Поуке о језику, Српски језик за други разред основне школе

Page 1

Ивана Јухас Др Моња Јовић

КА

ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ

ЕД У

СРПСКИ ЈЕЗИК за други разред основне школе


Ивана Јухас Др Моња Јовић ПОУКЕ О ЈЕЗИКУ Српски језик за други разред основне школе

Главни уредник Проф. др Бошко Влаховић

Предметни уредник Др Моња Јовић

КА

Одговорни уредник Доц. др Наташа Филиповић

Рецензенти Даница Коцевскa, професор разредне наставе, ОШ „Михајло Пупин”, Ветерник Др Јелена Журић, професор српског језика и књижевности Наташа Ковжан Кун, педагог Бојан Мартиновић, професор разредне наставе, ОШ „Милоје Васић”, Калуђерица Дизајн Јасмина Игњатовић

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника Решењем број: 650-02-00177/2019-07.

ЕД У

Илустратори Младен Анђелковић Јасмина Игњатовић

Лектура и коректура Споменка Трипковић

Издавач ЕДУКА д.о.о. Београд Ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1 Тел./факс: 011 3287 277, 3286 443, 2629 903 Сајт: www.eduka.rs • имејл: eduka@eduka.rs За издавача Проф. др Бошко Влаховић, директор

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:811.163.41(075.2) ЈУХАС, Ивана, 1965Поуке о језику : српски језик за други разред основне школе : [уџбеник] / Ивана Јухас, Моња Јовић ; [илустрације Младен Анђелковић, Јасмина Игњатовић]. - 1. изд. - Београд : Eduka, 2019 (Београд : Цицеро). - 120 стр. : илустр. ; 26 cm

Штампа Цицеро, Београд

Тираж 10.000

Издање бр.: 1, Београд, 2019. година

1. Јовић, Моња, 1977- [аутор]

Тираж: 10 000

ISBN 978-86-6013-375-7

COBISS.SR-ID 277580300

Није дозвољено: репродуковање, дистрибуција, објављивање, прерада или друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму или поступку, укључујући и фотокопирање, штампање или чување у електронском облику, без писмене дозволе издавача. Наведене радње представљају кршење ауторских права.


ВОДИЧ Учимо...

Учимо и подсећамо се...

Упознај нове језичке појмове.

КА

Подсети се појмова из језика који су ти познати одраније и повежи их са новим појмовима.

Занимљиво је знати...

КЉУЧНЕ РЕЧИ

ЕД У

Најважнији појмови на које треба да обратиш пажњу у лекцији.

Сазнај занимљивости о језику и о другим појавама.

Задатак из мале школе писања

Усаврши своју вештину писања.

Ако желиш да знаш више... Додатно обогати своје знање о језику.

3


САДРЖАЈ

КА

ГОВОР И ЈЕЗИК Говор и језик ................................................................................................................. 8 Гласови и слова ......................................................................................................... 10 Глас до гласа — реч ....................................................................................................12 Слог .............................................................................................................................. 14 Гласови ч, ћ, џ, ђ, х .................................................................................................. 16 Да поновимо… ......................................................................................................... 20

ЕД У

РЕЧЕНИЦЕ Реченице ..................................................................................................................... 22 Ред речи у реченици ................................................................................................ 24 Реченице по значењу • Обавештајне реченице ....................................................................................... 27 • Упитне реченице ................................................................................................. 30 • Узвичне реченице ............................................................................................... 33 • Заповедне реченице ........................................................................................... 37 Реченични знаци ....................................................................................................... 39 Реченице по облику • Потврдне и одричне реченице ......................................................................... 41 Да поновимо… ..................................................................................................... 43 ВРСТЕ РЕЧИ Именице ..................................................................................................................... 46 Заједничке именице ................................................................................................. 46 Властите именице ..................................................................................................... 50 Именице имају свој род ............................................................................................ 55 Именице имају свој број ........................................................................................... 59 Да поновимо… ......................................................................................................... 63


КА

Глаголи Речи које означавају радњу — глаголи ................................................................... 64 Време вршења радње • Догађаји који су у току — садашње време ....................................................... 67 • Догађаји који су се десили — прошло време ................................................... 70 • Догађаји који ће се десити — будуће време .................................................... 73 • Потврдни и одрични глаголски облици ........................................................... 77 Да поновимо... .......................................................................................................... 78 Придеви Речи које описују ........................................................................................................ 79 Да поновимо... .......................................................................................................... 83

ЕД У

Бројеви ........................................................................................................................ 84 Да поновимо... .......................................................................................................... 86

ПРАВОПИС Велико слово • На почетку реченице ............................................................................................. 88 • У писању личних имена, презимена и надимака .......................................... 90 • За имена наших љубимаца ................................................................................. 93 • У писању имена градова, села и држава ......................................................... 96 Речца ли ...................................................................................................................... 99 Речца не ..................................................................................................................... 101 Писање тачке у реченици, иза редног броја и у писању датума .................................................................... 105 Две тачке и запета у набрајању ............................................................................ 107 Скраћенице ............................................................................................................... 110 Да поновимо... ........................................................................................................ 112


ЕД У

КА

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА Разумемо прочитано ................................................................................................ 114 Постављамо питања о причи ................................................................................. 117 Описујемо природу ................................................................................................. 119


ГОВОР И ЈЕЗИК Гласови и слова

ЕД У

Слог

КА

Глас до гласа — реч

7


ГОВОР И ЈЕЗИК

ГОВОР И ЈЕЗИК

КЉУЧНЕ РЕЧИ • говор • језик • споразумевање

ОБАВЕШТЕЊЕ

ПИТАЊЕ

ЗАПОВЕСТ

ЕД У

КА

Људи одувек имају потребу да једни другима нешто кажу. Из првог разреда ти је познато да се језиком споразумевамо: обавештавамо, питамо, заповедамо, изражавамо задовољство, чуђење, страх, дивљење... Шта нам саопштавају деца приказанa на сликама? Прочитај и линијама правилно повежи. Хоћеш ли Не свиђа доћи на мој Врати ми ми се овај рођендан у лопту! грашак. суботу?

Занимљиво је знати...

Учимо и подсећамо се...

Говор се учи од рођења. Језиком се људи међусобно споразумевају. Једино живо биће које говори јесте човек.

И животиње имају свој начин споразумевања. На пример, сваки делфин има свој посебан звиждук по којем га други делфини препознају.

И онда када нису заједно, људи једни другима желе нешто да кажу. Тада они шаљу поруке. Погледај приказане слике и кажи на који начин људи шаљу поруке.

8


ГОВОР И ЈЕЗИК

Задатак из мале школе писања Напиши замишљени разговор између девојчице и дечака. АНА: Идеш ли ове године на рекреативну наставу?

КА

СТЕФАН: Идем. АНА: -----------------------------------------------------------------СТЕФАН: -------------------------------------------------------------АНА: -----------------------------------------------------------------СТЕФАН: -------------------------------------------------------------АНА: -----------------------------------------------------------------СТЕФАН: --------------------------------------------------------------

АНА: ------------------------------------------------------------------

ЕД У

СТЕФАН: -------------------------------------------------------------АНА: -----------------------------------------------------------------СТЕФАН: -------------------------------------------------------------АНА: -----------------------------------------------------------------СТЕФАН: --------------------------------------------------------------

На крају лекције налази се табела. Она ће ти помоћи да самостално процениш своје знање. Поред тврдње коју сматраш тачном, у упиши знак ✓ . У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем обавештење, заповест и питање, • састављам кратке једноставне реченице.

9


ГОВОР И ЈЕЗИК

ГЛАСОВИ И СЛОВА

КЉУЧНЕ РЕЧИ • гласови • слова • азбука • самогласници • сугласници

КА

Наш језик има тридесет гласова. Сваком гласу одговара једно слово. Нашу азбуку саставио је Вук Стефановић Караџић. Прочитај сва слова азбуке. Уочи слова штампана црвеном бојом. Она означавају оне гласове које можеш дуго и лако да изговaраш.

Занимљиво је знати...

Вук је сакупљао и записивао народне умотворине. Тако су се онe сачувале од заборава. У народне умотворине спадају: различите народне песме и приче, питалице, загонетке, бројалице, разбрајалице и друго.

ЕД У

АЗБУКА

Aa Бб Вв Гг Дд Ђђ Ее Жж Зз Ии Јј Кк Лл Љљ Мм Нн Њњ Оо Пп Рр Сс Тт Ћћ Уу Фф Хх Цц Чч Џџ Шш Учимо и подсећамо се...

Слова су писани знакови за гласове. Гласове делимо на самогласнике и сугласнике.

А, Е, И, О, У самогласници сви су ту!

10


ГОВОР И ЈЕЗИК

Учимо... Гласови А, Е, И, О и У су самогласници. Сви остали гласови су сугласници.

КА

Прочитај наведену реченицу, али тако да изоставиш слова која су написана црвеном бојом. МАША, НЕША И ЈОВА СУ НА МОРУ.

Шта си прочитао или прочитала? Да ли разумеш прочитано? Објасни.

Упиши изостављена слова. Која је врста гласова изостављена у овим примерима? Т_Л_К_ Ж_Р_Ш?

ЕД У

ГДЕ

П_ Ж_ Р_, З _К _СН_ Ћ_ М _.

Н_ СТ_Ф_Н_В Р_Ђ_НД_Н!

Ј_ _, З_Б_Р_В_Л_ С_М!

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем глас и слово,

• препознајем самогласнике и сугласнике.

11


ГОВОР И ЈЕЗИК

ГЛАС ДО ГЛАСА — РЕЧ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • глас • слово • реч

Учимо и подсећамо се... Изговорена реч састоји се из гласова.

КА

Написану реч чине слова.

Заокружи правилно написане речи.

кошла

шлако

гакњи

књига

гањик

оволка

каолов

оловка

ЕД У

школа

Да би реч имала неко значење, слова морају бити написана правилним редоследом. Понекад реч чини само један глас. Мира и Ања иду у парк. У парк иде и Реља.

Подвуци реченице у којима се налази реч коју чини само један глас, односно једно слово. Заокружи те речи. У шуми је корњачу опљачкала банда пужева.

Шумска полиција испитивала је корњачу о том догађају.

12


ГОВОР И ЈЕЗИК

„Колико је пужева учествовало у нападу?” — питали су.

ЕД У

КА

„Не знам. Све се одиграло муњевитом брзином!” — одговорила је корњача.

Занимљиво је знати...

Кинеско писмо састоји се од невероватних четрдесет и седам хиљада знакова, али се за свакодневно споразумевање користи свега три до четири хиљаде.

У овој лекцији показао/показала сам да: • разликујем реч од низа слова,

• уочавам речи које садрже само једно слово.

13


ГОВОР И ЈЕЗИК

СЛОГ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • слог • глас Р као самогласник

Уочи речи које се могу раздвојити на мање целине које се изговарају једним отварањем уста.

двосложне речи

ЕД У

једносложне речи

лу−ла шко−ла бу−ба тру−ба

те−ле−ви−зор си−ја−ли−ца про−да−вни−ца ха−љи−на

КА

сто град чај мед

КРОВ

КУ−ЋА

вишесложне речи

ТЕ−МЕ−ЉИ

Учимо...

Раздвојени делови речи називају се слогови. Слог чине гласови који се изговарају једним отварањем уста. Слогова у речи обично има онолико колико има самогласника.

Подвуци све двосложне речи. лук књига деда кров

14

песма лед птица коза

чизма бака штап миш


ГОВОР И ЈЕЗИК

Изговори написане речи. црн

трн

трк

мрк

врх

Могу ли се наведене речи поделити на слогове? Објасни зашто.

КА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------А сад прочитај и изговори следеће речи. Покушај да их у изговору поделиш на слогове. срна

Шта примећујеш?

дрво

тркач

бркови

брдо

Учимо...

