједницама мог краја

ED

Кретање

U

Материјали

KA -

Оријентација у времену, прошлост

PO

Оријентација у простору

R

Живот становништва у мом крају

Планирај следеће кораке у учењу. Види пример. Тема о којој још желиш да учиш

Рок за учење

Прошлост краја

За 15 дана

60


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.