Глас Р у неким речима има улогу самогласника. Те се речи могу поделити на слогове. Подвуци речи које су правилно подељене на слогове. цр−ква мр−дати пр−вак љуљ−ашка кр−уг дру−г ме−тла брко−ви та−њир об−руч сли−ка чам−ац

ЕД У

Зпази између којих се гласова налази глас Р.

Занимљиво је знати...

Сигурно си имао или имала прилике да чујеш француски језик. У француском се језику необично „котрљајуће” Р сматра нормалном појавом.

Усправном цртом подели речи на слогове. столица ципела трбух брош шљива фрула

капут пегла слика

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно делим речи на слогове,

• разликујем речи у којима глас р има улогу самогласника.

15


ГОВОР И ЈЕЗИК

ГЛАСОВИ Ч, Ћ, Џ, Ђ, Х Подсети се правилног изговора и писања гласова ч и ћ, џ и ђ, х. Реши наредне задатке.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правилно писање ч, ћ, џ, ђ, х

КА

Прочитај причу. Подвуци све речи у којима чујеш глас Ћ. Незгода у паркићу

ЕД У

Ћутљиви дечачић чекао је седећи поред путића. У лишћу, на гранама дрвећа, ћућорила је птица. Паркић је иначе био тих. У једном трену, птић је испао из гнезда. Мама птица ћућорила је уплашено, летећи око свог птића, који је беспомоћно лежао на земљи...

16


ГОВОР И ЈЕЗИК

Прочитај наставак приче. Подвуци све речи у којима чујеш глас Ч.

КА

Дечак је у том часу био збуњен. Убрзо је наишла и ружна птичурина и почела да кружи око птића. Дечак је шчепао чворновати штап. Замахнуо је њиме и птичурина је побегла. „Само да не наиђе мачка” — помисли дечак.

Задатак из мале школе писања

Замисли шта се даље догађало са дечаком и птићем и у свесци настави започету причу.

ЕД У

Упиши слово Ч или Ћ.

вре_ а п_ ела спава_ ица

ма_ ка_ амак _ уп

па_ е пе_ _ урка

_ ебе _ орба но_

обу_ ар обру_ за_ ин

У неким се примерима слова Ч и Ћ појављују у истој речи. Подвуци те речи. каменчић врећа

певач пачићи

јечам ћуп

дечачић кључ

јорганчић мачак

Заокружи речи у којима се чује глас Ђ.

Ђорђе је лађар. Он плови на великој лађи. На лађи је и Нађа. Она једе грожђе и ужива у вожњи. Ђорђе чека да сунце зађе, па да баци сидро.

17


ГОВОР И ЈЕЗИК

Заокружи речи у којима се чује глас Џ.

КА

Чеда је оџачар. Он чисти оџаке. Моја бака џара ватру, а дим слободно излази кроз оџак. Зато бака Чеди скува пуну џезву јаке кафе. Такву, црну кафу, воле оџачари. Упиши слово Џ или Ђ. _ еп _ игерица

о_ ак пи_ ама

_ ак ле_ а

_ урђевак сму_

Подвуци правилно написане речи. одма хвала

лад артија

орах похвала

ЕД У

хлеб аљина

ходник стих

Исправи грешке у реченицама тако што ћеш изнад речи оловком у боји дописати слова која недостају.

Хелена је манула Храниславу.

Смиља је испекла леб.

Занимљиво је знати...

Вук Караџић је слово х унео у азбуку много касније од осталих слова. У већини крајева тај се глас није изговарао и Вук га је због тога у нашу азбуку уврстио накнадно.

18

Сима седи у ладу.


ГОВОР И ЈЕЗИК

Ако желиш да знаш више Прочитај реченице. Обрати пажњу на означене речи.

КА

Војин жели да постане пилот великог авиона. У биоскопу је гледао филм о пилотима. Код куће је узео бојице и нацртао себе са пилотом из филма. Њих двојица заједно возе авион. На интернету је научио свашта о авионима. „Сви моји снови су о летењу”, каже Војин. Речи: авион, научио, биоскоп написане су без слова Ј.

Слово Ј се не пише између слова И и О.

ЕД У

У речима: двојица, Војин, моји, бојице, између гласова О и И написано је слово Ј.

Слово Ј се пише између слова О и И.

ПИСАЊЕ СЛОВА Ј

ПРАВИЛНО

НЕПРАВИЛНО

моји

мои

фиока

фијока

виолина

вијолина

стадион

стадијон

У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно записујем слова ч, ћ, џ, ђ, х.

19


ГОВОР И ЈЕЗИК

ДА ПОНОВИМО...

КА

Говором се људи међусобно споразумевају.

Слова су писани знакови за гласове.

ГЛАСОВИ

САМОГЛАСНИЦИ

<—>

сви остали гласови

ЕД У

а, е, и, о, у

СУГЛАСНИЦИ

Више гласова чини реч.

Слог чине гласови који се изговарају једним отварањем уста.

20


РЕЧЕНИЦЕ Реченице

КА

Ред речи у реченици

Реченице по значењу Обавештајна Упитна Узвична Заповедна

ЕД У

Реченични знаци

Реченице по облику Потврдне Одричне

21


РЕЧЕНИЦЕ

РЕЧЕНИЦЕ

КА

Учимо и подсећамо се...

КЉУЧНЕ РЕЧИ • реченице • велико слово • тачка • упитник • узвичник

Из првог разреда знаш понешто о реченицама.

Реченица је скуп речи који има одређено значење. На почетку реченице увек пишемо велико слово. На крају реченице пишемо одговарајући знак: тачку, упитник или узвичник. Реченицама саопштавамо оно што радимо, мислимо, осећамо, видимо.

ЕД У

Прочитај наредне реченице. Црвеном бојом подвуци реченицу која има најмање речи.

— — — — — —

Дођи! Шта желиш? Потребна ми је помоћ око домаћег задатка. Зови маму! Ја не могу, заузет сам. Али мама не зна математику тако добро као ти, тата. Опет та математика! У реду, сачекај мало да овде завршим, па долазим да ти помогнем.

Писаним словима из претходног текста препиши реченицу која има највише речи.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22


КА

РЕЧЕНИЦЕ

Напиши једну реченицу користећи речи: дечак, оловка, задатак. (Можеш да додаш још неке речи.)

--------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

Напиши три реченице о ономе што видиш на слици.

1. ----------------------------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------------------------3. -----------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• састављам једноставне реченице користећи задате речи, • састављам реченице којима описујем одређену слику, • правилно обликујем и повезујем писана слова ћирилице. 23


РЕЧЕНИЦЕ

РЕД РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ

Јана Миша Мама

КА

Повежи речи из наведених група као што је означено у примеру.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правилан ред речи у реченици

свира чита кува

књигу. гитару. ручак.

ЕД У

Прочитај речи написане у облачићима. Разумеш ли шта је у њима написано? Се вука бојимо не ми!

Кућу сада ћу одувам ја да!

Препиши правилним распоредом речи из облачића.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24


РЕЧЕНИЦЕ

Учимо и подсећамо се...

КА

Ред речи у реченици мора бити правилан да би оне имале одређени смисао. На основу слике напиши три реченице водећи рачуна о правилном редоследу речи. 1.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У облачићима напиши одговарајуће реченице користећи понуђене речи.

морам да идем!

Наташа,

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

----------------------

Пожури,

сачекај, желим нешто да те питам!

25


РЕЧЕНИЦЕ

Задатак из мале школе писања Направи ред у овој испретураној причи. Препиши реченице тако да свака реч у њима буде на свом месту.

КА

Град је из села стигао у деду. Корпа је донела деду са јабукама, јајима и сиром. Градски аутобус је ушао у деду. Деда је изненадио брзу вожњу. Корпа је испала из јабука. Аутобус се котрљао по јабукама. Јабуке су скупљале путнике. Аутобус је зауставио возача. Аутобус је једва чекао да изађе из деде. „Какав луди деда”, помислила је вожња. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• у писању примењујем правилан ред речи у реченици.

26


РЕЧЕНИЦЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • подела реченица по значењу • обавештајне реченице • разумевање Пажљиво погледај слику. Прочитај наведени текст. прочитаног текста

КА

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ — ОБАВЕШТАЈНЕ РЕЧЕНИЦЕ ---------------------------------------------------

Ово је Исидора Секулић, једна од најпознатијих српских књижевница. Рођена је у Мошорину, близу Новог Сада. Волела је књижевност и науку. Већ са четрнаест година говорила је пет језика. Написала је много лепих и вредних књига. О деци је говорила: „Дете је потпун човек, веома рано, готово одмах, схвата шта је лепота.”

ЕД У

Шта све сазнајеш из овог текста? Испричај.

Заокружи слово испред тачне тврдње. Овај текст говори о: а) Исидори Секулић, б) деци, в) књижевности. У тексту подвуци реченицу која нас обавештава о томе где је Исидора Секулић рођена. На линији изнад текста напиши свој предлог наслова.

Напиши својим речима како разумеш реченицу у којој се каже да дете „веома рано, готово одмах, схвата шта је лепота”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27


РЕЧЕНИЦЕ

Учимо и подсећамо се...

КА

Реченице којима саопштавамо обавештење о некоме или нечему зову се ОБАВЕШТАЈНЕ РЕЧЕНИЦЕ. На крају обавештајних реченица најчешће се пише ТАЧКА (.).

Напиши неколико обавештајних реченица о слици.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28


РЕЧЕНИЦЕ

Задатак из мале школе писања

КА

Обавести своје родитеље о томе да си отишао или отишла у парк да се играш. Напиши бар три обавештајне реченице о томе куда си отишла или отишао, колико ћеш се тамо задржати и да ли си пре тога завршила или завршио све обавезе. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

-------------------------------------------------------------------------------------

Занимљиво је знати...

ierungsüber-tt e k ti e h c is e ra Rindfl fgabenübert wachungsau gungsgesetz

Из речника немачког језика недавно је избачена најдужа реч која се састојала из чак 63 слова. Једноставно, поред ње није било места за друге речи у реченици!

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем обавештајну реченицу, • пишем обавештајну реченицу, • пишем кратку поруку,

• одређујем основни смисао текста.

29


РЕЧЕНИЦЕ

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ — УПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ Марко дели собу са старијом сестром. Она воли ред, па стално нешто запиткује Марка: о?

КЉУЧНЕ РЕЧИ • подела реченица по значењу • упитне реченице

ну

д ст

си

ш?

ни кас

КА

* Чему т

* Ка

е кр

и служи

иже ш? свеска?

* Која ми књига недостаје са полице?

ЕД У

* Чије су* Како то не знаш? оно чара пе на под у? * Шта рад иш са тим дисковима ? * Ко је остави о кекс на радном столу?

то да Ку * Заш и? * је сат о к и * Кол ш е зна н р а ш *З мести а н а д т? креве

Учимо и подсећамо се...

Реченице којима нешто питамо зову се УПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ. На крају упитних реченица пише се знак питања (?) − УПИТНИК. Подвуци све упитне реченице.

Куда си кренула? Идем код Ање. Када се враћаш? За један сат. Јеси ли завршила задатак? Јесам, мама! Где ћеш прећи улицу? На пешачком прелазу, мама. Буди опрезна! Хоћу, мама, не брини!

30

ГДЕ ЋЕШ ПРЕЋИ УЛИЦУ? НА ПЕШАЧКОМ ПРЕЛАЗУ, МАМА.


РЕЧЕНИЦЕ

Постави питања за наведене реченице тако што ћеш наставити започето. Јасна је рано устала. Ко --------------------------------------------------------------------------Кренула је у школу.

У школи је учила.

КА

Куда ------------------------------------------------------------------------

Шта ------------------------------------------------------------------------По повратку из школе урадила је све задатке.

Када ------------------------------------------------------------------------

ЕД У

Посматрај слику. У означен простор напиши упитне реченице.

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

Љут сам зато што ми ниси позајмио гумицу на часу.

Идем на рођендан код Павла.

31


РЕЧЕНИЦЕ

Постави питања за наредне реченице као у нашем примеру. Јован је био на мору. Ко је био на мору? Где је био Јован? На плажи се купао и сунчао.

КА

------------------------------------------------------------------------------Јован је упознао Николу. ------------------------------------------------------------------------------Никола је Јовану поклонио књигу. ------------------------------------------------------------------------------Јован је захвалио Николи. -------------------------------------------------------------------------------

Задатак из мале школе писања

ЕД У

Пажљиво посматрај слику. Размисли о томе шта би све желео или желела да сазнаш о ономе што је на њој представљено. Затим у свеску запиши што више питања везаних за ситуацију представљену на слици.

Занимљиво је знати...

Знак питања сличан данашњем први је употребљавао један енглески научник пре много стотина година.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• самостално састављам и записујем упитну реченицу, • постављам питања о садржају обавештајне реченице, • уочавам детаље и постављам питања о садржају слике.

32


РЕЧЕНИЦЕ

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ — УЗВИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ

КА

АЛА ДУВА!

КЉУЧНЕ РЕЧИ • подела реченица по значењу • узвичне реченице

Ала дува! Ала носи! Како ветар градом коси...

Ала лије! Ала пада! Како киша небом влада...

ЕД У

Што је хладно! Што је мрзло! Како нам се дете смрзло...

Моња Јовић

Заокружи слово испред тачног одговора. Шта је описано у овој песми? а) Јесен.

б) Невреме.

в) Шетња.

Које осећање изражава реченица: Ала дува! а) Чуђење.

б) Љутњу.

в) Радост.

Учимо и подсећамо се...

Реченице којима изражавамо јака осећања (дивљење, љутњу, страх, чуђење) називају се УЗВИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ. На крају узвичних реченица пишемо знак узвика − УЗВИЧНИК. 33


РЕЧЕНИЦЕ

Подвуци узвичну реченицу.

Ала пада!

Напољу пада киша.

КА

У празно поље иза реченице упиши тачку (.) или знак узвика (!). Какав страшан ветар

Дува јак ветар

Напиши две узвичне реченице на основу оног што видиш на слици.

--------------------------------------------------

ЕД У

--

--------------------------------------------------

--

Повежи узвичне реченице са називима осећања која су наведеним реченицама изражена.

34

Какав диван предео!

љутња

Ала смрди!

дивљење

Какав безобразлук!

гађење


РЕЧЕНИЦЕ

КА

Напиши узвичне реченице којима ћеш исказати како се осећа дечак са слике.

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

ЕД У

---------------------------------

35


РЕЧЕНИЦЕ

Задатак из мале школе писања Настави започету причу. Употреби у њој барем три узвичне реченице. Прича о Добривоју

КА

Љиља већ дуго жели да има кућног љубимца. Тата је одлучио да је изненади за њен рођендан. Одвео је Љиљу у азил за животиње. ”Колико напуштених животиња!” — сажалио се Љиљин тата. Одабрали су неугледно жуто маче. ”Какав слаткиш!” — обрадовала се Љиља кад га је видела. Назвала га је Добривоје. Међутим, Добривоје је био веома несташан. Ово је прича о неким његовим несташлуцима...

ЕД У

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем узвичне и обавештајне реченице, • правилно састављам узвичну реченицу,

• препознајем осећања исказана узвичном реченицом, • састављам кратак текст на основу задатог почетка користећи реченице различите по значењу.

36


РЕЧЕНИЦЕ

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ — ЗАПОВЕДНЕ РЕЧЕНИЦЕ ВРАТИТЕ КЊИГЕ У БИБЛИОТЕКУ!

ДОДАЈ МИ ЛОПТУ!

КА

ПОСПРЕМИ СОБУ!

КЉУЧНЕ РЕЧИ • подела реченица по значењу • заповедне реченице

Шта сазнајеш из ових реченица?

Учимо и подсећамо се...

ЕД У

Реченице којима саопштавамо неку молбу, наредбу, заповест, забрану или дозволу називају се ЗАПОВЕДНЕ РЕЧЕНИЦЕ. На крају заповедних реченица пишемо знак узвика (!) — УЗВИЧНИК.

Подвуци све заповедне реченице у наредним примерима. Затвори врата! Ух, боли ме глава! Донеси ми књигу! Како лепо цвеће! Изађи напоље!

Уради тај задатак! Гле, лети змај! Не дирај то! Ено звезде! Обуци јакну!

Објасни по чему се заповедне реченице разликују од узвичних. Наведи по чему су сличне.

Занимљиво је знати...

Знак узвика користи се у већини светских језика и писама. Па ипак, готово пет стотина милиона људи који живе у Индији и говоре језиком хинду — никада га не користе!

37


РЕЧЕНИЦЕ

Следеће обавештајне реченице напиши као заповедне.

КА

Сања ради задатке. ----------------------------------------------------------Нена затвара прозор. --------------------------------------------------------Мира долази код мене. ------------------------------------------------------Филип треба да научи песмицу. -------------------------------------------------------------------------------Весна сакупља орахе. --------------------------------------------------------Јован шутира лопту. ----------------------------------------------------------

Задатак из мале школе писања

Помози Марку да направи воћну салату. Од наредних група речи састави заповедне реченице. Настави како је започето.

ЕД У

• припремити чинију за салату — Припреми чинију за салату! • припремити банане, јабуке и малине -------------------------------------------------------------------------• огулити две банане --------------------------------------------------• исецкати банане на колутове -------------------------------------------------------------------------• добро опрати јабуке и исецкати их на коцкице -------------------------------------------------------------------------• додати опране малине -----------------------------------------------• све ставити у чинију и благо промешати -----------------------------------------------------------------• по жељи додати шлаг -----------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем заповедне од узвичних реченица, • правилно састављам заповедне реченице.

38


РЕЧЕНИЦЕ

РЕЧЕНИЧНИ ЗНАЦИ Правилно повежи линијама: ОБАВЕШТАЈНА РЕЧЕНИЦА

КА

УЗВИЧНА РЕЧЕНИЦА

? . !

КЉУЧНЕ РЕЧИ • обавештајна реченица • упитна реченица • узвична и заповедна реченица • правилна употреба тачке (.), упитника (?) и узвичника(!)

УПИТНА РЕЧЕНИЦА

ЗАПОВЕДНА РЕЧЕНИЦА

У празно поље упиши тачку (.), упитник (?) или узвичник (!). Мој брат се зове Реља Колико имаш година Ура, идемо у парк Мама је отишла на посао

ЕД У

Марија свира клавир Донеси ми то Шта је то Врати ми лопту

Линијама повежи одговарајуће делове реченица водећи рачуна о реченичним знацима. Ура,

промаја је!

Затвори врата,

ближи се распуст!

Колико

научила песмицу.

Мира је

данас имаш часова?

Иза сваке реченице напиши каква је по значењу.

Марко иде у други разред основне школе. -------------------------Какав је он ђак? ---------------------------------------------------Ана, помози Марку да заврши задатак! ---------------------------Како диван снег! ---------------------------------------------------39


РЕЧЕНИЦЕ

Задатак из мале школе писања У овој су причи погрешно написани реченични знаци. Исправи их тако што ћеш у кружић иза сваке реченице уписати правилан знак.

ЕД У

КА

Шта да радим. Данас је мачку Добривоју нарочито досадно? Срећа је што Добривоје има другарицу? — пита се Добривоје? Њено име је Љиља и она је мала девојчица! „Мјау!” — виче Љиља га чује и одмах долази да се игра? Добривоје умиљато? „Дођи, Добривоје!” — зове га Љиља! Тако започне игра која траје цео дан?

У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно употребљавам реченичне знаке, • разликујем реченице по значењу.

40


РЕЧЕНИЦЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • подела реченица по значењу • потврдне и одричне реченице

КА

РЕЧЕНИЦЕ ПО ОБЛИКУ — ПОТВРДНЕ И ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ У наредним примерима подвуци реченице којима се нешто потврђује. Заокружи реченице којима се нешто одриче. Сањи је бака купила хаљину. Сања није желела хаљину. Желела је лутку.

Девојчица није хтела да увреди баку.

ЕД У

Сања је баки рекла да је хаљина веома лепа. Бака је пољубила своју мезимицу. Сања се није покајала.

Мами је после признала. Мама неће рећи баки.

Лутку ће Сањи купити мама.

Учимо и подсећамо се...

Реченице којима потврђујемо оно што је исказано зову се ПОТВРДНЕ РЕЧЕНИЦЕ. Реченице којима одричемо оно што је исказано зову се ОДРИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ.

Занимљиво је знати... Људи се, поред речи, споразумевају и различитим покретима тела. Тако махање главом лево–десно значи одрицање, а махање главом горе-доле (климање главом) значи потврђивање.

41


РЕЧЕНИЦЕ

КА

Поред сваке одричне реченице напиши њен потврдни облик и обрнуто. Миљана не чита књигу. ------------------------------------------------------Она се игра. ------------------------------------------------------------------Није завршила све задатке. --------------------------------------------------Она није вредна девојчица. --------------------------------------------------Миљана, не иди сад да се играш! --------------------------------------------Задаци се не морају урадити на време. -------------------------------------------------------------------------------Правилно повежи. Настави како је започето. Хоћу да певам. Ана је несташна.

Потврдне реченице

Нисам научио песмицу. Он је добар друг.

ЕД У

Не причај!

Ивин пас је непослушан.

Причај мало спорије!

Одричне реченице

Неуредно си то написао.

Он није дошао на време. Ниси урадио задатке.

Обој звездицу испред реченице која не припада скупу. Киша пада цео дан.

Мила жури кући.

Мила не носи кишобран.

Мама је чека.

Зато је покисла.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем потврдне од одричних реченица, • реченицу у потврдном облику правилно пребацујем у одрични облик и обрнуто.

42


РЕЧЕНИЦЕ

ДА ПОНОВИМО...

КА

Реченица је низ речи који има одређено значење.

РЕЧЕНИЦЕ ПО ЗНАЧЕЊУ

УПИТНЕ

УЗВИЧНЕ

ЕД У

ОБАВЕШТАЈНЕ

ЗАПОВЕДНЕ

РЕЧЕНИЦЕ ПО ОБЛИКУ

ПОТВРДНЕ

ОДРИЧНЕ

РЕЧЕНИЧНИ ЗНАЦИ . ?!

43


ЕД У

КА

РЕЧЕНИЦЕ

44


ВРСТЕ РЕЧИ Именице

КА

Заједничке именице Властите именице Род именица Број именица

Глаголи

Речи које означавају радњу — глаголи Време вршења радње

Придеви

ЕД У

Речи које описују — придеви

Бројеви

Основни бројеви Редни бројеви

45


ВРСТЕ РЕЧИ

ИМЕНИЦЕ

КА

Љиља се наљутила на Добривоја. Поново је просуо њене бојице и фломастере. „Како је то неваљао мачак!” — мисли девојчица. Добривоје се умиљава и преде. Зна да је она меког срца и да ће му брзо опростити. Не може да се љути дан и ноћ!

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • именице • заједничке именице

Имена бића: Љиља, Добривоје, мачак, девојчица. Имена предмета: фломастери, бојице, срце. Имена појава: дан, ноћ.

Учимо...

ЕД У

Именице су речи које означавају имена бића, предмета или појава.

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

На линијама напиши називе свих бића и предмета које видиш на овим сликама.

БИЋА:

------------------------------------------------------------------------------------------ПРЕДМЕТИ:

------------------------------------------------------------------------------------------46


ВРСТЕ РЕЧИ

------------------

Учимо...

КА

Испод слика напиши које појаве су на њима приказане.

------------------

------------------

------------------

Речи које именују предмете, бића (људе, животиње и биљке) и појаве са истим особинама називају се ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ. Разврстај у табелу следеће именице:

ЕД У

лептир, олуја, књига, дуга, торба, медвед, чаша, цвет, ветар, грмљавина, пас, машна, ципеле, дрво, киша. ИМЕНА БИЋА

ИМЕНА ПРЕДМЕТА

ИМЕНА ПОЈАВА

Допуни започете реченице одговарајућим именицама.

Сара радо чита ------------------. У парку расте висока ----------------.

Дувао је хладан --------------------. Падала је ----------------- цео дан.

Мој -------------------- стално лаје.

Иван је обукао --------------------. 47


ВРСТЕ РЕЧИ

Обој црвеном бојом облачиће у којима су написани називи бића. Зеленом бојом обој облачиће у којима су написани називи предмета. Шта означавају речи које су остале у необојеним облачићима? ЈЕЖ

МАЧКА

СОЛИТЕР

ОЛУЈА

ВЕЈАВИЦА

КА

КАПУТ

СТОЛИЦА

ЗЕЦ

Подвуци речи које не припадају скупу.

јела бор пуж ружа

ветар киша снег сладолед

ЕД У

оловка књига резач мачка

Напиши заједничке именице као што је започето.

БИЦИКЛ — бициклиста

ЛЕК — ----------------------

КОШ — ----------------------ТРУБА — ---------------------

ЗУБ — -----------------------

Реши укрштеницу.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

најхладније годишње доба пролећни месец плашљива шумска животиња зимска падавина воли да једе сир од њега правимо букет животиња која има бодље

Решење укрштенице је ---------------------. 48

ЗИД — ---------------------1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања Допуни следеће речи са што више именица. Настави како је започето. Пишем: дневник, -----------------------------------------------------------

КА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Цртам: бицикл, -------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Волим: сестру, -------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

----------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• препознајем да су именице речи које означавају бића, предмете и појаве, • допуњавам реченице одговарајућом именицом.

49


ВРСТЕ РЕЧИ

Властите именице

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • именице • властите именице

Пажљиво прочитај наредни текст.

КА

Вук Стефановић Караџић је одрастао у селу Тршићу, поред реке Жеравије. Из дединих прича сазнао је да су се доселили из Петнице, сиромашног села испод планине Дурмитор. Ту су некада живели Караџићи. Његов Тршић, оближња планина Гучево, река Жеравија — све му се то у машти чинило тако малено према великој планини Дурмитору. Вук је касније већи део живота провео у Бечу, који се налази у данашњој Аустрији. Никада није заборавио своју Србију, ни дедине приче о Дурмитору.

ЕД У

Одговори на постављена питања.

О коме се говори у тексту?

--------------------------------------------------------------------------------Где је он одрастао? --------------------------------------------------------------------------------Која река протиче поред тог места? --------------------------------------------------------------------------------Испод које планине су некада живели Караџићи? --------------------------------------------------------------------------------Где је Вук провео већи део живота? -----------------------------------------------------------------------------

Занимљиво је знати... У Тршићу, родном месту Вука Стефановића Караџића, постоји јединствен Музеј језика и писма.

50


КА

ВРСТЕ РЕЧИ

Учимо и подсећамо се...

Властите именице означавају имена и презимена људи, као и њихове надимке. Њима се означавају и властита имена животиња. Имена градова, река, планина, села, држава и насеља такође су властите именице. Властите именице пишу се великим почетним словом.

ЕД У

Врати се на текст о Вуку Стефановићу Караџићу и подвуци у њему све властите именице. Допуни реченице.

Зовем се ------------------------------------, а зову ме ---------------------. Живим у -----------------------------------. Мој најбољи друг/другарица зове се ------------------------------------------. Мој учитељ/моја учитељица зове се ------------------------------------------. Разврстај наредне именице у табелу: Ружа, ружа, Тиса, Дунав, петао, пакет, Копаоник, Зрењанин, мост, река. ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

51


ВРСТЕ РЕЧИ

Напиши бар три назива града, реке и планине које знаш. ГРАДОВИ: -------------------------------------------------------------------------------РЕКЕ: -------------------------------------------------------------------------------------

КА

ПЛАНИНЕ: ------------------------------------------------------------------------------Правилно препиши реченице писаним словима.

ЕД У

СВАКОГ ЛЕТА МИРА ОДЛАЗИ У ПЕРЛЕЗ. ТАМО ЖИВЕ ЊЕНА БАКА ЉУБИЦА И ДЕДА ТОЗА. ОНИ ИМАЈУ ВЕЛИКО СЕОСКО ДОМАЋИНСТВО. ТУ ЈЕ МНОГО ЖИВОТИЊА О КОЈИМА МИРА РАДО БРИНЕ. КРАВА БЕЛКА ЈЕ ОТЕЛИЛА ЛЕПО ШАРЕНО ТЕЛЕ. МИРА МУ ЈЕ ДАЛА ИМЕ ШАРЕНКО. И КОБИЛА ДОРА ИМА МАЛО ЖДРЕБЕ. ИМЕ МУ ЈЕ ЛОЛЕ. МИРА УЖИВА ПОСМАТРАЈУЋИ И МАЛЕ ЈАГАЊЦЕ, ПИЛИЋЕ И ПАЧИЋЕ. НАЈВЕРНИЈИ МИРИН ПРИЈАТЕЉ ЈЕ ПАС ЏО. ОН ЈЕ ПАС ЧУВАР. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања У наредној причи допуни реченице одговарајућим властитим именицама. Користи речи из оквира. Ленка

Панчево

Џеки

Тамиш

КА

Јован

Започету причу доврши у својој свесци. Јован живи у ------------------------.

-------------------- воли да пеца на реци -----------------------. На пецање води свог верног пса ---------------------------------. Једнога дана задржали су се на пецању. Срели су девојчицу

ЕД У

-------------------------. Договорили су се да направе колибу у шуми. Убрзо су забринути родитељи, на челу са Ленкиним татом, почели да их траже...

Које би надимке могла имати ова деца? Смисли их и на линијама напиши. ЈА СЕ ЗОВЕМ ЈОВАН ВЛАШИЋ. ДРУГАРИ МЕ

ЗОВУ:--------------------.

ЈА САМ СВЕТЛАНА СИМИЋ, А ЗОВУ МЕ:

--------------------.

53


ВРСТЕ РЕЧИ

Обој сва поља у којима су написане властите именице. СТО

БРЕЗА

ЂОЛЕ

АВАЛА

СИМИЋ

ЈЕЖ

ШАБАЦ

КА

СРНА

СОВА

ОКО

ПАС

ЗЕМУН

Свака група написаних именица почиње истим словом. Откриј које је то слово и напиши га у означени простор. Затим прочитај све речи. унав

ара

авић

асић

ЕД У

раган

ања

ара

аша

ома

имић

ава

имок

Којој врсти речи припадају добијене речи?

------------------------------------------------------------------------------------------Реши ребус.

Д

------------------

У

В

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем именице које означавају предмете, бића и појаве са заједничким особинама од именица које означавају лична имена, • правилно употребљавам велико слово у писању личних имена.

54


ВРСТЕ РЕЧИ

Именице имају свој род Прочитај песму. Подвуци у њој све заједничке именице.

КА

ТАЈ, ТА, ТО

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • именице • род именица: мушки, женски, средњи

Бунар, врабац, месец и тај брод, именице које значе МУШКИ род. Михаило

Звезда, река, ласта и та рода, именице ове ЖЕНСКОГА су рода. Радовановић

Теле, дете, то сва деца знају, поље, птиче — СРЕДЊИ род имају.

Михаило Радовановић

ЕД У

Занимљиво је знати...

Неки језици разликују мушки и женски, али не и средњи род.

О чему говори песма? Запази шта је заједничко именицама бунар, врабац, месец, брод. Шта је заједничко именицама које се помињу у другој и трећој строфи? Именице из песме разврстај у табели. Настави како је започето. МУШКИ РОД

ЖЕНСКИ РОД

СРЕДЊИ РОД

бунар

звезда

теле

55


ВРСТЕ РЕЧИ

Именице имају три рода:

КА

МУШКИ РОД (ТАЈ), ЖЕНСКИ РОД (ТА), СРЕДЊИ РОД (ТО). ТА ЖЕНА

ТАЈ МУШКАРАЦ

ТО ДЕТЕ

Одреди род следећих именица. На линије иза сваке именице упиши мушки, женски или средњи род. Настави како је започето. дугме — средњи род

клупа — -----------------дрво — ------------------

оловка — ----------------резач — ------------------

ЕД У

кишобран — -------------

Наведене именице разврстај у табелу:

другарица, небо, петао, капут, паче, бака, кућа, ждребе, аутомобил, огледало, перо, огрлица, авион, мост, прасе, столица, сунђер, птица. МУШКИ РОД

56

ЖЕНСКИ РОД

СРЕДЊИ РОД


ВРСТЕ РЕЧИ

Допиши именице које недостају. МУШКИ РОД

ЖЕНСКИ РОД

патак

СРЕДЊИ РОД паче

јелен

КА

кокошка лане

ЕД У

крава

Посматрај слике. Допуни реченице именицама одговарајућег рода.

Добио сам нов, плави ------------------------. ------------------------ је нова.

На ливади пасе мало ------------------------.

57


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

КА

У наредној причи све именице мушког рода пребаци у женски род. У свесци напиши шта се у причи даље догодило. Смисли наслов приче. Дечак је много волео свог мачора. Мачор се радо дружио са петлом. Петао је припадао комшији. Са њима се дружио и патак. Једнога дана у мачорово двориште стигао је нови становник. Био је то велики ћуран. Мачор никада пре није видео такво створење. Отишао је да пита свог друга петла о томе. Петао му је рекао да је то ћуран и да ћурани воле да се праве важни. „Не брини”, рекао је мачор, „показаћу му ја ко је газда у мом дворишту”. Патак се испрсио и понудио своју помоћ...

-------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно одређујем род именица,

• једноставним реченицама пишем наставак задате приче.

58


ВРСТЕ РЕЧИ

Именице имају свој број

ЕД У

КА

Погледај слике. Уочи шта им је заједничко, а по чему се разликују.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • именице • број именица: једнина и множина

Напиши речи које именују бића и предмете на првој слици.

------------------

-----------------

------------------

-------------------

Написане именице означавају само једно биће или предмет. Погледај другу слику и на линијама допиши шта на њој видиш:

две ----------------------------, три ---------------,

две ----------------------------, пет ---------------, двадесет ---------------.

Учимо...

Именице могу бити у ЈЕДНИНИ или у МНОЖИНИ. Именице у једнини означавају само једно биће или предмет. Именице: баке, мачке, пси, лампе, књиге — означавају више бића или предмета. 59


ВРСТЕ РЕЧИ

Наведене именице напиши у множини. оловка — ------------------------шал — ----------------------------

мачка — -----------------------рука — --------------------------

миш — ---------------------------кућа — ----------------------------

торба — -------------------------

аутомобил — ---------------------

КА

војник — -----------------------крушка — -----------------------

Наведене именице напиши у једнини. цветови — ------------------------

листови — -----------------------јабуке — --------------------------

свеће — --------------------------рибе — ----------------------------

ЕД У

ципеле — ------------------------птице — ---------------------------

пси — ---------------------------дечаци — -------------------------

књиге — --------------------------

Препиши реченице тако да означене речи напишеш у множини.

Књига се чува у библиотеци. -----------------------------------------------Посластичар прави колач. ---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------Дечак црта ружу на папиру. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нацртану ружу поклониће девојчици из разреда. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

60


ВРСТЕ РЕЧИ

Подвуци именице у тексту. Упиши их у табелу водећи рачуна о њиховом броју.

КА

Пијаца је пуна зрелих плодова. Јабуке су црвене и сочне. Пчеле лете око слатких крушака. Свуда мирише паприка. Може се наћи још понека лубеница. На тезгама су ораси, лешници и бадеми. Стари рибар продаје свежу рибу. МНОЖИНА

ЕД У

ЈЕДНИНА

Допуни реченице именицама одговарајућег броја. Koристи речи из оквира.

-

дан

птица

облак

киша

лист

ветар

----------------------------- жуте и опадају. На гранама су покисле ----------------------.

------------------------------ су сиви и тмурни. Пада досадна ------------------------------. Понекад дува ------------------------------.

61


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања Препиши причу тако да истакнуте заједничке именице које су у једнини пребациш у множину и обрнуто.

КА

Теодора воли да једе торту и колач од чоколаде. Теодорина тетка то одлично спрема. Она насецка у чоколадни колач бадем. Торту често посипа чоколадном мрвицом. Теодорине сестре воле бадеме. Теодора највише воли да у филове умочи прстиће кад нико не гледа.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно одређујем број именица,

• правилно пребацујем именицу из једнине у множину и обрнуто, • правилно користим једнину и множину именица у реченици.

62


ВРСТЕ РЕЧИ

ДА ПОНОВИМО...

КА

Речи које именују бића, предмете и појаве називају се именице.

ИМЕНИЦЕ

ЗАЈЕДНИЧКЕ ИМЕНИЦЕ

ЕД У

ВЛАСТИТЕ ИМЕНИЦЕ

РОД ИМЕНИЦА

МУШКИ

ЖЕНСКИ

СРЕДЊИ

БРОЈ ИМЕНИЦА

ЈЕДНИНА

МНОЖИНА

63


ВРСТЕ РЕЧИ

РЕЧИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ РАДЊУ — ГЛАГОЛИ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • глаголи

ЕД У

КА

Погледај слику и запази шта раде чланови ове породице.

Напиши реченице о томе шта ради сваки члан породице са слике.

Тата -----------------------------------------------------------------------------Мама ----------------------------------------------------------------------------Брат -----------------------------------------------------------------------------Сестра ----------------------------------------------------------------------------

Учимо...

ГЛАГОЛИ су речи које казују шта неко ради. Због тога кажемо да глаголи означавају радњу.

64


ВРСТЕ РЕЧИ

Правилно повежи линијама. учи ђаке.

Оџачар

поправља ципеле.

Учитељ

чисти оџаке.

Обућар

КА

Лекар

лечи болесне.

Допуни реченице одговарајућим глаголима. Маша --------------------------- цвеће.

Веверица --------------------------- са гране на грану. Јасна --------------------------- тротинет.

ЕД У

Петар и Игор --------------------------- сладолед. Сва деца се --------------------------- у парку. Подвуци глаголе у реченицама.

Марко сваке среде игра фудбал. После школе прво уради домаћи задатак. Његов друг Павле чека га испред зграде. Марко и Павле заједно отрче на терен. Другари дођу са свих страна. Дуго јуре за лоптом.

Занимљиво је знати...

Сматра се да сваки језик на свету има глаголе, само што се они употребљавају на различите начине.

65


ВРСТЕ РЕЧИ

Допиши одговарајуће глаголе као што је започето. Шта све ради ветар? ВЕТАР: фијуче, дува, пирка, њише, хлади... Шта ради сунце?

Шта ради поток?

КА

СУНЦЕ: --------------------------------------------------------------------

ПОТОК: -------------------------------------------------------------------Напиши реченице у којима ћеш употребити наведене глаголе. Александра пева у хору.

смејати

----------------------------------------------------------------------

шетати

----------------------------------------------------------------------

санкати

----------------------------------------------------------------------

ЕД У

певати

путовати ----------------------------------------------------------------------

Задатак из мале школе писања

Напиши у свесци шта радиш кад се вратиш кући из школе. Употреби што више глагола.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем глаголе,

• наводим глаголе сличног значења,

• правилно употребљавам глаголе у реченици,

• састављам кратак текст према постављеним захтевима.

66


ВРСТЕ РЕЧИ

ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДЊЕ

Догађаји који су у току — садашње време

КА

Прочитај текст. Обрати пажњу на означене речи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • глаголи • време вршења радње • садашње време глагола

Поглед са прозора

Видим кроз прозор комшиницу Миру. Изводи свог пса у шетњу. Њен Жућа је весео, радује се шетњи. Један дечак застаје испред посластичарнице на углу. Гледа у излог. Улази. Убрзо излази са упакованим колачем. Замишљам сласну кремпиту.

ЕД У

Размисли шта нам говоре означене речи у тексту. Када се дешава радња описана у тексту?

а) У прошлости. б) У садашњости. в) У будућности.

67


ВРСТЕ РЕЧИ

Учимо... Садашње време означава радњу која се дешава у тренутку кад о њој говоримо.

КА

Допуни реченице одговарајућим глаголима у садашњем времену. Користи речи из оквира. седети оставити Јасна ------------------------ на клупи у парку. читати ићи Она ------------------------ занимљиву књигу. чути играти видети Одједном ------------------------ неку галаму. ------------------------ децу. ------------------ књигу и -------------- да се ----------------- са њима. У реченицама подвуци оне глаголе који исказују садашњост.

ЕД У

Бака седи поред прозора. Посматра малог врапца. Он је још јутрос слетео на грану. Врабац се не мрда због хладноће. Снег непрекидно пада. Падао је и јуче. Бака узима мрвице хлеба и ставља их на прозор. Храни гладну птицу. Бринуће о њој целе зиме. Помагаће јој Лела и Сима. Попуни табелу као што је започето. ГЛАГОЛ

САДАШЊЕ ВРЕМЕ

ПЕЦАТИ

ПЕЦАМ

ПЕВАТИ

СПАВАТИ СКАКАТИ УЧИТИ

68


ВРСТЕ РЕЧИ

КА

На основу слике напиши три реченице тако да глагол у њима исказује садашње време.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Задатак из мале школе писања

Опиши шта видиш са свог прозора тако да употребиш што више глагола у садашњем времену. Задатак реши у својој свесци.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• препознајем садашње време глагола, • састављам реченице у којима употребљавам глаголе у садашњем времену, • састављам краћи текст.

69


ВРСТЕ РЕЧИ

ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДЊЕ

Догађаји који су се десили — прошло време

КА

Прочитај наредни текст. Обрати пажњу на означене речи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • глаголи • време вршења радње • прошло време глагола

Некада давно Шумадија је била ненасељена и пуста. У њој је расла огромна, столетна шума. По тој шуми Шумадија је добила име. Људи су почели да се досељавају. Секли су дрвеће. Тако су направили земљу за баште и њиве. Шта нам говоре означене речи? Када се дешава радња у тексту?

ЕД У

Учимо...

Прошло време означава радњу која се догодила раније, у прошлости.

Допуни реченице одговарајућим глаголима у прошлом времену. Користи речи из оквира.

Нена и Сава ------------------------ у шуму. Тамо ------------------------ печурке.

------------------------ да нешто шушти. ------------------------ малог јежа.

Јежић ------------------------.

70

отићи брати чути угледати уплашити


ВРСТЕ РЕЧИ

У реченицама подвуци само оне глаголе који исказују прошлост.

КА

Данас Марко иде на наставу у природи. Прошле године путовао је на Златибор. Ове године одлазе на Тару. Марко воли дружење. Прошле године обишли су различита места на Златибору. Марко је јахао коња. Посетили су село Сирогојно. Сви су купили сувенире. Деца се надају да ће ове године уживати на Тари. Попуни табелу као што је започето. ГЛАГОЛ ЧИТАТИ

ПРОШЛО ВРЕМЕ ЧИТАО ЈЕ

ГОВОРИТИ БРАТИ

ЕД У

ЉУЉАТИ САНКАТИ

Подвуци глаголе у реченицама. Затим препиши реченице тако да подвучени глагол означава прошло време.

Идемо на излет. ----------------------------------------------------------------Путујемо аутобусом. -------------------------------------------------------------Посматрамо пределе кроз које пролазимо. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Уживамо у њиховој лепоти. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Време брзо пролази. -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------71


ВРСТЕ РЕЧИ

Линијама повежи одговарајуће делове реченица тако да оне исказују догађај који се десио у прошлости. и Јова слажу коцке.

Јасна

је свирао гитару и певао.

КА

Петар

и Јова су слагали коцке.

свира гитару и пева.

Занимљиво је знати...

ЕД У

У свету постоје језици, као што је кинески, у којима глаголи не разликују садашње и прошло време.

Задатак из мале школе писања

Напиши састав са насловом „Сећам се...”. Опиши неки свој доживљај или догађај из прошлости који ти је посебно остао у сећању. Задатак уради у свесци.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем прошло време глагола,

• глаголе из садашњег пребацујем у прошло време, • састављам кратак текст у којем описујем неки свој доживљај из прошлости.

72


ВРСТЕ РЕЧИ

ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДЊЕ

Догађаји који ће се десити — будуће време

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • глаголи • време вршења радње • будуће време глагола

КА

Прочитај наредни текст. Обрати пажњу на означене речи.

Следећег четвртка наступићу са школским хором на општинском такмичењу. Такмичење ће се одржати у Дому културе. Доћи ће много школских хорова. Изводиће занимљиве песме. Певаћемо из свег срца. Надам се да ћемо победити.

ЕД У

Шта нам говоре означене речи? Када се дешава радња у написаном тексту?

Учимо...

Будуће време означава радњу која ће се тек догодити.

Попуни табелу као што је започето. ГЛАГОЛ

ПРВИ НАЧИН

ДРУГИ НАЧИН

УЧИТИ

ЋУ УЧИТИ

УЧИЋУ

РАДИТИ СЕДЕТИ

ПОСЕТИТИ ВИДЕТИ

73


ВРСТЕ РЕЧИ

УЧИМО... Глаголи који се завршавају на ћи пишу се увек одвојено: лећи ћеш, моћи ћемо, сићи ће...

ГЛАГОЛ ИЋИ ДОЋИ РЕЋИ СТИЋИ

КА

Правилно попуни табелу. Настави како је започето. ПРВИ НАЧИН

ДРУГИ НАЧИН

ЋУ ИЋИ

ИЋИ ЋУ

ЕД У

Допуни реченице одговарајућим глаголима у будућем времену. Користи речи из оквира.

Сутра --------------------- сунце. Многи купачи ----------------------- на купалишта. ---------------у хладној води. Анина породица ---------------код рођака у село. Ана -----------------------столетну шуму. Лепо ------------------------. За неколико дана -------------------кући.

сијати поћи освежити се отићи видети провести се вратити се

У написаним реченицама подвуци само оне глаголе који исказују будућност.

Некада давно, планета Земља била је чиста. Данас планети прети велика опасност од загађења. Ако људи не буду пажљивији, нестаће питке воде. Океани ће се претворити у сметлишта. Изумреће многе биљке и животиње. Време је да људи поведу рачуна о својој околини. Сви ће живети лепше.

74


ВРСТЕ РЕЧИ

1. Подвуци глаголе у реченицама. 2. Препиши реченице тако да подвучени глагол означава будуће време. Тања учествује у школској приредби. Тања ће учествовати у школској приредби.

КА

---------------------------------------------------------------------------------Она свира виолину. ---------------------------------------------------------------------------------Њена другарица Марија игра, а Ненад рецитује.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Бошко глуми.

ЕД У

---------------------------------------------------------------------Тања је позвала баку на приредбу.

---------------------------------------------------------------------Тања се радује. ---------------------------------------------------------------------Линијама повежи одговарајуће делове реченица тако да оне исказују догађај који ће се десити. Павле

Бака

је возио бицикл. ће возити бицикл. плете чарапе за Јову. ће исплести чарапе за Јову.

75


ВРСТЕ РЕЧИ

Подвуци глаголе у наредним реченицама. Поред сваке реченице напиши да ли је глагол у садашњем, прошлом или будућем времену. — Мама, како ћу ја порасти? ---------------------------------------------------— Порашћеш од много шаргарепе. ----------------------------------------------

КА

— Ти си јела много шаргерепе? -------------------------------------------------— Па да. Ја просто обожавам шаргарепу.

ЕД У

---------------------------------------------------------------

Задатак из мале школе писања

Замисли да правиш план жеља за идућу годину. Шта желиш да ти се догоди? Куда желиш да отпутујеш, шта да видиш? Шта намераваш да научиш? Направи списак својих жеља и намера, користећи глаголе у будућем времену. Задатак уради у свесци.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем будуће време глагола,

• правилно пишем оба облика будућег времена глагола, • разликујем прошло, садашње и будуће време глагола, • састављам кратак текст у којем наводим свој план.

76


ВРСТЕ РЕЧИ

Потврдни и одрични глаголски облици

КА

• Испред сваке одричне реченице напиши знак ✓. • У одричним реченицама подвуци глаголе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • глаголи • потврдни и одрични облик глагола

У суботу се одржава велики фудбалски турнир.

Марко не жели да иде код баке и деке те суботе. Жели да гледа фудбалске утакмице.

Одлазак код њих иначе никад не пропушта. У суботу је и декин рођендан.

Марко на крају ипак не тугује због фудбала.

ЕД У

Зна да ће му бака поклонити нови фудбалски дрес.

Учимо... Глаголи у реченици могу бити у потврдном и одричном облику. Када су у одричном облику, НЕ се пише одвојено од глагола. не жели, не пропушта, не тугује • У наредним реченицама глаголе напиши у одричном облику. Ана иде на пливање. --------------------------------------------------------Марко зна да плива. ---------------------------------------------------------Пас Џеки лаје на мачке. -------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• разликујем потврдни и одрични облик глагола, • правилно пишем речцу не испред глагола.

77


ВРСТЕ РЕЧИ

ДА ПОНОВИМО...

КА

Речи које означавају радњу

ГЛАГОЛИ

Потврдни облик

Одрични облик

ЕД У

ВРЕМЕ ВРШЕЊА РАДЊЕ

ПРОШЛО

78

САДАШЊЕ

БУДУЋЕ


ВРСТЕ РЕЧИ

ПРИДЕВИ

Речи које описују

• врсте речи • придеви

Прочитај текст. Подвуци у њему именице. Обрати пажњу на означене речи. Наведи из које приче је лик мачка из текста.

КА

1. 2. 3. 4.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

ЕД У

Мачак се запутио у велики замак. Уска, кривудава стаза довела га је до дрвене капије. Мачак је застао. Погледао је своје ново одело. Велики шешир био је украшен дугим пером. Дубоке црвене чизме су се сијале. Држао је у руци оштар, сјајан мач. Бела крагна извиривала је испод модре јакне. Мачков црвени огртач спуштао се до земље. Мудри мачак је поносно закорачио. Шта нам говоре означене речи?

Учимо...

Речи које нам говоре какво је нешто називају се ПРИДЕВИ. Придеви стоје уз именицу и ближе је описују.

Прочитај текст о мачку без придева. Шта запажаш?

79


ВРСТЕ РЕЧИ

Допуни реченице придевима из оквира. -------------------- пчела лети са цвета на цвет. ---------------------------------- ножицама сакупља

КА

-------------------- полен. Носи га у -------------------- кошницу.

малим вредна велику цветни сладак

Од њега прави -------------------- мед. Подвуци придеве у реченицама.

ЕД У

Стигло је рано пролеће. На зеленој ливади има лепог цвећа. Бели цветићи су подигли уснуле главице. Стабло кајсије красе ружичасти цветови. Мало жуто пиле ужива на мекој трави. Друштво му прави млада овчица. Сјајно сунце обасјава ливаду. Паперјасти облаци плове плавим небом. Сви се радују раном пролећу.

Напиши што више придева којима ћеш описати приказане животиње.

80

--------------------

-------------------

--------------------

--------------------

-------------------

--------------------

--------------------

-------------------

--------------------

-------------------

--------------------

--------------------


ВРСТЕ РЕЧИ

Попуни табеле. Настави како је започето. ИМЕНИЦА

ПРИДЕВ

ЦВЕТ

ЦВЕТНИ

МИРИС ДРВО ПАМЕТ ПРИДЕВ ШЕЋЕРНИ ПАПИРНИ ЛЕДЕНИ

КА

ОБЛАК

ИМЕНИЦА ШЕЋЕР

ЕД У

РАДОСТАН

Обој поља у којима су написани придеви.

Тина

млад

дрво

мокро

мирис

цвет

црн

мала

меко

старац

хлад

тих

рад

хладна

стар

јунак

81


ВРСТЕ РЕЧИ

Задатак из мале школе писања

КА

Посматрајући слику, опиши шта видиш користећи што више придева.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем придеве,

• састављам кратак текст користећи придеве.

82


ВРСТЕ РЕЧИ

ДА ПОНОВИМО...

КА

Придеви су речи које стоје уз именицу и ближе је описују.

РЕЧИ КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ

ЕД У

КАКВО ЈЕ НЕШТО

83


ВРСТЕ РЕЧИ

БРОЈЕВИ • Пажљиво прочитај текст. Запази речи штампане плавом бојом.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • врсте речи • бројеви • основни бројеви • редни бројеви

ЕД У

КА

Друге суботе у месецу биће одржана још једна изложба мачака. Љиља ће повести свог мачка Добривоја. Посетиоци ће се упознати са двадесет различитих раса мачака из целог света. Први пут организовано је и такмичење за децу, најмлађе љубитеље мачака. На овом такмичењу учествују деца до дванаест година тако што ће изложити своје цртеже мачака. Најлепше мачке ће оцењивати шест судија. Домаће мачке, попут Добривоја, такмичиће се и освајати шампионске титуле исто као и све расне мачке. Љиља се нада да ће Добривоје освојити барем треће место. Које суботе у месецу се организује изложба мачака?

-------------------------------------------------------------------------------

Колико различитих раса мачака учествује у такмичењу?

-------------------------------------------------------------------------------

Који пут се организује такмичење за децу, најмлађе љубитеље мачака?

-------------------------------------------------------------------------------

Колико највише година могу имати деца која се такмиче?

-------------------------------------------------------------------------------

84

Колико судија оцењује мачке? -------------------------------------------

Ком месту се нада Љиља? ----------------------------------------------


ВРСТЕ РЕЧИ

Учимо...

КА

Бројеви су врста речи која казује колико нечег има или које је по реду. Бројеви један, шест, дванаест, двадесет, сто — основни су бројеви. Они нам казују колико нечег има. Бројеви први, други, трећи, једанаести, двадесети, стоти — редни су бројеви. Они нам казују које је нешто по реду.

Задатак из мале школе писања

ЕД У

У свесци опиши један дан у школи. Напиши шта сте радили на првом часу. Колико вас је било у одељењу? Наведи у којој клупи седиш. На крају подвуци све бројеве у свом тексту.

У овој лекцији показао/показала сам да: • препознајем бројеве у тексту,

• разликујем редне и основне бројеве.

85


ВРСТЕ РЕЧИ

ДА ПОНОВИМО...

КА

Бројеви су врста речи која казује колико нечег има или које је по реду.

БРОЈЕВИ

ЕД У

ОСНОВНИ

86

РЕДНИ


ПРАВОПИС

Речца ли Речца не

КА

Велико слово • на почетку реченице • у писању личних имена и надимака • у писању имена животиња • у писању имена градова, села и држава

ЕД У

Писање тачке у реченици, иза редног броја и у писању датума Две тачке и запета у набрајању Скраћенице

87


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО НА ПОЧЕТКУ РЕЧЕНИЦЕ ЗАКЛЕТВА ЂАКА

• правопис • писање великог слова на почетку реченице

КА

Нека се моје петице претворе у јединице ако заборавим правило ово: НА ПОЧЕТКУ РЕЧЕНИЦЕ ПИШЕ СЕ ВЕЛИКО СЛОВО.

КЉУЧНЕ РЕЧИ

(текст из дечјег часописа „КЕКЕЦ”)

Прочитај наредне реченице. Црвеном бојом заокружи сва велика слова.

ЕД У

Мачак Добривоје поново је изненадио све укућане. Једнога дана скочио је на кваку и отворио поштару врата. Преузео је од поштара неколико писама, рачун за струју и једну разгледницу. Уредно се потписао шапицом. Рачун и писма оставио је на комоди, а разгледницу задржао. Љиља му је послала разгледницу са мора.

Уочи место написаних великих слова. Где се она налазе? 88


ПРАВОПИС

Учимо и подсећамо се... На почетку реченице увек се пише велико слово.

КА

Оловком у боји исправи грешке у тексту. Препиши текст писаним словима ћирилице.

тата кува ручак. добривоје, као свака паметна мачка, помаже тако што се умиљава око ногу. тата зато одвоји парче укусне сланине коју мачак смаже у сласт. добривоје преде ли преде, а од тога ручак бива све слађи и слађи. тата не би знао ништа да скува да није добривоја.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно употребљавам велико слово на почетку реченице, • правилно пишем и повезујем писана слова ћирилице.

89


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО У ПИСАЊУ ЛИЧНИХ ИМЕНА, ПРЕЗИМЕНА И НАДИМАКА

КА

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • писање великог слова у именима, презименима и надимцима

Прочитај реченице. Оловком у боји заокружи велика слова којима су написана имена, презимена и надимци.

Упамти правило ово: свако властито име тражи ВЕЛИКО СЛОВО!

ЕД У

Зовем се Александар Антић. Другари ме зову Ацко. Ученик сам другог разреда. Седим у клупи са Аном Ненадовић. Иза мене седи мој најбољи друг Ђорђе Петровић, Ђоле. У школу идем са Симић Немањом и Јованом. Они су близанци. Тренирам кошарку. Мој тренер се зове Душан Марић. Ми га зовемо Црни.

Учимо и подсећамо се...

Имена и презимена људи, као и њихови надимци, пишу се великим почетним словом.

90


ПРАВОПИС

Допуни реченице. Зовем се ----------------------. Другари ме зову -----------------------. Мој најбољи друг се зове -----------------------------. Ученик сам другог разреда.

КА

Седим у клупи са --------------------------------------------------------. Близу мене седе ---------------------- и --------------------------.

Мој учитељ/моја учитељица зове се ---------------------------------------.

Напиши имена и презимена бар три другара и (или) другарице са којима се играш на одмору.

-------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Којим надимцима би назвао/назвала децу чија су имена:

СВЕТИСЛАВ — ------------------------ КАТАРИНА — ТОМИСЛАВ — ------------------------ МИРЈАНА — ВОЈИСЛАВ —

------------------------------------------

----------------------- ТАТЈАНА — Ја сам Цеца.

Ја сам Мића.

--------------------

А ја Неша.

А ја Цица.

91


ПРАВОПИС

Писаним словима ћирилице препиши наредне реченице водећи рачуна о великом слову. ЗОВЕМ СЕ ЉИЉАНА РИВИЋ. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗОВУ МЕ ЉИЉА. -----------------------------------------------------------------

КА

МОЈ БРАТ СЕ ЗОВЕ ПЕТАР. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЈА ГА ЗОВЕМ ПЕЦА. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------НАШЕГ МАЧКА ЗОВЕМО ДОБРИВОЈЕ. ---------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------ДОБРИВОЈЕВ НАДИМАК ЈЕ ДОЦА. ------------------------------------------------

ЕД У

--------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно употребљавам велико слово у писању личних имена, презимена и надимака, • правилно пишем писаним словима ћирилице.

92


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО ЗА ИМЕНА НАШИХ ЉУБИМАЦА

КА

Прочитај реченице.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • писање великог слова у именима животиња

Ана живи у једном београдском насељу. У њеном дворишту склониште су нашле многе животиње. Ту су пси Жућа и Џеки. Долутале су маце Мицка и Сивка. Понекад у двориште сврати комшијски мачак Добривоје. Ана има и хрчка Крлета. У акваријуму плива рибица Шаренка. Ана воли животиње. Родитељи јој помажу у бризи о животињама.

ЕД У

Обрати пажњу на означене речи. Како су написана имена поменутих животиња?

Учимо и подсећамо се...

Великим почетним словом пишу се посебна имена животиња.

Допуни реченице речима које означавају посебна имена животиња. Имена за животиње смисли сам/сама. Млади коњ ------------------------- пасе на ливади. Стари мачак ------------------------- дрема у воденици. Мој папагај ------------------------- има лепо перје. Пас ------------------------- чува стадо. Лав ------------------------- је у зоолошком врту.

Жирафа ------------------------- има дугачак врат. Слон ------------------- маше сурлом и поздравља слоницу ----------------. 93


ПРАВОПИС

ЕД У

КА

На фарми газда Томе има много животиња, али оне немају име. У означени простор напиши како би их ти назвао/назвала.

Напиши шест реченица у којима ћеш употребити горе написана имена животиња.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94


ПРАВОПИС

Занимљиво је знати...

КА

У нашем језику су се имена животињама најчешће давала на основу њиховог изгледа. Пас Жућа је пас жуте длаке, а маца Сивка је мачка сиве длаке. Слично је са именима Белка и Шаруља које се дају кравама, а означавају краву беле, односно шарене длаке.

Задатак из мале школе писања

У свесци напиши причу према плану. Обрати пажњу на велико слово у писању имена животиња.

ЕД У

Наслов: ХОТЕЛ ЗА ЖИВОТИЊЕ Главни ликови: МАЧАК ДОБРИВОЈЕ, МАЧКА ЦРНКА, ПАС БОБ, ПУДЛИЦА СИВКА И ДРУГЕ ЖИВОТИЊЕ Место радње: ХОТЕЛ ЗА ЖИВОТИЊЕ Време радње: ЛЕТО Садржај приче: НЕКИ ВЛАСНИЦИ ПАСА И МАЧАКА ПРЕ ОДЛАСКА НА ОДМОР ОСТАВЉАЈУ СВОЈЕ ЉУБИМЦЕ У ХОТЕЛУ ЗА ЖИВОТИЊЕ. ТАМО ЈЕ И МАЧАК ДОБРИВОЈЕ СТЕКАО ДИВНЕ ДРУГАРЕ КОЈЕ ЋЕ ДУГО ПАМТИТИ. ОВА ПРИЧА ОПИСУЈЕ КАКО СУ ЖИВОТИЊЕ ПРОВЕЛЕ СВОЈ ОДМОР НА ОВОМ ЛЕПОМ МЕСТУ.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно употребљавам велико слово у писању посебних имена животиња, • пишем причу према задатом плану.

95


ПРАВОПИС

ВЕЛИКО СЛОВО У ПИСАЊУ ИМЕНА ГРАДОВА, СЕЛА И ДРЖАВА

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • писање великог слова у именима градова, села и држава

КА

Прочитај реченице. Подвуци речи које означавају имена градова, села и држава.

ЕД У

Јана живи у Београду. Београд је глави град државе Србије. Јана воли да путује. Била је и у Новом Саду, Панчеву и Зрењанину. Сутра путује у Белегиш. То је мало село у Срему. На путу до Белегиша пролази кроз Батајницу и Бановце. Јанин ујак живи у Италији. Јана ће летњи распуст провести код њега. Тамо ће видети градове Трст и Венецију. Радује се одласку.

Учимо и подсећамо се...

Имена градова, села и држава пишу се великим почетним словом. Имена река, планина, језера, мора и др. такође се пишу великим словом. Када се имена градова, држава и села састоје из две речи, обе се пишу великим словом. Аранђеловац је мали град под планином Букуљом. Кроз њега протиче речица Пештан. Град добија воду из језера Гараши.

Обој путоказе на којима су тачно написани називи градова и села.

96

Нова Варош

Алексинац

смедерево

панчево

сремска Митровица

Зрењанин

Баваниште

Бачки Јарак

бела црква


ПРАВОПИС

Напиши реченицу у којој ће се налазити: а) име једног града -------------------------------------------------------------------------------б) име једног села

в) име једне државе

КА

--------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------Писаним словима ћирилице правилно препиши називе следећих градова, села и држава.

ЕД У

ВРШАЦ ------------------------------ВЕЛИКО СЕЛО ------------------------ДАНСКА -----------------------------ЦРНА ГОРА --------------------------СТАРИ БАНОВЦИ ----------------------

ИНЂИЈА -------------------------------

Допуни реченице.

Моја држава је -------------------------------. Ја живим у -------------------------------.

У близини мог места је село -------------------------------. Најближи град је -------------------------------.

97


ПРАВОПИС

Задатак из мале школе писања

Град

Село

Држава

Планина

Река

Јабланица

Србија

Ртањ

Тимок

ЕД У

Зајечар

КА

Твој задатак је да у табелу унесеш имена градова, села, држава, планина, река, језера које си имао или имала прилику да видиш, или да за њих чујеш. При писању обрати пажњу на правилну употребу великог слова.

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно употребљавам велико слово у писању назива градова, села, држава, река, планина, • пишем писаним словима ћирилице.

98


ПРАВОПИС

РЕЧЦА ЛИ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • правилно писање речце ЛИ

Желиш ли још једну шољу топлог чаја, бако?

КА

Бако, можеш ли да нам испричаш неку причу?

ЕД У

Могу ли и ја да слушам?

Учимо...

Речцу ЛИ користимо у упитним реченицама. Она се пише одвојено од осталих речи. Постави питања према понуђеном одговору. Користи речцу ли.

Идем на спавање. ---------------------------------------------------------------Пада киша. ----------------------------------------------------------------------Јана бере јабуке. ----------------------------------------------------------------У уторак идем у позориште. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Павле често нешто запиткује. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

99


ПРАВОПИС

Исправи грешке у реченицама. Препиши их правилно. Јесили стигао на време? -----------------------------------------------------Знашли где је моја лопта? ----------------------------------------------------

КА

Mожешли доћи код мене? ----------------------------------------------------Јели стигао тата? ------------------------------------------------------------Радујешли се распусту? ------------------------------------------------------Користећи наведене речи, правилно напиши реченице.

— можеш доћи ли мене код ---------------------------------------------------— данас ли да идеш парк у ---------------------------------------------------— колико је знаш сати ли ------------------------------------------------------

ЕД У

— ли ићи парк могу у ---------------------------------------------------------Поред сваке тачно написане реченице у квадратић упиши знак +. Да ли си некада путовао бродом? Хоћели сутра бити лепо време? Можешли ми позајмити књигу? Верујеш ли ми? Знаш ли где је сека?

У овој лекцији показао/показала сам да: • правилно пишем речцу ли,

• употребљавам правилан ред речи у реченици.

100


ПРАВОПИС

РЕЧЦА НЕ

ЕД У

Дођи данас код мене.

КА

Прочитај реченице. Подвуци речи испред којих се налази речца НЕ.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • правилно писање речце НЕ

НЕ скрећи са стазе!

НЕ знам где ти живиш.

НЕ желим да залутам.

Подсети се којим врстама речи припадају речи: скретати, желети, доћи, знати.

Учимо...

Речца НЕ пише се одвојено од глагола.

Заокружи слово испред тачне тврдње. Глаголи су речи којима:

а) означавамо радњу, стање и збивање, б) описујемо какво је нешто, в) изражавамо неко јако осећање.

101


ПРАВОПИС

Прочитај наредне реченице. Подвуци речи у којима је истакнута речца НЕ. Реља је неуредан дечак.

Маца Жујка је баш несташна.

Миш Мија је био непажљив.

Учимо...

КА

Подсети се којој врсти речи припадају речи: неуредан, несташан, непажљив.

Речца НЕ пише се заједно са придевима. Објасни какве су речи придеви.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

Правилно напиши придеве супротног значења. Настави како је започето.

уредан — неуредан

расположен — -----------------------

захвалан — ----------------------

стваран — ---------------------------

послушан — ---------------------

радан — -------------------------

разуман — -------------------------растворљив — -----------------------

Прочитај следеће реченице. Запази истакнуте речи.

Нећу да се играм.

102

Немој то да радиш!

Немам довољно хране.

Нисам завршила цртеж!


ПРАВОПИС

Учимо...

Препиши правилно реченице.

Речца НЕ пише се заједно са речима: НЕМОЈ, НЕМАМ, НЕЋУ, НИСАМ!

КА

Ни сам урадио задатак. ---------------------------------------------------------Не мам твој број телефона. -----------------------------------------------------Не мој да касниш. --------------------------------------------------------------Не ћу да седим. -----------------------------------------------------------------

Нетрчи преко улице. ------------------------------------------------------------Невидим где си. -----------------------------------------------------------------

Јанко је не миран. ---------------------------------------------------------------

ЕД У

Не сташна је и Мира. ------------------------------------------------------------

Не знање је не пријатељ ђака. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Пријатељу треба помоћи када је у не вољи. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Занимљиво је знати...

Некада давно, у старијем облику нашег језика и глагол нисам гласио је несам. То се временом променило. Језик се мења кроз време.

Наредне реченице напиши као одричне.

Сава пеца рибу. -----------------------------------------------------------------Раде вози бицикл. --------------------------------------------------------------103


ПРАВОПИС

Подвуци тачно написане речи. НЕ ЋУ

НЕ ДАМ

НЕМАМ

НИ САМ

НЕ МОЈ

НЕЗНАЊЕ

КА

Напиши речи супротног значења.

имам — -----------------------

јесам — -----------------------

срећа — -----------------------

рад — -------------------------

пријатељ — -------------------

миран — ----------------------

знање — -----------------------

стрпљење — ------------------

важан — -----------------------

ЕД У

хоћу — ------------------ -----

На постављена питања одговори одрично.

Јеси ли се наспавала? ---------------------------------------------------------

Идеш ли данас у парк? -------------------------------------------------------Да ли си научио песмицу? ----------------------------------------------------Знаш ли где је Јова? ----------------------------------------------------------Волиш ли да једеш спанаћ? ---------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно пишем речцу не са глаголима,

• правилно пишем речцу не у примерима нисам, немам, немој, нећу, • правилно наводим речи супротног значења.

104


ПРАВОПИС

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • писање тачке у реченици, иза редног броја и у писању датума

КА

ПИСАЊЕ ТАЧКЕ У РЕЧЕНИЦИ, ИЗА РЕДНОГ БРОЈА И У ПИСАЊУ ДАТУМА

Пажљиво прочитај реченицу. Запази где је све написана тачка.

Данас је 1. април, дан када се људи шале једни са другима. Ана је рођена 1. 4. 2010. године. Прославе њеног рођендана су увек посебно веселе.

Учимо и подсећамо се...

ЕД У

Тачка се користи на крају реченице. Користимо је и након редног броја: Данас је 1. април. Тачку пишемо и иза арапских бројева у датуму: 1. 4. 2010. У писању датума редни број месеца можемо да напишемо и римским бројем. Иза римских бројева никад не користимо тачку. Упореди:

Ми живимо у 21. веку.

Ми живимо у XXI веку.

Започео је 1. 1. 2000. године.

Завршиће се 31. XII 2100. године.

Подвуци редни број у реченици.

Вук Караџић је живео у деветнаестом веку.

Препиши број арапским, а затим римским цифрама.

Вук Караџић је живео у ----------- веку.

Вук Караџић је живео у ----------- веку. 105


ПРАВОПИС

Напиши датум свог рођења арапским цифрама. --------------------------------- Напиши датум свог рођења тако што ћеш редни број месеца написати римским цифрама.

КА

----------------------------------

Препиши следећи текст тако да датуми у њему буду написани арапским цифрама.

Милица је рођена осмог августа двехиљадедесете године. Ове године путује на море првог августа, што значи да ће на мору прославити рођендан. Лепо ће се одморити пре почетка школске године која почиње првог септембра.

------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно пишем тачку након редних бројева, • правилно пишем тачку у писању датума,

• правилно пишем датум арапским цифрама,

• пишем датум правилно користећи римске цифре у писању редног броја месеца.

106


ПРАВОПИС

ДВЕ ТАЧКЕ И ЗАПЕТА У НАБРАЈАЊУ Прочитај наредни текст о мачку Добривоју.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • две тачке и запета у набрајању

КА

Мачак Добривоје уме да ужива у животу. Највише воли да једе: сланиницу, рибу, кувану пилетину и посебне кексиће за маце. Задовољан је када га Љиља: чешка, мази, љуљка и успављује. Воли да: скаче, јури, лови и дрема. Има много играчака: лоптица, плишаних мишића, канапчића и клупчади вуне. Бајан је тај мачји живот.

ЕД У

Када су написане две тачке, а када запета?

Учимо...

При набрајању речи одвајамо запетом. Пре набрајања увек се пишу две тачке. Запета се не пише између две последње речи, пре речи и.

Напиши потребне знаке запета (,) и две тачке (:) тамо где нису написани.

Бака Јела радо прави колаче својим унуцима. Да би направила колаче, потребне су јој следеће намирнице шећер брашно јаја путер ораси лешници чоколада и шлаг. Понекад користи и воће јагоде малине и ананас. Њен унук Иван највише воли кнедле са шљивама кајсијама или џемом. 107


ПРАВОПИС

У следећем тексту: а) стави запету и две тачке тамо где је потребно; б) заокружи све речи које би требало да су написане великим словом, а погрешно су написане малим словом.

КА

ученик сам другог разреда. у мом одељењу су и јован милан огњен јана и сара. сваког дана на путу до школе прелазим следеће улице змај јовину доситејеву његошеву и високу. друштво ми праве другари тома павле нена и тамара. тренирам кошарку. у мом тиму играју милош михаило матија лука игор и димитрије. ове године идем на припреме на златибор. до златибора ћу проћи кроз следећа места љиг милановац чачак пожегу и ужице. верујем да ће ми бити лепо.

ЕД У

Допуни реченице именима својих другова и другарица, својих омиљених игара и књига. Правилно употреби запету и две тачке.

Најрадије се дружим са -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------Највише волим да играм ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Моје омиљене књиге су ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Прецртај запете тамо где су непотребно написане. Мама, је, кренула у куповину. Са њом, је кренула и Маша. Маша је гурала, колица. Мама је у колица стављала намирнице, са списка: млеко, месо, брашно, гриз, пиринач, тесто, воће и поврће.

108


ПРАВОПИС

Напиши три реченице у којима ћеш правилно употребити две тачке и запете. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КА

-----------------------------------------------------------------------------------

Задатак из мале школе писања

Опиши припреме за прославу свог рођендана.

1. Направи списак другова и другарица које ћеш позвати на рођендан.

ЕД У

2. Напиши списак за куповину онога што ти је потребно за прославу (хране, пића и сл.). 3. Направи своју музичку листу: наведи музику коју ћеш пуштати на рођендану. 4. Напиши састав користећи све што си написао или написала. У саставу опиши припреме за свој роћендан. Правилно користи запету и две тачке у набрајању.

У овој лекцији показао/показала сам да:

• правилно употребљавам запету и две тачке у реченици, • правилно употребљавам велико слово,

• уочавам грешке у писању запете и великог слова, • пишем краћи текст према захтевима из задатка.

109


ПРАВОПИС

СКРАЋЕНИЦЕ

КЉУЧНЕ РЕЧИ • правопис • писање скраћеница

КА

Учимо... Поједине речи се при писању могу скратити. То су скраћенице. Скраћујемо оне речи које често користимо. Неке скраћенице пишемо са тачком.

стр. — страна бр. — број ч. — час

ЕД У

нпр. — на пример год. — година мин. — минут

сл. — слично итд. — и тако даље

Има и оних скраћеница које се пишу без тачке. др — доктор

У неким скраћеницама користимо сва велика слова. ОШ — основна школа РС — Република Србија

ФК — фудбалски клуб УН — Уједињене нације

Скраћенице за мере пишу се без тачке. Пошто се користе у целом свету, често се пишу латиницом.

m/м — метар dm/дм — дециметар cm/цм — центиметар

110


ПРАВОПИС

Препиши текст тако да означене речи замениш скраћеницама. Павле има девет година. Ученик је Основне школе „Бранко Радичевић”. Са другарима из Фудбалског клуба „Јавор” путоваће на Златибор. Тамо ће свакога дана трчати стазом дугом 500 метара. Слободно време ће искористити да прочита књигу која има 145 страна.

КА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Напиши користећи скраћенице:

ЕД У

Колико имаш година? ------------------------------------------------------------

Колико си висок или висока? ----------------------------------------------------Колико страница има ова књига? ------------------------------------------------Колико центиметара је ова књига широка, а колико дугачка? --------------------Који је твој омиљени фудбалски клуб? -------------------------------------------Како гласи пун назив твоје школе? ------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• препознајем правилну употребу скраћеница у тексту, • познајем пуно значење скраћеница,

• правилно пишем основне скраћенице.

111


ПРАВОПИС

ДА ПОНОВИМО...

на почетку реченице

КА

ВЕЛИКО СЛОВО

у писању личних имена и надимака

у писању имена градова, села, држава

у писању имена животиња

ЕД У

у писању имена планина и река

Речца НЕ

одвојено од глагола

заједно са придевима

РЕЧЦА ЛИ СЕ ПИШЕ ОДВОЈЕНО.

ТАЧКА

на крају реченице

112

иза редних бројева

у писању датума арапским цифрама

код писања неких скраћеница


КА

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

Разумемо прочитано

Постављамо питања о задатим реченицама

ЕД У

Описујемо природу

113


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

РАЗУМЕМО ПРОЧИТАНО Прочитај причу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • култура изражавања • разумевање прочитаног

КА

Сликарка Лиља

ЕД У

Љиља машта о томе да постане сликарка. Сликала би увек и свуда. Сликала би по папиру, по зиду, по плочнику, по прашини... Сликала би ујутро, у подне и увече. Сликала би за ручком и вечером. Одрасли понекад то не разумеју. Мама, на пример, не разуме баш увек зашто је важно да на орману буде нацртана ракета, звезде и један мачор астронаут. Мама види орман, а Љиља сликарско платно. Љиљу најбоље разумеју њена учитељица и њен мачак Добривоје. Учитељица Љиљи стално даје сликарске задатке. Љиља је тако већ украсила целу учионицу. А Добривоје... Добривоје је уметник у души. Једном је случајно просуо у кухињи посуду са млевеном кафом. Онда су он и Љиља направили невероватан цртеж на кухињском поду. Свашта су нацртали кафом: чудесни дворац, зачарану шуму и мачка у чизмама. Чак је и мама остала без речи. Фотографисала је цртеж пре но што се ухватила метле. Добривоје је највернија Љиљина публика. Кад му се цртеж много допадне, изврне се поред њега и преде ли преде. Кад сматра да нешто треба да се на цртежу доради, покаже шапицом, заврти главом и чека да Љиља то поправи. За сликара је веома важно да има мачку која се разуме у уметност.

114


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

Одговори на питања о тексту. 1. О чему девојчица Љиља машта? ----------------------------------------------------------------------------------

2.

КА

---------------------------------------------------------------------------------Подвуци тачно тврђење. Љиља највише воли да украшава учионицу. Љиља највише воли да слика по орману. Љиља највише воли да слика увек и свуда. Љиља највише воли да слика за ручком.

3. Наведи ко Љиљу најбоље разуме.

----------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

---------------------------------------------------------------------------------4. Како се мачак Добривоје понаша кад му се допадне Љиљин цртеж?

----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------5. Заокружи речи којима можемо описати Љиљине особине. марљива маштовита осећајна лења непослушна довитљива 6. Шта а) б) в)

је маму оставило без речи? Љиљин цртеж на орману. Љиљина учионица. Љиљин цртеж кафом на кухињском поду.

115


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

7. Наброј шта је све Љиља нацртала кафом на кухињском поду. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КА

8. Закључи шта је мама урадила кад се ухватила метле. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Препиши из текста реченицу која говори о томе шта је за сликара веома важно.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЕД У

---------------------------------------------------------------------------------10. Напиши своје мишљење о томе шта је за сликара веома важно.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да:

• одговарам на питања у вези са текстом, • износим своје мишљење о тексту.

116


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

ПОСТАВЉАМО ПИТАЊА О ПРИЧИ

КА

У причи је бројевима означен редни број реченице, да би ти било лакше да решиш задатак који следи.

КЉУЧНЕ РЕЧИ • култура изражавања • постављање питања о садржају текста

Кад Добривоје игра шах

ЕД У

1. Кад Љиља са родитељима оде на море, Добривоја чувају комшије Петровићи. 2. Сима Петровић је железничар у пензији, а његова жена Нада је пре пензије радила као куварица у обданишту. 3. Нада прави најбољи сутлијаш на свету, и зато Добривоју није тешко да неко време проведе код њих. 4. Погађате да Добривоје веома воли сутлијаш. 5. Сваког дана после ручка, Петровићи седну да играју шах. 6. Некад победи Сима, а некад Нада. 7. Добривоја, као мудру мачку, све то веома занима. 8. Нарочито воли да се игра шаховским фигурама. 9. Сима се досетио па му је за игру нашао фигуре из старог, распареног прибора за шах. 10. Сад Добривоје има једног пешака, једног топа и једног краља, који и није тако добар за котрљање по поду, али нема везе. 11. Тако Нада и Сима играју свој шах на столу, а мачак Добривоје игра свој шах под столом. 12. Свако има своју занимацију.

117


КА

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

За сваку реченицу из текста постави по једно питање.

1. ---------------------------------------------------------------------------2. ----------------------------------------------------------------------------

ЕД У

3. ---------------------------------------------------------------------------4. ---------------------------------------------------------------------------5. ---------------------------------------------------------------------------6. ---------------------------------------------------------------------------7. ---------------------------------------------------------------------------8. ---------------------------------------------------------------------------9. ---------------------------------------------------------------------------10. -------------------------------------------------------------------------11. -------------------------------------------------------------------------12. --------------------------------------------------------------------------

У овој лекцији показао/показала сам да: • постављам питања о тексту.

118


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

OPISUJEMO PRIRODU

КЉУЧНЕ РЕЧИ • култура изражавања U Čitanci pročitaj tekst Božidara Timotijevića • опис природе „Oktobar”. Podseti se kako je u tom tekstu opisana jesen. • писање латиницом

КА

Sve ono što možemo da vidimo, osetimo, čujemo, opipamo, možemo opisati rečima.

ЕД У

Pokušaćemo zajedno da opišemo park sa slike.

Popuni označena polja odgovarajućim rečima. Piši latinicom.

JESEN U PARKU

boje

biljke

vreme

žuta

uvele

oblačno

119


КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА

Задатак из мале школе писања Zadatke reši u svojoj svesci. 1.

ЕД У

КА

Koristi reči iz prethodnog zadatka. Upotrebi ih u pisanju sastava „Park u jesen”. Sastav napiši pisanim slovima latinice. Posluži se narednim podsetnikom: — imenuj ono o čemu pišeš; — navedi šta vidiš na slici: uoči predmete i pojave i zapazi njihov raspored; — uoči boje koje preovlađuju na slici; — zamisli zvukove koji se čuju u parku u jesen; — prizovi u sećanje mirise jeseni: uvelog lišća, na primer; — opiši vremenske prilike; — navedi kako je izgledao ovaj park pre dolaska jeseni i šta se sve menja sa promenom godišnjeg doba; — opiši kakvo raspoloženje ova slika u tebi izaziva. 2. Napiši priču na osnovu ponuđenih reči. Odaberi jednu od dve grupe reči. Priči daj naslov. Piši pisanim slovima latinice. ŠKOLJKA BISER MORE TALASI OBALA PESAK DEVOJČICA

DEČAK PAS PARK IGRALIŠTE MAČKA DRVO

У овој лекцији показао/показала сам да: • пишем кратак описни текст,

• пишем текст на основу задатих речи,

• правилно пишем писаним словима латинице.

120


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.